The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Suhaillah Johan, 2019-12-11 06:08:40

MANUAL PENGURUSAN SHAMS 2020

MANUAL PENGURUSAN SHAMS 2020

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

ISI KANDUNGAN MANUAL PENGURUSAN SHAMS 2020 MUKA
SURAT
PERKARA
1
Kata-Kata Aluan Pengetua 2
Maklumat Diri 3
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Visi Kementerian Pendidikan Malaysia 4
Misi Kementerian Pendidikan Malaysia
Visi SMKA SHAMS 5
Misi SMKA SHAMS 6
Moto SMKA SHAMS 7
Falsafah SMKA SHAMS 8
Slogan SMKA SHAMS 9
Nilai SMKA SHAMS 10
Piagam Pelangan 11
Murid 12-14
Ibu Bapa 15
Guru 16-18
Stakeholder 19-26
Sejarah Sekolah 27
Profil Sekolah 28
Mata Pelajaran Yang Ditawarkan 29
Kelab & Permainan, Persatuan Akademik & Pasukan Badan Beruniform Yang Ditawarkan 30
Pelan Kedudukan Kelas Dan Bilik-Bilik Khas 31
Carta Organisasi Pengurusan Sekolah 32
Carta Organisasi Induk Sekolah 33
Senarai Nama Guru 34
Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 35
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 36
Panduan Am Guru dan AKP 37
Kalendar 2020 38
Penggal Persekolahan 2020 39
Takwim : Januari 2020 40
Takwim : Febuari 2020 41
Takwim : Mac 2020 42
Takwim : April 2020
Takwim : Mei 2020 43
Takwim : Jun 2020
Takwim : Julai 2020
Takwim : Ogos 2020
Takwim : September 2020
Takwim : Oktober 2020
Takwim : November 2020
Takwim : Disember 2020
Jadual Pembayaran Gaji Kakitangan Awam 2020
QR Code Pengurusan dan Pentadbiran
QR Code Pengurusan Kurikulum
QR Code Pengurusan Kokurikulum
QR Code Pengurusan Hal Ehwal Murid
QR Code Pengurusan Tingakatan Enam
QR Code Pengurusan AKP
QR Code Lampiran

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

KATA ALU-ALUAN PENGETUA

Segala pujian bagi Allah S.W.T, serta selawat atas Nabi Muhammad S.A.W kerana Manual
Pengurusan Guru dan AKP SMKA Sheikh Haji Mohd Said (SHAMS) telah berjaya dihasilkan.
Jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Penyediaan Manual Pengurusan dan Barisan Pentadbir
yang telah berusaha menyusun manual ini. Besarlah harapan saya agar ianya dapat dimanfaatkan oleh
seluruh warga SHAMS dengan menjadikannya panduan dalam menyempurnakan tugasan serta
meningkatkan kualiti kerja.

Merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) melalui gelombang 2 dan
transformasinya (2016 – 2020) adalah agenda utama negara. Justeru itu bagi memastikan aspirasi
murid dan aspirasi sistem dapat dilaksanakan dengan terancang dan berjaya, adalah menjadi
tanggungjawab semua untuk memacu kekuatan dan peluang yang ada pada setiap personal di sekolah
ini. Potensi murid sentiasa digilap melalui Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) berkualiti,
merentas serta kompetensi guru sentiasa diberikan tambah nilai. Ayuh, kita perkasakan
kecemerlangan Pdpc di dalam Bilik Darjah pada tahun 2020 ini. Melalui pelbagai eleman
Transformasi Pendidikan, saya yakin semua warga SHAMS dapat merealisasi dan akan terhasilnya
generasi Al-Quran yang seimbang dunia dan akhirat.

Saya terus menyeru agar warga SHAMS menyuburkan budaya kerja sepasukan dengan
membina keupayaan, kepakaran, kemahiran dan pengetahuan antara satu sama lain. ‘Team Work’
yang paling berkesan dihasilkan apabila semua individu yang terlibat mengharmonikan sumbangan
mereka dan berusaha ke arah matlamat yang sama. Tidak ada dalam kalangan kita yang bekerja secara
bersendirian dan membebankan.

Jadikanlah tugas dan tanggungjawab kita sebagai ibadah. Bekerjalah dengan penuh
kegembiraan dan kasih sayang. Ayuh bersama kita budayakan Lima Nilai Utama SMKA SHAMS
dan membugarkan slogan SEDERAP BERSAMA dalam semua perkara. Amin.

PUAN HAJAH NURI BINTI AB HAK
Pengetua

SMKA Sheikh Haji Mohd Said Seremban Negeri Sembilan

1

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
MAKLUMAT DIRI

Nama Penuh
No. Fail JPNS
No. Kad Pengenalan

Tarikh Lahir
Alamat Rumah /
Alamat Surat Menyurat

Jantina
Warganegara
Bangsa & Agama
Taraf Perkahwinan
Nama Suami / Isteri
Jawatan & Gred

No Telefon
Tarikh Mula Berkhidmat

Tarikh Sah Jawatan
Tarikh Lantikan Pertama

Tarikh Lantikan
ke Jawatan Sekarang

Tarikh
Pengistiharaan Harta
Opsyen Perkhidmatan

Tarikh Pencen
Kelulusan Akademik 1.

2.
3.
Kelulusan Ikhtisas 1.
2.
Senarai Tugas Semasa 1.
2.
3.
4.
5.

2

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari

segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berktrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan Berkualiliti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

VISI SMKA SHAMS

SMKA SHAMS Menjadi Institusi Pendidikan Islam Yang Unggul Di Malaysia

MISI SMKA SHAMS

Memberikan Pendidikan Berkualiti Untuk Menjana Pelajar Cemerlang
Di Dunia dan Sejahtera Di Akhirat Berdasarkan Aspirasi Agama dan Negara

MOTO SMKA SHAMS
Dunia dan Akhirat Tuntutan Hidup

Kedua-dua bidang ilmu iaitu ilmu akademik dan ilmu agama sama pentingnya dan dituntut
oleh pelajar-pelajar sekolah ini. Keseimbangan ini jelas untuk memantapkan kehidupan
eseorang insan muslim.

FALSAFAH SMKA SHAMS

Usaha Berterusan Mendidik Berteraskan Al-Quran Dan Al-Sunnah Ke Arah Melahirkan
Pelajar Yang Berilmu Pengetahuan, Berkemahiran, Bersahsiah Mulia,Bertaqwa Dan Menjadi
Hamba Allah Yang Bertanggungjawab Kepada Agama, Diri, Keluarga, Ummah Dan Negara.

SLOGAN SMKA SHAMS

Anak Yang Baik Mendengar Kata

NILAI SMKA SHAMS

Sepakat
Hormat Menghormati
Akauntabiliti
Menepati Masa
Sejahtera

3

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

KAMI WARGA PENDIDIK SMKA SHAMS,
DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM AKAN MENUMPUKAN USAHA KAMI :

MURID
Menyempurnakan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada bulan Julai.
Memeriksa dan menyemak pelajaran semua kerja murid yang diberi.
Menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
Melaksanakan penilaian yang berkualiti.
Memberikan peluang kepada murid-muridmenyertai bidang kokurikulum mengikut
minat dan bakat melalui penglibatan yang menyeluruh.
Memberikan latihan yang mencukupi supaya murid memperoleh kemahiran dalam
bidang yang disertai.
Memberikan layanan yang adil dan saksama kepada semua murid dalam semua aspek
pendidikan.
Mewujudkan prasarana dan suasana yang kondusif dan harmoni supaya murid
memperoleh pendidikan yang sempurna.
Menjaga kebajikan dan keselamatan murid pada setiap masa

IBU BAPA
Menguruskanpendaftaran murid sekolah dan asramadengancekap dan sistematik.
Memberimaklumbalaskeputusanujian dan peperiksaankepadaibubapadalamtempoh 3
mingguselepasujian dan peperiksaan.
Memberi layanan mesra ke pada semua ibubapa dan penjaga yang berurusan di
kaunter dan sekolah

GURU
Memastikan guru dan kakitangan mendapat peluang serta layanan adil dan saksama
dalam tugas dan tanggungjawab.

