The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KruJayPhysics, 2019-07-24 23:06:00

รายงานสรุปกิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาและพัฒนางานวิจัย ปีการศึกษา 2561

Report_Vijai2561

1

สว่ นราชการ บันทึกข้อความ
ที่................ โรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร
เร่ือง วันที่ 26 เดอื น มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนนิ กจิ กรรมสง่ เสริมใหค้ รูศึกษาและพฒั นางานวจิ ยั

เรยี น ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
สิ่งทส่ี ่งมาดว้ ย 1. รายงานสรุปผลการดำเนินกจิ กรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาและพัฒนางานวจิ ัย จำนวน 1 ฉบับ

ขา้ พเจ้านางสาวสภุ าภรณ์ มุสิกวงศ์ ตำแหน่ง ครูผู้ชว่ ย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ไดร้ ับ
มอบหมายใหเ้ ป็นผ้รู ับผิดชอบการจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ ใหค้ รศู กึ ษาและพัฒนางานวิจัย ประจำปีการศกึ ษา 2561
โดยมีงบประมาณท่ไี ดร้ บั ในการจดั สรร 1,000 บาท บดั น้ี การจดั กจิ กรรมไดด้ ำเนินกจิ กรรมเสร็จส้ิน สำเร็จ
ลุลว่ งตามวัตถุประสงคท์ ีว่ างไว้ ซ่ึงมีผลการดำเนนิ งาน ดงั น้ี

1. งานพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี และวิจยั ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานผล
การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ครศู ึกษาและพัฒนางานวิจยั จำนวน 1 เล่ม เพื่อเสนอผลการดำเนนิ
จัดกิจกรรม โดยมผี ลการจัดกจิ กรรมดงั นี้
1.1 ในปีการศกึ ษา 2561 ครูมกี ารจดั ทำวจิ ัยในช้นั เรยี น จำนวน 123 เร่อื ง คดิ เป็นร้อยละ
96.85 ของจำนวนครทู ้งั หมด
1.2 การจดั ทำวิจัยในชั้นเรยี นของครูแบ่งเปน็ ประเภท ดงั นี้
- วจิ ัยเพอื่ แกป้ ญั หาและพฒั นาผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น จำนวน 47 เรอื่ ง คิดเปน็
รอ้ ยละ 38.21
- วิจยั เพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการ จำนวน 52 เร่ือง คดิ เป็นร้อยละ 42.28
- วิจยั เพื่อพัฒนาเจตคติตอ่ การเรยี น จำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.50
- วจิ ยั เพอื่ แก้ปัญหาพฤตกิ รรมและพัฒนาคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ จำนวน 16
เรื่อง คดิ เป็นร้อยละ 13.01
1.3 รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี นจำนวน 1 คน และครจู ำนวน 13 คน เข้าร่วมการประกวด
รางวัลหนว่ ยงานและผมู้ ผี ลงานดเี ด่นประสพผลสำเรจ็ เป็นท่ีประจักษ์เพือ่ รบั รางวลั
ทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และการปฏบิ ตั งิ านท่ีเปน็ เลศิ (BEST PRACTICE) ระดบั
เขตพน้ื ทกี่ ารศึกษา ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ท่ี 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์
คอนเวนชนั่ จังหวดั ระยอง โดยแบง่ เป็นรางวัล OBEC AWARDS ระดบั รอง
ผู้อำนวยการโรงเรยี นขนาดใหญ่ จำนวน 1 คน ได้รับรางวัลระดับเหรยี ญทองชนะเลิศ
ด้านนวตั กรรมฯ ยอดเยี่ยม ครจู ำนวน 2 คน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลศิ
ดา้ นนวัตกรรมฯ ยอดเยยี่ ม ครูจำนวน 2 คน ไดร้ ับรางวลั ระดบั เหรียญทองชนะเลิศ
ดา้ นวิชาการยอดเยีย่ ม ครูจำนวน 2 คน ไดร้ บั รางวัลระดับเหรยี ญเงนิ ด้านนวัตกรรมฯ
ยอดเยย่ี ม และครจู ำนวน 1 คน ได้รบั รางวัลระดับเหรียญเงนิ ด้านวชิ าการยอดเยี่ยม
และรางวัล BEST PRACTICE ครูจำนวน 2 คน ได้รับรางวลั เหรยี ญทองชนะเลิศ
ประเภทนวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม ครูจำนวน 2 คน ได้รบั รางวลั เหรียญทอง ประเภท

2

นวตั กรรมฯ ยอดเยี่ยม และครูจำนวน 2 คน ไดร้ ับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทนวัตกรรม
ฯ ยอดเย่ียม
2. งบประมาณไดร้ ับการจดั สรรเพ่อื ใช้ในการจดั กิจกรรมเพียงพอตอ่ การบริหารจดั การ โดยในการจดั
กจิ กรรมใชง้ บประมาณทั้งส้นิ 990 บาท
3. คา่ เฉลย่ี คะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม เท่ากับ 4.31 ผลการประเมนิ การ
บรหิ ารโครงการ/กิจกรรมในระดบั ดีมาก
ข้าพเจา้ จึงขอรายงานผลการดำเนินกจิ กรรม ซ่ึงมรี ายละเอยี ดดังกล่าวขา้ งตน้ และรายละเอยี ดอน่ื ๆ
ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

ลงชอื่ ................................................... ลงชื่อ...................................................
(นางสาวสภุ าภรณ์ มุสกิ วงศ์) (นางสาวกลุ ธดิ า สุวชั ระกลุ ธร)

ผ้รู บั ผิดชอบกิจกรรม ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
26 มนี าคม 2562 26 มนี าคม 2562

ลงชื่อ...................................................
(นางสาวกลุ ธดิ า สวุ ัชระกลุ ธร)

หัวหน้างานสอ่ื นวตั กรรมเทคโนโลยแี ละวิจัย
26 มีนาคม 2562

ลงชือ่ ...................................................
(นายศิริชัย หอมดวงศรี)

รองผ้อู ำนวยการกล่มุ บริหารวิชาการ
27 มีนาคม 2562

ความเหน็ ของผู้บรหิ ารโรงเรยี น
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................
(ดร.พรศกั ดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง)

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนมาบตาพดุ พันพิทยาคาร

28 มนี าคม 2562

3

คำนำ

รายงานผลการดำเนินกจิ กรรมส่งเสริมใหค้ รศู ึกษาและพัฒนางานวิจยั ประจำปกี ารศกึ ษา 2561 การ
ดำเนินงานตามกิจกรรมมวี ัตถปุ ระสงคเ์ พื่อส่งเสริมให้ครมู กี ารศึกษาวจิ ัยและพฒั นาการจดั การเรยี นรู้ ส่งเสริม
ให้ครูมโี อกาสนำเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียนและแลกเปล่ยี นเรียนรู้ โดยการดำเนนิ งานตามกิจกรรมนไี้ ดเ้ สรจ็
ส้ินการดำเนินงานแลว้ คณะผรู้ ับผดิ ชอบการดำเนนิ งานจงึ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตอ่ ผเู้ กย่ี วข้อง ดงั
รายละเอยี ดที่ปรากฏในขอ้ มลู การรายงานผลการดำเนินกจิ กรรมสง่ เสรมิ ใหค้ รูศึกษาและพัฒนางานวจิ ยั
ประจำปกี ารศึกษา 2561

คณะผู้จดั ทำ

4

สารบัญ

หนา้
คำนำ
สารบญั
ตอนท่ี 1 ข้อมลู ท่ัวไป

- ขอ้ มลู ทวั่ ไปเก่ยี วกบั กจิ กรรม................................................................................... 1-2
ตอนที่ 2 การบรหิ ารโครงการ/กจิ กรรม

- การประเมนิ ผลการบริหารกจิ กรรม......................................................................... 2-3
ตอนท่ี 3 ผลปรากฏแก่นกั เรยี น คร-ู อาจารย์ และชมุ ชน

- นกั เรียน................................................................................................................... 3
- ครู-อาจารย์............................................................................................................. 3

- ชมุ ชน...................................................................................................................... 3
ตอนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม

- ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................ 4
- แนวทางในการแกไ้ ข......…………………………………………………………………………….… 4
ตอนที่ 5 ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม/งาน ครง้ั ต่อไป
- ขอ้ เสนอแนะเพอื่ การพฒั นากิจกรรม………………………………………………………..……. 4

ถอดกิจกรรม 3 ห่วง 2 เงอ่ื นไข....................................................................................... 5
ภาคผนวก 6

ภาคผนวก ก โครงการ/กจิ กรรม
ภาคผนวก ข ผลการประกวดรางวัลหนว่ ยงานและผมู้ ผี ลงานดเี ดน่

ประสบความสำเรจ็ เป็นทปี่ ระจักษเ์ พ่ือรับรางวลั ทรงคณุ ค่า

(OBEC AWARDS) และการปฏบิ ตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)
ประจำปี 2561
ภาคผนวก ค ภาพถ่ายกิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST

PRACTICE ประจำปี 2561
ภาคผนวก ง งานวจิ ัย เรื่อง การศกึ ษาเข้าใจเกยี่ วกบั การจดั การเรยี นร้แู บบ Active

Learning ของครูโรงเรียนมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร จงั หวดั ระยอง

ภาคผนวก จ รายการวจิ ัยในชนั้ เรยี นของครู ปีการศกึ ษา 2561
ภาคผนวก ฉ ตัวอยา่ งงานวจิ ยั ในช้นั เรยี นของครู ปกี ารศึกษา 2561

1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏบิ ัติการประจำ ปีการศกึ ษา 2561

ตอนที่ 1 ขอ้ มลู ทัว่ ไป

1. กลุ่มบริหาร

R กลุ่มบรหิ ารวชิ าการ £ กลุม่ บริหารงบประมาณ

£ กลมุ่ บริหารทัว่ ไป £ กล่มุ บริหารงานบคุ คล

2. กลุ่มงาน พัฒนาวจิ ัยสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3. ชอื่ โครงการ พัฒนาสื่อนวตั กรรม เทคโนโลยี วิจัย และสารสนเทศ

4. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมใหค้ รูศึกษาและพัฒนางานวิจยั

5. สนองกลยทุ ธ์ สพฐ. ที่ 3

6. สนองกลยุทธ์ สพม.18 ที่ 5

7. สนองกลยุทธ์ โรงเรยี น ที่ 2

8. แผนงานที่ 2

9. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา

- มาตรฐานท่ี 2 ด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการของผ้บู ริหารสถานศึกษา

- ประเดน็ พิจารณาที่ 13

- มาตรฐานท่ี 3 ด้าน กระบวนการจดั การเรยี นการสอนที่เน้นผูเ้ รยี นเปน็ สำคญั

- ประเดน็ พจิ ารณาท่ี 18

10. ประเภทโครงการ/กจิ กรรม R ต่อเนือ่ ง £ ใหม่

11. สอดคลอ้ งกับมาตรฐานการศกึ ษาดา้ น £ ผูเ้ รยี น R ครู £ ผูบ้ รหิ าร £ ชุมชน

12. ผู้รับผดิ ชอบกิจกรรม นางสาวสภุ าภรณ์ มุสกิ วงศ์

13. ระยะเวลาดำเนนิ การ พฤษภาคม 2561 – มนี าคม 2562

14. สถานที่ โรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร อำเภอเมือง จงั หวดั ระยอง

15. งบประมาณคา่ ใช้จ่าย ทเ่ี สนอของบประมาณตามแผนปฏบิ ัติงาน 1,000 บาท

ค่าใชจ้ า่ ยจริงเปน็ จำนวนเงิน 990 บาท

£ เท่ากบั ทีก่ ำหนด £ สูงกว่าทก่ี ำหนด R ตำ่ กวา่ ทก่ี ำหนด

16. วัตถุประสงค์ของกจิ กรรม

เพ่อื สง่ เสรมิ ใหค้ รูมีการศกึ ษาวิจยั และพฒั นาการจัดการเรยี นรู้

17. ความสำเรจ็ ของโครงการ/กิจกรรม

เปา้ หมายที่ระบใุ นโครงการ/กจิ กรรม ผลงานท่ีปฏบิ ัติได้จริง

1. ดา้ นปรมิ าณ 1. ดา้ นปริมาณ

ครู ร้อยละ 90 มกี ารศึกษาวิจัยและพัฒนาการ ครมู กี ารศึกษาวจิ ัยและพฒั นาการจดั การเรยี นรใู้ น

จัดการเรยี นรูใ้ นวชิ าทีต่ นเองรับผิดชอบ วชิ าท่ตี นเองรับผดิ ชอบ คิดเปน็ ร้อยละ 96.85

2. ดา้ นคณุ ภาพ 2. ดา้ นคณุ ภาพ

ครูสามารถแกป้ ญั หาในช้นั เรียน และพัฒนาการ ครูมกี ารแกป้ ญั หาในช้ันเรียน พัฒนาการจดั การ

จดั การเรยี นรู้ของตนเองให้มปี ระสทิ ธิภาพมาก เรยี นรใู้ นวิชาท ่ตี นเองรับผิดชอบ ไดอ้ ยา่ งมี

ยิง่ ขึน้ โดยใชก้ ารศึกษาวิจัยเพ่อื พฒั นาการจดั การ ประสิทธิภาพ ในระดับดมี าก

เรียนร้ใู นวชิ าที่ตนเองรบั ผดิ ชอบ

2

18. หลกั ฐานยืนยันความสำเร็จ

R ผลการประกวดรางวลั ทรงคณุ คา่ (OBEC AWARDS) และการปฏบิ ัตงิ านทเ่ี ป็นเลิศ (BEST
PRACTICE) ระดบั เขตพื้นที่ ประจำปี 2561

R ภาพถา่ ยกิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE ประจำปี 2561

R งานวิจยั เรอ่ื ง การศึกษาเข้าใจเกยี่ วกบั การจดั การเรยี นรแู้ บบ Active Learning ของครโู รงเรียน
มาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร จงั หวดั ระยอง

