The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย SAR 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saowanee Charoenphon, 2021-05-06 07:26:16

SAR 2563

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย SAR 2563

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

หนา้ ๑
รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไมล้ าย

การใหค้ วามเห็นชอบเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

ทป่ี ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโรงเรยี นวดั ปลักไมล้ าย ครงั้ ท่ี ๔ /๒๕๖๓
เมอื่ วันท่ี ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพ้ จิ ารณารายงานประเมนิ ตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ ของโรงเรยี นวัดปลกั ไมล้ ายแล้ว เหน็ ชอบให้ดาเนนิ การใช้ได้

วินัย วทิ ยานกุ ลู
( นายวนิ ัย วิทยานกุ ูล )
ประธานคณะกรรมการการสถานศกึ ษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

ความเห็นของผบู้ ริหาร

ไดต้ รวจสอบพิจารณาแลว้ เห็นวา่ รายงานน้ีตรงตามที่ได้ปฏบิ ัติจรงิ ทกุ ประการ

( นายพิบลู ย์ แก้วไทรนนั ท์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวดั ปลักไมล้ าย

หน้า ก

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

คารับรอง

ขอรบั รองว่ารายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรยี นวดั ปลักไม้ลาย
ฉบับนี้ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (๓ มาตรฐาน ) และมาตรฐานการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน (๓ มาตรฐาน )
ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรยี นเปน็ คนดี คนเก่ง มีทักษะชวี ติ และทกั ษะอาชีพ ดารงตนอยู่ในสงั คมได้อย่าง
เป็นสุข

ซง่ึ ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรม/
โครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
โดยผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกมาตรฐานของปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในระดับดีเลิศ และ
เห็นว่ารายงานประจาปีของสถานศึกษาดังกล่าว มีความเหมาะสมท่ีจะนามาใช้ในการบริหารงานของ
สถานศึกษาและการจัดการศึกษาของเยาวชน นอกจากนี้รายงานประจาปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ยังมี
ความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมซ่ึงเป็นเป้าหมาย
สาคัญของการจดั การศึกษาในปจั จุบนั

วนิ ยั วิทยานุกลู
( นายวินยั วิทยนุกูล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
โรงเรยี นวัดปลกั ไมล้ าย

หนา้ ข

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

คานา

การประเมินตนเองเป็นกระบวนการหน่ึงของระบบประกันคุณภาพภายในท่ีโรงเรียนได้ทาการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยให้ครอบคลุมเป้าหมาย จุดเน้นและงาน ตาม
แผนงานท่ีวางไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา อันนาไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนางานให้บรรลเุ ป้าหมายท่ีกาหนดตอ่ ไป

รายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดยการสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์การรายงานดังน้ี เพื่อรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผล
การดาเนินงาน และนาเสนอผลการดาเนินการในการจัดการศึกษา เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานในด้าน
การบริหาร ด้านคุณภาพ และด้านปริมาณ ซ่ึงนาเสนอในภาพรวม ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน แผนพัฒนา
คุณภาพการศกึ ษาในรอบปที ีผ่ ่านมา ให้ผ้เู ก่ียวขอ้ งทกุ ฝา่ ยได้ทราบ สรุปผลการพัฒนา การนาผลไปใช้ แมจ้ ะ
ประสบผลสาเร็จในระดับหน่ึง ยังต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจแก่ชุมชน จึง
ได้รับความรว่ มมอื ของทุกภาคส่วน ทกุ ฝา่ ยทเี่ ก่ียวขอ้ ง เพือ่ ให้การจดั การศกึ ษามีประสทิ ธิภาพ

ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุก ๆ ฝ่ายท่ีให้การสนับสนุน เสนอแนะให้ข้อมูลในการจัดทา
รายงานฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดมี า ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมนิ ตนเองฉบับ
น้ี จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและองค์กรท่ัวไป ทั้งน้ี
เพ่อื นาไปพฒั นาเยาวชนให้มคี วามรู้ ความสามารถ เป็นคนดี มคี ุณธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมคี วามสขุ และเป็นกาลงั ในการพฒั นาประเทศชาติสืบต่อไป

(นายพบิ ูลย์ แก้วไทรนันท)์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

หน้า ค

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไมล้ าย

สารบัญ หนา้

การใหค้ วามเหน็ ชอบเอกสาร ก
คารบั รอง ข
คานา ฉ
สารบญั ง
1
ส่วนท่ี ๑ บทสรปุ ของผ้บู ริหาร

ส่วนท่ี ๒ ข้อมลู พ้นื ฐานและรายงานผลสมั ฤทธ์ิการจดั การศึกษา ๙
๑๐
ขอ้ มูลทวั่ ไป 12
ขอ้ มลู ผูบ้ รหิ าร
ข้อมลู ครแู ละบุคลากร ๑๔
ข้อมลู นักเรียน ๑๕
ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ปีการศึกษา 2563 ๑๕
27
ระดับการศึกษาปฐมวัย 29
ระดับการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน 31
33
ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน ๘ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ 34
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 35
ผลการทดสอบความสามารถพน้ื ฐานของผูเ้ รียนระดบั ชาติ (NT) 36
ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) 43
ผลการอ่าน-การเขียน ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนที่ ๒ 49
ผลการประเมินการอา่ น คิดวเิ คราะห์ และเขียน
ผลการประเมนิ กจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น
ผลการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของผูเ้ รียน ๕ ดา้ น
ผลการประเมนิ คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์
ผลการประเมินคุณธรรมพน้ื ฐาน ๘ ประการและความกตัญญู
ตามนโยบายสพฐ.

หน้า ง

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

สารบญั (ตอ่ ) หน้า

ขอ้ มูลงบประมาณ 55
ข้อมลู สภาพชมุ ชนโดยรวม 55
โครงสร้างหลกั สตู รสถานศึกษา 58
แหล่งเรยี นรู้ ภมู ปิ ัญญาท้องถ่ิน 59
ผลงานดีเดน่ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ 61
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
การบรหิ ารจัดการศึกษา 69
วสิ ยั ทัศน์ พนั ธกิจ เปา้ หมาย อัตลกั ษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศกึ ษา ๗0
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจดั การศึกษาของสถานศึกษา ๗2
กลยทุ ธ์การพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ๗2
ความสอดคล้องการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีของสถานศกึ ษา 73
ผลการดาเนนิ งานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีของสถานศึกษา 74
สว่ นที่ 4 ผลการประเมินตนเอง สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๓ 88
88
ระดบั การศึกษาปฐมวยั 96
ระดบั การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน 105
107
จุดเดน่ และจุดทคี่ วรพัฒนา 107
แนวทางการพฒั นาในอนาคต
ความต้องการและการช่วยเหลอื
ภาคผนวก
* หลักฐาน ขอ้ มลู สาคัญ เอกสารอ้างอิงตา่ งๆ
ผลงานดเี ดน่ ของสถานศกึ ษาและภาพกจิ กรรมท่สี าคัญ
* คาสัง่ แต่งตงั้ คณะทางาน/คณะกรรมการประเมนิ คุณภาพภายในของสถานศึกษา

หน้า จ

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

ส่วนท่ี ๑
บทสรุปของผู้บรหิ าร

ขอ้ มูลโรงเรยี น
โรงเรยี นวดั ปลกั ไมล้ าย ทตี่ ้ังเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตาบลทงุ่ ขวาง อาเภอกาแพงแสน

จังหวดั นครปฐม สังกัดสานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
โทร./โทรสาร. ๐-๓๔๙๗-๐๘๕๓ e-mail : [email protected]
website : http://data.boppobec.info/web/index.php?School_ID=1073180078
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

นายพบิ ลู ย์ แกว้ ไทรนนั ท์ โทรศพั ท์ ๐๘–๖๓๐๒-๔๖๕๓, ๐๘–๑๙๒๐-๔๘๙๓
e-mail : [email protected]
จานวนครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา จานวน ๒๒ คน ซึง่ ประกอบดว้ ย ผอู้ านวยการโรงเรียน ๑ คน
ครปู ระจาการ ๑๓ คน ครูอัตราจา้ ง ๓ คน ครพู ่ีเลย้ี งเด็กพิการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน แม่ครัว ๒
คน แม่บ้าน ๑ คน
จานวนนกั เรยี น รวม ๒๕๗ คน จาแนกเปน็ ระดับปฐมวัย ๗๐ คน ระดับประถมศึกษา ๑๘๗ คน
ขอ้ มูลสนิ้ ปีการศกึ ษา
ระดบั การศึกษาปฐมวัย

ระดับคุณภาพ : ดเี ลศิ
โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลายจดั การเรยี นการสอนระดบั ปฐมวัย โดย มนี ักเรียนชนั้ อนบุ าลปที ี่ ๒ - ๓
รวม ๗๐ คน ครผู สู้ อน ๓ คน จัดทารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เสนอตอ่ หนว่ ยงานต้นสงั กัด และหน่วยงานอ่นื ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลศิ
มีผลการดาเนินงาน ดงั ต่อไปน้ี

หนา้ ๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

ด้านคุณภาพเด็ก สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เด็กทุกคนมีความสุขภาพ่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี มีความสามารถใน
การจัดการตนเองให้ปลอดภัยจากอันตรายรอบตัวได้ตามวัย รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคติเช้ือโควิด 19
เน้นให้เด็กมีความสุข มีพัฒนาการท่ีสมวัย ให้เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่าง
เหมาะสม ยิ้มไหวท้ กั ทาย ปฏิบตั ติ นต่อหน้าผูใ้ หญ่ได้เหมาะสมกับวยั มีความมัน่ ใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก
ช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน หยิบจับสีเทียน ดินน้ามัน อุปกรณ์และ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนได้ดี ฝึกให้เด็กมีความอดทนอดกล้ันในการเข้า
แถวรอรับบริการต่างๆ ชอบฟังและการอ่านนิทาน ทางานศิลปะสร้างสรรค์ มีความสนใจ คล้อยตามและ
สนุกสนานเม่ือได้ยินเสียงเพลง ปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียนและห้องเรียนได้ดี ในรอบปีการศึกษา
๒๕๖๓ ไม่เคยมีเด็กเกิดอุบัติเหตุจากการเล่น หรือทากิจกรรมต่างๆ เดก็ บางคนมีน้าหนักเกนิ มาตรฐาน เป็น
อุปสรรคในการทากิจกรรมและการเคลื่อนไหว ทางโรงเรียนและคณะครูได้ หลีกเลี่ยงการกินอาหารท่ีมีรส
หวาน เชน่ ขนมหวาน อาหารที่มรี สหวาน เปน็ ต้น มีการรณรงค์ให้นักเรยี นออกกาลังกายและร่วมมอื กับ
ผ้ปู กครองในการดูแลและฝึกนิสยั การบริโภคอาหารของเด็กให้เหมาะสม

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมจาก
ผู้เก่ียวข้อง มีครูท่ีมีประสบการณ์ มีวุฒิตรงสาขา และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวัย พุทธศกั ราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน
สง่ เสริมครูให้มคี วามเช่ียวชาญด้วยการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลยี่ นเรียนรู้ PLC เพ่ือ
ร่วมแก้ไขปัญหาให้กับเด็กในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐ % เพื่อรวม
รวบขอ้ มูลในด้านการบริหารจัดการช้นั เรียนและระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรียน เพ่ือใหค้ รูผู้สอนมีความเข้าใจ
เข้าถงึ เด็ก รว่ มส่งเสรมิ พฒั นาการของเดก็ ได้อยา่ งเต็มทีต่ ามประสิทธภิ าพในการรับรู้ของเดก็

ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสาคญั สถานศึกษามีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบคุ คล จัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิดบูรณาการตาม ๖ กิจกรรมหลัก และยังดาเนินการโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย มาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการ
แก้ปญั หาและความสามารถในการตัดสนิ ใจ การคิดเชิงเหตุผลทางคณติ ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถานศึกษา
ได้กาหนดเปา้ หมายคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นเป้าประสงค์ทีช่ ัดเจน มีโครงการพัฒนาความพร้อม
ของเด็กปฐมวัย ๔ โครงการ ส่วนด้านอื่นๆ บูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีการจัดมุมเสริมประสบการณ์ ประกอบด้วย ๓ มุม คือ มีมุมส่ือ ของเล่น
หนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดในกรอบ
มาตรการการปอ้ งกันโรคติดเชื้อโควิด 19