STAKEHOLDER
Memastikan setiap arahan dan pemohon andari KPM, JPN, dan PPD dapat diberi
jawapan dalam tempoh yang ditetapkan.

4

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

SEJARAH SEKOLAH
Pada 1 Jun 1959 , sekolah ini mula beroperasi di bangunan Istana Lama Seri
Menanti,Kuala Pilah dengan jumlah pelajar seramai 40 orang lelaki sahaja, dikenali dengan nama
Sekolah Ugama Menengah Tinggi (SUMT) Negeri Sembilan dibawah kelolaan kerajaan Negeri
Sembilan. Penubuhan sekolah ini telah mendapat perkenan daripada DYMM Yang Dipertuan
Besar Negeri Sembilan ke 9, Al-Marhum Tuanku Munawir Ibni Al-Marhum Tuanku Abdul
Rahman.

Pada tahun 1963, bermulanya pengambilan pelajar perempuan seramai 20 orang. Pada
tahun 1964, bilangan pelajar seramai 135 orang iaitu 90 orang pelajar lelaki dan 45 orang pelajar
perempuan berpindah ke bangunan tetapnya di atas tapak seluas 11 ekar di Jalan Tunku
Kurshiah, Seremban. Istiadat pembukaan rasmi SUMT,Negeri Sembilan ini telah
disempurnakan oleh DYMM Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan ke 9, Al-Marhum Tuanku
Munawir Ibni Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman pada 25 Mei 1965 bersamaan dengan 29
Muharam 1385 Hijrah.

Pada tahun 1977, Sekolah Ugama Menengah Tinggi (SUMT) telah diambil alih oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia. Nama sekolah telah ditukar daripada SUMT kepada SMKU
Seremban (Sekolah Menengah Kebangsaan Ugama, Seremban).

Sempena sambutan Jubli Perak (25 tahun) iaitu pada 21 Julai 1984 bersamaan 25 Syawal
1402 Hijrah, nama sekolah sekali lagi bertukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sheikh Haji Mohd Said,Seremban (SMKA SHAMS,Seremban).Upacara perasmian sambutan
Jubli Perak ini telah disempurnakan oleh DYMM Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan ke
10, Al-Marhum Tuanku Jaafar Ibni Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman.Nama sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Haji Mohd Said,Seremban ini terus kekal digunakan
sehingga ke hari ini.

Pada tahun 2008, SMKA SHAMS telah menerima pengiktirafan sebagai Sekolah Kluster
Kecemerlangan. Pada 1 Jun 2009, SMKA SHAMS mengadakan Sambutan Jubli Emas
penubuhannya yang ke-50 tahun. Upacara perasmian telah disempurnakan oleh YAB Menteri
Besar Negeri Sembilan, Dato’ Seri Utama Mohamad bin Hasan.

5

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah SMKA Sheikh Haji Mohd Said

Alamat Sekolah Jalan Tunku Kurshiah

Kod Sekolah 70400 Seremban Negeri Sembilan
Lokasi
NRA 4001
Gred Sekolah
Jenis Bantuan Bandar
Daerah Pentadbiran
A
Jenis Murid
Sekolah Kerajaan
Maklumat
Komunikasi Seremban

Nama Pengetua Lelaki dan Perempuan
Luas Kawasan Sekolah
Telefon 06-7623778
Sesi Persekolahan
Bilangan Murid Faksimili 06-7627276

Bilangan Murid Asrama E-mel Rasmi [email protected]
Bilangan Kelas
Tingkatan Blog Rasmi http://nra4001smkashams.blogspot.com
Bilangan Guru
Bilangan AKP Puan Hajah Nuri binti Ab Hak

11 ekar

1 sesi (Sidang Pagi)

800 orang

450 orang

29

Satu hingga Enam

68 orang

16 orang

Lokasi Sekolah

Loglitude Google Map : 2°44'06.6"N 101°57'01.9"E
6

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN DI SMKA SHAMS

MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1 - TINGKATAN 3)

1 Bahasa Melayu 7 Geografi
2 Bahasa Inggeris 8 Pendidikan Islam
3 Bahasa Arab 9 Pendidikan Seni Visual
4 Matematik 10 Asas Sains Komputer
5 Sains 11 Reka Bentuk dan Teknologi
6 Sejarah 12 Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

MENENGAH ATAS ALIRAN SAINS (TINGKATAN 4 & TINGKATAN 5)

1 Bahasa Melayu 8 Biologi
2 Bahasa Inggeris 9 Fizik
3 Bahasa Arab 10 Pendidikan Syariah Islamiah
4 Matematik 11 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
5 Matematik Tambahan 12 Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
6 Sejarah 13 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan (KBSM)
7 Kimia

MENENGAH ATAS ALIRAN SASTERA (TINGKATAN 4 & TINGKATAN 5)

1 Bahasa Melayu 8 Ekonomi
2 Bahasa Inggeris 9 Prinsip Perakaunan
3 Bahasa Arab 10 Pendidikan Syariah Islamiah
4 Matematik 11 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
5 Matematik Tambahan 12 Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
6 Sejarah 13 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan (KBSM)
7 Sains

PAKEJ TINGKATAN 6

PAKEJ 1 PAKEJ 2
1. Pengajian Am 1. Pengajian Am
2. Bahasa Arab 2. Bahasa Arab
3. Usuludin 3. Usuludin
4. Syariah 4. Syariah
5. Sejarah 5. Bahasa Melayu
6. MUET 6. MUET

7

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

KELAB & PERMAINAN, PERSATUAN AKADEMIK & PASUKAN BADAN
BERUNIFORM YANG DITAWARKAN DI SMKA SHAMS

PERSATUAN WAJIB

Badan Agama Dakwah dan Rohani
(BADAR)

PERSATUAN AKADEMIK

1 Persatuan Bahasa Arab 5 Persatuan ERT
2 Persatuan Bahasa Melayu 6 Persatuan Sejarah
3 Persatuan Bahasa Inggeris 7 Persatuan Sains, Teknologi,
4 Persatuan Geografi
Kejuruteraan dan Matematik (STEM)

KELAB

1 Kelab Kerjaya 10 Kelab Falak
2 Kelab Koperasi 11 Kelab SPBT
3 Kelab Pengguna 12 Kelab Robotik
4 Kelab Tunas Niaga 13 Kelab Rekacipta
5 Kelab Seni Visual / Khat 14 Kelab Komputer
6 Kelab Kemahiran Al-Quran 15 Kelab Rukun Negara
7 Kelab Media / Kelab Pustakawan 16 Kelab Kesenian Budaya Islam
8 Kelab Pencinta Alam / Kitar Semula 17 Kelab Keselamatan Jalan Raya
9 Kelab Fotografi dan Sidang Redaksi

UNIT BADAN BERUNIFORM

1 Persatuan Bulan Sabit Merah 4 Pergerakan Puteri Islam Malaysia
2 Kadet Bomba dan Penyelamat 5 Pandu Puteri Ranjer
3 Kadet Remaja Sekolah 6 Pandu Puteri Remaja

KELAB PERMAINAN

1 Olahraga 7 Bola Jaring
2 Bola Sepak 8 Ping Pong
3 Bola Baling 9 Sepak Takraw
4 Petanque 10 Bola Tampar
5 Tenis 11 Badminton
6 Catur 12 Memanah

