The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pichit Urairat, 2021-03-23 21:03:28

รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘

JOR8 Annual Report 2020

รายงานประจาํ ป ๒๕๖๓
สํานกั งานอธบิ ดีผูพิพากษาภาค ๘

ANNUAL

2020คํานํา

สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ ไดนํานโยบายประธานศาลฎีกามาขับเคลื่อนสู
การปฏิบัติในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในเขตอํานาจ ๗ จังหวัดภาคใตตอนบน ไดแก
จังหวัดกระบ่ี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง
และจังหวัดสุราษฎรธานี โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจจากขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ของศาลยตุ ิธรรมในเขตอํานาจ ทงั้ ๒๖ ศาล

ผลจากการดําเนนิ งานดานบริหารจัดการคดแี ละงานธุรการ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดป รากฏอยู
ในรายงานฉบบั นี้ ซง่ึ เปน ขอ มลู ทเ่ี ปน ประโยชนต อ ผสู นใจ สดุ ทา ยนี้ สาํ นกั งานอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘
และศาลในเขตอํานาจทั้ง ๒๖ ศาล มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารงานเพื่ออํานวยความยุติธรรม
แกประชาชนภายใตห ลกั นิติธรรมสืบไป

สํานกั งานอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘(นางเมทินี ชโลธร) ปสราะรธานศาลฎีกา
ประธานศาลฎีกา
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนหนวยงานสําคัญในการ
ขั บ เ ค ล่ื อ น น โ ย บ า ย ป ร ะ ธ า น ศ า ล ฎี ก า แ ล ะ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 
ศาลยุติธรรม เพราะเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับศาลชั้นตน
ท่ีอยูในเขตอํานาจ จึงสามารถใหคําแนะนํา กํากับดูแล การบริหาร
ราชการงานคดีและงานธุรการของศาลชั้นตนใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนและประเพณีปฏิบัติของศาลยุติธรรม เพื่อให
ประชาชนสามารถเขา ถงึ ความยตุ ิธรรมไดโ ดยสะดวกและรวดเรว็

เปนที่นายินดีท่ีสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ ไดรวบรวม
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทําให
เปนรายงานประจําปฉบับน้ี ทําใหสามารถเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
ในรอบปท่ีผานมาใหหนวยงานศาลยุติธรรม หนวยงานภายนอก
และประชาชนไดรับทราบขอมูล เพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควา
อา งองิ ไดอ ยางกวา งขวาง

ดิฉันขอขอบคุณอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ คณะผูบริหาร
คณะผูพิพากษาและเจาหนาท่ีทุกทานที่ไดอุทิศกําลังกายกําลังใจ
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความวิริยะอุตสาหะ ทําให
กิจกรรมงานศาลท่ีรับผิดชอบสําเร็จผลเปนท่ีนาช่ืนชม ขอเปนกําลังใจ
ในการทํางานแกทุกทาน และขอใหมีกําลังกายและสติปญญาที่
บรบิ ูรณเพอ่ื รวมกนั ปฏบิ ัตหิ นา ที่ราชการใหแ กประเทศชาตสิ ืบไป(นายภพพสิ ษิ ฐ สขุ ะพิสิษฐ) สาร
ประธานศาลอุทธรณภาค ๘
ประธานศาลอทุ ธรณภ าค ๘

ศาลยุติธรรมท้ังหลายจะตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล
ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย ผูพิพากษายอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ใหเปนไปโดยรวดเร็ว
เปนธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ดวยเหตุดังกลาว ประธานศาลฎีกาจึงมอบนโยบายในการ
บริหารราชการศาลภายใตหลักบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีแนวทาง
การดําเนินการ ๕ ดาน คือ เสมอภาค สมดุล สรางสรรค
สงเสริม และสวนรวม นโยบายน้ีในภาพรวมจะใหความสําคัญ
ตอการทํางานท่ีโปรงใสตรวจสอบได ใหความเสมอภาค
แกทุกฝาย ประชาสัมพันธเชิงรุกอยางเขาถึงและเขาใจ
ใหประชาชนรับรูถึงสิทธิของตน ในกระบวนการยุติธรรม
สรางดุลยภาพแหงสิทธิโดยลดการคุมขังท่ีไมจําเปนทุกข้ันตอน
ใ ห  ค ว า ม คุ  ม ค ร อ ง สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ข อ ง จํ า เ ล ย แ ล ะ ผู  ต  อ ง ห า
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ก็ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร คุ  ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ข อ ง ผู  เ สี ย ห า ย
เหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนพยานไปดวยอยางสมดุล กระจาย
ความยุติธรรมดวยการพิจารณาเปดทําการศาลในพ้ืนที่หางไกล
และเหมาะสม เพื่อใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
อยางท่ัวถึง เทาเทียม ไมเสียคาใชจายสูง สงเสริมการมี
สวนรวมทั้งบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป เพ่ือเปนการ
สรางความรับรูและความเขาใจระหวางกัน

อันสอดรับกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีกลาวขางตน นโยบายดังกลาวไดลงมือขับเคล่ือน
อยางเปนรูปธรรมแลว ดวยความรวมมือและสนับสนุนจากขาราชการฝายตุลาการทุกคน เพื่อสราง
ความเช่ือมั่นศรัทธา แกพ่ีนองประชาชนชาวไทยวาศาลเปนท่ีพ่ึงสุดทายของประชาชนอยางแทจริง

อธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ มีภารกิจในการกํากับ ดูแล สนับสนุน ใหคําแนะนําแกศาลชั้นตน
ที่อยูในเขตอํานาจทั้งดานพิจารณาพิพากษาคดีและดานธุรการศาล ไดดําเนินการใหศาลช้ันตนใน
เขตอํานาจ ปฏิบัติตามนโยบายของประธานศาลฎีกาจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยเฉพาะเร่ืองการยกระดับ
การคุม ครองสทิ ธเิ สรภี าพขน้ั พน้ื ฐานของผูต อ งหาและจําเลย การยกระดบั มาตรฐานการพจิ ารณาคดี

(นายพงษเ ดช วานิชกิตตกิ ูล) สาร
เลขาธิการสาํ นักงานศาลยตุ ิธรรม
เลขาธิการสาํ นกั งานศาลยตุ ิธรรม

ศาลยุติธรรมเปนสถาบันที่อํานวยความยุติธรรม เพ่ือใหเกิด
ความสงบสุขสรางความเปนธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ในสงั คมโดยยดึ หลกั นติ ธิ รรม และมสี าํ นกั งานศาลยตุ ธิ รรมชว ยพฒั นา
และสรางระบบสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมใหมีความ
รวดเร็วสะดวกทันสมัยและเปนสากลดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม มาใชในการพิจารณาคดีการบริหารงานและ
การบริการประชาชนอยางเปน ระบบ

สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ เปนหนวยงานหน่ึงของ
ศาลยุติธรรมท่ีมีภารกิจกํากับดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงาน แกไข
ปญ หาและเสนอแนะแนวทางการพจิ ารณาพพิ ากษาคดแี กผ พู พิ ากษา
และการปฏบิ ตั งิ านดา นธรุ การของศาลในเขตอาํ นาจ โดยการอาํ นวย
ความยุติธรรมภายใตหลักนิติธรรม สงผลใหกระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีมีความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม มีการนําระบบ
การระงบั ขอ พพิ าททางเลอื กมาสนบั สนนุ การอาํ นวยความยตุ ธิ รรม
ทําใหปริมาณคดีขึ้นสูศาลลดลงและลดคาใชจายมีการคิดคนและ
นํานวัตกรรมใหม ๆ อาทิ การฝากขังผานจอภาพ การสืบพยาน
ทางไกลผานจอภาพ ระบบการใหบริการจุดเดียว การใหบริการ
สืบคนคดีจอสัมผัส มาใชในการสนับสนุนการพิจารณาคดี ทําให
ประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพ เขาถึงการอํานวย
ความยุติธรรมไดงายและเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งมีระบบ
การบริหารจัดการคดีและการบริหารงานธุรการ โดยเนนการมี
สว นรว มและการทาํ งานเปน ทมี สามารถลดความเสยี่ งหรอื ขอ ผดิ พลาด

ในการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของประธานศาลฎีกา
ในการจัดทํารายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึนน้ัน ถือเปนโอกาสอันดีท่ีจะเผยแพรผลงานของ
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ ใหเปนท่ีประจักษในดานการอํานวยความยุติธรรมใหกับ
ผูมสี วนเก่ียวของไดท ราบตอไป

ในโอกาสน้ี ผมขอช่ืนชมผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ไดโปรด
ประทานพรใหคณะผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ี และบุคลากรของสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘
จงประสพความสุข ความเจริญ และมีกําลังกายกําลังใจปฏิบัติหนาท่ีอํานวยความยุติธรรมอยางเต็มกําลัง
ความสามารถสืบไป

