The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KruJayPhysics, 2019-07-24 23:06:00

รายงานสรุปกิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาและพัฒนางานวิจัย ปีการศึกษา 2561

Report_Vijai2561

56

รายงานการวจิ ยั ในชนั้ เรียน (อย่างยอ่ )
โรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร ปีการศกึ ษา 2561

ชอื่ เรอื่ ง การพัฒนาชดุ กิจกรรมการเรยี นรู้โดยใชท้ ักษะปฏบิ ัติเร่ือง การออกแบบและการปฏิบตั ิช้ินงานไม้
ช่อื ผวู้ จิ ัย นางสาวอรอุมา ชา่ งปรงุ
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ การงานอาชพี และเทคโนโลยี
รายวชิ า ทักษะชวี ติ 2 รหสั วชิ า ง22240 ระดบั ช้ัน มธั ยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2561

1. ความเปน็ มาและความสำคญั ของปญั หา
ปัจจุบนั การเรยี นงานช่างมีปัญหาหลายอยา่ ง แตก่ ารจัดการเรยี นการสอนท่ใี หน้ ่าสนใจและสนกุ คือ

การเน้นใหผ้ ูเ้ รยี นได้ลงมอื ทำเองทุกขั้นตอน และงานไมเ้ ปน็ เร่อื งใกล้ตัวท่นี า่ สนใจซึ่งมที ุกบ้าน และในหอ้ งเรียน
การจดั การเรยี นการสอนโดยใชท้ กั ษะปฏิบัติทำให้ผูเ้ รยี นเกิดการเรียนรู้ท่ีฝงั แนน่ ไปตลอดชีวิต ดว้ ย

การทีไ่ ดล้ งมือทำจริงทกุ ข้ันตอน ทำใหเ้ กิดทกั ษะด้านตา่ ง ๆ ตามมา มกี ารวางแผน การออกแบบ การแกป้ ญั หา
การตัด การขดั การทาสี และที่สำคัญคอื การทำงานรว่ มกบั ผอู้ นื่ อย่างมคี วามสขุ

2. วตั ถุประสงคข์ องการวิจยั
1. เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทกั ษะปฏิบัติ เรื่องการออกแบบและการปฏิบตั ชิ นิ้ งานไม้
กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 2 ใหม้ ปี ระสทิ ธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. เพือ่ หาประสทิ ธิผลของชดุ กิจกรรมการเรียนรโู้ ดยใชท้ ักษะปฏิบัติ เร่ืองการออกแบบและการปฏิบตั ิ
ชิน้ งานไม้ กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 2
3. เพอ่ื ศกึ ษาความพึงพอใจของนกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ท่มี ตี อ่ การเรียนโดยใชช้ ดุ กจิ กรรมการ
เรียนรู้โดยใชท้ กั ษะปฏบิ ัติ

3. ประชากร/กลุ่มตวั อยา่ ง
1. ประชากร
นกั เรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2561
2. กลุ่มตัวอยา่ ง
กล่มุ ตวั อยา่ งทีใ่ ชใ้ นการศกึ ษาค้นควา้ ไดแ้ ก่ นกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 2/2 จำนวน 44 คน จาก

1 ห้องเรียน โดยการเลือกแบบสุ่มอย่างงา่ ย (Simple random sampling) ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2561
โรงเรียนมาบตาพุดพันพทิ ยาคาร

57

4. ทฤษฎี/หลักการ/งานวิจยั ท่เี ก่ียวขอ้ ง
สคุ นธ์ สนิ ธพานนท์ (2552:14) ชดุ การเรยี นการสอนหรอื ชดุ กจิ กรรมการเรียนรู้เปน็ นวัตกรรมทค่ี รใู ช้

