The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2021-10-27 21:53:39

ĐH 069

Đa Hiệu 069

TOÂN CHÆ ÑA HIEUÄ

Ñeå Ña Hieuä giöõ ñunù g ñöôcï truyenà thoná g phucï vuï tapä theå Voõ Bò vaø toanø theå
ñocä gia,û motä soá qui ñònh sau ñayâ ñöôcï apù dunï g:

1 - Nhönõ g baiø vietá coù noiä dung coå voõ hay tuyenâ truyenà cho chuû nghóa Conä g
Sanû tröcï tiepá hoacë gianù tiepá ñeuà tuyetä ñoiá khonâ g ñöôcï chonï ñanê g.

2 - Baiø vietá cho Ña Hieuä noäi dung phaiû khacù h quan, khonâ g ñaû kích, phæ
baùng ñôøi tö cuaû batá cöù moät nhanâ vaät naøo duø trong tapä theå Voõ Bò hay
ngoaiø . Pheâ bình vaø nhanä xetù veà tö töônû g, lapä tröônø g, chöù khonâ g chi tietá
hoaù ñôiø tö cuaû batá cöù motä ai.

3 - Baøi vietá ngoaiø buùt hieäu, xin ghi roõ teân thatä , khoaù (neuá laø cöuï SVSQ),
soá ñienä thoaiï , Email address vaø ñòa chæ ñeå toaø soanï tienä lienâ lacï . Neuá
khonâ g muoná ñanê g tenâ thatä xin ghi chuù roõ ranø g. Ñeå tranù h nhönõ g loiã lamà
ñanù g tiecá khi trình bayø baiø vô,û xin quyù vò ñanù h mayù boû dauá roõ ranø g cacù
sanù g tacù , attached theo Email, copy vaoø diskette, hoacë neáu phaiû vietá
tay, xin vietá thatä roõ ranø g, deã ñocï , trenâ motä matë giayá vaø kemø theo hình
aûnh khi göiû veà toaø soanï .

4 - Baiø vietá hoacë thö cayä ñanê g trenâ Ña Hieuä , neuá ñöôcï ñanê g, tacù giaû phaiû
traû tienà leä phí do Ban Trò Söï aná ñònh vaø khoâng daøi quaù 6 trang ñanù h
mayù vôiù khoå chöõ Ña Hieuä vaãn duøng. Ña Hieuä hoaøn toanø khonâ g chòu
batá cöù tracù h nhiemä gì veà quan ñiemå , ñöônø g loiá , noiä dung trong cacù baiø
vietá hoacë thö cayä ñanê g.

5 - Ña Hieuä tuyø nghi chonï ñanê g nhönõ g sanù g tacù göiû veà vaø seõ khonâ g hoanø
traû laiï banû thaoû duø ñöôcï chonï ñanê g hay khonâ g.

6 - ÑaHieuä tuyø nghichonï ñanê ghaykhonâ gnhönõ gbaiø ñaõgöiû chocacù baoù khacù .

7 - Ña Hieuä chæ ñanê g Tin mönø g hay Phanâ öu do Lienâ Hoiä , Hoiä , hay Ñaiï
dienä Khoaù göiû tôiù toaø soanï .

2 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

ÑA HIEUÄ

Soá 69

Phaùt haønh 11/2003

Cöïu SVSQ/K19 NGUYEÃN NHO
Chuû Nhieäm

Cöuï SVSQ/K19 ÑOAØN PHÖÔNG HAÛI
Chuû buùt

Cöïu SVSQ/K25 NGUYEÃN XUAÂN THAÉNG
Trò Söï

Cöïu SVSQ/K28 NGUYEÃN THANH SANG
Toång Phaùt haønh

Hình Bìa:
Cöïu SVSQ/K20 Quaùch Vónh Tröôøng

Hoäp thö toaø soaïn: Ña Hieäu

Thuû Khoa K19 P.O.Box 360829
Voõ Thaønh Khaùng, Milpitas , Ca 95036
TÑ4TQLC ñaõ hy sinh Tel: (408) 476 1415

taïi chieán tröônø g Email: [email protected]
Bình Giaõ 03/1965
http://www.vobi-vietnam.org

ÑA HIEÄU 69 3

MUÏC LUÏC ÑA HIEÄU 69

Laù thö toøa soaïn ................................................................. 6

Baøi phaùt bieåu cuûa THT ................................................................. 8

Baøi phaùt bieåu cuûa Chuû tòch HÑTV ............................................................... 20

Baøi phaùt bieåu cuûa CSVQ Ñoã Ngoïc Nhaän – K3 .................................................. 23

Lòch söû TVBQGVN Töø Cao Nguyeân - K19 ...................... 28
Quyù vò CHT TVBQGVN Toøa Soaïn Ña Hieâu ............................ 43
Caùc Khoùa taïi TVBQGVN Toøa Soaïn ÑH ..................................... 47
Nhöõng hình aûnh khoâng queân Toøa Soaïn ÑH ..................................... 51
Söï hình thaønh thaønh phoá DALAT GS/VHV Höùa Hoaønh ....................137
Nhôù laïi tröôøng xöa Buøi Ñình Ñaïm - K1 .........................157
Böôùc ñaàu quaân nguõ Laâm Quang Thi – K3 ......................163
Trung uùy Nguyeãn Vaên Thieäu Nguyeãn ñaït Thònh - K6 .................176
Tieáng goïi Tröôøng Meï Ngoïc Giao - K8 – ............................173
55 naêm hoïp khoùa ngheïn ngaøo Giao Chæ Vuõ Vaên Loäc – K10 phuï .176
Tieåu söû K11 Nguyeãn Vaên Ngaøn – K11 ..............182
Roàng Laâm vieân loät xaùc Löõ Tuaán K12 ....................................190
Hoûi ngöôøi VBLQ ñoù Thô : Nhaát Tuaán - K12 .................209
TVBQGVN - Dalat muøa Xuïaân NBC – K13 ........................................210
Taùm tuaàn sô khôûi Thô - Hoaøng Sang – K14 ............217
K16 TVBQGVN Traàn Ngoïc Toaøn – K16 ..................219
Moät caùch nhìn Cuøi Cuø Laàn – K17...........................225
Vieát veà moät ngöôøi baïn cuøng khoùa:
Vuõ Vaên Phao A.E.T – K18 ......................................234
Thaêm laïi tröôøng xöa Phan Vaên Thìn – K19 .....................242
K20 - caâu hoûi 40 nam coøn boû ngoû Phaïm Vaên Hoàng –K20 ....................248

4 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

K22 - TVBQGVN Gaø Map – Leâ Vieát Ñaéc – K22 .......255
K24 - TVBQGVN ............................................................. 2 6 5
Nhaûy duø ... em vaø toâi Hoàng Ngoïc – K24 ...........................267
K25 - TVBQGVN Haûi Duõng – K25 ...........................274
Chim ñaàu gaãy caùch –
Huyønh Kim Quang Nguyeãn Anh - K25 .........................283
Ñoâi ba con ñöôøng voøng Voõ Coâng Tieân – K26.......................289
K27 - TVBQGVN ............................................................. 2 9 2
Chuyeän vui TKS K27 Traàn Vaên Hoå – K27 .........................295
K28 - TVBQGVN Nguyeãn Thanh Sang – K28 ...........298
K29 - TVBQGVN ............................................................. 3 0 4
Chuùng toâi Khoùa 29 Thô: Buøi Truùc Ruaãn – F29 ............305
Nhôù baïn Hoaøng Leâ Cöôøng Huyønh Höõu Chí - k29 ......... 306
K30 - TVBQGVN Traàn Troïng Lôïi – K30 ....................307
K31 - TVBQGVN VT Thaéng – H31 ..............................312
K31 - Trung ñoaøn SVSQ
Traàn Trung Tín -K3`..........................

Vaên Thö Toång Hoäi ............................................................. 3 2 5

Phoùng söï Ñaïi hoäi cuûa Hoäi ñoàng Tö Vaán ...........................................................330

Baûn töôøng trình chi thu cuûa HDTV .............................................................337

Ñaïi Hoäi Voõ Bò AÂu Chaâu ............................................................. 3 3 9

Thoâng caùo chung ............................................................. 3 4 8

Theo böôùc cha anh ............................................................. 3 4 9

Danh saùch uûng hoä Ña Hieäu 69 ............................................................. 3 5 1

Tin vui – Tin buoàn ...................................................................

ÑA HIEÄU 69 5

Laù Thö
Toøa Soaïn

Kính thöa :
Quùy Huynh Ñeä, Quyù Baïn,
Quyù Phu Nhaân,
Cuøng caùc chaùu trong gia ñình Voõ Bò.

Ña Hieäu 69 tôùi tay quyù Anh Chò vaø caùc chaùu nhö moät aán
baûn ñaëc bieät, ñöa chuùng ta trôû veà Queâ Meï, Tröôøng cuõ, Thaày
xöa, sau hôn 28 naêm xa caùch. Qua töøng chöõ, töøng trang ,
bao hình aûnh ñaëc bieät cuûa caùc Cöïu SVSQ, Tröôøng Meï, Laâm
vieân, ñoài Baéc ... Tieáng keøn quaân nguõ saùng tröa chieàu, phaán
traéng baûng ñen trong muøa Vaên Hoùa.. Nuùi ñoài, thaùc ñoå, röøng
thoâng, ñeâm di haønh, ngaøy chieán thuaät trong muøa Quaân Söï.
Taát caû nhö ñang xoân xao, ñöùng leân rung ñoäng, thì thaàm, naùo
nöùc goïi teân nhöõng chaøng trai Voõ Bò ñeå cuøng nhôù veà nhöõng
ngaøy ruõ aùo thö sinh böôùc chaân vaøo quaân nguõ, ñaày aép lyù
töôûng phuïng söï, gìn giöõ Toå quoác, Queâ Höông, vôùi traùi tim
röïc löûa vaøo ñôøi.

Ñeå hoaøn thaønh Ña Hieäu 69, toøa soaïn ñaõ thu nhaän baøi vôû töø
quyù huynh ñeä göûi veà, hình aûnh qua Website, löu nieäm
Khoùa, Kyû yeáu Voõ Bò... Vôùi söï tieáp tay, khuyeán khích cuûa
quùy huynh ñeä vaø quyù baïn, Ña Hieäu 69 ñaõ tôùi tay baïn ñoïc
ñuùng vaøo muøa Thu, muøa maõn khoùa ra tröôøng, suùng göôm

6 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

xuoáng nuùi cuûa nhöõng Só Quan Voõ Bò, xuaát thaân töø ñoài
Baéc, Laâm Vieân, Tröøong Meï oai huøng.

Öôùc mong Ña Hieäu 69 seõ nhö moät löu nieäm ñaëc bieät ñeán
vôùi anh em chuùng ta.
Nhö moùn quaø traân quyù, thaân thöông göûi ñeán quyù phu nhaân,
nhöõng naøng daâu Voõ Bò, moät ñôøi chia xeû, qua bao hình aûnh
quaân tröôøng, lyù töôûng cuûa ñöùc phu quaân.
Vôùi caùc chaùu, Ña Hieäu 69 nhö moät tieáp noái, moät boù ñuoác
saùng ngôøi thaép leân bao hình aûnh haøo huøng cuûa Cha Anh, vì
lyù töôûng Quoác Gia ngaøy ñeâm chieán ñaáu ngaên caûn giaëc thuø,
ñeå thaønh thò xoùm laøng yeân vui, caùc chaùu bình yeân khoân lôùn
caép saùch ñeán tröôøng

Vì phaûi daønh nhieàu baøi vôû vaø hình aûnh cho ÑH69, neân toøa
soaïn xin taïm gaùc laïi caùc baøi vôû khaùc qua caùc soá keá tieáp. Ña
Hieäu xin chaân thaønh caùo loãi cuøng quyù ñoäc giaû.

Tuy ñaõ coá gaéng khoâng ngöøng, nhöng chaéc chaén ÑH 69 vaãn
coøn nhieàu thieáu soùt , toøa soaïn raát mong quyù huynh ñeä thoâng
caûm vaø boå tuùc theâm cho hoaøn haûo.

Nhaän ñöôïc ÑH69 treân tay, khi coù ñoâi phuùt thö nhaøn trong
ngaøy, trong tuaàn, xin môøi quùy huynh ñeä, quyù baïn, quyù phu
nhaân, laéng ñoïng taâm tö, giôû töøng trang, ñoïc töøng baøi, xem
töøng hình, ñeå cuøng nhôù veà Tröôøng Meï, Baïn cuõ, Thaày xöa.

Kính chuùc quyù ñoäc giaû muoân ngaøn may maén, an khang thònh
vöôïng vaø traøn ñaày haïnh phuùc.
Traân troïng kính chaøo Töï thaéng vaø ñoaøn keát.
Thaân kính

Chuû buùt Ña Hieäu
Cöïu SVSQ/K19: Ñoaøn Phöông Haûi

ÑA HIEÄU 69 7

BAØI PHAÙT BIEÅU CUÛA
THT/TH/CSVSQ/TVBQGVN
TRONG PHIEÂN HOÏP KHOAÙNG ÑAÏI

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG TÖ VAÁN
NGAØY 31-08- 2003 TAÏI SAN JOSE

Kính thöa
Quí NT Cöïu Chæ Huy Tröôûng TVBQGVN
Quí NT Cöïu Toång Hoäi tröôûng/TH/CSVSQ/TVBQGVN
Quí NT Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Tö Vaán
Quí NT, NÑ, Ñaïi Dieän Khoùa
Quí NT, NÑ vaø caùc baïn,

Thay maët BCH/TH, chuùng toâi xin traân troïng gôûi lôøi chaøo thaân
aùi vaø ñoaøn keát ñeán Quí NT, NÑ cuøng caùc baïn vaø kính chuùc
Ñaïi Hoäi ñaït ñöôïc nhieàu thaønh quûa toát ñeïp.

Chöùng toâi xin trình baøy cuøng quùi NT, NÑ, quí baïn nhöõng
chöông trình keá hoaïch maø chuùng toâi ñaõ, ñang vaø seõ thi haønh.

Nghò quyeát Ñaïi Hoäi XIII goàm 5 ñieåm, töïu trung coù hai vaán ñeà
chính:

- Thöù nhaát: Cuûng coá vaø phaùt trieån noäi boä
- Thöù hai: tham gia sinh hoaït coäng ñoàng.

Nhieäm kyø hoaït ñoäng cuûa TH ñöôïc aán ñònh laø 2 naêm, do ñoù, keá
hoaïch cuûa chuùng toâi cuõng goàm coù hai giai ñoaïn roõ reät; naêm
ñaàu nhaèm vaøo vieäc cuûng coá phaùt trieån noäi boä, naêm thöù hai
nhaèm vaøo coâng cuoäc xaây döïng moät caên baûn veà ngoaïi vuï.