8

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

PELAN KEDUDUKAN KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS

BLOK H

Asrama Putera

Asrama Putera

Asrama Putera & Rumah Warden

Dewan Makan Aspura Dapur Asrama

BLOK G

B. Inovasi Geo 1 Ihsan 1 Ikhlas Bilik Kebudayaan Islam 1 Ikram
Bilik P.Diri Makmal Masakan Bilik
Makmal Jahitan Bilik Guru KH PIBG
Koperasi Bilik Sumber
KH Bilik Bilik Bengkel Bengkel
Ketua Pelajar KH
Kokurikulum KH

Surau BLOK F
Al-Hidayah
Pusat Sumber Ting 6 Bilik Kuliah Ting 6 Bilik PSV TML
Makmal PI TMP
1 Irsyad 1 Islah 2 Islah 2 Ihsan TML
Balai TMP
Cerap T6 1 Ibnu Rusyd T6 2 Al Farabi T6 2 Al Ghazali T6 1 Ibnu Khaldun

Koperasi Bilik BOSS Bilik Guru Ting 6 Bilik Kesihatan Stor

2 Ikhlas BLOK E 2 Irsyad TMP
2 Ikram 4 Islah TG
BBM SALC 4 Irsyad 4 Ikram TML
4 Ikhlas
4 Ihsan

BLOK D

Taman 3 Ihsan 3 Ikhlas 3 Ikram 3 Islah 3 Irsyad
Semenanjung Bilik PAK 21
Bilik GKMP Bilik Bilik Bilik
Makmal Rendah
Sains 1 Disiplin POW Kaunseling

Bilik Persediaan Makmal Rendah Makmal Rendah

PM Sains 2 Sains 3

BLOK C

5 Ihsan 5 Ikhlas 5 Ikram 5 Islah 5 Irsyad
Bilik SUP Galeri Anugerah
Stor Pejabat Balai Al-Hikmah Pejabat Sekolah & Bilik Pentadbir

Bilik Guru Galeri Sejarah TGL TGP Dewan
Ibnu
BLOK B Abbas
Asrama Puteri
Mussola Aspuri Bilik Bilik Kecemerlangan Asrama Puteri Bilik Bilik Cerdik Pejabat Asrama
BADAR Pendidikan Islam (SKK) Asrama Puteri PIALA
Dwn Makan Aspuri TML TMP

Kantin Catur (SKK) & Warden

Dewan DATARAN ANUGERAH Q
Ibnu Kathir
Perpustakaan Al-Ulum Bilik Theaterette An-Nasyrah

TGP Bilik Kecemerlangan Bahasa Arab Pusat Akses Makmal Biologi

Makmal Kimia Bilik Persediaan PM Makmal Fizik Stor

Makmal Komputer

Kuarters Rumah Rumah
Guru HEM Pengetua

Petunjuk :
TML : Tandas Murid Lelaki
TMP : Tandas Murid Perempuan
TGL : Tandas Guru Lelaki
TGP : Tandas Guru Perempuan
PIALA : Pusat Informasi Lailawati
POW : Pusat Operasi Wawasan

9

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH

PN. HJH. NURI BINTI AB HAK
PENGETUA

EN. MOHD NASARUDDIN EN. DARMADI BIN PN. ROSIAH BINTI OTHMAN EN. AZIMI BIN OTHMAN
BIN MOHD HASSIM ZULKEFLY PK KOKURIKULUM PK TINGKATAN 6
PK PENTADBIRAN PK HEM

PN. ZAHARIAH BINTI PN. NORMILA BINTI PN. SAMSIAH BINTI PN. FATIN AZIRAH CHONG PN. KAMARIAH BINTI
BUNTAL SAAT MAT YUSOF BINTI ABDULLAH OSMAN

GKMP PAI GKMP GKMP SAINS & GKMP GKMP TEKNIK &
BAHASA MATEMATIK KEMANUSIAAN VOKASIONAL

10

CARTA ORGANISASI INDUK S

PEN

PERSATUAN
IBU BAPA DAN

GURU

PENOLONG GURU PENOLO
KANAN BIMBINGAN DAN KANAN H
EHWAL M
PENTADBIRAN KAUNSELING

GKMP SAINS GKMP GKMP GKMP GKMP TEKNIK PENGURUSAN
& MATEMATIK KEMANUSIAAN PAI BAHASA & VOKASIONAL HEM

KETUA KETUA KETUA KETUA KETUA DISIPLIN KEBAJIKAN PEN
PANITIA PANITIA PANITIA PANITIA PANITIA MURID MURID
- Matematik - Geografi - PQS - Bahasa Melayu - Prinsip
- Matematik Tamb - Sejarah - PSI - Bahasa Inggeris Perakaunan
- Biologi - PJPK - Bahasa Arab - Ekonomi
- Fizik - PSK - Pendidikan - RBT
- Kimia - PSV Islam - ASK
- Sains

SPBT SAHSIAH KESIHA

PENTADBIRAN MAJLIS KETU
PELAJAR

KURIKULUM LEMBAGA PUSAT SUMBER PENGURUSAN TRANSFORMASI
DISIPLIN SEKOLAH KLUSTER PENDIDIKAN

SEBUTHARGA JADUAL PENTAKSIRAN KEWANGAN PENGURUSAN
WAKTU & PENILAIAN & AKAUN ASET

KETUA PEMBANTU
TADBIR (N26)

PEMBANTU JURUTEKNIK PEMBANTU PEMANDU PENYELIA PELAJ
TADBIR (N22/N19) KOMPUTER (FT19) TADBIR (H11) ASRAMA (N26) ASRA

/NKUP) KETUA PENYELIA ASRAMA
WARDEN (N22/N19)
KETUA
PEMBANTU
PEMWABRADNENTU MAKMAL (C22)
OPERASI (N14/N11)
PEMBANTU
KETUA MAKMAL (C19)
WARDEN

PERKHIDMATAN PERKHIDMA
MAKANAN BERMASAK KAWALA

Swasta KESELAMATAN
Swasta

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
SMKA SHEIKH HAJI MOHD SAID

NGETUA

ONG PENOLONG PENOLONG
HAL KANAN KANAN
MURID
KOKURIKULUM TINGKATAN
PENGURUSAN 6
ASRAMA KOKURIKULUM 1 MURID PEMBANGUNAN DATA &
1 SUKAN SUKAN PAJSK PENYELARAS
KOKURIKLUM
SEKOLAH
SU
NGURUSAN BIASISWA RIMUP MAJALAH KOPERASI MAJLIS PEPERIKSAAN
MURID BANTUAN SEKOLAH SEKOLAH SUKAN
SU SEKOLAH KETUA UNIT
KOKURIKULUM - Pengajian Am
SU - Bahasa Arab
SUKAN - Syariah
- Usuluddin
ATAN FIZIKAL SEKOLAH - Sejarah
- Bahasa Melayu
- MUET

