The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2021-10-29 00:34:55

ĐH 076

Đa Hiệu 076

Chuùc
Möøng
Naêm
Môùi

XUAÂN BÍNH TUAÁT 3

Thay maët Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi,
Kính Chuùc:

Quyù Nieân Tröôûng, Nieân Ñeä vaø Caùc Baïn
Quyù Phu Nhaân, Quyù Chò vaø Caùc Chaùu
Quyù Cöïu Giaùo Sö Vaên Hoùa Vuï
Quyù Cöïu Caùn Boä Quaân Söï Vuï
Quyù Cöïu Quaân Nhaân - Daân Chính thuoäc

TVBQGVN
vaø Quyù Thaân Höõu

Moät Naêm Môùi
An Khang - Thònh Vöôïng
Söùc Khoûe doài daøo - Traøn ñaày Haïnh Phuùc
Quyeát taâm ñoaøn keát
Cuøng Chung Traùch Nhieäm
Xaây döïng, phaùt trieån
Tình Töï - Truyeàn Thoáng Voõ Bò
Ñaáu tranh Töï Do - Daân Chuû -

Nhaân Quyeàn cho ngöôøi Vieät Nam

CSVSQ Nguyeãn Nho
Toång Hoäi Tröôûng

XUAÂN BÍNH TUAÁT 5

Theá Heä OÂng Baø, Cha Meï
Cuøng Chung Traùch nhieäm
giaoù duïc höôùng daãn con chaùu chuùng ta,

khoâng nhöõng trôû thaønh
nhöõng ngöôøi coâng daân toát
cuûa xöù sôû mình ñang cö nguï,
maø coøn coù boån phaän ñaøo taïo
con chaùu trôû thaønh nhöõng ngöôøi
caùn boä noàng coát cuûa moät nöôùc
Vieät Nam Töï Do Daân Chuû

trong töông lai.

Theá heä Cha OÂng cuøng vôùi theá heä Con Chaùu
Cuøng Chung Traùch nhieäm
gìn giöõ vaø phaùt trieãn
Tình Töï - Truyeàn Thoáng
vaø Vinh Danh
Tröôøng meï

Taát caû caùc Theá heä
Cuøng chung traùch nhieäm

Ñaáu tranh
Töï Do

Daân Chuû
Nhaân Quyeàn
cho Vieät nam

XUAÂN BÍNH TUAÁT 7

8 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

TOÂN CHÆ ÑA HIEÄU

Ñeå Ña Hieäu giöõ ñuùng ñöôïc truyeàn thoáng phuïc vuï taäp theåVoõ Bò vaø toaøn theå
ñoäc giaû, moät soá qui ñònh sau ñaây ñöôïc aùp duïng:

1 - Nhöõng baøi vieát coù noäi dung coå voõ hay tuyeân truyeàn cho chuû nghóa Coäng
Saûn tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeàu tuyeät ñoái khoâng ñöôïc choïn ñaêng.

2 - Baøi vieát cho Ña Hieäu noäi dung phaûi khaùch quan, khoâng ñaû kích, phæ
baùng ñôøi tö cuûa baát cöù moät nhaân vaät naøo duø trong taäp theå Voõ Bò hay
ngoaøi. Pheâ bình vaø nhaän xeùt veà tö töôûng, laäp tröôøng, chöù khoâng chi tieát
hoùa ñôøi tö cuûa baát cöù moät ai.

3 - Baøi vieát ngoaøi buùt hieäu, xin ghi roõ teân thaät, khoùa (neáu laø cöïu SVSQ), soá
ñieän thoaïi, Email address vaø ñòa chæ ñeå toøa soaïn tieän lieân laïc. Neáu
khoâng muoán ñaêng teân thaät xin ghi chuù roõ raøng. Ñeå traùnh nhöõng loãi laàm
ñaùng tieác khi trình baøy baøi vôû, xin quyù vò ñaùnh maùy boû daáu roõ raøng caùc
saùng taùc, attached theo Email, copy vaøo diskette, hoaëc neáu phaûi vieát
tay, xin vieát thaät roõ raøng, deã ñoïc, treân moät maët giaáy vaø keøm theo hình
aûnh khi göûi veà toøa soaïn.

4 - Baøi vieát hoaëc thö caäy ñaêng treân Ña Hieäu, neáu ñöôïc ñaêng, taùc giaû phaûi
traû tieàn leä phí do Ban Trò Söï aán ñònh vaø khoâng daøi quaù 6 trang ñaùnh
maùy vôùi khoå chöõ Ña Hieäu vaãn duøng. Ña Hieäu hoaøn toaøn khoâng chòu baát
cöù traùch nhieäm gì veà quan ñieåm, ñöôøng loái, noäi dung trong caùc baøi vieát
hoaëc thö caäy ñaêng.

5 - Ña Hieäu tuøy nghi choïn ñaêng nhöõng saùng taùc göûi veà vaø seõ khoâng hoaøn
traû laïi baûn thaûo duø ñöôïc choïn ñaêng hay khoâng.

6 - ÑaHieuä tuyø nghichonï ñanê ghaykhonâ gnhönõ gbaiø ñaõgöiû chocacù baoù khacù .

7 - Ña Hieäu chæ ñaêng Tin möøng hay Phaân öu do Lieân Hoäi, Hoäi, hay Ñaïi
dieän Khoùa göûi tôùi toøa soaïn.

XUAÂN BÍNH TUAÁT 9

ÑA HIEÄU

Soá 76

Phaùt haønh 2/2006

Chuû Nhieäm: CSVSQ/K19 NGUYEÃN NHO

Chuû Buùt: CSVSQ/K19 NGUYEÃN HOÀNG MIEÂN

Trò Söï: CSVSQ/K17 DÖÔNG ÑÖÙC SÔ

Thuû Quyõ: CSVSQ/K27 TRAÀN TRÍ QUOÁC

Toång Phaùt Haønh: Hoäi CSVSQ/TVBQGVN/Nam CALI

Hoäp thö toøa soaïn:
Ña Hieäu

P.O.Box 4448
GARDEN GROVE , Ca 92842-4448

Phone/Fax: 951-736-5645
Email: [email protected]

Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi:
P.O. Box 25677

Federal Way, WA 98093-1720, USA
Phone/Fax 253-661-1438

Email: [email protected]
Trang web: http://www.TVBQGVN.org

10 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

MUÏC LUÏC

Hình Bìa: Xuaân Bính Tuaát Töø Cao Nguyeân K19

Coäng Ñoàng Vieät Nam Haûi Ngoaïi

Tröôc Hieän Tình Ñaát Nöôùc . . . Laâm Quang Thi 13

Vui Xuaân Queân Nhieäm Vuï . . . Toâ Vaên Caáp 21

Ñaàu Xuaân Gôûi meï Hoà Thaønh Ñöùc 54

Muøa Xuaân, Queâ Höông & Khoùi Löûa Vöông Moäng Long 56

Muøa Xuaân yeâu Nhau Kathy Traàn 81

Mô Öôùc Cuûa Em Ñaëng troïng Thònh 91

Thô Vui: Chuû Buùt Phaïm Kim Khoâi 92

Höông Xuaân Ngaøy Teát Hoa Traïng Nguyeân 93

Leä Khaùnh & Toâi Queá Anh 100

Xuaân Khöù Xuaân Lai Traàn thò Kim Anh 110

Lôøi Tieân Tri . . . . . . . Nguyeãn vaên Laønh 113

Neáu Öôùc Ñöôïc Traàn nhö Xuyeân 175

Chuyeän Tình Keå Böûa Cuoái Naêm Trieäu Phong 177

Naêm Tuaát, lan man chuyeän choù . . Thu Nga 193

Nieàm Kieâu Haõnh Yeâu Ngöôøi AÁu Tím 201

Xuaân Nôi Giang Ñaàu Traàn Thieät 211

Dalat, Tröôøng Meï . . . Nguyeãn Maïnh Trinh 221

Nhöõng Ñieàu Caàn Bieát Töø Cao Nguyeân 229

SINH HOAÏT VOÕ BÒ 244
249
Alfa Ñoû Hai . . haïi AÙi Ñænh
Sinh Hoaït Hoäi Vic. UÙc Chaâu

XUAÂN BÍNH TUAÁT 11

Sinh Hoaït Hoäi Baéc Cali 253
Sinh Hoaït Hoäi Houston 256
Sinh Hoaït Hoâi Florida 258
Ñaïi Hoäi Lieân Khoùa 15 & 17 261
Töôøng Trình Hoïp Khoùa K15 265
Phoùng Söï Ñaïi Hoäi K16 273
Phaùt Bieåu cuûa NT CH/HÑTV 278
Taâm Thö cuûa CSVSQ Nguyeãn Vaên Duïc K17 281
Ñaïi Hoäi Lieân Khoùa 26 & 29 285
30 Naêm Hoäi Ngoä 292

SINH HOAÏT
THANH THIEÁU NIEÂN ÑA HIEÄU

Laù Thö Toång Ñoaøn Tröôûng 305
Taâm Tình Coâ Beù Baùn Chuoái Chieân 306
Ngoâi Sao Saùng Theá heä Hai 316
Don’t Tell My Mom . . . 320
Theá Heä Hai tham chieán Iraq 318
Don’t Tell My Mom . . . 319

THÖ TÍN ÑA HIEÄU

12 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

COÄNG ÑOÀNG
VIEÄT NAM
HAÛI NGOAÏI
TRÖÔÙC

HIEÄN TÌNH DAÁT
NÖÔÙC

Baøi noùi chuyeän cuûa
Cöïu Trung Töôùng Laâm Quang Thi
trong ngaøy Ñaïi Hoäi TTCSVNCHHN,
thaùng 10 naêm 2005 taïi Thaønh Phoá San Jose,
California, Hoa Kyø.

XUAÂN BÍNH TUAÁT 13

Taïi caùc tröôøng tham gieàng Vieät Nam thaân taây
phöông nhö Thaùi Lan, Phi
möu trong quaân ñoäi, ngöôøi ta Luaät Taân vaø Nam Döông seõ
daïy tröôùc khi thi haønh moät
söù maïng naøo, ta neân xaùc ñònh rôi ruïng nhöõng con côø
dominoes tröôùc sö ñoaøn Baéc
nhieäm vuï sau ñoù nghieân cöùu Vieät ñöôïc trang bò vuõ khí
tình hình ñòch, tình hình baïn
vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán toái taân cuûa Nga Soâ vaø Trung
Coäng. Ba möôi naêm sau,
vieäc thi haønh nhieäm vuï. chuyeän gì ñaõ xaåy ra? Khoâng
Trong tröôøng hôïp hieän nay
cuûa chuùng ta, nhöõng yeáu toá moät con côø dominoes naøo rôi
ruïng. Traùi laïi, Ñeá Quoác Soâ
ñoù laø caùc dieãn bieán quoác teá Vieát ñaõ suïp ñoå vaø vaän meänh
coù aûnh höôûng ñeán coâng cuoäc
chieán ñaáu cuûa chuùng ta cuûa nöôùc Vieät Nam ñang bò
ñe doaï traàm troïng bôûi keû thuø
Coù hai yeáu toá quan troïng raát truyeàn kieáp töø phöông Baéc.
coù lôïi cho coâng cuoäc chieán
ñaáu naøy: Thöù nhaát laø söï phaùt Vuï taøn saùt ngö daân Vieät Nam
taïi Vònh Baéc Vieät vaøo thaùng
trieån vöôït böïc cuûa ngaønh tin gieâng naêm nay ñaõ gia taêng
hoïc ( information technology),
vaø thöù hai laø chaùnh saùch moät chuoãi daøi haønh vi gaây
haán cuûa Taøu Coäng, söï chieám
phaùt trieån phong traøo daân ñoùng caùc ñaûo Hoaøng Sa vaø
chuû treân toaøn theá giôùi cuûa
Tröôøng Sa naêm1974 vaø1979,
chính phuû Bush.
söï saùt nhaäp vaøo khoûang 8,000

Toâi nghó quyù vò cuõng ñoàng yù caây soá vuoâng vuøng bieân giôùi
vôùi toâi raèng, nhieäm vuï cuûa Vieät - Hoa tieáp theo cuoäc
xaám laán caùc tænh Baéc Vieät
chuùng ta trong tình theá hieän Nam naêm 1979, vaø söï chieám
taïi laø: Töï Do, Daân Chuû, Nhaân
Quyeàn vaø Veïn Toaøn Laõnh ñoïat 12,000 caây soá vuoâng
laõnh haûi Vònh Baéc Vieät do VC
Thoå cho Queâ Höông Vieät nhöôïng boä vôùi Hieäp Öôùc
Nam.
Vònh Baéc Vieät naêm 2000.

Kính thöa quyù vò: Tröôùc hieåm hoïa noùi treân, VC
Ba möôi naêm tröôùc ñaây khi
CS cöôõng chieám Mieàn Nam, ñang tìm caùch thuaàn phuïc
Hoa Kyø ñeå tìm söï che chôû,
caùc phaân tích gia quaân söï tieân do ñoù, söï beá taéc khoâng loái
ñoùan roài ñaây caùc nöôùc laùng

14 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

thoaùt cuûa CSVN treân phöông taéc treân phöông dieän kinh
dieän chính trò ñiaï dö teá.Vì daân soá caøng ngaøy
(geopolitic) hieän nay laø moät caøng gia taêng - ngöôøi ta öôùc
tình traïng “treân ñe döôùi buùa”. löôïng daân soá VN seõ taêng leân
Moät maët, neáu tieáp tuïc ngaõ 110 trieäu daân naêm 2010 -
theo Trung Coäng, nöôùc ñaøn cho neân caàn phaûi phaùt trieån
anh treân phöông dieän yù thöùc kinh teá ñeå coù coâng aên vieäc
heä chính trò, thì phaûi tieáp tuïc laøm cho ngöôøi daân, vì moät söï
nhöôïng ñaát, nhöôïng laõnh haûi, thaát nghieäp quy moâ seõ ñöa
cho ñeán moät thôøi ñieåm naøo ñeán nhöõng xaùo troän xaõ hoäi vaø
ñoù ngöôøi daân vaø caû Quaân Ñoäi chaùnh trò khoù coù theå ño löôøng
Nhaân Daân cuûa chuùng seõ noåi ñöôïc. Maø muoán phaùt trieån
leân ñeå laät ñoå cheá ñoä thoái naùt, kinh teá thì moät maët phaûi coù
chuyeân laøm tay sai cho keû thuø khaû naêng xuaát caûng haøng hoaù
Taøu Coâ.ng. Maët khaùc, neáu vaø maët khaùc thaâu huùt söï ñaàu
döïa vaøo Hoa Kyø ñeå ñöôïc söï tö ngoaïi quoác. Maø muoán
baûo veä chuùng laïi chuû nghóa buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi thì
baønh tröôùng cuûa Trung Coäng phaûi vaøo Toå Chöùc Thöông
thì seõ phaûi chòu aùp löïc cuûa Maïi Quoác Teá (WTO), maø
Hoa Kyø, phaûi thöïc thi caùc muoán vaøo WTO thì phaûi tuaân
cuoäc caûi toå kinh teá vaø chính theo nhöõng luaät leä vaø tieâu
trò caàn thieát cho moät söï hôïp chuaån quoác teá khaéc khe,
taùc höõu hieäu. Hieän nay coù chæ chaúng haïn söï toân troïng quyeàn
daáu Haø Noäi ñang vuoát ve lôïi coâng nhaân, söï trong saùng
caû hai beân - thí duï trong khi (transparency) trong caùc dòch
teân Phan Vaên Khaûi qua Myõ vuï, ngaân saùch vaø thoáng keâ
ñeå caàu vieän thì Traàn Ñöùc ,.v.v.. Maët khaùc, neáu muoán
Löông ñi beä kieán Thieân Trieàu thu huùt söï ñaàu tö cuûa ngoaïi
ñeå xoa dòu quan thaày - nhöng quoác thì phaûi coù moät heä thoáng
troø chôi “haùt xieäc chaùnh trò” phaùp luaät minh baïch, phaûi
naøy seõ thaát baïi vaø cuoái cuøng giaûi quyeát naïn tham nhuõng
CSVN seõ trôû thaønh naïn nhaân vaø cöûa quyeàn vaø quan troïng
döôùi söùc eùp cuûa hai khoái. hôn nöõa, phaûi baûo ñaûm moät

söï caïnh tranh coâng baèng (fair
Hôn theá nöõa, CSVN ñang competition) cho caùc ngöôøi
phaûi ñöông ñaàu vôùi moät söï beá ñaàu tö ngoaïi quoác; maø muoán

XUAÂN BÍNH TUAÁT 15

baûo ñaûm moät söï caïnh tranh Jose Mercury News, moät
coâng baèng thì phaûi giaûi theå trong caùc tôø baùo lôùn nhaát ôû
caùc cô sôû quoác doanh, laø California, ñeà caäp ñeán caùi hoï
nhöõng cô sôû tham nhuõng, laøm goïi laø moät söï “giöït mình tænh
aên loã laû, nhöng ñöôïc cheá ñoä daäy” (an awakening shock).
bao che vaø taøi trôï. Nhöng caùc Hai baøi bình luaän keå treân moâ
cô sôû quoác doanh laø neàn taûng taû söï vieäc hai thieáu nöõ ngöôøi
kinh teá vaø chaùnh trò cuûa ñaûng Myõ goác Vieät, caû hai ñeàu ñoä
vaø söï giaûi theå caùc cô sôû naøy döôùi 30 tuoåi, ñaõ daãn ñaàu trong
seõ ñöa ñeán söï suïp ñoå cuûa cheá cuoäc tranh cöû vaøo moät chöùc
ñoä. uï nghò vieân thaønh phoá San

