The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rohaizan77, 2022-07-10 20:12:56

PERANCANGAN STRATEGIK SMK BAKTI

KURIKULUM DAN HEM

SMK BAKTI Fax: 04-5734758
13300 TASEK GELUGOR, SEBERANG PERAI UTARA,
PULAU PINANG

Tel: 04-5731080

PERANCANGAN STRATEGIK

KURIKULUM
2022 – 2024

1


FALSAFAH PENDIDIKAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

VISI
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik , Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti iaitu membangunkan potensi individu yang
memenuhi aspirasi negara

2


Akses ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA
Kualiti
Ekuiti 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga
Perpaduan menengah atas menjelang tahun 2020
Kecekapan
Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsaseperti TIMSS
dan PISA dalam tempoh 15 tahun

50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,sosioekonomi, gender)
menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada murid
dengan menghargai kepelbagaian

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukansemasa

3


11 ANJAKAN SISTEM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf
antarabangsa

2 Memastikan setiap murid profesien dalam bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris.

3 Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
4 Mentransformasi keguruan sebagai profesion pilihan

5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiapsekolah

6 Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untukmenyediakan penyelesaian khusus
berasaskan keperluan

7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

8 Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaianKementerian

9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11 Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

4


ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

KEKUATAN/STRENGTH KELEMAHAN/WEAKNESS
S1 Pengetua cemerlang dan berpengalaman lebih 5 tahun.
W1 Kualiti penyampaian guru dalam PdPc dan PdPr secara digital teknologi di
S2 Barisan pentadbir sekolah dan guru kanan bidang yang amat komited dan tahap yang sederhana

sentiasa memberi kerjasama dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. W2 Gred Purata Sekolah SPM masih lagi di tahap melebihi 5.92 ke atas manakala
PT3 pula melebihi 4.19 ke atas.
D S3 98% guru mata pelajaran yang mengajar subjek tingkatan lima (SPM) adalah guru
A opsyen W3 Peratus lulus SPM sebelum ini masih ditahap rendah iaitu 86.18% manakala
L S4 2 orang guru, jurulatih utama negeri dan daerah (Bahasa Melayu dan Sejarah), peratus lulus PT3 adalah 16.76%
A S5 3 orang guru ketua pasukan kertas SPM dan 19 orang guru pemeriksa kertas
M SPM W4 Peratus kehadiran murid masih rendah iaitu
A S6 Guru-guru Kaunselor yang komited dan proaktif W5 Penampilan diri, keyakinan diri, sahsiah murid, kerohanian dan moral di tahap
N S7 98 % guru berpengalaman mengajar lebih 5 tahun dan komited serta berdedikasi
yang sederhana.
dalam menjalankan tugas yang diberikan W6 Tahap pencapaian Kokurikulum di peringkat negeri, kebangsaan dan

S8 100% adalah guru celik IT antarabangsa masih rendah
W7 Prasarana dan fizikal sekolah dari aspek bangunan lama yang uzur,
S9 Kemudahan mengakses maklumat daripada internet disediakan oleh sekolah.
kelengkapan yang rosak dan landskap kawasan yang tidak ceria.
(Bilik Guru, Pejabat dan Makmal Komputer)
ANCAMAN/THREAT
PELUANG/OPPORTUNITIES

O1 Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pegawai SISC+/PPD/JPN/KPM, IAB, T1 Sebilangan pelajar kurang bermotivasi kurang respon dan tidak berminat belajar
secara PdPc
L IPG.
U O2 Kerjasama, sokongan moral dan bantuan kewangan daripada PIBG. T2 Tiada kemudahan atau berkongsi peralatan komputer, smart handphone dan
A O3 Wakil rakyat yang sedia membantu dalam memberi sokongan moral, dan sumber talian internet di kalangan keluarga menjejaskan pembelajaran atas talian.
R
A kewangan yang diperlukan T3 Penyalahgunaan teknologi maklumat melalui pengaruh media massa
N O4 Mudah mendapat kerjasama daripada sekolah berdekatan untuk program jaringan melekakan murid
O5 Sokongan daripada komuniti setempat, Institusi pengajian
O6 tinggi, Agensi PDCA, Agensi kerajaan, badan swasta, NGO dan individu. T4 Tahap kesedaran dan perhatian ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak
berkurangan di peringkat menengah
O7 Alumni yang sedia membantu dari segi sokongan moral dan kewangan untuk
T5 Faktor sosio ekonomi yang rendah di kalangan keluarga menyebabkan murid
menambahbaikkan infrastruktur sekolah dan program sekolah. bekerja di luar waktu persekolahan Penglibatan ibu bapa pada tahap minimum
dalam program sekolah

5


Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) INDUK

(S) KEKUATAN: (W) KELEMAHAN:

Dalaman S1 Pengetua cemerlang dan berpengalaman lebih 5 tahun. W1 Kualiti penyampaian guru dalam PdPc dan PdPr secara
digital teknologi di tahap yang sederhana
S2 Barisan pentadbir sekolah dan guru kanan bidang yang amat
W2 Gred Purata Sekolah SPM masih lagi di tahap melebihi 5.92
komited dan sentiasa memberi kerjasama dalam ke atas manakala PT3 pula melebihi 4.19 ke atas.
menjalankan tugas yang diamanahkan.
W3 Peratus lulus SPM sebelum ini masih ditahap rendah iaitu
S3 98% guru mata pelajaran yang mengajar subjek tingkatan 86.18% manakala peratus lulus PT3 adalah 16.76%
lima (SPM) adalah guru opsyen
W4 Peratus kehadiran murid masih rendah iaitu
S4 2 orang guru, jurulatih utama negeri dan daerah (Bahasa W5 Penampilan diri, keyakinan diri, sahsiah murid, kerohanian

Luaran Melayu dan Sejarah), dan moral di tahap yang sederhana.
S5 3 orang guru ketua pasukan kertas SPM dan 19 orang guru W6 Tahap pencapaian Kokurikulum di peringkat negeri,

pemeriksa kertas SPM kebangsaan dan antarabangsa masih rendah
W7 Prasarana dan fizikal sekolah dari aspek bangunan lama
S6 Guru-guru Kaunselor yang komited dan proaktif
S7 98 % guru berpengalaman mengajar lebih 5 tahun dan yang uzur, kelengkapan yang rosak dan landskap kawasan
yang tidak ceria.
komited serta berdedikasi dalam menjalankan tugas yang
diberikan

S8 100% adalah guru celik IT

S9 Kemudahan mengakses maklumat daripada internet

disediakan oleh sekolah. (Bilik Guru, Pejabat dan Makmal

Komputer)

(O) PELUANG: Strategi SO Strategi WO

O1 Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pegawai S1+01 01+04+05+W1+W2
SISC+/PPD/JPN/KPM, IAB, IPG. 1. Melaksanakan Program kepimpinan dikalangan pentadbir dan 6. Melaksanakan LDP melalui program pembudayaan

O2 Kerjasama, sokongan moral dan bantuan kewangan daripada pengurusan (SLT dan MLT) dengan bantuan rakan elite pembelajaran profesional PLC di kalangan guru
PIBG.
S1+S4+02+05+06 01+02+03+04+05+06+W1+W2+W3+W4
O3 Wakil rakyat yang sedia membantu dalam memberi sokongan 2. Memperkukuhkan hubungan antara pihak sekolah dengan 7. Melaksanakan Program Peningkatan Akademik semua

moral, dan sumber kewangan yang diperlukan PIBG/PIBK dan pihak luar (pemegang taruh) dalam membantu tingkatan dan fokus utama tingkatan 3 dan 5
O4 Mudah mendapat kerjasama daripada sekolah berdekatan pihak sekolah 8. Menyediakan modul pembelajaran PdP/PdPr yang berfokus

untuk program jaringan S1+S4+S5+S6+01+02+03+05+06 semua tingkatan mengikut aras secara terancang
O5 Sokongan daripada komuniti setempat, Institusi pengajian 3. Meningkatkan kemudahan internet, keperluan peralatan
01+02+03+05+06+W4+W5
tinggi, Agensi PDCA, Agensi kerajaan, badan swasta, NGO teknologi ICT di peringkat sekolah 9. Mengadakan program bagi meningkatkan jumlah kehadiran
dan individu.
O6 Alumni yang sedia membantu dari segi sokongan moral dan murid ke sekolah
kewangan untuk menambahbaikkan infrastruktur sekolah dan 10.Meningkatkan tahap disiplin, kerohanian, moral dan sahsiah
program sekolah.
murid ke tahap jati diri yang kukuh.

