The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Panduan PdP RBT Tingkatan 3 ini merupakan Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum , Kementerian Pendidikan Malaysia

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shurinaabrahim, 2022-04-08 22:11:56

Buku Panduan PdP RBT Tingkatan 3

Buku Panduan PdP RBT Tingkatan 3 ini merupakan Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum , Kementerian Pendidikan Malaysia

Keywords: RBT

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

BUKU PANDUAN PdP
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TINGKATAN 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
1

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
2

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

BIL KANDUNGAN MUKA
1. PENDAHULUAN SURAT

2. OBJEKTIF 4

3. Reka Bentuk Mekatronik 4

4. Pembangunan Produk 5 - 21

5. Reka Bentuk Dalam Perniagaan 23 - 84

Panel Penulis 86 - 112

113

3

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

PANDUAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI

PENDAHULUAN
Buku ini dibangunkan dengan tujuan untuk memberi gambaran awal serta
panduan kepada guru bagi melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah
Menengah (KSSM) bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di
tingkatan 3. Maklumat yang terdapat di dalam buku ini dapat membantu guru
dan murid untuk menguasai fakta-fakta penting mengenai tajuk-tajuk
pembelajaran mata pelajaran RBT yang telah dirangka khusus untuk murid
tingkatan 3 melalui KSSM.

OBJEKTIF BUKU PANDUAN PdP
1. Memberi panduan kepada guru untuk melaksanakan PdP mata pelajaran

RBT KSSM Tingkatan 3.
2. Memberikan panduan pengajaran serta langkah melaksana aktiviti

menggunakan pendekatan inkuiri.
3. Memaparkan contoh penerapan EMK terkini berdasarkan kandungan

KSSM.
4. Memaparkan kandungan pengetahuan yang perlu guru sampaikan

kepada murid berdasarkan Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran yang telah dipilih.

4

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

1. REKA BENTUK MEKATRONIK

5

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
6

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

APLIKASI TEKNOLOGI

Aplikasi teknologi membincangkan mengenai pengaplikasian teknologi dalam reka bentuk
yang merangkumi pelbagai disiplin ilmu. Mempelajari dan mengaplikasikan teknologi
dalam reka bentuk melalui proses yang sistematik, menggunakan kemahiran teknikal dalam
penghasilan produk mengikut prosedur seterusnya membuat pengujian dan penilaian
kefungsian produk yang dihasilkan. Pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan
produk perlu mengambilkira amalan nilai murni, estetika, tanggungjawab sosial, kelestarian
global, teknologi hijau, autonomi dan integritI.

STANDARD KANDUNGAN 1.1: REKA BENTUK MEKATRONIK

Tajuk ini membincangkan maksud reka bentuk mekatronik, elemen mektronik, fungsi
elemen mekatronik yang ada pada produk sedia ada. Murid akan menghasilkan gambar
rajah blok produk mekatronik sedia ada. Murid juga akan menghasilkan lakaran bahagian
reka bentuk produk yang akan diubahsuai berdasarkan gambarajah blok yang terlibat
seterusnya membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah
dibuat serta membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubahsuai.

7

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

1.1.1 Reka bentuk Mekatronik

STANDARD PEMBELAJARAN:

1.1.1 Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik
1.1.2 Mengenal pasti elemen mekatronik
1.1.3 Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada
1.1.4 Menghasilkan gambar rajah blok (block diagram) produk mekatraonik sedia ada
1.1.5 Menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubahsuai

berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat
1.1.6 Membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat
1.1.7 Membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubahsuai

8

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

NOTA RUJUKAN

1.1.1 Menyatakan Maksud Reka Bentuk Mekatronik

Mekatronik adalah satu bidang ilmu yang menggabungkan disiplin ilmu mekanikal,
elektrik, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk menghasilkan suatu sistem
yang berfungsi secara automatik.

