The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ticer Ell, 2021-10-20 09:29:59

MODUL MT

MODUL MT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MODUL
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MATEMATIK
TAHUN 1

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Cetakan Pertama 2010
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISI KANDUNGAN

Kandungan Muka surat

Kandungan iii
Pendahuluan v
Penjelasan dan Penggunaan Modul vii
Menyatakan kuantiti secara intuitif 1-9
Menama dan menentukan nilai 10 - 26
Menulis nombor 27 - 34
35 - 47
Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 48 - 55
56 - 61
Menentukan nilai tempat bagi nombor 62 - 68
Menganggar 69 - 77
Membundarkan nombor bulat 78 - 86
Melengkapkan pola nombor
Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu 87 - 91
nombor yang berkaitan 92 - 120
Mengenal simbol 121 - 125
Tambah dan tolak dalam lingkungan 100
Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi 126 - 133
cerita bagi operasi tambah dan tolak 134 - 150
Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat 151 - 167
Mengenal pasti ringgit dan sen 168 - 185
Tambah dan tolak melibatkan wang
Menamakan hari dan bulan dan menerang aktiviti sejajar dengan 186 - 195
hari persekolahan 196 - 201
Menyebut dan menulis waktu 202 - 208
209 - 213
Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang 214 - 221
Menggunakan unit relatif untuk timbangan 222 - 236
Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair 237 - 239
Mengenal pasti bentuk tiga dimensi
Mengenal pasti bentuk dua dimensi

Penyumbang Pembangunan Modul dan Panel Pemurnian

iiiPENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan
unggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar
Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta
berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta
menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi
berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran teras asas
yang menegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep,
penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan
masalah serta penerapan nilai-nilai murni. Elemen kreativiti, keusahawanan dan
teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) perlu diterapkan melalui konteks yang
sesuai bagi setiap standard pembelajaran.

Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran
ini disediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR
melalui pendidikan matematik. Keberkesanaan pelaksanaan KSSR memerlukan
guru menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematik seperti mana
yang tersurat dalam dokumen KSSR Matematik dan melalui modul ini. Adalah
diharapkan modul ini dapat membantu guru melaksanakan kurikulum matematik
yang dihasratkan dapat menyediakan murid yang lebih berdaya saing,
membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonian
serta kesejahteraan negara.

Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard
pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini
boleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh
mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.

Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik
Tahun 1, banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah
memberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini,
Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih.

vPENJELASAN MODUL
Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia
merupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian boleh
dilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini
dibangunkan berdasarkan kepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

PENGUNAAN MODUL

Standard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid.

Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan.

Merupakan contoh pengajaran, guru
boleh mengubahsuai berdasarkan
situasi dan aktiviti tambahan yang
difikir perlu bagi mencapai standard
pembelajaran

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

Merupakan pemeringkatan Merupakan cadangan bentuk
pengajaran dan pembelajaran soalan atau pertanyaan yang
berdasarkan elemen kreativiti dikemukakan.
dan inovasi.

vii

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menyatakan kuantiti secara intuitif.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau

sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau
kurang secara:
(a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek,
(b) Membanding dua kumpulan secara padanan,
(c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan

objek.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Lihat kumpulan rambutan
terhadap dua kumpulan buah mana yang banyak?
Pemerhatian rambutan yang diletakkan di atas
dan Analisis meja. ii. Kumpulan rambutan mana
yang sedikit?

1

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Perkukuhkan aktiviti dengan
meminta murid membuat
pemerhatian terhadap sejumlah
guli yang diberikan(guli
mempunyai dua warna iaitu
merah dan biru).

c. Minta murid mengasing dan
menyusun guli mengikut warna
seperti yang ditunjukkan.

Merah Biru i. Kumpulan mana yang
banyak?

ii. Kenapa?

