The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมไฟล์ครูผู้ช่วย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by social.fear2, 2022-09-15 01:00:52

รวมไฟล์ครูผู้ช่วย

รวมไฟล์ครูผู้ช่วย

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม
ตาแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย ครงั้ ที่ ๔

โดย

นางมัทมา แวนาแว

ตาแหน่งครผู ูช้ ว่ ย

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอสุไหงปาดี

สานกั งานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

สานักงาน กศน.
สานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ตามท่ีสานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้ที่ไดร้ ับการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตาแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติราชการก่อน
แต่งตงั้ ให้ดารงตาแหนง่ ครู ตามหลักสตู รท่ี ก.ค.ศ.กาหนด

บัดนี้ข้าพเจ้า นางมัทมา แวนาแว ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในตาแหน่งครูผู้ช่วย ตาแหน่งเลขท่ี ๙๘75 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธั ยาศัยอาเภอสุไหงปาดี เมื่อวันท่ี ๒๓ กนั ยายน ๒๕๖๓ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันท่ี ๒๕ ตลุ าคม ๒๕๖๑
โดยให้สถานศึกษาดาเนินการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เปน็ เวลาสองปี กาหนดการประเมนิ ทุกๆ
๖ เดือน ครงั้ ท่ี ๔ ต้ังแต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕ จึงไดจ้ ดั ทารายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน
ตามหลกั เกณฑท์ ส่ี านกั งาน ก.ค.ศ.กาหนด ประกอบดว้ ย

องคป์ ระกอบที่ ๑ ด้ำนกำรปฏิบตั ิตน
๑. วนิ ัยและการรกั ษาวินยั
๒. คณุ ธรรม จรยิ ธรรม
๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. การดารงชีวติ ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. จิตวิญญาณความเป็นครู
๖. จติ สานกึ ความรบั ผิดชอบในวชิ าชพี ครู

องค์ประกอบท่ี ๒ ดำ้ นกำรปฏบิ ัตงิ ำน
๑. การจดั การเรยี นการสอน
๒. การบรหิ ารจดั การช้ันเรยี น
๓. การพฒั นาตนเอง
๔. การทางานเปน็ ทมี
๕. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา
๖. การใชภ้ าษาและเทคโนโลยี

นางมทั มา แวนาแว
ครูผชู้ ่วย

สารบัญ หนา้
1-๑๑
เร่ือง
ข้อมูลผู้ขอรบั การประเมิน ๑๒-๒๘
องคป์ ระกอบที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบตั ติ น ๒๙-๓๖
๓๗-๕๒
ดา้ นที่ ๑ วินัยและการรักษาวินัย ๕๓-๕๙
ดา้ นที่ ๒ คณุ ธรรม จริยธรรม ๖๐-๖๘
ดา้ นท่ี ๓ จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ๖๙-๗๓
ดา้ นท่ี ๔ การดารงชวี ิตตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
ดา้ นท่ี ๕ จติ วญิ ญาณความเป็นครู ๗๔-๘๔
ด้านที่ ๖ จติ สานกึ ความรบั ผดิ ชอบในวิชาชีพครู ๘๕-๙๑
๙๒-๙๙
องคป์ ระกอบท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ๑๐๐-๑๐๕
ด้านท่ี ๑ การจดั การเรียนการสอน ๑๐๖-๑๑๔
ดา้ นท่ี ๒ การบริหารจดั การช้ันเรยี น ๑๑๕-๑๒๑
ด้านท่ี ๓ การพัฒนาตนเอง
ด้านท่ี ๔ การทางานเปน็ ทีม
ดา้ นที่ ๕ งานกจิ กรรมตามภารกิจบรหิ ารงานของสถานศกึ ษา
ด้านท่ี ๖ การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

ภาคผนวก























รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ครัง้ ที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕ 1
-1-

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตาแหน่งครผู ู้ช่วย

คร้ังที่ ๔ ระหวา่ งวนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ วนั ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอสไุ หงปาดี
สานักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จังหวดั นราธวิ าส

ขอ้ มูลผขู้ อรบั การประเมิน

๑. ขอ้ มูลสว่ นบุคคล

ช่อื นางมัทมา นามสกลุ แวนาแว

อายุ ๔๒ ปี สถานภาพ สมรส

ท่อี ยู่ปจั จุบนั ๖/๑ หมทู่ ่ี ๑ ตาบลบาโลย อาเภอยะหรง่ิ จังหวัดปัตตานี

รหสั ไปรษณีย์ ๙๔๑๙๐ โทรศพั ท์เคล่ือนที่ ๐๖๑-๒๕๖๔๐๔๑

e-mail : [email protected]

