The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kba2038.ppdkotasetar, 2019-12-22 02:38:28

MANIFESTASI ISMAILIANS 2020

MANIFESTASI ISMAILIANS 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ISMAIL

06600 KUALA KEDAH

KEDAH DARUL AMAN

Tel /Fax: 04-7621101
Email :[email protected]

www.skhajiismail.com

ISI KANDUNGAN

PERIHAL MS

i Wacana Guru Besar

1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.2 Misi/Visi Kementerian Pendidkan malaysia
1.3 Moto JPN Kedah
1.4 Moto PPD Kota Setar
1.5 Moto Sekolah
1.6 Piagam Pelanggan
1.7 Hala Tuju Sekolah
1.8 11 Anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
1.9 Sejarah Sekolah
1.10 Lencana & Maksud Lambang Sekolah
1.11 Lagu Sekolah
1.12 Profil Sekolah
1.13 Pelan Sekolah
1.14 Hari Kelepasan Am/ Cuti Umum Kedah 2020
1.15 Kalendar/Penggal Persekolahan 2020
1.16 Senarai Nama Guru dan Staf

2. PENTADBIRAN

2.1 Carta Organisasi Pentadbiran Sekolah
2.2 Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi Sekolah
2.3 Jawatankuasa Pengurusan Data &Dashboard Sekolah
2.4 Jawatankuasa Kewangan dan Audit Sekolah
2.5 Jawatankuasa Pembangunan dan Aset
2.6 Jawatankuasa Pembangunan Fizikal dan Perabot
2.7 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
2.8 Jawatankuasa SKPMg2
2.9 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)
2.10 Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

(PBPPP/ e-Prestasi)
2.11 Jawatankuasa Lawatan Masuk dan Keluar / NGO / PRO
2.12 Jawatankuasa LembagaTatatertib
2.13 Jawatankuasa Bencana Sekolah
2.14 Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)
2.15 Jawatankuasa Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK)
2.16 Jawatankuasa Kelab Guru &Staf
2.17 Jawantakuasa KajianTindakan&Inovasi
2.18 Jawantankuasa Buku Pengurusan Sekolah
2.19 Jawatankuasa Perancangan Strategik
2.20 Jawatankuasa Pembestarian Sekolah
2.23 Jawatankuasa Pengurusan Wakalah Zakat Sekolah

3. KURIKULUM

3.1 Carta Organisasi Kurikulum 2020
3.2 Jawatan kuasa Induk Kurikulum
3.3 Ketua Panitia Mata Pelajaran
3.4 Jawatankuasa Panitia Kurikulum 2020
3.5 Jawatankuasa Peperiksaan / Pentaksiran
3.6 Jawatankuasa Unit PentaksiranUjian Dan Penilaian
3.7 Jawatankuasa PBS (PBD , Psikometrik ,PAjSK ,UPSR )
3.8 Jawatankuasa Jadual Waktu /Jadual Guru Ganti
3.9 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah
3.10 Carta Organisasi Pusat Sumber Sekolah 2020
3.11 Jawatankuasa Program Celik 3M
3.12 Jawatankuasa Program Pemulihan Khas
3.13 Jawatankuasa PAK21
3.14 Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR
3.15 Jawatankuasa Transisi
3.16 Jawatankuasa ICT Sekolah
3.17 Senarai Guru Kelas

4. HAL EHWAL MURID
4.1 Jawatankuasa Kerja Majlis Hal Ehwal Murid
4.2 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid
4.3 Jawatankuasa Unit Lembaga Disiplin Dan Pengawas
4.4 Jawatankuasa Disiplin
4.5 Jawatankuasa Lembaga Pengawas
4.6 Jawatankuasa Ketua & Penolong Ketua Darjah
4.7 Jawatankuasa Unit Bimbingan & Kaunseling
4.8 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah
4.9 Jawatankuasa Perhimpunan sekolah (Mingguan & Harian )
4.10 Jawatankuasa Kehadiran Murid
4.11 Jawatankuasa Murid Ponteng / Cicir
4.12 Jawatankuasa Unit 3K

4.13 Jawatankuasa Program Bebas Aedes & Denggi
4.14 Jawatankuasa Rawatan Dan Kesihatan
4.15 Jawatankuasa Kebersihan & Keceriaan
4.16 Jawatankuasa Keselamatan & Kecemasan
4.17 Jawatankuasa Kantin
4.18 Jawatankuasa Pembangunan & Keselamatan Fizikal Sekolah
4.19 Jawatankuasa Dokumentasi
4.20 Jawatankuasa Pengurusan Data APDM / SSDM / SPKS
4.21 Jawatankuasa Pendaftaran & Dokumentasi Tahun 1
4.22 Jawatankuasa Program Guru Penyayang
4.23 Jawatankuasa Daftar Murid
4.24 Jawatankuasa Bantuan Dan Kebajikan Murid
4.25 Jawatankuasa Bantuan Sekolah / Bantuan Awal Persekolahan (BAP)
4.26 Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP)
4.27 Jawatankuasa Rancangan Makanan Tambahan (RMT & SUSU )
4.28 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
4.29 Pembahagian Agihan Tugas Unit HEM

5. KOKURUKULUM
5.1 Carta Organisasi Induk Pengurusan Kokurikulum 2020
5.2 Jawatakuasa Induk Kokurikulum 2020
5.3 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS )
5.4 Jawatankuasa Koakademik
5.5 Jawatankuasa Unit Beruniform
5.6 Jawatankuasa Sukan Permainan
5.7 Jawatankuasa Pentaksiran Amali Jasmani Sukan Dan Kokurikulum
5.8 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah
5.9 Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah
5.10 Jawatankuasa Rumah Sukan Sekolah
5.11 Jawatankuasa Lawatan Sekolah
5.12 Jawatankuasa Perayaan Sekolah
5.13 Jawatankuasa Pasukan Sekolah
5.14 Jawatankuasa Kecil Rumah Sukan
5.15 Jawatankuasa Kecil Sukan Permainan
5.16 Jawatankuasa Kecil Persatuan/Kelab
5.17 Jawatankuasa Kecil Unit Beruniform
5.18 Lokasi Perjumpaan Sukan/Permainan
5.19 Lokasi Perjumpaan Persatuan/Kelab
5.20 Lokasi Perjumpaan Unit Beruniform
5.21 Tarikh Perhimpunan Bulanan Unit Beruniform
5.22 Tarikh Perjumpaan Kokurikulum

6 TAKWIM & PERANCANGAN UNIT/ AM
6.1 Takwim PBD dan Peperiksaan Pusat
6.2 Program Santapan Minda
6.3 Maklumat Pencapaian UPSR
6.4 Pemantauan Kurikulum Berkualiti
6.5 Jadual Mesyuarat Panitia
6.6 Agenda Mesyuarat Panitia
6.7 Senarai Semak Isi Kandungan Fail Panitia
6.8 Jadual Tugas Mingguan
6.9 Panduan Am Guru dan Staf

Wacana Guru Besar

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera

Bersyukur saya ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, saya diberikan kesempatan
untuk merakamkan ‘Sepatah dua kata’ dalam buku pengurusan sekolah ini bagi keluaran tahun
2020.Syabas dan tahniah kepada barisan penolong kanan, rakan-rakan guru, staf sokongan juga
semua warga sekolah atas daya usaha bersama bagi menerbitkan buku pengurusan sekolah ini.