(นายปญ ญา ชอมณ)ี สาร
อธิบดผี พู พิ ากษาภาค ๘
อธบิ ดีผูพิพากษาภาค ๘

สาํ นกั งานอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘ มภี ารกจิ หลกั ในการควบคมุ
กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงาน แกไขปญหา
และเสนอแนะแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีแกผูพิพากษา
และการปฏิบัติงานดานธุรการเก่ียวกับการบริหารงานธุรการ
การบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณของศาลยุติธรรม
ในเขตอาํ นาจ รวม ๒๖ ศาล รวมท้ังการประสานงานกบั สํานักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน

สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ ไดปฏิบัติภารกิจดานการ
อาํ นวยความยตุ ธิ รรมภายใตห ลกั การบรสิ ทุ ธ์ิ ยตุ ธิ รรม และปฏบิ ตั ติ าม
นโยบายประธานศาลฎีกา โดยไดควบคุม กํากับ ดูแล ใหศาลใน
เขตอํานาจปฏิบัติตามนโยบายของประธานศาลฎีกาจนเกิด
ผลสมั ฤทธ์ิ โดยเฉพาะเรอ่ื ง การยกระดบั การคมุ ครองสทิ ธแิ กผ เู สยี หาย
เหย่ืออาชญากรรมและพยานในคดีอาญา การยกระดับศักด์ิศรี
ความเปน มนษุ ยข องจาํ เลยระหวา งการตอ สคู ดใี นศาล การยกระดบั
มาตรฐานการพจิ ารณาพพิ ากษาคดี เพอื่ ใหศ าลยตุ ธิ รรมเปน ทปี่ ระจกั ษ
เปนท่ีพึ่ง ที่ศรัทธาของประชาชน อีกท้ังมีการเปดทําการศาล
ในวนั หยดุ ราชการเพอ่ื พจิ ารณาสง่ั คาํ สง่ั คาํ รอ งในการปลอ ยตวั ชว่ั คราว
อันเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของผูตองหา
และจําเลย มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ ปฏิบัติงาน
เพอ่ื ใหเ กดิ ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ เชน การไกลเ กลย่ี ขอ พพิ าทออนไลน

การขอปลอยตัวช่ัวคราวออนไลน รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนศาลในเขตอํานาจปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศาลใหสวยงาม รักษาสภาพแวดลอมบริเวณศาลใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
ในการจดั ทาํ รายงานประจาํ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ขน้ึ นน้ั เพอ่ื เผยแพรแ ละประชาสมั พนั ธผ ลการปฏบิ ตั งิ านของหนว ยงาน
และศาลในเขตอาํ นาจในปท ่ีผานมา ที่มเี จตนารมณในการอํานวยความยุตธิ รรมใหแกป ระชาชนอยางท่วั ถึง
ดวยความรวดเร็ว เปน ธรรม และปราศจากอคติ เพอ่ื ใหเ ห็นวาศาลเปนทีพ่ ึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง

ผมขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรของศาลในเขตอํานาจอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ ท่ีไดรวมแรงรวมใจ
ปฏบิ ตั หิ นา ทอ่ี ยา งเตม็ ความสามารถตลอดป พ.ศ. ๒๕๖๓ จนปรากฏผลงานทดี่ แี ละขอขอบคณุ คณะทาํ งาน
และผูมีสวนเกี่ยวของ ท่ีทําใหรายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความถูกตอง สมบูรณ อันจะเปนประโยชน
แกห นว ยงานและผูท่จี ะอา งองิ ขอ มลู จากรายงานฉบับน้ี

สารบัญ

สว นท่ี ๑ วิสยั ทศั น พนั ธกิจ ๑

สว นที่ ๒ ผบู รหิ ารสาํ นักงานอธบิ ดีผูพิพากษาภาค ๘ และผบู รหิ ารศาลยุตธิ รรมในเขตอาํ นาจ ๓

สวนที่ ๓ ขอ มูลทั่วไปสาํ นักงานอธบิ ดีผูพพิ ากษาภาค ๘ ๑๕

สวนที่ ๔ สถิติการพิจารณาพิพากษาคดขี องศาลในเขตอาํ นาจ ๓๒

สว นท่ี ๕ สถิติการรายงานคดี การตรวจสํานวนและรา งคําพพิ ากษา ๕๑

สวนที่ ๖ โครงการและกจิ กรรมทดี่ ําเนินการ ๕๓

ภาคผนวก ๗๕

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤสว นที่ ๑

วสิ ัยทศั น พันธกจิ

สํานักงานอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘

วิสัยทัศน VISION

สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ เปนองคกรที่ยึดมั่นจริยธรรม สนับสนุนทรัพยากร
พฒั นาศกั ยภาพบุคลากร และนาํ เทคโนโลยมี าใชบริหารจดั การใหพรอมอํานวยความยุตธิ รรม
ตามหลกั นิตธิ รรม

พนั ธกจิ MISSION

๑. เสรมิ สรางจริยธรรมและปฏิบตั ติ ามเจตจาํ นงสจุ รติ ของศาลยุตธิ รรม
๒. กาํ กับ ดแู ล และสนบั สนนุ ใหก ารพจิ ารณาพิพากษาคดขี องศาลในเขตอาํ นาจ

ใหม คี วามถกู ตอง รวดเรว็ โดยยึดหลกั นิติธรรม
๓. พัฒนาและเสรมิ สรางศกั ยภาพบุคลากรทกุ ระดบั อยางเปน ระบบ
๔. พัฒนาและสง เสริมการนาํ ระบบเทคโนโลยแี ละการส่ือสารมาใชในการสนบั สนนุ

การอาํ นวยความยุติธรรมใหม ีความสะดวก รวดเร็ว และมปี ระสิทธภิ าพ
๕. พฒั นาและยกระดับธรุ การใหเปน มาตรฐานเดยี วกนั

๒ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ

สว นที่ ๒

ผบู ริหารสาํ นกั งานอธบิ ดผี ูพ ิพากษาภาค ๘
และผูบ รหิ ารศาลยตุ ธิ รรมในเขตอาํ นาจ

ผบู รหิ ารสาํ นกั งานอธบิ ดผี ูพพิ ากษาภาค ๘

นายปญ ญา ชอ มณี

อธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘

นายวิโรจน ตัง้ สุภากจิ นายวชิ ัย เดชชตุ พิ งศ นายธนชยั เปรมธนวิศษิ ฏ

รองอธิบดีผพู ิพากษาภาค ๘ รองอธิบดผี ูพพิ ากษาภาค ๘ รองอธิบดผี ูพพิ ากษาภาค ๘

นายนฤเทพ อภริ กั ษเ นตพิ งศ นายปรญิ ญาพงศ เจยี รนยั กลุ กนก นางพนิดา บญุ รอด
รองอธบิ ดีผูพพิ ากษาภาค ๘ รองอธบิ ดผี พู ิพากษาภาค ๘
รองอธิบดีผูพ ิพากษาภาค ๘

๔ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ

ขาราชการตลุ าการศาลยตุ ิธรรม

นางสาวสนุ นั ท วสาคารวะ นายพิสณั ห ชมภพู ล

ผพู ิพากษาอาวุโสประจาํ สํานกั งาน ผูพิพากษาอาวโุ สประจําสาํ นักงาน
อธิบดีผพู พิ ากษาภาค ๘ อธิบดผี ูพ พิ ากษาภาค ๘

นายสุนทร คงศรชี าย นายสมโชค มีมะแม นายชยั รัตน ปยะพลากร

ผูพิพากษาหวั หนา ศาลประจาํ สํานกั งาน ผูพิพากษาหวั หนาศาลประจําสํานกั งาน ผพู พิ ากษาหวั หนา ศาลประจาํ
อธิบดผี ูพิพากษาภาค ๘ อธบิ ดีผพู พิ ากษาภาค ๘ สํานกั งานอธิบดีผพู พิ ากษาภาค ๘

นายเกรยี งศกั ด์ิ รอดพนั ธุช ู ๕

เลขานุการศาลยุตธิ รรมประจาํ ภาค ๘

ขาราชการศาลยุตธิ รรม

นางอดุ มลักษณ เพง็ รัตน

ผอู าํ นวยการสาํ นักศาลยตุ ธิ รรมประจําภาค ๘

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

ผูบ รหิ ารศาลยตุ ิธรรมในเขตอาํ นาจสาํ นกั งานอธบิ ดผี ูพิพากษาภาค ๘
ศาลจงั หวดั เกาะสมุย

นายประสทิ ธ์ิ ขวญั แกว นางทรรศกลุ เรืองฤทธิ์
ผูพิพากษาหวั หนาศาล ผูอ ํานวยการสาํ นกั งานประจําศาล
จังหวัดเกาะสมยุ ศาลจงั หวัดภูเกต็ จังหวดั เกาะสมยุ

นางสาวภษู ติ า หลา หลี นายณฐั วฒั น เพิ่งรัตน
ผูพพิ ากษาหวั หนาศาล ผอู ํานวยการสํานกั อํานวยการประจําศาล
จงั หวัดภเู ก็ต จังหวดั ภเู ก็ต
ศาลจงั หวดั นครศรีธรรมราช

นายบณั ฑติ มุงปน กลาง นายณัฐอนันต สงพราหมณ
ผพู ิพากษาหวั หนาศาลจงั หวัดนครศรธี รรมราช ผอู ํานวยการสาํ นักอํานวยการประจาํ ศาล
๖ øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ จงั หวดั นครศรธี รรมราช