R รายการงานวจิ ัยในช้ันเรียนของครู 8 กลมุ่ สาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น

โรงเรียนมาบตาพุดพันพทิ ยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561
R ตวั อยา่ งงานวจิ ัยในชนั้ เรียนของครู

ตอนที่ 2 การบริหารโครงการ/กจิ กรรม

รายการประเมนิ 5 ระดบั คะแนน 1 หมาย
432 เหตุ
1. ด้านสภาพแวดล้อมของกจิ กรรม/โครงการ
1.1 กจิ กรรม/โครงการสอดคล้องกับวสิ ัยทศั น์ของโรงเรยี น P
1.2 กิจกรรม/โครงการสอดคลอ้ งกบั นโยบายเปา้ หมายของโรงเรยี น P
1.3 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกบั มาตรฐานคุณภาพการศึกษา P
2. ด้านความพอเพยี งของทรพั ยากรทีใ่ ช้ในการดำเนนิ กจิ กรรม
2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ P
2.2 ความพอเพียงของวสั ดุ อุปกรณ์ P
2.3 ความเหมาะสมของสถานทท่ี ีใ่ ชด้ ำเนินงาน P
2.4 ความเพยี งพอของบุคลากร
2.5 ความร่วมมือของบคุ ลากรในการดำเนินงาน P
3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ P
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนนิ งานแตล่ ะกจิ กรรม
3.2 วิธีการ/กจิ กรรมท่ปี ฏิบัติในแต่ละขน้ั ตอนสอดคล้องกบั เปา้ หมาย P
4. ด้านความสำเรจ็ ตามวตั ถุประสงคแ์ ละเป้าหมายในการจดั กจิ กรรม P
4.1 ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมไดค้ รบถ้วนตามลำดบั ท่กี ำหนด
4. ดา้ นความสำเรจ็ ตามวัตถปุ ระสงคแ์ ละเป้าหมายในการจดั กิจกรรม P
4.2 ผลการดำเนนิ งานบรรลุตามวตั ถปุ ระสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
4.3 ผลการดำเนนิ งานบรรลุเปา้ หมายของสถานศกึ ษาท่ตี ้งั ไว้ P
P
รวม (ผลรวมทุกช่อง)
25 28 3

คา่ เฉลีย่ คะแนนการประเมนิ ผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ 13) = 4.31
คะแนนเฉลยี่ 4.00 - 5.00 แสดงว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดมี าก
คะแนนเฉลีย่ 3.00 - 3.99 แสดงว่าการดำเนินงานอยใู่ นระดับ ดี
คะแนนเฉลีย่ 2.00 - 2.99 แสดงวา่ การดำเนินงานอย่ใู นระดบั พอใช้
คะแนนเฉล่ยี 1.50 - 1.99 แสดงวา่ การดำเนินงานอยู่ในระดบั ควรปรับปรุง

3

คะแนนเฉลย่ี 1.00 - 1.49 แสดงว่าการดำเนนิ งานอยู่ในระดับ ควรปรบั ปรุงเร่งด่วน
สรุปผลการประเมินกจิ กรรม/โครงการ R ดีมาก £ ดี £ พอใช้ £ ปรบั ปรงุ

ตอนท่ี 3 ผลปรากฏแกน่ ักเรียน ครู-อาจารย์ และชมุ ชน

3.1 นักเรียน
นักเรียนได้รบั การพัฒนาในดา้ นวชิ าการมากขน้ึ โดยการพัฒนาวิจยั และนวตั กรรมจากครผู ู้สอน เพอ่ื

แกป้ ัญหาในชน้ั เรยี น นักเรยี นบางคนไดร้ ับการซ่อมเสรมิ ในส่วนท่ีบกพรอ่ งให้ดีขนึ้ อีกทัง้ มีสือ่ การเรยี นการสอน
ใหม่ เพื่อให้นกั เรยี นเกิดความเข้าใจในบทเรียนอกี ด้วย นกั เรียนมเี จตคติทด่ี ีในการเรยี นรู้ มคี วามกระตือรอื ร้น
ในการเรยี นมากย่ิงขึ้น เนื่องจากครูผสู้ อนมสี ื่อ และวิธีการจัดการเรยี นรู้ท่หี ลากหลาย

3.2 ครู-อาจารย์
ครไู ดร้ ับการพฒั นาด้านวชิ าชพี อยา่ งมีระบบและมแี บบแผน มีการวเิ คราะหช์ นั้ เรยี น เพอื่ นำปัญหาท่ี

พบในชนั้ เรยี นมาหาวิธกี ารแก้ไขปญั หาอย่างมีระบบ ผ่านกระบวนการทำวจิ ยั ในช้ันเรียน มกี ารพฒั นา
กระบวนการจดั การเรียนรู้ของตนเองเพอ่ื ให้เกดิ ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ และตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผเู้ รียน มีการออกแบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนดว้ ยวิธกี ารท่หี ลากหลาย และเหมาะสมกบั
ผเู้ รียนมากข้นึ

3.3 ชุมชน
ชมุ ชนเกิดความภาคภมู ใิ จจากการทีผ่ ู้เรียนสามารถเรยี นรแู้ ละพัฒนาตนเองได้เตม็ ตามศักยภาพ สง่ ผล

ใหช้ มุ ชนใหก้ ารสนับสนุนในการจัดการเรยี นการสอนของครูผูส้ อนอยา่ งตอ่ เนือ่ ง

ตอนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรงุ พฒั นาโครงการ/กิจกรรม
4.1 ปัญหาและอปุ สรรค

1. ครสู ่งงานวิจยั ในช้ันเรียนไมต่ รงเวลา ทำใหก้ ารสรปุ ผลการจดั กิจกรรมลา่ ช้า
2. ขาดผู้เชย่ี วชาญในการตรวจผลงานวจิ ัยในชน้ั เรยี นของครู
4.2 แนวทางในการแก้ไข
1. กำหนดเวลาสง่ งานทีแ่ น่นอน
2. มีการแตง่ ต้งั คณะกรรมการผเู้ ช่ียวชาญในการตรวจผลงานวิจยั ในชนั้ เรียน ในแตล่ ะกลุม่ สาระการ
เรยี นรูก้ อ่ นส่งมายงั กลมุ่ งานพฒั นาวิจัย สอ่ื นวตั กรรมเทคโนโลยีทางการศกึ ษา

ตอนท่ี 5 ขอ้ เสนอแนะในการพฒั นาโครงการ/กิจกรรม/งานคร้ังต่อไป
ควรมีการประชาสัมพนั ธ์เพ่มิ เวทใี หค้ รูมีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิ ยั ในช้ันเรียนตามงาน

ประชุมวิชาการที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ทำให้ครเู กดิ ความภาคภูมิใจในตนเอง

4

ลงชอ่ื ................................................... ลงชือ่ ...................................................
(นางสาวสภุ าภรณ์ มสุ กิ วงศ)์ (นางสาวกลุ ธดิ า สุวชั ระกลุ ธร)
ผู้รบั ผิดชอบกจิ กรรม ผูร้ ับผดิ ชอบโครงการ

26 มนี าคม 2562 26 มีนาคม 2562

ลงชือ่ ...................................................
(นางสาวกลุ ธดิ า สุวัชระกุลธร)

หัวหน้างานสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยแี ละวจิ ยั

26 มีนาคม 2562

ลงชื่อ...................................................
(นายศิรชิ ยั หอมดวงศร)ี

รองผ้อู ำนวยการกลุม่ บรหิ ารวิชาการ

27 มีนาคม 2562

ความเหน็ ของผู้บรหิ ารโรงเรียน
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ลงช่อื ...................................................

(ดร.พรศักด์ิ ทิพยว์ งษท์ อง)
ผ้อู ำนวยการโรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

28 มนี าคม 2562

5

ถอดกจิ กรรม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
กจิ กรรมสง่ เสริมให้ครศู กึ ษาและพัฒนางานวจิ ยั

3 ห่วง 2 เงอื่ นไข การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งไปประยุกตใ์ ช้
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ จดั กจิ กรรมตามความจำเปน็ โดยคำนึงถึงคุณค่าและประโยชนส์ งู สดุ ทจ่ี ะ
เกิดขึน้ กบั ครูและผเู้ รียนบนพื้นฐานความเหมาะสมของงบประมาณทีม่ อี ยู่
2. การมีเหตุผล ใชท้ รพั ยากรอย่างคุ้มคา่ และจดั กจิ กรรมให้เหมาะสมกบั เวลา
เลือกกจิ กรรมโดยคำนึงถึงความตอ้ งการและความสนใจของครู สอดคลอ้ ง
3. การมีภูมิคมุ้ กนั สำหรบั ครูในศตวรรษที่ 21 และเลอื กใชท้ รพั ยากรท่ีมีประสิทธภิ าพ
ในตัวทด่ี ี มีการวางแผนการดำเนนิ งานก่อนการจัดกิจกรรมอยา่ งเปน็ ขัน้ ตอน และมี
2 เงื่อนไข การติดตามการดำเนนิ งานอย่างตอ่ เน่อื ง
1. เงือ่ นไขความรู้
1. มคี วามร้พู ้ืนฐานเก่ยี วกับการวิจัยในชน้ั เรยี น
2. เงอื่ นไขคณุ ธรรม 2. มคี วามรพู้ น้ื ฐานเกีย่ วกบั การจดั การเรียนรทู้ ่เี นน้ ผู้เรยี นเป็นสำคญั และ
คำนงึ ถึงความแตกตา่ งระหวา่ งบุคคล
การบูรณาการ 1. การใหค้ วามรว่ มมอื และมสี ่วนร่วมในการปฏิบตั ิกจิ กรรม
การประยุกต์ใชใ้ น 2. ความรบั ผิดชอบ และช่วยเหลอื ผอู้ ื่นในการปฏบิ ัติกจิ กรรม
วิถีชวี ิตสู่ความสมดลุ สร้างความตระหนักในการแกไ้ ขปญั หาในชั้นเรียน โดยใช้การวจิ ัยและ
และยั่งยนื พฒั นาส่ือนวัตกรรมทสี่ ามารถแก้ปญั หาผเู้ รยี นไดจ้ รงิ

มิติ ส่งิ ท่ไี ดร้ บั
1. ดา้ นวตั ถุ การใช้ทรัพยากรตา่ ง ๆ ในการทำกิจกรรมอยา่ งประหยัดและคุ้มคา่ เพอ่ื ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
2. ด้านสิง่ แวดล้อม ประหยดั และใช้ทรพั ยากรอยา่ งค้มุ ค่าใหเ้ กดิ ประโยชน์สูงสดุ

3. ด้านสงั คม เกดิ การสรา้ งเครือข่ายการเรยี นรูร้ ะหว่างครูในโรงเรยี น และนอกโรงเรียน
4. ดา้ นวฒั นธรรม สง่ เสรมิ ใหเ้ กดิ สังคมแหง่ การเรียนรู้

การแลกเปลยี่ นเรียนรูร้ ่วมกนั ส่งเสรมิ ใหเ้ กิดสงั คมแห่งการเรียนรเู้ พอ่ื พัฒนา
งานของตนเองตามแนวทาง PLC

6

ภาคผนวก

7ภาคผนวก ก
กิจกรรม

8ช่ือกจิ กรรม กจิ กรรมสง่ เสรมิ ให้ครศู กึ ษาและพฒั นางานวจิ ัย
ชอื่ โครงการ พฒั นาสอ่ื นวตั กรรม เทคโนโลยี วิจยั และสารสนเทศ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี 3
สนองกลยทุ ธ์ สพม.18 ท่ี 5
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ท่ี 2
แผนงานท่ี 2
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 ด้าน กระบวนการบรหิ ารและการจัดการของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา
- ประเด็นพิจารณาที่ 13
- มาตรฐานที่ 3 ดา้ น กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่เี นน้ ผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ
- ประเดน็ พจิ ารณาที่ 18
ลกั ษณะกจิ กรรม £ กจิ กรรมใหม่ R ตอ่ เน่ือง
ผู้รบั ผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุภาภรณ์ มสุ กิ วงศ์
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2561 – มนี าคม 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลกั การและเหตุผล
ครผู สู้ อนเปน็ ผู้มบี ทบาทสำคัญในการจดั การเรียนการสอน เพื่อให้ผเู้ รียนมีคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

ตามมาตรฐานการศึกษา ครูผ้สู อนจงึ ตอ้ งเป็นผู้ทมี่ ีความรูค้ วามสามารถ รู้จักนำวธิ กี ารสอนและเทคนิคการสอน
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรยี นร้ทู ห่ี ลากหลาย โดยจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ให้สอดคลอ้ งกบั ความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรยี น รวมทง้ั จดั บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ ม สอ่ื การเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก เพือ่ ให้
ผ้เู รยี นเกิดทักษะการเรียนรู้ ดังน้ันครตู อ้ งเปน็ ผู้มีความสามารถใชก้ ารวิจัยในช้ันเรียนเปน็ สว่ นหนงึ่ ของ
กระบวนการจัดการเรยี นรู้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวดั และประเมินผลใหส้ อดคลอ้ งกับสภาพ
จรงิ และครูกลมุ่ สาระการเรยี นรูส้ ามารถนำกระบวนการวจิ ัยในชั้นเรยี นมาใช้ในการพฒั นาการเรยี นรใู้ ห้กับ
ผูเ้ รียนได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

จากผลการจดั กิจกรรมพัฒนาสอื่ นวัตกรรมเทคโนโลยีและวิจยั ในปีการศกึ ษา 2560 พบว่า
ครูขาดความตระหนักถึงความสำคญั ของการนำกระบวนการวจิ ัยในช้นั เรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรแู้ ละ
แก้ปญั หาให้กบั ผู้เรยี น

