The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนปฏิบัติการประจำปี สพฐ. 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by toodtoo_toodtoo, 2022-04-05 04:43:45

แผนปฏิบัติประจำปี สพฐ. 2565

แผนปฏิบัติการประจำปี สพฐ. 2565

แผนปฏิบัติกำร
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565

ของสำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

ธันวาคม 2564
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขัน้ พ้ืนฐำน
สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขน้ั พ้นื ฐำน
กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร

คำนำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีภำรกิจเก่ียวกับจัดและส่งเสริมกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และมีอำนำจหน้ำท่ีหน่ึงในกำรจัดทำข้อเสนอนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
ให้เป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 29 กันยำยน 2563
ที่เห็นชอบให้หน่วยงำนของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ตำมกระบวนกำรที่กำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำง
ในกำรดำเนนิ งำนของหนว่ ยงำนที่เก่ียวข้อง บรรลเุ ป้ำหมำยทก่ี ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
(ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏบิ ัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร Quick Win และนโยบำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว
ดังน้นั เพ่อื ให้มีแผนกำรดำเนินงำนท่ีชดั เจน สอดคลอ้ งกับกำรปฏบิ ัติงำนจรงิ ย่ิงข้ึน สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศกึ ษำขน้ั พ้ืนฐำน จึงได้จดั ทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ฉบบั นขี้ ึน้ ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรดังกลำ่ ว

ทั้งนี้ เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรปรับเปล่ียนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประกอบกับมีกำรประกำศแผนพฒั นำกำรศึกษำ
ข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2564-2565 ซ่ึงกำหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
จึงเห็นควรจัดทำแผนปฏิบัติกำร โดยมีกลยุทธ์หน่วยงำน 4 กลยุทธ์ และกำรบูรณำกำร เป้ำหมำย ตัวชี้วัด
แนวทำงกำรพัฒนำ และแผนงำน/โครงกำรสำคัญ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ของสำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขน้ั พ้นื ฐำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
จะนำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
ไปใชป้ ระโยชน์ในกำรขับเคลือ่ นกำรพฒั นำคุณภำพทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศต่อไป

สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
ธนั วำคม 2564

สารบัญ หนา้

คำนำ 1
ส่วนท่ี 1 1
2
1.1 หลกั การและเหตุผล 4
1.2 กฎหมายท่เี ก่ียวข้อง 5
1.3 โครงสรา้ งการแบง่ ส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน 6
1.4 ข้อมูลพน้ื ฐานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6
สว่ นที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 6
2.1 แผนระดบั ที่ 1 8
8
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 16
2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกยี่ วข้อง) 18

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 21
2.2.2 แผนการปฏริ ปู ประเทศ 23
2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่จี ะส่งผลให้เกดิ การเปล่ียนแปลง 24
24
ต่อประชาชนอยา่ งมนี ัยสาคญั (Big Rock) 25
2.2.4 แผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ ฉบบั ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 26
2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาตวิ ่าดว้ ยความมั่นคงแหง่ ชาติ 26
2.3 แผนระดบั ที่ 3 27
2.3.1 แผนการศกึ ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 27
2.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการจดั การศกึ ษาปฐมวัย (พ.ศ. 2563 – 2565) 27
2.3.3 แผนปฏบิ ตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ศธ. 28
2.3.4 แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สพฐ.
2.3.5 แผนพฒั นาการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สพฐ. 30
2.4 นโยบายทเ่ี กี่ยวขอ้ ง
2.4.1 นโยบายรฐั บาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์ อชา)
2.4.2 นโยบายการจดั การศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
2.4.3 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565

สารบัญ (ตอ่ ) หนา้

ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 33
3.1 ภาพรวม 33
3.1.1 วิสยั ทัศน์ 33
3.1.2 พนั ธกิจ 33
3.1.3 ผลสมั ฤทธแิ์ ละเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 33
3.2 กลยทุ ธห์ นว่ ยงาน 34
3.3 การเชือ่ มโยงแผนในระดับตา่ ง ๆ กบั โครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร 58
3.4 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏบิ ตั กิ าร จาแนกรายไตรมาส 78
3.5 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการ จาแนกตามหมวดงบประมาณ 94
109
สว่ นท่ี 4 การบรหิ ารแผนสูก่ ารปฏบิ ัติ 111
ภาคผนวก

1

ส่วนที่ 1
บทนำ

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหลักกำรและเหตุผล กฎหมำยที่เก่ียวข้อง โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
และข้อมลู พ้นื ฐำนสำคัญ ดงั ต่อไปน้ี

1.1 หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จัดต้ังข้ึนตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ให้เป็นหน่วยงำนหลักท่ีมีภำรกิจสำคัญในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำ
ข้ันพื้นฐำน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย เพ่ือสิทธิโอกำสในกำรได้รับ
กำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพของผู้เรียน ตำมท่ีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 10
กำหนดไว้ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และต่อมำในปี
พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 54 บัญญัติไว้ว่ำ “รัฐต้องดำเนินกำร
ให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และคำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดกำรศึกษำ
ข้ันพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ได้กำหนดนิยำมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี เป็นกำรศึกษำต้ังแต่
ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) (ถ้ำมี) ระดับประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้มีกำรจัดทำแผนและดำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ข้นั พื้นฐำนในทิศทำงดงั กลำ่ ว โดยสอดคลอ้ งตำมนโยบำยและแผนระดบั ชำตขิ องรฐั บำลมำอย่ำงต่อเนอื่ ง

นอกจำกน้ี พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำลท่ีแถลงต่อรัฐสภำ
และแผนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้กำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย และกำรบริหำร
งบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวำคม 2560
เห็นชอบกำรจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศ ใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน แผนระดับที่ 2
ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ

2

และแผนควำมม่ันคง และแผนระดับท่ี 3 หมำยถึง แผนที่จัดทำข้ึนเพ่ือสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ หรือจัดข้ึนตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือจัดทำข้ึน
ตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรรำยปี ของหน่วยงำนตำ่ งๆ

ดังนั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จึงได้ศึกษำ วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับที่ 2 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และเพ่ือให้มีแผนในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริงย่ิงข้ึน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรแผนฉบับนี้ จะเป็น
ทิศทำงในกำรกำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เป็นไปอย่ำงมีเอกภำพ บรรลุ วิสัยทัศน์ท่ีกำหนดร่วมกัน
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้จัดทำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ในกำรขับเคล่ือนแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม
เพ่ือให้สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศเข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)
โดยแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เริ่มต้ังแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยำยน
พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะครอบคลุมภำคเรียนท่ี 2 ของปีกำรศึกษำ 2564 จนถึงเดือนสุดท้ำยของภำคเรียนท่ี 1
ปกี ำรศึกษำ 2565 โดยมีบริบททเี่ กีย่ วขอ้ ง ทั้งกฎหมำยหลัก โครงสร้ำงหนว่ ยงำน และขอ้ มูลพ้ืนฐำน ดังนี้

1.2 กฎหมำยทเ่ี กี่ยวขอ้ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จัดทำแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้ข้ึน

เพื่อให้มีแผนในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริงย่ิงข้ึน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้กับประชำกรวัยเรียน
ทุกคน ให้ได้มีโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ซึ่งเป็นไปตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ท่ีรัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รวมถึงรัฐต้องดำเนินกำร
ให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำใหส้ มกับวัย โดยรัฐต้องสง่ เสริมและสนับสนนุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชน
เข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย และรัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำร
ในระบบต่ำง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำท่ีดำเนินกำร กำกับ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกลำ่ วมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล โดยที่กำรศึกษำทัง้ ปวง

3

ต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญ ได้ตำมควำมถนัดของตนและ
มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ อีกทั้งยังสอดคล้องกับคำส่ังคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 28/2559 ให้ส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน 15 ปี (กำรศึกษำต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) จนถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่ำ รวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์) ให้มี
มำตรฐำนและคณุ ภำพ โดยไม่เก็บคำ่ ใชจ้ ่ำย เพอ่ื เป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สรำ้ งโอกำสทำงกำรศึกษำ และ
ควำมเป็นธรรมในสงั คม แก้ปัญหำควำมยำกจน ตลอดจนสง่ เสรมิ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และสอดคลอ้ ง
กับควำมตอ้ งกำรของประชำชน

1.3 โครงสร้ำงกำรแบ่งสว่ นรำชกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำข้นั พืน้ ฐำน

สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขนั้ พื้นฐำน

กลุ่มตรวจสอบภำยใน (ตสน.) กลมุ่ พัฒนำระบบบรหิ ำร (กพร.)

สำนักอำนวยกำร สำนักกำรคลงั และสนิ ทรพั ย์ สำนักติดตำมและประเมนิ ผลกำรจดั สำนักทดสอบทำงกำรศกึ ษำ
(สอ.) (สคส.) กำรศกึ ษำขั้นพน้ื ฐำน (สตผ.) (สทศ.)

สำนกั เทคโนโลยีเพือ่ กำรเรียนกำรสอน สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขน้ั พื้นฐำน สำนกั บริหำรงำนกำรศกึ ษำพเิ ศษ
(สทร.) (สนผ.) (สศศ.)

ศนู ย์ขบั เคลื่อนโครงการ สำนักพัฒนำนวตั กรรมกำรจดั กำรศกึ ษำ สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบคุ คลและนิตกิ ำร สำนกั วชิ ำกำรและมำตรฐำนกำรศกึ ษำ
โรงเรียนคุณภาพประจา (สนก.) (สพร.) (สวก.)

ตาบล (ศรต.)

สำนักพัฒนำกำรศกึ ษำเขตพัฒนำพิเศษ สำนกั พฒั นำกจิ กรรมนักเรยี น สำนกั บริหำรงำนกำรมธั ยมศึกษำ ศูนยเ์ ฉพำะกิจคมุ้ ครองและ สำนกั งำนกองทนุ เพื่อโครงกำร
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สพก.จชต.) (สกก.) ตอนปลำย (สมป.) ช่วยเหลอื นักเรยี น (ฉก.ชน.) อำหำรกลำงวัน (สกว.)

สำนกั นิตกิ ำร สำนกั งำนบรหิ ำรพ้ืนที่ ศูนยบ์ รหิ ำรงำนกำรพฒั นำ หนว่ ยศึกษำนิเทศก์ สำนักบรหิ ำรงำนควำมเปน็ เลศิ
ศักยภำพบคุ คลเพอ่ื ควำมเปน็ เลศิ (ศนฐ.) ดำ้ นวทิ ยำศำสตรศ์ กึ ษำ (สบว.)
(สน.) นวตั กรรมกำรศกึ ษำ
(HCEMC) (หนว่ ยงำน (หน่วยงำนกำรศึกษำ)
(สบน.) กำรศึกษำ)
สพม. 62 เขต
12 หมายถงึ หน่วยงานตามกฎกระทรวง สพป. 183 เขต ศนู ย์การศกึ ษาพเิ ศษ โรงเรียนเฉพาะ 4
8 หมายถงึ หน่วยงานที่ตงั้ ขนึ ้ เป็นการภายใน เขตการศกึ ษา 13 ศนู ย์ ความพิการ (48 โรง)
2 หมายถงึ หนว่ ยงานการศกึ ษาตามประกาศ ศธ.
1 หมายถงึ กลมุ่ ทีข่ นึ ้ ตรงเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ โรงเรยี น 29,500 โรง โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ (51 โรง)
หมายถึง หน่วยงานลกั ษณะเขตพนื ้ ท่ี (สพป. 27,040 โรง / สพม. 2,360 โรง / สศศ. 99 โรง)