ศาลจงั หวัดสรุ าษฎรธานี

นายภัทพงศ แกวพูล นายอุทัย เพญ็ สขุ สันต

ผจพู ังพิ หาวกัดษสารุ หาัวษหฎนรธา ศานาลี ผูอ าํ นวยกาจรงั สหาํ วนดั ักสอรุ าํ านษวฎยรกธ าารนปี ระจาํ ศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสรุ าษฎรธานี

นายสุรชาติ วรศรัณย นางปญุ ญศิ า รัตนนิธี

ผพู ิพากษาหัวจหังหนวา ัดศสาลรุ าเยษาฎวรชธนาแนลี ะครอบครวั ผูอํานวยการสาํ นกั จงงัาหนวปัดรสะจรุ าาํ ษศฎาลรเธ ยาานวี ชนและครอบครวั

ศาลแขวงภูเก็ต

นายพิทยา เพญ็ ประชุม นางสาวศรพี ร มลี อง

ผพู พิ ากษาหัวหนา ศาลแขวงภเู กต็ ผูอ าํ นวยการสํานกั งานประจําศาลแขวงภเู ก็ต

øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๗

ศาลจังหวดั ทงุ สง

นายอภิชาติ เองฉวน นางสาวณปภชั พลเมือง

ผูพพิ ากษาหัวหนาศาลจงั หวัดทงุ สง ผูอาํ นวยการสํานกั งานประจําศาลจงั หวดั ทงุ สง

ศาลจังหวดั พงั งา

นายประสงค บญุ วิจิตร นางจรยิ า อุยสยุ

ผูพิพากษาหวั หนาศาลจงั หวดั พงั งา ผอู าํ นวยการสจํานังหกั วอัดาํ นพวงั งยาการประจาํ ศาล

ศาลเยาวชนและครอบครวั จังหวดั ภูเก็ต

นางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา นางวนิดา ตนั วฒั นธนากุล
ผูพแิพละาคกรษอาบหควั รหัวนจา งั ศหาวลดั เภยาูเกวต็ชน ผูอ ํานวยแกลาะรคสรําอนบกั คงราวั นจปังรหะวจดั ําภศูเากลต็ เยาวชน
๘ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพงั งา

นายทรงชัย รตั นปริญญานนท นายจรูณศิลป บอุ อ น

ผพูแพิละาคกรษอาบหควั รหัวนจา ังศหาวลดั เพยาังวงชาน ผอู าํ นวยแกลาะรคสรําอนบกั คงราวั นจปงั รหะวจดั ําพศงัางลาเยาวชน

ศาลจังหวดั ตะกั่วปา

นายชยั ภวฒั น ชยาอนันตพฒั น นางวรชั ญร ดศิ แสงเพิม่ สริ ิ

ผูพิพจงัาหกวษัดาตหะวั กห่วั นปา า ศาล ผอู ํานวยกจาังรหสวําดั นตักะงกา่วั นปปา ระจําศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั นครศรีธรรมราช

นายปรีชา พรหมเพชร นางกรรณิการ วรี ะประดษิ ฐ

และผคูพริพอบากคษรัวาจหังวั หหวนัดา นศคารลศเยราีธวรรชมนราช ผูอแาํลนะวคยรกอาบรคสราํ วั นจกั ังงหาวนัดปนรคะรจศาํ รศีธารลรเมยราาวชชน

øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๙

ศาลแขวงสรุ าษฎรธานี

นายอาํ นาจ อาดาํ นางณชั ชา มูลนอ ย

ศาผลูพแิพขวากงสษุราาหษวั ฎหรนธา านี ผอู ําศนาวลยแกขาวรงสสาํ ุรนาักษงฎารนธ ปารนะี จาํ

ศาลจงั หวัดชมุ พร

นางอไุ รวรรณ ประชมุ จติ ร ไชยพรรค นางวิไล สารประดษิ ฐ

ผูพพิ ากษาหัวหนาศาลจงั หวดั ชมุ พร ผูอ ปาํ รนะวจยาํ กศาารลสจาํ ังนหกั วอัดําชนมุ วพยกราร

ศาลจงั หวดั กระบี่

นายกมล สปุ รียสุนทร นางพรนภา ดําพละวัน

ผพู ิพากษาหัวหนา ศาลจงั หวดั กระบี่ ผูอปํานระวจยาํกศาารลสจาํ งันหกั วอดัาํ กนรวะยบก่ีาร

๑๐ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ

ศาลแแขวงทงุ สง

นายเอกพล ชุตมิ าธกิ ุล นางภญิ ญา ชมุ จิตต

ผพู พิ ากษาหวั หนาศาลแขวงทงุ สง ผอู ํานวศยากลาแรสขาํวนงทักุงงสานงประจาํ

ศาลจังหวัดเวียงสระ

นายเสกสรรค ศลิ ปวิสทุ ธ์ิ นายสนุ นั ท นาคะ

ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเวยี งสระ ผอู าํ นวยกจางั รหสวาํ ดั นเวกั ยีงงาสนรปะระจาํ ศาล

ศาลแขวงนครศรธี รรมราช

นายสุพจน หนูเกลยี้ ง นางสาครรัตน ปรชี า

ผพู พิ านกคษราศหรัวธี หรรนมารศาาชลแขวง ผูอํานแวขยกวงานรสคาํรนศกัรธีงารนรมปรราะชจาํ ศาล
øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ
๑๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั ชมุ พร

นายอดิศกั ดิ์ กิจสดใส นางสาวรําไพ นครพรัด

ผพูแลพิ ะาคกรษอาบหควั รหัวนจางั ศหาวลัดเชยุมาพวชรน ผอู าํ นวแยลกะาครสรอํานบักคงราวั นจปงั หระวจัดาํชศุมาพลรเยาวชน

ศาลจังหวดั หลังสวน

นายกติ ติศักดิ์ อเนกธรี กุล นางสมสมัย ฐานธรรม

ผพู พิ ากษาหวั หนา ศาลจงั หวัดหลังสวน ผูอาํ นวยกจาังรหสวาํดั นหกั ลงังาสนวปนระจําศาล

ศาลจังหวดั ปากพนัง

นายวนนท บุญรักษ นางสาวพรทพิ ย คงชู
ผูพจพิ งั าหกวษดั าปหาัวกหพนนางัศาล ผอู าํ นวยกจาังหรสวาํดั นปกั างกาพนนปังระจําศาล
๑๒ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ

ศาลจงั หวดั ไชยา

นายภูวไนย พฒุ แกว นางพงึ พศิ พูลธรตั น

ผพู ิพากษาหัวหนา ศาลจงั หวดั ไชยา ผูอ าํ นวยการสาํ นักงานประจําศาลจังหวัดไชยา

ศาลเยาวชนและครอบครวั จงั หวัดกระบ่ี

นายนริศ วงศตระกูล นางสาวศลุ มี าศ อูเจรญิ

ผพูแลพิ ะาคกรษอาบหควั รหวั นจา งั ศหาวลัดเกยราะวบชี่น ผูอํานวยแกลาะรคสราํอนบกั คงราัวนจปงั หระวจดั ํากศราะลบเี่ยาวชน

ศาลจงั หวดั ระนอง

นายภคั นวลมีชอ่ื นางสวุ รรณา ขาวหิรัญ

ผูพิพากษาหัวหนาศาลจงั หวดั ระนอง ผอู ปํารนะวจยํากศาารลสจําังนหกั วอัดาํ รนะวนยอกงาร

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ ๑๓

ศาลแขวงกระบ่ี

นายวฒั นา ชินรัตน นางสาวเสาวลักษณ ทองพาศน

ผพู ิพากษาหวั หนา ศาลแขวงกระบ่ี ผอู ํานวยการสํานักงานประจําศาลแขวงกระบ่ี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั ระนอง

นายเคารพ คณุ ธรณ นายเชดิ ชาย ชัยทอง

ผแพู ลพิ ะาคกรษอาบหคัวรหัวจนงัา หศวาลดั เรยะานวอชงน ผูอาํ นวแยลกะาครรสอาํ บนคกั รงัวานจงัปหรวะัดจําระศนาลอเงยาวชน

๑๔ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ

สว นที่ ๓

ขอ มูลท่วั ไปสาํ นกั งานอธิบดผี ูพพิ ากษาภาค ๘

ประวัตสิ ํานกั งานอธิบดผี ูพิพากษาภาค ๘

๑. ประวัติ
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๔ (ร.ศ. ๑๑๗) มีการแบงการบริหารศาลในภูมิภาคเปนศาลมณฑล

ผูบังคับบัญชามณฑลเปน ตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลมณฑลชุมพร เดิมข้ึนกับศาลมณฑลชุมพร
มีอธิบดีศาลมณฑลชมุ พร เปนผูบงั คบั บญั ชามหี นา ทเ่ี ทียบเทาอธิบดีผพู ิพากษาภาคในปจ จบุ ัน