Bidang pendidikan di negara kita akan terus berkembang maju dan mengalami proses
transformasi. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025 merupakan suatu
manifestasi kepada proses transformasi yang direncana bagi meledakkan pembangunan
pendidikan di negara ini. Proses ini bagi menterjemah kepemimpinan, pengurusan, pengajaran
,pembelajaran , pengembangan potensi diri ,kemenjadian murid serta ilmu.Kemahiran serta
kepakaran abad ke-21 perlu dijanakan seawal di peringkat sekolah rendah lagi. Menerusi proses
pembangunan potensi murid yang dirancang secara berterusan dan dilestarikan maka modal
insan kelas pertama dan bertaraf ‘global player’ akan dapat dihasilkan.

Saya amat yakin bahawa buku pengurusan ini merupakan manifestasi kolaboratif,
komitmen serta panduan bagi semua pihak iaitu guru dan barisan kepimpinan sekolah.Inilah
sistem jalinan dan jaringan secara menyeluruh yang perlu dikekalkan. Akhir kata, marilah kita
bersama-sama memberi komitmen sepenuhnya untuk mengukir kecemerlangan sekolah sederap
dengan slogan sekolah ‘Merealisasi Impian dan Harapan’
Sekian,terima kasih

Saya yang menjalankan amanah,

Ahmad Sabri

(AHMAD SABRI BIN LONG)
Guru Besar
SK. Haji Ismail

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia yang
digubal pada 1988 dan disemak semula pada 1996,
termaktub dalam visi kementerian dan kerajaan yang
berhasrat melahirkan generasi holistik dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani.
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.”

VISI & MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestari Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

MOTO JPN KEDAH

“Pendidikan Cemerlang Kedah Terbilang”

MOTO PPD KOTA SETAR

“Sentiasa Mendahului”

MOTO SK. HAJI ISMAIL

“Bersatu Berusaha Berjaya”

PIAGAM PELANGGAN

Dalam usaha merealisasikan wawasan negara daan matlamat
pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, maka kami

warga sekolah dengan ini berikrar dan berjanji :

Sentiasa memberikan pendidikan berkualiti kepada semua pelajar bagi memastikan

pencapaian cemerlang dalam bidang kurikulum, akademik , kokurikulum dan sahsiah diri.

Kesediaan melengkapkan kemudahan fizikal dan keceriaan sekolah dalam

mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif,bersih, indah dan selamat dalam
konteks “SEKOLAH YANG KU SAYANGI”.

Hidup dan suburkan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan

negara untuk mencapai matlamat wawasan negara..

Iltizam memberi peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar

belakang agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.dan
juga berusaha mewujudkan komitmen dan kerjasama yang mesra dalam kalangan guru,
pelajar, kakitangan dan ibu bapa serta masyarakat setempat bersesuaian dengan konsep
“PERMUAFAKATAN”

HALA TUJU SEKOLAH

FOKUS 2020
 Memantapkan Pengurusan dan Pentadbiran Berlandaskan

Tranformasi Pelan Pembangunan Pendidik Malaysia(PPPM)
 Meningkatkan Prestasi Akademik Tahun 1 hingga Tahun 6.
 Meningkatkan Pencapaian UPSR 2020
 Melaksanakan PBS (PBD , PPSi , PAJSK , UPSR) Dengan

Berkesan
 Memantapkan Pembelajaran Abad 21( PAK 21)
 Program Celik 3M
 SKPMg2 Sebagai Panduan dan Rujukan Kualiti Sekolah
 Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid.
 Pemantapan Sahsiah Diri / Displin
 Pencapaian dan Penglibatan Aktif Dalam Kokurikulum
 Pengurusan Kewangan dan Audit Cemerlang
 Peranan / Penglibatan Aktif PIBG& PIBK
 Sekolah Lebih Kondusif, Selamat, Bersih dan Ceria.

11 ANJAKAN DALAM PPPM 2013-2025

 Menyediakan kesamarataan Akses kepada pendidikan
Berkualiti Bertaraf Antarabangsa.

 Memastikan setiap murid profesien dalam Bahasa Malaysia
dan Bahasa Inggeris.

 Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
 Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap

sekolah.
 Mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan

penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di

Malaysia.
 Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian

kementerian.
 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta

secara meluas.
 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
 Meningkatkan ketulusan untuk akauntabiliti awam secara

langsung.

SEJARAH SEKOLAH

SK Haji Ismail merupakan sekolah Melayu yang ditubuhkan sekitar tahun 1920an.

Terletak di pekan Kuala Kedah iaitu kira-kira 16 kilometer dari bandar Alor Setar. Kedudukannya
bersebelahan jalan utama dan berhadapan Jeti Kuala Kedah.

Sebelum ini SK Haji Ismail dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Seberang Nyonya
kerana dibina di Kampung Seberang Nyonya. Pada awalnya sekolah ini mempunyai satu blok
bangunan kayu dengan lapan orang guru dan 140 orang murid yang semuanya berbangsa
Melayu. Encik Abdullah Bin Md. Noor telah dipilih sebagai guru besar yang pertama.

Keadan bangunan sekolah yang agak uzur telah dibaik pulih oleh Tuan Haji Ismail Bin
Ibrahim AMN, JP bersama penduduk secara bergotong royong. Ketokohan Tuan Haji Ismail Bin
Ibrahim jelas diperlihatkan apabila beliau dipilih sebagai pemimpin masyarakat setempat yang
banyak berjasa dan disegani ramai .

Perkembangan pembangunan yang mana menjadikan Kuala Kedah sebagai pintu masuk
ke Langkawi telah menyebabkan kedudukan sekolah tidak begitu kondusif dan sesuai. Bagi
memastikan anak-anak mendapat pendidikan dalam keadaan tenang dan terkawal maka sekolah
baru dibina untuk menggantikan sekolah sedia ada. Apabila terbinanya sekolah baru yang
terletak 3 kilometer dari sekolah asal, nama Sekolah Kebangsaan Seberang Nyonya telah
diabadikan disekolah baru tersebut. Perancangan memindahkan pelajar ke sekolah yang baru ini
walau bagaimana pun tidak dapat direalisasikan. Sekolah sedia ada masih dikekalkan dan diberi
nama baru Pada tahun 1997 secara rasminya nama Sekolah Kebangsaan Seberang Nyonya (
asal ) telah digantikan dengan nama Sekolah Kebangsaan Haji Ismail .

Kini Sekolah Kebangsaan Haji Ismail dengan cogan kata “ BERSATU BERUSAHA
BERJAYA “telah berdiri gagah dengan mempunyai satu blok bangunan empat tingkat , tiga blok
bangunan setingkat , sebuah makmal komputer, surau dan kantin. Bangunan yang dinyatakan
memuatkan 12 buah kelas,Bilik guru , Bilik Mesyuarat ,Bengkel RBT , pusat sumber , kelas
pemulihan dan kedai buku.

Pertambahan fasiliti dan prasarana sekolah telah dapat menempatkan seramai hampir
400 murid beserta 32 orang guru , 4 orang staf pejabat ,5 orang pekerja pembersihan dan 4
orang pengawal keselamatan swasta.

Menjengah usia hamper 100 tahun ( 1920an – 2020 ) Sekolah kebangsaan Haji Ismail
telah dipimpin oleh seramai 22 orang guru besar. Sepanjang tempoh tersebut sekolah telah dapat
melahirkan ramai tokoh dan individu berjaya dipersada negara.
Pelbagai kejayaan telah diraih oleh sekolah samada di peringkat daerah ,negeri dan juga
diperingkat kebangsaan. Antara kejayaan tersebut ialah Anugerah Pengurusan PIBG Cemerlang
Peringkat Kebangsaan 2012- 2014, Naib Johan Pertandingan Bilik Sumber PPDa Kebnagsaan
2012, Anugerah Surau Imarah Sekolah-sekolah KPM Peringkat Kebangsaan 2013, Anugerah
Gangsa Tandas terbersih Peringkat Kebangsaan 2014, mewakili negeri dalam pertandingan
program Sekolah Milik Masyarakat Peringkat Kebangsaan 2015, seorang pelajar mewakili
Malaysia dalam kejonan futsal dunia di Barcelona 2019, Naib Johan Portal Sekolah Rendah
Negeri Kedah 2019 dan Naib Johan Anugerah 3K Kebangsaan 2019.