UA KESELAMATAN &
KECERIAAN

UNIT BADAN KELAB / SUKAN /
BERUNIFORM PERSATUAN PERMAINAN

KETUA
WARDEN

WARDEN

JAR
AMA

ATAN PERKHIDMATAN
AN PEMBERSIHAN ASRAMA
N ASRAMA
Swasta

11

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

SENARAI NAMA GURU

Bil Nama Jawatan Gred No Telefon & Emel
1 Nuri binti Ab Hak Pengetua DG54 019-6635632
(KUP) [email protected]
2 Mohd Nasaruddin bin Penolong Kanan DG52 013-6306952
Mohd Hassim Pentadbiran (KUP) [email protected]
Penolong Kanan DG48 016-2339456
3 Darmadi bin Zulkifly Hal Ehwal Murid Spien92gmail.com
Penolong Kanan DG52 019-6594740
4 Rosiah binti Othman Kokurikulum (KUP) [email protected]
Penolong Kanan DG52 017-6767875
5 Azimi bin Othman Tingkatan 6 (KUP) [email protected]
GKMP Sains & DG52 019-2690886
6 Samsiah binti Mat Yusof Matematik (KUP) [email protected]
GKMP. Teknik & DG52 016-2625418
7 Kamariah binti Osman Vokasional / Guru (KUP) [email protected]
Amali
8 Normila binti Saat GKMP Bahasa DG52 012-3201916
(KUP) [email protected]
9 Zahariah binti Buntal GKMP Pendidikan DG52 012-6987981
Islam (KUP) [email protected]
10 Fatin Azirah Chong binti GKMP Kemanusiaan DG48 012-6617435
Abdullah (KUP)
PPP / Guru Cemerlang DG44 013-2168090
11 Nur Hazirah binti Baharin Matematik (KUP) [email protected]
PPP / Guru Cemerlang DG44 012-6562252
12 Norhaslinda binti Abdul Kimia (KUP) [email protected]
Samad PPP Tingkatan 6 DG54 017-6226298
(KUP) [email protected]
13 Hamzani binti Hamzah PPP Tingkatan 6 DG52 017-3882212
(KUP) [email protected]
14 Mohd Rasul bin Abu PPP Tingkatan 6 DG52 019-6536508
(KUP) [email protected]
15 Nahayati binti Abd Ghani PPP Tingkatan 6 DG54 013-3452414
(KUP) [email protected]
16 Sawiyah binti Zainal PPP Tingkatan 6 DG52 016-3264584
(KUP) [email protected]
17 Norfazilah binti Ismail PPP Tingkatan 6 DG48 019-6765634
(KUP) [email protected]
18 Arsad bin Dolah PPP Tingkatan 6 DG48 019-6400157
[email protected]
19 Husna binti Mansor PPP Tingkatan 6 DG44 017-5685443
[email protected]
20 Norsyahida binti Mahusain PPP Tingkatan 6 DG44 013-9808293
[email protected]
21 Nurhanani binti Jaafar PPP Tingkatan 6 DG44 017-2874210
[email protected]
22 Nor Azlin binti Anuar PPP DG52 018-5776169
(KUP) [email protected]
23 Nor Zanariah @ Roba’atul PPP DG52 019-6462872
Adawiah binti Talib (KUP) [email protected]
PPP DG52 019-6591686
24 Rahimah binti Yatim (KUP) [email protected]

25 Suhaidah Mazni binti
Sulaiman

12

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

26 Zulkifli bin Sujak PPP DG52 012-9171245
(KUP) [email protected]
27 Afidah binti Amir PPP DG48 017-2108547
(KUP) [email protected]
28 Azlin binti Jamaludin @ PPP DG48 012-2660215
Abdul Aziz PPP / Kaunselor (KUP) [email protected]
PPP DG48 012-6101156
29 Nor Azmah binti Abdul (KUP) [email protected]
Hamid DG48 017-6685343
(KUP) [email protected]
30 Noormah binti Jaafar DG48 019-3285236
(KUP) [email protected]
31 Sarifuddin bin Mohamad PPP / Kaunselor DG48 019-4004159
(KUP) [email protected]
32 Siti Roha binti Mohammed PPP DG48 019-7366354
(KUP) [email protected]
Sani DG44 010-4641821
(KUP) [email protected]
33 Zuriyanai binti Ismail PPP DG44 017-9543978
(KUP) [email protected]
34 Zaihan Hairuzialani binti PPP DG44 017-4006010
Mat Jusoh PPP (KUP) [email protected]
DG44 016-6681265
35 Azwani binti Zakaria (KUP) [email protected]
DG44 013-2521885
36 Hairul Fahmi bin Alias PPP (KUP) [email protected]
DG44 012-6240497
37 Izamawati binti Radikun PPP (KUP) [email protected]
DG44 013-2007425
38 Kartinie binti Ngatenan PPP (KUP) [email protected]
DG44 012-6841304
39 Mustaffa bin Zakaria PPP (KUP) [email protected]
DG44 010-8064907
40 Mohd. Khairul Hidayat bin PPP (KUP)
Berahim DG44 [email protected]
(KUP)
41 Mohd Nazruddin bin Md PPP DG44 017-2773961
Nawi (KUP) [email protected]
DG44 013-3937159
42 Mohd. Hafiz bin Hassan PPP (KUP) [email protected]
DG44 011-10825138
43 Noor Marsila Salwa binti PPP (KUP) [email protected]
Selamat PPP DG44 013-3891989
[email protected]
44 Nur Athirah binti Subri DG44 012-6135861
(KUP) [email protected]
45 Rupiah binti Abd. Aziz PPP DG44 012-5067712
(KUP) [email protected]
46 Salina binti Che Omar PPP DG44 011-65698262
(KUP) [email protected]
47 Sharidah binti Ibrahim PPP DG44 011-12782201
(KUP) [email protected]
48 Siti Wahidah binti PPP DG41 013-6088313
Mohamed PPP [email protected]
017-3421828
49 Zalia binti Kamarulzaman [email protected]

50 Zahila binti Mohd. Zaik PPP
Gunasegharan PPP

51 Zarina Binti Saat

52 Fatin Syahirah binti Noh PPP
Mustafa

13

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

53 Izzatul Hidayah binti PPP DG41 011-62324689
DG41
Ahmad Puad DG41 [email protected]
DG41
54 Najwa binti Musa @ Ghazali PPP DG41 017-5446176
DG41 [email protected]
55 Noordewi binti Zainal PPP DG41 012-6757883
DG41 [email protected]
Abidin DG41 013-4077464
DG41 [email protected]
56 Normaslina binti Hamidon PPP DG41 019-8037691
DG41 [email protected]
57 Nurul Akmal binti Md Zain PPP DG41 019-4429072
DG41 [email protected]
58 Nur Izati binti Mohamad PPP 013-3780781
[email protected]
59 Nur Madihah binti Mahadi PPP 017-2543905
[email protected]
60 Nurhana binti Abd Salim PPP 013-3752924
[email protected]
61 Syazwana binti Adon PPP 013-3455656
[email protected]
62 Siti Maziah binti Ahmad PPP 0111-5374743
[email protected]
63 Siti Nurjannah binti Abdul PPP 014-5170344
Halim [email protected]
012-6277640
64 Siti Nurul Idayu binti Azha PPP [email protected]
017-6154971
65 Zainita binti Hajis PPP

66 Nurul Saadah binti PPP
Sariffudin

67

14

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

SENARAI NAMA AKP

Bil Nama Jawatan Gred No Telefon & Emel

Ketua 013-3650851
1. Maizamah binti Othman Pembantu Tadbir N26 [email protected]

2. Noridah binti Ahmad Ketua N26 017-8781145
Penyelia Asrama (KUP) [email protected]

N22 012-9290176

3. Ramlah binti Ismail Penyelia Asrama (KUP) [email protected]

Khairul Muzzamil bin N22 013-2759254
(KUP) [email protected]
4. Mokhtar Pembantu Tadbir

Assrul Nassriq bin Pembantu Tadbir 012-9309098
5 Azizan N19 [email protected]

6. Suhaillah binti Johan 012-9322372
Juruteknik Komputer FT19 [email protected]

C22 019-6749843

7. Ramlan bin Abu Bakar Pembantu Makmal (KUP) -

C22 019-2604034

8. Malina binti Abd Karim Pembantu Makmal (KUP) [email protected]

017-3921175

9. Norfifi binti Shariff Pembantu Makmal C19 [email protected]

10 Nor Hidayah binti Pembantu Makmal 013- 6418811
C19 [email protected]

Azaman

11. Nur Fazlina binti Jaafar Pembantu Makmal 017-2400436
C19 [email protected]

013-3650851

12. Mazlin bin Shamsudin Pembantu Operasi N14 [email protected]

019-7754353

13. Siti Aminah binti Rajali Pembantu Operasi N11 [email protected]

Fadzlina binti Pembantu Operasi 011-10343990
14. Mohamad Rashid N11 [email protected]

15. Azol Amri bin Abd Jalil Pemandu 011- 11012528
H11 [email protected]

16.