พ.ศ. ๒๔๖๑ (ร.ศ. ๑๓๖) เปล่ยี นชอ่ื เปน อธิบดผี ูพพิ ากษาศาลมณฑลสรุ าษฎรธ านี
พ.ศ. ๒๔๖๔ เปล่ียนชื่อเปน อธบิ ดผี พู พิ ากษาศาลมณฑลนครศรธี รรมราช
พ.ศ. ๒๔๗๙ เปลีย่ นชอ่ื เปน อธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘ จนถึงปจจุบัน สํานักงานตั้งอยู
อาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวดั นครศรธี รรมราช
พ.ศ. ๒๕๓๐ ยายสํานักงานมาทําการอยูบนชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดสุราษฎรธานี
ถนนดอนนก ตาํ บลตลาด อาํ เภอเมอื งสุราษฎรธ านี จังหวัดสรุ าษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยายสํานักงานมาทําการอยูบนช้ัน ๔ อาคารศาลแขวงสุราษฎรธานี
ถนนสรุ าษฎร - นาสาร ตาํ บลขนุ ทะเล อาํ เภอเมอื งสรุ าษฎรธ านี จงั หวดั สรุ าษฎรธ านี จนถงึ ปจ จบุ นั
๑๖ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ

๒. สถานท่ตี งั้
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ ตั้งอยูเลขท่ี ๕๕ อาคารศาลแขวงสุราษฎรธานี (ชั้น ๔)

ถนนสุราษฎร - นาสาร ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
เขตอาํ นาจอธิบดผี พู ิพากษาภาค ๘

สํานักงานอธิบดีผูพพิ ากษาภาค ๘ มเี ขตอํานาจครอบคลุมพื้นทีภ่ าคใตตอนบน รวม ๗
จงั หวดั ไดแ ก จังหวดั ชุมพร จังหวดั สรุ าษฎรธ านี จงั หวัดนครศรีธรรมราช จังหวดั ระนอง
จังหวัดกระบ่ี จงั หวดั พังงา และจังหวดั ภูเก็ต

๓. ศาลในเขตอํานาจ
ศาลยุติธรรมในเขตอํานาจสํานกั งานอธิบดีผูพพิ ากษาภาค ๘ มี ๒๖ ศาล ประกอบดวย

ศาลจงั หวัด จาํ นวน ๑๔ ศาล ศาลเยาวชนและครอบครัว จาํ นวน ๗ ศาล
๑. ศาลจังหวดั กระบ่ี ๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงั หวัดกระบ่ี
๒. ศาลจังหวัดเกาะสมยุ ๒. ศาลเยาวชนและครอบครวั จังหวัดชุมพร
๓. ศาลจงั หวดั ชมุ พร ๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั นครศรธี รรมราช
๔. ศาลจงั หวดั ไชยา ๔. ศาลเยาวชนและครอบครวั จงั หวดั พงั งา
๕. ศาลจงั หวดั ตะกั่วปา ๕. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั ภเู ก็ต
๖. ศาลจังหวดั ทงุ สง ๖. ศาลเยาวชนและครอบครวั จงั หวัดระนอง
๗. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ๗. ศาลเยาวชนและครอบครัวจงั หวัดสรุ าษฎรธานี
๘. ศาลจังหวัดปากพนงั
๙. ศาลจงั หวัดพังงา และศาลเยาวชนและครอบครวั (สาขา) จํานวน ๒ แหง
๑๐. ศาลจังหวัดภเู กต็ ๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา (ตะกัว่ ปา )
๑๑. ศาลจังหวดั ระนอง (ใชอาคารท่ที ําการและอัตรากาํ ลังของศาลจังหวดั ตะกั่วปา )
๑๒. ศาลจังหวัดเวียงสระ ๒. ศาลเยาวชนและครอบครวั จงั หวดั สรุ าษฎรธานี (เกาะสมยุ )
๑๓. ศาลจงั หวดั สุราษฎรธ านี (ใชอาคารท่ที าํ การและอัตรากําลงั ของศาลจังหวัดเกาะสมยุ )
๑๔. ศาลจงั หวดั หลงั สวน

ศาลแขวง จาํ นวน ๕ ศาล
๑. ศาลแขวงกระบี่
๒. ศาลแขวงทงุ สง
๓. ศาลแขวงนครศรธี รรมราช
๔. ศาลแขวงภูเกต็
๕. ศาลแขวงสรุ าษฎรธ านี

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๑๗

ศาลในเขตอํานาจสาํ นกั งา34นอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘
ศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผพู พิ ากษาภาค ๘

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ
๑๘

อํานาจหนาที่และการแบงสว นราชการภายใน
เนอ่ื งจากโครงสรา งของสาํ นกั งานอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘ เปน โครงสรา งทเี่ กดิ จากงานในหนา ทร่ี บั ผดิ ชอบ

ของขา ราชการ ๒ ประเภทรวมเขา ดว ยกนั คอื ขา ราชการตลุ าการและขา ราชการศาลยตุ ธิ รรม ดงั นนั้ การแบง งาน
ภายในระหวา งขา ราชการตุลาการและขา ราชการศาลยตุ ิธรรม จึงแบง เปน ๒ ลักษณะ คอื

๑. งานดา นตลุ าการ มอี ธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘ เปน ผบู งั คบั บญั ชาของขา ราชการตลุ าการศาลยตุ ธิ รรม
ในเขตอํานาจ

๑.๑ อธิบดีผูพิพากษาภาค มีอํานาจหนาที่เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๑๔ ดงั นี้

๑. น่ังพิจารณาและพิพากษาคดีใด ๆ ของศาลน้ันหรือเมื่อไดตรวจสํานวนคดีใดแลวมีอํานาจ
ทําความเหน็ แยงได

๒. ส่ังคํารองคําขอตาง ๆ ที่ย่ืนตอตนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความ
๓. ระมัดระวังการใชระเบียบวิธีการตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่น
ใหเปน ไปโดยถูกตอ ง เพ่ือใหการพจิ ารณาพิพากษาคดีเสร็จเดด็ ขาดไปโดยเร็ว
๔. ใหค ําแนะนาํ แกผ ูพ พิ ากษาในศาลนั้นในขอ ขัดขอ งเนอ่ื งในการปฏบิ ัตหิ นา ที่ของผพู พิ ากษา
๕. รวมมือกับเจาพนักงานฝายปกครองในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบ
และการดําเนนิ การงานสวนธุรการของศาล
๖. ทาํ รายงานคดแี ละกิจการของศาลสง ตามระเบียบ
๗. มีอาํ นาจหนา ทอี่ น่ื ตามที่กฎหมายกําหนด
๘. ส่ังใหหัวหนาสํานักงานประจําศาลยุติธรรมรายงานเกี่ยวกับคดีหรือรายงานกิจการอื่น
ของศาลท่ีอยใู นเขตอาํ นาจของตน
๙. ในกรณจี าํ เปน จะสง่ั ใหผ พู พิ ากษาคนใดคนหนง่ึ ในศาลทอี่ ยใู นเขตอาํ นาจของตนไปชว ยทาํ งาน
ช่ัวคราวมีกําหนดไมเกินสามเดือนในอีกศาลหน่ึงโดยความยินยอมของผูพิพากษาน้ันก็ได แลวรายงานไปยัง
ประธานศาลฎกี าทนั ที
๑.๒ รองอธิบดีผูพิพากษาภาค มีอํานาจหนาท่ีเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๑ วรรคหนง่ึ (๒) ประกอบมาตรา ๑๔ วรรคสอง ดังน้ี
๑. เปนผพู ิพากษาในศาลท่อี ยใู นเขตอาํ นาจ
๒. ส่งั คํารอ งคาํ ขอตา ง ๆ ทย่ี ่ืนตอ ตนตามบทบัญญัติแหง กฎหมายวา ดว ยวิธีพจิ ารณาความ
๓. ชวยอธบิ ดผี พู ิพากษาภาคตามที่อธบิ ดีผูพิพากษาภาคมอบหมาย
๑.๓ ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคมีอํานาจหนาท่ีตามคําสั่ง
สาํ นกั งานศาลยตุ ิธรรมกาํ หนด

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ ๑๙

๑.๔ เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง
แหง พระราชบญั ญตั ริ ะเบยี บราชการฝา ยตลุ าการศาลยตุ ธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และเมอื่ วนั ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) โดยประธานศาลฎีกาไดประกาศกําหนดใหมีตําแหนงเลขานุการ
ศาลยุติธรรมประจําภาคในสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคซึ่งเปนตําแหนงขาราชการตุลาการช้ันตนที่เรียกชื่อ
อยางอื่น โดยเทียบกับตําแหนงขาราชการตุลาการ ตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง แหงบทบัญญัติ ดังกลาว
และภายใตก ารบงั คบั บญั ชาสงู สดุ ของอธบิ ดีผูพ พิ ากษาภาค เลขานุการศาลยตุ ิธรรมประจําภาค มอี าํ นาจหนา ท่ี
ดงั น้ี

