The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pioneer AVIC-Z920DAB,Z820DAB,Z720DAB,Z620BT CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-24 04:30:23

Pioneer AVIC-Z920DAB,Z820DAB,Z720DAB,Z620BT CZ

Pioneer AVIC-Z920DAB,Z820DAB,Z720DAB,Z620BT CZ

AVIC-Z920DAB Česky
AVIC-Z820DAB
AVIC-Z720DAB
AVIC-Z620BT
AVIC-Z7210DAB
AVIC-Z6210BT

NAVIGAČNÍ AV SYSTÉM

Návod k obsluze
a instalaci

Nejprve si přečtěte Důležité informace pro uživatele!
Důležité informace pro uživatele obsahují informace, kterým musíte před
použitím tohoto systému porozumět.

Obsah

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto Ukládání oblíbených tras do [Uložené trasy] .... 40 Česky
produktu Pioneer. Příjem dopravních informací v reálném čase
BaSys CSProsím, přečtěte si pečlivě tento návod k
obsluze, abyste se dozvěděli, jak správně (TMC)....................................................................... 41
Váš nový model ovládat. Po přečtení Kontrola užitečných informací o vaší cestě
všech pokynů tento návod uložte na
bezpečném místě pro jeho další budoucí cestě............................................................................ 44
použití. Nastavení navigace ..................................................... 49
Aktualizace mapy......................................................... 60
Důležité
Náhledy displeje jsou pouze ilustrační a ■Bluetooth ......................... 61
mohou se od skutečného zobrazení na
produktu lišit. Bluetooth připojení...................................................... 61
Vzhled či obsah může být změněn bez Nastavení Bluetooth................................................... 61
předchozího upozornění. Hands-free telefonování............................................ 62

■ Výstrahy ............................. 5 Bluetooth audio ......................................................... 67

Poznámky k interní paměti.......................................... 5 ■Wi-Fi.................................. 69
O tomto návodu............................................................... 5
Wi-Fi připojení................................................................ 69
■Části a ovládací prvky ........ 6 Nastavení Wi-Fi............................................................. 69

Hlavní jednotka................................................................. 6 Wi-Fi audio ................................................................... 70
Ochrana produktu proti krádeži................................. 7
■ AV zdroj .......................... 71
■ Základní provozování ...... 9
Podporované AV zdroje............................................ 71
Poznámky k používání LCD panelu.......................... 9 Zobrazení obrazovky pro AV ovládání................. 71
Úprava úhlu LCD panelu.............................................. 9 Výběr zdroje ................................................................... 72
Resetování mikroprocesoru........................................ 9 Změna pořadí zobrazování zdrojů......................... 72
Dálkové ovládání........................................................... 10 Úprava oblasti oblíbených ikon
Spuštění systému.......................................................... 10
První spuštění navigačního systému..................... 11 zdrojů.......................................................................... 73
Použití dotykového panelu....................................... 12
Obrazovka hlavní nabídky......................................... 15 ■Nastavení pro iPod/iPhone

■Navigace .......................... 17 nebo smartphon............. 74

Zobrazení nabídky a provozní obrazovky........... 17 iPod/iPhone ................................................................. 74
Obrazovka mapy............................................................ 18 Smartphon (Android™ zařízení) ............................. 75
Vyhledávání cíle............................................................ 24
Spuštění navigace......................................................... 32 ■ Digitální rádio................. 76
Kontrola a úprava aktuální trasy............................. 32
Ukládání oblíbených míst do [Uložené lokace]. 38 Používání digitálního tuneru.................................... 76
Postup při spuštění...................................................... 76
Základní provozování................................................. 77
Nastavení DAB .............................................................. 78

■Rádio ................................. 80

Postup při spuštění...................................................... 80
Základní provozování................................................. 80
Uložení nejsilnějších stanic

(BSM) ....................................................................... 81

-2-

Nastavení rádia.............................................................. 81 ■Informace o Česky

■ Disk................................... 83BaSys CS vybavení vozidla .......... 117

Vložení a vyjmutí disku............................................... 83 Používání adaptéru sběrnice vozidla ................. 117
Základní provozování ................................................. 84 Zobrazení informací o detekci překážek ....... 118
Zobrazení provozního stavu ovládacího panelu
■Komprimované soubory.. 88
klimatizace ............................................................ 118
Vložení / připojení / odpojení media.................... 88
Postup při spuštění....................................................... 90 ■ Nastavení ....................... 119
Základní provozování ................................................. 91
Zobrazení obrazovky nastavení............................ 119
■iPod .................................. 96 Nastavení systému..................................................... 119
Nastavení motivu....................................................... 129
Připojení zařízení iPod................................................. 96 Nastavení zvuku.......................................................... 132
Základní provozování ................................................ 96 Nastavení videa ......................................................... 138

■WebLink™ ...................... 100 ■Oblíbené položky.......... 142

Používání WebLink.................................................... 100 Vytvoření zástupce..................................................... 142
Postup při spuštění.................................................... 100 Výběr zástupce............................................................ 142
Používání funkce audio mix .................................. 102 Odstranění zástupce ............................................... 142

■Apple CarPlay................ 103 ■ Ostatní funkce ............... 143

Používání Apple CarPlay.......................................... 103 Nastavení času a data............................................... 143
Nastavení pozice řidiče ........................................... 103 Změna režimu zobrazení (poměr stran)............ 143
Postup při spuštění.................................................... 104 Výběr videa pro zadní displej................................. 144
Úprava hlasitosti........................................................ 105 Nastavení funkce proti krádeži.............................. 145
Obnovení výchozího nastavení tohoto
■Android Auto™ .............. 106
produktu................................................................. 146
Používání Android Auto........................................... 106
Nastavení pozice řidiče ........................................... 106 ■ Dodatek ........................ 147
Postup při spuštění.................................................... 107
Úprava hlasitosti......................................................... 108 Odstraňování problémů.......................................... 147
Nastavení funkce automatického spuštění...... 108 Chybové zprávy.......................................................... 149
Lokalizační technologie........................................... 153
■HDMI .............................. 110 Zpracování velkých chyb........................................ 155
Nastavení informování o trase.............................. 159
Postup při spuštění.................................................... 110 Manipulace a péče o disky...................................... 160
Základní provozování ............................................. 110 Podporované disky.................................................... 160
Informace o podporovaných médiích............... 161
■AUX ................................ 111
Bluetooth.................................................................... 166
Postup při spuštění.................................................... 111
Základní provozování ............................................. 112 Wi-Fi.............................................................................. 166

■ AV vstup ....................... 113 SDXC............................................................................. 166

Postup při spuštění.................................................... 113 WMA/WMV................................................................. 167
Základní provozování ............................................. 114
FLAC.............................................................................. 167
■ Bezdrátové zrcadlení ... 115
DivX .............................................................................. 167
Postup při spuštění.................................................... 115
Základní provozování ............................................. 116 AAC ............................................................................... 167

WebLink ...................................................................... 168

Waze ............................................................................. 168

Google™, Google Play, Android.......................... 168

-3-

Android Auto ............................................................ 168 Česky
Podrobné informace o připojených zařízeních
BaSys CS
iPod.......................................................................... 168
Používání aplikací založených

na připojení k obsahu .......................................... 169
HDMI ............................................................................ 170
Převod textu na řeč IVONA..................................... 170
Upozornění týkající se sledování videa ............. 170
Upozornění týkající se sledování DVD-Video.. 170
Upozornění týkající se použití souborů MP3... 170
Upozornění týkající se open source licence..... 170
Mapové pokrytí.......................................................... 171
Správné používání LCD displeje .......................... 171
Specifikace.................................................................... 172

■Návod k instalaci .......... 177

-4-

Výstrahy

Poznámky k interní paměti Česky

• Pokud bude baterie odpojena nebo vybita, bude paměť vymazána a přístroj bude
muset být znovu naprogramován.
• Informace jsou vymazány odpojením žlutého vodiče od baterie (nebo vyjmutím
samotné baterie).
• Některá nastavení a uložený obsah již nelze obnovit.

O tomto návodu

Tento návod k obsluze obsahuje pro popis ovládání ilustrace skutečných provozních
obrazovek. Obrazovky nebo popis tlačítek / nabídek se nemusí přesně shodovat se
skutečností (v závislosti na modelu), nicméně jejich význam je stejný.
BaSys CS
Význam symbolů, používaných v tomto návodu

Z000DAB Indikuje, že název uvedeného modelu popisované operace podporuje.

Indikuje možnost dotknout se odpovídajícího softwarového tlačítka na
dotykové obrazovce.
Indikuje možnost dotknout se a podržet odpovídající softwarové tlačítko na
dotykové obrazovce.

-5-

Části a ovládací prvky Česky

BaSys CSHlavní jednotka

Z920DAB Z820DAB

Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT

-6-

LCD displej Česky
VOL (+/-) (Hlasitost)

Stisknutím přepnete mezi obrazovkou Aplikace a obrazovkou AV ovládání.
Stisknutím a podržením přepnete do režimu zobrazení parkovací kamery.

