The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sunisakhumsukdee, 2022-07-07 06:33:13

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษ

4.4.2 คุณลกั ษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซยี น
- มสี ่วนรว่ มในการแสดงความคดิ เหน็ และแลกเปลยี่ นเรยี นรู้
- มคี วามสามารถในการคดิ วเิ คราะห์อยา่ งมีเหตุผล มีวธิ ีคิดอย่างถูกต้อง
- มีความสามารถในการทำงานและอย่รู ่วมกบั ผอู้ ่ืน
5. การบรู ณาการแนวคดิ ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ
นักเรียนกำหนดเวลา และบริหารเวลาอย่างเหมาะสมในการทำกิจกรรม
2. มเี หตุผล
ใช้ทักษะการส่อื สาร เพื่อแสดงความคิดเหน็ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เงอื่ นไขคุณธรรม
การฝกึ กระบวนการทำงานกล่มุ รู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน เพือ่ ให้งานทีไ่ ดร้ ับมอบหมายสำเร็จ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ขัน้ นำเขา้ สู่บทเรยี น (Warm up) (5 นาท)ี
1. ครทู ักทายนักเรยี น แจง้ จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรทู้ ี่จะเรยี นในคาบเรียนนใ้ี ห้นักเรียนทราบ
2. Brain gym ใหน้ กั เรียนช่วยกนั ตอบคำถาม A: What would you like to bring to cook?

B: I would you like to bring chili to cook.

6.2 ขนั้ นำเสนอ (Presentation) (5 นาท)ี

3. นกั เรียนฝึกออกเสยี งเละเขียนประโยคตามครทู ีละประโยคโดยใช้ Power point เร่ือง Vegetables

6.3 ขน้ั ฝึก (Practice) (20 นาที)

4. นักเรียนอ่านคำสั่งและทำ Exercise 4.2 Directions: Look at the picture of a supermarket

make a list of the least 3 thing you would like to bring to cook.

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูพูดและเขียนประโยค What would you like to bring to cook?

บนกระดานให้แต่ละกลุ่มออกมาตอบคำถามพร้อมทั้งเขียนประโยคและคำตอบกลุ่มของตัวเองบนหน้ ากระดาน

อยา่ งนอ้ ย 3 ประโยค

6.4 ขนั้ การใช้ภาษา (Production) (15 นาที)

6. นักเรียนแต่กล่มุ ออกมาตอบคำถาม หนา้ ชนั้ เรียน คนละ 1 ประโยค ครูคอยสงั เกตและบนั ทกึ พฤติกรรม

การเรยี นรขู้ องนกั เรยี นและช่วยแก้ไขประโยคให้ถูกตอ้ ง

7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ 4.2 Directions: Look at the picture of a supermarket

make a list of the least 3 thing you would like to bring to cook. พร้อมแก้ไขคำตอบให้ถกู ตอ้ ง

6.5 ขน้ั การใชภ้ าษา (Wrap up) (5 นาท)ี

8. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในวันนี้โดยการเล่มเกม Word wall เพื่อทบทวนความเข้าใจ จากนั้นครูและ

นกั เรยี นร่วมกนั สรปุ บทเรียน

7. สอ่ื /อุปกรณ์/แหลง่ เรียนรู้

7.1 บตั รคำ ผัก จำนวน 10 บัตร

7.2 Word wall

7.3 ใบงานที่ 4.2

7.4 Dictionary จำนวน 14 เลม่

8. การวดั และประเมินผล

จุดประสงค์การเรยี นรู้ เคร่อื งมอื ที่ใช้ใน วธิ กี ารประเมนิ เกณฑ์การประเมิน
การประเมนิ
1. เขียนคำศัพทเ์ กี่ยวกบั ผกั ต่าง ๆ ตรวจความถูกต้องของใบ รอ้ ยละ 80 ข้นึ ไป
และบอกความหมายได้ (K) - ใบงานท่ี 4.1 งานที่ 4.1

2. สนทนาแลกเปล่ียนขอ้ มูลเก่ยี วกับ - แบบสังเกตการมสี ว่ น ประเมินจาการออกมาตอบ ร้อยละ 80 ข้ึนไป
ผักตา่ ง ๆ (P) ร่วมในการตอบคำถาม คำถามและเขยี นคำศพั ท์ รอ้ ยละ 80 ขึ้นไป
หนา้ ชนั้ เรยี น
3. นักเรียนมปี ฏิสมั พันธท์ ี่ดีระหวา่ ง - แบบสงั เกตการมีส่วน
เรียน (A) ร่วมระหวา่ งเรยี น สังเกตกุ ารมีสว่ นร่วมของ
นักเรยี นระหว่างเรยี น

Exercise 4.2
Directions: Look at the picture of a supermarket make a list of the least 3 thing you
would like to bring to cook.