จากทีก่ ล่าวมาขา้ งตน้ กลุ่มงานสอื่ นวัตกรรม เทคโนโลยแี ละสารสนเทศ จึงจัดทำกจิ กรรมส่งเสริมให้ครู
ศึกษาและพฒั นางานวิจยั ตามโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี วจิ ยั และสารสนเทศขน้ึ เพื่อส่งเสรมิ
สนบั สนุนให้ครูนำกระบวนการวจิ ยั ในชั้นเรยี นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรแู้ ละแกป้ ัญหาผ้เู รยี น เพ่ือพัฒนา
ยกระดบั คุณภาพการศกึ ษา โดยน้อมนำหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิ
พลอดลุ ยเดชมาเปน็ แนวทางในการดำเนนิ งาน

2. วตั ถปุ ระสงค์
เพอ่ื ส่งเสริมใหค้ รูมกี ารศกึ ษาวจิ ัยและพฒั นาการจัดการเรยี นรู้

9

3. เปา้ หมาย
3.1 เชิงปรมิ าณ
ครู ร้อยละ 90 มกี ารศกึ ษาวิจยั และพฒั นาการจดั การเรียนรใู้ นวชิ าท่ีตนเองรับผิดชอบ

3.2 เชงิ คณุ ภาพ
ครูสามารถแกป้ ญั หาในชั้นเรยี น และพฒั นาการจดั การเรยี นรขู้ องตนเองให้มปี ระสิทธิภาพมาก

ย่งิ ขน้ึ โดยใชก้ ารศึกษาวจิ ยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรยี นรใู้ นวชิ าท่ีตนเองรับผิดชอบ

4. กจิ กรรมและการดำเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนและวิธกี ารดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รบั ผดิ ชอบ

1 กิจกรรมสง่ เสรมิ ใหค้ รศู ึกษาและพัฒนางานวจิ ัย นางสาวสภุ าภรณ์ มุสิกวงศ์
ขั้นวางแผน (P)
1. ประชุมกรรมการเพอื่ วางแผนการดำเนินงาน พ .ค. 61
ขนั้ ดำเนนิ การ (D)
2. สำรวจปัญหาทพ่ี บในการจดั การเรียนรู้ และ พ.ค. 61 –
แนวทางการพัฒนาการจดั การเรียนรขู้ องครู มี.ค. 62
3. ครูดำเนนิ การแก้ปญั หาในชั้นเรยี นโดยใชก้ าร
วจิ ัยในช้นั เรยี น พ.ค. 61 –
4. ติดตามผลการดำเนินการ มี.ค. 62
5. ครจู ดั ทำรายงานวิจัยในชนั้ เรียน
ขน้ั ตรวจสอบประเมนิ ผล (C) มี.ค. 62
6. ประเมนิ ผลการดำเนินกิจกรรม
7. สรปุ และรายงานผลการดำเนนิ กจิ กรรม
ขัน้ ปรบั ปรุงแกไ้ ข (A)
8. นำผลการประเมินมาปรับปรงุ พฒั นาตอ่ ไป

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 1,000 บาท (หนึง่ พนั บาทถ้วน)

ท่ี กิจกรรม/รายการ งบดำเนินการ เงนิ นอก

1 กจิ กรรมสง่ เสริมให้ครศู ึกษาและ ค่าตอบแทน คา่ ใชส้ อย ค่าวสั ดุ รวม งบประมาณ
พฒั นางานวิจยั
1. ค่าวสั ดุอปุ กรณส์ ำหรับจดั ทำ - - 1,000 1,000
เอกสารสรปุ รายงานวจิ ยั ในชัน้ เรยี น - - 1,000 1,000

รวมเงินกจิ กรรมที่ 3

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถวั เฉล่ียจ่ายตามความเป็นจริง

10

6. สถานทด่ี ำเนินการ
โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

7. หน่วยงานทีเ่ กย่ี วข้อง
7.1 กล่มุ บริหารวชิ าการ
7.2 กล่มุ สาระการเรียนรู้ 8 กลมุ่ สาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น

8. งบประมาณ
8.1 เงินอุดหนุน เปน็ เงนิ 1,000 บาท
8.2 เงนิ กิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน เป็นเงิน ................. - .................บาท

8.3 เงนิ รายไดส้ ถานศึกษา เปน็ เงนิ ................. - .................บาท
8.4 เงินอื่น ๆ (ระบุ) ................. - ................. เป็นเงิน ................. - .................บาท

9. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธกี ารประเมนิ เคร่ืองมอื ทใ่ี ช้

ครู รอ้ ยละ 90 มกี ารศกึ ษาวจิ ยั - การสอบถาม 1. แบบสอบถามการพฒั นา
และพัฒนาการจดั การเรียนรใู้ น - ตรวจสอบรายงานวจิ ยั ในชนั้ เรียน งานวิจยั
วิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 2. แบบบนั ทกึ การสง่ งานวจิ ยั

10. ผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ
ครสู ามารถแก้ปญั หาในชนั้ เรียน และพัฒนาการจัดการเรยี นรู้ของตนเองใหม้ ีประสทิ ธิภาพมากยิ่งข้นึ

โดยใชก้ ารศึกษาวิจยั เพอ่ื พฒั นาการจัดการเรยี นรู้ในวิชาท่ีตนเองรับผดิ ชอบ

ลงช่ือ.................................................................

(นางสาวสภุ าภรณ์ มสุ กิ วงศ)์
ตำแหน่ง ครอู ัตราจา้ ง
ผู้เสนอกิจกรรม

ลงชื่อ.................................................................. ลงชอ่ื ..................................................................
(นางสาวกลุ ธดิ า สุวัชระกลุ ธร)
(นางสาวอรญั ญา ตลุ ยเมธี)
หวั หน้างานสื่อนวัตกรรรม เทคโนโลยี ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ
และสารสนเทศ
ผพู้ ิจารณากจิ กรรม ผู้พิจารณากจิ กรรม

11

ลงชอื่ .................................................................
(นายศริ ชิ ัย หอมดวงศร)ี

รองผ้อู ำนวยการโรงเรยี นมาบตาพุดพันพทิ ยาคาร
ผู้เห็นชอบกิจกรรม

ลงชื่อ............................................................................
(นายพรศกั ดิ์ ทพิ ยว์ งษท์ อง)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นมาบตาพุดพนั พิทยาคาร
ผูอ้ นุมตั ิกิจกรรม

12ภาคผนวก ข

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผูม้ ผี ลงานดเี ดน่ ประสบความสำเรจ็ เป็นท่ี
ประจักษ์เพอ่ื รบั รางวลั ทรงคณุ คา่ (OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลศิ

(BEST PRACTICE) ประจำปี 2561

18

ภาคผนวก ค

ภาพถา่ ยกิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE
ประจำปี 2561

19

ภาพถ่ายกิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี 2561

รองผอู้ ำนวยการสถานศึกษาขนาดใหญ่

นายศิรชิ ยั หอมดวงศรี รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ได้รับรางวลั OBEC AWARDS ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ดา้ นนวัตกรรมฯ ยอดเยีย่ ม

20

กล่มุ สาระการเรียนร้วู ิทยาศาสตร์

นางสาวกุลธดิ า สวุ ชั ระกุลธร ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ได้รับรางวลั OBEC AWARDS ระดับเหรียญทอง ชนะเลศิ
ดา้ นนวัตกรรมฯ ยอดเยีย่ ม ระดับม.ปลาย

นายสราวธุ แทน่ จินดารตั น์ ครโู รงเรียนมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร
ไดร้ บั รางวัล OBEC AWARDS ระดบั เหรียญเงิน
ด้านนวัตกรรมฯ ยอดเย่ยี ม ระดับม.ปลาย

21

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

นางสาวปภาวรินทร์ รัตน์วเิ ศษฤทธิ์ ครโู รงเรียนมาบตาพดุ พันพิทยาคาร
ได้รับรางวลั OBEC AWARDS ระดับเหรยี ญทอง ชนะเลิศ ด้านวิชาการยอดเยีย่ ม ระดบั ม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนร้ศู ลิ ปะ

นายธงไท จนั เต ครโู รงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ไดร้ ับรางวลั OBEC AWARDS ระดบั เหรยี ญทอง ชนะเลศิ ด้านวิชาการยอดเย่ยี ม ระดบั ม.ตน้

22

กลุม่ สาระการเรียนรสู้ ขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

นายบรรหาร ยง่ิ ประยูร ครโู รงเรยี นมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร
ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดบั เหรยี ญทอง ชนะเลศิ ดา้ นนวัตกรรมฯ ยอดเยยี่ ม ระดับม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณติ ศาสตร์

นางสำลี นราธาวา ครูโรงเรียนมาบตาพุดพนั พิทยาคาร
ได้รบั รางวัล OBEC AWARDS ระดับเหรียญเงนิ ด้านนวตั กรรมฯ ยอดเย่ยี ม ระดบั ม.ปลาย

23

กล่มุ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี

นางสาวอรอุมา ชา่ งปรุง ครโู รงเรยี นมาบตาพดุ พนั พิทยาคาร
ได้รบั รางวลั OBEC AWARDS ระดับเหรยี ญเงนิ ด้านวิชาการยอดเย่ยี ม ระดบั ม.ต้น

24

ภาพถา่ ยกจิ กรรมการประกวด Best Practice
ระดบั เขตพนื้ ท่กี ารศึกษา ประจำปี 2561

กลุม่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี

นายแมนสรวง เมนะเนตร ไดร้ ับรางวลั ระดบั เหรียญทอง ชนะเลิศ ดา้ นนวตั กรรมฯ ยอดเยี่ยม ระดบั ม.ต้น
นายเทวญั นราธาวา ไดร้ ับรางวัลระดับเหรยี ญทอง ชนะเลศิ ดา้ นนวัตกรรมฯ ยอดเยยี่ ม ระดับม.ปลาย

กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์

นายกติ ตศิ กั ด์ิ ปราบพาล ได้รับรางวัลระดบั เหรยี ญทอง ดา้ นนวตั กรรมฯ ยอดเยยี่ ม ระดบั ม.ปลาย

25

กลุ่มสาระการเรียนรสู้ ังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม

นายศกั ดน์ิ รินทร์ ยาวิชยั ได้รับรางวัลระดบั เหรียญทอง ดา้ นนวัตกรรมฯ ยอดเย่ียม ระดับม.ปลาย

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

26

นางสาวศุทธนิ ี ไชยนันทน์ ได้รบั รางวลั ระดบั เหรียญเงนิ ดา้ นนวัตกรรมฯ ยอดเย่ียม ระดับม.ต้น
นางสาวรชั ดาพร บตุ ะเขียว ได้รบั รางวลั ระดับเหรียญเงิน ดา้ นนวัตกรรมฯ ยอดเยย่ี ม ระดบั ม.ต้น

27

ภาคผนวก ง

งานวิจยั เร่ือง การศกึ ษาเข้าใจเกี่ยวกับการจดั การเรยี นรูแ้ บบ Active Learning
ของครโู รงเรยี นมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร จงั หวัดระยอง

33

ภาคผนวก จ

รายการวิจยั ในช้นั เรียนของครู ปีการศกึ ษา 2561

34

สรปุ จำนวนวจิ ยั ในชั้นเรียน และส่ือนวัตกรรม ประจำปกี ารศึกษา 2561
โรงเรียนมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ครูทง้ั หมด จำนวน (ร้อยละ) สอื่ นวัตกรรม
วจิ ัยในช้นั เรยี น
ภาษาไทย 16 16 (100)
สังคมศึกษาฯ 17 16 (100) 16 (94.12)
คณติ ศาสตร์ 14 16 (94.12) 14 (100)
วิทยาศาสตร์ 19 14 (100) 18 (94.74)
สขุ ศึกษาและพลศึกษา 8 18 (94.74) 8 (100)
ภาษาตา่ งประเทศ 20 8 (100) 20 (100)
ศลิ ปะ 7 20 (100) 7 (100)
การงานอาชีพฯ 9 7 (100) 8 (88.89)
การงานอาชพี (คอมพวิ เตอร์) 10 8 (88.89)
กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน 7 9 (90)
127 9 (90) 7 (100)
รวม - 7 (100)
คดิ เป็นร้อยละ 123
123 96.85
96.85

ลงช่ือ.................................................ผ้สู รปุ ข้อมูล ลงช่อื ................... ..............................
(นางสาวกลุ ธิดา สุวชั ระกุลธร) (นายศิริชยั หอมดวงศร)ี

หัวหน้างานสอ่ื นวตั กรรมเทคโนโลยีและวจิ ยั รองผอู้ ำนวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

ลงช่อื .................................................
(ดร.พรศกั ดิ์ ทพิ ยว์ งษท์ อง)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นมาบตาพุดพันพิทยาคาร

35

สรุปจำนวนวจิ ัยในชัน้ เรยี น แยกตามประเภทการพฒั นาผเู้ รียน ปีการศกึ ษา 2561
โรงเรยี นมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ พัฒนาผลสมั ฤทธ์ิ จำนวน (เรอ่ื ง) พัฒนาเจตคติ รวม
ทางการเรยี น แก้ปญั หา พฒั นาทกั ษะ
ภาษาไทย 2 พฤติกรรม กระบวนการ - 16
สงั คมศึกษาฯ 5 2 16
คณิตศาสตร์ 12 3 11 - 14
วทิ ยาศาสตร์ 12 27 2 18
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 4 -2 - 8
ภาษาต่างประเทศ 6 13 - 20
ศิลปะ - -4 - 7
การงานอาชีพฯ 3 2 12 1 8
การงานอาชพี (คอมพวิ เตอร)์ 1 16 3 9
กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น 2 31 - 7
47 14 8 123
รวม 38.21 32 6.50 100
คดิ เป็นรอ้ ยละ 16 52
13.01 42.28

ลงช่อื .................................................ผู้สรุปข้อมูล ลงชอ่ื ................... ..............................
(นางสาวกุลธิดา สุวชั ระกุลธร) (นายศริ ิชัย หอมดวงศรี)

หวั หน้างานส่อื นวตั กรรมเทคโนโลยีและวจิ ัย รองผอู้ ำนวยการกลมุ่ บริหารวิชาการ

ลงชอ่ื .................................................
(ดร.พรศักด์ิ ทพิ ย์วงษ์ทอง)