8 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

A. NAÊM THÖÙ NHAÁT

1. Nhaân söï: coù theå noùi raèng, vaán ñeà nhaân söï laø moät vaán ñeà
nan giaûi. Ngay sau khi ñöôïc Ñaïi Hoäi XIII tín nhieäm, toâi ñaõ
tham khaûo tröïc tieáp hoaêc giaùn tieáp qua trung gian ñeå môøi
goïi tham gia BCH/TH, nhöng ña soá ñaõ khöôùc töø vôùi raát
nhieàu lyù do. Nhöng lyù do thaàm kín maø khoâng ai muoán neâu
leân ñoù laø “khen thì ít maø bò cheâ thì nhieàu” hoaëc “khoâng
muoán gaùnh phieàn toaùi vaøo thaân”.

2. Keá hoaïch thöù nhaát vaø thöù hai: Tuy nhieân, cuoái cuøng chuùng
toâi cuõng ñaõ coù moät BCH/TH, ít nhaát laø nhöõng thaønh phaàn
coát loûi, nhö Chuû Buùt Ña Hieäu vaø THP/Truyeàn Thoâng trong
giai ñoaïn sô khôûi.

Hai keá hoaïch thöù nhaát vaø thöù hai laàn löôït ñöôïc ban haønh.
Trong ñoù ñaët vaán ñeà Truyeàn Thoâng caàn ñöôïc thöïc thi leân
haøng ñaàu. Heä thoáng thoâng tin lieân laïc ñöôïc hình thaønh goàm
coù:

a. Dieãn Ñaøn Vobivietnam

b. Danh saùch caùc vò Lieân Hoäi tröôûng, Hoäi tröôûng, Ñaïi dieän
Khoùa, vôùi ñòa chæ, soá phone, vaø email ñöôïc caáp thôøi nhaät
tu

c. Ña Hieäu, cô quan ngoân luaän chính thöùc cuûa TH ñöôïc
thay ñoåi toaøn boä töø noäi dung ñeán hình thöùc, taïo moät luoàng
gioù môùi trong sinh hoaït TH. Khoái Truyeàn Thoâng coøn
phoå bieán Ña Hieäu ñieän töû treân maïng löôùi nhaèm phoå bieán
roäng raõi ñeán quaàn chuùng. Moät caâu hoûi ñöôïc ñaët ra laø
chuùng ta coù neân mang Ña Hieäu ñeán caùc tieäm saùch, thö
vieän hay khoâng? Caâu hoûi naøy chöa coù giaûi ñaùp, chuùng
toâi muoán neâu leân nhö moät khaùi nieâm cho Ñaïi Hoäi XIV
thaûo luaän vaø quyeát ñònh.

d. Trang web Vobi: Tuy chöa ñöôïc caûi toå theo döï tính, nhöng
cuõng ñaõ mang laïi moät vaøi neùt môùi . Laïi moät laàn nöõa, nhaân

ÑA HIEÄU 69 9

söï laø moät yeáu toá taát yeáu khoâng theå thieáu ñöôïc.

Keá hoaïch thöù hai ñöôïc ban haønh ngaøy 12 thaùng 2 naêm 2002,
trong ñoù vieäc phaân vuøng ñöôïc aùp duïng cuøng traùch nhieäm cuûa
caùc vò THP/Ñaëc traùch Vuøng ñaùp öùng vôùi nhu caàu caàn thieát cuûa
ñòa phöông cuõng nhö cuûa trung öông Toång Hoäi.

Toå Chöùc Hoäi caàn thoáng nhaát, sinh hoaït Hoäi caàn phaùt trieãn
ñoàng boä, nhòp nhaøng qua söï ñieàu hôïp cuûa vò THP Ñaëc Traùch
vuøng. Töø kinh nghieäm sinh hoaït cuûa caùc Hoäi ñòa phöông, chuùng
toâi ñaõ nhaän ñònh ñöôïc hai noã löïc chính caên baûn cuûa Hoäi laø
Khoùa vaø Ñoaøn TTNÑH.

Tröôùc heát laø Khoùa:
a) Coù theå noùi raèng Khoùa laø moät toå chöùc caên baûn, hoaøn haûo,
quan troïng vaø ñaày Tình Töï Voõ Bò cuûa TH. Vò Ñaïi Dieän
Khoùa laø ñaïi dieän thöôøng tröïc cuûa Hoäi Ñoàng Tö Vaán vaø
cuõng laø moät thaønh vieân cuûa TH nhö moïi thaønh vieân khaùc,
nhöng ñoùng moät vai troø quan troïng vaø coù traùch nhieäm
naëng neà hôn. Quan troïng vì ñaây laø söùc maïnh cuûa moät taäp
theå ñaày keo sôn cuøng chung moät tình caûm, cuøng chung
moät trình ñoä vaø cuøng chung tuoåi taùc. Traùch nhieäm naëng neà
vì giöõ moät vai troø laõnh ñaïo.
b) Ngoaøi ra, taïi moãi ñòa phöông ñeàu coù moät vò Ñaïi Dieän Khoùa.
Vò naøy cuõng laø moät thaønh phaàn noøng coát cuûa toå chöùc Hoäi.
Do ñoù BCH/Hoäi neân laáy Khoùa laøm ñôn vò caên baûn trong
taát caû moïi sinh hoaït cuûa Hoäi. Naém ñöôïc Khoùa trong vuøng
hoaït ñoäng cuûa mình laø naém ñöôïc chìa khoùa cuûa söï thaønh
coâng.
c) Khoùa coù traùch nhieäm thöïc hieän vieäc töông trôï cho baïn
cuøng khoùa vaø gia ñình cuûa hoï vaø cho caùc khoùa khaùc khi coù
lôøi keâu goïi.
d) Ngoaøi ra theo Nghò Quyeát Ñaïi Hoäi XIII, Khoùa coøn coù nhieäm
vuï yeåm trôï taøi chaùnh cho sinh hoaït Toång Hoäi.

10 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

Do ñoù vai troø quan troïng cuûa Khoùa khoâng theå thieáu ñöôïc trong
moïi sinh hoaït cuûa Hoäi, LH vaø TH.

Noã löïc thöù hai laø TTNÑH:

a. Moái quan taâm haøng ñaàu cuûa BCH/TH hieän nay laø Theá Heä
Treû. Theá heä chuùng ta laø theá heä cha oâng, moãi ngaøy seõ ñi laàn
vaøo dó vaõng, trong khi ñoù theá heä treû, thaúng tieán vaøo töông
lai vaø vaän meänh sinh hoaït Toång Hoäi Voõ Bò seõ tuøy thuoäc vaøo
nhöõng theá heä keá tieáp. Doïn ñöôøng vaø chuaån bò haønh trang
cho Theá Heä Treû laø con ñöôøng maø Toång Hoäi, ñaõ, ñang vaø
seõ laøm.

b. Trong moãi toå chöùc cuûa Hoäi coù moät Ñoaøn TTN/ÑH. Ban
Chaáp Haønh Hoäi VB coù nhieäm vuï ñaøo taïo, giaùo duïc vaø
höôùng daãn Ñoaøn Vieân TTN/ÑH trôû thaønh moät noã löïc hoaït
ñoäng song haønh vôùi noã löïc theá heä cha oâng. Hai noã löïc naøy
keát hôïp, noái tieáp, tuaàn töï theo thôøi gian, töø theá heä naøy qua
theá heä khaùc ñeå laøm raïng danh Tröôøng Meï.

Tuøy theo söï tröôûng thaønh cuûa Ñoaøn maø nhu caàu giaùo duïc ñöôïc
hình thaønh qua nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau:

 Giai ñoaïn thöù nhaát: laø giai ñoaïn sô khôûi, coù tính caùch sinh
hoaït vaên ngheä, theå thao, hoïc hoûi vaø giaûng daïy Vieät ngöõ,
tham gia caùc sinh hoaït xaõ hoäi, vaên hoùa.

 Giai ñoaïn thöù hai: nhaän thöùc veà lòch söû ñaáu tranh vaø nhöõng
anh huøng Daân Toäc VN, nhaän thöùc veà vaên hoùa, vaên minh
Vieät Nam; ñoàng thôøi nhaän thöùc veà coâng cuoäc chieán ñaáu vì
lyù töôûng Quoác Gia vaø nhöõng chieán coâng hieån haùch cuûa
baäc cha oâng.

 Giai ñoaïn thöù ba laø giai ñoaïn yù thöùc veà Töï Do- Daân Chuû-
Nhaân Quyeàn vaø traùch nhieäm xaây döïng cho moät ñaát nöôùc
Vieät Nam töï do vaø giaøu maïnh; ñaáu tranh baûo veä Nhaân
Quyeàn cho nhaân daân Vieät Nam, baûo toàn vaên hoùa ngheä
thuaät vaø nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa VN; baûo veä laù Côø
vaøng ba soïc ñoû cuûa VNCH, baûo veä danh döï vaø coâng cuoäc
chieán ñaáu cuûa cha oâng, v.v.v...

ÑA HIEÄU 69 11

 Giai ñoaïn thöù tö laø giai ñoaïn tröôûng thaønh, thöïc hieän caùc
heá hoaïch nhö “du hoïc sinh vaän”; vaän ñoäng, keát hôïp vôùi
caùc ñoaøn theå chính trò, toân giaùo, caùc vò daân cöû, v.v.v...

UÛy Ban Phoái Hôïp Giöõa TH & TÑ/TTNÑH:

Ngaøy 21 thaùng 6 naêm 2003, moät buoåi hoïp giöõa TH vaø TÑ/
TTNÑH ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Washington DC, ñeå thaønh laäp moät
UÛy Ban Phoái Hôïp Giöõa TH vaø TÑ/TTNÑH nhaèm ñaùp öùng vôùi
nhu caàu vaø quan ñieåm môùi cuûa TH laø “Taát Caû Cho TTNÑH”
Buoåi hoïp ñaõ phaân tích vaø nhaän ñònh nhöõng ñieåm chính sau
daây:

1) Chöông IV, Ñieàu 17 cuûa Noäi Qui: Cô Caáu Toå Chöùc cuûa
TH khoâng qui ñònh roõ raøng muïc ñích vaø traùch nhieäm cuûa
TÑ/TTNÑH. Khoâng coù vaên kieän chính thöùc qui ñònh ñöôøng
loái sinh hoaït cuõng nhö sö lieân ñôùi giöõa TH vôùi TÑ/TTNÑH.

2) Söï tröïc thuoäc theo heä thoáng haøng doïc taïo ra nhöõng khoù
khaên cho vieäc ñieàu haønh cuûa TTNÑH:

a. Ñoaøn TTNÑH ñòa phöông khoâng sinh hoaït theo heä thoáng
cuûa TÑ

b. Heä thoáng haøng doïc naëng veà toå chöùc haønh chaùh, nhaân söï
hôn laø caên cöù vaøo keát quaû cuûa moät muïc tieâu coâng taùc ñeà
ra.

c. Khoù khaên veà ñòa dö, ngoân ngöõ, tuoåi taùc giöõa caùc ñoaøn
vieân.

d. Sau khi Hoäi hình thaønh Ñoaøn TTNÑH, xaây döïng, phaùt
trieån ñeán moät möùc ñoä naøo ñoù thì bò khöïng laïi, vì luùng tuùng
khoâng bieát phaûi ñöa caùc chaùu tieán leân moät giai ñoaïn naøo,
khi caùc chaùu ñaõ toát nghieäp Ñaïi Hoïc, hay phaûi taùch rôøi
Ñoaøn sinh soáng ôû moät ñòa phöông khaùc.

e. Khi cha meï giaùo duïc con chaùu mình, ngoaøi vieäc muïc ñích
ñaøo taïo con chaùu thaønh moät ngöôøi höõu ích cho xaõ hoäi
ñang soáng, caàn löu taâm ñeán vieäc höôùng daãn con chaùu trôû
thaønh nhöõng caùn boä noøng coát cho töông lai ñaát nöôùc VN
Töï Do - Daân chuû - Nhaân Quyeàn

12 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

Ñeå vöôït qua nhöõng khoù treân vöøa neâu treân, TH vaø TÑ/TTNÑH
ñaõ ñoàng yù hình thaønh moät cô caáu toå chöùc traéc nghieäm tröïc
thuoäc UÛy Ban Phoái Hôïp Giöõa TH & TÑ/TTNÑH (xem VT
soá 001/BCH/TH/02-04 ngaøy 22- 2- 02), goàm coù ba ñaëc nhieäm
chính sau ñaây:

a. Ñaáu Tranh Chính Trò do coâ Löõ Anh Thö TÑP/TÑTTNÑH
ñaûm traùch.

b. Phaùt Trieãn Vaên Hoùa – Xaõ hoäi do CSVSQ Phan vaên Quang K19
ñaûm traùch.

c. Kinh Taøi do moät ñoaøn vieân TTNÑH thuoäc TÑ/TTNÑH
ñaûm traùch.

Tuøy theo söï tröôûng thaønh qua caùc giai ñoaïn vöøa neâu treân, caùc
chaùu seõ töï löïa choïn con ñöôøng sinh hoaït thích öùng vôùi khaû
naêng cuûa mình ñeå gia nhaäp moät trong ba phaàn vuï hoaït ñoäng
chính trò, Vaên Hoùa-Xaõ Hoäi hay kinh taøi. Nhö vaäy, duø ôû baát cöù
giai ñoaïn tröôûng thaønh naøo hay baát cöù ôû choã naøo caùc chaùu
cuõng coù theå tieáp tuïc sinh hoaït vôùi TÑ/TTNÑH theo ñaëc nhieäm
maø mình tham gia.

Keá hoaïch naøy seõ ñöôïc traéc nghieäm töø ñaây cho ñeán ngaøy Ñaïi
Hoäi XIV toå chöùc taïi Washington DC thaùng 7 naêm 2004.

Nhaèm thöïc thi ba ñaëc nhieäm treân, BCH/TH vaø TÑ/TTNÑH ñaõ
toå chöùc moät buoåi huaán luyeän hoäi thaûo cho TTNÑH taïi
Washington DC trong ba ngaøy 26, 27 vaø 28 thaùng 6 naêm 2003.
Lôùp huaán luyeän ñaõ qui tuï ñöôïc 20 chaùu töø caùc nôi veà tham döï.
Coù theå noùi, ñaây laø moät lôùp huaán luyeän veà Laõnh Ñaïo Chæ Huy
raát boå ích vaø taïo cho caùc chaùu moät nieàm tin maõnh lieät veà töông
lai vaø khaû naêng laõnh daïo cuûa baûn thaân mình.

BCH/TH & TÑ/TTNÑH seõ toå chöùc theâm moät khoùa huaán luyeän
Laõnh Ñaïo Chæ Huy cho caùc chaùu vaøo dòp Ñaïi Hoäi XIV taïi
Washington DC thaùng 7 naêm 2004.