POZN.
Chcete-li aktivovat režim zobrazení parkovací kamery tímto tlačítkem, na-
stavte [Vstup zadní kamery] na [Zap], nebo [AV vstup] na [Kamera] (str. 120).
Stisknutím zobrazíte hlavní menu. Stisknutím a podržením jej vypnete. Pro
opětovné zapnutí stiskněte libovolné tlačítko.
Stisknutím zobrazíte panel nabídek (strana 13).
Stisknutím a podržením ztlumíte zvuk (mute) nebo jej opět obnovíte.
Stisknutím zobrazíte hlavní menu nebo se vrátíte zpět na předchozí
obrazovku. Stisknutím a podržením vypnete displej.
Stisknutím aktivujte režim rozpoznávání hlasu za použití připojeného
zařízení iPhone nebo smartphonu.
Stisknutím a podržením zobrazíte obrazovku se seznamem připojitelných
zařízení nebo obrazovku pro vyhledávání zařízení.
BaSys CS
RESET Resetování mikroprocesoru (strana 9).

Slot SD karty Podrobnosti o vložení a vyjmutí paměťové SD karty na straně 88.

Vstupní mikro- Použijte k připojení mikrofonu pro změření akustiky vozidla
fonní jack pro (prodává se samostatně).
funkci Auto EQ

Slot pro Viz vkládání a vyjímání disku (strana 83).
disk

Odnímatelný čelní panel

Stisknutím tohoto tlačítka odeberete odnímatelný čelní panel z produktu.

Ochrana produktu proti krádeži

Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT

POZOR

• Nevystavujte odnímatelný čelní panel nadměrným nárazům / silám a nerozebírejte jej.
• Při vyjímání nebo instalaci čelního panelu nikdy nepoužívejte hrubou sílu nebo jakékoliv násilí.
Panel uchopte po jeho uvolnění jemně a opatrně.
• Udržujte čelní panel mimo dosah malých dětí, nedovolte, aby čelní panel vkládaly do úst.
• Po vyjmutí odnímatelného čelního panelu jej uložte na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho
poškrábání nebo poškození.
• Nevystavujte odnímatelný čelní panel přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
• Vyjímání nebo nasazování odnímatelného panelu provádějte až po vypnutí zapalování (spínač v
poloze ACC OFF).

-7-

Vyjmutí odnímatelného čelního panelu Česky

BaSys CS1 Stiskněte tlačítko .
2 Opatrně uchopte spodní část odnímatelného čelního panelu a pomalu jej

vytáhněte směrem ven.

Odnímatelný čelní panel
Nasazení odnímatelného čelního panelu

1 Odnímatelný čelní panel zasuňte směrem do tohoto produktu.
2 Zatlačte na spodní část odnímatelného čelního panelu, až se ozve zacvaknutí.

-8-

Základní provozování

Poznámky k používání LCD panelu

Z920DAB Z820DAB Česky

VAROVÁNÍ

• Při otevírání, uzavírání či ovládání LCD panelu udržujte ruce a prsty v čistotě. Dávejte zvláště pozor
na ruce a prsty vašich dětí.
• Nenechávejte LCD panel otevřený, v případě autonehody to může vést ke zranění.

POZOR

• Neotvírejte ani nezavírejte LCD panel násilím. Mohlo by dojít k jeho poškození.
• Nepoužívejte tento produkt, dokud není panel LCD zcela otevřený nebo zavřený. LCD panel se pro
vaši bezpečnost může v určitém úhlu zastavit.
• Na otevřený LCD panel nepokládejte skleničky či plechovky apod. Může dojít k jeho ulomení.
BaSys CS
Úprava úhlu LCD panelu

Z920DAB Z820DAB

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se či pro nastavení úhlu LCD panelu.

3 Dotkněte se .

Vraťte se na předchozí obrazovku.

Resetování mikroprocesoru

POZOR

• Stisknutím tlačítka RESET obnovíte nastavení a zaznamenaný obsah na tovární
nastavení.
- Tuto operaci neprovádějte, pokud je k tomuto produktu připojeno nějaké zařízení.
- Některá nastavení a zaznamenaný obsah nebudou resetovány.
• Mikroprocesor je nutné resetovat za následujících podmínek:
- Před prvním použitím tohoto výrobku po instalaci.
- Pokud tento výrobek nefunguje správně.
- Pokud se objeví problémy s provozováním systému.

1 Vypněte zapalování (poloha klíčku OFF).

2 Stiskněte tlačítko RESET (hrotem pera nebo jiným špičatým nástrojem).

-9-

Nastavení a uložený obsah se obnoví na výchozí tovární nastavení.

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač CD-R33 se prodává samostatně. Podrobné informace týkající se
ovládání, viz návod k dálkovému ovládání.

Spuštění systému Česky

1 Spuštěním napájení začne bootování systému.
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka.
BaSys CS
POZN.
• Od dalšího spuštění: obrazovka se bude lišit v závislosti na předchozím stavu.
• Od druhého zapnutí: Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání hesla, zadejte heslo pro funkci
ochrany proti krádeži.

2 Dotykem na obrazovce zvolte požadovaný jazyk.

3 Dotkněte se .

Zobrazí se obrazovka nastavení režimu reproduktorů.

4 Dotkněte se požadovaného režimu reproduktorů.
[Standardní režim] (Standard Mode)
Pro systém čtyř reproduktorů: přední a zadní reproduktory, nebo systém šesti

reproduktorů: přední a zadní reproduktory a subwoofery.
[Síťový režim] (Network Mode)
Pro 3-pásmový systém reproduktorů s výškovým a středovým reproduktorem a

subwooferem (systém reprodukce vysokých, středních a nízkých frekvencí (pásem).

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte standardní režim, když máte připojený 3-pásmový systém reproduktorů,
určený pro síťový režim. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

5 Dotkněte se .

Z920DAB Z820DAB Z720DAB Z7210DAB
Zobrazí se obrazovka nastavení napájení DAB antény [DAB ANTENNA POWER
SETTING].

Z620BT Z6210BT
Zobrazí se úvodní obrazovka právního upozornění. Přejděte ke kroku 7.

6 Dotkněte se [Ano] pro použití napájení DAB antény (strana 79).

Zobrazí se úvodní obrazovka zřeknutí se zodpovědnosti (Legal Disclaimer).

7 Dotkněte se [OK].

- 10 -

Zobrazí se obrazovka s hlavní nabídkou. Česky

POZN.
Jakmile je režim reproduktorů jednou nastaven, nastavení nelze změnit (pouze obnovením na výchozí
tovární nastavení). Obnovení produktu na výchozí nastavení, viz strana 146.

Přepnutí režimu reproduktorů

Chcete-li změnit režim reproduktorů, produkt obnovte do výchozího nastavení.

1 Obnovte výchozí nastavení (strana 146).

BaSys CSPrvní spuštění navigačního systému

Pokud používáte navigační funkci poprvé, prvotní proces instalace se spustí
automaticky. Postupujte podle následujících kroků.

TIP
Jazyk můžete změnit později pomocí nabídky [Regionální] na obrazovce [Nastavení]. Ostatní nastavení

lze později restartovat pomocí [Průvodce počáteční konfigurací] na obrazovce [Nastavení].

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se jazyka, který chcete použít pro navigační obrazovku, a poté se

dotkněte [Vybrat].

4 Přečtěte si pečlivě licenční podmínky, zkontrolujte detaily a pokud souhlasíte,

stiskněte [Přijmout].

5 Dotkněte se [Další].
6 Vyberte jazyk, který chcete používat pro hlasové navádění a dotkněte se tlačítka

[Další].

7 V případě potřeby upravte další nastavení a poté se dotkněte tlačítka [Další].

- 11 -

8 V případě potřeby upravte výchozí možnosti pro plánování trasy, pak se Česky

BaSys CSdotkněte [Další].

9 Dotkněte se [Dokončit].

Použití dotykového panelu

Tento produkt můžete ovládat prsty dotykem tlačítek přímo na obrazovce.
POZN.
Pro ochranu LCD před poškozením je nutné se dotýkat displeje pouze prsty a jemně.
Společná tlačítka dotykového panelu

: Návrat na předchozí obrazovku.
: Zavření obrazovky.
Seznam provozních obrazovek

Dotyk na položku v seznamu vám umožní zúžit možnosti a přejít k
dalšímu kroku.
Zobrazí se, když na displeji nejsou zobrazeny všechny znaky.
Pokud se dotknete tlačítka, po displeji bude rolovat zbytek znaků.
POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném
místě) a použijete ruční brzdu.
Zobrazí se, když položky nelze zobrazit na jedné stránce.
Skryté položky zobrazíte přetažením postranního panelu, počátečního
vyhledávacího panelu nebo seznamu.

- 12 -

Ovládání časové osy

Tažením tlačítka po časové ose můžete změnit bod přehrávání. Česky
Během přetahování tlačítka se zobrazí čas přehrávání, který odpovídá poloze
tlačítka na časové ose.

BaSys CSOvládání provozního panelu nabídek

1 Stiskněte .

Na obrazovce se objeví lišta panelu nabídek.

POZN.
Dostupnost panelu nabídek se může lišit v závislosti na aktivním zdroji.

Přepínání času stmívače - den nebo noc.

Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
Rychlý posun vzad nebo vpřed.

Zobrazení obrazovky nastavení (str. 119).
Zavření panelu nabídek.