๑. กลน่ั กรองงานตา ง ๆ ทเ่ี สนออธิบดีผูพิพากษาภาค เพือ่ พิจารณาสงั่
๒. กาํ กับ ดแู ลใหมกี ารปฏิบัติตามคําส่งั
๓. ทาํ หนา ทปี่ ระสานงานระหวา งอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาคกบั ศาลในเขตอาํ นาจและหนว ยงานอน่ื
๔. ปฏบิ ตั งิ านอน่ื ตามท่อี ธบิ ดผี พู พิ ากษาภาคมอบหมาย
๒. งานดานธุรการ มีผูอํานวยการสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๘ เปนผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักศาลยตุ ธิ รรมประจําภาค ๘
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาคมีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏบิ ตั ริ าชการในฐานะหวั หนา สว นราชการทสี่ งู กวา กอง โดยอยภู ายใตก ารกาํ กบั ดแู ลและคาํ สงั่ ใหป ฏบิ ตั ริ าชการ
ตามกฎหมายของอธบิ ดีผพู พิ ากษาภาค สาํ นกั ศาลยตุ ิธรรมประจาํ ภาคมอี าํ นาจหนา ท่ี ดงั นี้
(ก) ดําเนินการเก่ียวกับราชการประจําและงานในอํานาจหนาที่ของอธิบดีผูพิพากษาภาค
ตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ตลอดจนการปฏิบัติราชการอื่นใด
ตามทีอ่ ธบิ ดีผูพ พิ ากษาภาคมอบหมาย
(ข) ดาํ เนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนกุ รรมการบริหารศาลยุติธรรมประจาํ ภาค
(ค) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนําและชี้แจงแกหนวยงานในเขตอํานาจของอธิบดี
ผูพิพากษาภาค เกี่ยวกับการดําเนินการดานการบริหาร เพ่ือใหผูปฏิบัติดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบ
(ง) ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบงานธุรการของหนวยงาน ในเขตอํานาจ
ของอธบิ ดีผพู พิ ากษาภาค และจดั ทาํ ขอเสนอแนะแนวนโยบายการบรหิ ารราชการของอธบิ ดีผพู ิพากษาภาค
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักศาลยุติธรรม
ประจาํ ภาคและหนวยงานในเขตอาํ นาจอธิบดผี ูพิพากษาภาคตามที่สํานกั งานศาลยตุ ิธรรมมอบหมาย
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ แผนงานโครงการของสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาคและหนว ยงานในเขตอํานาจอธิบดผี ูพิพากษาภาคตามท่ีสาํ นักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย
(ช) ดาํ เนนิ การเกย่ี วกบั เทคโนโลยสี ารสนเทศของสาํ นกั ศาลยตุ ธิ รรมประจาํ ภาค และหนว ยงาน
ในเขตอาํ นาจอธิบดีผูพพิ ากษาภาคตามทีส่ าํ นกั งานศาลยุตธิ รรมมอบหมาย

๒๐ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานท่ี มาตรการ
รักษาความปลอดภัย และยานพาหนะของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและหนวยงานในเขตอํานาจสํานักงาน
อธิบดีผูพพิ ากษาภาคตามทีส่ าํ นักงานศาลยตุ ิธรรมมอบหมาย

(ฌ) เปนศูนยขอมูล รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศทางดานคดี และดานการบริหารของ
สํานักศาลยตุ ธิ รรมประจาํ ภาคและหนว ยงานในเขตอํานาจสาํ นักงานอธิบดีผูพ ิพากษาภาค

(ญ) ดาํ เนนิ การเกยี่ วกบั งานออกแบบ กอ สรา ง ปรบั ปรงุ ซอ มแซมอาคารสถานทแ่ี ละบา นพกั ของ
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและหนวยงานในเขตอํานาจสํานักงานอธบิ ดผี พู ิพากษาภาค

(ฎ) ประสานงานกับหนว ยงานภายนอกในกระบวนการยตุ ธิ รรมและหนวยงานอนื่ ทเี่ กี่ยวขอ ง
เพอื่ อาํ นวยความสะดวกในระดบั ภาค

(ฏ) ตดิ ตามและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ริ าชการของสาํ นกั ศาลยตุ ธิ รรมประจาํ ภาค และหนว ยงาน
ในเขตอาํ นาจสํานักงานอธบิ ดีผูพิพากษาภาค

(ฐ) บริหารงานทัว่ ไปของสํานกั ศาลยุติธรรมประจําภาค
การแบง สว นราชการภายใน โดยแบงสว นราชการภายในออกเปน ๗ สวน ไดแก
(๑) สว นชวยอํานวยการ

(ก) ปฏบิ ตั งิ านสารบรรณทวั่ ไป สารบรรณคดแี ละงานธรุ การทว่ั ไปของสาํ นกั ศาลยตุ ธิ รรมประจาํ ภาค
(ข) ดาํ เนินงานหอ งสมดุ ของสํานักศาลยุตธิ รรมประจาํ ภาค
(ค) ดาํ เนนิ งานเลขานกุ ารคณะอนกุ รรมการบรหิ ารศาลยตุ ธิ รรมประจาํ ภาค และคณะทาํ งาน
สงเสริมจรยิ ธรรมประจาํ ภาค
(ง) ดําเนินงานธุรการท่ีเก่ียวของกับกิจการผูพิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว
ในเขตอํานาจสํานักงานอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค
(จ) ดําเนนิ การเกี่ยวกับงานรฐั พิธี และงานพธิ กี ารของสาํ นักศาลยตุ ิธรรมประจาํ ภาค
(ฉ) ดาํ เนนิ งานในสว นทเ่ี กยี่ วขอ งกบั งานเลขานกุ ารนกั บรหิ ารของสาํ นกั ศาลยตุ ธิ รรมประจาํ ภาค
(ช) ดาํ เนนิ งานประสานความรว มมอื ทงั้ ภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วของ
(ซ) ใหค าํ ปรกึ ษา แนะนําเก่ียวกับงานธุรการท่ัวไปและที่เก่ยี วขอ งของหนวยงานในเขตอาํ นาจ
อธบิ ดผี พู ิพากษาภาค
(ฌ) ดาํ เนนิ การเกี่ยวกบั ราชการประจาํ และงานในหนาท่ขี องอธิบดผี พู ิพากษาภาคท่ีเกยี่ วขอ ง
(ญ) ดาํ เนินงานเกีย่ วกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของสว นงาน
(ฎ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ ๒๑

(๒) สว นคลงั และอาคารสถานท่ี
(ก) ดําเนินการเก่ยี วกับการเงนิ งบประมาณและการเงนิ นอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการเกย่ี วกับงานบัญชี
(ค) จัดทําคําของบประมาณประจําป และคําของบประมาณเพิ่มเติมของสํานักศาลยุติธรรม

ประจําภาค
(ง) ดาํ เนนิ งานรกั ษาความปลอดภยั บคุ คล อาคารสถานทแ่ี ละยานพาหนะของสาํ นกั ศาลยตุ ธิ รรม

ประจําภาค และใหคําปรึกษา แนะนํา งานรักษาความปลอดภัยของหนวยงานในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดี
ผพู พิ ากษาภาคตามท่ีกฎหมายและระเบยี บกําหนด

(จ) ดาํ เนนิ การจัดซือ้ จัดจา ง ตรวจเก็บรักษา เบิกจาย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ และทรัพยสนิ
ตลอดจนการซอ มบาํ รุงและจาํ หนายพสั ดุ

(ฉ) วิเคราะหประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนดําเนินงานและการจัดทํา
พสั ดปุ ระจาํ ป

(ช) ดําเนินการสํารวจ ตรวจท่ีดิน ส่ิงกอสราง งานปรับปรุงซอมแซม บันทึกและปรับปรุง
ฐานขอ มูลดานทีด่ นิ และสง่ิ กอสรา งประกอบการของบประมาณ

(ซ) ประสานงานออกแบบและกอสราง สํารวจ วางผังออกแบบ เขียนแบบประมาณราคา
และระยะเวลาในการกอสราง ควบคุมคุณภาพงาน และรายงานความคืบหนา ในการออกแบบและกอสราง
ของหนวยงานในเขตอธิบดผี พู พิ ากษาภาค

(ฌ) ดําเนินงานเก่ยี วกับงานแผน งบประมาณ และรายงานของสวนงาน
(ญ) ปฏบิ ตั งิ านรวมกบั หรอื สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนว ยงานอ่ืน ที่เกี่ยวขอ งหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(๓) สวนวชิ าการและงานคดี
(ก) ศกึ ษา คน ควา วเิ คราะห และเสนอแนะมาตรฐานการอาํ นวยความยตุ ธิ รรม ในสว นวชิ าการ
และงานคดีท่เี หมาะสมในแตล ะภาค
(ข) ดาํ เนนิ การสนบั สนนุ งานตรวจราชการและนเิ ทศงานของหนว ยงาน ในเขตอาํ นาจสาํ นกั งาน
อธิบดผี พู ิพากษาภาค
(ค) ใหค าํ ปรกึ ษาดา นกฎหมาย ดา นธรุ การคดี การบงั คบั คดผี ปู ระกนั แกห นว ยงานในเขตอาํ นาจ
สาํ นักงานอธิบดีผูพพิ ากษาภาค
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริม และสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรายงานคดีตามระเบียบสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาควาดวย
การรายงานคดี

๒๒ øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ

(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับสนับสนุนการตรวจรางคําพิพากษาและการรวมเปนองคคณะของ
หนวยงานในเขตอาํ นาจสํานกั งานอธิบดีผพู พิ ากษาภาค

