The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by surachai, 2022-03-23 23:24:31

รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64

รวมเกียรติบัตร อบรม ปี 64

เลขท่ี IXKZUI-CE000812

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระสมทุ รเจดีย์

ขอมอบประกาศเกียรติบัตรเพือ่ แสดงวา่

นายสุรชัย งามช่ืน

ได้ศกึ ษาเรยี นรูด้ ้วยตนเอง และผ่านการทดสอบวดั ผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมส่งเสรมิ การอ่านหอ้ งสมดุ ออนไลน์ ด้วยคะแนนรอ้ ยละ 75%

ห้องสมุดประชาชนอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดั สมุทรปราการ เรอื่ ง วันแรงงานแหง่ ชาติ 2564

ให้ไว้ ณ วนั ท่ี 31-7-2021

นางสาวนันทน์ ภัสร์ ศรวี ิเชียร
ผอู้ ํานวยการศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระสมทุ รเจดีย์

QZYRAE-CE002955

นายสรุ ชยั งามช่นื 28-7-2021

95%

Made for free with Certify'em

สํ านักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

มอบเกยี รติบัตรน้ีไว้เพ่ือแสดงว่า

นายสุรชัย งามช่ืน

ผ่านการทดสอบความรู้เบ้ืองต้นเก่ยี วกับการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง
ตามหลกั สูตรฐานสมรรถนะ

ให้ไว้ ณ วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2564
ขอให้มคี วามสุขสวัสดิ์ พิพัฒนาเทอญ

นายพิเชฐร์ วันทอง
ผู้อํานวยการสํ านักงานเขตพ้ ืนท่ีการศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร

Made for free with Certify'em

KNHDKQ-CE000366

นายสรุ ชัย งามชื่น
2-8-2021

Made for free with Certify'em

0F6WKM-CE006282

นายสุรชัย งามช่ืน

100%

7/28/2021

Made for free with Certify'em

นายสรุ ชยั งามชนื่

50%

5-8-2021

เลขที่ Y99W08-CE000276 Made for free with Certify'em

นายสรุ ชยั งามชน่ื

นายสุรชยั งามชื่น

93%

YRH9NY-CE000161 Made for free with Certify'em

นายสุรชยั งามชื่น

85%

Made for free with Certify'em

RHGTII-CE000140/2564

{{f นายสรุ ชัย งามช่ืน

93%

Made for free with Certify'em

กล่มุ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย โรงเรยี นบ้านบางรูป

สาํ นักงานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาสรุ าษฎรธ์ านี เขต๓

ขอมอบเกียรติบตั รฉบับนี้ให้ไว้เพอื่ แสดงวา่

นายสุรชัย งามช่ืน

ได้ผ่านการทดสอบออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแหง่ ชาติ

ประจําปพี ุทธศกั ราช ๒๕๖๔

ขอให้รกั ษาคุณงามความดี มุง่ สรา้ งสรรค์ภูมปิ ญั ญา เพือ่ พัฒนาภูมคิ วามรูส้ ืบไป

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

นางสาวจิดาภา กําเหนิดสม Made for free with Certify'em
ผอู้ ํานวยการโรงเรยี นบ้านบางรูป

นายสรุ ชัย งามชน่ื

7/31/2021

VSZRFO-CE002006 Made for free with Certify'em

NMCAPY-CE000321

นายสุรชยั งามช่นื

85%
29-7-2021

()

Made for free with Certify'em

UPXZNI-CE005635

นายสุรชยั งามชน่ื

โรงเรยี นบา นทมอ(เดื่อราษฎรบ ํารงุ )

เลขที่เกยี รติบัตร

สพป.พช 1 CLNOEE-CE000273

สาํ นักงานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ขอมอบเกียรติบตั รฉบบั น้ีใหไ้ ว้เพ่อื แสดงว่า

นายสรุ ชัย งามชน่ื

ครู

ได้ผ่านการทดสอบหลักสูตรอบรมออนไลน์

“ประเมนิ เติมใจ ไฝ่เรยี นรู้ (หลักการวัดและประเมนิ ผลทางการศึกษา)”

ได้คะแนนรอ้ ยละ 85%
ใหไ้ ว้ ณ วนั ที่ 7/29/2021

ขอใหม้ ีความมงุ่ มัน่ ในการเรยี นรูแ้ ละนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาต่อไป

( นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ )
ผอู้ ํานวยการสํานักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาเพชรบูรณ์ เขต 1

Made for free with Certify'em

เลขท่เี กียรตบิ ัตร

สพป.พช 1 GKEB0U-CE000407

สํานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบั น้ีให้ไว้เพ่อื แสดงว่า

นายสรุ ชัย งามช่นื

ผบู ริหารสถานศกึ ษา

ได้ผา่ นการทดสอบหลักสตู รอบรมออนไลน์

ชมุ ชนแหง่ การเรยี นรูท้ างวิชาชีพ (Prfessional Learning Community : PLC)