Reka bentuk mekatronik merupakan reka bentuk produk atau sistem yang
mengabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan
pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

1.1.2 Mengenal Pasti Elemen Mekatronik

Elemen asas dalam bidang mekatronik adalah

1. Sistem elektrik
2. Sistem mekanikal
3. Sistem elektronik
4. Sistem kawalan dan pengaturcaraan

MEKANIKAL

ELEKTRIK MEKATRONIK

ELEKTRONIK

KAWALAN DAN
PENGATURCARAAN

Rajah 1: Elemen asas dalam mekatronik

9

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

1.1.3 Menerangkan Fungsi Elemen Mekatronik Pada
Produk Sedia Ada

Secara amnya, elemen-elemen ini akan digabungkan untuk menghasilkan sebuah
sistem asas mekatronik seperti yang di paparkan di dalam gambarajah di bawah.

MEKANIKAL Bekalan Kuasa

Contoh komponen: ELEKTRONIK

Penggerak Penderia Penambahbaikan isyarat
- motor - suhu masukan dan pengantara

- pneumatik - suis muka (interface)

- cahaya

ELEKTRONIK KAWALAN DAN
PENGATURCARAAN
Penambahbaikan isyarat
keluaran dan pengantara Contoh elemen:

muka (interface) - Litar logik
- Pengawal mikro
- Litar elektronik/litar

elektrik

Rajah 2: Sistem asas Mekatronik

Sumber : Introduction To Mechatronics And Measurement Systems, David G.Alciatore
and Michael B. Histand

Berikut adalah beberapa contoh produk sedia ada yang mempunyai elemen-elemen
mekatronik.

Contoh 1 : Kereta mainan kawalan jauh

Rajah 3: Kereta mainan kawalan jauh

10

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
Rajah 3 menunjukkan sebuah kereta mainan kawalan jauh. Secara umum kereta mainan
kawalan jauh menggunakan aplikasi mekatronik bagi membolehkan ia berfungsi mengikut
arahan pengguna. Elemen mekatronik yang terdapat dalam sistem kereta mainan kawalan
jauh adalah seperti berikut:

1 Elemen elektrik

Terdiri daripada komponen bekalan kuasa iaitu bateri AA yang berkapasiti 3 volt. Bateri
ini membekalkan kuasa elektrik kepada litar dalam kereta dan panel kawalan jauh.

Bateri AA

2 Elemen elektronik

Komponen elektronik utama dalam sistem kereta mainan kawalan jauh terdiri daripada
litar terkamil dan pemacu motor. Elemen elektronik berfungsi sebagai pengawal yang
mengawal daya kilas ( torque) dan halaju motor.

Litar terkamil Pemacu motor

3 Elemen mekanikal

Elemen mekanikal terdiri daripada gabungan motor, gear dan roda. Motor dan gear
berfungsi untuk menghasilkan putaran pada roda untuk bergerak. Motor yang
digunakan adalah dari jenis motor DC. Sebuah motor DC digunakan untuk
menggerakkan roda belakang dan sebuah lagi motor DC digunakan untuk mengawal
roda hadapan ke kiri atau ke kanan.

Bateri Motor DC 1
Gea Untuk membelok

Motor DC 2
Memutar roda

11

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

4 Elemen kawalan dan pengaturcaraan

Terdiri daripada pemproses mikro dan sistem kawalan yang telah diaturcara untuk
menghasilkan tindakan yang pelbagai bergantung kepada kehendak pengguna.

Gambar foto papan kawalan dan Gambar foto litar pemancar
penerimaan

1.1.4 Menghasilkan Gambar Rajah Blok (Block Diagram) Produk
Mekatronik Sedia Ada.

Rajah 4: Lakaran Gambar Rajah Blok Sistem Pengendalian sebuah kereta permainan
kawalan jauh

12

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
Menanda bahagian yang akan diubahsuai pada Produk Mekatronik Sedia Ada.