15

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
16

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
17

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
18

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

PANDUAN AM GURU DAN AKP

1. ARAHAN AM
a. Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada arahan yang terdapat dalam Perintah Am
Kerajaan, oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah
Am tersebut.
b. Guru dan AKP sekolah dinasihati supaya membaca, memahami dan boleh mentafsirkan
dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.
c. Guru hendaklah menghayati Tatasusila Profesional Keguruan dan menjunjungnya sebagai satu
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.
d. Semua guru dan AKP hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan
cemerlang
e. Guru hendaklah mengamal dan menghayati Moto, Visi, Misi, Falsafah, Objektif dan Piagam
Pelanggan Sekolah, Matlamat dan Falsafah SMKA, Falsafah Pendidikan Islam, Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan Transformasi
Pendidikan
f. Semua guru dan AKPdikehendaki meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah lebih daripada
kepentingan diri ketika bertugas
g. Semua guru dan AKP dikehendaki bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan
pelajar ketika belajar di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.
h. Semua guru dan AKP hendaklah sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan
dinamik serta cekap menjalankan tugas.
i. Semua guru dan AKP hendaklah menghayati dan mengamalkan budaya Guru Penyayang.

2. WAKTU RASMI PERSEKOLAHAN
a. Waktu rasmi persekolahan adalah seperti yang tercatat dalam jadual waktupersekolahan.
b. Semua guru wajib berada di dalam kawasan sekolah sepanjang waktu persekolahan kecuali
menjalankan tugas rasmi di luar.
c. Semua guru hendaklah sampai dan berada di sekolah sebelum 7.15 pagi.
d. Guru bertugas harian dikehendaki berada di sekolah jam 7.10 pagi dan berada di tapak
perhimpunan untuk mengendalikan perhimpunan pelajar dan mengawal disiplin mereka.
e. Waktu balik bagi guru bertugas harian adalah jam 4.30 petang
f. Semua guru WAJIB menandatangani Buku Kehadiran Guru serta merakam masa tiba ke
sekolah dan masa balik.
g. Waktu berakhir tugas rasmi guru-guru pada waktu persekolahan ialah pada pukul 3.30 petang
kecuali pada hari Jumaat (12.30 tengahari)

3. PERHIMPUNAN SEKOLAH
a. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan.
b. Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher.
c. Semua guru diwajibkan memakai kot rasmi sekolah.
d. Guru-guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan nasyid Asmaul-Husna, lagu kebangsaan,
negeri dansekolah serta membaca ikrar.
e. Guru bertugas harian hendaklah merekod, melapor dan mencatat semua aktiviti yang berlaku
sepanjang hari bertugas ke dalam buku laporan harian yang disediakan di pejabat sekolah.

19

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

4. MENINGGALKAN KAWASAN SEKOLAH WAKTU BERTUGAS.
a. Guru dan AKP tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam waktu persekolahan
kecuali mendapat kebenaran daripada Pengetua.
b. Guruyang mendapat arahan JPN/PPD/KEMENTERIAN/LEMBAGA PEPERIKSAAN dll.
mesti memaklumkan kepada Pengetua terlebih dahulu.
c. Guru dan AKP jugahendaklah mengisi Buku Rekod Keluar yang ditandatangani oleh
Pengetua/Guru Penolong Kanan. Seterusnya merakam keluar pada sistem kedatangan. Borang
Kebenaran Keluar hendaklah diserahkan kepada Pengawal Keselamatan bertugas di pos
pengawal untuk direkodkan.
d. Guru dan AKP yang mendapat kebenaran daripada Pengetua hendaklah merakamkan waktu
keluar dan waktu kembali semula ke sekolah.
e. Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta mendapatkan guru ganti untuk kelas yang
ditinggalkan dan hendaklah memaklumkan kepada Pengetua/Guru Penolong Kanan.
f. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan
kecemasan.

5. PAKAIAN GURU SEMASA BERTUGAS
a. Semua guru wajib mematuhi Surat Pekeliling Bil. 7/2001.
b. Semua guru lelaki dikehendaki memakai baju melayu yang lengkap pada hari Jumaat.
c. Semua guru dikehendaki memakai tanda nama sepanjang waktu bertugas.

6. BUKU KEHADIRAN GURU
a. Rakaman kehadiran guru/catatan kehadiran guru adalah dokumen yang membantu Pengetua
untuk membuat penilaian Prestasi Tahunan.
b. Guru yang hadir untuk kegiatan kokurikulum dan kelas tambahan juga dikehendaki
menandatangani buku kehadiran kokurikulum/kelas tambahan.
c. Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi kenyataan dan
sebab-sebab yang munasabah. Guru mesti memberitahu pihak pentadbiran sekolah secepat
mungkin.

7. KEHADIRAN MESYUARAT/PROGRAM RASMI SEKOLAH/KURSUS DALAMAN
a. Guru wajib hadir semua mesyuarat dan program rasmi sekolah mengikut masa yang ditetapkan.
b. Guru yang tidak hadir hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengetua dengan permohonan
secara rasmi. Bukti tidak dapat hadir hendaklah disertakan.
c. Semua mesyuarat mesti mempunyai agenda dan minit. Keputusan mesyuarat mesti
disampaikan kepada pihak berkenaan dan diambil tindakan.Rujuk format minit mesyuarat di
Lampiran B.
d. Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja. Kemeja T, seluar
trek, selipar tidak dibenarkan.

8. KEGIATAN KOKURIKULUM
a. Semua guru akan ditugaskan menjadi Penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini
hendaklah dijalankan dengan cekap.
b. Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran
kokurikulum yang disediakan di pejabat sekolah.
c. Guru hendaklah memastikan buku laporan aktiviti kokurikulum diisi oleh pelajar dan
mengesahkan laporan tersebut.
d. Buku laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Penyelaras mengikut tarikh yang ditetapkan
untuk disemak dan dihantar sebulan sekali kepada Pengetua/GPK Kokurikulum untuk
disahkan.

20

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

9. MELAKUKAN KERJA LUAR
a. Penjawat awam tidak dibenarkan melakukan kerja luar kecuali dengan mematuhi Perintah Am
Bab ‘ D ‘ seperti berikut :-
i. Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
ii. Tidak dilakukan semasa waktu pejabat
iii. Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam
iv. Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan
kepentingan jabatan.
b. Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru diingatkan bahawa tindakan tersebut
adalah melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79 (e) dan subseksyen 132 (g)
di mana boleh didenda tidak melebihi RM 50,000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu) atau
lima tahun penjara atau kedua-duanya sekali.

10. CUTI Cuti Rehat / Cuti Penggal
10.1 Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk
menggantikan cuti rehattetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak
melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas
seharian daripada tugas mengajar.

10.2 Cuti Rehat Khas (CRK)
Tidak lebih daripada sepuluh (10) hari yang diberi kepada Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan di perenggan 3, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017, dalam
satu tahun kalender.