จํานวน 1 ชวั่ โมง ได้คะแนนรอ้ ยละ 90%
ให้ไว้ ณ วนั ท่ี 7/29/2021

ขอใหม้ คี วามมงุ่ ม่ันในการเรยี นรูแ้ ละนําความรูไ้ ปใชป้ ระโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

( นายบรรเจิด กล่ินจันทร์ )
ผู้อํานวยการสาํ นักงานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาเพชรบูรณ์ เขต 1

Made for free with Certify'em

นายสุรชัย งามช่นื ANPYMY-CE000294

ตาํ แหนง ผูบรหิ ารสถานศึกษา Made for free with Certify'em

7/29/2021 85%

OZ2SL8-CE005897

นายสรุ ชัย งามชื่น

7/9/2021

Made for free with Certify'em

เลขที่เกยี รตบิ ตั ร
4NO6LM-CE001314

นายสุรชยั งามชน่ื 95%

2-8-2021

เลขท่ีKAFS90-CE001611

นายสรุ ชัย งามช่ืน

ให้ไว้ ณ วนั ท่ี 2-8-2021 ได้คะแนนร้อยละ 93%

Made for free with Certify'em

Z4HKUU-CE000506

นายสรุ ชยั งามช่นื

80%

Made for free with Certify'em

นายสรุ ชัย งามช่ืน

โรงเรยี นสังขะ

สาํ นักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์

ขอมอบเกียรติบตั รฉบับน้ีเพอ่ื แสดงว่า

นายสุรชัย งามชน่ื

ได้ผา่ นการทดสอบวัดความร้ผู ่านระบบอิเล็กทรอนกิ ส์
กิจกรรม “วันอาสาฬหบชู าและวันเขา้ พรรษา”ประจาํ ปีการศกึ ษา 2564

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ขอให้ประสบความสุข ความเจรญิ และรักษาคณุ ความดีสบื ไป

นายพศิ ษิ ฐ ไพรสินธุ RHBACE-CE001370
ผูอาํ นวยการโรงเรยี นสังขะ Made for free with Certify'em

Made for free with Certify'em

วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ว.จ. ท่ี TFILY4-CE000713

นายสรุ ชัย งามช่ืน

75% 4-8-2021

เลขท่ี สพป.พช 1 X10UDS-CE000089

สาํ นักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเพชรบรู ณ เขต 1

ขอมอบเกยี รติบตั รฉบับน้ใี หไ วเพ่ือแสดงวา

นายสรุ ชยั งามชน่ื

ไดผานการทดสอบหลกั สตู รอบรมออนไลน

“การวิจยั ช้นั เรียน”

ไดค ะแนนรอยละ 88%
ใหไว ณ วันท่ี 30-7-2021

ขอใหม ีความมงุ ม่นั ในการเรียนรูแ ละนาํ ไปใชประโยชนใ นการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาตอ ไป

(นายบรรเจดิ กลิน่ จนั ทร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาเพชรบรู ณ เขต 1

Made for free with Certify'em

นายสุรชัย งามช่ืน

2YDXZO-CE010580

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึ กษาประถมศึ กษาสงขลา เขต 1

ขอมอบเกียรติบตั รน้ีไว้เพ่ือแสดงวา่

นายสุรชัย งามช่ืน

ได้ผ่านการอบรมและทดสอบออนไลน์ เร่ือง รอบรู้กฬี า

ด้วยคะแนนผ่าน 90%

ให้ไว้ ณ วันท่ี 31-7-2021

(นายประสิทธ์ิ หนูก้งุ )
ผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึ กษาประถมศึ กษาสงขลา เขต 1

Made for free with Certify'em

Made for free with Certify'em

HSWDDM-CE00
1061

นายสรุ ชัย งามช่นื

เลขท่ี K5SBVG-CE001976

นายสุรชยั งามชน่ื

ผา นเกณฑก ารประเมนิ รอยละ 85% ออกให ณ วนั ที่ 1-8-2021

Made for free with Certify'em

เลขที่ GHS9JC-CE001299

ศูนยก ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาํ เภอราษไี ศล
ขอมอบเกยี รตบิ ตั รฉบับนเี้ พือ่ แสดงวา

นายสุรชัย งามช่นื

ผานการทดสอบความรู ดว ยระบบอิเลก็ ทรอนกิ ส
เรือ่ ง วนั แมแ หง ชาติ ประจําป 2564

โดยผา นเกณฑป ระเมนิ คิดเปน รอยละ 100%
ขอใหมคี วามสุข ความเจรญิ และประสบความสาํ เร็จทุกประการ

ใหไ ว ณ วันที่ 4-8-2021

(นายกัมพล ทพี ารัตน) Made for free with Certify'em
ผอู าํ นวยการ กศน.อําเภอราษีไศล