Přepnutí ovládacího panelu

1 Dotkněte se .

- 13 -

Zobrazí se skrytá tlačítka funkcí. Česky
POZN.
BaSys CSTato tlačítka funkcí se nezobrazují u některých AV zdrojů.
Používání on-screen klávesnice

Zobrazení zadaných znaků.
Přesunutí kurzoru doprava nebo doleva o počet znaků odpovídající počtu dotyků.
Zadávání znaků do textového pole.
Vymazání zadaného textu nalevo od kurzoru po jednom písmenu / znaku.
Dotykem a podržením tlačítka vymažete písmena nalevo od kurzoru v rychlém sledu
za sebou.
Potvrzení zadaného textu a pokračování k dalšímu kroku.
Zadání mezery.
Přepínání mezi abecedou a čísly / symboly.
Přepínání mezi velkými a malými písmeny.

- 14 -

Obrazovka hlavní nabídky Česky

BaSys CS Ikony Oblíbené zdroje
TIPY
• Když k tomuto přístroji připojíte externí navigační systém, po pravé straně
displeje se zobrazí tlačítko režimu navigace.
• Pokud vyberete [Vypnout], můžete vypnout téměř všechny funkce.
- Je přijat příchozí hovor (pouze pro hands-free telefonování přes Bluetooth).
- Je zařazena zpáteční rychlost, zobrazí se obraz parkovací kamery.
- Je stisknuté tlačítko na tomto přístroji.
- Spínač zapalování je vypnutý (ACC OFF) a zapnutý (ACC ON).
Ovládací tlačítko zdrojů AV/zařízení
Zobrazí aktuální zdroj.
TIP
Když je za tlačítkem zobrazen poslední zdroj, můžete jej přepnout dotykem
tlačítka.
Nastavení času a data (strana 143)
Nabídka Nastavení (strana 119) a nabídka Oblíbené (strana 142)

- 15 -

Tlačítko připojení zařízení Česky
Zobrazuje připojené zařízení.
BaSys CSPřepíná zdroj nebo aplikaci použitých připojených zařízení, jako je WebLink,
externí navigační systém, Apple CarPlay, Android Auto.
TIPY
Když je připojeno zařízení s kompatibilní aplikací, objeví se tlačítko pro oblíbené
aplikace. Jakmile se tlačítko zobrazí, můžete upravit rozsah oblasti oblíbených
aplikací pomocí následujících kroků.
1 Dotkněte se a podržte .

: se zobrazí v pravém horním rohu oblíbené aplikace.
2 Přetáhněte na požadovanou pozici.

Pro dokončení úpravy nastavení se dotkněte libovolného místa na
displeji, kromě tlačítka pro oblíbené aplikace.
Pomocí následujících kroků také můžete přepnout mobilní zařízení, jenž chcete připojit.
1 Dotkněte se .
2 Dotkněte se .
3 Vyberte požadované zařízení a postupujte podle pokynů.
Dotkněte se pro první bezdrátové spojení s přístrojem.
POZN.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte (na bezpečném
místě) a použijete ruční brzdu.
AV zdroj (strana 71)
Hands-free telefonování (strana 62)
Zobrazení obrazovky s mapou

- 16 -

Navigace

Zobrazení nabídky a provozní obrazovky

1 Stiskněte . Česky

2 Dotkněte se .

Zobrazí se obrazovka hlavního menu.
BaSys CS
Hlavní obrazovka

Návrat na obrazovku s mapou.
Notifikace obsahující důležité informace.
Zobrazení předchozí nebo následující stránky menu navigace.
Lokace, které jste si uložili jako oblíbené.
Přepínání mezi režimy zobrazení 2D, 3D a 2D Sever nahoře (North up).
Zobrazení [Uživatelské profily], kde můžete vytvořit nové profily nebo
upravit existující profily. Pokud tento produkt používá více řidičů, mohou
si vytvořit vlastní profily s vlastními nastaveními. Pokud vyberete nový
profil, tento produkt se restartuje, aby se nová nastavení mohla projevit.

- 17 -

Navigační položky Česky
Vyhledává cíl pomocí různých metod (strana 24).
BaSys CS
Vytvoří vaši trasu nebo upraví aktuálně nastavenou trasu (strana 32).

Zobrazí obrazovku dopravního provozu (strana 41).

Zobrazí užitečné informace pro podporu vašeho řízení (strana 44).

Konfiguruje nastavení související s navigací (strana 49).

Zobrazí informace o vašem navigačním systému (např. informace o verzi
nebo licenci).

Ikony na obrazovce hlavního menu s naplánovanou trasou (zobrazují se
pouze při naplánované trase)

Přidá bod na trasu (waypoint) (strana 34).
Zobrazí alternativy trasy, části trasy, kterým je lépe se vyhnout,
specifické úseky komunikací v plánované trase, apod.
Zobrazí trasu v celé délce na mapě, a zobrazí také parametry a
alternativy trasy.
Vymaže trasu nebo bod na trase.
Pozastaví a obnoví navigaci k cíli.

Obrazovka mapy

Většina informací, poskytovaných navigačním systémem, je zobrazena na mapě. Zde se
seznámíte s tím, jak se informace na mapě objevují.

- 18 -

Jak číst na obrazovce s mapou Česky

BaSys CSPOZN.
V závislosti na podmínkách a nastavení, nemusí být některé položky zobrazeny.

* Zobrazuje číslo a název ulice, které má být na trase použity (nebo následující
navigační bod).

* Zobrazuje další navigační bod (manévr). Zobrazí se typ události (otočení, kruhový
objezd, opuštění dálnice, apod.) (strana 22).

* Zobrazuje vzdálenost k dalšímu navigačnímu bodu (manévru).
* Zobrazí manévr po následujícím manévru.

Indikuje aktuální pozici vašeho vozidla. Vrchol trojúhelníkové značky zobrazuje
orientaci vašeho vozidla, a obraz se při jízdě automaticky posunuje.
POZN.
Pokud není k dispozici GPS pozice, trojúhelníková značka je transparentní. Zobrazuje
vaši poslední známou pozici.
Zobrazuje datové pole.
Zobrazuje název ulice (nebo města), kde se vaše vozidlo nachází.
* Označuje aktuální trasu. Aktuálně nastavená trasa je na mapě barevně zvýrazněna.
* Indikuje postup do cílové destinace.
* Informace se zobrazí pouze při nastavení trasy.
▶ AV informační lišta
AV informace se zobrazují v dolní části obrazovky s mapou.

- 19 -

Česky

BaSys CS
Dotykem se zobrazí seznam AV zdrojů.

Krátce se zobrazí status aktuálního AV zdroje.

Dotykem se zobrazí menu telefonu (strana 62).

Manuální změna měřítka nebo mapy
Ve výchozím nastavení: I když se měřítko mapy na posouvané mapě změní, vrátí se na
přednastavené měřítko (podle nastavení v [Pohled] (Viewpoint) v nabídce [Navigační
mapa]), je-li zobrazena aktuální pozice na mapě. Chcete-li měřítko aktuální pozice na
mapě změnit, proveďte následující postup:

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se , pak [Nastavení].
3 Dotkněte se [Navigační mapa] a poté [Zobrazení mapy].
4 Dotkněte se [Pohled] (Viewpoint).
5 Přetáhněte vyskakovací okno a dotkněte se tlačítka [Ručně].
6 Stiskněte .
7 Dotkněte se či .

▶ Chytré přiblížení (funkce Smart Zoom)
Navigační systém je vybaven funkcí "Smart Zoom", která funguje dvěma způsoby:
• Je-li trasa nastavena:
Když se přiblíží odbočka, zvýší se přiblížení a úhel zobrazení tak, abyste snadno
rozpoznali odbočku na další křižovatce. Pro další vzdálené místo změny směru jízdy

- 20 -

se mapa přiblíží a sníží se úhel pohledu tak, abyste viděli silnici před vámi.
• Pokud trasa není nastavena:
Funkce "Smart Zoom" mapu přiblíží, pokud pojedete pomalu, a oddálí ji, pokud
pojedete vysokou rychlostí.

Přepínání mezi zobrazením 2D, 3D a "2D North up" (Sever nahoře) Česky
Způsob zobrazování mapy můžete změnit . Pro režim zobrazení 2D můžete vybrat mezi
možnostmi "Směr nahoru" a "Sever nahoře" (“Heading up” a “North up”).

BaSys CSHeading upMapa vždy ukazuje směr vozu tak, jak postupuje směrem k horní části
(Směr nahoru) displeje.
North up Zobrazení mapy je vždy na sever pro horní část displeje.
(Sever nahoře)
POZN.
Při zobrazení 3D mapy je orientace mapy vždy přepnuta na “Směr nahoru”.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se následujícího tlačítka.

Pokaždé, když se dotknete tlačítka, nastavení se změní.

Indikuje, že je aktuálně vybrán režim zobrazení 2D (Směr nahoru).

Indikuje, že je aktuálně vybrán režim zobrazení 3D (Směr nahoru).

POZN.
Pro změnu měřítka v 3D režimu zobrazení mapy existuje určitý limit. Pokud je
měřítko mapy dále zmenšováno, mapa je oddálena do zobrazení 2D mapy.
Indikuje, že je aktuálně vybrán režim zobrazení 2D (Sever nahoře).

Posouvání mapy na pozici, kterou chcete zobrazit

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se a rolováním přetáhněte mapu v požadovaném směru.