LENCANA & MAKSUD LAMBANG SEKOLAH

LOGO SEKOLAH
WARNA PADA LOGO SEKOLAH

WARNA KUNING : Melambangkan kesetiaan kepada sekolah dan patuh
kepada undang-undang sekolah.

WARNA MERAH : Melambangkan kegigihan pelajar menuntut ilmu dan
berani menempuh segala cabaran untuk mencapai
kejayaan.

WARNA BIRU : Melambangkan sekolah ini berada di kawasan
petempatan nelayan dan majority murid-muridnya terdiri
dari anak-anak nelayan.

WARNA HIJAU : Melambangkan agama Islam adalah agama rasmi negara
Malaysia

LAMBANG PADA LOGO SEKOLAH

POKOK PADI : Tanaman utama penduduk negeri Kedah.
LAUT : Pekerjaan utama penduduk tempatan iaitu nelayan
OBOR : Kesukanan
: Agama rasmi adalah agama Islam.
MASJID

LAGU SEKOLAH

LAGU SEKOLAH

BERSATU BERUSAHA BERJAYA
COGAN SEKOLAH KITA

DISIPLIN BERHEMAH DAN BERBUDI
LAMBANG PERIBADI BERILMU

‘chorus’

DISINILAH TUNAS NEGARA
MENGISI ILMU DI DADA

BEKALAN MASA HADAPAN
UNTUK CAPAI WAWASAN

BERSATU BERUSAHA BERJAYA
COGAN SEKOLAH KITA

DISIPLIN BERHEMAH DAN BERBUDI
LAMBANG PERIBADI BERILMU

PROFIL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ISMAIL

ALAMAT : 06600 KUALA KEDAH.KEDAH.

DAERAH : KOTA SETAR

KOD SEKOLAH : KBA2038

GRED SEKOLAH : GRED A

LOKASI : BANDAR

NO. TELEFON : 04-7621101

NO. FAKS : 04-7621101

E-MAIL : [email protected]

BLOG/PORTAL : www.skhajiismail.com

LAMAN SESAWANG : www.skhajiismail.com

DAERAH MGB : KOTA SETAR SELATAN

PENTADBIRAN : AHMAD SABRI BIN LONG (GB)

AZEMAN BIN ABD. AZIZ (PK P)

ROSITA BINTI PUTEH (PK HEM)

(PK KK)

JUMLAH GURU : 30 ORANG
STAF SOKONGAN :
BILANGAN MURID : 4 ORANG

346 ORANG ***

*** Tertakluk kepada jumlah terkini

PELAN SEKOLAH

HARI KELEPASAN AM/CUTI UMUM KEDAH 2020

HARI KELEPASAN AM/CUTI TARIKH HARI

Tahun Baru Cina 25 Januari Sabtu
Tahun Baru Cina Hari Kedua 26 Februari Ahad
Ahad
Israk dan Mikraj 22 Mac Jumaat
Awal Ramadan 24 April Ahad
Cuti Awal Ramadan 26 April Jumaat
Ahad
Hari Pekerja 1 Mei Khamis
Cuti Hari Pekerja 3 Mei Ahad
7 Mei Isnin
Hari Vesak 24 Mei Sabtu
Hari Raya Aidilfitri 25 Mei Ahad
Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua 6 Jun Jumaat
Hari keputeraan YDP Agong 21 Jun Sabtu
Hari Keputeraan Sultan Kedah 31 Julai Khamis
Hari Raya AidilAdha ( Haji) 1 Ogos Isnin
Cuti Hari Raya AidilAdha ( Haji)ke2 20 Ogos Rabu
31 Ogos Khamis
Awal Muharra 16 September
Hari Kebangsaan 29 Oktober Sabtu
Jumaat
Hari Malaysia 14 November Ahad
Hari KeputeraanNabi Muhammad S.A.W 25 Disember
27 Disember
(MaulidurRasul)
Hari Deepavali
Hari Krismas
Cuti Hari Krismas

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020

SENARAI NAMA STAF 2020

BIL NO.JPK NAMA GURU TUGAS/ NO.
(P)-01 BIDANG TELEFON

1 40757 AHMAD SABRI BIN LONG GB 019-5966069
2 48252 AZEMAN BIN ABD. AZIZ PKP 019-4732151
3 38087 ROSITA BINTI PUTEH PKHEM 013-4520010
4 50014 ROSLI BIN MOHD. DESA PK KK 012-4795676
5 46662 AHMAD NAZMI BIN MAT. SALLEH PA 019-5731015
6 34639 ANITA BINTI IBRAHIM PI 013-4307880
7 44723 CHE AISAH BINTI ISHAK MZ 017-4231306
8 39642 ISMARABI BINTI MOHTAR PM 019-4632563
9 30485 MASYITAH BINTI RASHID PRA 011-27757964
10 30485 MAZIAH BINTI SAID PM 016-4821961
11 56569 MAZLAN BIN ABU YAZIZ BM/SEJ 013-4356211
12 58755 MOHD. NIZAM BIN HUSSEIN PM 013-4411472
13 59966 MOHD. NAJIB BIN AHMADI J-QAF 011-58249338
14 59534 NOR AZMINA BINTI ABDUL GHANI PI 017-4628006
15 63754 NORAZAH BINTI YEN PM 013-4261679
16 37524 NORBANI BIN MD. NORDIN AM 013-5947479
17 42882 NORLIDA BT. AWANG IBRAHIM PM/GEO 019-4726623
18 37315 NORPIZA BINTI AB HAMID PM 013-5338993
19 60301 NORHAFIZA BINTI ABDULLAH J-QAF 012-4191958
20 64205 NORSALWATI BINTI MOHD. TAHIR J-QAF 013-7777748
21 48031 PAUZIAH BINTI CHE MAT SN 016-4879685
22 60119 RODIYUDIN BIN KHAMIS J-QAF 019-9950018
23 60208 RUSLIZAM BIN ABU BAKAR J-QAF 019-4409878
24 60300 SITI ROHANI BINTI AZIZ J-QAF 017-4295302
25 70600 WAN YUSLIANA BT. WAN ZAINUDDIN MT/KH 013-9239708
26 43020 ZAHARANI BT. MOHAMAD NOOR MT 019-4753475
27 44140 ZAHRINA BINTI DARUS PA 012-4856764
28 42819 ZARANI BINTI IBRAHIM PM 012-5778935
29 61994 ZURAIDA BINTI GHAZALI KNS 010-4032457

30

1 63646 MUHAMAD ‘ASYIEQ B. ABDULLAH PPTM 019-3327889
2 66000 HASLIZA BT. HASAN PT(KW) 017-5520210
3 49643 SURAYA BT. NOH PT (T) 019-4162917
4 51671 NOR ‘EZA BT. ARSHAD PO 013-4750433

SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ISMAIL
KUALA KEDAH, KEDAH

CARTA ORGANISASI
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ISMAIL

2020

GURU BESAR
EN. AHMAD SABRI BIN LONG

PK HAL EHWAL MURID PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
PN. ROSITA BINTI PUTEH EN. AZEMAN BIN ABD. AZIZ