2. Imaginasi a. Bawa murid keluar dari bilik i. Bulatan mana yang
darjah dan murid diminta mempunyai bilangan murid
Penjanaan membentuk dua bulatan, satu yang banyak?
Idea bulatan kecil dan satu bulatan
besar. ii. Kenapa?

b. Minta murid mengutip daun kering i. Kumpulan mana yang

Sintesis Idea dalam masa 30 saat. mendapat daun yang paling

Murid diminta mengumpul hasil banyak?

kutipan mengikut kumpulan ii. Kumpulan mana yang

masing-masing. mendapat daun sedikit?

iii. Mana kamu tahu kumpulan

daunnya banyak, dan mana

daunnya sedikit?

2

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Terapkan sikap berkerjasama Perbetulkan kesilapan serta
dan bantu membantu bagi merta yang dilakukan oleh murid
memastikan tugasan yang sewaktu perbincangan.
diberi dapat disempurnakan

3. Perkembangan i. Minta murid membentuk: a. Jelaskan bagaimana kamu
Penambahbaikan a. Kumpulan banyak dan menghasilkan kumpulan lebih
kumpulan sedikit, dan kumpulan kurang.
b. kumpulan sama banyak dan
tidak sama banyak, dan
c. kumpulan lebih dan kumpulan
kurang, berdasarkan objek
yang ada di sekeliling murid.

ii. Minta murid menjelaskan
bagaimana pembentukan
kumpulan i hingga iii dilakukan.

Menilai iii. Paparkan kepada murid kad i. Bentuk mana yang paling
gambar seperti contoh di bawah: banyak?

ii. Bentuk mana yang paling
sedikit?

iii. Bentuk mana yang sama
banyak?

3

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

4. Tindakan i. Edarkan kertas majong dan pen i. Selesaikan tugasan yang
Pelaksanaan marker kepada setiap kumpulan diberi.
murid. Minta murid melukiskan
Amalan gambar bagi menunjukkan
Berterusan kumpulan:
a. banyak atau sedikit.
b. Sama banyak atau tidak
sama banyak.
c. Lebih atau kurang.

ii. Edarkan lembaran kerja 1 a. Nyatakan sebab kamu
kepada setiap murid. menyatakan „banyak‟ bagi

setiap kumpulan objek secara

lisan.

iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 a. Bincangkan dengan rakan:
kepada setiap murid. Kenapa kamu katakan
objek
iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 itu lebih.
kepada setiap murid. Kenapa kamu katakan
objek
itu sama banyak.

a. Lengkapkan gambarajah di
bawah dengan melukis
bilangan objek mengikut
arahan.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.

4

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 1

Nama :__________________________
Kelas:__________________

A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.

1.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________
2.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

5

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________
4.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

6

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 2

B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan
warnakan biru bagi objek yang sama banyak.

Secara lisan:
1. Kenapa kamu katakan lebih?
2. Kenapa kamu katakan sama banyak?

7

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

.

Lembaran Kerja 3

c. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan
objek mengikut arahan.

Contoh:

sedikit banyak
sedikit
1.
banyak

2.

Sama banyak

8

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3

sedikit banyak
4.

banyak sedikit
5.

Sama banyak

9

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menama dan menentukan nilai.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Menamakan nombor hingga 100:

(a) Membilang objek dalam kumpulan
(b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai

mewakili kuantiti.
(c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan

kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
(d) Menamakan angka.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan
Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap i. Apakah yang anda
dan Analisis bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. dapat lihat di dalam
bekas ini?

b. Minta murid membuat pengiraan bilangan
gula-gula yang itunjukkan.

c. Galakkan murid mengeluarkan idea dan

menunjukkan cara membilang yang

dilakukan.

i. Berapa bilangan

d. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas. bola kecil yang ada
(Bilangannya tidak lebih daripada 10). Minta di dalam bekas ini?

Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang

dikira.

i. Berapakah

e. Paparkan dua kumpulan pensel seperti kumpulan yang

contoh di bawah. ditunjukkan?

10

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. Minta murid membuat pemerhatian i. Berapakah bilangan
terhadap bilangan kumpulan pensel pensel warna yang
warna yang ditunjukkan. dalam setiap
kumpulan?
ii. Murid membuat perbandingan bilangan
pensel warna bagi setiap kumpulan.

f. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti i. Ini nombor apa?
guli,biji saga, kacang tanah atau benda lain
yang sesuai.

g. Tunjukkan beberapa keping kad.

