The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2564

SAR2564ร.ร.บ้านโคกสะอาด

รายงานการประเมนิ ตนเอง
(Self - Assessment Report : SAR)

ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรยี นบ้านโคกสะอาด
ตาบหนนองน้้าซ อาเออังงสามนมอ จงง นังดอุดรธานี

สำนกั งำนเขตพื้นท่กี ำรศึกษำประถมศกึ ษำอดุ รธำนี เขต ๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขน้ั พนื้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำรบทสรุปสานรบง ผบู้ รินาร

โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด ต้ังอยู่ท่ีหมู่ ๒ บ้ำนโคกสะอำด ตำบลหนองหญ้ำไซ อำเภอวังสำมหมอ
จงั หวดั อดุ รธำนี สังกดั สำนกั งำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศึกษำประถมศกึ ษำอดุ รธำนี เขต ๒ เปิดสอนตั้งแตช่ ้นั อนุบำล ๑
ถงึ ช้นั ประถมศกึ ษำปีที่ ๖ มีบุคลำกรสำยบริหำร จำนวน ๑ คน ครแู ละบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ จำนวน ๑๒
คน ได้ดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
๒๕๖๑ และมผี ลกำรดำเนินงำนดังนี้

๑. ผหการประเมินคณุ อาพอายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

๑.๑ การศึกษาปฐมังย

ดา้ น ระดบง คุณอาพ

๑. คุณภำพของเดก็ ยอดเยีย่ ม

๒. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยยี่ ม

๓. กำรจัดประสบกำรณ์ทีเ่ นน้ เดก็ เป็นสำคัญ ยอดเยีย่ ม

๑) ผหการดาเนนิ งาน

๑. ด้ำนคณุ ภำพของเด็ก เดก็ รอ้ ยละ ๑๐๐ มผี ลกำรพฒั นำดำ้ นร่ำงกำย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี
และดูแลควำมปลอดภัยของ ตนเองได้ อยู่ในเกณฑ์ ยอดเยี่ยม เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีผลกำรพัฒนำด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก ทำงอำรมณ์ได้อย่ำงมีควำมสุข เด็กร่ำเริงแจ่มใส สนุกสนำน
มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน กล้ำแสดงออก ด้วยควำมมั่นใจที่เหมำะสมกับวัยและสถำนกำรณ์
เด็กร้อยละ ๑๐๐ มผี ลกำรพฒั นำกำรด้ำนมดี ำ้ นสงั คม ชว่ ยเหลือตนเอง และเปน็ สมำชกิ ทีด่ ีของสังคม

๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำร
ท้ัง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน คุณครูทุกคนมีควำมเข้ำใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย
และธรรมชำติของเด็กปฐมวัย สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอน
สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยสอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลได้อย่ำง
เหมำะสม กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล และนำควำมรู้ท่ีได้มำพัฒนำกำรจัดกำร
เรยี นกำรสอนในห้องเรยี นได้อย่ำงมีประสิทธภิ ำพมำกข้นึ สนับสนนุ ให้ครูปฐมวัยได้มีกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนือ่ งและทนั ต่อเหตกุ ำรณ์๓. กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำน ทั้งร่ำงกำย
อำรมณ-์ จิตใจ สังคม และสติปญั ญำ อยำ่ งสมดลุ และเต็มศักยภำพ โดยกจิ กรรมท่ีจดั ส่งเสริมใหเ้ ด็กทุก
คนนั้นได้มีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่ำนกำรทำกิจกรรมรำยบุคคลและกำรทำกิจกรรม
กลุม่ รวมถงึ กำรไปศกึ ษำแหล่งเรยี นรภู้ ำยในชมุ ชนของตนหรือนอกสถำนศกึ ษำ

๒) จดุ เด่น
ดา้ นคณุ อาพของเดก็
นกั เรียนมนี ำ้ หนักสว่ นสูงเป็นไปตำมเกณฑ์ มีทกั ษะกำรเคล่ือนไหวอย่ำงคล่องแคลว่

รวมถงึ หลีกเล่ยี งต่อโรคภยั และอบุ ตั ิเหตุ มีควำมรสู้ กึ ดีต่อตนเอง มคี วำมม่นั ใจกล้ำแสดงออก มำกขนึ้ รำ่ เรงิ
แจ่มใส สำมำรถควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้อยำ่ งเหมำะสมกบั สถำนกำรณ์ มีระเบียบ วินัย มีควำมรับผิดชอบ
ซักถำมอยำ่ งต้ังใจ ใชภ้ ำษำได้อย่ำงเหมำะสมกบั วัย

ดา้ นกระบันการบรินารแหะการจดง การ
ผู้บริหำรมคี วำมต้งั ใจ มีควำมม่งุ ม่ัน มหี ลักกำรบริหำร และมีวิสยั ทศั น์ทด่ี ใี น
กำรบรหิ ำรงำน ครู บุคลำกรและคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำเครอื ข่ำยผู้ปกครอง มีควำมตั้งใจ และมีควำมพร้อม
ในกำรปฏบิ ตั ิหน้ำทต่ี ำมบทบำท ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงสำขำวิชำท่ีสอนและมปี ระสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบตั ิกำรสอนและสำมำรถออกแบบกำรเรยี นรทู้ ่ีมปี ระสิทธภิ ำพไดเ้ ป็นอย่ำงดี
ด้านการจงดประสบการณ์ท่เี นน้ เด็กเปน็ สาค้ง
สร้ำงโอกำสให้เด็กไดร้ ับประสบกำรณต์ รงมีพัฒนำกำรตำมวัยเต็มศักยภำพ มีควำม
พร้อมในกำรเรียนรู้ต่อไป มีทักษะชวี ิตและปฏบิ ตั ติ นตำมหลกั ปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพยี ง อยรู่ ว่ มกับผ้อู ื่นได้
อย่ำงมีควำมสขุ
๓) จุดท่คี ัรพงฒนา
ด้านคณุ อาพของเด็ก
ดำ้ นกำรพัฒนำควำมคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหำและคดิ สร้ำงสรรค์
ด้านกระบันการบรนิ ารแหะการจงดการ
สนับสนุนกำรนำภูมปิ ญั ญำท้องถิ่นเขำ้ มำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรยี นร้แู ละกำรจดั
ประสบกำรณใ์ ห้แกเ่ ด็กตำมควำมเหมำะสม สนับสนุนให้บุคลำกรครูได้เขำ้ รบั กำรพฒั นำตนเองในรปู แบบกำร
เข้ำรว่ มอบรมอยำ่ งทวั่ ถงึ ตำมสมควร
ด้านการจดง ประสบการณท์ เี่ น้นเด็กเปน็ สาคง้
กำรนำผลสะท้อนกำรจดั ประสบกำรณ์ของครูมำเป็นประเด็นในกำรจดั ทำวิจยั ใน
ช้นั เรยี นเพ่ือพฒั นำ แก้ไขปรับปรุง กำรจัดประสบกำรณ์ให้ดีย่ิงขนึ้๔) ข้อเสนอแนะ

ด้านคณุ อาพของเด็ก
ควรจดั กจิ กรรมที่พัฒนำควำมคดิ รวบยอด กำรคิดแก้ไขปญั หำและคดิ สรำ้ งสรรค์อยำ่ ง
สม่ำเสมอ

ด้านกระบันการบรนิ ารแหะการจดง การ
กำรพัฒนำบคุ ลำกรครปู ฐมวัย

ดา้ นการจดง ประสบการณท์ เ่ี นน้ เดก็ เป็นสาค้ง
กำรจดั กำรสะท้อนผลของกำรจดั ประสบกำรณ์ของครูอย่ำงต่อเนื่อง เพอื่ พัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณข์ องเด็ก
๕) นหกง ฐานสนบง สนุนผหการดาเนนิ งาน
โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดมีเอกสำร หลักฐำน สนับสนุนผลกำรดำเนินงำน ระดับกำรศึกษำ
ปฐมวัย เช่น แผนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕๖๔ รำยงำนประเมินพัฒนำกำรเด็กปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ รำยงำน
กำรดำเนินงำน ๙ จุดเน้นก้ำวสู้ควำมเป็นเลิศ จุดเน้นที่ ๒ กำรศึกษำปฐมวัย หลกั สูตรสถานศกึ ษาปฐมวยั
แผนจดั ประสบการณ์โครงการบ้านวทิ ยาศาสตรน์ ้อย โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ โครงกำรโรงเรียน
คณุ ธรรม
๖) แนัทางการพงฒนาใน้ซด้ระดบง คณุ อาพท่ีสูงขน้ึ
โรงเรียนบำ้ นโคกสะอำด ได้มีแนวทำงในกำรพัฒนำคณุ ภำพ ระดับกำรศึกษำปฐมวยั ให้ได้
ระดับคุณภำพโครงกำร/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) โครงกำรโรงเรยี นส่งเสรมิ สขุ ภำพ
๒) โครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตรน์ ้อย
๓) โครงกำรคุณธรรม
๔) โครงกำรโรงเรียนสวยห้องเรยี นงำม
๕) โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
๖) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียน
๗) โครงกำรหอ้ งสมุดมีชีวิต
๘) โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ๑.๒ ระดบง การศกึ ษาขงน้ พ้นื ฐาน

ด้าน ระดงบคณุ อาพ
ยอดเย่ียม
๑. คุณภำพของผเู้ รยี น

๒. กระบวนกำรบรหิ ำรและกำรจดั กำร ยอดเยยี่ ม

๓. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ ผเู้ รียนเป็นสำคญั ยอดเยยี่ ม
๑) ผหการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธท์ิ ำงกำรเรียนสงู ข้นึ ผลกำรวดั และประเมนิ ผลตำมหลกั สตู รสถำนศึกษำ ผำ่ นเกณฑ์ตำม
มำตรฐำนของหลกั สูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ ร้อยละ ๑๐๐

กำรดำเนนิ กำรพัฒนำคณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รียน ทำใหผ้ เู้ รียนผำ่ นเกณฑก์ ำรประเมนิ ตำม
หลักสตู รสถำนศึกษำระดบั ดเี ยี่ยม

สถำนศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำน เป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำม
ต้องกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏริ ูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถ่ิน และสอดคล้อง
กบั แนวทำงกำรปฏริ ูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ

กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคดิ และปฏบิ ัตจิ ริงใชส้ อ่ื เทคโนโลยสี ำรสนเทศ และแหลง่ เรียนรู้
ที่เอื้อต่อกำรเรยี นรู้ มีกำรบรหิ ำรจดั กำรช้ันเรียนเชิงบวก ผเู้ รยี นทำงำนด้วยควำมมุ่งมัน่ ใฝ่ร่ใู ฝ่เรยี นทำใหผ้ ูเ้ รยี น
แสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตัวเองและสำมำรถนำไปประยุกต์ใชใ้ นชวี ิตได้

๒) จดุ เด่น
ด้านคณุ อาพของผู้เรียน
ดำ้ นผลสัมฤทธ์ิทำงวชิ ำกำรของผ้เู รียน ผู้เรียนมผี ลสมั ฤทธท์ิ ำงกำรเรียนสูงขึ้น มีผลกำรประเมิน

ระดบั ชำตแิ ละระดบั สถำนศึกษำสูงขน้ึ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และนกั เรียนกล้ำแสดงออก ร่ำเรงิ แจม่ ใส
สขุ ภำพกำยแข็งแรง และเปน็ ผมู้ ีคณุ ธรรม จริยธรรมตำมทส่ี ถำนศกึ ษำกำหนด

ดา้ นกระบันการบรินารแหะการจดง การ
โรงเรยี นมกี ำรบรหิ ำรและกำรจัดกำรอยำ่ งเปน็ ระบบ ผู้บริหำรมคี วำมต้ังใจ มีควำมมุ่งม่ัน มี
หลักกำรบริหำร และมีวสิ ัยทัศนท์ ด่ี ใี นกำรบริหำรงำน สำมำรถเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีในกำรทำงำน และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมคี วำมตง้ั ใจ และมีควำมพรอ้ มในกำรปฏิบัติหน้ำท่ตี ำมบทบำท
ด้านกระบันการจงดการเรยี นการสอนทเ่ี น้นผู้เรียนเป็นสาคง้
ครพู ัฒนำตนเองอย่เู สมอ เข้ำรับกำรพฒั นำตำมหนว่ ยงำนที่ตน้ สงั กัดและหน่วยงำนเอกชนเวลำท่ี
มคี วำมต้ังใจ มงุ่ มนั่ ในกำรปฏบิ ตั หิ น้ำที่อยำ่ งเต็มเวลำและควำมสำมำรถ แสวงหำควำมร้จู ำกส่ือเทคโนโลยดี ้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนือ่ ง ได้แกส่ อื่ ดจิ ทิ ัล DLTV New Internet สรำ้ งบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมทเี่ ออ้ื ตอ่ กำร
เรียนรู้๓) จดุ ท่ีคัรพงฒนา
ด้านคณุ อาพของผู้เรียน
ครคู วรจัดกจิ กรรมเน้นใหผ้ ู้เรียนได้มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสงั เครำะห์อยำ่ ง

หลำกหลำย และใชแ้ หล่งเรียนรใู้ นกำรพฒั นำตนเอง เชน่ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนแบบ Active Learning,
Open approach และ STEM Education

ด้านกระบันการบรินารแหะการจดง การ
ควรเปิดโอกำสให้ผปู้ กครองไดม้ ีส่วนรว่ มในกำรเสนอควำมคดิ เหน็ ในกำรจดั กำรศึกษำเพ่ือพฒั นำ
ผู้เรียนมำกข้ึน สรำ้ งเครอื ข่ำยควำมร่วมมอื กบั ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ งในกำรจดั กำรศึกษำของโรงเรยี น ให้มคี วำม
เข้มแข็ง
ด้านกระบันการจงดการเรยี นการสอนทเ่ี น้นผู้เรยี นเปน็ สาคง้
ครูควรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธกี ำรทีห่ ลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรยี นรู้ ตัวชว้ี ดั
ตำมหลกั สูตรกำรศกึ ษำขัน้ พ้ืนฐำน วดั และประเมินผลกำรเรียนรขู้ องผู้เรียนดว้ ยวิธที ่ีหลำกหลำยตำมสภำพจรงิ
สอดคล้องกบั มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และธรรมชำตวิ ิชำ

๔) ขอ้ เสนอแนะ

ด้านคุณอาพของผู้เรยี น
๑.ยกระดบั ผลสัมฤทธท์ิ ำงกำรเรยี นในทกุ กลุ่มสำระโดยเฉพำะกลุ่มทักษะทำงด้ำน
ภำษำและกำรคิดคำนวณ เชน่ กำรอ่ำนออกเขียนได้ คดิ เลขเป็น
๒.ส่งเสรมิ พัฒนำกำรดำ้ นคิด คิดวิเครำะห์ คดิ อยำ่ งมีวิจำรณญำณ
๓.สง่ เสรมิ ใหผ้ ู้เรียน กล้ำคดิ และกล้ำแสดงออก ตลอดจนส่งเสรมิ ควำมเป็นผู้นำและ
ผู้ตำมทดี่ ใี นสงั คม
ดา้ นกระบันการบรินารแหะการจดง การ
๑.ส่งเสรมิ ให้องค์กร บคุ คล ชุมชน ตลอดจนผมู้ สี ่วนไดเ้ สียมสี ่วนรว่ มในกำรพฒั นำ
คุณภำพผู้เรยี น
๒.สรำ้ งเครือข่ำยทำงกำรศึกษำในกำรแสวงหำนวตั กรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้
( Benz marking )เทคนคิ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำรปู แบบและวธิ ีกำรท่ีดีที่สดุ ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน(Best Practice)
ดา้ นกระบันการจดง การเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผเู้ รียนเปน็ สาค้ง
๑.ส่งเสริมกำรแก้ปัญหำผ้เู รยี นตลอดจนกำรพฒั นำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
กำรวิจยั เชิงปฏิบัติกำรในกำรพฒั นำรปู แบบวิธีกำรและสรำ้ งนวตั กรรมในกำรพฒั นำคุณภำพผู้เรยี น
๒.สง่ เสริมเสริมผเู้ รยี นใหม้ ีทักษะในกำรคิดและกล้ำแสดงออกในส่งิ ท่ีดแี ละมเี หตุผล
บนฐำนควำมรู้
๓.เน้นกำรพฒั นำคณุ ธรรมจรยิ ธรรมตลอดจนสง่ เสรมิ ควำมเป็นผมู้ ีระเบียบวินัยใฝเ่ รยี นรู้ อย่อู ย่ำงพอเพียง ตำมคำ่ นิยมพื้นฐำน ตลอดจนพฒั นำ๕ทักษะตำมหลักสตู รแกนกลำง
๕) นหงกฐานสนบง สนุนผหการดาเนินงาน
โรงเรียนบำ้ นโคกสะอำดมเี อกสำร หลกั ฐำน สนบั สนนุ ผลกำรดำเนินงำน ระดับกำรศึกษำข้ัน

