The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by surachai, 2022-03-23 23:24:31

รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64

รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64

สพป.มหาสารคาม เขต 1 /CV-EY0MLK-CE005303

นายสุรชัย งามช่นื

13-6-2021 85%

Made for free with Certify'em

นายสุรชยั งามชนื่

Made for free with Certify'em

นายสุรชัย งามช่นื

15-6-2021

นายสุรชัย งามช่นื

15-6-2021

นายสุรชัย งามช่นื

15-6-2021

Made for free with Certify'em

เลขที่ OGB9SK-CE000298

นายสรุ ชยั งามชนื่

ใหไ ว ณ วันที่ 1-9-2021 ไดคะแนนรอ ยละ 80%

นายสุรชัย งามชน่ื

90% 6/13/2021

Made for free with Certify'em

นายสุรชยั งามช่ืน

Made for free with Certify'em

G7X2JO-CE009675

B6IZPE-CE001973

นายสรุ ชัย งามชน่ื

18-6-2021

Made for free with Certify'em

AOIQQE-CE000852 2564

นายสรุ ชยั งามชื่น

100%

Made for free with Certify'em

LKGPKI-CE000488

Made for free with Certify'em

LKGPKI-CE000488

นายสุรชยั งามชน่ื

18-6-2021

นายสุรชยั งามชื่น

Made for free with Certify'em

6/6/2021 QMZOCC-CE007072

นายสรุ ชยั งามชนื่

โรงเรยี นบานทมอ(เดอ่ื ราษฎรบ ํารุง)

90%

Made for free with Certify'em

7-6-2021 5FYN0K-CE002028

นายสุรชยั งามชื่น

โรงเรียนบานทมอ(เดอ่ื ราษฎรบาํ รงุ )

85%

Made for free with Certify'em

นายสุรชยั งามชนื่

80% 1/7/2021

Made for free with Certify'em

QMYD1K-CE000036

นายสรุ ชยั งามชืน่

8/6/2021

Made for free with Certify'em

เลขท่ี บ.๐๐๑-๐๐๓/๐๐๐๒๘๘/๒๕๖๔

นายสุรชัย งามช่นื

ใหไ ว ณ วนั ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศกั ราช ๒๕๖๔

เลขที่ บท.๐๐๒/๐๐๐๒๐๗/๒๕๖๔

นายสุรชัย งามช่นื

ใหไ ว ณ วนั ที่ ๖ มถิ ุนายน พุทธศกั ราช ๒๕๖๔

เลขที่ บท.๐๐๓/๐๐๐๗๔๐/๒๕๖๔

นายสรุ ชัย งามชน่ื

ใหไ ว ณ วันท่ี ๖ มถิ นุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

เลขที่ บท.๐๐๗/๐๐๐๒๒๔/๒๕๖๔

นายสุรชัย งามช่นื

ใหไ ว ณ วนั ที่ ๖ มถิ ุนายน พุทธศกั ราช ๒๕๖๔

เลขที่ บท.๐๐๒/๐๐๐๒๐๗/๒๕๖๔

นายสุรชัย งามช่นื

ใหไ ว ณ วนั ที่ ๖ มถิ ุนายน พุทธศกั ราช ๒๕๖๔

เลขที่ บท.๐๐๔/๐๐๔๒๙๔/๒๕๖๔

นายสรุ ชัย งามชน่ื

ใหไ ว ณ วันท่ี ๗ มถิ นุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

เลขท่ี บ.๐๐๑-๐๑๐/๐๐๐๑๖๕/๒๕๖๔

นายสรุ ชัย งามช่ืน

ใหไ ว ณ วันที่ ๑๓ มถิ ุนายน พุทธศกั ราช ๒๕๖๔

LQ8ZL0-CE001951

SURACHAI NGAMCHUEN

8-9-2021
95%

สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรด้านล่างนี้

Made for free with Certify'em

นายสรุ ชยั งามชน่ื

เลขท่ี D9YJ3E-CE000907

ศูนย์วทิ ยาศาสตรเ์ พื่อการศกึ ษานครพนม

มอบเกียรตบิ ัตรนี้เพ่ือแสดงวา่

นายสรุ ชัย งามชื่น

ไดผ้ ่านการศกึ ษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ เรอ่ื ง “ขยะอนั ตราย” ด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์
โดยผ่านเกณฑ์การประเมนิ คดิ เปน็ 70%
ใหไ้ ว้ ณ วนั ท่ี 10-9-202
ขอให้มีความสขุ ความเจรญิ ต1ลอดไป เทอญ