Vì töông lai cuûa con em chuùng ta, vì danh döï cuûa cuûa ngöôøi
Vieät tò naïn, chuùng ta haõy khuyeán khích vaø taïo cô hoäi cho caùc
chaùu ñöôïc hoïc hoûi laøm ngöôøi chæ huy vaø laø ngöôøi laõnh ñaïo toát
cho ñaát nöôùc VN.

ÑA HIEÄU 69 13

B. NAÊM THÖÙ HAI

Böôùc qua naêm thöù hai cuûa nhieäm kyø 2002 – 2004, BCH/TH
vaãn tieáp tuïc phaùt trieãn vaø cuûng coá noäi boä ñeå hoaøn thaønh moät
caên baûn toå chöùc cuûa TH, vaø moät khi noäi boä TH ñöôïc hoaøn
chænh thì vieäc phaùt huy coâng taùc ngoaïi vuï seõ ñöôïc deã daøng.

Coù ba nhaän ñònh chính trong coâng vieäc thöïc thi ngoaïi vuï:

1. Nhaän ñònh thöù nhaát laø ñoái vôùi caùc cô quan ñoaøn theå, hoäi
ñoaøn, thuoäc coäng ñoàng ngöôøi Vieät Quoác Gia.

 Caên cöù vaøo Ñieàu thöù 11, TH thaønh laäp coù nhöõng muïc ñích
chính sau ñaây: “ñoùng goùp vaø hoã trôï caùc toå chöùc cöïu Quaân
Nhaân QLVNCH vaø caùc Coäng Ñoàng ngöôøi Vieät tò naïn haûi
ngoaïi trong muïc tieâu giaûi tröø CS ñeå quang phuïc queâ
höông”.

 Treân thöïc teá chuùng ta coù hai khuynh höôùng song haønh:
moät laø khoâng muoán ñöa TH tham gia caùc Toå Chöùc Ñoaøn
Theå nhö ñaõ theå hieän trong Nghò Quyeát Ñaïi Hoäi XIII; hai laø
caùc LH, Hoäi ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng phoái hôïp haøi hoøa vôùi
caùc toå chöùc khaùc vaø ñaõ taïo ñöôïc nhieàu keát quaû ñaáu tranh
raát khaû quan nhö ñaõ theå hieän trong Noäi Qui.

 Nhö vaäy TH naèm lô löûng giöõa theá aùi höõu vaø theá ñaáu tranh
chính trò vaø BCH/TH ñaõ bò raøng buoäc bôûi nhöõng giôùi haïn
neâu treân. Tuy nhieân TH vaãn luoân luoân tìm moät phuong
thöùc hôïp tình hôïp lyù ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy.

 Moät thí duï laø trong coâng cuoäc ñaáu tranh vinh danh Côø
Vaøng Ba Soïc Ñoû, TÑ/TTNÑH ñaõ ñaáu tranh raát tích cöïc vaø
ñaït ñöôïc thaønh coâng maø khoâng heà bò raøng buoäc bôûi nghò
Quyeát cuûa Ñaïi Hoäi XIII., trong khi ñoù, LH vaø Hoäi vaãn ñaén
ño, thaêm doø dö luaän hay ñöùng beân leà cuûa coâng cuoäc ñaáu
tranh.

2. Nhaän ñònh thöù hai trong coâng taùc ngoaïi vuï laø ñöa TH ñeán
gaàn caùc cô quan chính quyeàn haønh phaùp cuõng nhö laäp
phaùp cuûa ñòa phöông mình cö truù. Khoâng nhöõng sinh hoaït
TH ñaõ bò haïn heïp trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät, laïi coøn
chöa bao giôø toû ñöôïc moät thöïc löïc cuûa TH cho caùc chính

14 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

quyeàn ñòa phöông bieát ñeán.

3. Nhaän ñònh thöù ba laø hieän nay CS ñaõ tung raát nhieàu chieán
dòch nhaèm loâi keùo nhöõng thaønh phaàn quaàn chuùng veà phe
CS vaø tìm moïi caùch thu huùt theä heä treû gia nhaäp caùc toå chöùc
sinh hoaït cuûa CS döôùi nhieàu chieâu baøi khaùc nhau.

Vaäy chuùng ta phaûi laøm gì ñeå ñöa TH chuùng ta ra khoûi caùi haïn
cheá maø TH ñang bò vöôùng maéc?

Chuùng toâi ñang nghæ ñeán hai chöõ NGOAÏI VAÄN

Ñaây laø moät keá hoaïch laâu daøi maø chuùng ta caàn quan taâm. Neáu
ñöôïc, chuùng ta seõ tìm moät phöông thöùc hoaït ñoäng traéc nghieäm
töø daây cho ñeán ngaøy Ñaïi Hoäi XIV.

Muïc tieâu cuûa coäng taùc ngoaïi vaän laø tranh thuû nhaân taâm trong
coâng cuoäc ñaáu tranh vôùi CS.

Trong giai ñoaïn hieän taïi chuùng ta coù vaøi phöông thöùc thöïc
hieän nhöõng muïc tieâu ngaén haïn nhö :

 Keát hôïp vôùi caùc Hoäi Ñoaøn cuøng chung moät yù höôùng ñaáu
tranh Vinh Danh Laù Côø VNCH vaø Quaân Löïc VNCH, ñaáu
tranh cho Nhaân Quyeàn taïi VN. Moãi LH, Hoäi caàn thaønh laäp
moät toå chöùc Ngoaïi Vaän tröïc thuoäc.

 Tieán gaàn ñeán caùc cô quan haønh phaùp cuõng nhö laäp phaùp
cuûa chính quyeàn dòa phöông. Trong thôøi gian qua, chuùng
ta thaáy moät soá hoäi ñoaøn vaän ñoäng vôùi quoác hoäi Tieåu bang,
Lieân Bang, nhöng taïi caùc quaän haït, thaønh phoá thì ñang bò
boû troáng. Caùc vò daân cöû caàn laù phieáu cuûa chuùng ta, thì
chuùng ta cuõng vì quyeàn boû phieáu maø ñoøi hoûi quyeàn lôïi
cho taäp theå cuûa chuùng ta. Ngoaøi ra, hieän nay VC ñang tìm
ñeán caùc chính quyeàn ñòa phöông ñeå khai thaùc thöông maõi,
thì chuùng ta cuõng phaûi tìm caùch hoùa giaûi.

 Söû duïng phöông thöùc hoaït ñoäng phoái hôïp giöõa Hoäi vaø TTNÑH.
Coù nhöõng theá heä treû ñang laø luaät sö, baùc syõ, kyû sö, hoaëc laø
nghò vieân thaønh phoá. Hoï laø nhöõng nhaân taøi caàn ñöôïc traân quí
vaø hôïp taùc. Hoï coù khaû naêng hoäi nhaäp thích öùng vaø neáp soáng
môùi thích hôïp hôn chuùng ta.

Thaønh laäp UÛy Ban Ngoaïi Vaän:

ÑA HIEÄU 69 15

Ñeå thöïc thi muïc tieâu ngoaïi vaän, chuùng toâi seõ traéc nghieäm
thaønh laäp moät uûy ban laáy teân laø UÛy Ban Ngoaïi Vaän caáp TH.
Thaønh phaàn goàm coù: Moät hoaëc hai CSVSQ vaø moät Ñoaøn Vieân
TTNÑH. Veà phía TÑ, seõ do anh Traàn Quoác Duõng TÑT/
TÑTTNÑH laø moät thaønh vieân cuûa UÛy Ban.

Muïc ñích cuûa UÛy Ban Ngoaïi Vaän laø:
 Phaùc hoïa keá hoaïch vaø chöông trình ngoaïi vaän
 Lôïi duïng muøa baàu cöû cuûa Quoác Hoäi Hoa Ky trong naêm

tôùiø, chuùng ta taïo aûnh höôûng cuûa TH ñeán chính quyeàn Hoa
Kyø caùc caáp veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán VN. Thí duï: TH
ban haønh moät Baûn Tuyeân Boá ñaáu tranh nhaân quyeàn cho
VN, thì baûn Tuyeân Boá naøy seõ chính thöùc ñöôïc chuyeån
ñeán Boä Ngoai Giao Hoa Kyø hay chuyeån ñeán cho moät vò
Daân Bieåu hay Nghò Só naøo ñoù do UÛy Ban Ngoaïi Vaän
chuyeån ñaït.
 Huaán luyeän vaø höôùng daãn TTNÑH nhaän thöùc veà Töï Do-
Daân Chuû- Nhaân Quyeàn. Ñaáu tranh choáng laïi caùc keá hoaïch
ngoaïi vaân cuûa CS.
Ñoù laø nhöõng böôùc raát caên baûn laøm neàn taûng cho moät keá hoach
laâu daøi cuûa TH trong coâng taùc ngoaïi vaän: keát hôïp vôùi caùc hoäi
ñoaøn trong coäng ñoàng VN vaø taïo aûnh höôûng ñoái vôùi caùc cô
quan haønh phaùp vaø laäp phaùp Hoa Kyø.
BCH/TH caàn moät hay hai ngöôøi CSVSQ tham gia vaøo UÛy Ban
Ngoaïi Vaän naøy. Quí vò laø Ñaïi Dieän Khoùa, hôn ai heát quí vò bieát
trong khoùa cuûa quí vi ai laø nguoi coù khaû naêng trong chöùc vuï
naøy. Chuùng toâi raát caàn söï ñeà cöû cuûa quí vò.

Kính thöa Quí NT, NÑ, quí baïn
Nhö chuùng toâi vöøa trình baøy, TH ñang ñöùng ôû caùi theá ngaõ ba
ñöôøng. BCH/TH thöïc hieän keá hoaïch moät maët phaûi döïa vaøo
Nghò Quyeát Ñaïi Hoäi vaø Noäi Qui, moät maët cuõng bò haïn cheá bôûi
Nghò Quyeát vaø Noäi Qui naøy. Thöïc teá vaø nhu caàu sinh hoaït ñaõ
ñöa ñeán yù nghó laø coù caàn phaûi tu chính Noäi Qui ñeã ñaùp öùng vôùi

16 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

nhu caàu maø BCH/TH ñang caàn ñeán.

Thí duï: THT caàn moät UÛy Vieân chuyeân moân giuùp THT thöïc
hieän caùc keá hoaïch ñeà ra theo Nghò Quyeát. Nhöng trong NQ
khoâng phaân ñònh roõ UÛy Vieân laø ai? laø moät CSVSQ, moät Theá
heä hai, moät phu nhaân v.v. va‘ v.v.

Thí duï thöù hai maø chuùng toâi ñaõ neâu laø TÑ/TTNÑH. Theo quan
nieäm cuûa TÑ/TTNÑH thì TÑ khoâng muoán bò chæ huy theo
haøng doïc vì theo toå chöùc naøy, thì nhaân söï laø yeáu toá chính.
Ngöôïc laïi theo quan ñieåm hieän taïi, thì laáy keát quaû cuûa moät
muïc tieâu ñeà ra laøm yeáu toá chính roài môùi tìm nhaân taøi ñeå thöïc
hieän muïc tieâu naøy.

Do ñoù, BCH/TH ñaõ thaønh laäp moät UÛy Ban Phoái Hôïp Giuõa TH
& TÑ/TTNÑH nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà sai soùt cuûa NQ.

Thí duï thöù ba: Ñieàu 26 ghi THP/Truyeàn Thoâng Kieâm Chuû Buùt
Ña Hieäu. Ñieàu nay ñaõ laøm haïn cheá tính caùch chuyeân moân vaø
tính naêng ñoäng cuûa vò Chuû Buùt.

Treân ñaây chæ laø moät vaøi thí duï ñeå chuùng ta coù moät khaùi nieäm
veà vieäc ñeà nghò tu chính NQ trong Ñaïi Hoäi XIV.

Kính thöa Quí NT, NÑ, quí Baïn

Moät vaán ñeà thôøi söï maø BCH/TH xin trình baøy tröôùc Ñaïi Hoäi laø
Tham Döï Ñaïi Hoäi Toaøn Quaân.

Cho ñeán ngaøy 25 thaùng 8 naêm 2003, BCH/TH môùi chính thöùc
nhaän ñöôïc thö môøi cuûa UÛy Ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi Toaøn Quaân
vaø ñaõ phoå bieán roäng raõi treân dieãn ñaøn Vobivietnam.

Tuy nhieân treân thöïc teá BCH/TH ñaõ vaø vaãn phaûi chuaån bò tö theá
tham döï vaø tìm hieåu veà muïc ñích cuûa ÑHTQ qua taøi lieäu maø
BCH/TH nhaän ñöôïc (trung gian) taïi Washington vaøo ngaøy 20
thaùng 6 naêm 2003. Taøi lieäu naøy ñaõ döôïc phoå bieán toång quaùt
treân dieãn ñaøn Vobivietnam. Taøi lieäu naøy cuõng ñaõ ñöôïc chuyeån
ñeán NT Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Tö Vaán vaø chuùng toâi ñaõ cuøng
nhau tham khaûo yù kieán tìm moät giaûi phaùp thích öùng.

Caên cöù vaøo Thö Môøi (Baûn copy) ñeà ngaøy 17- 3 – 2003, trong
gioù coù 5 ñeà muïc chính:

ÑA HIEÄU 69 17

 Taïi sao phaûi keát hôïp

 Keát hôïp treân caên baûn naøo

 Keát hôïp nhöõng thaønh phaân naøo

 Hình thöùc keát hôïp nhö theá naøo

 Veà söï uûng hoä cuûa caùc töôùng laõnh QLVNCH

Sau khi ñoïc xong, chuùng toâi phaân vaân coù phaûi muïc tieâu cuûa
ÑHTQ laø toå chöùc moät Ñaïi Hoäi Ñoàng bao goàm caùc ñaïi dieän cuûa
caùc löïc löôïng Cöïu Quaân nhaân QLVNCH,löïc löôïng Caûnh Saùt
Quoác Gia, löïc löôïng baùn quaân söï vaø theá heä haäu dueä. Ñaây coù
phaûi laø moät löïc löôïng vaø laø moät löïc löôïng gì? Vì trong Thoâng
Caùo ngaøy 15 thaùng 5 naêm 2003, phaàn môû ñaàu coù vieát “Trong
coâng cuoäc ñaáu tranh giaûi theå cheá ñoä ñoäc taøi ñaûng trò CSVN, söï
töông quan löïc löôïng laø caên baûn. Coù löïc löôïng môùi haønh ñoäng,
môùi taïo ñöôïc nieàm tin, môùi gaây ñöôïc theá quoác teá. Coù löïc löôïng
tieáng noùi môùi coù giaù tri, môùi ñaùnh ñoäng ñöôïc dö luaân ñoàng
baøo trong ngoaøi nöôùc vaø thoâng tin baùo chí ngoaïi quoác”.