(ช) ดาํ เนนิ งานเกี่ยวกบั งานแผนงบประมาณ และรายงานผลของสวนงาน
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เก่ียวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(๔) สว นเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) เปนศูนยขอมูลรวมถึงจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทางดานคดีและดานการบริหารของ
หนวยงานใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและของ
หนว ยงานในเขตอาํ นาจสํานกั งานอธิบดผี ูพ พิ ากษาภาค
(ข) ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไขปญหาการทํางานของระบบงาน
ระบบฐานขอ มลู ระบบเครอื ขา ย ระบบคอมพวิ เตอร และระบบสารสนเทศใหส ามารถรองรบั การปฏบิ ตั งิ านของ
หนว ยงานไดอ ยางสะดวก รวดเรว็ และมปี ระสทิ ธิภาพ
(ค) บริหารจัดการใชงานบนระบบเครือขายท่ีใชงานผานระบบอินเทอรเน็ตระบบส่ือสาร
ทางไกลผา นจอภาพ การใหบ รกิ ารเวบ็ ไซตแ ละจดหมายอเิ ลก็ ทรอนกิ สข องสาํ นกั ศาลยตุ ธิ รรมประจาํ ภาคและของ
หนวยงานในเขตอํานาจสํานกั งานอธิบดผี พู พิ ากษาภาค
(ง) บรหิ ารจดั การระบบรกั ษาความปลอดภยั ในการสอ่ื สารขอ มลู ผา นเครอื ขา ยและการเชอ่ื มโยง
ระบบเครอื ขา ยของสาํ นกั ศาลยตุ ธิ รรมประจาํ ภาคและของหนว ยงานในเขตอาํ นาจสาํ นกั งานอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค
(จ) ใหค าํ ปรกึ ษาแนะนาํ และถา ยทอดองคค วามรใู นการดแู ล บาํ รงุ รกั ษา แกไ ขปญ หา การใชง าน
โปรแกรมปฏิบัติงานตาง ๆ และการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ แกบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรม
ประจาํ ภาคและของหนว ยงานในเขตอาํ นาจสาํ นกั งานอธิบดผี พู พิ ากษาภาค
(ฉ) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบงาน ระบบเครือขาย
และระบบคอมพิวเตอรเพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําป ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักศาลยุติธรรม
ประจาํ ภาคและของหนวยงานในเขตอาํ นาจสํานกั งานอธิบดีผพู ิพากษาภาค
(ช) ศึกษาวิเคราะหออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ของหนวยงานเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและของหนวยงานใน
เขตอํานาจสาํ นกั งานอธิบดีผูพพิ ากษาภาค
(ซ) ดาํ เนนิ การประสานงานกบั สาํ นกั งานศาลยตุ ธิ รรมและปฏบิ ตั งิ านรว มกบั สาํ นกั เทคโนโลยสี ารสนเทศ
(ฌ) ดาํ เนนิ งานเกย่ี วกบั งานแผน งบประมาณ และรายงานผลของสวนงาน
(ญ) ปฏบิ ตั งิ านรว มกบั หรอื สนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ านของหนว ยงานอนื่ ทเ่ี กยี่ วขอ งหรอื ทไี่ ดร บั มอบหมาย

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ ๒๓

(๕) สวนบริหารทรัพยากรบุคคล
(ก) ดาํ เนินการพฒั นาขา ราชการฝา ยตลุ าการศาลยุติธรรมระดับภาค
(ข) ประสานงานดา นการพฒั นาขาราชการฝายตุลาการศาลยตุ ิธรรม
(ค) ดําเนนิ การเกีย่ วกับทนุ การศึกษา
(ง) ดาํ เนนิ การเกยี่ วกับงานวชิ าการดานบุคคล
(จ) ดาํ เนนิ งานเก่ยี วกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของสว นงาน
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย
(๖) สว นแผนงานและงบประมาณ
(ก) จดั ทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณระดับภาค
(ข) ประสานแผนงาน โครงการ และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามแผนงานโครงการ
(ค) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในภาค รวมถึงการติดตาม

ประเมินผลแผนงาน โครงการของภาค
(ง) ดาํ เนนิ งานเกยี่ วกบั งานแผน งบประมาณ และรายงานผลของสวนงาน
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย
(๗) สวนเจา พนักงานตาํ รวจศาล
(ก) รักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพยสนิ ในบรเิ วณศาล
(ข) ปอ งกันและปราบปรามการกระทาํ ความผดิ ในบริเวณศาล
(ค) รักษาความปลอดภัยและคุมครองขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานและลูกจางของศาลและสํานักงานศาลยุติธรรม
ซ่ึงกระทําการตามหนาที่หรือเพราะเหตุท่ีจะกระทําหรือไดกระทําการตามหนาท่ี รวมทั้งอาคารสถานท่ีและ
ทรพั ยส นิ ของศาลและสํานักงานศาลยตุ ธิ รรม

(ง) ปฏบิ ตั ติ ามคาํ สงั่ ศาลในการแจง ใหพ นกั งานฝา ยปกครองหรอื ตาํ รวจจบั ผตู อ งหาหรอื จาํ เลย
ที่ไดรับการปลอยช่ัวคราวโดยศาลแลวหนีหรือจะหลบหนีหรือถามีเหตุจําเปนที่ไมสามารถขอความชวยเหลือ
จากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดทันทวงที ก็ใหมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยนั้นได และเมื่อจับไดแลว
ใหนาํ ผูถูกจับไปยงั ศาลโดยเร็ว

(จ) เมื่อศาลไดออกหมายจับผูท่ีไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําส่ังศาลใหศาลมีคําสั่งต้ัง
เจาพนักงานตํารวจศาลเปนผูจัดการตามหมายจับ และหากศาลเห็นสมควรศาลอาจใหพนักงานฝายปกครอง
หรอื ตาํ รวจเปน ผจู ัดการตามหมายจบั ดวยโดยมีเจา พนกั งานตํารวจศาลเปนผูสนับสนนุ กไ็ ด

๒๔ øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ

แผนผงั โครงสรางสาํ นกั งานอธิบดผี พู พิ ากษาภาค ๘

สํานกั งานอธบิ ดผี ูพ พิ ากษาภาค ๘

อธบิ ดผี ูพิพากษาภาค ๘

รองอธิบดีฯ รองอธบิ ดีฯ รองอธิบดฯี รองอธบิ ดีฯ รองอธิบดีฯ รองอธบิ ดฯี

หน.ภาคฯ หน.ภาคฯ หน.ภาคฯ หน.ภาคฯ(วา ง) หน.ภาคฯ(วา ง) หน.ภาคฯ(วา ง)

ผพู พิ ากษาอาวุโสประจําสาํ นกั งานอธบิ ดีผพู ิพากษาภาค ๘

เลขานุการศาลยตุ ิธรรมประจําภาค ๘

สํานกั ศาลยตุ ธิ รรมประจาํ ภาค ๘

ผูอาํ นวยการสาํ นักศาลยุตธิ รรมประจําภาค ๘

สวนคลังและอาคารสถานที่ สวนชว ยอาํ นวยการ สว นวิชาการและงานคดี

สว นเทคโนโลยี สวนบรหิ าร สว นแผนงาน สว นเจาพนักงาน
สารสนเทศ ทรัพยากรบคุ คล และงบประมาณ ตํารวจศาล

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ ๒๕

43

กรอบอัตรากําลังขาราชการตลุ าการ สาํ นกั งานอธบิ ดีผพู พิ ากษาภาค ๘

กรอบอตั รากำลังขา ราชการตุลาการ สำนกั งานอธิบดผี พู ิพากษาภาค ๘

ตาตราารงาทงี่ ท๑ี่ ๑แสแดสงกดรงอกบรออตับรอาัตกรำาลกงั ขาํ ลา รงั าขชากราารชตกลุ าารกตาลุราสกำานรกั สงาํานนอกั ธงบิ าดนีผอูพ ธิพบิ าดกผี ษพู าพิภาาคกษ๘าภาค ๘

ตำแหนง กรอบ แตง ตัง้ วา ง ไปชวย มาชว ย
อธบิ ดผี พู ิพากษาภาค ๘ อัตรา ราชการ ราชการ
รองอธิบดีผพู พิ ากษาภาค ๘ ๑ ๑- - -
ผพู ิพากษาหัวหนาศาลประจำสำนกั งาน ๖ ๖- - -
ผูพพิ ากษาอาวโุ ส ๖ ๓๓ - -
เลขานกุ ารศาลยตุ ิธรรมประจำภาค ๘ ๓ ๒๑ - -
๑ ๑- - -
รวม ๑๗ ๑๓ ๔ - -