พืน้ ฐำน เชน่ มแี ผนปฏบิ ัติรำชกำรท่ีสอดคล้องกับสภำพปัญหำและบรบิ ทของสถำนศึกษำและนโยบำยของ
กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร และสว่ นรำชกำรตน้ สังกัด นอกจำกนั้นยงั ไดด้ ำเนนิ โครงกำรตำ่ งๆท่ีสง่ ผลตอ่ คณุ ภำพของ
ผเู้ รยี น เชน่ โครงกำรยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ โครงกำรพัฒนำครูและบคุ ลำกร โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมนกั เรยี น
ตลอดจนมีกำรรำยงำนคุณภำพกำรศกึ ษำ หรือรำยงำนผลกำรประเมนิ ตนเอง (SAR) ที่ระบุผลกำรปฏบิ ัตงิ ำน
และควำมสำเร็จในแต่ละปีกำรศกึ ษำ

๖. แนัทางการพฒง นาใน้ซด้ระดบง คุณอาพท่สี งู ข้ึน
โรงเรียนบำ้ นโคกสะอำด ได้มีแนวทำงในกำรพฒั นำคณุ ภำพ ระดบั กำรศึกษำขั้นพนื้ ฐำน ให้
ไดร้ ะดบั คุณภำพที่สูงขนึ้ โดยกำหนดโครงกำรและกจิ กรรม ดงั ต่อไปน้ี

๑) โครงกำรพฒั นำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดว้ ยกิจกรรมทห่ี ลำกหลำย เชน่
อบรม ศึกษำดงู ำน หรอื ทำงออนไลน์

๒) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิข์ องผเู้ รียน
๓) โครงกำรพัฒนำคณุ ธรรมนักเรียน
๔) โครงกำรสง่ เสรมิ และพัฒนำสื่อและเทคโนโลยที ำงกำรศึกษำ
๕) โครงกำรผลิตส่อื กำรเรียนกำรสอน
๖) โครงกำรโรงเรียนคุณภำพของชุมชนคานา

รำยงำนกำรประเมนิ ตนเองของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดฉบับ
นี้ จัดทำขึ้นตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถำนศึกษำจัดส่ง
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองใหแ้ ก่หนว่ ยงำนต้นสงั กัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดแู ลสถำนศึกษำเป็นประจำทกุ ปี
เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีสะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งเป็น
ผลสำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับปฐมวัย ๓ มำตรฐำน ได้แก่
คุณภำพของเด็ก กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ๓ มำตรฐำนได้แก่คุณภำพของผู้เรียนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือนำเสนรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีท่ีผ่ำนมำต่อ
หนว่ ยงำนต้นสังกัด หนว่ ยงำนที่เก่ยี วข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้รบั ทรำบ และเตรียมควำมพร้อม
ในกำรรับกำรประเมินภำยนอก โดยสำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(องค์กำรมหำชน) ตอ่ ไป

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และผู้ที่มี
ส่วนเกยี่ วข้องทกุ ฝำ่ ยที่มสี ่วนร่วมในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศกึ ษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

(นำงสำวกมลมำลย์ เหลำ่ พร)
ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นบำ้ นโคกสะอำด

๒๐ เมษำยน ๒๕๖๕

สารบง้ ๑๐

เร่อื ง หน้ำ
บทสรุปผู้บริหำร ๓
คำนำ ๙
สำรบัญ ๑๐
ควำมเหน็ ชอบของคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำ ๑๒

ตอนท่ี ๑ ข้อมหู พืน้ ฐาน ๑๔
ข้อมูลท่วั ไป ๑๔
ข้อมลู นกั เรียน ๑๕
ผลกำรทดสอบของผู้เรียน ๑๗
ข้อมลู ครูและบุคลำกร ๑๘
ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี ๒๐
โครงสรำ้ งหลักสูตรสถำนศกึ ษำ ๒๓
ผลงำนดเี ด่นในรอบปี ๔๖
สรุปผลกำรประเมนิ ภำยนอก
๕๓
ตอนท่ี ๒ แนัทางพฒง นาท่ีมุ่งสู่คุณอาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕๙
แหะผหพฒง นา ๖๔

ระดบง ปฐมัยง ๖๙
มำตรฐำนท่ี ๑ คณุ ภำพของเด็ก ๗๔
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบรหิ ำรและกำรจดั กำร ๘๑
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเปน็ สำคญั

ระดบง การศกึ ษาข้งนพ้นื ฐาน
มำตรฐำนท่ี ๑ คณุ ภำพผู้เรยี น
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบรหิ ำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่เี น้นผเู้ รยี นเปน็ สำคญั

เร่ือง ๑๑
ตอนที่ ๓ สรุปผหการประเมินตนเองในอาพรัมของสถานศึกษา
ระดงบปฐมังย หนำ้

จดุ เด่น ๘๔
จุดควรพฒั นำ ๘๕
แนวทำงกำรพฒั นำให้ได้ในระดบั คณุ ภำพที่สงู ขน้ึ ๘๕
ควำมตอ้ งกำรและควำมช่วยเหลอื ๘๖
ระดบง การศกึ ษาขงน้ พนื้ ฐาน
จุดเดน่ ๘๖
จดุ ควรพฒั นำ ๘๗
แนวทำงกำรพฒั นำให้ได้ในระดบั คณุ ภำพทสี่ ูงขนึ้ ๘๘
ควำมตอ้ งกำรและควำมชว่ ยเหลอื ๘๙
อาคผนัก
คำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรประกนั คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ๙๑
ประกำศมำตรฐำนฯ และคำ่ เปำ้ หมำย ๙๒
เกยี รตบิ ัตร ๙๖
นวตั กรรมกำรศึกษำ ๙๗
สรปุ ผลสัมฤทธท์ิ ำงกำรเรยี น ๑๒๖
แบบบนั ทึกกำรประเมนิ พฒั นำกำรปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ๑๓๕

๑๒

คารงบรองของคณะกรรมการสถานศกึ ษา

ดว้ ยโรงเรียนบำ้ นโคกสะอำด ได้จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ฉบับนี้ เพอื่ เปน็
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนบำ้ นโคกสะอำด ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
ทีส่ อดคล้องกบั สภำพปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็นของสถำนศกึ ษำอยำ่ งเป็นระบบ
โดยสะทอ้ นคุณภำพ ควำมสำเร็จอยำ่ งชัดเจนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ซ่ึงมเี ป้ำหมำย
เพอ่ื พัฒนำสถำนศึกษำใหม้ ีคุณภำพ และเพ่ือให้กำรประกันคณุ ภำพกำรศึกษำเป็นไป
อยำ่ งมีประสทิ ธภิ ำพและพฒั นำอยำ่ งต่อเนอื่ ง

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมเห็นชอบในกำรจดั ทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ฉบับน้ี ของโรงเรยี นบ้ำนโคกสะอำดทีส่ ะท้อนคุณภำพผู้เรียน และผลสำเรจ็ ของกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ เพ่ือเปน็ ประโยชนต์ อ่ กำรนำไปใช้พฒั นำกำรศึกษำในปกี ำรศกึ ษำตอ่ ไป

(นำยเดชำ ผำอำจ)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้นั พนื้ ฐำน

โรงเรยี นบ้ำนโคกสะอำด

๑๓

ตอนที่ ๑
ข้อมหู พืน้ ฐาน

๑. ขอ้ มูหท่งัซป
ชือ่ โรงเรยี นบ้ำนโคกสะอำด ที่ตง้ั – ตำบลหนองหญ้ำไซ อำเภอวังสำมหมอ จังหวดั อุดรธำนี

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทก่ี ำรศึกษำประถมศกึ ษำอุดรธำนี เขต ๒ e-mail Khoksaard
๔๑๐๒๐๑๖๘@gmail.com website http://data.bopp-obec.info/web/home.php?
School_ID=๑๐๔๑๖๘๐๖๗๓ เปิดสอนระดับช้ันอนุบำล ๑ ถงึ ระดับชั้นประถมศึกษำปที ่ี ๖ เนอ้ื ที่ ๑๖ ไร่ ๓
ตำรำงวำ เขตพื้นทบี่ ริกำรบ้ำนโคกสะอำด หมู่ ๒ ตำบลหนองหญำ้ ไซ อำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอดุ รธำนี
สังกดั สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึ ษำอุดรธำนี เขต ๒

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบำ้ นโคกสะอำด ต้งั อยู่ หมู่ท่ี ๒ ตำบลหนองหญำ้ ไซ อำเภอวังสำมหมอ จงั หวัดอุดรธำนี
ต้ังข้ึนเมื่อวันที่ ๘ ตลุ ำคม ๒๔๗๖ โดยชือ่ ว่ำโรงเรยี นบำ้ นโคกสะอำด ตำบลนำยงู อำเภอกมุ ภวำปี จังหวัด
อดุ รธำนี และเปิดสอนตำมหลักสตู รของกระทรวงศึกษำธกิ ำร ครั้งแรกได้อำศยั ศำลำวัดโพธศิ์ รี เป็นอำคำร
เรยี น มจี ำนวนนักเรยี น ๘๐ คน นกั เรียนหญงิ ๔๐ คน นักเรียนชำย ๔๐ คน จัดสอนต้ังแตช่ ้ันมูลศึกษำถึง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ทีต่ ั้งโรงเรยี นในปัจจบุ ัน มเี ขตใหบ้ ริกำร ๑ หมู่บำ้ น คือ บ้ำนโคกสะอำด หมทู่ ี่ ๒
ปัจจบุ ันโรงเรยี นบ้ำนโคกสะอำด เปดิ ทำกำรสอนตง้ั แต่ชัน้ อนบุ ำลปที ี่ ๑ ถึงชนั้ ประถมศึกษำปีที่ ๖

แผนท่ีโรงเรยี น

๑๔

๒. ข้อมูหผูบ้ รนิ าร

๑) ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี น นำงสำวกมลมำลย์ เหลำ่ พร โทรศัพท์ ๐๘๕๗๕๑๕๕๑๑๑ e-mail
kamolman.๐๒๒๕๒๕@gmail.com วฒุ ิกำรศึกษำสูงสุด ศษ.ม สำขำบริหำรกำรศกึ ษำ
ดำรงตำแหนง่ ทโ่ี รงเรียนนต้ี ั้งแต่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน เปน็ เวลำ - ปี ๕ เดือน
๓. ข้อมูหนกง เรยี น (ณ วันท่ี ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๕)

๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นทบี่ รกิ ำรทั้งสน้ิ ๘๔ คน

๒) จำนวนนกั เรียนในโรงเรยี นทั้งสิน้ ๘๑ คน จำแนกตำมระดบั ชัน้ ทเี่ ปิดสอน

ระดงบชง้น เพศ รวม
ชาย น้ิง

อ.๑ ๔๔ ๘

อ.๒ ๖๖ ๑๒

อ.๓ ๒๖ ๘

รัม ๑๒ ๑๖ ๒๘

ป.๑ ๓๔ ๗

ป.๒ ๑๓ ๔

ป.๓ ๒๘ ๑๐

ป.๔ ๓๓ ๖

ป.๕ ๙๔ ๑๓

ป.๖ ๖๗ ๑๓

รัม ๒๔ ๒๙ ๕๓

รวม น.ร.ท้ังหมด ๓๖ ๔๕ ๘๑

๓) จำนวนนกั เรียนท่มี สี มรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศกึ ษำหรอื สำนกั งำนกองทนุ

สนบั สนุนกำรสร้ำงเสรมิ สขุ ภำพ (สสส.) ๗๑ คน คดิ เป็นรอ้ ยละ ๘๗.๖๕

๔) จำนวนนกั เรยี นทม่ี นี ำ้ หนกั ส่วนสงู ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย ๕๗ คน คิดเปน็ ร้อยละ๗๐.๓๗

๕) จำนวนนักเรยี นท่ีมีควำมบกพร่องเรยี นรว่ ม ๑๘ คน คิดเป็นรอ้ ยละ ๒๒.๒๒

๖) จำนวนนักเรยี นมีภำวะทุพโภชนำกำร ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๔

๗) จำนวนนักเรียนปญั ญำเลิศ ๒๘ คน คดิ เป็นร้อยละ ๕๓.๐๘

๘) จำนวนนักเรยี นตอ้ งกำรควำมชว่ ยเหลอื เปน็ พเิ ศษ ๒๒ คน คดิ เปน็ ร้อยละ ๒๗.๑๖

๙) จำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน (ปจั จุบัน) ๐ คน คิดเป็นรอ้ ยละ ๐

๑๐) สถติ ิกำรขำดเรียน ๐ คน คิดเปน็ ร้อยละ ๐

๑๑) จำนวนนกั เรียนทเ่ี รียนซ้ำช้ัน ๐ คน คิดเป็นรอ้ ยละ ๐

๑๕

๑๒) จำนวนนกั เรียนท่ีจบหลักสตู ร
อ.๒ จำนวน ๘ คน คิดเป็นรอ้ ยละ ๑๐๐
ป.๖ จำนวน ๑๓ คน คดิ เปน็ ร้อยละ ๑๐๐

๑๓) อตั รำส่วนครู : นักเรียน (แยกตำมระดบั )
๑๓.๑) ระดับปฐมวัย = ๒๘ : ๑
๑๓.๒) ระดบั กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน = ๑๑ : ๑

๑๔) จำนวนนักเรียนทเ่ี ขำ้ ร่วมกิจกรรมศลิ ปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนำกำร ๘๑ คน
คิดเปน็ ร้อยละ ๑๐๐

๑๕) จำนวนนักเรยี นท่มี ีคุณลักษณะเป็นลูกทีด่ ีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๘๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๖) จำนวนนกั เรียนที่มคี ณุ ลกั ษณะเป็นนักเรยี นทด่ี ขี องโรงเรยี น ๘๑ คน
คิดเป็นรอ้ ยละ ๑๐๐

๑๗) จำนวนนักเรยี นที่ทำกจิ กรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถำนศึกษำ ๘๑ คน คิด
เปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

๑๘) จำนวนนกั เรียนทม่ี บี นั ทกึ กำรเรยี นรจู้ ำกกำรอ่ำนและกำรสืบคน้ จำกเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงสมำ่ เสมอ ๗๓ คน คดิ เป็นร้อยละ ๙๐

๑๙) จำนวนนักเรียนทผี่ ำ่ นกำรประเมนิ ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดตำมท่กี ำหนด
ในหลกั สตู รสถำนศกึ ษำ ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒๐) จำนวนนักเรียนทีผ่ ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมตำมทก่ี ำหนด
ในหลกั สูตรสถำนศกึ ษำ ๘๑ คน คดิ เป็นรอ้ ยละ ๑๐๐

๔. ผลการทดสอบระดบั ชาติของผ้เู รียน

๑) การประเมินคณุ อาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๑.๑ ด้านภาษาไทย (Thai Language)

ปีการศกึ ษา ปรบั ปรงุ (%) ดา้ นภาษาไทย ด(ี %) ดมี าก(%)
๒๕๖๒ ๐ ระดบั คุณภาพ ๖๖.๖๖ ๒๒.๒๒

๒๔๖๓ ๐ พอใช(้ %) ๓๓.๓๓ ๖๖.๖๖
๒๔๖๔ ๒๕ ๑๑.๑๑ ๑๒.๕๐ ๑๒.๕๐


๕๐

๑๖

๑.๒ ด้านคณิ ตศาสตร์ (Mathematics)

ปีการศกึ ษา ปรบั ปรงุ (%) ดา้ นคณติ ศาสตร์ ด(ี %) ดมี าก(%)
๒๕๖๒ ๓๓.๓๓ ระดบั คุณภาพ ๐ ๐

๒๔๖๓ ๑๐๐ พอใช(้ %) ๐ ๐
๒๔๖๔ ๐ ๖๖.๖๖ ๗๕ ๐


๒๕

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ระดบั ชนั้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี ๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

กลุม่ สาระวชิ า ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
ภาษาไทย ป.๖ ม.๓ ป.๖ ม.๓ ป.๖ ม.๓
วทิ ยาศาสตร์ ๓๙.๘๘ ๕๙.๔๐ ๖๗.๐๗
คณติ ศาสตร์ ๕๒.๑๖ ๓๘.๙๓
ภาษาต่างประเทศ ๒๙.๕๓ ๖๐.๐๐ ๖๖.๖๑
๕๔.๐๐ ๕๖.๗๐
๒๖.๘๘