Jose vôùi 44% vaø 27% laù
Trong khi ñoù thì Coäng Ñoàng phieáu. Tôø SJMN cho laø ñaõ bò
Vieät nam Haûi Ngoaïi moät caùi “shock” bôûi vì öùng cöû
(CDVNHN) ñang phaùt trieån vieàn tôø baùo naøy uûng hoä moät
maïnh.Theo caùc kinh teá gia thì ngöôøi Myõ goác Meã, veà haïng
toång soá lôïi töùc ñaàu ngöôøi (per tö vôùi moät soá phieáu döôùi 10%.
capita income) cuûa ba trieäu
ngöôøi Vieät Nam ôû Haûi Ngoaïi Söï kieän treân chöùng toû söï
lôùn hôn gaàn baèng hai toång soá tröôûng thaønh, söï khôûi saéc cuûa
lôïi töùc ñaàu ngöôøi cuûa 80 trieäu CDVNHN, vaø quan troïng
ngöôøi daân Vieät Nam taïi Quoác hôn nöõa, söï nhaäp cuoäc, söï daán
Noäi. CSVN raát lo sôï caùi thaân cuûa theá heä Haäu Dueä vaøo
quyeàn kinh teá vaø chaùnh trò heä thoáng chaùnh trò xöù naøy ñeå
cuûa chuùng ta. Chuùng goïi tranh ñaáu, chaúng nhöõng cho
chuùng ta laø moät “sieâu cöôøng” quyeàn lôøi cuûa CDVNHN, maø
vaø tìm caùch ñaùnh phaù baèng coøn laø cho söï töï do, daân chuû
moïi caùch. Maët khaùc, ngöôøi vaø nhaân quyeàn cuûa Queâ
Myõ cuõng ñaõ baùt ñaàu laéng tai Höông Vieät Nam.
nghe tieáng noùi cuûa chuùng ta.
Caùch ñaây vaøi thaùng, khi toâi Noùi toùm laïi, vuõ khí saéc beùn
môû Internet, toâi thaáy moät tít nhaát hieän nay cuûa chuùng ta
lôùn trong moät ñieän thö , laø quyeàn löïc kinh teá vaø chaùnh
“History has been made” trò cuûa CDVNHN. Cuõng vì
(Lòch söû ñaõ ñöôïc vieát leân). quyeàn löïc neân chuùng ta ñaõ
Roài ngaøy hoâm sau, tôø San thaønh coâng toát ñeïp trong

16 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

chieán dòch côø vaøng. Nhieàu quaân söï nhaèm choáng laïi aâm
thaønh phoá vaø tieåu bang Hoa möu baønh tröôùng cuûa Trung
Kyø ñaõ coâng nhaän côø vaøng ba Coäng. Ñieàu naøy cuõng phuø
soïc ñoû nhö laø bieåu töôïng cho hôïp vôùi quyeàn lôïi vaø chaùnh
di saûn vaø truyeàn thoáng cuûa saùch ngoaïi giao cuûa ñöông
caùc Coäng Ñoàng Vieät Nam taïi kim chaùnh phuû Hoa Kyø bôûi
Hoa Kyø.Thaät ra, khoâng phaûi vì Hoa Kyø tin raèng söï phaùt
hoï thöông gì laù côø cuûa chuùng ñoäng daân chuû treân theá giôùi laø
ta, nhöng hoï thöông laù phieáu phöông tieän höõu hieäu nhaát ñeå
cuûa chuùng ta, hoï thöông soá choáng laïi caùc phong traøo
tieàn chuùng ta ñoùng goùp vaøo khuûng boá. Neáu caàn, chuùng ta
caùc quyõ vaän ñoäng baàu cöû neân nhaéc oâng Bush neân giöõ
(“money talds”) , hoï neå nan lôøi höùa khi oâng tuyeân boá vôùi
söï ñoùng goùp cuûa coäng ñoàng Quoác Daân Hoa Kyø raèng muïc
chuùng ta vaøo söï thònh vöôïng tieâu quan troïng nhöùt cuûa
cuûa neàn kinh teá Hoa Kyø; vaø chính phuû oâng trong nhieäm kyø
toâi tin töôûng raèng vôùi quyeàn hai laø phaùt trieån phong traøo
löïc caøng ngaøy caøng gia taêng daân chuû ñeán - theo nguyeân
cuûa coäng ñoàng chuùng ta vaø vaên cuûa chính oâng - “ nhöõng
vôùi söï daán thaân caøng ngaøy goùc caïnh ñen toái nhöùt cuûa theá
caøng ñoâng ñaûo cuûa caùc theá giôùi “ (the darkest corners of
heä treû vaøo heä thoáng chaùnh trò the world).Chuùng ta phaûi
xöù naøy, chuùng ta roài ñaây coù nhaéc nhôû oâng Bush raèng caùc
khaû naêng laøm thay ñoåi boä maët “goùc caïnh ñen toái ñoù” phaûi
chaùnh trò cuûa xöù naøy trong bao goàm caû Vieät Nam.
chieàu höôùng coù lôïi cho coâng
cuoäc chieán ñaáu cuûa chuùng ta. Nhaân dòp kyû nieäm 30 naêm

Quoác Haän vöøa qua toâi coù vieát
Do ñoù, chuùng ta phaûi söû duïng moät baøi bình luaän ñöôïc nhieàu
quyeàn löïc kinh teá vaø chaùnh tôø baùo treân theá giôùi ñaêng taûi,
trò cuûa chuùng ta ñeå gaây aùp löïc keå caû tôø South Cina Morning
ñoái vôùi chaùnh phuû Myõ ñoøi hoûi Post, tôø baùo lôùn nhaát ôû Hoàng
CSVN phaûi thöïc thi caûi toå Koâng.Trong baøi naøy toâi nhaéc
kinh teá vaø daân chuû caàn thieát nhôû oâng Bush raèng moät söï
tröôùc khi giuùp Vieät Nam vaøo lieân keát quaân söï, muoán coù
WTO vaø thieát laäp caùc lieân heä hieäu quaû, chaúng haïn nhö

XUAÂN BÍNH TUAÁT 17

Hieäp Öôùc Baéc Ñaïi Taây caùc nguoàn naêng löôïng caøng
Döông (NATO), ñoøi hoûi caùc ngaøy caøng khoâ caïn; söï ngheøo
thaønh vieân cuûa hieäp öôùc ñoù ñoùi, laïc haäu vaø söï cheânh leäch
phaûi cuøng chia seû nhöng giaù lôïi töùc quaù lôùn lao giöõa thò
trò tinh thaàn cuõng nhö yù thöùc thaønh vaø thoân queâ; moät giai
heä chaùnh trò Noùi moät caùch caáp trung löu baát oån caøng
khaùc, chæ coù moät nöôùc Vieät ngaøy caøng ñoøi hoûi coù tieáng
Nam töï do vaø daân chuû, ñöôïc noùi trong vaán ñeà quaûn lyù nhaø
söï uûng hoä nhieät thaønh cuûa nöôùc; vaø quan troïng hôn nöõa,
ngöôøi daân vaø söï uûng hoä cuûa söï oâ nhieåm moâ sinh ñeán möùc
coäng ñoàng caùc quoác gia daân baùo ñoäng gaây neân bôûi söï saûn
chuû treân theá giôùi môùi coù khaû xuaát böøa baõi, vaø khieán ñieàu
naêng ñöông ñaàu choáng laïi söï naøy ñaõ laø maàm moùng cuûa
gaây haán cuûa Trung Coäng. nhieàu söï noåi loaïn ñaõ vaø ñang
Ñaøi Loan & Nam Haøn laø hai xaåy ra moät moät vaøi nôi thoân
thí duï huøng hoàn veà ñieåm naøî queä. Theo caùc phaân tích gia

chaùnh trò quoác teá, neáu nhöõng
Bôûi vì Trung Coäng coù tham teä traïng kia khoâng ñöôïc giaûi
voïng ñeá quoác, laâm le xaâm quyeát vaø neàn kinh teá khoâng
chieám Vieät Nam, cho neân coøn khaû naêng phaùt trieån döôïc
chuùng ta phaûi xem noù nhö laø nöõa vì teä traïng keå treân, thì
moät keû thuø thöù hai. Maëc daàu moät cuoäc Thieân An Moân thöù
Trung Coäng ñaõ ñaït ñöôïc hai coù theå buøng noå taïi Trung
nhöõng thaønh quaû ñaùng keû Coäng. Vì söï suïp ñoå cuûa cheá
trong vieäc phaùt trieån kinh teá ñoä CS Trung Hoa seõ loâi cuoán
nhöõng naêm gaàn ñaây, nhöng theo söï suïp ñoå cuûa CSVN
thöïc ra chuùng chæ laø moät con cho neân, trong theá lieân hoaøn
“khoång loà vôùi chaân ñaát seùt” chaùnh trò hieän nay treân theá
(ngöôøi Phaùp goïi laø “un geùant giôùi, chuùng ta phaûivöôït qua
aux pieds d’argileù) vì hieän nay söï haïn heïp cuûa ranh giôùi Vieät
hoï phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng Nam ñeå maïnh daïn baét tay vaø
khuyeát ñieåm traàm troïng nhö : phoái hôïp haønh ñoäng vôùi caùc
haï taàng kieán truùc yeáu keùm phong traøo tranh ñaáu cho daân
khoâng coù khaû naêng yeåm trôï chuû taïi Trung Hoa ñang phaùt
söï taêng tröôûng kinh teá laâu daøi: trieån maïnh meõ ôû Haûi Ngoïai.
moät neàn kinh teá leä thuoäc vaøo Lòch söû chöùng minh raèng chæ

18 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

caùc nöôùc coù theå cheá ñoä ñoäc daân trong nöôùc, nhöùt laø giôùi
taøi môùi coù tham voïng ñeá quoác, treû, ñöùng leân ñoøi quyeàn soáng
vaø moät nöôùc Trung Hoa töï do cuûa chính mình vaø quyeát taäp
vaø daân chuû, theo truyeàn ñaäp tan böùc töôøng tö töôûng ñoù,
thoáng cuûa caùc nöoùc daân chuû cuõng nhö ngöôøi daân Ñöùc ñaõ
khaùc treân theá giôùi, seõ soáng haøi ñaäp tan böùc töôøng Berlin ñeå
hoøa vaø toân troïng chu quyeàn phaùt ñoäng moät cuoäc caùch
cuûa caùc nöôùc laân bang vaø seõ maïng daân chuû gæai thoaùt caùc
ñoùng goùp tích cöïc vaøo söï an quoác gia Taây AÂu khoûi goâng
ninh vaø oån ñònh trong vuøng. cuøm Coäng Saûn. Neáu ngöôøi
Nhö treân ñaõ noùi , moät yeáu daân trong nöôùc maïnh daïn
toá khaùc coù anh höôûng coù lôïi ñöùng leân tranh ñaáu thì chuùng
cho coâng cuoäc tranh ñaáu cuûa ta coù lyù do ñeå nhaéc nhôû
chuùng ta, ñoù laø söï phaùt trieån Toång Thoáng Bush phaûi giöõ lôøi
vöôït böïc cuûa neàn tin hoïc trong höùa khi oâng tuyeân boá vôùi caùc
thaäp nieân gaàn ñaây. Ñaây cuõng daân toäc bò aùp böùc raèng “neáu
laø moät lôiï khí voâ cuøng quan caùc anh tranh ñaáu cho töï do,
troïng cho coâng cuoäc chieán chuùng toâi seõ tranh ñaáu cho
ñaáu cuûa chuùng ta. Theo caùc caùc anh” (if you stand for
nhaø khoa hoïc chaùnh trò thì CS freedom, we will stand with
coù theå toàn taïi neáu noù kieåm you).
soaùt ñöôïc 3 yeáu toá : 1) thöïc Noùi toùm laïi, CSVN hieän nay
phaåm, 2) söï di chuyeån vaø 3) bò lung lay taän goác reã vì phaûi
tö töôûng cuûa ngöôøi daân. ñöông ñaàu vôùi nhöõng beá taéc
Hieän nay, khoâng coøn cheá ñoä kinh teá, chaùnh trò khoâng loái
hoä khaåu ôû Vieät Nam; söï chi thoaùt vaø söï suïp ñoå cuûa chuùng
chuyeån cuõng töông ñoái deã chæ laø vaán ñeà thôøi gian.Tuy
daøng.VC chæ coù oâm giöõ caùi nhieân khoâng phaûi vì theá maø
thaønh trì cuoái cuøng ñeå baûo veä chuùng ta ngoài chôø sung ruïng
cheá ñoä taøn dö, loãi thôøi cuûa moät caùch tieâu cöïc, maø traùi laïi
chuùng. Do ñoù, chuùng ta phaûi chuùng ta phaûi ñaåy maïnh cuoäc
tích cöïc söû duïng söï tieán boä chieán ñaáu ñeán thaéng lôïi cuoái
vöôït böïc cuûa ngaønh tin hoïc cuøng. Tröôùc khi keát thuùc buoåi
ñeå thoâng ñaïi tin töùc töø beân noùi chuyeän ngaøy hoâm nay, Toâi
ngoaøi vaø khuyeán khích, xin pheùp trích lôøi hai danh
höôùng daãn, giuùp ñôõ ngöoøi nhaân trong kyø Ñeä II Theá

XUAÂN BÍNH TUAÁT 19

Chieán maø toâi thöôøng nhaéc môùi laø ñieàu ñaùng keå .” (No
nhôû trong caùc cuoäc noùi victory is ever final, no defeat
chuyeän vôùi caùc anh em quaân is forever fatal, only the will
nhaân. Ngöôøi thöù nhaát laø to perservere is what that
Töôùng Charles De Gaulle counts). Toâi tin raèng neáu
cuûa Phaùp. Sau khi ruùt taøn chuùng ta kieân trì ñaáu tranh,
quaân Phaùp veà Anh Quoác ñeå neáu chuùng tieáp tuïc söû duïng
chôø ngaøy trôû veà giaûi phoùng quyeàn löïc kinh teá vaø chaùnh
queâ höông. Töôùng De Gaulle trò cuûa coäng ñoàng ñeå aùp löïc
tuyeân boá moät caâu noùi lòch söû chaùnh phuû Hoa Kyø ñaåy maïnh
: “Chuùng ta ñaõ thua moät traän phong traøo daân chuû taïi Vieät
ñaùnh, nhöng chuùng ta chöa Nam, neáu chuùng ta tieáp tuïc
thua chieán tranh” (Nous avons khuyeán khích theá heä Haäu
perdu une bataille, mais nous Dueä tích cöïc daán thaân vaøo heä
n’avons pas perdu la guerre). thoáng chaùnh trò xöù naøy ñeå
Ngöôøi thöù hai laø Thuû Töôùng tieáng noùi chuùng ta caøng ngaøy
Winston Churchill cuûa Anh caøng maïnh meû hôn, thì cuoäc
Quoác.OÂng tuyeân boá nhö sau: chieán tranh ñeå ñem laïi töï do,
Sau caùc cuoäc thaát baïi luùc ban daân chuû vaø nhaân quyeàn taïi
ñaàu :” Khoâng coù cuoäc chieán Vieät Nam , cuoäc chieán tranh
thaéng naøo keát lieãu, khoâng coù naøy nhöùt ñònh chuùng ta seõ
söï thaát baïi naøo laø trí maïng, thaéng.
chæ coù yù chí kieân trì chieán ñaáu Xin caùm ôn quùy vò

Laâm Quang Thi

Vui Xuaân xin nhôù lì xì
Gôûi cho Ña Hieäu vaøi tì Möøng Xuaân

20 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

VUI XUAÂN....

QUEÂN

NHIEÄM VUÏ

Teát Maäu Thaân 1968

XUAÂN BÍNH TUAÁT 21

Haèng naêm cöù vaøo bieát lyù do taïi sao hoï laïi im
laëng, khoâng thoâng baùo cho
nhöõng ngaøy teát Nguyeân Ñaùn, VN! Coù theå hoï muoán aùp
ñi ñaâu cuõng gaëp noù, töø trong duïng kieåu chôi “ñieäu hoå ly
ñôn vò ra tôùi ngoaøi ñöôøng phoá, sôn” ñeå toùm goïn dieät goïn. ÔØ
thì cöù cho laø nhö theá ñi, Myõ
maët tieàn caùc coâng sôû, ôû vò trí bieát, nhöng tình baùo vaø maïng
trang trong nhaát, deã thaáy nhaát, löôùi an ninh cuûa VNCH coù
noù coù caùi teân laø: “VUI bieát tí gì khoâng? Hay laø bieát
XUAÂN KHOÂNG QUEÂN
NHIEÄM VUÏ”! maø cuõng coá tình gaøi baãy, gaøi
baãy baèng caùch caùc caáp chæ
Toâi khoâng bieát ai khai huy giaû ñoø boû ñôn vò veà nhaø
sinh ra noù nhöng coù phaàn uoáng röôïu, ñaùnh baïc vaø
chaéc laø khaåu hieäu naøy chæ nhaåy..ñaàm! Maïng löôùi kieåm
xuaát hieän sau khi xaåy ra vuï soaùt giaû ñoø quay ñi, laøm ngô
“VUI XUAÂN QUEÂN cho xe, cho ghe, treân laø döa
NHIEÄM VUÏ”, nghóa laø caùi haáu, döôùi daáu ñaàu laâu “baùc
vuï tuïi VC xoùa boû leänh höu Hoà” nhaäp thò.
chieán, baát ngôø taán coâng vaøo
taát caû caùc thaønh phoá nhaân dòp Tieàn nhaân noùi: “Deâ
teát Maäu Thaân 1968 trong khi beùo, röôïu noàng khoâng khieán
haàu nhö toaøn boä caùc löïc löôïng ñòch say, meøo moùng tay ñoû
canh gaùc phoøng thuû tænh khoâng laøm loã aùo giaùp giaëc,
thaønh thò xaõ ñeàu vui xuaân Toång, Thuøng, Sooïc, Maøn laøm
queân nhieäm vuï, töø vua tôùi sao baét ñòch ñaàu haøng”! Neân
quan, töø oâng ñaàu tænh, ñaàu duø quyù vò lyù luaän kieåu gì, baøo
quaän trôû xuoáng ñeán xaõ aáp, chöõa gì ñi nöõa chuùng toâi vaãn
may maø Trôøi coøn deã thöông, thaáy noù coù veû vui xuaân queân
nhôø coøn coù anh lính toát ñen nhieäm vuï. Thoâi thì cuõng caùm
toát ñoû gaùc giaëc baùo ñoäng ñuùng ôn söï Giaû-Vôø naøy moät tieáng,
luùc vaø nhöõng tay suùng ngoaøi nhôø vaäy maø chuùng toâi môùi
tieàn tuyeán keùo quaân ngöôïc ñöôïc coù maët ôû Saigoøn vaøo
trôû laïi haäu phöông kòp thôøi nhöõng ngaøy ñaàu xuaân ñeå aên
ñeå dieät giaëc. moät caùi teát töng böøng khoùi
löûa.
Nhieàu ngöôøi cho raèng
Myõ hoï bieát heát moïi keá hoaïch Thoâng thöôøng thì cöù
cuûaVC seõ taán coâng vaøo dòp vaøo cuoái naêm, thôøi gian tröôùc
teát Maäu Thaân, nhöng khoâng