Ex. A: What would you like to bring to cook?
B: I would you like to bring chili to cook.

4. A: _______________________________________________________________
B: _______________________________________________________________

5. A: _______________________________________________________________
B: _______________________________________________________________

6. A: _______________________________________________________________
B: _______________________________________________________________

Name……………………………………………………………………………… Class …………………… No ……………...

แบบสงั เกตการมสี ่วนรว่ มในการตอบคำถามของนักเรยี น

คำชี้แจง : ใสเ่ คร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบั คะแนนและชอ่ ง ผา่ น ไม่ผา่ น

ระดับคะแนน : 5 คือ ดีมาก 4 คอื ดี 3 คอื พอใช้ 2 คอื น้อย 1 คือ น้อยทีส่ ดุ

พฤตกิ รรมการมีสว่ นรว่ มของนกั เรยี น 5 ระดับคะแนน หมายเหตุ
432 1
1. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการตอบคำถาม
2. นกั เรยี นสามารถตอบคำถามได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
3. นกั เรียนมีความคิดสรา้ งสรรค์ในการตอบคำถาม
4. นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูล คำตอบกบั เพ่ือนๆ

รวมคะแนน........................... ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์การประเมนิ : นักเรยี นจะต้องผ่านเกณฑก์ ารประเมินร้อยละ 80 ขน้ึ ไป คือต้องได้อย่างนอ้ ย 16 คะแนน

ขอ้ เสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………………………..………..….…..ผู้ประเมิน
(นางสาวสุนสิ า คำสขุ ดี)
__ / ___ / __

แบบประเมนิ การเขยี น

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ความถูก ้ตองในการเ ีขยน หมายเหตุ
การใ ้ชภาษา
เน้ือหา
คะแนนรวม

5 5 5 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เกณฑก์ ารให้คะแนนทักษะการเขียน

สิ่งท่ตี ้องการวดั ปรับปรงุ (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดมี าก (4)
1. ความถูกต้องใน
การเขียน เขยี นผิดพลาดบ่อย เขียนไดแ้ ต่มีจุดผิดพลาด เขยี นได้ถูกต้องแตย่ ัง เขยี นได้ถูกต้องผู้อ่าน
2. การใชภ้ าษา
พอสมควร มีจุดผิดพลาเลก็ น้อย เขา้ ใจชัดเจน ไม่มี
3. เน้อื หา
ขอ้ ผดิ พลาด