๒๕.๓๑

๓) ผลการประเมินคัามสามารถด้านการอา่ นของผเู้ รียน (RT) ระดบั ชนั้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ความสามารถ คา่ เฉลย่ี ระดบั ค่าเฉลย่ี ระดบั คา่ เฉลย่ี ระดบั
ดา้ นการอ่าน
อ่านออกเสยี ง ๘๔.๓๓ ดีมำก ๙๕.๖๐ ดีมำก ๓๔.๔๐ พอใช้
๘๖.๔๔ ดีมำก ๙๔.๘๐ ดมี ำก ๕๗.๖๐ ดี
อ่านรเู้ รอ่ื ง ๘๕.๓๘ ดีมำก ๙๕.๒๐ ดีมำก ๔๖.๐๐
พอใช้
คา่ เฉลย่ี ๒ ดา้ น

๑๗

๔) สรปุ ข้อมลู ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนระดบั สถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีได้
ระดบั คณุ ภาพการศึกษาตงั้ แต่ระดบั ดีขึน้ ไป

สรปุ ขอ้ มลู ผลสมั ฤทธทิ ์ างการเรยี นระดบั สถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

กลุ่มสาระการเรยี นร(ู้ คดิ เป็นรอ้ ยละ)

ระดบั ชนั้ ภาษาไทย วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงั คม สุข ศลิ ปะ การงาน ภาษา
ศกึ ษา ศกึ ษา อาชพี ต่างประเทศ

ป.๑ ๗ ๗ ๗ ๗๗๗ ๗ ๗

ป.๒ ๔ ๔ ๔ ๔๔๔ ๔ ๑๐

ป.๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๓
๑๓
ป.๔ ๖ ๖ ๖ ๖๖๖ ๖ ๐

ป.๕ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๐

ป.๖ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓

ม.๑ ๐ ๐ ๐ ๐๐๐ ๐

ม.๒ ๐ ๐ ๐ ๐๐๐ ๐

ม.๓ ๐ ๐ ๐ ๐๐๐ ๐

๕. ข้อมูหครแู หะบคุ หากร

ครปู ระจาการ

ที่ ชือ่ – ชอื่ สกหุ อายุ อายุ ตาแนนง่ / ัุฒิ ัิชา เอก สอนัิชา/ชง้น จานันคร้งง/
ราชการ ัิทยฐานะ ชั่ง โมงท่รี บง การ

พงฒนา/ปี

๑ นำยร่งุ เสนห่ ์ ศรหี ร่ิง ๕๙ ๓๘ คศ.๓ คบ. เทคโนฯ กล่มุ สำระสงั คมฯ ๓๐

ป.๑-๖

๒ นำงดษุ ฎี วงั แสง ๕๕ ๒๙ คศ.๓ คบ. วทิ ยำฯ วิทยำศำสตร์ ๔๕

ป.๔-๖

๓ นำงประภำ ผำอำจ ๕๔ ๒๖ คศ.๓ คบ. ประถมฯ ภำษำอังกฤษ ๕๒

ป.๑-๖

๔ นำงสำวกรรณิกำ สรี ักษำ ๒๗ ๒ ครู คบ. คอมพวิ ฯ วทิ ยำกำรคำนวณ ๓๒

ป.๑-๖

๕ นำงสำวจีรพร วรรณกลุ ๓๐ ๑ ครผู ูช้ ่วย คบ. คณติ ฯ คณติ ศำสตร์ ๓๐

ป.๔-๖

๖ นำงจอมศรี มะลิต้น ๕๖ ๑๘ พนกั รำชกำร คบ. ปฐมฯ ปฐมวยั อ.๓ ๒๘

๑๘

จำนวนครทู ่ีสอนวิชำตรงเอก ๔ คน คิดเปน็ รอ้ ยละ ๖๖.๖๗
จำนวนครูทสี่ อนตรงควำมถนัด ๒ คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๓๓.๓๓
ครูอตง ราจ้าง

ที่ ชอื่ – ช่ือสกุห อายุ ประสบการณ์ ัุฒิ ัชิ า เอก สอนัิชา/ชงน้ จา้ งดั้ ยเงิน
การสอน (ป)ี

๑ นำยคุณำกร ไชยเทพ ๒๗ ๒ คบ. พละศึกษำ สขุ ศกึ ษำฯ นอก

ป.๑-๖ งบประมำณ

๒ นำยอรรถวิท บุญชัย ๒๕ ๑ คบ. ภำษำไทย ภำษำไทย นอก

ป.๑-๓ งบประมำณ

๓ นำงสำวเพ็ญพักตร์ ๒๖ ๓ คบ. ปฐมวัย ปฐมวยั นอก

วัชโรสินธุ์ อ.๑ งบประมำณ

๔ นำงสำวชอ่ ผกำ ๒๗ ๒ คบ. คณิตศำสตร์ คณติ ศำสตร์ นอก

บุรำณเดช ป.๑-๓ งบประมำณ

๕ นำงสำวสดุ ำรัตน์ ๒๙ ๑ ศษบ. กำรจัดกำร กอท นอก

บุญหล้ำ ป.๑-๖ งบประมำณ

๖. ขอ้ มูหอาคารสถานท่ี
อำคำรเรียนจำนวน ๒ หลงั อำคำรประกอบจำนวน ๓ หลัง สว้ ม ๓ หลัง สระว่ำยน้ำ ๐ สระ

สนำมเดก็ เล่น ๑ สนำม สนำมฟตุ บอล ๑ สนำม สนำมวอลเล่ย์บอล ๑ สนำม สนำมฟุตซอล ๑ สนำม
สนำมตะกร้อ ๑ สนำม

๗. ขอ้ มูหงบประมาณ

งบประมำณ (รับ-จำ่ ย)

รายรงบ จานัน/บาท รายจา่ ย จานัน/บาท

เงนิ งบประมำณ ๕,๐๙๒,๓๒๑.๘๖ งบดำเนินกำร/เงินเดอื น-ค่ำจ้ำง ๔,๓๔๐,๖๘๐

เงนิ นอกงบประมำณ ๑๙๘,๐๐๐.๓๑ งบพฒั นำคุณภำพกำรจดั กำรศึกษำ ๖๘๕,๓๑๗.๘๘

เงนิ อ่นื ๆ(ระบ)ุ ๓๓๒,๐๙๙.๗๗ งบอื่นๆ(ระบ)ุ ๕๙๖,๔๒๔.๐๖

รัมรายรงบ ๕,๖๒๒,๔๒๑.๙๔ รัมรายจ่าย ๕,๖๒๒,๔๒๑.๙๖

งบดำเนนิ กำร/เงนิ เดอื น เงินค่ำจ้ำง คิดเป็นรอ้ ยละ ๗๗.๒๐ ของรำยรบั
งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๐ ของรำยรบั

๑๙

๘. ขอ้ มูหสอาพชมุ ชนโดยรัม
๑) สภำพชุมชนรอบบรเิ วณโรงเรียนมลี ักษณะ เปน็ ที่อยู่อำศัย มปี ระชำกรประมำณ ๑,๓๐๐คน

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ไร่อ้อย ไรม่ นั บ้ำนเรือน และถนนทำงหลงชนบท อำชพี หลกั ของชมุ ชน
คือ ทำนำ ทำไร่ สว่ นใหญ่นับถอื ศำสนำ พทุ ธ ประเพณี/ศิลปวฒั นธรรมท้องถิ่นท่ีเปน็ ทรี่ ู้จกั โดยท่วั ไป คือ บุญ
เดือนสำม บุญเดือนสี่

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศกึ ษำระดบั ม. ๓ อำชีพหลัก คือ ทำนำ ทำไร่ สว่ นใหญน่ ับถอื
ศำสนำพุทธ .ฐำนะทำงเศรษฐกจิ /รำยได้โดยเฉลยี่ ต่อครอบครัว ตอ่ ปี ๓๐,๐๐๐ บำท จำนวนคนเฉล่ยี ต่อ
ครอบครัว ๔ คน

๓) โอกำสและข้อจำกดั ของโรงเรยี น
รอบบริเวณโรงเรียนมีสภำพภูมปิ ระเทศสว่ นใหญเ่ ปน็ ทร่ี ำบลมุ่ ประมำณ ๔๕ % อกี ๕๕ % เป็นที่
ดอนและตดิ กับแม่นำ้ ปำว พน้ื ดินมีสภำพเปน็ ดินร่วนปนทรำย ประชำกรสว่ นใหญป่ ระกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ทำนำ ทำไร่อ้อย ทำไร่มันสำปะหลงั และอำชพี ประมง และมฐี ำนะปำนกลำง บรเิ วณ
ใกลเ้ คยี งโดยรอบโรงเรียนไดแ้ ก่ วัดพชิ ยั แม่นำ้ ปำว อำชพี หลักของชุมชน คือ อำชพี เกษตรกรรม และ
อำชพี ประมง ประชำกรส่วนใหญ่ นบั ถือ ศำสนำพทุ ธ ประเพณี / ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่นทีเ่ ป็นที่รู้จัก
โดยทวั่ ไปคืองำนประเพณีต่ำง ๆ ของท้องถิน่ ภำคอีสำน

๒๐

๙. โครงสร้างนหงกสตู รสถานศึกษา
โครงสร้างนหงกสูตรเัหาเรยี นโรงเรยี นบ้านโคกสะอาด ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

เัหาเรียน(ช่งัโมง/ปี)

กห่มุ สาระการเรียนรู/้ กจิ กรรม ระดงบประถมศกึ ษา

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภำษำไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐

คณติ ศำสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐

วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒั นธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

ประวัติศำสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

สุขศึกษำและพลศกึ ษำ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

ศลิ ปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

กำรงำนอำชพี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

ภำษำองั กฤษพื้นฐำน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

รัมเัหาเรยี น (พนื้ ฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐

 รายัิชาเพมิ่ เตมิ

กำรอ่ำนและกำรเขยี นภำษำไทย ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

สนุกกบั คณิตศำสตร์ ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

ภำษำองั กฤษเพอื่ กำรสื่อสำร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

รัมเัหาเรียน (เพม่ิ เติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

 กิจกรรมพฒง นาผู้เรยี น ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

- กิจกรรมลูกเสอื /เนตรนำรี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐

- ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

กจิ กรรมเพือ่ สงั คมและสำธำรณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

รัมเัหาเรยี นทงง้ นมด ๑๐๘๐ ๑๐๘๐ ๑๐๘๐ ๑๐๘๐ ๑๐๘๐ ๑๐๘๐

นมายเนตุ วิชำหน้ำที่พลเมือง หลักสูตรต้ำนทุจริต บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ

ศำสนำและวัฒนธรรม หลักสตู รทอ้ งถิ่นและกำรลดเวลำเรยี นเพิม่ เวลำรบู้ รู ณำกำรทกุ กลุ่มสำระ

๒๑

๑๐. แนหง่ เรยี นรู้ อูมิปั้้าท้องถ่นิ

๑) ห้องสมุดมีขนำด ๑๕ ตำรำงเมตร จำนวนหนังสอื ในห้องสมดุ ๑,๐๐๐ เลม่

กำรสบื ค้นหนงั สอื และกำรยมื -คืน ใชร้ ะบบดวิ อ้ี

จำนวนนกั เรยี นท่ใี ช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำทร่ี ำยงำน เฉลี่ย ๒๐ คน ตอ่ วนั คิดเป็นร้อยละ

๓๗.๗๔ ของนกั เรียนทง้ั หมด

๒) หอ้ งปฏบิ ตั ิกำร

ห้องปฏบิ ตั กิ ำรวิทยำศำสตร์ จำนวน ๐ ห้อง

ห้องปฏิบตั ิกำรคอมพวิ เตอร์ จำนวน ๑ หอ้ ง

ห้องปฏบิ ัติกำรทำงภำษำ จำนวน ๐ ห้อง

ห้อง (ระบุ) - จำนวน - ห้อง

๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เคร่ือง

ใชเ้ พอื่ กำรเรยี นกำรสอน ๑๐ เคร่ือง

ใช้เพื่อสืบค้นข้อมลู ทำงอินเทอร์เน็ต ๑๐ เครือ่ ง

จำนวนนักเรยี นที่สืบค้นข้อมูลทำงอนิ เทอร์เนต็ ในปีกำรศกึ ษำทีร่ ำยงำน

เฉลี่ย ๒๐. คน ตอ่ วนั คิดเปน็ รอ้ ยละ ๓๗.๗๔ ของนักเรียนทงั้ หมด

ใชเ้ พื่อกำรบริหำรจดั กำร ๐ เคร่ือง

๔) แหล่งเรยี นร้ภู ำยในโรงเรยี น

แนห่งเรยี นรอู้ ายใน สถติ ิการใชจ้ านันครงง้ /ปี
ชอ่ื แนห่งเรียนรู้
๒๐๐
๑.หอ้ งสมดุ ๒๐๐
๒.สวนหยอ่ ม ๒๐๐
๓.สนำมเดก็ เล่น ๒๐๐
๔.สนำมฟตุ บอล ๒๐๐
๕.สนำมเซปักตะกร้อ ๒๐๐
๖.สนำมวอลเลยบ์ อล ๒๐๐
๗.หอ้ งครวั โรงเรียน ๒๐๐
๘.ห้องคอมพวิ เตอร์ ๑๐๐
๙.แปลงผักสวนครวั ๒๐๐
๑๐.สวนปำ่

๕) แหลง่ เรยี นรภู้ ำยนอกโรงเรียน ๒๒

แนห่งเรียนรู้อายนอก สถติ ิการใช้
ชือ่ แนห่งเรยี นรู้ จานันครง้ง/ปี

๑.แม่น้ำปำว ๑๐๐
๒.นำข้ำว ๑๐
๓.วัดพชิ ยั ๔๐
๔.ไร่อ้อย ๑๐
๕.ไร่มนั สำปะหลงั ๑๐
๖.ปำ่ สำธำรณะประโยชน์ ๕
๗.ร้ำนคำ้ สหกำรหมู่บ้ำน ๕๐
๘. วสิ ำหกจิ ชมุ ชนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกปลำ ๑๐

๖) ปรำชญช์ ำวบำ้ น/ภูมปิ ญั ญำท้องถน่ิ ผทู้ รงคุณวุฒิ ท่ีสถำนศกึ ษำเชิญมำให้ควำมรูแ้ ก่ครู
นักเรยี น ในปีกำรศกึ ษำที่รำยงำน

๖.๑ ชื่อ-สกลุ นำงปญั ญำ เคนมี ให้ควำมรู้เร่อื ง รำ้ นคำ้ สหกำรหมู่บ้ำนสถิติกำรให้ควำมรู้ใน
โรงเรยี นแห่งน้ี จำนวน ๕๐ครง้ั /ปี

๖.๒ ชอ่ื -สกลุ นำงอรพิน วังแสง ให้ควำมรู้เร่ือง วิสำหกิจชุมชนกำรแปรรปู ผลติ ภณั ฑ์จำกปลำ
สถิตกิ ำรใหค้ วำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๑๐ ครงั้ /ปี

๖.๓ ชอ่ื -สกุลนำยสมพงษ์ ผำอำจ ใหค้ วำมรู้เร่ือง ไร่ออ้ ย สถิติกำรให้ควำมรใู้ นโรงเรยี นแหง่ น้ี
จำนวน ๑๐ ครั้ง/ปี

๖.๔ ชอื่ -สกุลนำยประเสรฐิ สำยจันมำ ให้ควำมรู้เรือ่ ง แม่น้ำปำว สถิตกิ ำรให้ควำมรู้ใน
โรงเรียนแหง่ นี้ จำนวน ๑๐๐.ครัง้ /ปี

๖.๕ ช่ือ-สกุลนำยทองสำ เมืองพรม ให้ควำมรูเ้ ร่ือง ไร่มันสำปะหลงั สถิติกำรให้ควำมรใู้ น
โรงเรยี นแหง่ น้ี จำนวน ๑๐.คร้งั /ปี

๖.๖ ชื่อ-สกลุ นำงสมจิตร คงกะเรยี น ใหค้ วำมรเู้ ร่ือง นำข้ำว สถติ ิกำรใหค้ วำมรใู้ นโรงเรยี น
แหง่ น้ี จำนวน ๑๐.ครั้ง/ปี

