The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินSGG4 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nut Cha, 2022-09-06 22:48:55

รายงานผลการดำเนินSGG4 2565

รายงานผลการดำเนินSGG4 2565

รายงานผลการขบั เคลื่อนเป้าหมายการพฒั นา
ท่ียัง่ ยนื ด้านการศึกษา พ.ศ.2565จังหวดั เลย

เอกสารลาดบั ที่ 7 /2565
กลมุ่ นโยบายและแผน
สานกั งานศกึ ษาธกิ ารจงั หวัดเลย
สานกั ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศกึ ษาธกิ ารคำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร ได้ดำเนินโครงการจดั ทำฐานข้อมลู และระบบตดิ ตาม
ประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพฒั นาที่ยง่ั ยนื ด้านการศึกษา รายเป้าหมายย่อย ปญั หาอปุ สรรค ประเด็นท้าทายและประเดน็ ข้อเสนอแนะจาก
ผลการดำเนินนงานในปี พ.ศ. 2565 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนด้านการศกึ ษาในปี พ.ศ. 2565 ตอ่ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาทีย่ ัง่ ยนื

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเลยขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเลย
รายงานตอ่ หน่วยงานตน้ สงั กัด และเผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธต์ อ่ ผ้เู กย่ี วข้องและประชาชนได้รับทราบต่อไป

สำนกั งานศึกษาธิการจังหวัดเลยบทสรปุ สำหรบั ผู้บรหิ าร

การดำเนินงานขบั เคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดา้ นการศกึ ษาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จงั หวัดเลย
กระทรวงศกึ ษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลกั

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนเป้าหมายหลักท่ี 4 “สร้างหลกั ประกนั วา่ ทุกคนมกี ารศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
อย่างครอบคลมุ และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ ” ซ่ึงกำหนดเป้าหมายยอ่ ย ดังน้ี

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเรจ็ การศกึ ษาระดับประถมศกึ ษาและ
มธั ยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไมม่ ีคา่ ใช้จา่ ย นำไปสผู่ ลลัพธท์ างการเรยี นที่มปี ระสิทธิผล ภายในปี
พ.ศ. 2573

4.2 สรา้ งหลักประกันวา่ เด็กชายและเดก็ หญงิ ทุกคนเข้าถงึ การพฒั นา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเดก็ ปฐมวยั ท่มี ีคุณภาพ เพ่ือใหเ้ ด็กเหลา่ นน้ั มีความพร้อมสำหรับการศกึ ษาระดบั
ประถมศกึ ษา ภายในปี พ.ศ. 2573

4.3 สรา้ งหลักประกันให้ชายและหญงิ ทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชวี ศกึ ษา อุดมศึกษา รวมถงึ
มหาวิทยาลยั ท่มี คี ุณภาพในราคาท่สี ามารถจา่ ยได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

4.4 เพิม่ จำนวนเยาวชนและผู้ใหญท่ ่มี ที ักษะทเี่ กย่ี วขอ้ งจำเปน็ รวมถึงทักษะทางดา้ นเทคนิคและ
อาชพี สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเปน็ ผปู้ ระกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

4.5 ขจัดความเหลื่อมลำ้ ทางเพศดา้ นการศึกษา และสร้างหลักประกันวา่ กลุ่มท่ีเปราะบางซ่ึงรวมถึง
ผพู้ กิ าร ชนพืน้ เมือง และเด็ก เข้าถงึ การศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

4.6 สร้างหลักประกันวา่ เยาวชนทุกคนและผู้ใหญท่ ั้งชายและหญิงในสัดสว่ นสงู สามารถอา่ นออก
เขยี นได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

4.7 สรา้ งหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รบั ความรู้และทักษะท่จี ำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา
ที่ยง่ั ยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรบั การพฒั นาท่ียัง่ ยืนและการมวี ถิ ีชวี ิตทย่ี งั่ ยนื สทิ ธิมนษุ ยชน ความเสมอภาค
ระหวา่ งเพศ การส่งเสรมิ วัฒนธรรมแห่งความสงบสขุ และการไมใ่ ชค้ วามรุนแรง การเป็นพลเมอื งของโลก และ
ความช่นื ชมในความหลากหลายทางวฒั นธรรมและการท่วี ัฒนธรรมมีสว่ นชว่ ยให้เกดิ การพัฒนาทยี่ ัง่ ยืน ภายในปี
พ.ศ. 2573

4.a สรา้ งและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์การศกึ ษาท่ีอ่อนไหวต่อเดก็
ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรทู้ ี่ปลอดภยั ปราศจากความรนุ แรง ครอบคลมุ
และมปี ระสิทธิผลสำหรบั ทกุ คน

4.b ขยายจำนวนทนุ การศึกษาท่ัวโลกทีใ่ หแ้ ก่ประเทศกำลงั พัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อย
ทสี่ ุด รัฐกำลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา เพื่อเขา้ ศกึ ษาต่อในระดบั อดุ มศึกษา
รวมถงึ การฝกึ อาชีพ และโปรแกรมดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วทิ ยาศาสตร์ ในประเทศพฒั นาแลว้ และประเทศกำลงั พัฒนาอ่นื ๆ ภายในปี พ.ศ. 25634.c เพ่มิ จำนวนครทู ี่มีคณุ วุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ฝกึ อบรมครูในประเทศกำลงั พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ในประเทศพฒั นาน้อยทีส่ ุด และรัฐกำลังพัฒนาทเี่ ปน็ เกาะ
ขนาดเลก็ ภายในปี พ.ศ. 2573

กรอบแนวทางและกลไกการดำเนนิ งานขับเคลือ่ นเปา้ หมายการพฒั นาทีย่ ่งั ยนื ดา้ นการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องอาศัยกลไกและความร่วมมือจากหน่วยงานหรือภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ดังนั้น กรอบแนวคิด
ในการกำหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการฯ คือ ยึดเป้าหมาย SDG4 เป็นเป้าหมายหลัก
เป้าหมายเดียว แต่แนวทางการปฏิบัติหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถดำเนินการได้หลากหลายแนวทาง
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการหรือความจำเป็น รวมถึง
สภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่เน้นการถ่ายทอดเป้าหมายการดำเนินงานจากภาพรวม (ส่วนกลาง ไปสู่เป้ าหมาย
การดำเนินงานในระดับพื้นพื้นที่ภาคและจังหวัด ดังนั้น ขอบเขตการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักภายใต้
โครงการฯ จึงมีกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันในส่วนของขอบเขตและระดับความ
รับผดิ ชอบท่ีมีผลการดำเนนิ งานที่สอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง และส่งผลกระทบต่อกันโดยตรง ไดแ้ ก่ ระดบั กำหนดนโยบาย
หนว่ ยงานรับผดิ ชอบและประสานงานหลัก คือ สำนักนโยบายและยทุ ธศาสตร์ สป. ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และระดับพื้นที่ หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลกั
คือ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกรอบแนวทางหรือกิจกรรมหลัก
ทจ่ี ะดำเนินการ มีดังน้ี

1. การประชมุ ช้ีแจง สร้างความรคู้ วามเข้าใจเก่ยี วกับกรอบแนวทางและเป้าหมายการชับเคลอ่ื น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) ไปสู่การปฏิบัติ ให้ถูกต้อง
ตรงกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ใหส้ อดคลอ้ งกับความเปลยี่ นแปลงของสถานการณ์ ความตอ้ งการ/ความจำเปน็ และบริบททเี่ กยี่ วข้อง

2. การจดั ทำแผนปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนแผนท่นี ำทางฯ หรือทบทวน ปรบั ปรุงแผนที่นำทางฯ
3. การกำกบั ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการ
แก้ไขปญั หาหรือพฒั นาการจัดการศึกษาใหบ้ รรลเุ ป้าหมายทีก่ ำหนด
4. การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั เปา้ หมายการพฒั นาทีย่ ่งั ยนื รวมถึงการพฒั นาวิธีการจดั เก็บขอ้ มลู ตามตวั ช้ีวดั ทีย่ ังไมม่ ขี ้อมลู พ้ืนฐาน
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ และนำไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการฯ และ กพย. ตามลำดบัผลการดำเนินงานขับเคล่อื นเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดา้ นการศกึ ษา (SDG4) จงั หวดั เลย
ผลการดำเนินงานขับเคล่ือนเปา้ หมายการพัฒนาทย่ี ง่ั ยนื ด้านการศึกษาได้อยา่ งชดั เจนเป็นรูปธรรม

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดั เลย จำนวน 7 เปา้ หมาย ดงั น้ี
1) SDG 4.1 สรา้ งหลกั ประกันว่าเดก็ ชายและเด็กหญงิ ทุกคนสำเรจ็ การศึกษาระดบั ประถมศึกษา

และมธั ยมศึกษาทมี่ ีคุณภาพ เทา่ เทียม และไม่มคี ่าใชจ้ า่ ย นำไปสผู่ ลลพั ธ์ทางการเรยี นท่มี ีประสทิ ธิผล ภายในปี
พ.ศ. 2573

- การดำเนนิ งานพฒั นาจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสมั ฤทธ์ิ ทางการเรียน การพัฒนาทกั ษะ
สมรรถนะของผ้เู รยี นในศตวรรษที่ 21

2) เป้าหมายย่อย 4.2 สร้างหลกั ประกันว่าเด็กชายและเดก็ หญิงทกุ คนเขา้ ถึงการพฒั นา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยทีม่ คี ุณภาพ เพื่อใหเ้ ด็กเหล่านน้ั มคี วามพรอ้ ม
สำหรบั การศึกษาระดับประถมศกึ ษา ภายในปี พ.ศ. 2573