14 15

2. Imaginasi a. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Lihat lampiran A
Penjanaan idea i. Setiap kumpulan diberi sekeping kad
gambar. i. Berapakah bilangan
Sintesis idea ii. Ketua kumpulan diminta menyatakan kereta yang
nilai pada kad gambar yang diterima. terdapat pada kad
ii. Terangkan konsep perbandingan kuantiti gambar kamu?
antara dua kumpulan.
ii. Kumpulan manakah
yang lebih banyak?

iii. Berapakah
perbezaan antara
dua kumpulan ini?

b. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai
bagi mengukuhkan kefahaman murid.

11

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Paparkan kad nombor kepada murid dan i. Apakah nombor ini?
minta murid wakilkan nombor yang dilihat ii. Wakilkan nombor ini
dengan objek yang ada di sekeliling mereka.
Bincangkan hasil kerja yang dilakukan. dengan objek yang
berhampiran kamu.

3. Perkembangan a. Paparkan kad imbasan seperti contoh di i. Berapakah bilangan
bawah: buah-buahan pada
kad A?
Membuat
penambahbaikan ii. Berapakah bilangan
untuk buah-buahan pada
mengembangkan kad B?
idea.
iii. Kad yang manakah
Kad A mempunyai buah-
buahan yang lebih
banyak?

Kad B

Menilai b. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana i. Nyatakan cara
proses membilang dilakukan pada: membilang yang
i. Rakan. kamu lakukan.
ii. Kumpulan.
iii. Kelas.

4. Tindakan a. Paparkan kad petak seratus yang tercatat
Pelaksanaan nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.

12 b. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan
dan edarkan kepada setiap kumpulan blok
asas.
i. Sa (bilangan 10)
ii. Puluh (bilangan 10)
iii. Ratus ( bilangan 1)

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Amalan c. Tunjukkan satu nombor pada kad petak
Berterusan seratus contoh 25, minta murid wakilkan nilai
dengan menggunakan blok asas. Bincangkan
hasil kerja yang dilakukan oleh murid.

d. Edarkan Lembaran Kerja 4.
Minta murid menjawab soalan yang
diberikan. Bincangkan hasil kerja murid.

e. Minta murid mengetahui bilangan barangan
kepunyaan mereka seperti jumlah batang
pensel, pensel warna, buku tulis dan bahan
lain serta memastikan bilangan barang
kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti
yang sentiasa mencukupi.

Pentaksiran:
Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standard
pembelajaran secara langsung atau tidak langsung.

Nilai dan sikap:
Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri.

13

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

LAMPIRAN A

14

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
15

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 4

.

A. Kira dan tuliskan nombor yang betul
1. 2.

3. 4.

B. Tuliskan nombor dalam angka 2.
1. Dua puluh

Lima belas

3. 4.
Tiga puluh
dua Tujuh puluh
lima
16

5. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lapan 6.
puluh tiga Sepuluh

C. Bandingkan dan tulis ‘lebih daripada’ atau ‘kurang daripada’
di dalam petak kosong.

1.

2.
3.

4.

17

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
menama dan menentukan nilai.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk :
ii. menentukan nilai nombor hingga 100.

(a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan
abakus 4 : 1

(b) memadankan kumpulan objek dengan nombor .
(c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan

hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”.
(d) menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka

mengikut tertib menaik dan menurun.
(e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang

nombor yang terletak di antaranya.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang
Pemerhatian mengandungi sepuluh batang dalam satu
dan Analisis ikatan.

18 i. Minta murid membilang bersama- i. Berapakah bilangan
sama bilangan batang aiskrim batang aiskrim dalam
dalam satu ikatan. satu ikatan?

Tunjukkan dua ikatan batang ii. Berapakah bilangan
aiskrim dan tiga batang di luar ikatan ini?
ikatan. Minta murid membilang
jumlah batang ais krim semuanya. iii. Berapakah bilangan
batang aiskrim yang tidak
Bimbing murid untuk menyebut diikat?
jumlah batang aiskrim yang
ditunjukkan iaitu dua puluh tiga.