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นมาบตาพุดพันพทิ ยาคาร

36

รายการสื่อนวตั กรรม และวจิ ัยในช้นั เรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชอื่ – สกุล ตำแหนง่ สอ่ื และนวัตกรรม ภาคเรยี นที่ วจิ ยั ในช้นั เรยี น ภาคเรยี นที่
1 นางสาวปภาวรินท์ รัตนว์ ิเศษฤทธิ์ คศ.2 คูม่ อื การใช้แผนการจดั การเรยี นรู้ 2 2
การสอนภาษาไทยโดยใช้ การพฒั นาการเรียนการสอน
2 นางปวรศิ า แก้วพิลา คศ.3 กระบวนการ 5 ข้นั ตอน และ 2 ภาษาไทยโดยใชก้ ระบวนการเรียนรู้ 2
3 นางจนั ทร์เพ็ญ ภูพานเพชร คศ.2 เทคนคิ การใช้ผังกราฟิกรว่ มกบั 2 5 ขนั้ ตอนและเทคนคิ การใช้ผัง 2
4 นางพริ ิยา พบิ ูลบุญวัฒน์ คศ.2 การศึกษาผา่ นบทเรียนทม่ี ีตอ่ 2 กราฟิกรว่ มกบั การศกึ ษาผ่าน 2
5 นางสาวเบญจวรรณ สวา่ งภพ คศ.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นรู้และ 2 บทเรียนทม่ี ตี อ่ ผลสมั ฤทธิ์ทางการ 2
6 นางสาวณัฐปภสั ร์ โอชารส คศ.1 ความสามารถในการวเิ คราะห์ของ 2 เรยี นรแู้ ละความสามารถในการ 2
7 นายเกรยี งไกร วิลามาศ คศ.1 นักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 6 2 วเิ คราะห์ของนกั เรยี นช้ัน 2
โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พิทยาคาร มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 โรงเรยี นมาบตา-
8 นางสาวกฤษณา มณีจร คศ.1 เอกสารประกอบการเรยี นวรรณคดี 2 พุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง 2
9 นายธวัชชัย นิลสินที คศ.1 เรอ่ื ง กาพยห์ อ่ โคลงประพาสธาร 2 2
ทองแดง รายงานการพฒั นาเอกสาร
ประกอบการเรยี นวรรณคดี เร่อื ง
การพัฒนาทักษะการอา่ นคดิ กาพยห์ ่อโคลงประพาสธารทองแดง
วเิ คราะหข์ องนกั เรียน กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้
มธั ยมศึกษาปีท่ี 2
แบบฝึกทักษะการอา่ นเชงิ วิเคราะห์ การพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
โดยใช้รูปแบบ SQ4R เรื่องจากส่อื ตา่ ง ๆ ในวิชาภาษาไทย
พน้ื ฐาน ของนักเรยี นช้ัน
บทเรยี นออนไลนเ์ ร่ือง หัวใจชาย มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5
หนมุ่ การพัฒนาความสามารถการอ่าน
อยา่ งมวี ิจารณญาณ ของนักเรยี น
แบบฝึกการอ่านคดิ วเิ คราะหข์ อง ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวธิ ี
นกั เรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 5 สอนแบบ SQ4R
ส่ือประกอบกระบวนการจัดการ พฒั นาการอา่ นจบั ใจความสำคญั
เรียนร้เู ร่อื ง “โคลงส่ีสภุ าพ” โดยใชแ้ บบฝึกอ่านจับใจความ

ชดุ ฝกึ ทกั ษะการเขยี นเชงิ สำคัญวิชาภาษาไทย
สรา้ งสรรค์ เพอ่ื พฒั นาการเขียน
สำหรบั นกั เรยี นชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี การพฒั นาการอา่ นคดิ วเิ คราะหข์ อง
3 นกั เรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5
สำนวนโวหาร สภุ าษติ คำพงั เพย
การพฒั นากระบวนการจัดการ
เรียนรู้วรรณคดี เร่ืองหวั ใจชายหนมุ่
โดยใช้วิธกี ารบูรณาการ
กระบวนการจัดเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี
21 สำหรบั นกั เรยี นระดบั ช้ัน
มัธยมศกึ ษาปีที่ 4 โรงเรียนมาบตา-
พุดพนั พทิ ยาคาร

ศึกษาปญั หาการเขียนภาษาไทย
ของนกั เรยี นช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 3
ปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรยี นมาบตา-
พดุ พนั พทิ ยาคาร

การพฒั นาทักษะการเรียนรสู้ ำนวน

โวหารสภุ าษิต คำพงั เพย

37

รายการสือ่ นวตั กรรม และวิจัยในชนั้ เรียน ปีการศกึ ษา 2561 โรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาไทย

ช่ือ – สกลุ ตำแหน่ง ส่อื และนวัตกรรม ภาคเรยี นที่ วจิ ัยในชนั้ เรยี น ภาคเรยี นที่
10 นางสาวขวัญชนก ทองทพั ไทย คศ.1 การพัฒนาทักษะการเรยี นรู้เรอื่ ง 2 2
คำราชาศพั ท์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การพัฒนาการเขียนวิเคราะหก์ ารใช้
11 นางสาวรชั ณี แสวงดี คผช. 2 2
12 นางสาวกุลธดิ า นาคพิพัฒน์ คผช. การพฒั นาทักษะการอ่านจบั 2 โวหารภาพพจน์ โดยใชแ้ บบฝกึ 2
13 นายณรงค์เดช จนิ ตนา คผช. ใจความสำคัญโดยใช้เทคนคิ 5W 2 2
14 นางสาวจริยา จันทะแสน คผช. 1H 2 ทักษะ สำหรับนักเรยี นช้นั 2
ชดุ ความร้เู พลงพนื้ บา้ น
15 นางสาวเครอื ฟา้ วงศางาม คผช. 2 มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 โรงเรยี นมาบตา- 2
16 นายพนั ธวชั คฤคราช การแก้ปัญหาความสามารถการ 2 2
พนักงานฯ เขียนความเรียงโดยใช้แบบฝกึ หดั พุดพนั พทิ ยาคาร สังกดั สำนักงาน
ร่วมกับเบีย้ อรรถกร
Pop Up นทิ านอีสป เขตพ้นื ท่ีการศกึ ษามธั ยมศึกษา

การจดั การเรยี นรโู้ ดยใช้เกม เขต 18
KAHOOT เพอ่ื พัฒนาผลการเรยี นรู้
การพฒั นาทกั ษะการอา่ นจบั
การเปรยี บเทยี บความหมาย ใจความสำคญั โดยใชเ้ ทคนิค
“ภาษาถิ่นระยอง”กบั 5W1H
“ภาษากลาง” การพัฒนาส่ือการสอนภาษาไทย
โดยใช้เกมและเพลงของนกั เรียน
ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 3/13

การแก้ปัญหาความสามารถการ

เขยี นความเรยี งโดยใช้แบบฝึกหัด

ร่วมกบั เบยี้ อรรถกร

การพฒั นาความสามารถด้านการ
คดิ วิเคราะห์ของนักเรยี นช้ัน
มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชน้ วตั กรรม
การศึกษาชน้ั เรียน (Lesson
Study) และวธิ กี ารแบบเปิด
(Open Approach)
การพฒั นาความสามารถด้านการ
อา่ นจับใจความ ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่
3 โดยใช้การจดั กจิ กรรมกล่มุ
รว่ มมอื แบบ NHT
เปรยี บเทียบความหมาย “ภาษาถ่ิน
ระยอง” กบั “ภาษากลาง”

ขอ้ มูล ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2562

38

รายการส่ือนวัตกรรม และวิจยั ในช้นั เรยี น ปีการศกึ ษา 2561 โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ สังคมศกึ ษาฯ

ชอ่ื – สกุล ตำแหน่ง สอ่ื และนวัตกรรม ภาคเรียนที่ วจิ ัยในชัน้ เรียน ภาคเรยี นที่
1 นางสาวจารวุ รรณ ช่างเหล็ก 2 2
คศ.1 การสถาปนากรงุ รัตนโกสนิ ทร์ การพัฒนาผลการเรียนรปู้ ระวตั ศิ าสตร์
2 นางชญาภา บุญเลิศปฐวี - -
3 นางจรรยวรรธน์ จันทรภ์ ูมิ คศ.2 - 2 โดยใชก้ ระบวนการเรียนรูแ้ บบโครงงาน 2
คศ.2 ลักษณะท่ัวไปของทวปี แอฟริกา
4 นางกนกภรณ์ ถนอมวงศ์ 2 ร่วมกับวธิ กี าร 2
คศ.2 แบบฝกึ พัฒนาการเรียนการสอน
5 นางสาวศรญั ญา หมสู โี ทน หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 1 เครอื่ งมือทาง ทางประวตั ศิ าสตร์ สำหรับนักเรยี นชั้น
ภมู ิศาสตร์ วชิ า สงั คมศกึ ษา 2
(ส 31102) ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4 มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4
โรงเรียนมาบตาพุดพันพทิ ยาคาร
-
คศ.2 สื่อ Power Point ประกอบการ การเปรียบเทยี บผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น
สอน เรื่อง การออม วิชาสังคมศกึ ษาของนกั เรยี นช้นั
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 เร่ือง โลกของเรา
(ทวปี ยโุ รป ทวปี แอฟริกา ทวปี เอเชยี )
ด้วยวธิ กี ารสอบยอ่ ยทกุ สัปดาห์กบั วิธี
ทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรยี น
ทัศนคตขิ องนักเรียนระดบั มัธยมศึกษาปี
ท่ี 4/7 โรงเรียนมาบ-ตาพดุ พนั พทิ ยา
คาร ทมี่ ตี ่อวชิ าสังคมศกึ ษา 2 (ส
31102) สาระการเรียนรูภ้ ูมิศาสตร์

2 การใช้วธิ กี ารสอนแบบบทบาทสมมติ 2
ของนกั เรียนช้นั มัธยมศึกษา ปที ่ี 5/5

6 นางสาวเสาวลักษณ์ รน่ื มณี คศ.2 วนั สำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรยี น 2
7 นางสาวสุนสิ า ศรอี สั ดร
8 นายสรเพชร บวั สุข คศ.1 การเรยี นรูผ้ า่ น Powerpoint และ ไมต่ รงตามเวลาของนกั เรียนชนั้
9 นางสาวนภิ าพร คำมงุ คณุ ตอบคำถาม เรือ่ ง การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิ มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 รายวชิ าสังคมศกึ ษา

คศ.1 พุทธประวตั ิ โดยการเสริมแรงเชิงบวก

คศ.1 พฒั นาการทางประวตั ศิ าสตร์ของ 2 การปรบั เปลีย่ นพฤติกรรมด้านความ 2
ทวปี ยุโรป
รบั ผิดชอบของนักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปี

ที่ 6/7

2 การใช้แบบฝกึ ทกั ษะพัฒนาผลสมั ฤทธิ์ 2

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เร่อื งพทุ ธประวตั ิ ของ

นกั เรียนช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1

2 การเปรียบเทยี บผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน 2

เร่อื งพฒั นาการทางประวตั ศิ าสตรท์ วีป

ยโุ รป ของนกั เรยี นช้ัน ม.3 ระหว่างกลมุ่

นักเรยี นทีเ่ รยี นโดยใชบ้ ทเรียนสำเรจ็ รูป

กับการสอนแบบบรรยาย

(lecture method) ปีการศกึ ษา 2561

โรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร

39

รายการสอ่ื นวัตกรรม และวจิ ัยในชั้นเรียน ปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรียนมาบตาพุดพนั พิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ สงั คมศกึ ษาฯ

ชอื่ – สกุล ตำแหนง่ ส่อื และนวัตกรรม ภาคเรยี นที่ วิจยั ในช้นั เรียน ภาคเรยี นที่
10 นางสาวจนิ ตนา ธงไชย 2 2
คศ.1 ศาสนาในประเทศไทย การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
11 นางสาวจนิ ตนา วงศค์ ำจนั ทร์ 2 2
12 นายศกั ดนิ์ รนิ ทร์ ยาวชิ ยั คศ.1 จกิ๊ ซอวภ์ าพสถานที่สำคัญของทวีป 2 และผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น 2
เอเชยี
13 นายปยิ ะวัฒน์ บุญบำรุง 2 รายวชิ า ส23106 พระพทุ ธศาสนา 2
คผช. นวัตกรรมเกมการเรยี นรสู้ ่งเสริม
14 นางสาวปรียาภรณ์ เวียงสมุทร ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง 2 ของนกั เรียนช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 2
ประวัตศิ าสตร์
15 นางสาวสทุ ธาทพิ ย์ ถนอมวงค์ 2 ดว้ ยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ 2
16 นางสาวประภาพรรณ มาลัยวงศ์ คผช. การพฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ 2 2
ของผู้เรียน ปญั หาเป็นฐาน (Problem-based
17 นางสาวณชิ ทชิ า ช่างบุ 2 2
คผช. สอื่ การเรยี นรู้เปดิ ปา้ ยทายภาพ Learning : PBL)

คผช. Magic Box ทศั นคตทิ ่มี ีต่อวิชาภูมศิ าสตรข์ อง

คผช. การจดั การเรยี นรู้แบบร่วมมอื นักเรียนช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1
(Cooperative Learning) ด้วย การศึกษาพัฒนาการทักษะการคดิ
เทคนิคจ๊กิ ซอว์ (Jigsaw) ดว้ ยการจัดกระบวนการเรยี นรูแ้ บบ
มีส่วนร่วมของนักเรยี นช้นั
พนกั งานฯ ส่อื Power Point ประกอบการ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 โรงเรยี นมาบตา-
สอนเรอื่ งทวีปออสเตรเลยี และ พุดพนั พิทยาคาร อำเภอเมือง
โอเชียเนยี จังหวัดระยอง
การพัฒนาทกั ษะการคดิ วเิ คราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 1/1
โรงเรียนมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร
โดยใชก้ จิ กรรมการเรียนการสอน
แบบกลมุ่ ร่วมมอื GI (Group
Inverstigation)