หมายถงึ สถานศกึ ษา ศนู ย์การศกึ ษาพเิ ศษจงั หวดั 64 ศนู ย์

1.4 ข้อมูลพน้ื ฐำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 5

รำยกำร จำนวน
หน่วยงำน
กอง/หน่วยงำนเทียบเท่ำกองในส่วนกลำง 22 สำนัก
สำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 183 แห่ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 62 แห่ง
โรงเรียนทั้งหมด 29,500 แห่ง
27,040 แห่ง
-สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 2,360 แห่ง
-สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 51 แห่ง
-โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ 48 แห่ง
-โรงเรียนศึกษำพิเศษ 77 แห่ง
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 344,863 ห้องเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน 6,612,199 คน
นักเรียนท้ังหมด 846,209 คน
-โรงเรียนปกติ: ก่อนประถมศึกษำ
-โรงเรียนปกติ: ประถมศึกษำ 3,023,912 คน
-โรงเรียนปกติ: มัธยมศึกษำตอนต้น 1,670,048 คน
-โรงเรียนปกติ: มัธยมศึกษำตอนปลำย
-โรงเรียนปกติ: ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 998,199 คน
-โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ 3,830 คน
-โรงเรียนศึกษำพิเศษ 32,435 คน
- ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 12,269 คน
นักเรียนพิกำรเรียนร่วมเด็กปกติ 25,297 คน
นักเรียนด้อยโอกำสเรียนร่วมกับเด็กปกติ
นักเรียนจบชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2563 325,973 คน
นักเรียนจบช้ัน ม.6 ปีกำรศึกษำ 2563 3,490,812 คน
บุคลำกร
บุคลำกรในโรงเรียน 478,565 คน
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 278,821 คน
บุคลำกร สพฐ.
520,696 คน
13,170 คน

825 คน

6

ส่วนท่ี 2
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2560

สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ไดว้ เิ ครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนในระดับต่ำง ๆ
ตำมมตคิ ณะรัฐมนตรี เมือ่ วนั ท่ี 4 ธนั วำคม 2560 ในกำรแบง่ แผนออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ ก่

แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงย่ังยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกนั
ไปสเู่ ปำ้ หมำยดงั กล่ำว

แผนระดับท่ี 2 หมำยถึง แผนซ่ึงเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำงๆ เพ่ือบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และถ่ำยทอดไปสู่แนวทำงในกำรปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปด้วย
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ
และนโยบำยและแผนระดบั ชำตวิ ่ำด้วยควำมมน่ั คงแห่งชำติ

แผนระดับที่ 3 คือ แผนท่ีจัดทำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพื่อถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น
กำรพัฒนำของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่กำรปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบัติกำรด้ำน... แผนปฎิบัติรำชกำร... แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี

ซง่ึ วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนทง้ั 3 ระดบั ทเ่ี กีย่ วข้องกบั กำรศึกษำขนั้ พืน้ ฐำน ไดด้ ังนี้

2.1 แผนระดบั ท่ี 1
ยทุ ธศำสตรช์ ำติ พ.ศ. 2561 - 2580

2.1.1 ยุทธศำสตรช์ ำตดิ ้ำนกำรพัฒนำและเสริมสรำ้ งศักยภำพทรพั ยำกรมนษุ ย์ (หลัก)

2.1.1.1 เป้ำหมำย
1. คนไทยเปน็ คนดี คนเก่ง มคี ณุ ภำพ พรอ้ มสำหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมสี ภำพแวดลอ้ มทเ่ี อือ้ และสนบั สนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดชว่ งชวี ิต

2.1.1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์
1. กำรปรับเปลย่ี นค่ำนิยมและวฒั นธรรม
2. กำรพฒั นำศักยภำพคนตลอดชว่ งชีวติ
3. ปฏริ ูปกระบวนกำรเรียนรทู้ ต่ี อบสนองตอ่ กำรเปล่ยี นแปลงในศตวรรษที่ 21
4. กำรตระหนกั ถงึ พหุปัญญำของมนุษยท์ ห่ี ลำกหลำย

2.1.1.3 กำรบรรลเุ ปำ้ หมำยตำมยทุ ธศำสตรช์ ำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์

สู่สังคมอนำคตที่ย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์
นอกจำกน้ียังพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนท่ีหลำกหลำย ท้ังในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับ

7

ก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส
ผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียน
กำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู
กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้เต็มตำมศักยภำพ ท้ังควำมรู้ดำ้ นวชิ ำกำร ทกั ษะอำชีพ ทกั ษะชีวติ และมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์

2.1.2 ยุทธศำสตรช์ ำตดิ ้ำนกำรสรำ้ งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงั คม (รอง)
2.1.2.1 เป้ำหมำย
สร้ำงควำมเปน็ ธรรม และลดควำมเหลือ่ มล้ำในทุกมติ ิ
2.1.2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์
กำรลดควำมเหลือ่ มล้ำ สรำ้ งควำมเปน็ ธรรมในทุกมติ ิ
2.1.2.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตรช์ ำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ด้วยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ในรำยกำรพื้นฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ 1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ค่ำหนังสือเรียน 3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ซึ่งกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำว เป็นกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ สำหรับผู้มีรำยได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกำสท่ัวประเทศ รวมท้ังกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่พิเศษ
ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดำร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกำะแก่ง และโรงเรียนในพื้นท่ีข้ำงเคียงโครงกำร
พัฒนำดอยตุง อันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ
และกำรพฒั นำสื่อและเทคโนโลยสี ำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสรมิ กำรจดั กำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยี
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผำ่ นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้ำงควำมเปน็ ธรรม
และลดควำมเหล่ือมล้ำในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศกึ ษำทม่ี ีคุณภำพ

2.1.3 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมัน่ คง (รอง)
2.1.3.1 เปำ้ หมำย
บำ้ นเมืองมคี วำมมนั่ คงในทกุ มติ ิและทุกระดบั
2.1.3.2 ประเด็นยทุ ธศำสตร์
กำรป้องกันและแกไ้ ขปญั หำท่มี ผี ลกระทบต่อควำมม่นั คง
2.1.3.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยทุ ธศำสตรช์ ำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ และ

แผนกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้กำรจัดกำรศึกษำ
พื้นท่ีดังกล่ำวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี

8

มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ผู้เรียน
ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงท่ัวถึง บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
และมีขวัญกำลงั ใจในกำรปฏบิ ัติงำน และแผนกำรปอ้ งกนั และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำเพื่อสร้ำง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิใหเ้ ป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบตดิ ตำม
ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดี
สู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย
มีควำมมัน่ คงในระยะยำวตอ่ ไป

2.1.4 ยุทธศำสตรช์ ำตดิ ำ้ นกำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบกำรบริหำรจดั กำรภำครฐั (รอง)
2.1.4.1 เปำ้ หมำย
1. ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรทำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม

ตอบสนองควำมตอ้ งกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเรว็ โปรง่ ใส
2. ภำครฐั มคี วำมโปรง่ ใส ปลอดกำรทจุ รติ และประพฤติมิชอบ

2.1.4.2 ประเด็นยทุ ธศำสตร์
1. ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศนู ย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บรกิ ำรอย่ำง

สะดวกรวดเรว็ โปรง่ ใส
2. ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมยี ทุ ธศำสตรช์ ำติเปน็ เปำ้ หมำยและเชื่อมโยง

กำรพฒั นำในทกุ ระดบั ทกุ ประเดน็ ทุกภำรกจิ และทุกพื้นท่ี
3. ภำครฐั มคี วำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจรติ และประพฤติมชิ อบ

2.1.4.3 กำรบรรลเุ ป้ำหมำยตำมยทุ ธศำสตรช์ ำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มีแผนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

ให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ทันสมัย มีกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
มีกำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสำหรับนักเรียน
พัฒนำผู้นำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล
ซ่ือสตั ย์สจุ รติ และปอ้ งกนั กำรทจุ ริตทุกรปู แบบ

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพำะที่เกีย่ วข้อง)
2.2.1 แผนแมบ่ ทภำยใตย้ ุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
2.2.1.1 ประเด็นที่ 12 กำรพฒั นำกำรเรียนรู้ (หลัก)
1. เปำ้ หมำยระดบั ประเด็นของแผนแมบ่ ท

9

เป้ำหมำยท่ี 1 คนไทยมีกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถแก้ปัญหำปรับตัว ส่ือสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนสิ ัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนอ่ื งตลอดชีวติ

เป้ำหมำยที่ 2 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถของพหปุ ญั ญำดีขึน้

กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรดำเนินกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงท่ัวถึง
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ย่ังยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นทที่ หี่ ลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ
ก ำ ร พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น ภ ำ ษ ำ ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ พั ฒ น ำ แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ศั ก ย ภ ำ พ ค รู
เพื่อพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21
กำรจัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกร
ปฏิบัติกำร (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภำพ ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
กำรยกระดบั คุณภำพโรงเรยี นโดยเฉพำะในระดบั ตำบล

2. แผนย่อยกำรปฏริ ปู กระบวนกำรเรียนรู้ท่ตี อบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 2) เปล่ียนโฉม
บทบำท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท
4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชวี ิต และ 5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลศิ ทำงวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ
เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้
และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถเขำ้ ถงึ กำรเรียนรอู้ ยำ่ งตอ่ เนื่องตลอดชวี ิตดีขนึ้
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มีแผนกำรดำเนินกำร
ให้บรรลเุ ป้ำหมำย รวมถงึ กำรพฒั นำหลักสตู รกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ใหผ้ เู้ รียน
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงท่ัวถึง
พร้อมท้ังมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ท่ีหลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล เพ่อื สรำ้ งโอกำสใหน้ ักเรยี นเขำ้ ถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ

10

ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ท้ังอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ ด้ำนจัดกำรศึกษำ ทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน
บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชมุ ชน ตลอดจนโรงเรยี นเปน็ ศูนย์กลำงกำรเรยี นรู้ของชุมชน

3. แผนยอ่ ยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ท่หี ลำกหลำย
แนวทำงกำรพัฒนำ 1) พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ 2) สร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อม
กำรทำงำน และระบบสนับสนุนท่ีเหมำะสมสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
เป้ำหมำยของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ
ตำมพหุปัญญำ เพอ่ื ประโยชน์ในกำรพฒั นำและกำรสง่ ต่อกำรพฒั นำให้เตม็ ตำมศกั ยภำพเพ่ิมขน้ึ
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรดำเนินกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรมีแผนกำรพัฒนำ /แนวทำง/ รูปแบบ / เคร่ืองมือ/ฐำนข้อมูลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำรสำรวจแววนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมหลักพหุปัญญำ แบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นผู้บริหำร ครู ศึกษำนิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
กำรวิจัย และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมหลักพหุปัญญำ ติดตำมเชิงลึก
พร้อมท้ังให้คำปรึกษำ แนะนำ และเป็นพี่เล้ียง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ท้ัง ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสอดคล้องกับศักยภำพ พร้อมทั้ง
มีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพท่ีเหมำะสม กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน
ท่ีมคี วำมสำมำรถพเิ ศษ กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี และกีฬำ กำรพัฒนำศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร กำรจัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็น
เพื่อพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนทีม่ คี ณุ ภำพแบบประเทศญ่ปี นุ่ (หลักสตู รสถำบนั โคเซน็ ) ในกำรสร้ำงวิศวกรปฏบิ ัตกิ ำร และนวตั กรคุณภำพ
ทีส่ อดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

2.2.1.2 ประเดน็ ท่ี 11 กำรพฒั นำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวติ (รอง)
1. เปำ้ หมำยระดบั ประเดน็ ของแผนแม่บท
เป้ำหมำย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ท้ังด้ำนร่ำงกำย

สติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชวี ติ

กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพัฒนำผู้เรียน
ตง้ั แตร่ ะดับก่อนประถมศึกษำ ถงึ มธั ยมศึกษำตอนปลำย

2. แผนยอ่ ยกำรพฒั นำเดก็ ตงั้ แตช่ ่วงกำรตงั้ ครรภจ์ นถงึ ปฐมวยั

11

แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิ สนับสนนุ กำรจัดกำรศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำที่มีคุณภำพ
เป้ำหมำยของแผนย่อย เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำร
ท่ีมคี ณุ ภำพมำกข้ึน
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีแผนกำรดำเนินกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพ้ืนท่ี
กำรดำเนนิ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
3. แผนย่อยกำรพฒั นำช่วงวัยเรยี น/วัยรนุ่
แนวทำงกำรพัฒนำ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
และมธั ยมศกึ ษำตอนปลำย
เป้ำหมำยของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถ
ในกำรแกป้ ัญหำ ปรบั ตัว ส่อื สำร และทำงำนร่วมกบั ผอู้ ื่นไดอ้ ย่ำงมปี ระสทิ ธิผลตลอดชวี ติ ดขี ้ึน
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มีแผนกำรดำเนินกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรจ้ำงครูวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดกลำง
และเล็กท่ีประสบปัญหำขำดแคลนครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กำรพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กำรขับเคลื่อนงำนแนะ
แ น ว ใ น ส ถ ำ น ศ ึก ษ ำ แ ล ะ ส ร้ ำ ง เ ส ริ ม ส ม ร ร ถ น ะ ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข้ั น พื้ น ฐ ำ น เ พื่ อ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ต่ อ
และกำรมีงำนทำ กำรขับเคลื่อนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนกำรดูแล
ชว่ ยเหลอื และคุ้มครองเดก็ นกั เรยี น กำรขบั เคลือ่ นหลักปรชั ญำของเศรษฐกิจพอเพยี งสู่สถำนศกึ ษำ