- การดำเนินงานพฒั นาคุณภาพการจดั การศึกษาปฐมวยั
3) เปา้ หมายย่อย 4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชวี ศึกษา
อดุ มศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยทม่ี ีคณุ ภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573
- การดำเนินงาน สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบรกิ ารทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนนุ พัฒนาระบบการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลอื นกั เรียน
4) เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่มิ จำนวนเยาวชนและผูใ้ หญ่ท่มี ีทักษะทเ่ี ก่ยี วข้องจำเป็น รวมถึงทักษะ
ทางดา้ นเทคนคิ และอาชีพสำหรับการจา้ งงาน การมงี านท่ีมีคุณคา่ และการเปน็ ผปู้ ระกอบการ ภายในปี
พ.ศ. 2573
- การดำเนินงานการขบั เคล่ือนการศึกษาเพอื่ การมีงานทำการนอ้ มนพพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงราชกาลท่ี 10 และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง พัฒนาทกั ษะ ฝมี ือ
มาตรฐานวิชาชีพ
5) เป้าหมายย่อย 4.5 ขจดั ความเหล่อื มล้ำทางเพศดา้ นการศกึ ษา และสรา้ งหลักประกันว่า
กล่มุ ทีเ่ ปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเดก็ เข้าถึงการศึกษาและการฝกึ อาชีพทกุ ระดับอย่างเท่าเทยี ม
ภายในปี พ.ศ. 2573
- การดำเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้กบั นักเรียนดอ้ ยโอกาส การจัดการเรียนการสอน
สำหรับผู้เรียนทมี่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ การบูรณาการหน่วยงานทางการศกึ ษาเพ่ือช่วยเหลือในการเขา้
ศึกษาต่อในระบบและนอกระบบ การสนบั สนนุ ทุนการศึกษา
6) เป้าหมายย่อย 4.6 สร้างหลักประกันวา่ เยาวชนทกุ คนและผู้ใหญ่ทง้ั ชายและหญิงในสัดส่วนสูง
สามารถอา่ นออกเขยี นได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573
- การดำเนินงานยกระดับคุณภาพภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเปน็7) เปา้ หมายย่อย 4.7 สรา้ งหลักประกันว่าผเู้ รยี นทุกคนไดร้ ับความรู้และทกั ษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสรมิ การพัฒนาที่ย่งั ยนื รวมไปถึง การศึกษาสำหรบั การพฒั นาทย่ี งั่ ยนื และการมวี ถิ ีชวี ติ ท่ยี ่ังยนื สทิ ธิมนษุ ยชน
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การสง่ เสรมิ วฒั นธรรมแหง่ ความสงบสขุ และการไมใ่ ช้ความรุนแรง การเปน็ พลเมือง
ของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวฒั นธรรมและการทว่ี ัฒนธรรมมสี ่วนชว่ ยให้เกดิ การพัฒนาที่
ยัง่ ยนื ภายในปี พ.ศ. 2573

- การดำเนนิ งาน การจัดการเรยี นการสอนเพ่อื เตรยี มผเู้ รียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21
เสรมิ สรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรม ศิลปวฒั ธรรมของชาวเลย จติ อาสาพฒั นาชุมชนและสงั คมสารบัญ หนา้

คำนำ ข
สารบญั ง
บทสรุปผู้บริหาร 1
สว่ นที่ 1 บทนำ 1
4
1.1 หลกั การและเหตุผล 4
1.2 วตั ถุประสงค์ 8
1.3 แผนท่นี ำทางการขบั เคลื่อนเป้าหมายการพฒั นาท่ยี ่งั ยืนดา้ นการศึกษา
1.4 กลไกการขบั เคลื่อน

สว่ นที่ 2 การดำเนินงานขบั เคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) สกู่ ารปฏบิ ัติ 9
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สว่ นท่ี 3 ความกา้ วหน้าการดำเนินงานขับเคลอ่ื นเปา้ หมายการพัฒนาทยี่ ่ังยืนด้านการศกึ ษา (SDG4) 12

สว่ นท่ี 4 สรปุ ผลการดำเนินงาน ความท้าทาย และขอ้ เสนอแนะการดำเนินงานระยะต่อไป 58
4.1 สรปุ ผลการดำเนินงานขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศกึ ษา 58
4.2 สรุปประเดน็ ความท้าทายการบรรลุเปา้ หมาย 60
4.3 สรปุ ประเดน็ ขอ้ เสนอแนะการดำเนนิ งานใหบ้ รรลเุ ปา้ หมาย 60

ภาคผนวก

• ระเบยี บสำนกั นายกรฐั มนตรี วา่ ดว้ ยคณะกรรมการเพ่อื การพฒั นาที่ย่ังยืน 2556

• คำสั่งคณะกรรมการเพื่อการพฒั นาที่ย่งั ยืน1/2563
• คำสัง่ คณะกรรมการเพ่ือการพฒั นาที่ยง่ั ยนื 1/2565
• คำสงั่ คณะกรรมการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ี 3/2565
• คำสงั่ คณะกรรมการขบั เคล่ือนเปา้ หมายการพัฒนาที่ย่ังยืนดา้ นการศึกษา ที่ 2/2565

หนา้ 1

ส่วนท่ี 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตผุ ล
ตามมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย. ในคราวประชมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19

ธันวาคม 2562 เห็นชอบในหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับ ประเทศไทย
(Thailand's SDG Roadmap) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ให้เป้าหมายการพัฒนาทยี่ ่ังยนื ซึง่ เผนการขบั เคลื่อนฯ ครอบคลมุ การดำเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังน้ี

1. การสร้างการตระหนกั รู้ ดำเนนิ การใหท้ กุ ภาคสว่ นมคี วามรแู้ ละความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนา
ท่ยี ่งั ยนื โดยมกี ารดำเนนิ การทัง้ ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพือ่ ให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นรว่ มในการ
ขบั เคลอ่ื นประเทศสูค่ วามย่งั ยืน

2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพฒั นาท่ีย่ังยนื สร้างประเทศให้มั่นคง โดยไมท่ ้ิงใครไว้ข้างหลัง

3. กลไกการขับเคลื่อนการพฒั นาทยี่ ั่งยนื มคี ณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นกลไกสนับสนุน
การชับเคลื่อนในระดับนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม
เพ่อื นำไปสูก่ ารปฏบิ ัตทิ ีเ่ ป็นรูปธรรม

4. การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินงานโดยยึดหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทง้ั ขยายผลสู่การขบั เคล่อื นเปา้ หมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนในระดบั พนื้ ท่ี (SDG Localization)

5. ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและภาคีการพัฒนาระหวา่ ง
ประเทศ เพอ่ื ร่วมขบั เคลอื่ นประเทศไทยใหบ้ รรลุเป้าหมายการพฒั นาท่ยี ง่ั ยนื

6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดว้ ยระบบฐานข้อมลู กลางที่มกี ารรายงานความกา้ วหน้าจากหน่วยงานที่
เกย่ี วข้องอยา่ งสมำ่ เสมอ

ในการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติของประเทศไทย สำนักงานสภาพฒั นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ กพย. ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการขับเคลื่อน SDGs ระหว่าง
หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักรายเป้าหมายหลัก (Goals) และเป้าหมายย่อย (Targets) กำหนด
แนวทางการขับเคล่อื น SDGs รว่ มกันในระยะ 10 ปี ข้างหนา้ รวมถึงรับทราบแนวทางการจดั ทำ Roadmap
รายเปา้ หมายหลกั และการกำหนดคา่ เปา้ หมาย/หมุดหมายรายเปา้ หมายย่อย โดยการจัดทำ Roadmap
เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในระดับเป้าหมายหลัก (Goal) กำหนดให้เจ้าภาพ
รายเป้าหมายหลักเป็นผู้ดำเนินการในการจัดทำ Roadmap ให้ประสานหน่วยงานรับผิดชอบรายเป้าหมายย่อย

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลอ่ื นเป้าหมายการพฒั นายั่งยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

หน้า 2

เพื่อพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายและหมุดหมาย (Milestone) ให้สอดคล้องกับ SDGs และเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดท่ี
สหประชาชาติกำหนดเป็นหลัก (Global SDG Indicators) และอาจเสนอตัวชี้วัดทดแทน (Proxy Indicators)
และตัวชี้วัดเพิ่มเติม (Additional Indicators) เพื่อให้การขับเคลื่อน SDGs สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
ตลอดจนประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อระบุแหล่งข้อมูล (Sources)
และผูป้ ระสานงาน (Focal point) ด้วย

กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก เป้าหมาย
หลักที่ 4 “สรา้ งหลกั ประกนั วา่ ทกุ คนมีการศกึ ษาท่มี ีคุณภาพอย่างครอบคลมุ และเท่าเทียมและสนบั สนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งในการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา รับผิดชอบการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในภาพรวม และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่นำทาง
(Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษารับผิดชอบจัดทำแผนที่นำทางขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการศึกษา (SDG4 Roadmap) ที่สอดคล้องกับ Thailand's SDG Roadmap เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน สำหรับในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษาลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนด้านการศึกษา เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานชับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด และมีการจัดทำแผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงาน

ดังนั้น ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลัก
ท่ี 4) ไปสกู่ ารปฏบิ ตั ิ กระทรวงศกึ ษาธกิ ารกำหนดกรอบแนวทาง และกลไกขับเคล่อื นการดำเนินงาน ดงั น้ี

1. กรอบแนวทางและเปา้ หมายการดำเนินงาน
1.1 การดำเนินงานภาพรวม ได้แก่ แผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน

การศกึ ษา
1.2 การดำเนินงานในพื้นที่ระดับภาค ได้แก่ แผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา

ทยี่ ่ังยนื ด้านการศกึ ษา ระดับภาค/กลุ่มจงั หวดั
1.3 การดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ได้แก่ แผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ ั่งยนื ดา้ นการศึกษา ระดบั จงั หวัด
2. กลไกการดำเนนิ งาน แบ่งเปน็
2.1 การดำเนินงานภาพรวม ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการศึกษา โดยมสี ำนกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร เปน็ หนว่ ยงานรับผดิ ชอบและประสานงานหลกั
2.2 การดำเนินงานในพื้นที่ระดับภาค ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และประสานงานหลัก

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาย่งั ยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จังหวดั เลย

หนา้ 3

2.3 การดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้านการศกึ ษา ระดับจังหวัด โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด เป็นหน่วยงานรบั ผดิ ชอบและ
ประสานงานหลัก