เร่ิมรบั ราชการในตาแหน่ง ครผู ้ชู ว่ ย เมอ่ื วนั ท่ี ๒๓ เดอื น กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัจจุบันตาแหนง่ ครผู ู้ช่วย อายุราชการ - ปี ๑๑ เดือน

รับเงินเดอื นอนั ดับ ครูผู้ชว่ ย ข้นั ๑๖,๔๐๐ บาท (กันยายน ๒๕๖๕)

สังกดั สถานศึกษา ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสุไหงปาดี

๕๕ หมู่ที่ ๑ ตาบลปะลรุ ู อาเภอสุไหงปาดี จังหวดั นราธิวาส ๙๖๑๔๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๓-๖๕๑๖๕๗

e-mail : [email protected]

สานักงาน สานักงาน กศน.จงั หวดั นราธิวาส

สว่ นราชการ สานกั งาน กศน. สานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ครง้ั ที่ ๔ วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕ 2
-2-

สาเร็จด้านการศกึ ษา

สาเรจ็ การศกึ ษาระดับประถมศกึ ษา
จากโรงเรียนบ้านจาแปบะมิตรภาพที่ ๑๙๗
จังหวัดปัตตานี

สาเร็จการศึกษาระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น
จากโรงเรยี นส่งเสริมศาสน์
จงั หวดั ปตั ตานี

สาเร็จการศกึ ษาระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย
จากโรงเรียนศาสนปู ถมั ภ์
จังหวดั ปตั ตานี

สาเรจ็ การศึกษาระดับอนปุ ริญญา
จากสถาบนั ราชภัฎยะลา
จงั หวัดยะลา

สาเรจ็ การศกึ ษาระดบั ปรญิ ญา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริ าช
จงั หวัดนนทบรุ ี

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ คร้ังท่ี ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕
-3-

ประวตั ิดา้ นสอน 3

ระยะเวลาการทางาน หน่วยงาน
ตาแหน่ง

(ปี พ.ศ.)

๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ * ครูผสู้ อน โรงเรยี นสันนิธิอสิ ลามวิทยา จังหวัดปตั ตานี
๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ * ครผู ูส้ อน โรงเรียนสง่ เสรมิ ศาสน์ จังหวัดปัตตานี

๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ *ครผู ู้สอน ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตาม
- ครูผู้สอนคนพิการ อัธยาศยั อาเภอธารโต จ.ยะลา
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
*ครูผู้สอน ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ - ครูอาสาปอเนาะ อธั ยาศยั อาเภอเทพา จ.สงขลา

๒๓ กนั ยายน ๒๕๖๓ *ครผู ูส้ อน ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
- ปจั จบุ นั - ครูอาสาปอเนาะ อธั ยาศยั อาเภอยะหรง่ิ จ.ปตั ตานี

* ครูผู้ชว่ ย (สายการ ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
สอน) อัธยาศัยอาเภอสไุ หงปาดี จ.นราธิวาส

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ คร้งั ท่ี ๔ วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ วันที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕
-4-

๒.ประวตั กิ ารหยุดราชการ/การทางาน 4

เดอื น รายการลา
ลาปว่ ย ลากิจ ลาคลอด ขาดราชการ/ขาดงาน
ปี
คร้งั วัน คร้งั วัน ครัง้ วนั คร้ัง วัน
เมษายน ๒๕๖๕ - --- - - - -
พฤษภาคม ๒๕๖๕ - --- - - - -
มถิ ุนายน ๒๕๖๕ - --- - - - -
กรกฎาคม ๒๕๖๕ - --- - - - -
สิงหาคม ๒๕๖๕ - --- - - - -
กันยายน ๒๕๖๕ - --- - - - -
- --- - - - -
สรุป

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ครัง้ ที่ ๔ วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕
-5-

๓.ประวตั กิ ารสมั มนา/ ฝกึ อบรม/ผลงาน 5

ท่ี ชอ่ื หลักสตู รอบรม/สัมมนา วนั เดอื นปี สถานท่ี
๑ การอบรมออนไลนผ์ า่ นเครือข่ายอนิ เตอร์เน็ต ๗ กนั ยายน ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์

หลักสูตรสาหรับครู PCL:Prossional Learning ๒๓ ธนั วาคม ๒๕๖๔ สนง.กศน.จังหวัดนราธวิ าส
Community สาหรบั ครู
๒ อบรมโครงการคนรุ่นใหม่ ใส่ใจโรคซึมเศร้า ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์

๓ อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการเพื่อพฒั นาเทคนคิ การสร้าง
เครอ่ื งมือวดั และประเมินผลทางการศึกษาข้ัน
พ้นื ฐาน หลักสตู รการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑

เกียรติบตั รผ่านการเขา้ ร่วมโครงการเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์
เกียรติบัตรผ่านการเข้าร่วมโครงการสง่ เสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมอื กับต้นสังกดั