10.3 Cuti Sakit
Guru yang tidak dapat hadir bertugas kerana sakit hendaklah memaklumkan kepada
Pengetua atau Penolong Kanan Pentadbiran/PenolongKanan HEM/Penolong Kanan
Kokurikulum/Penolong Kanan Ting. 6 / KPT.
Sijil Cuti Sakit mesti diserahkan segera kepada Pengetua atau Penolong Kanan / KPT
apabila datang bertugas kembali.

10.4 Cuti Kecemasan / Cuti Rehat Khas
Untuk memohon cuti ini, sila rujuk surat Pekeliling KPM bil 3/2005.
Dapatkan borang permohonan dari pejabat sekolah.
Serahkan borang yang lengkap diisi untuk kelulusan Pengetua.

10.5 Cuti Ke Luar Negara
Guru yang hendak bercuti ke luar negara semasa cuti sekolah atau semasa penggal
persekolahan mesti mengisi borang kebenaran berkenaan. Sila isikan borang
permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh
bercuti.

10.6 Cuti Tanpa Rekod
Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti
latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan
pertubuhan/persatuan,latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat
persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan dan tugas khas perubatan.

21

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

10.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat.
Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari
berturut-turut sebagai Cuti Tanpa Rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah suami,
isteri, ibu kandung atau ibu angkat, bapa kandung atau bapa angkat, ibu mentua, bapa
mentua, anak kandung, anak angkat yang sah di sisi undang-undang, anak angkat de
facto dan anak pelihara.
Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am.
Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. Ketua Jabatan boleh
memanggil balik pegawai jika ketiadaan pegawai di tempat kerja boleh memudaratkan
keselamatan negara atau kepentingan awam
Cuti Tanpa Rekod ini hendaklah:
(a) bermula pada tarikh kematian ahli keluarga terdekat atau pada hari berikutnya jika
ahli keluarga berkenaan meninggal dunia selepas waktu pejabat; dan
(b) meliputi hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am. Bagi
maksud Pekeliling ini, masa selepas waktu pejabat juga terpakai bagi hari rehat
mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am.

10.8 Cuti Khas – Isteri bersalin
Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan
awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan
ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

10.9 Cuti Tanpa Gaji
Cuti ini tidak digalakkan kecuali tidak dapat dielakkan.

10.10 Cuti Umrah
Cuti Umrah tertakluk kepada maksimun 7 (tujuh) hari. Cuti umrah adalah tidak
termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am. Cuti
umrah diberikan sekali sahaja (one-off) sepanjang tempoh perkhidmatan yang meliputi
semua Pihak Berkuasa Melantik. Sekiranya tempoh cuti umrah yang digunakan adalah
kurang daripada (7) hari, baki cuti yang tidak digunakan tidak boleh di bawa ke hadapan.
Pekeliling perkhidmatan ini, berkuatkuasa mulai 1 Januari 2018.

11. BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN / FAIL :
a. Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran adalah dokumen rasmi dan harta kerajaan.Semua
butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap.
b. Fail / Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Penolong Kanan / Guru
Kanan Mata Pelajaran pada setiap minggu mengikut jadual untuk disemak dan
ditandatangani.(rujuk jadual ).
c. Semua guru perlu melengkapkan semua maklumat yang ditetapkan iaitu: Sukatan Pelajaran,
Rancangan Pengajaran, Jadual Waktu Kelas dan Persendirian, Senarai Buku Rujukan,
Biodata Diri, Senarai Nama Pelajar,Markah Ujian, TOV dan ETR Pelajar dan maklumat -
maklumat lain di ruangan yang disediakan.
d. Guru Kanan Mata Pelajaran akan menyemak rancangan pengajaran dan sukatan pelajaran di
dalam buku persediaan mengajar.
e. Format terkini KSSM hendaklah digunakan untuk menyediakan rancangan pengajaran
f. Guru yang ditugaskan menjadi guru ganti diwajibkan mencatat di dalam Buku Rekod
Pengajaran dan Pembelajaran perkara berikut:
- matapelajaran yang diganti
- tingkatan
- masa
g. Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran adalah dokumen yang membantu dalam
menyedia dan melaksanakan keperluan PBPPP
h. Jika seseorang guru bercuti, fail/buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong
Kanan, untuk urusan guru pengganti.

22

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

i. Fail / Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaranhendaklah diserahkan ke pejabat sekolah
pada hari terakhir tahun persekolahan.

12. WAKTU MENGAJAR
a. Guru mesti mematuhi jadual waktu mengajar yang ditetapkan.
b. Sewaktu mengajar adalah tanggungjawab guru berkenaan supaya keadaan kelas adalah seperti
berikut:
i. Kelas dalam keadaan teratur dan kondusif.
ii. Bersih dan kemas.
iii. Bilangan pelajar akur dengan kehadiran.
iv. Memastikan buku kehadiran murid dalam kelas ada dan dicatat perkara-
perkara :
1. Bilangan murid yang hadir
2. Bilangan dan murid tidak hadir
3. Tandatangan guru matapelajaran pada waktu berkenaan.

13. GURU GANTI
Sila rujuk Pekeliling Kementerian Pelajaran bil 3/1981mengenai Masa Luang (Free Period).
Guru - guru hendaklah mematuhi jadual guru ganti yang ditetapkan .

14. BUKU LATIHAN/ NOTA PELAJAR/ BUKU KERJA/ BUKU REKOD KOKURIKULUM
a. Buku berkenaan hendaklah sentiasa diperiksa dengan teliti
b. Buku yang telah diperiksa hendaklah segera dikembalikan kepada pelajar.
c. Sila turunkan tandatangan ringkas dan tarikh di dalam buku/ nota yang telah diperiksa.
d. Pengetua/ Guru-guru PenolongKanan / Ketua-ketua Bidang akan menyemak buku-buku
tersebut mengikut jadual.

15. GURU SEBAGAI GURU DISIPLIN DAN GURU ASRAMA
a. Semua guru SMKA SHAMS adalah guru disiplin dan guru Asrama.
b. Guru-guru hendaklah sentiasa memberikan kerjasama dalam melaksanakan peraturan
sekolah dan asrama serta memastikan semua pelajar mematuhinya.
c. Guru-guru juga dikehendaki mengamalkan budaya” Sekolah Penyayang” sebagaimana yang
disarankan oleh KPM.
d. Guru-guru dikehendaki menjadikan Buku Peraturan Sekolah menjadi panduan untuk
mengurus pelajar-pelajar.

16. KESELAMATAN PELAJAR
a. Semua guru bertanggungjawab menjaga keselamatan pelajar sepanjang waktu berada di dalam
kawasan sekolah.
b. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan, guru diminta segera memaklumkan kepada
Pengetua atau Guru-guru Penolong Kanan, ibu bapa atau penjaga kepada pelajar berkenaan
mesti dimaklumkan segera.
c. Peraturan keselamatan yang disediakan mestilah dipatuhi.
d. Latihan kebakaran wajib diadakan dua kali setahun.
e. Kenderaan ibu bapa / penjaga dibenarkan masuk ke kawasan sekolah pada waktu-waktu
persekolahan sebelum pukul 7.15 pagi manakala pada waktu balik kenderaan ibu bapa/
penjaga dibenarkan masuk mulai jam 4.30 petang.

23

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

17. PERHUBUNGAN SESAMA GURU DAN AKP
a. Guru dan AKP sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan
sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata, dengan harapan akan dapat
mewujudkan semangat kekitaaan.
b. Guru dan AKP tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan /fahaman /
pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.
Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud disekolah.