Umístění kurzoru na požadovanou pozici vede k zobrazení přehledu o daném místě.
Informace se zobrazí v horní části obrazovky, např. název ulice a další podrobné
informace pro tuto lokaci.

- 21 -

3 Dotkněte se . Česky

BaSys CSMapa se vrátí na aktuální pozici.
TIP
Stisknete-li , mapa se vrátí na aktuální pozici.
▶ Ovládací tlačítka na rolované mapě
Obrazovka mapy (rolovaná mapa)

Změní režim zobrazení mapy.
Aktuální režim mapy se zobrazuje na ovládacím tlačítku.
Přiblíží nebo oddálí mapu.
Měřítko mapy můžete změnit také stažením nebo roztažením mapy.
Otočí mapu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Zruší rotaci mapy.

Nakloní mapu nahoru nebo dolů.
Vertikální úhel zobrazení mapy můžete změnit pouze v režimu 3D.

Navádění k cíli
Jakmile se spustí navádění k cíli, systém poskytuje různé hlasové a textové
pokyny a značky.
▶ Často zobrazované události trasy
Zde je uvedeno několik příkladů zobrazovaných manévrů.

Odbočte vlevo, odbočte vpravo, otočte se

Jeďte na kruhovém objezdu doleva, třetí výjezd (následující
manévr).

- 22 -

Vjezd na kruhový objezd (manévr po následujícím manévru). Česky

BaSys CS Vjezd na dálnici nebo výjezd z dálnice.

Vjezd na trajekt nebo sjezd z trajektu.

Blížíte se k cíli nebo k bodu na trase.

Informace o jízdním pruhu
Při navigaci na víceúrovňových komunikacích je nutné se ujistit o
správném jízdním pruhu.

Ukazatele směru
Ukazatele směru se zobrazují v horní části mapy.

Pohled na křižovatku
Pokud se blížíte ke složité křižovatce, mapa je nahrazena 3D
pohledem na křižovatku.

POZN.
Pokud nejsou údaje o těchto položkách v mapových datech, informace nejsou k dispozici ani v
případě, že na skutečné cestě ukazatele existují.
TIP
Pokud je nastaveno [Nabídnout dálniční služby], když jedete po dálnici, zobrazí se . Dotykem na
ikonu otevřete podrobnosti o několika dalších výjezdech nebo čerpacích stanicích. Dotykem na
položku pak zobrazíte její pozici na mapě. Můžete ji také snadno nastavit jako bod trasy.

Procházení datového pole
Datové pole se liší při navigaci po trase, a když není zadaný cíl. Datové pole obsahuje,
například, následující informace.

- 23 -

• Pokud je trasa nastavena: Česky
Vzdálenost do cílové destinace, čas potřebný k dosažení konečného cíle a
BaSys CSodhadovaný čas příjezdu.

• Pokud není trasa nastavena:
Zobrazí se směr nebo nadmořská výška.

POZN.
• Dotykem a podržením pole můžete zobrazit obrazovku pro nastavení pole. Podrobnosti naleznete
na straně 56.
• Předpokládaný čas příjezdu je ideální hodnota vypočtená na základě mezní hodnoty rychlosti
nastavené v [Max. rychlost] podle nastavení typu vozidla a skutečné rychlosti jízdy. Předpokládaný
čas příjezdu je pouze referenční hodnotou a v daném okamžiku nezaručuje skutečný čas příjezdu.
Podrobnosti naleznete na straně 49.

Vyhledávání cíle

Vyhledání cíle nebo bodu na trase je možné pomocí adresy nebo jiné metody. Cíl
můžete také nastavit tak, že se dotknete mapy na obrazovce.
Jakmile je cíl nastaven, navigaci můžete spustit dotykem [Spustit navigaci] (strana
32).

POZOR

Z bezpečnostních důvodů funkce nastavení trasy není k dispozici, pokud je vozidlo v pohybu.
Chcete-li tyto funkce použít, musíte před nastavením vaší trasy nejprve zastavit (na bezpečném
místě) a zatáhnout ruční brzdu.

- 24 -

POZN. Česky
Některé informace, které se týkají dopravy, jsou závislé na době, kdy se výpočet trasy provádí. Proto
se (například v případě regulace dopravy) tyto informace mohou od skutečnosti lišit. Také je třeba
vzít v úvahu, že některé informace o dopravních předpisech platí v dané lokaci pro osobní vozidla, a
nikoli pro nákladní automobily nebo jiné dopravní prostředky. Při jízdě vždy dodržujte aktuální
dopravní předpisy.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se [Nová trasa].
Zobrazí se následující obrazovka.
BaSys CS
Navrhne cíl na základě navigačních zvyklostí pomocí parametrů,
jako je aktuální denní čas, den v týdnu a aktuální lokace.
Zobrazí předchozí nebo následující stránku pro vyhledávání
nabídky cíle.
Vyhledávání cíle zadáním konkrétní adresy (strana 26).
Vyhledá různé objekty (body zájmu - POI), jako jsou např. čerpací
stanice, atd., a to výběrem kategorie (strana 26).
Výběr cíle z uložených lokací (strana 28).
Vyhledávání z nedávno navštívených lokací (strana 29).
Výběr cíle z uložených tras (strana 28).
Vyhledávání cíle zadáním zeměpisné šířky a délky (strana 29).
Vyhledávání cíle pomocí více různých faktorů (strana 29).

- 25 -

Vyhledání lokace podle adresy Česky

BaSys CSVyhledávání cíle specifikací vyhledávané adresy.

TIP
V závislosti na výsledcích vyhledávání mohou být některé kroky vynechány.

1 Dotkněte se [Adresa].

2 Vyberte [Země].

Ve výchozím nastavení navigační systém navrhuje aktuální zemi, kde se nacházíte.
Chcete-li změnit oblast vyhledávání, nastavte jinou zemi.

3 Vyberte [Město nebo PSČ].

Ve výchozím nastavení navigační systém navrhuje město / obec, kde se nacházíte.
Můžete si vybrat město / obec pomocí PSČ, (místo zadávání jeho názvu).

4 Vyberte [Ulice].

Pokud není název ulice k dispozici, dotkněte se [Přejít na město] a vyberte město /
obec. Tímto způsobem bude jako cíl trasy zvolen střed města / obce.

5 Vyberte [Vybrat číslo domu nebo křižovatka].

Toto tlačítko bude aktivní po nastavení ulice. Pokud není číslo domu k dispozici,
dotkněte se [Přejít na ulici] a vyberte ulici. Tímto způsobem bude jako cíl trasy
zvolen střed ulice.
Po dotyku na vybranou adresu pro dokončení vyhledávání adresy, se na
obrazovce s mapou zobrazí hledaná lokace.

6 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].

Vyhledávání bodů zájmu (POI)

Můžete vyhledávat různá zařízení (body zájmu - POI), a to výběrem kategorií, jako jsou
čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.

▶ Vyhledávání bodů zájmu POI pomocí přednastavených kategorií
Přednastavené kategorie umožňují rychle najít nejčastěji hledané typy POI.

1 Dotkněte se [Umístění].

2 Dotkněte se požadované kategorie.

Přednastavené kategorie vyhledávání jsou:
• [Čerpací stanice]
• [Ubytování]
• [Restaurace]
• [Parkování]

3 Dotkněte se požadovaného POI.

Na mapě se zobrazí hledané místo.

- 26 -

TIP Česky
Dotykem na můžete třídit výsledky či zobrazit umístění všech těchto míst.
BaSys CS
4 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].

POZN.
• Pokud není trasa nastavena, POI se zobrazí kolem aktuální pozice.
• Pokud není aktuální poloha k dispozici (žádný signál GPS), POI se vyhledávají kolem poslední známé
pozice.
• Pokud je trasa nastavena, na trase budou vyhledávány body [Čerpací stanice] a [Restaurace] a na
místě budou vyhledány body [Ubytování] a [Parkování].
▶ Vyhledávání POI podle kategorií nebo podle názvu objektu
POI můžete vyhledávat podle kategorií, ale můžete je vyhledávat v jejich kategoriích
také podle jejich názvů.

1 Dotkněte se [Umístění].
2 Dotkněte se [Vyhledávání ve všech umístěních].

3 Dotkněte se [V okolí] a potom vyberte oblast, ve které by měl být bod POI

vyhledáván.
• [Zobrazení kategorie]:
Můžete zvolit, zda se mají nebo nemají zobrazovat kategorie POI .
• [V okolí]:
Vyhledávání kolem vaší aktuální pozice, nebo kolem poslední známé pozice,
pokud není vaše aktuální pozice k dispozici. Výsledky budou seřazeny podle
vzdáleností od této pozice.
• [Ve městě]:
Vyhledávání místa v rámci vybraného města. Výsledky budou seřazeny podle
vzdálenosti od středu zvoleného města.
• [Kolem cíle]:
Vyhledávání místa kolem cíle aktuální trasy. Výsledky budou seřazeny podle
vzdálenosti od cíle. (Toto tlačítko je aktivní pouze při nastavené trase.)

- 27 -

• [Podél trasy]: Česky
Vyhledávání podél stávající trasy, ale nikoli kolem bodu, který je již nastaven. To je
užitečné, pokud hledáte zastávku, s cílem jen minimální objížďky, např. vyhledává-
ní blížící se čerpací stanice nebo restaurace. Výsledky budou seřazeny podle délky
nutné objížďky.) Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je nastavena trasa.