22 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

teát, chuùng toâi ñi haønh quaân Teát Nguyeân ñaùn Maäu

luøng vaø dieät ñòch lieân tuïc ñeå Thaân rôi vaøo ngaøy 30-1-1968,

mong ñem laïi thanh bình cho ngaøy 29-1, ñôn vò ngöøng haønh

ñoàng baøo vaøo nhöõng ngaøy quaân, veà phoøng thuû hai beân

ñaàu xuaân, chæ döøng quaân bôø soâng quaän Cai Laäy ñeå anh

tröôùc giôø höu-chieán ñeâm giao em taém giaët nghæ ngôi taïi choã,

thöøa chöøng vaøi tieáng ñoàng hoà ñaõ coù moät soá baàu ñoaøn theâ töû

ñeå cho anh em binh só coù chuùt töø Thuû Ñöùc, Saigoøn xuoáng,

thì giôø kyø coï, thay boä ñoà saïch con ñem theo baùnh chöng cho

ñoùn xuaân môùi. Anh em Cha, vôï mang baùnh daày cho

thöôøng goïi ñuøa ñoù laø nhöõng choàng keøm theo möùt me möùt

cuoäc “haønh quaân aên teát” vaø saàu rieâng ñeå cuøng vui xuaân,

ñaõ coù nhieàu Muõ-Xanh cheát, nhöng nieàm vui chöa höôûng

chaúng bao giôø ñöôïc trôû veà thì ñaõ saàu chia ly. Ñuùng giôø

ñoùn xuaân cuøng ñoàng ñoäi! giao thöøa, giaëc traøn veà thoân

Cuoäc haønh quaân aên xoùm, leänh baùo ñoäng baét anh

teát kyø naøy chuùng toâi caøy ñi ra naèm goái ñaàu suùng beân hoá

caøy laïi vuøng quaän Cai-Laäy, chieán ñaáu thay vì ñöôïc goái

Giaùo-Ñöùc, Caùi-Beø, tìm dieät ñaàu vaøo gaáu vaùy ngöôøi yeâu!

maáy ñôn vò VC ñòa phöông Saùng moàng moät teát! “Maát

vaø taøn dö cuûa 2 tieåu ñoaøn chuû heát” chaúng coøn gì chæ coøn

löïc mieàn 261 vaø 262, hai ñôn möùt “saàu rieâng” ñeå em ôû laïi

vò naøy ñaõ ñuïng ñoä naëng neà nhaâm nhi moät mình nôi tieàn

vôùi Traâu Ñieân (TÑ2.TQLC) tuyeán Cai Laäy coøn anh trôû veà

ngaøy 31-12-1967 vaø ñeâm haäu phöông SaiGoøn vôùi suùng

höu-chieán taïi kinh Caùi Thia, ñaïn leân vai ca baøi:
Anh haäu phöông.!
quaän Cai Laäy, trong traän ñoù,
con chaùu baùc naèm laïi taïi choã Coøn em nôi tieàn tuyeán..
40 maïng vaø 10 anh ngaùp Chuùng ta caùch xa roài..!”
MÌNH VEÀ THAØNH
ngaùp, Traâu Ñieân cuõng traày da
troùc vaåy, vaøi ñoàng ñoäi ñaõ PHOÁ ÑAÂY ROÀI.

khoâng trôû veà, trong ñoù coù ñaïi Ñang naèm voõng ñu

ñoäi phoù cuûa toâi, Trung-uùy ñöa giöõa hai goác döøa chôø ñoùn

Nguyeãn quoác Chính, khoùa 20 giao thöøa beân bôø soâng, nhöõng

Voõ-Bò. ñieáu thuoác RuBy-Queen

chaùy lieân tuïc ñoû ñoâi moâi, ñaàu

XUAÂN BÍNH TUAÁT 23

oùc töôûng töôïng ñeán nhöõng Khoâng chöøng laïi bò

khuoân maët thaân thöông cuûa trieäu hoài veà thuû ñoâ cöùu xa giaù,

meï giaø, töø anh chò em tôùi roài quaân ta ñaùnh quaân mình,

ngöôøi yeâu, maét nhìn leân trôøi Muõ Xanh bao voøng ngoaøi,

cao ñaày sao laáp laùnh, thaáp Muõ Ñoû thuû voøng trong nhö

thoaùng vaøi aùnh saùng hoûa ngaøy xöa thì laøm sao ñaây?

chaâu töø tieàn ñoàn naøo ñoù bay Hình aûnh ngöôøi lính Nhaåy

vuùt leân thay cho phaùo boâng, Duø naèm cheát treân vuõng maùu

tai laéng nghe nhöõng baûn nhaïc ngay tröôùc cöûa vöôøn Tao

xuaân maø loøng buoàn ñeán taõ Ñaøn, goùc ñöôøng Nguyeãn Du

ngöôøi. “Ñoùn giao thöøa moät vaø Tröông Ñònh vaøo ngaøy 11-

phieân gaùc ñeâm..!Neáu mai 11-1960, ngaøy ñaûo chaùnh huït

khoâng nôû thì con ñaâu Toång Thoáng Ngoâ ñình Dieäm

bieát..!Ngaøy xuaân naâng cuûa ñaïi vaø trung taù Thi-Ñoâng

cheùn..ta chuùc nôi nôi, chuùc cöù aùm aûnh toâi maõi!

ngöôøi binh sæ leân ñöôøng..! ”. Ñoïc hoài kyù cuûa hai

Laï nhæ! Taïi sao ñuùng oâng Thi-Ñoâng môùi thaáy troáng

luùc coâ ca só ñang haùt ñaùnh xuoâi, keøn thoåi ngöôïc,

caâu:”Chuùc ngöôøi binh só leân nhaém khoâng ñöôïc thì tam-

ñöôøng” thì nhaïc xuaân laïi thaäp-luïc keá, taù-taåu vi thöôïng

ngöng, chuyeån sang nhöõng saùch, ñeå laïi xaùc ngöôøi lính

ñieäu nhaïc huøng, chôø nghe giöõa ñöôøng phoá khoâng ai

thoâng ñieäp ñaàu naêm cuûa TT choân! Tröôùc dinh Ñoäc Laäp,

chaêng? Nhöng thay vì thoâng ñoàng baøo nghe lôøi caùc oâng

ñieäp cuûa Toång thoáng chuùc teát keâu goïi ñeán ñaây ñaû ñaûo hoan

quoác daân ñoàng baøo cuøng hoâ thì.. oâ-hoâ! Caùc oâng chaïy

chieán só thì laïi laø tieáng cuûa ñi moâ roài? Chæ coøn laïi nhöõng

phoù TT Nguyeãn cao Kyø: maûnh aùo quaàn dính tí da cuûa
_ “Tình hình raát ngöôøi daân vaét veûo treân caønh
nghieâm troïng, caùc ñôn vò caây!
saün saøng öùng chieán vaø ñôïi
leänh” Roài tôùi “chænh lyù vôùi

bieåu döông”! Caùc oâng mang
_ “ Gì nöõa ñaây? Laïi maïng soàng cuûa binh só ra

ñaûo chaùnh! Chaùn maáy boá naøy ñaùnh baøi caøo, binh xaäp-xaùm,

quaù!.” yeáu thì thuû, maïnh thì döông,

chæ lo haát caúng nhau vì tham

24 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

voïng caù nhaân maø khoâng lo “quanh naêm traán thuû löu

chuyeän Quoác gia! Nhôù quaù ñoàn” teát nhaát cuõng chaúng

khöù, giaän hieän taïi, toan moùc thaáy boùng anh ñaâu, ñaàu naêm

suùng baén naùt ñaùm luïc bình ñeán thaêm anh nôi tieàn ñoàn

troâi treân soâng thì leänh tieåu mong cuoái naêm coù tay boàng

ñoaøn cho baùo ñoäng, taát caû ra tay beá thì anh laïi xaùch.. suùng

haàm hoá saün saøng chieán ñaáu, ñi choã khaùc! Chaùn ôi laø chaùn!

vì VC vi phaïm leänh höu Ñaõ “maäu thaân” sao coøn khæ,

chieán, ñang taán coâng khaép khæ ôi laø khæ!

nôi, keå caû Saigon. Tieåu ñoaøn ñoå quaân

Huù hoàn, khoâng phaûi xuoáng saân côø boä TTM, tröôùc

ñaûo chaùnh laø toát roài, coøn VC dinh cuûa ñaïi töôùng TTMT,

taán coâng ö? Ñi tìm caû tuaàn ñaïi taù Ngoâ Du thuoäc P3/TTM

nay khoâng thaáy moät moáng, ñoùn chuùng toâi taïi ñaây, cho

nay daãn xaùc veà thì chôø gì nöõa, bieát tình hình ñòch vaø yeâu caàu

luùc naøo ta cuõng saün saøng. TÑ2 giaûi toûa aùp löïc ñòch taïi

Saùng moàng moät teát, tröôøng Toång quaûn Trò, tröôøng

tieåu ñoaøn 2/TQLC ñöôïc Sinh Ngöõ, trung taâm aán loaùt,

khoâng vaän baèng tröïc thaêng coång soá 2 soá 6 v.v..ñeán chieàu

Chinook töø Cai Laäy veà toái thì ñòch tan haøng, taát caû

Saigoøn vôùi quaân soá 110%. muïc tieâu ñöôïc taùi chieám vaø

Taïi sao laïi coù con soá kyø laï TÑ2 phoøng thuû ñeâm trong boä

theá naøy? Thöa raèng coù moäât TTM. Hình nhö töø saùng tôùi

soá chò thay quaân phuïc, mang giôø ñoù chöa coù caùi gì trong

ba-loâ leo leân tröïc thaêng theo buïng, ngaøy moàng moät teát

chaøng veà taùi chieám Saigoøn, nguyeân ñaùn maø nhö vaäy thì

coøn nhöõng baø meï khaùc thì chaéc seõ bò ñoùi caû naêm!

ngô ngaùc vôùi nhöõng ñöùa con Saùng moàng hai, TÑ

thô, bô vô giöõa ñoàng troáng coâ ñöôïc leänh taêng phaùi cho

quaïnh! Laøm caùch naøo trôû laïi BTL/ CS Ñoâ Thaønh, roài moãi

nhaø ñaây? Soá phaän ngöôøi vôï ñaïi ñoäi ñöôïc phaân taùn ñi moät

lính thaät gian nan. nôi khaùc nhau, “nôi naøo caàn

Tình yeâu vôï choàng laø thì Traâu-Ñieân coù, nôi naøo khoù

leõ sinh toàn cuûa con ngöôøi, coù Traâu-Ñieân”. Ñaïi ñoäi 2 cuûa

khoâng coù thôøi gian ñeå Höôûng “ngöôøi maát suùng” Ñinh xuaân

ñeå Sinh thì laáy chi maø Toàn, Laõm(k.17) thì ñaùnh töø caàu

XUAÂN BÍNH TUAÁT 25

chöõ Y ñeán caàu Taân Thuaän, Saigoøn, sau 2 ngaøy thanh

ñi caàu Haøng khai suùng ñaàu toaùn caùc muïc tieâu, tình hình

xuaân, gheù Nhaø Beø “aên cheø”. Saigoøn khoâng coøn nguy hieåm

Ñaïi ñoäi 3 cuûa ngöôøi huøng nöõa neân chieán ñoaøn A goàm

Traàn vaên Thöông thì xuoáng caùc TÑ1, 4, 5 bay ra Hueá ñeå

quaän 8, bao vaây haõng röôïu giaûi toûa coá ñoâ, vaø taïi ñaây caùc

Bình Taây ñeå nhaäu, coøn ñaïi Muõ Xanh ñaõ phaûi chieán ñaáu

ñoäi 2 cuûa Doan(k.19) vaø 1 thaät gay go vaø chòu nhieàu toån

cuûa toâi thì ñi leã chuøa Aán thaát môùi döïng ñöôïc Quoác Kyø

Quang. leân kyø ñaøi Phuù vaên Laâu thay

(Xin môû daáu ngoaëc ôû cho laù côø MTGPMN maø VC

ñaây ñeå traùnh nhaàm laãn veà caùc ñaõ keùo leân ngay ngaøy ñaàu

ñaïi ñoäi tröôûng luùc baáy giôø. cuoäc chieán. Baïn ñoïc naøo goác

Sau traän kinh Caùi Thia thì soâng Höông nuùi Ngöï muoán

Traàn vaên Hôïp baøn giao ÑÑ.4 tìm laïi caûm giaùc maïnh veà

laïi cho Vuõ ñoaøn Doan ñeå ñi cuoäc chieán taïi Hueá, coù theå
du hoïc Hoa Kyø, trong giai tìm ñoïc “Hueá Maäu Thaân vaø
ñoaïn 1 thì anh Laõm laø ÑÑT/ Toâi” cuûa beán-cuû Nguyeãn

ÑÑ.3 coøn Traàn kim Ñeä laø ban vaên Phaùn.

3/TÑ, sang ñeán ñôït 2 thì nhò Chieán ñoaøn B do Tr/

vò naøy hoaùn chuyeån nhieäm vuï taù Toân thaát Soaïn chæ huy goàm

cho nhau) caùc TÑ 2, 3, 6, tieáp tuïc haønh
TQLC VAØ MAÄU quaân khaép hang cuøng ngoõ
THAÂN.
heûm, töø noäi ra ngoaïi oâ thaønh

Trong thôøi ñieåm traän phoá Saigon, nhieäm vuï hoaøn

Maäu Thaân, Löõ Ñoaøn TQLC taát sau 3 thaùng, ñaàu thaùng 4/

môùi chæ coù 2 chieán ñoaøn A vaø 68 laïi ñi haønh quaân vuøng 4,

B bao goàm 6 tieåu ñoaøn taùc chæ trong voøng 1 thaùng ñaõ ñi

chieán, chieán ñoaøn A cuûa Tr/ qua Caàn Thô, Chöông Thieän,

taù Hoaøng tích Thoâng ñang Kieán Hoøa, Ñònh Töôøng, veà

haønh quaân vuøng Bình Ñònh, Myõ Tho roài ñöôïc leänh caáp toác

Boàng Sôn, Tam Quan, chieán trôû veà Saigon khi VC môû cuoäc

ñoaøn B cuûa Tr/taù Toân thaát taán coâng ñôït 2 vaøo ngaøy 5/5/

Soaïn luøng ñòch taïi vuøng Cai 68.

laäy, Giaùo Ñöùc, Caùi Beø, taát caû Coù leõ tieåu ñoaøn 2/

ñeàu ñöôïc ñieàu ñoäng ngay veà TQLC laø ñôn vò MX löu

26 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

luyeán vôùi Saigon laâu nhaát, buoàn beân leà cuoäc chieán Maäu-

ngaøy ñaàu tieân ñaõ coù maët vaø Thaân (VBMT) cuûa rieâng

chæ chia tay vaøo thaùng 9/68. ÑÑ1/TÑ2/TQLC trong suoát

Ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu, TÑ thôøi gian haønh quaân taïi Thuû-

ñaõ ñöôïc taêng phaùi cho BTL/ Ñoâ, nhöõng chuyeän “ngöôøi

CS Ñoâ Thaønh, cho Bieät Khu thaät vieäc thaät” nhöng khoâng

Thuû Ñoâ ñeå giaûi toûa nhöõng theo thöù töï thôøi gian vaø moät

muïc tieâu tuy khoâng lôùn nhöng soá quyù danh ñaõ ñöôïc thay ñoåi,

laïi nhöùc nhoái, nhöõng choát VC nhaát laø caùc nhaân vaät nöõ, neáu

coá thuû trong nhöõng cao oác, voâ tình truøng hôïp, xin caùc chò

chuøa chieàn thaùnh thaát neân tha loãi, cuõng seõ coù moät vaøi

caùc ñaïi ñoäi thöôøng hoaït ñoäng caáp baïâc thay ñoåi trong giai

rieâng töøng khu vöïc khaùc ñoaïn naøy, chi tieát ñoù khoâng

nhau. Ñaây laø moät cuoäc haønh quan troïng)
BAÉT SOÁNG NOÙ.
quaân ñaëc bieät nhaát, neáu dieãn

taû laïi cho ñaày ñuû nhöõng tình Ngaøy ñaàu tieân ñoå boä

tieát phöùc taïp vaø gay caán thì tröïc thaêng xuoáng saân côø boä

phaûi caàn vaøi traêm trang giaáy TTM laïi ñöôïc vaùc suùng ñi khôi

vaø nhaát laø coù söï phoái hôïp cuûa khôi tröôùc dinh cuûa ñaïi töôùng

Tieåu ñoaøn Tröôûng Ñoà Sôn, TTMT maø khoâng gaëp QC

TÑP Ñaø Laït, caùc ñ.ñ. tröôûng ñuoåi cuõng thaáy vui vui, nhaát

Ñinh xuaân Laõm, Traàn kim laø ñeâm ñoù ñöôïc naèm nguû beân

Ñeä, Traàn vaên Thöông, Vuõ ngoaøi haøng raøo cuûa cö xaù só

ñoaøn Doan vaø Toâ vaên Caáp, quan cao caáp thì khaùc chi

taát caû hieän ñònh cö taïi Hoa ñöôïc höôûng caùi thuù thöù 2 sau

kyø vaø chuùng toâi seõ cuøng caàm caùi thuù ñöôïc laøm Quaän Coâng.
buùt vôùi ñeà taøi: “TRAÂU- Cö xaù SQ yeân laëng quaù, toâi
ÑIEÂN vaø MAÄU-THAÂN” khoâng sôï VC boø töø trong cö