18. BILIK GURU
a. Kebersihan, keceriaan dan keselamatan bilikguru adalah menjadi tanggungjawab semua
guru. Jadikan bilik guru sebagai contoh kepada pelajar.
b. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah
dianggap non-teaching period dan bukannya free period. Oleh itu guru hendaklah
menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan dengan
pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang
aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di pejabat guru.
c. Pelajar tidak digalakkan berada di bilik guru.
d. Pelawat tidak dibenarkan menggunakan bilik guru untuk berbincang sesuatu dengan guru.
e. Sebarang pertemuan (tetamu luar) hendaklah diadakan di luar pejabat guru / kantin.

19. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
a. Jika guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan bolehlah berurusan
dengan Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua.
b. Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan Ketua
Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang atau Penolong Kanan.

20. TUGAS
a. Guru akan diberikan tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid dan
pentadbiran. Tugas tersebut mesti dilaksanakan dengan dedikasi, cekap dan
bertanggungjawab.
b. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan seperti menghadiri
mesyuarat, pergi ke Jabatan Pelajaran atau ke sekolah lain, guru hendaklah mengambil
tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain
melaksanakannya tanpa pengetahuan Pengetua.
c. Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, hendaklah
mengemukakan minit curai kepada Pengetua dengan menggunakan borang khas yang
disertakan bersama dengan surat panggilan mesyuarat dan perlu dikembalikan semula ke
pejabat dalam masa satu minggu.
d. Guru yang menghadiri kursus, seminar atau seumpamanya, hendaklah menjalankan
Kursus Dalaman kepada guru lain dan dimaklumkan kepada Pengetua/Guru Penolong
Kanan tentang tarikh dan masa pelaksanaannya.
e. Guru yang melakukan tugas rasmi di luar hendaklah menyediakan bahan tugasan untuk
pelajar.

21. JADUAL WAKTU
a. Guru Tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk
dipamerkandalam kelas dan di dalam buku Rekod Mengajar masing-masing.
b. Guru tidak dibenarkan mengubahjadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran
pihak pengurusan.

24

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

22. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR
a. Kehadiran murid hendaklah dikemaskinikan melalui APDM.
b. Guru tingkatan diminta mengambil kehadiran di awal pagi dan melaporkannya. Ketua kelas
diminta menulis jumlah kehadiran setiap hari di buku log yang disediakan di pejabat
sekolah
c. Guru kelas dikehendakki mencetak analisa kehadiran murid setiap bulan dan
menyerahkannya untuk simpanan pejabat selepas disemak oleh PK HEM
d. Pelajar yang tidak hadir 3 hari berturut-turut atau berselang-seli selama 10 hari dalam satu
bulan, ibu bapa / penjaganya hendaklah dihubungi secara bertulis (surat amaran pertama).

23. KESELAMATAN DAN PENGGUNAAN HARTA BENDA SEKOLAH
a. Semua guru dikehendaki memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan
harta benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah samaada dengan
sengaja atau tidak sengaja hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.
b. Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan terdapat peraturan-
peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan
lain-lain.
c. Peralatan sekolah adalah harta kerajaan . Penggunaan untuk peribadi adalah dilarang.
Sesuatu alat yang dipinjam hendaklah mendapat kebenaran Guru Kanan Mata Pelajaran /
guru yang dipertanggungjawabkan dengan mengisi borang pinjaman. Alat yang digunakan
hendaklah dikembalikan semula dengan menandatangani buku pinjaman.
d. Sebarang kerosakkan yang berlaku pada peralatan perlu dilaporkan kepada pejabat dengan
mengisi Borang Laporan Kerosakan.

24. KEBERSIHAN
a. Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas pelajar
hendaklah disediakan oleh Guru Tingkatan masing-masing. Alatan yang digunakan untuk
membersihkan kelas hendaklah disimpan dengan rapi dan selamat.
b. Guru yang mempunyai bilik khas seperti bengkel, bilik kaunseling, makmal dan lain-lain
bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keselamatan bilik tersebut.
c. Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab warga sekolah.

25. SURAT RASMI
a. Semua surat rasmi kepada pihak luar yang berkaitan dengan perjawatan atau
sebagainyahendaklah dihantar melalui Pengetua.
b. Semua salinan surat rasmi termasuk yang dihantar melalui e-mel dan faksimili hendaklah
diserahkan kepada pejabat untuk diminitkan.

26. SURAT YANG DITERIMA
a. Surat yang diterima oleh pihak sekolah akan diedarkan kepada guru berkenaan untuk
diambil tindakan.
b. Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan
kepada Pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
c. Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan
guru berkenaan, maka guru itu hendaklah :

i. Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat, jika salinan
asal hendaklah difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di
pejabat.

ii. Jika surat tersebut mengkehendaki guru untuk mengisi maklumat dalam borang
yang dilampirkan maka hendaklah ditaip dan menyediakan surat litup/iringan.

iii. Satu salinan hendaklah disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau
rujukan apabila diperlukan.

25

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

27. PELAWAT
a. Semua pelawat dimestikan berjumpa dengan Pengetua/Guru Penolong Kanan terlebih
dahulu.
b. Penjual/pengedar tidak dibenarkan berjumpa dengan guru-guru tanpa kebenaran Pengetua.
Promosi atau mengiklan sesuatu barangan di sekolah untuk pelajar adalah dilarang kecuali
mendapat kebenaran Pengetua.
c. Guru-guru dilarang menjadi penjual atau pengedar buku-buku atau bahan berkaitan untuk
pelajar-pelajar. Hanya koperasi sekolah sahaja mempunyai kuasa untuk mengedar dan
menjual buku-buku di sekolah.

28. PEMBELIAN BARANG
a. Guru/AKP yang hendak membuat pembelian barang mesti memohon kebenaran
terlebih dahulu dengan mengemukakan borang pesanan dalaman yang boleh didapati di
pejabat sekolah untuk ditandatangani oleh Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) berkaitan
sebelum diluluskan oleh Pengetua.
b. Guru/AKP tidak boleh membuat pesanan sendiri dengan sesuatu syarikat tanpa melalui
GKMP.
c. Pembelian barang digalakan dibuat melalui koperasi sekolah.
d. Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan (Local Order).
e. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang tersebut. Sila
rekodkan nombor daftar stokdan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang
diterima hendaklah direkodkan serta-merta dalam buku stok dengan tepat dan kemas.

29. BUKU STOK / INVENTORI
a. Ketua Panitia atau Ketua Unit bertanggungjawab mengurus buku stok/inventori dan
memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa
dikemas kini. Setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan
serta-merta.
b. Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori
ini dari semasa ke semasa, dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh
Pengetua/GPK.

30. KEAHLIAN KELAB GURU / PIBG
a. Semua guru menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah.
b. Semua guru hendaklah membayar yuran kelab guru.

31. TELEFON
a. Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau AKP sekolah
hendaklah menggunakan telefon peribadi/awam untuk urusan peribadi.
b. Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa PdPc di dalam bilik darjah.

32. KUNCI
a. Semua kunci mesti disimpan di pejabat sekolah. Guru yang menggunakan kunci hendaklah
mengisi Buku Rekod Peminjaman dan Pemulangan.
b. Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran
daripada Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah.