๖.๗ ช่ือ-สกลุ นำยบุญ ผำอำจ ให้ควำมรู้เร่อื ง ป่ำสำธำรณะประโยชน์สถิตกิ ำรใหค้ วำมรูใ้ น
โรงเรยี นแหง่ นี้ จำนวน ๕.ครั้ง/ปี

๖.๘ ช่อื -สกุลนำยแท่ง สำยกองคำ ให้ควำมรเู้ รอื่ ง วดั พชิ ัย สถิติกำรใหค้ วำมรใู้ นโรงเรยี นแหง่
น้ี จำนวน ๔๐.ครัง้ /ปี

๒๓

๑๑. ผหงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา

๑๑.๑ ผลงำนดีเด่น

ประเอท ระดบง รางังห/ชื่อรางังหท่ซี ดร้ งบ นน่ัยงานท่มี อบรางัหง
สถานศึกษา ต้นแบบโรงเรียนคณุ ภำพชมุ ชน สำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ระดับดีเลศิ ระดบั เขตพืน้ ท่ี ประถมศกึ ษำอุดรธำนี เขต ๒
ผู้บรินาร(ระบุชื่อ) กำรศึกษำ โรงเรียนขนำดเล็ก
ครู(ระบุช่อื ) ประจำปกี ำรศึกษำ ๒๕๖๔ -
๑. นำยคุณำกร ไชยเทพ
-
๒. นำงประภำ ผำอำจ
๓. นำงจอมศรี มะลติ ้น ครผู ู้ฝกึ สอนวอลเลย์บอลชำย กลมุ่ เครือขำ่ ยโรงเรยี นวงั สำมหมอ ๔
๔. นำงสำวจีรพร วรรณกลุ รองชนะเลศิ อันดับ ๑ กลมุ่ เครือข่ำยโรงเรยี นวงั สำมหมอ ๔
ครผู ู้ฝกึ สอนปอตองหญงิ
รองชนะเลศิ อันดบั ๑
ครผู ู้ฝกึ สอนปอตองชำย
รองชนะเลศิ อนั ดับ ๒

๕. นำงสำวกรรณกิ ำ ศีรักษำ ครผู ู้ฝึกสอนวอลเลห่ ์บอลหญิง กล่มุ เครือข่ำยโรงเรียนวงั สำมหมอ ๔
๖.นำงสำวชอ่ ผกำ บรุ ำณเดช รองชนะเลิศอันดับ ๒

นกั เรยี น(ระบุชื่อ)

๑.เดก็ ชำยวศิ รตุ คำศรี รองชนะเลิศอนั ดับ ๑ วอลเลห่ ์ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังสำมหมอ ๔

๒.เด็กชำยธนโชติ ดวงจติ ร บอลชำยกำรแข่งขนั กฬี ำลุม่ น้ำ

๓.เด็กชำยณัฐพงศ์ ใสศรัทธำ ปำวเกมส์ ปกี ำรศึกษำ ๒๕๖๔

๔.เด็กชำยสรุ เชษฐ์ บุตรพรม

๕.เดก็ ชำยรพีพฒั น์ อนุ่

สงครำม

๖.เด็กชำยศุทธรี กั ษ์ แกว้ อนิ ทร์

๗.เด็กหญงิ วรดำ กศุ ลำ รองชนะเลศิ อนั ดับ ๑ เปตองหญิง กลมุ่ เครือขำ่ ยโรงเรียนวงั สำมหมอ ๔

๘.เด็กหญงิ วัญเพญ็ สีผง กำรแข่งขันกีฬำล่มุ นำ้ ปำวเกมส์ ปี

๙.เดก็ หญิงประรชั ญำ ผำอำจ กำรศกึ ษำ ๒๕๖๔

๒๔

๑๐.เดก็ หญงิ ปยิ มน สะมูน รองชนะเลิศอันดบั ๒ เปตองหญงิ กลมุ่ เครือขำ่ ยโรงเรียนวังสำมหมอ ๔
๑๑.เด็กชำยวศิ รตุ คำศรี กำรแข่งขนั กีฬำลมุ่ นำ้ ปำวเกมส์ ปี
กำรศกึ ษำ ๒๕๖๔
๑๒.เด็กชำยฉัตรเกลำ้ ทพิ ย์เสถยี ร

๑๓.เด็กชำยบญุ ชยั ภูเลอ่ื มใส

๑๔.เด็กหญงิ ปิยำอร ไร่ประสงค์ รองชนะเลศิ อันดบั ๒ วอลเล่ห์ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวงั สำมหมอ ๔
๑๕.เด็กหญิงวรญั ญำ สมพันธ์ บอลหญิงกำรแข่งขนั กีฬำลมุ่ น้ำ
๑๖.เดก็ หญงิ อรอุมำ โสภำคำ ปำวเกมส์ ปกี ำรศึกษำ ๒๕๖๔

๑๗.เด็กหญงิ อำไพพร นำคประเสรฐิ

๑๘.เด็กหญิงธำรำวดี บุญหล้ำ
๑๙.เด็กหญงิ ณชิ ำภัทร ดงุ กรงุ
๒๐.เดก็ หญิงจันทมิ ำ เขจรแข

๑๑.๒ งำน/โครงกำร/กิจกรรม ทีป่ ระสบผลสำเร็จ

ที่ ชอื่ ังตถปุ ระสงค์/เป้านมาย ัิธีดาเนนิ การ ตงับ่งชค้ี ัามสาเร็จ

งาน/ (ย่อๆ) (จานัน/ร้อยหะ)

โครงการ/

กิจกรรม

๑. โครงกำร ัตง ถปุ ระสงค์ การัางแผน (Plan) เชิงปรมิ าณ

จัดทำ ๑.เพื่อให้กำรใช้จำ่ ย แต่งตั้งคณะทำงำน โรงเรยี นมโี ครงกำร

แผนปฏิบตั ิ งบประมำณตำมโครงกำรของ ประชมุ เชิงปฏบิ ัตกิ ำรกำร จำนวน ๑๖ โครงกำรรอ้ ย

กำร แตล่ ะฝำ่ ย กลุ่มสำระกำร จดั ทำร่ำงแผนปฏบิ ัติกำร ละ ๑๐๐

ประจำปี เรยี นรู้ และงำนตำ่ งๆของ การปฏิบตง ิ (Do) เชงิ คุณอาพ

กำรศึกษำ โรงเรียนเปน็ ไปอย่ำงมีระเบยี บ เสนอร่ำงแผนปฏบิ ตั ิกำร โรงเรียนมีกำรดำเนนิ งำน

๒๕๖๔ ๒.เพ่อื ใชเ้ ปน็ เครื่องมือในกำร ใหค้ ณะกรรมกำร ตำมโครงกำร ร้อยละ

บริหำรและจัดกำรศึกษำอยำ่ ง สถำนศึกษำพิจำรณำให้ ๑๐๐

เป็นระบบ ควำมเห็นชอบ

๓.เพอื่ ให้โรงเรียนมโี ครงกำร จดั ทำรูปเลม่ แผนปฏิบัติ

และกจิ กรรมทีส่ อดคลอ้ งกับ กำร

นโยบำยทุกระดบั และมำตรฐำน การตรัจสอบ(Check)

กำรศกึ ษำ

เป้านมาย

๒๕

เชิงปริมาณ โรงเรียนมี กำกับติดตำมกำร

โครงกำรของแตล่ ะฝำ่ ย กลมุ่ ดำเนินงำนตำมโครงกำรใน

สำระกำรเรยี นรู้ และงำนตำ่ งๆ แผนปฏบิ ัติกำร

ของโรงเรยี น ในกำรดำเนนิ งำน การทบทันการปฏิบตง ิ

จำนวน ๑๖ โครงกำร (Act) สรปุ ผลกำร

เชิงคณุ อาพ โรงเรียนมกี ำร ดำเนินงำนตำมโครงกำรใน

ดำเนนิ งำนตำมโครงกำรของแต่ แผนปฏิบตั ิรำชกำร

ละฝ่ำย กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้

และงำนต่ำงๆ ของโรงเรยี น

สนองตอ่ ยุทธศำสตร์ชำติ

นโยบำยสำนกั งำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พืน้ ฐำน และสำนกั งำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำ

อดุ รธำนี เขต ๒ และใช้เปน็

เครอ่ื งมอื ในกำรบริหำรจดั

กำรศึกษำ

๒ โครงกำร ังตถปุ ระสงค์ การัางแผน (Plan) เชิงปรมิ าณ
นเิ ทศ
ภำยใน ๑. เพื่อสง่ เสริมให้ครูพัฒนำกำร แตง่ ต้ังคณะทำงำน นิเทศตดิ ตำมด้ำนกำร

เรยี นกำรสอนให้นักเรยี นได้ ประชุมคณะทำงำน จัดกำรเรยี นกำรสอนของ

เรียนรู้เตม็ ตำมศักยภำพ การปฏบิ งติ (Do) ครู จำนวน ๑๑ คน รอ้ ย

๒. เพ่ือให้ครูจัดกำรเรยี นกำร เสนอโครงกำรเพอื่ ขอ ละ ๑๐๐

สอนท่ียดึ ผเู้ รียนเป็นสำคญั อนมุ ัติ เชงิ คุณอาพ

๓. เพ่ือส่งเสรมิ ให้ครูพฒั นำและ ดำเนนิ งำนตำมกิจกรรม ครูผ้สู อนได้รบั กำรพัฒนำ

ปรับปรงุ บรรยำกำศให้เอื้อต่อ กำรนิเทศ และจัดกำรเรยี นกำรสอน

กำรเรยี นร้ขู องนกั เรียน - ตรวจเย่ียมชั้นเรียน ไดอ้ ย่ำงมปี ระสิทธิภำพ

๔.เพื่อช่วยเหลอื ครแู ก้ปญั หำใน - นเิ ทศกำรสอน ร้อยละ ๘๐

กำรจดั กำรเรียนกำรสอน - PLC

๕.เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ การตรัจสอบ(Check)

ของโรงเรยี นให้เขำ้ สู่มำตรฐำน นิเทศตดิ ตำม และ

ตำมทีก่ ำหนด ประเมนิ ผล

เป้านมาย

๒๖

เชงิ ปริมาณ นิเทศตดิ ตำมดำ้ น การทบทันการปฏบิ ตง ิ

กำรจดั กำรเรียนกำรสอนของ (Act)

ครู จำนวน ๑๑ คน สรปุ ผลกำรดำเนนิ งำน

เชิงคณุ อาพ ครผู ู้สอนไดร้ ับ แลกเปลีย่ นเรยี นรู้

กำรพัฒนำและจดั กำรเรียนกำร

สอนได้อยำ่ งมปี ระสิทธภิ ำพ

๓ โครงกำร ังตถปุ ระสงค์ การัางแผน (Plan) เชิงปรมิ าณ

สง่ เสรมิ ๑. เพ่ือใหผ้ ูบ้ ริหำร ครู และ ศึกษำสภำพปจั จบุ ัน / ผบู้ รหิ ำร ครู และ

ระบบกำร ผเู้ กีย่ วขอ้ งในกำรจดั กำรศึกษำ ปัญหำในสว่ นทีเ่ ก่ียวข้อง บคุ ลำกรทำงกำรศึกษำทุก

ประกัน มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจในเร่อื งกำร กับโครงกำรฯ ศกึ ษำผล คน รอ้ ยละ ๑๐๐

คณุ ภำพ พฒั นำระบบประกันคุณภำพ กำรดำเนนิ โครงกำรฯในปี เชิงคุณอาพ

กำรศกึ ษำ ภำยในของสถำนศึกษำตำม ท่ผี ่ำนมำ ผู้บริหำร ครู และบคุ ลำกร

กฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ การปฏบิ ตง ิ (Do) ทำงกำรศกึ ษำมคี วำมรู้

๒. เพอ่ื จดั ระบบกำรประกนั ประชุมคณะทำงำนเพ่อื ควำมเข้ำใจเก่ยี วกบั กำร

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ช้ีแจงขน้ั ตอนกำร ประเมนิ และกำรประกัน

สถำนศกึ ษำตำมกฎกระทรวงฯ ดำเนนิ งำน/โครงกำร คณุ ภำยในสถำนศกึ ษำ

พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหม้ คี ณุ ภำพเป็นที่ จัดทำกำหนดมำตรฐำน ร้อยละ ๙๐

ยอมรบั ของ ประชำชน ชุมชน กำรศกึ ษำของสถำนศกึ ษำ
และท้องถนิ่ และพร้อมรับกำร จัดทำแผนพัฒนำกำรจดั
ประเมนิ คุณภำพภำยนอกรอบสี่ กำรศกึ ษำ
จดั ระบบข้อมลู สำรสนเทศ
เปา้ นมาย
เชงิ ปรมิ าณ ผ้บู รหิ ำร ครู และใช้ระบบสำรสนเทศใน
และบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำทุก กำรบริหำรจัดกำร
คน ดำเนนิ งำนตำม
แผนพัฒนำ
เชงิ คุณอาพ ผู้บรหิ ำร ครู และ กำรจัดกำรศึกษำของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมคี วำมรู้ สถำนศกึ ษำ
ควำมเข้ำใจเกยี่ วกบั กำร - แต่งต้ังผรู้ บั ผดิ ชอบงำน
ประเมนิ และกำรประกนั คุณ มำตรฐำน
ภำยในสถำนศกึ ษำ - จดั ทำมำตรฐำนและ

เกณฑ์มำตรฐำน

๒๗

- จดั ทำแบบประเมนิ

มำตรฐำน จัดทำกำร

ประเมนิ คุณภำพภำยใน

สถำนศกึ ษำ

จดั ทำรำยงำนประเมนิ

คุณภำพภำยใน

นำผลกำรประเมนิ คุณภำพ

ทัง้ ภำยในและภำยนอกไป

ใชว้ ำงแผนพัฒนำ

การตรัจสอบ(Check)

นิเทศติดตำมติดตำม

ตรวจสอบ

การทบทันการปฏิบงติ

(Act)

สรปุ ประเมนิ โครงกำร

รำยงำนโครงกำร sar

online

๔ โครงกำร ังตถปุ ระสงค์ การัางแผน (Plan) เชิงปรมิ าณ

สร้ำงควำม ๑. เพ่ือสง่ เสริมควำมร่วมมือ แตง่ ตั้งคณะทำงำน ๑. เครือข่ำยตำ่ ง ๆ มีสว่ น

ร่วมมอื กบั ของเครอื ขำ่ ยต่ำง ๆ เปน็ กำรจดั ประชุมคณะทำงำน ร่วมในกำรพฒั นำคณุ ภำพ

เครอื ข่ำย กำรศกึ ษำของโรงเรียน การปฏบิ ตง ิ (Do) กำรจัดกำรศกึ ษำของ

เพอ่ื พัฒนำ ๒. เพื่อสง่ เสรมิ กำรพฒั นำกำร เสนอโครงกำรเพอ่ื ขอ โรงเรียน ร้อยละ ๘๐

คุณภำพ จดั กำรเรยี นกำรสอน กำรพฒั นำ อนุมตั ิ ๒. โรงเรยี นมที รัพยำกร

กำรศกึ ษำ ผลงำนวชิ ำกำร และพฒั นำ ดำเนนิ งำนตำมกิจกรรม งบประมำณ เพียงพอใน

โรงเรยี นในทุกๆ ด้ำน - กจิ กรรมประชุม กำรบริกำร บรหิ ำรจดั

เปา้ นมาย คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำรศกึ ษำ ร้อยละ ๘๐

เชงิ ปรมิ าณ - กิจกรรมประชมุ ๓. โรงเรียนสง่ เสรมิ

๑. เครอื ข่ำยต่ำง ๆ มีสว่ นรว่ ม ผู้ปกครอง กิจกรรมต่ำง ๆ ของ

ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจดั - กจิ กรรมสร้ำงและพัฒนำ เครอื ข่ำยกำรศึกษำ ร้อย