จากกรอบแนวทางและกลไกการดำเนนิ งานขบั เคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทย่ี ่ังยนื ดา้ นการศึกษา
ไปสูก่ ารปฏบิ ัตใิ หบ้ รรลเุ ป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ตอ้ งอาศยั กลไกและความรว่ มมือจากหน่วยงานหรือภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ดังนั้น กรอบแนวคิด
ในการกำหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการฯ คือ ยึดเป้าหมาย SDG4 เป็นเป้าหมายหลัก
เป้าหมายเดียว แต่แนวทางการปฏบิ ตั หิ รือกจิ กรรมท่ีจะดำเนนิ การ สามารถดำเนินการได้หลากหลายแนวทาง โดย
คำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการหรือความจำเป็น รวมถึง
สภาพแวดล้อมในแตล่ ะพน้ื ท่เี น้นการถ่ายทอดเป้าหมายการดำเนินงานจากภาพรวม (สว่ นกลาง ไปสเู่ ป้าหมายการ
ดำเนินงานในระดับพื้นพื้นที่ภาคและจังหวัด ดังนั้น ขอบเขตการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการฯ
จึงมีกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันในส่วนของขอบเขตและระดับความรับผิดชอบที่มี
ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยง และส่งผลกระทบต่อกันโดยตรง ได้แก่ ระดับกำหนดนโยบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลัก คือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สป. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และระดับพื้นที่ หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลกั คือ
สำนักงานศึกษาธกิ ารภาค และสำนักงานศึกษาธิการจงั หวัด โดยกรอบแนวทางหรือกจิ กรรมหลักท่จี ะดำเนินการ มี
ดงั น้ี

1. การประชมุ ชีแ้ จง สรา้ งความรคู้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางและเป้าหมายการชับเคล่อื น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) ไปสู่การปฏิบัติ ให้ถูกต้อง
ตรงกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ให้สอดคลอ้ งกับความเปลยี่ นแปลงของสถานการณ์ ความตอ้ งการ/ความจำเปน็ และบรบิ ททีเ่ ก่ียวข้อง

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนทน่ี ำทางฯ หรือทบทวน ปรับปรุงแผนทนี่ ำทางฯ
3. การกำกับ ตดิ ตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงปญั หาอุปสรรค และแนวทางในการ
แกไ้ ขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเปา้ หมายทกี่ ำหนด
4. การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตวั ชวี้ ัดเปา้ หมายการพฒั นาทีย่ ่งั ยนื รวมถงึ การพฒั นาวธิ กี ารจัดเก็บขอ้ มูลตามตวั ชี้วดั ที่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐาน
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ และนำไปใช้เปน็
ข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการฯ และ กพย. ตามลำดบั
6. การวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นร่วมกัน
เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือกำหนดแนวทางหรือนวัตกรรมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
ในระยะต่อไป

รายงานการดำเนนิ งานขับเคลอ่ื นเป้าหมายการพฒั นายง่ั ยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวัดเลย

หน้า 4
1.2 วตั ถปุ ระสงค์

1) เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วขอ้ งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดา้ นการศึกษา (เป้าหมายท่ี 4 : SDG4)
พ.ศ. 2565

2) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ประเด็นท้าทายและประเด็นข้อเสนอแนะ
ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565 มาพิจารณากำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานเปา้ หมายการพฒั นาที่
ย่ังยืนด้านการศึกษาในปีถดั ไป

3) เพื่อรายงานความกา้ วหนา้ การดำเนินงานขับเคล่ือนเป้าหมายการพฒั นาทีย่ ่ังยนื ด้านการศึกษา
ปี 2565 ตอ่ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ยี ่ังยนื

1.3 แผนท่นี ำทางการขับเคล่อื นเปา้ หมายการพัฒนาทยี่ ่ังยนื ด้านการศึกษา
แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ( SDG4 Roadmap)

มสี าระสำคัญ แบง่ ออกเปน็ 5 สว่ น ได้แก่ สว่ นท่ี 1 บทนำ และปจั จัย สว่ นท่ี 2 เปา้ หมายการพัฒนาทย่ี ัง่ ยนื (SDGs)
กับการพัฒนาประเทศไทย ส่วนที่ 3 ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายหลักที่ 4) ส่วนที่ 4
สาระสำคัญของแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) และ
ส่วนท่ี 5 การขบั เคลอ่ื นเปา้ หมายการพฒั นาท่ียงั่ ยืน เปา้ หมายท่ี 4 สกู่ ารปฏบิ ตั ิ และการตดิ ตามประเมินผลโดยยึด
องค์ประกอบของแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDGs
Roadmap) ตามที่กพย. เห็นชอบ นำมาใเป็นกรอบหรือองค์ประกอบหลักของ SDG4 Roadmap ทั้งนี้ สำหรับ
สาระสำคัญของแผนทนี่ ำทางฯ ส่วนท่มี คี วามสำคัญและหน่วยงานท่เี กี่ยวข้องสามารถนำไปใชเ้ ปน็ กรอบแนวทางใน
การดำเนินงาน คือ ส่วนที่ 4 ที่ได้นำเสนอใหเ้ หน็ ภาพห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
การดำเนินงาน รวมถึงกรอบแนวทาง แผนงานหรือโครงการสำคัญในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละเป้าหมายย่อยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคล่ือนเปา้ หมายการพัฒนายัง่ ยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จังหวัดเลย

หน้า 5

เปา้ หมายยอ่ ย/ตัวชี้วดั แหล่งข้อมลู หนว่ ยงาน

SDG 4.1 สรา้ งหลกั ประกนั ว่าเด็กชายและเดก็ หญิงทกุ คนสำเร็จการศกึ ษาระดบั ประถมศึกษาและมธั ยมศกึ ษา

ทีม่ ีคณุ ภาพ เท่าเทียม และไม่มีคา่ ใชจ้ า่ ย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรยี นที่มีประสทิ ธผิ ล ภายในปี พ.ศ. 2573

1) รอ้ ยละของเดก็ ในวัย ป.3 ทมี่ ที กั ษะการอ่านและการคำนวณขนั้ ผลสอบ NT ศธ. (สพฐ.)

พ้นื ฐาน

2) คะแนนเฉลย่ี ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติขั้นพ้นื ฐาน ผลสอบ O-NET สทศ.

(O-NET) (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วทิ ยาศาสตร์ (4) สังคม

ศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5) ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

3) อัตราการสำเรจ็ การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ฐานขอ้ มูกลาง ศธ. (ศทก.สป.)

ตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดา้ นการศึกษา ศธ.

SDG 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทกุ คนเขา้ ถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการศกึ ษาระดบั

ก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมคี ุณภาพเพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา

ภายในปี พ.ศ. 2573

1) รอ้ ยละของเด็กอายุตำ่ กวา่ 5 ปี ท่มี พี ัฒนาการทางดา้ นสุขภาพ ระบบฐานข้อมลู พม.

การเรยี นรู้ และพฒั นาการทางบุคลกิ ภาพตามวยั จำแนกตามเพศ สารสนเทศการ

พัฒนาเดก็ ปฐมวัย

ตามมาตรฐานชาติ

(ด้านคณุ ภาพเด็ก

ปฐมวยั )

2) อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายเุ ขา้ ฐานข้อมูลกลาง ศธ. (ศทก.สป.)

เรียนประถมศกึ ษา) จำแนกตามเพศ ด้านการศึกษา ศธ.

SDG 4.3 สรา้ งหลกั ประกันใหช้ ายและหญงิ ทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชวี ศึกษา อุดมศกึ ษา รวมถึงมหาวิทยาลัย

ทม่ี ีคุณภาพ ในราคาทสี่ ามารถจ่ายไดภ้ ายในปี พ.ศ. 2573

1) อตั ราการเข้าเรียนระดับอาชวี ศึกษา (สดั ส่วนผู้เรยี นระดับ ฐานขอ้ มูลกลาง ศธ. (ศทก.สป.)

มธั ยมศึกษา ด้านการศึกษา ศธ.

ตอนปลายสายอาชีวศึกษา (ปวช.) : สายสามัญศกึ ษา)

2) อัตราการเขา้ เรยี นต่อในระดับอุดมศึกษา ฐานข้อมูล อว.

การศกึ ษา อว.

SDG 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผใู้ หญ่ที่มีทักษะทเ่ี ก่ียวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพ

สำหรับการจ้างงาน การมีงานทีม่ ีคุณคา่ และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573

1) สดั ส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ท่มี ที ักษะทางด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศ รายงานผลการ สสช.

และการสื่อสาร จำแนกตามประเภททักษะ สำรวจขอ้ มลู

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคล่อื นเป้าหมายการพัฒนาย่ังยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

หน้า 6

SDG 4.5 ขจัดความเหล่ีอมล้ำทางเพศด้านการศกึ ษา และสร้างหลักประกนั ว่ากลุ่มที่เปราะบาง ซ่ึงรวมถึงผู้พิการ

ชนพ้ืนเมอื งและเด็ก เขา้ ถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

1) ดชั นคี วามเท่าเทยี มทางเพศ จำแนกตามระดบั การศึกษา (ปฐมวยั ฐานข้อมลู กลาง ศธ. (ศทก.สป.)

ประถมศกึ ษา มธั ยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ดา้ นการศึกษา ศธ.

อดุ มศึกษา)

2) ดัชนคี วามเท่าเทยี มทางความมงั่ คั่ง จำแนกตามระดับการศกึ ษา รายงานผลการ สสช.

(ปฐมวยั ประถมศึกษา มัธยมศกึ ษาตอนต้น มัธยมศกึ ษาตอนปลาย สำรวจข้อมลู

อุดมศึกษา)

3) ดัชนคี วามเท่าเทียมตามพื้นที่ จำแนกตามระดบั การศึกษา รายงานผลการ สสช.