• Disiplin Murid & Pengawas Pentadbiran : • Kokurikulum
• Bimbingan & Kaunseling •Pentadbiran & Kewangan • Sukan & Permainan
• 3K (Kesihatan, Keceriaan & • Pengurusan Pejabat • Badan Beruniform
• Perjawatan dan Perkhidmatan • Kelab & Persatuan
Keselamatan) • Data & Maklumat Sekolah • Sambutan & Perayaan
• Data & Maklumat Murid • Aset & Stor • Kawasan & Bangunan
• Lembaga Disiplin & Tatatertib • Perhubungan
(APDM & SSDM) • Bilik Khas • Aktiviti Kemasyarakatan
• Skim Pinjaman Buku Teks • JK Bencana Alam • Keceriaan dan Kebersihan
• Bangunan & Kelengkapan • HRMIS, . Keselamatan Sekolah &
• Bantuan & Kebajikan . SKPMg2
• KWAPM . e-Operasi Bencana Alam
• RMT Kurikulum : •. PIBG
• PSS • Panitia Mata Pelajaran • PIBK
• Kafetaria / kantin • Jadual Waktu
• Lawatan / Pelancongan • Pusat Sumber Sekolah/Nilam
• Perhimpunan Sekolah • Penilaian & Peperiksaan
• PIBK & e_Sarana Ibu Bapa • Bimbingan & Pemulihan
•Sekolah Selamat (SPKS) • KSSR
• Ponteng • PBD
• SRKP/Pendaftaran • Peningkatan UPSR
• Pemulihan Khas
• Celik 3M
• PKB
• KBAT

ORGANISASI PENTADBIRAN

PENGERUSI
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
GPK HEM GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA 2
SETIAUSAHA 1 KAUNSELOR
JAWATANKUASA

PENGURUSAN PENGURUSAN KEWANGAN & AUDIT
TERTINGGI SEKOLAH DATA & DASHBOARD
PEMBANGUNAN FIZIKAL &
LATIHAN DALAM PEMBANGUNAN ASET & PERABOT SEKOLAH
PERKHIDMATAN STOR SEKOLAH

PIBG PIBK PBPPP / e-PRESTASI

SKPMG2 BUKU PENGURUSAN SPSK
SEKOLAH KELAB GURU & STAF
KAJIAN TINDAKAN &
INOVASI LAWATAN MASUK & KELUAR
NGO/PRO
LEMBAGA TATATERTIB
PEMBANGUNAN SUKAN BENCANA SEKOLAH
CATATAN MESYUARAT & SEKOLAH
TAKLIMAT GURU
ICT/ PUSAT AKSES PERANCANGAN STRATEGIK
SEKOLAH PENYAYANG SEKOLAH

PRESTASI / KUALITI BANTUAN SEKOLAH
STAF DAN GURU

JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin long (GB)
Timbalan Pengerusi : En. Azeman Bin Abd. Aziz (PKP)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : (PK KK)

Setiausaha 1 : Pn. Norsalwati Binti Mohd. Tahir (SU Kurikulum)
Setiausaha 2 :
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hj. Norlida Binti Awang Ibrahim (SU Peperiksaan Awam)

Pn. Hjh. Norpiza Binti Abd. Hamid (SU Hem)

En. Ruslizam Bin Abu Bakar (SU Kokurikulum)

En. Mazlan Bin Abu Yaziz (SU Sukan)

Pn. Maziah Binti Said (Tugas-Tugas Khas)

Pn. Zuraida Bt. Ghazali (Kaunselor)

JAWATANKUASA TATATERTIB SEKOLAH

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman Bin Abd. Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
(PK Kokurikulum)

Pn. Siti Rohani Binti Aziz (Guru Disiplin)

Pn.Zuraida Bt Ghazali (Kaunselor)

Pn. Pauziah Binti Che Mat (Guru Pengawas)

En. Ruslizam Bin Abu Bakar

Guru-Guru Kelas

JAWATANKUASA DATA / MAKLUMAT DAN DASHBOARD SEKOLAH

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd. Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Pen. Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Pn. Zarani Binti Ibrahim (Guru Data/e- Operasi/APDM)

Pn. Norhafiza Binti Abdullah (Guru Teknologi Maklumat / ICT)

Pn. Suraya Binti Noh (e-Pangkat/HRMIS)

Pn. Siti Rohani Binti Aziz (SSDM)

Mr/Miss X (Ponteng)

En. Muhammad Asyieq Bin Abdullah (Penyelaras Portal / Blog)

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AUDIT SEKOLAH

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd. Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Ahli Jawatankuasa :
(PK Kokurikulum)

Pn. Hasliza Binti Hassan (PT Kew)

Pn. Zuraida Binti Ghazali (UBK)

Pn. Norlida Binti Awang Ibrahim (SU Pep Awam)

Pn. Norhafiza Binti Abdullah (Guru ICT)

En. Mohd Nizam Bin Husin (Guru Pemulihan)

Pn. Zahrina binti Darus (Guru Media)

Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA ASET / PEMBANGUNAN FIZIKAL/PERABOT

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Azeman Bin Abd. Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Hasliza Binti Hassan (PT Kew)
Pegawai Pemeriksa : En Mohamad Asyieq Bin Abdullah (PPTM)
Pg. Pemeriksa Pelupusan : Tn. Hj Ahmad Najmi Bin Mat Saleh
Pemeriksa Verifikasi Stok : En Mohamad Asyieq Bin Abdullah (PPTM)

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF/
LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd. Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Pn. Norhafiza Binti Abdullah

Pn. Azmina Binti Abd. Ghani

Pn. Zarani binti Ibrahim

En. Ruslizam bin Abu Bakar

JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Penyelaras : En. Azeman Bin Abd. Aziz (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Zarani Binti Ibrahim (Guru Data/ Media)
AJK : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
(PK Kokurikulum)
Pn. Norsalwati Binti Mohd Tahir (SU Peperiksaan)
Pn. Norlida Binti Awang Ibrahim (SU Peperiksaan Awam)
Pn. Zarani Binti Ibrahim (Guru Data)
Pn. Suraya Binti Noh (PT Pentadbiran)
Pn. Hasliza Binti Hasan (PT Kewangan)
Semua Guru Ketua Panitia

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

Pengerusi En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
TimbalanPengerusi En. Azeman Bin Abd. Aziz (GPKPentadbiran)
Naib Pengerusi Pn. Rosita Binti Puteh (GPK Hem)
(GPKKokurikulum)
Penyelaras Pn. Zarani Binti Ibrahim
PenolongPenyelaras En. Rodiyuddin Bin Khamis
Setiausaha Pn. Norsalwati Binti Mohd. Tahir

Pk 01 Pengurusan Panitia Pn. Maziah Binti Said
Pk 02 Pengurusan Jadual Waktu Pn. Zaharani Binti Mohamad Noor
Pk 03 Pengurusan PdPc Pn. Nor Azmina Binti Abdul Ghani
Pk 04 Pengurusan Pencerapan En. Azeman Bin Abd Aziz
Pk 05 Pengurusan Peperiksaan Pn. Norlida Binti Awang Ibrahim
Pengurusan Semakan Hasi lKerja
Pk 06 Murid Pn. Anita Binti Ibrahim
Pengurusan Mesyuarat
Pk 07 Pengurusan Aduan Pelanggan Pn. Norsalwati Binti Mohd, Tahir
Pk 08 Pengurusan Pusat Sumber Pn. Zuraida Binti Ghazali
Pk 09 Pengurusan Perkembangan Staff Pn. Zarina Binti Darus
Pk 10 Pn. Norhafiza Binti Abdullah
Pk 11 Pengurusan Perolehan/ Pembelian Pn. Hasliza Binti Hassan