สะกดคำผิดมาก สะกดคำและรปู ประโยค สะกดคำศัพทผ์ ิด สะกดคำศัพท์ถูกต้อง

เขียนรูปประโยคไม่ ผิดค่อนขา้ งมากแต่พอ เล็กนอ้ ยพอเดา เลอื กใช้คำตรงกบั

ถูกต้องไม่มี เดาความหมายได้ ความหมายไดเ้ ขียน เน้ือหารูปประโยค

เครื่องหมายวรรค เครือ่ งหมายวรรคตอนไม่ รปู ประโยคผดิ หลกั ถูกต้องใช้เครื่องหมาย

ตอน ครบหรอื ใชไ้ มถ่ ูกต้อง ไวยากรณ์เลก็ น้อยใช้ วรรคตอนถูกต้อง

เครอ่ื งหมายวรรค

ตอนผิดเล็กน้อย

รายละเอียดของ รายละเอียดของเน้อื หา รายละเอียดของ รายละเอยี ดของ

เนอ้ื หาน้อยมาก และ นอ้ ย ไม่ครบถ้วน เน้อื หามากสอดคล้อง เนื้อหาครบถ้วน ตรง

ไม่สอดคล้องกับภาพ สอดคลอ้ งกบั ภาพหรอื กบั ภาพหรอื หัวข้อ กบั ภาพหรือหัวข้อที่

หรือหวั ขอ้ ที่กำหนด หัวขอ้ ทกี่ ำหนดบางสว่ น ที่กำหนดแต่ยังไม่ กำหนดมากที่สดุ

หรอื มรี ายละเอยี ด ครอบคลุมทั้งหมด

เนอื้ หามากแต่ไม่

สอดคล้องกบั ภาพ

หรอื หวั ขอ้ ท่ีกำหนด

เกณฑก์ ารประเมนิ คุณภาพ ชว่ งคะแนน ระดับคุณภาพ
10-12 ดีมาก
7-9 ดี
4-6 พอใช้
ตำ่ กว่า 4 ปรับปรุง

แบบประเมินคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

ช่อื -สกุลนักเรยี น...........................................................................ห้อง..............................เลขที่.......................

คำชแ้ี จง : ให้ผู้สอน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรยี นในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรียน แลว้ ขดี ✓

ลงในช่องทต่ี รงกบั ระดบั คะแนน

คุณลกั ษณะอันพงึ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
ประสงค์ดา้ น 4 32 1

1. ซ่ือสตั ย์สุจริต 1.1 ปฏบิ ตั ิตามระเบียบการสอน และไมล่ อกงานเพอื่ น

1.2 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจรงิ ตอ่ ตนเอง

1.3 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงตอ่ ความเปน็ จรงิ ตอ่ ผู้อืน่

2. ใฝ่เรยี นรู้ 2.1 แสวงหาข้อมลู จากแหลง่ การเรียนร้ตู า่ งๆ

2.2 มกี ารจดบนั ทึกความรู้อย่างเปน็ ระบบ

2.3 สรปุ ความรไู้ ด้อยา่ งมเี หตุผล

3. มงุ่ ม่ันในการ 3.1 มีความตั้งใจ และพยายามในการทำงานท่ีไดร้ บั มอบหมาย
ทำงาน 3.2 มคี วามอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออปุ สรรค เพ่ือใหง้ านสำเร็จ

ลงชือ่ ......................................................................ผปู้ ระเมิน

(นางสาวสุนิสา คำสขุ ด)ี

........... /........................./....................

เกณฑ์การให้คะแนน สรุปผลการประเมนิ  ผา่ น
ระดบั  ดีเย่ียม  ดี  ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
- พฤตกิ รรมที่ปฏิบตั ิชดั เจนและสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน  ไม่ผ่าน ระดบั  ปรับปรุง

- พฤตกิ รรมที่ปฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยคร้ัง ให้ 3 คะแนน

- พฤตกิ รรมที่ปฏิบัตชิ ดั เจนและบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน

- พฤติกรรมที่ปฏบิ ัตบิ างคร้งั ให้ 1 คะแนน

คะแนน 16 - 20 ระดบั คุณภาพ ดเี ย่ยี ม (3)
รอ้ ยละ 11 - 15 ระดบั คุณภาพ ดี (2)
ร้อยละ 6 - 10 ระดับคุณภาพ พอใช้ (1)
ร้อยละ 0 - 5 ระดับคุณภาพ ปรบั ปรุง (0)

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน/ผลการเรียนรู้
1.1 ด้านความรู้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ดา้ นทักษะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ปญั หา/อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………………………………………ผ้สู อน
(นางสาวสนุ ิสา คำสขุ ด)ี

…………/…………………/………………

ความคดิ เห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ท่ีไดร้ ับมอบหมายตรวจสอบ/นเิ ทศ/ประเมินแผนการจัดการเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.................................................
(นายฉวี วงค์ชาล)ี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ

ความคิดเหน็ /ขอ้ เสนอแนะของหัวหนา้ ฝา่ ยวชิ าการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื .................................................
(นายจนั ทกานต์ กำแซง)
หวั หนา้ ฝา่ ยวชิ าการ

ความคดิ เห็น/ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.....................................................
(นายบำรงุ ป้องนาทราย)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ.................................................
(นางสภุ ลักษณ์ ดยี ิ่ง)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นหนองโนประชาสรรค์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Classic Crystal bar
Next Book
DOING_MY_CHORES