Trong khi chôø “ñöùa xaù ra maø lo laø lính cuûa toâi laïi

con” keå treân lôùn leân vaø sinh boø töø ngoaøi vaøo trong thì toâi

ra, nhaân dòp xuaân veà, ñeå thay bò ñi tuø laø caùi chaéc, vì gaàn

ñoåi khoâng khí chieán traän, maët Chôøi neân lo xa vaäy thoâi

nghe ñaùnh nhau maõi cuõng chöù anh em toâi ngoan laém.

phaùt meät, nghe NOÅ maõi cuõng Nöûa ñeâm veà saùng, th/

chaùn, nay chuùng toâi xin goùp uùy Huyønh vinh Quang(k.22)

nhaët nhöõng caâu chuyeän vui Trñ.14 baùo coù VC boø vaøo

XUAÂN BÍNH TUAÁT 27

tuyeán phoøng thuû, thoâng con ñöôøng Traàn nhaân Toân,

thöôøng thì cöù ra leänh boùp.. coø Minh Maïng, Sö vaïn Haïnh,

moät phaùt laø xong, nhöng naèm Nguyeãn duy Döông, Baø Haït,

ngay trong TTM, caàn söï yeân töông töï nhö caûnh maø chuùng

laëng ñeå caùc quan nghæ ngôi, ta môùi thaáy treân TV beân

phaàn sôï coù anh em ta laïc ñaøn chieán tröôøng Iraq.

neân toâi ra leänh cho Quang Chính taïi khu vöïc naøy

phaûi baét soáng noù. Teân “VC” TQLC môùi baét soáng ñöôïc

bò baét laø Vuõ khaéc Quyù, caáp ñuùng ñoái töôïng, teân caùn boä

baäc trung só, nhaân vieân ban VC mang suùng luïc K.54 vaø

vaên thö thuoäc phoøng TQT baûn ñoà ghi caùc muïc tieâu phaûi

hay P1 gì ñoù cuûa ñaïi taù Hoà. chieám, haén bò trung ñoäi 42/

Ngöôøi naøy chính laø baø con ÑÑ4 cuûa thieáu uùy Kieàu coâng

coâ caäu vôùi toâi, toâi hoûi haén: Cöï(k.22) baét vaø giao cho

_ “Taïi sao chuù maøy CSDC. Chính noù ñaõ gaây neân

laïi keït trong naøy, chui ôû ñaâu caûnh tang toùc cho ñoàng baøo

ra ñaây?” vaø ngay tröôùc maét, moät soá

_ “ Phieân em tröïc TQLC vaø CSDC bò töû thöông

phoøng ñeâm giao thöøa, troán vì noù, keøm theo thaùi ñoä

trong oáâng coáng töø hoâm ngang böôùng neân haén ñöôïc

qua”! töôùng Loan aân xaù taïi choã,

Huù hoàn thaèng em, coi chuyeän chæ baèng haït caùt so

nhö toâi ñaõ taëng baø coâ moät vôùi maáy ngaøn ngöôøi daân bò

moùn quaø teát quyù giaù. VC troùi tay choân soáng cuøng

Saùng moàng 2 teát, ñaïi thôøi ñieåm ñoù ôû ngoaøi Hueá. Taïi

ñoäi 4 cuûa Vuõ ñoaøn Doan vaø traïi Phuø Ñoång Goø Vaáp, khi

ñaïi ñoäi 1 cuûa toâi ñöôïc “ñi leã” TÑ 4/TQLC taùi chieám thì ñaõ

chuøa AÁn Quang, tôùi nôi thì gaëp moät caûnh voâ cuøng thöông
thaáy moät soá anh em caûnh saùt taâm:“Toaøn boä gia ñình tr/taù
daõ chieán aån hieïân sau nhöõng T.., CHT/Thieát Giaùp, bò VC
coät ñieän xung quanh chuøa, chaët ñaàu roài chuùng xeáp ngoài
toaøn boä khu vöïc khoùi löûa ngaäp theo thöù töï cao thaáp tröôùc
trôøi, ñì ñuøng suùng vaø phaùo noå haønh lang!”.Tuïi phaûn chieán

khaép nôi, khoù phaân bieät tieáng chæ lôïi duïng taám hình oâng

phaùo coái vaø löïu ñaïn beâ-ta cuûa töôùng VN caàm ru-loâ dí maøng

VC, ñoàng baøo traøn ra treân caùc

28 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

tang VC maø laøm oàn leân, lô ñi OÂng töôùng maø xöng

toäi aùc cuûa VC. tôù-tôù caäu-caäu vôùi thuoäc caáp,
CHUYEÄN OÂNG ra leänh maø laïi kheùo noùi nhö
TÖÔÙNG.
hoûi yù kieán thì nhieäm vuï duø

Ngöôøi ta goïi oâng vôùi khoù khaên cuõng giaûm bôùt cho

caùi teân thaân thöông: “Anh Saùu anh em toâi ñöôïc moät phaàn

Leøo”, OÂng laø goác KQ, moät caêng thaúng. Toaùn VC coá thuû

caáp nhí TQLC thì laøm sao trong caùi toøa nhaø cao taàng,

daùm laïi gaàn oâng töôùng Caûnh ngoù ngay vaøo dinh Toång

Saùt, nhöng ñaïi ñoäi toâi ñöôïc Thoáng thì nhöùc tim quaù,

bieät phaùi theo oâng neân thöôøng chuùng ñaõ gaây khoù khaên vaø

bò oâng chæ maët ñaët teân. Luùc toån thaát cho CSDC roài. OÂng

naøo oâng cuõng maëc aùo giaùp hoûi toâi “tính sao” thì ñeå töø töø

ñeå phanh ngöïc vaø ít khi ñoäi roài toâi môùi tính ñöôïc chöù.

muõ, phôi caùi traùn hoùi tröôùc Duø sao thì chuùng ñaõ

suùng ñaïn. Taùc phong chæ huy chieám vaø coá thuû roài, ñang bò

raát nhanh nheïn vaø bình daân, ta bao vaây quanh, maøn-maøn

khi böïc mình thì “ ñ.. cuï” nghe kieám caùch, sinh maïng lính laø

cuõng eâm tai hôn laø naït noä. quan troïng, cuoái cuøng thì vôùi

OÂng ngoaéc tay roài nhaåy leân löïu ñaïn cay, khoùi maøu, maët

xe Jeep daãn ñaàu, moät toaùn naï choáng hôi ngaït, chuùng toâi

CSDC theo lieàn, ñi sau laø 5 ñaõ toùm goïn 6 teân VC trong

xe GMC chôû anh em ñaïi ñoäi tình traïng ñoùi aên, ngô ngaùo

1/TQLC, ñeán muïc tieâu laø maát lieân laïc vôùi ñôn vò. Phaûi

oâng nhaåy xuoáng tröôùc laøm noùi thöïc laø vôùi quaân soá ñoù,

göông. coá thuû trong biu-ñinh, neáu

Ñoaøn xe döøng laïi taïi chuùng coøn no aên vaø ñöôïc chæ

goùc ñöôøng Coâng Chuùa huy thì vaát vaû cho chuùng toâi

Huyeàn Traân vaø Nguyeãân Du, laém, may maén laø hoaøn thaønh

oâng vaãy toâi laïi, chæ tay leân toøa nhieäm vuï maø “an toaøn xa-loä”

nhaø nhieàu taàng ñang xaây dôû cho chuùng toâi.

dang roài ra leänh: Phong caùch ra leänh

_ “Trong ñoù coøn moät cuûa caáp chæ huy quan troïng

toaùn VC coá thuû, lính tôù khoâng laém, neáu ai cuõng chæ bieát naït

laøm ñöôïc, caäu tính sao?” noä hoái thuùc baèng caùi leänh:

“phaûi chieàm cho ñöôïc muc

XUAÂN BÍNH TUAÁT 29

tieâu baèng Moïi Giaù” thì caùi ñöùc Chính, oâng ñi vaøo khuoân

giaù ñöôïc traû baèng sinh maïng vieân hoäi tröôøng Dieân Hoàng,

ngöôøi lính haún laø nhieàu laém! toâi cho anh em xuoáng boá trí

Chieán tröôøng! Maïng lính reû hai beân ñöôøng chöa xong thì

hôn beøo!” oång ñi ra vaø leân xe zooïc, toâi

Laïi phaûi chaïy theo theo khoâng kòp neân laïc ñöôøng

oâng, chuùng toâi luùc naøo cuõng roài bò nghe oâng “ñ..cuï” khieán

phaûi suùng ñaïn, noùn saét, aùo laàn ñoù toâi cuõng “nöïc gaø”, tö

giaùp ngoài saün treân xe GMC, haäu khi coù leänh môùi cho lính

oâng töôùng chaïy nhö con thoi xuoáng xe, neân laàn naøy toâi

khaép caùc nôi, choã naøo coù VC ñang cho lính xuoáng xe thì

laø oâng ñeán, ngöøng xe roài môùi nghe “caéc-buø, caéc-buø”.

cho leänh. Vaøi tieáng “caéc-buø”

Ñoaøn xe döøng laïi treân nôi con heûm oång môùi ñi vaøo,

ñöôøng Nguyeãn bænh Khieâm, toâi bieát coù chuyeän, “caéc-buø”

ñoaïn naèm giöõa ñöôøng Phan laø tieáng suùng VC baén veà phía

ñình Phuøng vaø Phan thanh mình, quaû thaät, toaùn CSDC

Giaûn, beân hoâng ñaøi phaùt ñang khieâng Oång ra, oâng bò

thanh vaø cuïc an ninh QÑ, toâi thöông nôi chaân, chuùng toâi

chaïy laïi nhaän leänh, oâng noùi vaøo luïc soaùt, tuïi VC laën

vaén taét: xuoáng soâng maát tieâu, chæ coøn

_ “Xoùm nhaø saøn beân laïi moät teân bò thöông naëng töø

bôø soâng, coøn moät toaùn VC, maáy ngaøy tröôùc, ñang naèm

caäu cho anh em xuoáng luïc chôø cheát trong moät goùc nhaø

soaùt”. saøn.

Noùi xong, tay caàm Laàn ñaàu tieân toâi thaáy

caây M.16, oång xaâm xaâm ñi moät vò töôùng bò thöông vì ñaïn

vaøo moät con heûm daãn

xuoáng khu nhaø saøn

beân bôø soâng, dó nhieân

laø coù toaùn CSDC

chaïy theo trong khi

lính toâi vaãn coøn ngoài

yeân treân GMC, vì ñaõ

coù laàn thaáy xe döøng

laïi treân ñöôøng Phoù

30 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

baén thaúng döôùi ñaát, coøn ña ta coù nhöõng vò Töôùng ñaùng

soá chæ nghe quyù vò töû traän kính phuïc, nhieàu vò Sao saùng.

cuøng vôùi tröïc thaêng. Duø ôû treân Khi ñöôïc leänh caáp

Trôøi hay döôùi ñaát, tieáng noùi cöùu ñoàn caûnh saùt Baø-Hoøa

cuûa vò chæ huy cao caáp taïi maët (hay Hoûa) trong Chôï Lôùn,

traän laø moät söùc maïnh voâ cuøng con ñöôøng tieán tôùi muïc tieâu

quan troïng. Moät vò khaùc ñöùng bò hoûa löïc cuûa ñòch caûn ôû

tröôùc löûa ñaïn, tröïc tieáp ra leänh maët tröôùc neân phaûi ñi qua caên

cho ñôn vò toâi thanh toaùn muïc bieät thöï beân hoâng gaàn ñoù, caên

tieâu “ Suoái Maùu” (Bieân Hoøa) bieät thöï thuoäc loaïi cuõ kyõ kieåu

laø töôùng Ñoã cao Trí(ñi theo xöa, troâng coù veû ngheøo naøn

töôùng Trí coù K.19 Tuaán-dö loã nheách nhaùc, baø ñaàm ñang

tai). taém cho maáy ñöùa nhoû, chöa

Thöïc ra chuùng toâi ñaõ phaân bieät ñöôïc baø laø ñaàm

ñöôïc leänh cuûa caáp chæ huy Taây hay ñaàm Myõ ñeå giaûi

tröïc tieáp roài, coù OÂng töôùng thích lyù do xaâm nhaäp gia cö

hay khoâng cuõng vaãn thi haønh, thì nghe baû hoûi:

nhöng söï hieän dieän cuûa OÂng _ “ Caùc chuù caàn gì?”

taïi “tieàn tuyeán” chöùng toû möùc Thaáy baø ñaàm 100%

ñoä quan troïng hôn, caàn thanh maø noùi tieáng Vieät gioûi laïi goïi

toaùn gaáp, muïc tieâu “Suoái lính laø “caùc chuù” khieán toâi

Maùu” naèm gaàn traïi giam ngaïc nhieân, beøn giaûi thích ñaàu

haøng ngaøn tuø VC, quaû tình laø ñuoâi ñeåâ xin pheùp, baû gaät guø

suoái maùu thaät! ñoàng yù nhöng noùi theâm:

Baïn ñoïc ñöøng phieàn _ “Vaøo trong nhaø noùi

khi nghe toâi “khoe” gaëp vôùi oâng Töôùng moät tieáng”!

Töôùng, lính taùc chieán maø moãi Caøng ngaïc nhieân hôn,

khi gaëp ñöôïc töôùng laø chæ coù toâi hoûi:

töø “cheát tôùi bò thöông”, nhaát _ “OÂng Töôùng naøo

laø töôùng cao caáp ôû trung öông vaäy baø?”

ñeán thì caøng meät theâm. Nghe _ “Laø nhaø toâi, Töôùng

maáy oâng thaày Noå khoe raèng Ñöùc, Döông vaên Ñöùc aáy maø”

“tao quen vôùi oâng töôùng XYZ” Nghe danh tieáng

maø phaùt naûn, nhöng hoâm nay trung töôùng Döông vaên Ñöùc

toâi phaûi “khoe” vì söï thaät taän trong cuoäc “bieåu döông” töø

maét nhìn thaáy quaân ñoäi chuùng laâu, nay taän maét thaáy oâng

XUAÂN BÍNH TUAÁT 31

ngoài gaät guø vôùi chai loï vaø taøn luøi laïi höôøm saün M.16, ngöôøi

thuoác laù! Töï döng loøng toâi maëc coøm-leâ thì nhoû nheï:

chuøng xuoáng, moät vò töôùng _ “Qua laø Tr/töôùng

maø theá naøy ö? Ngoù laïi mình, Traàn vaên Ñoân, thöôïng nghò

heát muoán chieám muïc tieâu, só, qua muoán vaøo thaêm ñaøi”

oâng noùi: _ “Thöa Tr/töôùng

_ “ Tuïi noù troán heát roài, leänh treân khoâng cho baát cöù

nhöng caùc em phaûi caån thaän” ai vaøo ñaøi neáu chöa ñöôïc

Voâ cuøng caûm ñoäng, thoâng baùo tröôùc, xin Tr/

toâi ñöùng nghieâm ñöa tay chaøo töôùng lieân laïc vôùi giaùm ñoác

“tuaân leänh” oâng ñuùng quaân ñaøi, chuùng toâi laø lính, chæ

phong quaân kyû, ngöôøi ta ñoàn tuaân leänh tröïc tieáp”

raèng oâng bò “chaïm”!!! Chaïm Lieân laïc khoâng gaëp ai

maø bieát tình hình beân ngoaøi trong ñaøi coù thaåm quyeàn neân

vaø aân caàn khuyeân lính moät Thöôïng nghò só baét tay vaø

caâu vaøng ngoïc nhö theá ö? caùm ôn chuùng toâi roài quay

Caùm ôn vò töôùng hoï Döông. ñaàu xe, nhöng ñaèng sau

Khi baûo veä ñaøi phaùt nhöõng caëp kính ñen cuûa caùc

thanh naèm ôû cuoái ñöôøng Phan caän veä toâi thaáy maét hoï noåi

ñình Phuøng, leänh cuûa giaùm gaân maùu! Roõ laø coïp hieàn hôn

ñoác ñaøi laø Tr/taù Vinh khoâng C..coïp. VAØ NHÖÕNG OÂNG

cho baát cöù ai vaøo thaêm neáu
chöa ñöôïc leänh cuûa oâng cho TAÙ.

bieát tröôùc. Lính toâi y leänh, Moät tuaàn sau, ñaïi ñoäi

cöông quyeát khoâng cho moät cuûa ñaïi uùy Ñinh xuaân Laõm

nhaân vaät coù xe hoä toáng tröôùc ñeán thay theá vò trí ôû ñaøi phaùt

vaø sau vaøo thaêm ñaøi, nhaân thanh, tröôùc khi toâi “mu” ñi

vieân hoä toáng cuûa oång coù veû choã khaùc chôi, Trung taù Vinh

huøng vaø hoå, ñoøi gaëp ngöôøi coù tieáp toâi taïi vaên phoøng giaùm

thaåm quyeàn, toâi phaûi ra taän ñoác, oâng taëêng cho ñaïi ñoäi toâi

traïm gaùc coi ñaàu ñuoâi. taám “laéc” baèng ñoàng khaéc

Maáy oâng boâ-ñi-ga nhöõng chöõ vôùi ñaïi yù caùm ôn
mang suùng oáng, ñeo kính ñen vaø ñaõ “hoaøn thaønh xuaát saéc
göôøm göôøm nhìn khieán toâi nhieäm vuï”!

phaùt reùt, coøn lính cuûa toâi thì Taám laéc toâi ñem treo

taïi vaên phoøng ÑÑ, nhöng cöù

32 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

phaân vaân maõi, khoâng bieát caùi xöûa ngaøy xöa, naêm 1955, khi

“xuaát saéc” naøy coù lieân quan hoïc ôû tröôøng P.Kyù noù choïc toâi

gì tôùi vieäc caám cöûa khoâng cho laø “BK aên caù roâ caây”, nay

oâng thöôïng..só kia vaøo thaêm beân baøn nhaäu, toâi ngaâm caâu

ñaøi hay khoâng? Vì vieäc hoùan thô cuûa coá Tieåu ñoaøn Tröôûng

chuyeån vò trí hôi baát ngôø. Leâ haèng Minh:

Trung taù giaùm ñoác ñaøi _” Vì toâi laø lính aùo

khaù lòch söï vaø teá nhò, oâng hoûi raèn’

toâi: Ra ñi naøo bieát maáy

_ “Coù thích nghe nhaïc traêng môùi veà!”

khoâng?” Thì Nguyeãn xuaân

Nhaïc maø ai chaúng Thanh thooïc gaäy baùnh xe

thích nghe neân toâi maïnh daïn: baèng baøi thô töï thaùn:

_ “Khoâng thích maø “Vìâ anh laø lính khoâng

meâ, nhaát laø meâ Thaùi Thanh” quaân,

_ “Toâi seõ nhôø nhaân Coù moãi caùi qu..aàn anh

vieân thaâu cho oâng moät cuoán cuõng baùn ñi,

baêng toaøn nhaïc TT” Saùng mai anh maëêc

Caùm ôn trung taù Vinh, baèng gì?

giaùm ñoác ñaøi phaùt thanh naêm Anh maëc caùi aùo anh

1968, goác KQ ga-laêng vaø di loøm khoøm”

ñieäu ngheä thaät! ( nhöng tôùi Anh ñi loøm khoøm ñeå

nay toâi vaãn chöa nhaän ñöôïc caùi vaït aùo che kín caùi ñaàu..

cuoán baêng). Toâi meâ KQ qua goái.

taùc phong cuûa caùc chaøng phi Tröïc thaêng Ñoã vaên

coâng vì hoï ñöôïc huaán luyeän Minh, cuõng laø cöïu P.Kyù, treân

bôûi nhöõng ngöôøi laùi phi coâng ñöôøng veà sau khi ñaõ ñoå quaân

gioûi vaø ñaûm ñang. Môùi ñaây xong, haén ñaõ vi phaïm nguyeân

nhaân dòp July-4-05 toâi gaëp laïi taéc an toaøn, duø khoâng phaûi

ngöôøi baïn 50 naêm veà tröôùc, nhieäm vuï cuûa anh ta, ñaõ

phi coâng tröïc thaêng 64A nhaém maét ñaùp lieàu xuoáng caên

Nguyeãn xuaân Thanh, noù cöù Ñoäng OÂng-Ñoâ trong khi

ñöôïc baû laùi Honda tö ø nôi naøy ñang bò phaùo kích, ñeå

Oklahoma veà Bolsa döï ñaïi boác gaáp moät soá thöông binh

hoäi KQ, nöûa theá kyû roài maø Soùi Bieån/TQLC trong tình

haén vaãn vui veû phaù toâi, ngaøy traïng thaäp töû nhaát sinh. Moät

XUAÂN BÍNH TUAÁT 33

tuaàn leã sau ñoù anh bò VC baén chaèng chòt quaù, khoù tieán

rôùt, gaãy chaân tay naèm chôø quaân, haïsó Nguyeãn vaên Sang

cheát, 3 ngaøy sau bò Soùi tìm noùi vôùi tr/uùy Phaïm vaên

ñeán, nhöng may laø Soùi Bieån/ Tieàn(k.20) ÑÑP/ÑÑ.4:

TQLC, ñôn vò maø Minh ñaõ _ “OÂng thaày! Ñaây laø

lieàu mình taûi thöông, tìm ñöôïc khu vöïc nhaø em, oâng thaày khoûi

“xaùc” anh naèm nhe raêng cöôøi lo, ñeå em ñi ñaàu daãn ñöôøng”

trong buïi raäm, ngaøy nay, anh Vaø Sang ñaõ bò baén

vaãn aên vaø anh vaãn thôû ôû vaøo ñaàu, guïc ngaõ treân phaàn

Houston, noù luoân nhaéc laïi ñaát maø mình sinh ra vaø lôùn

chuyeän xöa nhö moät lôøi caùm leân ngay ngaøy ñaàu xuaân!

ôn vôùi TÑ3/TQLC: Coøn gì oai huøng hôn? Nhöng

_”Tao ñaõ ñöôïc thaèng cuõng coøn gì ñau ñôùn hôn!

SOÙI BIEÅN ÑEÛ LAÀN THÖÙ Taïi ngaõ ba ñöôøng Leâ

HAI” quang Ñònh vaø Trung-Duõng

Böùc tranh coù thaät vôùi laø caên nhaø xaây 3 taàng vôùi saân
töïa ñeà “TÌNH CHIEÁN roäng vaø haøng raøo bao quanh,
HÖÕU”giöõa Soùi-Bieån vaø coù saân thöôïng, ñaây laø moät cao

chaøng laùi tröïc thaêng Minh- ñieåm quaù toát ñeå quan saùt ñòch

Ñöùc ñeïp quaù ñi thoâi! vaø ñieàu quaân, chuû nhaø laø moät

Nhöng coù moät oâng quan maëc aùo lieàn quaàn,

chuyeän cuõng laø tình chieán ñeo hoa mai coù gaïch ñít (toâi

höõu nhöng chaúng vui tí naøo, khoâng daùm goïi laø taù), ñang

soá laø: caàm oáng nhoøm ñöùng laáp loù

Ñaõ hôn moät ngaøy treân saân thöôïng coi TQLC

ñaùnh nhau doïc hai beân ñöôøng ñaùnh nhau voùi VC! Toâi xin

Leâ quang Ñònh Goø Vaáp, nay pheùp oâng cho chuùng toâi duøng

VC keùo veà coá thuû phía sau saân thöôïng ñeå ñaët ban chæ huy

raïp haùt Ñoâng Nhì vaø chuøa ÑÑ vaø suùng ñaïi lieân, oâng vui

Döôïc Sö, khu naøy nhaø cöûa veû.. töø choái! Lyù do oâng baûo

ñoâng ñuùc san saùt nhau, heûm laø vì neáu TQLC ñoùng ôû ñaâu

chaèng chòt khieán cho vieäc thì VC ñeán taán coâng choã ñoù,

ñieàu ñoäng ñôn vò quaù khoù maø nhaø oâng thì môùi xaây,

khaên, lính cuûa hai ñaïi ñoäi 1 khoâng muoán bò vaï laây, oâng

vaø 4 ñaõ bò thöông vaø töû môùi ñi tu nghieäp ôû Myõ veà maø

thöông. Khi thaáy nhaø cöûa coù!

34 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

Quaân vôùi quaân nhö cheát chaát vaøo vi-la cuûa oång

caù vôùi nöôùc.. soâi! Con ngöôøi ñeå noù bieán thaønh caên nhaø ma,

coù maùu laïnh aáy laøm toâi soâi böïc caùi mình thì ñuøa giai tí

maùu noùng, nhöng thoâi, ñaønh chôi, toâi buoàn cho nhöõng

vuoát nöôùc maét ñi kieám choã ngöôøi trai hai mieàn Nam-Baéc

khaùc. cheát vì suùng ñaïn, cheát khi

Ñeâm 8/5/68 ñaïi ñoäi 2 chöa bieát yeâu, cheát maø meï

cuûa Traàn Kim Ñeä treân ñöôõng giaø khoâng hay bieát, vaãn ngaøy

Haäu-Giang quaän 6 bò VC traøn ngaøy ngoài töïa cöûa moùm meùm

ngaäp, saùng 9/5 Tieåu Ñoaøn ra mieáng traàu ngoùng troâng con :
leänh cho Doan vaø toâi veà tieáp “Sao xuaân naøy con khoâng
öùng cho Kim-Ñeä, nhöng tröôùc veà?”
“Veà sao ñöôïc Meï ôi!
khi ñi phaûi gom taát caû xaùc VC

vaøo saân banh Leâ vaên Duyeät, Giaáy pheùp con ñaõ caàm trong

gaàn Nguõ hoaønh Mieáu. tay, höùa vôùi meï laø xuaân naøy

Thoâi thì nghóa töû laø con seõ veà ñeå meï daét con trai

nghóa taän, ñeå ngoaøi saân banh meï ñi hoûi vôï, naøo ngôø ñaùm

naéng noâi möa gioù, coù nhieàu ngöôøi man-rôï nuoát lôøi..”

anh ñaõ phì leân vaø chaûy nöôùc Nhìn nhöõng caùi xaùc

roài, caàn choã maùt vaø saïch seõ, VC trong vi-la oâng thuùi-taù

toâi thaáy khoâng choã naøo toát naêøm ñuû moïi kieåu maø chaïnh

hôn caên nhaø laàu cuûa oâng quan loøng, chuùng toâi muoán hoøa

mang boâng mai coù gaïch ñít, bình, nhaát laø ngaøy teát linh

anh em toâi xeáp hoï naèm goïn thieâng cuûa caû daân toäc VN,

gaøng töø haøng hieân ra khaép chuùng toâi ñöôïc leänh haïn cheá

saân, gôûi gia chuû troâng chöøng saùt sanh, taïi vì caùc “anh” vaøo

duøm, mai moát coù xe cuûa sôû cöôùp phaù! Cuøng laø maùu ñoû

veä sinh ñeán mang ñi, hoåm raày da vaøng, chuùng toâi naøo muoán

hoï chöa ñeán ñöôïc vì suùng noå haïi caùc anh, thoâi thì möôïn

nhieàu quaù, xaùc VC naèm trong maáy caâu thô cuûa Toá Höõu saùng

nhaø oâng thì yeân taâm hôn, oâng taùc tröôùc khi cheát ñeå laøm loä

khoâng sôï bò VC taán coâng vaøo phí cho caùc anh sinh Baéc töû

laøm hö caùi vi-la. Nam trôû veà ñaát Baéc, thô T.H

Ñaây laø moät kyû nieäm vieát raèng:

buoàn, chaúng phaûi buoàn vì oâng “ Xin göûi baïn ñôøi yeâu

thaùi-taù kia maø ñem nhöõng xaùc quyù nhaát

XUAÂN BÍNH TUAÁT 35

Coøn maáy vaàn thô moät Chaâu vaên Khaùnh thaáy coù caùi

naém TRO moâ-bi-leát döïng ñaàu heø, anh

Thô gôûi cuoäc ñôøi TRO leo leân ñaïp chôi, hôi xaêng vaø

boùn ñaát khoùi phun ra tuøm lum, baát

Soáng laø TRO vaø cheát chôït nghe coù tieáng ho saëc-suïa

cuõng laø TRO” phía döôùi ñaát, B1 Xuaân vöøa

Coù ñieàu hôi phieàn laø môû naép haàm ra thì bò AK baén

daân mieàn Baéc hoï ñaõ söûa caâu haát ngöôïc ra sau! Trong

thô cuoái thaønh: tröôøng hôïp naøy, chæ moät traùi

“ Soáng laø CHO (saéc) mang caàu mini laø xong,

vaø cheát cuõng laø CHO (saéc)” nhöng leänh treân phaùn raèng

Haún laø caâu cuoái naøy phaûi “baét soáng” vaø nhaân

ngöôøi daân mieàn Baéc chæ ngaøy teát toâi cuõng traùnh saùt

muoán ñeå rieâng taëng Toáâ Höõu sinh neân thaåy xuoáng haàm moät

vaø caùc laõnh ñaïn VC “Möøôùi, luùc 4 traùi löïu ñaïn..khoùi, 5 teân

Anh, Noâng, Daân, Ba, Ñoàng, VC chui leân troâng raát híp-pi

Tieàn*, Chinh, Baèng, Toân” vôùi maøu khoùi tím ngaét, coøn

maø thoâi, coøn caùc anh boä ñoäi B1 Xuaân cuûa toâi ñaõ cheát!”

thì tro vaãn hoaøn tro.( *Traàn Taïi Ñoàng OÂng Coä

daân Tieân # Tieàn) gaàn caàu Baêng Ky, 150 ngöôøi

Caùc “anh boä ñoäi” sinh “anh em”, (trong ñoù coù Thieän

Baéc töû Nam ôi, vieäc caùc anh vaø Chính) buoâng suùng ñaõ

trôû veà vôùi caùt buïi laø do suùng ñöôïc TQLC ñoùn tieáp noàng

ñaïn voâ tình vaø caùc anh coá yù, haäu, aên uoáng no neâ, huùt vaø

coøn MX chuùng toâi luùc naøo xaùch thoaûi maùi laïi coøn ñöôïc

cuõng môû roäng voøng tay, ñieån oâng chieán ñoaøn tröôûng Toân

hình laø 6 anh ñöôïc baét soáng thaát Soaïn ñeïp giai ñaày loøng

taïi toøa biu-ñinh beân hoâng dinh nhaân aùi cho ñi thaêm thaønh

ÑL vaø 5 anh taïi raïp haùt Ñoâng phoá Saigon khieán hai ca só

Nhì goø Vaáp. Chuyeän tha vaên coâng Buøi Thieän vaø Ñoaøn

maïng naøy do Th/uùy H-v- Chính ngô ngaùc vì laàn ñaàu

Quang Tr.Ñ.14 keå: tieân trong ñôøi ñöôïc chieâm

_ “Chieám muïc tieâu ngöõông nhöõng caùi “moâng coù

xong, luïc soaùt khoâng coù gì, gaân” maø thieân ñaøng XHCN

trong khi döøng laïi chôø khoâng coù. TQLC noùi rieâng vaø

TrÑ.16 leân song song, Tr/só QÑVNCH noùi chung chôi

36 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

ñeïp vôùi caùc ngöôùi anh em quaù _ “Ñoùng quaân tröôùc

phaûi khoâng? cöøa Thieân Ñaøng, coù nhieàu

tieân nöõ phaát phô nhöng cuõng
“ÔÛ MOÄT NÔI DEÃ quaù nhieàu thöôïng ñeá qua laiï,
TÌM THAÁY THIEÂN Thieân-Ñaøng vaø Ñòa-Nguïc 2
ÑAØNG.”
nôi nhöng chæ caùch nhau moät

Möôïn caâu treân ôû moät ly.”

cuoán tieåu thuyeát cuûa nhaø vaên Toâi daãn thaønh phaàn

HvP ñeå chæ vaøo tröôøng hôïp coøn laïi veà traán thuû ñaøi phaùt

ñai ñoäi1/ TÑ.2 ñöôïc tieåu ñoaøn thanh, nôi coù tieäm phôû 44

tröôûng cho phoøng thuû ôû böu ngon khoâng cheâ vaøo ñaâu

ñieän trung öông vaø ñaøi phaùt ñöôïc, duø tieäm ñoùng cöûa

thanh thì khoâng traät vaøo ñaâu nhöng coøn 2 coâ con baø chuû

ñöôïc, keà caû nghóa boùng laãn thì xinh nhö “moäng döôùi hoa”.

ñen. Lính ñaùnh giaëc

Suoát ñôøi naèm bôø naèm thöôøng thì quaàn aùo loâi thoâi,

buïi duø laø ngaøy teát, nhöng nay baét aên vaän chænh teà oâm

xuaân naøy ñöôïc veà thaønh phoá, suùng ngoài goác caây caû ngaøy

laïi ñöôïc ñoàng baøo tieáp teá côm laãn ñeâm giöõa trung taâm thaønh

gaø caù goûi thì ñuùng laø Thieân phoá thì böïc boäi laém, laøm sao

Ñaøng, duø naèm beân heø phoá! traùnh khoûi coù luùc lính buoâng

Ñoùng quaân taïi böu ñieän, tröôùc tieáng khen coâ ñi qua, baø ñi

maët laø dinh Toång Thoáng, beân laïi. Khoå nhaát laø nhöõng sinh

hoâng laø boä Noäi Vuï, xa xa laø hoaït bình thöôøng nhö aên

nôi laøm vieäc cuûa oâng Tö Leänh uoáng, naáu nöôùng cuûa anh em

Binh Chuûng, beân kia ñöôøng ñaèng sau voøng raøo keõm gai

laø nhaø thôø Ñöùc Baø vang vang cuõng bò soi moùi, toâi thöøông

tieáng chuoâng chieàu, tieáng caàu xuyeân ñöôïc thöôïng caáp goïi

kinh saùng toái, ñuùng laø moät nôi maùy than phieàn raèng “lính

“deã tìm thaáy Thieân Daøng”! cuûa oâng beâ boái!”

Tin töôûng vaøo taøi Moät buoåi saùng nhö

naêng vaø “ñaïo ñöùc” cuûa trung thöôøng leä, haï só.1 Nguyeãn

uùy ÑÑP Laâm taøi Thaïnh neân vaên Thaø ñang baùo caùo tình

toâi giao cho oâng cuøng 2 trung hình ÑÑ trong ñeâm leân TÑ

ñoäi traán thuû nôi naøy vôùi lôøi thì laïi nhaän ñöôïc leänh:

nhaén:

XUAÂN BÍNH TUAÁT 37

_ “Baùo thaåm quyeàn “Ñeâm qua VC laïi taán

anh ra ngay Böu Ñieän, lính coâng ñaøi phaùt thanh, nhöng

anh beâ-boái ñang bò BTL la”. bò quaân ta ñaåy lui, ta tòch thu

Nghe bò BTL la laø toâi 1 suùng K54, 1 TQLC hy

reùt roài! La theo heä thoáng quaân sinh”. Ñoù laø tin treân trang

giai thì maáy “thaèng döôùi” cheát nhaát cuûa moät soá nhaät baùo taïi

daøi-daøi! Töø ñaøi phaùt thanh toâi Saigoøn.

voäi ñi ngay ra böu ñieän maø Ñaïi Ñoäi.1 (-) giöõ ñaøi

khoâng kòp goïi maùy hoûi xem phaùt thanh SG cuõng coù nhieàu

coù chuyeän gì. Ñeán nôi thì thaáy chuyeän vui buoàn, chuyeän

oâng quan teân Qu.. ñang muùa khoâng cho oâng thöôïng nghò

may chaân tay nhö moäât thöôïng só vaøo thaêm ñaøi ñaõ ñöôïc giaùm

ñeá thöù thieät, mang lon-lôùn ñoác ñaøi taëng cho caùi “laéc” nhö

nhöng caùi ñaàu khoâng lôùn neân ñaõ keå ôû treân, chuùng toâi coøn

oång hay laùi xe chaïy voøng gaëp nhieàu chuyeän nhieâu kheâ

voøng bôùi loâng tìm veát! khaùc nöõa.