Rajah 5: Menanda bahagian yang akan diubahsuai

Gambar Rajah Blok Kereta Permainan Kawalan Jauh Yang Akan
Ditambahbaik

Elemen yang dicadangkan untuk diubahsuai adalah elemen elektrik dan mekanikal pada
bahagian keluaran dan proses.

Rajah 6: Menanda Elemen yang akan diubahsuai

13

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

1.1.5 Menghasilkan Lakaran Bahagian Reka Bentuk Produk Yang Akan
Diubahsuai Berdasarkan Gambarajah Blok Yang Terlibat

Rajah 7: Menunjukkan bahagian yang akan diubahsuai

1.1.6 Membuat Penambahbaikan Kepada Produk Berdasarkan Lakaran
Yang Telah Dibuat

Elemen yang dicadangkan untuk diubahsuai adalah elemen mekanikal dan
digabungkan bersama dengan alat pembersihan lantai.

Rajah 8: Penambahbaikan kereta mainan kepada Kereta Pencuci Kawalan Jauh

14

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

1.1.7 Membuat Penilaian Kefungsian Produk Yang Telah Diubahsuai

Komponen Elemen Kefungsian Status
Berfungsi
Motor DC dan alat Motor dc dan alat pembersihan
pembersihan berfungsi apabila pengawal alat
kawalan jauh ditekan oleh
pengguna

Kelemahan dan kekuatan produk yang telah diubahsuai

Kelemahan Cadangan penambahbaikan

Sampah yang diberus tidak dapat perlu mempunyai mekanisma untuk
dikutip / disedut. mengutip/ menyedut sampah .

Kekuatan

Mempelbagaikan fungsi bagi sesuatu produk iaitu menambahkan elemen
pembersihan pada kereta mainan kawalan jauh.

15

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

Contoh 3 : Mesin Basuh Automatik

Rajah 1 Mesin Basuh Automatik

Rajah 1 menunjukkan sebuah mesin basuh automatik. Secara umum mesin basuh
automatik menggabungkan aplikasi elemen mekatronik untuk membolehkan mesin tersebut
beroperasi secara automatik. Elemen mekatronik yang terdapat dalam sistem mesin basuh
automatik adalah seperti berikut:

1. Elemen elektrik

Terdiri daripada komponen bekalan kuasa seperti pengubah (transformer) dan litar
kuasa. Ia berfungsi membekalkan sumber tenaga elektrik kepada keseluruhan sistem.
Sumber arus bekalan kuasa di dalam sistem dialirkan dan dihubungkan menggunakan
kabel/wayar sebagai pengalir.

Pengubah (transformer) Litar kuasa

16

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2. Elemen elektronik

Komponen elektronik utama dalam sistem mesin basuh automatik terdiri daripada litar
terkamil dan pemacu motor. Elemen elektronik berfungsi sebagai pengawal yang
mengawal daya kilas dan halaju motor.

Litar terkamil Pemacu motor

3. Elemen mekanikal

Elemen mekanikal terdiri daripada gabungan motor, drum, takal dan tali sawat.
Berfungsi menghasilkan putaran drum untuk mencuci pakaian.

Takal dan
tali sawat

motor drum

drum
motor

Takal dan
tali sawat

Gabungan motor, drum, takal dan tali sawat

17

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

4. Elemen kawalan dan pengaturcaraan

Terdiri daripada pemproses mikro yang telah diaturcara untuk menghasilkan tindakan
kawalan yang pelbagai.

Pemproses mikro

18

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

1.1.4 Menghasilkan Gambar Rajah Blok (Block Diagram) Produk
Mekatronik Sedia Ada.

Injap

Rajah 2: Lakaran Gambarajah Blok Sistem Pengendalian Sebuah Mesin Basuh

Penerangan gambar rajah blok

Pengguna memilih mod pilihan untuk menentukan operasi/kerja yang dikehendaki oleh
mesin basuh. Pemproses mikro memproses maklumat dan memberi arahan kepada
pemacu motor. Kendalian injap dan motor bergantung pada arahan yang diterima oleh
pemacu yang dikawal oleh penderia. Putaran motor memusing drum yang dipandu oleh
mekanisme takal dan tali sawat.