(ปฐมวัย ประถมศกึ ษา มัธยมศกึ ษาตอนต้น มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย สำรวจข้อมูล

อุดมศึกษา)

SDG 4.6 สร้างหลกั ประกนั ว่าเยาวชนทกุ คนและผใู้ หญ่ท้ังชายและหญงิ ในสดั ส่วนสงู สามารถอ่านออกเขยี นได้

และคำนวณได้ภายในปี พ.ศ. 2573

1) อตั ราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปขี นึ้ ไป รายงานผลการ สสช.

สำรวจข้อมลู

2) อตั ราการมที ักษะด้านการคำนวณของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ ไป รายงานผลการ สสช.

สำรวจขอ้ มลู

3) จำนวนปกี ารศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนก รายงานผลการ สสช.

ตามเพศ สำรวจข้อมลู

SDG 4.7 สร้างหลกั ประกนั ว่าผู้เรียนทุกคนได้รบั ความรู้และทักษะทีจ่ ำเปน็ สำหรับส่งเสรมิ การพัฒนาที่ยั่งยนื

รวมไปถงึ การศึกษาสำหรับการพัฒนาทยี่ ั่งยนื และการมวี ถิ ีชีวิตที่ยั่งยนื สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ

การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และการไม่ใชค้ วามรุนแรง การเปน็ พลเมืองของโลก และความชน่ื ชมใน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทวี่ ัฒนธรรมมีส่วนชว่ ยใหเ้ กิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573

1) ระดับการดำเนนิ การการกำหนดเรื่อง การศกึ ษาเพื่อความเป็น จัดทำรายงานผล ศธ.

พลเมอื งโลกและการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาท่ยี งั่ ยนื เปน็ เรือ่ ง การวิเคราะหร์ ะดับ

หลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลกั สูตร (ค) การดำเนนิ งานเชิง

การศึกษาของครู (หลักสตู รการผลติ /พัฒนาครู) และ (ง) การ นโยบายตาม

ประเมินผลนกั เรียน ประเด็นท่ีกำหนด

2) การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพอื่ พฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีความรแู้ ละ เสนอตัวช้ีวดั ศธ.

ทักษะเก่ียวกับความเป็นพลเมือง หรือการพัฒนาทีย่ ัง่ ยืน (โครงการ/ เพ่ิมเติมเพื่อแสดง

กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียนเสรมิ หลักสตู ร) ขอ้ มลู การเนนิ งาน

เชิงปฏบิ ตั ิ

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคล่อื นเปา้ หมายการพฒั นายั่งยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

หน้า 7

SDG 4.a สรา้ งและยกระดับสถานศกึ ษา ตลอดจนเครอื่ งมอื และอปุ กรณ์การศกึ ษาที่อ่อนไหว ตอ่ เด็ก

ผู้พกิ าร และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรนุ แรง ครอบคลมุ และ

มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน

1) สัดส่วนของโรงเรยี นทีม่ ีการเขา้ ถงึ บริการข้นั พืน้ ฐาน จำแนกตาม จะดำเนนิ การ ศธ.

ประเภทบริการ (สัดสว่ นของโรงเรยี นท่ีมกี ารเข้าถึง) (a) ไฟฟา้ (b) พฒั นารูปแบบ

อินเทอรเ์ นต็ ทีใ่ ชใ้ นการเรียนการสอน (c) เครื่องคอมพวิ เตอรท์ ่ใี ชใ้ น และวธิ กี ารจัดเกบ็

การเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐาน และวสั ดอุ ุปกรณ์ทไ่ี ด้รับ ข้อมลู ร่วมกบั

การปรบั ให้เหมาะสมกับนกั เรียนท่ีมคี วามบกพร่องทางรา่ งกาย (e) หนว่ ยงานที่

นำ้ ด่ืมพนื้ ฐาน (f) สิ่งอำนวยความสะดวกพน้ื ฐานด้านสขุ อนามัยท่ี เกยี่ วข้องต่อไป

แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สง่ิ อำนวยความสะดวกพืน้ ฐานใน การทำ

ความสะอาดมือ (ตามนยิ ามตัวช้วี ดั ของ WASH ในเร่ืองน้ำ

สุขอนามยั และสขุ ลกั ษณะสำหรบั ทกุ คน)

SDG 4.b ขยายจำนวนทนุ การศกึ ษาท่วั โลกท่ีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพฒั นานอ้ ยที่สดุ

รัฐกำลงั พัฒนาท่เี ป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในทวปี แอฟริกาเพือ่ เขา้ ศกึ ษาต่อในระดบั อุดมศกึ ษา รวมถึง

การฝึกอาชพี และโปรแกรมดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร ดา้ นเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์

ในประเทศพฒั นาแล้วและประเทศกำลงั พฒั นาอืน่ ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573

1) ปริมาณความช่วยเหลอื เพ่ือการพัฒนา รายงานผลการ กต.

อยา่ งเปน็ ทางการ (ODA) ท่ีเป็นทุนการศึกษา สำหรบั ประเทศกำลัง ดำเนนิ งาน

พัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยทส่ี ุด

SDG 4.c เพิ่มจำนวนครทู ่ีมีคุณวฒุ ิ รวมถงึ การดำเนินการผ่านความรว่ มมอื ระหวา่ งประเทศในการฝึกอบรมครู

ในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาทเี่ ป็นเกาะขนาดเล็ก

ภายในปี พ.ศ. 2573

1) สัดส่วนของครูท่มี ีคุณวุฒเิ หมาะสมในการจัดการศกึ ษาพื้นฐาน ฐานขอ้ มลู ทาง ศธ. (สกศ.)

จำแนกตามระดบั การศึกษา ผู้ซง่ึ อย่างน้อยไดร้ ับการฝึกอบรม (เช่น การศึกษา

การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้องดำเนนิ การก่อนหรือระหวา่ งชว่ งท่ีทำ

การสอนในระดับทเี่ กย่ี วข้องของแต่ละประเทศ (1) ก่อน

ประถมศกึ ษา (2) ประถมศึกษา (3) มธั ยมศึกษาตอนตน้

(4) มธั ยมศึกษาตอนปลาย

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคล่อื นเปา้ หมายการพัฒนายั่งยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จังหวัดเลย

หน้า 8
1.4 กลไกการขับเคลื่อน

1) กลไกการขับเคอนระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะอนกุ รรมการคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมนิ ผลผลการพัฒนาทย่ี ่งั ยนื ฯลฯ

2) กลไกการขับเคลื่อนระดับกระทรวง ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ทยี่ ัง่ ยืนดา้ นการศึกษา

3) กลไกการขบั เคล่ือนระดบั พ้นื ที่
3.1) คณะทำงานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดา้ นการศกึ ษา ระดบั จงั หวดั

3.2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค/
สำนกั งานศึกษาธิการจังหวดั สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึ ษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สถานศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร และเมอื งพัทยา

3.3) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประทศไทย/หอการค้าจังหวัด
สภาอตุ สาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมจงั หวดั สถานศึกษา/สถาบันอุดมศกึ ษาเอกชน/นานาชาติ
การพฒั นา

4) ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและภาคีระหว่างประเทศ
เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการภาคประชา
สงั คม และภาคกี ารพฒั นาระหว่างประเทศ

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

หน้า 9

ส่วนที่ 2
การดำเนนิ งานขับเคลื่อนเปา้ หมายการพัฒนาทย่ี ่งั ยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) สูก่ ารปฏบิ ตั ิ

ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 การดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับจังหวดั )

1) ขอบเขตการดำเนนิ โครงการ (จงั หวดั )
วัตถปุ ระสงค์
(1) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4

Roadmap) ของประเทศไทย
(2) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามรายงานผลสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อน

เป้าหมายของสหประชาชาตวิ า่ ด้วยการพัฒนาท่ยี ง่ั ยืนด้านการศกึ ษา ในภาพรวมของประเทศ
เป้าหมาย
(1) ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ ่ังยนื ด้านการศกึ ษา ตาม SDG4 Roadmap (รอ้ ยละ 100)
(2) มฐี านขอ้ มูล เพอ่ื การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตวั ช้ีวัด SDG4 Roadmap (ร้อย

ละ 50)
(3) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื เป้าหมายหลกั

ที่ 4 แล้วเสรจ็ และนำเสนอตอ่ คณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาที่ยง่ั ยนื ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (1 ฉบบั )
กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ
(1) การประชุม ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางและเป้าหมายการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต้านการศึกษา และแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) ไปสู่การปฏิบัติ ให้
ถูกตอ้ ง ตรงกนั รวมทั้งระดมความคดิ เหน็ เพอ่ื กำหนดแนวทางการดำเนนิ งานและบรู ณาการการทำงานรว่ มกัน

(2) การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนที่นำทางฯ หรือทบทวน ปรับปรุงแผนที่นำทางฯ
สอดคลอ้ งกบั ความเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ ความตอ้ งการ/ความจำเป็น และบริบท

(3) การกำกบั ตดิ ตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมถงึ ปัญหาอปุ สรรค และแนวทางใน
การแก้ไขปญั หาหรือพฒั นาการจัดการศึกษาให้บรรลเุ ปา้ หมายที่กำหนด

(4) การจดั เกบ็ ขอ้ มูลและจดั ทำฐานข้อมูล เพอื่ ใช้ในการตดิ ตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั เปา้ หมายการพัฒนาท่ยี ง่ั ยืน รวมถึงการพัฒนาวธิ กี ารจดั เกบ็ ข้อมูลตามตัวช้ีวัดทีย่ งั ไม่มีข้อมลู พื้นฐาน

(5) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ
รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึงรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ และ กพย. ตามลำดับ

รายงานการดำเนนิ งานขับเคลื่อนเปา้ หมายการพฒั นายั่งยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จังหวดั เลย

หนา้ 10

(6) การวเิ คราะหส์ รปุ ผลการดำเนนิ งาน และแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ ระดมความคดิ เห็นร่วมกัน
เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือกำหนดแนวทางหรือนวัตกรรมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
ในระยะตอ่ ไป

2) ผลการดำเนนิ งาน

2.1 การประชมุ ขับเคลอื่ นเปา้ หมายการพฒั นาทีย่ ัง่ ยืนดา้ นการศกึ ษา และแผนที่นำทางฯ (SDG4