-6-
รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้ม ครง้ั ที่ ๔ วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

๗. งานทไี่ ด้รบั มอบหมาย/หนา้ ที่พิเศษ 6
นางมัทมา แวนาแว ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา จานวน ๓๐ คน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสุไหงปาดี สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ยึดหลักการปฏิบัติตนแก่ศิษย์ โดยให้คาปรึกษา
แก่นกั ศกึ ษาโดยเทา่ เทียมกนั เมอ่ื นักศกึ ษามีปัญหาด้านการเรียนสามารถขอคาแนะนาได้ตลอดเวลา รับผิดชอบ
ต่อการสอน สอนนักศึกษาให้สามารถมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะ
ทพี่ ึงประสงค์โดยสรรหากระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลายเพื่อให้นกั ศกึ ษาสามารถเรียนร้แู ละมีความรดู้ ี
ทักษะเย่ียม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ใช้ความรักความเมตตาในการสอนเสมอ
ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
กบั นักศึกษาจนสาเรจ็ ลุล่วงไปดว้ ยดี และไดร้ บั มอบหมายหน้าทพี่ เิ ศษ

๑. งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางมัทมา แวนาแว ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาและ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสุไหงปาดี

สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติการสอนใน

ภาคเรยี นท่ี ๒/๒๕๖๔ ในวันและเวลาตามปฏิทินการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ ดังน้ี

แผนการปฏิบัติงาน

นางมทั มา แวนาแว ตาแหนง่ ครูผ้ชู ่วย

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอสุไหงปาดี

วนั เดือน ปี ๐๘.๓๐– ๑๒.๐๐น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐น.

วนั จนั ทร์ ประชุมบุคลากรประจาสปั ดาห์ ปฏบิ ัตงิ านทไ่ี ด้รับมอบหมาย

วนั องั คาร ปฏิบัติงานท่ไี ดร้ บั มอบหมาย ปฏิบัติงานท่ไี ด้รับมอบหมาย

วนั พธุ ปฏบิ ตั ิงานที่ไดร้ บั มอบหมาย ัพกกลาง ัวน ปฏิบตั งิ านท่ีได้รบั มอบหมาย

วันพฤหสั บดี พบกล่มุ ระดับ ม.ปลาย พบกลุม่ ระดับ ม.ปลาย

วันศกุ ร์ ปฏบิ ัติงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ปฏิบตั งิ านทไ่ี ด้รบั มอบหมาย

หมายเหตุ : ตารางการปฏิบตั ิงานอาจมีการเปลยี่ นแปลงแล้วแต่กรณีและภารกิจทไี่ ดร้ ับมอบหมาย

- 7- ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ วันท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕
รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ คร้ังที่

ตารางพบกลุ่ม ภาคเรยี นที่ ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕ 7

กศน.ตาบลปะลุรู อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส หมาย
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอสุไหงปาดี เหตุ

วนั / ๐๘.๓๐– ๑๒.๐๐น. ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐น.
เวลา ครูประจากลุ่ม/ครผู ู้สอน – ครปู ระจากลุ่ม/ครูผ้สู อน
ระดบั / จานวนนกั ศกึ ษา ระดบั / จานวนนักศกึ ษา
๑๓.๐๐น
. จดั เตรียมเอกสารการสอน /
จดั ทาใบความรู้ / ใบงาน / ส่อื
จันทร์ ประชมุ บคุ ลากร พกั
ณ กศน.อาเภอสไุ หงปาดี กลางวนั ณ กศน.อาเภอสไุ หงปาดี
ปฏบิ ัติงาน ณ กศน.อาเภอสุไหงปาดี
ปฏบิ ตั ิงาน ณ กศน.อาเภอสุไหงปาดี
องั คาร จดั เตรยี มเอกสารการสอน / พัก จดั เตรียมเอกสารการสอน /
จัดทาใบความรู้ / ใบงาน / สือ่
จดั ทาใบความรู้ / ใบงาน / ส่อื กลางวัน สรุปรายงานผล /ปรบั ภูมทิ ัศน์
สรุปรายงานผล /ปรบั ภูมทิ ศั น์ ปฏบิ ัตงิ าน ณ กศน.อาเภอสุไหงปาดี
จดั เตรียมเอกสารการสอน /
ปฏิบตั งิ าน ณ กศน.อาเภอสุไหงปาดี จดั ทาใบความรู้ / ใบงาน / สือ่
พธุ จดั เตรยี มเอกสารการสอน / พัก สรปุ รายงานผล /ปรับภมู ทิ ัศน์