4 Vyberte jednu z kategorií, podkategorií či značek pro zúžení vyhledávání cíle.

TIP
Po dotyku [Hledat podle názvu] zadejte název místa pomocí klávesnice.

5 Dotkněte se požadovaného POI.

Na obrazovce s mapou se zobrazí hledané místo.

TIP
Pokud se dotknete , můžete změnit způsob řazení výsledků.

6 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].
BaSys CS
Výběr cíle z uložených lokací

Cíl lze vybrat z lokací (cílů), které jste již navštívili. Tyto uložené lokace často šetří čas a
úsilí s nastavením navigace, kdy pouze vyberete položku ze seznamu.

POZN.
Tato funkce je k dispozici, pokud jsou místa uložena v [Uložené lokace]. Obsahuje dvě
přednastavené kategorie: domov a práce (strana 38).

1 Dotkněte se [Uložené lokace].

2 Dotkněte se položky.

Na obrazovce s mapou se zobrazí hledaná lokace.

3 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].

TIP a poté [Upravit].
Údaje o uložených místech můžete upravit dotykem na

Výběr cíle z uložených tras

Ukládání tras šetří čas a úsilí při příštím nastavování cíle.
POZN.
Tato funkce je dostupná, pokud je trasa uložena do [Uložené trasy] (strana 21).

1 Dotkněte se [Uložené trasy].
2 Dotkněte se položky.

3 Dotkněte se [Zobrazit trasu].

- 28 -

4 Dotkněte se [Spustit navigaci]. Česky

BaSys CSTIP
Cíl můžete změnit nebo přidat body na trase v [Plánovač trasy] (strana 32).

Výběr cílů z historie

Lokace, které byly dříve nastaveny jako cíle nebo jako body na trase, jsou automaticky
ukládány do [Historie].

1 Dotkněte se [Historie].
2 Dotkněte se položky.

Zobrazí se seznam posledních cílů.

3 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].

Vyhledání lokace pomocí funkce [Kombinované vyhledávání]

Funkce [Kombinované vyhledávání] umožňuje rychle najít lokaci podle názvu a oblasti.
TIP
Funkce [Kombinované vyhledávání] také prohledává vaše uložená data.

1 Dotkněte se [Kombinované vyhledávání].
2 Dotkněte se pravého textového pole pro zadání země a města / obce.
3 Do levého textového pole zadejte název, adresu nebo kategorii cíle, a pak

se dotkněte .

4 Dotkněte se položky zadání.

Na obrazovce s mapou se zobrazí hledaná lokace.

5 Chcete-li zúžit výsledky vyhledávání, dotkněte se vpravo od seznamu.

TIP
Pokud se dotknete loga poskytovatele mapových dat, můžete seznam výsledků zúžit
zobrazením výsledků od poskytovatele.

6 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].

Vyhledání lokace podle souřadnic

Pozici lokace můžete určit zadáním zeměpisné šířky a délky.

1 Dotkněte se [Souřadnice].
2 Zadejte hodnotu zeměpisné šířky a dotkněte se [OK].

- 29 -

TIP Česky
Při zadávání souřadnic ve formátu UTM se dotkněte a potom [UTM souřadnice].
BaSys CS
3 Zadejte hodnotu délky a dotkněte se [GO!] ([Jdi!]).

Na obrazovce s mapou se zobrazí hledaná lokace.

4 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].

TIP
Formát zobrazení zeměpisné šířky a délky můžete změnit na některý z následujících formátů:
desetinné stupně; stupně a desetinné minuty; nebo stupně, minuty a desetinné sekundy.
POZN.
Pokud je již v textovém poli nějaká hodnota zadána, nejprve je třeba tuto hodnotu smazat.

Vyhledání lokace pomocí rolování mapy
Specifikace umístění pomocí rolování mapy vám umožňuje nastavit pozici jako cíl či
bod trasy (waypoint).

1 Stiskněte .
2 Dotykem a přetažením posuňte navigační mapu na požadovanou pozici.
3 Dotkněte se místa, které chcete vybrat jako cíl.

Zobrazí se kurzor.

4 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].

Výběr možností trasy
Po vyhledání místa se zobrazí obrazovka [Umístění na mapě]. Před výpočtem trasy
můžete vybrat některé možnosti pro trasu nebo zobrazení lokace na mapě.

TIP
Pokud se dotknete mapy, kurzor se umístí na tuto pozici. Mapu můžete posouvat také jejím
přetažením.

- 30 -

Česky

BaSys CSPřiblížení / oddálení.
TIP
Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, můžete ji také roztáhnout nebo naopak.
Zruší tuto obrazovku [Umístění na mapě] zobrazí mapu aktuální
pozice.
Vrátí kurzor do výchozí pozice a měřítko mapy na výchozí měřítko.

Zobrazí preferované nastavení pro výpočet trasy. Dotykem na tlačítka
preferované nastavení aktivujete nebo deaktivujete.

: Při tomto aktivovaném tlačítku vypočítává trasu s přednostním
využíváním dálnic.

: Při tomto aktivovaném tlačítku vypočítává trasu s přednostním
využíváním předplacených a zpoplatněných komunikací.

: Při tomto aktivovaném tlačítku se upřednostňuje využívání trajektů.
: Při tomto aktivovaném tlačítku se upřednostňuje spolujízda a HOV pruhy.
Návrat na předchozí obrazovku.

Nastaví pozici kurzoru na cíl (nebo na bod trasy).

Zobrazí klávesové zkratky (zástupce).
• [Detailní informace]:
Zobrazí detailní informace o bodu.
• [Uložit lokaci]:
Uloží zobrazenou lokaci jako oblíbené místo. Uložené místo lze později snadno
vyvolat.
• [Místa kolem kurzoru]:
Vyhledává POI v okolí zobrazeného místa. Dotykem na bod zájmu POI zobrazíte
obrazovku [Umístění na mapě] a také bod POI jako cíl (nebo bod trasy).

- 31 -

Spuštění navigace Česky

BaSys CS1 Jakmile je destinace vybrána, dotkněte se možnosti [Vybrat jako cíl].
Zobrazí se obrazovka souhrnu trasy a začne odpočítávání. Po ukončení
odpočítávání se automaticky spustí průvodce. Pokud se během odpočítávání
dotknete obrazovky, odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane taková, jaká je.

2 Dotkněte se [Spustit navigaci].
Váš navigační systém zahájí navigaci k cíli.
TIP
Podrobné informace o obrazovce souhrnu trasy, viz strana 22.

Kontrola a úprava aktuální trasy

Pokud je již navigace spuštěna, existuje několik způsobů, jak upravit stávající trasu.
Následující část popisuje některé z těchto možností.

Vytváření trasy pomocí funkce [Plánovač trasy]
Funkce [Plánovač trasy] nebo [Moje trasa]) vám umožní sestavit trasu pomocí
seznamu cílů.

TIP
Po nastavení trasy můžete svou trasu upravit pomocí nabídky zobrazené jako [Moje trasa].

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Plánovač trasy] nebo [Moje trasa].
3 Dotkněte se jedné z možností.

- 32 -

Počáteční pozice (Aktuální pozice vozidla je nastavena jako výchozí a zobrazí Česky
se [Aktuální pozice GPS].) (strana 33)
BaSys CS Vypočítá trasu a zobrazí obrazovku [Přehled trasy].

Zobrazí možnosti pro lokaci.
[Posun nahoru] / [Posun dolů]:
Upraví pořadí lokací, které chcete navštívit.
[Vymazat]:
Odstraní cíl nebo bod trasy.
[Uložit umístění]:
Uloží lokaci do uložených lokací (cílů) (strana 38).
[Změnit]:
Změní lokaci (cíl) nebo bod trasy na jinou lokaci (cíl).
[Zobrazit na mapě]:
Zobrazí vybrané místo na mapě.
Zobrazí klávesové zkratky / zástupce.
[Smazat vše]:
Odstraní všechny body trasy a cíle. Chcete-li vaši plánovanou trasu zrušit, dotkněte se
tlačítka [Pokračovat bez trasy].
[Optimalizace bodů trasy]:
Automaticky změní pořadí bodů na trase (waypointů) tak, aby byla trasa jednodušší.
(Pokud je výsledné pořadí stejné jako aktuální pořadí, tato volba je neplatná.)
[Optimalizovat trasu]:
Automaticky změní pořadí bodů na trase (waypointů) a cíle tak, aby byla trasa jednodušší.
(Pokud je výsledné pořadí stejné jako aktuální pořadí, tato volba je neplatná.)

Vloží nový bod na trasu (waypoint).

Přidá nový cíl a změní aktuální cíl na poslední bod na trase (waypoint).

▶ Změna startovní pozice
Výchozí startovní pozice trasy může být z aktuální pozice změněna.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Plánovač trasy] nebo [Moje trasa].
3 Dotkněte se [Aktuální pozice GPS].
4 Dotkněte se [Nastavit počáteční bod] nebo [Změnit počáteční bod] a pak se

dotkněte [OK].

5 Vyhledejte lokaci.
6 Dotkněte se [Nastavit počáteční bod] nebo [Změnit počáteční bod].

Vybraná pozice je nastavena jako výchozí pozice pro výpočet trasy.