หน้า ๒

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพเด็กท่ีมีคุณภาพ จัดทาโครงการ Learning Outdoor (หนูน้อย
เรียนรู้สู่โลกกว้าง) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
โครงการ Cooking Kids (พ่อครัว แม่ครัว ตัวน้อย) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อย่าง
หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือทาและ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ได้แก่ การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การทากิจกรรม
Cooking ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศห้องเรียน เช่น การจัดป้ายนิเทศ การดูแลห้องเรียนให้มี
สะอาด ความปลอดภัย เป็นต้น มผี ู้ปกครองมสี ่วนร่วม เพ่อื ได้นาผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรยี นร้ใู นชั้นเรียนตอ่ ไป

เพ่ือเปน็ การสง่ เสริมพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศกึ ษาจัดกิจกรม
Cooking Kids (พ่อครัว แม่ครัว ตัวน้อย) เพ่ือให้เด็กได้ฝึกทักษะและพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ รจู้ ักการเผชญิ เหตแุ ละแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง

ระดบั ขัน้ พนื้ ฐาน
ระดับคุณภาพ : ดเี ลิศ

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ที่ ๑ ถงึ ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๖ จานวน ๑๘๗ คน ครูผสู้ อน ๑๖ คน จัดทารายงานการประเมนิ คุณภาพของ
ตนเอง (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเอง
ในภาพรวม อยใู่ นระดับ ดเี ลศิ มผี ลการดาเนินงาน ดงั ต่อไปนี้

ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งการเรียนตามหลักสูตร และร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะชีวิตภายใต้โรงเรียนใน
โครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนา ( Partnership School) เพ่ือให้ผเู้ รียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีทักษะอาชีพและ
มคี วามสุข เนน้ พฒั นาด้านคณุ ธรรมจรยิ ธรรมทเ่ี หมาะสมกบั วัยของผู้เรยี น และตามจดุ เน้นของโรงเรยี น เร่อื ง
การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือให้ได้มาตรฐาน ความสามารถด้านวิชาการตามความถนัดของผู้เรียน
สง่ เสรมิ ให้ผ้เู รียนใช้เทคโนโลยใี นการสืบคน้ ข้อมลู พัฒนาครูทกุ คนใหม้ ีความสามารถในการนาเทคนิควธิ ีการ
สอนใหต้ รงกบั ศักยภาพ นอกจากน้ีสถานศึกษาไดด้ าเนนิ การหนว่ ยงานและภายนอก มีกิจกรรมตา่ งๆเพอ่ื ให้
นักเรยี นได้ใชค้ วามสามารถของตนเองระดับช้ัน มีผลการพัฒนานักเรียนให้เตม็ ศักยภาพ และเกิดการเรียนรู้
ทีถ่ าวร

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เป็นไปตามบริบทของ

หนา้ ๓

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไมล้ าย

สถานศกึ ษาอย่างชัดเจน บคุ ลากรที่เกย่ี วข้องสามารถนาสู่การปฏบิ ัติอย่างมีคณุ ภาพ โรงเรียนวดั ปลักไมล้ าย
ได้ดาเนินการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ดา้ นการบรหิ ารงานบุคคล ดา้ นการบรหิ ารทั่วไป ผบู้ ริหารยึดหลักการบริหารการพัฒนาตาม
กระบวนการ PDCA โดยนาหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาขับเคล่ือน
ดาเนินการงานในโรงเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดเ้ ข้าร่วมเป็นโรงเรียนร่วมพฒั นา ภายใต้การสนับสนุนโดยบริษัทสยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์
จากดั ซึง่ เปน็ ภาคเอกชนท่ีมารว่ มในการพฒั นาผเู้ รียนด้านทักษะชีวิต - ทกั ษะอาชพี

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สถานศึกษากาหนดนโยบายให้ครู
จดั การเรียนการสอนตามแนว Active Learning การวัดและประเมินผลที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้มกี ารปรับปรงุ ให้สอดคล้องกับโรงเรียนร่วมพัฒนา มีการจดั การเรยี นการสอนโดยมี
รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมเพิ่มเติมเก่ียวกับทักษะอาชีพ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ชมรม ที่ให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด และตามความสนใจ ทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ความสามารถ และตามศักยภาพของตนเอง

หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบตั งิ านประจาปี ๒๕๖๓ รายงานการประเมิน

ตนเอง การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยี น ห้องเรยี น และบรรยากาศเอ้ือหนุนต่อการเรยี นรู้ตา่ ง ๆ
ภายในโรงเรียน

๑. จากการวัดและประเมนิ ผลระดบั ชน้ั และระดับโรงเรียนพบวา่ ผเู้ รียนร้อยละ ๘๙.๙๓ มี
ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นตามหลกั สูตรสถานศึกษาเปน็ ไปตามเกณฑข์ องโรงเรียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕ ใน
สาระการเรยี นรู้ คณติ ศาสตร์และภาษาตา่ งประเทศ และไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ในสาระอืน่ ๆ

๒. ผเู้ รียนรอ้ ยละ ๘๑.๗๖ มผี ลการประเมนิ สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ
โรงเรียนอยใู่ นระดับดีขึ้นไป

๓. ผ้เู รยี นร้อยละ ๘๓.๑๑ มีความสามารถในการอา่ น คิดวเิ คราะห์และการเขียน อยู่ในระดับดี
ข้ึนไป

๔. ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการสร้างนวตั กรรมได้เหมาะสมกบั กจิ กรรมการเรียนการ
สอนในระดบั ชนั้ ของตนเอง

๕. ผู้เกี่ยวขอ้ งรอ้ ยละ ๙๓.๘๑ มีความพงึ พอใจในการจัดกิจกรรมของโครงการ
หนา้ ๔

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

แนวทาง/แผนพฒั นาคุณภาพให้สูงขน้ึ
๑. การยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนในทุกระดับชั้น ระดบั โรงเรยี นและระดับชาติ มุ่งพฒั นา

ทกั ษะการเรยี นรู้ของนกั เรียนภายใต้โครงการโรงเรียนรว่ มพฒั นา เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้ มีทกั ษะทจ่ี าเปน็
ตามหลกั สูตร พัฒนาทกั ษะอาชีพและทักษะชวี ิต โดยเด็กนักเรยี นทีเ่ รียบจบจากท่โี รงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย
เม่ือสาเรจ็ การศึกษาในช้ันสงู สุดของโรงเรียนแล้วจะมีทักษะอาชพี และทักษะชวี ิต สามารถประกอบอาชีพ
เพ่อื แบ่งเบาภาระของผ้ปู กครองได้

๒. พัฒนาครใู ห้มคี วามรู้ความสามารถในการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนดว้ ยเทคนคิ ใหม่ๆ
สง่ เสริมการใชส้ ือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยใี หม้ ากขึน้ เพือ่ รบั รองการจดั การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ในชว่ งสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โควิด ๑๙

๓. จัดหาสื่อ เทคโนโลยี จัดสภาพแวดล้อมและการบรกิ ารท่สี ่งเสรมิ ใหผ้ ู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
เพื่อการเรยี นรใู้ หเ้ พยี งพอต่อผ้เู รียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผูเ้ รยี น

หน้า ๕
รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไมล้ าย

สว่ นท่ี ๒
ขอ้ มูลพน้ื ฐานและรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา

ขอ้ มูลทั่วไป

โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย ทต่ี ้ังเลขท่ี ๔๙ หมู่ท่ี ๖ ตาบลทุ่งขวาง อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม สงั กัดสานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑
โทร./โทรสาร. ๐-๓๔๙๗-๐๘๕๓ e-mail : [email protected]
website : http://data.boppobec.info/web/index.php?School_ID=1073180078

เปิดสอนต้งั แต่ชัน้ อนุบาลปีที่ ๑ ถงึ ช้ันประถมศึกษาปที ่ี ๖ เนอ้ื ท่ี ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๖๓ ตารางวา
เขตพ้นื ทบ่ี รกิ าร ๓ หม่บู า้ น ซงึ่ ประกอบดว้ ยหมู่ท่ี ๖, ๙ และ ๑๐ ตาบลทุ่งขวาง อาเภอกาแพงแสน
จังหวดั นครปฐม

ผู้บรหิ ารช่อื นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์ วฒุ ิการศึกษาสงู สุด ป.บัณฑิต สาขา การบริหารการศกึ ษา
ดารงตาแหนง่ ทโี่ รงเรียนนีต้ งั้ แต่ วนั ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถงึ ปจั จบุ นั

ประวตั ิโรงเรียน

โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย ตงั้ อยเู่ ลขท่ี ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตาบลทงุ่ ขวาง อาเภอกาแพงแสน
จงั หวัดนครปฐม

โรงเรยี นเปดิ การสอนคร้ังแรกเมอ่ื พ.ศ. ๒๔๘๑ ราษฎรในหมบู่ ้านปลักไม้ลาย บา้ นดอนขนุ วเิ ศษ
บา้ นหลกั เมตร ได้รว่ มกนั บริจาคทรพั ย์ ปลกู อาคารเรยี นชัว่ คราวขึน้ ณ วัดปลักไมล้ าย หลังคามุงแฝก
จนุ กั เรียนไดป้ ระมาณ ๕๐ คน นายพพิ ฒั น์ งามจิตร นายอาเภอกาแพงแสน นายรัศมี เรติกลุ ศึกษาธิการ
อาเภอ ไดม้ าทาพิธเี ปดิ ป้ายอาคารเรยี นและใชเ้ รยี นแต่บัดน้ันเปน็ ตน้ มา โดยใช้ชื่อวา่
“ โรงเรยี นวัดปลกั ไมล้ าย ”

พ.ศ. ๒๔๘๕ อาคารเรยี นได้ชารุดจงึ ตอ้ งยา้ ยไปเรียนทีศ่ าลาวัด และเรียนทศี่ าลาวัดจนถงึ ปี
พ.ศ.๒๔๘๘

พ.ศ. ๒๔๘๘ ศาลาวัดก็ได้ชารุดไม่สามารถที่จะเรียนได้ คณะกรรมการอาเภอและราษฎรจึงมีมติ
ใหย้ ้ายโรงเรยี นไปเรยี นท่ี หม่บู ้านดอนขุนวเิ ศษ โดยได้สร้างเป็นอาคารช่วั คราวหลงั คามงุ แฝก

พ.ศ. ๒๔๙๐ บ้านดอนขุนวิเศษไดเ้ กดิ โรคระบาดหนกั และแหง้ แลง้ จึงย้ายมาเรยี นทวี่ ัดปลักไมล้ าย
เพราะซ่อมเสรจ็ แล้ว ซง่ึ พระอธกิ ารเอง่ จนทสโร เจา้ อาวาสให้ใช้ศาลาเป็นที่เรียนตอ่ ไป

พ.ศ. ๒๔๙๓ ทางวัดไดส้ ร้างศาลาดนิ ขนึ้ เพื่อใช้ทาบญุ และเจ้าอาวาสไดใ้ หย้ ้ายนกั เรียนไปเรียนทน่ี นั่
พ.ศ. ๒๕๐๑ ทางคณะกรรมการและผู้ปกครองได้สร้างอาคารเรียนข้ึน ๑ หลัง จานวน ๒
หอ้ งเรียน เสาคอนกรีตหลงั คามุงกระเบ้อื ง ขนาดกวา้ ง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร และใชเ้ สาไม้ต่อคอนกรีต
หลงั คามุงสงั กะสี อีก ๑ ห้องเรยี น ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร

หน้า ๖

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไมล้ าย

พ.ศ. ๒๕๑๑ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวอกี หลงั หนึ่งขนาดกวา้ ง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หลังคา
มุงจาก โดยใชบ้ ้านของนายบุญทนุ้ แซเ่ ตียว ซ่งึ ได้ถวายให้กับวัดและวดั ยกให้กับโรงเรียน ๘ กนั ยายน
พ.ศ. ๒๕๑๑ พระอธิการโตะ๊ องั กโุ ร เจ้าอาวาสวดั ปลักไม้ลาย คณะครู และผู้ปกครองนักเรยี น ไดร้ ว่ มกนั
จัดงานวางศลิ าฤกษ์อาคารเรียนอีก ๑ หลงั ขนาดกว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ยกพน้ื สูง ๘๐
เซนติเมตร มีมุข ๓ มขุ จานวนห้องเรียน ๑๐ หอ้ งเรียน โดยใชง้ บประมาณของวัดและประชาชน
บริจาคเปน็ เงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ( สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๑๒ ทางราชการใหท้ ุนสมทบเพ่มิ เตมิ อีก ๑๘๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนแปดหมืน่ บาท )
ซึง่ ทางโรงเรยี นได้ก่อสร้างต่อเติมจนเสรจ็ เมื่อเดือน มนี าคม ๒๕๑๔ รวมคา่ กอ่ สรา้ งทง้ั ส้ิน ๕๓๐,๐๐๐
บาท (หา้ แสนสามหม่นื บาท) เปน็ อาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ๑ ชนั้ ๑๐ หอ้ งเรยี น

๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ทาบุญเลย้ี งพระ ถอื วา่ เปน็ การเปดิ โรงเรยี นและไดใ้ ชเ้ รยี นจน
ถึงปัจจบุ ัน

๑๕ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดง้ บประมาณจากรัฐสรา้ งอาคารเรยี นอีก ๑ หลัง จานวน ๔
หอ้ งเรยี น คือ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ งบประมาณเปน็ จานวนเงิน ๗๙๙,๙๙๐ บาท
(เจด็ แสนเก้าหมน่ื เก้าพนั เกา้ ร้อยเกา้ สบิ บาท)

๙ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้งบบริจาคโดยบริษัทอตุ สาหกรรมมิตรเกษตรจากัด สร้างให้อกี ๑
หลงั ๔ หอ้ งเรยี น งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ๓๐ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ทางโรงเรียนจัดงานทาบุญฉลองอาคารเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณสนับสนนุ ในการสรา้ งถังเก็บนา้ ลกู บอลและโรงกรองน้า
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รบั มอบอาคารกตญั ญู จากคณุ บุญญาเกียรติ เนตรจรัสแสง เป็นเงนิ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถว้ น)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รบั มอบสขุ ากตเวที จากคุณบุญญาเกียรติ เนตรจรัสแสง เป็นเงนิ ๓๓๓,๐๐๐
บาท (สามแสนสามหมื่นสามพนั บาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดร้ บั มอบกองทุน “ใจแม่ เพ่ือเด็กพิเศษ” จากคณุ พิไล-คุณบญุ ญาเกียรติ เนตรจรสั
แสง เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนงึ่ ลา้ นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รบั คดั เลอื กให้เขา้ รว่ ม “ โครงการโรงเรียนรว่ มพฒั นา "
(Partnership School Project) โดยมีบรษิ ทั เอกชนผ้ใู ห้การสนับสนนุ คอื บรษิ ทั จากกลุ่ม
สยามพรีเสริ ฟ์ ฟดู้ ส์ และหนว่ ยงานอ่ืน ๆ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รบั คัดเลอื กให้เปน็ “ โรงเรียนดปี ระจาตาบล ” ตาบลทงุ่ ขวาง อาเภอกาแพงแสน
จงั หวดั นครปฐม

หน้า ๗

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

ตน้ ไมป้ ระจาโรงเรียน ตน้ ไมล้ าย
สปี ระจาโรงเรยี น สีเขยี ว – ขาว

สเี ขียว หมายถึง ความอดุ มสมบรู ณ์ ความอบอุน่ ความสามัคคี
สขี าว หมายถึง ความสะอาดอนั บริสุทธิ์
สีเขียว - ขาว หมายถึง ความรัก ความสามัคคี และความศรัทธาในการมุ่งมั่นสร้างเด็ก

ที่เปรียบเสมือนความสะอาดอันบริสุทธ์ิ ให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีพัฒนาการ

ตามช่วงวัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ตามบริบทชุมชนอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนนั้น

เติบโตเป็นพลเมืองท่ดี ี อยใู่ นสงั คมอย่างมีความสขุ

เพลงมารช์ ประจาโรงเรยี น

ปลกั ไมล้ าย คือสถาน การศึกษา แหลง่ สรา้ งปัญญา ใหค้ วามรู้ ของเยาวชน
มีวนิ ัย มคี วามรู้ เชดิ ชชู มุ ชน ศิษย์ทุกคน มุ่งมัน่ พฒั นา
รกั สามคั คี น้องพี่ ใฝ่ศกึ ษา
มคี ณุ ธรรม เลิศลา้ นาชีวี การกีฬา ช่ือก้อง เกียรติเกรียงไกร
เดน่ ความรู้ เชย่ี วชาญดา้ นวชิ า ลกู เขยี ว ขาว มชี ีวติ จิตแจม่ ใส
*** ปลกั ไม้ลาย ศนู ย์รวมใจ ของพวกเรา... ถน่ิ สมุนไพร ปลักไม้ลาย แสนสวยงาม
ส่ิงแวดล้อม ร่มร่ืน ฉา่ ชืน่ ใจ นาการศึกษา สรา้ งแผน่ ดนิ ใหเ้ ลศิ ล้า
พาสยาม ก้าวไกล ส่สู ากล
เรามุ่งมัน่ ฝา่ ฟัน ไปขา้ งหนา้ ...
ลกู ปลักไม้ลาย ชื่อเสยี งก้อง เกยี รตลิ อื นาม

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ มี ๘ ช้ันเรียน มีนักเรียนที่มี
ความบกพร่องเรียนรวม ๓๘ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๒๒ คน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้อานวยการโรงเรียน ๑ คน ครูประจาการ ๑๓ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ ๑ คน
นกั การภารโรง ๑ คน แม่ครวั ๒ คน แมบ่ ้าน ๑ คน โดยจดั การศกึ ษาใหก้ บั เด็กในเขตบริการหม่ทู ี่ ๖, ๙,
๑๐ ตาบลทงุ่ ขวาง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมี นายพิบูลย์ แก้วไทรนนั ท์ เป็นผอู้ านวยการ
โรงเรียน

หนา้ ๘

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย
แผนท่ีโรงเรียน

โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

แผนผังโรงเรยี น

ขอ้ มูลผบู้ รหิ าร

๑. ผูอ้ านวยการโรงเรียน นายพิบลู ย์ แกว้ ไทรนนั ท์ โทรศพั ท์ ๐๘–๖๓๐๒-๔๖๕๓,
๐๘–๑๙๒๐-๔๘๙๓ e-mail : [email protected] วฒุ ิการศกึ ษาสูงสุด ป.บัณฑิต
สาขา การบรหิ ารการศึกษา ดารงตาแหนง่ ท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จนถงึ ปัจจบุ นั เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดอื น

หนา้ ๙

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

ขอ้ มูลครแู ละบคุ ลากร

๑. ครปู ระจาการ

ท่ี ชื่อ – ช่ือสกลุ อายุ อายุ ตาแหน่ง/ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชน้ั จานวนครัง้ /
๑ นายพบิ ูลย์ แก้วไทรนันท์ ราชการ วิทยฐานะ ชว่ั โมงทร่ี บั
๒ วา่ ท่ี ร.ต.หญิงทรรศวรรณ จนั ทร์แดง ป.บัณฑติ การบรหิ ารการศึกษา คณุ ธรรมจริยธรรม ป.๑ – ป.๖ การพฒั นา/ปี
๕๙ ปี 3๒ ปี ผอู้ านวยการ/ ค.บ.
๓ นางวงเดือน จตพุ รรุ่งเรอื ง ชานาญกาพเิ ศษ ประถมศกึ ษา ภาษาไทย ป.2/๒ ๑๖ คร้งั / ๙๖ ชม.
๔ นางปฏิญญา บญุ ส่ง ๕๑ ปี ๒๘ ปี ศษ.บ. คณติ ศาสตร์ ป.2/๒ ๖ ครงั้ / 82 ชม.
๕ นางสาววรรณา แซ่ตัน คร/ู ชานาญการพเิ ศษ สงั คมศกึ ษา สงั คมศึกษา ป.2/๒
๖ นางสาววรรณสิ า อา่ แจม่ ค.บ. สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ป.2/๒ ๖ คร้งั / ๓๖ ชัว่ โมง
52 ปี 27 ปี ครู/ชานาญการพเิ ศษ ภาษาไทย การงานอาชพี ป.2/๒ ๖ คร้ัง/ ๕๐ ชม.
๗ นางสาวสกุ ัญญา ควู จิ ติ รจารุ ๔๒ ปี ๑๔ ปี ครู/ชานาญการพเิ ศษ คบ. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น ป.2/๒ ๘ ครงั้ / ๑๐๐ ชม.
๘ นางสาวเสาวนยี ์ เจรญิ ผล ๔๐ ปี ๑๕ ปี คร/ู ชานาญการ ค.ม. คณติ ศาสตร์ กจิ กรรมตามจดุ เนน้ ป.2/๒ ๗ คร้งั / ๖๐ ชม.
๔๐ ปี ๑๒ ปี คร/ู ชานาญการ คบ. สงั คมศกึ ษา ป.1-6
๙ นายสมชาย จีนเดีย การบริหารการศกึ ษา ประวตั ิศาสตร์ ป.1,2,4 ๘ คร้งั / ๙๖ ชม.
๓๘ ปี ๑๐ ปี ครู/ชานาญการ วท.บ. กจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น 14 คร้ัง/ ๑17 ชม.
๑๐ นางสาวกฤษณา สังครุธ ๓๘ ปี ๑๐ ปี ครู/ชานาญการ ศษ.ม. คณติ ศาสตร์ ป.4-6
๑๑ นางสาวอรัญรัชญ์ หัดศรี ภาษาไทย ชน้ั ป.4-ป.6 ๕ คร้งั / ๔๖ ชม.
๑๒ นางสาวสลิลทพิ ย์ วัดตาล 40 ปี ๖ ปี ครู /- บธ.บ. วทิ ยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ ป.6
๑๓ นางวิไลพร เช้ือสถานปศริ ิ ศษ.ม. กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4- ป.6 6 ครง้ั / 54 ชม.
๒๙ ปี ๕ ปี ครู /- วท.บ. การบริหารการศึกษา พลศกึ ษา ป.6
๒๙ ปี 4 ปี ครู /- คณติ ศาสตร์ ป.5-6 พลศกึ ษา ป.5 ๑๐ ครง้ั / ๖๖ ชม.
๓๑ ปี 2 ปี ครู /- ศษ.ม. การจดั การท่ัวไป การงานอาชพี ป.5 แนะแนว ป.5 ๑๘ คร้ัง/ 84 ชม.
๓๒ ปี ๑ ปี ครูผ้ชู ่วย /- กิจกรรมเพม่ิ เติม ป.5-6
คบ. การบริหารการศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ชมรม ป.5
๖ เดือน คณติ ศาสตร์ ป.4
ค.บ. เทคโนโลยี การงานอาชีพ ป.4,6
ค.บ. อุตสาหกรรม ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.4-6
(เทคโนโลยี ประวัตศิ าสตร์ ป.6
คอมพวิ เตอร์ กจิ กรรมตามจุดเนน้ ช้นั ป.4
อุตสาหกรรม) กจิ กรรมตามจุดเน้น ชนั้ ป.6
การบริหารการศกึ ษา วิทยาศาสตร์ ป.๕ ป.๖
ลกู เส่ือ เนตรนารี ป.๔ -๖
ภาษาไทย ชมรม ป.๔-๖
ภาษาไทย ป.๓ ,คณิตศาสตร์ ป.๓
ปฐมวัย การงานอาชพี ป.๓
ปฐมวยั สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา ป.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น ป.3
กิจกรรมตามจุดเน้น ป.3
วิทยาศาสตร์ ป.๑ - ป.๔
สขุ ศกึ ษา ป.๔- ป.๖
สง่ิ แวดล้อมศึกษา ป.๔
กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน

ภาษาไทย ป.1/1
คณติ ศาสตร์ ป.1/1
การงานอาชพี ป.1/1
สุขศึกษาและพละศึกษา ป.1/1

จัดประสบการณ์ อนบุ าล ๒/๑

จดั ประสบการณ์ อนบุ าล ๓

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพวิ เตอร์ ภาษาไทย ป.๒/๒ ๖ ครง้ั /๘๐ ชม.
คณติ ศาสตร์ ป.๒/๒
กศ.ม. การบริหารการศกึ ษา สังคมศกึ ษา ป.๒/๒