Ulang aktiviti dengan
menggunakan bilangan jumlah ais
krim yang lain.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Paparkan sekeping gambar seperti
contoh di bawah:

i. Minta murid menyebut nilai nombor Berapakah bilangan objek
berdasarkan gambar objek yang tersebut?
ditunjukkan.

ii. Paparkan kad gambar lain yang
menunjukkan bilangan tertentu di
antara 40 hingga 100 dan minta murid
menyebutkan bilangannya, juga minta
murid menceritakan bagaimana ia
tahu bilangan nombor tersebut.

c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan
garis nombor seperti di bawah:

Sebutkan nilai nombor ini.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sebutkan nilai nombor
i. berdasarkan abakus yang
ii. ditunjukkan.

Minta murid menyebut nombor yang
dipaparkan pada garis nombor.
iii.
d. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid
untuk menyebut nombor menggunakan
abakus. Contohnya 20.

19

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Teruskan dengan menunjukkan nilai yang
diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100.

e. Edarkan lembaran kerja 5. i. Bilang objek dan padankan
i. Bincangkan hasil kerja murid. gambar dengan nombor.
ii. Bimbing murid membilang objek.

f. Edarkan Lembaran kerja 6. i. Nyatakan sama ada “lebih
i. Bincangkan hasil kerja murid. daripada” atau “kurang
ii. Bimbing murid membanding nilai dua daripada”
nombor dan menyatakan sama ada
“lebih daripada” atau “kurang i. Susun gambar mengikut
daripada”. tertib menaik.

i. Edarkan Lembaran Kerja 7. ii. Susun gambar mengikut
i. Minta murid menyusun objek dalam tertib menurun.
tertib menaik.
ii. Minta juga murid menyusun objek i. Nyatakan nombor di antara
dalam tertib menurun. dua nombor.

ii. Edarkan Lembaran Kerja 8.
Minta murid membuat perbandingan dua
nombor dan menyatakan nombor yang
terletak di antaranya.

Contoh :

45 47

2. Imaginasi a. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang
Penjanaan Idea telah diikat dan minta murid menyatakan
nilainya.
20
b. Edarkan kad nombor kepada setiap murid Berapakah jumlah batang
dan boleh lakukan antara dengan meminta aiskrim tersebut?

murid: Sebutkan nombor yang
dipegang
i. Menyebut nombor pada kad tersebut.
ii. Menyusun nombor dengan nombor Bandingkan dua nombor dan
nyatakan sama ada „lebih
yang ada pada rakan secara tertib daripada” atau "

menaik dan tertib menurun.

iii. Buat perbandingan antara dua nombor
dan minta murid mencari dua
perbandingan , mana „lebih daripada‟
dan „kurang daripada‟.

iv. Cari nombor di antara nombor yang

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

dipegang oleh rakan. Perbetulkan kesilapan serta-
merta yang dilakukan oleh
Terapkan sikap bekerjasama dan bantu murid sewaktu perbincangan.
membantu bagi memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.

3. Perkembangan a. Letakkan sebilangan kad nombor secara
Penambahbaikan rawak di hadapan kelas.
Contoh:

33 37 35 38 34

36 39 i. Sebutkan nombor ini.

Menilai i. Minta seorang murid menyebut semua
nombor tersebut.

ii. Minta murid lain menyusun nombor
tersebut dalam tertib menaik.

iii. Minta murid lain menyusun nombor
dalam tertib menurun.

b. Ulang aktiviti a (i), (ii) dan (iii) dengan
menggunakan nombor lain dalam
lingkungan 100.

4. Tindakan a. Minta seorang murid menyebut satu i. Sebutkan satu nombor.
Pelaksanaan nombor dalam lingkungan 100.
Contoh:
Amalan Berterusan
28

i. Minta seorang murid menyebut satu
nombor lebih daripada 28.

ii. Minta seorang murid lain menyebut
satu nombor kurang daripada 28.

iii. Minta seorang murid lain menyebut
bermula nombor 28, tiga nombor lain
supaya terbentuk rangkaian nombor
dalam tertib menaik.

iv. Minta seorang murid lain menyebut
bermula nombor 28, tiga nombor lain
supaya terbentuk rangkaian nombor
dalam tertib menurun.

