The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by surachai, 2022-03-23 23:24:31

รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64

รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64

นายสรุ ชยั งามชื่น

4 สงิ หาคม

นายสุรชยั งามชื่น

ให้ไว้ ณ วนั ท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

RJSC63-13-00416

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

สํานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษานครราชสีมา

ขอมอบเกยี รตบิ ัตรฉบับน้ีไวเ้ พ่ือแสดงวา่

นายสุรชัย งามชนื่

ผ่านการทดสอบความรวู้ นั แมแ่ ห่งชาติ
เนื่องในกิจกรรม “วันแมแ่ หง่ ชาต”ิ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

โดยผ่านเกณฑก์ ารประเมินร้อยละ ๘๐
ขอใหม้ ีความสุขสวสั ดิ์ เจริญก้าวหนา้ และประสบความสําเรจ็ ในชวี ติ สืบไป

ใหไ้ ว้ ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวโิ รจน์ ดวนสันทียะ)
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนหนองกราดวฒั นา

โรงเรียนวดั ลํานาว

สาํ นกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

ใหเกยี รตบิ ัตรนไี้ วเ พื่อแสดงวา

นายสรุ ชัย งามชืน่

ไดผานการทดสอบวดั ความรูออนไลน
เรือ่ ง วนั อาเซียน

โดยผานเกณฑการประเมิน คิดเปน รอยละ ๙๐.๐๐
ใหไว ณ วนั ท่ี ๘ เดอื น สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขที่ ๐๐๑๔๕/๒๕๖๔ นายสมหมาย สดุ ถนอม

ผูอาํ นวยการโรงเรยี นวดั ลํานาว

เลขที่ ๐๓๖๔/๒๕๖๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบั นไี้ วเพือ่ แสดงวา

นายสุรชัย งามชน่ื

ไดผ านการทดสอบวัดความรเู ก่ียวกับอาเซียนในกจิ กรรม “ASEAN DAY”
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ปก ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ดวยระบบอิเล็กทรอนกิ ส คดิ เปน รอ ยละ ๘๕.๐๐%

ขออาํ นวยอวยพรใหประสพความสุข ความเจริญกาวหนาตลอดไป
ใหไว ณ วันที่ ๒ สงิ หาคม ๒๕๖๔

(นายพงศส วุ รรณ พงศภ าวชิ ญาภรณ)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวทิ ยา

นายสรุ ชัย งามช่นื

เลขท่ี ๐๐๓๔๖๖/๒๕๖๔

นายสรุ ชัย งามช่ืน

๗๕.๐๐ % ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลําดบั ที่ : ๔๗๓๖/๒๕๖๔

นายสุรชยั งามชื่น

๙๐.๐๐

๐๗๒๙/๒๕๖๔

นายสรุ ชยั งามช่ืน

๙๕.๐๐

ใหไ ว ณ วันที่ ๓๐ เดอื น กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรยี นสารคามพิทยาคม

สํานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษามหาสารคาม
ขอมอบเกยี รตบิ ตั รนี้ไวเ้ พ่ือแสดงวา่

นายสรุ ชยั งามชน่ื

ผ่านการทดสอบความรูท้ ว่ั ไปดา้ นภาษาไทยตามเกณฑป์ ระเมินรอ้ ยละ ๘๐
เนอื่ งในวนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ ประจําปี ๒๕๖๔

ขอใหม้ ีความสุขความเจรญิ ตลอดไป
มอบใหไ้ ว้ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายนิพนธ์ ยศดา)
ผู้อํานวยการโรงเรยี นสารคามพิทยาคม

เลขท่ี ๐๐๐๒๐๐/๒๕๖๔

โรงเรยี นวรราชาทนิ ัดดามาตุวทิ ยา สพม.ปทุมธานี

มอบเกียรติบัตรไวเ พ่ือแสดงวา
นายสุรชัย งามช่ืน

ไดเ ขารว มกิจกรรมการแขง ขันการตอบปญ หาวทิ ยาศาสตร ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาตอนตน
เนื่องดวยสัปดาหว ิทยาศาสตรแ หงชาติ ปการศกึ ษา ๒๕๖๔
ดวยคะแนน ๗๐.๐๐ %
ขอใหมุงมนั่ และพัฒนาตนเองสืบไป
ใหไว ณ วันท่ี ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสาคร ไปดวย
ผูอํานวยการโรงเรียนวรราชาทนิ ัดดามาตุวิทยา