ขา ราขชา กราาชรตกุลาราตกลุ าารกจาํารนจวำนนว๑น๓๑ค๓นคไนดแไดกแ  ก
๑. นาย๑ป.ญญนาายปชญ อญมณา ี ชอ มณี อธิบดอผี ธูพิบดพิ ีผาูพกษพิ าากภษาคาภ๘าค ๘
๒. นาย๒วิโ.รจนนายวติโ้งัรสจุภนา กตจิ ้งั สุภากิจ รองอรธอิบงดอีผธบิูพดิพีผาพูกิพษาากภษาาคภ๘าค ๘
๓. นาย๓วชิ. ยั นาเยดวชชิ ชยั ตุ พิ เดงศชช ตุ พิ งศ รองอรธอบิ งดอผีธิบพู ดิพีผาพูกิพษาากภษาาคภ๘าค ๘
๔. นาย๔ธน. ชนยั ายเธปนรชมยั ธนเวปิศรษิมธฏน วศิ ษิ ฏ รองอรธอิบงดอผีธิบูพดพิ ีผาพูกพิษาากภษาาคภ๘าค ๘
๕. นาย๕น.ฤเนทาพยนอฤภเทริ พกั ษอเ นภติริพกั ษงศเ น ติพงศ รองอรธอบิ งดอผีธิบูพ ดิพผี าพูกิพษาากภษาาคภ๘าค ๘
๖. นาย๖ป.ริญนญายาปพรงญิ ศญ เาจพยี งรศน ัยเจกยีลุ รกนนัยกกุลกนรกองอรธอิบงดอผีธบิูพดิพีผาูพกพิษาากภษาาคภ๘าค ๘
๗. นางพ๗น. ิดนาางบพุญนิดราอดบุญรอด รองอรธอบิ งดอผีธบิูพดิพผี าูพกพิษาากภษาาคภ๘าค ๘
๘. นาย๘ส.นุ ทนรายคสงุนศทรีชราคยงศรีชาย ผูพพิ าผกพู พิษาากหษัวาหหวันหา นศาาศลาปลปรระะจจําำสสำาํ นนักักงงาานนอธอิบธดิบผี ดูพ ผีพิ ูพากพิ ษาากภษาคาภ๘าค ๘
๙. นาย๙ส.มโนชคายสมมมี โะชแคมมีมะแม ผูพิพาผกพู ิพษาากหษัวาหหวันหานศาาศลาปลปรระะจจําำสสำาํ นนักกั งงาานนอธอิบธดบิ ผี ดูพผีพิ พูากพิ ษาากภษาคาภ๘าค ๘
๑๐. นา๑ย๐ชัย. นรตัายนช ปัยรย ัตะนพ ลปาย กะรพลากร ผพู ิพาผกูพพิษาากหษวั าหัวนหานศาาศลาปลปรระะจจําำสำํานนักักงงาานนอธอบิ ธดิบีผดพู ีผพิ พูากพิ ษาากภษาคาภ๘าค ๘
๑๑. นา๑งส๑า.วนสานุ งสันาทว สวนุ สันาทค าวรสวาะคารวะ ผูพพิ าผกพู ิพษาากอษาาวอโุ าสวปุโสรปะรจะาํจสำสําำนนักงานนออธธบิ บิ ดีผดพูีผพิพู าพิ กษากาภษาาคภ๘าค ๘
๑๒. นา๑ย๒พ.ิสนณั าหยพชสิ มัณภหูพ ลชมภพู ล ผพู ิพาผกูพิพษาากอษาาวอโุ าสวปุโสรปะรจะาํจำสสําำนนกั งานนออธธิบิบดีผดูพผี พิูพาิพกษากาภษาาคภ๘าค ๘
๑๓. นา๑ย๓เก.รนยี างยศเักรดีย์ิ รงอศักดดพ์ิ นั รอธุชดูพันธชุ ู เลขาเนลกุ ขาารนศุกาาลรยศตุาลธิ ยรรตุ มิธรปรรมะปจรําะภจาำคภา๘ค ๘

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖ øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ

กรอบอัตรากาํ ลงั ขา ราชการศาลย4ุต4ธิ รรม สาํ นกั ศาลยตุ ิธรรมประจําภาค ๘

กรอบอตั รากำลงั ขาราชการศาลยตุ ิธรรม สำนกั ศาลยุติธรรมประจำภาค ๘
ตารตาางรทา่ีง๒ท่ี ๒แสดแงสกดรองกบรออตั บราอกตั ำรลาังกขาํ า ลรังาขชากราารชศกาลารยศุตาิธลรรยมุตธิสรำรนมกั งสาาํ นนศกั าศลายลตุ ยธิ ตุรรธิ มรปรมระปจรำะภจาําคภา๘ค ๘

ตำแหนง กรอบอตั รา บรรจุ วา ง ไปชว ยราชการ มาชว ยราชการ

ผอู ำนวยการฯ ๑ ๑- - -
๑ -๑ - -
เจาพนักงานศาลยตุ ธิ รรม(เชย่ี วชาญ) ๕ ๕- - -
สวนชวยอำนวยการ ๔ ๓๑ - -
สวนแผนงานและงบประมาณ ๒ ๒- - -
สวนบรหิ ารทรพั ยากรบุคคล ๘ ๕๓ - -
๑๑ ๘๓ - -
สว นคลังและอาคารสถานที่ ๓ ๓- - -
สว นวชิ าการและงานคดี ๖ ๓๓ - -
สวนเทคโนโลยสี ารสนเทศ ๔๑ ๓๐ ๑๑
สวนเจา พนักงานตำรวจศาล - -
๑ ๑- - -
รวมขา ราชการศาลยตุ ธิ รรม ๑ ๑-
ลูกจา งประจำ - -
พนกั งานขับรถยนต ๑ ๑- - -
๑ ๑- - -
รวมลกู จางประจำ ๑ ๑- - -
พนกั งานราชการ ๓ ๓-
พนกั งานขับรถยนต - -
นกั จดั การงานท่ัวไป ๑ ๑- - -
๑ ๑- - -
พนกั งานสถานที่ ๒ ๒-
รวมพนกั งานราชการ

ลูกจา งชว่ั คราว
นักจัดการงานท่วั ไป

นกั ทรพั ยากรบคุ คล
รวมลกู จา งชว่ั คราว

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ

๒๗

สํานักศาลยตุ ิธรรมประจําภาค ๘ มขี า ราชการศาลยตุ ิธรรม จาํ นวน ๓๐ คน

๑. นางอดุ มลกั ษณ เพง็ รัตน ผอู ํานวยการสํานักศาลยตุ ิธรรมประจําภาค ๘
๒. นายสันติสุข แดนพสิ ทุ ธ์ิ นกั วิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
๓. นางบรรเลง เกตุสรุ นิ ทร นกั จัดการงานทว่ั ไปชํานาญการพเิ ศษ
๔. นางนนั ทณา อ้งึ สกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๕. นางจรยิ า เพชรนอย นกั วชิ าการเงินและบญั ชีชํานาญการพิเศษ
๖. นางจิรภา อดทน เจา พนักงานศาลยตุ ธิ รรมชาํ นาญการพเิ ศษ
๗. นางสาวธาราทพิ ย สุขสการ นกั ทรพั ยากรบคุ คลชาํ นาญการพิเศษ
๘. นายฐติ วฒั น ทศั นไตรลักษณ เจา พนกั งานตาํ รวจศาลชาํ นาญการ
๙. นางสาวอรุณี อนิ ทรจ ุย นติ กิ รชํานาญการ
๑๐. นายอทิ ธิเดช เสนเรอื ง นติ กิ รชํานาญการ
๑๑. พ.ต.ต.รัตนะชยั เสียงเสนาะ เจา พนักงานตํารวจศาลชาํ นาญการ
๑๒. นายพนมกร รุยนั ตเ ฟองชยั นิตกิ รชาํ นาญการ
๑๓. นางสาวนฤมล อาจหาญ นติ กิ รชํานาญการ
๑๔. นายชยั ชนะ โอโลรัมย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๑๕. นางกรวิกา หนพู มุ เรียง เจา พนักงานศาลยุติธรรมชาํ นาญการ
๑๖. นายพิชิต อุไรรตั น นักวชิ าการคอมพวิ เตอรปฏิบัตกิ าร
๑๗. นางสาวณัฐนันท หนูแกว นักวชิ าการพสั ดปุ ฏิบัตกิ าร
๑๘. นางจนิ ตนา วรดิลก เจา พนักงานศาลยตุ ิธรรมปฏิบตั ิการ
๑๙. นายอรรถพล บญุ รัตน นักวิชาการคอมพวิ เตอรป ฏิบัตกิ าร
๒๐. นางวชั รีย สิรวิ รจรรยาดี นกั จดั การงานท่วั ไปปฏบิ ตั ิการ
๒๑. นายจเร บุญเกตุ นกั จัดการงานทว่ั ไปปฏิบตั กิ าร
๒๒. นางสาวเจนจริ า ปาสาบตุ ร นักวิชาการเงินและบญั ชปี ฏิบัติการ
๒๓. นางสาวณฏั ฐพรรนศ จนี ก้มิ เจาพนกั งานตํารวจศาลปฏบิ ตั ิการ
๒๔. นางสาวปุญญศิ า ขันทะเสน เจาพนกั งานศาลยุติธรรมปฏิบตั ิการ
๒๕. นางสาวอญั ชลี วชั ระพาณิชย นักวิเคราะหน โยบายและแผนปฏบิ ัตกิ าร
๒๖. นางสาวชนดิ า กฤตโยภาส นกั วิเคราะหน โยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๗. นางกันยารัตน บญุ เกอ้ื เจา พนกั งานการเงนิ และบญั ชีชํานาญงาน
๒๘. นางสาวเหมวรรณ ไชยเดช เจา พนกั งานการเงนิ และบัญชีชาํ นาญงาน
๒๙. นางสปุ รญี า สุวรรณชล เจาพนักงานธุรการปฏบิ ตั ิงาน
๓๐. นางสาวธรรมิกา บุญมาชาติ เจา พนกั งานธรุ การปฏิบัตงิ าน