21

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Pentaksiran b. Ulang aktiviti a (i), (ii), (iii), (iv) dengan
Nilai dan Sikap nombor lain sehingga semua murid dalam
kelas terlibat.

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5
hingga Lembaran Kerja 8.

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.

22

Nama :__________________________ NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
Kelas:__________________ Lembaran Kerja 5
Suaikan.
52
1.

2.
14

3.
36

23

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 6

Nama :__________________________ 44
Kelas:__________________
Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada.

1. 34

2. 54 27

3. 63 74
4. 92 29
5. 89 90

24

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
Lembaran Kerja 7

Nama :__________________________
Kelas:__________________

A. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik.

26 28 25 27

B. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun.
72 70 73 71

25

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 8

Nama :__________________________ 36
Kelas:__________________
Isikan tempat kosong
1. 34

2. 53
55 65
88
3.
67

4. 86

5. 98 100

26

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
1.3 Menulis nombor

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
ii. Menulis nombor hingga 100 dalam:
(a) Angka
(b) Perkataan

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Tunjukkan kad imbasan angka i. Bagaimanakah cara kamu
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satu menulis nombor.
Pemerhatian demi satu.
dan Analisis

01234 ii. Apakah nombor yang
kamu lihat?

56789 iii. Sebutkan nombor yang sa
tunjukkan.
Minta murid menyebut apa
yang dilihat. iv. Eja nombor-nombor yang
kamu lihat dengan betul.

b. Minta murid membentuk v. Aktiviti menulis nombor
angka-angka yang dipaparkan yang manakah kamu
di udara, pasir dan tanah liat. suka?

27

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Tunjukkan cara menulis angka
dengan teknik yang betul.

2. Imaginasi Aktiviti luar bilik darjah. i. Tuliskan nombor yang
Penjanaan kamu lihat itu dalam
Idea a. Agihkan murid kepada dua bentuk angka.
Sintesis kumpulan. Minta kumpulan
Idea murid membentuk nombor yang ii. Tuliskan nombor yang
disebut. kamu lihat itu dalam
28 perkataan.
b. Kumpulan yang paling
sempurna pembentukan iii. Nyatakan nombor yang
nombornya diberi pujian atau kamu tulis itu.
hadiah.

c. Teruskan hingga semua angka
0 hingga 9 selesai dibentuk.

d. Tekankan juga murid supaya
murid boleh menulis nombor
dalam perkataan.

i. 0 hingga 10

0 - Sifar

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

1 - Satu
2 - dua
3 - tiga
4 - empat
5 - lima
6 - enam
7 - tujuh
8 - lapan
9 - sembilan
10 - sepuluh

e. Minta murid menulis i. Tuliskan nombor yang
nombor dalam angka dan kamu lihat itu dalam
perkataan secara rawak di bentuk angka.
dalam kumpulan bagi 11
hingga 100 ii. Tuliskan nombor yang
kamu lihat itu dalam
11, 12, 13, 14………….20 perkataan.
21, 22, 23, 24………….30
31. 32, 33, 34………….40 iii. Nyatakan nombor yang
41, 42, 43, 44………….50 kamu tulis itu.
51, 52, 53, 54………….60
61, 62, 63, 64………….70
71, 72, 73, 74………….80
81, 82, 83, 84………….90
91, 92, 93, 94…………100

16 - Enam belas
24 - dua puluh empat
37 - tiga puluh tujuh
48 - empat puluh lapan
51 - lima puluh satu
63 - enam puluh tiga
72 - tujuh puluh dua
85 - lapan puluh lima
90 - sembilan puluh
100 - satu ratus

2. Perkembangan a. Paparkan kepada murid i. Berapa jumlah kereta yang
terdapat pada kad
beberapa keping kad gambar tersebut?