ประกอบการสอนท่ีเนน้ ผเู้ รียนเปน็ สำคญั โดยผเู้ รียนศกึ ษาและใช้สอ่ื ต่าง ๆ ในชดุ กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ี่ผ้สู อน
สร้างข้นึ ชดุ กจิ กรรมการเรยี นร้เู ป็นรปู แบบของการสือ่ สารระหวา่ งผู้สอนและผู้เรยี น ซ่ึงประกอบดว้ ย
คำแนะนำให้ผเู้ รียนทำกิจกรรมตา่ ง ๆ อย่างมีข้ันตอนทีเ่ ป็นระบบชดั เจน จนกระทงั่ นักเรียนสามารถบรรลุตาม
จุดประสงคท์ ี่กำหนดไว้ โดยผ้เู รยี นเปน็ ผู้ศกึ ษาชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้ดว้ ยตนเอง ผู้สอนเปน็ เพยี งทปี่ รึกษาและ
ใหค้ ำแนะนำ ซ่งึ ในชุดกิจกรรมการเรยี นรู้นน้ั ประกอบไปด้วย สือ่ อปุ กรณ์ กิจกรรมการเรยี นการสอนทม่ี ี
กจิ กรรมที่เน้นฝึกทักษะปฏบิ ัตกิ ารคดิ เพอ่ื เป็นการสง่ เสรมิ ใหผ้ ู้เรยี นได้พฒั นาการคิด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนนิ ชวี ติ

กู๊ด (Good.1973:306 อา้ งอิงใน อรนุช ลิมตศิริ 2546:167) ไดใ้ หค้ วามหมายของชดุ กจิ กรรมการ
เรียนรู้ หมายถึง โปรแกรมทางการสอนทกุ อย่างทจ่ี ัดไวเ้ ฉพาะ มวี ัสดุอุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการสอน อุปกรณ์ทีใ่ ชใ้ น
การเรียน คมู่ ือครู เนือ้ หา แบบทดสอบ ขอ้ มูลท่ีเช่อื ถือได้ มีการกำหนดจดุ มงุ่ หมายของการเรียนไวอ้ ย่างชดั เจน
ชดุ กิจกรรมนี้ครูเปน็ ผูจ้ ดั ให้นักเรยี นแตล่ ะคนไดศ้ กึ ษาและฝึกฝนด้วยตนเอง โดยครเู ป็นผู้คอยแนะนำเทา่ น้ัน

กลา่ วโดยสรปุ ไดว้ า่ ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้ (Instructional Package) คอื สื่อการเรียนหลายอยา่ งท่ี
ครูผู้สอนสรา้ งขนึ้ เพือ่ ใช้ประกอบการสอนทเ่ี น้นผูเ้ รียนเปน็ สำคญั โดยผเู้ รยี นเปน็ ผศู้ ึกษาและใช้สื่อตา่ ง ๆ ใน
ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ทจ่ี ัดไว้ดว้ ยกนั เปน็ ชดุ (Package) เพอ่ื มุ่งให้ผ้เู รียนเกิดการเรยี นรู้อยา่ งมีประสิทธภิ าพ

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ ึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรยี นการสอนและ
ตอ้ งการดำเนนิ กิจกรรมนนั้ ๆ ตามแผนการจดั กจิ กรรมการเรียนรูโ้ ดยใชท้ ักษะปฏิบัติเรือ่ งการออกแบบและ
การปฏิบตั ิช้ินงานไม้ กลุ่มสาระการเรยี นร้กู ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 วดั ไดด้ ้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจทผ่ี ู้ศึกษาคน้ ควา้ สร้างข้นึ เปน็ แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

5. เคร่อื งมอื ทใ่ี ชใ้ นการวจิ ยั /นวตั กรรม
1. ชุดกิจกรรมการเรยี นรโู้ ดยใช้ทักษะปฏิบตั ิ เรอื่ งการออกแบบและการปฏบิ ัติชิ้นงานไม้ กลุ่มสาระ
การเรยี นรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 2
2. แบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลมุ่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวชิ า
ง22240 ทักษะชีวิต 2 สำหรับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ขอ้
3. แบบสอบถามความพงึ พอใจของนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 2 ทม่ี ีตอ่ การเรียนโดยใช้ชดุ กจิ กรรม
การเรยี นรโู้ ดยใชท้ กั ษะปฏบิ ัติ

6. การเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู
เพือ่ ใหก้ ารวดั และประเมินผลได้สะทอ้ นความสามารถที่แท้จริงของนกั เรยี น ผลการประเมินอาจจะ