7 Dotkněte se [Zobrazit trasu] nebo [Pokračovat bez trasy].

- 33 -

Po dotyku na [Zobrazit trasu] systém začne přepočítat trasu a pak se zobrazí
obrazovka [Přehled trasy]. Po dotyku na [Spustit navigaci] navigační systém
zahájí navigaci k cíli.

POZN.
Po dotyku na [Pokračovat bez trasy] se na mapě zobrazí aktuální pozice.

▶ Změna startovní pozice . Česky

1 Stiskněte , pak se dotkněte

2 Dotkněte se [Plánovač trasy] nebo [Moje trasa].

BaSys CS3 Dotkněte se [Aktuální pozice GPS].

4 Dotkněte se [Zpět na pozici GPS] a poté se dotkněte [Smazat startovní bod].

Výchozí pozice pro výpočet trasy se vrátí na aktuální pozici.

Přidání bodů na trasu (waypointů)

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Přidat bod trasy] (waypoint).

3 Vyhledejte lokaci.

4 Dotkněte se [Vybrat bod trasy] (waypoint).

Trasa je přepočítána a zobrazí se obrazovka [Přehled trasy]. (Je-li již bod
trasy (waypoint) nastaven, objeví se obrazovka [Moje trasa]. Dotkněte se
[Zobrazit trasu] a přejděte k dalšímu kroku.)

5 Dotkněte se [Spustit navigaci].

Váš navigační systém zahájí navigaci k cíli.

Kontrola alternativních tras

Můžete vybrat jinou trasu a porovnat různé alternativy trasy.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Objížďky & Alternativy].

3 Dotkněte se [Alternativní trasy].

4 Dotkněte se některé z podmínek výpočtu trasy.

Zobrazí se přibližný čas a celková vzdálenost vybraných alternativ trasy.
Dotykem na libovolnou alternativu trasy ji můžete vidět na mapě.

- 34 -

Česky

BaSys CS
TIP
Pokud byly nalezeny více než tři alternativy trasy, zobrazí se [Další výsledky]. Chcete-li
zobrazit další trasy, dotkněte se [Další výsledky].

5 Dotkněte se [Vybrat].

Vybraná trasa se použije jako aktuální trasa. Další informace o podmínkách výpočtu

trasy naleznete v části metoda plánování trasy (strana 51).

Kontrola objízdných tras

Můžete zkontrolovat objízdné trasy, které se vyhýbají vybraným úsekům nebo ulicím,
nebo které se vyhýbají silnici před vámi. Můžete také zkontrolovat alternativní trasy.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Objížďky & Alternativy].

3 Dotkněte se jedné z možností.

Položka nabídky Popis
[Alternativní trasy] Zobrazí alternativní trasy (strana 34).
[Vyhnout se zvláštním Zobrazí trasu, která se vyhne určitým částem. Dotykem na
částem] položku v seznamu vyberte část, které se chcete vyhnout.
Zobrazí se vzdálenost a časový rozdíl, navrhovaná trasa,
[Vyhnout se zvláštním aktuální trasa a vyloučená část. Dotykem na [Přijmout]
cestám] použijete navrhovanou trasu.
Zobrazí trasu, která se vyhne určitých cestám. Dotykem na
[Vyhnout se cestě před položku v seznamu vyberte cestu, které se chcete vyhnout.
sebou] Zobrazí se vzdálenost a časový rozdíl, navrhovaná a aktuální
trasa a vyloučená cesta. Dotykem na [Přijmout] ji použijete.
Zobrazí trasu, která se vyhýbá silnici vpřed. Dotykem na [+]
nebo [-] nastavte vzdálenost, které se chcete vyhnout. Pro
použití navrhované trasy se dotkněte [Vyhnout se].

- 35 -

Položka nabídky Popis
[Obnovit původní trasu] Zruší trasu s objížďkou a obnoví předchozí původní trasu.

POZN. Česky
Trasu nastavenou pomocí [Alternativní trasy] nelze zrušit.

Kontrola informací o trase a preference

Po nastavení trasy můžete zkontrolovat přehled aktuální trasy.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Přehled trasy].
3 Dotkněte se jedné z možností.
BaSys CS
Stav trasy je zobrazen v levém horním rohu ikonou. Celková délka trasy a přibližná
doba pro trasu jsou uvedeny vlevo dole.
TIP
Mapu můžete procházet jejím přetažením.

Zobrazí informace o průjezdním bodu na trase.
Dotkněte se pro zobrazení pozice na mapě. Dotykem na [Vyhnout se] a [Přijmout]
nastavte lokaci jako místa, kterému se chcete vyhnout.
Zobrazí alternativní trasy (strana 34).

- 36 -

Zobrazí klávesové zkratky / zástupce. Česky
[Předvolby trasy]:
BaSys CS Zobrazí předvolby nastavení trasy. Pokud je změníte, přepočítá se trasa.
[Itinerář]:
Zobrazí detailně všechny průjezdní body. Dotknete-li se průjezdního bodu, zobrazíte jeho
pozici na mapě. Pokud se na obrazovce s mapou dotknete [Vyhnout se] a [Přijmout], trasa
se přepočítá, aby se zabránilo jeho průjezdu (co možná nejvíce).
[Uložit trasu]:
Uloží zobrazenou trasu. Uloženou trasu lze později vyvolat.
[Místa podél trasy]:
Vyhledává body POI podél zobrazené trasy. Dotykem na bod POI zobrazíte obrazovku s
jeho umístěním na mapě a také bod POI jako bod trasy.
[Simulace]:
Můžete simulovat navigaci pro aktuální trasu (jako ukázku trasy)
(strana 37).

Zrušení aktuálního navádění na cíl

Pokud již nechcete cestovat k cíli, postupujte podle následujících kroků pro zrušení
navádění k tomuto cíli.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Zrušit trasu] nebo [Smazat bod trasy].
3 Dotkněte se jedné z možností.

Pokud na trase nejsou žádné body, dotkněte se tlačítka [Zrušit trasu] pro zrušení
trasy. Pokud na trase existují body trasy, dotkněte se [Zrušit trasu] pro zrušení trasy.
Dotkněte se položky [Smazat bod trasy] pro smazání pouze nejbližšího bodu trasy.
V takovém případě se trasa přepočítá.

Zobrazení simulace trasy

Můžete spustit simulovanou navigaci, která demonstruje aktuální trasu.

1 Nastavte trasu k cíli (strana 24).
2 Stiskněte , pak se dotkněte .
3 Dotkněte se [Přehled trasy] a pak se dotkněte .
4 Dotkněte se [Simulace].

Simulace vychází z výchozího bodu trasy, a pomocí realistické rychlosti vás povede
po celé doporučené trase.

POZN.
Dotykem na [Zavřít] simulaci ukončíte.

- 37 -

Ukládání oblíbených lokací do [Uložené lokace]

Ukládání oblíbených míst do [Uložené lokace] ušetří váš čas a úsilí, vynaložené na
opětovné zadání těchto informací.
[Uložené lokace] mohou obsahovat vaše domovské místo, oblíbená místa či cíle
nebo libovolné místo na mapě.

Uložení pozice lokace jako domovské nebo pracovní Česky

Můžete uložit jedno umístění jako domov a jedno jako pracoviště.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
BaSys CS
2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak [Uložené lokace]. v dolní části

Obrazovku [Uložené lokace] můžete také zobrazit dotykem na

obrazovky po zobrazení navigační nabídky.

3 Dotkněte se [Domov] nebo [Pracoviště] a poté se dotkněte [OK].

Pokud jste již uložili svůj domov nebo pracoviště, dotkněte se tlačítka [Domov]

nebo [Pracoviště], abyste je zobrazili na mapě.

4 Vyhledejte lokaci (strana 24).

5 Dotkněte se [Uložit lokaci].

Pozice kurzoru byla uložena.

Ukládání oblíbených lokací

Často navštěvované místo (například bydliště příbuzných) můžete uložit, aby bylo možné
je rychle nastavit.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak [Uložené lokace]. v dolní části

Obrazovku [Uložené lokace] můžete také zobrazit dotykem na
obrazovky po zobrazení navigační nabídky.

3 Dotkněte se [Přidat lokaci].

4 Vyhledejte lokaci (strana 24).

5 Dotkněte se [Uložit lokaci].

6 V případě potřeby zadejte název a poté se dotkněte .

Pozice kurzoru byla uložena.

TIP či , povolíte uložení pozice lokace jako
Pokud se na on-screen klávesnici dotknete
domovské nebo pracovní.

- 38 -

Přejmenování uložených lokací

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak [Uložené lokace].

3 Dotkněte se a poté se dotkněte [Upravit].

Zobrazí se obrazovka pro úpravu vybrané lokace. Česky

4 Dotkněte se položky, kterou chcete přejmenovat a dotkněte se [Přejmenovat].

5 Zadejte název a pak se dotkněte .
BaSys CS
6 Dotkněte se [Hotovo].

POZN.
[Domov] nebo [Pracoviště] nelze přejmenovat, ale jejich umístění je možné znovu nastavit.

Vymazání uložených lokací

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak [Uložené lokace].

3 Dotkněte se a poté se dotkněte [Upravit].

Zobrazí se obrazovka pro úpravu vybrané lokace.