จดั ทาใบความรู้ / ใบงาน / สอ่ื กลางวัน
สรปุ รายงานผล /ปรับภูมิทศั น์

พฤหสั บดี พบกลุ่มนักศึกษาประถมศึกษา พกั พบกลุ่มนักศึกษาประถมศกึ ษา
(นางมทั มา แวนาแว) กลางวนั (นางมัทมา แวนาแว)
********* จานวน ๓๐ คน จานวน ๓๐ คน
พบกลุ่ม ณ กศน.ตาบลปะลุรู ณ กศน.ตาบลปะลุรู

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานฝ่ายงานการศึกษาต่อเน่ือง พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม ครงั้ ท่ี ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕
-8-

8

ปฏบิ ัติงาน ณ กศน.อาเภอสไุ หงปาดี ปฏบิ ตั ิงาน ณ กศน.อาเภอสไุ หงปาดี
ศุกร์ จดั เตรยี มเอกสารการสอน / พัก จดั เตรยี มเอกสารการสอน /
จดั ทาใบความรู้ / ใบงาน / สอ่ื
จดั ทาใบความรู้ / ใบงาน / สื่อ กลางวนั สรปุ รายงานผล /ปรับภูมทิ ัศน์
สรปุ รายงานผล /ปรบั ภมู ทิ ศั น์

ชุมชน ภาคเี ครือข่ายและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและด้าน

วชิ าชีพและปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีอน่ื ตามที่ไดร้ ับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทป่ี ฏบิ ตั ิดงั นค้ี อื

๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลายโดยเนน้ ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอน และจดั กิจกรรมเพ่อื พฒั นาผู้เรียนใหม้ ีคณุ ลักษณะท่ีพง่ึ ประสงค์

๓) ปฏบิ ตั ิงานการศกึ ษาเพือ่ พฒั นาทักษะชวี ติ

๔) ปฏิบัตงิ านการศกึ ษาเพ่ือพฒั นาสงั คมและชมุ ชน

๔) ประสานความรว่ มมอื กบั ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือรว่ มกันพฒั นา

ผู้เรียนตามศักยภาพ

๕) ทานุบารงุ ส่งเสรมิ ศิลปวัฒนธรรม แหลง่ เรยี นรูแ้ ละภมู ิปญั ญาท้องถิน่

๖) ศึกษาวิเคราะห์ วจิ ัย และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รียนเพื่อนามาพฒั นาการเรยี นการสอนให้มี
ประสทิ ธภิ าพย่งิ ขน้ึ

ซงึ่ มีขอ้ ปฏบิ ตั ิตนดังต่อไปนี้

๑. มีจรรยาบรรณในการปฏบิ ตั ิงานและปฏิบตั ิตนอย่างเครง่ ครดั

๒. มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม สุจรติ ยตุ ธิ รรม และจริงใจ
๓. มีทกั ษะและเทคนิคในการถา่ ยทอดวิชาความรู้ให้แกผ่ เู้ รียนอย่างเต็มกาลังและความสามารถ
๔. ไม่ดดุ ่า กล่าวคาหยาบคาย ข่มขู่ดถู กู หรือเหยยี ดหยามผูเ้ รียนทั้งตอ่ หน้า และ ลบั หลงั
๕. ใชถ้ ้อยคาและวาจาทส่ี ขุ ภาพเรียบร้อยแกผ่ ้เู รยี นอยา่ งเสมอตน้ เสมอปลาย
๖. ไมเ่ ลือกผเู้ รียน เพราะจะทาให้ผูเ้ รยี นเกิดความร้สู กึ ที่ไมด่ ี
๗. ตรวจเชค็ อปุ กรณ์การสอนกอ่ นสอนทุกคร้งั
๘. ไมค่ วรใหผ้ ู้เรียนเกดิ ความรสู้ ึกท้อแท้ หดหู่ใจ วิตกกังวลขณะกาลังเรยี นหรอื เรียนจบแลว้
๙. ไมล่ ะลาบละล้วงเรือ่ งสว่ นตัวของผู้เรียนขณะทาการสอน
๑๐. ไมฉ่ กฉวยโอกาสพดู จาแทะโลมหรอื เกย้ี วพาราสผี เู้ รียนเพ่ือหวงั ผลประโยชน์ตนเอง เกินอานาจ

-9-
รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ครั้งที่ ๔ วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

หนา้ ทใี่ นการสอนของครูทีด่ ีทีพ่ งึ มตี อ่ ผูเ้ รียน 9
๑. หา้ มครูผ้ใู ดทาการล่วงเกินผู้เรยี นขณะกาลังสอนหรือช่วยเกนิ ขอบเขตของครทู ี่พงึ กระทา
๒. หา้ มครสู บู บุหรี่ ดม่ื สรุ า เปิดวิทยดุ งั เกนิ ไปขณะทาการสอน
๓. ครูผสู้ อนไม่สมควรใช้โทรศพั ท์โดยไมจ่ าเป็น ขณะสอน
๔. เป็นผู้ทตี่ รงตอ่ เวลา รกั ษาเวลา มีกาลเทศะ มคี วามรบั ผิดชอบ ไมโ่ กหกและรู้จักแยกแยะวา่ สิ่ง