การงานอาชีพ ป.๒/๒

สขุ ศึกษาและพลศึกษา ป.๒/๒

กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น ป.๒/๒

กจิ กรรมตามจุดเนน้ ป.๒/๒

หนา้ ๑๐

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไมล้ าย

ท่ี ช่ือ – ชื่อสกลุ อายุ อายุ ตาแหนง่ / วฒุ ิ วชิ าเอก สอนวิชา/ช้นั จานวนครั้ง/
๑๔ นางสาวพรภริ มย์ ลาภะนนู ราชการ วิทยฐานะ ชว่ั โมงทรี่ บั
การพัฒนา/ปี
๒๙ ปี ๑๐ เดือน ครูผชู้ ว่ ย คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพนื้ ฐาน ป.๑/๑,
๖ คร้งั / ๖๖ ชม.
ป.๑/๒, ป.๓ , ป.๔ , ป.๕
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่อื สาร

ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๓
กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน ป.๓

จานวนครทู สี่ อนวชิ าตรงเอก ๘ คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 84.61
จานวนครูทส่ี อนตรงความถนัด ๒ คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 15.38

๒. ครูอตั ราจา้ ง

ที่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ ประสบการณ์ วฒุ ิ วิชา เอก สอนวชิ า/ช้ัน จา้ งดว้ ยเงิน
การสอน (ป)ี

๑ นางสปุ ราณี อนิ ทร์อยู่ ๕๔ ปี ๑๐ ปี ศษ.บ เทคโนโลยแี ละ เด็กพิเศษเรยี นร่วม งบประมาณ สพฐ.
๒ นางภัสลดา ล้าเลศิ ๓๔ ปี ๘ ปี งบประมาณ สพฐ.
สอ่ื สารการศึกษา
๓ ปี งบประมาณ รร.
๑๐ เดือน ศษ.บ. การศกึ ษาตลอดชวี ิต ภาษาไทย ป.๑/๒
งบประมาณ รร.
๓ ปี คณติ ศาสตร์ ป.๑/๒

การงานอาชพี ป.๑/๒

กิจกรรมพัฒนาผ้เู รยี น ป.๑/๒

กจิ กรรมตามจดุ เนน้ ป.๑/๒

3 นางสาวชมนภสั หวังสกุล ๓๒ ปี ศ.บ. ศลิ ปกรรม ศลิ ปะ ป.๑ - ป.๖

ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.1-ป.3

สอนนักเรยี นห้องเด็กพิเศษวชิ า

ศลิ ปะและภาษาองั กฤษ

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ป.1-ป.3

กิจกรรมตามจดุ เน้น ป.4-ป.6

4 นางสาวณฐั นันท์ เทียนทอง ๒๖ ปี ศ.บ. สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา จัดประสบการณ์ อนุบาล ๒/๑

หน้า ๑๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

ขอ้ มูลนักเรยี น (ณ วนั ท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของปกี ารศึกษาทีร่ ายงาน)
๑. จานวนนกั เรียนในเขตพนื้ ทีบ่ รกิ ารทง้ั ส้นิ ๙๒ คน
๒. จานวนนกั เรียนในโรงเรยี นทง้ั สิ้น ๒๖๓ คน จาแนกตามระดบั ชน้ั ท่เี ปิดสอน

ระดบั ชัน้ เรียน จานวนห้อง เพศ รวม เฉลย่ี
ชาย หญงิ ต่อห้อง
อ.๒ ๒ 2๕ 1๕ 40
อ.๓ ๑ ๒๒ ๙ 31 40
รวม ๓ 4๗ 2๔ 71 31
ป.๑ 2 ๑๙ ๑๓ ๓๒
ป.๒ ๒ ๒๙ ๒2 ๕๑ ๑๖
ป.๓ ๑ 1๖ 1๓ ๒๙ ๒๕
ป.๔ ๑ 1๖ 1๕ ๓๑ ๒๙
ป.๕ ๑ 1๓ 1๑ 24 ๓๑
ป.๖ ๑ 1๒ 1๓ ๒๕ 24
รวม ๘ 10๕ 8๗ 192 ๒๕
รวมทั้งหมด ๑๑ 1๕๒ ๑๑๑ ๒63

ระดับการศกึ ษาปฐมวัย อตั ราสว่ นครู : นักเรียน = ๑ : 35.50
ระดบั การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน อตั ราส่วนครู : นกั เรียน = ๑ : 12.00

กราฟแสดงจานวนนกั เรียน

หนา้ ๑๒

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไมล้ าย

ขอ้ มูล/สารสนเทศนักเรยี น จานวน ร้อยละ

๑. นักเรียนท่มี สี มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงาน 172 92.47
กองทุนสนบั สนนุ การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เฉพาะระดับข้ันพ้ืนฐาน

๒. นักเรียนทมี่ นี า้ หนักสว่ นสงู ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย เฉพาะระดบั ขนั้ พนื้ ฐาน 127 68.28

๓. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรยี นร่วม 38 14.56

๔. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 56 21.46

๕. นกั เรยี นปญั ญาเลิศ --

๖. นกั เรียนต้องการความชว่ ยเหลอื เป็นพิเศษ 49 18.77

๗. นกั เรียนทีอ่ อกกลางคนั (ปัจจุบัน) --

๘. สถิติการขาดเรียนประจา 3 1.15

๙. นักเรยี นท่เี รียนซา้ ช้ัน 7 2.61

๑๐. นักเรยี นทจี่ บหลักสตู ร 56 96.55

ช้นั อนุบาล ๓ 32 100.00

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 22 84.62

หน้า ๑๓

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

ขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศกึ ษา 2563

๑. ผลการจัดการเรยี นรตู้ ามหลกั สตู รสถานศึกษา
๑.๑ ระดับการศกึ ษาปฐมวัย

พฒั นาการดา้ น จานวนเดก็ จานวนเด็กตามระดบั คณุ ภาพ
ทป่ี ระเมนิ ดี พอใช้ ปรับปรุง
๑. ด้านร่างกาย จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ
ชนั้ อนบุ าลปีท่ี ๒/๑
ชน้ั อนุบาลปที ี่ ๒/๒ ๑๙ 18 94.73 1 5.26 - -
ชนั้ อนบุ าลปีที่ ๓ 2๐ 18 90.00 2 10.00 -
รวม ๓๕ 33 94.28 2 5.71 - -
-
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 74 69 93.24 5 6.75 -
ชั้นอนบุ าลปที ่ี ๒/๑ -
ชั้นอนุบาลปที ่ี ๒/๒
ชั้นอนบุ าลปีท่ี ๓ ๑๙ 18 94.73 1 5.26 - -
รวม 2๐ 18 90.00 2 10.00 - -
๓๕ 34 97.14 1 2.85 - -
๓. ดา้ นสังคม -
ชน้ั อนุบาลปที ี่ ๒/๑ ๗๔ 70 94.59 4 5.40 -
ชั้นอนุบาลปที ี่ ๒/๒
ชน้ั อนบุ าลปีที่ ๓ ๑๙ 18 94.73 1 5.26 - -
รวม 2๐ 19 95.00 1 5.00 -
๓๕ 34 97.14 1 2.85 - -
๔. ดา้ นสติปัญญา -
ชนั้ อนุบาลปีท่ี ๒/๑ 74 71 95.94 3 4.05 -
ชน้ั อนบุ าลปที ่ี ๒/๒ -
ชั้นอนุบาลปที ี่ ๓
รวม ๑๙ 16 84.21 1 5.26 2 10.52
รวมทง้ั ๔ ด้าน 2๐ 17 85.00 1 5.00 2 10.00
๓๕ 32 91.42 1 2.85 2 5.71
74 65 87.83 3 4.05 6 8.10

74 65 87.83 5 6.75 4 5.40

หน้า ๑๔

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไม้ลาย

๑.๒ ระดบั การศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน
๑.๒.๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้
๑. ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑ – ๖ (นักเรียนทั้งหมด)

กล่มุ สาระ จานวน จานวนผู้เรียนทมี่ ผี ลการเรยี นรู้ จานวน นร. ทไี่ ด้ ร้อยละ นร.ที่ได้

การเรยี นรู้ ผูเ้ รียน ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดบั ๓ ข้นึ ไป ระดบั ๓ ขึ้นไป

ภาษาไทย

ป.๑/๑ 1๕ 1 - - 1 3 - 4 6 10 66.67
14 87.50
ป.๑/๒ 16 - - 1 1 - 1 4 9 20 95.24
13 59.09
ป.๒/๑ 21 - - 1 - - 1 5 14 23 76.67
26 78.79
ป.๒/๒ 22 - 1 4 3 1 4 1 8 15 62.50
13 50.00
ป.๓ 30 1 - - 2 4 7 6 10 134 71.66

ป.๔ 33 - - 2 3 2 4 8 14 8 53.33
13 81.25
ป.๕ 24 1 2 1 2 3 5 6 4 17 80.95
15 68.19
ป.๖ 26 4 2 - 1 6 5 4 4 23 76.67
21 63.64
รวม 187 7 5 9 13 19 27 38 69 10 41.66
12 46.15
คณติ ศาสตร์ 119 63.63

ป.๑/๑ 15 1 - 1 3 2 3 2 3 11 73.33
14 87.50
ป.๑/๒ 16 1 1 1 - - 2 11 10 47.62
14 63.64
ป.๒/๑ 21 - 1 - 2 1 1 3 13 14 46.67

ป.๒/๒ 22 - 1 - 1 5 5 1 9

ป.๓ 30 1 - - 3 3 8 7 8

ป.๔ 33 - - 3 6 3 2 9 10

ป.๕ 24 1 2 5 4 2 - 5 5

ป.๖ 26 4 - 5 3 2 5 1 6

รวม 187 7 5 15 23 18 24 30 65

วิทยาศาสตร์

ป.๑/๑ 15 1 - - - 3 5 3 3

ป.๑/๒ 16 - - 1 - 1 1 4 9

ป.๒/๑ 21 - - 3 5 3 6 1 3

ป.๒/๒ 22 - 1 - 3 4 3 5 6

ป.๓ 30 1 - 1 4 10 7 3 4

หน้า ๑๕

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไมล้ าย

กล่มุ สาระ จานวน จานวนผู้เรยี นทีม่ ผี ลการเรยี นรู้ จานวน นร. ที่ได้ ร้อยละ นร.ทไ่ี ด้

การเรยี นรู้ ผูเ้ รยี น ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ขน้ึ ไป ระดับ ๓ ข้ึนไป