6


01+02+04+05+06+W6
11.Meningkatkan tahap pencapaian kokurikulum diperingkat

negeri, kebangsaan dan antarabangsa

01+02+03+05+06+W7
12.Memastikan prasarana, kemudahan fizikal, keceriaan sekolah

dan kemudahan internet ke tahap yang terbaik dan kondunsi

(T) ANCAMAN/THREAT Strategi SC Strategi WC

T1 Sebilangan pelajar kurang bermotivasi kurang respon dan S1+S4+T4 W4+W6+C1+C3+C4
tidak berminat belajar secara PdPc 4. Mengadakan Program Kolabarasi Kesedaran di kalangan 13.Meningkatkan kesedaran peranan ibu bapa terhadap

T2 Tiada kemudahan atau berkongsi peralatan komputer, smart warga sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat. pencapaian murid dan prestasi sekolah.
handphone dan talian internet di kalangan keluarga
menjejaskan pembelajaran atas talian. S1+S5+T2
5. Memastikan murid-murid mendapat bantuan smart phone dan
T3 Penyalahgunaan teknologi maklumat melalui pengaruh media
massa melekakan murid kelengkapan komputer untuk memudahkan proses
pembelajaran secara digital
T4 Tahap kesedaran dan perhatian ibu bapa terhadap
pendidikan anak-anak berkurangan di peringkat menengah

T5 Faktor sosio ekonomi yang rendah di kalangan keluarga
menyebabkan murid bekerja di luar waktu persekolahan
Penglibatan ibu bapa pada tahap minimum dalam program
sekolah

7


Berpandukan strategi yang dijana menggunakan TOWS Matrik berikut adalah senarai strategi yang dikenalpasti.

Jadual : Senarai Strategi Yang Telah Dijana

Bil. Kod Strategi Matlamat Strategi
1. Meningkatkan prestasi kecemerlangan dalam peperiksaan awam.
Strategi SO 2. Meningkatkan kompetensi dan kualiti PdPc guru merujuk Standard 4 SKPMg2
1

Strategi WO 1. Meningkatkan perkembangan kognitif murid dan penumpuan pembelajaran secara kolektif
2

Strategi SC 1. Meningkatkan pembangunan profesionalisme berterusan (CPD)
3
1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan emosi,spiritural dan sikap murid
4 Strategi WC 2. Meningkatkan pencapaian kokurikulum diperingkat kebangsaan melalui penglibatan Agensi luar.
3. Meningkatkan peranan SARANA PIBK dalam meningkatkan kecemerlangan sekolah

8


PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH SMK BAKTI (2022 - 2024)

Anjakan 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
Aspirasi 2 Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa malaysia dan Bahasa Inggeris.
3 Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
6 Mengupaya sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasakan keperluan.
7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8 Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
11 Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

Kualiti standard antarabangsa yang tinggi :
Negara dalam kalangan sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA, TIMSS dalam tempoh 15 tahun.

INDEKS PETUNJUK PRESTASI (KEY PERFORMANCE INDEX –KPI)

Bidang ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN STRATEGI / INISIATIF PELAKSANA

TOV 2022 2023 2024

K % guru yang S1 Melaksanakan PLC bagi 1. PenolongKanan
dicerap setahun meningkatkan PdP. Akademik

U Meningkatkan S2 Meningkatkan 2. Guru Kanan Mata
Penggunaan ICT dalam Pelajaran
R Prestasi peratus Band 4 % guru yang PdP.
I mecapai 3. Ketua Panitia
pencapaian Meningkatkan kualiti minimum 80% S3 Memantapkan
K murid menengah bagi semua murid pengajaran dan program 4. Guru Mata
U rendah berada Tingkatan 1 - 3 pembelajaran Bilangan 100% murid mencapai sekurang- kecemerlangan Pelajaran
L pada tahap pencerapan oleh kurangnya band 4 akademik
pihak pengurusan.
U sederhana

M

9


Bidang ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN PELAKSANA
STRATEGIK TOV 2022 2023 2024

Meningkakan prestasi % murid Band 4 - 6
murid dalam semua
mata pelajaran

Peratus Band 5 Anggaran kenaikan
ditingkatkan 3% setiap tahun.

Bilangan Band 6

K Meningkatkan kuantiti S4 Melaksanakan Dialog 1. PenolongKanan
U murid cemerlang Prestasi Akademik
R
I Peratus 100% 100% 100% 100% S5 Pengiktirafan kepada 2. Guru KananMata
K % guru yang dicerap murid. Pelajaran
U setahun
L S6 Program Intervensi Mata 3. Ketua Panitia
U pelajaran
4. Guru Mata

Prestasi Meningkatkanperatus Pelajaran
pencapaian murid lulus dalam
murid dalam semua mata pelajaran Meningkatkan kualiti % guru yang mecapai 100% 100% 100% 100%
peperiksaan (kuantiti) pengajaran dan minimum 80%

awam pada Meningkatkanperatus pembelajaran
lulus murid cemerlang
tahap sederhana Bilangan pencerapan
(SPM). (kualiti)

oleh pihak 100% 100% 100% 100%

pengurusan.

10


Bidang ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN PELAKSANA
STRATEGIK TOV 2022 2023 2024 STRATEGI / INISIATIF
1. Penolong Kanan
Sekurang- kurangnya Akademik
50% murid lulus
2. Guru Kanan Mata
semua mata Pelajaran

Anggaran kenaikan pelajaran (min E) 3. Ketua Panitia
4. Guru Mata
3% setiap tahun
Pelajaran
berdasar purata
pencapaian tertinggi 3 Meningkatkan prestasi
murid dalam semua
K tahun kebelakang mata pelajaran % murid mendapat
U sijil (lulus BM,SJ)
R Anggaran kenaikan
I 3%setiap tahun Bilangan GPMP
K berdasar purata sekurang- kurangnya
U pencapaian 3 tahun
L kebelakang
U 5.0
M

Anggaran

penurunan3% setiap Sekurang- kurangnya
tahun berdasar 10% (Bil murid 5A ke

purata pencapaian 3 Meningkatkan kuantiti atas)
tahun kebelakang murid cemerlang

GPS

11


Bidang ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN STRATEGI / INISIATIF PELAKSANA
STRATEGIK TOV 2022 2023 2024
Meningkatkan % guru Mencapai 1. Membudayakan PLC dan 1. Pengetua
Kompetensi guru Meningkatkan kemahiran PdPc guru tahap cemerlang 30% CPD 2. Semua Penolong
masih belum kompetensi guru berdasarkan dalam Pencerapan
mencapai tahap dalam PdPc standard 4 SKPMg2 PdPc 2. Perkongsian Profesional Kanan
cemerlang berdasarkan Std4 bersamaSISC+ 3. Semua Guru
SKPMg2
3. Pemantapan pengurusan Kanan
kelas danPdP guru abad 4. Ketua Panitia MP
21 5. Guru MP

K Mendedahkan Semua guru % guru encukupi 100%
U Semua guru menghadiri Keperluan kursus
RI dengan PdP abad ke- sekurang- LADAP
K 21 kurangnya 5 hari kursus
U dalaman LDP

L
U

M

Guru mencapai peratus guru 80% 1 .Pencerapan berkala.
tahap prestasi mencapai tahap
2. Coaching &
cemerlang dalam cemerlang iaitu Mentoring
PBPPP melebihi 90%
3. Sesi dialog dan
bersemuka

Guru kompeten dalam % guru guna ICTdan 100%
penggunaanICT DELIMa

12


Bidang ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN 2024 STRATEGI / INISIATIF PELAKSANA
STRATEGIK 2022 2023
1. Pengetua
3. Tahap Meningkatkan Meningkatkan Bilangan 4
kecekapan kecekapan dalam kecekapan dalam Mesyuarat Kunjung Bantu Mesra 2. Semua
pengurusan Unit pengurusan Panitia penolong
pengurusan Unit Kurikulum dan Panitia-panitia Bil. pemantauan Gemilang PPD kanan
fail panitia
Kurikulumbelum Panitia Meningkatkan 4 Inisiatif bersama PKG 2. Guru Kanan
memuaskan bilangan ’in House Bilangan ‘In Mata
Training dan House Training’ 5 Pelajaran
K (CPD) - Continuing Profesional
U Continuing Development (CPD) Bilangan aktiviti Meningkatkan CPD ahli 3. Ketua
RI Profesional dan (CPD) dalam dalam Panitia Panitia
K panitia
U Development spt Bilangan PLC 3 Perkongsian bersama 4. Guru Mata
L bengkel, seminar, dalam Panitia SIC+ Pelajaran