ใดควรกระทา สิ่งใดไมค่ วรกระทาบนพน้ื ฐานของความถกู ต้องและศีลธรรมอนั ดีงาน
๕. ทางานด้วยความรักงาน จะทางานดว้ ยความสนุกและมีความสขุ กบั การทางานมสี มาธใิ นการ

ทางานไม่เครยี ดและวติ กกงั วลจนเกินไป
๖. ครูตอ้ งรักศักดศิ์ รีและเกยี รตขิ องความเปน็ ครู
๗. ร่วมมอื รว่ มใจกนั ทางานเพ่อื สรา้ งภาพพจนท์ ่ีดีใหแ้ ก่ตนเองและสานักงาน
๘. มีความรัก ความสามัคคี ไมเ่ ห็นแก่ตวั ไม่คดิ รา้ ย เบียดเบียนหรอื เอารัดเอาเปรียบผอู้ ื่นมี

สัมพนั ธภาพที่ดี ร้จู กั เอาใจเขามาใส่ใจเราถนอมนา้ ใจ
๙. หลกี เลย่ี งอบายมขุ ยาเสพตดิ การพนัน สง่ิ ไมด่ ที ้ังปวง
๑๐. พยายามทาหน้าทีข่ องตนให้ดีท่สี ดุ รจู้ กั แก้ไข ปรับปรงุ และพฒั นาตนเองอยู่เสมอ
๒. งานครูทปี่ รกึ ษา

นางมัทมา แวนาแว ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสุไหงปาดี สังกัดสานักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส โดยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ

จากกลุ่มงานบริหารและงานทะเบียนให้ดแู ลเป็นท่ีปรกึ ษาระดบั ระดบั ระดบั ประถมศกึ ษาและระดับมธั ยมศึกษา

ตอนตน้ ชอื่ กล่มุ กลมุ่ ๑๐๐๐๑ สถาบันศึกษาปอเนาะญนั นะห์ แลปะลุรู ๒๔ นางมัทมา แวนาแว ซงึ่ มีหน้าทด่ี งั น้ี

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม คร้งั ท่ี ๔ วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถงึ วันท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕
- 10 -

๒.๑ การดแู ลและแก้ไขปัญหาความประพฤตนิ ักศึกษาและตดิ ตามนักศกึ ษาตกหล่น 10
ข้าพเจ้าใช้วิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักศึกษา ของนักศึกษาเวลามาพบกลุ่ม

โดยทาการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมเวลาเรียน
หากนักศกึ ษาเกดิ ปญั หากจ็ ะสอบถาม พดู คุย ใหค้ าปรึกษาและชว่ ยเหลอื ปญั หาท่ีเกิดขึ้นให้กบั นักศกึ ษาต่อไป

๒.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลอื นกั ศึกษา
ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา โดยให้ผู้ปกครองนักศึกษากรอกสมุดประวัติ
นกั ศึกษา เพอ่ื ทาการเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาในดา้ นต่างๆ หากนักศึกษามีปัญหาในด้านต่างๆครูสามารถ
ท่ีจะทราบรายละเอียดของนักศึกษารายบุคคล และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที นอกจากน้ันแล้วก็ยังมีการออก
เย่ียมบ้านนักศึกษาในท่ีปรึกษา เพื่อสร้างความสัมพนั ธ์ที่ดรี ะหวา่ งโรงเรยี นกับบ้าน และยังเป็นการเก็บประวัติ
ดา้ นครอบครัวของนักศกึ ษาอีกด้วย
๒.๓ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น
ขา้ พเจา้ ทากจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รียนให้กับนกั ศกึ ษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ดังน้ี

ที่ กจิ กรรม

๑. โครงการอบรมการจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาฐาน

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. โครงการค่ายลกู เสือจิตอาสาพระราชทาน
๓. โครงการอบรมสถานศกึ ษาปลอดภัย ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๕
๔. โครงการพัฒนาบคุ ลกิ ภาพคณะกรรมการองคก์ รนกั ศกึ ษา กศน.อาเภอสไุ หงปาดี

๕. โครงการตวิ เข้มเตมิ ความร้นู กั ศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน

๖. โครงการกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕ 11
- 11 -

๓. งานหน้าทพี่ เิ ศษ
นางมัทมา แวนาแว ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสุไหงปาดี สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จังหวดั นราธวิ าส โดยได้รับมอบหมายหนา้ ที่พเิ ศษจากกลุ่มงาน
บรหิ ารงานบุคคลและมีส่วนร่วมปฏบิ ตั ิงานทไ่ี ด้รบั มอบหมายไดอ้ ย่างเหมาะสมดงั นี้

-หัวหนา้ กลมุ่ งานการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั
-หัวหนา้ การศึกษาขึน้ พน้ื ฐาน
-หวั หนา้ งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
-นายทะเบียน
-งานนเิ ทศภายใน
-ทปี่ รึกษาชมรม
-รบั ผดิ ชอบกจิ กรรมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยตาบลปะลรุ ู
- จัดกจิ กรรมส่งเสรมิ การร้หู นังสอื ประจาตาบลตาบลปะลรุ ู
- จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ประจาตาบลปะลุรู
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑
- ปฏบิ ัติงานอน่ื ๆ ตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย

องคป์ ระกอบที่ ๑
ด้านการปฏบิ ัติตน

องค์ประกอบที่ ๑ ดา้ นการปฏบิ ตั ติ น

๑. วนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย
๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทาง และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ

ผเู้ รยี น
๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทาง และพูดส่ือสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ

ผ้บู ังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผปู้ กครอง และบคุ คลอ่ืน
๑.๓ การมีเจตคตเิ ชิงบวกกบั ประเทศชาติ
๑.๔ การปฏบิ ัตติ นตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ทเี่ ก่ียวขอ้ งกบั ความเป็นข้าราชการ
๑.๕ การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบยี บหลักเกณฑ์ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกบั ความเป็นขา้ ราชการครู
๑.๖ การปฏบิ ัติตามกฎหมาย

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 11
วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

การประเมนิ
องคป์ ระกอบท่ี ๑ การประเมนิ ผลการปฏิบัติตน

ข้อที่ ๑ วินัยและการรกั ษาวนิ ยั

๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ทา่ ทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกบั กาลเทศะต่อผ้เู รยี น
ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ นเป็นผมู้ ีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการเปน็ ครทู ป่ี ระกอบด้วยคุณงาม ความดี ซึง่ กระทาดว้ ยความ

สานึกในจิตใจ เช่น ความเสียสละ มีนาใจ ความยุติธรรม การมีมารยาทที่งดงาม ความรักและความเมตตาต่อศิษย์
มีวิธีการพดู หรือการส่ือสารโดยไมบ่ น่ั ทอนความร้สู ึก ของศิษย์ เน้นด้านการพดู สรา้ งแรงบนั ดาลใจ ให้นกั ศึกษาร้จู กั คิด
และปรับเปล่ียนพฤตกิ รรมใหด้ ขี ึน

ครูจดั บรรยากาศเชิงบวกภายในห้องเรียน เพื่อใหน้ กั เรียนเกดิ การรู้ที่ดี กลา้ แสดงความคิดเหน็ และ
เกดิ ความพร้อมในการเรียนรู้

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 12
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ครอู ธบิ ายแนะแนวและให้คาปรกึ ษาแก่นกั เรียนเมอ่ื นักเรียนไม่เขา้ ใจในเน้อื หาหรอื ขน้ั ตอนวิธกี าร
อยู่สมา่ เสมอ พร้อมเป็นแบบอยา่ งท่ดี ใี ห้กบั ศิษย์

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 13
วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ทา่ ทาง และการส่อื สารไดเ้ หมาะสมกบั กาลเทศะต่อผ้บู งั คบั
บญั ชาเพือ่ นร่วมงาน ผู้ปกครอง และบคุ คลอนื่

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเหมาะสม ทังการแสดงออกทางอารมณ์ กริยา
ท่าทางรวมถึงมารยาทในการสื่อสารตอ่ ผบู้ ังคบั บัญชา เพ่อื นรว่ มวชิ าชีพ ผู้ปกครอง และบคุ คลอ่ืนๆ

เข้ารว่ มประชมุ เชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนประจาปี และรบั ทราบนโยบายเพอ่ื นานโยบาย
ของผู้บังคับบญั ชาสกู่ ารปฏิบตั ิ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 14
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ความเปน็ ทมี ในองคก์ ร

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 15
วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ร่วมด้วยช่วยกนั งานประเมนิ กศน,ตน้ แบบ ๕ ดีพรเี มยี มพลัส ณ กศน.ตาบลริโก๋

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 16
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เรยี นจบการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 17
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