(นายพรศกั ดิ์ ธรรมวานิช)
ผอู้ าํ นวยการศนู ย์วิทยาศาสตรเ์ พือ่ การศกึ ษานครพนม

WKEBUG-CE000349

นายสรุ ชยั งามช่นื

70%

10-9-2021

2ITAQW-CE003076

นายสุรชยั งามชื่น 95%

10-9-2021

Made for free with Certify'em

LYE6TU-CE002267 Made for free with Certify'em

นายสุรชยั งามชน่ื

80% 4-9-2021

8GJWWS-CE000553

นายสุรชยั งามช่นื

100%

4-9-2021

Made for free with Certify'em

เลขที่ ลช.S1XXWM-CE000376

โรงเรยี นวัดพระพุทธบาทเขาลูกชา้ ง(พิพธิ พัฒนานุเคราะห)์

สังกัดสาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนีเพือแสดงวา่

นายสรุ ชยั งามชนื

ได้ผา่ นการทดสอบความรูอ้ อนไลน์

เรอื ง การใชง้ านโปรแกรม google apps for education

โดยผา่ นการประเมนิ คิดเปนรอ้ ยละ 80%

ขอใหม้ คี วามก้าวหน้าสําเรจ็ สืบไป

ให้ไว้ ณ วันที 4/9/2021

(นางสุภาวดี เมฆน้อย)
ผู้อํานวยการโรงเรยี นวดั พระพุทธบาทเขาลกู ช้าง(พพิ ิธพฒั นานุเคราะห)์

เลขท่ี กพน.มรพส. 208/2564
เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2564
คะแนน 85%

นายสรุ ชยั งามชื่น

วษท.รอ./OFZXS4-CE000206/2564

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีรอ้ ยเอ็ด

ขอมอบเกยี รตบิ ตั รฉบบั นเี้ พ่ือแสดงวา่

นายสรุ ชยั งามชน่ื

ผา่ นการทดสอบตอบปัญหาความรทู้ างวิทยาศาสตร์
ในสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคตดิ ตอ่ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนกิ ส์

เนอื่ งในสปั ดาหว์ นั วิทยาศาสตร์ ประจาํ ปี การศึกษา 2564
ขอจงประสบความสขุ ความเจริญ กา้ วหนา้ ตลอดไป
ใหไ้ ว้ ณ วนั ที่ 18 เดอื น สิงหาคม 2564

นายบญุ นาํ พา ดา่ งเหลา
ผอู้ าํ นวยการวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีรอ้ ยเอ็ด

Made for free with Certify'em

ZZFZQK-CE000506

นายสรุ ชัย งามช่ืน

18-8-2021 80%

Made for free with Certify'em

โรงเรียนวดั ดอนกอก (ลวนประชาสรรค)

สาํ นกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรุ ี เขต 2

มอบเกียรตบิ ตั รนี้ไวเพื่อแสดงวา

นายสุรชัย งามชนื่

โรงเรียนบา นทมอ(เดอื่ ราษฎรบํารุง)
ผานการทดสอบความรู ดวยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส

เร่อื ง “การปกครองสว นทองถ่ินของไทย”

กลุมสาระสังคมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผา นเกณฑค ดิ เปนรอ ยละ 95%

