The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pichit Urairat, 2021-03-23 21:03:28

รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘

JOR8 Annual Report 2020

สว นท่ี ๔

สถติ กิ ารพจิ ารณาพิพากษาคดี
ของศาลในเขตอํานาจ

50

สถติ ิคสดถีกติาิครพดกีิจาารรพณิจาาพรณิพาาพกษพิ าาคกษดาขี คอดงขีศอางลศยาตุ ลิธยรตุ ริธมรใรนมเใขนตเขอตาํ นอำานจาจ
ใใศนนาเเลขขจตตังพ๗๒ออศหพิํา๖ําศาวนนาลาัดกศาาลยจษาจ๑ุตลนาสไ๔ิธคดอําแรดนกแ ศรบเี จกักยมางางาลใอศกวานศาอนชนศเลากนี้ยขอาจลัแเงตธลปังมยลิบอแหนุีศตะําดขวคาิธนีวผัดศลรรงาูพเอาจรกจลังบิพ๕มาสหจคาะใําวังรศกนสนัดหวั าษมเทัใกวลขนุยาเี่ังดตกภเาแแขดิอาน๑ลลตใคำอะน๔ะอนธศเศำ๘ขาิศบนาาตจลาลทาดอสลจจเี่ีผมำยสำังูนีพอศาหนำาําิพวานัวกจนลชักัดางาแนไกงตาดจาขแษะนแพนวลกากออิจง่ัวะภธธาศปค๕าิิบบราาครณดลดอศีผจี๘ผาบาูพงัพูพลคหิมพิพิพรวแีจาดััาวากลํากเกษนกะ๗ษษาศาวาะภศนาาคสาลาภทดมคลเา้ังยยุีเยสค๘านแาิ้นวอ๘ลทวชกะช๒่ีมนศจมนีอ๖แาาีจำแลลกนศำลจะนานาะังคจ้ียลคหวรพังนรวอแมิจอดั ทบบาีศตบั้รงคงาะคณสอลรกร้ินัวาอจ่ัวัวักงทหเ่ีเปกวนัดิด

ปา
ตตาารราางงทที่ ่ี ๕๕ แแสสดดงงปปรริมมิ าาณณคคดดขี อขี งอศงาศลายลุตยิธุตรธิ รรมรใมนใเขนตเขอตำอนาํานจาเจปรเียปบรเยี ทบียเบทปียบพป.ศ พ. ๒.ศ๕.๕๒๙๕๕- ๒๙๕-๖๒๓๕๖๓

ป คดที ่เี ขา สู คดเี สร็จไป คดีเสรจ็ ไป คดีท่อี ยรู ะหวา ง
การพจิ ารณา (คิดเปนรอ ยละ) การพจิ ารณา

๒๕๕๙ ๑๕๗,๙๙๕ ๑๔๔,๑๓๐ ๙๑.๒๒ ๑๓,๘๖๕

๒๕๖๐ ๑๔๗,๙๕๙ ๑๓๓,๑๕๖ ๙๐.๐๐ ๑๔,๘๐๓

๒๕๖๑ ๑๕๖,๕๗๕ ๑๔๔,๐๖๕ ๙๒.๐๑ ๑๒,๕๑๐

๒๕๖๒ ๑๕๙,๓๒๕ ๑๔๕,๖๑๕ ๙๑.๓๙ ๑๓,๗๑๐

๒๕๖๓ ๑๔๓,๙๖๒ ๑๓๑,๕๘๕ ๙๑.๔๐ ๑๒,๓๗๗

หมหายมเหาตยุ เ:หปตริมุ า:ณปครดมิ ที า่เี ขณาสคกู ดารที พ่เี จิขาารสณกูาารรวมพทิจัง้ าครดคีณา งาพรจิ วารมณทาแ้งั ลคะดคคี ดารี บังใพหิจมา รณาและคดีรับใหม

ศาลยุตธิ รรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ มีคดีท่เี ขา สกู ารพจิ ารณาใน
ปศ ๒า๕ลย๖ุต๐ิธรมรีจมำนในวเนขลตดอลํางนจาาจกสปํา น๒ัก๕ง๕า๙นอคธิดิบเปดนีผูพรอิพยาลกะษ๖าภ.๓า๕ค ป๘ ๒ม๕ีค๖ดีท๑ี่เขมาีจสำูกนาวรนพเพิจ่ิมาขรณึ้นจาาในกป ๒พ๕.ศ๖.๐๒๕๖๐
มีจํานวคนิดลเปดนลรงอจยาลกะป๕ พ.๘.ศ๒. ป๒ ๕๒๕๖๙๒คมิดีจเปำนนวรนอเยพล่มิ ะขึน้ ๖จ.า๓ก๕ป ป๒๕ พ๖.๑ศ.ค๒ิด๕เป๖น๑รมอีจยําลนะวน๑เ.พ๗ิ่ม๖ขึ้นแจลาะกปป ๒พ๕.ศ๖.๓๒๕๖๐
คิดเปมนีจรำอนยวนลละด๕ลง.จ๘า๒กปป ๒ ๕พ๖.ศ๒. ค๒ดิ ๕เป๖น๒รอมยีจลํะาน๙ว.๖น๔เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเปนรอยละ ๑.๗๖ และ
ป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจํานจำวนนวลนดคลดงที จี่ผาากนปกาพรพ.ศิจ.าร๒ณ๕า๖พ๒ิพาคกดิ ษเปาคนดรแี อลยวลเะสร๙็จ.๖ขอ๔งศาลยุติธรรมในเขตอำนาจ
ในจปําน ๒ว๕น๖ค๐ดีทม่ีผจี ำานนวกนาลรดพลิจงาจราณกปาพ๒ิพ๕า๕ก๙ษคาคิดเดปีแน ลรวอเยสลระ็จข๗อ.๖ง๑ศาปล ย๒ุต๕ิธ๖ร๑รมมใจี นำเนขวตนอเพํานม่ิ าขจึ้นจใานกปป  พ๒.๕ศ๖. ๐๒๕๖๐
มีจํานวคนิดลเปดนลรงอจายกลปะ ๘พ..๑ศ.๙๒ป๕ ๕๒๙๕๖ค๒ิดเปมีจนำรนอวยนลเะพิ่๗มข.๖ึ้น๑จาปก ปพ .๒ศ.๕๒๖๕๑๖ค๑ิดมเีปจํานนรวอนยเพลิ่มะข้ึน๑จ.๐าก๘ป แพล.ศะ.ป๒ ๕๖๐
ปคิด พเป.ศ๒มน.ีจร๕๒ำอ๖น๕ยว๓๖ลน๓ะลดม๘ลีจง.๑ําจนา๙กวปนปล๒พด๕ล.๖ศง๒จ. า๒คกิด๕เป๖ป น๒พร.อมศยีจ.ลํา๒ะน๕๙ว๖.น๖๒เ๓พค่ิมิดขเป้ึนน จราอ กยปล ะพ๙.ศ.๖. ๓๒๕๖๑ คิดเปนรอยละ ๑.๐๘ และ

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๓ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ

51

สทาี่มมีกาารรจถเพะอทปเี่ำมิจลหนีากี่ย็นราานณรไจแดเกาจปปวพ็สะลลาเาพิ่ียหงมนาใ็นอานกแไยรษดแปถาวาตลงพาคงรลิจดอใวะานีไยดปรดแาเณจแรตง็รวลาละวพะวมแดปเิพีคสตเจราดรอะ็วก็จีเยมพษใแคีานา่ิมตงดปคมอไเี ดรรพยามิีไกม่ิากดา็ตงมขแณไาาึ้นรลกมทกวตขแ่เี็ตเลพน้ึสมาอต่ิมรมปล็ดจขแรอใเ้ึนมิมนนดเปาปป่ืเอนรณรนงิมอื่ ิมมคลางาาําดมณณดจีาจคจับาทะดากด่ีเเีจกพพภว ะภิ่ม่ิยมาเาขพวขว้ึนะึ้่ินมะเเเขแปศศ้ึนตรรนษแศษลฐตาำฐกลดศกิจยับิาจสุตดลสังิธวคยังรยมคุตรแมิธมลแรใะนลรเทมะเขคเใตทนโนอคเโําขโลนนตยาโี ลจยกี็

ป ิรมาณค ีด (ค ีด)160,000 แผนภมู ิแสดงปริมาณคดขี องศาลยตุ ิธรรมในเขตอำนาจ
140,000 เปรยี บเทยี บป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
120,000
100,000 พ.ศ. 2559
80,000 พ.ศ. 2560
60,000 พ.ศ. 2561
40,000 พ.ศ. ๒๕๖๒
20,000 พ.ศ. ๒๕๖๓

0 คดีทีเ่ ขา สกู ารพิจารณา คดเี สรจ็ ไป คดีทอ่ี ยรู ะหวางการพิจารณา

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๔

52

ปริมาณค ีด (ค ีด) ปริมาณคดขี องศาลยุตธิ รรมในเขตอํานาจทีเ่ ขา สกู ารพจิ ารณา
เปรยี บเทยี บป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
2563
170,000
160,000
150,000
140,000
130,000
120,000
110,000
100,000

2559 2560 2561 2562
ป พ.ศ.

ป ิรมาณคดี (ค ีด) ปรมิ าณคดีของศาลยุตธิ รรมในเขตอํานาจท่ีพิพากษาเสร็จไป
เปรียบเทยี บป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
2563
150,000

140,000

130,000

120,000

110,000

100,000
2559 2560 2561 2562
ป พ.ศ.

๓๕ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ

53

ตารางที่ ๖ แสดงปรมิ าณคดคี า งพจิ ารณาของศาลยตุ ธิ รรมในเขตอาํ นาจ จาํ แนกตามชว งระยะเวลา
ตารางที่ ๖เปแรยีสดบงเทปยีริมบาปณ พค.ดศีค. า๒ง๕พ๕ิจา๙รณ– า๒ข๕อ๖งศ๓าลยุติธรรมในเขตอำนาจ จำแนกตามชวงระยะเวลา
เปรียบเทยี บป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

ป ไมเกนิ เกิน ๖ เดอื น เกิน ๑ ป เกนิ ๒ ป เกนิ ๓ ป เกิน ๔ ป รวม
๖ เดอื น ไมเ กิน ไมเกนิ ไมเ กิน ไมเ กนิ ไมเ กิน
๑ ป ๒ ป ๓ ป ๔ ป ๕ ป

๒๕๕๙ ๑๒,๔๑๘ ๑,๐๙๕ ๓๒๓ ๒๕ ๓ ๑ ๑๓,๘๖๕

๒๕๖๐ ๑๓,๖๒๖ ๙๙๕ ๑๗๒ ๗ ๓ ๑๔,๘๐๓

๒๕๖๑ ๑๑,๗๙๖ ๖๓๔ ๗๖ ๔ ๑๒,๕๑๐

๒๕๖๒ ๑๓,๐๕๖ ๕๙๒ ๖๑ ๑ ๑๓,๗๑๐

๒๕๖๓ ๑๑,๒๔๑ ๙๖๓ ๑๗๒ ๑ ๑๒,๓๗๗

จากขอมูลจาขกาขงอตมนลู ศขาาลงตยนุตศิธารลรยมตุ ใธินรเรขมตใอนําเขนตาอจำมนีปาจริมมีปาณรมิ คาดณีคคาดงคี พาิจงพาิจราณราณใานใปนป พ ๒.ศ๕.๖๒๐๕เ๖พิม่๐ขเ้นึ พจิ่มากขึ้นจาก
ป พ.ศ. ป๒ ๕๒๕๕๙๙คคิดดิ เเปปนรออยยลละะ๖๖.๗.๗๗ป ป๒๕ พ๖.๑ศ.ล๒ดล๕ง๖จา๑กปล ด๒ล๕ง๖จ๐ากคปิด เพป.นศร.อ๒ย๕ล๖ะ๐๑ค๕ิด.๕เป๐นปรอ๒ย๕ละ๖๒๑๕.๕๐
ป พ.ศ. ม๒จี ๕ำ๖นว๒นเมพีจม่ิ ําขนนึ้ วจนากเพป่ิม ๒ข๕้ึน๖จ๑ากคปดิ เปพน .ศรอ. ย๒ล๕ะ๖๙๑.๖ค๐ิดแเลปะนปร อ๒ย๕ล๖ะ๓ ๙ลด.๖ล๐งจาแกลปะ ป๒๕พ๖.๒ศ.ค๒ิด๕เป๖น๓รลอดยลงะจาก
ป พ.ศ. ๒๙๕.๗๖๒ แคตดิ เ มปอ่ื น พรจิอ ายรลณะาจ๙ำ.๗นว๒นแคตดเีคมา อ่ืงนพาจิ นาจระณลาดจลาํ งนมวานตคลอดดคี โา ดงยนมาีคนดจคีะาลงดเกลนิงม๒าตปลขอ้ึนดไโปดยเพมีคยดงคี าดงีเเดกียนิ ว๒ ป
ข้ึนไปเพียงคดีเดยี ว

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๖

54

แผนภูมิแสดงปรมิ าณคดขี องศาลยตุ ิธรรมในเขตอำนาจทค่ี า งพิจารณา
เปรยี บเทยี บป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

14,000

12,000

ป ิรมาณคดี (คดี)10,000 พ.ศ. 2559
8,000 พ.ศ. 2560
6,000 พ.ศ. 2561
4,000 พ.ศ. 25๖๒
2,000 พ.ศ. 25๖๓

0

ไมเกิน 6 เกนิ 6 เกนิ 1 ป เกิน 2 ป เกิน 3 ป เกนิ 4 ป
เดือน เดือน ไม ไมเกิน 2 ป ไมเกนิ 3 ป ไมเ กิน 4 ป ขน้ึ ไป