กำรศึกษำของโรงเรียนร้อยละ เครือข่ำยเพื่อกำรศกึ ษำ ละ ๘๐

๘๐ การตรัจสอบ(Check) เชิงคุณอาพ

๒๘

๒. โรงเรียนมที รพั ยำกร นิเทศติดตำม และ ๑. นักเรยี นมีอปุ กรณ์

งบประมำณ เพียงพอในกำร ประเมินผล ปัจจยั ตำ่ ง ๆ สนับสนุนกำร

บรกิ ำร บริหำรจดั กำรศึกษำ การทบทันการปฏบิ ตง ิ จัดกำรเรียนรแู้ ละมี

ร้อยละ ๘๐ (Act) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

๓. โรงเรียนสง่ เสริมกจิ กรรม สรปุ ผลกำรดำเนนิ งำน สงู ข้นึ รอ้ ยละ ๘๐

ต่ำง ๆ ของเครือข่ำยกำรศึกษำ ๒. โรงเรยี นมกี ำรบริหำร

รอ้ ยละ ๘๐ จัดกำรทมี่ ีคุณภำพ ได้

เชิงคุณอาพ มำตรฐำนสงู ขึ้นเป็นท่ีพงึ

๑. นักเรยี นมีอุปกรณ์ ปจั จยั พอใจของผูเ้ ก่ยี วข้อง ร้อย

ต่ำง ๆ สนบั สนุนกำรจัดกำร ละ ๘๐

เรียนรู้และมีผลสมั ฤทธ์ิทำงกำร

เรียน ทำงกำรเรยี นสูงขน้ึ

๒. โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำร

ทมี่ คี ุณภำพ ได้มำตรฐำนสงู ข้ึน

เปน็ ท่ีพึงพอใจของผู้เกย่ี วข้อง

๕ โครงกำร ังตถุประสงค์ การัางแผน (Plan) เชิงปริมาณ

พัฒนำสือ่ ๑.เพ่ือแก้ปญั หำครูไมค่ รบชน้ั ศกึ ษำรวบรวมข้อมลู ๑. ผเู้ รียนได้รบั โอกำสใน

และ และไม่ตรงวชิ ำเอก สภำพปจั จุบัน ปัญหำ กำรพฒั นำกำรศึกษำอย่ำง

นวตั กรรม ๒. เพื่อจัดหำส่อื เทคโนโลยี กำร นำเสนอโครงกำร ขอ ท่วั ถึง ร้อยละ ๑๐๐

ทำง สอื่ สำรเพ่ือกำรเรยี นรแู้ ละกำร อนมุ ตั ิ ๒.สถำนศกึ ษำมีสื่อ

กำรศกึ ษำ บริหำรจดั กำร ระบบ ICT ประชุมวำงแผนกำร เทคโนโลยี กำรส่ือสำรเพ่ือ

๓. เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำร ดำเนินงำน / มอบหมำย กำรเรยี นรู้

สอนด้ำนคอมพิวเตอร์ งำน ผู้รับผิดชอบ และกำรบรหิ ำรจัดกำรที่มี

๔. เพื่อสง่ เสรมิ กำรใช้ แต่งต้ังคณะกรรมกำร ประสิทธิภำพและ

คอมพวิ เตอร์และ Internet ดำเนินงำนฝ่ำยตำ่ ง ๆ ตอบสนองควำมต้องกำร

เพื่อกำรเรยี นรู้ของนกั เรียนและ การปฏบิ ตง ิ (Do) ของผู้เรยี นได้รอ้ ยละ ๙๐

กำรบริหำรจัดกำร กิจกรรมสร้างคัาม ๓. ผเู้ รยี นมคี วำมรู้ ควำม

เปา้ นมาย เข้มแขง็ โรงเรียนขนาด เข้ำใจ และทกั ษะกำรใช้

เชงิ ปรมิ าณ เห็กดั้ ย DLTV เทคโนโลยสี ำรสนเทศ

๑.ผูเ้ รยี นไดร้ ับโอกำสในกำร จัดประชมุ ชแ้ี จงแผนกำร ร้อยละ ๙๐

พัฒนำกำรศึกษำอย่ำงทั่วถงึ ดำเนินงำนใหท้ ุกฝำ่ ย ๔. สถำนศึกษำมรี ะบบ

รอ้ ยละ ๑๐๐ รับทรำบและเข้ำใจตรงกนั สัญญำณอนิ เทอรเ์ น็ตทใ่ี ช้

๒๙

๒. สถำนศึกษำมสี ่ือเทคโนโลยี กำหนดปฏิทนิ กำร ในกำรจัดกำรเรียนกำร

กำรส่ือสำรเพ่ือกำรเรยี นรูแ้ ละ ดำเนนิ งำน สอน ร้อยละ ๑๐๐

กำรบริหำรจัดกำรท่มี ี ดำเนินงำนใหเ้ ป็นไปตำม เชิงคณุ อาพ

ประสิทธภิ ำพและ มำตรฐำนกำรจดั ๑. ผู้เรยี นในโรงเรียน

ตอบสนองควำมต้องกำรของ กำรศึกษำกำรจดั กำรเรียน บำ้ นโคกสะอำดได้รบั

ผเู้ รียนไดร้ อ้ ยละ ๙๐ กำรสอนโดยใช้กำรศกึ ษำ โอกำสทำง กำรศึกษำมี

๓. ผ้เู รียนมคี วำมรู้ ควำมเขำ้ ใจ ทำงไกลผำ่ นดำวเทียม กำรพัฒนำคุณภำพ

และทกั ษะกำรใชเ้ ทคโนโลยี กิจกรรมส่งเสริมพงฒนา ผ้เู รียนรอ้ ยละ ๑๐๐

สำรสนเทศ ร้อยละ ๙๐ ระบบ ICT ๒. สถำนศึกษำมีสื่อ

๔. สถำนศึกษำมรี ะบบสญั ญำณ จดั หำ ปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยี กำรสือ่ สำรเพ่ือ

อนิ เทอรเ์ นต็ ท่ใี ชใ้ นกำรจัดกำร ส่ือเทคโนโลยี กำรสื่อสำร กำรเรียนรูแ้ ละกำรบริหำร

เรยี นกำรสอน ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือกำรเรยี นรู้และกำร จดั กำรท่ีมปี ระสทิ ธภิ ำพ

เชิงคุณอาพ บริหำรจดั กำร ระบบ ICT และตอบสนองควำม

๑. ผ้เู รยี นในโรงเรียนบ้ำนโคก - ซอ่ มคอมพิวเตอร์ ต้องกำรของผู้เรียนรอ้ ยละ

สะอำดไดร้ บั โอกำสทำง - จดั หำ ปรบั ปรงุ ๑๐๐

กำรศกึ ษำมีกำรพฒั นำคณุ ภำพ ซอ่ มแซมระบบ ๓. ผเู้ รยี นมีควำมรู้ ควำม

ผู้เรียน อนิ เตอรเ์ น็ตเพื่อกำรเรยี น เข้ำใจ และสำมำรถนำ

๒. สถำนศกึ ษำมสี ื่อเทคโนโลยี กำรสอนและกำรบรหิ ำร ทกั ษะกำรใช้เทคโนโลยี

กำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรยี นรู้และ จัดกำร สำรสนเทศไปประยุกต์ใช้

กำรบริหำรจัดกำรท่มี ี การตรัจสอบ(Check) ในชีวติ ประจำวันได้รอ้ ยละ

ประสทิ ธิภำพและตอบสนอง นิเทศติดตำม และประเมนิ ๑๐๐

ควำมต้องกำรของผูเ้ รียน๓. กิจกรรม ๔. สถำนศึกษำมรี ะบบ

ผู้เรยี นมคี วำมรู้ ควำมเข้ำใจ การทบทันการปฏิบตง ิ สัญญำณอนิ เทอร์เน็ตทม่ี ี

และสำมำรถนำทกั ษะกำรใช้ (Act) ประสิทธิภำพเพื่อใช้ในกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศไป กำรสะท้อนผล จดั กำรเรยี นกำรสอนร้อย

ประยุกตใ์ ชใ้ น สรปุ ผลกำรดำเนินงำน ละ ๑๐๐

ชวี ติ ประจำวนั ได้ แลกเปล่ียนเรยี นรู้

๔. สถำนศึกษำมีระบบสญั ญำณ

อนิ เทอร์เน็ตทีม่ ีประสิทธภิ ำพ

เพอื่ ใชใ้ นกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน

๓๐

๖ โครงกำร ังตถปุ ระสงค์ การัางแผน (Plan) เชงิ ปริมาณ

ยกระดบั ๑. ผหผหิต(Outputs) แตง่ ต้ังคณะกรรมกำร ๑. คำ่ คะแนนเฉล่ียร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ ๑.๑ เพ่อื ยกระดบั ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำร ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำร ดำเนินกิจกรรม ของกลุม่ สำระกำรเรียนรู้
เรยี น เรยี นรู้
๑.๒ เพื่อพฒั นำศักยภำพของ ประชุมคณะกรรมกำร ภำษำไทยทุกระดบั ชนั้
นักเรยี นตำมควำมสำมำรถ
ควำมสนใจ และควำมถนดั ดำเนินงำน เปน็ ร้อยละ ๗๕

๒. ผหหงพธ(์ Outcomes) การปฏบิ ตง ิ (Do) ๒. คะแนนเฉล่ียร้อยละ
๒.๑ นักเรียนมีผลสมั ฤทธ์ิ
ทำงกำรเรยี นทกุ กลุ่มสำระกำร กจิ กรรมพฒง นานหงกสูตร ของกล่มุ สำระกำรเรียนรู้
เรียนรู้สูงข้ึน คณติ ศำสตร์ทุกระดับชั้น
๒.๒ นกั เรยี นไดร้ ับกำรพัฒนำ สถานศกึ ษา เปน็ รอ้ ยละ ๗๕
ศกั ยภำพตำมควำมสำมำรถ ๑. จดั ทำค่มู ือพฒั นำ ๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ควำมสนใจ และควำมถนดั หลักสูตรสถำนศกึ ษำตำม ของกลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้
๒.๓ นกั เรยี นมีผลกำรทดสอบ หลักสูตรแกนกลำง วทิ ยำศำสตรแ์ ละ
ระดับชำติ NTและ O-NET มี กำรศึกษำขน้ั พ้ืนฐำน ฉบบั เทคโนโลยีทุกระดับชนั้
พัฒนำกำรสงู ขึน้ ร้อยละ ๓ ปรบั ปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน็ รอ้ ยละ ๗๕
จำกปกี ำรศึกษำทีผ่ ำ่ นมำ ๒. จัดทำกรอบหลักสูตร ๔. คะแนนเฉลี่ยรอ้ ยละ
เปา้ นมาย ทอ้ งถน่ิ ของสถำนศกึ ษำ ของกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้
เชิงปริมาณ ๓. จดั ทำคูม่ อื ระเบยี บกำร สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
๑. ค่ำคะแนนเฉล่ยี ร้อยละของ วัดผลประเมินผลตำม วัฒนธรรม
กลุ่มสำระกำรเรยี นรูภ้ ำษำไทย หลกั สูตรแกนกลำง ทกุ ระดบั ช้ัน เปน็ ร้อยละ
ทกุ ระดับชั้น เป็นร้อยละ ๙๐ กำรศึกษำขนั้ พื้นฐำน ฉบบั ๘๐
๒. คะแนนเฉลี่ยรอ้ ยละของ ปรบั ปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. คะแนนเฉลย่ี ร้อยละของ
กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ ๔. ประชมุ ชี้แจงครูประจำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สขุ
คณิตศำสตร์ทกุ ระดบั ช้ัน เป็น วชิ ำทุกคน ศึกษำและพลศึกษำทุก
รอ้ ยละ ๙๐
๓. คะแนนเฉล่ียร้อยละของ ๒. กจิ กรรมขงบเคหื่อน ระดบั ชัน้ เป็นร้อยละ ๘๐
กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยีทกุ นหกง ปรชง ้าของ ๖. คะแนนเฉล่ียร้อยละ
ระดบั ช้นั เปน็ รอ้ ยละ ๙๐ เศรษฐกจิ พอเพียง ของกลุม่ สำระกำรเรยี นรู้
๑. ธนำคำรโรงเรียน ศิลปะทุกระดับชั้น เป็น
๒. สหกรณ์ รอ้ ยละ ๘๐

๓. กำรเลย้ี งไก่ ๗. คะแนนเฉลย่ี ร้อยละ

๔. กำรปลูกผักตำมฤดกู ำล ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

๓. กิจกรรมการ กำรงำนอำชีพทุกระดบั ชน้ั
พฒง นาการัดง แหะ เป็นรอ้ ยละ ๘๐

๓๑

๔. คะแนนเฉลี่ยรอ้ ยละของ ประเมนิ ผหของ ๘. คะแนนเฉลย่ี ร้อยละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรสู้ ังคม สถานศกึ ษา ขอ้ สอบ ของกล่มุ สำระกำรเรียนรู้
ศกึ ษำ ศำสนำ และวฒั นธรรม กหาง RT, NT แหะ O- ภำษำอังกฤษทกุ ระดับชนั้
ทกุ ระดับชนั้ เป็นร้อยละ ๙๐ NET เป็นรอ้ ยละ ๗๕
๕. คะแนนเฉลย่ี ร้อยละของกลุ่ม ๑. จดั ทำคมู่ ือกำรวัดและ ๙. คะแนนผลกำรทดสอบ
สำระกำรเรียนรสู้ ุขศึกษำและพล ประเมินผล ระดบั ชำติเฉล่ยี รวมสูงกว่ำ
ศึกษำทุกระดบั ชั้นเป็นร้อยละ ระดบั ประเทศ ๕๐%
๙๐ ๒. ดำเนินงำนตำม ๑๐. ผลคะแนน NT เฉล่ีย
๖. คะแนนเฉลยี่ ร้อยละของ กิจกรรม รวม สงู กวำ่ ระดับประเทศ
กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้ศลิ ปะทกุ ๔.กิจกรรมการประเมิน ทัง้ สำมด้ำน ๕๐%
ระดับชน้ั เป็นรอ้ ยละ ๙๐ พงฒนาการเด็กปฐมังย เชงิ คุณอาพ
๗. คะแนนเฉลยี่ ร้อยละของ ๑. จดั ทำคู่มอื กำรประเมนิ ๑. นกั เรยี นมผี ลสมั ฤทธ์ิ
กลุ่มสำระกำรเรียนรกู้ ำรงำน พัฒนำกำรเด็กปฐมวยั ทำงกำรเรยี นในทุกกลมุ่
อำชีพทุกระดับชน้ั เปน็ รอ้ ยละ ๒. ดำเนินงำนตำม สำระกำรเรยี นรสู้ งู ขึ้น
๙๐ กิจกรรม ๒. นกั เรียนไดร้ ับกำร
๘. คะแนนเฉล่ยี รอ้ ยละของ พฒั นำเตม็ ตำมศักยภำพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๕. กิจกรรมการพงฒนา ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ
ภำษำอังกฤษทุกระดบั ชัน้ เป็น คุณอาพการเรียนการ และควำมถนดั
รอ้ ยละ ๙๐ สอนอาษาซทย ๓. โรงเรยี นมีฐำนข้อมลู
๙. คะแนนผลกำรทดสอบ ๑. คดั กรองกำรอ่ำนกำร ดำ้ นผลสมั ฤทธิท์ ำงกำร
ระดับชำติเฉล่ียรวมสูงกว่ำ เขียน เรียน และสำมำรถนำไปใช้
ระดบั ประเทศ ๕๐% ๒. แขง่ ขันทักษะภำษำไทย เป็นขอ้ มลู และสำรสนเทศ
๑๐. ผลกำรทดสอบระดับชำติ โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เพ่ือพัฒนำผ้เู รยี นได้อย่ำงมี
RT, NTและ O-NET มี เนอื่ งในวนั ภำษำไทย ประสทิ ธภิ ำพ
พฒั นำกำรสูงขึ้นร้อยละ ๓ แหง่ ชำติ ๔. โรงเรียนมีระบบกำร
จำกปกี ำรศกึ ษำทผ่ี ำ่ นมำ ๓. แขง่ ขนั ตอบคำถำม นเิ ทศ กำกับ ติดตำม และ
สำรำนุกรมไทยสำหรับ ประเมนิ ผลกำรดำเนนิ งำน
เชงิ คุณอาพ เยำวชน ท่ีชดั เจน
๔. ทำ้ พิสูจน์อ่ำนออก
๑. นักเรียนมีผลสมั ฤทธ์ิ เขยี นได้ ป.๑-๓
ทำงกำรเรียนในทกุ กลุม่ สำระ ๕. จดั ทำค่มู อื ภำษำไทยวนั
กำรเรียนรสู้ งู ขึน้ ร้อยละ ๙๐ ละคำ

๓๒

๒. นกั เรียนได้รบั กำรพัฒนำเต็ม ๖. กิจกรรมอาษาองงกฤษ

ตำมศักยภำพ ควำมสำมำรถ เพอื่ การสื่อสาร

ควำมสนใจ และควำมถนดั ๑. จดั ทำคู่มอื กิจกรรม

๓. โรงเรยี นมีฐำนข้อมลู ด้ำน ภำษำองั กฤษเพ่ือกำร
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยี น และ ส่ือสำร
สำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมลู และ - ภำษำองั กฤษวนั ละคำ
สำรสนเทศเพื่อพฒั นำผเู้ รยี นได้ - กำรรบั นักเรยี นตอนเช้ำ
- กิจกรรมหน้ำเสำธง
อยำ่ งมีประสิทธภิ ำพ
๔.โรงเรยี นมีระบบกำรนิเทศ ๒. พฒั นำทกั ษะกำรต่อ
กำกบั ติดตำม และประเมนิ ผล คำศัพท์ภำษำองั กฤษ
(Crosswords)
กำรดำเนินงำนทีช่ ดั เจน