๒๘ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

ลูกจา งประจาํ จาํ นวน ๑ คน ไดแก
๑. นายสภุ ภณ วราสนิ ธ พนกั งานขับรถยนต
พนักงานขบั รถยนต
พนักงานราชการ จํานวน ๓ คน ไดแ ก พนักงานสถานท่ี
๑. นายบัญชา ขาวนวล นกั จดั การงานทั่วไป
๒. นางอารีย ปานซัง นักจดั การงานท่วั ไป
๓. นางสาวคนงึ นติ ย เพชรชู นักทรพั ยากรบคุ คล

ลูกจางชว่ั คราว จํานวน ๒ คน ไดแ ก
๑. นายกติ ติพศ ภมุ ศรี
๒. นางสาวจฑุ าภรณ ศรีประเสริฐ

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๒๙

อัตรากําลังขา ราชการตลุ ากา4ร7ขา ราชการศาลยุตธิ รรม
ลกู จา ง พนกั งานราชกาอรัตศราาลกยำตุ ลธิังรขรา มราขชอกางรศตาลุ ายกตุ าิธรรขรมา รใานชเขกตารอศําานลายจตุ อิธธริบรมดผี พู พิ ากษาภาค ๘

ลูกจาง พนกั งานราชการศาลยตุ ิธรรม ของศาลยตุ ิธรรมในเขตอำนาจอธบิ ดผี พู พิ ากษาภาค ๘
ตาลตรูาการงจาทางงี่ท๓ี่ข๓อแแงลสศแะดาสลงลดอูกยัตงจุตอรา ิางัธตกรรขาํราอลมกงังใศำขนาลาเลัรงขยาขตชตุาอกิธรำราานรรชมศากใาจนาลอรเยขธศตุิบตาธิ อดลราํีผรยนูมพุตาิพิธจพราอนกรธักมิบษงดาาพนีผภนูพราาัคกิพชงาก๘ากานษรราศภาาชลาคกยตุา๘ริธรศรามลยุติธรรม และ

ท่ี หนว ยงาน ตลุ าการ ขา ราชการ ลูกจาง ลูกจา ง พนักงาน รวม
๑ สนง.อธิบดผี พู ิพากษาภาค ๘ ๑๓ ๓๐ ประจำ ชั่วคราว ราชการ ๔๙
๒ ศาลจงั หวัดกระบี่ ๑๙ ๓๔ ๖๗
๓ ศาลจังหวัดเกาะสมยุ ๙ ๒๘ ๑๒ ๓ ๕๐
๔ ศาลจงั หวดั ชมุ พร ๑๑ ๓๓ ๑๕ ๘ ๔๘
๕ ศาลจงั หวัดไชยา ๗ ๒๒ ๑๗ ๕ ๓๘
๖ ศาลจงั หวดั ตะกั่วปา ๕ ๒๕ -๑ ๓ ๓๖
๗ ศาลจังหวดั ทงุ สง ๑๕ ๕๑ ๒๒ ๕ ๖๑
๘ ศาลจังหวดั นครศรีธรรมราช ๑๙ ๕๑ ๑๒ ๓ ๗๔
๙ ศาลจงั หวดั ปากพนงั ๘ ๒๗ -๑ ๔ ๔๑
๑๐ ศาลจงั หวัดพงั งา ๗ ๒๗ ๓- ๑ ๔๔
๑๑ ศาลจังหวดั ภเู กต็ ๒๑ ๔๓ ๒๒ ๒ ๗๗
๑๒ ศาลจงั หวดั ระนอง ๗ ๒๙ ๓๕ ๒ ๔๔
๑๓ ศาลจงั หวดั เวยี งสระ ๑๑ ๒๙ -๕ ๘ ๔๑
๑๔ ศาลจงั หวดั สุราษฎรธ านี ๒๑ ๔๖ ๒๑ ๕ ๗๙
๑๕ ศาลจังหวัดหลังสวน ๘ ๒๗ -- ๑ ๔๐
๑๖ ศาลแขวงทุงสง ๗ ๒๕ ๓๓ ๖ ๓๕
๑๗ ศาลแขวงนครศรธี รรมราช ๗ ๒๖ ๑๓ ๑ ๔๓
๑๘ ศาลแขวงภเู ก็ต ๗ ๓๕ ๑๑ ๑ ๔๖
๑๙ ศาลแขวงสุราษฎรธานี ๗ ๒๖ ๑๓ ๖ ๔๕
๒๐ ศาลแขวงกระบี่ ๔ ๓๗ ๑๑ ๒ ๔๒
๒๑ ศาลเยาวชนฯ กระบี่ ๓ ๑๗ ๒๒ ๘ ๒๓
๒๒ ศาลเยาวชนฯ ชมุ พร ๔ ๑๘ ๑- - ๒๔
๒๓ ศาลเยาวชนฯ นครศรีธรรมราช ๕ ๒๒ ๑- ๒ ๓๑
๒๔ ศาลเยาวชนฯ พงั งา ๕ ๑๘ ๑- ๒ ๒๕
๒๕ ศาลเยาวชนฯ ภูเกต็ ๕ ๒๐ ๒- ๒ ๒๗
๒๖ ศาลเยาวชนฯ ระนอง ๓ ๑๗ ๑- ๑ ๒๓
๒๗ ศาลเยาวชนฯ สรุ าษฎรธานี ๖ ๒๑ ๒- - ๓๑
๒๔๔ ๗๘๔ ๑- ๒ ๑,๑๙๕
รวม ๑- ๓
๓๕ ๔๖ ๘๖

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๐ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

อตั รากาํ ลงั ขาราชการฝายตลุ 4าก8ารศาลยุติธรรมในเขตอํานาจ
อตั รากขำาลรังาขชา กราชรกฝาารยฝตา ุลยตากุลากราศราศลายลุตยิธตุ ริธรมรมในในเขเขตตออําำนนาจประกอบดวยขาราชการตุลาการ
ขาราชการศาลขยาุตริธารชรกมารลฝูกาจยาตงุลปารกะาจรําศาพลนยักุตงิธารนรมราในชเกขาตรอศำานลายจุตปิธรระรกมอบแดลวะยลขูกาจราางชชกั่วาครรตาุลวาการ
ใขนาปรา พชก.ศา.ร๒ศ๕าล๖ย๒ุตธิ มรจี ราํมนลวกูนจทา ง้ั งสปนิ้ ระ๑จ,ำ๑๑พน๓กั คงนานแรลาชะกในารปศ พาล.ศย.ตุ ธิ๒ร๕รม๖๓แลมะจี ลาํ ูกนจวานงชท่วัง้ั คสรน้ิ าว๑,ใ๑น๙ป๕ ๒ค๕น๖๒ มี
จำนวนทัง้ ส้นิ ๑,๑๑๓ คน และในป ๒๕๖๓ มจี ำนวนทัง้ สนิ้ ๑,๑๙๕ คน

ตตาารราางงทที่ ่ี ๔๔ แแสสดดงงออตั ัตรรากากาํ ลำังลขังาขราารชากชากราฝราฝยาตยุลตาุลกาากรศาราลศยาุตลิธยรุตริธมรใรนมเขในตเอขาํ ตนอาำจนาจ เปรียบเทียบป
เปพร.ศีย.บ๒เท๕ยี๖บ๒ป– พ๒.ศ๕.๖๒๓๕๖๒ – ๒๕๖๓

พ.ศ. ตุลาการ ขา ราชการ ลูกจา งประจำ พนักงาน ลกู จาง รวม
ราชการ ชั่วคราว

๒๕๖๒ ๒๓๖ ๗๐๘ ๓๕ ๔๔ ๙๐ ๑,๑๑๓

๒๕๖๓ ๒๔๔ ๗๘๔ ๓๕ ๔๖ ๘๖ ๑,๑๙๕

แผนภูมแิ สดงอัตรากาํ ลังขาราชการฝายตลุ าการศาลยตุ ธิ รรม
ในเขตอาํ นาจ เปรยี บเทียบป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

1,200

1,000
ตุลาการ

ํจานวน (คน) 800 ขา ราชการ

600 ลกู จางประจาํ
พนกั งานราชการ

400 ลูกจา งชั่วคราว

200 รวม

0

2562 2563

ป พ.ศ.
จากขอมูลขางตน ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.
๒๕๖๒จารกอ ขยอลมะลู ๗ข.า๓ง๗ตน ขา ราชการฝายตลุ าการศาลยตุ ธิ รรมในเขตอํานาจ ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เพม่ิ ขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๖๒ รอ ยละ ๗.๓๗

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๓๑


Click to View FlipBook Version
Previous Book
m1 mukadepan
Next Book
Pendidikan Keterampilan Hidup