เกนิ 1 ป

ระยะเวลา

เมอื่ จำแนกปริมาณคดีทีค่ างพจิ ารณาตามชว งระยะเวลาในป ๒๕๖๓ คดีสวนใหญ
เมออื่ ยจูใาํนแชนวกงรปะรยมิ ะาเณวลคาดคที าคี่งพา งิจพาจิรณาราณไมาเตกาินมช๖ว งเดรืะอยนะคเวิดลเาปในนรปอ ยพล.ศะ.๙๒๐๕.๖๘๓๒ คขอดงสี ปว รนิมใหาณญคอ ดยีคใู นาชงพว งิจราะรยณะาเวลา
คางพิจาทรณ้ังหาไมมดเกชินว๖งรเะดยือะนเวคลิดาเปคนารงอพยิจลาะรณ๙๐าเ.๘กิ๒น ข๖องเดปือริมนาณแตคดไมีคเากงินพิจ๑ารณป าคทิด้ังหเปมนดรชอวยงลระะยะ๗เ.ว๗ล๘าคาง
พิจารณาขเอกงินป๖รมิ เาดณือคนดแคี ตางไพมจิเกาินรณ๑าทปง้ั  หคมิดดเปชนว รงอระยยละะเว๗ล.า๗ค๘า งขพอิจงาปรรณิมาาเกณนิ คด๑ีคปางแพติจไามรเกณนิ าท๒้ังหปมคดิดเชปวนงรรอะยยละะเวลา
คางพิจาร๑ณ.๓า๙เกขินอง๑ปปรมิ  แาณตไคมดเกคี ินางพ๒ิจปาร คณิดาเทป้ังนหรมอดยชลวะง๑ระ.๓ยะ๙เวขลอางคปารงพิมิจาณารคณดาีคเกานิงพ๒ิจาปร ณแตาไทม้ังเหกมนิ ด๓ชปวงคริดะเยปะนเวลา
คคาางงพพจิจิ าารรรไณมณอ มยาาีคลเเกกดะนินิคี ๐า ๒๓.ง๐พป๑ปิจ าแขไรตมอณไม งมาคีปเ กดจรนะิคีิมเา หา๓งณ็นพปไคจิด าคดว รดิาีคณคเาปดางนีคพจราิะจองเพายหริจลน็ ณาะไรดา๐ณวท.า๐า้ังนค๑หาดนมขคี จดอาะงงลแปพดลรจิ จมิะาำารชนณณววคงานรนดละคีางยโนา ดงะจยพะเตวจิลลาลดอราจณดคําานาทงวง้ัพนหิลจมงาดโรดแณยลตาะเลชกอว ินงดระ๓ยะปเวลา

๓๗ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ

7

ปริมาณคดี (คดี) 6,000 คดแี พ่งตามประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย์
4,000 ท�เี ขา้ สกู่ ารพิจารณาสงู สดุ ๓ ลาํ ดบั
2,000
5,262
0
ขอจดั การมรดก 1,242 850
ทรพั ยส ิน
ละเมดิ
ขอ หา

30,000 คดีแพ่งตามพระราชบญั ญตั คิ มุ้ ครองผบู้ รโิ ภค
25,000 30,381ท�เี ขา้ สกู่ ารพิจารณาสงู สดุ ๓ ลาํ ดบั
20,000
ปริมาณคดี (คดี) 15,000 11,265 9,681
10,000 เชา ซ้ือ
5,000 สนิ เชื่อบคุ คล/กูยมื /ค้าํ ประกัน บัตรเครดติ
ขอ หา
0

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๘

8

คดีแพง ในศาลเยาวชนและครอบครวั

ปริมาณคดี (คดี) ทเ่ี ขา สูก ารพิจารณาสงู สุด ๓ ลําดับ
500
400 375
300
200 228
100 92

0 ฟอ งหยา (ม.๑๕๑๖) รอ งขอตอศาลใหมคี ําส่งั ให ผู ขอใหส งั่ เรื่องอํานาจปกครอง

รองขอจดทะเบียนรับเด็ก บตุ ร (ม.๑๕๖๖(๕))

เปนบุตร (ม.๑๕๔๘)

ขอ หา

คดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา

2,665 ทเ่ี ขาสกู ารพจิ ารณาสงู สดุ ๓ อนั ดบั
2,099
2,000
จํานวนคดี (ค ีด)1,000 1,230

0 ความผดิ เกี่ยวกับทรพั ย ความผดิ เกย่ี วกบั ชีวิตและรางกาย ลหโุ ทษ ม.๓๖๗ - ม.๓๖๘

ขอ หา

๓๙ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ

9

คดอี าญาตามกฎหมายอื�น
ท�เี ขา้ สกู่ ารพจิ ารณาสงู สดุ ๓ อนั ดบั

ํจานวนคดี (ค ีด)28,000 27,024 20,553 13,907
26,000
24,000 พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (เมทแอมเฟ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (พชื พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
22,000 ตามนี ) กระทอม)
20,000
18,000 ขอ หา
16,000
14,000
12,000

øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๔๐

10

ตารางท่ี ๗ แสดงปริมาณคดที เ่ี ขา สกู ระบวนการไกลเกลี่ยของศาลยตุ ิธรรมในเขตอํานาจ
ตารางที่ ๗ แเปสรดยี งบปเรทิมยีาณบปคดพีท.ีเ่ศข.า ๒สกู๕ร๖ะ๒บว–นก๒า๕ร๖ไก๓ลเ กล่ียของศาลยตุ ธิ รรมในเขตอำนาจ เปรียบเทียบ
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

คดีแพง คดีอาญา

ป คดีท่ี คดที ี่ คดีท่ี คดที ่ี คดที ี่ คดที ่ี
เขาสกู าร ไกลเ กลยี่ ไกลเ กลีย่ เขา สกู าร ไกลเ กลยี่ ไกลเ กลี่ย
ไกลเ กล่ีย สำเร็จ สำเร็จ ไกลเ กล่ีย สำเรจ็ สำเร็จ

(คิดเปนรอ ยละ) (คิดเปนรอยละ)

๒๕๖๒ ๓๘,๔๑๔ ๒๔,๕๒๓ ๖๓.๘๓ ๕๖๑ ๓๓๘ ๖๐.๒๔

๒๕๖๓ ๒๗,๗๐๐ ๒๐,๑๐๔ ๗๒.๕๘ ๕๓๒ ๓๘๘ ๗๒.๙๓

ปรมิ าณคดีทีเ่ ขาสูกระบวนการไกลเ กลย่ี ของศาลยตุ ธิ รรมในเขตอาํ นาจ

เปรยี บเทียบป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

40,000 38,414

35,000

30,000 27,700

ป ิรมาณค ีด (คดี)25,000 พ.ศ. 2562
20,000 พ.ศ. 2563

15,000

10,000

5,000 คดีแพง 561 532
0 คดอี าญา

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ
๔๑

11

รอยละของคดีท่ไี กลเ กลี่ยสาํ เรจ็ ของศาลยตุ ธิ รรมในเขตอาํ นาจ

เปรียบเทยี บป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
72.93
80 72.58 60.24
70 63.83
รอยละ60 พ.ศ. 2562
50 พ.ศ. 2563
40
30
20
10
0
คดแี พง คดอี าญา