Pk 12 Pengurusan Kawalan Dokumen Pn. Nor Eza Binti Arshad
Pk 13 Pn. Zuraida Binti Ghazali
Pk 14 Pengurusan Bimbingan Pn. Wan Yusliana binti Wan Zainudin
Pk 15 Pengurusan Audit Dalaman Pn. Suraiya Binti Noh
Pk 16 Perkhidmatan Yang TidakAkur
En. Ruslizam Bin Abu Bakar
Pk 17 Pencegahan/ Pembetulan/
Penambahbaikan Pn. Rosita Binti Puteh
Pk 18
Kajian Semula Pengurusan En. Norbani Bin Md. Nordin
Pk 19
Pengurusan Pentaksiran En. Mazlan Bin Abu Yaziz
Kokurikulum

Pengurusan Sukan Dan Permainan

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN (PBPPP/e-Prestasi)

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
En. Azeman Bin Abd. Aziz (PK Pentadbiran)
TimbalanPengerusi : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
(PKKokurikulum)
Naib Pengerusi :

Setiausaha : En.Azeman Bin Abd. Aziz
Pn. Suraiya Binti Noh
Ahli Jawatankuasa : Pn. Maziah Binti Said

JAWATANKUASA BENCANA ALAM /SEKOLAH

Penasihat En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Pengerusi (GPK Kokurikulum)
Timb Pengerusi En. Azeman Bin Abd. Aziz (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Pn.Rosita Binti Puteh (GPK Hem)

Setiausaha En. Mohd.Nizam Bin Husin
Ahli Jawatankuasa
En. Rodiyuddin Bin Khamis
En. Mohd. Najmi Bin Mat Salleh
YDP PIBG
Wakil Syarikat Keselamatan Sekolah
Wakil Syarikat Pembersihan Sekolah

PERSATUAN IBU BAPA & GURU ( PIBG )SESI 2020/2021

Penasihat : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Yang Dipertua :
Naib Yang Dipertua : En. Hazami Bin Halim
Setiausaha : Tn. Hj Ahmad Najmi Bin Mat Salleh
Bendahari : Pn. Hjh. Zaharani Binti Mohamad Noor
AJK GURU : 8 orang
AJK Waris : 8 orang
Pemeriksa Guru
Kira-kira Waris
Pemegang
Amanah Tn. Syed Yahaya

JAWATANKUASA PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)

Pengerusi En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
TimbalanPengerusi En. Azeman Bin Abd. Aziz (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Pn. Rosita Binti Puteh (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Setiausaha En. Ahmad Najmi Bin Mat Saleh
Ahli Jawatankuasa Mr. Mrs X
Pn. Zarina Binti Darus

JAWATANKUASA KELAB GURU & STAF

Penasihat En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Pengerusi En. Ruslizam Bin Abu Bakar
Naib Pengerusi En. Rodiyuddin Bin Khamis Keraian
Setiausaha Pn. Che Aisah Binti Ishak Keceriaan
Bendahari En. Mohd. Nizam Bin Hussein Kebajikan
Sukan
Ahli Jawatankuasa En. Norbani Bin Md.Nordin Lawatan
Pn. Norazah Binti Yen Rekreasi
En. Mazlan Bin Abu Yaziz Informasi
Pn. Zarani Binti Ibrahim Kerohanian
Pn. Wan Yusliana Bt W.Zainudin Tugas-Tugas Khas
En. Mohd.Asyieq Bin Abdullah
Pn. Siti Rohani Binti Aziz
En. Ahmad.Najmi Bin Mat Saleh

JAWATANKUASA PENGURUSAN WAKALAH ZAKAT SEKOLAH

Pengerusi En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
TimbalanPengerusi En. Azeman Bin Abd. Aziz (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Pn. Rosita Binti Puteh (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Setiausaha Ustaz Ruslizam bin Abu Bakar
Ahli Jawatankuasa En. Ahmad Najmi Bin Mat Saleh
Pn. Zarina Binti Darus
Pn. Hasliza binti Hasan
Pn. Siti Rohani binti Aziz

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN & INOVASI

Penasihat En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Pengerusi En. Azeman Bin Abd. Aziz (G(GPKPentadbiran)
Naib Pengerusi Pn. Rosita Binti Puteh
(GPK Hem)
(GPKKokurikulum)

Penyelaras Pn. Zarani Binti Ibrahim
Setiausaha Pn. Ismarabi Binti Mohtar
AJK Pn. Zuraida Binti Ghazali
Mr/ Mrs X
En. Rodiyuddin Bin Khamis

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

Penasihat En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Pengerusi En. Azeman Bin Abd. Aziz (G(GPKPentadbiran)
TimbalanPengerusi Pn. Rosita Binti Puteh
(GPK Hem)
(GPKKokurikulum)

Setiausaha Pn. Suraiya Binti Noh
Ahli Jawatankuasa En. Muhamad Asyieq Bin Abdullah
Pn. Hasliza Binti hassan
Pn. Nor Eza Binti Arshad

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Pengerusi En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi En. Azeman Bin Abd. Aziz (G(GPKPentadbiran)
Naib Pengerusi Pn. Rosita Binti Puteh
(GPK Hem)
Setiausaha (GPKKokurikulum)
Ahli Jawatankuasa
Pn. Zarani Binti Ibrahim
Pn. Maziah Binti Said
Pn. Nor Azmina Binti Abd.Ghani
Pn. Zaharani Binti Mohamad Noor
Pn. Pauziah Binti Che MatPENGURUSAN
UNIT

KURIKULUM

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

SK HAJI ISMAIL
2020

PENGERUSI

(GURU BESAR)
En. Ahmad Sabri Bin Long

NAIB PENGERUSI I TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II

(PK HEM) (PK PENTADBIRAN) (PK KOKURIKULUM)
Pn. Rosita Binti Puteh En. Azeman Bin Abd Aziz
SU PEP AWAM (UPSR)
SU PPSR SETIAUSAHA Pn. Hjh. Norlida Binti
Pn.Norsalwati Binti Pn. Norsalwati Binti Mohd Awang Ibrahim

Mohd. Tahir Tahir PANITIA MT
Pn. Zarani Binti Ibrahim
PANITIA BM PANITIA BI
Pn. Maziah Binti Said Pn. Norazmina Binti Abdul PANITIA PJPK
En. Mazlan Bin Abu Yaziz
PANITIA SAINS Ghani
Pn. Pauziah Binti Che Mat PANITIA TMK
PANITIA PEND ISLAM Pn.Norhafiza Binti
PANITIA KESENIAN Tn. Hj. Ahmad Nazmi Bin
PSV/MUZIK Abdullah
Mat Salleh
Pn.Wan Yusliana W.Zainudin PANITIA BAHASA ARAB
PANITIA RBT En. Rodiyudin Bin Khamis
PANITIA SEJARAH Pn. Hjh. Zaharani Binti
Pn.Hjh. Norpiza Binti Ab PSS
Mohamad Noor Pn. Zahrina Binti Darus
Hamid
B&K PAK 21
TRANSISI Pn. Zuraida Binti Ghazali Pn.Zaharani Binti
Pn. Masyitah Binti Rashid Mohamad Noor
NKRA/CELIK 3M
ICT En. Mohd Nizam Bin
Pn.NorAzmina Binti
Hussein
Abd.Ghani
PEMULIHAN
Pn. Che Aisah Binti Ishak