Toäi nghieäp lính toâi Trong thôøi gian ñaàu

quaù quan Qu..nhôùn ôi! Saùng khi vöøa nhaän baøn giao töø tay

sôùm hoï ngoài beân goác caây, ñaàu caùc anh huøng Muõ Ñoû, khoùi

ñöôøng xoù chôï ñun ca nöôùc soâi löûa coøn nghi nguùt döùôi taàng

pha tí cafeù bí-taát chöù coù ñaùng haàm (nôi chöùa toaøn ñóa haùt

gì ñaâu maø oâng laøm nhö hoï loaïi 45 hay 78 tua gì ñoù), moïi

ñoát nhaø oâng, yû mieäng nhaø söï xuaát nhaäp cuûa nhaân vieân

quan coù gang coù theùp, Qu.. nam nöõ ñeàu phaûi kieåm soaùt

la, Qu.. heùt khieán trung ñoäi thaät kyõ, ñoù laø leänh giaùm ñoác

tröôûng laø Th/uùy Nguyeãn-v ñaøi. Vôùi nam nhaân vieân thì

Quang (töû traän naêm 70 taïi khoâng coù nan ñeà, nhöng vôùi

Cao Mieân) giaän caù cheùm thôùt, nöõ thì nan giaûi, lính toâi haønh

caàm roi ñeùt ñít lính, ñaù vaêng quaân xa nhaø laâu roài maø baây

nhöõng ca cafeù cho haû giaän. giôø baét xeùt boùp xeùt ví cuûa

Toäi nghieäp lính toâi quaù chæ vì phuï nöõ thì nguy quùa! Khoâng

ñöôïc ôû moät nôi “Deã tìm thaáy xeùt lôõ moät naøng naøo nheùt C.4

Thieân Ñaøng”! (moät loaïi thuoác noå deûo nhö
VIEÄT COÄNG TAÁN plastic) vaøo ngöôøi thì bieát traû
COÂNG ÑAØI PHAÙT lôøi sao ñaây?. Sau 2 ngaøy goàng
THANH.
mình khaùm xeùt thì chòu heát

38 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

noåi, “caån taéc voâ aùy naùy” toâi Hoaøn caûnh naøy, Th..

ñaønh laïy van xin tha, daønh khoâng hy sinh vì coâng vuï thì

ñaëc quyeàn khaùm ví vaø naén laøm sao gia ñình coù 12 thaùng

boùp naøy laïi cho caùc nöõ caûnh löông! Laøm sao giaûi thích vôùi

saùt. thöôïng caáp tai naïn cheát ngöôøi

Coøn vieäc VC taán coâng naøy cho xuoâi tai? Toâi baøn vôùi

thì sao? Chuyeän laâu roài, quaù Laâm Khaâm cho baén theâm

20 naêm coù quyeàn baät mí: nhieàu loaït ñaïn nöõa, nhaát laø

Nguyeân do laø theá höôùng muõi suùng veà phía cuïc

naøy, toái ñeán, moïi ngaû ñi vaøo an ninh QÑ, (ñaïi ñoäi toâi cuõng

ñaøi ñeàu keùo keõm gai hai ba coù nhieäm vuï baûo veä voøng

lôùp, coøn gaøi theâm löïu ñaïn, ngoaøi cho cuïc ANQÑ cuûa ñaïi

con heûm daãn ra khu traïi gia taù Thaêng, ngöôøi lieân laïc laø ñaïi

binh phía saân vaän ñoäng Hoa- uùy Nhieàu vaø lính caäu H.C, hoï

Lö toâi giao cho trung ñoäi thöôøng ñeán ruû toâi ñi aên saùng,

suùng naëng cuûa thöôïng só nhôø vaäy toâi môùi bieát ca só HC

Laâm-Khaâm phoøng thuû. Roài coù bieät taøi noùi tieáng Vieät gioïng

moät ñeâm chaøng lính gaùc haï Chôï Lôùn). Tieáng ñaïn baén

phieân teân Th.. daën chaøng ngöôïc chieàu nghe “caéc-buø”

thöôïng phieân teân H: ñuùng laø cuûa VC taán coâng roài

_ “ Tao ñi thaêm ngöôøi (!), maùy trong Cuïc goïi ra hoûi

yeâu moät tí, laùt nöõa tao veà maøy tình hình roái rít, toâi noùi VC

ñöøng coù baén aåu nha”. ñang taán coâng, xin phoøng thuû

Tình yeâu laâu ngaøy kyõ taïi choã, baùo caùo sau.

gaëp nhau sao nôõ voäi chia tay! Bieát theá naøo cuïc An-

Chaøng Th.. ngoài beân ngöôøi Ninh cuõng ra coi tình hình vaø

yeâu queân caû Trôøi Ñaát, quaù keøm theo phoùng vieân baùo

phieân gaùc cuûa H, maø H cuõng chí, sau khi laáy ñöôïc xaùc cuûa

queân baøn giao cho ngöôøi baïn Th.. vaøo, Laâm Khaâm cho

thöôïng phieân, gaàn saùng Th.. löôïm thaät nhieàu voû ñaïn AK

loø moø chui raøo keõm gai trôû (cuûa VC boû laïi khi ñaùnh nhau

veà thì ngöôøi lính gaùc môùi thay vôùi ND böõa tröôùc) raûi quanh

phieân töôûng VC boø vaøo beøn choã naèm cuûa Th.. Saùng sôùm

nhanh nhaåu ñoaûng, quaït cho baùo chí ñi theo cuïc AN ra

Th.. moät baêng M.16!!! quan saùt “maët traän” vaø phoûng

vaán, lính toâi thì laàm lyø oâm

XUAÂN BÍNH TUAÁT 39

suùng phoøng thuû, caïy mieäng nieäm buoàn veà tình yeâu vaø

cuõng khoâng traû lôøi (daën tröôùc suùng ñaïn!
SUÙNG ÑAÏN vaø
roài), ngoaïi tröø caáp chæ huy cuûa
hoï. TÌNH YEÂU.

Phoùng vieân löôïm voû Ñöùng tröôùc söï taøn

ñaïn AK leân ngaém nghía gaät phaù cuûa Thieân tai vaø chieán

guø, chuïp hình quan saùt choã tranh hình nhö laøm tình ngöôøi

VC (!) bò baén haï ñöôïc ñoàng laïi gaàn vôùi nhau hôn? Traän

boïn keùo ñi, laät qua laät laïi caây ñoäng ñaát giöõa bieân giôùi Aán-

suùng K.54 cuûa caùn boä VC Hoài ñaõ choân vuøi hôn 70 ngaøn

coøn dính maùu, (môùi ñöôïc boâi ngöôøi khieán hai keû thuø truyeàn

vaøo). Suùng naøy gioáng nhö kieáp baét tay nhau cuøng lo cöùu

caây suùng colt 45 cuûa phe ta khoå cöùu naïn. Baõo Katrina taøn

nhöng nheï vaø ñeïp hôn nhieàu. phaù New Orleans laøm cho soá

Caây K.54 naøy toâi ñaõ chôùp hoà sô ñaõ naïp taïi toøa xin ly dò

ñöôïc trong traän “Ñeâm Höu ñöôïc ruùt lui ñi khaù nhieàu laøm

Chieán 31/12/67” taïi kinh Caùi toâi nghó laïi coù leõ haäu quaû cuûa

Thia quaän Cai Laäy maø trong Maäu Thaân cuõng coøn coù moät

traän naøy, thaèng em Nguyeãn chuùt gì ñeå nhôù ñeå thöông.

quoác Chính hy sinh khi noù Tröôùc Maäu Thaân, daân

môùi “daïm vôï” moät tuaàn leã Saigoøn raát thôø ô vôùi chieán

tröôùc khi ñi haønh quaân. Toâi tranh vaø ngöôøi lính traän,

giöõ caây K54 naøy ñeå laøm kyû khoâng keå nhöõng thaønh phaàn

nieäm cho tình yeâu Chính-Löïu no côm aám caät, daäm-giaät toái

gaõy gaùnh nöûa ñöôøng, nay ngaøy, röûng môõ noái giaùo cho

cuõng vì tình yeâu maø Th.. töû giaëc baøy ñaët phaûn chieán, thöïc

naïn neân toâi ñem noù trình laøng chaát laø troán lính, troán vieäc

nhö moät “chieán lôïi phaåm”ñeå quaân ñi ôû chuøa!

laøm baèng! Chuyeän daøn caûnh Coøn caùc coâ thì sao?

maø nhö thaät, khoâng ai nghi Duø cho “ñaïi baùc ñeâm ñeâm

ngôø, vì theá môùi coù chuyeän cho voïng veà thaønh phoá ..naèm nguû

baùo chí ñaêng tin VC laïi taán treân giöôøng.. naøng chaúng

coâng ñaøi phaùt thanh laàn thöù muoán nghe”! Khaù hôn moät

2! Ngoaøi ñôøi chaéc khoâng coøn chuùt thì “Neáu em khoâng laø

nôi naøo coù nhöõng vuï daøn caûnh ngöôøi yeâu cuûa lính.. ai seõ daét

nhö vaäy ñaâu, ñaây laø moät kyû em Chuû Nhaät.. ñi shopping!”

40 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

Sau ngaøy teát Maäu döï nhöõng buoåi hoïp maët cuûa

Thaân, nhôø khoùi suùng maø tình TQLC. Toâi traân troïng gôûi lôøi

caûm ngöôøi daân thaân thieän thaêm hoûi vaø caùm ôn ñeán caùc

hôn, töû teá hôn, daân chæ cho coâ vaø nhaát laø nhöõng chò ñaõ

lính nhöõng choã VC aån nuùp vaø veà laøm daâu Traâu-Ñieân.

choân daáu vuõ khí maø tröôùc teát Trong phaïm vi ñaøi

coù veû nhö “khoâng nghe phaùt thanh, anh em ñöôïc

khoâng thaáy”. Ñôn vò naøo ñoàng baøo thöông, gia ñình

cuõng ñöôïc ñoùn tieáp nieàm nôû, oâng tænh tröôûng H.. cho toâi

baùnh keïo dö thöøa maø vò ngoït taïm truù rieâng moät phoøng thay

tình yeâu cuõng khoâng thieáu. vì giaêng voõng nguû döôùi goác

ÔÛ Böu Ñieän “moät nôi caây, gia ñình OÂ.Baø phôû 44,

deã tìm thaáy Thieân Ñaøng” thì gia ñình coâ Ph.. phôû Hoaøn

anh em hoï soáng quaù ñaøng Kieám ñaõi lính aên saùng voâ haïn

hoaøng neân ñöôïc ñoàng baøo ñònh, Coâ Ph.. cuõng trôû thaønh

quanh vuøng vaø nhaát laø nhaân daâu cuûa TQLC. Gia ñình coâ

vieân böu ñieän caûm phuïc, tình Chín vaø Jack (ngöôøi Anh)

quaân daân thaém thieát thaät söï nuoâi caû tieåu ñoäi cuûa trung só

keùo daøi cho maõi tôùi sau naøy, Maïnh, moät gia ñình Phaùp

ñieån hình laø coâ L.. aùi nöõ cuûa Kieàu muoán gaû con cho B1

oâng quaän Döông-Ñoâng (Phuù Thoâng, sau naøy em Alice

Quoác) laø nhaân vieân BÑ, sau mang quaø leân Taân Uyeân tieáp

1975 ñaõ giuùp raát nhieàu anh teá cho Thoâng ñuùng vaøo ngaøy

em cöïu tuø nhaân TQLC gôûi ngöôøi yeâu töû traän 9/68!

“hoà sô chui” tôùi toøa ñaïi söù Moät moái tình khaùc

Hoa-Kyø ôû Bankok (ThaiLan) khaù ñeïp vaø laõng maïng laø caëp

ñeå xin LOI, moät vieäc laøm heát Chu vaø Dung, “Anh ngöôøi

söùc nguy hieåm cho coâ vaøo thôøi trai Voõ-Bò, em laø chò.. nuõ

ñieåm 1982-84. sinh Leâ vaên Duyeät”

Gia ñình hai coâ T.. vaø Tröôùc Maäu Thaân, moãi

H.. gaàn nhö nuoâi caû trung ñoäi laàn ñi haønh quaân veà nghæ taïi

12, ñaõ hôn 30 naêm roài maø haäu cöù laø Chu ruû toâi ñeáùn tieäm

hieän nay 2 em Hoa-Quoác vaãn côm taám cuûa coâ Dung ôû goùc

luoân hoûi thaêm vaø nhaéc teân ñöôøng Traàn quang Khaûi vaø

caùc anh ngaøy xöa ñoùng ôû BÑ Traàn khaéc Chaân ngoài troàng

vaø caû hai ngöôøi thöôøng tham caây si vôùi ly cafeù ñen khoâng

XUAÂN BÍNH TUAÁT 41

ñöôøng, nhieàu khi toâi chaùn noù Toäi nghieäp coâ beù nöõ sinh

quaù beøn boû ñi lang thang moät LVD kia ôi, teân Chu “ba trôïn”

mình, vaøi giôø sau trôû laïi noù naøy noù noùi pheùt ñaáy, vì sö phuï

vaãn ngoài lyø vôùi nhieàu goùi haén laø moät nhaø vaên daïy noù

RuBy-Queen treân baøn, ra veû raèng:

ñaêm chieâu qua khoùi thuoác _ “ Phuï nöõ hoï khoâng

ngaém “coâ haøng cafeù, coù moät tin baát cöù ñieàu gì ta noùi, tröø

coâ naøng be beù xinh xinh, coâ moät ñieàu laø.. ta noùi doái”.

hay cöôøi hoàn xuaân phôi phôùi.. Chuyeän tình cuûa hoï

..”Nhöng coâ khoâng cöôøi maø chaúng ñi ñeán ñaâu cho tôùi

muoán “baùn sôùi” teân Chu ñi teát..Maäu Thaân, moät ngaøy kia,

baèng caâu hoûi khaù teá nhò: sau khi thanh toaùn toå VC ôû

_ “Sao anh Chu xoùm Chuøa xong, Chu cho lính

khoâng uoáng cafeù söõa maø laïi nghæ ngôi baêng boù veát thöông,

uoáng cafeù ñen khoâng ñoàng baøo khu vöïc ñöôøng

ñöôøng?” Traàn quang Khaûi mang baùnh

Teân ma naøy noù bieát yù keïo uûy naïo chieán só, Chu ñöôïc

cuûa coâ chuû quaùn nhöng cöù trao moät goùi RuBy töø tay

chai maët: Dung, boán maét nhìn nhau

_ “Ngoùn tay em caûm thoâng roài caûm ñoäng caàm

nhuùng vaøo cafeù ñen cuûa anh tay nhau. Tình yeâu chaân thaät

laø ngoït roài, caàn chi ñöôøng vôùi nôû do nhôø..khoùi suùng!

suõa” Töø ñoù cöù moãi buoåi

_”Sao anh khoâng aên tröa, Chu ñeàu xin pheùp toâi

gì maø huùt thuoác nhieàu theá? chaïy vaøo sôû cuûa Dung maõi

Bò truùng tim ñen taän caàu Chöõ U trong Chôï

khoâng tieàn aên côm taám neân Lôùn ñeå taâm söï trong giôø nghæ

Chu göôïng traû lôøi pha tí nham ñeå aên tröa. Coù nhöõng laàn

nhôû: Dung nghæ vieäc ñeán vò trí

_ “Vì thuoác (laøo) cuûa ñoùng quaân thaêm Chu, nhìn

em ñaäm ñaø hôn côm taám, trai taøi gaùi saéc quaán quyùt beân

thuoác cuûa em laøm anh SAY”! nhau thaät aám loøng, vì baän

Gheùt teân ngoài lyø, haønh quaân, moùng tay cuûa

Dung muoán hoûi khoù ñeå ñuoåi Chu daøi vaø caùu baån ñöôïc

ñi nhöng nghe Chu traû lôøi coù Dung caét duõa vôùi tay ngheà

veû loït loã tai neân tuûm tæm cöôøi! cao, ngöôïc laïi, Chu laïi vaøo

42 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

bôùi nhöõng ñóa haùt baèng nhöïa Thaân phuï qua ñôøi ñoät

maø ñaøi phaùt thanh boû ñi, löïa ngoät maø ngöôøi gaây ra tai naïn

cho ñöôïc moät ñóa coù nhöõng thaûm khoác naøy laïi laø lính

baøi haùt cuûa Thaùi Thanh maø cuøng maøu aùo vôùi Chu khieán

“coâ Ba” öng, (toâi coi Dung nhö Dung ñau khoå toät cuøng, meï

em neân goïi laø coâ Ba). Laõng Dung caám cöûa vaø khoâng

maïng, chaân thaät ñeán theá thì nhaän voøng hoa phuùng ñieáu

thoâi, Chu noùi vôùi toâi: cuûa Chu! Moïi söï tieáp xuùc vaø

_ “Sau chuyeán haønh lieân laïc giöõa 2 ngöôøi bò taïm

quaân naøy veà nhaát ñònh em ñi ngöng, chæ coøn nhöõng laù thö

coi maét” ñaày yeâu thöông vaø nöôùc maét

_ “Thaèng ngu, maét qua trung gian cuûa chò Ng..

muõi gì nöõa, coi ngay caùi baïn hoïc Dung vaø cuõng laø daâu

ñaùng coi khoâng thì maát ñaáy” cuûa Traâu Ñieân.