ได้มาจากแหลง่ ขอ้ มลู และวิธกี ารตา่ ง ๆ ดงั ตอ่ ไปน้ี (กรมวิชาการ. 2545:132)
1. สงั เกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรอื รายกลมุ่
2. ชนิ้ งาน ผลงาน รายงาน และกระบวนการ
3. การสมั ภาษณ์
4. บันทึกของนักเรียน
5. การประชุมปรึกษาหารอื รว่ มกนั ระหว่างนักเรียนและครู
6. การวดั และประเมินผลภาคปฏบิ ตั ิ (Practical Assessment)
7. การวัดและประเมินผลดา้ นความสามารถ (Performance Assessment)
8. แฟ้มผลงาน (Portfolio)
9. การประเมนิ ตนเอง

58

10. การประเมนิ โดยกลุ่มเพ่อื น
11. การประเมนิ กลมุ่
12. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบท้งั แบบอตั นัยและแบบปรนยั

7. การวิเคราะหข์ อ้ มูล/สถิตทิ ใ่ี ชใ้ นการวจิ ยั

การวเิ คราะห์ข้อมลู

1. หาประสทิ ธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยี นรู้ท่ีเนน้ ทกั ษะปฏิบตั ิ เรื่องการออกแบบและการปฏิบัติ

ช้ินงานไม้ กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยหาความสมั พันธ์

ระหวา่ งคะแนนทไี่ ดจ้ ากการทำกจิ กรรมระหวา่ งเรยี นกบั คะแนนท่ไี ดจ้ ากการทำแบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยี น หลังเรียน โดยคดิ เปน็ รอ้ ยละจากนน้ั นำผลทไ่ี ด้มาเปรียบเทียบและหาประสทิ ธภิ าพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80

2. ศึกษาพฒั นาการเรยี นรขู้ องนกั เรียนดว้ ยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตวั อยา่ งไม่เป็นอสิ ระตอ่ กนั

(t-test for dependent samples) เพือ่ เปรียบเทยี บผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนกอ่ นและหลงั ได้รบั การเรยี นด้วย

ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ นน้ ทักษะปฏบิ ตั ิ เร่อื งการออกแบบและการปฏบิ ตั ิชิน้ งานไม้ กลุ่มสาระการเรียนรกู้ าร

งานอาชพี และเทคโนโลยี ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2

3. ศกึ ษาความพงึ พอใจของนกั เรียนทีม่ ีตอ่ ชุดกจิ กรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ ทักษะปฏิบัติ เร่อื งการออกแบบ

และการปฏิบตั ิชิน้ งานไม้ กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 2 โดยใชเ้ กณฑ์

ประเมินของชูศรี วงศร์ ตั นะ (2550:69) ดงั นี้

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมคี วามพงึ พอใจอยูใ่ นระดบั มากที่สดุ

คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถงึ นกั เรยี นมคี วามพงึ พอใจอยใู่ นระดับมาก

คะแนนเฉลย่ี 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรยี นมคี วามพึงพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง

คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถงึ นักเรยี นมคี วามพงึ พอใจอยู่ในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นกั เรยี นมคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สดุ

สถติ ิท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู

1. สถิติทใี่ ชห้ าประสิทธภิ าพของชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้ท่เี นน้ ทักษะปฏิบตั ิ เร่ืองการออกแบบและการ

ปฏิบัติชิน้ งานไม้ กลุม่ สาระการเรียนร้กู ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 2 ใชส้ ตู ร E1/ E2 เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 มปี ระสิทธภิ าพตามเกณฑม์ าตรฐาน 80/80 โดยใชส้ ตู รคำนวณดังนี้ (ชยั ยงค์ พรหม

วงศ.์ 2548:413-416)

E1 = 100 E2 = 100

เมื่อ E1 แทน ประสทิ ธภิ าพของกระบวนการทจี่ ดั ไวใ้ นเอกสารประกอบการเรยี นรู้

E2 แทน ประสิทธภิ าพของเอกสารประกอบการเรียนรูใ้ นการเปลีย่ นพฤตกิ รรมของ

นักเรยี น

∑X แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการฝึกปฏบิ ัตภิ ารกจิ ต่าง ๆ ระหวา่ งเรยี น