๗. กจิ กรรมการัจิ ยง ใน

ชงน้ เรียน

๑. จดั ทำคู่มอื กำรวิจัยใน

ชัน้ เรียน

๒. ครูจัดทำกำรวิจยั ในชนั้

เรียน

๘. กิจกรรมพฒง นาระบบ
การดูแหชั่ ยเนหือ
นงกเรยี น
๑. จัดทำคมู่ อื พฒั นำระบบ
กำรดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียน
๒. เยยี่ มบ้ำนนกั เรยี น
๓.คดั กรองนักเรียนตำม
ปัจจยั พน้ื ฐำนยำกจน
๔. รำยงำนคดั กรองตำม
ระบบ CCT

๙. กิจกรรมพฒง นาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บรนิ ารจดง การศึกษา

๓๓

๑. นำเข้ำข้อมูลระบบ
ปรบั ปรงุ แก้ไขข้อมูลให้
ถกู ต้องเปน็ ปจั จุบนั
- แผนกำรรบั นักเรียน
- SET
- CCT
- DLTV
- DMC
- EMIS
- B-OBEC
- M-OBEC
- School MIS
- School Lunch
๒. ปรับปรงุ ขอ้ มูล ภำค
เรียนท่ี ๒

๑๐. กิจกรรมทงศนศกึ ษา
แนหง่ เรียนรู้
๑. สำรวจแหลง่ เรยี นรู้
๒. ขออนญุ ำตเขตพน้ื ท่ี
กำรศึกษำนำนักเรียนไปยงั
แหล่งเรยี นรู้
๓. นำนกั เรียนไปยงั แหลง่
เรียนรู้
การตรัจสอบ(Check)
นเิ ทศตดิ ตำม และประเมิน
กจิ กรรม
การทบทันการปฏิบตง ิ
(Act)
กำรสะท้อนผล
สรุปผลกำรดำเนินงำน
แลกเปลยี่ นเรยี นรู้

๓๔

๗ โครงกำร ัตง ถุประสงค์ การัางแผน (Plan) เชงิ ปรมิ าณ
โรงเรียน ๑. เพื่อให้นกั เรียน เปน็ ผ้ทู ่มี ี ศึกษำ สรำ้ งควำมเข้ำใจ - นกั เรยี นโรงเรยี นบ้ำน
คณุ ธรรม คณุ ลกั ษณะ คนดี คนเก่ง มี เก่ียวกับนโยบำย แนว โคกสะอำดท้ังหมดเข้ำรว่ ม
คุณภำพ คุณธรรม โดยผำ่ น ทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำ กิจกรรมร้อยละ ๑๐๐
กำรเสริมสรำ้ งคุณธรรมอยำ่ ง คุณธรรมในสถำนศึกษำ เชิงคุณอาพ
หลำกหลำย ประชุมคณะกรรมกำร - นกั เรยี นโรงเรยี นบำ้ น
๒. เพื่อใหน้ กั เรียนมคี ุณลักษณะ ดำเนนิ งำน โคกสะอำดทงั้ หมดเขำ้ รว่ ม
ทพ่ี งึ ประสงคต์ ำมจดุ มงุ่ หมำย การปฏิบงติ (Do) กจิ กรรมร้อยละ ๙๕
ของ พรบ.กำรศึกษำแหง่ ชำติ ๑. กิจกรรมพฒง นาผเู้ รยี น
๓. เพ่ือใหน้ กั เรยี นนำหลัก จดั ทำแผนงำน/โครงกำร
ปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพยี งไป เสนอโครงกำรเพอ่ื ขอ
ปฏิบัติในชีวติ ประจำวัน อนุมตั ิ
สำมำรถอย่รู ่วมกับผู้อืน่ ได้อยำ่ ง แตง่ ตั้งคณะกรรมกำรกำร
มีควำมสขุ ดำเนินงำน
เปา้ นมาย ประชุมคณะกรรมกำร
เชิงปริมาณ ดำเนนิ งำน วำงแผนจัดทำ
-นกั เรยี นโรงเรียนบ้ำนโคก แนวทำงกำรจดั กิจกรรม
สะอำดร้อยละ ๑๐๐ เขำ้ รว่ ม เสรมิ สรำ้ งคุณธรรมใน
กิจกรรม สถำนศกึ ษำ
เชิงคุณอาพ ขบั เคล่อื นกำรจัดกิจกรรม
-นักเรยี นมีคณุ ลักษณะที่พงึ เสริมสร้ำงคุณธรรมใน
ประสงคต์ ำมจดุ มุง่ หมำยของ สถำนศกึ ษำ
พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ จัดทำคมู่ ือระเบียบกำร
วัดผลประเมินผลของ
โครงกำร
๒. กจิ กรรมโรงเรียน
คณุ ธรรม
๑. กจิ กรรมท่ี ๑ อบรม
คุณธรรมทุกวนั ศกุ ร์

- สวดมนต์ไหวพ้ ระสุด
สปั ดำห์
๒. กิจกรรมท่ี ๒ นั่งสมำธิ

๓๕

- นัง่ สมำธกิ ่อนจดั
กจิ กรรมกำรเรยี นกำรสอน
ทกุ คร้งั

- น่ังสมำธหิ น้ำเสำธง
๓. กจิ กรรมที่ ๓ เข้ำค่ำย
คณุ ธรรม

- เขำ้ ค่ำยนอกสถำนที
- เขำ้ คำ่ ยในโรงเรียน
- เข้ำคำ่ ยวดั ใกล้บ้ำน
๔. กิจกรรมท่ี ๔ เขำ้ ร่วม
วนั สำคัญทำงศำสนำและ
ประเพณี
- วันมำฆบชู ำ
- วนั วิสำขบชู ำ
- วันอำสำฬหบชู ำ
- วนั เข้ำพรรษำ
- วันออกพรรษำ
๕. กจิ กรรมจิตศกึ ษำ
- กำรมอบควำมรัก
กอ่ นเข้ำเรยี น เช่นกำรกอด
ใหค้ วำมรกั ระหว่ำงครูและ
เพอ่ื น
การตรัจสอบ(Check)
นิเทศตดิ ตำม และ
ประเมินผลโครงกำรปี
กำรศกึ ษำละ ๒ คร้งั
กำกับ ติดตำม กำร
ดำเนินงำนกิจกรรมตำ่ ง ๆ
ในโรงเรียน
การทบทันการปฏบิ งติ
(Act)
กำรสะทอ้ นผล

๓๖

แลกเปลยี่ นเรยี นรู้

สรุป รำยงำนผลกำร

ดำเนินงำน

๘ โครงกำร ัตง ถปุ ระสงค์ การัางแผน (Plan) เชิงปริมาณ

โรงเรยี น ๑. เพื่อใหน้ ักเรียนมจี ติ สำนึก เสนอโครงกำร นักเรียนโรงเรียนบ้ำนโคก

ปลอดขยะ ในกำรคัดแยกขยะและรกั ษำ ประชุมคณะกรรมกำร สะอำดทง้ั หมด

สง่ิ แวดลอ้ มภำยในโรงเรียน ดำเนินงำน เข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ

๒. เพอ่ื ช่วยลดปรมิ ำณขยะ การปฏบิ งติ (Do) ๑๐๐

และสง่ เสรมิ ควำมรู้ให้แก่ ดำเนนิ กำรตำมโครงกำร เชงิ คณุ อาพ

นกั เรียนในเรอื่ งกำรคัดแยกขยะ กจิ กรรมที่ ๑ คดั แยกขยะ ๑. นกั เรยี นมจี ิตสำนึกใน

ท่ีถกู ต้องเหมำะสม กิจกรรมท่ี ๒ แบ่งเขต กำรรักษำ

๓. เพอ่ื ใหน้ ักเรยี นตระหนักถึง รบั ผดิ ชอบเกบ็ ขยะ ทรัพยำกรธรรมชำติและ

คุณคำ่ ของสงิ่ ของ วัสดุต่ำงๆ ท่ี กจิ กรรมที่ ๓ ธนำคำรขยะ ส่งิ แวดล้อมร้อยละ ๙๕

สำมำรถนำไปใชไ้ ด้หลำยคร้ัง กิจกรรมท่ี ๔ กำรนำขยะ ๒. นักเรียนมีควำมรู้

๔. เพื่อเป็นตัวอย่ำงท่ดี ใี นกำร กลับมำใชใ้ หเ้ กิดประโยชน์ เก่ียวกบั กำรคัดแยกขยะ

จัดกำรขยะของโรงเรยี น การตรัจสอบ(Check) และนำไปใช้ประโยชนม์ ำก

นิเทศตดิ ตำม ข้ึน

เป้านมาย ประเมนิ ผล ร้อยละ ๙๕

เชิงปรมิ าณ การทบทันการปฏิบงติ ๓. โรงเรยี นสะอำดร่มรน่ื มี

นักเรยี นโรงเรยี นบ้ำนโคก (Act) สิ่งแวดลอ้ มทดี่ ีร้อยละ ๙๐

สะอำดร้อยละ ๑๐๐ เข้ำร่วม สรุปผลกำรดำเนนิ งำน

กจิ กรรม รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน

เชงิ คุณอาพ

๑. นักเรียนมีจิตสำนึกในกำร

รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ

สง่ิ แวดล้อมร้อยละ ๙๕

๒. นกั เรยี นมคี วำมรูเ้ กยี่ วกบั

กำรคัดแยกขยะและนำไปใช้

ประโยชน์มำกขน้ึ ร้อยละ ๙๕

๓. โรงเรียนสะอำดร่มร่ืนมี

ส่ิงแวดล้อมที่ดีร้อยละ ๙๐

๓๗

๙ โครงกำร ัตง ถปุ ระสงค์ การัางแผน (Plan) เชงิ ปริมาณ
ลูกเสอื
เขม้ แข็ง ๑. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง ศกึ ษำสภำพปัจจบุ นั / ผบู้ งั คบั บัญชำลกู เสอื

ใหก้ บั กจิ กำรลกู เสือของ ปญั หำในสว่ นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คน ลูกเสอื

โรงเรยี น กบั โครงกำรฯ ๕๕ คน รอ้ ยละ ๑๐๐

๒. เพื่อใหล้ กู เสือไดร้ ับกำร ศกึ ษำผลกำรดำเนิน เชิงคณุ อาพ

ปลูกฝงั ลกั ษณะนิสยั ทด่ี ี มี โครงกำรฯในปที ่ีผ่ำนมำ ผู้บังคบั บญั ชำลูกเสอื

คณุ ธรรม จริยธรรม โดยมุง่ เนน้ การปฏบิ งติ (Do) ลูกเสอื เนตรนำรี ทเ่ี ขำ้

ใหเ้ ปน็ ผมู้ รี ะเบียบ มีวนิ ยั ร้จู ัก -ประชมุ คณะทำงำนเพ่ือ ร่วมโครงกำร ได้รบั ควำมรู้

ช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ ช้แี จงข้นั ตอนกำร มีทกั ษะ มีจิตอำสำ ทำงำน

และสำมำรถอยรู่ ่วมกันในสังคม ดำเนินงำน/โครงกำร รว่ มกันเปน็ หมู่คณะได้ดี

ไดอ้ ย่ำงมคี วำมสุข สอดคล้อง -จดั ทำกำหนดกำรจดั กำร รอ้ ยละ ๙๐

ตำมนโยบำยของ เรยี นร้ลู กู เสือ

กระทรวงศกึ ษำธิกำร - จดั ทำแผนกำรจดั กำร

เปา้ นมาย เรียนรูล้ ูกเสือ

เชิงปรมิ าณ - ดำเนนิ งำนกจิ กรรม

ผู้อำนวยกำรลกู เสือโรงเรียน ลกู เสือ

ผู้บงั คบั บญั ชำลกู เสือ ลูกเสอื - แต่งต้ังผูร้ บั ผดิ ชอบ

เนตรนำรี ในโรงเรยี นทกุ คน - กจิ กรรมสวนสนำม

- กจิ กรรมเดินทำงไกล

เชิงคณุ อาพ ลกู เสือสำรอง

ผ้อู ำนวยกำรลกู เสือโรงเรียน - กจิ กรรมเดินทำงไกลเข้ำ

ผูบ้ ังคับบัญชำลกู เสือ ลูกเสือ คำ่ ยพักแรมลูกเสือสำมญั

เนตรนำรี มีระเบยี บ มวี ินยั - จิตอำสำ

มีควำมเข้มแข็ง อดทน สรำ้ ง - วดั ผลประเมนิ ผลปลำยปี

เสริมประสบกำรณ์ชวี ติ และ การตรัจสอบ(Check)

ทักษะวิชำกำรลกู เสือ ตลอดจน นิเทศตดิ ตำมตรวจสอบ

มคี วำมจงรักภักดตี อ่ ชำติ การทบทันการปฏิบตง ิ

ศำสนำ และพระมหำกษัตรยิ ์ (Act)

สรปุ ประเมนิ โครงกำร

รำยงำนโครงกำร

๓๘

๑๐ โครงกำร ัตง ถปุ ระสงค์ การัางแผน (Plan) เชงิ ปริมาณ
สง่ เสรมิ ผูเ้ รียนเรยี นร่วมมผี ลกำร
นักเรยี น เพื่อใหผ้ ้เู รียนได้พัฒนำกำร แต่งตัง้ คณะกรรมกำร ประเมินผ่ำนเกณฑ์กำร
เรยี นร่วม ประเมนิ เฉพำะบคุ คลรอ้ ย
พฒั นำเตม็ เรยี นรู้ตำมพัฒนำกำร และมี ดำเนินกิจกรรม ละ _๘๐
ศกั ยภำพ เชิงคุณอาพ
ผลกำรประเมินผ่ำนตำม ประชุมผปู้ กครองนักเรยี น นักเรียนเรยี นรว่ มมี
สมรรถนะสำคัญตำม
เกณฑเ์ ฉพำะบุคคล การปฏิบงติ (Do) หลกั สูตรเปน็ ไปตำมเกณฑ์
ครบถ้วน ร้อยละ ๘๐
เปา้ นมาย จดั ทำแผนกำรศกึ ษำ

เชงิ ปริมาณ เฉพำะบุคคล (IEP)

นักเรียนเรยี นร่วมมผี ลกำร จดั ทำแผนกำรสอนเฉพำะ

ประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน บุคคล (IIP)

เฉพำะบคุ คลรอ้ ยละ ๘๐ จัดทำ/จดั หำสอื่ กำรเรียน

กำรสอนสำหรบั นักเรียน

เชงิ คุณอาพ เรยี นร่วม

นกั เรียนเรยี นร่วมมีสมรรถนะ จดั สอนเสริมเป็นรำยวชิ ำ

สำคัญตำมหลกั สตู รเปน็ ไป ตำมแผนกำรสอนเฉพำะ

ตำมเกณฑค์ รบถว้ น บคุ คล (IIP)

การตรัจสอบ(Check)

ประเมินแผนกำรจัดกำร

เรยี นรู้

สงั เกตกำรสอน

การทบทันการปฏิบตง ิ

(Act)

กำรสะท้อนผล

สรุปผลกำรดำเนนิ งำน

แลกเปล่ยี นเรยี นรู้

๑๑ โครงกำร ังตถุประสงค์ การัางแผน (Plan) เชงิ ปริมาณ
หอ้ งสมุดมี ๑. เพื่อสง่ เสริมสอ่ื กำรเรียนรู้ จดั ทำกิจกรรมพัฒนำ - นักเรียนช้ันอนุบำล ๑
ชวี ิต ตรงตำมหลักสตู ร คณุ ภำพกำรอ่ำน ถึงช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖
๒. เพื่อปลูกฝังและสง่ เสรมิ กำร ประชุมคณะกรรมกำร เขำ้ ใชบ้ รกิ ำรห้องสมุด
อำ่ นกำรเรยี นรดู้ ว้ ยตนเองของ ดำเนินงำน รอ้ ยละ ๙๐
นักเรียน การปฏิบงติ (Do) เชงิ คณุ อาพ