๑๔๖๕/๒๕๖๔

นายสรุ ชัย งามช่ืน

ใหไว ณ วนั ท่ี ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขท่ี วมช ๐๑ - ๐๓๔๒/๒๕๖๔

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรุ ี

กลุมสาระการเรยี นรภู าษาไทย

ขอมอบเกียรติบัตรน้ใี หไ วเ พ่ือแสดงวา

นายสุรชัย งามช่ืน

ผา นการทดสอบดวยระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส
กิจกรรม “รักของแมใ นวรรณคดี” ดวยคะแนนรอ ยละ ๑๐๐

เน่อื งในวันแมแ หงชาติ ประจําป ๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ สงิ หาคม ๒๕๖๔

ขอใหป ระสบความสาํ เรจ็ และเจริญกาวหนาสบื ไป

นายพรไพรสน คนมี นายชลติ ระหวา งบาน

หัวหนากลมุ สาระการเรียนรูภ าษาไทย ผูอ ํานวยการโรงเรยี นวิทยาศาสตรจฬุ าภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี

เลขท่ี ๐๐๘๗๖๓/๒๕๖๔

โรงเรียนบา นนาซา ว

สาํ นักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเลย เขต ๑

เกียรติบัตรฉบับนี้ใหไ้ วเ้ พ่ือแสดงวา่

นายสุรชัย งามชืน่

ผบู ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา นทมอ(เดอ่ื ราษฎรบํารงุ )

ไดร วมเรียนรแู ละผา นการทดสอบบทเรยี น“การจัดการเรยี นรูโดยใชโครงงานเปนฐาน”

( Project Based Learning : PBL ) ดว ยคะแนน ๗๐.๐๐ %

ขอใหน ําความรทู ไ่ี ดไ ปใชใหเ กิดประโยชนและพฒั นาการศึกษาสบื ไป

ใหไว ณ วนั ที่ ๔ เดือน สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายดนพุ ล คาํ พา) (นายเกรียงศกั ด์ิ เขอื่ นแกว )
ผสู รางแบบทดสอบออนไลน ผอู ํานวยการโรงเรียนบา นนาซาว

เลขท่ี วส๑๓๕๙/๒๕๖๔

นายสุรชัย งามช่ืน

ตรวจสอบเกยี รตบิ ัตรที่ https://bit.ly/3rF2Ixh

สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาประถมศึ กษาสุรินทร์ เขต ๓
ขอมอบเกยี รตบิ ตั รนี้ไวเพือ่ แสดงวา

นายสุรชัย งามชืน

ตาํ แหนง ผอู ํานวยการสถานศกึ ษา สงั กดั โรงเรียนบานทมอ(เดื่อราษฎรบ ํารุง)
ได้อธิษฐานจติ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและจติ ทีตังมันอันเปนกุศลนี
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

ใหไว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางภานิชา อนิ ทรชา ง)

ผอู าํ นวยการสาํ นกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสรุ ินทร เขต ๓

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม.ตรัง กระบ่ี

มอบเกียรติบัตรน้ี เพื่อแสดงว่า

นายสุรชัย งามชื่น

ผา่ นการทดสอบ "ความรู้ท่ัวไปทางภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔
โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

ด้วยคะแนนร้อยละ ๘๐ เมอ่ื วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอให้มีความก้าวหน้า และประสบความสําเร็จสืบไป

นายศักดา วัจนพิสิฐ
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

นายสุรชยั งามช่นื

86.67

นายสุรชยั งามช่นื

86.67

นายสุรชยั งามช่นื

93.33

นายสุรชยั งามช่นื

86.67

นายสรุ ชัย งามช่ืน

6

สถาบันยวุ ทศั น์แห่งประเทศไทย ภายใตก้ ารสนับสนุนของ
สํานักงานกองทนุ สนับสนุนการสร้างเสรมิ สขุ ภาพ (สสส.)

มอบเกียรตบิ ัตรน้ีไวเ้ พ่ือแสดงว่า

นายสรุ ชัย งามช่ืน

โรงเรยี นบา้ นทมอ(เด่อื ราษฎร์บาํ รุง)

ได้ผา่ นการทดสอบวัดความรูพ้ ้ืนฐานเรอ่ื งความรูท้ วั่ ไปในการใชร้ ถใชถ้ นน
ด้วยระบบการทดสอบทางไกล (Online)

ดว้ ยคะแนน ๘๐ คะแนน เมอ่ื วนั ท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ดร.สาธติ ปิตุเตชะ) (นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ)
รฐั มนตรชี ่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ เลขาธิการสถาบนั ยวุ ทศั น์แห่งประเทศไทย

ในฐานะรองประธานกรรมการ
กองทนุ สนับสนนุ การสรา้ งเสริมสุขภาพ คนท่ี 1

สถาบนั ยวุ ทศั น์แห่งประเทศไทย ภายใตก้ ารสนับสนนุ ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ งเสรมิ สขุ ภาพ (สสส.)