U kursus Bilangan kajian 3 Teacher Sharing
M Tindakan oleh Section (TSS)
panitia
2

Meningkatkan Meningkatkan Bil Mesyuarat 1. Penolong
Penarafan PSS J/Kuasa 4 Kanan
kepada 5 bintang kecekapan pengurusan JK Kerja PSS Akademik
aktiviti PSS tahap cemerlang
dalam PSS Peratus 2. Penyelaras
Meningkatkan . penglibatan
pencapaian murid murid Bestari
dalam program
NILAM 90% Program Galakan 3. GPM / Guru
membaca dan NILAM Perpustakaan

4. Guru Peny.
Nilam

13


Bidang ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN 2023 STRATEGI / INISIATIF PELAKSANA
STRATEGIK Meningkatkan 100% 2021 2022 Pembudayaan amalandan 1. Penolong
K penggunaan DELIMa Peratus penggunaan penggunaan ICT
U dan Google DELIMa / Google Kanan
RI Classroom Classroom dalam Pemantapan perlaksanaan Akademik
K kalangan guru MBMMBI dan HIP
U Mendapat dan murid 2. Penyelaras
L cemerlang / Motivasi dan Program Bestari
U Pengiktirafan 5 Bilangan bintang 5 kecemerlangan akademik
M bintang dalam pengiktirafan SSQS 3. GPM
penarafan SSQS dalam pembestarian
Pembestarian sekolah 4. Guru
sekolah Perpustakaan
4. Tahap Memantapkan Meningkatkan % Lulus BM 80%
penguasaan penguasaan penguasaan dalam SPM ke 5. Guru Peny.
Dwi Bahasa Bahasa Melayu Bahasa Melayu atas Nilam
masih tidak Melalui dan Bahasa % lulus Bahasa
memuaskan kepelbagaian Inggeris Inggeris 1. Panitia BM
perlaksanaan dan BI
aktiviti merentas Memantapkan PIBG
kurikulum. & SARANA 2. JK HIP

5. Kurangnya Meningkatkan Bilangan program 3. GPK HEM
kerjasama pencapaian kecemerlangan
antara guru dan akademik dengan 4. GPK KOKO
ibu bapa bagi kerjasama antara 5
meningkatkan guru dan ibu bapa 1. Pengetua
pencapaian (SARANA) 2. Semua GPK
akademik. 3. Kaunselor
4. K.Bidang
5. K.Panitia
6. JK Kurikulum
7. PIBG

14


Bidang ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN 2023 STRATEGI / INISIATIF PELAKSANA
STRATEGIK 2021 2022
1. Meningkatkan 1.Meningkatkan % bil murid dalam
6. Akses kendiri bilangan murid kualiti akses kendiri S1.Memperkasa literasi 1. Penolong
yang rendah di dalam akses penglibatan Berdasarkan
kalangan guru kendiri. murid dalam penggunaan GC 50% maklumat dan mempromosi Kanan
dan murid. akses kendiri. % pinjaman bahan PSS. Akademik
2.Membudaya kan (Berdasarkan rekod -Bulan PSS
murid dengan 2.Meningkatkan Pusat Sumber)
akseskendiri. kualiti S2.Kolaborasi bersama 2.Guru Kanan
penglibatan guru % bil guru dalam
3.memper banyak dalam akses akses kendiri Mata
dan mempelbagai kendiri. 80% panitia untuk menggalakkan Pelajaran
kan sumber akses (berdasarkan penggunaan PSS.
kendiri untuk guru 3.Memaksimumkan penggunaan internet
K danmurid. penggunaan oleh guru) 3. Ketua
U sumber dalam
RI kalangan guru % penggunaan -Bulan Membaca/ Panitia
K dan murid. sumber di
U kalangan guru Nilam
L
U -Bengkel/Latihan untuk 4.Guru Mata
M guru-guru dan murid. Pelajaran
50% -Perkongsian Pintar

dengan PKG:
Pengunaan ICT dalam
BBM.

S3.Menjalankan Kajian
Tindakan.

80%

15


Bidang ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN 2023 STRATEGI / INISIATIF PELAKSANA
STRATEGIK 2021 2022
Pencapaian 1. Meningkatan Laporan Audit TT_SB S1. Meningkatkan 1. Penolong
7. Pencapaian prestasi Prestasi kompetensi guru dan staf Kanan
prestasi kepimpinan dan Kewangan. T_TM – Berteguran, 0 sokongan dalam Akademik
kepimpinan dan pengurusan Tidak 30% pengurusan kewangan.
pengurusan sekolah yang 2. Kepuasan Memuaskan
sekolah cemerlang Pelanggan T_KM – Berteguran, - S2. Meningkatkan 2.Guru Kanan
Kurang kompetensi guru danstaf Mata
K 3. Meningkat Memuaskan sokongan dalam Pelajaran
E Penglibatan TT_M – Tanpa pengurusan aset.
P Ibubapa Teguran, 3. Ketua
I Memuaskan S3 Meningkatkan kerja-kerja Panitia
M 4 Peningkatan TT_B – Tanpa penyelenggaraan dan
P Penarafan Teguran, penyenggaraan peralatan 4. Pembantu
I Sekolah - Baik dan bangunan sekolah. Tadbir
N SKPMg2 TT_SB – Tanpa
A Teguran, Sangat S4 Meningkatkan
N 5. Meningkatkan Baik kerjasama antara
penglibatan Bilangan Aduan
agensi luar Pelanggan sekolah, ibubapa agensi
% Kehadiran
Ibubapa Ke luar / komuniti
Program Sekolah
Peratus S5 Meningkatkan
pencapaian penglibatan ibu bapa dalam
melebihi 95% pembelajaran anak-anak di
dalam dan
Bilangan penglibatan di luar sekolah
agensi luar
Program kerjasamadan Pengetua

50% kolaboratif Semua GPK

PembantuTadbir

16


PELAN TAKTIKAL 1 KURIKULUM

NAMA STRATEGI 1. Meningkatkan Kualiti dalam Pencapaian Peperiksaan Awam SPM dan PT3
BIL PROGRAM / PROJEK
1 Kelas Tambahan Berfokus T/JAWAB TEMPOH/ KOS OUT-OUT KPI PELAN
TARIKH /SUMBER KOTIGENSI
2 Kelas Menggapai Bintang GPK Akademik Tingkatkan 2 kali setiap
Ketua Panitia Ahli Setiap Isnin, RM 3800 Kefahaman murid bulan bagi Bahan edaran
Program Memacu Prestasi. Panitia Selasa, Khamis PCG PIBG dalam mata pelajaran setiap panitia latihtubi ikut kelas
3 (Drilling Intensive) - JK Kecemrlangan dan Jumaat Jan. -
sekolah Mei. RM 3800 Tingkatkan kualiti 2 kali setiap Bahan edaran
Jadual Anjal GPK Akademik PCG PIBG murid dalam mata bulan bagi latihtubi ikut
Ketua Panitia Setiap Isnin, pelajaran setiap panitia kumpulan
4 Program Pembestarian sekolah Ahli Panitia Selasa, Khamis pencapaian
JK Kecemrlangan dan Jumaat
5 Program perkongsian pintar sekolah Jun - November Bahan edaran &
latih tubi
GPK Akademik 10 minggu Rm 8 500 Pelajar berkeyakinan Membuat
Ketua Panitia (4 Okt hingga 12 PCG PIBG tinggi untuk latihtubi 5 set Kolaborasi dengan
Ahli Panitia Nov) menjawab soalan soalan sekolahterbaik dan
SPM percubaan naiktaraf bilik Khas
GPK Akademik 1 minggu, 2 kali RM 2000.00 Negeri ICT
KB & KP aliran Sains (setahun) pada Tingkatkan kualiti
Jawatankuasa Induk bulan March danMei dalam pencapaian Sekurang- Program kerjasama
Pembestarian sekolah SPMpelajar melalui kurangnya 5 muridpintar SBP
pendekatan ICT pelajar
mendapat
semua A
dalam SPM

GPK Akademik 10 kali Ahad Rm2400.00 Tingkatkan Kualiti Peningkatan
KB & KP aliran Sains dalam pencapaian dalam GPMP
Jawatankuasa Induk SPM pelajar
Pembestarian sekol