๓๙

๓. เพื่อพัฒนำห้องสมุดใหเ้ ป็น -จดั กจิ กรรมส่งเสริมกำร - นกั เรยี นโรงเรียนบ้ำน
โคกสะอำดมีนิสยั ใฝร่ ใู้ ฝ่
แหลง่ เรยี นรทู้ ห่ี ลำกหลำย อ่ำน เรียนและมที ักษะกำร
แสวงหำควำมรู้ดว้ ยตนเอง
ภำยในโรงเรียน - แขง่ ขันทักษะภำษำไทย รอ้ ยละ ๑๐๐

๔. เพื่อเปน็ แหลง่ ศึกษำค้นคว้ำ โครงกำรรักษภ์ ำษำไทย

ของบุคลำกรในโรงเรยี น เนือ่ งในวันภำษำไทย

เป้านมาย แหง่ ชำติ

เชงิ ปรมิ าณ การตรัจสอบ(Check)

- นกั เรียนชนั้ อนุบำล ๑ ถึงช้นั นเิ ทศติดตำม และ

ประถมศึกษำปที ี่ ๖ เขำ้ ใช้ ประเมินผล

บรกิ ำรหอ้ งสมุดรอ้ ยละ ๙๐ การทบทันการปฏิบงติ

เชงิ คณุ อาพ (Act)

- นักเรียนโรงเรียนบ้ำนโคก กำรสะท้อนผล

สะอำดมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมี สรปุ ผลกำรดำเนินงำน

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย แลกเปลีย่ นเรยี นรู้

ตนเอง

๑๒ โครงกำร ัตง ถปุ ระสงค์ การัางแผน (Plan) เชิงปริมาณ

บำ้ น ๑.เพอ่ื ให้นกั เรยี นมที ักษะใน - ศกึ ษำ สรำ้ งควำมเข้ำใจ ๑. นักเรียนมีทักษะในกำร

นักวิทยำศำ กำรใช้ภำษำที่เหมำะสมกับวยั เกย่ี วกบั นโยบำย แนว ใชภ้ ำษำท่เี หมำะสมตำมวยั

สตรน์ ้อย ๒.เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะใน ทำงกำรดำเนนิ งำน รอ้ ยละ ๑๐๐

กำรตั้งคำถำมในเรื่องท่ีสนใจได้ โครงกำร ๒. นักเรียนต้ังคำถำมใน

อย่ำงเหมำะสม - จดั ทำโครงกำร เสนอ เรอ่ื งที่สนใจไดอ้ ย่ำง

๓.เพ่ือให้นักเรยี นใชจ้ ินตนำกำร โครงกำรเพ่ือขออนมุ ัติ เหมำะสมตำมวยั รอ้ ยละ

และควำมคิดสร้ำงสรรคใ์ นทำง - แต่งตงั้ คณะกรรมกำร ๑๐๐

ท่เี หมำะสม ดำเนนิ งำน ๓. นักเรียนใชจ้ ินตนำกำร

๔.เพ่อื ให้นกั เรยี นใช้ทกั ษะ - ประชมุ ช้ีแจงโครงกำร และควำมคดิ สรำ้ งสรรค์

กระบวนกำร ทำงวทิ ยำศำสตร์ - จัดซือ้ วสั ดุ – อปุ กรณใ์ น ในทำงทเี่ หมำะสมรอ้ ยละ

ในกำรแก้ปัญหำและคดิ กำรทดลอง ๑๐๐

สร้ำงสรรคอ์ งค์ควำมรู้ การปฏบิ ตง ิ (Do) ๔. นักเรยี นใช้กระบวนกำร

เป้านมาย กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมตำม กำรทำงวทิ ยำศำสตร์ใน

เชิงปริมาณ ใบกจิ กรรมบ้ำน กำรแก้ปัญหำและคิด

๔๐

๑. นักเรยี นร้อยละ ๘๐ มี นักวิทยำศำสตรน์ ้อย สรำ้ งสรรคอ์ งค์ควำมรูร้ อ้ ย

ทักษะในกำรใช้ภำษำท่ี ประเทศไทย ละ ๑๐๐

เหมำะสมตำมวยั กจิ กรรมที่ ๒ กจิ กรรมบำ้ น เชงิ คณุ อาพ

๒. นักเรียนรอ้ ยละ ๘๐ ตง้ั นกั วทิ ยำศำสตร์น้อย ๑.นักเรยี นระดบั ปฐมวยั

คำถำมในเร่อื งท่ีสนใจได้อย่ำง ระดับพน้ื ฐำน ได้ลงมือปฏบิ ัติกิจกรรม

เหมำะสมตำมวัย การตรัจสอบ(Check) ทำงวิทยำศำสตร์ด้วย

๓. นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ ใช้ ประเมนิ กำรโครงกำรและ ตนเอง ร้อยละ ๘๐

จนิ ตนำกำรและควำมคิด กิจกรรมทดลอง ๒.นกั เรียนได้รจู้ ักใช้

สร้ำงสรรค์ในทำงที่เหมำะสม นเิ ทศ ตดิ ตำม กำกับ กำร จินตนำกำรในกำรสรำ้ ง

๔. นักเรียนรอ้ ยละ ๘๐ ใช้ ดำเนินงำนกจิ กรรมตำ่ ง ๆ ช้ินงำนดว้ ยตนเองร้อยละ

กระบวนกำร ทำงวทิ ยำศำสตร์ ในกำรทดลอง ๘๐

ในกำรแก้ปัญหำและคดิ การทบทันการปฏบิ ตง ิ ๓.นักเรียนสำมำรถต้ัง

สรำ้ งสรรค์องค์ควำมรู้ (Act) คำถำมในเรือ่ งที่ตนเอง

เชิงคุณอาพ กำรสะท้อนผล สนใจได้ร้อยละ ๘๐

๑. นกั เรยี นระดับปฐมวยั ได้ลง แลกเปลยี่ นเรียนรู้ ๔.นักเรยี นรู้จักกำรคดิ

มือปฏบิ ัตกิ จิ กรรมทำง สรปุ รำยงำนผลกำร วิเครำะห์ แก้ปัญหำและ

วิทยำศำสตรด์ ว้ ยตนเอง ดำเนินงำน ตัดสนิ ใจไดต้ ำมวัยร้อยละ

๒. นกั เรยี นไดร้ จู้ ักใช้ ๘๐

จินตนำกำรในกำรสรำ้ งช้ินงำน

ดว้ ยตนเอง

๓. นักเรยี นสำมำรถตงั้ คำถำม

ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้

๔. นักเรียนรจู้ กั กำรคิดวิเครำะห์

แกป้ ัญหำและตดั สินใจได้ตำมวยั

๑๓ โครงกำร ังตถุประสงค์ การัางแผน (Plan) เชงิ ปริมาณ
โรงเรียน
สวย ๑. หอ้ งเรียน มกี ำรจัดหอ้ งที่ -ศึกษำ สร้ำงควำมเขำ้ ใจ ๑.บุคลำกรทกุ คนร่วมมอื
หอ้ งเรยี น
งำม เหมำะสม สวยงำม เอ้ือต่อกำร เกี่ยวกับนโยบำย แนว ชว่ ยกันจดั ตกแตง่

เรียนกำรสอน ทำงกำรดำเนนิ งำน ห้องเรียนใหส้ วยงำม และ

๒. บริเวณโรงเรยี น มี -จดั ทำแผนงำน/โครงกำร เออื้ ต่อกำรเรยี นกำรสอน

สภำพแวดล้อมที่สะอำด เสนอโครงกำรเพอ่ื ขอ ร้อยละ ๑๐๐

สวยงำม ปลอดภัย และเป็น อนุมตั ิ

ระเบยี บเรยี บร้อย การปฏิบงติ (Do)

๔๑

๓. เกดิ กำรมีสว่ นรว่ มของ -ประชมุ คณะกรรมกำร ๒. โรงเรียนจัดตกแต่ง
บุคลำกรและนักเรียนทุกคนใน
กำรพฒั นำอยำ่ งต่อเนื่องให้ ดำเนนิ งำน วำงแผนจดั ทำ สภำพแวดลอ้ มภำยใน
โรงเรียนของเรำน่ำอยู่
๔. ครู บคุ ลำกร และนักเรียน แนวทำงกำรจัดกิจกรรม โรงเรียนให้สวยงำมน่ำอยู่
มสี ุขภำพทีด่ ีขึ้น
เป้านมาย โรงเรยี นสวยหอ้ งเรียนงำม ร้อยละ ๘๐
เชงิ ปริมาณ
๑. บคุ ลำกรทุกคนร่วมมือ -ดำเนินงำนตำมโครงกำร เชงิ คณุ อาพ
ชว่ ยกันจดั ตกแตง่ ห้องเรยี นให้
สวยงำม และเอ้ือต่อกำรเรียน กิจกรรมท่ี ๑ ปรับภูมิทัศน์ โรงเรยี นมีสภำพแวดลอ้ ม
กำรสอน รอ้ ยละ ๑๐๐
๒. โรงเรยี นจดั ตกแตง่ โรงเรยี น กำรจัดบอร์ดและห้องเรียน
สภำพแวดลอ้ มภำยในโรงเรยี น
ให้สวยงำมนำ่ อยู่ รอ้ ยละ ๘๐ กจิ กรรมที่ ๒ ปรบั ปรงุ ท่ีสวยงำม สะอำด
เชงิ คณุ อาพ
โรงเรยี นมสี ภำพแวดล้อมและ ห้องเรยี น ปลอดภัย เป็นระเบียบ
ห้องเรยี นท่สี วยงำม สะอำด
ปลอดภยั เปน็ ระเบียบ กิจกรรมที่ ๓ ห้องน้ำ เรียบรอ้ ย เป็นปจั จุบันและ
เรยี บรอ้ ยและนำ่ อยู่
สะอำด นำ่ อยรู่ ้อยละ ๙๐

การตรัจสอบ(Check)

นิเทศติดตำม

ประเมนิ ผล

การทบทันการปฏบิ ตง ิ

(Act)

สรุปผลกำรดำเนนิ งำน

รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน

๑๔ โครงกำร ัตง ถุประสงค์ การัางแผน (Plan) เชงิ ปริมาณ
โรงเรยี น
ส่งเสรมิ ๑. เพอ่ื ให้นักเรียนมคี วำมรู้ - ศึกษำ สร้ำงควำมเข้ำใจ ๑. นักเรียนได้รับอำหำร
สุขภำพ
ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำร เก่ียวกับนโยบำย แนว กลำงวัน ร้อยละ๑๐๐

ทำกจิ กรรม เรอื่ งอำหำรสะอำด ท ำ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ๒. นักเรียนได้รับอำหำร

ปลอดภัย สุขำน่ำใช้ และ โครงกำร เสรมิ (นม) รอ้ ยละ๑๐๐

เดก็ ไทยฟนั ดี - จัดทำแผนงำน/โครงกำร ๓. นำ้ หนักสวนสูงตำม

๒. เพ่อื ใหน้ ักเรียนรจู้ ักกำร เสนอโครงกำรเ พ่ื อ ขอ เกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ

รักษำสุขภำพและดูแลสุขภำพ อนุมัติ ๑๐๐

ให้สมบรู ณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมกำร เชิงคุณอาพ

เป้านมาย ดำเนนิ งำน

เชิงปริมาณ

๔๒

๑.นกั เรียนไดร้ ับอำหำรกลำงวัน - ประชุมคณะกรรมกำร ๑.นกั เรยี นมีนำ้ หนกั

ร้อยละ๑๐๐ ดำเนินงำน วำงแผนจัดทำ ส่วนสูงตำมเกณฑ์

๒.นักเรยี นไดร้ ับอำหำรเสริม แนวทำงกำรจัดกิจกรรม มำตรฐำนรอ้ ยละ๑๐๐

(นม) รอ้ ยละ๑๐๐ สง่ เสรมิ สุขภำพใน ๒.หอ้ งน้ำสะอำดและ

๓.นกั เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตำม สถำนศึกษำ ปลอดภัยร้อยละ๑๐๐

เกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ๑๐๐ การปฏบิ งติ (Do) ๓.มนี ้ำดม่ื สะอำดได้

เชิงคุณอาพ ขับเคล่อื นกำรจัดกิจกรรม มำตรฐำนและปลอดภัย

๑.นกั เรยี นมีน้ำหนักสว่ นสูงตำม ส่งเสริมสุขภำพ ร้อยละ๑๐๐

เกณฑม์ ำตรฐำน กจิ กรรมท่ี ๑ เด็กไทยฟนั ดี ๔.หอ้ งครัว ห้องพยำบำล

๒. โรงเรียนมีห้องนำ้ สะอำด - แปรงฟนั ทุกครง้ั ไดม้ ำตรฐำนและปลอดภยั

และปลอดภยั หลงั จำกดมื่ นมและ ร้อยละ๑๐๐

๓. โรงเรียนมีน้ำดมื่ สะอำดได้ รบั ประทำนอำหำร

มำตรฐำนและปลอดภัย กิจกรรมท่ี ๒ สุขำน่ำใช้

๔. โรงเรียนมีหอ้ งครวั - ใหน้ กั เรยี นทำควำม

หอ้ งพยำบำลได้มำตรฐำนและ สะอำดห้องน้ำท่รี ับผิดชอบ

ปลอดภัย ทกุ วนั

กจิ กรรมที่ ๓ อำหำรและ

น้ำดมื่ ปลอดภัย

- ลำ้ งมอื ทกุ ครั้งก่อน

รับประทำนอำหำร

- หอ้ งครวั มวี ัสดุและ

อุปกรณ์ในกำรประกอบ

อำหำร

ท่ีไดม้ ำตรฐำนและ

ปลอดภยั

- ดม่ื นำ้ ทีส่ ะอำด

ปลอดภัยโดยใช้แกว้ น้ำ

ส่วนตัว

กจิ กรรมที่ ๔ อำหำร

กลำงวัน

- จัดทำอำหำรให้ครบ

๕ หมู่

๔๓

กิจกรรมที่ ๕ อำหำรเสริม
(นม)

- โรงเรยี นจัดหำนมให้
นักเรยี นได้ดื่มครบทุกคน
การตรัจสอบ(Check)
นเิ ทศตดิ ตำม และประเมนิ
กิจกรรม
การทบทันการปฏบิ งติ
(Act)
กำรสะท้อนผล
แลกเปล่ยี นเรียนรู้
สรปุ รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

๑๕ โครงกำร ัตง ถุประสงค์ การัางแผน (Plan) เชงิ ปรมิ าณ
พฒั นำ ๑. เพ่ือให้ครูและบุคลำกร ประชมุ คณะกรรมกำร บคุ ลำกรของโรงเรียนได้รับ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ มีควำมรอบรู้ใน ดำเนินงำน กำรพัฒนำอย่ำงน้อยคนละ
ขอบข่ำยงำนทต่ี นรบั ผดิ ชอบ การปฏิบตง ิ (Do) ๒๐ ช่วั โมงต่อปี รอ้ ยละ
และมคี วำมรอบรู้ในขอบข่ำย กิจกรรมท่ี ๑ กำ้ วสู่ ๑๐๐
งำนของคนอ่ืน ทั้งภำยในกลุ่ม องค์กรแห่งกำรเรยี นรู้ เชงิ คณุ อาพ
และภำยนอกกลมุ่ (Learning ครสู ำมำรถนำควำมรมู้ ำ
๒. เพื่อให้ครแู ละบุคลำกร Organization) พัฒนำประสทิ ธิภำพกำร
ทำงกำรศึกษำ มีโอกำสพบปะ - ปรบั โครงสรำ้ งกำร ปฏบิ ัตงิ ำน ร้อยละ ๙๐
พูดคยุ ปรึกษำหำรือ บรหิ ำรงำนและบทบำท
ตลอดจนแลกเปล่ยี นข้อมลู หน้ำที่ตำมโครงสรำ้ งให้
ข่ำวสำรระหวำ่ งกัน เหมำะสม
๓. เพ่ือจดั กิจกรรมศึกษำดงู ำน - จดั ประชมุ ปฏิบตั กิ ำร
เปรยี บเทยี บในกำรพัฒนำ เพอ่ื สร้ำงควำมเข้ำใจใน
คณุ ภำพกำรศึกษำ บทบำทหน้ำท่ีและควำม
๔. เพ่อื ส่งเสรมิ ให้ครแู ละ รบั ผดิ ขอบ และรว่ มกัน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขำ้ รบั กำหนดภำรกจิ ตำม
กำรอบรมสัมมนำเพมิ่ พูน บทบำทหน้ำท่ี