Penambahbaikan seperti contoh di bawah:

29

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Menilai b. Minta murid menulis nombor ii. Nyatakan bilangan kereta
dalam bentuk angka dan tersebut.
perkataan berdasarkan gambar
yang diberi. iii. Tuliskan bilangan kereta
tersebut dalam angka.

iv. Tuliskan bilangan kereta
tersebut dalam perkataan.

7 : tujuh

________ : _______________ i. Berapa jumlah buah yang
kamu lihat?

ii. Nyatakan bilangan buah
tersebut.

iii. Tuliskan bilangan buah
tersebut dalam angka.

iv. Tuliskan bilangan buah
tersebut dalam perkataan.

i. Berapa jumlah telur yang
kamu lihat?

ii. Nyatakan bilangan telur
tersebut.

iii. Tuliskan bilangan telur
tersebut dalam angka.

iv. Tuliskan bilangan telur
tersebut dalam perkataan.

________ : ______________
30

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. Berapa jumlah gula-gula
yang kamu lihat?

ii. Nyatakan bilangan gula
gula tersebut.

iii. Tuliskan bilangan gula-
gula tersebut dalam
bentuk angka.

iv. Tuliskan bilangan gula-
gula tersebut dalam
perkataan.

________ : ______________

3. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 7, 8 i. Selesaikan tugasan yang
Pelaksanaan dan 10 kepada setiap murid. diberi.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Aktiv_it_i_T__a_m_b_a: h_a__n_.___________

Amalan berterusan a. Masukkan sebilangan objek ke i. Berapakah bilangannya?
dalam satu bekas. Minta Tuliskan nilainya dalam
seorang murid menyatakan angka dan perkataan.
berapakah bilangan objek di
dalam bekas dan bilangannya
ditulis dalam angka dan
perkataan.

4. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
Lembaran Kerja 9, 10 dan Lembaran Kerja 11.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti
di bilik darjah.

31

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 9

Nama :__________________________
Kelas :__________________________

C. Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan
tuliskan dalam perkataan nombornya.

contoh:

Tujuh

32

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 10

Nama :__________________________

Kelas :__________________________

C. Tuliskan nombor dalam perkataan.

1

56 _________________________________________________

892
_________________________________________________

743.
_________________________________________________

4. 55

_________________________________________________

935.
_________________________________________________

626.
_________________________________________________

997.
_________________________________________________
33

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 11

Nama :__________________________ tiga puluh lapan
Kelas :__________________________

B. Padankan gambar dengan nombor.

40

empat puluh dua
38

empat puluh
42

tiga belas
13

34

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan operasi.

Tajuk: Nombor Bulat hingga 100.

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Melengkap sebarang rangkaian nombor.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
1. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:

(a) satu-satu
(b) dua-dua
(c) lima-lima
(d) sepuluh-sepuluh
tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek
dan garis nombor.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Apa yang dapat kamu
kek cawan yang diletakkan di atas lihat di atas meja?
Pemerhatian meja. Ceritakan.
dan analisis.

b. Gerakkan kek cawan satu-satu dan a. Bilang kek cawan satu
bilang. persatu sampai habis.
Ada berapa kek cawan
kesemuanya?
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Bilang kek cawan dari
banyak kepada sedikit.

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

35

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan i. Sebutkan nombor yang
garis nombor seperti di bawah: terbentuk di atas garis
nombor.

i. membilang satu-satu ii. Bincangkan dengan
1 111 murid.

01 2 3 4 5

ii. membilang dua-dua
2 222

0 2 4 6 8 10

iii. membilang lima-lima
55 55

0 5 10 15 20 25 30 35

iv. membilang sepuluh-sepuluh
10 10 10 10 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

d. Perkukuhkan aktiviti (i), (ii), (iii), dan (iv)
dengan meminta murid membilang
nombor dalam lingkungan 100 yang
melibatkan membilang:
Satu-satu.
Dua-dua.
Lima-lima.
Sepuluh-sepuluh.