17


NAMA STRATEGI 1. Meningkatkan Kualiti dalam Pencapaian Peperiksaan Awam SPM dan PT3
BIL PROGRAM / PROJEK
T/JAWAB TEMPOH/ KOS OUT-OUT KPI PELAN
TARIKH /SUMBER KOTIGENSI
GPK Akademik
6 Pecutan Akademik Ketua Panitia Ahli April dan Julai RM 3800 Tingkatkan 2/3 kali setahun Bahan edaran /
(Sebelum PPT dan Percubaan / SPM) Panitia PCG PIBG Kefahaman murid bagisetiap contoh jawapan
JK Kecemrlangan dalam mata pelajaran panitia
sekolah

7 Perkampungan Ilmu GPK Akademik 2 kali sebulan RM 2000 Pelajar dapat Melibatkan Bahan edaran dan
SPM dan PT3 Ketua Bidang daribayaran menambah semua guru Pengajarandan
JK Kecemerlanagn 5 kecemerlangan keyakinan dan mengajar Tg3 Pembelajaran
PIBG momentom dan 5
penghayatan
peperiksaan dan
akademik

Program Sesegar Dinihari GPK AkademikK Setiap pagi RM 200 Murid dapat Melibatkan Pengayaan dan
(Kelas Intensif cemerlang) Bidang Selasa, Rabu menambah semua guru Teknik menjawab
8 Guru guru Tingkatan3 dan Khamis keyakinan dan mengajar Tg3 soalan serta latihtubi
dan 5 (7.00 - 7.40) momentom dan 5 ringan
penghayatan
peperiksaan dan
akademik

9 Program Klinik ICU K. Bidang Waktu Peningkatan Peningkatan Latih tubi dan
K.Panitia Kokurikulum prestasi pelajar % kehadiran bahan edaran.
(2 petak waktu) GALUS dan % lulus
dalam SPM

18


Inisiatif/Strategi 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam PDPc berdasarkan Std 4 SKPMg2

Bil Program/Projek Tanggung Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Pelan
jawab Hari Sumber Outcome Kontigensi
Pemantauan dan pencerapanguru Semua guru dipantaudan
1. Pengetua Sepanjang Pencerapan berkala di cerap Google Drive
GPK tahun sekurang-kurangnya 2kali form
K.Bidang setahun

2. Meningkatkan kompetensi gurudalam PengetuaGPK 1

PdPc abad 21 Unit KurikulumKB Sepanjang PCG, Semua guru mempunyai 70% guru mencapai tahap Aplikasi KBAT dan
& KP tahun PIBG,SUWA kemahiran dan pengetahuan cemerlang dalampenilaian ’i think’ dlmPdP.
dengan pelbagai kaedah SKPMg2 standard 4

dalam melaksanakan PdP

Amalan CPD yang berfokus kepada

4. penggunaan ICT dan dalam PdPc GPK Akademik, Sepanjang PCG, Semua guru mempunyai 90 % penggunaan alat Pemantapan PKG

Guru Kanan Mata tahun SUWA dan kompetensi yang tinggi teknologi oleh guru sokonganSISC+

Pelajaran dan PIBG terhadap penggunaan ICT

Ketua dalam PdPc Abad

Panitia 21

5 LADAP K.BidangJk Sepanjang peningkatan dalam Sekurang kurangnya Program Panitia

Ladap tahun prestasi guru Ladap dilaksanakan 3kali daerah dan

berdasarkan rubrik setahun sokongan SIC+

SKPMg2

6 Pembudayaan amalan PLC GPK AkademikJ/K Sekurang PCG, Semua Panitia 2 kali PLC bagi setiap PDP Abad 21
(Profesional learning jadual Waktu kurangnya 2 PIBG, melaksanakan’lesson panitia
Communities) Ketua panitia kali setahun SUWA Study’ & ‘Peer Choching’
bagi setiap / Teacher Sharing

Panitia Section (TSS)

7 Amalan berterusan Pengetua Guru 6 kali setahun RM100.00 Pemantapan Etika &PdP 90 % guru menggunakan CPD
‘learning Walk ‘ Penolongkanan (penggal 1 & guru kaedahPAK21. (Continuing
K Bidang Profesiional
penggal 2) Development)

19


NAMA STRATEGI 1. Meningkatkan kesedaran dan amalan budaya kerja cemerlang guru
BIL PROGRAM / PROJEK
T/JAWAB TEMPOH/ KOS OUT-OUT KPI PELAN
TARIKH /SUMBER (Output & Outcome) KOTIGENSI
Penghasilan Pelan
Memperkasakan pengurusanpanitia GPK Akademik, Guru Jan -Julai PCG, Penghasilan Pelan taktikal dan operasi Semua ahli
Kanan MataPelajaran SUWA dan Pembangunan semua bidang dan panitia
1 melalui perkongsian kemahiran dan dan KetuaPanitia pendidikan sekolah
pengalaman dengan SISC+, PPD, PIBG jangka panjang dan panitia CPD
jangka pendek. (Continuing
JPN 2 kajian tindakan Profesiional
setahun Development)
Membudayakan Kajian Tindakan GPK 1 Sepanjang PCG, Panitia melaksanakan Kajian Semua guru
2 KBidang tahun PIBG, tindakan mengatasi isu isu Peningkatan
K.panittia SUWA dalam Pengetahuan, JPN, PPD, PKG
Dialog Prestasi Minima kurikulum. kemahiran dan dan SIC+
3 PengetuaGPK 1 4 kali setahun PCG, Kompetensi guru.
SUWA dan Peningkatan prestasiguru
dalam tugas khasnya
PIBG pdpc

CPD PCG
PSS
5 (Continues Profesional K Bidang Ketua 4 kali setahun PIBG Pemantapan Ilmu dan Bilangan ‘In House
Develepment) panitia Kemahiran guru. Training

20


NAMA STRATEGI 1. Memantapkan penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris melalui kepelbagaian perlaksanaan
BIL PROGRAM / PROJEK aktiviti merentas kurikulum.

1 Jaguh Bahasa T/JAWAB TEMPOH/ KOS OUT-OUT KPI PELAN
TARIKH /SUMBER (Output & Outcome) KOTIGENSI
Pemantapan MBMMBIdan
HIP GPK Akademik April hingga PCG Peningkatan prestasi Meningkat Kelas
2 GPK Koko Ketua Okt, PIBG murid dalam Bahasa pencapaian lulus pemulihan.
Bidang Melayu dan Bahasa SPM dan Lulus
3 Gemilang PSS Inggeris Bahasa Inggeris Bulan Bahasa
(SPM) dan Sastera

Aktiviti KOKO‘

Semua GPK Panitia Sepanjang Murid menggunakan dan Peratus Aktiviti HEM
B. Melayu Panitia B. tahun membaca bahan Bahasa penggunaan BI
InggerisSemua Guru Inggeris dan boleh bertutur dalam kalangan Aktiviti KOKO
Sepanjang denganbaik murid meningkat
GPK Akademik tahun Papan
Penyelaras PSS RM 20 000 Penggunaan maksimum Mencapai markah92 Kenyataan
Semua JK PSS PIBG PSS darisemua aspek % Gred A
Bekas -Anugerah
pelajar Nilam Program
Pengayaan
literasi MBMMBI

21


NAMA STRATEGI 1. Meningkatkan pencapaian Akademik melalui kerjasama, insentif dan sokongan PIBG dan
PROGRAM / PROJEK komuniti setempat

BIL Majlis Penetapan target SPM danPT3 T/JAWAB TEMPOH/ KOS OUT-OUT KPI PELAN
1 TARIKH /SUMBER (Output & Outcome) KOTIGENSI
2 Program Cakna Akademik
3 (Perjumpaan 3 penjuru) GPK Akademik Mac -April PCG Peningkatan prestasi Peningkatan Prestasi Program
4 Ketua Bidang PIBG murid dalam peperiksaan dan GPSsekolah Motivasi
5. Pertemuan ‘4 mata’ (Pengetua Ketua panitia
dan calon SPM) Analisis PPT
GPK Akademik Jun dan Okt PIBG, Peningkatan kesedaran Peningkatan dan Percubaan
Bengkel /Seminar / Motivasi / Teknik Ketua Bidang SUWA murid dan ibu bapa prestasi murid SPM
menjawab mata pelajarandengan guru Ketua panitia PCG meningkat
cemerlang /NGO / Kolej berorientasikan CocostarAnalisis
Pendidikan Pengetua Julai dan Okt tiada Dialog prestasi bersama Peningkatan dalam (SAPS)
GPK Akademik pelajar tg 5 prestasi murid dalam
Program Penghargaan Murid danGuru Kaunselor peperiksaan PPT & Bahan edaran
April - Ogos RM 17800 Murid lebih menguasai Percubaan latihtubi
GPK Akademik PCG PIBG kemahiran menjawab dan SPM
Kaunselor Ketua soalan. Hari Anugerah
Panitia Ahli 4 jam setiap mata Cemerlang
Panitia pelajaran
Majlis
GPK Akademik Mac & Oktober RM6000 Murid cemerlang danguru Peningkatan Prestasi Apresiasi T5
S/U Kurikulum menerima penghargaan dan GPSsekolah
Penyelaras Program pihak sekolah