๔๔

ควำมรู้ในเรอื่ งท่เี กยี่ วกบั กำร - ศกึ ษำดงู ำนเปรยี บเทียบ

เรียนกำรสอนและกำร โรงเรียนต้นแบบและแหลง่

ปฏบิ ัตงิ ำน ควำมรู้

๕. เพ่ือให้ครูและบคุ ลำกร - สง่ ครูและผบู้ รหิ ำรเข้ำรับ

ทำงกำรศกึ ษำมีขวญั และ กำรอบรมตำมภำระงำน

กำลงั ใจในกำรปฏบิ ตั ิงำน และบทบำทหนำ้ ที่

เปา้ นมาย - จัดประชมุ สมั มนำให้

ด้านปริมาณ ควำมรู้กับครูและบุคลำกร

๑. จดั กำรอบรมสมั มนำเชิง ทำงกำรศกึ ษำในด้ำน

ปฏบิ ัตกิ ำรให้ควำมรู้ที่เกย่ี วข้อง ควำมรู้ กรอบนโยบำย

กบั กำรปฏิบัตงิ ำนของครูภำค ตำ่ ง ๆ ภำคเรียนละ ๑

เรยี นละ ๑ ครงั้ เป็นอยำ่ งน้อย ครัง้

๒. จัดทำเอกสำรเผยแพร่ กจิ กรรมท่ี ๒ สรำ้ งศูนย์

ควำมรเู้ ก่ียวกับงำนตำมบำท เครอื ข่ำยองคก์ รแห่งกำร

บำทหน้ำที่ ควำมก้ำวหนำ้ ทำง เรยี นรู้

วชิ ำชีพครู ควำมเคลือ่ นไหว - จัดใหม้ กี ำรพบปะ

นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ แลกเปลย่ี นเรียนรู้

สวสั ดกิ ำรตำ่ ง ๆ ให้กับครูและ - เขียนวธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลศิ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (Best practices) เผยแพร่

๓. จัดศกึ ษำดูงำนเปรยี บเทียบ ท้ังภำยในและภำยนอก

ในกำรพัฒนำคณุ ภำพกำรศึกษำ - ประกำศเกยี รติคุณผ้มู ี

อยำ่ งน้อยปลี ะ ๑ ครั้ง ผลงำนดเี ดน่

๔.สง่ เสริมใหค้ รูและบุคลำกร กิจกรรมที่ ๓ สร้ำงขวญั

ทำงกำรศึกษำเขำ้ รบั กำรอบรม และกำลังใจ

สมั มนำเพ่ิมพูนควำมรู้ในเร่ืองที่ การตรัจสอบ(Check)

เกยี่ วกบั กำรเรียนกำรสอนและ นิเทศตดิ ตำม ประเมนิ ผล

กำรปฏิบตั ิงำน ตำมควำม กิจกรรม

เหมำะสม การทบทันการปฏิบงติ

ด้านคณุ อาพ (Act)

๑. ครมู ีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน สรุปผลกำรดำเนนิ งำน

เรอ่ื งที่ได้รบั กำรอบรมสัมมนำ แลกเปลีย่ นเรียนรู้

สำมำรถนำมำประยุกตใ์ ช้กับ

๔๕

กำรเรยี นกำรสอนได้อย่ำงมี

ประสิทธภิ ำพ

๒. ครูสำมำรถนำประสบกำรณ์

จำกกำรศึกษำดูงำนมำ

พฒั นำกำรเรยี นกำรสอนของ

ตนเองไดอ้ ย่ำงมปี ระสทิ ธภิ ำพ

๓.ครูและบคุ ลำกรทำงกำร

ศกึ ษำรบั ทรำบควำมเคลอื่ นไหว

เกีย่ วกับนวตั กรรมทำง

กำรศกึ ษำและ

ปฏิบัตติ นได้ถูกต้อง

๔. ครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ มกี ำลงั ใจในกำร

ปฏิบตั งิ ำน มคี วำมสมคั รสมำน

สำมัคคี และ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตวั

๑๖ โครงกำร ัตง ถุประสงค์ การัางแผน (Plan) เชิงปรมิ าณ

สถำนศกึ ษำ ๑. เพ่ือปอ้ งกันลดปญั หำกำร ศกึ ษำผลกำรดำเนิน นกั เรียนโรงเรยี นบำ้ นโคก

สีขำวปลอด แพร่ระบำดของยำเสพตดิ และ โครงกำรในปที ผ่ี ำ่ นมำ สะอำด เขำ้ รว่ มกจิ กรรม

ยำเสพติด อบำยมุขในสถำนศกึ ษำและ ศกึ ษำบรบิ ทและสภำพ รอ้ ยละ ๑๐๐

และ นอกสถำนศกึ ษำ ควำมเป็นไปได้ในกำร เชิงคณุ อาพ

อบำยมุข ๒. เพ่ือสนบั สนุนและส่งเสริม พัฒนำโครงกำร ๑.นกั เรียนมีควำมรู้ควำม

กำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไข จดั ทำโครงกำรนำเสนอต่อ เข้ำใจ โทษของสำรเสพตดิ

ปญั หำยำเสพติดและอบำยมุข ฝำ่ ยบรหิ ำร และเลง็ เหน็ ประโยชน์ของ

นอกสถำนศึกษำใหม้ ีควำม การปฏิบตง ิ (Do) กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพ

เข้มแข็งและย่งั ยืน -ประชุมคณะครเู พือ่ ชแ้ี จง ตดิ ร้อยละ ๙๐

๓.เพื่อเป็นแหล่งเรยี นร้ใู ห้แก่ โครงกำรและมอบหมำย ๒.นกั เรยี นกล้ำแสดงออก

สถำนศึกษำในกำรนำไปพัฒนำ ภำระงำน ในทำงสร้ำงสรรค์ และ

และสร้ำงระบบกำรป้องกันและ - ดำเนินงำนตำมโครงกำร ชุมชนเหน็ ประโยชน์ของ

แก้ไขปญั หำยำเสพตดิ อบำยมุข - รณรงคต์ อ่ ต้ำนยำเสพตดิ กำรทำกจิ กรรมร้อยละ

ปจั จยั เสี่ยงรอบสถำนศึกษำ ใน ในสถำนศึกษำ ๙๐

ทุกพื้นท่ี

๔๖

เป้านมาย - อบรมต้ำนภยั ยำเสพติด ๓.นกั เรยี นเข้ำใจบทบำท
หนำ้ ทีข่ องตนเอง รจู้ กั ใช้
เชงิ ปรมิ าณ และอบำยมุข เวลำวำ่ งใหเ้ ปน็ ประโยชน์
รอ้ ยละ ๙๐
นกั เรยี นโรงเรยี นบำ้ นโคก - กฬี ำตำ้ นยำเสพติดใน

สะอำดร้อยละ ๑๐๐ เขำ้ ร่วม สถำนศกึ ษำ

กจิ กรรม การตรัจสอบ(Check)

เชิงคณุ อาพ นิเทศตดิ ตำม

๑.นักเรียนมีควำมรคู้ วำมเข้ำใจ ประเมินผล

โทษของสำรเสพติด และ การทบทันการปฏบิ งติ

เลง็ เห็นประโยชน์ของกำร (Act)

รณรงคต์ ่อต้ำนยำเสพติด สรปุ ผลกำรดำเนนิ งำน

๒.นกั เรยี นกล้ำแสดงออก รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน

ในทำงสร้ำงสรรค์ และชมุ ชน

เหน็ ประโยชน์ของกำรทำ

กจิ กรรม

๓.นกั เรยี นเข้ำใจบทบำทหนำ้ ท่ี

ของตนเอง รู้จกั ใชเ้ วลำว่ำงให้

เปน็ ประโยชน์

๑๒. ผหการประเมินคุณอาพอายนอกรอบสาม

๑๓. ผหการประเมนิ คุณอาพอายนอกรอบสี่ (มี ๒ รร คือ นายงู แหะปะโค)

๑๔. ผหการประเมนิ คณุ อาพอายนอก : ผหการประเมนิ SAR อายใตส้ ถานการณ์ COVID – ๑๙

๑) ผลการประเมนิ ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยั
มำตรฐำนท่ี ๑ คณุ ภำพของเด็ก ระดับดี
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบรหิ ำรและกำรจดั กำร ระดับดี
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจดั ประสบกำรณ์ทเ่ี นน้ เด็กเป็นสำคัญ ระดบั ดี
ระดับการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับดี
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดั กำร ระดบั ดี
มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจดั กำรเรยี นกำรสอนท่ีเนน้ ผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี

๔๗

๒) ขอ้ เสนอแนะ
สถำนศึกษำควรเขยี น SAR ในครงั้ ตอ่ ไปให้มีควำมสมบรู ณ์ยิ่งขึ้น โดยควรมกี ำรระบวุ สิ ัยทัศน์ พันธกจิ
เปำ้ หมำย ทม่ี ุ่งในกำรพฒั นำคุณภำพของผเู้ รยี นเปน็ สำคัญ มีข้อมูลกำรจัดทำแผนพัฒนำคณุ ภำพกำรศึกษำ
แผนปฏบิ ตั กิ ำรประจำปี โครงกำร หรอื กิจกรรม หลกั สตู รสถำนศกึ ษำ ควรระบุข้อมูลพ้นื ฐำนให้ครบถว้ น ควรมี
ข้อมลู กำรสรปุ ผลกำรพัฒนำกำรอยำ่ งต่อเนือ่ ง อยำ่ งน้อย ๓ ปี ควรระบุ กำรเปน็ แบบอยำ่ งท่ีดี (Best
Practice) หรอื นวตั กรรม (Innovation) ในทุกมำตรฐำน ควรมีกำรแยกกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองในแต่
ละช่วงชนั้ เช่น ระดบั ขนั้ พ้นื ฐำนควรแยกประเมนิ เป็น ช่วงช้นั ที่ ๑ (ป.๑-๓) ชว่ งชั้นที่๒ (ป.๔-๖) เป็นตน้ ซง่ึ จะ
ทำใหไ้ ด้ขอ้ มลู เชงิ ลกึ และชัดเจน ยิ่งขน้ึ ด้ำนกำรเผยแพร่ SAR ใหค้ ณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผเู้ กย่ี วข้อง
หนว่ ยงำนตน้ สังกดั รบั ทรำบควรใหม้ คี วำมหลำกหลำยช่องทำง เชน่ ทำงออนไลน์ เอกสำร และชอ่ งทำงอื่น ๆ
เปน็ ตน้

๔๘

ตอนท่ี ๒
แนวทางการพฒั นาท่ีม่งุ คณุ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและผลการพฒั นา
โรงเรยี น บา้ นโคกสะอาดไดก้ าหนดนโยบายและทศิ ทางในการพฒั นาการจดั การศกึ ษา โดย
การจดั ทาวสิ ยั ทศั น์ พนั ธกจิ เป้าหมายการจดั การศกึ ษา มาตรฐานการศกึ ษาตามแผนพฒั นาคุณภาพ
การศกึ ษา แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี ทม่ี ุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ซง่ึ สอดคลอ้ ง
กบั นโยบายหน่วยงานต้นสงั กัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร รวมทงั้ สนองตอบต่อนโยบายการพฒั นาประเทศ
ดงั น้ผี บู้ ริหำรยึดหลักกำรบรหิ ำร/เทคนคิ กำรบริหำรแบบ ใชห้ ลักกำรมีสว่ นร่วม ๑.ร่วมคิด ๒.รว่ มวำงแผน
๓.ร่วมปฏบิ ตั ิ ๔.ร่วมประเมนิ ๕.รว่ มชืน่ ชม

โครงสร้างการบรินารงานโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ผู้อานวยการโรงเรียน

นางสาวกมลมาลย์ เหลา่
พร

คณะกรรมการสถานศึกษา

ดา้ นการบริหารวชิ าการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ดา้ นการบริหารท่ัวไป
นางประภา ผาอาจ นางดุษฎี วงั แสง นางดษุ ฎี วงั แสง นายร่งุ เสน่ห์ ศรีหริง่

๔๙

๑. วสิ ยั ทศั น์
โรงเรียนบำ้ นโคกสะอำด บรหิ ำรจัดกำรด้วยระบบคณุ ภำพ ผู้เรียน ครูและบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำมี

คณุ ภำพตำมมำตรฐำนสำกลบนพ้นื ฐำนของควำมเปน็ ไทย
๒. พนั ธกจิ

๑. พฒั นำกำรบรหิ ำรจดั กำรโดยใชโ้ รงเรยี นเปน็ ฐำนและตำมหลกั ธรรมำภบิ ำล
๒. สนบั สนุนและแสวงหำควำมร่วมมือจำกทุกภำคสว่ นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
๓. พฒั นำผู้เรยี นใหม้ ีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำสคู่ วำมเป็นสำกล
๔. พฒั นำผู้เรยี นใหม้ ีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม คุณลักษณะอนั พึงประสงค์และค่ำนิยมหลกั คนไทย ๑๒

ประกำรบนพ้ืนฐำนของควำมเปน็ ไทย
๕. ส่งเสรมิ ใหค้ รแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมกำ้ วหน้ำ มีควำมรคู้ วำมสำมำรถเป็นแบบอย่ำงทด่ี ี

กำรปฏบิ ัตหิ นำ้ ท่ี มปี ระสิทธิภำพและพฒั นำตนสู่ควำมเปน็ ครมู อื อำชพี ตำมมำตรฐำนสำกล
๓. เอกลกั ษณ์ของโรงเรยี น

โรงเรยี นดี ดงั ไกล
นิยามศพั ท์
โรงเรียน หมำยถึง โรงเรยี นบ้ำนโคกสะอำด เปิดสอนในระดับช้ันอนุบำล ๑ – ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖

หมู่ ๒ ตำบลหนองหญ้ำไซ อำเภอวงั สำมหมอ สำนักงำนเขตพ้ืนทก่ี ำรศึกษำประถมศกึ ษำ
อุดรธำนี เขต ๒
ดี หมำยถงึ สถำนศกึ ษำท่ีพัฒนำให้ผูเ้ รยี นมีคุณภำพเป็นเลิศ ทั้งด้ำนวชิ ำกำรสมรรถนะและ ด้ำน
คณุ ลกั ษณะท่พี ึงประสงค์
ดงั หมำยถงึ สถำนศึกษำท่ีมีชื่อเสียงทกุ ดำ้ น ได้แก่ ด้ำนคณุ ภำพผู้เรยี น ดำ้ นคุณภำพ
กำรศึกษำและด้ำนคุณภำพกำรสรำ้ งสงั คมแห่งกำรเรยี นรู้
ไกล หมำยถึง สถำนศึกษำท่ีมชี ่ือเสียงคงทน เนน้ กำรพฒั นำโดยยึดหลกั ปรชั ญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. อตั ลกั ษณ์ของเดก็ /ผเู้ รยี น
ความรคู้ ่คู ุณธรรม
นยิ ามศพั ท์
ควำมรู้ หมำยถึง นกั เรยี นโรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดใฝ่เรียนรแู้ สดงออกถึงกำรเป็นผมู้ ีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทำงวชิ ำกำรอยำ่ งแทจ้ ริงโดยมีองคป์ ระกอบสำคญั ไดแ้ ก่
๑) นกั เรยี นมผี ลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนผ่ำนกำร ประเมนิ ระดับชำติอย่ใู นระดับดีขน้ึ ไป ๒)นักเรยี น
มีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำงเป็นที่ประจักษ์
๓) นกั เรียนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับทสี่ งู ขนึ้ จนถึงระดับอุดมศกึ ษำ
๔) นกั เรยี นสำมำรถใชเ้ ทคโนโลยใี นกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์ส่ือสำรนำเสนอและเผยแพร่
๕)นักเรียนใชภ้ ำษำไทย/ ภำษำอังกฤษ ในกำรสอื่ สำรได้ดี

๕๐

คู่ หมำยถึง กำรพฒั นำไปดว้ ยกัน
คุณธรรม หมำยถึง นกั เรยี น ครู ของโรงเรยี นบำ้ นโคกสะอำด มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ทด่ี งี ำม ตำมจำรีต
ประเพณี ก่อให้เกดิ ประโยชนต์ ่อประเทศชำติและสังคมโลกโดยครปู ระพฤติปฏิบตั ติ นเปน็ แบบอย่ำงทดี่ ีแก่
นักเรยี นอีกท้งั ผบู้ ริหำร บริหำรจัดกำรศกึ ษำให้มีคณุ ภำพ โดยยึดหลกั ธรรมำภิบำล ซ่งึ ประกอบดว้ ย

๑) หลักคณุ ธรรม
๒) หลักนติ ธิ รรม
๓) หลกั ควำมโปรง่ ใส
๔) หลักกำรมสี ่วนร่วม
๕) หลกั ควำมรับผิดชอบและ
๖) หลกั ควำมคมุ้ ค่ำ


Click to View FlipBook Version