Toâi noùi vôùi Chu nhö Laøm sao bieát ai buoàn

vaäy khi ñoùng quaân döôùi chaân hôn ai? Chu trôû leân laàm lyø,

caàu Phan thanh Giaûn, moät luùc lieàu maïng hôn vaø roài trong

sau thì Dung ñeán, veû maët lo moät traän ñaùnh sau ñoù treân

laéng: chieán tröôøng Cao Mieân naêm

_ “Em ñeán sôû roài 1970 noù bò maát tích. Toâi ñaõ

nhöng laïi boû ñeå veà ñaây, em bò thöông tröôùc Chu vaø ñang

soát ruoät vì ba em ñi ñaâu caû naèm beänh vieän, Dung coù ñeán

ñeâm maø saùng nay vaãn chöa beänh vieän Leâ höõu Sanh thaêm

veà”. toâi vaø hoûi tin töùc veà Chu,

_ “Ngoài ñaây chôø anh nhöng khi thaáy coâ nhaéc ñeán

xem hoâm nay coù leänh gì ñaëc noù roài khoùc neân toâi daáu luoân

bieät khoâng, neáu khoâng anh xin tin noù bò maát tích vaø chaúng

pheùp xeáp roài chôû em ñi hoûi bao giôø toâi muoán gaëp laïi coâ

tin töùc oâng cuï” Ba nöõa ñeå bò buoàn laây khi

Xeá tröa thì Döông, em mình kheänh khaïng vôùi ñoâi

trai cuûa Dung ñeán (sau khi ñaõ naïng goã cuõng chaúng vui veû

tìm chò ôû sôû) baùo cho Dung gì!

bieát laø ba ñaõ bò töû naïn vì xe Naêm 1988 sau khi ñi

Honda, ngöôøi ñuïng oâng cuï laïi tuø veà toâi gaëp Döông ôû trung

laø thöôïng só Tuy thuoäc ñaïi ñoäi taâm dòch vuï Nguyeãn Du, caäu

vaän taûi TQLC! ta lo hoä chieáu ñi Canada do

XUAÂN BÍNH TUAÁT 43

Dung baûo laõnh, toâi khoâng hoûi bay” ñang cuøng ôû Canada,
theâm chi tieát, chæ nghe ñaïi haõy tìm nhau vaø “ Yeâu Nhau
khaùi laø Dung chöa laäp gia Ñi, Chieàu Hoâm Toái Roài”

ñình. Môùi ñaây toâi voâ tình ñoïc Chuyeän tình buoàn

tôø baùo Tieàn Tuyeán xuaát baûn cuûa hai ngöôøi naøy coá gaéng

ôû Toronto coù baøi vieát veà “ toùm taét cuõng chieám cuûa toâi 2

Cuoäc tình dang dôû” vôùi trang giaáy, öôùc chi toâi coù khaû

nhöõng tình tieát eùo le gaàn nhö naêng nhö sö phuï HVP vôùi
chuyeän tình cuûa caëp CHU- chuyeän: “ Nhöõng Cuoäc Tình
DUNG, taùc giaû kyù teân laø Daáu Maët”, ñeå maø vieát
CHUNG! Coù veû laï ñaáy, ñoù “Cuoäc Tình Dôû Dang”

cuõng laø ñoäng löïc cho toâi ghi nhöng khoâng dang dôû, cho

laïi nhöõng kyû nieäm vui buoàn Chu-Dung gaëp nhau ñeå soáng

veà teát Maäu Thaân vaø coù lôøi CHUNG haïnh phuùc suoát

nhaén raèng: ñôøi.Toâi thích nhöõng chuyeän

_ “ Chung vaø Dung ôi! tình vôùi ñoaïn keát xum hoïp
Laïy Trôøi cho “Hai Ngöôøi “coù haäu”, cho duø coù haäu nhö
Vieát CHUNG moät Teân”. gia ñình nhaø oâng baø Taùo caøng

Neáu chöa laø hai ngöôøi vieát, toát.

maø môùi chæ laø moät ngöôøi vieát Moät chuyeän tình khaùc

leân caâu chuyeän tình xöa ñeå khoâng dang dôû cuõng ñöôïc nôû

tìm nhau thì khoâng phaûi laø do khoùi suùng teát Maäu Thaân:
chuyeän “Tìm Ngöôøi trong
Toâi vôùi noù thaân nhau
Moäng” ñaâu. Thaèng Chu maát nhö boùng vôùi hình, Noù quen

tích beân Kampuchia chöa haún vôùi coâ em cuûa thaèng baïn cuøng

laø ñaõ cheát, tuyeät voïng vì tình lôùp ôû P.Kyù nhaân dòp SVSQ/

yeâu coù theå noù ñaõ boû nguõ, boû VB ñöôïc töôùng Traàn töû Oai

ñoàng ñoäi? Haønh ñoäng naøy tuy cho ñi pheùp teát veà Saigon, coâ

khoâng ñöôïc khuyeán khích em teân Thuùy môùi coøn beù tí

nhöng ñaùng thöông, bieát ñaâu lôùp ñeä tam tröôøng Gia Long

sau 75, töø Cao Mieân noù ñaõ nieân khoùa 63-64. Hôn 4 naêm

tìm ñöôïc döôøng deán Canada. trôøi vaãn chæ laø tình ñeïp thieân

Ñöôøng xa vaïn daäm nhöng thaàn “anh tieàn tuyeán, em haäu

hình nhö hai em vaãn gaàn beân phöông”, khi thöông, “Xin coi
nhau, coøn chôø nhau vaø caàn caùi baøn tay” thì cho nhöng

coù nhau. Bieát ñaâu hai “döùa “Xin coi luoân caùi baøn chaân”

44 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

thì em laéc, ñoøi ñi xem maét thì ñaùnh nhau taïi khu vöïc Loø

em ca baøi ñi chuøa Höông: Than vaø Suoái Maùu Bieân Hoøa,

_ “Em coøn beù laém.. aáy khoùi löûa nguùt trôøi thì oâng giaø

caùi anh Traâu Ñieân kia ôi” coâ Thuùy ñeán thaêm Noù vôùi caây

Cho tôùi Maäu thaân 68 thuoác laù Lucky vaø coäng theâm

khi ñôn vò Noù deïp VC treân lôøi daën:

ñöôøng Thaønh Thaùi, nhaø naøng _”Phaûi caån thaän

ôû caïnh muïc tieâu treân ñöôøng nghe khoâng, keûo laïi gioáng

naøy neân chaøng beøn gheù thaêm nhö thaèng Phong thaèng

nhaø naøng vôùi ñaày ñuû suùng Tuaán”

ñaïn noùn saét vaø aùo giaùp. Noù Phong vaø Tuaán laø con

ñang ngoài gaùc chaân leân baøn tröôûng vaø con thöù cuûa OÅng

rung ñuøi taùn ba-hoa chích- ñaõ hy sinh treân chieán tröôøng

choøe thì oâng giaø “Ba-Tri” Cao Nguyeân vaø Bieån Caû!

xuaát hieän, Noù voäi ñöùng daäy Nhôø Maäu Thaân vaø huùt thuoác

chaøo vaø xin loãi, oâng giaø töø toán Lucky cuûa oâng maø thaùng 6/

noùi: 69 Noù chæ bò troïng thöông,

_ “Khoâng sao, caäu cöù khoâng phaûi leân baøn thôø ngoài,

töï nhieân, nhaø toâi coù nhieàu qua 2 naêm naèm beänh vieän vaø

baøn laém, caäu muoán gaùc chaân thöû thaùch, maõi tôùi naêm 1971

hay muoán ngoài leân baøn naøo thì ñôn xin nhaäp gia ñình oâng

cuõng ñöôïc, tröø caùi baøn (toïa) giaø “Ba-Tri” cuûa Noù ñöôïc

cuûa con gaùi toâi vaø caùi baøn chaáp thuaän, sau naøy con cuûa

thöù 2 caám tuyeät ñoái, ñoù laø caùi Noù goïi Phong vaø Tuaán, 2

baøn thôø, vì treân ñoù 2 con trai ngöôøi em vôï cuûa ngöôøi vieát

toâi ñaõ hy sinh vì Toå Quoác ngoài laø caäu.

roài” Chuyeän tình yeâu vaø

Khoâng bieát oâng giaø suùng ñaïn Maäu thaân coøn daøi,

Ba-Tri ngaøy xöa GAÂN tôùi côõ xin gaùc laïi ñeå bôùt nhaøm tai

naøo maø daùm ñi boä töø Ba-Tri ñoïc giaû, baây giôø noùi tieáp

Mieàn Nam ra tôùi Kinh Ñoâ nhöõng caâu chuyeän vui buoàn

khieáu naïi vôùi nhaø Vua veà naïn Maäu Thaân( VBMT) khaùc.
CAØ-NOÂNG
tham nhuõng, nhöng nghe oâng
giaø naøy quaéc thöôùc vôùi ngoân KHOÂNG SÔÏ BAÈNG “MÔÏ
ngöõ GAÂN quaù Noù hoaûng sôï 40”

ruùt lui! Moät tuaàn sau, khi ñang

XUAÂN BÍNH TUAÁT 45

Thaùng 5/1966, TÑ.2/ voâ chính phuû, hoï bieát lính

TQLC ñöôïc leänh ra Ñaø Naüng mình khoâng daùm xöû duïng vuõ

vaø Hueá ñeå doïn deïp baøn thôø khí, duø suùng luïc, suùng coái,
Phaät bò mang xuoáng ñöôøng phaùo binh, caø-noâng hoï cuõng

laøm chöôùng ngaïi vaät vaø ñi khoâng sôï nhöng khi troâng
deïp bieåu tình, nhöõng ñaùm thaáy caø-noâng-giaëc thì hoï seõ

ngöôøi bieåu tình haàu nhö toaøn sôï cheát khieáp .”

laø ñaøn baø con gaùi vaø caùc em Ñuùng laø quyû keá, vì

nhoû, hoï vöøa ñi vöøa hoø heùt ñaû theá, ngaøy 9 thaùng 5/68, chuùng

ñaûo “lính Thieäu-Kyø” vaø saán toâi ñöôïc leänh boû muïc tieâu khu

tôùi khieán trung ñoäi toâi phaûi vöïc Nguõ-hoaønh-Mieáu (Goø

thoái lui trong khi phía beân Vaáp) ñeå caáp toác quay veà quaän

trung ñoäi cuûa Vuõ ñoaøn Doan 6 nôi maø ñaïi ñoäi 2 bò ñòch bao

thì noù ñi ñeán ñaâu ñaùm bieåu vaây trong ñeâm, nhôù laïi

tình daït ra ñeán ñaáy roài boû chuyeän xöa khi ñi deïp bieåu

chaïy, dó nhieân laø toâi laïi bò xeáp tình ôû Hueá toâi baûo Doan:

la, beøn hoûi noù laøm caùch naøo _ “Tuïi VC kyø naøy

maø hay vaäy, noù chæ möu: toaøn laø trai treû, tuïi noù khoâng
_ “ Laãn trong ñaùm coù “Caø-noâng-giaëc” nhöng

ñoâng bieåu tình coù nhöõng oâng nhieàu Baø. 40 laém (suùng B.40)

giaø toát töôùng vaø coát-tu giaû phaûi coi chöøng, ñöøng coù saùp

daïng thaày tu aùo vaøng xuùi caùc voâ loät quaàn tuïi noù, khoù soáng

naøng laøm tôùi. Tao cho lính ñaáy ”

cuõng giaû daïng thöôøng daân, Töôûng choïc queâ noù

theo ñaùm bieåu tình hoâ ñaû ñaûo cho vui ai deø mình bò moät baø

“lính Thieäu-Kyø” roài aùp saùt “ Beâ-40” theo thaät, khi toâi

maáy oâng aùo vaøng oâm chaët, ñang nuùp sau coät xi-maêng treân

loät heát, loät caû quaàn ñuøi, theá ban-coâng duøng oáng nhoøm

laø “Thaày Chaïy”, thaøy chaïy quan saùt toaùn VC ôû daãy laàu

thì ñeä töû tan haøng theo. Maøy phía tröôùc ñeå ñieàu ñoäng trung

neân nhôù raèng ngöôøi daân hoï ñoäi chuaån uùy Ngoä leân chieám

khoâng muoán loän xoän ñôøi thì haï só Thaø goïi toâi quay trôû

soáng nhöng bò ñaùm VC naèm laïi maùy ñeå gaëp ñaïi baøng Ñoà

vuøng cuøng nhöõng thaønh phaàn Sôn, vì vöôùng caùi lan-can cao

baát maõn xuùi duïc, baét buoäc ñi haén khoâng treøo qua ñöôïc.

bieåu tình, gaây neân tình traïng Vöøa quay lui caàm ñöôïc oáng

46 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

lieân hôïp thì moät tieáng noå xoâ vuøng naøy coù veû khoù chôi, xin

ñoå thaøy troø toâi xuoáng, coät xi nghe trung ñoäi tröôûng trung

maêng toâi nuùp khi naõy bò B.40 ñoäi 14 keå laïi:

beû gaõy guïc chæ coøn trô khung _ “Vöøa xuoàng xe caùch

saét, toâi laéc ñaàu noùi vôùi Thaø: caàu Rôø-Noân (Renaught)

_”Neáu thaèøng VC naøy chöøng 50 m thì gaëp ngöôøi

baén dôû moät chuùt, huït caây coät baïn cuøng khoùa laø th/uùy Buøi

thì tao vôùi maøy thaønh boät” trung Nghóa, TÑ 30/BÑQ,

_ “Em cöùu maïng oâng baét tay roài toâi noùi voùi noù: maøy

thaày ñaáy, kyø naøy veà oâng thaày ra tao vaøo, tình hình ra

thöôûng em 2 ngaøy pheùp nhaù” sao?Noù laéc ñaàu khoâng noùi gì,

_ “Hai ngaøy thoâi aø? khi trung ñoäi toâi ñi tôùi moät

Sao maïng tao reû theá? Cho ñoaïn nöõa thì gaëp moät xaùc

maøy moät tuaàn” phoùng vieân coøn ñuû maùy moùc

Thaø chöa coù dòp ñi 7 treân ngöôøi, sau khi mang

ngaøy pheùp thöôûng thì noù laïi ñöôïc xaùc ngöôøi phoùng vieân

“ñi pheùp vónh vieãn” baèng moät naøy ra phía sau thì trung ñoäi

traùi B.40 khac taïi maët traän toâi ñöôïc leänh tieáp tuïc tieán veà

Bôøi Lôøi (TN) thaùng 9/68, daõy nhaø laàu phía tröôùc ñeå

cuõng taïi ñaây, ngöôøi mang maùy giaûi cöùu cho th/uùy Hoàng

cho ñaïi ñoäi phoù Laâm taøi Thaïnh ÑÑ.2 ñang bò keït trong ñoù,

laø haï só Tha cuõng töû traän! Thaø giaûi cöùu ñöôïc oâng Hoàng vaø

vôùi Tha ra ñi moät laàn! 2 ngöôøi lính, nhöng khi töø

Tieán quaân treân trong nhaø chaïy ra thì 2

ñöôøng Haäu Giang ban CH ngöôøi lính laïi bò VC töø caên

chuùng toâi baùm theo sau moät nhaø keá baén cheát.”

xe thieát giaùp M.41, vöøa tôùi Th/uùy Hoàng ÑÑ.2 ñaõ

ngaõ tö ñöôøng Phuù Ñònh vaø ñöôïc th/uùy Quang ÑÑ.1 giaûi

Haäu Giang thì bò moät traùi thoaùt, nhöng vaøi thaùng sau ñoù

B.40, naép phaùo thaùp xe taêng Hoàng mang quaân ñeán tieáp

vaø ñaàu ngöôøi tröôûng xa bay cöùu cho Quang ôû traän Caàu-

xuoáng ñaát, haï só Danh Thon Khôûi (Taây Ninh) thì Hoàng töû

naèm cheát vaét veûo treân thaønh traän!

xe, haï só Ninh mang maùy bò Ban chæ huy ÑÑ döøng

baén xuyeân ngöïc, maáy ñeä töû laïi, ñöùng döôùi moät ban-coâng

khaùc bò thöông, tình hình ñeå baùo caùo tình hình veà Tieåu

XUAÂN BÍNH TUAÁT 47

ñoaøn thì moät traùi löuï ñaïn chaøy chuùng toâi deã daøng theá! Nhöng

töø treân laàu neùm vaøo giöõa maø quaù khoù ñeå chieám muïc

chuùng toâi, raát nhanh, haï só tieâu tröôùc maët, caû moät khu

Buøi ngoïc Ñöôøng chuïp voäi traùi vöïc sình laày xen keõ nhöõng

löïu ñaïn quaêng ñi roài cuøng B1 cao oác töø ñöôøng Phuù Ñònh

Nguyeãn vaên Hôïi, (2 cao-boài xuoáng tôùi muõi taøu Phuù Laâm

cuûa toâi) phoùng tôùi nhö cineù, ñang bò ñòch chieám vaø coá thuû

thòt ñöôïc 2 “chaùu ngoan cuûa (?), thöïc ra thì chuùng bò bao

baùc”, qua ngaøy hoâm sau thì vaây kín, chöa tìm ñöôïc ñöôøng

Hôïi bò thöông, thay vì ñi BV thoaùt thaân. Gaàn ñaây coi treân

thì xin ôû laïi cuøng Ñöôøng tieáp TV chaéc quyù vò thaáy “quaân

tuïc haêng say vôùi nhieäm vuï. ñoäi ta” tieán vaøo giaûi toaû caùc

Trong traän Bôøi-Lôøi thaønh phoá beân IRAQ nhö theá

vaøo thaùng 9/68, chính Ñöôøng naøo thì ngaøy xöa, 1968, quaân

vaø Hôïi ñaõ cöùu ñöôïc trung uùy ñoäi ta tieán veà giaûi toûa Saigoøn,

coá vaán Myõ khi bò tröïc thaêng chieán ñaáu trong thaønh phoá

thaû laàm vaøo tröôùc phoøng cuõng nguy hieåm töông töï nhö

tuyeán cuûa ñòch vaø oâng ta ñaõ vaäy nhöng khaùc xa ôû choã

bò baén troïng thöông vaøo ngaøy aáy quaân ta khoâng ñöôïc

naùch. Ñöôøng ñöôïc thöôûng pheùp xöû duïng phi cô vaø ñaïi

huy chöông Bronze-Star, ñöôïc phaùo, xin maõi may ra môùi

phoøng TLC/SÑ taëng cho moät ñöôïc moät tröïc thaêng voõ trang,

xe honda môùi tinh. Nhöng xe nhöng raát haïn cheá hoûa löïc.

chaïy chöa heát roâ-ña thì Thaø laø lính hy sinh hôn laø

Ñöôøng ta hoùa ra ngöôøi thieân duøng KQ vaø PB ñeå gaây thieät

coå treân chieán tröôøng Cao- haïi laây sang ñeán sinh maïng

Mieân, ñeå laïi moät vôï vaø moät vaø taøi saûn cuûa ñoàng baøo!!!
MÔÛ CÖÛA THAØNH
chaùu nhoû chöa chaøo ñôøi, chò
Ñöôøng chính laø moät trong soá DUÏ ÑÒCH:

nhöõng nöõ Caûnh Saùt vieân ñeán Kyû nieäm naøy khoâng

thay theá nhieäm vuï khaùm xeùt bieát laø vui hay buoàn, tuy noù

nhaân vieân ñaøi phaùt thanh maø thuoäc loaïi “chuyeän haèng

toâi ñaõ noùi ôû phaàn tröôùc! ngaøy” ôû ñôn vò nhöng toâi chaéc
Caâu noùi “Soáng bôø theá naøo cuõng bò caùc nieân
cheát buïi, soáng nay cheát tröôûng “duõa” te-tua ñaây.
mai” sao maø ñeán vôùi anh em Nhöng khoâng sao, bò thöôïng

48 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

caáp sæ vaû haønh haï cuõng laø ñoàng ñoäi khaùc cheát theo, coù

bình thöôøng, töø trong quaân khi laø caû moät thaûm hoïa cho

tröôøng cho tôùi ngoaøi ñôn vò, ñôn vò phoûng coù ích gì?

vì theá moãi khi trình dieän caáp Theo kinh nghieäm thì

cao hay ñeán chaøo thöôïng caáp, VC coá thuû chaúng qua laø noù

anh naøo cuõng phaûi chuïp caùi khoâng coù ñöôøng ruùt, “choù

noùn saét leân ñaàu, chuyeän cuøng giaét daäu”, chæ chôø ban

thöïông caáp maéng moû khoâng ñeâm laø “baèng moïi giaù”ù phaûi

thaønh vaán ñeà, chæ khi naøo chuoàn, ngaøy hoâm sau quaân ta

nieân ñeä hay thuoäc caáp ngoù lô tieán vaøo chieám muïc tieâu

môùi caàn xeùt laïi quaù khöù cuûa thöôøng laø choã khoâng ngöôøi

mình. chæ coøn nhöõng xaùc khoâng hoàn.