ไคตรกอิาดลยงเจเปลกาะนเลไเเลจกชพปกร๑ะี่ยาคนิ่มลนอป๔กดเ๑เมรยดกข.ีอาอ๗๔พียลลกาอย๙.วี่.ยะญ๗ขศมลกปึ้น๙ะู.จาลัน๒ ดทะ๒๒ข๒๗จตวเ่ีเ๕๕าห๗ขยะ.า ๘ง๖๖งน็เา.จห๘ตจ๙๓สไ๓าา็ด๙นนูกกกลวแไลรขคแดดาคะลอดดลลวบดะมคลอีะงาีวไแลูดงจาไกนจกขคแพีญาลากาลกดพางงกปเาเีแทงเตกกรปขเพีเ่นขล๒ไลขากงาี่ยพ่ี๕ยาคสเสลสสขส๖.ดูกกูเศำูกาํกาแี๒รเร.รสเรพละะะร๒ู็คจกี่ยงบบ็จบิ๕ดเรนลวขววะเ๖ลอนนดาปนบสยด๒กลกนวกูกลางลารนารครครงองกะไรแไิดิดคยกกบาไลเเิลดลกลปรปวะะเเไเนลนกกนปกก๕กราเลรลลนกาอร.ีย่อยี่๑เรรไลยนกยนกไ๖อลี่ยลอกลอละยยีลป่ยแะยเลลเกนล๑ลกง๕ะลพะอ๘งลแ่ยีไ.แ.ย่ีย.ล๑๑กศก๗ลลปะล๖๘.็ปะ๑งกเ ๒แอ.๒กรา๗แคะ๕ลลตัร๕ลด๑สไะี่ย๖รก๖ะีอบาอส๓ลไคคา๓ำัผตกเญเวลดกลรรลาดลีาอลาส็จเมคลทย่ีดกําาเสงวกเี่เญลพลรจขาําป็่ียิ่ง็จมาเาามรรจสกเขสทสจ็พะํปาาึ้นูกี่เำสกิม่เขกรคเรบล็๒มระปาิด็จดผ๕็จาบสเเลลปกก๖พวูพกสงข็นลน๒่ิมรเ.ำน้ึชดรศกขะเคอนรลดา.ึ้นบดิ็ยจรงเว ๒คดวยนิดยี๕วเก๖ปกา๒นนัร

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔๒

12

12

ตาตราารงาทงี่ท๘่ี ๘แแสสดดงงปปรริมิมาาณณคคดดีทที ี่เีเ่ ขขาาสสกููกาารรไไกกลลเ เกกลล่ียีย่ แแลละะปประระนนอมอขมอขพอพิพาิพทากทอกนอฟนอฟงอของขงศอางลศาล
ในเขตอำนตาใาจนราเปขงทตพ่ี อ๘.ศําแ.นส๒าด๕จงป๖ปร๓มิ พาณ.ศค.ด๒ีท๕่ีเข๖าส๓กู ารไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทกอนฟองของศาล
ป ในเขตอคำนดีแาพจง ป พ.ศ. ๒๕๖๓ คดีอาญา
พ.ศ. ป ตาม พ.ร.บ. คดีแพตงาม ม. ๒๐ ตรี ตาม พ.ร.บ. คดอี าญา ตาม ม.๒๐ ตรี
รคะดบ๒ที พบ๕่เี .ขไ๖ศกา .๓สลู คสดำีทเ่เีรขจ็ า สตู ามรอ สพยำ.เรลร.ะบจ็ . รรคอะดยเบกีทลบลเี่ะขไ่ยี กาสลรคู ะดเบกีทบล่เีสขไยี่ ำกา เสลรตู จ็ามสมำ.เร๒รจ็ ๐อยตลรีะรอยละรคะดเบกที บลรคเ่ี ขะไี่ยดเกบา กีทสลบล่เี ขูไย่ี กา สลู ตสาำมเสรพำจ็ เ.รรจ็.บ. รอรอยยลละะ รครคะะดดเเบบกทีกที บลบีเ่ลเ่ีขไ่ยีขไย่ีกากา สลตสลูาูม สมำ.ส๒เำร๐จ็เรตจ็ รี รอยรลอ ะยละ
๒๕๖๓ เกลยี่
ระบบไกล
เกลี่ย

๗๕ ๔๗๒๕ ๕๔๖๒ ๕๒๖๓ ๒๓๗ ๗๓๐.๔๓๓๐.๔๓ - - - - -- -- - - - -

แผนภูมิแแสผดนงภขมู อแิ มสดูลงคขดอีทมี่เลู ขคาดสที กู่เี ขาารสไกูกาลรเไกกลลยี่เ กแลลยี่ ะแปละรปะนระอนมอขมอขอพ พิพิพาาททกกออ นนฟฟอองง
ขอ7ง5ศาขลอ7ใง5นศเาขลตในอเาํขนตาอจาํ นปาจ พป.ศพ..ศ๒.๕๒๖๕๓๖๓
80 80
ปริมาณค ีด (ค ีด) 70 70
60 60
ปริมาณค ีด (ค ีด) 50
50 40
40 30 พ.ศ. 2563
30 20 23
พ.ศ. 2563
23
20 10
10 0
0 ตามพ.ร.บ. ประเภทคดี ตาม ม.๒๐ ตรี

ตามพ.ร.บ.ประเภทคดี ตาม ม.๒๐ ตรี

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ
๔๓

13

ตารางที่ ๙ แสดงปรมิ าณคดที ี่เขาสูก ารไกลเ กล่ียและประนอมขอพิพาทออนไลนของศาล
ตารใานงเทขี่ ต๙อแําสนดางจปปรมิ พาณ.ศค. ด๒ที ๕่เี ๖ขา๓สกู ารไกลเกล่ียและประนอมขอพพิ าทออนไลนข องศาล
ในเขตอำนาจ ป พ.ศ. ๒๕๖๓

ป คดีแพง คดอี าญา

พ.ศ. คดีทเี่ ขาสูระบบ สำเร็จ รอ ยละ คดที ่เี ขา สูระบบ สำเร็จ รอยละ

ไกลเ กลย่ี ไกลเ กลยี่

๒๕๖๓ ๑,๔๐๘ ๑,๐๗๘ ๗๖.๕๖ ๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๓

ปรมิ าณคดที ่เี ขา สกู ารไกลเกลยี่ และประนอมขอ พพิ าทออนไลน

1,600 ของศาลในเขตอาํ นาจ ป พ.ศ. ๒๕๖๓
1,400 1,408

ปริมาณค ีด (ค ีด)1,200 ๑,๐๗๘

1,000 เขา สูไ กลเกลย่ี
800 ไกลเ กล่ยี สําเรจ็
600

400

200 15 14
0 อาญา
แพง

ประเภทคดี

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๔

14

ตขตศาาาอรลรางยางุตงททธิ ี่ ร๑ี่ ๑ร๐ม๐ในแศเแสขาสดตลดงอยงขำุตขอนิธอมารมจลูรูลกมเกปาใารนรรคียเขคมุบตุมคเทอครยีาํอรนบองสาปงสจทิ พิทธเ.แิธปศิแลร.ะลีย๒เะบ๕สเเรส๖ทภีร๒ียีภาบพ–าปพข๒อขพ๕งอ.๖ปศงปร๓.ะร๒ชะ๕าชช๖านช๒เนก–เยี่ก๒วี่ยก๕วบัก๖กับ๓ากราอรออกอหกมหามยจาบัยขจอับง

การออกหมายจบั ผลการปฏิบตั ติ ามหมายจบั

ป จำนวน คำส่ังศาล ผลการปฏบิ ตั ิ

คำรอ ง อนุญาต คดิ เปน ไม คิดเปน รายงาน คดิ เปน ไม คิดเปน
รอ ยละ อนญุ าต รอ ยละ รอ ยละ รายงาน รอยละ

๒๕๖๒ ๔,๐๙๕ ๓,๘๒๔ ๙๓.๓๘ ๒๗๑ ๖.๖๒ ๓๘๒ ๙.๙๙ ๓,๔๔๒ ๙๐.๐๑

๒๕๖๓ ๓,๕๕๙ ๓,๓๒๙ ๙๓.๕๔ ๑๗๕ ๔.๙๒ ๔๗๖ ๑๔.๓๐ ๒,๘๔๘ ๘๕.๕๕

5,000 แผนภูมิแสดงคาํ สั่งศาลเกยี่ วกบั การออกหมายจบั
4,500 เปรียบเทยี บป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
4,000
3,500 4,095 3,824
3,000 3,559 3,329
2,500
ํจานวนคํารอง2,000 พ.ศ. 2562
1,500 พ.ศ. 2563
1,000
จาํ นวนคํารอ ง อนญุ าต 271 175
500
0 ไมอ นญุ าต