เลขที่ GHS9JC-CE001299

ศนู ยก ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอําเภอราษีไศล
ขอมอบเกียรตบิ ัตรฉบบั นเ้ี พื่อแสดงวา

นายสุรชัย งามช่นื

ผา นการทดสอบความรู ดว ยระบบอเิ ล็กทรอนิกส
เร่ือง วนั แมแหงชาติ ประจาํ ป 2564

โดยผา นเกณฑป ระเมนิ คิดเปนรอ ยละ 100%
ขอใหม ีความสขุ ความเจรญิ และประสบความสําเรจ็ ทกุ ประการ

ใหไ ว ณ วันท่ี 4-8-2021

(นายกมั พล ทพี ารัตน)

ผูอาํ นวยการ กศน.อําเภอราษไี ศล

นนาายยสสรุ รุ ชชัยัย

NINKVQ-CE004943

ยย งงาามมชช่ืนื่น

3

เลขที่ SAL1WS-CE001081

โรงเรยี นบ้านวังกะทะ

สงั กัดสาํ นักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาชยั ภูมิ เขต 3

มอบเกียรติบัตรนีไ้ วเพอื่ แสดงวา

นายสุรชยั งามชื่น

ผานการทดสอบวดั ความรูผา นระบบออนไลน เรอ่ื ง ความรอบรูเ กีย่ วกับโอลมิ ปกเกมส
ดว ยคะแนนคิดเปนรอ ยละ 90% เมือ่ วนั ท่ี 30-7-2021

ขอใหม คี วามสุข สวสั ด์ิ และประสบความสาํ เร็จในหนาทกี่ ารงานสืบไป

(นายภูริช ผอ งแผว)
ผูอ ํานวยการโรงเรยี นบา นวงั กะทะ

เลขที่ O7WUAC-CE000214

นายสุรชยั งามชืน่

80% 7-8-2021

Made for free with Certify'em

นายสรุ ชยั งามชน่ื

WODZ18-CE000582

นายสุรชัย งามช่ืน

31-7-2021

Made for free with Certify'em

นายสุรชัย งามช่ืน

Made for free with Certify'em

Made for free with Certify'em

นายสุรชัย งามช่ืน

80%

CT1JTA-CE000159

เลขท่ี TEPZH8-CE002363

ศูนยว ทิ ยาศาสตรแ ละวฒั นธรรมเพอื่ การศกึ ษารอยเอ็ด

ขอมอบเกียรตบิ ัตรฉบับนเี้ พื่อแสดงวา

นายสุรชัย งามช่ืน

ผานการทดสอบความรเู กย่ี วกบั “แบบทดสอบงานไฟฟา กําลงั ” ดว ยระบบอเิ ล็กทรอนิกส
ใหไ ว ณ วนั ท่ี 7-8-2021 ไดค ะแนนรอ ยละ 80%

นางยุวดี แจง กร
ผูอ าํ นวยการศูนยว ิทยาศาสตรแ ละวฒั นธรรมเพ่อื การศกึ ษารอ ยเอ็ด

Made for free with Certify'em

Made for free with Certify'em

KIQ4TI-CE000363

นายสุรชยั งามชนื่

63%

โรงเรียนคงคาราม

สาํ นกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเพชรบรุ ี

ขอมอบเกียรตบิ ตั รฉบับนี้ใหไวเพือ่ แสดงวา

นายสรุ ชัย งามชื่น

ไดผ านการเรียนรูและทดสอบความรูความเขา ใจ ดวยระบบอิเล็กทรอนกิ ส
โดยผา นเกณฑการประเมิน คดิ เปนรอยละ 92%

เนื่องในวนั อาเซียน ประจาํ ป 2564 กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม
ขอใหป ระสบความสุข ความเจรญิ กา วหนา และความสําเร็จสบื ไป
ใหไ ว ณ วนั ท่ี 8-8-2021

เลขที่ ค.ร.TWWBLA-CE000111/2564 (นายบญุ ชวย วาดวงศ) Made for free with Certify'em
ผูอาํ นวยการโรงเรียนคงคาราม

เลขที่ B4Y0XG-CE000

226

นายสุรชัย งามชนื่

6 August, 2021 100%

Made for free with Certify'em

โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)

ขอมอบเกียรติบัตรไวเ้ พอื่ แสดงวา่

นายสุรชยั งามชนื่

ได้ผ่านการวดั ประเมนิ ผล
"สัปดาห์อาเซยี น"

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่ นการประเมนิ ร้อยละ 90%
ให้ไว้ ณ วนั ที่ 6-8-2021

(นายศรัณย์ อสัตถพฤกษ์)
ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากงา่ มฯ

Made for free with Certify'em

นายสรุ ชัย งามช่ืน

นายสุรชยั . งามช่ืน

Made for free with Certify'em


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สูจิบัตรงาน 75 ปี
Next Book
1# CARA DAN PENGERTIAN POLA HIDUP SEHAT