36

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Paparkan kad nombor dan minta murid i. Susun kad mengikut
Penjanaan Idea menyebut nombor yang dipaparkan. tertib

b. Minta murid menyusun nombor menaik.
mengikut urutan menaik dan menurun.
ii. Susun kad mengikut
tertib menurun.

12

0

6 41 9 8

3 65 1 1

7 55 10 3
15
45

c. B4incangkan aktiviti dengan murid:
i7. Bagaimana proses menyusun
nombor mengikut tertib menaik
7 dilakukan?

i7i. Bagaimana proses menyusun

nombor mengikut tertib menurun

dilakukan?

3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada empat Susun nombor secara
kumpulan. turutan menaik .

Penambahbaikan b. Sediakan empat stesen yang mewakili Susun nombor secara
kumpulan nombor berikut dalam turutan menurun.
bentuk pusingan jam.

Stesen i

Stesen iv Stesen ii Perbetulkan kesilapan
serta merta yang dilakukan
oleh murid.

Stesen iii
i. Kad-kad nombor bilang satu-satu.

9 11 15 12

10 14 13

16 17

37

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
ii. kad nombor bilang dua-dua
20 24 22 28
26 30 34
36 40 32 38

iii. Kad nombor bilang lima-lima.
40 50 45 60
75 80 55
70 85 65

iii. Kad nombor bilang sepuluh-
sepuluh

70 80 90 30

50 10 60

100 40 20

Menilai c. Satu kumpulan murid akan berada di
38 satu stesen.
i. Setiap kumpulan di minta
menyusun kad nombor dalam tertib
menaik.
ii. Setelah siap tugasan yang dibuat
oleh kumpulan, guru akan
menyemak sama ada betul atau
tidak.
iii. Setelah selesai setiap kumpulan
menyusun dalam tertib menaik
dengan betul. Semua kumpulan
akan bergerak mengikut putaran
jam hingga setiap kumpulan
selesai menjawab dengan betul,
keempat-empat stesen.

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

d. Aktiviti boleh diteruskan dengan
melakukan aktiviti menyusun nombor
dalam tertib menurun.

4. Tindakan c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lengkapkan nombor dalam
Pelaksanaan Lembaran Kerja 10 kepada setiap petak nombor.
murid. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang
diberi.
d. Minta seorang murid menyatakan satu
nombor. Contohnya

Amalan Berterusan 6

i. Minta murid lain menyatakan dua
nombor selepas nombor ini dan
dua nombor sebelum nombor ini.

ii. Minta seorang murid lain
membilang:
Satu-satu.
Dua-dua.
Lima-lima.
Sepuluh-sepuluh.
Bermula dari nombor yang
dinyatakan.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran
Nilai dan Sikap kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

39

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 12

Nama :__________________________
Kelas:___________
Isi tempat kosong dengan urutan menaik.

1. 1 2 4

2. 13 15 16
8
1. 3. 4. 16
35 40
3. 2. 2 4
100
2.

5. 8
4. 4

5. 20

6. 80

40

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja13

Nama :__________________________
Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menurun.

1. 10 86

2. 19 17 15

6. 7. 8. 12
3. 20 18 4

2. 15
70 60
9. 8
4. 16

5. 35 25

6. 100

41

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Melengkapkan sebarang rangkaian nombor

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam
lingkungan
100 secara:
(a) Satu-satu
(b) Dua-dua
(c) Lima-lima
(d) Sepuluh-sepuluh
Tertib menaik dan menurun

Masa: 60 minit ( 2 waktu )

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan
Komunikasi

1. Persediaan i. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan i. Cerita apa yang
pensel yang dipegang oleh guru. kamu lihat pada
Pemerhatian tangan cikgu?
dan Analisis

Minta murid menyatakan apa yang dilihat. ii. Murid membilang
pensel secara
ii. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid satu-satu.
membilang satu-satu dari: 1, 2, 3, 4
a. 5 hingga 10.
b. 11 hingga 20. iii. Sebutkan nombor
c. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. secara dua-dua
yang terbentuk di
iii. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis atas garis nombor.
nombor seperti di bawah:

0 2 4 6 8 10 12

42


Click to View FlipBook Version