หหมมาายยเเหหตตุ ุ : อยูร อะยหูรวะา งหดวาํ าเงนดนิ ำกเานรนิ จกาํ านรวจนำ๕น๕วนเร๕อ่ื ๕ง คเรดิ ือ่เปงน ครดิอ เยปลน ะร๑อ.ย๕ล๔ะ ๑.๕๔
ยกเยลกิ เล/ ิกเพ/ิกถเพอกินถจอํานนวจนำน๕วนเรื่อ๕ง เคริดอ่ื เงปนคริดอ เปยลน ะรอ๐ย.๑ล๕ะ ๐.๑๕

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๕ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ

15

4,000 แผนภมู ิแสดงผลการปฏบิ ตั ติ ามหมายจับ
3,500 เปรียบเทยี บป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
3,000 3,442
2,500
2,000 2,848
1,500
ปริมาณค ีด (คดี) 1,000 พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
500
- 382 476 ไมรายงาน
รายงาน

คคเพิิดดมิ่ เเปขป้ึนนนจจรราพอกอาอกาน.กยศยรขญุปล.ปลอะา๒ฏะพมต๕ิบ๐.ูเลศ๑๖พตั.ข๑.๓ิต๒ิ่มา๒๗าข.ง๐คม๕้ึนตแิดห๘๖คนลเจมิดป๒ะาซาเจนกผยป่ึงคํารขจลศนิดนอับอการเยวมเปาลอพลนรูลยมน ะ่มิปคขลีรคขา๑ํฏาะอํา้ึนงร๓ิบยสต๐จอล.ัต่ังนา๐.ง๑ะอิตก๘ขจ๗นปา๒อำมซุญนอแ๔พห่งึ ลวาอ..ศมศ๖นะตกาา.๐ผคลลหย๒ลำมดมจ๕รกคีลับาอา๖ำงยงปรส๒คขปจงั่ ิอดพัอบฏคอเน.ิิดบปปศอุญเัต.ปกนพิตา๒หนรตา.๕รมศอมลอา.ย๖ดหยย๒ลลม๓ลจงะา๕ะับคมย๖ป๑ิด๒จีก๓เบั๒๔าพปรป...น๖ม๙ศร รพาีจ๐.๔อยํ๒.าศยงน๕แล.าวล๖ะ๒นนะ๓ผ๕๑ลมล๖๒มดีคก๓.ีจลํ๙าาำสงรม๔นจป่ังีกวาแไฏานมกลริบลอระปัตดามน ิตลยพคี ุญงงาำ.จามศสานาหตั่ง.กผไเม๒ปมลพา๕ ่ิมย๖จข๒ับ้ึน

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔๖

16

ตารางที่ ๑๑ แสดงขอ มลู การคมุ ครองสทิ ธแิ ละเสรภี าพของประชาชนเกย่ี วกบั การออกหมายคน ของ
ตารางที่ ๑๑ ศแาสลดยงตุ ขธิอรมรลู มกใานรเคขุตม อคราํ อนงาสจิทเธปิแรลยี ะบเสเทรยีภบาพปข พอง.ศป.ร๒ะช๕า๖ช๒นเ–ก่ีย๒ว๕ก๖ับ๓การออกหมายคน
ของศาลยตุ ธิ รรมในเขตอำนาจ เปรยี บเทยี บป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

การออกหมายคน ผลการปฏบิ ตั ิตามหมายคน

ป จำนวน คำสง่ั ศาล ผลการปฏบิ ตั ิ

คำรอ ง อนุญาต รอยละ ไม รอยละ รายงาน รอยละ ไม รอ ยละ
อนญุ าต รายงาน

๒๕๖๒ ๑,๔๖๙ ๑,๓๐๘ ๘๙.๐๔ ๑๖๑ ๑๐.๙๖ ๕๗๓ ๔๓.๘๑ ๗๓๕ ๕๖.๑๙

๒๕๖๓ ๗๗๐ ๗๑๔ ๙๒.๗๓ ๔๘ ๖.๒๓ ๓๕๐ ๔๙.๐๒ ๓๖๔ ๕๐.๙๘

1,600 แผนภมู แิ สดงคาํ ส่งั ศาลเกีย่ วกบั การออกหมายคน
1,400 เปรียบเทยี บป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
1,200
1,000 1,469

800 1,308
600
ปริมาณค ีด (ค ีด) 400 770 714 พ.ศ. 2562
200 พ.ศ. 2563

0 จาํ นวนคาํ รอ ง อนญุ าต 161
48

ไมอนุญาต

หหมมายายเหเหตุต:ุ คคาํำสสัง่ง่ั ศศาาลลออยยูรรูะะหหววา งาดงดําเำนเนนิ กนิ ากราจรําจนำวนนวน๘ ๘เรอ่ื เงรคอ่ื ดิงเคปดิ น เรปอน ยรลอ ะย๑ละ.๐๑๔.๐๔

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ
๔๗

17

1,400 แผนภูมิแสดงผลการปฏบิ ตั ติ ามหมายคน
1,200 เปรียบเทยี บป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
1,000
ปริมาณค ีด (ค ีด) 573 735 พ.ศ. 2562
800 350 364 พ.ศ. 2563
600
400 รายงาน ไมร ายงาน
200

0

จากขอมูลขางตน จำนวนคำรอ งขอออกหมายคน ป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวนลดลงจากป
คผลดิ กเปานรจปรพพอาฏก..ยิบศศขล..ตั ะอ๒๒ิตม๕๕๔าูลม๖๖๗ขห๓๒.๕ามงมค๘าตกีดิยซนาเคปรง่ึนนรศจลาํราายดอลนงลยมวางลคีนนจะาํผคาสล๔กํางั่กรป๗อาอ.นร๕พงปญุ๘ข.ศฏาอซ.บิตอึ่ง๒ัตลอศติ๕ดากาล๖ลหมงม๒หมคคี มาดิคำยาเสดิ ปยคงั่เคนอปนนนรนปลอุญรดยอพาลลตย.งะศลลจ.ะดา๔๒กล๕๓ป๕ง.๘๔ค๖พ.ดิ๑๙๓.เศ๑ปแ.มลน๒ีจะ๕รําใอ๖นนย๒ปวลน คพะลิด.ดศ๔เป.ล๕น๒ง.รจ๔๕อา๖๑ยกล๓ปแะมลพ๓กีะ.๘าศใ.รน.๙รป๒๑าย๕ง๖าน๒

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๘

ตารางท่ี ๑๒ แสดงขอ มลู การคมุ ครองสทิ ธแิ ละเสรภี6า4พของประชาชนเกยี่ วกบั การปลอ ยตวั ชวั่ คราวของ
ตารางที่ ๑๐ ศแาสลดยงตุ ขิธอ รมรูลมกใานรเคขมุตคอราํ อนงาสจิทเธปแิ รลยี ะบเสเทรภี ียาบพปข อพง.ปศร. ะ๒ช๕าช๖น๒เก–่ยี ว๒ก๕บั ๖ก๓ารปลอ ยตวั ช่ัวคราวของ
ศาลยตุ ธิ รรมในเขตอำนาจ เปรียบเทียบป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ป พ.ศ. จำนวนคำรอ ง อนญุ าต คำสงั่ ศาล ไมอนุญาต รอ ยละ
รอ ยละ ๒,๒๗๓ ๘.๒๘
๑,๗๒๙ ๘.๓๒
๒๕๖๒ ๒๗,๔๔๔ ๒๕,๑๗๑ ๙๑.๗๒