Theâm vaøo ñoù, beân caïnh Ñaïi Hoäi Ñoàng naøy coøn coù moät Hoäi
Ñoàng Töôùng Laõnh laøm Coá Vaán.

Do ñoù BCH/TH phaân vaân khoâng bieát TH seõ tham döï ÑHTQ
vôùi tö theá naøo? Neáu tham döï vôùi tö theá laø moät löïc löôïng
QLVNCH, thì TH laøm gì coù löïc löôïng, nhöng tham döï vôùi tö
theá laø moät hoäi ñoaøn thì e khoâng phuø vôùi vôùi muïc ñích cuûa
ÑHTQ.

Nhaân Ñaïi Hoäi Ñoàng Tö Vaán nhoùm hoïp, BCH/TH xin trình baøy
nhöõng gì maø chuùng toâi vöøa neâu treân ñeå xin moät yù kieán cuûa Ñaïi
Hoäi haàu BCH/TH ñeà cöû phaùi ñoaøn tham döï ÑHTQ ñuùng theo
muïc tieâu maø UÛy Ban Toå Chöùc ÑHTQ neâu ra.

C. PHAÀN KEÁT LUAÄN:

Kính thöa quí NT, NÑ cuøng caùc baïn,

Toùm laïi phaàn trình baøy cuûa BCH/TH bao goàm nhöõng ñieåm chính
sau ñaây:

1. Naêm thöù nhaát cuûa BCH/TH nhaèm cuûng coá vaø phaùt trieãn
TH ñöôïc vöõng chaéc ñeå böôùc sang naêm thöù hai phaùt ñoäng
keá hoaïch ngoaïi vaän.

18 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

2. Thaønh laäp UÛy Ban Ngoaïi Vaän nhaèm ñaùp öùng nhu caàu vaø
tình theá hieän taïi. UÛy Ban ñöôïc xem nhö laø moät traéc nghieäm
ñeå neáu thaønh coâng thì tuøy theo quyeát ñònh cuûa Ñaïi Hoäi
XIV ap duïng hay khoâng.

3. Caàn phaûi tu chính Noäi Qui

4. YÙ kieán cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng Tö Vaán trong vieäc tham döï Ñaïi
Hoäi Toaøn Quaân.

Nhö chuùng toâi ñaõ thöa vôùi Quí vò trong Laù Thö Chuû Nhieäm
ñaêng trong Ña Hieäu soá 65 laø “Keá hoaïch thaønh coâng, khoâng
phaûi laø do thieän chí, taøi naêng cuûa ngöôøi soaïn thaûo, maø laø do
söï nhaän thöùc traùch nhieäm vaø loøng yeâu meán Toång Hoäi cuûa chính
baûn thaân mình tha thieát muoán ñöa Toång Hoäi leân taàm voùc ñaïi
chuùng”.

BCH/TH laøm nhöõng gì maø Nghò Quyeát Ñaïi Hoäi ñaõ ñeà ra, nhöng
gaët haùi ñöôïc keát quaû nhieàu hay ít phaàn lôùn tuøy thuoäc vaøo Khoùa
vaø Hoäi. Quí vò laø nhöõng ngöôøi laõnh daïo Khoùa, moät toå chöùc caên
baûn vaø noøng coát cuûa Toång Hoäi. Quí vò thuùc ñaåy anh em trong
Khoùa tham gia tích cöïc caùc sinh hoaït cuûa Hoäi, thì Hoäi, LH,
Toång Hoäi seõ ñöôïc phaùt trieån maïnh meû.

Muïc ñích cuûa phieân hoïp Ñaïi Hoäi Ñoàng Tö Vaán hoâm nay,
ngoaøi nhöõng ñieàu maø NT Chuû Tòch ñaõ trình baøy, coøn mang
moät yù nghóa quan troïng khaùc laø traùch nhieäm vaø danh döï cuûa Vò
Ñaïi Dieän Khoùa. Traùch nhieäm vì Ñaïi Dieän laø laõnh ñaïo. Danh
döï vì Khoùa laø moät toå chöùc coù nhöõng ñaëc thuø rieâng bieät cuûa
chính mình.

Sinh hoaït TH tieán nhanh hay chaäm moät phaàn lôùn naèm trong
tay cuûa Quí Vò Ñaïi Dieän khoùa vaø vai troø cuûa Hoäi Ñoàng Tö Vaán
trong nhieäm vuï coá vaán cho TH vaø phaùt trieãn duy trì sinh hoaït
Khoùa ñi theo keá hoaïch cuûa BCH/TH.

Traân troïng kính chaøo quí NT, NÑ cuøng caùc baïn vaø kính chuùc
thaät doài daøo söùc khoûe ñeå cuøng nhau xaây döïng Toång Hoäi moãi
ngaøy moät thaém tình yeâu thöông vaø ñoaøn keát chaët cheõ hôn.

CSVSQ Nguyeãn Nho K19

Toång Hoäi Tröôûng

ÑA HIEÄU 69 19

Dieãn Vaên Khai Maïc Cuûa CSVSQ
NGUYEÃN VANÊ CHAÁN /K9

CHUÛ TICH HÑTV TOÅNG HOIÄ CSVSQ/
TVBQGVN

Taïi Ñaïi Hoäi HÑTV/TH, Milpitas, Ca-
Hoa Kyø ngaøy 31-8-03

Kính thöa:

Caùc Nieân Tröônû g , Nienâ Ñeä thaønh vieân cuaû Hoäi Ñonà g Tö
Vaán TH/CSVSQ/TVBQGVN.

Kính thöa anh Toång Hoäi Tröûôûng vaø caùc Nieân ñeä thaønh
vieân trong Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi CSVSQ/TVBQGVN
ñöông nhieäm.

Tröôùc heát thay maët cho Ban Thuôøng Vuï HÑTV/TH/
CSVSQ/TVBQGVN. Toâi xin göûi lôøi chaøo möøng noàng nhieät
ñená tatá caû quí vò hieän dienä trong hoiâ tröøông hoâm nay, ñaõ ñapù
lôøi môøi cuûa Ban Thöôøng Vuï HÑTV/TH ñeán tham döï ñoâng ñuû
kyø Ñaïi hoäi ñaàu tieân naøy cuûa HÑTV /TH/CSVSQTVBQGVN,
ñöïôc toå chöùc taïi thaønh phoá Milpitas, Tieåu Bang California,
Hoa Kyø.

Chuùng toâi xin caùm ôn anh Toång Hoäi Tröôûng vaø Ban Chaáp
Hanø h Toång Hoäi CSVSQ/TVBQGVN, duø coâng vieäc baän ronä , di
chuyeån toná keùm vaø khoù khaên cunõ g ñaõ tôùi tham döï Ñaò hoäi cuaû
HÑTV/TH, camù ôn caùc Ñaïi nieân tröûông töø Khoùa 1 ñeán khoaù 9
vôùi nhöõng giôùi haïn veà söùc khoeû, tuoåi taùc vaø phöông tieän di
chuyeån , caùc quí vò cuõng vaãn haêng haiù ñená vôùI Ñaò hoiä , thatä laø
moät ñieàu traân quí vaø meán phuïc. Chaân tình naøy chuùng toâi xin
ghi nhanä vaø caûm ta.ï Chunù g toâi caùm ôn nhöõng Nieân tröôûng vaø
Nieân ñeä ñeán töø caùc Tieåu bang xa xoâi cuûa Hoa Kyø. Vaø cuoái
cunø g xin caùm ôn cacù quí vò ñeán töø Nam California vaø caùc quí
vò taiï dòa phöông nhaø thuoäc vuøng Thung luõng Hoa vaøng.

20 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

Kính thöa caùc Nieân Tröôûng vaø Nieân Ñeä.Thôøi gian qua
nhanh nhieäm kyø cuaû HÑTV nieân khoùa 2002-2004 ñaõ ñi ñöôcï
nöaû chaëng ñöônø g, öôùc voïng cuûa toâi, laø ñöïôc hoïp maët taát caû
caùc thaønh vieân cuûa HÑTV Toång Hoäi vaøo nöûa nhieäm kyø cuûa
HÑTV ñöông nhieäm, ngay sau khi toâi ñöôïc Ñaò Hoäi Toaøn
Caàu thöù 13 tai Nam Califotnia giao troïng tracù h ñieuà haønh HÑTV
/TH, moät cô cheá ñaûm nhieäm vai troø Tö vaán vaø Gíaùm saùt cuûa
Toång Hoäi Cöïu Sinh Vienâ Só quan Tröøôøng Voõ Bò Quocá Gia Vietä
Nam, moät taäp theå coù motä trình ñoä vanê hoaù cao, laõnh ñaoï gioiû
vôùi tinh thaàn Traùch nhieäm, Danh döï vaø Toå quoác cuûa moät só
quan xuaát thaân töø Tröøôøng Voõ Bò Quoác Gia. Nay vôùi söï hieän
dieän haàu heát cacù ñaò dieän khoùa trong Ñaïi hoäi nayø ñaõ noiù lenâ
öùôc vong cuûa chunù g ta ñaõ trôû thaønh söï thaät , laàn ñauà tieân sau
gaàn ba thaäp kyû xa queâ höông, chuùng ta laïi coù dòp hoïp maët
nhau, ñeå chia seû nhöõng kinh nghieäm sinh hoaï t Voõ bò cuûa töøng
ñòa phöông ñaõ gaët haiù ñöïôc trong nhöõng namê qua ñeå cunø g trao
ñoåi vaø hoïc hoûi laãn nhau ngoõ haàu giupù cho sinh hoïat cuûa caùc
khoaù Voõ Bò ngaøy moät phong phuù vaø toát ñeïp hôn.

Kính thöa caùc Nieân tröûôûng vaø Nieân Ñeä.

Muïc ñích chính yeáu cuûa buoåi Ñaïi hoäi laø ñeå noái keát tình
huynh ñeä vaø taêng cöøônø g söï hôïp taùc giöõa caùc khoùa Voõ Bò anh
em treân caáp baäc Tonå g hoäi, vaø cuõng laø dòp duy nhatá ñeå caùc vò
ñaïi dieân caùc khoùa tieáp suùc vôùi Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi
CSVSQ/TVBQGVN, ñöïôc nghe BCH Toång Hoäi thuyeát trình
veà nhöõng thaønh quaû maø Toång Hoäi ñaõ vaø ñang thöïc thi theo
Nghò Quyeát cuûa Ñaïi Hoäi Toaøn caàu CSVSQ/TVBQGVN laàn
thöù 13 taiï Nam California, namê 2002, ñonà g thôøi cunõ g laø cô hoäi
ñeå thaûo luaän vaø gíup yù kieán caàn thieát cho Ban Chaáp Haønh
Toång Hoäi trong caùc vaán ñeà ñöïôïc tham vaán, thuoäc phaïm vi
chính saùch, toå chöùc vaø ñieàu haønh. Ngoaøi nhöõng muïc tieâu keå
treân caùc tham dö vieân coøn ñöôïc nghe caùc thuyeát trình vieân
cuûa Ban Thuôøng Vuï Hoäi Ñonà g Tö Vaná trình baøy cacù vaná ñeà :
Sö phaùt trieån theo thôiø gian cuûa Taäp theå Voõ Bò, Nhöõng ñieåm
chính yeâuù trong Baûn Noäi Qui cuaû Tonå g Hoiä , söï hình thanø h cuaû
Hoiä Ñonà g Tö Vaán Toång Hoäi trong vai troø Tö Vaná vaø Giaùm saùt
qua nhieäm vuï vaø phöông thöùc ñieàu haønh HÑTV. Quan trong

ÑA HIEÄU 69 21

hôn nöaõ laø phaàn trình baøy ñöônø g loiá hoïat ñoäng cuaû Toång Hoiä
CSVSQ /TVBQGVN cuûa Nieân Tröôûng Ñoã Ngoïc Nhaän K3,
Cöïu Chæ Huy Tröûôûng Tröøôøng Voõ Bò QGVN vaø cöïu Chuû Tòch
HÑTV/TH, hieän laø UÛy vieân trong BTV/HÑTV/TH ñöông
nhieäm.

Kính thöa Caùc Nieân Tröûông vaø Nieân Ñeä.

Vieäc toå chöùc moät Ñaïi hoäi coù tính caùch qui moâ nhö Ñaïi
Hoiä cuaû HÑTV/TH, ñoøi hoiû moät thôiø gian chuanå bò laâu daiø vaø
canà coù phöông tieän veà nhanâ löc vaø taøi chaùnh hoã trôï. Sau thö
môiø tham khaûo göiû cacù h ñayâ 3 thaùng ñeán caùc vò Ñaò dieân 31
Khoùa, caùc vò cöïu THT vaø cöïu CT/HÑTV vaø Ban Chaáp haønh
TH. Chuùng toâi nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán raát khích leä ñeán töø
nhieàu quí vò trong taäp theå ñeà nghò toå chöùc Ñaïi Hoäi, neân Ban
Thöøông Vuï cuaû HÑTV/TH ñaõ trieäu taäp buoåi Ñaïi Hoiä homâ nay,
vaø ñöôïc söï hoã trôï taiø chaùnh cuaû caù nhaân caùc CSVSQ/TVBQGVN
xa cuõng nhö gaàn, cuûa BCH/TH/CSVSQTVBQGVN, BCH/Hoäi
Voõ Bò Baéc Cali cuõng nhö motä soá Ñaïi dieän Khoaù . Vôùi söï haïn
heïp veà phöông tieän vaø thieáu thoán veà nhaân löïc neân trong vieäc
toå chöùc, coù theå coù nhönõ g sô soùt khonâ g theå döï ñoanù . Chunù g toâi
xin söï thoâng caûm cuûa caùc Nieân tröûông , Nieân ñeä trong tinh
thaàn tình töï Voõ Bò huynh ñeä, ñeå moïi ngöôøI ñöïôc haøi hoøa vaø
haïnh phuùc trong ngaøy Ñaïi hoäi hiemá quyù nayø .

Chuùng toäi cuõng xin caùm ôn caùc Phu nhaân Voõ bò, Ñoaøn
Phuï Nöõ Laâm Vieân Baéc Cali, trong coâng taùc ghi danh vaø tieáp
tanâ cuûa Ñaïi hoäi, vôùi neùt maët duyenâ daùng, vui töôi, cuøng vôiù taø
aùo xanh thöôù t tha maàu thieân thanh töôï nï g tröng cho maàu khanê
quaøng coå trong muøa quaân söï cuûa caùc cöïu SVSQ/TVBQGVN,
caùc chò ñaõ ñem laïi khoâng khí töôi maùt cho nhöõng phuùt khôûi
ñaàu Ñaiï hoäi.