ดว้ ยเอกสารประกอบการเรียนรู้

B แทน คะแนนรวมทไ่ี ด้ของนกั เรยี นจากแบบทดสอบหลงั เรยี นดว้ ยเอกสาร

ประกอบการเรยี น

N แทน จำนวนนกั เรียน

A แทน คะแนนเต็มของคะแนนระหวา่ งเรยี นทุกช้นิ ประจำเอกสารประกอบการ

เรยี น

B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงั เรยี น

59

2. สถติ ิเพือ่ ทดสอบสมมตฐิ านขอ้ 2 ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นของนกั เรียนดว้ ยการทดสอบค่าที (t-test)
เพ่ือเปรยี บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังไดร้ ับการเรยี นดว้ ยชดุ กิจกรรมการเรยี นร้ทู ่เี น้นทักษะ
ปฏบิ ัติเรือ่ งการออกแบบและการปฏบิ ัตชิ น้ิ งานไม้ กลุ่มสาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปที ี่ 2 โดยใชว้ ธิ ีการทางสถติ ิ t–test Dependent จากสูตร

เม่อื t แทน ค่าท่ีพิจารณาใน t–test Dependent
D แทน ความแตกตา่ งระหวา่ งคะแนนแต่ละคู่
å D2 แทน ผลรวมของ D แตล่ ะตัวยกกำลังสอง
(å D)2 แทน ผลรวมของ D ทั้งหมดยกกำลังสอง
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง

3. สถิตทิ ่ีใช้ทดสอบสมมตฐิ านขอ้ ที่ 3 ความพงึ พอใจของนกั เรียน หลงั เรยี นด้วยชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้
ทเ่ี นน้ ทกั ษะปฏบิ ัติเรอ่ื งการออกแบบและการปฏบิ ัตชิ น้ิ งานไม้กลมุ่ สาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชีพแลtเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 โดยใช้สถติ ิการหาค่าเฉลย่ี และค่าเบยี่ งเบนมาตรฐาน ดังน้ี (ชูศรี วงศ์รตั นะ.2550:22)

8. ผลการวจิ ยั
ผลการวิเคราะหข์ อ้ มูล

แสดงการเปรยี บเทยี บคะแนนกอ่ นเรยี นและหลังเรยี น ของนกั เรยี นชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรยี นด้วย
ชุดกจิ กรรมการเรยี นรูท้ ่ีเนน้ ทกั ษะปฏบิ ตั ิเร่ืองการออกแบบและการปฏบิ ัตชิ ้นิ งานไม้ กลมุ่ สาระการเรยี นร้กู าร
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 2 อย่างมนี ยั สำคญั ทางสถิติทรี่ ะดับ .01

คะแนน N คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ยี t
แบบทดสอบ

ก่อนเรียน 43 30 15.36 4.47 48.27 26.13

หลังเรยี น 43 30 24.05

จากตาราง คะแนนกอ่ นเรยี นของนกั เรยี นทีเ่ รยี นดว้ ยชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้ทเ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ เรอื่ ง
การออกแบบและการปฏบิ ัติช้นิ งานไม้ กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 2
มีคา่ คะแนนเฉล่ยี เทา่ กับ 15.36 และคะแนนหลังเรยี นของนักเรยี นท่เี รยี นมีค่าคะแนนเฉลยี่ เท่ากับ 24.05

60

ตอนที 3 ความพงึ พอใจของนักเรยี นหลงั การเรียนด้วยชดุ กิจกรรมการเรียนร้ทู เ่ี นน้ ทกั ษะปฏบิ ตั ชิ ดุ
กจิ กรรมการเรียนรู้ทเี่ นน้ ทักษะปฏิบัตเิ ร่ืองการออกแบบและการปฏบิ ัติช้นิ งานไม้ กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ดังตารางตอ่ ไปนี้

ตาราง คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบยี่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพงึ พอใจของนักเรียนทมี่ ีตอ่ การเรียนด้วยชุด
กจิ กรรมการเรยี นรทู้ เี่ นน้ ทกั ษะปฏิบัตชิ ุดกิจกรรมการเรยี นรู้ท่เี น้นทกั ษะปฏบิ ตั เิ รอ่ื งการออกแบบและการ
ปฏิบัตชิ ้ินงานไม้ กลุ่มสาระการเรยี นร้กู ารงานอาชพี และเทคโนโลยี ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2