๒๕๖๓ ๒๐,๗๗๖ ๑๙,๐๔๗ ๙๑.๖๘

30,000 แผนภมู ิแสดงคําสั่งศาลเกย่ี วกบั การขอปลอยตวั ชว่ั คราว
25,000 27444เปรียบเทียบป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
20,000
15,000 25171
10,000
20776 19047

ป ิรมาณคดี (ค ีด) พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

5,000 อนุญาต 2273 1729
0 ไมอนุญาต
จาํ นวนคํารอ ง

จากขอมูลขางตน ปริมาณคำรองการขอปลอยตัวช่ัวคราวป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงจากป
คดิ เปน จรอพอาน.ศกยญุ .ลขา๒ะอต๕ม๒ล๖ูลด๔๒ขล.๒งาคคง๙ดิดิตเเแนปปลนน ปะรรศรออ ิามยยลลาลมะณะคี ๒ค๒าํ ํ๔าส๓ร.ง่ั.๒๙ออ๙๓งนกญุ แาลาระตขศลอาดปลลมลงีคอคำยดิ สเตั่งปัวอน ชนรั่วญุ อ คายรตลาละวดป๒ลง๔พค.ดิ๓.ศเ๒ป. น๒ศร๕าอล๖ยมล๓คี ะาํ ลส๒ดง่ั๔ลไ.ม๓งอจ๒นากศญุ าปาลตมพลคี .ดศำลส.งั่ง๒คไม๕ดิ  เ๖ป๒น
รอยละ ๒๓.๙๓

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓
๔๙ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

19

ตาตราารงาทง่ีท๑ี่ ๓๑๓แสแดสงดขงอ ขมอลู มกูลากรใาชรจใชา ยจเางยนิ เงบินปงบระปมราะณมาขณองขศอางลศใานลเขในตเอขาํ ตนอาำจนาจ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ -ป๒ง บ๕ป๖ร๓ะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ปงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนนิ งาน งบลงทนุ

๒๕๖๒ ๓๕๖,๑๐๓,๒๙๘.๓๑ ๒๔๙,๕๒๓,๖๗๑.๗๖ ๗,๘๗๖,๓๘๗.๘๐

๒๕๖๓ ๑๙๓,๒๒๔,๕๖๐.๕๗ ๒๕๑,๑๕๕,๑๑๕.๘๖ ๘๓,๔๔๗,๙๕๕.๖๐

หมายเหตุ : งบดำเนินงาน คือ บริหารจดั การและบริหารองคก ร

แผนภมู ิแสดงขอ มลู การใชจ ายเงินงบประมาณของศาลในเขตอํานาจ
ปง บประมาณ ๒๕๖๓

งบลงทนุ , งบบคุ ลากร,
83,447,955.60 193,224,560.57

งบดําเนินงาน,
251,155,115.86

จากขอมูลขางตน งบประมาณที่ไดรับในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย งบบุคลากรปงบปรจะากมขาณอมพูล.ขศา.ง๒ต๕น๖ง๓บปลรดะลมงาจณาปกป พง.บศป. ร๒ะ๕ม๖า๓ณลพด.ลศง. จ๒า๕ก๖ป๒ง บคปิดรเปะนมราอณยลพะ.ศ๔.๕.๗๔
งบดําเน๒ิน๕ก๖าร๒ปคงบิดปเปรนะรมอายณละพ๔.ศ๕..๗๒๔๕ง๖บ๓ดำเเพน่ิิมนกขา้ึนรจปางกบปปงรบะมปารณะมพา.ศณ. ๒พ๕.ศ๖.๓๒เ๕พ๖ิ่มข๒ึ้นคจิาดกเปปงนบรปอรยะลมะาณ๐.๖๕
และงบลพง.ทศ.ุน๒ป๕ง๖บ๒ปรคะิดมเปาณนรอพย.ศละ. ๒๐๕.๖๖๕๓แลเพะิ่มงบขลึ้นงจทานุ กปปงงบบปประรมะามณาณพ.ศพ..ศ๒.๕๒๖๕๓๖เพ๒ิ่มคขิดึ้นเจปากนปรงอบยปลระะม๙า๕ณ๙.๕๐

พ.ศ. ๒๕๖๒ คดิ เปนรอ ยละ ๙๕๙.๕๐

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๐สว นที่ ๕

สถติ กิ ารรายงานคดี
การตรวจสํานวนและรางคําพิพากษา

21

ปตราริมาางณทกี่ ๑าร๔ราปยรงมิาานณคกดากี รารราตยรงวาจนสคำดนีกวารนตแรลวะจรสาํางนควำนพแิพลาะกราษงาคขาํ อพงพิ ศาากลษใานขเอขงตศอาำลนในาจเขเปตอรียาํ นบาเจทียบ
ป พ.ศ.๒๕๖๒เป–ร๒ยี บ๕เ๖ท๓ียบป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ป พ.ศ. การรายงานคดี การตรวจรา ง การตรวจสำนวน
๒๕๖๒ (จำนวนคด)ี คำพพิ ากษา และรา งคำพพิ ากษา
๒๕๖๓ (จำนวนคด)ี
๒,๓๔๕ (รอ ยละ)
๒,๑๓๙ ๘๗๕ ๓๗.๓๑
๖๘๕ ๓๒.๐๒

ปริมาณการรายงานคดกี ารตรวจและรา งคําพิพากษาของศาลในอาํ นาจ
เปรยี บเทยี บป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ปริมาณคดี (คดี)2,500 2,345 2,139 พ.ศ. 2562
2,000 พ.ศ. 2563

1,500

1,000 875 685

500

0 รายงานคดี การตรวจรางคาํ พพิ ากษา

ป พ.ศ.

ลสจสจลำดํำํดาานลนนลนวงงวัักกจจนนงงาาาากขก๒๒นขปนปอ๐๐อออมพ๖๖พมธธูล.ิูบล.ศิคคบศปป.ดดด.ดร๒๒ีผรีีิีมผิค๕๕มูคพาูิพดา๖ิด๖ิพณณเิ๒เพ๒ปาปกกากนจนจาากษํารำรรรนษอนารอรวยภาวาายนลยนายภละคง๑งะา๑าา๙ค๘๘น๘น๙๐.คค.๐๗๘๗มคดด๘ี๘กคดีกีกมาีดสาาคีสกรีรวริดควราตนตเนดิารปรกรยเกรวนวปางาาจรรจนารยอสตสนรตยํรงาำอครลวนานยวดะจนววลจีสใน๒คนะสนําแ๑ดำแนป๒ลน.ีใลว๗๑ะนวนะพ๑ร.นปรแ๗.าศแาล๑ง.งลพะค๒คะรํ.า๕ำศราพพง๖า.ิพค๒งิพ๓คําา๕าพกำลก๖พษิพดษ๓พิาาลาขกางขอษลกจองาษดาศงใกาลนศาใปงปลานจลใปพนพาใ นก.เ.พศศขเป...ขตศ ๒ตอ๒.๒ําอ๕๒๕๕นำ๖๕๖นา๖๓๖๒จา๒๓จ