วทิ ยาศาสตร์

ป.๔ 33 - - 1 8 5 6 6 7 19 57.58

ป.๕ 24 - - 2 6 2 5 4 4 13 54.16

ป.๖ 26 4 - 3 - 6 4 6 3 13 50.00

รวม 187 6 1 11 26 34 37 32 39 108 57.75

สังคมศึกษา ฯ

ป.๑/๑ 15 1 - - - - - 5 9 14 93.33

ป.๑/๒ 16 - - - - 2 1 2 11 14 87.50

ป.๒/๑ 21 - - - 1 - 5 6 9 20 95.24

ป.๒/๒ 22 - - - 1 1 1 4 15 20 90.91

ป.๓ 30 1 - - - 1 6 7 15 28 93.33

ป.๔ 33 - - - 8 7 4 3 11 18 54.55

ป.๕ 24 1 - - 4 5 8 4 2 14 58.33

ป.๖ 26 4 - 3165 7 18 69.23

รวม 187 7 0 0 17 17 31 36 79 146 78.07

ประวตั ิศาสตร์

ป.๑/๑ 15 1 - - - 2 1 2 9 12 80.00

ป.๑/๒ 16 - - 1 - - 2 1 12 15 93.75

ป.๒/๑ 21 - - - 1 1 1 3 15 19 90.48

ป.๒/๒ 22 - - - 1 1 3 4 13 20 90.91

ป.๓ 30 1 - - - 3 1 2 23 26 86.67

ป.๔ 33 - - - 3 10 14 4 2 20 60.61

ป.๕ 24 1 - - 4 2 1 5 11 17 70.83

ป.๖ 26 - - - 3 4 - 1 18 19 73.08

รวม 187 3 - 1 12 23 23 22 103 148 79.14

สุขศกึ ษาฯ

ป.๑/๑ 15 1 - - - - - 2 12 14 93.33

ป.๑/๒ 16 - - - - 1 - 1 14 15 93.75

ป.๒/๑ 21 - 1 - 2 3 3 9 3 15 71.43

ป.๒/๒ 22 - - 1 - - 3 6 12 21 95.46

หนา้ ๑๖

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไมล้ าย

กลมุ่ สาระ จานวน จานวนผู้เรียนท่ีมผี ลการเรยี นรู้ จานวน นร. ท่ีได้ ร้อยละ นร.ทไ่ี ด้
การเรยี นรู้ ผู้เรียน
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ ๓ ขน้ึ ไป
สุขศึกษาฯ 30
ป.๓ 33 1 - - - 1 1 6 21 28 93.33
ป.๔ 24 - - - - 2 6 12 13 31 93.94
ป.๕ 26 1 - - 3 2 5 1 12 18 75.00
ป.๖ 187 4 - - 26554 14 53.85
7 1 1 7 15 23 42 91 156 83.42
รวม 15
ศิลปะ 16 1 - - 22227 11 73.33
ป.๑/๑ 21 - - - - 2 1 2 11 14 87.50
ป.๑/๒ 22 - - - 11928 19 90.48
ป.๒/๑ 30 - - - - 1678 21 95.46
ป.๒/๒ 33 1 - - 49448 16 53.33
ป.๓ 24 - - - 4 2 13 8 6 27 81.82
ป.๔ 26 1 - - 23576 18 75.00
ป.๕ 187 - - 4 3883 - 11 42.31
ป.๖ 3 - 4 16 28 48 35 54 137 73.26
15
รวม 16 1 - - - - - - 14 14 93.33
การงานฯ 21 - - - - 1 - 1 14 15 93.75
ป.๑/๑ 22 - 1 - - 1568 19 90.48
ป.๑/๒ 30 - - 1 - 1857 20 90.91
ป.๒/๑ 33 1 - - - - 3 9 17 29 96.67
ป.๒/๒ 24 - - - - - 1 7 25 33 100.00
ป.๓ 26 1 - - 23576 18 75.00
ป.๔ 187 - - 2 2 2 2 6 12 20 76.92
ป.๕ 3 1 3 4 8 24 41 103 168 89.84
ป.๖ 15
16 1 - 3 - 2414 9 60.00
รวม 21 8 50.00
22 -2 1 5233 20 95.24
ภาษาตา่ งประเทศ 21 95.46
- - - 1 - - 3 17
ป.๑/๑
ป.๑/๒ - - - 1 - - 3 18
ป.๒/๑
ป.๒/๒

หน้า ๑๗

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

กลุ่มสาระ จานวน จานวนผู้เรียนทม่ี ผี ลการเรียนรู้ จานวน นร. ทไี่ ด้ รอ้ ยละ นร.ทีไ่ ด้

การเรียนรู้ ผเู้ รยี น ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดบั ๓ ขึน้ ไป ระดบั ๓ ขนึ้ ไป

สขุ ศึกษาฯ

ป.๓ 30 1 1 2 4 3 7 3 9 19 63.33

ป.๔ 33 - 5 3 3 4 5 6 7 18 54.55

ป.๕ 24 1 4 3 1 - 4 7 4 15 62.50

ป.๖ 26 4 3 1 3 3 2 4 6 12 46.15

รวม 187 7 15 13 13 17 24 30 68 122 65.25

รายวชิ าเพิ่มเตมิ

ภาษาองั กฤษ 15 1 - 3 - 2 4 1 4 9 60.00
เพ่ือการสือ่ สาร

ป.๑/๑

ป.๑/๒ 16 - 2 - 3 3 3 1 4 8 50.00

ป.๒/๑ 21 - - - 1 - 1 - 19 20 95.24

ป.๒/๒ 22 - - - 1 - - 2 19 21 95.46

ป.๓ 30 1 - 2 6 2 8 2 9 19 63.33

รวม 104 2 2 5 11 7 16 6 55 77 74.04

ส่ิงแวดล้อมฯ

ป.๔ 33 - - 1 2 8 4 9 9 22 66.67

ป.๕ 24 1 2 - - - - - 21 21 87.50

ป.๖ 26 - - 1 2 - 1 2 20 23 88.46

รวม 83 1 2 2 4 8 5 11 50 66 79.52

หมายเหตุ : มนี กั เรยี นตกซา้ ชั้น จานวน 7 คน แยกตามเหตผุ ล ดงั น้ี

๑. ด.ญ.พชั รี เหง ช้ัน ป.๑ เนือ่ งจากเหตุสถานการณ์โควิด 19 จงึ ไมส่ ามารถกลับมาเรียนได้

2. ด.ญ.เทพอัปสร วญิ ชพงศ์ ชั้น ป.๓ เนอ่ื งจากเหตสุ ถานการณโ์ ควดิ 19 จงึ ไมส่ ามารถกลบั มาเรยี นได้

3. ด.ช.ถริ ยุ คนใหญ่ ช้นั ป.๕ เนอื่ งจากเหตุสถานการณ์โควิด 19 จงึ ไมส่ ามารถกลบั มาเรียนได้

4. ด.ญ.ชลิตา กันทา ชนั้ ป.6 เนือ่ งจากเปน็ เด็กพเิ ศษเรียนรว่ ม ต้องการเรยี นร่วมทจ่ี ะอยรู่ ว่ มสงั คมกับผู้อืน่

5. ด.ช.พรี พัฒน์ พมิ พา ชน้ั ป.6 เน่อื งจากเปน็ เดก็ พิเศษเรยี นร่วม ตอ้ งการเรยี นรว่ มทีจ่ ะอยรู่ ่วมสงั คมกับผู้อ่ืน

6. ด.ช.มานพ เลยี วย่ังยนื ชนั้ ป.6 เนอื่ งจากเปน็ เดก็ พเิ ศษเรยี นรว่ ม ตอ้ งการเรยี นรว่ มท่จี ะอยู่รว่ มสังคมกับผ้อู ื่น

7. ด.ญ.กัญญาภคั แก่นจันทร์ ช้นั ป.6 เน่อื งจากเป็นเดก็ พเิ ศษเรยี นรว่ ม ต้องการเรียนรว่ มทจี่ ะอยรู่ ่วมสังคมกบั ผู้อ่ืน

หนา้ ๑๘

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไมล้ าย

๑.๒ ระดบั การศึกษาขน้ั พื้นฐาน
๑.๒.๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น ๘ กลมุ่ สาระการเรียนรู้
๑. ระดับช้นั ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ (ไมร่ วมเด็กพิเศษเรียนรว่ ม)

กล่มุ สาระ จานวน จานวนผู้เรียนทม่ี ีผลการเรียนรู้ จานวน นร. ทไี่ ด้ รอ้ ยละ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ ๓ ขน้ึ ไป
การเรยี นรู้ ผู้เรียน ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดบั ๓ ขน้ึ ไป
71.43
ภาษาไทย 10 93.33
ป.๑/๑ 14 - - - 1 3 - 4 6 14 100.00
ป.๑/๒ 15 - - - 1 - 1 4 9 19 61.91
ป.๒/๑ 19 - - - - - 1 4 14 13 95.65
ป.๒/๒ 21 - - 4 3 1 4 1 8 22 91.30
ป.๓ 23 - - - - 1 6 6 10 21 68.75
ป.๔ 23 - - - 2 - 1 6 14 11 80.00
ป.๕ 16 - 1 - 2 2 3 4 4 12 83.56
ป.๖ 15 - - - - 3 4 4 4 122
57.14
รวม 146 - 1 4 9 10 20 33 69 8 86.67
คณติ ศาสตร์ 13 89.47
ป.๑/๑ 14 - - 1 3 2 3 2 3 17 71.43
ป.๑/๒ 15 - - 1 1 - - 2 11 15 95.65
ป.๒/๑ 19 - - - 1 1 1 3 13 22 82.61
ป.๒/๒ 21 - - - 1 5 5 1 9 19 56.25
ป.๓ 23 - - - - 1 7 7 8 9 80.00
ป.๔ 23 - - - 2 2 1 8 10 12 78.77
ป.๕ 16 - - 2 4 1 - 4 5 115
78.57
ป.๖ 15 - - 1 1 1 5 2 5 11 93.33
รวม 146 - - 5 13 13 22 29 64 14 52.63
10 66.67
วทิ ยาศาสตร์ 14 60.87
ป.๑/๑ 14 - - - - 3 5 3 3 14 78.26
ป.๑/๒ 15 - - - - 1 1 4 9 18
ป.๒/๑ 19 - - 1 5 3 6 1 3
ป.๒/๒ 21 - - - 3 4 3 5 6
ป.๓ 23 - - - 1 8 7 3 4
ป.๔ 23 - - - 1 4 6 5 7

หนา้ ๑๙

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

กลุ่มสาระ จานวน จานวนผู้เรียนทม่ี ผี ลการเรยี นรู้ จานวน นร. ท่ีได้ ร้อยละ นร.ทไ่ี ด้

การเรียนรู้ ผูเ้ รียน ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ข้ึนไป ระดบั ๓ ข้ึนไป

วิทยาศาสตร์

ป.๕ 16 - - - 3 2 5 3 3 11 68.75

ป.๖ 15 - - - - 2 4 6 3 13 86.67

รวม 146 - - 1 13 27 37 30 38 105 71.92

สังคมศกึ ษา ฯ

ป.๑/๑ 14 - - - - - - 5 9 14 100.00

ป.๑/๒ 15 - - - - 2 - 2 11 13 86.67

ป.๒/๑ 19 - - - - - 4 6 9 19 100.00

ป.๒/๒ 21 - - - - 1 1 4 15 20 95.24

ป.๓ 23 - - - - - 2 6 15 23 100.00

ป.๔ 23 - - - 2 5 3 2 11 16 69.57

ป.๕ 16 - - - - 4 8 2 2 12 75.00

ป.๖ 15 - - - - 1 3 4 7 14 93.33

รวม 146 - - - 2 13 21 31 79 131 89.73

ประวัติศาสตร์

ป.๑/๑ 14 - - - - 2 1 2 9 12 85.71

ป.๑/๒ 15 - - - - - 2 1 12 15 100.00

ป.๒/๑ 19 - - - - - 1 3 15 19 100.00

ป.๒/๒ 21 - - - - 1 3 4 13 20 95.24

ป.๓ 23 - - - - 1 - - 22 22 95.65

ป.๔ 23 - - - 1 5 11 4 2 17 73.91

ป.๕ 16 - - - 1 1 1 2 11 14 87.50

ป.๖ 15 - - - - - - 1 14 15 100

รวม 146 - - - 2 10 19 17 98 134 91.78

สขุ ศกึ ษาฯ

ป.๑/๑ 14 - - - - - - 2 12 14 100

ป.๑/๒ 15 - - - - - - 1 14 15 100.00

ป.๒/๑ 19 - - - 1 3 3 9 3 15 78.95

ป.๒/๒ 21 - - - - - 3 6 12 21 100.00

ป.๓ 23 - - - - - - 5 18 23 100.00

หน้า ๒๐

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

กลุ่มสาระ จานวน จานวนผู้เรยี นท่มี ผี ลการเรียนรู้ จานวน นร. ทไี่ ด้ ร้อยละ นร.ท่ไี ด้
การเรียนรู้
ผู้เรยี น ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ขน้ึ ไป ระดบั ๓ ขนึ้ ไป
สุขศกึ ษาฯ

ป.๔ 23 - - - - 1 3 9 10 22 95.65

ป.๕ 16 - - - - 1 5 1 9 15 93.75

ป.๖ 15 - - - - 1 3 6 5 14 93.33

รวม 146 - - - 1 6 17 39 83 139 95.21

ศลิ ปะ

ป.๑/๑ 14 - - - 2 2 2 2 7 11 74.57

ป.๑/๒ 15 - - - - 1 1 2 11 14 93.33

ป.๒/๑ 19 - - - - 1 8 2 8 18 94.74

ป.๒/๒ 21 - - - - - 6 7 8 21 100.00

ป.๓ 23 - - - - 7 4 4 8 16 69.56

ป.๔ 23 - - - - 2 7 8 6 21 91.30

ป.๕ 16 - - - - 2 4 4 6 14 87.50

ป.๖ 15 - - - - 5 8 2 - 10 66.67

รวม 146 - - - 2 20 40 31 54 125 85.62

การงานฯ

ป.๑/๑ 14 - - - - - - - 14 14 100.00

ป.๑/๒ 15 - - - - - 1 - 14 15 100.00

ป.๒/๑ 19 - - - - - 5 6 8 19 100.00

ป.๒/๒ 21 - - - - 1 8 5 7 20 95.24

ป.๓ 23 - - - - - - 6 17 23 100.00

ป.๔ 23 - - - - - - 2 21 23 100

ป.๕ 16 - - - - 3 2 7 4 13 81.25

ป.๖ 15 - - - - - 4 11 15 100.00

รวม 146 - - - - 4 16 30 96 142 97.26

ภาษาตา่ งประเทศ

ป.๑/๑ 14 - - 3 - 2 4 1 4 9 64.29

ป.๑/๒ 15 - 1 1 - 5 2 3 3 8 53.33

ป.๒/๑ 19 - - - - - 2 - 17 19 100.00

ป.๒/๒ 21 - - - - - - 3 18 21 100.00

ป.๓ 23 1 - - 1 3 7 3 9 19 82.61

หนา้ ๒๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

กลมุ่ สาระ จานวน จานวนผู้เรยี นที่มผี ลการเรียนรู้ จานวน นร. ท่ไี ด้ ร้อยละ นร.ที่ได้