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM 2020

PENGERUSI : EN AHMAD SABRI BIN LONG
TIMBALAN PENGERUSI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2 : EN AZEMAN BIN ABD AZIZ
SETIAUSAHA (PEN. KANAN PENTADBIRAN)
AJK
: PN ROSITA BINTI PUTEH
(PEN. KANAN HEM)

:
(PEN. KANAN KOKURIKULUM)

: PN. NORSALWATI BINTI MOHD TAHIR

: PN. HJH NORLIDA BINTI AWANG IBRAHIM (SU UPSR)

PN. NORSALWATI BINTI MOHD TAHIR (SU PPSR)

PN. MAZIAH BINTI SAID (KP BM)

PN. NORAZMINA BINTI ABDUL GHANI (KP BI)

PN. ZARANI BINTI IBRAHIM (KP MT)

PN PAUZIAH BINTI CHE MAT (KP SN)

TN. HJ. AHMAD NAZMI BIN MAT SALLEH (KP PI)

EN. MAZLAN BIN ABU YAZIZ (KP PJPK)

PN. HJH. ZAHARANI BINTI MOHD NOOR (KP RBT)

PN. WAN YUSLIANA BINTI W.ZAINUDIN (KP KESENIAN)

PN. NORHAFIZA BINTI ABDULLAH (KP TMK)

EN. RODIYUDIN BIN KHAMIS (KP BA)

PN.HJH.NORPIZA BINTI AB HAMID (KP SEJARAH)

PN. ZURAIDA BINTI GHAZALI (B&K)

EN. MOHD NIZAM BIN HUSSEIN (PEMULIHAN)

PN. ISMARABI BINTI MOKHTAR (CELIK 3M)

PN. ZAHRINA BINTI DARUS (PSS)

PN ZAHARANI BINTI MOHAMAD NOOR (PAK 21)

PN NOR AZMINA BINTI ABD. GHANI (ICT )

PN. MASYITAH BINTI RASHID (TRANSISI)

PANITIA MATAPELAJARAN

Bahasa Melayu Ketua Panitia : Pn. Maziah Binti Said
Setiausaha : En. Norbani Bin Md. Noordin
AJK : Semua Guru Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris Ketua Panitia : Pn. Nor Azmina Binti Abdul Ghani
Setiausaha : Pn. Anita Binti Ibrahim
AJK : Semua Guru Bahasa Inggeris

Matematik Ketua Panitia : Pn. Zarani Binti Ibrahim
Setiausaha : Pn. Hjh Norpiza Binti Ab Hamid
AJK : Semua Guru Matematik

Sains Ketua Panitia : Pn. Pauziah Binti Che Mat

Setiausaha : Pn. Ismarabi Binti Mokhtar

AJK : Semua Guru Sains

Pend. Agama Islam Ketua Panitia : Tn. Hj. Ahmad Nazmi Bin Mat Salleh
Setiausaha : Pn. Siti Rohani Binti Aziz
AJK : Semua Guru Pend. Agama Islam

Kesenian (PSV/MZ) Ketua Panitia : Pn. Wan Yusliana Binti W. Zainudin
Setiausaha : Mr/Mrs X
AJK : Semua Guru PSV &MZ

Pen Jasmani & Kesihatan Ketua Panitia : En. Mazlan Bin Abu Yaziz
Setiausaha : Pn. Norazah Binti Yen
AJK : Semua Guru PJ & PK

TMK Ketua Panitia : Pn. Norhafiza Binti Abdullah
Setiausaha : En. Ruslizam Bin Abu Bakar
AJK : Semua Guru TMK

RBT Ketua Panitia : Pn. Hjh Zaharani Binti Mohamad Noor
Setiausaha : Pn. Maziah Binti Said
AJK : Semua Guru RBT

Bahasa Arab Ketua Panitia : En. Rodiyudin Bin Khamis
Setiausaha : Tn. Hj. Mohd Najib Bin Ahmadi
AJK : Semua Guru Bahasa Arab

Sejarah Ketua Panitia : Pn. Hjh Norpiza Binti Ab Hamid
Setiausaha : En. Mazlan Bin Abu Yazid
AJK : Semua Guru Sejarah

GURU KELAS GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS

KELAS En. Mohd Nizam Bin Hussein Pn. Che Aisah Binti Ishak
Pemulihan
Mr/ Mrs X En. Rodiyudin Bin Khamis
1 Lily
1 Rose Pn. Masyitah Binti Rashid Pn. Norsalwati Binti Mohd Tahir
2 Tulip
2 Orkid Pn. Wan Yusliana Binti Wan Kamarudin Pn. Norhafiza Binti Abdullah
3 Cactus
3 Daisy Pn. Norazah Binti Yen Pn. Siti Rohani Binti Aziz
4 Sunflower
4 Raflesia Pn. Ismarabi Binti Mokhtar En. Ruslizam Bin Abu Bakar
5 Jasmine
5 Camelia En. Norbani Bin Md Noordin Pn. Zuraida Binti Ghazali
6 Hibiscus
6 Lavendar Pn. Anita Binti Ibrahim Tn.Hj Ahmad Nazmi Bin Mat Salleh

En. Mazlan Bin Abu Yaziz Pn. Zahrina Binti Darus

Pn. Pauziah Binti Che Mat Pn. Hjh Norlida Binti Awang Ibrahim

Tn.Hj Mohd Najib Bin Ahmadi Pn. Zarani Binti Ibrahim

Pn. Hjh Norpiza Binti Ab Hamid Pn. Nor Azmina Binti Abdul Ghani

Pn. Maziah Binti Said Pn. Hjh Zaharani Binti Mohd Noor

JAWATANKUASA PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH RENDAH PBS (PBD ,
PAJSK ,UPSR & Psikometrik)

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Pn. Norsalwati Binti Mohd Tahir

En. Mazlan Bin Abu Yaziz

Pn. Zuraida Binti Ghazali

Pn. Hjh Zaharani Binti Mohamad Noor

Semua Ketua Panitia

Semua Guru Mata Pelajaran

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
AJK :
(PK Kokurikulum)

Pn. Zuraida Binti Ghazali

Pn. Hjh. Norpiza Binti Ab Hamid

Pn. Maziah Binti Said

Tn.Hj. Mohd Najib Bin Ahmadi

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI/ PENDAFTARAN TAHUN 1

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
AJK :
(PK Kokurikulum)

Pn. Masyitah Binti Rashid

Mr/Mrs X

Pn. Siti Rohani Binti Aziz

Pn. Norsalwati Binti Mohd Tahir

Tn. Hj Ahmad Nazmi Bin Mat Salleh

En. Rodiyudin Bin Khamis

Pn. Che Aisah Binti Ishak

JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
AJK :
(PK Kokurikulum)

En. Mohd Nizam Bin Hussein

Pn. Che Aisah Binti Ishak

Pn. Ismarabi Binti Mokhtar

Pn. Hjh. Zaharani Binti Mohamad Noor

En. Mazlan Bin Abu Yaziz

Guru Bimbingan

Semua Guru BM,BI,MT Thn 1-Thn 6

JAWATANKUASA ICT DAN PEMBESTARIAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Pn. Nor Azmina Binti Abdul Ghani

Pn. Norhafiza Binti Abdullah

Pn. Hjh Norlida Binti Awang Ibrahim

En. Rodiyudin Bin Khamis

En. Muhamad Asyieq Bin Abdullah

Semua Guru Kelas

Semua Guru Mata Pelajaran

JAWATANKUASA CELIK 3M

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Penyelaras : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Setiausaha :
Naib Setiausaha : (PK Kokurikulum)
AJK :
Pn. Ismarabi Binti Mokhtar