2.2.1.3 ประเดน็ ที่ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม (รอง)
1. เป้ำหมำยระดับประเดน็ ของแผนแมบ่ ท
เปำ้ หมำย คนไทยทุกคนไดร้ บั กำรคุ้มครองและมีหลกั ประกันทำงสงั คมเพิม่ ข้นึ
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีระบบให้ควำมช่วยเหลือ

ผเู้ รยี นกล่มุ เปำ้ หมำยทตี่ ้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ
2. แผนย่อยมำตรกำรแบบเจำะจงกลมุ่ เปำ้ หมำยเพอ่ื แกป้ ัญหำเฉพำะกลุ่ม
แนวทำงกำรพัฒนำ จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพำะผู้ที่ต้องกำร

ควำมช่วยเหลือเปน็ พเิ ศษ
เป้ำหมำยของแผนย่อย มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องกำร

ควำมช่วยเหลอื เปน็ พิเศษไดค้ รอบคลุมมำกยงิ่ ขน้ึ

12

กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพ
เด็กพิกำร ในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ จัดกำรศึกษำสำหรับเด็กด้อยโอกำส
ในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร โรงเรียนพ้ืนที่เกำะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุง
อนั เนื่องมำจำกพระรำชดำริให้ไดร้ ับโอกำสทำงกำรศกึ ษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ดำ้ นเทคโนโลยที ำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยสี ำรสนเทศ (DLIT)

2.2.1.4 ประเดน็ ท่ี 1 ควำมมนั่ คง (รอง)
1. เปำ้ หมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้ำหมำย ประเทศชำติมีควำมม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพมิ่ ข้ึน
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส่งเสริมกำรจัด

กำรศกึ ษำ ให้เกดิ ควำมสมำนฉันท์ อยู่รว่ มกนั อยำ่ งสนั ติสุข ป้องกนั เดก็ และเยำวชนจำกยำเสพติด และแก้ไข
ปัญหำชว่ ยเหลอื เดก็ ทต่ี ิดยำเสพตดิ ให้กลบั ตัวและกลับคืนสสู่ งั คม

2. แผนยอ่ ยกำรปอ้ งกนั และแก้ไขปญั หำที่มผี ลกระทบต่อควำมมน่ั คง
แนวทำงกำรพัฒนำ สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พัฒนำกำรจดั กำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจ
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยำวชน พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำ
ยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกัน
และแกไ้ ขปญั หำในกลุม่ เป้ำหมำย
เป้ำหมำยของแผนย่อย
1) ภำคใตม้ คี วำมสงบสขุ รม่ เยน็
2) ปัญหำควำมมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร
และพัฒนำประเทศ
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีแผนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ และแผนกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ให้กำรจัดกำรศึกษำพ้ืนท่ีดังกล่ำวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิดควำมสมำนฉันท์
และรู้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีควำมปลอดภัยในชีวิตทรพั ยส์ ินและมีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัตงิ ำน และแผนกำรปอ้ งกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่
พัฒนำกระบวนกำรระบบตดิ ตำม ดแู ล ชว่ ยเหลอื กลุ่มเด็กและเยำวชนท่ีมีปญั หำยำเสพติด สรำ้ งและพัฒนำ

13

ระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ในกลมุ่ เป้ำหมำย ซ่ึงจะสง่ ผลใหป้ ระเทศไทยมีควำมมั่นคงต่อไป

2.1.1.5 ประเด็นท่ี 10 กำรปรบั เปลีย่ นคำ่ นิยมและวัฒนธรรม (รอง)
1. เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแมบ่ ท
เป้ำหมำย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม และมีควำมรัก และภูมิใจ

ในควำมเป็นคนไทย นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุข
และเป็นทย่ี อมรับของนำนำประเทศ

กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู
ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในกำรทำควำมดี สร้ำงเครือข่ำย
ชมุ ชนองค์กรแห่งคณุ ธรรม

2. แผนย่อยกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ
และกำรเป็นพลเมืองทด่ี ี

แนวทำงกำรพัฒนำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส่งเสริมให้มีกำรปลกู ฝงั
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพล เมืองที่ดี แก่ผู้เรียน
และบคุ ลำกรท่เี กี่ยวข้อง

เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำน
และสมดุลท้ังด้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดลอ้ มดีขึน้

กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีแผนกำรส่งเสริม
ให้นักเรียน ครู ผบู้ รหิ ำร และบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักรู้ เขำ้ ใจ และมกี ระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล
ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรทำควำมดี
อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรที่ทำงำน
ด้ำนคุณธรรมอยำ่ งเปน็ รปู ธรรม

2.2.1.6 ประเดน็ ท่ี 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ (รอง)
1. เปำ้ หมำยระดับประเดน็ ของแผนแม่บท
เป้ำหมำย ภำครัฐมีควำมโปรง่ ใส ปลอดกำรทจุ ริตและประพฤติมิชอบ
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส่งเสริมกำรจัดกำร

เรียนร้เู ก่ยี วกับวัฒนธรรมและพฤตกิ รรมซอ่ื สัตย์สุจริต
2. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจรติ และประพฤติมชิ อบ

14

แนวทำงกำรพัฒนำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝงั
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซือ่ สตั ย์สุจริต

เปำ้ หมำยของแผนย่อย ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ จุ ริต
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรพัฒนำนวัตกรรม
เทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนำผู้นำเยำวชน
ต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนท่ีมีธรรมำภิบำล ซ่ือสัตย์สุจริต
และป้องกันกำรทจุ ริตทุกรปู แบบ

2.2.1.7 แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564 – 2565

แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ มีเป้ำหมำยสำคัญ คือ “คนสำมำรถยังชีพ
อยู่ได้มีงำนทำ กลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรดูแลอย่ำงท่ัวถึง สร้ำงอำชีพและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟ้ืนตัวเข้ำสู่ภำวะปกติ และมีกำรวำงรำกฐำนเพ่ือรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่” โดยได้
ระบุประเด็นกำรพัฒนำ 4 ประกำร ที่ควรให้ควำมสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือเสริมสร้ำง
ศกั ยภำพในกำรฟ้นื ฟแู ละขับเคลอ่ื นประเทศให้สำมำรถ “ล้มแล้วลกุ ไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น
กำรพัฒนำ ประกอบด้วย

- กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยในประเทศ (Local Economy)
เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยควำมเจริญและโอกำสทำงเศรษฐกิจ
ไปยังระดับท้องถิ่น ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนโดยเฉพำะในระดับพ้ืนท่ีและชุมชน ร่วมกับกำรให้
ควำมช่วยเหลือและพัฒนำศักยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้สำมำรถปรับตัว
สู่ธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มควำมต้องกำรมำกข้ึนในอนำคต เพื่อให้เศรษฐกิจฐำนรำกเป็นกำลังหลัก
ในกำรขบั เคลอ่ื นเศรษฐกิจของประเทศ

- กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศเพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะ
ยำว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของเคร่ืองยนต์ทำงเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกำสและมีศักยภำพภำยใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลก
แบบใหม่ ได้แก่ อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และเน้น
คณุ ภำพ กำรเกษตรมูลคำ่ สูง อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมยำนยนต์สมยั ใหม่

- กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศ (Human Capital) โดยกำรยกระดับและปรับทักษะแรงงำนให้สนับสนุนอุตสำหกรรม
และบริกำรเป้ำหมำยที่ประเทศไทยมีโอกำสและมีศักยภำพตลอดจนส อดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและโครงสร้ำงเศรษฐกิจท่ีปรบั เปลย่ี นไป พร้อมทั้งเยียวยำผูท้ ่ีได้รับผลกระทบจำกภำวะวกิ ฤต

15

และจัดสวัสดิกำรทำงสังคมให้เหมำะสม เพียงพอกับควำมจำเป็นในกำรดำรงชีวิตโดยเฉพำะในด้ำนรำยได้
และสุขภำพ

- กำรปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนเพ่ือส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ
(Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสกำรเปล่ียนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภำพของประเทศ
อำทิ กำรเร่งรัดพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีสำคัญ กำรปรับปรุงกฎหมำย
และกำรดำเนินงำนของภำครัฐให้ทันสมัย กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้และนวัตกรรม
กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรส่งเสริมกำรมีร่วม
จำกภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำต่ำง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจำกัด และส่งเสริมกำรฟื้นฟูและพัฒนำประเทศ
ด้วยควำมรว่ มมือจำกทุกภำคสว่ น

โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับภำรกิจของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ ตำมท่ีกำหนด
ในระยะเวลำ 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทำงกำรพัฒนำท่ีต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 จะต้องให้ควำมสำคัญ
กับกำรเร่งดำเนินกำรในมิติต่ำง ๆ ท่ีเช่ือมโยงไปถึงกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยตำมท่ีกำหนดไว้ บนหลักกำร
พ้ืนฐำนของแนวคิดในกำรพัฒนำศักยภำพของประเทศด้ำนกำรพร้อมรับ ปรับตัว และเปล่ียนแปลง
เพ่ือพร้อมเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Cope, Adapt,Transform: CAT) โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสำคัญ
และเกีย่ วขอ้ งกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขนั้ พ้ืนฐำน โดยสรุป ดงั น้ี

ก ำ ร พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ ำ พ ชี วิต ข อ ง ค น ( Human Capital)
ด้วยกำรยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสำหกรรม
และบริกำรที่จะเป็นเครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลักท้ัง 5 สำขำตำมท่ีระบุไว้ในประเด็นกำรพัฒนำท่ี
2) Future Growth ข้ำงต้น ร่วมกับกำรขยำยและพัฒนำระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำกรทุกสำขำอำชีพและทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรส่งเสริมควำมม่ันคงทำงสุขภำพ เพื่อให้คนให้เป็น
กำลังหลักในกำรขับเคลอื่ นกำรพฒั นำประเทศได้อยำ่ งย่งั ยนื ดงั น้ี

1) กำรยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมกำรเรยี นรู้ดว้ ยกำรส่งเสริมแรงงำนท่ีอยู่ใน
ภำคกำรผลิตและบรกิ ำรท่ีไดร้ ับผลกระทบ ให้ได้รับกำรฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภำพแรงงำน
ให้เหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้ำงเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภำพมำตรฐำน
ของศนู ยพ์ ัฒนำฝีมือแรงงำนโดยกำรมสี ่วนรว่ มของภำคเอกชน ส่งเสรมิ กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดจิ ิทัล ทจี่ ำเป็น
สำหรับกำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรพัฒนำทักษะอำชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงำนเพื่อให้แรงงำนมีควำมยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นกำรผลิต
กำลังคนทมี่ คี ุณภำพในระยะยำว เปน็ ตน้

2) กำรขยำยและพัฒนำระบบหลักประกันทำงสังคม ด้วยกำรช่วยเหลือ เยียวยำ
และชดเชยคนยำกจน กลุ่มเปรำะบำง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปัญหำและควำมต้องกำร
ที่แตกต่ำงกันของกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงำนเข้ำสู่ระบบประกันสังคมมำกข้ึน พัฒนำระบบ

16

และกลไกกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนำระบบควำมคุ้มคร อง
ทำงสังคมให้เหมำะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลำดแรงงำนท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีกำรบูรณำกำรต้ังแต่
ระดับนโยบำยจนถึงระบบขอ้ มลู ในกำรตรวจสอบและตดิ ตำมประเมินผล เปน็ ต้น