๑.๓ การมีเจตคตเิ ชิงบวกกบั ประเทศชาติ

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเป็นครูท่ีประกอบ ด้วยคุณงาม
และความดี ซ่ึงกระทาด้วยความสานึกในจิตใจ เช่น ความเสียสละ มีนาใจ ความเกรงใจ ความ
ยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ การมีมารยาทท่ีงดงาม ความรักและความเมตตาต่อศิษย์เพื่อเป็น
กาลงั สาคัญในการขับเคลอ่ื นระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาประเทศชาตใิ ห้เจรญิ ก้าวหน้า

รว่ มกจิ กรรมจติ อาสา เราทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เน่ืองในวนั พระบาทสมเดจ็ พระมงกุฎเกล้า
เจา้ อยู่หวั (วันสมเดจ็ พระมหาธิราชเจ้า)

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 18
วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ร่วมกจิ กรรมเขา้ แถวเคารพธงชาติเพ่อื แสดงออกถงึ ความความจงรกั ภกั ดีตอ่ สถาบนั ชาติ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 19
วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

๑.๔ การปฏบิ ตั ิตามกฎระเบยี บหลกั เกณฑ์ที่เกยี่ วขอ้ งกับความเปน็ ขา้ ราชการ

ข้าพเจ้ายึดมั่นในการรักษาวินัยทังท่ีเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามคาสั่งและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเต็มใจ เต็มเวลา
ราชการอยูเ่ สมอ เพอ่ื รักษาผลประโยชนข์ องราชการเปน็ สาคญั

สวมเครอ่ื งแบบราชการอยา่ งถูกต้อง

ชดุ เครือ่ งแบบชุดปกตขิ าวหญิงอย่างถกู ต้อง

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 20
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสุไหงปาดี
เป็นตัวแทนครูให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา “เรียนนอกรัว…ชุมชนร่วมสร้างสังคม”
กศน.อำเภอสุไหงปาดี ทางช่อง ETV Chanel ในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องสมุดประชาชน
อาเภอสไุ หงปาดี อาเภอสไุ หงปาดี จงั หวดั นราธิวาส

เป็นตัวแทนครใู นการใหส้ มั ภาษณ์ในรายการ “เรยี นนอกร้ัว….ชุมชนร่วมสร้างสงั คม” ทาง ETV Chanel

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 21
วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสุไหงปาดี เป็น
ตัวแทนครูระดับตาบลในการตอบคาถามงานแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ
กศน.พรีเมย่ี มระดับจงั หวดั วนั ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ได้รบั หมายเป็นตัวแทนครูระดบั ตาบลตอบคาถาม

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 22
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

คาส่งั แตง่ ต้งั กรรมการจดั ทาคมู่ ือตวิ การทดสอบทางการศกึ ษาการศกึ ษาระกับชาติ
(N-net) ภาคเรยี นท่ี ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕

ติวนกั ศึกษาท่ที าการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ (N-net) ณ หอ้ งสมุดประชาชน

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 23
วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ไดร้ ับมอบหมายจาก ผอู้ านวยการศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสุไหงปาดี
แตง่ ตังครูผสู้ อนหลักสตู รการศกึ ษานอกระบบระดับการศกึ ษาขนั พนื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

แตง่ ตั้งครูผู้สอนการศกึ ษานอกระบบระดับการศกึ ษาขัน้ ฐาน พุทธศกั ราช ๒๕๕๑
ประจาภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 24
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

จดั การเรยี นการสอนนกั ศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานตามที่ได้รับมอบหมาย

ไดร้ ับมอบหมายจาก ผู้อานวยการศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอสุไหงปาดี
ดาเนินการจัดทาคูม่ ือการติวและทาการติว การทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติ (N-net) ทงั ๓ ระดับ ในภาค
เรยี นท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คาสงั่ แตง่ ตง้ั บุคลากรปฏิบัติงานศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสุไหงปาดี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนและ
การติวเตรียมความพร้อมการทดสอบทาง
การศึกษาระดบั ชาติ (N-net)

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 25
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ไดร้ ับมอบหมายจดั ทาแผนพัฒนาผ้เู รยี น อาเภอสุไหงปาดี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการคุณธรรม จรยิ ธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ณ มสั ยิดซลี าตุลอัรฮมั อาเภอสไุ หงปาดี จังหวัดนราธวิ าส

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 26
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

โครงการคุณธรรม จรยิ ธรรมและคา่ นิยมหลกั ๑๒ ประการ
ณ วดั ประชุมชลธารา อาเภอสุไหงปาดี จังหวดั นราธวิ าส

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 27
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ได้รบั มอบหมายจาก ผู้อานวยการศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสุไหงปาดี
ดาเนินงาน การจัดทาแผนการเรียนรรู้ ายสปั ดาห์ ในภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รปู ภาพที่ ๕๙-๖๐ แต่งต้งั คณะกรรมการดาเนนิ งาน การจดั ทาแผนการเรยี นรรู้ ายสัปดาห์
ในภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