22


PELAN OPERASI 1

Nama Program Program kecemerlangan dan pengukuhan Mata Pelajaran
Jangka Pendek
OBJEKTIF Pelajar dapat meningkatkan kefahaman mata pelajaran dan menguasai topik-topik tertentu
KOS KERJA PROSES KERJA dalam suasana pendekatan Pembelajaran yang berbeza.
LANGKAH Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah. Kos :
- menyusun Jadual Waktu setiap mata RM 10 000 untuk bahahan edaran ( sumber PCG dan PIBG )
1 pelajaran pada hari Isnin, Selasa, Khamis dan
Jumaat. TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

GKP Akademik 2 hari • Mesyuarat Pengurusan
Ketua Bidang • Lampiran agihan tugas
• Lampiran jadual

2 Membentangkan Jadual Bengkelkepada Pengetua 2 jam • Pembentangan jadual.
Ketua Panitia GPK 3 hari • Perbincangan
Ketua Bidang 2 jam
3 Penyediaan pelan Strategik dan Pelan Ketua Panitia • Edaran
taktikal. Ketua panitia • Mesyuarat kurikulum
• Pembentangan jadual kepada semuaguru.
4 Mesyuarat Kurikulum GPK Akademik

5 Penyediaan Pelan Operasi Ketua Panitia 3 hari • edaran
2 jam • Mesyuarat panitia
6 Taklimat pelaksanaan program. Ketua Panitia 3 hari • Lampiran agihan tugas
Pembentangan Perancangan StrategikPanitia. • Lampiran jadual

7 Penyediaan bahan dan alatan Ketua Panitia Semua • Penyediaan bahan fotokopi
ahli panitia

23


LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
8 Ketua Panitia Semua -
Perlaksanaan Program. ahli panitia Setiap petang -
• Ceramah Ketua panitia Jumaat Pemberitahuan dalam perhimpunan
• Ulangkaji Ahli panitia ( 2 jam)
• Cooperative Learning Ketua Panitia -
Mesyuarat
9 Penilaian / Post Mortem Kurikulum

Penghargaan kepada pelajar. Perhimpunan
pagi
10 - Penyampaian hadiah galakan kepada
pelajar yang cemerlang / menunjukkan

peningkatan dalam program

11 Panilaian dan pelaporan

- dilaporan dalam buku laporan panitia. Ketua Panitia Mesyuarat
Kurikulum.
- bahan didokumentasikan.

24


PELAN OPERASI 2

Nama Program Adiwira Bahasa

OBJEKTIF Jangka Pendek Meningkatkan bilangan lulus bagi pelajar HALUS/GALUS dan meningkatkan
Kecemerlangan pelajar dalam subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
KOS KERJA Kos : 2000 ( sumber PIBG dan PCG )

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
1 GPK Akademik 2 jam
Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah. GPK KOKO • Mesyuarat Pengurusan
- menetapkan tarikh perlaksanaan,Bulan Ketua Bidang • Lampiran jadual
Bahasa, MBMMBIdan HIP , setiap minggu Panitia BM
. Panitia BI

2 Mesyuarat Kurikulum GPK Akademik 2 jam • Mesyuarat kurikulum
• Pembentangan tarikh kepada semuaguru.

3 Penyediaan pelan Strategik dan Pelan Ketua panitia 3 hari • Edaran
taktikal. Ketua Panitia 3 hari
• edaran
4 Penyediaan Pelan Operasi Setiuasaha 2 jam
• Taklimat .
Mesyuarat JK Program • Lampiran agihan tugas
• Lampiran jadual
- agihan tugas

5 - anggaran kos

- menyediakan jadual
perinci slot untuk setiap subjek

Urusan surat menyurat.

6 - maklumam kepada penjaga Setiausaha 2 jam • Makluman dalam perhimpunan
- Mohon sumbangan Agensi Swasta Ketua Kelas

25


LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
7 Taklimat pelaksanaan program Ketua Bidang 2 jam • Mesyuarat panitia
8 Penyediaan bahan dan alatan Ketua panitia 3 hari • Lampiran agihan tugas
Ahli Panitia • Lampiran jadual
9 Perlaksanaan Program Ketua Panitia Semua
ahli panitia • Penyediaan bahan fotokopi
10 Penilaian dan pelaporan
- disediakan dalam buku laporan panitia Ketua Panitia Semua Sepanjang • Jadual bertugas
ahli panitiaSemua tahun • Jadual kelas terlibat
guru • Aktiviti KOKO
2 hari
Setiausaha Kurikulum -
Ketua panitia

26


PELAN OPERASI 3

Nama Program Jadual Anjal ( Drilling Intensive) TIngkatan 5 –

OBJEKTIF Jangka Pendek Pelajar dibekalkan dengan Modul dan Set-Set Soalan menjawab peperiksaan SPM dengan

terancang.

KOS KERJA Kos : Rm 8 500 ( sumber PCG dan PIBG )

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
1 Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah.
- menetapkan tarikh perlaksanaan . GPK Akademik 2 hari • Mesyuarat Pengurusan
2 Penyediaan pelan Strategik dan Ketua Bidang • Lampiran jadual
Pelan taktikal.
3 Mesyuarat Kurikulum Ketua panitia 3 hari • Edaran
-anggaran kos & jadualperlaksanaan
GPK Akademik 2 jam • Mesyuarat kurikulum

• Pembentangan tarikh kepada guru.

4 Mesyuarat JK Program Ketua Panitia Semua 2 jam • Mesyuarat Panitia.
- penetapan pengisian. ahli panitia • Lampiran agihan tugas
- agihan tugas & pengisian 3 hari • Lampiran jadual
Ketua Panitia 1 jam
5 Penyediaan Pelan Operasi GPK Akademik • edaran
6 Taklimat pelaksanaan program
• Taklimat
- susun atur perjalanan program darisesi • Lampiran jadual
tempoh dan masa perlaksanaan
7 Penyediaan bahan dan alatan Ketua Panitia Semua 3 hari • Kertas Soalan Peperiksaan
ahli panitia Percubaan Negeri lain
6 Perlaksanaan Program Semua ahli panitia Sebelum dan -
semasa percubaan
7 Pemantapan program • Ketua Panitia Program 3 0n 3
• Ahli panitia • Okt-Nov
8 Penilaian dan Pelaporan • Ketua Panitia
- disediakan di dalam buku laporanpanitia. Bulan November

27


PELAN OPERASI 4

Nama Program Program Pembestarian Sekolah
Jangka Pendek
OBJEKTIF Peningkatan Kecemerlangan aplikasi ICT dan Penggunaan Digital Google Classroom
KOS KERJA
LANGKAH PROSES KERJA Kos : Rm 2500 ( sumber PCG dan PIBG )
1
Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah. TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
- menetapkan tarikh perlaksanaan .
GPK Akademik 1 hari • Mesyuarat Kertas Kerja program
Ketua Bidang • Lampiran jadual
Penyelaras
Pembestarian

2 Penyediaan Perancangan dan jadual Penyelaras Program 1 hari • Edaran
perlaksanaan
Penyelaras Perogram 1 Hari • Penyelarasan jadual penggunaan Bilik
3 Mesyuarat bersama JK Penyelaras GPK Akademik 2 jam Digital Classroom dan makmal
ICT
3 Mesyuarat Kurikulum
-anggaran kos • Mesyuarat kurikulum
- jadual perlaksanaan • Pembentangan tarikh kepada semuaguru.