Roadmap) ไปสกู่ ารปฏบิ ัติ ใหถ้ ูกต้องความเขา้ ใจเกย่ี วกับกรอบแนวทางและเป้าหมายการตรงกนั รวมท้ังระดม

ความคิดเหน็ เพือ่ กำหนดแนวทางการดำเนนิ งานและบรู ณาการการทำงานร่วมกนั โดย

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทย่ี ง่ั ยืนดา้ นการศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แต่งตั้งคณะทำงานขบั เคลอ่ื นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ่งั ยืนด้านการศึกษาระดบั จังหวดั ของจังหวดั เลย
ตามคำสง่ั คณะกรรมการขับเคล่อื นเปา้ หมายการพัฒนาทย่ี ่ังยนื ดา้ นการศึกษา 2/256๕ ลงวนั ที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 256๕ โดยใหค้ ณะทำงานมอี ำนาจหนา้ ท่ี กำหนดกรอบแนวทางและเปา้ หมาย การดำเนนิ งานเพ่ือ
ขบั เคลอื่ นเป้าหมายการพัฒนาทย่ี ่งั ยนื ด้านการศกึ ษาในพื้นท่ีจังหวัดเลย จดั ทำ ทบทวน ปรบั ปรงุ กรอบแนว
ทางการดำเนนิ งาน หรอื แผนทนี่ ำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพฒั นารทีย่ ่ังยืนดา้ นการศกึ ษาระดบั จังหวัด โดย
คำนึงถงึ ความสอดคลอ้ งกบั การเปลยี่ นแปลงของสถานนการณ์ บรบิ ท สภาพแวดลอ้ ม ความตอ้ งการในพ้ืนที่
ประสานกบั ภาคเี ครอื ขา่ ยการพฒั นาในพื้นท่ี เพ่ือจดั ทำแผนบูรณาการหรือแผนปฏิบตั กิ าร เพอ่ื รว่ มกันขับเคลื่อน
แผนท่ีนำทางการขับเคล่อื นเป้าหมานการพฒั นาที่ยง่ั ยนื ด้านการศึกษาระดับจังหวัด ไปสู่การปฏบิ ัตใิ หบ้ รรลุ
เปา้ หมาย และกำกบั ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการขบั เคลอ่ื นเป้าหมายการ
พฒั นาทีย่ ั่งยนื ด้านการศึกษาในพื้นทีจ่ ังหวัด เพื่อใหบ้ รรลุเป้าหมายตัวชี่วดั ทก่ี ำหนดไว้

สำนกั งานศึกษาธิการจังหวัดเลยจดั ประชุมคณะทำงานขบั เคล่ือนเปา้ หมายการพฒั นา
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัดเลย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 256๕ ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและระยะเวลาในการติดตามผลการบเคลื่อนเป้าหมายการ
พฒั นาทีย่ ง่ั ยนื ด้านการศึกษา (SDG4) ให้บรรลเุ ปา้ หมายตวั ช่ีวัดทกี่ ำหนด

รายงานการดำเนนิ งานขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนายั่งยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวัดเลย

หนา้ 11
2.2) การจัดทำแผนปฏบิ ตั ิการขับเคล่ือนแผนที่นำทางฯ หรือทบทวน ปรับปรงุ แผนทีน่ ำทางฯ ให้
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ ความต้องการ/ความจำเปน็ และบรบิ ททเี่ ก่ยี วข้อง
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเลย กำหนดกรอบแนวทาง เป้าหมายตัวชี่วัดการบเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) กำหนด และรายงานโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ของสว่ นราชการทส่ี ่งผลตาอการบรรลุเป้าหมายย่อย เพอื่ บรรจุไวใ้ นปฏิบตั ริ าชการขบั เคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ทยี่ ัง่ ยืนดา้ นการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2566 ระดบั พนื้ ทจ่ี งั หวดั เลย
2.3) กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเปา้ หมายที่กำหนด หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเลย รายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG เพื่อจัดทำรายงานผล
การดำเนนิ งานการขบั เคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ยี งั่ ยืนด้านการศกึ ษา SDG4 ระดับพน้ื ท่จี งั หวัดเลย
2.4) การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตวั ชวี้ ัดเปา้ หมายการพฒั นาที่ย่ังยนื รวมถึงการพัฒนาวธิ ีการจัดเกบ็ ข้อมูลตามตัวชี้วัดทีย่ ังไม่มขี ้อมูลพนื้ ฐาน
2.5) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ
รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึงรายงานผลการ
ดำเนนิ งานต่อคณะกรรมการฯ และ กพย. ตามลำดบั
2.6) การวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือ
กำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือกำหนดแนวทางหรือนวัตกรรมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
ในระยะต่อไป

รายงานการดำเนนิ งานขับเคล่อื นเปา้ หมายการพัฒนายัง่ ยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จังหวัดเลย

หน้า 12

สว่ นท่ี 3
ความก้าวหน้าการดำเนนิ งาน
การขบั เคล่ือนเปา้ หมายการพัฒนาทยี่ ั่งยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4)
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ระดบั พ้นื ท่จี ังหวดั เลย

รายงานการดำเนนิ งานขับเคลื่อนเปา้ หมายการพฒั นายง่ั ยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

ผลการดำเนนิ งานขบั เคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ยี ั่งยืนด้านการศกึ ษา (SDG4) รา

เปา้ หมายยอ่ ย โครงการที่ดำเนินงาน กจิ กรรมทดี่ ำเนินงาน
(SDG Targets)
1. โครงการโครการพัฒนางาน 1. กิจกรรมวดั และประเมนิ ผล
เปา้ หมายยอ่ ย 4.1 สร้าง วชิ าการ 2. กจิ กรรมวจิ ยั ในชั้นเรยี น
หลักประกันวา่ เดก็ ชายและ 3. กจิ กรรมสอนซ่อมเสรมิ
เดก็ หญงิ ทุกคนสำเรจ็ 4. กจิ กรรมนิเทศภายใน
การศึกษาระดับระถมศกึ ษา 5. กจิ กรรมปรบั ปรุงพัฒนาหลกั สตู ร
และมัธยมศกึ ษาท่ีมคี ณุ ภาพ 6. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษ
เทา่ เทียม และไมม่ คี า่ ใชจ้ า่ ย การเรยี นรู้
นำไปสผู่ ลลัพธ์ทางการเรยี น 7. กจิ กรรมจดั ทำแผนการเรยี นรู้
ท่ีมีประสิทธผิ ล ภายในปี 8. กิจกรรมอบรมวิชาการเพ่ือพัฒนาบ
พ.ศ. 2573

รายงานการดำเนนิ งานขับเคล่อื นเป้าหมายการพฒั นา

หน้า 13

ายเปา้ หมายย่อย

น ผลการดำเนนิ งาน ปัญหาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
หรอื ประเดน็ ทา้ ทาย การดำเนนิ งาน
ษากลมุ่ สาระ 1. สถานศึกษามกี ารวางแผนงาน
บุคลากรครู วชิ าการไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งและเหมาะสมกบั
บริบทของงานที่รับผดิ ชอบ
2. ครูและนกั เรยี นได้รบั การพัฒนางาน
วชิ าการเข้าสโู่ รงเรยี นมาตรฐานสากล
3. สถานศึกษามีงานวดั ผลประเมนิ ผล
โรงเรียนมกี ารพฒั นางานให้มรี ะบบ
รวดเร็วมากข้นึ

ายงั่ ยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

เปา้ หมายย่อย โครงการทีด่ ำเนินงาน กจิ กรรมท่ดี ำเนนิ งาน
(SDG Targets)

2. โครงการพัฒนาการจัด 1. อบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการการจดั กระบว
กระบวนการเรียนรแู้ บบบูรณา คณติ ศาสตร์ Pro-Activeภาษาไทยผา่
การโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ วรรณกรรม
พัฒนาทักษะและ สมรรถนะของ 2. พบกลมุ่ คร้ังท่ี 1 วิพากษแ์ ผนการจ
ผู้เรยี นในศตวรรษท่ี 21 โดย 3. สังเกตการสอนในชน้ั เรียนสะท้อนผ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ ปรบั บปรุง
นเิ ทศ กำกับ ติดตาม และ 4. พบกลุม่ คร้ังท่ี 2 นำเสนอผลการจดั
ประเมนิ ผลกิจกรรม กระบวนการเรยี นรู้ตามแผนท่ีปรับป
5. นเิ ทศ กำกบั ตดิ ตาม
6. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน

รายงานการดำเนนิ งานขับเคลอ่ื นเปา้ หมายการพัฒนา

หน้า 14

น ผลการดำเนนิ งาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
หรือประเดน็ ท้าทาย การดำเนนิ งาน
วนการเรียนรู้ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ การจดั
าน กระบวนการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ ไม่สามารถทำกจิ กรรม
Pro-Activeภาษาไทยผา่ นวรรณกรรม สงั เกตการสอนใน
จดั การเรียนรู้ ใหก้ บั ครแู ละผู้บรหิ ารทกุ ดรงเรยี น หอ้ งเรียนจริงได้เนอ่ื ง
ผล โรงเรยี นละ 5 คนรวมเป็น 50 คน มาตรการปอ้ งกนั โควดิ
หลกั สตู ร 2 วนั ของโรงเรยี นและยงั
ด 2. จดั กระวกนาร PLC โรงเรียนคพู่ ัฒนา รวมถึงการได้รับอนุมตั ิ
ปรงุ แลว้ ในอำเภอเดียวกัน จำนวน 1 คร้งั ตอ่ คู่ โครงการลา่ ช้าเกือบปิด
3. วพิ ากษ์แผนการจดั การเรยี นของครู ภาคเรยี นท่ี 2ของปี
หลงั จากไดร้ บั การอบรมและก่อนนำไป การศึกษาทผ่ี า่ นมา
สอน