ดาเนนิ การตามคาสงั่ ท่ีไดร้ บั มอบหมาย
และประชุมร่วมกนั ในการจดั ทาแผนการ
จดั การเรียนรู้

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 28
วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

๑.๕ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

ข้าพเจ้ารักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยศึกษา
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อเตือนตนมิให้
กระทาความผิดทางวนิ ัยราชการ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี ครู

องคป์ ระกอบที่ ๑ ด้านการปฏิบัติตน

๒. คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑ การปฏบิ ัตติ นตามหลกั ศาสนาท่ีนบั ถืออย่างเครง่ ครดั
๒.๒ การเขา้ ร่วม ส่งเสรมิ สนับสนุน ศาสนกจิ ของศาสนานับถอื อยา่ งสม่าเสมอ
๒.๓ การเห็นความส่าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมท่ีแสดงถึง จารีต

ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิน่ หรอื ชุมชน
๒.๔ การเห็นความส่าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต

ประเพณี วฒั นธรรมของชาติ
๒.๕ การมจี ติ บริการ และจติ สาธารณะ
๒.๖ การต่อต้านการกระท่าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความม่ันคงของชาติหรือ

ผลกระทบเชงิ ลบตอ่ สังคมโดยรวม

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังที่ ๔ 29
วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

กกกาาารรรปปปรระะรเเมะมนิเนิ มนิ

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน

ขอ้ ท่ี 2 คณุ ธรรม จรยิ ธรรม

ตรวจสอบหลักฐานจากเอกสาร แหลง่ ข้อมูล เช่น

- แฟม้ คำสั่งงำนที่ไดร้ ับมอบหมำย

๒.๑ การปฏบิ ตั ิตนตามหลักศาสนาที่นบั ถืออย่างเครง่ ครัด

ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อกำรเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงำมและควำมดี ซ่ึง
กระทำด้วยควำมสำนึกในจิตใจอย่ำงเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยนำหลักคำสอนทำงศำสนำอิสลำมมำยึดปฏิบัติใน
กำรดำรงตนเป็นครูที่ดี กำรปฏิบัติตนตำมแบบอย่ำงของท่ำนศำสดำมูฮำหมัด (ซ.ล.) โดยยึดคัมภีร์อัลกรุอำน
เปน็ ทำงนำ

การแตง่ กายถูกตอ้ งตามหลกั ศาสนาอสิ นาอิสลามอยา่ งเครง่ ครัด

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 30
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

๒.๒ การเข้ารว่ ม สง่ เสริม สนับสนนุ ศาสนกจิ ของศาสนาทีน่ ับถืออย่างสม่าเสมอ

ข้ำพเจ้ำดำรงตนตำมหลักศำสนำอิสลำม อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรศรัทธำและหลักกำรปฏิบัติ
ปฏิบัติศำสนกิจอย่ำงเครง่ ครัดอย่ำงสม่ำเสมอ ในกิจวัตรประจำวัน ได้แก่ กำรละหมำด 5 เวลำ อ่ำนอัลกรุอ่ำน
กำรกล่ำวดุอำร์อย่ำงสม่ำเสมอ และปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนค่ำนิยมของสังคม ทำให้
ขำ้ พเจำ้ สำมำรถอยรู่ ่วมกบั ผอู้ ื่นในสงั คมได้อย่ำงมีควำมสขุ
หลกั ฐานอา้ งองิ

การละหมาด 5 เวลา การอา่ นอลั กรุอ่านและการกล่าวดุอารอ์ ยา่ งสม่าเสมอ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 31
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

๒.๓ การเห็นความสา่ คัญ เข้ารว่ ม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถน่ิ หรอื ชมุ ชน

ข้ำพเจ้ำให้ควำมร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมต่ำงๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน เช่น วันสำคัญทำงศำสนำ
งำนเมำลิด (รำลึกถึงพระศำสดำ) เป็นต้น ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตนด้วยควำมถูกต้อง เคำรพตำมจำรีตประเพณี
วฒั นธรรมทอ้ งถ่ินอำเภอสไุ หงปำดี

รว่ มงานเมาลดิ ณ สถาบันศกึ ษาปอเนาะกรี ออาตุลฟาลาฮ ตาบลปะลุรู
อาเภอสุไหงปาดี จังหวดั นราธิวาส

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ คร้ังท่ี ๔ 32
วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๕

ร่วมกจิ กรรมกวนขนมอาซูรอ เดือนมูฮัรรอม ณ สถาบันศึกษาปอเนาะกรี ออาตลุ ฟาลาฮ ตาบลปะลรุ ู
อาเภอสไุ หงปาดี จังหวดั นราธวิ าส


Click to View FlipBook Version