Caû moät ngaøy trôøi Quaû nhieân saùng hoâm

khoâng laøm sao vöôït qua ñöôïc sau chuùng toâi tieán vaøo muïc

khoaûng baõi ñaát troáng sình laày tieâu nheï nhaøng, chaéc chuùng

maø phía beân kia VC ñang coá ñaõ ruùt veà phía muõi taøu Phuù

thuû trong haõng pin Con-OÙ, coù Laâm, vöôït qua cö xaù Phuù

2 tröïc thaêng ñeán baén cho vaøi Laâm A vaø B ñeå veà maät khu

traøng suùng vôùi hai ba hoûa tieãn Lyù vaên Maïnh? Khaùm phaù ra

roài ñi khoâng bao giôø trôû laïi! ñöôøng ruùt lui cuûa chuùng ñaây

Thieät haïi phe ta cuõng kha khaù, roài, nhöng quaùi laï, sao veát

toái ñeán 2 ñaïi ñoäi 1&4 lui veà deùp raâu laïi quay ñaàu ñi vaøo

phía sau, giaêng haøng ngang, höôùng Chôï Lôøn. Laàn theo

laáy ñöôøng Phuù Ñònh laøm daáu giaày môùi bieát chuùng ñaõ

tuyeán phoøng thuû ñeâm, ngaên ñi theo moät con heûm giaùp

khoâng cho ñòch xaâm nhaäp ranh giöõa tuyeán phoøng thuû

vaøo trong Chôï Lôùn. ñeâm qua cuûa 2 ñaïi ñoäi 1 vaø 4

Daàu sao thì muïc tieâu ! _ “Thoâi cheát, toái qua

cuõng ñaõ bò chuùng chieám roài

vaø ñang coá thuû, neáu cöù coá lieân laïc phoøng thuû haøng

gaéng nhaøo voâ chæ toå oâm ñaàu ngang vôùi ÑÑ.4 vaø canh gaùc

maùu, maïng lính chôù ñaâu phaûi theá naøo maø ñeå chuùng vöôït

con thieâu-thaân. Coù nhöõng qua ñaàu mình ñeå ñi vaøo phía

tröôøng hôïp “baèng moïi giaù” trong Chôï Lôùn roài”?

voäi vaøng laáy xaùc moät ñoàng Toâi caøm-raøm vôùi oâng

ñoäi, xaùc tröïc thaêng rôùt ñeå vaøi trung ñoäi tröôûng phoøng thuû

XUAÂN BÍNH TUAÁT 49

choã naøy ñoàng thôøi goïi maùy nhöng vì muø, vì maát teân ñaãn

cho Doan baûo haén ñeán chia ñöôøng neân chui ñaàu vaøo roï,

xeû traùch nhieäm, hai ñôn vò traùnh Traâu-Ñieân gaëp lieàn Coïp

khoâng phoái hôïp kyõ baét tay 5, 10 moùng. Toâi khoâng daùm

nhau neân ñaõ boû soùt moät con quaû quyeát laø thaønh phaàn VC

heûm! Phaûi kín chuyeän naøy thoaùt qua tuyeán phoøng thuû

thoâi, Doan vaø toâi cuøng nhaùy cuûa chuùng toâi ñeå chui ñaàu vaøo

maét ra daáu haõy im laëng, nhìn khu vöïc Soaùi kình Laâm gaëp

veà phía “haäu phöông” Chôï TÑ.30BÑQ, nhöng toâi caûm

Lôùn ñang töng böøng khoùi löûa thaáy aùy naùy khi moät tröïc

maø nôi ñoù nhöõng ngaøy qua thaêng yeåm trôï cho
coøn yeân, toâi laåm baåm: “Ñuùng TÑ.30BÑQ taïi ñaây ñaõ baén
laø môû cöûa thaønh duï ñòch” laàm gaây moät soá caáp taù töû

Loãi laàm naøy ñaõ coù laàn vong. TRÖÔØNG PHÖÔÙC

toâi ghi laïi ôû ñaâu ñoù, sau khi
ñoïc xong thì moät nieân tröôûng ÑÖÙC.. ÑÖÙT PHÖÔÙC!

phaùn raèng chuyeïân nhö theá maø Hai ñaïi ñoäi 1+4/TÑ.2/

keå laïi laøm gì cho “maát maët” TQLC tieáp tuïc thanh toaùn

ñôn vò neân hoâm nay vieát laïi nhöõng oå VC leû teû coøn laïi

ñoaïn naøy toâi cuõng hôi run tay! trong khu vöïc Phuù Ñònh cho

Nhöng thieát nghó chuyeän tôùi cuoái Muõi-Taøu Phuù Laâm thì

thaéng thua, chuyeän öu khuyeát ôû phía sau, trong Chôï Lôùn

ñieåm vaø sô xuaát khi chieán ñaáu suùng noå döõ ñoäi, coù tröcï thaêng

laø bình thöôøng, khoâng coù gì bay voøng voøng treân trôøi, khaïc

laø maát maët caû, hoâm nay vieát xuoáng moät hoûa tieãn roài bay

laïi nhöõng chuyeän “Vui Buoàn” ñi.

coù thaät thì khoâng leõ laïi noùi Söï kieän naøy laøm toâi

doái? Nhö vaäy thì nhöõng söï nhôù laïi caùch ñoù 2 hoâm khi tieán

chieán ñaáu roài hy sinh coù thaät vaøo haõng pin Con-OÙ cuõng coù

cuûa anh em cuõng bò ñaùnh giaù tröïc thaêng ñeán yeåm trôï nhöng

laø phòa hay sao? Toâi khoâng nhö “côõi ngöïa xem hoa”,

thích loái baùo caùo: “Coù haèng khaùc haún vôùi nhöõng laàn yeåm

traêm xaùc ñòch ñöôïc ñoàng boïn trôï hoûa löïc ôû caùc maët traän

mang ñi!”. tröôùc ñaây, khieán toâi böïc mình

Ñuùng ra laø tuïi VC noù thieáu ñieàu muoán vaêng tuïc:

phaûi boû chaïy ra maät khu,

50 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

_”Ñoà haø tieän, coù haïn 2 oâng BÑQ trôøi con laø Thieân

cheá thì cuõng vöøa phaûi thoâi Nga vaø Thieân Loâi ñeå hoï gôûi

chôù”. cho. Öôùc chi ban bieân taäp TS/

Moät luùc sau thì ñöôïc BÑQ coù baøi phoûng vaán ñ/uùy

tin tröïc thaêng ñaõ baén laàm vaøo tröôûng ban 3/TÑ.30/BÑQ

tröôøng Phöôùc-Ñöùc khieán moät Toáng vieát Laïc, ngöôøi ngoài

soá só quan caáp taù bò thöông treân tröïc thaêng ñoù nhæ!
Toùm löôïc: “ TÑ.30/
vaø cheát trong ñoù coù thieáu taù

Leâ ngoïc Truï, tröôûng ty caûnh BÑQ thanh toaùn VC trong

saùt quaän 5. Tin oâng Truï cheát khu vöïc coù nhaø haøng Soaùi

laøm toâi baâng khuaâng, vì môùi kình Laâm ôû Chôï Lôùn döôùi

tröôùc ñoù, trong moät laàn haønh quyeàn ñieàu ñoäng cuûa tr/taù

quaân ôû Chôï Lôùn, oâng ñaõ môøi Ñaøo baù Phöôùc, LÑT/LÑ.5/

TÑT vaø caùc ÑÑT/TÑ.2 vaøo BÑQ, boä chæ huy ñoùng taïi

vaên phoøng cuûa oâng thaûo luaän tröôøng Phöôùc Ñöùc treân

coâng taùc vaø uoáng tí cay, nhìn ñöôøng khoång Tö.û Coù 2

vaøo tuû laïnh cuûa oâng maø say, gunship cuûa Myõ ñöôïc goïi

say phaùt choùng maët. ñeán yeãm trôï cho TÑ.30/BÑQ,

Söï kieän tröôøng Phöôùc treân tröïc thaêng coù ñaïi uùy ban

Ñöùc khoâng thuoäc phaïm vi 3 Toáng vieát Laïc vaø ñaïi uùy coá

haønh quaân cuûa ñôn vò toâi vaø vaán Evan tieåu ñoaøn, trong khi

noù xaûy ra vaøo cuoäc taán coâng yeåm trôï, phi coâng Myõ ñaõ baén

ñôït 2, nhöng thaáy coù moät chuùt traät muïc tieâu gaây thaûm hoïa.

lieân quan tôùi chuyeän Gunship laø loaïi tröïc

“VBMT” vaø cuõng laø moät söï thaêng yeåm trôï raát höõu hieäu

kieän nhöùc nhoái neân xin tham vaø chính xaùc, vaäy thì taïi sao

khaûo baøi vieát cuûa MX Toân laïi baén laàm muïc tieâu?Ñ/uùy

thaát Soaïn trong TT. 2/TQLC Toáng vieát Laïc noùi raèng ngöôøi

vaø nhaát laø taäp san BÑQ soá pilot cho bieát khi anh ta baén

12 & 13 ñeå ghi laïi nhö moät traùi rocket thöù nhaát thì bò trôû

kyû nieäm buoàn. ngaïi kyõ thuaät roài anh baén

Nhöõng baøi phoûng vaán traùi thöù hai, nhöng khoâng

caùc BÑQ hieän dieän taïi choã hieåu vì trôû ngaïi gì ñoù maø bò

xaûy ra taïi naïn naøy raát hay vaø ngaén taàm, khieán ñi laàm muïc

coù giaù trò “lòch söû”, quyù vò naøo tieâu! Taát caû nhöõng giaûi thích

chöa ñoïc thì neân goïi ngay cho

XUAÂN BÍNH TUAÁT 51

cuûa pilot Myõ cuõng chæ coù baáy taù Ngoâ vaên Ñònh TÑT/TÑ2/

nhieâu thoâi. TQLC.

Traùi rocket noå truùng ( taøi lieäu cuûa Tr/taù

böùc töôøng treân cöûa ra vaøo Chieán ñoaøn tröôûng CÑ.B/

neân nhöõng ngöôøi ngoài ôû caùc TQLC Toân thaát Soaïn)

baäc theàm laõnh ñuû. Cheát taïi Khi söï vieäc xaåy ra, coù

choã goàm coù: raát nhieàu tin ñoàn, trong ñoù
1/ Trung taù Luaän nha coù tin laø:”phe oâng Thieäu
caûnh saùt Ñoâ Thaønh, 2/ th/taù thanh toaùn phe oâng Kyø.”

Leâ ngoïc Truï quaän tröôûng Q.5, Sau tai naïn, thuû töôùng

3/ th/taù Nguyeãn ngoïc Xinh Traàn vaên Höông boå nhieäm

quaän tröôûng Q.2, 4/ th/taù Phoù ñaïi taù Traàn vaên Hai laøm Toång

quoác Chuï giaùm ñoác thöông giaùm ñoác Caûnh Saùt Quoác Gia

caûng SG, 5/ th/taù Nguyeãn vaø thaønh laäp moät toaùn ñieàu

baûo Thuøy phaân khu ñoâ thaønh, tra veà söï kieän naøy, theo trung

6/ trung taù LÑT/LÑ5/BÑQ taù Ngoâ minh Hoàng, chaùnh

Ñaøo baù Phöôùc (oâng Phöôùc vaên phoøng Toång Nha, hoà sô

cheát trong luùc di chuyeån ñeán ñieàu tra keát luaän do trôû ngaïi

beänh vieän). kyõ thuaät cuûa gunship, nhöng

Nhöõng ngöôøi bò coù moät thaéc maéc laø taïi sao

thöông: nhöõng ngöôøi khoâng coù nhieäm

1/ Ñaïi taù Nguyeãn vaên vuï gì trong cuoäc haønh quaân

Giaùm Tö leänh BKTD, 2/ ñ/taù nhö Quan Thueá, Thöông

Vaên vaên Cuûa Ñoâ tröôûng Caûng V.V..thì ñeán ñaây laøm

Saigoøn, 3/ ñ/taù Phaán Toång gì? Hay caùc oâng aáy coù maët

nha caûnh saùt, 4/ th/taù Toâ, bieät chæ vì nghe tin trung töôùng Leâ

ñoäi tröôûng CSDC. nguyeân Khang ñeán thò saùt

Nhöõng ngöôøi ñang maët traän.

treân ñöôøng ñeán tröôøng Phöôc Thôøi gian ñoù trung

Ñöùc goàm coù; töôùng Leâ nguyeân Khang laø

- Ñaïi taù Traàn vaên Hai TL/TQLC kieâm Toång traán

vaø th/taù Ngoâ minh Hoàng Saigoøn Gia-Ñònh kieâm TL/

BCH/BÑQ (taøi lieäu anh QÑ.3 (Taøi lieäu cuûa Tr/taù

Hoàng) Quaän Tröôûng Dó-An Nguyeãn

Trung töôùng Leâ minh Chaâu).

nguyeân Khang TL/QÑ3 vaø th/

52 ÑA HIEÄU 75 - THAÙNG 2 NAÊM 2006

Moät chi tieát ñaùng löu voïng moät ngaøy khoâng xa seõ

yù laø coù moät toaùn kyù giaû vaø ñuùc keát toøan boä caâu chuyeän:
phoùng vieân chieán tröôøng goàm “Traâu-Ñieân vaø Maäu Thaân”

Anh, Phaùp, Myõ v.v.. ñeán tieáp ñeå quyù vò thaáy chuùng toâi coù

xuùc vôùi tr/taù Ñaøo baù Phöôùc khaû naêng taùc chieán vaø cuõng

taïi tröôøng Phöôùc-Ñöùc moät luùc dö khaû naêng chòu ñöïng, nhaáùt

roài hoï keùo nhau ñi, sau khi laø ñoái vôùi nhöõng con em gia

hoï ñi roài thì caùc caáp taù keå treân ñình cöïu TQLC thì hy voïng

môùi tôùi. Caâu hoûi ñöôïc ñaët ra coù caùi nhìn khaùc hôn veà oâng

laø neáu nhöõng kyù giaû ñoù ôû laïi cha mình.

thì tai naïn coù xaåy ra khoâng? Ngaøy nay treân ñaát

Neáu xaûy ra, coù lieân quan tôùi taïm dung, hoï chæ laø nhöõng

sinh maïng kyù giaû quoác teá thì oâng giaø chaäm chaïp, oâm moät

vieäc ñieàu tra coù tìm ra ñieàu môù dó vaõng, oân laïi kyû nieäm

gì khaùc thöôøng khoâng? laåm caåm cuûa nhöõng böôùc

Chuùng toâi chæ toùm taét chaân ñi töø caàu Beán Haûi tôùi

ghi laïi nhöõng söï kieän naøy nhö muõi Ca-Mau, töø cao nguyeân

moät kyû nieäm vui buoàn beân leà Kontum-Pleiku qua caùc chieán

traän Maäu Thaân cuûa moät ñaïi khu cuûaVC, vaø sau naêm 1975

ñoäi trong TÑ.2/TQLC vôùi hy toaøn laø nhöõng khoå ñau trong

lao tuø CS. Nhöõng caùi laåm caåm

aáy chính laø nhöõng baäc thang

cho theá heä con chaùu sau naøy

treøo leân danh voïng.

Haõy ngöôùc leân ngaém

chaân dung OÂng Cha qua maøn

höông khoùi, ñöøng ñöùng treân

cao maø “luùc-ñao” hoï, nhöõng

ngöôøi ñaõ chòu hy sinh vaø thieät

thoøi qua moïi giai ñoaïn./.

Toâ Vaên Caáp K19

XUAÂN BÍNH TUAÁT 53


Click to View FlipBook Version