4 Dotkněte se položky, kterou chcete vymazat a dotkněte se [Smazat].

Zobrazí se zpráva s výzvou k potvrzení odstranění.

POZN.
• [Domov] nebo [Pracoviště] nelze přejmenovat, ale jejich umístění je možné znovu nastavit.
• Pokud se dotknete a poté se dotknete [Vymazat vše], mohou být odstraněny všechny
položky (včetně umístění domov a pracoviště).

5 Dotkněte se [OK].

6 Dotkněte se [Hotovo].

Uložení vybrané lokace jako bodu výstrahy

Libovolnou pozici na mapě si můžete uložit jako bod výstrahy (např. školní zóny nebo
železniční přejezdy).

Důležité
Upozornění na kamery pro bezpečnost silničního provozu (jako jsou kamery pro měření rychlosti) je
vypnuto, pokud se nacházíte v určitých zemích, kde je upozornění na kamery pro měření rychlosti
zakázáno. Jste plně zodpovědní za to, že je tato funkce legální v zemi, kde ji chcete používat.

- 39 -

POZN. Česky
Pro použití této funkce nejprve aktivujte upozornění a nastavte typy výstrah (strana 53).

1 Stiskněte .

2 Procházejte mapou a vyberte umístění.

Na vybraném místě se zobrazí kurzor.

3 Dotkněte se .

4 Dotkněte se [Přidat bod výstrahy].

5 Případně nastavte potřebné parametry.
BaSys CS
Položka nabídky Popis
[Typ výstrahy] Nastavte typ bodu výstrahy.
[Rychlostní limit] Případně nastavte rychlostní limit pro tento bod výstrahy.
[Směr] Nastavte směr, ze kterého výstrahu očekáváte.

6 Dotkněte se [Uložit].

POZN.
V [Typ výstrahy] nelze upozornit na rychlostní kameru, když je kurzor umístěn na mapě Francie.
Editace uložených bodů výstrahy
Uložené body lze editovat.

1 Stiskněte .
2 Procházejte mapou a přesuňte kurzor na uložený bod výstrahy a pak se dotkněte

.

3 Dotkněte se [Upravit body výstrahy].
4 Nastavte potřebné parametry.

Pokud se dotknete a pak se dotknete [Smazat], vybraný bod výstrahy bude smazán.

5 Dotkněte se [Upravit].

Ukládání oblíbených tras do [Uložené trasy]

Uložením oblíbených tras do [Uložené trasy] můžete ušetřit čas a úsilí, které byste
vynaložili při opětovném zadávání těchto informací.

Ukládání oblíbených tras

1 Nastavte trasu do cíle (strana 24).

- 40 -

2 Stiskněte , pak se dotkněte . .

3 Dotkněte se [Přehled trasy] a pak se dotkněte .

4 Dotkněte se [Uložit trasu].
5 V případě potřeby zadejte název a pak se dotkněte

Přejmenování uložených tras Česky

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

BaSys CS2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak .

3 Dotkněte se [Uložit trasy].

4 Dotkněte se a pak se dotkněte [Upravit].

5 Dotkněte se položky, jenž chcete přejmenovat a pak se dotkněte [Přejmenovat].

6 Zadejte název a pak se dotkněte .

7 Dotkněte se [Hotovo].

Vymazání uložených tras

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak .
3 Dotkněte se [Uložené trasy].
4 Dotkněte se a pak se dotkněte [Upravit].
5 Dotkněte se položky, jenž chcete vymazat a pak se dotkněte [Smazat].

POZN.
Pokud se dotknete a pak se dotknete [Vymazat vše], můžete smazat všechny záznamy.

6 Dotkněte se [Smazat].

Příjem dopravních informací v reálném čase (TMC)

Kanál pro příjem dopravních zpráv (Traffic Message Channel = TMC) poskytuje
přehled o provozu v reálném čase. Pokud je navigační systém vybaven funkcí TMC,
můžete zkontrolovat dopravní hlášení a přijaté informace.

- 41 -

Zobrazení obrazovky [Přehled provozu] Česky

BaSys CS1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Doprava].

Zobrazí se obrazovka přehledu provozu.
Zobrazení seznamu dopravních událostí
Informace o dopravním provozu se zobrazují na obrazovce v seznamu. To vám
umožní zjistit, kolik dopravních událostí se vyskytlo, místa a vzdálenost od vaší
aktuální pozice.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Doprava].

Zobrazí se obrazovka přehled provozu.

3 Dotkněte se [Dopravní události].

Zobrazí se seznam přijatých dopravních informací. Seznam je seřazen podle
vzdálenosti od aktuální pozice. Místa (názvy ulic), kde došlo k událostem, jsou
zobrazeny v seznamu.
POZN.
• Je-li nastavena trasa, zobrazí se v horní části seznamu důležité události pro vaši aktuální trasu.
• Dotknutím se požadované položky lze zkontrolovat její polohu na mapě. Dotykem na či
zobrazíte předchozí nebo další událost.

Kontrola dopravních událostí na mapě
Údaje o dopravní situaci můžete zkontrolovat na mapě .

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Doprava].

Zobrazí se obrazovka přehled provozu.

- 42 -

3 Dotkněte se [Dopravní mapa]. Česky

BaSys CSSilniční úseky, kde jsou dopravní problémy, jsou zobrazeny různými barvami a na
mapě jsou nad konkrétními místy zobrazeny malé symboly (podle typu události.).
Značky pro dopravní zácpy ukazují barvami stupeň přetížení.

Ikona upozornění pro dopravu
Ikona upozornění zobrazuje stav příjmu dopravních informací.

1 Dotkněte se příslušné ikony dopravní události na mapě.

Ikona upozornění pro dopravu
Indikuje, že ve vaší oblasti neexistují žádné dopravní události.
Indikuje, že informace o dopravních událostech jsou přijímány.
Indikuje, že na vaší trase nedošlo k významným dopravním nehodám.
Indikuje, že na vaší trase jsou významné dopravní nehody. Ikona zobrazuje
typ další dopravní nehody.

- 43 -

Můžete také zkontrolovat podrobnosti o dopravních nehodách. Dotykem na příslušnou Česky
událost zobrazíte pozici na mapě.

Zapnutí nebo vypnutí dopravních informací

Funkce dopravních informací je ve výchozím nastavení zapnuta. Chcete-li funkci
TMC povolit nebo zakázat, proveďte následující postup.
POZN.
Pokud vypnete funkci dopravních informací, funkce [Doprava] v navigačním menu zmizí.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se a poté se dotkněte [Nastavení].
3 Dotkněte se a poté se dotkněte [Doprava].
4 Dotykem na [Doprava] ji můžete zapnout nebo vypnout.

Kontrola užitečných informací o vaší cestě
BaSys CS
O nabídce [Užitečné informace]

Nabídka [Užitečné informace] obsahuje různé informace pro podporu vašeho řízení.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Užitečné informace].

Zobrazí se obrazovka [Užitečné informace].

Informace o jednotlivých možnostech v nabídce [Užitečné informace]

Položka nabídky Popis
[Kde jsem?] Zobrazí speciální obrazovku s informacemi o aktuální
pozici a klíčem pro vyhledání blízkých pohotovostních
nebo asistenčních služeb v okolí.

TIPY
• Chcete-li uložit aktuální pozici jako cíl [Uložené lokace], dotkněte
se (strana 38).
• Chcete-li zkontrolovat informace o vaší aktuální pozici v zemi,
dotkněte se .

- 44 -

Položka nabídky Popis Česky
[Pomoc v okolí]
Kontrola POI ve vašem okolí.
[Informace o zemi] Přednastavené kategorie jsou následující:
• [Autoservisy]
[Záznam o cestě] • [Pohotovost]
[GPS informace] • [Policie]
[Spotřeba paliva] • [Čerpací stanice]

Kontrola užitečných informací o zvolené zemi
(například rychlostní limity nebo maximální hladinu
alkoholu v krvi).

POZN.
Tyto informace nemusí zákonitě odpovídat platným
předpisům, apod.
Kontrola statistických dat o vašich cestách (např. časy
začátku a konce cesty, průměrná rychlost, atd.) (strana 45).
Zobrazení GPS informací - satelitní pozice a informace o
síle signálu.

Odhad nákladů na palivo do cíle zadáním informací o
spotřebě paliva v navigačním systému.
BaSys CS
Zaznamenávání historie jízdy (protokol jízdy "trip log")

Aktivací funkce "trip loger" můžete zaznamenat historii jízdy (protokol jízdy). Záznam
jízdy si můžete později prohlédnout. Záznamník je nastaven tak, aby mohl být ve
výchozím nastavení spouštěn ručně. Nastavení této funkce můžete změnit tak, aby se
protokol záznamu ukládal automaticky. Podrobnosti naleznete na straně 59).

▶ Jednorázová aktivace záznamu jízdy
Jednorázová aktivace je užitečná, pokud chcete vytvořit protokol jen pro určitou trasu.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Užitečné informace].

3 Dotkněte se [Monitorování cesty] (Trip Monitor).

Zobrazí se seznam zaznamenaných záznamů o trasách. Pokud jste dosud
nezaznamenali žádné záznamy o trasách, zobrazí se prázdný seznam "trip log".