Thay maët cho Ban Thöøông Vuï HÑTV/TH toäi xin chaøo
möøng Ñaò Hoäi vaø caàu chuùc Ñaïi Hoäi ñaït ñöôï ïc thaønh quaû myõ
maõn.

Kính chaoø quí vò

22 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

Tonå g Hoiä Cöïu Sinh Vienâ Só Quan
Tröônø g Voõ Bò Quocá Gia VN

Hoäi Ñoàng Tö Vaán - Ban Thöôøng Vuï
San Joseù ngaøy 31 thaùng 8 naêm 2003

Luôcï Trình Ñöôøng Loiá Hoatï Ñonä g TH/
CSVSQ/TVBQGVN

1. Toång quaùt.

Ñöôøng loái hoaït ñoäng cuûa Toång hoäi CSVSQ/TVBQGVN bao
goàm nhöõng ñònh öôùc ghi trong baûn Noäi quy cuûa Toång hoäi,
nhöõng quyeát nghò cuûa caùc phieân hoïp khoaùng ñaïi vaø nhöõng
hoaït ñoäng ñöôïc Tapä theå maëc nhieân chapá nhaän. Baûn löôcï trình
naøy ñöôïc soaïn thaûo baèng caùch heä thoáng hoaù, coâ ñoïng, khai
trieån qua 3 laõnh vöïc treân, nhaém muïc ñích trang bò cho caùc
thaønh vieân trong Hoäi Ñoàng Tö Vaán Toång hoäi CSVSQ/
TVBQGVN moät soá nhaän thöùc thoáng nhaát veà ñöôøng loái hoaït
ñonä g maø Taäp theå Voõ Bò Quocá Gia (VBQG) haûi ngoaïi ñang aùp
duïng.

Banû löôïc trình goàm nhöõng tieát mucï sau:

- Nhönõ g tieâu chuaån giaù trò neàn taûng

- Toùm löôcï quaù trình hình thaønh toå chöùc.

- Tomù löôïc ñöôøng loiá vaø phöông thöcù hoaït doäng

2. Nhönõ g tieuâ chuaån giaù trò neàn taûng

Taäp theå VBQG ñöôïc ví nhö moät toaø nhaø. Söï vöõng chaéc cuûa
moät toaø nhaø ñönù g tröôùc phong ba tröôùc heát tuyø thuocä vaøo neàn
moùng cuûa noù. Noùi caùch khaùc, Taäp theå VBQG töø khôiû ñauà , ñaõ
ñöôcï toå chöùc vôiù söï ñaûm baoû banè g nhönõ g tieuâ chuanå giaù trò keát
tinh töø cuoäc chieán ñaáu anh duõng cuûa quaân daân MNVN, Ñaëc

ÑA HIEÄU 69 23

bieät laø cuoäc chiená ñaáu duõng camû cuûa cacù CSVSQ xuaát thanâ töø
TVBQGVN choáng laïi baïo quyeàn Coäng saûn.

- Tieâu chuaån giaù trò thöù nhaát laø caùc cöïu SVSQ xuaát thaân töø
TVBQGVN coù chung moät mauã soá veà Lyù Töônû g Quocá Gia Daân
Toäc (LTQGDT). Lyù töôûng cuûa caùc cöïu SVSQ/TVBQGVN laø
nhönõ g öôcù mô ñeå xaây döïng phucù lôiï cho Quoác Gia Danâ Tocä ,
nhöng ñoù khoâng phaûi laø nhöõng öôùc mô vieån voâng maø laø gaén
lieàn vôùi yù chí thöcï hieän.

- Tieuâ chuaån giaù trò thöù hai laø di saûn truyeàn thoáng cuûa Tröôøng
Meï, bao goàm truyeàn thoáng Töï thaéng, Truyeàn thoáng Phuïc vuï,
truyeàn thoáng huynh ñeä.

- Tieâu chuaån giaù trò thöù ba laø di sanû veà tinh thaàn baát khuaát cuûa
toanø theå quaân danâ VN ñaõ hy sinh choáng laiï CS ñeå baûo veä vaø
xaây döïng ñaát nöôùc, ñaëc bieät laø tinh thaàn baát khuaát cuûa caùc
CSVSQ xuaát thaân töø TVBQGVN.

- Tieâu chuaån giaù trò thöù tö laø tieàm naêng veà tinh thaøn choáng
Conä g vaø khaû naêng vaät chatá hetá söùc doài daoø cuaû ngöôiø Vieät QG
haiû ngoaïi.

- Tieâu chuaån giaù trò thöù naêm laø nhöûng baát maõn vaø caêm thuø
choàng chaát ñoái vôùi cheá ñoä CS vaø nhöõng khaùt voïng veà töï do
danâ chuû cuûa toanø theå nhanâ daân VN trong cuõng nhö ngoaøi nöôcù .

3. Tomù löôïc quaù trình hình thaønh toå chöùc.

Toå chöcù Taäp theå VBQG phaùt trieån vaø tröônû g thanø h theo thôøi
gian töông tôï nhö quy luaät phaùt trieån vaø tröôûng thaønh cuoäc
soáng cuûa moät con ngöôiø :

- Naêm 1978, khai sinh do saùng kiená cuaû motä CSVSQ Khoaù 27
vôùi tö cacù h toå chöùc AÙi höuõ

- Naêm 1979, Chi hoäi Bacé Cali thanø h laäp

- Namê 1980, Ñaïi hoäi CSVSQ haiû ngoaïi laàn ñauà tieân ñöôcï toå
chöùc

24 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

- Naêm 1986, Ñaiï hoäi taiï San Joseù, taùi xuaát baûn Taäp san Ña
hieäu, boû danh töø AÙí höõu, taùi xaùc ñònh ñieàu 4 NQ: Tích cöïc
tham gia vaùo conâ g cuoäc giaûi phonù g ñatá nöôùc.

- Naêm 1988, thanø h laäp UÛy Ban thi hanø h Ñieàu 4 NQ.

- Naêm 1989, toå chöcù ÑH ngoaøi Cali laàn ñauà tieân taiï Hoa thònh
ñoán

- Naêm 1989, caûi toå capá boä Hoäi trung öông thanø h Tonå g hoäi, vaø
cacù Chi Hoäi ñòa phöông thanø h Hoiä

- Naêm 1992, ÑH 8 toå chöùc taïi Houston ñöa ra baûn Tuyeân
ngoân 4 ñieåm veà laäp tröôøng, söï quyeát taâm, nguyeân taéc keát hôïp
hoatï ñoäng vaø noã löcï xayâ dönï g noäi boä cuûa Taäp theå.

- Naêm 1992, ÑH baát thöôøng toå chöùc taïi Dallas, Ft Worth, thaønh
laäp Hoiä Ñoàng Tö Vaná

- Naêm 1994, DH 9 taiï Hoa thònh ñoná bieåu quyeát tieáp tuïc theå
hieän LTQGDT cuûa ngöôøi CSVSQ, ñaët vaán ñeà toå chöùc theá heä
con em keá nghieäp theá heä cha anh.

- Naêm 1996, ÑH 10 taïi Nam Cali, khai trienå ñöôøng loái hôïp taùc
vôiù cacù toå chöùc QG trong CÑ

- Naêm 1998, ÑH 11 taïi Baéc Cali, thanø h laäp toå chöcù TTNÑH,
bieåu quyeát chaáp nhaän Baûn Noäi Quy cuaû TH

- Naêm 2000, ÑH 12 toå chöùc taïi Nam Cali, BCH/Toång ñoaøn
TTNÑH chính thöùc ra ñoøi

- Naêm 2002, ÑH 13 toå chöcù taïi Nam Cali ñöa ra phöông chaâm:
Taát caû cho TTNDH

4. Tomù löôïc ñöônø g loiá vaø phöông thöùc hoatï ñoäng

(1) Toång hoäi CSVSQ/TVBQGVN haûi ngoaïi laáy Laäp Tröôøng
Quocá Gia Daân Toäc lamø caên banû cho moïi hoatï ñonä g. Mucï tieuâ
tranh ñaáu laø Giaûi tröø coäng saûn ñeå quang phuïc queâ höông.
Khoâng chaáp nhaän hoaø hôïp hoaø giaûi, khoâng chaáp nhaän giao
thöông vaø giao löu vaên hoaù vôùi CSVN döôùi moïi hình thöùc.
(TN ÑH 8 - QN ÑH 9, 10, 11).

ÑA HIEÄU 69 25

(2) Toång hoäi CSVSQ/TVBQGVN haûi ngoaïi laø moät toå chöùc
quy tuï nhönõ g hoäi vieân quyeát tamâ theå hienä Lyù Töônû g Quocá Gia
Danâ Tocä (LTQGDT) cuaû ngöôiø CSVSQ xuatá thaân töø TVBQGVN
vôiù yù thöcù kienâ trì tieáp noiá cuoäc chieán coøn giang giôû döôùi hình
thöcù khacù , vaø laø moät cuoäc tranh ñauá laâu daøi vaø toanø dieän. Söï
thanø h coâng trong giai ñoanï môiù cuûa cuoäc chieán tuyø thuoäc vaoø
noã löïc phaùt huy ñoàng ñeàu vaø keát hôïp hoã töông caùc maët sinh
hoaït aùi höõu töông trôï, sinh hoaït coäng ñoàng vaø sinh hoaït ñaáu
tranh chính trò (QN ÑH 9).

(3) Veà phöông dieän toå chöùc, theo tinh thaàn baûn Noäi Quy,
Toång hoäi CSVSQ/TVBQGVN haûi ngoaïi aùp duïng nguyeân taéc
duy trì tö theá ñocä laäp ñoái vôùi cacù toå chöcù quocá gia khaùc trong
coäng ñoàng.

(4) Veà vaán ñeà tham gia conâ g tacù sinh hoaït coäng ñoàng vaø sinh
hoatï ñauá tranh chính trò, Toång hoäi CSVSQ/TVBQGVN aùp duïng
nguyeân tacé keát hôïp conâ g tacù trong mucï tieuâ Giaûi Tröø Conä g saûn
ñeå Quang Phuïc Queâ Höông, tham gia vôùi tính caùch caù nhaân
hay tapä the,å tröcï tieáp hay gianù tiepá , tuyø theo nhu caøu vaø taàm
möùc quan troïng cuûa moãi coâng taùc (TN ÑH 8 vaø caùc ÑH keá
tieáp).

(5) Toång hoäi CSVSQ/TVBQGVN caàn ñaët öu tieân thöïc hieän
hoacë tham gia keát hôpï coâng tacù vôùi cacù toå chöùc quocá gia chaân
chính trong muïc tieâu giaûi tröø CS ñeå quang phuïc queâ höông
banè g cacù haønh ñonä g cuï theå sau ñaây:

- Vaän ñoäng söï uûng hoä quoác teá ñeå caùc Chính quyeàn nhaát laø
Hoa kyø vaø Ñoàng minh ñöùng veà phía chính nghóa ngöôøi quoác
gia.

- Duøng moïi phöông tieän hieän ñaïi ñeå chuyeån ñaït vaø höôùng
daãn quaàn chunù g VN, nhaát kaø theá heä treû trong vaø ngoaiø nöôcù , yù
thöùc ñöôïc roõ reät veà söï baïo taøn cuûa CSVN vaø muïc ñích cuûa
cuocä ñaáu tranh cho Daân chuû, Töï do vaø no amá taiï queâ nhaø.

- Keâu goïi caùc CSVSQ vaø Toång ñoaøn Thanh Thieáu Nieân Ña
Hieuä noã löïc tham gia caùc sinh hoaït vôùi Coäng Ñonà g Ngöôøi Vieät

26 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

Quocá Gia Haûi Ngoaïi vaø Coäng Ñoàng Daân Baûn Xöù nhamè uûng hoä
caùc öùng cöû vieân coù cuøng laäp tröôøng vaø hoã trôï chính nghóa
Quoác Gia Vietä Nam vaøo caùc cô quan daân cöû Lienâ Bang vaø ñòa
phöông (QN ÑH 12).

(6) Toång hoäi CSVSQ/TVBQGVN caàn gia taêng noã löcï thöcï thi
tình ñoanø ketá noäi boä Toång hoiä CSVSQ/TVBQGVN, Toång ñoanø
Thanh Thieáu Nieân Ña Hieäu vaø giöõa caùc ñoaøn theå choáng Coäng,
nhaát laø caùc toå chöcù Cöïu Quanâ Nhanâ QLVNCH (QN ÑH 12).

(7) Toång hoäi CSVSQ/TVBQGVN laáy nguyeân taéc sinh hoaït
danâ chu,û kyû luatä töï giaùc, phöông chaâm töï thaéng ñeå phuïc vuï vaø
truyeàn thoná h voõ bò ñeå ñieàu haønh noiä boä (NQ ñieàu 18). Taäp theå
chaáp nhaän batá ñonà g, nhöng nhaát ñònh khonâ g chaáp nhaän baát
hoaø.

(8) Veà phaân coâng traùch nhieäm sinh hoatï , cacù toå chöcù Lieân hoäi,
Hoäi CSVSQ/ TVBQGVN öu tieân traùch nhieäm tham gia sinh
hoaït coäng ñoàng vaø sinh hoaït ñauá tranh chính trò taïi ñòa phöông
cö nguï. Caùc Khoùa CSVSQ/TVBQGVN öu tieân traùch nhieäm
sinh hoaït aùi höõu töông trôï trong phamï vi Khoùa.

(9) Ñaëc san Ña Hieäu laø cô quan ngoân luaän chính thöùc vaø
phöông tieän quan troïng haøng ñaàu ñeå xaây döïng noäi boä, xaây
döïng coäng ñoàng vaø ñauá tranh chính trò cuûa Tonå g hoiä CSVSQ/
TVBQGVN.

(10) Ñeå baûo veä tình ñoaøn keát noäi boä, tuyeät ñoái camá caùc Hoäi
vieân thuoäc Toång hoäi CSVSQ/TVBQGVN chæ trích hoaëc laêng
maï caùc Hoäi vieân khaùc treân caùc baoù , taïp chí, ñaëc san, heä thoáng
truyeàn thanh, truyeàn hình, manï g löôùi thonâ g tin toanø caàu, ngoaïi
tröø tröôøng hôïp pheâ bình xaây döïng trong nhöõng sinh hoatï cuûa
Toång Hoäi, Hoäi, Khoaù (NQ ñieàu 59).