าย่ังยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวัดเลย

เปา้ หมายยอ่ ย โครงการทด่ี ำเนินงาน กจิ กรรมท่ดี ำเนินงาน
(SDG Targets)
3. โครงการพัฒนากระบวนการ 1 กำหนดใหค้ รูผสู้ อนทุกคนจดั ทำแผ
เรยี นรู้ เรียนรู้ อย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาคเรีย
2 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ การเรียนรนู้ อกห
ได้แก่ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันว
วนั คริสตม์ าส เป็นตน้
3 จดั กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- ระดบั ประถมศกึ ษา อา่ น ออก เขีย
เป็น
- ระดับมธั ยมศึกษา จดั กิจกรรมส่งเส
กระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ การแก้ป
โครงงาน (ค่าย หรอื สอดแทรกในกระ
จดั การเรียนการสอน)
4 จัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กล่มุ สาระ
5 จัดประชุมสะท้อนผลสรุป และจัดท
การดำเนินกจิ กรรมตา่ งๆ เสนอตอ่ ผู้บ

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลือ่ นเป้าหมายการพฒั นา

หน้า 15

น ผลการดำเนินงาน ปญั หาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
หรอื ประเด็นทา้ ทาย การดำเนนิ งาน
ผนการจดั การ 1 รอ้ ยละ 85 ของครูทีส่ ามารถจดั การ
ยน เรียนการสอนท้งั ในและนอกหอ้ งเรยี นได้
กห้องเรยี น อยา่ งมีประสิทธิภาพ
วิทยาศาสตร์ 2 รอ้ ยละ 80 ของนกั เรียนมคี วามรู้
ทกั ษะ ประสบการณ์ และผลสมั ฤทธทิ์ ี่
ยนได้ คิดเลข สูงข้ึน

สริมทกั ษะ
ปัญหาแบบ
ะบวนการ

ะการเรียนรู้
ทำรายงาน
บรหิ าร

ายั่งยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวัดเลย

เป้าหมายย่อย โครงการทีด่ ำเนินงาน กจิ กรรมท่ีดำเนนิ งาน
(SDG Targets)

4.การพัฒนาการจดั การเรียนรู้ พัฒนาการจัดการเรยี นรู้ เพอื่ ยกระดบั
เพ่ือยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิทางการ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรยี นรู้การ
เรียนกลุ่มสาระการเรยี นรูก้ ารงาน โดยใช้กระบวนการ PLC
อาชีพโดยใชก้ ระบวนการ PLC กิจกรรมที่ 1ประชุมคณะกรรมการเต
กจิ กรรมท่ี 2ประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารให
วิเคราะห์และรจู้ กั ตนเอง
กจิ กรรมที่ 3จัดตั้งกลุ่ม PLC ลุ่มสาร
การงานอาชีพ/มกี ารนเิ ทศภายใน /ศกึ
ดแู ล/ช่วยเหลือพัฒนาการจัดการเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกล่มุ
เรียนรู้การงานอาชีพ โดยใช้กระบวนก
กจิ กรรมท่ี 4 - นเิ ทศให้ความช่วยเหล
ต้องการ On The Job Training โดย
กระบวนการ PLC กับคณะครใู นโรงเร
กระบวนการและวธิ ีการท่ีหลากหลาย
กิจกรรมที่ 5 ถอดบทเรียน แลกเปล
นำเสนอผลงานโรงเรยี น และครทู ่ีมีผล

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลือ่ นเปา้ หมายการพฒั นา

หน้า 16

น ผลการดำเนนิ งาน ปัญหาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
หรอื ประเดน็ ท้าทาย การดำเนนิ งาน
บผลสมั ฤทธิ์ ครูผสู้ อนสามารถพฒั นากระบวนการจดั
รงานอาชีพ กจิ กรรมเนน้ ผู้เรยี นเป็นหลัก สง่ ผลต่อ
คุณภาพการศกึ ษาสงู ข้ึน
ตรียมการ
ห้โรงเรียน

ระการเรียนรู้
กษานิเทศก์
นรู้ เพื่อ
มสาระการ
การ PLC
ลอื ตาม
ยรว่ ม
รยี น ผ่าน

ลี่ยนเรียนรู้
ลงาน

ายัง่ ยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวัดเลย

เป้าหมายยอ่ ย โครงการทีด่ ำเนนิ งาน กจิ กรรมที่ดำเนนิ งาน
(SDG Targets)
1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กทีม่ ี 1.กิจกรรม มอบทุนการศึกษา
เป้าหมายย่อย 4.2 สรา้ ง ความต้องการจำเป็นพเิ ศษร่วมกับ
หลกั ประกนั ว่าเด็กชายและ มลู นิธิคณุ พมุ่
เด็กหญิงทกุ คนเข้าถงึ การ
พฒั นา การดแู ล และการจัด
การศกึ ษาระดับก่อน
ประถมศกึ ษา สำหรับเด็ก
ปฐมวัยทม่ี ีคุณภาพ เพื่อให้
เดก็ เหล่าน้นั มีความพร้อม
สำหรบั การศกึ ษาระดบั
ประถมศกึ ษา ภายในปี พ.ศ.
2573

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา

หน้า 17

น ผลการดำเนนิ งาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
หรือประเดน็ ทา้ ทาย การดำเนนิ งาน

งบดำเนินงานไมเ่ พียงพอ ขอรับสนับสนุน

ทุนเพิ่มเตมิ เพราะ

ไมเ่ พยี งพอกับ

จำนวนผูเ้ รยี น

ายั่งยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวัดเลย

เป้าหมายย่อย โครงการที่ดำเนินงาน กจิ กรรมท่ดี ำเนนิ งาน
(SDG Targets)

2. โครงการโครงการพฒั นาผู้เรยี น 1. กิจกรรมสง่ เสริมการใชห้ ้องสมดุ (ก
สง่ เสรมิ รกั การอ่าน)
2. กจิ กรรมการเรยี นการสอนทางไกล
การสอนออนไลน์)
3. กจิ กรรมชมรม
4. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
5.กิจกรรมลกู เสือ
6. กจิ กรรมศึกษาแหล่เรียนรเู้ ศรษฐกจิ
7. กิจกรรมวันตรษุ จนี
8. กจิ กรรมวันคริสมาสต์
9. กจิ กรรม ICT
10.กจิ กรรมบัณทติ น้อย
11. กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี นสอู่ าเซียน
12. กิจกรรมการเรยี นการสอนแบบบ
13. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโค
14.กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรค กา
และส่งเสริมสขุ ภาพอนามยั ท่ดี ีแกน่ ัก

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคล่ือนเป้าหมายการพฒั นา

หน้า 18

น ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
หรอื ประเดน็ ทา้ ทาย การดำเนินงาน
กิจกรรม 1 ผเู้ รียนมที ักษะการใชภ้ าษาไทยได้
ล (การเรยี น อยา่ งถกู ตอ้ ง เร่ืองงบประมาณ ของบประมาณ
2. ผู้เรยี นไดเ้ รยี นรู้จากประสบการณ์จรงิ ค่าใช้จ่ายไมเ่ พยี งพอ สนบั สนุน
จพอเพยี ง ฝึกการปฏิบตั ิให้ทำได้ คิดเปน็ ทำเป็น มี
นิสัยรกั การอา่ น
3. ผ้เู รียนมที ักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตวั เอง รกั การเรียนรู้
4. ผเู้ รียนรจู้ กั การทำงานร่วมกับผอู้ ่ืน
5. ผเู้ รยี นใช้เทคโนโลยใี นการเรยี นรู้และ
นำเสนอผลงานได้

บรู ณาการ
ครงงาน
ารป้องกนั
กเรยี น

ายง่ั ยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

เปา้ หมายย่อย โครงการทด่ี ำเนินงาน กิจกรรมท่ีดำเนนิ งาน
(SDG Targets)

3. โครงการพัฒนาคณุ ภาพการจดั 1. พัฒนาครูผสู้ อนระดบั ปฐมวัย หลัก
การศกึ ษาปฐมวยั สำนักงานเขต เตสซอรี่ ,ไฮสโคป,การสอน
พื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาเลย คณิตศาสตรแ์ บบ Pro-Active
เขต 2 และภาษาไทย
2. นเิ ทศกำกับติดตาม
3. ประเมินพัฒนาการประจำปกี ารศกึ
4. ประเมนิ มาตรฐานห้องเรยี นปฐมวัย
มาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาต
5. คัดเลือกแนวปฏิบตั ิทเี่ ป็นเลิศยกย่อ
เกียรติ

รายงานการดำเนนิ งานขับเคล่อื นเปา้ หมายการพฒั นา

หน้า 19

น ผลการดำเนนิ งาน ปญั หาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
หรอื ประเด็นท้าทาย การดำเนนิ งาน
กสูตรมอน 1.อบรมพัฒนาครไู ด้ครบทั้ง 3 หลักสตู ร
2.ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั ทจี่ บ - -
กษา 2564 หลกั สตู รการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ยตา ไดค้ รถว้ นทกุ คน 3.เขียนรายงานผลการ
าติ ประเมนิ เสร็จเรยี บร้อยและเผยแพร่
องเชิดชู ให้กับผูเ้ กีย่ วข้องนำไปใชป้ ระโยชน4์ .
พัฒนามาตรฐานหอ้ งเรยี นปฐมวยั พรอ้ ม
นำไปใช้ได้
5.อย่รู ะหวา่ งการรอรบั ใบสมคั รเขา้ รับ
การประเมินห้องเรยี นเกยี รติยศและ
ห้องเรียนมาตรฐาน

ายง่ั ยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

เป้าหมายยอ่ ย โครงการที่ดำเนินงาน กจิ กรรมที่ดำเนนิ งาน
(SDG Targets)
1.โครงการ พัฒนาระบบดูแล 1.จดั ประชุมคณะกรรมการ
เปา้ หมายย่อย 4.3 ชว่ ยเหลอื นกั เรยี น -อบมรป้องกันและแก้ปญั หาการต้ังคร
สรา้ งหลักประกนั ให้ชายและ วยั รนุ่ -อบรมครูแนะแนวและให้คำปร
หญิงทกุ คนเข้าถึงการศกึ ษา -คดั กรองนกั เรยี นเพ่ือใหท้ ุน
อาชีวศึกษา อดุ มศึกษา 2. คดั เลอื กนกั เรยี นพระราชทาน
รวมถึงมหาวิทยาลยั ทมี่ ี --จัดทำระบบการรายงานรบั นักเรียน
คุณภาพในราคาทสี่ ามารถ -ติดตามเด็กท่ีมแี นวโนม้ ออกกลางคัน
จา่ ยได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 นักเรยี นออกกลางคนั
-การวเิ คราะหข์ อ้ มูลสารสนเทศ เพ่ือน
ปญั หา