การเรยี นรู้ ผเู้ รียน ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ ๓ ขนึ้ ไป

สุขศกึ ษาฯ

ป.๔ 23 - - 1 2 3 5 5 7 17 73.91

ป.๕ 16 - 2 1 - - 3 6 4 13 81.25

ป.๖ 15 - - - 1 3 1 4 6 11 73.33

รวม 146 1 3 6 4 16 24 25 68 117 80.14

รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ภาษาองั กฤษ

เพอ่ื การสื่อสาร

ป.๑/๑ 14 - - 3 - 2 4 1 4 9 64.28

ป.๑/๒ 15 - 1 - 3 3 3 1 4 8 53.33

ป.๒/๑ 19 - - - - - - - 19 19 100.00

ป.๒/๒ 21 - - - - - - 2 19 21 100.00

ป.๓ 23 1 - - 2 2 8 2 9 19 82.61

รวม 92 1 1 3 5 7 15 6 55 76 82.61

สง่ิ แวดล้อมฯ

ป.๔ 23 - - - 1 3 2 8 9 19 82.61

ป.๕ 16 - - - - - - - 16 16 100.00

ป.๖ 15 - - - - - - 1 14 15 100

รวม 54 - - - 1 3 2 9 39 50 92.59

หนา้ ๒๒

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไมล้ าย

๑.๒ ระดบั การศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน
๑.๒.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ๘ กล่มุ สาระการเรยี นรู้
๑. ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๑ – ๖ (เฉพาะเดก็ พเิ ศษเรียนรว่ ม)

กลุ่มสาระ จานวน จานวนผู้เรยี นท่ีมีผลการเรยี นรู้ จานวน นร. ท่ีได้ ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
การเรียนรู้ ผ้เู รียน ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดบั ๓ ขึน้ ไป
-
ภาษาไทย - -
ป.๑/๑ - - - - - - - - - - 50.00
ป.๑/๒ 1 - - 1 - - - - - 1 -
ป.๒/๑ 2 - - 1 - - - 1 - - 16.67
ป.๒/๒ 1 - 1 - - - - - - 1 50.00
ป.๓ 6 - - - 2 3 1 - - 5 57.14
ป.๔ 10 - - 2 1 2 3 2 - 4 27.27
ป.๕ 7 - 1 1 - 1 2 2 - 3 36.84
ป.๖ 11 4 1 - 1 2 3 - - 14
-
รวม 38 4 3 5 4 8 9 5 - - -
คณติ ศาสตร์ - -
ป.๑/๑ - - - - - - - - - - -
ป.๑/๒ 1 - 1 - - - - - - - 16.67
ป.๒/๑ 2 - 1 - 1 - - - - 1 20.00
ป.๒/๒ 1 - 1 - - - - - - 2 14.29
ป.๓ 6 - - - 3 2 1 - - 1 -
ป.๔ 10 - - 3 4 1 1 1 - - 10.53
ป.๕ 7 - 2 3 - 1 - 1 - 4
ป.๖ 11 4 - 3 2 1 - - - -
- -
รวม 38 4 5 9 10 5 2 2 - -
วิทยาศาสตร์ - -
ป.๑/๑ - - - - - - - - - - -
ป.๑/๒ 1 - - 1 - - - - - - 10.00
ป.๒/๑ 2 - - 2 - - - - - 1
ป.๒/๒ 1 - 1 - - - - - -
ป.๓ 6 - - 1 3 2 - - -
ป.๔ 10 - - 1 7 1 - 1 -

หน้า ๒๓

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไมล้ าย

กลุ่มสาระ จานวน จานวนผู้เรียนท่ีมผี ลการเรยี นรู้ จานวน นร. ท่ีได้ ร้อยละ นร.ทไี่ ด้

การเรียนรู้ ผเู้ รียน ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ขน้ึ ไป ระดบั ๓ ขนึ้ ไป

วิทยาศาสตร์

ป.๕ 7 - -23 - - 1 1 2 28.57

ป.๖ 11 4 - 3 - 4 - - - - -

รวม 38 4 1 10 13 7 - 2 1 3 7.89

สังคมศกึ ษา ฯ

ป.๑/๑ - --- - - - - - - -

ป.๑/๒ 1 --- - - 1- - - -

ป.๒/๑ 2 --- 1- 1- - 1 50.00

ป.๒/๒ 1 --- 1- - - - - -

ป.๓ 6 --- - 141 - 5 83.33

ป.๔ 10 - - - 6 2 1 1 - 2 20.00

ป.๕ 7 --- 41 - 2 - 2 28.57

ป.๖ 11 4 - - 2 1 3 1 - 4 36.36

รวม 38 4 - - 14 5 10 5 - 14 36.84

ประวตั ศิ าสตร์

ป.๑/๑ - --- - - - - - - -

ป.๑/๒ 1 - -1 - - - - - - -

ป.๒/๑ 2 --- 11 - - - - -

ป.๒/๒ 1 --- 1- - - - - -

ป.๓ 6 --- - 212 1 4 66.67

ป.๔ 10 - - - 2 5 3 - - 3 30.00

ป.๕ 7 --- 31 - 3 - 3 42.86

ป.๖ 11 4 - - - 2 - 1 3 4 36.36

รวม 38 4 - 1 7 11 4 6 4 14 36.84

สุขศึกษาฯ

ป.๑/๑ - --- - - - - - - -

ป.๑/๒ 1 --- - 1- - - - -

ป.๒/๑ 2 -1- 1 - - - - - -

ป.๒/๒ 1 - -1 - - - - - - -

ป.๓ 6 --- 1 - 14 - 5 83.33

หน้า ๒๔

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไมล้ าย

กลุ่มสาระ จานวน จานวนผู้เรยี นทม่ี ผี ลการเรียนรู้ จานวน นร. ที่ได้ รอ้ ยละ นร.ท่ไี ด้
การเรยี นรู้
ผูเ้ รียน ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ข้ึนไป ระดับ ๓ ขน้ึ ไป
สขุ ศกึ ษาฯ

ป.๔ 10 - - - - 1 3 3 3 9 90.00

ป.๕ 7 - - - 31 - - 3 3 42.86

ป.๖ 11 4 - 1 1 1 - 4 - 4 36.36

รวม 38 4 1 2 6 4 4 11 6 21 55.26

ศิลปะ

ป.๑/๑ - -- - ----- - -

ป.๑/๒ 1 - - - -1- - - - -

ป.๒/๑ 2 - - - 1-1- - 1 50.00

ป.๒/๒ 1 - - - -1- - - - -

ป.๓ 6 - - - 42 - - - - -

ป.๔ 10 - - - 4 - 6 - - 6 60.00

ป.๕ 7 - - - 4111 - 2 28.57

ป.๖ 11 4 - - 3 3 1 - - 1 9.09

รวม 38 4 - - 16 8 9 1 - 10 26.32

การงานฯ

ป.๑/๑ - -- - ----- - -

ป.๑/๒ 1 - - - -1- - - - -

ป.๒/๑ 2 -1 - -1- - - - -

ป.๒/๒ 1 -- 1 ----- - -

ป.๓ 6 - - - - - 33 - 6 100.00

ป.๔ 10 - - - - - 1 5 4 10 100

ป.๕ 7 - - - 2-3-2 5 71.43

ป.๖ 11 4 - - - 2 2 3 - 5 45.45

รวม 38 4 1 1 2 4 9 11 6 26 68.42

ภาษาตา่ งประเทศ

ป.๑/๑ - -- - ----- - -

ป.๑/๒ 1 - 1 - - - -

ป.๒/๑ 2 - - - 1-1- - 1 50.00

ป.๒/๒ 1 - - - 1- - - - - -

ป.๓ 6 -1 2 3- - - - - -

หน้า ๒๕

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

กลุ่มสาระ จานวน จานวนผู้เรยี นทีม่ ผี ลการเรียนรู้ จานวน นร. ทีไ่ ด้ รอ้ ยละ นร.ที่ได้

การเรยี นรู้ ผเู้ รยี น ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดบั ๓ ข้ึนไป ระดับ ๓ ขึ้นไป

สขุ ศกึ ษาฯ

ป.๔ 10 - - 5 2 1 - 1 - 1 10.00

ป.๕ 7 - 2 2 1 - 11 - 2 28.57

ป.๖ 11 4 3 1 2 - 1 - - 1 9.09

รวม 38 4 7 10 10 1 3 2 0 5 13.16

รายวชิ าเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

เพอื่ การส่ือสาร

ป.๑/๑ - -- - ----- - -

ป.๑/๒ 1 -1 - - - - - - - -

ป.๒/๑ 2 - - - 1-1- - 1 50.00

ป.๒/๒ 1 - - - 1- - - - - -

ป.๓ 6 - - 2 4- - - - - -

รวม 10 - 1 2 6 - 1 - - 1 10.00

ส่งิ แวดล้อม

ป.๔ 10 - - 1 1 5 2 1 - 3 30.00

ป.๕ 7 -2 - - - - -5 5 71.43

ป.๖ 11 4 - - - - - 2 5 7 63.36

รวม 28 4 2 1 1 5 2 3 10 15 53.57

หนา้ ๒๖

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไมล้ าย

๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิ นั้ พืน้ ฐาน

2.1 (O-NET) ช้นั ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2563

สาระวชิ า จานวน คะแนน สว่ นเบี่ยงเบน เฉลยี่ ระดับ ผเู้ รยี นที่มคี ะแนนสงู
คน เฉล่ีย มาตรฐาน รอ้ ยละ คณุ ภาพ กว่าขีดจากัดล่าง

จานวน ร้อยละ

ภาษาไทย 15 58.75 14.62 58.75 ค่อนข้างดี 10 66.67

คณิตศาสตร์ 15 26.67 13.00 26.67 พอใช้ 8 53.33

วิทยาศาสตร์ 15 39.03 16.58 39.03 ปานกลาง 8 53.33

ภาษาตา่ งประเทศ 15 32.67 13.71 32.67 พอใช้ 4 26.67

* หมายเหตุ : มีจานวนนกั เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวน 19 คน ( เดก็ ปกติ 15 คน เดก็ พเิ ศษ
เรียนรว่ ม 4 คน ๗

ดา้ น จานวน(คน) โรงเรียน สพป.นฐ..1 สพฐ. ประเทศ

ภาษาไทย 15 58.75 59.38 54.96 56.20
คณิตศาสตร์ 15 26.67 31.16 28.59 29.99
วิทยาศาสตร์ 15 39.03 29.99 37.64 38.78
ภาษาตา่ งประเทศ 15 32.67 45.35 38.87 43.55

การเปรยี บเทียบการทดสอบระดบั ชาติ O-NET ในระดบั ตา่ ง ๆ
ปีการศึกษา 2563

70

60 26.67 31.16 28.59 29.99 39.03 37.64 38.78 45.35 43.55
50 58.75 59.38 54.96 56.2 29.99 38.87

40 32.67

30

20

10

0 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

โรงเรียน สพป.นฐ..1 สพฐ. ประเทศ

หน้า ๒๗

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไมล้ าย

ผลการพฒั นาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2563

สาระวิชา ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ ผลการพัฒนา

ภาษาไทย คะแนนเฉล่ยี คะแนนเฉลีย่ +5.97
คณติ ศาสตร์ 52.78 58.75 - 12.15
วทิ ยาศาสตร์ 38.82 26.67 - 2.19
ภาษาต่างประเทศ 41.22 39.03 +7.08
25.59 32.67

ผลการพฒั นาช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๖
(O-NET) ปีการศกึ ษา 2562 - 2563