Pn. Norazah Binti Yen

En. Mohd Nizam Bin Hussein

Pn. Che Aisah Binti Ishak

Pn. Masyitah Binti Rashid

Pn. Nohafiza Binti Abdullah

Pn. Norsalwati Binti Mohd Tahir

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi En. Azeman Bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Zahrina Binti Darus
Setiausaha :
AJK : En. Mohd Nizam Bin Hussein (Guru Pemulihan)
:
Pn. Zuraida Binti Ghazali (Guru B&K)

Pn. Nor Azmina Binti Abd. Ghani (Guru ICT)

Pn. Norazah Binti Yen (Nilam BM)

Pn. Wan Yusliana Bt W.Kamaruddin (Nilam BI)

Semua Ketua Panitia Mata pelajaran

JAWATANKUASA PAK21

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi En. Azeman Bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Hjh Zaharani Binti Mohd Noor
Setiausaha : En. Rodiyudin Bin Khamis (Penyelaras Fizikal)
AJK : En. Mohd Nizam Bin Hussein (Penyelaras BBM)
: Pn. Che Aisah Binti Ishak (Penyelaras Latihan & Bengkel)
Pn. Nohafiza Binti Abdullah (Penyelaras Dokumentasi)
Pn. Siti Rohani Binti Aziz

Semua Ketua Panitia Mata pelajaran
Semua Guru Mata pelajaran

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR

Pengerusi : En. Ahmad Sabri Bin Long (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : En. Azeman Bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 :
Penyelaras : Pn. Rosita Binti Puteh (PK HEM)
Setiausaha :
Bendahari : (PK Kokurikulum)
:
Pn. Hjh Norlida Binti Awang Ibrahim

Pn. Maziah Binti Said

Pn. Hjh Zaharani Binti Mohd Noor

Pn. Hjh Norpiza Binti Ab Hamid

Pn. Nor Azmina Binti Abd Ghani

Pn. Anita Binti Ibrahim

Pn. Pauziah Binti Che Mat

Pn. Zuraida Binti Ghazali

Tn. Hj. Ahmad Nazmi Bin Mat Salleh

PENGURUSAN
UNIT

HAL EHWAL MURID

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

SK HAJI ISMAIL
2020

PENGERUSI
EN. AHMAD SABRI B. LONG

(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI I TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
EN. AZEMAN B. AZIZ PJK PN. ROSITA BT PUTEH PJK
(PK KOKURIKULUM)
(PK PENTADBIRAN) (PK HEM)
DATA / APDM /
UNIT DISIPLIN & SETIAUSAHA HEM MAKLUMAT PELAJAR
PENGAWAS PN. ZARANI BT IBRAHIM
PN.NORPIZA BT AB. HAMID
EN. RUSLIZAM BIN ABU BANTUAN SEKOLAH
BAKAR BIMBINGAN
KAUNSELING PN. ISMARABI BT MOKHTAR
PN. PAUZIAH BT CHE MAT
PN ZURAIDA BINTI GHAZALI SPBT
KANTIN SEKOLAH
SSDM/ AMALAN TERBAIK PN. NORAZAH BINTI YEN
PN. NORSALWATI BT MOHD PN. SITI ROHANI BINTI AZIZ
TAHIR KEBAJIKAN MURID/ NGO
PROGRAM 3K
RMT/ SUSU PN MAZIAH BT SAID
PN. WAN YUSLIANA BT
PN. ZAHARANI BT MOHD WAN ZAINUDDIN PENDAFTARAN THN 1/
NOOR PJK PENDAFTARAN
PPDa / KELAB
SARANA/PIBK PENCEGAHAN JENAYAH PN NORHAFIZA BINTI
ABDULLAH
TN. HJ AHMAD NAZMI B. EN. MAZLAN BIN ABU YAZIZ
LEBAI SALLEH PJK KEROHANIAN / AGAMA
PROGRAM PENYAYANG
RAWATAN & TN HJ MOHD NAJIB B
KESIHATAN / DENGGI PN. MASYITAH BT RASHID AHMADI

PN. ANITA IBRAHIM KEBERSIHAN SEKOLAH SEKOLAH SELAMAT(SPKS) &
& KECERIAAN KELAS KECEMASAN
EN. RODIYUDDIN B
PN HJH NORLIDA BT EN.MOHD NIZAM B
KHAMIS AWANG IBRAHIM HUSSEIN

PERHIMPUMAN RASMI

PN. NORAZMINA BT ABDUL
GHANI

PONTENG DAN CICIR

PN CHE AISAH ISHAK

JAWATAN KUASA INDUK HAL EHWAL MURID 2020

PENGERUSI : EN. AHMAD SABRI BIN LONG
(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. ROSITA BINTI PUTEH, PJK
(PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID)

NAIB PENGERUSI 1 : EN. AZEMAN BIN ABD AZIZ, PJK
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 2 :
(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. NORPIZA BINTI AB. HAMID

PEN. SETIAUSAHA : MR/ MRS X

AJK : PN. ZARANI BINTI IBRAHIM ( APDM & DATA MURID )

EN. RUSLIZAM BIN ABU BAKAR (DISIPLIN)

PN. PAUZIAH BINTI CHE MAT (PENGAWAS)

EN. MAZLAN BIN ABU YAZIZ ( PPDa / KPJ)

PN. NORAZAH BINTI YEN (SPBT)

PN. NORSALWATI BT MOHD TAHIR (KANTIN)

PN ISMARABI BINTI MOHTAR (BANTUAN SEKOLAH)

PN. HJH ZAHARANI BINTI MOHD NOOR PJK (RMT & SUSU)

PN. MAZIAH BINTI SAID (KEBAJIKAN MURID/ NGO)

PN. WAN YUSLIANA BT WAN ZAINUDDIN (PROGRAM 3K)

PN. MASYITAH BT RASHID (SEKOLAH PENYAYANG)

TN. HJ AHMAD NAZMI B. MAT SALLEH PJK ( eSARANA/PIBK)

EN. RODIYUDDIN BIN KHAMIS (BEBAS AEDES & DENGGI)

PN. ZAHRINA BINTI DARUS (LAWATAN)

TN HJ AHMAD NAJIB B AHMADI (KEROHANIAN /AGAMA)

PN. NORAZMINA BT ABDUL GHANI (PERHIMPUNAN)

PN. CHE AISAH BINTI ISHAK ( PONTENG /CICIR )

EN. MOHD NIZAM BIN HUSSEIN (SPKS/ SEKOLAH SELAMAT)

PN. NORHAFIZA BT ABDULLAH ( PENDAFTARAN THN1 /PENDAFTARAN)

PN. ZURAIDA BINTI GHAZALI (BIM & KAUNSELING)

PN. ANITA BINTI IBRAHIM ( KESIHATAN & RAWATAN)

PN. HJH NORLIDA BT AWANG IBRAHIM ( KEBERSIHAN & KECERIAAN

SEKOLAH)

JAWATANKUASA DISIPLIN & PENGAWAS

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

En. Mazlan bin Abu Yaziz

Pn. Pauziah bt Che Mat

Pn. Siti Rohani binti Aziz

En Ruslizam bin Abu Bakar

Pn. Maziah bt Said

Pn. Zarani bt Ibrahim

Tn. Hj Ahmad Nazmi bin Mat Salleh

Pn. Nor Azmina binti Abdul Ghani

Pn. Siti Rohani binti Aziz

Mr /Mrs X

JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
(PK Kokurikulum)