2.2.2 แผนกำรปฏริ ูปประเทศ
2.2.2.1 แผนกำรปฏิรูปดำ้ นกำรศึกษำ
1. เรือ่ งกำรปฏริ ูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเดก็ ก่อนวยั เรยี น
1.1 ประเด็นกำรพัฒนำระบบดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัย

ได้รบั กำรพัฒนำร่ำงกำย จติ ใจ วนิ ัย อำรมณ์ สงั คม และสติปัญญำใหส้ มกบั วยั
1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม : กำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพื้นท่ี กำรดำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
เพอ่ื จัดกำรศกึ ษำให้นกั เรยี นในระดบั ก่อนประถมศกึ ษำ

2. เรือ่ งกำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหล่อื มลำ้ ทำงกำรศึกษำ
2.1 ประเด็น
1) กำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคคลพิกำร บุคคลท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ

และบุคคลทมี่ ีควำมต้องกำรจำเปน็ พเิ ศษ
2) กำรดำเนินกำรเพือ่ ลดควำมเหล่อื มลำ้ ทำงกำรศึกษำ
3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ห่ำงไกล หรือ

สถำนศกึ ษำ ที่ตอ้ งมกี ำรยกระดบั คณุ ภำพอยำ่ งเรง่ ด่วน
2.2 กจิ กรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม
1) กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำร ในโรงเรียนเฉพำะ

ควำมพิกำร ในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำและพัฒนำ
สมรรถภำพ

2) กำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กด้อยโอกำส ในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
เพ่อื ให้เดก็ ด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำ

3) กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศกึ ษำขัน้ พ้นื ฐำน

4) กำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร โรงเรียนพื้นท่ีเกำะแก่ง และโรงเรียนในพื้นท่ีข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุง
อนั เนือ่ งมำจำกพระรำชดำรใิ ห้ไดร้ ับโอกำสทำงกำรศกึ ษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ

5) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยสี ำรสนเทศ (DLIT)

17

2.3 เป้ำหมำยกิจกรรม : จัดกำรศึกษำให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ
จนจบกำรศกึ ษำข้ันพ้นื ฐำน

3. เรื่องกำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู
และอำจำรย์

3.1 ประเด็นกำรพฒั นำวิชำชีพครู
3.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพื่อพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเรยี นกำรสอน สอดรับกบั ทักษะท่ีจำเปน็ ในศตวรรษที่ 21
4. เร่ืองกำรปฏริ ูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
4.1 ประเดน็

1) กำรปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรประเมนิ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ เป็นหลักสตู รฐำนสมรรถนะ

2) ระบบกำรประกนั กำรประเมนิ และกำรรับรองคุณภำพกำรศกึ ษำ
3) ระบบควำมปลอดภยั และระบบสวัสดภิ ำพของผเู้ รยี น
4) กำรจดั กำรศึกษำเพอ่ื เสรมิ สรำ้ งคุณธรรมและจรยิ ธรรม
4.2 กจิ กรรมและเปำ้ หมำยกจิ กรรม
1) กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนและประชำชนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงท่ัวถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ
2) กำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ ท้ังโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก กำรจ้ำงครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำส
โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี
ที่หลำกหลำย รวมถงึ แนวโนม้ ของสังคมทเี่ ปลีย่ นแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพฒั นำของประเทศ
3) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำง
ภมู ิคุม้ กันปอ้ งกนั ยำเสพตดิ ในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผูเ้ สพรำยใหม่ พฒั นำกระบวนกำรระบบติดตำม
ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดี
สู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย
มีควำมม่ันคง
4) กำรเสริมสร้ำงระเบียบวินยั คุณธรรม และจรยิ ธรรม เพ่ือให้ นกั เรียน
ครู ผู้บรหิ ำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เขำ้ ใจ และมีกระบวนกำรคดิ อย่ำงมีเหตุผล ซมึ ซับคุณค่ำ
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรทำควำมดี อีกท้ัง

18

สร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรท่ีทำงำน
ดำ้ นคณุ ธรรมอย่ำงเปน็ รูปธรรม

5. เร่ืองกำรปฏิรูปกำรศกึ ษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
5.1 ประเด็นกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้

ด้วยดิจทิ ลั แห่งชำติ
5.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพื่อกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยสี ำรสนเทศ (DLIT)

2.2.2.2 แผนกำรปฏริ ปู ประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. เรอ่ื งกำรป้องกันและเฝำ้ ระวัง
1.1 ประเด็นกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตสำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดยควำมร่วมมอื ระหว่ำงภำครฐั ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียน

กำรสอนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนำผู้นำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต
พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผู้บริหำร
ครแู ละบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ

2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ ผลให้เกดิ กำรเปลีย่ นแปลงต่อประชำชนอย่ำงมนี ัยสำคญั (Big Rock)
2.2.3.1 กิจกรรมปฏริ ปู ท่ี 1 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศกึ ษำตัง้ แตร่ ะดับ

ปฐมวยั
1. เป้ำหมำย
1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำรจำกสถำนพัฒนำเดก็
ปฐมวัยที่มีคณุ ภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และไดร้ บั โอกำสทำงกำรศึกษำทั้งในและ
นอกระบบกำรศึกษำ รวมถึงระบบกำรศึกษำซึ่งจัดกำรโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จ
กำรศกึ ษำขน้ั พน้ื ฐำน หรอื ระดับสูงกวำ่ อย่ำงเสมอภำคตำมศกั ยภำพและควำมถนัด

2. เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ กลับเข้ำศึกษำต่ออย่ำงน้อยจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับ และได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัดและมีศักยภำพท่ีจะพึ่งพำตนเอง
ในกำรดำรงชวี ติ ได้

3. ประชำกรวัยแรงงำนมีทักษะด้ำนกำรอ่ำนและคณิตศำสตร์ (Literacy &
Numeracy Competency) ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จำเป็นต่อกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตในโลก
ยคุ ปจั จบุ นั

19

4. เกิดระบบหลักประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง
ภำคเอกชน

2. ตัวช้วี ดั
1. อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดบั ก่อนวยั เรียนไมน่ ้อยกว่ำ

ร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 35 ในปี 2565

2. สัดส่วนประชำกรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำ
ภำคบงั คับระดบั ประถมศึกษำ ถงึ ระดับมธั ยมศึกษำตอนตน้ (อำยุ 6 - 14 ป)ี ไมเ่ กินร้อยละ 5 ในปี 2565

3. มีระบบกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศขนำดใหญ่ (Big Data)
ของเด็กเยำวชนด้วยเลขบัตรประชำชน 13 หลัก งบประมำณ ตัวชี้วัด และนโยบำยต้ังแต่ระดับปฐมวัย
ระหว่ำงกระทรวงศกึ ษำธิกำร และหนว่ ยงำนภำครฐั อน่ื ๆ ท่ีเกีย่ วข้อง รวมทั้งภำคเอกชนเพื่อสง่ เสริมโอกำส
ทำงกำรศกึ ษำและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำแก่ผู้ขำดแคลนทุนทรพั ย์ ผู้พกิ ำร และผ้ดู อ้ ยโอกำส

4. มีกำรพฒั นำเครอ่ื งมือสำรวจควำมพร้อมของเด็กปฐมวยั ในกำรเขำ้ สู่กำรศกึ ษำ
ระดับประถมศึกษำ และ เคร่ืองมือกำรประเมินศักยภำพด้ำนกำรอ่ำนและคณิตศำสตร์ในระดับกำรศึกษำ
ขนั้ พนื้ ฐำนของประชำกรวัยแรงงำน รวมทั้งมีกำรจดั เก็บและรำยงำนขอ้ มูลตอ่ สำธำรณะทกุ 3 ปี

2.2.3.2 กจิ กรรมปฏริ ูปที่ 2 กำรพัฒนำกำรจดั กำรเรียนกำรสอนส่กู ำรเรียนร้ฐู ำนสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21

1. เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีควำมรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในกำรดำรงชีวิต
ในโลกยุคใหม่ รู้เท่ำทันกำรเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองท่ีตื่นรู้ มีควำมรับผิดชอบ
และมีจิตสำธำรณะ
2. ครู/อำจำรย์มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย กำรออกแบบ
กำรเรยี นรู้ กำรจัดกจิ กรรมกำรเรยี นรู้ มีจติ วทิ ยำกำรเรียนรู้ ส่อื และกำรใชส้ ่ือ เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำและ
กำรเรยี นรู้ กำรวัดและประเมนิ ผลกำรเรยี นรู้ตำมสภำพจริง มีควำมศรัทธำในวชิ ำชีพและควำมเป็นครู
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรบริหำรงำน
วิชำกำร และกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้ำนหลักสูตรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
มีภำวะผู้นำทำงวิชำกำร มีจิตวิทยำในกำรส่งเสริมและสร้ำงขวัญกำ ลังใจในกำรจัดกำรเรียนรู้
และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในกำรร่วมมือกับบุคคล หน่วยงำนและชุมชนในกำรส่งเสริมและสร้ำงระบบนิเวศ
กำรเรียนรทู้ ี่ปลอดภยั สำหรับผ้เู รยี น

20

2. ตวั ช้วี ดั
1. มหี ลกั สูตรกำรศึกษำขน้ั พนื้ ฐำนตำมแบบหลกั สูตรฐำนสมรรถนะ ในทุกระดับ

กำรศกึ ษำ
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้

แบบ Active Learning ผ่ำนกำรพฒั นำกำรคิดข้นั สงู เชงิ ระบบ
3. ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนำสมถรรนะผู้เรียนแบบถักทอควำมรู้ ทักษะ

และเจตคติ คำ่ นิยม และคุณลกั ษณะผเู้ รียนเข้ำดว้ ยกันแบบ Active Learning ในทกุ ระดบั กำรศกึ ษำ
4. ระบบกำรประเมินผลลัพธ์ผูเ้ รียนให้มีควำมหลำกหลำย เพอ่ื สง่ เสรมิ กำรเรียนรู้

เป็นรำยบุคคล (Personalized learning) และสำมำรถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตำมบริบทของ
สถำนศึกษำ ลดสัดส่วนของกำรนำผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในระดับชำติ มำใช้ในกำรพิจำรณำประเมินผล
ของครูและผบู้ รหิ ำรสถำบนั กำรศึกษำ

5. มีแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรสอนคุณภำพสูง และกำรประเมินและพัฒนำผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
เป็นรำยบคุ คล (personalized learning) สำหรับผเู้ รียนทุกช่วงวัย

2.2.3.3 กิจกรรมปฏริ ูปท่ี 3 กำรปฏริ ูปกลไกและระบบกำรผลติ และพัฒนำครูและบคุ ลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน

1. เป้ำหมำยและตัวช้วี ดั ของกิจกรรมปฏริ ปู
1.1 กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

อำจำรย์ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ
1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนกำรคัดเลือกนิสิต/นักศึกษำครู ที่มีประสิทธิภำพ

เที่ยงตรง และลดควำมเหลื่อมลำ้
1.1.2 มีหลักสูตรกำรผลิตครูท่ีเป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนกำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชพี ครู ตำมควำมต้องกำรและควำมจำเป็นตำมบรบิ ทของสำขำวชิ ำและพื้นท่ี
1.1.3 มีกรอบมำตรฐำนและตัวชี้วัดสมรรถนะอำจำรย์สถำบันผลิตครู

และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิชำชีพครู เพื่อนำไปสู่กำรประเมิน
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ และกำรวิเครำะห์และพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์สถำบันผลิตครู
และครพู ่ีเลย้ี งตำมควำมต้องกำรจำเป็น

1.2 กลไกและระบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยสำมัญศึกษำ
และสำยอำชีวศึกษำ ใหม้ คี ณุ ภำพ ประสทิ ธิภำพและมคี วำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพ

1.2.1 มีกรอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพครูท้ังสำยสำมัญศึกษำและ
สำยอำชีวศึกษำ ที่เน้นให้ครูมีควำมพร้อมท้ังทำงด้ำนวิชำกำร เชีย่ วชำญวิชำชีพ มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณ

21

ควำมเป็นครู เพื่อนำไปสู่กำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ และกำรวิเครำะห์และพัฒนำ
สมรรถนะครูและบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำตำมควำมต้องกำรจำเป็น