รายการประเมิน คา่ เฉลยี่ S.D. ระดบั ความพึงพอใจ

1. รูปเลม่ และภาพประกอบสวยงาม นา่ สนใจ 4.42 0.54 มาก
2. รูปภาพ ภาษาทใี่ ชช้ ัดเจนเข้าใจงา่ ย 4.35 0.57 มาก
3. ช่ือเรอื่ งกับเนอ้ื หามคี วามสัมพันธ์กัน 4.51 0.84 มากทีส่ ดุ
4. เนื้อหามคี วามยากงา่ ย เหมาะสมกบั ระดบั ชัน้ ของ
นกั เรยี น 4.34 0.76 มาก
5. เนอื้ หามคี วามตอ่ เนอ่ื งง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง 4.38 0.77 มาก
6. เนื้อหานา่ สนใจและเปน็ ประโยชนต์ ่อนกั เรยี น 4.53 0.65 มากทส่ี ุด
7. แบบฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับเวลาเรยี น 4.25 0.67 มาก
8. นักเรยี นทุกคนมสี ว่ นร่วมในกิจกรรม 4.59 0.55 มากท่สี ดุ
9. นกั เรียนสามารถฝึกปฏิบัตดิ ้วยตนเอง 4.45 0.88 มาก
10. นกั เรยี นสามารถนำแนวคดิ ที่เรยี นไปใช้ประโยชน์
ไดจ้ รงิ 4.36 0.84 มาก
4.42 0.71 มาก

จากตารางที่ 8 จะพบวา่ คะแนนระดับความพึงพอใจของนกั เรยี นต่อการเรียนดว้ ยชดุ กจิ กรรมการ
เรียนรู้ทเี่ นน้ ทักษะปฏิบัตชิ ุดกิจกรรมการเรียนรทู้ ่เี น้นทกั ษะปฏบิ ตั เิ ร่อื งการออกแบบและการปฏบิ ตั ิชน้ิ งานไม้
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 มคี า่ เฉลยี่ (=4.42) อย่ใู นระดับมาก

และขอ้ ท่นี กั เรยี นมคี วามพึงพอใจมากที่สุดคือขอ้ ที่ 8 มคี า่ เฉลย่ี (=4.59) ได้แก่ นกั เรียนทุกคนมสี ่วนร่วมใน
กจิ กรรม สว่ นขอ้ ท่นี ักเรยี นมีความพึงพอใจรองลงมาคือข้อท่ี 6 มีคา่ เฉล่ยี (=4.53) ไดแ้ ก่ เนอื้ หาน่าสนใจและ
เปน็ ประโยชนต์ ่อนกั เรยี น และข้อทน่ี ักเรยี นมีความพึงพอใจน้อยทสี่ ุดคอื ขอ้ ท่ี 4 มคี ่าเฉล่ยี (=4.34) ไดแ้ ก่

เนื้อหามคี วามยากง่าย เหมาะสมกับระดบั ชั้นของนกั เรยี น

61

9. อภปิ รายผลการวจิ ยั
สรปุ ผลการศึกษา

จากการศกึ ษาและวิเคราะหข์ ้อมูล สรปุ ผลได้ดงั น้ี
1. ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ท่เี นน้ ทักษะปฏิบัตชิ ดุ กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ่ีเนน้ ทักษะปฏบิ ตั ิ เร่ืองการออกแบบ

และการปฏิบัติช้นิ งานไม้ กลุม่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 2
มีประสิทธภิ าพ มีประสทิ ธิภาพ E1/E2 เทา่ กับ 82.01/82.11 สงู กวา่ เกณฑ์ 80/80 ทก่ี ำหนดไว้
2. ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนวชิ าทักษะชีวติ 2 รหสั วิชา ง22240 ที่เรยี นด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรทู้ เี่ น้น
ทักษะปฏิบตั ิเรอื่ งการออกแบบและการปฏบิ ตั ิชน้ิ งานไม้ ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทีผ่ ้รู ายงานสร้างและพัฒนาขึน้ นกั เรยี นมีคะแนนทดสอบหลงั เรียนสูง
กวา่ ก่อนเรียนอยา่ งมีนยั สำคญั ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนกั เรียนทมี่ ตี ่อการเรยี นโดยใชช้ ดุ กิจกรรมการเรียนร้ทู เ่ี นน้ ทกั ษะ
ปฏิบตั เิ รอื่ งการออกแบบและการปฏิบัติชน้ิ งานไม้ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 กล่มุ สาระการเรียนรูก้ ารงาน
อาชพี และเทคโนโลยี มีคา่ เฉลยี่ เท่ากบั 4.42 นกั เรียนมคี วามพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดบั มาก