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลือ่ นเปา้ หมายการพัฒนา

น ผลการดำเนินงาน หน้า 20

ครรภ์ใน 1.สถานศกึ ษามรี ะบบดแู ลช่วยเหลอื ปญั หาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
รกึ ษา นกั เรียน ป้องการตัง้ ครรภใ์ นวัยรุน่ หรอื ประเดน็ ท้าทาย การดำเนนิ งาน
และเด็กออกกลางคนั
2. สนบั สนนุ ทนุ การศึกษา


นและ

นำมาแกไ้ ข

าย่งั ยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จังหวดั เลย

เป้าหมายย่อย โครงการทด่ี ำเนนิ งาน กจิ กรรมท่ีดำเนนิ งาน
(SDG Targets)

2. สร้างโอกาสและความเสมอ 1 กิจกรรม รางวัลพระราชทาน
ภาคในการเข้าถึงบรกิ ารทาง 2 กิจกรรม สรา้ งความรคู้ วามเข้าใจกา
การศกึ ษาข้ันพ้ืนฐานทม่ี ีคุณภาพ ขอ้ มูลในระบบการรายงานการรับนักเ
มมี าตรฐาน การศึกษา 2565
3 กิจกรรม การตดิ ตามเดก็ ที่มีแนวโน
กลางคัน และนักเรียนออกกลางคนั ป
2565
4 การขอเปิดห้องเรยี นพิเศษ
โดยสาํ นักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษา
5 เสริมสรา้ งความเขม้ แข็งในการวเิ คร
สารสนเทศ
6 การจดั ทําข้อตกลงความร่วมมือในก
นักเรยี นให้มปี ระสทิ ธผิ ล
7 กิจกรรม อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารหลักส
ผดู้ าํ เนินการคดั กรองคนพิการทางการ
การพัฒนารูปแบบ วธิ ีการจดั การเรยี น
สอื่ เทคโนโลยี ส่งิ อํานวยความสะดวก
การศึกษาสําหรับคนพิการ

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคล่อื นเปา้ หมายการพฒั นา

หนา้ 21

น ผลการดำเนนิ งาน ปญั หาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
หรอื ประเด็นท้าทาย การดำเนนิ งาน
ารรายงาน
กเรียน ปี 1 ดำเนนิ การตดิ ตามคน้ หาเดก็ ตกหล่น สถานการณ์การแพร่ จดั สรร
น้มออก
ปีการศึกษา และเด็กออกกลางคัน จำนวน 107 คน ระบาดของโรคตดิ เช้ือ งบประมาณ

ราะหข์ ้อมูล ตดิ ตามไดจ้ ำนวน 107 คน คดิ เปน็ รอ้ ย ไวรัสโคโรนา (COVID ช่วยเหลอื
การส่งตอ่
ละ 100 19) ทำใหก้ ารดำเนนิ งาน สนบั สนุนการ

2 สถานศึกษามรี ะบบดูแลช่วยเหลอื มคี วามยงุ ยยาก ดำเนนิ การ

นักเรียน ป้องกันไมใ่ หเ้ ดก็ ออกกลางคนั ติดตามรวมถึง

มฐี านขอ้ มลู บรหิ ารจดั การท่ถี กู ตอ้ ง ช่วยเหลอื เดก็ ที่

สง่ ผลใหค้ รมู แี นวทางในการดำเนนิ การ ขาดแคลน

ตดิ ตามช่วยเหลอื เด็กหลน่ และเดก็ ท่อี อก

จากระบบการศกึ ษาใหก้ ลบั มาเข้าเรยี น

อยา่ งมคณุ ภาพ

สตู ร
รศึกษาและ
นรู้
กทาง

ายง่ั ยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

เปา้ หมายยอ่ ย โครงการทด่ี ำเนินงาน กิจกรรมทดี่ ำเนินงาน
(SDG Targets)
3. โครงการนเิ ทศ ติดตามและ 1.กิจกรรม นิเทศ ตดิ ตามและประเมิน
ประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษา จัดการ ศึกษาแบบบรู ณาการ (อ.ก.ต.ป
2. กจิ กรรม นเิ ทศการจดั กิจกรรมการ
สาระการเรียนรู้
3.กิจกรรม ขั้นสังเกต (Observe)
4.กิจกรรม สรปุ ผลการด าเนินการ
ขน้ั สะท้อนคิด (Reflect)
5. กิจกรรม ขั้นสรา้ งขวัญและกำลังใจ

รายงานการดำเนนิ งานขับเคลือ่ นเป้าหมายการพฒั นา

หนา้ 22

น ผลการดำเนินงาน ปญั หาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
หรือประเดน็ ทา้ ทาย การดำเนินงาน
นผลการ นเิ ทศ ติดตาม และประเมิน ผลการจดั
.ป.น.) การศกึ ษาแบบบูรณาการ จากการนิเทศฯ สถานการณ์การแพร่ เป็นอกี หนึ่งเวทที ี่
รเรียนร/ู้ กลมุ่ แบบ On Site เป็นนิเทศฯ แบบ On Line ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ดเี ย่ียมท่ีได้
จดั การเรยี นการสอนในรปู แบบการ ไวรสั โคโรนา (COVID แลกเปลยี่ นเรยี นรู้
จ นำเสนอ“การถอนบทเรียนฯ” 19) ทำให้การดำเนนิ งาน เพือ่ ตอ่ ยอดการ
โดยใช้ Zoom Meeting มคี วามยุงยาก จัดกิจกรรมการ
เรยี นการสอนไดด้ ี
ควรมกี ารดำเนิน
กิจกรรมใน
ลกั ษณะนต้ี ่อไป

าย่งั ยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวัดเลย

เป้าหมายยอ่ ย โครงการทีด่ ำเนินงาน กจิ กรรมทด่ี ำเนินงาน
(SDG Targets)

4. เพมิ่ ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ 1.กิจกรรม ภาษาอังกฤษ
ของครยู ุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ 2.กจิ กรรม สังคมศกึ ษา ศาสนาและว
ศตวรรษท่ี 21 3.กจิ กรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโล
4.กิจกรรม การสง่ เสรมิ การใช้กระบวน
ในการแก้ไขปญั หาผเู้ รยี น 5.กิจกรรม
5 คณติ ศาสตร์
6.กจิ กรรม ภาษาไทย
7.กิจกรรม การจัดการเรยี นร้เู พื่อส่งเส
สมรรถนะผูเ้ รยี นท่ตี อบสนองการเป
ศตวรรษที่ 21
8.กิจกรรม วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโล
9.กจิ กรรม วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโล
10.กิจกรรม สรปุ และรายงานผลการด

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลอ่ื นเปา้ หมายการพัฒนา

หนา้ 23

น ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
หรือประเดน็ ท้าทาย การดำเนนิ งาน
วฒั นธรรม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
ลย การศกึ ษาแบบบรู ณาการจากการนเิ ทศ จากการสอบถามครทู ่ี
นการวจิ ยั แบบ On Site เป็นนเิ ทศฯแบบ เปน็ กลมุ่ เป้าหมายท่ตี ิด
รมที่ On Line จัดการเรยี นการสอน ภาระกจิ และไมส่ ามารถ
ในรปู แบบการนำเสนอ “การถอน เข้ารว่ มกิจกรรมในวนั
บทเรียนฯ” โดยใช้ Zoom Meeting เวลาดังกลา่ ว พบว่า ครู
เปน็ คณะกรรมการ
สรมิ สัมภาษณค์ รูผูช้ ่วย ครู
ปล่ียนแปลง เปน็ คณะกรรมการรบั
มอบตัวนักเรยี นใน
ลย(ี ฟสิ ิกส์) โครงการห้องเรยี นพิเศษ
ลยี (ชีววิทยา) เปน็ ตน้
ดำเนนิ การ

ายง่ั ยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวดั เลย

เป้าหมายย่อย โครงการที่ดำเนินงาน กิจกรรมทด่ี ำเนินงาน
(SDG Targets)

5. โครงการสง่ เสรมิ สนับสนุนและ 1. ประชมุ คณะกรรมการจดั ทำหลกั ส
พฒั นาระบบการประกันคุณภาพ ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการ
ภายในสถานศึกษา 2. ประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารเพ่ือพัฒนาระ
ประกนั คุณภาพภายในของสถานศึกษ
ผรู้ บั ผดิ ชอบ
3. ดำเนนิ การนเิ ทศโดยใช้การตรวจเย
ประเมินเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภ
ของสถานศึกษา โรงเรียนตน้ แบบ ระด
จำนวน 10 โรงเรยี น โดยผา่ นโปรแกร
4. ประชมุ คณะกรรมการเพ่ือวางแผน
สงั เคราะห์รายงานผลการประเมินตน
สถานศึกษา (SAR) และวเิ คราะหป์ ระ
และโอกาสของสถานศกึ ษา

รายงานการดำเนนิ งานขับเคลื่อนเปา้ หมายการพฒั นา

หน้า 24

น ผลการดำเนนิ งาน ปญั หาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
หรือประเด็นท้าทาย การดำเนนิ งาน
สูตรการ 1.สถานศกึ ษามีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนาระบบการประกนั - -

ะบบการ คุณภาพภายในสถานศกึ ษาใหม้ ีความ
ษา สำหรับครู เข้มแขง็ อยา่ งเป็นระบบตอ่ เน่ืองและ