1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหำรมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional
Development) และให้ควำมสำคญั กบั กำรนิเทศและติดตำมชว่ ยเหลอื ครใู หม่/ครทู ี่ไมม่ วี ฒุ ทิ ำงกำรศกึ ษำ

1.3 มกี ำรปรบั ปรงุ ระบบกลไกกำรเล่ือนวิทยฐำนะของครู โดยนำผลกำรประเมนิ
สมรรถนะไปเป็นสว่ นสำคญั ในกำรเลือ่ นวทิ ยฐำนะและกำรปรับปรงุ คำ่ ตอบแทนทเี่ หมำะสม

2.2.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2.2.4.1 วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย

ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งทมี่ ีทกั ษะควำมรคู้ วำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ตอ่ เน่ืองตลอดชีวติ

2. เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรม
ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมท่ีมีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
รวมท้งั ชุมชนมีควำมเข้มแข็งพง่ึ พำตนเองได้

3. เพ่อื ให้เศรษฐกจิ เข้มแขง็ แขง่ ขนั ได้ มีเสถยี รภำพ และมคี วำมยั่งยนื สรำ้ งควำมเขม้ แข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึน้ สรำ้ งควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมน่ั คงทำงพลงั งำน อำหำร และน้ำ

4. เพื่อรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมให้สำมำรถ
สนบั สนุนกำรเติบโตท่ีเป็นมติ รกบั ส่งิ แวดลอ้ มและกำรมคี ณุ ภำพชวี ิตท่ีดขี องประชำชน

5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย
และมกี ำรทำงำนเชงิ บูรณำกำรของภำคกี ำรพฒั นำ

2.2.4.2 เปำ้ หมำยรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบรู ณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัด

ฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์
มีควำมรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำม
ทำงจติ วิญญำณ มีวิถีชีวิตทีพ่ อเพยี ง และมีควำมเป็นไทย

2. ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำม
เข้มแข็งประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคม
ทีม่ ีคุณภำพอยำ่ งทว่ั ถึงและเป็นธรรม กล่มุ ทมี่ ีรำยไดต้ ำ่ สุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงนอ้ ยรอ้ ยละ 15

3. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ โดยเพ่ิมพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี

22

ประเทศเพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่ง
ไมน่ อ้ ยกวำ่ ร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 เทยี บกบั กำรปลอ่ ยในกรณีปกติ มีปริมำณหรอื สัดสว่ นของขยะมูลฝอย
ท่ีได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มข้ึน และรักษำคุณภำพน้ำและคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤต
ใหอ้ ยูใ่ นเกณฑ์มำตรฐำน

4. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี
และเพม่ิ ควำมเช่ือมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขดั แย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสงั คมลดลง
ปัญหำอำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์
ลดลง มีควำมพร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในกำรกำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ
เป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่สำคัญ ในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุน
และกำรสง่ ออกของไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซยี นสงู ขนึ้

5. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีมีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย
อำนำจและมสี ่วนรว่ มจำกประชำชน บทบำทภำครฐั ในกำรใหบ้ ริกำร ซ่ึงภำคเอกชนดำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำ
ลดลง เพ่ิมกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปช่ันลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ มีอสิ ระมำกขึ้น โดยอนั ดับประสิทธภิ ำพภำครฐั ทีจ่ ัดทำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ
และอันดับควำมยำกง่ำยในกำรดำเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณ
มีประสิทธิภำพสูง ฐำนภำษีกว้ำงข้ึน และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและปรับตวั ได้ทนั กับยคุ ดิจทิ ัลเพ่มิ ข้ึน

2.2.4.3 ยทุ ธศำสตรก์ ำรพัฒนำประเทศ
ยทุ ธศำสตรท์ ่ี 1 กำรเสรมิ สรำ้ งและพฒั นำศกั ยภำพทุนมนษุ ย์
เป้ำหมำยระดบั ยทุ ธศำสตร์
1. คนไทยสว่ นใหญ่มที ัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทดั ฐำนทด่ี ีของสงั คมเพ่ิมขึน้
2. คนในสังคมไทยทกุ ชว่ งวัยมที ักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึน้
3. คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้

ด้วยตนเองอยำ่ งตอ่ เนอื่ ง
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับเปล่ียนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ

และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
2. พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถ ในกำรดำรงชีวิต

อย่ำงมีคณุ คำ่
3. ยกระดับคุณภำพกำรศกึ ษำและกำรเรยี นรูต้ ลอดชีวติ

23

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสรำ้ งควำมเปน็ ธรรมและลดควำมเหลอ่ื มล้ำในสงั คม
เปำ้ หมำยระดับยทุ ธศำสตร์

1. ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม
ท่ีแตกต่ำงกัน และแกไ้ ขปัญหำควำมยำกจน

2. เพ่มิ โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพนื้ ฐำนทำงสงั คมของภำครฐั
แนวทำงกำรพัฒนำ

1. เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ท่ีมีรำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถ
เขำ้ ถึงบรกิ ำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชพี

2. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ืองโดยไม่ถูกจำกดั ศักยภำพจำกสภำพครอบครวั พื้นท่ี และสภำพรำ่ งกำย

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ัง
และย่ังยนื

เปำ้ หมำยระดับยุทธศำสตร์
1. ปกปอ้ งและเชิดชูสถำบนั พระมหำกษัตรยิ ์ให้เปน็ สถำบันหลกั ของประเทศ
2. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำส

ในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชพี ที่สร้ำงรำยได้เพมิ่ ขึ้น
แนวทำงกำรพฒั นำ
กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพ่ือให้เกิดควำมสงบในสังคมและธำรงไว้ซ่ึงสถำบันหลัก

ของชำติ โดยนำแนวทำงพระรำชดำริไปเผยแพร่และพัฒนำ และดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับโครงกำร
พระรำชดำริ รวมถึงป้องกันและแกไ้ ขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวดั ชำยแดนภำคใต้

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย

เป้ำหมำยระดับยทุ ธศำสตร์
เพมิ่ คะแนนดัชนกี ำรรบั รู้กำรทุจริตให้สูงข้ึน

แนวทำงกำรพฒั นำ
ปอ้ งกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ และประพฤติมชิ อบ ปลูกฝงั ให้คนไทยไมโ่ กง

2.2.5 นโยบำยและแผนระดับชำตวิ ำ่ ด้วยควำมมน่ั คงแห่งชำติ
2.2.5.1 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้
1. แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 7 ประเด็นกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำควำมไมส่ งบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

24

2. เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ และอยู่ร่วมกนั อยำ่ งสนั ตสิ ขุ

3. ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ศึกษำต่อ
สถำบันของรัฐในทกุ ระดับช้ัน

4. กลยุทธ์ พัฒนำกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสอดคล้องกับตลำดแรงงำนในพ้ืนท่ี
และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติ โดยเร่งแก้ปัญหำพื้นฐำนท่ีส่งผลกระทบต่อกำรศึกษำของเยำวชน
ในพนื้ ท่ี รวมทั้งสง่ เสริมกำรเรยี นรใู้ นลกั ษณะทวิภำษำ (มลำยถู ่ิน-ไทย)

2.2.5.2 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคง
ภำยใน

1. แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยท่ี 10 ประเด็นกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพตดิ

2. เป้ำหมำยเชงิ ยุทธศำสตร์ กำรแพรร่ ะบำดของยำเสพตดิ ในสงั คมไทยลดลง
3. ตัวชว้ี ดั ระดบั ควำมสำเร็จในกำรป้องกนั และแกไ้ ขปัญหำยำเสพตดิ
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยำเสพตดิ เพือ่ ป้องกนั กำรเสพยำ โดยอำศยั ควำมรว่ มมือจำกทกุ ภำคสว่ น

2.2.5.3 นโยบำยควำมมน่ั คงแห่งชำตทิ ี่ 9 เสริมสรำ้ งควำมมัน่ คงของชำติจำกภัยกำรทุจริต
1. แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยท่ี 11 ประเด็นกำรเสริมสร้ำง

ควำมม่ันคงของชำติจำกภัยกำรทจุ ริต
2. เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริต

และประชำชนไม่เพกิ เฉยต่อกำรทจุ ริตของหน่วยงำนภำครฐั
3. ตวั ชวี้ ัด ดัชนชี ี้วดั กำรรับร้กู ำรทุจรติ ของประเทศไทย
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำน

และปฏเิ สธกำรทจุ รติ

2.3 แผนระดบั ที่ 3
2.3.1 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถ

เข้ำถงึ โอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพ พฒั นำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ
พัฒนำกำลงั คนให้มสี มรรถนะในกำรทำงำนทส่ี อดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ
เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้นำไปเป็นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ

25

และกำรเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร
เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้
กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสำระสำคัญสำหรับบรรลุเป้ำหมำย
ของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียม
ทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อควำมมั่นคงของสังคม และประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม
เพือ่ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพฒั นำศักยภำพคนทุกช่วงวยั และกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำ
เพอื่ สร้ำงเสริมคุณภำพชีวติ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้กำหนดประเด็นกำรพัฒนำไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำโดยเฉพำะ คือ ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้

2.3.2 แผนปฏบิ ัตกิ ำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวยั ของกระทรวงศึกษำธกิ ำร (พ.ศ. 2563 – 2565)
กระทรวงศึกษำธิกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และพิจำรณำเห็นว่ำ

สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมำกขึ้น
ทั้งในด้ำนกฎหมำย ด้ำนโยบำยและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่ำวมำข้ำงต้น เพ่ือให้กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรจัตกำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวงศึกษำธิกำร มีกรอบทิศทำงและเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนท่ีชัดเจน
เปน็ ไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย สอดคล้องกบั แนวนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ซำติ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมท้ัง เพื่อเป็นกำรรวมพลังในกำรผลักดันและ
ขับเคลือ่ นกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวยั จำกหนว่ ยงำนทเ่ี กีย่ วข้องในกำรดำเนนิ กำรให้เด็กปฐมวัยได้รับ
กำรดูแล และพฒั นำให้มีพัฒนำกำรสมวยั มคี วำมพร้อมสำหรับกำรเรียนรู้ในระตับท่ีสงู ข้ึน เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภำพตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนกำรขับเคล่ือน 6 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ 1 ) สร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 3) ส่งเสริม และพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในกำรอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ ส่ือ นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
5) พฒั นำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดั กำรศึกษำปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศกำรศกึ ษำปฐมวัย
และ 7) ปรับปรงุ กฎหมำย กฏ ระเบยี บที่เกี่ยวขอ้ งให้เอ้อื ตอ่ กำรจัดกำรศกึ ษำปฐมวยั

26

2.3.3 แผนปฏบิ ตั ริ ำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธกิ ำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ทสี่ อดคล้อง

เชอื่ มโยงกบั ยทุ ธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใตย้ ุทธศำสตรช์ ำติ แผนกำรปฏริ ปู ประเทศ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำ
แผนปฏบิ ัติรำชกำร ซ่ึงมีสำระสำคญั 5 เร่ือง ได้แก่ 1) กำรจดั กำรศกึ ษำเพื่อควำมมัน่ คงของสังคมและประเทศชำติ
2) กำรผลิตและพฒั นำกำลังคน กำรวิจยั และนวตั กรรมเพอื่ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ของประเทศ
3) กำรพัฒนำศกั ยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรสรำ้ งสังคมแห่งกำรเรยี นรู้ 4) กำรสรำ้ งโอกำสควำมเสมอภำค
และควำมเทำ่ เทยี มทำงกำรศกึ ษำ และ 5) กำรพฒั นำประสิทธภิ ำพของระบบบรหิ ำรจัดกำรศกึ ษำ

2.3.4 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขนั้ พ้นื ฐำน

ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเช่ือมโยง
กับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคง และแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสำระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่
1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัย
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
5) กำรจัดกำรศกึ ษำเพือ่ พฒั นำคุณภำพชีวติ ท่ีเป็นมติ รกับสิง่ แวดล้อม และ 6) กำรพฒั นำประสทิ ธภิ ำพของระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำรสำคัญในแผนปฏิบัติ
รำชกำรแต่ละเรือ่ งดังกล่ำว