การพัฒนาทักษะการคดิ แกป้ ัญหา

นักเรยี น วชิ าประวตั ิศาสตร์

ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 5 ด้วย

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

โดยใชโ้ ครงงานเป็นฐาน (Project-

Based Learning : PBL)
การพฒั นาทกั ษะกระบวนการ
ทำงานกลมุ่ ของนักเรียนช้ัน
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2/3

ผลการจดั การเรียนรแู้ บบร่วมมอื

(Cooperative Learning) ดว้ ย

เทคนิคจก๊ิ ซอว์ (Jigsaw) ในรายวิชา

พระพทุ ธศาสนา ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี

2/8 โรงเรยี นมาบตาพดุ พันพิทยา-

คาร

การพัฒนาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน

วชิ าสงั คมศกึ ษา 2 ของระดับช้นั

มัธยมศกึ ษาปีที่ 1/9

ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 22 มีนาคม 2562

40

รายการสื่อนวัตกรรม และวจิ ยั ในชั้นเรยี น ปีการศกึ ษา 2561 โรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ช่ือ – สกุล ตำแหนง่ สอื่ และนวัตกรรม ภาคเรียนที่ วจิ ัยในชั้นเรียน ภาคเรยี นท่ี
1 นางสำลี นราธาวา คศ.2 แบบฝกึ ทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง 2 การสอนซ่อมเสริม เรอื่ ง ความ 2
2 นางยพุ า อนิ ทรเ์ พชร์ คศ.2 จำนวนเชงิ ซ้อน 2 นา่ จะเปน็ โดยใช้แบบฝกึ ทกั ษะ 2
3 นางสาวเตือนใจ ช่ืนศริ ิ คศ.2 2 สำหรบั นกั เรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2
4 นายเฉลมิ วุฒิ วรเวช คศ.1 แบบฝกึ ทกั ษะคณติ ศาสตร์ รากท่ี n 2 5/2 2
5 นางสาวอรวรรณ คลา้ มแสง คศ.1 ในระบบจำนวนจรงิ 2 2
เอกสารประกอบการสอนเร่อื ง เลข การพฒั นาแบบฝกึ ทักษะ
6 นางสาวกันตพร ขาวแพร คศ.1 ยกกำลงั ระดับช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 1 2 2
คณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกำลัง
7 นางสาวเสาวนยี ์ เชื้อเมอื งพาน คศ.1 เอกสารประกอบการเรยี นรายวิชา 2 2
8 นางสาวกาญจนา พเิ นตร คศ.1 คณติ ศาสตร์ เรอื่ ง สถติ ิ 2 การพฒั นาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน 2
9 นางสาวสทุ ธมิ าศ ศรบี า้ น คผช. แบบฝึกเสริมทกั ษะ เรือ่ งทฤษฎีบท- 2 2
พที าโกรสั ของนกั เรยี นโดยใชเ้ อกสาร
10 นางสาวยุภาวรรณ วงแหวน คผช. 2 2
ชุดการสอนโดยใช้วฏั จกั รการสืบ ประกอบการสอน เร่อื ง เลขยก
เสาะหาความรู้ เรอื่ ง วงกลม
กำลัง
การพัฒนาชุดการสอน เร่อื งการ รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน
เขยี นแผนภาพเวนน-์ ออยเลอร์ ของ เรือ่ งสถิติ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3
นกั เรยี นช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 4 โรงเรยี นมาบตาพุดพันพทิ ยาคาร
เอกสารประกอบการสอน การเปรยี บเทยี บผลสัมฤทธทิ์ างการ
เรียนกอ่ นเรียนและหลังเรียน จาก
แบบฝกึ ทักษะ เรือ่ ง ความนา่ จะ การใชแ้ บบฝึกเสรมิ ทักษะ เรือ่ ง
เป็น ทฤษฎบี ทพที าโกรัส ของนักเรยี น
ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 2 โรงเรยี นมาบ-
เส้นทางเศรษฐี ตาพดุ พันพิทยาคาร

การศึกษาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน

เรอ่ื ง วงกลม ของนกั เรียนชั้น

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 ทไี่ ด้รับการ

จดั การเรยี นรโู้ ดยใชว้ ฏั จกั รการสบื

เสาะหาความรู้
การแกไ้ ขผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน
เรอ่ื ง การเขยี นแผนภาพเวนน-์ ออย
เลอร์ โดยการสอนซ่อมเสรมิ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
การเปรยี บเทยี บผลสมั ฤทธ์ิทางการ
เรยี น เรื่องการประประยกุ ต์ของ
สมการเชิงเสน้ ตัวแปรเดียว โดยการ
ใชแ้ บบฝกึ ทักษะ

การพัฒนาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ เรือ่ ง ความ

น่าจะเป็น ของนักเรยี นชั้น

มธั ยมศึกษาปีท่ี 3/3 จำนวน 43

คน โดยใช้แบบฝกึ ทักษะ

การพฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยใช้แนวการจดั การเรยี นรแู้ บบ

หอ้ งเรียนกลบั ด้าน (Flipped

Classroom)

41

รายการส่อื นวัตกรรม และวิจยั ในชั้นเรยี น ปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พิทยาคาร

กล่มุ สาระการเรียนรู้ คณติ ศาสตร์

ชอื่ – สกุล ตำแหน่ง สือ่ และนวตั กรรม ภาคเรยี นท่ี วิจยั ในช้ันเรียน ภาคเรยี นท่ี
11 นางสาวพิมพศ์ ริ ิ กลดั กระยาง 2 2
คผช. เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การศึกษาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน
12 นางสาวสาลินี ใจสอาด 2 วิชาคณติ ศาสตร์ โดยใช้เอกสาร 2
การวิเคราะหข์ ้อมูลเบื้องตน้ ประกอบการเรยี น เรื่อง การ
13 นายพงษธ์ นติ โถทอง 2 วิเคราะหข์ อ้ มูลเบอ้ื งต้น ช้ัน 2
14 นายอนชุ ิต หอมแกน่ จันทร์ คผช. รปู เรขาคณิตทีป่ ระกอบขึน้ จาก 2 มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 2
ลูกบาศก์ การพัฒนาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น
รายวิชาคณติ ศาสตร์ เรื่อง รปู
คผช. แบบฝึกทกั ษะกระบวนการทาง เรขาคณติ ท่ปี ระกอบข้ึนจาก
ลกู บาศกข์ องนกั เรยี นชน้ั
คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วน มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1/7 โดยใชส้ อ่ื
ตรีโกณมิติ ลูกบาศก์

คผช. แบบฝึกทกั ษะคณติ ศาสตร์ เรอ่ื ง ผลการใช้แบบฝึกทกั ษะ
การบวก การลบ การคณู และการ
หาร จำนวนเต็ม คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราสว่ น

ตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้นั

มธั ยมศึกษาปที ี่ 3

ผลการใช้แบบฝึกทักษะ
คณติ ศาสตร์ เพ่ือพฒั นาทักษะวิชา
คณิตศาสตรเ์ ร่อื ง การบวก การลบ
การคูณ และการหารจำนวนเต็ม
ของนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 1/6

ขอ้ มลู ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562

42

รายการสอ่ื นวัตกรรม และวจิ ยั ในชนั้ เรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์

ช่ือ – สกลุ ตำแหน่ง ส่อื และนวัตกรรม ภาคเรยี นที่ วิจัยในชนั้ เรียน ภาคเรยี นท่ี
1 นางสาวบญุ รุ่ง บญุ อากาศ คศ.2 กจิ กรรมการเรยี นรสู้ ่วนประกอบ 2 ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนวิชา 2
ของดอกโดยใช้รปู แบบ Active วทิ ยาศาสตรด์ ้วยการเรยี นรแู้ บบ
2 นายพิษณุ พลู กิจ คศ.3 learning - กระบวนการกลุ่มในชั้นเรียน -
3 นางสวุ ัฒนา สนน่ั ไทย คศ.3 2 ของนักเรยี นระดับชนั้ มธั ยมศึกษา 2
4 นางจริ าภรณ์ ภูส่ งิ ห์ คศ.3 - 2 ปที ี่ 1/3 2
5 นางสาวกลุ ธดิ า สวุ ัชระกุลธร คศ.3 แบบฝึกทกั ษะการคำนวณ เรือ่ ง 2 2
พลงั งานไฟฟา้ ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 -
6 นางสาวสุปราณี ศรวี ิชา คศ.3 เกมโดมโิ นจบั คู่ภาพสญั ลกั ษณ์ธาตุ 2 การพัฒนาทกั ษะการคำนวณ 2
7 นางสาวนพมาส โรตมนนั ทกฤต คศ.2 ภาษาไทยกับคำสญั ลักษณ์ธาตุ 1 พลงั งานไฟฟ้า ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 1
ภาษาองั กฤษ
8 นางเกศราภรณ์ เทพแก้ว คศ.2 กจิ กรรมการเรยี นรูท้ ่ใี ชป้ ญั หาเป็น 2 รายงานผลการพฒั นาผลสัมฤทธ์ิ 2
9 นายสราวุธ แท่นจนิ ดารัตน์ คศ.2 ฐานเชื่อมโยงกบั แนวคดิ สะเต็ม 2 ทางการเรยี นวชิ าเคมพี ้นื ฐาน 2
ศึกษา เรื่อง ของไหล เพื่อส่งเสรมิ
10 นางสาวสุพตั รา ใจตงั้ คศ.2 ความสามารถในการแก้ปญั หาของ 2 การพฒั นาการจดั กจิ กรรมการ 2
นักเรยี นชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 เรยี นรู้ที่ใชป้ ญั หาเป็นฐานเชือ่ มโยง
กบั แนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ของ
ชุด Small Lab Kit เรอ่ื ง ไหล เพ่ือสง่ เสริมความสามารถใน
โภชนาการและอาหารอาเซยี น ชั้น การแกป้ ัญหาของนักเรยี นช้นั
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
รายงานการพัฒนาชดุ Small Lab
การพฒั นาชดุ การเรียนรูเ้ รอ่ื ง Kit เรอื่ งโภชนาการและอาหาร
โครงสรา้ งอะตอม สำหรบั นกั เรยี น อาเซียน ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 วชิ า
มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 วทิ ยาศาสตร์
การศึกษาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน
โมเดลระบบสรุ ยิ ะ วชิ าวิทยาศาสตรพ์ นื้ ฐาน 1
ว 21101 โดยใช้ชดุ การเรียนร้เู รื่อง
การพัฒนาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น โครงสร้างอะตอม ของนกั เรียนชั้น
และทกั ษะการสบื เสาะทาง มัธยมศึกษาปที ่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
วิทยาศาสตรด์ ว้ ยการจัดการเรียนรู้ การศึกษา 2561
แบบสบื เสาะความรู้ โดยใช้ชุด ผลของการจดั การเรยี นร้โู ดยใช้
ปฏิบตั กิ ารเคมีแบบยอ่ สว่ น เรื่อง แบบจำลองเป็นฐานทีม่ ตี อ่ มโนมติ
ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชัน้ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
มธั ยมศึกษาปีที่ 6 และทกั ษะการสบื เสาะทาง
วงจรไฟฟ้าในบ้าน วิทยาศาสตรด์ ว้ ยการจดั การเรียนรู้
แบบสืบเสาะความรู้ โดยใชช้ ดุ
ปฏบิ ตั ิการเคมแี บบย่อส่วน เร่ือง
ไฟฟ้าเคมี สำหรบั นกั เรียนชน้ั
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6
ศกึ ษาความพงึ พอใจตอ่ การเรียน
เรื่อง ไฟฟา้ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที ี่ 3 ทเ่ี รยี นแบบ
วฏั จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น

43

รายการส่อื นวัตกรรม และวจิ ยั ในช้นั เรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พิทยาคาร

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์

ชอ่ื – สกลุ ตำแหนง่ สือ่ และนวัตกรรม ภาคเรียนที่ วจิ ยั ในชนั้ เรียน ภาคเรยี นที่
11 นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ คศ.2 บทเรยี นบนเครือขา่ ยอินเทอร์เนต็ 2 2
ดว้ ย QR-Code หน่วยการเรยี นรู้ การพัฒนาการเรยี นการสอนวิชา
12 นางสุภาภรณ์ ช่วยอนิ ทร์ คศ.1 เรือ่ ง กมั มันตภาพรังสีและพลังงาน 2 วิทยาศาสตร์ เรอ่ื ง กัมมนั ตภาพรังสี 2
13 นายวชั ระ ประโพธศ์ิ รี คศ.1 นิวเคลียร์ ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 - และพลังงานนิวเคลยี ร์ โดยใช้ -
14 นางสาวพรรัมภา แสนวิเศษ คศ.1 2 บทเรยี นบนเครือขา่ ยอนิ เทอรเ์ น็ต 2
15 นายปรพิ ันธ์ หมนั่ คา้ คศ.1 การสรา้ ง DNA รคี อมบแิ นนท์ 2 ดว้ ย QR-Code สำหรบั นกั เรียนชั้น 2
- มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 โรงเรยี นมาบตา-
16 นางสาวเพยี งใจ อนิ หงสา คผช. 2 พดุ พันพทิ ยาคาร 2
การประดิษฐเ์ รอื แลน่ โดยใช้สารเคมี
17 นายวชั ระ มาเพชร คผช. ในชีวิตประจำวนั 2 การจดั การเรยี นการสอนแบบกลุ่ม 2

18 นายพีรวุฒิ ยง่ิ นอก คผช. การใชห้ อ้ งเรยี นกลับดา้ นรว่ มกับ 2 นำเสนองาน 2
การเรียนรู้แบบร่วมมอื
19 นายภัทร วฒั นโยธิน คผช. 2 - 2
กจิ กรรมการเกิดลม
การพฒั นาผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน
ชดุ แบบฝึกทกั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ วิชาวทิ ยาศาสตรพ์ ้ืนฐาน เรอื่ ง
ของนกั เรยี นชัน้ ประถมศกึ ษาชั้นปีท่ี ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การสอนด้วย
1 รปู แบบซปิ ปา