ÑA HIEÄU 69 27

Vaiø Neùt Ñaiï Cöông
veà Lòch Söû

Tröôøng Voõ Bò Quocá Gia
Vieät Nam
Dalat

Töø Cao Nguyenâ - K19 bieân soaïn

28 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

Lòch söû Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam (TVBQGVN) Dalat

ñöôcï gaén lienà vôùi vaän meänh ñaát nöôùc vaø phatù trieån qua ba giai
ñoaïn chính sau ñaây:

Giai ñoaïn thöù nhaát: töø ngaøy thanø h lapä ñeán naêm 1954

Giai ñoaïn thöù hai: töø naêm 1954 ñeán 1959

Giai ñoanï thöù ba: töø naêm 1959 ñeán 1975

Giai ñoanï thöù nhatá : töø namê 1948 ñeán 1954

1. Töø naêm 1948 ñeán 2- 12 – 1950:

Tröônø g EÙcole Militaire Vietnamienne (Tröôøng Só Quan Vieät
nam) ñöôcï thaønh laäp taiï Ñaäp Ñaù, Hueá vaoø naêm 1948 coù nhiemä
vuï ñaoø taoï só quan trung ñoiä tröônû g hieän dòch. Töø vò Chæ Huy
Tröônû g ñauà tieân laø Trung taù Chaix ñeán huaán luyeän vieân ñeuà laø
ngöôøi Phaùp.

Khoùa 1 Baûo Ñaïi (sau naøy ñöôïc ñoiå thaønh laø Phan Boäi Chaâu)
nhaäp tröôøng vaøo ngaøy 1 thaùng 12 namê 1948, thuï huaán trong
voøng 6 thaùng vaø maõn khoùa ngaøy 1 thaùng 6 naêm 1949, toát
nghieäp 56 só quan. Keá ñoù laø Khoaù 2 Quang Trung nhaäp khoaù
ngaøy 1thaùng 9 naêm 1949 vaø maõn khoùa ngaøy 1 thaùng 7 naêm
1950 vôùi 103 Só Quan toát nghieäp .

2. Töø ngayø 2- 12 -1950 ñeán 9 naêm 1954:

Ngaøy 8 thaùng 3 naêm 1949, Toång thoáng Phaùp Vincent Auriol
vaø Quoác tröôûng Baûo Ñaïi kyù keát baûn Hieäp Öôùc EÙlyseùe chuaån
duyeät baûn Tuyeân Ngonâ Chung Phapù Vieät taiï Vònh Haï Long (5
thaùng 6 naêm 1948). Ñeå thi haønh Hieäp Öôùc Vònh Haï Long,
ngöôøi Phaùp coâng nhaän nöôùc Vieät Nam Ñoäc Laäp trong khoái
Lieân Hieäp Phaùp vaø ñoàng thôøi moät quaân löïc môùi ñöôïc hình
thaønh laáy teân laø “Armeùe Nationale Vietnamienne” Quanâ Ñoäi
Quoác Gia Vietä Nam, phanà lônù caùc capá chæ huy laø ngöôiø Phaùp.
Cuoái naêm 1950, quaân soá cuûa QÑQGVN chæ 68.000 ngöôøi,
nhöng ñeán thanù g 12 ñaõ ñöôcï gia tanê g lenâ ñeán con soá 128.000.

Vôùi ñaø phaùt trieån lônù maïnh vaø nhanh choùng cuaû QÑQGVN vaø

ÑA HIEÄU 69 29

ñeå ñapù önù g nhu caàu Só Quan VN cho motä quaân löcï môùi, töôùng
de Lattre cho di chuyeån Tröôøng Só Quan Vieät Nam Hueá veà
Dalat vaø chính thöùc thanø h lapä tröônø g “EcÙ ole Militaire Inter-
armes” (Tröônø g Voõ Bò Lieân Quaân) vaøo ngayø 2 thaùng 12 naêm
1950.

Tröôøng Voõ Bò Lieân Quaân Dalat, thuoäc Saint Benoit (Chi
Lanê g), keá canä khu ñaát cuûa oâng baø Farraut, caùch thanø h phoá Ñaø
Laït khoaûng 5 caây soá veà höôùng Ñoâng.

Töôùng De Lattre De Tassigny, Tö Lenä h Ñoaøn Quaân Vieãn Chinh
Phapù taiï Ñonâ g Döông ñaõ giao cho trung Taù Gribius, toát nghiepä
Tröôøng Thietá Giapù Saumur, ñi ñeán ba mienà Trung, Nam, Baéc
ñeå tuyeån moä SVSQ cho Khoùa 3. Thaùng 9 naêm 1950, Khoùa 3
hình thaønh vôiù 4 phanâ ñoäi (brigade) goàm 90 ngöôiø . Moät thaùng
sau, con soá SVSQ ñöôïc tuyeån choïn ñöôïc taêng leân ñeán 145
ngöôøi. SVSQ Ñaïi Dienä khoaù laø SVSQ Laâm quang Thi. Ngayø 1
thanù g 10 naêm 1950, Khoùa 3 chính thöcù khai giaûng.

TVBLQ Dalat tieáp tuïc chöông trình huaán luyeän cho Khoùa 3
gioná g nhö khoaù 1 vaø 2 taïi Ñapä Ñaù Hue.á Ngayø 1 thaùng 7 namê
1951 Khoùa 3 maõn khoùa vôùi 107 SQ toát nghieäp döôùi quyeàn
chuû toaï cuûa Quocá Tröôûng Baûo Ñaïi.

Trong giai ñoaïn naøy caùc Vò Chæ Huy Tröôûng ñeàu laø ngöôøi Phaùp:

Namê 1950: Trung taù Gribius, Chæ Huy Tröôûng

Naêm 1951: Thieáu Taù Jean Marie Lefort , Chæ Huy Tröôûng

Naêm 1953: Thieáu taù Cheviotte, Chæ Huy Tröôûng

Thieáu Taù Nguyeãn vaên Chuanâ , Chæ Huy Phoù

Chöôøng trình giaûng huaán keùo daøi töø 8 thaùng ñeán moät naêm
hoaøn toaøn baèng tieáng Phaùp vaø ñaõ ñaøo taïo ñöôïc 10 khoùa, töø
khoùa 1 ñeán khoùa 10. Toång soá só quan toát nghieäp trong giai
ñoaïn nayø laø 1742. Khoaù 10 coù con soá cao nhaát: nhaäp tröônø g
525 vaø toát nghieäp 430.

Ngaøy 8 thaùng 2 namê 1953, TVBLQ Daølat ñaõ nhanä ñöôcï Tuyeân
Döông Coâng Traïng bôûi Saéc Leänh 221/ÑQT/HC

30 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

Cuõng caàn môû moät dauá ngoacë ôû ñayâ laø tröôcù thanù g 7 namê 1954,
QÑQGVN ñöôïc chia laøm boán quaân khu. Ñeä Nhaát Quaân Khu
taò Nam Vietä , Ñeä Nhò Quaân Khu taïi Trung Vieät, Ñeä Tam Quanâ
Khu taïi Baéc Vieät. Ñeä Töù Qäuaân Khu taïi Cao Nguyeân Trung
Phanà . Nhö vayä Tröôøng Só Quan VN taïi Ñapä Ñaù, Hueá thuoäc Ñeä
Nhò Quaân Khu.

Nhö trình bayø ôû treân, QÑQGVN treân ñaø phatù trieån nhanh choùng,
nenâ nhu cauà só quan vaø haï só quan taiï caùc Quaân Khu ñoøi hoûi
moät caùch ratá capá baùch. Do ñoù, cacù Quaân Khu phaûi thanø h laäp
ngay cacù tröôøng huaná luyeän taïi ñòa phöông ñeå ñaoø taoï caùc caáp
chæ huy trung ñoäi.

Taïi Ñeä Nhaát Quaân Khu coù Tröôøng Voõ Bò Ñeä Nhaát Quaân Khu
(Nam Vieät) (EÙcole Reùgionale du Sud VN)
taiï Trung Chanù h, thanø h lapä thaùng 10 namê
1951 vaø ñoùng cöûa naêm 1954.

Veà SQ tröø bò ñaõ coù hai tröôøng thaønh laäp
naêm 1950: taïi Ñeä Tam Quaân Khu coù
Tröônø g Só Quan Tröø Bò (EÙcole des Offices
de Reserve) Nam Ñònh ñaøo taïo SQ Boä
Binh. Tröônø g ñonù g cöaû namê 1952. Taiï Ñeä
Nhaát Quaân Khu coù tröônø g SQ Tröø Bò Thuû
Ñöùc ñaøo taïo moãi khoùa töø 340 ñeán 450 só

ÑA HIEÄU 69 31

quan thôiø gian thuï huaán laø tamù thaùng. Sau khoaù
1 taïi Nam Ñònh vaø Thuû Ñöùc, thì hai tröôøng
naøy satù nhapä laïi thanø h Tröôøng SQ TB Thuû Ñöùc.

Tröôøng Voõ Bò Ñeä Nhò Quaân Khu (EÙcole
Militaire de la 2eøme Region Militaire) thaønh
lapä vaoø thanù g 10 namê 1951 vaø giaûi taùn thaùng
11 naêm 1955.

Taiï Ñeä Tam Quaân Khu, Tröôøng Voõ Bò Bacé Vieät (EcÙ ole Militaire
Regù ionale du Nord VN) thanø h lapä thaùng 10 naêm 1951 vaø giaiû
taùn naêm 1954.

Hieäp Ñònh Geneøve kyù keát ngaøy 20
thaùng 7 naêm 1954, chia caét nöôùc VN
ra laøm ñoâi, do ñoù QÑQGVN ruùt veà
phía nam vó tuyeán 17 vaø toå chöùc thaønh
naêm quaân khu (sau naøy coøn laïi boán
quaân khu). Lucù nayø nhu caàu ñaøo taïo só
quan taïi ñòa phöông khoâng coøn nuõa.
QÑQGVN ñaõ taäp trung vieäc ñaøo taïo
SQ hieän dòch taïi TVBLQ Dalat vaø SQ
tröø bò taiï Tröônø g SQ Tröø Bò Thuû Ñöùc.

Giai ñoaïn thöù hai: töø thaùng 9- 1954 ñeán namê 27-
9 - 1959:

Sau thanù g 7- 1954, Khoaù 11 laø khoùa ñaàu tieân ñöôcï huaán luyeän
do caùn boä ngöôøi Vieät phuï traùch vaø taøi lieäu giaûng huaán hoaøn
toaøn baèng tieáng Vieät.

Naêm 1955, neàn Ñeä Nhatá Coäng Hoaø ñöôcï khai sinh, Quaân Ñoäi
VN ñöôïc toaøn veïn chuû quyeàn vaø thoáng nhaát chæ huy döôùi
danh xöng Quaân Ñoäi Vietä Nam Conä g Hoøa.

Cuõng treân tinh thaàn ñoù, vò Chæ Huy Tröôûng ngöôøi Vieät Nam
ñaàu tieàn laø Trung Taù Nguyeãn vaên Chuaân ñöôïc chæ ñònh laøm
CHT/TVBLQ Dalat thay theá Thieáu taù Cheviotte vaøo thaùng 9

32 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

namê 1954. Keá ñoù vaoø thanù g 3 naêm 1955 laø Trung Taù Nguyenã
vaên Thieäu. Caû hai vò CHT nayø ñeàu xuaát thanâ töø Khoùa 1 Phan
Boäi Chaâu. Theo taøi lieäu cuûa Khoùa 12, thì töø huy hieäu, phuø
hieuä (muõ, daây nòt . . . ) ñaiï , tieåu leã ñeuà ñöôïc veõ kieåu vaø thöïc
hieän döôùi thôøi Trung Taù Nguyeãn vaên Thieäu. Truyeàn thoáng
Chinh Phuïc Laâm Vieân vaø Leã Truy Ñieäu cuõng ñöôïc phaùt xuaát
vaøo thôøi ñieåm naøy.

Khoùa 12 Coäng Hoaø ñanù h dauá motä kyû nguyeân môùi veà tinh thanà
quoác gia daân chuû, veà quan ñieåm môùi chieán thuaät quaân söï vaø
veà chöông trình vaên hoaù . Chöông trình thuï huaán ñöôcï aán ñònh
laø 18 thaùng.

Sau khi Khoùa 12 vaø 13 maõn khoùa, caû hai khoùa ñeàu ñöôcï gôiû ñi
Myõ theo hoïc khoùa Ñaïi Ñoäi Tröôûng (Associated Company
Officer #2) taiï Tröôøng Boä Binh Fort Benning, tieuå bang Georgia,
theo tinh thaàn ñoåi môiù veà quan nieäm lanõ h ñaïo vaø chæ huy.

Coù theå noiù laø nhönõ g binh thö, taøi lieuä , trôï huaán cuï, vuõ khí do
quaân ñoäi Phapù ñeå laïi ñaõ ñöôïc thay theá baèng nhöõng taiø lieäu vaø
trôï huaán cuï hieän ñaïi cuaû Quaân Ñoiä My.õ Thôøi gian huaán luyeän
gia taêng: Khoaù 13 taêng töø 1 namê leân 2 naêm, Khoùa 14 taêng töø
18 thaùng leân 4 namê (döï truø).

Trong giai ñoaïn naøy TVBLQ Dalat ñaõ ñaøo taïo ñöôïc 504 só
quan cho QÑVNCH.

Giai ñoaïn thöù ba: töø 29- 7- 1959 ñená 30- 4- 1975

1. Chöông trình huaná luyeän 4 naêm:

Nghò ñònh soá 317/QP/TT ngaøy 29 thaùng 7 naêm 1959 cuûa Boä
Quoác Phoøng caûi danh Tröôøng Voõ Bò Lieân Quaân Dalat thaønh
Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam vôùi qui cheá cuûa motä tröôøng
cao ñaúng chuyeân nghieäp, thôøi gian huaán luyeän laø 4 naêm.

Tröôùng coù nhieäm vuï

 Cung capá cho Haûi, Lucï , Khonâ g Quanâ caùc Thieuá UÙy coù caên
baûn quaân söï vöõng chaéc vaø aùp dunï g keå töø khoùa 14.

 Ñaøo taïo cho Quocá Gia nhöõng chuyeân vieân cô khí ñieän töû

ÑA HIEÄU 69 33

vaø coâng chaùnh.

Theo tinh thanà cuaû Nghò Ñònh 317, khoaù 14 laø khoùa ñaàu tieân
seõ ñöôïc huaán luyeän chöông trình 4 naêm, nhöng treân thöïc teá
chæ thuï huaná ñöôcï ba namê vaø maõn khoùa ngaøy 1 thaùng 1 naêm
1960 vôùi 126 só quan toát nghieäp.

Khoùa 15, ngoaøi chöông trình quanâ söï, vaên hoùa nhö khoaù 14,
coøn thuï huaán binh chuûng taïi Banmethuot, Pleiku trong voøng
moät thaùng veà thieát giapù , conâ g binh, phaùo binh vaø du haønh hocï
tapä chính saùch Dinh Ñieàn. Ñoàng thôiø caû khoaù du hanø h töø Caø
Mâaâu ñeán Bená Haûi trong thôøi gian hôn moät thaùng ñeå dienã haønh
vaø giôùi thieäu vôùi toaøn daân veà söï lôùn maïnh vaø caûi tieán cuûa
TVBQGVN vôùi chöông trình huaán luyeän 4 naêm bao goàm vaên
hoùa lanã quanâ söï. Khoùa 15 nhaäp tröônø g ngaøy 8 – 5 – 1958 vôiù
64 SVSQ vaø maõn khoùa ngayø 3 – 6 - 1961 taïi tröônø g cuõ vôiù 60
SQ toát nghieäp.