Pn. Zuraida binti Ghazali

Pn. Siti Rohani binti Aziz

Pn. Masyitah binti Rashid

Tn. Hj Mohd Najib bin Ahmadi

Pn. Norsalwati binti Mohd Tahir

En. Rodiyuddin bin Khamis @ Wahab

Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA KANTIN / KAFETARIA SEKOLAH

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
(PK Kokurikulum)

Pn. Norsalwati binti Mohd Tahir

Pn. Hjh Zaharani binti Mohammad Noor

Pn. Hjh Norpiza binti AB Hamid

Pn. Zarani binti Ibrahim

Pn. Maziah binti Said

En. Rodiyudin bin Khamis @ Wahab

En. Mazlan bin Abu Yaziz

Pn. Wan Yusliana binti Wan Zainuddin

En. Norbani bin Md Nordin

JAWATANKUASA DATA MURID / APDM/ MAKLUMAT SEKOLAH / SMM

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
(PK Kokurikulum)

Pn. Zarani binti Ibrahim

Pn. Nor Azmina bt Abdul Ghani @ Abdul Hamid

Pn. Norpiza binti Ab Hamid

En. Rodiyudiin bin Khamis @ Wahab

Pn. Norhafiza binti Abdullah

Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Pn. Norazah binti Yen

Pn. Zahrina binti Darus

Pn. Norsalwati binti Mohd Tahir

Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA PROGRAM SEKOLAH PENYAYANG

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
(PK Kokurikulum)

Pn. Masyitah binti Rashid

Pn. Pn. Norazah binti Yen

En. Ruslizam bin Abu Bakar

Pn. Che Aisah binti Ishak

Guru Bertugas Mingguan

Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA PPDa dan KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
(PK Kokurikulum)

En. Mazlan bin Abu Yaziz

En. Ruslizam bin Abu Bakar

En. Rodiyudin bin Khamis

Pn. Pauziah binti Che Mat

Pn. Siti Rohani binti Aziz

Pn. Zahrina binti Darus

Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA PONTENG/ CICIR SEKOLAH

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
(PK Kokurikulum)

Pn. Che Aisah binti Ishak

Mr / Mrs X

Pn. Maziah binti Said

Pn. Ismarabi binti Mohtar

En. Ruslizam bin Abu Bakar

Pn. Siti Rohani binti Aziz

Pn. Pauziah binti Che Mat

Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) DAN SUSU

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Pn. Hjh Zaharani binti Mohammad Noor

Pn. NorSalwati binti Mohd Noor

En. Norbani bin Md Nordin

En. Mohd Nizam bin Hussein

Pn. Masyitah binti Rashid

Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA PROGRAM AMALAN BAIK / SSDM

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Pn. Siti Rohani binti Aziz

Pn. Zahrina binti Darus

Pn. Pauziah binti Che Mat

Pn. Norpiza binti AB Hamid

En. Mazlan bin Abu Yaziz

En. Ruslizam bin Abu Bakar

En. Mohd Nizam bin Hussein

JAWATANKUASA PROGRAM 3K

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Pn. Wan Yusliana binti Wan Hamzah

Pn. Zarani binti Ibrahim

Pn. Anita binti Ibrahim(Kesihatan)

Pn. Hjh Norlida binti Awang Ibrahim

(Kebersihan/Keceriaan)

En. Mohd. Nizam bin Hussein (Keselamatan)

En. Muhamad ‘Asyieq Bin Abdullah ( Multimedia )

Tn. Hj Mohd Najib bin Ahmadi

Pn. Zarani binti Ibrahim

Pn. Norpiza binti Ab Hamid

Pn. Hasliza binti Hasan

Pn. Nor ‘Eza binti Arshad

JAWATANKUASA KESIHATAN & DENGGI

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
(PK Kokurikulum

Pn. Anita binti Ibrahim

En. Rodiyuddin bin Khamis @ Wahab

En. Wan Yusliana binti Wan Zainuddin

Pn. Maziah binti Said

Pn. Ismarabi binti Mohtar

Pn. Norhafiza binti Abdullah

Guru Bertugas Mingguan

JAWATANKUASA PERHIMPUNAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
(PK Kokurikulum)

Pn. Nor Azmina binti Abdul Ghani @ Abdul Hamid

Pn. Pauziah binti Che Mat (Badan Pengawas)

En. Ruslizam bin Abu Bakar (Disiplin)

En. Rodiyudin bin Khamis @ Wahab (Siaraya)

Pn. Wan Yusliana binti W Zainuddin ( Muzik / Lagu)

En. Mazlan bin Abu Yaziz

Guru Bertugas Mingguan

JAWATANKUASA KEBAJIKAN & BANTUAN NGO

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Pn. Maziah binti Said

Pn. Ismarabi bin Mohtar

En. Norbani bin Md Nordin

Tn. Hj Ahmad Nazmi b. Mat Salleh

Pn. Norpiza binti Ab. Hamid

Guru Kelas

Guru Bertugas Mingguan

JAWATANKUASA SARANA IBU BAPA /PIBK

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

Tn. Hj Ahmad Nazmi bin Lebai Salleh

En. Norbani bin Md Nordin

Pn. Hjh Zaharani binti Mohamad Noor

Tn. Hj Ahmad Nazmi b. Mat Salleh

Pn. Zarani binti Ibrahim

En. Mazlan bin Abu Yaziz

YDP PIBG

AJK PIBG

NGO

JAWATANKUASA KEBERSIHAN SEKOLAH DAN KECERIAAN KELAS

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)

(PK Kokurikulum)

Pn. Hjh Norlida binti Awang Ibrahim

Pn. Nor Azmina bt Abdul Ghani @ Abdul Wahab

Pn. Zarani binti Ibrahim

Pn. Hjh Norpiza binti Ab Hamid

En. Mohd Nizam bin Hussein

Guru Kelas

Guru Bertugas Mingguan

JAWATANKUASA SISTEM PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH (SPKS)
SEKOLAH SELAMAT/ BENCANA ALAM

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
AJK :
: (PK Kokurikulum)

En. Mohd Nizam bin Hussein

En. Ruslizam bin Abu Bakar

En. Mazlan bin Abu Yaziz

Guru Bertugas Mingguan

JAWATANKUASA KEROHANIAN / KEAGAMAAN

Pengerusi : En. Ahmad Sabri bin Long (GB)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rosita binti Puteh (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : En. Azeman bin Abd Aziz (PK Pentadbiran)
Naib Setiausaha :
AJK : (PK Kokurikulum)

: Tn Hj Mohd Najib bin Ahmadi

Pn. Siti Rohani binti Aziz

Pn. Norhafiza binti Abdullah

Semua Guru Pendidikan Islam / J-Qaf

PANDUAN TUGASAN DAN MISI UNIT HAL EHWAL MURID

MISI UNIT HEM

1. MEMBENTUK INSAN YANG BERSAHSIAH DAN BERDISPLIN
-Memastikan pengurusan organisasi dan data Hal Ehwal
Murid yang cekap dan berkesan.
- Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan bersifat insan
kamil
-Mengurangkan kes-kes disiplin ke tahap yang paling
minima.
2. MEMASTIKAN KEBAJIKAN MURID DIBERI PERHATIAN
-Memastikan pengurusan Unit Hal Ehwal Murid cekap dan
berkesan.
-Memastikan sistem pendaftaran dan rekod pelajar yang
sistematik dan kemaskini.
-Memastikan bilik kelas kemas, kondusif, bersih dan ceria


Click to View FlipBook Version