70

60 58.75
52.78

50 41.22 39.03

40 38.82 32.67
26.67 25.59
30

20

10 5.97 7.08
0
-12.15 -2.19

-10 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

-20

ปกี ารศึกษา 256๒ ปกี ารศึกษา 256๓ ผลการพฒั นา

หนา้ ๒๘

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไมล้ าย

๒.๒ ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ ๓ (NT ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓)

สาระการเรียนรู้ จานวนคน คะแนนเฉลี่ย สว่ นเบ่ียงเบน เฉลยี่
มาตรฐาน ร้อยละ

ดา้ นภาษาไทย 21 51.90 18.95 51.90
ดา้ นคณิตศาสตร์ 21 38.38 17.03 38.38
21 45.14 32.77 45.14
รวม

* หมายเหตุ : มีจานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ จานวน 27 คน
( เดก็ ปกติ 21 คน เดก็ พิเศษเรยี นร่วม ๖ คน )

ด้าน จานวน(คน) โรงเรยี น สพป.นฐ..1 สพฐ. ประเทศ

ภาษาไทย 21 51.90 48.49 47.76 47.46
คณิตศาสตร์ 21 38.38 39.90 41.30 40.47
21 45.14 44.20 44.53 43.97
รวม

ผลการเปรียบเทยี บการทดสอบ NT ในระดับต่าง ๆ
ปีการศกึ ษา 2563

51.9 48.49 39.9 44.2 47.76 41.3 44.53 47.46 40.47 43.97
45.14

38.38

โรงเรยี น สพป.นฐ..1 สพฐ. ประเทศ

ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ รวม

หน้า ๒๙

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

สาระวชิ า ปกี ารศกึ ษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ ผลการพัฒนา

ภาษาไทย คะแนนเฉลย่ี คะแนนเฉลย่ี + 5.57
คณิตศาสตร์ 46.33 51.90 - 0.19
38.57 38.38 + 2.69
รวม 42.45 45.14

ผลการพฒั นา NT ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๓
ปีการศกึ ษา 2562 - 2563

51.9 42.45 45.14

46.33

38.57 38.38

5.57 คณติ ศาสตร์-0.19 2.69
ปีการศึกษา 256๓
ภาษาไทย รวม
ปกี ารศกึ ษา 256๒ ผลการพฒั นา

หนา้ ๓๐

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไมล้ าย

3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอา่ นของผ้เู รยี น
3.๑ ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ ๑ (RT) ปีการศกึ ษา 256๓

ด้าน จานวน(คน) คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบ่ยี งเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

การอา่ นออกเสียง ๒8 59.40 13.30 ดี

การอ่านร้เู ร่อื ง ๒8 73.33 5.40 ดี
ดี
รวม 2 ด้าน 28 66.37 16.70

* หมายเหตุ : มจี านวนนกั เรียนชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๑ จานวน 31 คน
(เดก็ ปกติ 28 คน เด็กพิเศษ ๓ คน )

ดา้ น จานวน(คน) โรงเรียน สพป.นฐ..1 สพฐ. ประเทศ

การอ่านออกเสียง 28 59.40 76.45 74.13 74.14
การอ่านรู้เรอื่ ง 28 73.33 77.43 72.23 71.86
28 66.37 76.94 73.20 73.02
รวม 2 ด้าน

ความสามารถดา้ นการอ่านของผเู้ รียน (RT)
ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

100 73.33 77.43 72.23 71.86 66.37 76.94 73.2 73.02
80 76.45 74.13 74.14
60 59.4 การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 ดา้ น

40

20

0
การอ่านออกเสียง

โรงเรียน สพป.นฐ..1 สพฐ. ประเทศ

หน้า ๓๑

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

ตารางการเปรยี บเทียบ ผลการประเมนิ ความสามารถดา้ นการอา่ นของผ้เู รยี น

ช้ันประถมศึกษาปที ี่ ๑ (RT) ปกี ารศึกษา 256๒ และ ปีการศกึ ษา 2563

ดา้ น ปีการศึกษา 2562 ปกี ารศึกษา 2563 ผลการพัฒนา
คะแนนเฉลยี่ คะแนนเฉล่ยี

การอา่ นออกเสียง 79.19 59.40 - 19.79

การอ่านรูเ้ รือ่ ง 78.97 73.33 - 5.64

รวม 2 ดา้ น 79.08 66.37 - 12.71

การเปรียบเทียบ ผลการประเมนิ ความสามารถดา้ นการอา่ นของผูเ้ รยี น
ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๑ (RT) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ และ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓

100

79.19 78.97 79.08
80 73.33 66.37

59.4
60

40

20 -5.64 -12.71
การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ดา้ น
-19.79
0

การอ่านออกเสียง

-20

-40

ปีการศกึ ษา 2562 ปีการศกึ ษา 2563 ผลการพัฒนา

หน้า ๓๒

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลกั ไม้ลาย

4. ผลการประเมนิ ความสามารถด้านการอ่าน – การเขียน
ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

ภาคเรียนท่ี ๑ ปกี ารศึกษา 2563

จานวนนักเรยี น การอ่าน การเขยี น

ชน้ั ทั้งหมด บกพรอ่ ง ปกติ ดมี าก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดมี าก ดี พอใช้ ปรบั ปรุง หมายเหตุ
ทางการ

เรยี นรู้

ป.1 32 1 32 29 2 - - 30 1 - -

ระดับชัน้ ป.๑-ป.6

จานวนนักเรียน อา่ นออกเสยี ง การอา่ นรู้เร่ือง การเขยี นคา การเขยี นเรื่อง
ช้นั ท้งั หมด หมาย
บกพรอ่ ง ปกติ ดมี าก ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ ดีมาก ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรงุ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง เหตุ
ทางการ

เรยี นรู้

ป.๒ 45 3 42 36 6 1 - 12 20 10 - 26 6 10 - 17 15 10 -

ป.๒ 28 6 22 20 2 - - 9 8 5 - 4 7 11 - 8 9 5 -

ช้ัน จานวนนักเรียน อา่ นออกเสียง การรู้เรื่อง การเขยี นเรอื่ ง หมาย

เหตุดีมาก
ทงั้ หมด บกพร่อง ปกติ ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ทางการเรยี นรู้ ง

ป.๔ 32 10 22 17 4 10 - 14 8 - - 14 8 - -

ป.๕ 23 8 15 14 1 - - 11 2 2 - 5 7 3 -

ป.๖ 26 11 15 13 2 - - 77 1 - 3 7 5 -

ผลการประเมินความสามารถดา้ นการอ่าน – การเขียน
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดบั ชน้ั ป.๑-ป.6

ชนั้ จานวนนักเรียน อ่านออกเสียง ภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศกึ ษา 2563 การเขียนคา การเขียนเรื่อง หมาย
ป.1/1 การอ่านรู้เร่อื ง เหตุ
ป.1/๒ บกพรอ่ ง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรงุ ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ปรบั ปรุง
ดีมาก ดี พอใช้ ปรบั ปรุง ดมี าก
ทั้งหมด ทางการ ปกติ 752 - 75 ปรับปรงุ 10 2 2 -
12 1 2 - 5 54 - 2 34 13 - 2 -
เรียนรู้ 14 -
5 82 - 8 -
14 -

17 1 16

ป.๒/1 21 1 20 18 1 - - 7 13 - - 12 6 2 - 15 5 - -
ป.๒/2 22 1 21 16 2 3 - 4 10 7 - 17 1 3 - 6 8 7 -
ป.3 28 5 23 27 1 - - 3 16 9 - 4 14 13 - 8 6 14 -
ป.๔ 33 10 23 16 6 1 - 13 8 2 - - - - - 6 9 8 -
ป.๕ 23 7 16 15 1 - - 1 12 3 - - - - - 3 9 4 -
ป.๖ 26 11 15 12 3 - - 1 8 6 - - - - - 9 6 - -

หนา้ ๓๓

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

5. ผลการประเมินการอ่าน คดิ วเิ คราะห์ และเขียน ( นกั เรียนท้ังหมด )

ระดบั ชนั้ จานวนผูเ้ รยี นตามระดับคณุ ภาพ (การอา่ นคดิ วิเคราะห์ และเขียน)
จานวน
ป.๑/๑ ผเู้ รียน ดีเยย่ี ม ดี ผา่ น ไมผ่ ่าน
ป.๑/๒ ทงั้ หมด จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ
ป.๒/1
ป.๒/2 15 9 60.00 4 26.66 1 15.63 1 6.40
ป.๓
ป.๔ 16 11 68.75 4 25.00 1 6.25 - -
ป.๕
ป.๖ 21 15 71.43 5 23.80 1 4.76 - -
รวม
22 10 45.46 8 36.37 4 18.19 - -

30 18 60.00 11 36.67 - - 1 3.33

33 18 54.55 7 21.21 7 21.21 1 3.03

24 9 37.50 9 37.50 5 20.83 1 4.16

26 10 38.46 8 30.77 4 15.38 4 15.38

187 100 53.47 56 29.94 23 12.29 8 4.28

หมายเหตุ : มนี ักเรียนตกซ้าช้นั จานวน 7 คน แยกตามเหตุผล ดังน้ี

๑. ด.ญ.พชั รี เหง ชั้น ป.๑ เน่อื งจากเหตสุ ถานการณ์โควิด 19 จงึ ไมส่ ามารถกลับมาเรยี นได้

2. ด.ญ.เทพอัปสร วญิ ชพงศ์ ชน้ั ป.๓ เนื่องจากเหตสุ ถานการณโ์ ควิด 19 จึงไมส่ ามารถกลับมาเรยี นได้

3. ด.ช.ถิรยุ คนใหญ่ ชนั้ ป.๕ เนื่องจากเหตุสถานการณ์โควดิ 19 จงึ ไมส่ ามารถกลับมาเรียนได้

4. ด.ญ.ชลติ า กนั ทา ชั้น ป.6 เนื่องจากเป็นเด็กพเิ ศษเรยี นร่วม ตอ้ งการเรยี นรว่ มท่ีจะอยรู่ ว่ มสงั คมกับผอู้ ื่น

5. ด.ช.พีรพัฒน์ พิมพา ชั้น ป.6 เนื่องจากเป็นเด็กพเิ ศษเรยี นร่วม ต้องการเรยี นร่วมท่จี ะอยู่รว่ มสังคมกับผอู้ ่ืน

6. ด.ช.มานพ เลียวยัง่ ยนื ชั้น ป.6 เนอ่ื งจากเปน็ เดก็ พเิ ศษเรยี นรว่ ม ตอ้ งการเรยี นรว่ มที่จะอยู่รว่ มสังคมกบั ผูอ้ ่ืน

7. ด.ญ.กญั ญาภคั แก่นจันทร์ ช้นั ป.6 เน่ืองจากเป็นเดก็ พเิ ศษเรยี นร่วม ต้องการเรียนรว่ มท่จี ะอยู่รว่ มสงั คมกบั ผู้อ่ืน

หนา้ ๓๔

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลักไมล้ าย

๖. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น ( นักเรียนท้งั หมด )

ระดบั ชน้ั จานวน จานวนผู้เรียนตามระดบั คุณภาพ
ผู้เรียน (กจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น)
ป.๑/๑ ทั้งหมด
ป.๑/๒ ผา่ น ไมผ่ า่ น
ป.๒/1 15
ป.๒/2 16 จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ
ป.๓ 21 14 93.33 1 1.07
ป.๔ 22
ป.๕ 30 16 100 - -
ป.๖ 33
รวม 24 21 100 - -
26
187 22 100 - -

29 96.67 1 3.33

33 100 - -

23 95.83 1 4.17

22 84.62 4 15.38

180 96.26 7 3.74

หมายเหตุ : มีนักเรียนตกซา้ ชน้ั จานวน 7 คน แยกตามเหตผุ ล ดงั นี้

๑. ด.ญ.พัชรี เหง ช้ัน ป.๑ เน่ืองจากเหตสุ ถานการณโ์ ควดิ 19 จงึ ไมส่ ามารถกลับมาเรยี นได้

2. ด.ญ.เทพอัปสร วญิ ชพงศ์ ช้นั ป.๓ เนือ่ งจากเหตสุ ถานการณ์โควดิ 19 จงึ ไมส่ ามารถกลบั มาเรยี นได้

3. ด.ช.ถิรยุ คนใหญ่ ชน้ั ป.๕ เนอื่ งจากเหตสุ ถานการณ์โควิด 19 จึงไมส่ ามารถกลับมาเรยี นได้