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๒ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ

สว นท่ี ๖

โครงการและกิจกรรมท่ดี ําเนนิ การ

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมภาษาตา งประเทศ

หลกั สูตร “การใชภาษาอังกฤษเพอื่ การส่ือสารในชีวิตประจําวนั ”
ระหวา งวนั ท่ี ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ หองประชุมกรมหลวงราชบุรดี ิเรกฤทธ์ิ อาคารศาลแขวงสรุ าษฎรธ านี ช้นั ๔
อําเภอเมืองสรุ าษฎรธ านี จังหวัดสรุ าษฎรธ านี

ตอ หนา ๒
๕๔ øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ

โครงการอบรมภาษาตา งประเทศ

หลักสตู ร “การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่อื สารในชวี ติ ประจาํ วนั ”

øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ ๕๕

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเพิ่มศักยภาพขาราชการฝา ยตลุ าการศาลยุตธิ รรม
หลักสตู ร “เสรมิ สรา งการนําเทคโนโลยดี ิจทิ ัลมาใชใ นการพฒั นาระบบงาน (Digital Literacy)”

ในวันท่ี ๙ - ๒๗ และ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ หอ งประชมุ กรมหลวงราชบรุ ดี ิเรกฤทธิ์ อาคารศาลแขวงสรุ าษฎรธ านี ช้นั ๔

อําเภอเมอื งสรุ าษฎรธ านี จงั หวดั สุราษฎรธ านี

ตอหนา ๒
๕๖ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ

โครงการเพ่ิมศกั ยภาพขาราชการฝา ยตลุ าการศาลยตุ ิธรรม
หลกั สตู ร “เสริมสรา งการนําเทคโนโลยดี ิจิทลั มาใชในการพัฒนาระบบงาน (Digital Literacy)”

ตอหนา ๓ ๕๗
øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม
หลกั สตู ร “เสรมิ สรางการนาํ เทคโนโลยดี จิ ทิ ัลมาใชใ นการพัฒนาระบบงาน (Digital Literacy)”
๕๘ øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ

ประมวลภาพกจิ กรรม

โครงการเพ่ิมศักยภาพขา ราชการฝายตลุ าการศาลยตุ ธิ รรม
หลักสูตร “การเสริมสรา งสุขภาวะท่ดี ใี นการทํางาน (Happy Workplace)”

ระหวา งวันท่ี ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ อิงธารา รสี อรท ตาํ บลสองแพรก อาํ เภอเมืองพงั งา จังหวดั พงั งา

ตอหนา ๒ ๕๙
øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

โครงการเพมิ่ ศกั ยภาพขา ราชการฝายตุลาการศาลยตุ ธิ รรม
หลักสูตร “การเสรมิ สรา งสขุ ภาวะทด่ี ใี นการทาํ งาน (Happy Workplace)”
๖๐ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเพิม่ ศกั ยภาพขา ราชการฝา ยตลุ าการศาลยุตธิ รรม
หลกั สูตร “การย่นื สง และรับคาํ คคู วามและเอกสาร

ทางระบบรบั - สง อเิ ลก็ ทรอนิกส (e - Filing Version 3)”
วนั อังคารท่ี ๑๑ สงิ หาคม ๒๕๖๓

ณ หองแกว สมุย คอนเวนชนั่ ๓ แกว สมุย รีสอรท
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จงั หวัดสุราษฎรธ านี

ตอ หนา ๒ ๖๑
øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ

โครงการเพมิ่ ศกั ยภาพขาราชการฝายตลุ าการศาลยุตธิ รรม
หลักสูตร “การยน่ื สง และรบั คําคูความและเอกสาร

ทางระบบรบั - สง อิเลก็ ทรอนิกส (e - Filing Version 3)”
๖๒ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ

ศาลจังหวดั กระบี่

โครงการ : พฒั นาระบบประเมินความเส่ียงและการกํากับดูแลในชน้ั ปลอยช่วั คราวผตู องหาหรอื จาํ เลย

ศาลจงั หวดั เกาะสมุย

โครงการ : ศาลจงั หวดั เกาะสมยุ จัดกิจกรรมปรับภูมทิ ศั นบริเวณอาคารศาลจังหวัดเกาะสมุย

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๖๓

ศาลจังหวดั ชมุ พร

โครงการ : ขยายโอกาสในการเขา ถึงสิทธกิ ารปลอ ยชวั่ คราวและสทิ ธใิ นการดาํ เนนิ คดขี องผูตอ งขงั
ผานระบบสอื่ สารทางไกลผานจอภาพ

ศาลจังหวัดไชยา

โครงการ : ศาลจังหวัดไชยาจัดกิจกรรมเนอื่ งในโอกาส
วนั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนิ ี ๓ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓
๖๔ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ

ศาลจงั หวดั ตะกว่ั ปา

โครงการ : ขอปลอยช่วั คราวโดยใชคาํ รอ งใบเดยี วในศาลจังหวัดตะกั่วปา
ตามโครงการขบั เคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

เพอ่ื ยกระดบั ความคมุ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ข้ันพื้นฐานของผูตองหาหรือจําเลย

ณ เรอื นจาํ อําเภอตะกวั่ ปา อาํ เภอตะก่วั ปา จงั หวดั พังงา

ศาลจังหวัดทุง สง

โครงการ : ปรบั ปรงุ สภาพแวดลอมและพื้นทส่ี ีเขียว

øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๖๕

ศาลจงั หวัดพงั งา

โครงการ : ลดความเลื่อมล้าํ

ศาลจงั หวัดภูเกต็

โครงการ : ศาลสเี ขียว
๖๖ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

ศาลจังหวัดระนอง

โครงการ : Green Court ระนองศาลสีเขียว มีการปรบั ภมู ิทัศน
ปลูกตน ไมท ่ีเปน พืชผลทรี่ บั ประทานได

เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณศาล อาคารท่ีทาํ การ
บา นพกั ศาลและพน้ื ทอี่ ืน่ ท่ีอยใู นการดูแลของศาล

ศาลจงั หวดั เวียงสระ

โครงการ : ศาลสัมพนั ธ ปนรกั ใหโลกสวย ดวยมอื เราตามแนวทาง Green Coj
ณ ลอย ชาเลท รีสอรท ตาํ บลเขาแกว อาํ เภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๖๗

ศาลจังหวดั สุราษฎรธานี

โครงการ : เสรมิ สรา งความรใู หแกผ กู ํากับดูแลผูถ กู ปลอ ยช่วั คราวของศาลในจังหวัดสรุ าษฎรธ านี

ศาลจงั หวัดหลังสวน

โครงการ : ยกระดบั การคมุ ครองสิทธเิ สรีภาพข้ันพน้ื ฐานของประชาชนและขยายโอกาส
ในการเขา ถงึ สิทธไิ ดร บั การปลอ ยตวั ชัว่ คราว

๖๘ øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ

ศาลแขวงกระบี่

โครงการ : การจัดสวัสดกิ ารเพ่ือพฒั นาคุณภาพชวี ติ บคุ ลากร

ศาลแขวงทงุ สง

โครงการ : เผยแพรค วามรูทางกฎหมายใหแ กกํานนั ผูใ หญบานอําเภอฉวาง

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ ๖๙

ศาลแขวงนครศรธี รรมราช

โครงการ : ศาลแขวงนครศรีธรรมราชหวงใย ฝา ภัยโควิด

ศาลแขวงภเู ก็ต

โครงการ : สง เสรมิ คณุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านรวมกันอยางมีประสทิ ธิภาพ
๗๐ øć÷ÜćîðøąÝĞćðǰŘ ]ǰģĦħĤ