เน่ืองด้วยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรปรับเปล่ียนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และ
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ื นฐำน เดิมในแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้กำหนดสำระสำคัญไว้ 6 เรื่อง
ตำมนโยบำยและจุดเน้นเดิมของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพื้นฐำน แต่เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลงไป กระทรวงศึกษำธิกำรมีประกำศนโยบำย
กำรจัดกำรศกึ ษำของกระทรวงศกึ ษำธกิ ำร ประจำปี 2564-2565 และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีกำรปรับเปล่ียน จึงมีกำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

27

มำสู่แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2564-2565 ซ่ึงกำหนดสำระสำคัญไว้ 4 เร่ือง ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีกำรบูรณำกำร เป้ำหมำย ตัวชี้วัด
แนวทำงกำรพัฒนำ และแผนงำน/โครงกำรสำคัญ เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ
ขน้ั พน้ื ฐำนของประเทศต่อไป

2.3.5 แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้นั พนื้ ฐำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยท่ีกำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติ
รำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน นโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทำงในกำรกำกับ ติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำน ซึ่งมีสำระสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน
มีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 2) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียน
ทุกคน 3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 4) เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำย จำนวน 14 เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด จำนวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทำง
กำรพัฒนำ จำนวน 49 แนวทำง เพื่อใช้ในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ของประเทศต่อไป

2.4 นโยบำยทเี่ กย่ี วขอ้ ง
2.4.1 นโยบำยรฐั บำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
คำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จนั ทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภำ

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้กำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน จำแนก
เปน็ นโยบำยหลัก 12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ซงึ่ นโยบำยหลัก 12 ด้ำน ประกอบดว้ ย 1) กำรปกป้อง
และเชดิ ชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมม่นั คงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุข
ของประเทศ 3) กำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก
5) กำรพฒั นำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ของไทย 6) กำรพัฒนำพืน้ ทเี่ ศรษฐกิจและกำรกระจำย
ควำมเจริญสู่ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม

28

10) กำรฟ้นื ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิง่ แวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเตบิ โตอยำ่ งยง่ั ยนื 11) กำรปฏิรูป
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยตุ ธิ รรม
และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรแก้ไขปัญหำในกำรดำรงชีวิตของประชำชน 2) กำรปรับปรุง
ระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 4) กำรให้ควำมช่วยเหลอื เกษตรกรและพัฒนำนวตั กรรม 5) กำรยกระดับศกั ยภำพของแรงงำน
6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) กำรแก้ไข
ปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจำ 9) กำรแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ 10) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน
11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแลง้ และอุทกภยั 12) กำรสนับสนุนใหม้ ีกำรศึกษำ กำรรบั ฟงั ควำมเห็น
ของประชำชน และกำรดำเนินกำรเพอื่ แกไ้ ขเพิม่ เติมรฐั ธรรมนูญ

2.4.2 นโยบำยกำรจัดกำรศกึ ษำของกระทรวงศึกษำธกิ ำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบำยกำรจัดกำรศกึ ษำ 12 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ทเ่ี หมำะสมกบั บริบทสงั คมไทย

ข้อ 2 กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
และอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้ส่ือทันสมัย
และมีควำมรบั ผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศกึ ษำทีเ่ กิดกบั ผเู้ รียน

ข้อ 3 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ
(NDLP) และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถนำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีทันสมัยและ
เข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่ำงกว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรนำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้
ประโยชน์ในกำรพฒั นำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจดั กำรศกึ ษำ

ข้อ 4 กำรพฒั นำประสทิ ธภิ ำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรสง่ เสรมิ สนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
จังหวดั เปน็ ฐำน โดยอำศยั อำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ
บริหำรและกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน
มรี ะบบกำรบรหิ ำรงำนบคุ คลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

29

ขอ้ 5 กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศกึ ษำและกำรประกนั คณุ ภำพ พรอ้ มจดั ทดสอบ
วดั ควำมรู้ และทกั ษะทจ่ี ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดบั อดุ มศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวชิ ำชพี เพื่อให้ระบบ
กำรประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลสพั ธท์ ำงกำรศกึ ษำไดอ้ ยำ่ งเหมำะสม

ข้อ 6 กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดม
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
มีควำมเป็นธรรมและสร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ
กระจำยทรพั ยำกรทง้ั บุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณ และส่อื เทคโนโลยีได้อย่ำงทัว่ ถงึ

ข้อ 7 กำรนำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF)
สู่กำรปฏิบัติ เป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำกำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ
เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำและกำรอำชีพโดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและ
กำรจดั ทำมำตรฐำนอำชพี ในสำขำที่สำมำรถอ้ำงองิ อำเชียนได้

ข้อ 8 กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำร
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม
โดยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำร
ตดิ ตำมควำมก้ำวหน้ำเปน็ ระยะ

ข้อ 9 กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้
ผู้จบกำรศึกษระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชพี และรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีพและคุณภำพชีวิต
ทดี่ มี ีสว่ นชว่ ยเพ่มิ ขดี ควำมสำมำรถในกำรแช่งขันในเวทีโลกได้

ข้อ 10 กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพื่อให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำผำ่ นระบบดิจทิ ัล

ช้อ 11 กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มี
คณุ ภำพของกลุม่ ผดู้ ้อยโอกำสทำงกำรศกึ ษำ และผู้เรียนทมี่ ีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ

ข้อ 12 กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยืดหลักกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ
ของกลุม่ ผดู้ อ้ ยโอกำสทำงกำรศกึ ษำและผู้เรียนท่ีมคี วำมต้องกำรจำเป็นพเิ ศษ

นโยบำยระยะเร่งดว่ น (Quick Win) ของกระทรวงศกึ ษำธิกำร
1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง

30

ควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง
จำกภยั อนั ตรำยต่ำง ๆ ทำ่ มกลำงสภำพแวดลอ้ มทำงสังคม

2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเนันกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนเปน็ หลัก และพฒั นำผเู้ รียนให้เกดิ สมถรรนะทีต่ ้องกำร

3. ฐำนข้อมูล Big Data พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถนำมำใช้
ประโยชน์ไดอ้ ยำ่ งแท้จรงิ

4. ขับเคล่ือนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุน
กำรดำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศของ
แต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนำคต ตลอดจนมกี ำรจดั กำรเรียนกำรสอนดว้ ยเครือ่ งมอื ที่ทนั สมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยปี ัจจบุ นั

5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท่ีเนันพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ท่ีเหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำน ประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รบั กำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและ
เต็มตำมศกั ยภำพตง้ั แต่วยั เด็กจนถึงวยั ชรำ และพฒั นำหลกั สูตรทีเ่ หมำะสมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำ
สู่สังคมผู้สูงวยั

7. กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้ท่ีมีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ผู้ที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถดำรงชีวิตในสังคม
อย่ำงมีเกียรติศักด์ิศรีเท่ำเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ประเทศ

2.4.3 นโยบำยสำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขนั้ พน้ื ฐำน ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซ่ึงถือเป็น
ส่วนสำคัญย่ิงในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน
ดังน้ัน เพ่ือให้กำรดำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยเฉพำะกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) ท่ีมีควำมสำคัญ
เรง่ ดว่ น และสำมำรถดำเนินกำรและวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในชว่ งปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเกย่ี วข้อง
กับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้แก่ (1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ (3) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและ

31

บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ จึงกำหนดนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้

1) ดำ้ นควำมปลอดภยั
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
กำรมสี ุขภำวะท่ีดีสำมำรถปรับตวั ตอ่ โรคอุบัติใหมแ่ ละโรคอุบัตซิ ำ้

2) ดำ้ นโอกำส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ
วนิ ัย อำรมณ์ สงั คม และสตปิ ัญญำ ใหส้ มกับวยั
2.2 ดำเนินกำร ให้เดก็ และเยำวชนไดร้ ับกำรศกึ ษำจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน อยำ่ งมคี ุณภำพ
ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ
ตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
สู่ควำมเปน็ เลศิ เพอ่ื เพิม่ ขดี ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ของประเทศ
2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเดก็ และเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพ่ือป้องกัน
ไม่ใหอ้ อกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทง้ั ชว่ ยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคนั ให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
อยำ่ งเทำ่ เทียมกนั
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์
ตำมหลกั ปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพียง
3. ด้ำนคณุ ภำพ
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อยำ่ งครบถว้ น เปน็ คนดี มีวนิ ัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยดึ มั่นกำรปกครอง
ในระบอบประชำธปิ ไตยอันมพี ระมหำกษตั ริยท์ รงเปน็ ประมุข มที ัศนคตทิ ถี่ กู ตอ้ งตอ่ บำ้ นเมือง
3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลั และภำษำตำ่ งประเทศ เพ่อื เพม่ิ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และกำรเลอื กศึกษำตอ่ เพ่ือกำรมีงำนทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ท่ีเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดลุ
ทุกด้ำน สง่ เสริมกำรจดั กำรศกึ ษำเพื่อพัฒนำพหุปญั ญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมนิ ผลผเู้ รียนทกุ ระดบั
3.4 พฒั นำครแู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใหเ้ ปน็ ครยู ุคใหม่ มศี กั ยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสตู รฐำนสมรรถนะ มีทกั ษะในกำรปฏบิ ัติหน้ำท่ีไดด้ ี มคี วำมร้คู วำมสำมำรถในกำรใชเ้ ทคโนโลยีดิจิทัล
มกี ำรพัฒนำตนเองทำงวชิ ำชีพอย่ำงตอ่ เน่ือง รวมทัง้ มีจติ วญิ ญำณควำมเป็นครู

32

4. ด้ำนประสิทธิภำพ
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจดั กำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขบั เคล่ือน

บนฐำนขอ้ มูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทนั สมัย และกำรมีสว่ นร่วมของทกุ ภำคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก

และโรงเรียนท่ีสามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้นื ที่

4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ
ปที ่ี 1 - 3 นอ้ ยกวำ่ 20 คน ให้ไดร้ บั กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรยี นคุณภำพของชุมชน

4.4 ส่งเสรมิ การจดั การศึกษาทีม่ ีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเ์ ฉพาะ และสถานศึกษา
ท่ีตงั้ ในพ้ืนท่ลี กั ษณะพเิ ศษ

4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิม่ ความคล่องตวั ในการบริหารและการจัดการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน

4.6 เพิ่มประสทิ ธิภำพกำรนเิ ทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขนั้ พน้ื ฐำน
โดยสรุปแล้ว ควำมสอดคล้องของแผนในระดับต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับภำรกิจของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติ ท่ีเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงย่ังยืน โดยมียุทธศำสตร์ท่ีเกีย่ วข้องหลักในด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิ สร้ำงศักยภำพทรัพยำกร ส่วนแผน
ระดับท่ี 2 ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำงๆ เพ่ือบรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ
(Big Rock) ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติ และแผนระดับท่ี 3 เป็นแผนท่ีจัดทำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพื่อถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น
กำรพัฒนำของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ได้แก่ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขนั้ พื้นฐำน แผนปฏบิ ัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
นอกจำกน้ี ยังพิจำรณำนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว เช่นเดียวกับ
แผนปฏบิ ตั ิรำชกำรอีกดว้ ย

33

ส่วนที่ 3
สำระสำคัญแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำข้ันพื้นฐำน

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสำระสำคัญภำพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธ์ิและเป้ำหมำย
กำรให้บรกิ ำรหน่วยงำน และกลยทุ ธ์หนว่ ยงำน 4 เรือ่ ง ดงั น้ี

3.1 ภำพรวม

3.1.1 วสิ ัยทศั น์
“สรำ้ งคณุ ภำพทุนมนุษย์ สูส่ งั คมอนำคตทย่ี ั่งยนื ”

3.1.2 พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง

ในระบอบประชำธิปไตยอนั มพี ระมหำกษตั ริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนั
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ

ในศตวรรษท่ี 21
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ

อยำ่ งทั่วถึงและเทำ่ เทยี ม
5. พัฒนำผู้บรหิ ำร ครู และบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกจิ พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ

โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล

3.1.3 ผลสมั ฤทธแ์ิ ละเป้ำหมำยกำรให้บรกิ ำรหน่วยงำน
1. ผู้เรียนมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียน

ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรศึกษำสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพชีวิตท่ีมีคุณภำพ และส่งเสริมทักษะ
ท่จี ำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริหำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ที่มคี ุณภำพและมีมำตรฐำน อย่ำงเสมอภำคและเทำ่ เทยี มกัน

34

4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ มีทักษะ ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประเทศ

5. พฒั นำระบบบรหิ ำรจัดกำรเพอ่ื เพ่ิมประสิทธภิ ำพให้สงู ขน้ึ
3.1.4 กลยทุ ธ์หนว่ ยงำน

กลยุทธท์ ่ี 1 ส่งเสริมกำรจดั กำรศกึ ษำให้ผเู้ รียนมีควำมปลอดภัยจำกภยั ทกุ รปู แบบ
กลยทุ ธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศกึ ษำใหก้ ับประชำกรวัยเรยี นทุกคน
กลยทุ ธ์ท่ี 3 ยกระดบั คุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปล่ยี นแปลงในศตวรรษท่ี 21
กลยุทธท์ ี่ 4 เพ่มิ ประสทิ ธิภำพกำรบรหิ ำรจัดกำรศกึ ษำ

3.2 กลยุทธ์หน่วยงำน

3.2.1 กลยทุ ธท์ ี่ 1 ส่งเสริมกำรจดั กำรศึกษำใหผ้ เู้ รียนมคี วำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ
1. เป้ำหมำย
ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำก

ภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมทเี่ ออื้ ตอ่ กำรมีสขุ ภำวะทด่ี ี

2. ตวั ชว้ี ัด คำ่ เปำ้ หมำย

ที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่ำเป้ำหมำย
รอ้ ยละ 85
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัย ร้อยละ 80
คุกคำมแบบใหม่ ทุกรูปแบบ รอ้ ยละ 80

2. ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด รอ้ ยละ 80
ชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึ ษำตำมบรบิ ท
รอ้ ยละ 80
3 รอ้ ยละของครู บคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ ดำเนนิ กำรตำมแนวทำง
ในกำรจัดกำรภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal)

4 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภัย
พิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
รองรับวถิ ีชีวติ ใหม่ (New Normal)

5 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง
กำรจัดระบบควำมปลอดภัยต่ำง ๆ สำมำรถนำควำมรู้
ไปถ่ำยทอดส่โู รงเรียนได้

35

3. รำยละเอยี ดตัวชีว้ ัด

ประเด็น รำยละเอียด

ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำง

ภมู คิ ้มุ กัน พรอ้ มรับมอื กำรเปล่ียนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ ทุกรูปแบบ

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 85

คำอธิบำย 1. ผู้เรียน หมำยถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน

2. รูปแบบภัยคุกคำม ได้แก่ ภัยยำเสพติต ภัยควำมรุนแรง กำรคุกคำม

ในชีวิตและทรัพยส์ นิ กำรคำ้ มนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภยั พิบตั ิต่ำงๆ อบุ ตั เิ หตุ

โรคอุบัตใิ หม่ (โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5

3.จำนวนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันกำรเข้ำไป

เกี่ยวข้องกับยำเสพติด และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ และเข้ำร่วมโครงกำรตำม

มำตรฐำนโรงเรียนควำมปลอดภัย

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนผู้เรยี นทเี่ ขำ้ รว่ มกิจกรรมทส่ี ่งเสริมสนับสนนุ ในกำรสร้ำงภมู ิคุม้ กันพร้อม

รับมือกับกำรเปล่ียนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ

B จำนวนผู้เรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ท้ังหมด

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล (A / B) * 100

แหล่งข้อมูล ฉก.ชน.

ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ได้รับ กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 80

คำอธิบำย 1. สถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ หมำยถึง สถำนศึกษำท่ีต้ังอยู่ในเขต

พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งต้ังอยู่ในจังหวัดยะละ จังหวัด

ปัตตำนี จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดสตูล และสี่อำเภอจังหวัดสงขลำ ได้แก่ อำเภอจะ

นะ อำเภอนำทวี อำเภอสะบ้ำย้อย และอำเภอเทพำ

2. กำรได้กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรได้รับกำรจัดโอนสรร

งบบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.

2565

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท

B จำนวนสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

36

ประเด็น รำยละเอียด

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล (A / B) * 100

แหล่งข้อมูล สพก.จชต.

ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดำเนินกำรตำมแนวทำงในกำร

จัดกำรภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติ

ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL)

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 80

คำอธิบำย 1. รูปแบบภัยคุกคำม ได้แก่ ภัยยำเสพติต ภัยควำมรุนแรง กำรคุกคำมใน

ชีวิต และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่ำงๆ

อุบัติเหตุ โรคอุบัตใิ หม่ (โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5

2. แนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบัติ ได้แก่ ....

ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำศักยภำพตำมแนว

ทำงกำรจัดกำรภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ใหเ้ กิดกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน

และสำมำรถปรบั ตัวต่อโรคอุบัติซำ้ รับรองวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL)

B จำนวนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำน

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล (A / B) * 100

แหล่งข้อมูล ฉก.ชน. / ฉก.คส.

ตัวชี้วัด 4 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติ ภัย

คุกคำมทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW

NORMAL)

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 80

คำอธิบำย 1. รูปแบบภัยคุกคำม ได้แก่ ภัยยำเสพติต ภัยควำมรุนแรง กำรคุกคำมใน

ชีวิต และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่ำงๆ

อบุ ตั เิ หตุ โรคอุบตั ใิ หม่ (โควิด-19) ฝุ่น PM 2.5

ข้อมูลท่ีใช้ A สถำนศึกษำมีกำรจัดทำแผนเพื่อรับรองมำตรกำรกำรจัดกำรภัยคุกคำมทุก

รูปแบบเพื่อให้นักเรียนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยคกคำมทุก

รูปแบบ

B จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล (A / B) * 100

แหล่งข้อมูล ฉก.ชน.

37

ประเด็น รำยละเอียด

ตัวช้ีวัด 5 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำร

จดั ระบบควำมปลอดภยั ต่ำง ๆ สำมำรถนำควำมร้ไู ปถำ่ ยทอดสู่โรงเรียนได้

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 80

คำอธิบำย บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง

กำรจัดระบบควำมปลอดภัยกับภัยพิบัติต่ำง ๆ (อุทกภัย วำตภัย ภัยหนำว

ภัยแล้ง) ควำมปลอดภัย จำกอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจน

ควำมปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัย

ข้อมูลท่ีใช้ A จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจเร่ืองกำรจัดระบบควำมปลอดภัยต่ำง ๆ

B จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล (A / B) * 100

แหล่งข้อมูล สอ.

4. แนวทำงกำรพฒั นำ
1. สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ให้สำมำรถวิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ควำมเส่ียง และดำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal)

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีกำรป้องกันและแก้ไข
เก่ียวกับภัยคุกคำม ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรม
ทีพ่ ึงประสงคด์ ำ้ นสง่ิ แวดล้อม ท่ีเกย่ี วขอ้ งกบั ควำมปลอดภยั

3. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมุ่งเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ
ให้แก่ผ้เู รียน เพื่อรองรบั ภยั พบิ ตั แิ ละภยั คกุ คำมทกุ รูปแบบ โรคอบุ ัตใิ หม่และโรคอุบตั ิซำ้

4. ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital
Life & Learning รวมถึงควำมพร้อมของครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เพื่อควำมปลอดภัย
เมอื่ ตอ้ งเผชิญกบั สถำนกำรณ์ภัยพบิ ัตแิ ละภัยคุกคำม

5. ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และสร้ำงระบบนิเวศน์ กำรเรียนรู้
ท่ีปลอดภยั ในสถำนศกึ ษำ ใหผ้ ู้เรียนมีควำมปลอดภยั มคี วำมอบอุ่น และมีควำมสุขในสถำนศึกษำ

6. เสริมสร้ำงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ได้อย่ำงทันท่วงที เช่น ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรแสดงออกที่ไม่เหมำะสม พฤติกรรมกล่ันแกล้งรังแกผู้อ่ืน

38

(Bully) ควำมรุนแรงในสถำนศึกษำ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ และยำเสพติด โดยควำมร่วมมือ
จำกภำคเี ครอื ขำ่ ย

7. พัฒนำระบบและรูปแบบกำรป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมท้ังเสริมสร้ำงสวัสดิกำรให้
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลงั ใจในกำรปฏบิ ัติงำน โดยเฉพำะภัยที่เกิดจำกควำมไม่สงบ ใน
พ้นื ท่ีจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้

3.2.2 กลยุทธท์ ่ี 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศกึ ษำให้กบั ประชำกรวยั เรยี นทุกคน
1. เป้ำหมำย
1. เด็กปฐมวยั ไดเ้ ข้ำเรยี นทกุ คน มพี ฒั นำกำรสมวยั
2. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค

จนจบกำรศกึ ษำข้นั พน้ื ฐำน
3. ผูเ้ รียนท่มี คี วำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสรมิ และพฒั นำสู่ควำมเปน็ เลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน

ไดร้ บั กำรชว่ ยเหลอื ให้ไดร้ บั กำรศึกษำขน้ั พื้นฐำน
5. เด็กพิกำรและผูด้ ้อยโอกำส ไดร้ ับโอกำสทำงกำรศกึ ษำท่มี คี ุณภำพ

2. ตัวชว้ี ดั ค่ำเปำ้ หมำย

ท่ี ตวั ช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเปำ้ หมำย
รอ้ ยละ 70
1 อัตรำกำรเขำ้ เรียนสุทธิระดับชนั้ มธั ยมศึกษำตอนต้น สำนกั งำน คน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขนั้ พ้ืนฐำน 3,315,554
รอ้ ยละ
2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำร คน 20
ทำงกำรศึกษำ และพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำ 40,436
ท่เี หมำะสม ตำมควำมจำเปน็

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับ
นกั เรียนยำกจน

4 จำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำม
ควำมถนัด และควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ)

3. รำยละเอียดตัวช้วี ดั

ประเด็น รำยละเอียด

ตัวชี้วัด 1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดสำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

39

ประเด็น รำยละเอียด
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 70
คำอธิบำย อัตรำดังกล่ำว จำกัดเฉพำะในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
ข้อมูลที่ใช้ พื้นฐำน
A จำนวนนักเรียนในสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้ันพื้นฐำนที่กำลังศึกษำหรือได้รับบริกำรกำรศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำ
แหล่งข้อมูล ตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ตัวช้ีวัด 2 B จำนวนประชำกรกลุ่มอำยุ 12-15 ปี
ค่ำเป้ำหมำย (A / B) * 100
คำอธิบำย สนผ.
จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ข้อมูลที่ใช้ และพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม ตำมควำม
จำเป็น
3,315,554 คน
1. ผู้เรียน หมำยถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน
2. ผู้เรียนพิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำท่ี
เหมำะสม
ตำมควำมต้องกำรจำเป็น หมำยถึง ผู้เรียนพิกำรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ หรือ
ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ เหมำะสมกับประเภทควำม
พิกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ใ น แ ผ น ก ำ ร จ ัด ก ำ ร ศ ึก ษ ำ เ ฉ พ ำ ะ บ ุค ค ล
(INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM: IEP)
3. ผู้เรียนด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำง
กำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรจำเป็น หมำยถึง ผู้เรียนด้อย
โอกำสที่อยู่ในสภำวะยำกลำบำก มีชีวิตควำมเป็นอยู่ด้อยกว่ำเด็กปกติท่ัวไป
เนอ่ื งจำกประสบปญั หำต่ำง ๆ และได้รับควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน และพ่ึงพำตนเองได้
A จำนวนผู้เรียนพิกำรในสถำนศึกษำที่ได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำ
และกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำม
ตอ้ งกำรจำเป็น
B จำนวนผู้เรียนด้อยโอกำสในสถำนศึกษำ ท่ีได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำ

40

ประเด็น รำยละเอียด
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล C จำนวนผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสทั้งหมดที่เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
แหล่งข้อมูล A+B+C
ตัวช้ีวัด 3 สนผ./ สศศ.
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียน
คำอธิบำย ยำกจน
ร้อยละ 20
ข้อมูลที่ใช้ 1. ผู้เรียน หมำยถึง นักเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 2. นักเรียนยำกจน หมำยถึง นักเรียนท่ีพิจำรณำจำกเกณฑ์กำรคัดกรอง
แหล่งข้อมูล นกั เรยี นยำกจนมีรำยได้เฉล่ียต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บำท/เดือน
ตัวชี้วัด 4 3. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน คือ เงินงบประมำณที่
จัดสรรให้แก่สถำนศึกษำที่มีนักเรียนยำกจน เพื่อจัดหำปัจจัยพื้นฐำนที่
ค่ำเป้ำหมำย จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต และเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ เป็นกำรช่วยเหลือ
คำอธิบำย นักเรียนท่ียำกจนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จนจบกำรศึกษำภำคบังคับ
และให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำในระดับที่สูงข้ึน
A จำนวนนักเรียนยำกจนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำนสำหรับนักเรียน
ยำกจน
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
(A / B) * 100
สนผ.
จำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และ
ควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี
กีฬำ)
สวก.= 3,246 คน สบว.= 28,440 คน ศบศ.= 8,750 คน
- ผู้เรียนทีไ่ ดร้ บั กำรพัฒนำเตม็ ตำมศักยภำพดังกลำ่ ว หมำยถงึ ผูเ้ รียนท่ีเรยี นใน
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ผู้เรียนในห้องเรียนพิเศษ
ผู้เรียนภำยใต้โครงกำร ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำม
ควำมถนัด และควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์
นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ)

41

ประเด็น รำยละเอียด
- ผู้เรียนภำยใต้โครงกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และ
ข้อมูลที่ใช้ ควำมสำมำรถวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ หมำยถงึ นักเรียนผู้มีศักยภำพสูงผ่ำน
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล มำตรฐำนค่ำย สอวน.
แหล่งข้อมูล - ผู้เรียนภำยใต้โครงกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และ
ควำมสำมำรถทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ หมำยถึง นักเรียนผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ ดนตรี และนำฏศิลป์ท่ีผ่ำนกำรคัดกรองเข้ำ
ร่วมโครงกำรและกิจกรรม ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และตำม
ควำมถนัด ตำมกลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. นักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี ของโรงเรียนในโครงกำร
ห้องเรียนดนตรี 19 โรงเรยี น จำนวน 1,840 คน (ชนั้ ม.1 - ม.6 ภำคเรียนท่ี 2 ปี
กำรศึกษำ 2564) นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 387 คน และ ม.4 จำนวน 188
คน (ปีกำรศึกษำ 2565))

2. นักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ ด้ำนดนตรี และด้ำน
นำฏศิลป์ ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ได้รับ
คัดเลือกให้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ จำนวน 160 คน

3. นักเรียนของโรงเรียนในโครงกำรห้องเรียนกีฬำ จำนวน 9 โรงเรียน
จำนวน 1,246 คน
A จำนวนนักเรยี นโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิ ยำลยั 12 แห่ง จำนวน
8,640 คน
B จำนวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล้อม 220 โรง จำนวน 19,800 คน
C จำนวนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ ดนตรี นำฏศิลป์
และกีฬำ จำนวน 3,246 คน
D จำนวนนักเรียนผู้มีศักยภำพสูงผ่ำนมำตรฐำนค่ำย สอวน. (โรงเรียน
ศูนย์ฯ สอวน. 136 โรงเรียน จำนวนครูวทิ ยำกรและนกั เรยี นรวม 8,750 คน)
A+B+C+D
สวก. / สบว. / ศบศ.

42

4. แนวทำงกำรพฒั นำ
1. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเสมอภำค โดยกำรค้นหำ

เฝ้ำระวัง ติดตำม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำร
จำกสถำนศกึ ษำระดับปฐมวัยท่มี คี ุณภำพ ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเดก็ ปฐมวัยแห่งชำติ

2. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพให้แก่
ประชำกรวัยเรียนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดกำรศึกษำตำมขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน ควำมถนัดและ
ศกั ยภำพของแต่ละบุคคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่อื อำชพี

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม และประสำน
ช่วยเหลือ ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำให้เข้ำถึงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ และได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ควำมรู้ และ
แนวทำง/วิธกี ำร/เคร่ืองมอื ทจ่ี ำเปน็ ในกำรป้องกนั นกั เรียนออกจำกระบบกำรศึกษำ

4. พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร กำรวัดและประเมินผลท่ีเหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำร
และเด็กด้อยโอกำส

5. สง่ เสรมิ พฒั นำกำรใช้เทคโนโลยดี ิจิทลั ในกำรสรำ้ งโอกำส ทำงกำรศึกษำ
6. ระดมกำรมีส่วนร่วมของสังคมอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงโอกำส และลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ

3.2.3 กลยุทธท์ ่ี 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลย่ี นแปลงในศตวรรษท่ี 21
1. เปำ้ หมำย
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ

และยึดมั่น กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมือง
ที่รู้สิทธิและหน้ำท่ี อย่ำงมีควำมรับผดิ ชอบ มีจติ สำธำรณะ มีควำมรักและควำมภมู ใิ จในควำมเปน็ ไทย

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน สอดคล้องกบั ศกั ยภำพ ใหเ้ ปน็ ผู้มสี มรรถนะและทกั ษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21

3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ มีควำมพร้อม
ทง้ั ทำงด้ำนวิชำกำร เชีย่ วชำญวชิ ำชีพ มจี รรยำบรรณ และจิตวญิ ญำณควำมเป็นครู

4. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพำะ SDG เป้ำหมำยที่ 4 กำรศึกษำที่มี
คุณภำพและสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพียง

2. ตวั ชว้ี ัด คำ่ เป้ำหมำย หนว่ ยนับ 43
ร้อยละ
ท่ี ตวั ชี้วดั ร้อยละ ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ ปี 2565
1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตร 80
กำรศึกษำปฐมวัย ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 40
90
3 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำ ร้อยละ
กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน ร้อยละ 70
ท่ีตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงศตวรรษที่ 21
10
4 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 10
ข้ันพ้ืนฐำน (O-NET)

5 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR)
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

6 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมธั ยมศึกษำตอนต้น ได้รับ
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์)
ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA

7. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมพหุปัญญำ

8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำ
พหุปัญญำรำยบุคคล

3. รำยละเอียดตวั ช้วี ัด

ประเด็น รำยละเอียด

ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 80

คำอธิบำย นักเรียนปฐมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หมำยถึง นักเรียน

ปฐมวัยที่มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับดีข้ึนไปทั้ง 4 ด้ำน

44

ประเด็น รำยละเอียด
ข้อมูลที่ใช้ A จำนวนนักเรียนปฐมวัยในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่มีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล B จำนวนนักเรียนปฐมวัยในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
แหล่งข้อมูล กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท้ังหมด
(A / B) * 100
ตัวชี้วัด 2 - ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัยตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ค่ำเป้ำหมำย ประสงค์ ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ซึ่งตรวจสอบคุณภำพ
คำอธิบำย ผเู้ รยี นระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้ำน
- สพป. รำยงำนผลในระบบ E-MES (ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION
ข้อมูลที่ใช้ SYSTEM)
- สวก. (ทำรำยงำนวจิ ยั แบบปเี วน้ ปีกำรศกึ ษำโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงเฉพำะนักเรียนอนุบำลปี
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล ท่ี 3)- สตผ. (สพป.รำยงำนในระบบ E-MES ทุกปี)
แหล่งข้อมูล ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัด 3 ร้อยละ 90
ค่ำเป้ำหมำย นักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดี
คำอธิบำย ขึ้นไปหมำยถึง นักเรียนในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ซ่ึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8
ประกำร ได้แก่ 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 2. ชื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 6. มุ่งมั่นในกำรทำงำน 7. รักควำมเป็นไทย 8. มีจิตสำธำรณะ
และมีผลกำรประเมินระดบั ดีขึ้นไป
A จำนวนนักเรียนท่ีเข้ำรับกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
และมีผลกำรประเมินระดับดีข้ึนไป
B จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
(A / B) * 100
สวก.
ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21
ร้อยละ 80
1. ควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำร
เรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21 หมำยถึง กำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรของสำนักงำน

45

ประเด็น รำยละเอียด
เขตพื้นที่กำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ข้อมูลท่ีใช้ ทกั ษะกำรเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 2. คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำร
แหล่งข้อมูล เรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้อง กับศตวรรษท่ี 21 ของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ.
ในเรื่องทักษะ กำรเรียนรู้ (LEARNING SKILL) คือ กำรเรียนรู้ 3RS8CS ดังนี้
3RS

1. READING คือ สำมำรถอ่ำนออก
2. (W)RITEING คือ สำมำรถเขียนได้
3. (A)RITHMATIC คือ มีทักษะในกำรคำนวณ
8CS
1. CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING คือ มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้
2. CREATIVITY AND INNOVATION คือ กำรคดิ อย่ำงสร้ำงสรรคแ์ ละคิดเชงิ นวตั กรรม
3. CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING คือ ควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรม
และกระบวนกำรคิดข้ำมวัฒนธรรม
4. COLLABORATION TEAMWORK AND LEADERSHIP คือ ควำมร่วมมือ กำรทำงำนเป็นทีม
และภำวะควำมเป็นผู้นำ
5. COMMUNICATION INFORMATION AND MEDIA LITERACY คือ มีทักษะในกำรสื่ อสำร
และกำรรู้เท่ำทันส่ือ
6. COMPUTING AND IT LITERACY คือ มีทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่ำ
ทันเทคโนโลยี
7. CAREER AND LEARNING SKILLS คือ มีทักษะอำชีพและกำรเรียนรู้
8. COMPASSION คือ มีควำมเมตตำกรุณำ มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย
A จำนวนนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย (245 เขตพื้นที่กำรศึกษำ เขตละ 10
โรงเรียน เท่ำกับ 2,450 โรงเรียน) ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในกำรพัฒนำให้มี
คุณลกั ษณะและทกั ษะกำรเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21 (3RS8CS) ร้อยละ 80
B จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
คุณลกั ษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3RS8CS)
(A / B) * 100
สวก. โดยมีกระบวนกำรได้มำซ่ึงข้อมูลดังนี้

46

ประเด็น รำยละเอียด
1. สพป./สพม. ติดตำมกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำมกิจกรรมท่ีกำหนด และ
ตัวช้ีวัด 4 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยส่งผ่ำนระบบรำยงำนผลกำร
ค่ำเป้ำหมำย ประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
คำอธิบำย ของส่วนรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ระบบ KRS)
2. สพป./สพม. แนบไฟล์ข้อมูล (.DOCX พร้อม.PDF/.XLS/ ฯลฯ) และไฟล์
ข้อมูลที่ใช้ ภำพถ่ำย หรือวีดิทัศน์ (ถ้ำมี) ส่งผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำร
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ระบบ KRS)
แหล่งข้อมูล 3. สพฐ. ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สรุปและรำยงำนผล
ตัวชี้วัด 5 คะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 40
คำอธิบำย ค่ำเฉล่ียของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ ข้ันพื้นฐำน (O-NET) ระดบั ประถมศกึ ษำปีท่ี 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
6 โดย ช้นั ป.6 และ ม.3 ประกอบด้วย วิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ ในส่วนช้ัน ม.6 ประกอบด้วย วิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
1. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำของ O-NET ชั้น ป.6 ประกอบด้วย วิชำภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
2. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำของ O-NET ชั้น ม.3 ประกอบด้วย วิชำภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
3. คะแนนเฉล่ียรวมทุกวิชำของ O-NET ช้ัน ม.6 ประกอบด้วย วิชำภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม
นำเข้ำข้อมูลที่คำนวนโดยสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กร
มหำชน)
สทศ.
ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ได้รับ
กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำง
ด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 90
ข้อมูลของครูผู้สอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทุก
ค น ไ ด ้ร ับ ก ำ ร พ ัฒ น ำ แ ล ะ ย ก ร ะ ด ับ ค ว ำ ม รู ้ภ ำ ษ ำ อ ัง ก ฤ ษ ข อ ง ค ร ูที ่ส อ น


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สรุปกิจกรรมทำแผนพัฒนา 64
Next Book
Panduan PdP Matematik KSSR (Semakan 2017) Tahun 4 SJKT