4 Mesyuarat JK Program Ketua Panitia Semua 2 jam • Mesyuarat Panitia.
- penetapan pengisian. ahli panitia • Lampiran agihan tugas
- agihan tugas • Lampiran jadual
- pengisian
Penyelaras program 1 hari • Edaran Jadual & keperluan
5 Taklimat kepada Pelajar terlibat K.Bidang 1 jam
GPK Akademik • Taklimat
6 Taklimat pelaksanaan program • Lampiran jadual
- susun atur perjalanan program darisesi
tempoh dan masa perlaksanaan • Ketua Panitia 3 hari • Bilik Digital Claassroom dan MakmalICT
aktif
7 Penyediaan bahan dan alatan • Semua ahli
panitia

28


LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
• Penyelaras Sepanjang Sesi Pembentangan & Refleksi program
6 Perlaksanaan Program Program tahun
• AJK program
7 Penilaian & pelaporan /Refleksi (Mei)
• Penyelaras
8 Penilaian dan Pelaporan Program Bulan Jun dan
- disediakan di dalam buku Okt
dokumentasi • Murid terlibat

• Penyelaras
Program

29


PELAN OPERASI 5

Nama Program Perkampungan Ilmu dan Program Dinihari

OBJEKTIF Jangka Pendek Peningkatan Prestasi Kecemerlangan pelajar Tg5 dan Tg 3
KOS KERJA
LANGKAH Kos : Rm 2500 ( sumber PCG dan PIBG )
1 PROSES KERJA
Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah. TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
- menetapkan tarikh perlaksanaan .
GPK Akademik Ketua 1 hari • Mesyuarat Kertas Kerja program
Bidang Penyelaras • Lampiran jadual
ProgramJalinan Pintar

2 Penyediaan Perancangan dan jadual Penyelaras Program 1 hari • Edaran
perlaksanaan
Penyelaras Perogram 1 Hari • Penyelarasan jadual program
3 Mesyuarat bersama JK Penyelaras GPK Akademik 2 jam
• Mesyuarat kurikulum
3 Mesyuarat Kurikulum • Pembentangan tarikh kepada semuaguru.
-anggaran kos
- jadual perlaksanaan Ketua Panitia Semua 2 jam • Mesyuarat Panitia.
ahli panitia • Lampiran agihan tugas
4 Mesyuarat JK Program • Lampiran jadual
- penetapan pengisian.
- agihan tugas Penyelaras program 1 hari • Edaran Jadual & keperluan
- pengisian K.Bidang 1 jam
• Taklimat
5 Taklimat kepada Pelajar terlibat GPK Akademik • Lampiran jadual
Penyelaras Program
6 Taklimat pelaksanaan program
- susun atur perjalanan program darisesi
tempoh dan masa perlaksanaan

30


LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
Ketua Panitia Semua 3 hari • Kertas Soalan Peperiksaan
7 Penyediaan bahan dan alatan ahli panitia
Penyelaras ProgramAJK 1. Setiap sabtu (2 Percubaan Negeri lain
6 Perlaksanaan Program program kali sebulan
2. Setiap pagi • Latihan topikal
7 Penilaian & pelaporan /Refleksi Penyelaras Program Selasa, Rabu dan • Model kertas peperiksaan sebenar
Pelajar terlibat khamis
8 Penilaian dan Pelaporan • Sesi Pembentangan & Refleksi
- disediakan di dalam buku • Penyelaras 1 jam 30 minit program
dokumentasi Program
Bulan Mei • Post Mortem & analisis Peperiksaan
Pertengahan tahun.

31


PELAN OPERASI 6

Nama Program LADAP dan PLC

OBJEKTIF Jangka Pendek Semua guru lebih kompeten dalam pengajaran dan pembelajaran dan menghadiri

sekurang-kurangnya 7 hari latihan dalam perkhidmatan.

KOS KERJA Kos : RM5 000 (sekolah )
PROSES KERJA
LANGKAH TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
1 Mesyuarat pengurusan
Agihan Jawatan Kuasa Kerja danjadual GPK Akademik 2 jam • Mesyuarat Pengurusan
pelaksanaan LDP.

2 Mesyuarat JK Kerja GPK Akademik 2 jam • Mesyuarat di PSS
- agihan tugas AJK kerja. Penyelaras LDP • Lampiran agihan tugas
- pembentangan Pelan strategik dan Semua AJK 2 jam • Pembentangan Pelan strategik dan
Taktikan 7 hari
Penyelaras LDP 1 hari Taktikan .
3 Surat menyurat
GPK Akademik Sehari selepas • Surat jemputan penceramah luar.
4 Perlaksanaan LDP Penyelaras LDP LDP • Surat jemputan penceramah luar
Penyelaras LDP
5 Pengeluaran Sijil Kehadiran dan • Penceramah Dalaman
Pengisian Kad LDP Penyelaras LDP
• Sijil dalam seminggu selepas LDP.
7 Post Mortem dan Pelaporan • Nama peserta yang hadir dikumpuldan

dihantar kepada Tuan Pengetua.

-

32


PELAN OPERASI 7

Nama Program GEMILANG PSS

OBJEKTIF Jangka Pendek Menambahbaik semua aspek melibatkan PSS sehingga mencapai gred terbaik
LANGKAH KOS KERJA
PROSES KERJA Kos : RM7 000 ( PCG )

TANGGUNG TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

JAWAB

1 Mesyuarat pengurusan GPK Akademik 2 jam • Mesyuarat Pengurusan
Agihan Jawatan Kuasa Kerja PSS.
Penyelaras PSS 3 hari • Edaran
2 Penyediaan pelan Strategik dan
Pelan taktikal. GPK Akademik 2 jam • Mesyuarat di PSS
Penyelaras PSS • Lampiran agihan tugas
3 Mesyuarat JK Kerja Semua ketua Unit • Pembentangan Pelrancangan Strategik.
- penetapan tarikh mesyuarat unit. PSS
- agihan tugas 2 jam • Mesyauarat di Bilik Mesyuarat.
- anggaran kos GPK Akademik 2 jam • Lampiran agihan tugas
Penyelaras PSS • Pembentangan Perancangan Strategik
4 Mesyuarat PSS Semua ahli
Jawatankuasa PSS • Perancangan unit dan penyediaan pelanOperasi.
5 Mesyuarat JK unit. Penyelaras PSS
6 Perlaksanaan Program setiap unit Ketua unit Sepanjang tahun -
7 Pertandingan PSS oleh PKG Penyelaras PSS
Ketua unit 1 hari -
8 Post Mortem dan Pelaporan
GPK Akademik Bulan November -
Penyelaras PSS
Ketua Unit
Penyelaras PSS
Ketua unit

PELAN OPERASI AKAN DITAMBAH LAGI IKUT KEPERLUAAN.
33


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN TAKTIKAL / OPERASI
PANITIA BAHASA MELAYU

2021 – 2023

1


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024
PELAN TAKTIKAL PANATIA BAHASA MELAYU

NAMA STRATEGI 1. Meningkatkan prestasi kecemerlangan murid dalam peperiksaan PT3 dan SPM

BIL PROGRAM / PROJEK T/JAWAB TEMPOH/ KOS OUT-PUT KPI PELAN
TARIKH /SUMBER KOTIGENSI

Seminar Kecemerlangan Bahasa Guru Kanan Mata 1.Meningkatkan 5 % murid Ujian dalam
kemahiran murid mencapai kelas
1. Melayu Pelajaran 2 kali setahun PIBG dalam menjawab gred A
soalan Peperiksaan
2.Meningkatkan 90% murid percubaan
peratusan lulus bahasa Melayu
pencapaian SPM dan PT3
Ketua Panitia murid ke gred
lebih baik dalam Ujian dalam
Guru mata pelajaran peperiksaan kelas

Sepanjang tahun PIBG 1.Meningkatkan 5 % murid Peperiksaan
kemahiran murid mencapai Percubaan
Kelas Akademik Cemerlang Guru Kanan Mata dalam menjawab gred A
2. Pelajaran soalan komsas Ujian Sumatif
Ketua Panitia dan tatabahasa. 90% murid Peperiksaan
Guru mata pelajaran 2.Meningkatkan lulus percubaan SPM
% pencapaian bahasa Melayu
murid ke gred murid ting. 5
lebih baik dalam dan 3
peperiksaan Peperiksaan
SPM bahasa
Selepas tiada 1.Murid dapat 5% murid Melayu
lulus dalam mendapat
Peperiksaan PT3 peperiksaan gred A
sebenar
dan SPM 90% murid
lulus
3. Kelas Hikmah (Klinik bahasa Ketua Panitia Waktu petang
Melayu) Guru mata pelajaran pada hari
persekolahan