Ngaøy 23 thaùng 11 naêm 1959, vôùi tö theá chuaån bò thuï huaná 4
naêm vaø toát nghieäp vôùi Vaên Baèng Cöû Nhaân Khoa Hoïc Thöïc
Dunï g, trenâ 300 thanh nieân hoïc sinh hônù hôû gia nhaäp Khoaù 16.
Ñaây laø khoùa ñaàu tieân thöïc hieän chöông trình huaán luyeän 4
naêm, neân trong naêm thöù nhaát, sau khi tuyeån löïa, ñaõ thuyeân
chuyeån 52 SVSQ veà tröôøng Haï Só Quan Ñoàng Ñeá Nha Trang
tieáp tuïc thuï huaán thuaàn tuyù veà quaân söï. Vò Chæ Huy Tröônû g lucù
bayá giôø laø Trung Taù Tranà ngoïc Huyeán.

Ngaøy 5 thaùng 6 naêm 1960, Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm ñaõ
ñaët vieân ñaù ñaàu tieân xaây caát TVBQGVN treân ñoài 1515. Vieäc
xayâ caát do nhaø thaàu RMK thöïc hieän trong vonø g moät naêm. Moät
soá trang bò vaø vaät lieäu ñöôïc chuyenå vanä töø Myõ ñeán.

Nhaân buoåi leã Ñatë Vieân Ñaù Ñauà Tienâ , trong phanà huaná tö,ø Toång
Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm ñaõ noùi:

“Nhieäm vuï cuaû TVBQGVN laø ñaoø taïo Caùn Boä Chæ Huy moät thöù
chieán tranh ta phaiû ñöông ñauà : thöù chieán tranh ñoù khonâ g phaûi
laø chieán tranh quaân cuï, moät thöù chieán tranh bamá nutù , hay moät
thöù chieán tranh chæ lieân heä ñeán motä soá quaân nhaân maø thoâi. Thöù
chieán tranh ta phaûi ñoái ñòch laø thöù chieán tranh caùch maïng,

34 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

motä thöù chieán tranh lyù töônû g ñoái ñauà vôùi lyù töôûng, lieân heä tröcï
tieáp ñeán toanø daân vaø trong ñoù yeuá toá tinh thaàn, yeáu toá tin töônû g
vaøo cheá ñoä mình laø quyeát ñònh . . . Bôûi theá, töø quan nieäm, töø
chöông trình ñeán vieäc hoïc taäp, TVBQGVN phaûi phuø hôïp vôùi
ñieàu kieän cuûa: Chiená Tranh Caùch Manï g.”

ÑA HIEÄU 69 35

Sau khi Khoaù 15 manõ khoaù thanù g 6 namê 1961 vaø khu tröôøng
môùi ñaõ xaây caát xong, Boä Chæ Huy nhaø tröôøng vaø Lieân Ñoaøn
SVSQ goàm hai khoùa 16 vaø 17 ñöôïc chuyeån qua tröôøng môùi
toïa laïc treân ngonï ñoài 1515. Khoaù 18 nhaäp hoïc ngaøy 23 thaùng
11 naêm 1961 taïi khu truôøng môiù naøy.

Vì nhu caàu chieán tröôøng, chöông trình huaná luyeân laiï moät lanà
nöõa phaûi thay ñoiå . Khoùa 16 manõ khoùa ngaøy 22 thaùng 12 naêm
1962 vôiù 231 SQ toát nghieäp. Sau khi toát nghieäp, moät soá taân SQ
tieáp tuïc thuï huaán taïi Tröôøng Haûi Quaân (15 SQ) vaø Tröôøng
Khoâng Quanâ (27 SQ) ñeå trôû thanø h SQ khoâng quanâ vaø haûi quaân
nhö chöông trình 4 namê ñaõ aná ñònh.

2. Töø thaùng 2 naêm 1961: Chöông trình huaán luyenä 2 naêm:

Vaøo ñaàu thaäp nieân 60, Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm tuyeân boá
leänh toång ñoäng vieân vaø ñaët Quoác Gia trong tình traïng khaån
tröông. TVBQGVN khoâng theå thoaùt ra khoûi quyû ñaïo cuûa vaän
meänh ñaát nöôùc. Chöông trình huaán huyeän ñöôïc thu goïn laïi
trong hai naêm.

Khoùa 17 vaø Khoùa 18 lienâ tuïc maõn khoaù ngayø 30 thanù g 3 naêm
1963 vaø 23 thaùng 11 naêm 1963 ñeå ñaùp öùng nhu caàu caùn boä
cuûa QÑVNCH treân khaép chieán tröôøng thuoäc 4 Vuøng Chieán
Thuaät.

Khoùa 19 khôûi söï chöông trình huaán luyeän rutù ngaén 2 naêm. Veà
quanâ söï vaãn laáy caên baûn laø ñaøo taïo SQ trung ñoiä tröôûng vaø ñaïi
ñoäi tröôûng, phoái hôïp vôùi lieân quaân binh chuûng. Veà vaên hoùa
töông ñöông vôùi naêm thöù hai ñaiï hocï cuûa cacù truônø g khoa hoïc
kyû thuaät. Khoùa 19 laø khoùa ñaàu tieân nhaäp tröôøng phaûi coù vaên
banè g tuù taøi toanø phaàn.

Tröôùc khi ra tröôøng, cuõng nhö khoùa 16, 17 vaø 18, Khoùa 19
ñöôïc gôiû ñi thuï huaán Röøng Nuiù Sình Laày taïi TTHL Bieät Ñoäng
Quaân Duïc My,õ Nha Trang. Khonâ g may, trong khi hocï baiø Trung
ñoäi taná conâ g ñemâ taïi Honø Khoùi, moät trung ñoiä goàm caùc SVSQ
coù vaàn T, ñaõ ñaïp phaûi mìn vaø gaây neân motä caùi tang ñaàu ñôøi
binh nghieäp cuûa khoùa: 6 SVSQ töû naïn vaø 15 ngöôøi khaùc bò

36 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

thöông.

Khoùa 19 tham döï dieãn haønh Quoác Khaùnh 26 thaùng 10 naêm
1963, mang danh döï ñönù g hanø g ñaàu veà cho nhaø Tröônø g vaø laø
nhaân chöùng cuaû ngaøy Leã Quoác Khaùnh cuoiá cuøng nenà Ñeä Nhaát
Conä g Hoøa.

Ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1963, cuoäc Ñaûo Chaùnh laät ñoå Toång
Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm xaûy ra taïi Saigon, TVBQGVN döôiù söï
chæ huy cuûa trung taù Traàn Ngoïc Huyeán ñaõ ñöa Lieân Ñoaøn
SVSQ (luùc naøy chæ coù khoùa 19, Khoùa 18 ñang thuï huaán taïi
TTHL/BÑQ) ra Dalat phonø g thuû vaø chieám lónh nhönõ g ñòa ñiemå
troïng yeáu nhö ñaøi phaùt thanh, ty ngaân khoá, toøa haønh chaùnh,
Ñôn Döông, Lieân Khöông, M’Lon, Caàu Ñaïi Ninh . . .

Ngayø 21 thaùng 11 naêm 1963, chæ hai ngaøy tröôcù khi Khoùa 18
maõn khoùa, TVBQGVN Dalat laïi moät laàn nöõa, ñöôïc vinh döï
nhaän Tuyeân Döông Coâng Traïng bôûi Saéc Leänh soá 2018/QP/
ND, tuyeân döông TVBQGVN tröôùc Quaân Ñoäi vaø aân thöôûng
Anh Duõng Boäi Tinh Vôùi Nhaønh Döông Lieãu keøm theo Nghò
Ñònh Mang Giaây Bieuå Chöông Maøu Anh Dunõ g Boäi Tinh.

Ngaøy 23 thanù g 11 naêm 1963, Khoùa 18 maõn khoaù döôùi söï chuû
toïa cuûa Ñaïi Töônù g Döông vanê Minh.

Chöông trình huaán luyeän 2 naêm tiepá tuïc aùp dunï g cho khoùa 20,
21 vaø 22A. Khoaù 22 ñöôïc phaân ra laø hai. Khoùa 22A thuï huaán
chöông trình 2 namê vaø maõn khoùa ngayø 20 thanù g 11 naêm 1967.

3. Töø thaùng 12 namê 1966 chöông trình huaná luyeän 4 naêm: haûi, luïc,
khonâ g quanâ

Chöông trình huaná luyeän 4 naêm nhaèm muïc ñích:

 Ñaøo taoï cho Quaân Löcï Vietä Nam Coäng Hoøa nhönõ g Só Quan
Hieän Dòch haûi, luïc, khoâng quaân.

 Ñaøo taïo cho Quoác Gia nhöõng chuyeân vieân kyõ thuaät coù
trình ñoä quaân söï vönõ g chacé , trình ñoä vanê hoaù ñaïi hocï vaø ñaày
ñuû ñöcù tính vaø khaû nanê g laõnh ñaïo.

Khoaù 22B chuyeån tiepá qua chöông trình 4 naêm vaø laø khoùa ñaàu

ÑA HIEÄU 69 37

Trung Töônù g Traàn vanê Ñonâ , Toång Tröônû g Quocá
Phonø g VNCH gané giaây Bieuå Chöông Mauà Anh Duõng
Boäi Tinh leân Quaân Kyø TVBQGVN

tieân hoïc heát chöông trình ñaõ ñeà ra. SQ toát nghieäp ñöôïc caáp
phaùt vaên baèng töông ñöông vôùi tröôøng Kyõ Thuaät Phuù Thoï.
Motä naêm sau khi Khoaù 23 nhaäp tröôøng, neàn Ñeä Nhò Conä g Hoaø

38 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

ra ñôøi. Khoùa 23 tham döï Leã Nhaäm Chöùc
cuûa Toång Thoáng Nguyeãn vaên Thieäu ngaøy
31 thaùng 10 vaø ngayø homâ sau 1 thaùng 11
naêm 1967 dieãn haønh ngaøy Quoác Khaùnh.

Chöông trình 4 naêm ñaõ daønh nhieàu thì giôø
cho SVSQ thöïc taäp chæ huy taïi cacù TTHL,
caùc ñôn vò chieán ñaáu, thuï huaán nhaûy duø
taïi TTHL Hoaøng Hoa Thaùm/SÑ/Nhaûy Duø
vaø du hanø h quan saùt.

Motä söï kieän khoù queân trong giai ñoanï naøy
laø ngaøy 3 thaùng 4 naêm 1970, boïn CS ñaõ
ñoät kích taán conâ g Boä Chæ Huy nhaø tröônø g,
gaây töû thöông cho SVSQ Huyønh Kim
Quang khoùa 25. Hai thaùng sau, ngaøy 13
thaùng 6, boïn CS laïi taán coâng TVBQGVN
moät laàn nöaõ . Nhöng laàn naøy, chuùng ñaõ bò
chaän ngay taïi vonø g ñai phonø g thuû. Maiõ cho ñeán sanù g hoâm sau,
chuùng cuõng khoâng tìm ñöôïc loái thoaùt, vì bò hoûa löïc töø Mieáu
Tienâ Sö, treân lauà Boä Chæ Huy vaø töø Ñoià Baéc vayâ hamõ . Chuùng
chaïy loaïn xaï trong khu thung lunõ g sau Ñaiø Töû Só (sau nayø trôû
thaønh moät hoà nöôùc layá teân laø hoà Huyenà Tranâ ), motä soá cheát taiï
choã (20 ngöôøi), moät soá ñaàu haøng.

Boä Chæ Huy nhaø tröôøng phaùt trieån theo nhu caàu huaán luyeän.
Ñaëc bieät Khoiá Vaên Hoaù Vuï ñöôïc gia taêng ratá nhieuà giaùo sö toát
nghieäp taiï cacù Tröôøng Ñaïi Hocï Myõ, themâ nhieàu khoa veà khoa
hocï kyõ thuaät hình thaønh ñeå giaûng dayï chöong trình ñöôcï phoái
hôïp vaø chaáp thuanä cuûa Boä Quoác Gia Giaoù Duïc.

Trung Ñoaøn SVSQ coù 8 Ñaïi Ñoäi Luïc quaân, 1 Ñaïi Ñoäi Haûi
Quanâ vaø 1 Ñaiï Ñoäi Khonâ g Quaân. Ñaïi Ñoäi Haûi vaø Khonâ g quaân
do SQ thuocä binh chuûng lieân heä lamø SQ Ñaïi Ñoiä Tröôûng.

Chöông trình huaán luyeän 4 naêm ñöôïc aùp duïng ñaày ñuû vaø qui
moâ cho Khoaù 26, 27. Muaø quaân söï cuaû naêm thöù ba, caùc SVSQ
Haiû Quaân vaø Khoâng Quanâ ñöôïc gôiû ñeán TTHL/HQ vaø TTHL/
KQ taïi Nha Trang vaø trôû laïi tröôøng khi muøa vaên hoaù khaiû giaûng

ÑA HIEÄU 69 39

ñeã tieáp tuïc hoïc theâm veà Kiená trucù chieán hamï , khí töônï g, xa loä
phi tröônø g, haøng haiû , canh nonâ g, maùy ñaåy, lieân quan ñeán binh
chuûng cuûa mình.

Ngaøy 27 thaùng 12 naêm 1974, nhaân leã maõn khoùa 27, Toång
Thoná g Vietä Nam Conä g Hoøa Nguyenã vanê Thieäu cuõng ñaõ Tuyeân
Döông Coâng Traïng Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam tröôùc
Quanâ Ñoäi vaø trao gaén Anh Duõng Boäi Tinh vôiù Nhaønh Döông
Lieuã cho Quanâ Kyø cuaû Tröôøng. Nhö vayä Tröônø g Voõ Bò Quoác
Gia Vieät Nam ñaõ 3 laàn ñöôcï Tuyeân Döông Coâng Tranï g tröôcù
Quaân Ñoäi vaø 3 laàn ñöôïc trao gaén Anh Duõng Boäi Tinh vôùi
Nhaønh Döông Lieãu

Hieäp Ñònh Paris kyù keát vaøo ngaøy 27 thaùng 1 naêm 1973 ñaõ ñöa
tình hình Mieàn Nam trôû neân phöùc taïp. Trong boái caûnh naøy
SVSQ khoùa 26 vaø Khoùa 27 ra tröônø g vôiù vanê banè g Cöû Nhanâ
Khoa Hoïc ÖnÙ g Dunï g trong tay vaø ñöôïc tung vaøo chieán tröôøng
maø phöông tieän chiená tranh quaù hanï heïp ñaõ lamø boù tay nhöõng
tanâ SQ vaên voõ toanø taøi.