พัฒนาแบบการสอนวชิ าฟิสกิ ส์ การจัดการเรียนการสอนด้วย
เรอื่ ง ไฟฟา้ และแม่เหลก็ ไฟฟา้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กิจกรรมการเรยี นการสอน
แบบจาํ ลองโครงสรา้ งภายในของ ร่วมกับห้องเรยี นกลบั ดา้ น เรอื่ ง
โลกตามแนวทางสะเตม็
ชีวิตกับสิง่ แวดลอ้ ม นกั เรียน

ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6

“การพฒั นาทกั ษะกระบวนการทาง
วทิ ยาศาสตร์โดยใช้การจัดกจิ กรรม
การเรยี นรปู แบบ PBL (Project
Based Leaning)” ในวิชาโครงงาน
วทิ ยาศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น
วชิ าชีววทิ ยา เรือ่ ง การเจรญิ เตบิ โต
ของพืช ของนักเรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษา
ปีท่ี 4 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรแู้ บบใช้ปญั หาเป็นฐาน
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น
และความสามารถในการแกโ้ จทย์
ปญั หาทางฟสิ ิกส์ของนกั เรียนชน้ั
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัด
กจิ กรรมการเรียนรูต้ ามแนวคดิ การ
แก้ปญั หาของโพลยาร่วมกนั เทคนิค
การระดมสมอง

การพัฒนาทักษะการเรยี นรูผ้ า่ น
กิจกรรม สะเตม็ แบบจำลอง
โครงสรา้ งภายในของโลก

ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 22 มีนาคม 2562

44

รายการส่อื นวตั กรรม และวจิ ัยในช้นั เรยี น ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาบตาพดุ พันพิทยาคาร

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

ชื่อ – สกลุ ตำแหน่ง สอื่ และนวัตกรรม ภาคเรียนท่ี วจิ ยั ในชัน้ เรียน ภาคเรยี นท่ี
1 นายบรรหาร ย่งิ ประยูร คศ.3 การเดินพรอ้ มการต่อยหมัดโดยการ 2 2
ใช้เสน้ ตัดตามแนวแกน X,Y เพ่อื ให้ การแก้ปัญหาการเดนิ พรอ้ มการ
2 นางสาวฐณิ ิชดา ช่างบุ คศ.2 ทรงตวั ไดด้ ีระหวา่ งการเดนิ ตอ่ ย 2 ตอ่ ยหมดั โดยการใช้เสน้ ตดั ตาม 2
3 นายธนพล วรรณธ์ รรม คผช. หมัด 4 ทิศทาง 2 แนวแกน X,Y เพื่อใหท้ รงตวั ได้ดี 2
4 นายอาวกาศ คำมูล คผช. ชุดการสอนบัตรคำ 2 ระหว่างการเดนิ ต่อยหมัด 4 ทศิ ทาง 2
ของนักเรยี นระดบั ช้ันมัธยมศึกษา
5 นายวทิ ยา ศรบี ญุ เรือง คผช. แบบฝึกทกั ษะยืดหยุ่นพน้ื ฐาน 2 ปที ่ี 2/2 2
6 นายพรชัย วรรณศิริ คผช. 2 2
7 นายณทั ชยั คำแพง คผช. ป้ายประกอบการจัดกิจกรรมการ 2 การพฒั นาในการเรยี นรู้เรือ่ งอาหาร 2
เรียนรู้ และโภชนาการ โดยใช้ชุดการสอน
8 นายวรายุทธ สาระคำ พนักงานฯ 2 แบบบัตรคำของนกั เรยี นช้ัน 2
เกทบอล กฬี าใหมส่ ำหรบั ทกุ คน มัธยมศึกษาปที ี่ 1/12

รัว้ กระโดด การศกึ ษาผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี น
ทักษะม้วนหลังของนักเรยี นชั้น
แบบฝึกทักษะการอันเดอร์ลกู มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 โดยใชว้ ิธกี าร
วอลเลยบ์ อล สอนแบบร่วมมอื กนั เรยี นรู้ แบบ
กล่มุ ร่วมมือแข่งขัน TGT
การฟื้นคนื ชีพ cpr
ผลของการจดั การเรยี นการสอน
ด้วยวธิ กี ารใชก้ ารแสดงบทบาท
สมมติที่มตี ่อผลสัมฤทธ์กิ ารเรียน
เรอ่ื งรทู้ นั การลว่ งละเมิดทางเพศ
ของนักเรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 2
โรงเรยี นมาบตาพดุ พันพิทยาคาร

การพฒั นาและฝกึ ทักษะเซปัก
ตะกรอ้ โดยการใช้แบบฝึกขน้ั
พ้นื ฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที ่ี 3/12 ปกี ารศึกษา 2561

การศกึ ษาผลของการฝกึ การเต้นแอ
โรบิกตามผู้นำเต้นทม่ี ีผลต่อการเต้น
แอโรบกิ ขน้ั พนื้ ฐาน ของนักเรียน
โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พิทยาคาร

การศึกษาผลสมั ฤทธ์ใิ นการเรยี น
ทกั ษะการเสิรฟ์ ลกู วอลเลย์บอล
ของนักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3
โดยใชว้ ิธีการสอนแบบรว่ มมอื กนั
เรียนรู้ แบบแบ่งกลุ่มผลสมั ฤทธ์ิ
(STAD)

การพัฒนาทกั ษะพืน้ ฐานการเลน่
ฟตุ บอลโดยใช้ชดุ กิจกรรมการ
เรยี นรู้ทเี่ น้นทกั ษะปฏบิ ัติ
ชน้ั มัธยมศึกษาชนั้ ปที ี่ 2

ข้อมลู ณ วันที่ 17 มนี าคม 2562

45

รายการส่ือนวัตกรรม และวจิ ยั ในชั้นเรียน ปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรียนมาบตาพุดพนั พิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล ตำแหนง่ สือ่ และนวตั กรรม ภาคเรียนที่ วจิ ัยในชนั้ เรียน ภาคเรยี นท่ี
1 นางสาวศทุ ธนิ ี ไชยนนั ทน์ คศ.1 การใชป้ า้ ยสญั ลักษณ์จากหนิ เพ่อื 2 การฝึกเขียนคำศัพทภ์ าษาอังกฤษ 2
2 นางกัญชลกิ า บุญญาศริ วิ ฒั น์ คศ.3 การสอื่ สาร 2 จากแบบฝกึ ของนกั เรยี นชั้น 2
3 นางสาวแกว้ ตา ติสันเทยี ะ คศ.2 2 มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 2
4 นางสาวสริ สิ พุ าวรรณ ชุมเจริญ คศ.2 การพัฒนาทักษะการอา่ น 2 เพ่ือพฒั นาทักษะการอ่าน 2
5 นางนีรนชุ เคนวิเศษ คศ.2 หนงั สือพมิ พ์ภาษาอังกฤษของ 2 หนังสือพิมพภ์ าษาอังกฤษของ 2
นกั เรยี นช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 6/5 นักเรยี นชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ปี
6 นางสาวลดาวลั ย์ สตั ยาพันธุ์ คศ.2 1 การศกึ ษา 2561 1
Clothes and fashion แบบฝึกทกั ษะเพือ่ พัฒนาการอ่าน
7 นางสาวโสภาพรรณ นามโสภา คศ.1 2 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขา้ ใจของ 2
8 นางสมุ าลี วังทรายทอง คศ.1 Comparison of Adjectives 2 นักเรยี นช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 2
9 นางสาวมนชั ญา มาตยา คศ.1 2 การพฒั นาการจดจำคำศพั ท์ 2
Job Advertisements ภาษาองั กฤษเก่ียวกับคำนามนบั
ไม่ได้ของนักเรยี นชั้นมธั ยมศึกษา
การใชช้ ุดแบบฝึกหดั การอา่ นสะกด ปที ี่ 3
คำ โดยวิธีการเทยี บเสยี งตวั อักษร การพฒั นาทกั ษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือแกป้ ญั หานกั เรียน ภาษาอังกฤษของนกั เรียนช้ัน
ขาดทักษะการสะกดคำศพั ท์ มธั ยมศึกษาปีท่ี 4/2 โดยใช้เเบบฝึก
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชนั้ เสรมิ ทักษะการอ่านชุด Job
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปี Advertisements
การศึกษา 2561 การแกป้ ัญหานกั เรยี นขาดทักษะ
ส่ือการสอน power point เรอ่ื ง การสะกดคำศพั ท์ภาษาอังกฤษโดย
Synonyms ใช้แบบการเทียบตวั อักษร ของ
นักเรียนชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4
การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรยี นรภู้ าษาญ่ีปนุ่ โดยใช้รูปแบบการ การแกป้ ญั หาการอ่านจบั ใจความ
เรียนแบบร่วมมือ เทคนคิ TGT ภาษาอังกฤษ โดยใชแ้ บบฝกึ การ
อ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
แผนการจดั การเรยี นรู้เชงิ รกุ และ นักเรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 4/8
ชดุ ฝกึ ทักษะ เร่อื ง Verb to have การสรา้ งชดุ กจิ กรรมการเรียนเพอื่
พัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นสำหรบั นักเรียนชน้ั
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1
การเปรียบเทียบผลสมั ฤทธิท์ างการ
เรยี นของนักเรียนช้ันมธั ยมศกึ ษาปี
ที่ 2/2 โรงเรยี นมาบตาพดุ พัน
พทิ ยาคาร โดยใช้กระบวนการการ
จัดการเรยี นรู้เชิงรกุ (Active
Learning) และชุดกิจกรรมเร่ือง
Present Perfect

46

รายการสื่อนวตั กรรม และวจิ ัยในชั้นเรยี น ปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ชอื่ – สกุล ตำแหนง่ สอ่ื และนวตั กรรม ภาคเรียนท่ี วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรยี นท่ี
10 นางสาวรัชดาพร บตุ ะเขียว คศ.1 ชดุ ฝกึ Speaking Cards 1 1
11 นางสาวณฐั พร จันเทพา คศ.1 (Improving the Speaking Skill 2 การพฒั นาความสามารถดา้ นการ 2
12 นางสาวธนาภรณ์ พรชยั กุล คศ.1 by Speaking Cards) 2 พูดภาษาองั กฤษโดยใช้ชุดฝึก 2
13 นางสาวปาลิดา ชยั วลั ลา คศ.1 2 Speaking Cards 2
ชดุ ฝกึ ทักษะการอา่ นออกเสยี งพิน (Improving the Speaking Skill
14 นางสาวบุษยา โถทอง คศ.1 อินโดยโดยใช้ชุดฝกึ ทกั ษะการอา่ น 2 by Speaking Cards) 2
ออกเสียงพินอนิ ของนกั เรียนชั้น
15 นางสาววภิ าดา บัณฑติ ยผ์ ล คผช. มธั ยมศึกษาปีที่ 4 2 การพฒั นาการออกเสยี งพนิ อนิ โดย 2
16 นางสาวจริ าพร เขือ่ นเพช็ ร คผช. Jobs and Occupations 2 ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสยี ง 2
17 นางสาวณฐั ธยาน์ บุญฤทธิ์ คผช. 2 พินอินของนกั เรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปี 2
18 นางกัญญาพชั ร เอาเทพ คผช. แผนการจดั การเรยี นรเู้ ชิงรกุ และชดุ 2 ที่ 4 2
กจิ กรรม เรอ่ื ง Verb
การแกไ้ ขปญั หานักเรียนท่ีไม่
แผนการจดั การเรยี นรเู้ ชิงรุกและชดุ สามารถจดจำคำศพั ท์ได้ โดยใช้
กจิ กรรม เรือ่ ง Subject Pronoun สมุดสะสมศัพท์

การใช้ App Application QR การเปรยี บเทียบผลสัมฤทธทิ์ างการ
code Monkey มาเปน็ สือ่ ในการ เรยี นของนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปี
จดจำคำศัพทภ์ าษาจนี ที่ 2/4 โรงเรยี น มาบตาพดุ พัน
พิทยาคารโดยใช้กระบวนการการ
Irregular Verbs จดั การเรยี นรู้เชงิ รกุ (Active
Learning) และชดุ กจิ กรรมเร่อื ง
การใชแ้ อพพลิเคชนั่ Quizlet เพ่ือ Present Perfect
พฒั นาและเพ่ิมพูนคำศพั ท์
ภาษาองั กฤษของนักเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ส่อื กระดาษ (บตั รคำ, บัตรภาพ) : เรียนของนกั เรียนชั้นมธั ยมศึกษาปี
Sport for all ที่ 2/3 โรงเรียนมาบตาพุดพัน
พิทยาคารโดยใชก้ ระบวนการการ
จดั การเรยี นร้เู ชงิ รุก (Active
Learning) และชุดกิจกรรมเรอื่ ง
Present Perfect

การพฒั นาทักษะการพดู ภาษาจนี
ด้วยเทคนิคสุนทรพจนโ์ ดยใช้
Google Classroom ของนกั เรยี น
ระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4/5
โรงเรียนมาบตาพุดพนั พิทยาคาร

การใช้แบบฝึกทกั ษะการเขียนเรื่อง
Daily Routineเพ่อื พัฒนาทักษะ
การเขยี นสำหรับนกั เรียนชนั้
มัธยมศึกษาปีที่ 1

การใชแ้ อพพลเิ คช่ัน Quizlet เพอ่ื
พัฒนาและเพ่ิมพนู คำศพั ท์
ภาษาอังกฤษของนกั เรยี น

การพัฒนาทกั ษะการอ่านออกเสียง
ภาษาองั กฤษของนักเรยี นช้นั
มธั ยมศึกษาท่ีท่ี 3/6

47

รายการสอ่ื นวตั กรรม และวิจยั ในชนั้ เรียน ปีการศกึ ษา 2561 โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ

ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง สื่อและนวตั กรรม ภาคเรยี นที่ วจิ ยั ในชั้นเรียน ภาคเรยี นท่ี
19 นางสาวกานดา โบบทอง คผช. สือ่ กระดาษ (บัตรคำ, แถบประโยค) 2 การพฒั นาทักษะภาษาองั กฤษโดย 2
: Past simple tense ใชช้ ดุ แบบฝึกเสริมทกั ษะ
20 นางสาวสภุ าภรณ์ มุสกิ วงศ์ คผช. 2 ภาษาองั กฤษ 2
บันไดงู พาเพลิน
การพัฒนาความสามารถในการ

จดจำตัวอกั ษรคนั จโิ ดยใช้

กระบวนการ Association

Method ของนักเรียนชนั้

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/6

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562

48

รายการสือ่ นวตั กรรม และวิจยั ในช้นั เรียน ปีการศกึ ษา 2561 โรงเรียนมาบตาพดุ พันพิทยาคาร

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ

ชอ่ื – สกุล ตำแหนง่ ส่อื และนวัตกรรม ภาคเรียนท่ี วจิ ัยในช้ันเรียน ภาคเรยี นท่ี
1 นายธงไท จนั เต คศ.2 การพฒั นาทกั ษะการสีซออู้ โดยใช้ 2 2
แหวนตัวโนต๊ การพัฒนาทกั ษะในดา้ นการอา่ น
2 นายพรชยั จนั ทร์พฒั นพงศ์ คศ.3 2 โนต้ สากล ระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 2
ทฤษฎีสีหรรษา 2 โดยใช้กระบวนการเรยี นการสอน
3 นางบุญนาค จงแจ่มใส คศ.3 2 2
4 นางวิริยาภรณ์ พงษศ์ ิลา คศ.2 โขน 2 การสง่ เสรมิ ศกั ยภาพของนักเรียนท่ี 2
เอกสารประกอบการเรียนเรอื่ ง การ มคี วามสามารถพเิ ศษด้านศลิ ปะ
5 นางสาวชชั พร ภนู่ อ้ ย คผช. เขียนทัศนียภาพ PERSPECTIVE 2 การวาดภาพ 2
การรำกดคาง
6 นางสาวปารฉิ ัตร สุม่ มาตย์ คผช. การใชช้ ดุ ฝึกทกั ษะการรำวง 2 2
7 นายณฐั วฒุ ิ ชูทอง คผช. มาตรฐาน 2 การพัฒนาการเรยี นวชิ าศลิ ปะ เร่ือง 2
การวาดภาพแบบทัศนียภาพ
การพฒั นาทักษะดนตรโี ดยใช้ PERSPECTIVE
Application Music maker jam
การพัฒนาทกั ษะการปฏิบตั ิรวมวง การพฒั นาความเปน็ เลศิ ทางด้าน
ป่ีพาทย์ไม้แข็งของนกั เรียนวชิ า
ชมรมดนตรไี ทยโดยการใชส้ ือ่ วดี ี นาฏศิลปไ์ ทยโดยการใช้เทคนคิ 9
ทศั น์
ขน้ั ของการเ์ ย่

การพัฒนาทกั ษะดนตรีโดยใช้
Application Music maker jam

การพฒั นาทกั ษะในดา้ นการอา่ น
โน้ตสากล ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี
2 โดยใชก้ ระบวนการเรียนการสอน

ขอ้ มูล ณ วันที่ 17 มนี าคม 2562

49

รายการสอ่ื นวัตกรรม และวิจัยในชน้ั เรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง สอ่ื และนวัตกรรม ภาคเรียนท่ี วิจยั ในชน้ั เรยี น ภาคเรยี นที่
1 นายเทวญั นราธาวา คศ.2 กจิ กรรมการเรียนร้กู ารเขยี นภาพไอ 2 การแก้ปญั หานักเรียนไมส่ ามารถส่ง 2
2 นางสาวอรอมุ า ชา่ งปรงุ คศ.2 โซเมตรกิ ซโ์ ดยการสอนบนเวบ็ 2 งานได้ทนั เวลาตามท่กี ำหนด 2
3 นางสาวอัมพร อยเู่ มย่ี ง คศ.2 “Step By Step” - -
4 นางสาวเพชรรตั น์ ไชยชาญรมย์ คศ.1 ชุดกจิ กรรมการจัดการเรยี นรทู้ เ่ี น้น 2 การพฒั นาชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ 2
ทกั ษะปฏิบตั ิ เร่อื ง การออกแบบ โดยใชท้ ักษะปฏบิ ัตเิ รื่อง การ
5 นายระพพี ฒั น์ เกล้ียงพร้อม คศ.1 และการปฏบิ ตั ชิ ้ินงานไม้ 2 ออกแบบและการปฏิบัติชิน้ งานไม้ 2

6 นางสาวสนุ ันทา วเิ ศษสุวรรณ์ คผช. - 2 - 2
7 นายเทพน้อย บตั รประโคน สอ่ื ผสม เร่ือง การเตรยี มอาหาร 2 การพฒั นาผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น 2
8 นางสาวศิวพร สหี าแสน คผช. และหลักการประกอบอาหารหน่วย 2 หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารเพอ่ื 2
พนกั งานฯ การเรียนรทู้ ี่ 3 อาหารเพ่ือชวี ติ ชีวติ เรื่อง การเตรียมอาหารและ
9 นายพลพจน์ ชูเชดิ รายวิชาการดำรงชวี ติ ประจำวัน 2 หลักการประกอบอาหาร รายวชิ า 2
พนกั งานฯ (งานบ้าน) รหสั วชิ า ง 21101 ของ การดำรงชีวิตประจำวนั 1
นักเรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 รหัสวิชา ง 21101 ของนักเรียนชนั้
โรงเรยี นมาบตาพดุ พันพิทยาคาร มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 โรงเรยี นมาบตา-
พดุ พนั พทิ ยาคาร โดยการจัดการ
การจัดกิจกรรมการเรยี นรโู้ ดยการ เรยี นแบบ Active Learning
ใช้เคร่อื งมอื Power Tool และ
Hand Tool ท่ใี ช้ในงานชา่ งไม้ วิชา การศกึ ษาพฤติกรรมของนักเรียน
ทกั ษะชวี ิต 2 ชนั้ มธั ยมศึกษาศกึ ษาปีท่ี 2
หลกั การเลือกซอื้ อาหาร โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ในเร่อื งการไมส่ ่งงาน / การบา้ น
การพฒั นาชดุ ฝึกทกั ษะการใช้ สมาธิส่งผลตอ่ การเรยี นรขู้ อง
เครือ่ งมอื พ้นื ฐานในงานช่างไม้ นกั เรยี น (สมาธติ น้ คาบ)
เกมบิงโกความหมาย และคณุ คา่ การพฒั นาชุดฝกึ ทักษะการใช้
ประเภทของงานประดิษฐ์ทเี่ ปน็ เครือ่ งมือพนื้ ฐานในงานชา่ งไม้
เอกลกั ษณไ์ ทย การใช้ส่ือการสอนเกมบงิ โก
ความหมาย และคุณค่าประเภท
ความหมาย ความสำคญั ของการ ของงานประดิษฐ์ทเ่ี ป็นเอกลกั ษณ์
เก็บรักษาอาหาร ไทย ในการพัฒนาการเรยี นรู้
รายวิชาทกั ษะชีวติ 6 รหสั วิชา
ง 33280 ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่
6/7
การแก้ปัญหาการขาดความ
รับผดิ ชอบการทำงานและการสง่
งานของนกั เรียนช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี
4/6 โรงเรยี นมาบตาพุดพันพิทยา
คาร โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
กลุ่ม

ข้อมลู ณ วันที่ 22 มนี าคม 2562

50

รายการสื่อนวตั กรรม และวิจยั ในชัน้ เรยี น ปีการศกึ ษา 2561 โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พิทยาคาร

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร)์

ช่ือ – สกุล ตำแหนง่ สอ่ื และนวตั กรรม ภาคเรยี นที่ วิจัยในชน้ั เรียน ภาคเรยี นที่
1 นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์ 2 2
2 นายวัลลภ พงษ์ศลิ า คศ.3 การจดั เรียนการสอนด้วย - การพัฒนาการจดั การเรียนรู้ -
3 นางสาววชิ ุดา คำดี 2 แบบวฏั จักรการเรียนรู้ 5 ขนั้ ตอน 2
Classdojo (5E) โดยใชเ้ กมส์ Kahoot
4 นางสุวภาพ เวชสุทัศน์ 2 2
คศ.2 - -
5 นายแมนสรวง เมนะเนตร 2 2
คศ.2 การสรา้ งนิทานจากโปรแกรม การฝกึ ทักษะความคดิ สรา้ งสรรค์
6 นางสาวอทติ ยา เทยี นอำไพ scratch แบบ BBL 2 2
ของนักเรียนระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษา
7 นางณัฐณกิ าร์ เกลย้ี งพร้อม คศ.2 ชดุ กจิ กรรมปลกุ พลงั ความคิด - -
8 นายพลลภตั ม์ แนวจำปา สรา้ งสรรค์ประดษิ ฐช์ ้นิ งาน 2 ปีท่ี 1 ด้วยการสรา้ งนทิ านจาก 2

9 นายอาทิตย์ ศลี ชาติ คศ.2 Student Score Style Game 2 โปรแกรม scratch2 2
Ranking
10 นายชตุ พิ นธ์ บำรุงจิตต์ 2 การจัดการเรียนการสอนแบบ 2
คศ.1 เกมชว่ ยฝกึ ช่วยจำ
Active Learning เพ่ือพัฒนาความ
คศ.1 -
คผช. kahoot ลุ้นระทกึ เชิงสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์

คผช. เวบ็ ไซตเ์ พื่อการเรียนรู้ ช้ินงานจากของเหลือใชใ้ กลต้ วั

คผช. เวบ็ ไซต์เพอื่ การเรียนรู้ ระบบการเกบ็ คะแนนในรูปแบบ
เลเวลเกมส์ รายวิชาการทำงานบน
เครือขา่ ย ของนกั เรียนช้ันระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศกึ ษา
2561

การใช้เกมคอมพวิ เตอร์ เพ่ือ
แกป้ ัญหาทักษะการใช้แปน้ พมิ พ์
ของนกั เรยี นระดับชนั้ มัธยมศกึ ษา
ปที ่ี 2

-

แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อกจิ กรรมลดเวลาเรยี น
เพมิ่ เวลารู้ เร่อื ง webboard
desiner ระดับชัน้ ม.3
ความพงึ พอใจในการใชง้ าน
Google Classroom ในการเรยี น
การสอนของนกั เรียนชนั้
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 โรงเรยี นมาบตา-
พุดพันพิทยาคาร ปกี ารศึกษา
2561
การพฒั นาทักษะและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวชิ าคอมพิวเตอร์
กราฟิก 2 ของนักเรยี นชน้ั
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 ดว้ ยกจิ กรรม
“ทอ่ งจำคียล์ ดั โปรแกรม Google
skrtchup 2018”

ขอ้ มูล ณ วันที่ 22 มนี าคม 2562

51

รายการสอื่ นวัตกรรม และวจิ ยั ในชนั้ เรยี น ปกี ารศึกษา 2561 โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พิทยาคาร

กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น

ช่ือ – สกลุ ตำแหนง่ สอ่ื และนวตั กรรม ภาคเรียนที่ วิจยั ในช้นั เรยี น ภาคเรยี นท่ี
1 นางจันทนา สารเจรญิ คศ.3 โปรแกรมแนะแนวการศึกษาทมี่ ีผล 1 1
ตอ่ การเลือกเข้าศึกษาตอ่ ใน โปรแกรมแนะแนวการศกึ ษาทม่ี ีผล
2 นางสาวปรยี นิตย์ โชคอำนวย คศ.1 สถาบนั อุดมศึกษา 2 ตอ่ การเลือกเข้าศึกษาต่อใน 2
3 นางสาวนิศาชล วาทา คศ.1 2 สถาบันอดุ มศกึ ษา ของนักเรียนชนั้ 2
4 นางสาวญดาวสั เอีย่ มกำแพง คผช. สรา้ งสุขด้วยรอยยมิ้ 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 ภาคเรยี นท่ี 1 2
5 นางสกุ ญั ญา ไวสนั เทยี ะ คผช. 2 ปกี ารศึกษา 2561 โรงเรยี นมาบตา 2
6 นางสาวนิภา ถกเอียด คผช. การรู้เทา่ ทันสอ่ื / การใชส้ อ่ื ให้เกิด 2 พดุ พันพิทยาคาร 2
ประโยชน์ การสำรวจอาชีพทใ่ี ฝฝ่ นั ในอนาคต
7 นางสาวรศั มี ทองสิงห์ คผช. 2 ของนกั เรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 4/1 2
การตง้ั ประเดน็ ปญั หาและ โรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร
สมมตฐิ าน
การปรบั เปล่ยี นพฤตกิ รรมการเรยี น
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน ใหม้ วี นิ ยั และความรบั ผิดชอบของ
ให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบ นักเรยี นชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 1/13
การพัฒนาผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น
วชิ าการใชห้ อ้ งสมดุ เรื่องการสืบค้น การเรยี นร้โู ดยใชแ้ บบฝึกทกั ษะการ
ทรพั ยากรสารสนเทศ โดยการ เขียนคำ เพอื่ แกป้ ัญหาการเขียน
จัดการเรยี นรแู้ บบระดมสมอง หนงั สอื ของนกั เรยี น ชน้ั ม.1/14
(Brainstorming Method) ของ การปรับเปลย่ี นพฤตกิ รรมการเรยี น
นักเรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1/2 ให้มีวนิ ยั และความรับผดิ ชอบ
จำนวน 40 คน โรงเรียนมาบตาพดุ - การพฒั นาผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น
พนั พทิ ยาคาร วชิ าการใชห้ อ้ งสมุด เรือ่ งการสบื คน้
สื่อวิดที ศั น์ประกอบการสอน เร่อื ง ทรัพยากรสารสนเทศ โดยการ
การมีวินัย จดั การเรยี นร้แู บบระดมสมอง
(Brainstorming Method) ของ
นักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
จำนวน 40 คน โรงเรยี นมาบตาพุด-
พนั พิทยาคาร
การพัฒนาผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน
เรือ่ ง หน้าทพ่ี ลเมือง ของนักเรียน
ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ ยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Storyline

ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 17 มีนาคม 2562

52ภาคผนวก ฉ

ตัวอยา่ งงานวิจัยในช้ันเรยี นของครู ปกี ารศกึ ษา 2561

53

รายงานการวิจัยในช้นั เรียน (อย่างยอ่ )
โรงเรยี นมาบตาพุดพันพิทยาคาร ปกี ารศกึ ษา 2561

ช่อื เร่อื ง การพฒั นาความเป็นเลิศทางด้านนาฏศลิ ปไ์ ทยโดยการใชเ้ ทคนิค 9 ขน้ั ของการ์เย่
ชื่อผวู้ จิ ัย นางสาวชัชพร ภ่นู ้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ
รายวชิ า นาฏศลิ ป์ รหัสวชิ า ศ21102 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 1
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2561

1. ความเป็นมาและความสำคญั ของปญั หา
นาฏศลิ ป์มีคุณคา่ ในฐานะมรดกทางวฒั นธรรมและแสดงออกถงึ อารยธรรมทีร่ งุ่ เรอื ง อีกทั้งนาฏศิลป์ยงั

มีประโยชน์สำหรับผ้ทู ่ีไดเ้ รียนรู้ เพราะการเรยี นนาฏศิลปเ์ ปน็ การใชอ้ วยั วะทกุ สว่ นของร่างกายในการ
เคลื่อนไหว และท่าทางตา่ ง ๆ ของนาฏศลิ ป์ไทยมที ว่ งทคี ล้ายท่าฤๅษีดดั ตน จงึ สง่ ผลให้ผ้ทู ่ีได้ฝกึ หดั เป็นผมู้ ี
สขุ ภาพสมบรู ณ์ มีจติ ใจร่างเรงิ แจ่มใส และมีบุคลิกภาพท่ีดี นอกจากนี้นาฏศลิ ป์ยงั เป็นกิจกรรมท่สี ามารถ
ส่งเสรมิ ให้นักเรียนมวี ินยั ในตนเอง รูจ้ ักระเบียบวนิ ัยในการแสดงออกรว่ มกบั ผอู้ ื่น มีสมาธิ มคี วามพยายาม
อดทนในการฝึกซ้อม มีความรบั ผิดชอบต่อผลงาน ร้จู กั ความไพเราะของเสยี งเพลง และการแสดงเสรมิ สร้าง
ความรู้ ความสามารถในการวพิ ากษ์วจิ ารณ์การตัดสนิ ใจอยา่ งมเี หตผุ ล ใชเ้ วลาว่างไปในทางที่เปน็ ประโยชน์
สง่ เสริมความคดิ สร้างสรรคแ์ ละจนิ ตนาการ ทส่ี ำคญั คอื ส่งเสรมิ ใหเ้ ด็กรคู้ ุณคา่ ของดนตรีและนาฏศลิ ป์ รูค้ ณุ ค่า
ของศลิ ปะและวัฒนธรรมประจำชาติ

จากการสงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความแตกต่างทางดา้ น
พื้นฐาน อาทิเชน่ ภาษาทา่ นาฏยศพั ท์ และประวตั ิศาสตรค์ วามเปน็ มา ซ่งึ มผี ลทำให้เกดิ ปัญหาเวลาตอ่ ทา่ รำใน
บทเพลงตา่ ง ๆ และนักเรียนไมก่ ลา้ แสดงออกมากพอ จึงใชเ้ ทคนคิ 9 ขัน้ ของการเ์ ย่ มาช่วย เพื่อให้ผเู้ รียนได้
พฒั นาทกั ษะทางดา้ นการปฏิบัตินาฏศลิ ป์ใหด้ ีย่งิ ขน้ึ โดยมลี ำดบั 9 ข้นั ตอน คอื 1) กระตุ้นและดงึ ดดู ความสนใจ
ของผู้เรียน 2) แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรยี น 3) กระตุ้นให้ผเู้ รยี นระลึกถงึ ความร้เู ดมิ ก่อนจะเร่ิมความรูใ้ หม่
4) ถ่ายทอดความร้โู ดยครู 5) ให้ความช่วยเหลอื ผูเ้ รียน 6) กระตุน้ ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ 7) ขอ้ มูล
ย้อนกลับ 8) ประเมนิ ผล 9) ความจำถาวร

2. วัตถุประสงค์ของการวจิ ัย
1. เพ่อื ให้นกั เรยี นมที กั ษะปฏบิ ตั ิพื้นฐานด้านนาฏศิลปท์ ่ถี กู ตอ้ ง
2. เพอื่ พฒั นารูปแบบการจัดการเรยี นรู้ตามเทคนคิ 9 ขน้ั ของ การ์เย่
3. เพอ่ื ใหน้ ักเรยี นเกิดเจตคตทิ ่ีดตี อ่ วชิ านาฏศลิ ป์

3. ประชากร/กลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรทใี่ ชใ้ นการศกึ ษาคน้ ควา้ ไดแ้ ก่ นักเรยี นช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 1

54

2. กลุ่มตัวอยา่ ง
กลมุ่ ตวั อยา่ งทีใ่ ชใ้ นการศึกษาคน้ คว้า ได้แก่ นักเรียนชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1/6

4. ทฤษฎี/หลักการ/งานวิจยั ทเ่ี ก่ียวข้อง
1. เพลงรำวงมาตรฐาน 10 เพลง
2. ทฤษฎีการฝึกปฏิบัติ 9 ขั้น ของการเ์ ย่

5. เคร่ืองมือทใ่ี ช้ในการวิจัย/นวตั กรรม
1. แบบฝกึ ท่ารำ
2. เพลงรำวงมาตรฐาน
3. แบบสังเกตพฤตกิ รรม

6. การเกบ็ รวบรวมข้อมูล
1. สังเกตนักเรียนท่ีมีทักษะการรำในระดับเก่ง ปานกลาง และออ่ น เพื่อนำมาปรับพน้ื ฐาน
2. ติดตามผลการดำเนินการแก้ไข โดยวธิ ีการครคู อยให้คำปรกึ ษาและประเมินผลตลอด

7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล/สถติ ทิ ใ่ี ช้ในการวจิ ัย
การวเิ คราะห์ขอ้ มลู
1. ใชก้ ารบรรยายในเชงิ ทฤษฎที เี่ ปน็ ประวัติความเปน็ มาของทา่ รำ
2. ใชก้ ารถามตอบในการประเมินความรู้ของผเู้ รยี น
3. ให้การสาธิตให้นักเรียนดวู ธิ กี ารปฏบิ ัตทิ ่ารำท่ถี ูกต้อง จากนนั้ จงึ ให้นกั เรียนปฏิบัตติ าม
4. ใช้แบบฝึกปฏบิ ตั ิ เพ่ือเสรมิ สร้างพัฒนาการความรู้ ความเขา้ ใจของนกั เรยี น

8. ผลการวจิ ัย
การสรุปและอภปิ รายผล

ในการพัฒนาความเปน็ เลศิ ทางด้านนาฏศลิ ป์ไทยโดยการใช้เทคนคิ 9 ข้นั ของการ์เย่ มวี ัตถุประสงค์
เพื่อพฒั นารปู แบบการจดั การเรียนรู้ตามเทคนคิ ของการ์เย่ ในรายวชิ านาฏศิลป์ควบคูก่ ับการฝกึ ฝนทกั ษะ ซง่ึ
ครเู ป็นผ้คู อยใหค้ ำแนะนำและคอยชว่ ยเหลอื ผ้เู รียนอยูเ่ สมอ โดยรวบรวมขอ้ มูลจากนักเรยี นจำนวน 6 คน ซงึ่
หลงั จากการเก็บรวบรวมขอ้ มลู และวิเคราะหข์ ้อมลู มขี ้อสรปุ ดงั น้ี

1. จากการศึกษาสาเหตขุ องปญั หา นักเรียนไม่สามารถต่อท่ารำได้ พบวา่ นกั เรยี นมีความแตกตา่ ง
ทางดา้ นพนื้ ฐาน ใชเ้ วลาทบทวนทา่ รำนาน และเขา้ ใจการปฏิบตั แิ บบผิดมา จงึ ทำใหเ้ กดิ ปญั หาดงั กลา่ ว ครูจงึ
ปรับพน้ื ฐานใหม่และทบทวนความรเู้ ดมิ พรอ้ มกบั การกระตุน้ ความสนใจให้เกดิ ความสนุกสนาน ให้แตกต่าง
จากการเรยี นในสมัยกอ่ น ที่วิชานาฏศิลปค์ อ่ นข้างทจ่ี ะเป็นไปในแบบครูเปน็ ศนู ย์กลางอย่างเดียว

2. จากการได้ใช้แบบสังเกตพฤติกรรม พบว่า นกั เรยี นทไี่ ม่คอ่ ยสนใจและมีพัฒนาการช้าในด้านทฤษฎี
สง่ ผลตอ่ การปฏิบตั ิ ผู้วิจัยไดแ้ กไ้ ขปญั หาโดยใชก้ จิ กรรมกลุม่ และครคู อยกระต้นุ เดก็ ท่มี ปี ัญหาตลอด เปน็ การให้
ความสำคัญของผูเ้ รียนโดยมอบหมายใหเ้ ป็นผู้นำเพ่ือดึงดูดใหม้ ีสมาธิกับการเรยี น ทำให้เดก็ เกดิ ความสนใจมาก
ขน้ึ

3. จากการใช้การประเมินผลทา่ รำในเพลงรำวงมาตรฐาน 10 เพลง ตามแบบของกรมศิลปากร พบว่า
หากการทดสอบรายบคุ คลนักเรยี นทรี่ ำเดยี่ วได้ จะมปี ญั หากบั การเข้าปฏบิ ตั กิ ลมุ่ แตน่ กั เรียนทป่ี ฏบิ ัติเดย่ี วไม่
ค่อยดเี มอื่ มาปฏิบัตกิ ลมุ่ แลว้ สามารถทำได้ดี เพราะเกดิ ความมัน่ ใจ ไวใ้ จวา่ เพอ่ื นจะพาทำใหส้ ำเรจ็ จึงมคี า่
ความสำเรจ็ มากกว่าการรำเดย่ี ว

55

4. จากปญั หาของการไมก่ ล้าแสดงออก ครใู ห้นกั เรียนได้ร่วมออกแสดงงานจริง โดยฝกึ ให้คุ้นชนิ กับ
การแสดงต่อหนา้ ผ้คู นจำนวนมาก พบว่า นกั เรยี นมคี วามต่นื เต้นแลว้ เกดิ จำท่ารำไม่ไดบ้ า้ งแต่กส็ ามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ ไปได้ และสามารถเกบ็ ไว้เปน็ ประสบการณใ์ นการแสดงงานตอ่ ๆ ไปอีกดว้ ย

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการดำเนนิ วิจยั พบว่า การพฒั นาความเปน็ เลิศทางด้านนาฏศิลป์ไทยโดยการใช้เทคนิค 9 ข้ัน

ของการเ์ ย่ จำนวน 6 คน ถูกแกไ้ ขโดยการศึกษาปญั หาจากการสงั เกตพฤตกิ รรมการเรียนของนักเรยี น จงึ ได้
ออกแบบวธิ กี ารสอนปฏบิ ตั นิ าฏศิลป์ตามแบบของการ์เย่ จัดทำแบบฝกึ ภาษาท่ารำ และใหน้ ักเรียนฝกึ ท่ารำ
จากเพลงรำวงมาตรฐาน 10 เพลง ตามฉบับกรมศลิ ปากร เพื่อให้นกั เรยี นไดพ้ ฒั นาทักษะด้วยวธิ กี ารที่แตกตา่ ง
จากในสมัยก่อนท่คี รเู ป็นศูนยก์ ลางเพียงทางเดยี ว และในการคดั เลือกนางรำเพ่อื ออกงานจะคัดเฉพาะเดก็ ที่มี
หนา้ ตาสะสวย รำเกง่ เปน็ ทนุ เดิมอยแู่ ล้ว ผวู้ จิ ัยจงึ ปรับรูปแบบการสอนใหม้ คี วามน่าสนใจใช้การเลน่ เกมส์ ใช้
การกระตุ้นความสนใจ และใหค้ ำแนะนำอยา่ งใกล้ชิด รวมทั้งกลา่ วใหก้ ำลงั ใจเม่อื นักเรียนเกดิ ความร้สู กึ ทอ้
เมือ่ นักเรยี นเกิดการละลายพฤติกรรม มีความคุน้ ชิน และให้ความรว่ มมอื เปน็ อยา่ งดี จงึ มีการพัฒนาอยา่ ง
ต่อเน่ืองถึงจะมคี วามลา่ ชา้ บ้างเป็นบางคน นกั เรียนกส็ ามารถปฏิบตั ทิ า่ รำได้ และออกแสดงงานไดอ้ ย่างดีเยี่ยม

9. ข้อเสนอแนะ
ตอ้ งการใหม้ ีการสนบั สนนุ ในดา้ นของอุปกรณ์และงบประมาณ และสนบั สนุนดา้ นการออกแสดง

ลงชอื่ .........................................ผู้วจิ ยั ลงช่ือ............................................
(นางสาวชชั พร ภนู่ อ้ ย) (นายธงไท จันเต)

หวั หน้ากลุม่ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ

ลงชอ่ื ...............................................
(นางสาวกุลธิดา สวุ ชั ระกลุ ธร)

หัวหน้างานสือ่ นวัตกรรมวจิ ยั และเทคโนโลยี

ลงชอ่ื ...............................................
(นายศิริชยั หอมดวงศรี)

รองผู้อำนวยการกล่มุ บริหารวชิ าการ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
The Teaching of Novel
Next Book
รายงานกิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561