2


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

Lestari Bahasa Melayu Ketua Panitia 1.Meningkatkan 5 % murid Latihan
4. Guru mata pelajaran kemahiran murid mendapat berfokus
dalam menjawab gred A mengikut Kertas
Februari hingga tiada soalan 1 dan Kertas 2
Disember 90% murid
2.Meningkatkan lulus Ujian-ujian di
Bacaan Saujana Guru mata pelajaran Februari hingga tiada peratusan dalam kelas
5. Disember pencapaian 100% murid
murid ke gred dapat Peperiksaan
Legasi Za’ba Ketua Panitia Februari hingga tiada lebih baik dalam membaca dan percubaan SPM
6. peperiksaan menulis dalam
Guru mata pelajaran Disember 1.Meningkatkan Bahasa Ujian di dalam
peratusan murid Melayu kelas
untuk membaca 100% murid
dan menulis dapat Ujian-ujian di
dalam Bahasa mengetahui dalam kelas
Melayu peribahasa
1.Meningkatkan Melayu
kemahiran murid
tentang
peribahasa
Melayu

3


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

Inisiatif/Strategi 1. Meningkatkan kemahiran guru dalam melaksanakan PdP
Bi Program/Projek
l Tanggung Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Pelan
Kontigensi
1. Program Lesson Study jawab Hari Sumber Outcome 90% guru
bersama guru mengaplikasikan I Pencerapan
Meningkatkan teknik think oleh pihak
pengurusan
Pengurusan Januari tiada pengajaran dalam 80% soalan KBAT dan GKMP
digunakan
Ketua Bidang hingga kelas Pemantapan
PKG sokongan
Bahasa Oktober Meningkatkan minat SISC+

Ketua Panitia murid semasa PdP

Meningkatkan
peratusan pencapaian
murid ke gred lebih
baik dalam
peperiksaan

Meningkatkan
kemahiran guru
menggunakan soalan
KBAT dan I think
semasa PdP

Guru memasukkan
soalan-soalan KBAT
dalam soalan ujian
dan peperiksaan

2. Perkongsian TM bersama Guru Kanan 3 kali PCG, Semua guru 90 % penggunaan
SISC+ Mata Pelajaran setahun SUWA dan mempunyai alat teknologi oleh
dan Ketua PIBG kompetensi yang guru
Panitia tinggi terhadap
penggunaan TM
dalam PdPc Abad 21

4


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN OPERASI 1

Nama Program Seminar Kecemerlangan Bahasa Melayu

OBJEKTIF Jangka Pendek I.Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan percubaan SPM dan PT3
II.Meningkatkan peratusan pencapaian murid ke gred lebih baik dalam peperiksaan sebenar
KOS KERJA PIBG- RM 250 bayaran penceramah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat AJK Guru Kanan Mata 1 hari • Mesyuarat Pengurusan
Pelajaran
2 Membentangkan kertas kerja kepada Ketua Panitia 2 jam • Lampiran agihan tugas
ahli-ahli panitia 7 hari
Ketua Panitia • Lampiran jadual
3 Kertas kerja, tempahan dewan , 1 jam
penceramah Ketua panitia 2 jam setiap sesi • Pembentangan kertas kerja dan jadual.
Guru mata pelajaran
4 Taklimat kepada murid Ketua panitia 2 kali setahun • Perbincangan
Guru mata pelajaran ⚫ Membuat surat jemputan penceramah
5 Perlaksanaan program ⚫ Menempah dewan
Ketua panitia ⚫ Membuat surat kebenaran ibu bapa
Guru mata pelajaran ⚫ Jadual dan surat diedarkan
⚫ Penerangan program
⚫ Perjalanan program mengikut jadual
⚫ Kehadiran murid dicatat
⚫ Bahan diagihkan

Julai dan Nov

6 Penilaian pelaporan dan post mortem Guru mata pelajaran Julai dan Nov ⚫ Ujian dan peperiksaan murid

5


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN OPERASI 2

Nama Program Kelas Akademik Cemerlang
OBJEKTIF Jangka Panjang
I. membantu murid memahami penggunaan tatabahasa aspek komsas.
KOS KERJA II. Membantu murid memahami dan mengingati hukum-hukum tatabahasa dan aspek komsas
LANGKAH III. Membantu murid latih tubi menjawab soalan-soalan peperiksaan

Tiada

PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
1 hari
1 Mesyuarat Jawatankuasa Ketua panitia • Mesyuarat Pengurusan
Guru mata pelajaran • Lampiran agihan tugas
• Lampiran jadual

2 Taklimat kepada guru Ketua panitia 2 jam • Pembentangan kertas kerja dan jadual.
Guru mata pelajaran Sepanjang • Perbincangan
3 Perlaksanaan Program Guru mata pelajaran • Guru bertanya aspek tatabahasa dan
tahun
4 Penilaian pelaporan dan post komsas, 5 minit sebelum kelas untuk soalan-
mortem 1 jam soalan ringkas kepada murid

⚫ ujian

6


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN OPERASI 3

Nama Program Kelas Hikmah(Klinik bahasa Melayu)
OBJEKTIF Jangka Panjang
KOS KERJA I. Membantu murid yang gagal dalam peperiksaan percubaan bahasa Melayu PT3
dan SPM

II. Membantu murid lulus mata pelajaran bahasa Melayu

Tiada

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
• Guru mata pelajaran memberi taklimat
1 Taklimat kepada murid Ketua panitia sekali
Guru mata pelajaran pada murid selepas pepriksaan
percubaan
Guru mata pelajaran menyediakan
• Guru menyerahkan kepada murid di
2 fail dan evidens yang perlu untuk Guru mata pelajaran sekali dalam kelas

murid • Dilaksanakan pada waktu kelas tambahan

3 Guru mata pelajaran memilih murid Guru mata pelajaran 2 kali seminggu • Murid menghantar evidens dan guru
menyemak
yang gagal atau hampir gagal selepas

percubaan

2 kali seminggu

selepas

4 Murid dibimbing oleh guru Guru mata pelajaran percubaan

Guru menyemak dan memberi 2 kali seminggu • Evidens yang disemak diserahkan kepada
markah murid
5 Guru mata pelajaran selepas
• Guru merekodkan markah
percubaan

7


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN OPERASI 4

Nama Program Program Kelas Tambahan Berfokus
OBJEKTIF Jangka Panjang I.Meningkatkan penguasaan murid dalam menjawab soalan peperiksaan

KOS KERJA PIBG SMK Bakti

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
GPK Akademik 2 jam
Mesyuarat Kurikulum • Mesyuarat kurikulum
• Pembentangan tarikh kepada semua guru.
1 -anggaran kos
- jadual perlaksanaan

Mesyuarat JK Program Ketua Panitia 2 jam • Mesyuarat Panitia.
- penetapan pengisian. Semua ahli panitia
- agihan tugas • Lampiran agihan tugas dimana murid
- pengisian dibahagikan kepada 6 kumpulan mengikut
pencapaian dan setiap kumpulan diajar oleh
2 seorang guru bahasa Melayu

Taklimat kepada murid terlibat Guru mata pelajaran 10 minit • Lampiran jadual
3 Guru mata pelajaran Feb – Okt
• Di dalam kelas dan murid telah mendapat
Perlaksanaan kelas mengikut edaran Jadual & keperluan daripada
jadual penyelaras program
4
• Guru menyediakan bahan yang sesuai

• Guru merekodkan kehadiran murid

• Ujian dijalankan untuk melihat pencapaian

8


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN OPERASI 5

Nama Program Program Bacaan Saujana
OBJEKTIF Jangka Panjang
I.Meningkatkan kemahiran membaca murid-murid kelas peralihan dan kelas yang mempunyai
murid yang tidak boleh membaca.

KOS KERJA tiada

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
GPK Akademik 2 jam • Mesyuarat kurikulum
Mesyuarat Kurikulum • Pembentangan tarikh kepada semua guru.
1
• Mesyuarat Panitia.
Mesyuarat JK Program Ketua Panitia 2 jam
- penetapan pengisian. Semua ahli panitia • Guru mata pelajaran mengenal pasti murid
yang tidak boleh membaca untuk diambil
2 tindakan.

3 Taklimat kepada murid terlibat Guru mata pelajaran 10 minit • Murid diberi bimbingan di dalam kelas.
Guru mata pelajaran Feb – Okt • Guru menyediakan bahan yang sesuai
Perlaksanaan kelas mengikut
jadual • Guru merekodkan kehadiran murid
4
• Ujian dijalankan untuk melihat pencapaian

9


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN OPERASI 6

Nama Program Program Legasi Za’ba
OBJEKTIF Jangka Panjang I.Meningkatkan kemahiran murid tentang peribahasa Melayu.