4 Dotkněte se [Spustit nový záznam].

Záznamník (trip logger) je aktivován. Dotykové tlačítko se změní na [Zastavit
záznam]. Dotknutím se na toto tlačítko můžete záznamník trasy deaktivovat.

POZN.
• Pokud není ve vestavěné paměti dostatek místa, nejstarší protokol jízdy "trip log" bude přepsán
novým.

- 45 -

• Pokud chcete, aby systém aktivoval záznamník vždy, když je k dispozici signál GPS, zapněte funkci Česky
[Povolit automatické ukládání]. Podrobnosti naleznete v části "Nastavení záznamníku jízd" (strana 46).
▶ Procházení protokolu jízdy "trip log"

1 Zaznamenejte protokol jízdy "trip log".

2 Stiskněte , pak se dotkněte .

3 Dotkněte se [Užitečné informace].

4 Dotkněte se [Monitorování cesty].

Chcete-li exportovat všechny záznamy cest, dotkněte se [Exportovat vše].

5 Dotkněte se některé z položek pro zobrazení podrobností.
BaSys CS
TIP
Chcete-li zobrazit záznamy cest na mapě, zaškrtněte políčko [Viditelné na mapě]. Dotykem na
můžete zobrazit zástupce a povolit používat následující funkce.

Položka nabídky Popis

[Zobrazit na mapě] Zobrazí protokol jízdy "trip log" na obrazovce mapy.

[Exportovat protokol trasy] Exportuje aktuálně vybraný protokol jízdy "trip log" na
externí paměťové zařízení.
(Track Log)

▶ Nastavení záznamníku jízd "trip logger"

1 Zaznamenejte záznam jízdy "trip log".

2 Stiskněte , pak se dotkněte .

3 Dotkněte se [Užitečné informace].

4 Dotkněte se [Monitorování cesty].

5 Dotkněte se a poté se dotkněte [Nastavení monitorování cesty].

6 Dotkněte se některé z těchto položek pro změnu nastavení.

Položka nabídky Popis
[Povolit Auto-ukládání] Nastavte aktivaci automatického protokolování tras nebo ne.
[Uložit záznam trasy] Protokoly tras a sekvence pozic daných přijímačem GPS
lze uložit společně s protokoly jízd. Při každém zapnutí
záznamníku tras můžete aktivovat záznamník jízd.

TIP
Velikost databáze tras (Trip database) udává aktuální velikost záznamu protokolu jízdy "trip log"
(obsahuje záznam trasy).

- 46 -

Úprava protokolu jízdy "trip log" .

1 Stiskněte , pak se dotkněte

2 Dotkněte se [Užitečné informace].

3 Dotkněte se [Monitorování cesty].

4 Dotkněte se a pak se dotkněte [Upravit]. Česky

5 Dotkněte se některé z těchto položek pro úpravu.

Položka nabídky Popis
[Vymazat] Odstraní protokol jízdy.
[Přejmenovat] Přejmenuje protokol jízdy.
[Změnit barvu] Změní barvu výběrem jiné barvy z tabulky barev.
BaSys CS
TIP
Pokud se dotknete a potom se dotknete [Vymazat vše], můžete vymazat všechny záznamy.

6 Dotkněte se [Hotovo].

Použití režimu Počítač trasy (Trip Computer)

Na obrazovce počítače trasy jsou informace získané z GPS přijímače a vašeho
vozidla zobrazeny jako měření pro vozidlo.

1 Stiskněte .
2 Dotkněte se tlačítka datového pole.

TIPY a poté se
• Pokud se dotknete [Souhrn tras], zobrazí se podrobnosti o aktuální jízdě. Dotkněte se
dotkněte [Uložit trasu] pro uložení aktuálního protokolu jízdy "trip log".
• Stisknete-li , můžete se vrátit na obrazovku s mapou.

- 47 -

Výpočet spotřeby paliva

Monitor spotřeby paliva vám pomáhá sledovat spotřebu paliva, i když navigační systém
nepoužíváte pro všechny vaše cesty. Nastavte počáteční hodnotu kilometrů a pak
zaznamenávejte vzdálenost a množství paliva, kdykoli jej doplníte. Můžete také nastavit
připomenutí pro pravidelnou údržbu vašeho vozu.

Tyto výpočty jsou založeny pouze na informacích, které poskytnete vy, a nikoli na Česky
jakýchkoli datech z vozidla. Zobrazený kilometrový objem paliva je pouze referenční
hodnotou a nezaručuje, že lze dosáhnout kilometrového výkonu.

▶ Nastavení počáteční hodnoty kilometrů

Než použijete funkci spotřeby paliva, zadejte počáteční hodnotu kilometrů, ze které
chcete měřit kilometrový výkon.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
BaSys CS
2 Dotkněte se [Užitečné informace].

3 Dotkněte se [Spotřeba paliva].

4 Stiskněte [Počáteční hodnota kilometrů].

5 Zadejte počáteční hodnotu počítadla kilometrů a poté se dotkněte .

Počáteční hodnota počitadla kilometrů byla nastavena.

▶ Zadání informací o spotřebě paliva

Chcete-li vypočítat spotřebu paliva pro ujetou vzdálenost, při každém doplnění paliva
do vozidla zadejte ujetou vzdálenost a množství paliva.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Užitečné informace].

3 Dotkněte se [Spotřeba paliva].

4 Dotkněte se [Přidat].

5 Dotkněte se [Aktuální hodnota kilometrů] a pak zadejte aktuální kilometry.

6 Dotkněte se [Množství paliva] pro zadání množství načerpaného paliva.

7 Dotkněte se [Cena paliva/ Jednotka] pro zadání ceny pohonných hmot.

8 Dotkněte se [Přidat].

9 Dotkněte se [Hotovo].

TIP pro zobrazení zástupce.
Chcete-li zadání odstranit, dotkněte se

- 48 -

▶ Nastavení plánu údržby vozidla Česky

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Užitečné informace].
3 Dotkněte se [Spotřeba paliva].
4 Dotkněte se .
5 Dotkněte se [Plán údržby].
6 Dotkněte se [Přidat] nebo jedné z položek.
7 Zadejte název, datum a počet kilometrů pro připomenutí.
8 Dotkněte se [Hotovo].
BaSys CS
TIP pro zobrazení zástupce.
Chcete-li zadání odstranit, dotkněte se

Nastavení navigace

Nastavení navigace můžete konfigurovat, a změnit tak chování tohoto systému.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se a poté se dotkněte [Nastavení].
Zobrazí se obrazovka [Nastavení].

3 Dotkněte se jedné z následujících kategorií, a vyberte požadovanou možnost.
[Preference trasy] (strana 49)
[Zvuk] (strana 52)
[Varování] (strana 53)
[Navigační mapa] (strana 55)
[Regionální] (strana 57)
[Zobrazení] (strana 58)
[Doprava] (strana 59)
[Monitorování jízdy] (trip monitor) (strana 59)
[Spuštění průvodce konfigurací] (strana 60)
[SyncTool] (strana 60)

[Preference trasy]
Nastavuje typ vozidla, které řídíte, typy silnic používaných při plánování trasy a
metodu plánování trasy.

- 49 -

Položka nabídky Popis Česky
[Vozidlo] Nastavte typ vozidla, které budete na trase používat.
BaSys CS
[Automobil] POZN.
[Stav nouze] • Trasa je plánována na základě zvoleného typu vozidla.
• V závislosti na zvoleném typu může být plánování trasy
[Bus] nakonfigurováno tak, aby zahrnovalo omezení týkající se
[Taxi] rozměrů, hmotnosti a přepravních nákladů pro mapy obsahující
takové údaje. Chcete-li zvýšit přesnost trasy, vyberte správný
typ vozidla (takový, který je podobný vašemu vozidlu).
TIPY
• Chcete-li upravit název a odhadovanou maximální rychlost
zvoleného profilu vozidla, dotkněte se tlačítka .
• Chcete-li přidat nový profil vozidla, dotkněte se tlačítka [Přidat
profil]. Potom vyberte jeden z typů vozidel a nastavte název a
odhadovanou maximální rychlost.
• Při plánování trasy se berou v úvahu omezení pro řízení a
manévrování na trase.
• Jsou použity pouze silnice, kde je povolen průjezd vozidel.
• Soukromé cesty (nebo pro rezidenty) jsou použity pouze v
případě, že jsou pro dosažení cíle nevyhnutelné.
• Jsou zohledněny všechny manévry, dostupné v
křižovatkách.
• Směrová omezení jsou brány v úvahu stejným
způsobem jako cestování v opačném směru při nízkých
rychlostech.
• Jsou zahrnuty pouze soukromé cesty, které jsou pro
dosažení cíle nevyhnutelné.
• Chodníky jsou z tras vyloučeny.

• Při výpočtu trasy se berou v úvahu omezení pro řízení a
manévrování na trase.
• Jsou použity pouze ty silnice, kde je povolen průjezd
autobusů.
• Soukromé cesty a chodníky jsou z trasy vyloučeny.
• Při výpočtu trasy se berou v úvahu omezení pro řízení
a manévrování na trase.
• Jsou použity pouze ty silnice, kde je povolen průjezd
vozidel taxislužby.
• Soukromé cesty a chodníky jsou z trasy vyloučeny.

- 50 -


Click to View FlipBook Version