ขอใหม คี วามสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จทกุ ประการ

มอบใหไ ว ณ วันท่ี 24-8-2021

( นางณฐั วดี สุขสวัสดิ์ )
รกั ษาราชการแทนผูอาํ นวยการโรงเรยี นวดั ดอนกอก (ลว นประชาสรรค)

NMCSCQ-CE000349

นายสุรชัย งามช่ืน 80%

22-8-2021

Made for free with Certify'em

เลขท่ี KKRBT-CV-1229

นายสรุ ชัย งามช่นื

ศูนยว์ ิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ขอมอบเกรียติบัตรน้ีไว้เพ่ือแสดงว่า

นายสุรชัย งามช่ืน

ผ่านการทดสอบความรู้เบ้ืองตน้ เกีย่ วกบั เร่ือง วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
การทดสอบบทเรียนออนไลน์ ด้วยระบบอิเลก็ ทรอนิกส์

ศนู ยว์ ิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ให้ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564ด้วยคะแนนผ่าน 66.67%

(นางอัญชรา หวงั วีระ)
ครู รักษาการในตาํ แหน่ง
ผูอ้ ํานวยการศูนยว์ ิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เลขท่ี COM-SH๐๔๖๘/๒๕๖๔

นายสุรชัย งามช่นื

ด้วยคะแนน ๘๐.๐๐% เม่อื วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขที่ COM-JH๐๑๖๘/๒๕๖๔

สุรชยั งามช่ืน

ด้วยคะแนน ๘๐.๐๐% เมือ่ วนั ท่ี ๒๓ เดอื น สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ิต

คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

ขอมอบเกยี รตบิ ัตรฉบบั นไี้ ว้เพ่ือแสดงวา่

นายสุรชัย งามชืน่

ได้เขา้ รว่ มการทดสอบวัดความร้รู อบตวั ทางวิทยาศาสตร์
เนอ่ื งในสัปดาห์วทิ ยาศาสตรแ์ ห่งชาติ ประจาปีการศกึ ษา 2564

มอบให้ ณ วันท่ี 23 สงิ หาคม 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติ นิ าถ สคุ นเขตร์ )
คณบดีคณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

BWMLKO-CE000182

นายสรุ ชยั งามชื่น

90%

25-8-2021

Made for free with Certify'em

XOWWPK-CE003797

นายสรุ ชยั งามชื่น

Made for free with Certify'em

สาํ นักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสรุ ินทร์ เขต ๓

มอบเกยี รติบตั รฉบบั นี้เพอื่ แสดงว่า

นายสรุ ชยั งามชื่น

ไดผ้ า่ นการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร “การจดั การเรียนรู้สาระเทคโนโลยี(วิทยาการคาํ นวณ)”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยรูปแบบออนไลน์

ใหไ้ ว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือนสงิ หาคม พุทธศกั ราช ๒๕๖๔

(นางภานิชา อินทร์ชา้ ง)
ผูอ้ ํานวยการสาํ นักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาสรุ ินทร์ เขต ๓

https://bit.ly/srn3Coding

สาํ นักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสรุ นิ ทร์ เขต ๓

มอบเกียรติบัตรฉบับน้ีเพอ่ื แสดงวา

นายสุรชัย งามช่ืน

ผา นการอบรมออนไลน Surin3 Live 2021
การผลิตส่ือและการใชแพลตฟอรมดจิ ิทัลในการจดั การเรียนรเู พื่อพฒั นาทกั ษะของผูเ รียนในศตวรรษท่ี ๒๑

ในหัวขอ “ การออกแบบกราฟกงานนําเสนอ และการจัดทาํ คลิปการสอน ดว ยโปรแกรม Canva ”
ใหไว ณ วันที่ ๓ เดอื นสงิ หาคม พทุ ธศักราช ๒๕๖๔

ขอใหมีความสุข สวัสดิ์ และประสบความสาํ เร็จในหนา ที่สบื ไป

(นางภานชิ า อนิ ทรช า ง)
ผอู ํานวยการสาํ นักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาสรุ ินทร เขต ๓


Click to View FlipBook Version