มอบเกียรตบิ ัตรน้ีไวเ้ พ่ือแสดงวา่

นายสุรชัย งามชื่น

โรงเรยี นบ้านทมอ(เด่ือราษฎร์บาํ รุง)

ได้ผา่ นการทดสอบวัดความรูพ้ ื้นฐานเรอ่ื งภยั จากบหุ รแ่ี ละกลยทุ ธข์ องบรษิ ัทบุหรแี่ ละบุหรไี่ ฟฟ้า
ด้วยระบบการทดสอบทางไกล (Online)

ด้วยคะแนน ๙๐ คะแนน เมือ่ วันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ดร.สาธติ ปิตเุ ตชะ) (นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ)
รฐั มนตรชี ่วยวา่ การกระทรวงสาธารณสขุ เลขาธกิ ารสถาบนั ยวุ ทศั น์แห่งประเทศไทย

ในฐานะรองประธานกรรมการ
กองทุนสนับสนนุ การสรา้ งเสริมสุขภาพ คนท่ี 1

สถาบนั ยวุ ทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนนุ ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนนุ การสร้างเสริมสขุ ภาพ (สสส.)

มอบเกยี รตบิ ัตรน้ีไว้เพ่ือแสดงว่า

นายสุรชัย งามชื่น

โรงเรยี นบา้ นทมอ(เดื่อราษฎร์บํารุง)

ไดผ้ า่ นการทดสอบวดั ความรูพ้ ื้นฐานเรอื่ งผลกระทบจากการเล่นพนั น-พนั นออนไลน์
ดว้ ยระบบการทดสอบทางไกล (Online)

ด้วยคะแนน ๙๐ คะแนน เม่ือวนั ท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) (นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ เลขาธิการสถาบันยวุ ทศั น์แห่งประเทศไทย

ในฐานะรองประธานกรรมการ
กองทนุ สนับสนุนการสร้างเสริมสขุ ภาพ คนท่ี 1

สถาบันยวุ ทศั น์แห่งประเทศไทย ภายใตก้ ารสนับสนุนของ
สํานักงานกองทนุ สนับสนุนการสร้างเสรมิ สขุ ภาพ (สสส.)

มอบเกียรตบิ ัตรน้ีไวเ้ พ่ือแสดงว่า

นายสรุ ชัย งามช่ืน

โรงเรยี นบา้ นทมอ(เด่อื ราษฎร์บาํ รุง)

ได้ผา่ นการทดสอบวัดความรูพ้ ้ืนฐานเรอ่ื งความรูท้ วั่ ไปในการใชร้ ถใชถ้ นน
ด้วยระบบการทดสอบทางไกล (Online)

ดว้ ยคะแนน ๘๐ คะแนน เมอ่ื วนั ท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ดร.สาธติ ปิตุเตชะ) (นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ)
รฐั มนตรชี ่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ เลขาธิการสถาบนั ยวุ ทศั น์แห่งประเทศไทย

ในฐานะรองประธานกรรมการ
กองทนุ สนับสนนุ การสรา้ งเสริมสุขภาพ คนท่ี 1

โรงเรยี นบา นเขาคันทรง
สาํ นกั งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาชลบรุ ี เขต ๓

มอบเกยี รตบิ ตั รนี้ เพอื่ แสดงวา

นายสุรชัย งามชืน่

ผา นการทดสอบดวยระบบอิเลก็ ทรอนิกส

กิจกรรม “วนั เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธิบดศี รสี นิ ทรมหาวชริ าลงกรณ
พระวชริ เกลาเจา อยูหวั ”

ดว ยคะแนขนอใ๗ห๐ป .๐ระ๐สบ%ควเมาือ่มวสันาํ ทเรี่็จ๒แ๙ลเะดเือจนริญกรกกาฎวหาคนมาตพอ .ไศป.๒๕๖๔