การอภิปรายผล
จากการสรุปผลวิเคราะห์ขอ้ มลู ชดุ กจิ กรรมการเรยี นร้ทู เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิเรื่องการออกแบบและการ

ปฏบิ ัติชน้ิ งานไม้ ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภปิ รายผลไดด้ งั นี้
1. ประสทิ ธภิ าพของชุดกิจกรรมการเรยี นรู้ทเี่ นน้ ทักษะปฏิบัติเร่ืองการออกแบบและการปฏบิ ตั ิชนิ้ งาน

ไม้ กลมุ่ สาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑม์ าตรฐาน
โดยมปี ระสทิ ธิภาพ 82.01/82.11 แสดงว่า ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรูท้ ผี่ ู้รายงานสรา้ งข้ึน มีประสทิ ธภิ าพเพียงพอ
ทีจ่ ะนำไปใช้ในกจิ กรรมการเรียนการสอน ซ่งึ ทงั้ นอ้ี าจเป็นเพราะ ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรยี นรทู้ ่ีเนน้
ทกั ษะปฏิบัติเรื่องการออกแบบและการปฏบิ ัตชิ ิ้นงานไม้ กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชนั้
มธั ยมศึกษาปที ่ี 2 ผรู้ ายงานได้ศึกษาและดำเนนิ การสรา้ งอย่างเป็นระบบตามขนั้ ตอน โดยศึกษาความรู้ ความ
เข้าใจเกยี่ วกบั การเรียนการสอน และศกึ ษารูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ นน้ ทักษะการปฏิบตั ิ

10. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาคร้งั น้ี ผู้ศึกษามขี ้อเสนอแนะท่เี ปน็ ประโยชน์ ดงั ตอ่ ไปนี้
1. ขอ้ เสนอแนะในการเรยี นการสอน
1.1 เพ่ือใหก้ ารใช้ชุดกจิ กรรมการเรยี นรทู้ เ่ี นน้ ทกั ษะปฏบิ ัตเิ ร่อื งการออกแบบและการปฏิบัติ

ช้ินงานไม้ ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 และต้องทำความเข้าใจกับนกั เรยี นเก่ยี วกบั การใชช้ ดุ กิจกรรมการเรยี นรู้ เชน่
การศกึ ษาเนือ้ หา การปฏิบัตกิ ิจกรรมในชุดกิจกรรม

1.2 ครผู สู้ อนจะต้องให้ความสนใจกบั นกั เรียนทุกคน เพราะนักเรยี นอาจจะเรยี นรจู้ ากชุดกจิ กรรม
ไดเ้ รว็ หรือชา้ แตกตา่ งกนั

1.3 ครผู ู้สอนจะตอ้ งสง่ เสริมในเรือ่ งความซอื่ สัตยใ์ ห้กับนักเรยี น เพราะในชดุ กิจกรรมจะมคี ำเฉลย
ไว้พร้อม ถ้านกั เรียนไปดูเฉลยก่อนจะทำใหก้ ารศึกษาในชดุ กจิ กรรมมปี ระสทิ ธภิ าพลดลง และจะสร้าง
พฤติกรรมทไี่ ม่เหมาะสมในเรื่องของความซือ่ สัตย์

ลงช่ือ.........................................ผู้วจิ ยั 62
(นางสาวอรอมุ า ช่างปรุง)
ลงช่อื ............................................
(นายเทวัญ นราธาวา)

หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรยี นร้กู ารงานอาชีพฯ

ลงชื่อ............................................
(นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร)
หัวหนา้ งานสอ่ื นวัตกรรมวิจัยและเทคโนโลยี

ลงช่ือ............................................
(นายศริ ชิ ยั หอมดวงศร)ี

รองผอู้ ำนวยการกลมุ่ บรหิ ารวิชาการ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
The Teaching of Novel
Next Book
รายงานกิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561