4. ด.ญ.ชลติ า กนั ทา ช้ัน ป.6 เนื่องจากเป็นเด็กพิเศษเรียนรว่ ม ต้องการเรยี นร่วมท่จี ะอยู่รว่ มสงั คมกบั ผู้อืน่

5. ด.ช.พรี พฒั น์ พมิ พา ช้นั ป.6 เนอื่ งจากเป็นเดก็ พิเศษเรียนรว่ ม ต้องการเรยี นร่วมทีจ่ ะอยู่รว่ มสังคมกบั ผู้อืน่

6. ด.ช.มานพ เลยี วย่ังยนื ช้นั ป.6 เนอื่ งจากเป็นเดก็ พเิ ศษเรยี นรว่ ม ตอ้ งการเรยี นร่วมทจี่ ะอยรู่ ว่ มสังคมกับผ้อู ื่น

7. ด.ญ.กัญญาภัค แกน่ จันทร์ ช้นั ป.6 เนื่องจากเป็นเด็กพเิ ศษเรยี นร่วม ต้องการเรียนรว่ มท่จี ะอยรู่ ว่ มสงั คมกบั ผ้อู ่ืน

หนา้ ๓๕

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดปลกั ไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลกั ไมล้ าย

๗. ผลการประเมินสมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน ๕ ด้าน ( นักเรียนทง้ั หมด )

จานวน/รอ้ ยละของผูเ้ รยี นท่ีมีสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน

จานวน ตามแนวทางการพัฒนาท่หี ลักสตู รสถานศกึ ษากาหนด
ผเู้ รียน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ระดับชั้น ทงั้ หมด ในการแกป้ ัญหา ในการใช้ ในการ
การสอ่ื สาร ในการคดิ ทักษะชีวติ
ใช้เทคโนโลยี

ป.๑/๑ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ป.๑/๒
ป.๒/1 15 14 93.33 14 93.33 14 93.33 14 93.33 14 93.33
ป.๒/1 16 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00
ป.๓ 21 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00
ป.๔ 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00 22 100.00 22 100.00
ป.๕ 30 29 96.67 29 96.67 29 96.67 29 96.67 29 96.67
ป.๖ 33 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 100.00
รวม 24 23 95.83 23 95.83 23 95.83 23 95.83 23 95.83
26 22 84.62 22 84.62 22 84.62 22 84.62 22 84.62
187 180 96.26 180 96.26 180 96.26 180 96.26 180 96.26

หมายเหตุ : มนี กั เรยี นตกซา้ ชัน้ จานวน 7 คน แยกตามเหตผุ ล ดังน้ี

๑. ด.ญ.พัชรี เหง ช้ัน ป.๑ เนอ่ื งจากเหตุสถานการณ์โควิด 19 จงึ ไมส่ ามารถกลับมาเรยี นได้

2. ด.ญ.เทพอปั สร วญิ ชพงศ์ ชนั้ ป.๓ เนือ่ งจากเหตสุ ถานการณ์โควดิ 19 จงึ ไมส่ ามารถกลับมาเรยี นได้

3. ด.ช.ถิรยุ คนใหญ่ ชั้น ป.๕ เนอ่ื งจากเหตุสถานการณ์โควดิ 19 จึงไมส่ ามารถกลับมาเรียนได้

4. ด.ญ.ชลิตา กันทา ชัน้ ป.6 เนื่องจากเป็นเดก็ พเิ ศษเรยี นร่วม ต้องการเรยี นรว่ มที่จะอย่รู ่วมสงั คมกับผู้อื่น

5. ด.ช.พีรพฒั น์ พมิ พา ชน้ั ป.6 เนอ่ื งจากเป็นเด็กพิเศษเรียนรว่ ม ต้องการเรยี นร่วมทจี่ ะอยู่รว่ มสงั คมกับผอู้ ่ืน

6. ด.ช.มานพ เลียวยัง่ ยนื ชนั้ ป.6 เนื่องจากเป็นเดก็ พเิ ศษเรยี นร่วม ต้องการเรยี นรว่ มที่จะอย่รู ่วมสงั คมกบั ผอู้ ืน่

7. ด.ญ.กัญญาภัค แกน่ จนั ทร์ ช้นั ป.6 เนื่องจากเป็นเดก็ พเิ ศษเรยี นร่วม ต้องการเรียนรว่ มที่จะอยู่รว่ มสังคมกับผอู้ ่ืน

หน้า ๓๖

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

๕. ผลการประเมินการอา่ น คดิ วิเคราะห์ และเขียน (ไมร่ วมนกั เรียนพเิ ศษเรียนรว่ ม)

ระดับชน้ั จานวนผูเ้ รยี นตามระดับคุณภาพ (การอา่ นคดิ วเิ คราะห์ และเขียน)
จานวน
ป.๑/๑ ผเู้ รยี น ดีเยย่ี ม ดี ผา่ น ไม่ผา่ น
ป.๑/๒ ทั้งหมด จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ
ป.๒/1
ป.2/2 14 9 64.28 4 28.57 1 7.14 - -
ป.๓
ป.๔ 15 11 73.33 4 26.67 - - - -
ป.๕
ป.๖ 19 15 78.95 4 21.05 - - - -
รวม
21 10 47.62 8 38.10 3 14.29 - -

23 23 100.00 - - - - - -

23 18 78.26 3 13.04 2 8.70 - -

16 9 56.25 7 43.75 - - - -

15 10 66.67 5 33.33 - - - -

146 105 71.92 35 23.97 6 4.11

หน้า ๓๗

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไมล้ าย

๖. ผลการประเมนิ กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น (ไมร่ วมนักเรียนพิเศษเรยี นรว่ ม)

ระดับชั้น จานวน จานวนผู้เรยี นตามระดบั คณุ ภาพ
ผู้เรยี น (กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน)
ป.๑/๑ ทง้ั หมด
ป.๑/๒ ผ่าน ไม่ผ่าน
ป.๒/1 14
ป.2/2 15 จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ป.๓ 19 14 100.00 - -
ป.๔ 21
ป.๕ 23 15 100.00 - -
ป.๖ 23
รวม 16 19 100.00 - -
22
135 21 100.00 - -

23 100.00 - -

23 100.00 - -

16 100.00 - -

22 100.00 - -

135 100.00 - -

หน้า ๓๘

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไม้ลาย

๗. ผลการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ๕ ด้าน (ไมร่ วมนกั เรยี นพเิ ศษเรยี นรว่ ม)

จานวน/รอ้ ยละของผเู้ รียนที่มสี มรรถนะสาคัญของผูเ้ รยี น ๕ ด้าน

จานวน ตามแนวทางการพัฒนาที่หลักสูตรสถานศกึ ษากาหนด

ระดับชั้น ผูเ้ รยี น ความสามารถ ใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ท้ังหมด การส่ือสาร ในการคดิ ในการแก้ปญั หา ในการใช้ ในการ
ทกั ษะชีวติ
ใชเ้ ทคโนโลยี

จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ

ป.๑/๑ 14 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00
ป.๑/๒ 15 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00
ป.๒/1 19 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00
ป.2/2 21 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00
ป.๓ 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00
ป.๔ 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00
ป.๕ 16 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00
ป.๖ 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00 22 100.00 22 100.00

รวม 153 153 100.00 153 100.00 153 100.00 153 100.00 153 100.00

หนา้ ๓๙

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวดั ปลักไม้ลาย

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลักไมล้ าย

๕. ผลการประเมนิ การอา่ น คิดวเิ คราะห์ และเขยี น (เฉพาะนกั เรยี นพเิ ศษเรยี นรว่ ม)

จานวน จานวนผเู้ รียนตามระดับคณุ ภาพ (การอ่านคิด วเิ คราะห์ และเขียน)

ระดบั ชน้ั ผูเ้ รียน ดีเยี่ยม ดี ผา่ น ไม่ผา่ น

ป.๑/๑ ท้ังหมด จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ
ป.1/2
- - - --- - - -

1 - - - - 1 100.00 - -

ป.๒/1 2 - - 1 50.00 1 50.00 - -

ป.2/2 1 - - - - 1 100.00 - -

ป.๓ 6 6 100.00 - - - - - -

ป.๔ 10 - - 4 40.00 5 50.00 1 10.00

ป.๕ 7 - - 2 28.57 5 71.43 - -

ป.๖ 11 3 27.27 4 36.36 4 36.36 4 36.36

รวม 38 9 23.68 11 28.95 17 44.74 5 13.16

หนา้ ๔๐

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

๖. ผลการประเมนิ กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น (เฉพาะนกั เรยี นพิเศษเรียนรว่ ม)

ระดบั ชน้ั จานวน จานวนผู้เรียนตามระดับคณุ ภาพ
ผู้เรยี น (กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน)
ป.๑/๑ ทั้งหมด
ป.๑/๒ ผา่ น ไม่ผา่ น
ป.๒/1 -
ป.2/2 1 จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ
ป.๓ 2 - ---
ป.๔ 1
ป.๕ 6 1 100.00 - -
ป.๖ 10
รวม 7 2 100.00 - -
11
38 1 100.00 - -

6 100.00 - -

10 100.00 - -

7 100.00 - -

7 63.64 4 36.36

34 89.47 4 10.53

หนา้ ๔๑

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลักไม้ลาย

๗. ผลการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ๕ ด้าน (เฉพาะนักเรยี นพิเศษเรยี นรว่ ม)

จานวน/รอ้ ยละของผู้เรยี นท่ีมีสมรรถนะสาคญั ของผู้เรยี น ๕ ดา้ น

จานวน ตามแนวทางการพัฒนาที่หลักสูตรสถานศกึ ษากาหนด

ระดบั ช้นั ผู้เรยี น ความสามารถ ใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ทั้งหมด การสื่อสาร ในการคดิ ในการแกป้ ัญหา ในการใช้ ในการ
ทักษะชวี ติ
ใช้เทคโนโลยี

จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ

ป.๑/๑ - - - - - - - - - - -

ป.๑/๒ 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00

ป.๒/1 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00

ป.2/2 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00

ป.๓ 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00

ป.๔ 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00

ป.๕ 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00

ป.๖ 11 7 63.64 7 63.64 7 63.64 7 63.64 7 63.64

รวม 38 34 89.47 34 89.47 34 89.47 34 89.47 34 89.47

หนา้ ๔๒

รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรยี นวัดปลกั ไม้ลาย

สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๘. ผลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

๑) คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา

จานวน จานวนนักเรยี นตามร

ระดับชน้ั นกั เรียน รกั ชาติ ซอ่ื สตั ย์สจุ รติ
ทั้งหมด
ดี ดี ผา่ น ไม่ ดี ดี ผา่ น ไม่ ด
เยี่ยม ผ่าน เยย่ี ม ผ่าน เยย่ี

ป.๑/๑ 15 14 - -195-19

ป.๑/๒ 16 16 - - - 16 - - - 16

ป.๒/1 21 20 1 - - 18 3 - - 18

ป.2/2 22 22 - - - 12 10 - - 12

ป.๓ 30 28 - - 1 29 - - 1 21

ป.๔ 33 32 1 - - 27 6 - - 20

ป.๕ 24 23 - - 1 12 11 - 1 10

ป.๖ 26 22 - - 4 22 - - 4 22

รวม 187 177 2 - 7 145 35 - 7 12

รายงานผลการประเมนิ ตนเองประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวดั ป

สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ตามกฎกระทรวง การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา

(นักเรียนท้ังหมด)

ระดบั คุณภาพ (คณุ ลักษณะอันพึงประสงค)์

มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรู้ อยู่อยา่ งพอเพียง

ดี ดี ผ่าน ไม่ ดี ดี ผา่ น ไม่ ดี ดี ผา่ น ไม่
ยม ผ่าน เย่ียม ผา่ น เยี่ยม ผา่ น

95-186 -177- 1

6 - - - 16 - - - 16 - - -

8 3 - - 11 10 - - 20 1 - -

2 10 - - 5 17 - - 5 17 - -

1 8 - 1 17 12 - 1 19 - - 1

0 13 - - 18 15 - - 23 10 - -

0 13 - 1 11 12 - 1 19 4 - 1

2 - - 4 22 - - 4 22 - - 4

28 52 - 7 108 72 - 7 131 39 - 7

หนา้ ๔๓

ปลักไม้ลาย

า พ.ศ. ๒๕๖๑


Click to View FlipBook Version