(นางสาวชนิตวพร ชมกลิน่ ) เลขที่ ๑๕๔๕/๒๕๖๔
ผอู ํานวยการโรงเรยี นบา นเขาคันทรง

นายสุรชัย งามช่ืน

17 / 20

เลขท่ี สนง.ลส.พท.นม.๕(๒) ๖๕๓๙/๒๕๖๔

สาํ นกั งานลูกเสอื เขตพน้ื ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๕

เกยี รติบัตรฉบบั น้ใี หใ วเ พื่อแสดงวา

นายสรุ ชัย งามชืน่

ผานการทดสอบความรเู ร่ือง “ความรูทว่ั ไปเก่ียวกับการลูกเสือ”
การพฒั นาตนเองดวยการศกึ ษาผา นระบบออนไลน (Online) คะแนนเฉลีย่ ๘๕.๐๐ %

ขอใหมุงม่นั ในการพฒั นาตนเอง และประสบความสําเร็จในวิชาการลูกเสอื สบื ไป
ใหใ ว ณ วนั ที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกยี รติ ชดิ ไธสง)
ผูอ ํานวยการลกู เสือสาํ นกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษานครราชสมี า เขต ๕

สํานกั งานลูกเสอื เขตพนื้ ทีก่ ารศึกษานครราชสมี า เขต ๕

เกยี รติบตั รฉบับนใี้ หใวเพอ่ื แสดงวา

นายสรุ ชัย งามชืน่

ผานการทดสอบความรเู รือ่ ง “สาระสําคัญเกีย่ วกับ พ.ร.บ.ลกู เสือ ๒๕๕๑ และความรเู กย่ี วกบั กจิ การลกู เสอื ”
การพฒั นาตนเองดว ยการศึกษาผานระบบออนไลน (Online) คะแนนเฉลี่ย ๙๐.๐๐ %
ขอใหม งุ ม่ันในการพฒั นาตนเอง และประสบความสาํ เรจ็ ในวชิ าการลูกเสือสบื ไป
ใหใ ว ณ วันท่ี ๒๘ เดอื น กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกยี รติ ชิดไธสง)
ผอู ํานวยการลูกเสือสํานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๕

เลขที่ สนง.ลส.พท.นม.๕(๑) ๗๘๕๕/๒๕๖๔

สํานกั งานลูกเสือเขตพื้นท่กี ารศึกษานครราชสมี า เขต ๕

เกียรตบิ ตั รฉบบั นี้ใหใ วเพอ่ื แสดงวา

นายสุรชัย งามชืน่

ผานการทดสอบความรเู รอ่ื ง “ความรูดานลกู เสอื สาํ รอง”
การพฒั นาตนเองดว ยการศกึ ษาสบื คน ขอมูลผา นระบบออนไลน (Online) คะแนนเฉลย่ี ๘๕ %

ขอใหมุงม่ันในการพฒั นาตนเอง และประสบความสาํ เร็จในวชิ าการลกู เสอื สืบไป
ใหใว ณ วันท่ี ๓๑ เดอื น กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกียรติ ชดิ ไธสง)
ผูอ ํานวยการลูกเสือเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษานครราชสมี า เขต ๕

เลขที่ สนง.ลส.พท.นม.๕(๓S) ๖๑๐๑/๒๕๖๔โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดั จนั ทบุรี

สาํ นกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษาจันทบุรี ตราด

ขอมอบเกียรติบตั รฉบบั นีเ้ พ่ือแสดงว่า

นายสรุ ชยั งามชนื่

ไดผ้ ่านการอบรมออนไลน์ หลกั สูตรการเสรมิ สร้างวนิ ัย คณุ ธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชพี ครู

ใหไ้ ว้ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ขอใหท้ า่ นมคี วามสขุ ประสบความเจริญก้าวหน้าสืบไป

(นายสุวรรณ ทวีผล)
ผู้อาํ นวยการโรงเรยี นเบญจมราชทู ิศ จงั หวดั จันทบุรี

นายสุรชัย งามช่ืน

Made for free with Certify'em

ใหไว ณ วนั ท่ี 28-7-2021

นายสุรชยั งามช่นื

Made for free with Certify'em

นายสุรชยั งามชื่น

85%

Made for free with Certify'em

ศนู ยการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อําเภอกุยบรุ ี

ขอมอบเกียรติบตั รน้ีไวเ พ่อื แสดงวา

นายสุรชัย งามชื่น

ผา นการทดสอบวัดความรดู วยระบบอิเล็กทรอนิกส หอ งสมดุ ประชาชนอาํ เภอกุยบุรี
กิจกรรมเสรมิ สรา งความรูว ันสาํ คัญของโลกและวนั สาํ คัญของประเทศไทย
(26 กมุ ภาพนั ธ 2564 เน่อื งในวนั มาฆบชู า)
ผานการทดสอบดวยคะแนน 80%
ใหไว ณ วนั ท่ี 21-7-2021
ขอใหม ีความสุขความเจริญ และประสบความสาํ เรจ็ ในชีวติ สืบไป