Laïi moät laàn nöõa khaúng ñònh raèng vaän meänh TVBQGVN gaén
chaët vôùi vaän meänh cuûa Ñaát Nöôùc.

Ba ngaøy sau khi Khoùa 31 hieân ngang chinh phuïc Laâm Vieân
vaøo ngayø 15 thaùng 3 naêm 1975, bonï CS ñaõ baét ñaàu phaùo kích
vaøo trong voøng ñai cuûa nhaø tröôøng.

Ngaøy 30 thanù g 3, leänh di taûn ñöôcï ban hanø h. Döôùi quyeàn chæ
huy cuûa Thieuá Töôùng Laâm Quang Thô, CHT/TVBQGVN, toanø
theå Trung Ñoanø SVSQ vaø Boä Chæ Huy nhaø tröônø g ñaõ an toaøn
veà ñeán Phan Rang. SVSQ boná khoùa 28, 29, 30 vaø 31 ñaõ toû ra
raát can ñaûm, kyû luaät, söùc chòu ñöïng deûo dai, tình anh em raát
khané g khít keo sôn vaø tinh thanà chieán ñaáu voâ cuøng dunõ g caûm.

Ngaøy 21 thaùng 4 namê 1975 hai khoaù 28 vaø 29 cuøng manõ khoùa
motä luùc vaø taát caû ñöôcï gôiû ngay ñeán ñôn vò chiená ñaáu, khoâng
moät ngayø nghæ pheùp. Nhönõ g ngöôøi con thô non daiï naøy cuûa Toå
Quoác ñaõ tham chieán 10 ngaøy trong boái canû h khuûng hoaûng vaø
3 tanâ SQ ñaõ daâng hieán cuocä ñôøi cuaû mình cho Ñatá Nöôùc vaøo

40 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

nhöõng giaây phuùt chieán ñaáu cuoái cuøng cuûa moät Quaân Löïc.

Khoaù 30, nhö con chim ñaàu ñaøn bô vô hoang mang tröôùc tình
theá ñen toái, Khoùa 31 vöøa “ñöùng daäy Taân SVSQ” cuõng baên
khoaên lo aâu veà soá phaän cuûa mình, thì ngaøy 30 thaùng 4 naêm
1975, Ñaïi Töôùng Döông vaên Minh tuyeân boá ñaàu haøng vaø ra
leänh buoâng suùng chôø baøn giao.

Thi haønh meänh leânh cuûa thöôïng caáp, Heä thoáng Töï Chæ Huy
cuaû Trung Ñoaøn SVSQ raõ tan theo vaän meänh khaéc nghieät ñaày
ñau thöông vaø nhuïc nhaõ.

BOÄ CHÆ HUY/TVBQGVN:

Moät caùch tonå g quaùt, TVBQGVN ñöôïc toå chöùc thaønh ba khoái:
Tham Möu, Vanê Hoùa Vuï vaø Quaân söï vu.ï

1. Khoái Tham Möu: Bao goàm khoiá Chieán Tranh Chính Trò, Lieân
Ñoaøn Yeåm Trôï vaø caùc phoøng chuyeân moân lieân heä nhö Phoøng
Toå Chöùc, Phoøng Nghieân Cöùu Keá Hoaïch, Phoøng Toång Quaûn
Trò, Phonø g Tiepá Vaän v.v.v. .

2. Quaân Söï Vuï:

Tracù h nhiemä huaná luyenä chieán thuaät, truyeàn tin, quanâ cu,ï coâng
binh, phaùo binh v.v.v. gomà caùc Khoa nhö: chieán thuaät, vuõ khí,
binh chuûng toång quaùt, theå duïc v.v.v...

3. Vaên Hoùa Vuï:

Phuï traùch giaûng daïy chöông trình vaên hoùa tuøy theo nhu caàu
cuûa töøng giai ñoaïn hai namê hoaëc 4 naêm.

Ngaøy 13 thanù g 12 naêm 1966, Thuû Töôùng Chính Phuû kyù Nghò
Ñònh taùi laäp chöông trình 4 naêm baét ñaàu aùp duïng cho Khoùa
22B vaø töø ñoù SVSQ ñöôïc giaûng daïy trình ñoä hoïc vaán töông
ñöông vôiù caùc tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoc Kyõ Thuaät.

Vaên Hoùa Vuï goàm caùc Khoa nhö: sinh ngöõ, nhaân vaên, Khoa
hocï Xaõ hoäi, Toanù , conâ g chaùnh, khoa cô khí, quanâ sö,û kyõ thuaät
dieän, kyõ thuaät canh noâng v.v.v...; phoøng thính thò Anh ngöõ,

ÑA HIEÄU 69 41

phoøng thí nghieäm hoùa hoïc, vaäy ly,ù nhaø thí nghieäm naëng, nhaø
in sacù h giaùo khoa, v.v.v...
KEÁT LUAÄN:
Töø thôøi kyø phoâi thai thanø h lapä taïi Ñaäp Ñaù Hueá ñeán thôøi kyø phatù
trieãn taïi Dalat, TVBQGVN ñöôcï noåi tiená g laø moät quanâ tröôøng
lônù nhatá Ñonâ g Nam AÙ vaø ñaõ cung capá cho QLVNCH khoanû g
5.901 só quan öu tuù cuûa Ñatá Nöôùc. Hoï laø nhöõng caáp chæ huy
ñaày thao löôcï vaø dunõ g caûm treân chieán tröôøng, hoï cunõ g laø nhöõng
caùn boä laõnh ñaïo noàng coát cuûa chính phuû VNCH, hoï coøn laø
nhönõ g chuyeân vieân taøi ba loãi laïc taiï haäu phöông. Hoï laø nhöõng
ngöôøi con thaân yeuâ ñaõ hy sinh xöông mauù xaây döïng ñaát nöôùc
baûo veä ngoïn côø Vanø g Ba Soïc Ño,û bieåu töônï g cuaû Töï Do – Danâ
Chuû.
Vì theá côø chính trò quoác teá, TVBQGVN tuy khoâng coøn nöõa,
nhöng Danh Xöng, Tinh Thaàn vaø Truyeàn Thoøng TVBQGVN
maõi maiõ soáng trong loøng ngöôiø danâ Vieät . Con chauù cuaû theá heä
cha oâng seõ tiepá noái nhö moät ngoïn ñuoác thieâng truyeàn sinh töø
theá heä naøy qua theá heä khaùc ñeå thaép saùng nieàm kieâu haõnh vaø
vinh danh cho nhönõ g ngöôøi con yeâu Toå Quocá cunø g moät Tröôøng
Meï maø sinh ra.

Tinh thaàn TVBQGVN baát dieät!

Seattle, ngayø 20-10-2003
Töø Cao Nguyeân

42 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

CAÙC VÒ CHÆ HUY TRÖÔÛNG
TVBQGVN

Giai ñoaïn thöù nhatá : EcÙ ole des Officers

Vietnamiennes taiï Ñapä Ñaù Hueá

- Trung Taù Chaix 1948

EÙcole Militaire-Interarmes de Dalat taiï thanø h phoá

Dalat

- Trung Taù Gribius 1950

- Thieáu Taù Lefort 1951

- Thieáu Taù Cheviotte 1953

Giai ñoanï thöù hai: Tröônø g Voõ Bò Lienâ Quanâ Dalat töø

namê 1954 ñeán 1959.

- Trung Taù Nguyenã vaên Chuanâ 1954

- Trung Taù Nguyeãn vanê Thieäu 1955

- Ñaïi Taù Hoà vanê Toá 1957

- Trung Taù Nguyeãn vaên Thieäu 1958

Giai ñoanï thöù ba: Tröônø g Voõ Bò Quocá Gia VN Dalat

töø namê 1959 ñeán 1975

- Thieáu Töônù g Leâ vaên Kim 1959

- Trung Taù Traàn ngocï Huyená 1961

- Thieáu Töônù g Tranà Töû Oai 1963

- Ñaïi Taù Tranà vanê Trung 1964

- Chuanå Töônù g Nguyeãn vanê Kieåm 1964

- Ñaïi Taù Laâm quang Thô 1965

- Ñaïi Taù Ñoã ngocï Nhanä 1966

- Thieáu Töônù g Laâm quang Thi 1968

- Thieáu Töônù g Lamâ quang Thô 1971

ÑA HIEÄU 69 43

Trung Taù Trung Taù

Nguyenã Vanê Chuaân Nguyenã Vaên Thieäu

töø 1954 ñená 1955 töø 3/1955 ñeán 7/1957
& töø 7/1958 ñeán 2/1959
Ñaiï Taù
Hoà vanê Toá Thieuá Töônù g
Leâ vanê Kim

töø 7/1957 ñená 7/1958 töø 1959 ñeán 1961

44 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

Trung Taù Thieáu Töôùng
Traàn ngoïc Huyená Traàn Töû Oai

töø 1961 ñená 1963 töø 1963-1964

Ñaiï Taù Chuaån Töôùng
Nguyenã vanê Trung Nguyenã vanê Kiemå

1964 töø 1964 ñená 1965

ÑA HIEÄU 69 45

Ñaïi Taù Ñaïi Taù
Laâm Quang Thô Ñoã ngoïc Nhanä

töø 1965 ñená 1966 töø 1966 ñená 1968
töø 1971 ñená 1975

Trung Töôùng
Laâm Quang Thi

töø 1968 ñeán 1971

46 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

DANH SAÙCH CACÙ KHOAÙ
CUÛA TVBQGVN

Teân Khoùa Ngaøy Khai Gianû g Ngayø Manõ Khoaù

Thuû Khoa Soá Löônï g Sæ Quan Totá Nghiepä
1/12/48 1/6/49
Khoaù 1: Phan Boiä Chauâ 63 56
Nguyenã Höõu Coù

Khoùa 2: Quang Trung 1/9/49 1/7/50
Hoà Vanê Toá 109 103

Khoaù 3: Tranà Höng Ñaïo 1/10/50 24/6/1951
Buiø Dzinh 145 107

Khoùa 4: Lyù Thöônø g Kieät 11/4/51 1/12/51
Nguyeãn Cao Albert 120 90

Khoùa 5: Hoanø g Dieäu 1/8/51 1/5/52
Döông Hieáu Nghóa 250 246

Khoaù 6: Ñinh Boä Lónh 16/12/1951 1/10/52
Lyù Toøng Baù 200 181

Khoùa 7: Ngoâ Quyeàn 16/5/1952 1/2/53
Tröông Quang Anâ 130 123

Khoùa 8: Hoaøng Thuïy Ñonâ g 15/10/1952 1/7/53
Nguyenã Baù Thìn 250 183
töï Long

ÑA HIEÄU 69 47

Khoùa 9: Huynø h Vanê Louis 1/7/53 1/6/54
Nguyeãn thaønh Toaïi 180 150

Khoùa 9 Phuï: Ñoáng Ña 1/9/53 16/3/1954
Nguyenã Xuaân Dieuä 120 114

Khoùa 10: Traàn Bình Troïng 1/10/53 1/6/54
Nguyenã taán Ñaït 525 430

Khoaù 10 Phuï: Cöông Quyetá 19/3/1954 1/10/54
247
Ngoâ vanê Lôiï 300
1/5/55
Khoaù 11: Phaïm Conâ g Quanâ 1/10/54 167

Ngoâ Vanê Phatù 188 ?/11/1955
200
Khoùa 11 Phuï: Vöông xuaân Só 1/11/54
1/12/56
Nguyenã vanê Ngaø 210 147

Khoaù 12: Conä g Hoaø 15/10/1955 16/4/1958
Phamï Phunø g 150 190

Khoaù 13: Thoná g Nhaát 24/4/1956 17/1/1960
Nguyenã vaên Baù 210 126

Khoùa 14: Nhaân Vò 7/2/57 3/6/61
Nguyenã Cao Ñaøm 137 60

Khoaù 15: Leâ Lôiï 23/11/1959 22/12/1962
Voõ Trung Thöù 64 231

Khoaù 16: Aáp Chiená Löôcï 23/11/1959
Buøi Quyeàn Gaàn 400

48 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa

Khoùa 17: Leâ Lai 14/11/1960 30/3/1963
Vónh Nhi 270 192

Khoùa 18: Buøi Nguôn Ngaûi 23/11/1961 23/11/1963
Nguyeãn Anh Vuõ 201 189

Khoaù 19: Nguyenã Traiû 26/11/1962 28/11/1964
Voõ thanø h Khanù g 413 390

Khoùa 20: Nguyenã coâng Tröù 9/12/63 20/11/1965
412
Quach Tinh Canà 425
26/11/1966
Khoùa 21: Chieán Thané g 14/12/1964
Noâng Thoân 240 234
Mai vaên Hoaù
12/12/67
Khoùa 22A: Huynø h vanê Thaoû 6/12/65 163

Nguyenã vanê An 165 12/12/69
96
Khoùa 22B: Tröông quang Aân 6/12/65
18/12/1970
Nguyenã ñöcù Phoáng 100 241

Khoaù 23:Nguyenã ñöùc Phoná g 12/12/66 17/12/1971

Traàn vónh Thuaná 282 245

Khoùa 24: Ñaïi Töôùng 7/12/67 12/12/72
Ñoå Cao Trí 317
Vuû xuaân Ñöcù 258

Khoùa 25: Quyetá Chiená 10/12/68
Tatá Thané g 300
Nguyenã anh Dunõ g

ÑA HIEÄU 69 49

Khoaù 26: Trung Töôùng 24/12/1969 18/1/1974
Nguyeãn Vieát Thanh 196 175
Nguyeãn vaên Löôïng

Khoaù 27: Chuaån Töônù g 28/12/1970 27/12/1974
Tröông Höõu Ñöcù 192 182
Hoanø g vaên Nhuaän

Khoùa 28: Ñaiï Taù 24/12/1971 21/4/1975
Nguyeãn ñình Baoû 330 250(*)
Hoà Thanh Sôn

Khoùa 29: Hoanø g Leâ Cöôøng 29/12/1972 21/4/1975
300(*)
Ñaøo coâng Höông 315

Khoùa 30: 31/1/1974 Leã Gané Alpha
223 31-3-1974

Khoùa 31: 10/1/75 Leã Gaén Alpha
243 15-3-1975

Ghi chu:ù * Soá löônï g SQ toát nghiepä chöa ñöôcï xaùc nhaän
Soá löônï g Só Quan totá nghieäp töø Khoaù 1 ñeán Khoùa 23 canê cuù theo
taiø lieuä danh sacù h cuûa Boä TTM aán hanø h.

50 Tröôøng Meï, Baïn Cuõ, Thaày Xöa


Click to View FlipBook Version