ศาลแขวงสุราษฎรธานี

โครงการ : สวัสดกิ ารอุนใจ ประกนั ภัยโควดิ – ๑๙ (COVID - 19)

ศาลเยาวชนและครอบครวั จงั หวัดกระบี่

โครงการ : ศาลสมั พนั ธเผยแพรค วามรูดานกฎหมายแกสตรี เร่ือง “กระบวนการยุตธิ รรม
กบั การบังคับใชม าตรการคุมครองสวัสดิภาพแกผถู กู กระทาํ ดว ยความรนุ แรงในครอบครัว”

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ ๗๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั ชุมพร

โครงการ : ฝกอบรมผูใ หค ําปรกึ ษาเบ้ีองตนและสรางเครอื ขา ยครูอาจารยของสถานศกึ ษาในจงั หวดั ชมุ พร

ศาลเยาวชนและครอบครวั จงั หวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ : สรรคเด็กใหเปนสขี าว สรา งศาลใหเ ปน สเี ขียว
๗๒ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

ศาลเยาวชนและครอบครวั จงั หวดั พังงา

โครงการ : ศาลสเี ขยี ว GREEN COURT

ศาลเยาวชนและครอบครวั จังหวดั ภูเก็ต

โครงการ : กาวใหม กา วไกล กา วไปกับพตี่ นู

øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðǰŘ ]ǰģĦħĤ ๗๓

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

โครงการ : เสรมิ สรางความเขม แข็งแกเดก็ และเยาวชนจังหวัดระนอง
ในการปองกันการกระทําความผดิ ทางกฎหมาย

ศาลเยาวชนและครอบครวั จงั หวัดสุราษฎรธ านี

โครงการ : ใชม าตรการทาํ งานบรกิ ารสังคมหรือสาธารณประโยชนแทนคา ปรบั
๗๔ øć÷ÜćîðøąÝćĞ ðŘǰ]ǰģĦħĤ

ภาคผนวก

เปเปรยีรบยี บเทเทยี ียบบปปรรมิ มิ าาณณคคสดสดาํขี ำีขนอนอกั งักงงศศงาาาานลนลอใอในธนธบิเเบิขขดดตตผีผีออพูพูําำพินิพนาาาาจจกกษษปปาารรภภะะาาจจคคำําปป๘๘พพ..ศศ..๒๒๕๕๕๕๙๙––๒๒๕๕๖๖๓๓

ลาํ ดับ หน่วยงาน ช่วงเวลา ปริมาณคดี รวมคดที �ี ผลสมั ฤทธ�ทิ างคดี อยู่ระหว่างพิจารณา
๑ ศาลจงั หวดั กระบี� พิจารณา
พ.ศ. ค้างมา รับใหม่ เสร็จไป ร้อยละ ค้างไป ร้อยละ
๒ ศาลจงั หวดั ๑๕,๒๓๑
เกาะสมยุ ๒๕๕๙ ๑,๖๑๖ ๑๓,๖๑๕ ๑๔,๓๓๗ ๑๓,๖๑๘ ๘๙.๔๑ ๑,๖๑๓ ๑๐.๕๙
๑๕,๘๐๙ ๑๒,๓๙๓ ๘๖.๔๔ ๑,๙๔๔ ๑๓.๕๖
๓ ศาลจงั หวดั ชมุ พร ๒๕๖๐ ๑,๖๑๓ ๑๒,๗๒๔ ๑๖,๒๘๕ ๑๔,๑๖๐ ๘๙.๕๗ ๑,๖๔๙ ๑๐.๔๓
๑๔,๖๙๐ ๑๔,๔๓๗ ๘๘.๖๕ ๑,๘๔๘ ๑๑.๓๕
๔ ศาลจงั หวดั ไชยา ๒๕๖๑ ๑,๙๔๔ ๑๓,๘๖๕ ๕,๒๖๙ ๑๓,๗๒๔ ๙๓.๔๒ ๙๖๖ ๖.๕๘
๕,๓๒๐ ๔,๗๖๙ ๙๐.๕๑ ๕๐๐ ๙.๔๙
๒๕๖๒ ๑,๖๔๙ ๑๔,๖๓๖ ๕,๖๔๒ ๕,๐๐๙ ๙๔.๑๕ ๓๑๑ ๕.๘๕
๕,๔๒๕ ๕,๒๔๙ ๙๓.๐๓ ๓๙๓ ๖.๙๗
๒๕๖๓ ๑,๘๔๘ ๑๒,๘๔๒ ๕,๑๔๖ ๕,๐๙๒ ๙๓.๘๖ ๓๓๓ ๖.๑๔
๘,๗๔๑ ๔,๗๐๙ ๙๑.๕๑ ๔๓๗ ๘.๔๙
๒๕๕๙ ๕๖๐ ๔,๗๐๙ ๗,๖๑๙ ๗,๘๖๗ ๙๐.๐๐ ๘๗๔ ๑๐.๐๐
๗,๗๖๗ ๖,๙๐๕ ๙๐.๖๓ ๗๑๔ ๙.๓๗
๒๕๖๐ ๕๐๐ ๔,๘๒๐ ๘,๕๐๕ ๗,๑๓๑ ๙๑.๘๑ ๖๓๖ ๘.๑๙
๗,๕๒๘ ๗,๘๘๙ ๙๒.๗๖ ๖๑๖ ๗.๒๔
๒๕๖๑ ๓๑๑ ๕,๓๓๑ ๔,๐๔๐ ๖,๙๔๙ ๙๒.๓๑ ๕๗๙ ๗.๖๙
๔,๐๔๑ ๓,๗๗๕ ๙๓.๔๔ ๒๖๕ ๖.๕๖
๒๕๖๒ ๓๙๓ ๕,๐๓๒ ๓,๙๔๕ ๓,๗๗๒ ๙๓.๓๔ ๒๖๙ ๖.๖๖
๔,๓๖๕ ๓,๘๑๓ ๙๖.๖๕ ๑๓๒ ๓.๓๕
๒๕๖๓ ๓๓๓ ๔,๘๑๓ ๓,๗๘๗ ๔,๑๐๘ ๙๔.๑๑ ๒๕๗ ๕.๘๙
๓,๕๔๔ ๙๓.๕๘ ๒๔๓ ๖.๔๒
๒๕๕๙ ๕๖๒ ๘,๑๗๙

๒๕๖๐ ๘๗๔ ๖,๗๔๕

๒๕๖๑ ๗๑๔ ๗,๐๕๓

๒๕๖๒ ๖๓๖ ๗,๘๖๙

๒๕๖๓ ๖๑๖ ๖,๙๑๒

๒๕๕๙ ๒๒๘ ๓,๘๑๒

๒๕๖๐ ๒๖๕ ๓,๗๗๖

๒๕๖๑ ๒๖๙ ๓,๖๗๖

๒๕๖๒ ๑๓๒ ๔,๒๓๓

๒๕๖๓ ๒๕๗ ๓,๕๓๐

รายงานประจำป | พ.ศ. ๒๕๖๓

๗๖ øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ]ǰģĦħĤ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
m1 mukadepan
Next Book
Pendidikan Keterampilan Hidup