26

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

JANUARI Sa KALENDAR 2020 MAC
Ah Is Se Ra Kh Ju 4 Ah Is Se Ra Kh Ju Sa
11 FEBRUARI 1 2 3 4 5 67
12 3 18 Ah Is Se Ra Kh Ju Sa 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 25 15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 1 22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 2345678 29 30 31
26 27 28 29 30 31 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

APRIL Sa MEI JUN
Ah Is Se Ra Kh Ju 4 Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa
11
12 3 18 12 1 2 3 4 56
5 6 7 8 9 10 25 3456789 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31

JULAI Sa OGOS SEPTEMBER
Ah Is Se Ra Kh Ju 4 Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa
11
12 3 18 1 1 2 3 45
5 6 7 8 9 10 25 2345678 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31

Ah Is OKTOBER Ju Sa NOVEMBER DISEMBER
Se Ra Kh 2 3 Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa
45 9 10 1234567
111 12 1 16 17 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 45
18 19 678 23 24 15 16 17 18 19 20 21 6 7 8 9 10 11 12
25 26 13 14 15 30 31 22 23 24 25 26 27 28 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 29 30 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 28 29 30 31

CUTI UMUM NEGERI SEMBILAN 2020

1 Jan Rabu Tahun Baru 2020 25 Mei Isnin Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
14 Jan Selasa
25 Jan Sabtu Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan 26 Mei Selasa Cuti Hari Raya Aidilfitri
26 Jan Ahad
27 Jan Isnin Tahun Baru Cina 6 Jun Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong
8 Feb Sabtu
22 Mac Ahad Tahun Baru Cina Hari Kedua 31 Jul Jumaat Hari Raya Haji
23 Mac Isnin
1 Mei Jumaat Cuti Tahun Baru Cina 20 Ogos Khamis Awal Muharram
7 Mei Khamis
24 Mei Ahad Hari Thaipusam 31 Ogos Isnin Hari Kebangsaan

Israk dan Mikraj 16 Sep Rabu Hari Malaysia

Cuti Israk dan Mikraj 29 Okt Khamis Maulidur Rasul

Hari Pekerja 14 Nov Sabtu Hari Deepavali

Hari Wesak 25 Dis Jumaat Hari Krismas

Hari Raya Aidilfitri

27

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

Kumpulan B :
Sekolah-Sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka,
Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI
2 11
02.01.2020 31.01.2020 19 1

01.02.2020 29.02.2020 20 9
2
01.03.2020 13.03.2020 10 7
1
JUMLAH HARI 49
16
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1
14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7
22
01.04.2020 30.04.2020 11

01.05.2020 22.05.2020 16

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020

08.06.2020 30.06.2020 17
18
01.07.2020 24.07.2020 35

JUMLAH HARI 9

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020

03.08.2020 31.08.2020 19
01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 21
01.11.2020 20.11.2020 13
74
21.11.2020 JUMLAH HARI
CUTI AKHIR TAHUN 41

31.12.2020

CUTI PERAYAAN

CUTI PERAYAAN CUTI PERAYAAN YANG
DIPERUNTUKAN OLEH KPM
TAHUN BARU CINA
23.01.2020 (Khamis)

25.01.2020 (Sabtu) dan 26.01.2020 (Ahad) 24.01.2020 (Jumaat)

HARI RAYA AIDILFITRI 21.05.2020 (Khamis)

24.05.2020 (Ahad) dan 25.05.2020 (Isnin) 22.05.2020 (Jumaat)

HARI DEEPAVALI 13.11.2020 (Jumaat)

14.11.2020 (Sabtu) 16.11.2020 (Isnin)

28

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
29

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
30

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
31

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
32

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
33

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
34

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
35

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
36

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
37

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
38

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
39

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
40

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2020

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan
kepadamu, dan bersyukurlah kamu atas nikmat Allah, jika memang hanya

kepada-Nya kamu menyembah. – (Q.S An-Nahl: 114)
41

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
QR CODE

PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN

PENGURUSAN
KURIKULUM

PENGURUSAN
KOKUIRIKULUM

PENGURUSAN
HAL EHWAL MURID

42

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020
QR CODE

PENGURUSAN
TINGKATAN ENAM

PENGURUSAN
ANGGOTA KUMPULAN

PELAKSANA

LAMPIRAN

43

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

ISI KANDUNGAN

BIL JAWATANKUASA
1.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
1.2 LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH (GURU & AKP)
1.3 KEWANGAN
1.4 PENGURUSAN ASET
1.5 SEBUT HARGA DAN TENDER
1.6 PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH DAN STATISTIK (DATA)
1.7 PENGURUSAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
1.8 PENGURUSAN PUSAT OPERASI WAWASAN (POW)
1.9 DOKUMENTASI SEKOLAH
1.10 PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN PENYELENGGARAAN (ePERLU)
1.11 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)
1.12 MAJLIS PEMUAFAKATAN GURU (MPG)
1.13 MESYUARAT GURU
1.14 JADUAL WAKTU SEKOLAH
1.15 PERHUBUNGAN LUAR DAN LAWATAN
1.16 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH
1.17 PENGIKTIRAFAN
1.18 PIBG
1.19 TRANSFORMASI PENDIDIKAN
1.20 BUKU MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH
1.21 SKPMg2
1.22 PENCERAPAN PdPc DAN PEMANTAUAN BUKU LATIHAN

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

1.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pengerusi JAWATANKUASA
Timbalan Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : PK Pentadbiran
: PK HEM
: PK Kokurikulum
: PK Tingkatan 6

Ahli Jawatankuasa : : Pn. Normila binti Saat
GKMP Bahasa : Pn. Fatin Azirah Chong binti Abdullah
GKMP Kemanusiaan : Pn. Zahariah binti Buntal
GKMP Pendidikan Islam : Pn. Samsiah binti Mat Yusof
GKMP Sains & Matematik : Pn. Kamariah binti Osman
GKMP Teknik & Vokasional : Pn. Nor Azmah binti Abdul Hamid
Guru Bimbingan & Kaunseling : En. Sarifuddin bin Mohamad
: Cik Maizamah binti Othman
Ketua Pembantu Tadbir : Pn. Noridah binti Ahmad
Ketua Penyelia Asrama

SENARAI TUGAS

1. Menyedia dan mengawal polisi sekolah selaras dengan kepentingan KPM (Akademik, HEM dan
Kokurikulum).

2. Menentukan sasaran sekolah dan merancang peningkatan akademik , kokurikulum dan sahsiah selaras
visi, misi dan piagam pelanggan sekolah.

3. Menjalankan tugas berasaskan peruntukan, undang-undang dan peraturan pelajaran serta Arahan
Perbendaharaan, Perintah Am dan Surat-Surat Pekeliling Am/Khusus yang berkaitan.

4. Menentukan polisi-polisi penilaian dan peperiksaan dilaksanakan.
5. Melaksanakan penyeliaan dan pencerapan PdPc dan mengurus tindakan penambahbaikan.
6. Memastikan panitia mata pelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan berkesan.
7. Membantu guru dan AKP menentukan sasaran kerja dan memberikan perkhidmatan bermutu.
8. Memastikan program kokurikulum dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai matlamat.
9. Memastikan program HEM, program kebajikan murid dan pengurusan asrama dilaksanakan dengan

berkesan.
10. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.
11. Menentukan proses pendaftaran, pelantikan, pengesahan jawatan, pengurusan pencen dan urusan cuti

guru dan staf sokongan mengikut peraturan.
12. Memastikan penyediaan buku akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumen sokongan dan membuat

tindakan susulan.
13. Mengawal dan menyemak pemberian per kapita, gaji, laporan penyata kewangan dan punca kewangan

sekolah.
14. Memantau dan mengemaskini laman web sekolah.

SMKA Sheikh Haji Mohd Said | 2020

1.2 JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH (GURU & AKP)

JAWATANKUASA

Pengerusi : Pengetua
Setiausaha : PK Pentadbiran

Ahli Jawatankuasa :
1. PK HEM
2. PK Kokurikulum
3. PK Tingkatan 6
4. Semua GKMP

SENARAI TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat khas apabila diperlukan.
2. Membuat siasatan dan laporan.
3. Mengambil tindakan seperti nasihat, bimbingan dan amaran bertulis.
4. Menyediakan laporan untuk urusan tatatertib di peringkat Jabatan dan Kementerian.


Click to View FlipBook Version