KOS KERJA tiada

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
GPK Akademik 2 jam • Mesyuarat kurikulum
Mesyuarat Kurikulum • Pembentangan tarikh kepada semua guru.
1
• Mesyuarat Panitia.
Mesyuarat JK Program Ketua Panitia 2 jam
2 - penetapan pengisian. Semua ahli panitia

3 Taklimat kepada murid terlibat Guru mata pelajaran 10 minit • Murid diberi penerangan di dalam kelas.
Guru mata pelajaran Feb – Okt • Guru menyediakan bahan yang sesuai
Pelaksanaan kelas mengikut • Guru merekodkan kehadiran murid
jadual • Ujian dijalankan untuk melihat pencapaian
4

10


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN OPERASI 7

Nama Program Program Lesson Study (PLC) bersama guru bahasa Melayu

OBJEKTIF Jangka Pendek I. Dapat meningkatkan teknik pengajaran dalam kelas
II. Meningkatkan peratusan pencapaian murid ke gred lebih baik dalam peperiksaan
III. Memaksimumkan penggunaan PAK 21 dan berfikir secara KBAT

LANGKAH KOS KERJA Tiada TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
1 PROSES KERJA
TANGGUNG JAWAB 2 jam ⚫ Pembahagian tugasan
2 Mesyuarat Bidang ⚫ Dalam mesyuarat bidang
Ketua Bidang 1 jam
3 Pembahagian kumpulan Ketua Panitia ⚫ Pembahagian jadual
Guru mata pelajaran Feb hingga Okt ⚫ Dalam mesyuarat pantia
Perjumpaan kumpulan mengikut I jam
jadual Ketua Bidang ⚫ Setiap kali perjumpaan direkodkan
Ketua Panitia ⚫ Pencerapan oleh pihak pengurusan dan
Guru mata pelajaran
GKMP
Ketua Bidang
Ketua Panitia
Guru mata pelajaran

11


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Melayu SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN OPERASI 7

Nama Program Perkongsian IT bersama SISC+

OBJEKTIF Jangka Pendek Semua guru mempunyai kompetensi yang tinggi terhadap penggunaan ICT dalam PdPc Abad 21
Meningkat kemahiran guru dalam menggunakan IT dalam PdP

KOS KERJA Peruntukan PIBG daripada yuran kecemerlangan murid
Bayaran penceramah : RM 100 X 2 kali = RM 200

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN
1 Mesyuarat JK Kerja GKMP 2 jam
- agihan tugas AJK kerja. Ketua panitia • Mesyuarat bidang
- pembentangan Pelan Strategik dan Ahli Panatia • Lampiran agihan tugas
• Pembentangan Pelan Strategik dan
Taktikal
Taktikan .

3 Surat menyurat Ketua panitia 2 jam • Surat jemputan penceramah luar.
• Surat jemputan penceramah luar

4 Perlaksanaan LDP GKMP 2 kali setahun • Penceramah luar (SISC+ Bahasa
Ketua Panitia Melayu di PPD) - En. Shafari
Ahli-ahli panatia

5 Pengeluaran Sijil Kehadiran dan Ketua Panitia 1 hari • Sijil dalam seminggu selepas LDP.
Pengisian Kad LDP • Nama peserta yang hadir dikumpul dan
Sehari selepas
6 Post Mortem dan Pelaporan Ketua panitia LDP dihantar kepada Tuan Pengetua.

• Menjalankan intervensi yang dirancang
dan diputuskan selepas post mortem

DISEDIAKAN OLEH: WAN NORLIDA BINTI ISMAIL

12


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris SMK Bakti 2022 - 2024

PELAN TAKTIKAL / OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS

2021 – 2023

1


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris SMK Bakti 2022 - 2024
PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS

NAMA STRATEGI 1. Meningkatkan prestasi kecemerlangan murid dalam peperiksaan PT3 dan SPM

BIL PROGRAM / PROJEK T/JAWAB TEMPOH/ KOS OUT-PUT KPI PELAN
TARIKH /SUMBER KOTIGENSI
1.Meningkatkan kemahiran
Guru Kanan Mata Tiada murid dalam menjawab 5 % murid Ujian dalam kelas
soalan. mencapai gred A
Know Your Paper PT3 & Pelajaran Peperiksaan
2.Meningkatkan peratusan 85% murid lulus percubaan
SPM pencapaian murid ke gred Bahasa Inggeris
lebih baik dalam PT3 & SPM
1. Ketua Panitia April – Mei peperiksaan.

Guru mata 1.Meningkatkan kemahiran
pelajaran murid dalam menjawab
soalan Bahasa Inggeris
Speak and Listen Guru Kanan Tiada Kertas 3 & 4. 10 % murid Latihan berfokus
PT3 & SPM Matapelajaran Julai - September mencapai gred A mengikut format
2. 2.Meningkatkan % PT3 & SPM
Ketua Panitia Oktober – pencapaian murid ke gred CEFR
Strike A SPM Disember lebih baik dalam
3. Guru mata peperiksaan.
pelajaran Ogos 2022 – PCG Panitia 90% murid lulus Latihan berfokus
Ketua Panitia Januari 2023 Bahasa 1.Meningkatkan kemahiran soalan Bahasa
Inggeris murid menjawab setiap Innggeris format
Guru mata komponen kertas Bahasa SPM CEFR
pelajaran ting. 5 Inggeris SPM.

Ketua Panitia 1.Meningkatkan kemahiran 5 % murid Latihan berfokus
murid dalam menjawab mendapat gred A mengikut Kertas 1
4. Write It Right PT3 & SPM Guru mata September & PIBG soalan. dan Kertas 2
pelajaran November 85% murid lulus
2 2.Meningkatkan peratusan Soalan-soalan
Penceramah Luar pencapaian murid ke gred SPM
lebih baik dalam
peperiksaan.


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris SMK Bakti 2022 - 2024

PT3 Readiness Ketua Panitia September & PIBG 1.Pendedahan kepada 85 % murid lulus Soalan-soalan
5. Disember teknik menjawab PT3 yang percubaan negeri.
Guru mata PCG Panitia betul.
SPM Readiness pelajaran ting. 3 Bahasa
6. Inggeris 2.Pengukuhan teknik
menjawab soalan PT3
Support Our Buddy
7. (teacher’s PLC) Penceramah luar

Ketua Panitia October - PIBG 1.Pendedahan kepada 85 % murid lulus Soalan-soalan
Disember 2022 teknik menjawab SPM yang percubaan negeri.
Guru mata PCG Panitia betul.
pelajaran ting. 5 Januari – Februari Bahasa
2023 Inggeris 2.Pengukuhan teknik
Penceramah luar menjawab soalan SPM

Ketua Panitia Mei – Disember 1. Meningkatkan teknik 90% guru
Guru pengajaran dalam kelas. mengaplikasikan
matapelajaran Tiada I think Pencerapan oleh
2. Meningkatkan kemahiran pihak pengurusan
guru menggunakan soalan 80% soalan dan GKMP
KBAT dan I think semasa KBAT digunakan
PdP.

3


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris SMK Bakti 2022 - 2024
PELAN OPERASI 1

Nama Projek Know Your Paper PT3 & SPM
Objektif 1.Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan.
2.Meningkatkan peratusan pencapaian murid ke gred lebih baik dalam peperiksaan.

Tempoh April – Mei

Kumpulan Sasaran Semua pelajar tingkatan 3 dan 5

Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris

Proses Kerja 1. Memaklumkan kepada guru-guru terlibat
2. Menjalankan aktiviti

Kos Tiada

Kekangan Kerjasama pelajar

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Kanan Bahasa dan Ketua Panitia

Penilaian Penilaian dilakukan selepas program dijalankan

4


Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris SMK Bakti 2022 - 2024
PELAN OPERASI 2

Nama Projek Speak and Listen PT3 & SPM
Objektif Pelajar-pelajar PT3 dan SPM dapat menjawab soalan kertas 3 dan kertas 4 dengan betul.
Tempoh
1. Julai - September
2. Oktober – Disember

Kumpulan Sasaran Semua pelajar tingkatan 3 dan 5
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
1. Menyediakan bahan
Proses Kerja 2. Memaklumkan kepada guru-guru terlibat
3. Menjalankan aktiviti
Kos Tiada
Kekangan Kekangan masa dan kerjasama pelajar.

Pemantauan Guru Kanan Bahasa dan Ketua Panitia
Penilaian Penilaian dilakukan selepas program dijalankan

5


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PEDAGOGIK 1
Next Book
PEDAGOGIK 2