(นางสาววรวรรณ จิตรนิยม)

ผอู ํานวยการศูนยการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอกุยบรุ ี

Made for free with Certify'em

FFDJQM-CE001626

นายสุรชัย งามชื่น

90% 27-7-2021

Made for free with Certify'em

นายสุรชยั งามชื่น

Made for free with Certify'em

ขอบคุณท่รี ว่ มกิจกรรม
กับเรานะคะ

จัดทําโดย
นางสาวนุชธีรา ทพิ ย์รองพล

บรรณารกั ษ์ปฏบิ ัตกิ าร

Made for free with Certify'em

F5SXSU-CE000189

นายสรุ ชัย งามช่นื 100%

21-7-2021

นายสุรชยั งามชืน่

Made for free with Certify'em

นายสุรชยั งามชืน่

Made for free with Certify'em

GAXBYG-CE000851

นายสรุ ชัย งามชื่น

ใหไ ว ณ วนั ท่ี 27-7-2021 ไดค ะแนนรอยละ 90%

J7XOIC-CE006538

ศนู ย์วทิ ยาศาสตรแ์ ละวฒั นธรรมเพื่อการศึ กษารอ้ ยเอด็

มอบเกียรตบิ ตั รฉบับน้ีไวเ้ พื่อแสดงว่า

นายสรุ ชัย งามช่ืน

ผา่ นการทดสอบความรูเ้ ก่ียวกบั “ครูไทยยคุ โควดิ -19”

ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ได้คะแนนรอ้ ยละ 100% ให้ไว้ ณ วันท่ี 27-7-2021

นางยวุ ดี แจ้งกร

ผู้อํานวยการศนู ย์วทิ ยาศาสตรแ์ ละวัฒนธรรมเพื่อการศึ กษารอ้ ยเอ็ด

Made for free with Certify'em

J7XOIC-CE006538

ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์และวฒั นธรรมเพ่ือการศึ กษารอ้ ยเอด็

มอบเกยี รตบิ ัตรฉบบั น้ีไวเ้ พ่ือแสดงวา่

นายสุรชัย งามชื่น

ผา่ นการทดสอบความรูเ้ ก่ียวกบั “ครูไทยยคุ โควิด-19”

ด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์

ไดค้ ะแนนรอ้ ยละ 100% ให้ไว้ ณ วนั ท่ี 27-7-2021

นางยวุ ดี แจง้ กร

ผอู้ ํานวยการศูนยว์ ทิ ยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึ กษารอ้ ยเอ็ด

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึ กษารอ้ ยเอด็

มอบเกียรตบิ ตั รฉบบั น้ีเพื่อแสดงวา่

นายสรุ ชัย งามช่ืน

ผา่ นการทดสอบความรูเ้ ก่ยี วกบั “เงนิ ทอง...ตอ้ งวางแผน”
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์

ให้ไว้ ณ วันท่ี 24-7-2021 ได้คะแนน 90%

นางยวุ ดี แจ้งกร
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตรแ์ ละวัฒนธรรมเพื่อการศึ กษาร้อยเอ็ด

เลขท่ี
ELOJCO-CE000549

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ขอมอบเกยี รติบัตรฉบับน้ีใหไ้ ว้ เพ่ือแสดงว่า

นายสรุ ชัย งามช่ืน

ได้เข้าร่วมกจิ กรรม “วันภาษาไทยแหง่ ชาติ ประจําปี ๒๕๖๔”
เเละผ่านการทดสอบด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์อยู่ในระดับดเี ย่ียม

ขอใหเ้ จริญกา้ วหน้าและมุ่งม่ันในการพัฒนาต่อไป

ใหไ้ ว้ ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

นายวัชรลกั ษณ์ ตากใบ
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

Made for free with Certify'em


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สูจิบัตรงาน 75 ปี
Next Book
1# CARA DAN PENGERTIAN POLA HIDUP SEHAT