ยั่งยนื
ย่ยี มพื้นทเ่ี ชิง 2.สถานศกึ ษามีความรู้ ความเขา้ ใจ และ
ภาพภายใน เตรียมความพร้อมรบั การประเมนิ
ดับอำเภอ คุณภาพภายนอก จากสำนักงานรบั รอง
รม ZOOM มาตรฐานและประเมินคณุ ภาพ
นดำเนินการ การศึกษา (องค์การมหาชน)
นเองของ 3. สถานศกึ ษาไดร้ บั การนเิ ทศ กำกบั
ะสทิ ธภิ าพ ตดิ ตาม และตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาตามระบบประกนั คณุ ภาพ
ภายในสถานศกึ ษาโดยหน่วยงานต้น
สังกัด

ายง่ั ยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จงั หวัดเลย

เปา้ หมายยอ่ ย โครงการที่ดำเนินงาน กจิ กรรมทด่ี ำเนินงาน
(SDG Targets)

6. โครงการระบบดแู ลชว่ ยเหลอื 1. มีการประชุมหัวหน้าระดับ เดอื นล
นักเรียน 2. มีการประชุมผปู้ กครอง ปกี ารศึกษ
3. มกี ารเยีย่ มบ้านนกั เรยี น กล่มุ เป้าห
ห้องเรยี นละ 2 คน ปีการศึกษาละ 1
4. มีกิจกรรมโฮมรมู ทุกสัปดาห์
5. มีสรปุ รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตา
ระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรียน ปกี ารศ
เล่ม

7. โครงการแนะแนว 1. จัดบรรยากาศห้องแนะแนวในด้าน
ทั้ง 5 บริการ คือ ศกึ ษาข้อมลู นักเรีย
บรกิ ารสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษ
วางตัวบคุ คล บริการตดิ ตามผล พรอ้ ม
นกั เรยี น
2. จัดกิจกรรมการศกึ ษาดูงานสถานป
และอาชีพ จำนวน 1 ครง้ั
3. จัดกจิ กรรมแนะแนวศึกษา การศึก
อาชีพ แกน่ ักเรยี นช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท
นกั เรียนช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 6
4. ใหค้ ำปรกึ ษาและใหบ้ ริการนักเรียน
เหมาะสม

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลอ่ื นเปา้ หมายการพฒั นา

หน้า 25

น ผลการดำเนนิ งาน ปญั หาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
หรอื ประเด็นทา้ ทาย การดำเนนิ งาน
ละ 1 คร้ัง 1. .โรงเรียนมรี ะบบดูแลชว่ ยเหลือ ใน
ษาละ 1 คร้ัง ระดับดเี ลศิ
หมายพิเศษ 2. ร้อยละ 90 ของครู ผปู้ กครอง และ
ครง้ั หนว่ ยงานท่เี กี่ยวขอ้ งมสี ่วนรว่ มในระบบ
ดแู ลชว่ ยเหลือนักเรยี น
ามมาตรฐาน 3. ร้อยละ 90 ของครู ผู้ปกครอง และ
ศกึ ษาละ 1 หน่วยงานท่ีเกยี่ วข้อง มีความพึงพอใจใน
ระบบดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรยี น

นตา่ งๆ ครบ 1. นกั เรียนร้อยละ 90 ไดร้ ับบริการจาก
ยนรายบุคคล งานแนะแนวอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
ษา บริการจัด ครอบคลมุ และทว่ั ถงึ สอดคลอ้ งตอ่ ความ
มใหบ้ รกิ าร ตอ้ งการ ความสนใจ และความถนดั
2. นกั เรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ประกอบการ ต่อการรับบริการ

กษาต่อและ
ท่ี 4 และ

นตามความ

ายงั่ ยนื ดา้ นการศกึ ษา (SDG4) พ.ศ.2565 จังหวดั เลย

เปา้ หมายยอ่ ย โครงการทดี่ ำเนนิ งาน กิจกรรมที่ดำเนินงาน
(SDG Targets)

8.โครงการประสานความร่วมมือ 1. สำรวจความตอ้ งการ สนับสนนุ งาน
กบั สถานศกึ ษาอ่ืน ชุมชน
2. จดั ให้ความรู้ เสรมิ สรา้ งความคดิ แ
ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทกั
และคณุ ภาพชวี ิตของประชาชนในชุม
เช่น การเปน็ วิทยากรด้านการเพาะเห
วทิ ยากรดา้ นศิลปะดนตรี ใหก้ บั ชุมชน
สถานศึกษาอน่ื
3. การสง่ เสริมใหป้ ระชาชนในชุมชน
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการข
สถานศึกษา และที่จัดโดยบคุ คล ครอ
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจ
เชน่ วิทยากรท้องถ่ินในการด้านการส
4. การจัดการศกึ ษาทวศิ กึ ษา โดยทวศิ
วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาเลย ปี 2563 – 2
5. ประชาสมั พนั ธ์ เผยแพร่ จดั แสดงผ
เกดิ ขึ้นในโรงเรียนเผยแพร่ส่หู น่วยงาน
ตามโอกาส

รายงานการดำเนนิ งานขับเคลอ่ื นเป้าหมายการพฒั นา

หนา้ 26

น ผลการดำเนินงาน ปญั หาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
หรือประเดน็ ท้าทาย การดำเนินงาน
นวชิ าการแก่ 1. รอ้ ยละ 80 ของหนว่ ยงานองค์กรอน่ื
มกี ารส่งเสรมิ สนบั สนนุ ประสานความ
และเทคนคิ ร่วมมือกบั สถานศึกษาอย่างมีระบบ
กษะวิชาชีพ 2. ร้อยละ 80 ของผูเ้ กยี่ วข้องมีความพึง
มชน ท้องถนิ่ พอใจต่อการจัดกจิ กรรมการมสี ว่ นร่วม
ห็ดนางฟ้า
น และ

ท้องถิ่น เขา้
ของ
อบครัว
จัดการศึกษา
ส่งเสรมิ อาชีพ
ศึกษากับ
2565
ผลงานท่ี
นภายนอก

ายงั่ ยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จังหวัดเลย

เปา้ หมายย่อย โครงการทด่ี ำเนินงาน กิจกรรมทดี่ ำเนินงาน
(SDG Targets)

9.โครงการแนะแนวการศกึ ษาสู่ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเร

เส้นทางอาชพี ในงานกาชาดดอก นกั ศกึ ษา ได้รู้จักวิทยาลัยเทคนคิ เลย

ฝา้ ยบานสืบสานวัฒนธรรมไท แนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพ ใ

เลย ประจำปี 2565 นกั เรยี น นักศึกษา ผู้ปกครอง

10.โครงการแนะแนวการศกึ ษา - เตรยี มนักเรยี น นักศกึ ษาใหม้ คี วาม
สเู่ สน้ ทางอาชีพศกึ ษาตอ่ เขา้ ใจในสาขาวิชาที่ตอ้ งการศกึ ษาต
ประจำปี 2565 - ให้ความรู้ ความเขา้ ใจท่ถี ูกต้อง แล
ตามสถานการณ์ของตลาดแรงงานใ
ทัศนคติที่ดี ทั้งตอ่ การศึกษา และกา
อาชีพ

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคล่ือนเปา้ หมายการพัฒนา

หน้า 27

น ผลการดำเนินงาน ปญั หาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
หรอื ประเดน็ ทา้ ทาย การดำเนนิ งาน
รยี น - ประชาสมั พันธ์ให้ประชาชน นกั เรยี น
ยมากขึ้น - นกั ศึกษาไดร้ จู้ กั วทิ ยาลยั เทคนิคเลยมาก
ใหก้ บั ข้นึ
- แนะแนวการศกึ ษาต่อสายวชิ าชพี
ใหก้ ับนักเรียน นักศกึ ษา ผู้ปกครอง
- รบั สมัครนักเรยี น นกั ศึกษา เข้าศึกษา
ตอ่ วิทยาลัยเทคนคิ เลย

มรู้ ความ - นกั เรยี น ระดบั ชน้ั ม.3 และม.6 ทจ่ี ะ
ต่อสายอาชีพ สำเรจ็ การศกึ ษาในปีการศึกษา 2564
ละเป็นจริง ในโรงเรยี นขยายโอกาสในพื้นที่
ในปจั จบุ นั มี ดำเนินการเขตพื้นที่การศึกษาเลย สพฐ.
ารประกอบ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ สพม.19

ได้รับข้อมลู ทถี่ กู ต้องในการศกึ ษาตอ่
เส้นทางสายอาชีพวิทยาลัยเทคนิคเลย
- ผ้สู ำเร็จการศกึ ษาไดแ้ นวคดิ ในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดบั ทส่ี ูงขน้ึ

ายั่งยนื ดา้ นการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565 จังหวัดเลย

เปา้ หมายยอ่ ย โครงการท่ดี ำเนินงาน กิจกรรมทีด่ ำเนนิ งาน
(SDG Targets)

11.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ - ให้คณะกรรมการองคก์ ารฯ และ

เสรมิ สรา้ งภาวะผ้นู ำและการ คณะกรรมการชมรมวชิ าชีพ ได้ทรา

จดั ทำแผน/โครงการกิจกรรม ลกั ษณะการเปน็ ผูน้ ำและเตรยี มควา

ภายใต้หลกั ปรชั ญาของ การปฏบิ ตั หิ น้าทใ่ี นปีการศึกษา 256

เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี - ใหก้ ารดำเนนิ กจิ กรรมขององค์การ

การศกึ ษา 2565 เป็นไปตามวัตถปุ ระสงค์และมปี ระส

สนองนโยบาย สำนกั งานคณะกรรม

อาชวี ศึกษา

12.โครงการประชมุ วชิ าการ - ใหส้ มาชกิ ร้เู ก่ียวกับกฎระเบียบแล
องค์การฯ และปฐมนเิ ทศ รับ ขององคก์ ารนักวิชาชพี ฯ
สมาชกิ ใหม่องค์การนักวิชาชีพ - ให้สมาชกิ ทราบวธิ ีการปฏบิ ตั งิ านข
ในอนาคตแห่งประเทศไทย นกั วชิ าชีพฯ
วทิ ยาลัยเทคนคิ เลย ประจำปี
การศกึ ษา 2565

รายงานการดำเนนิ งานขบั เคลอ่ื นเป้าหมายการพัฒนา


Click to View FlipBook Version