1.1.5 Menghasilkan Lakaran Bahagian Reka Bentuk Produk Yang Akan
Diubahsuai Berdasarkan Gambarajah Blok Yang Terlibat

Pemprosesan Amplifier/ Injap Bahagian
mikro Pemacu yang akan
motor diubahsuai

Motor

Penderia Drum

Rajah 3: Lakaran bahagian mesin basuh automatik yang akan diubahsuai

19

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

1.1.6 Membuat Penambahbaikan Kepada Produk Berdasarkan Lakaran
Yang Telah Dibuat

Pam air
masuk

Injap

Pemprosesan Amplifier/
mikro pemacu
motor

Drum

Motor

Penderia

Rajah 4: Lakaran penambahbaikan mesin basuh automatik

Penambahbaikan dilakukan dengan menambah pam pada injap aliran air masuk. Tujuan
ditambah pam pada injap aliran air masuk disebabkan kelajuan aliran masuk air ke dalam
drum tidak laju dan mengambil masa yang lama untuk mencapai tahap yang dikehendaki.
Penambahan pam pada injap ini membolehkan sistem sedia ada boleh berfungsi dengan
lebih cepat.

Kelemahan dan kekuatan produk yang telah diubahsuai

Kelemahan Cadangan penambahbaikan

Memerlukan penderia tambahan dan Pasang penderia tambahan dan aturcara
aturcara tambahan untuk menghidupkan tambahan untuk menghidupkan dan
dan mematikan pam supaya selaras mematikan pam supaya selaras dengan
dengan fungsi injap. fungsi injap.

Kekuatan
Penambahan pam pada injap aliran air masuk membolehkan air masuk ke dalam
drum dengan lebih cepat.

20

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

1.1.7 Membuat Penilaian Kefungsian Produk Yang Telah Diubahsuai

Komponen Elemen Kefungsian Status
Berfungsi
Pam pada injap Mengalir air masuk secara
aliran air masuk automatik dengan cepat.

21

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
22

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2. PEMBANGUNAN PRODUK

23

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
24

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

PEMBANGUNAN PRODUK

Tajuk ini memberi peluang kepada murid menggabungkan kemahiran mereka bentuk dan
teknologi dengan berfikir secara kreatif untuk menghasilkan produk bagi memenuhi
keperluan. Murid membangunkan produk dengan penggabungan sekurang-kurangnya dua
bidang ilmu yang telah dipelajari. Proses pembangunan produk dimulai dengan kajian
keperluan pelanggan dengan mengenal pasti keperluan pelanggan dan matlamat produk
itu dihasilkan. Pengenalpatian jenis-jenis produk berdasarkan projek brief yang
diadaptasikan dengan penyelesaian masalah secara inventif. Penjanaan idea secara
individu dan menggunakan konsep sama ada reka bentuk kepada fungsi produk (form
follow function) atau fungsi kepada reka bentuk produk (function follow form).

STANDARD KANDUNGAN 1.1: PENGHASILAN PRODUK

Tajuk ini membincangkan mengenai produk yang hendak dihasilkan. Produk yang hendak
dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Murid perlu mengenal
pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Perancangan
konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dihasilkan dalam bentuk lakaran.
Penyediaan jadual kerja, senarai bahan, peralatan dan bajet produk perlu sebelum
penghasilan produk dibuat. Setelah produk siap, pengujian dan penilaian kefungsian serta
kesesuaian produk dibuat di samping membuat cadangan penambahbaikan produk
berdasarkan laporan keputusan ujian dan akhir sekali menyediakan dokumentasi.

25

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

2.1 PENGHASILAN PRODUK

STANDARD PEMBELAJARAN:

2.1.1 Menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan:
(i) Kajian keperluan pelanggan
(ii) Projek Brief

2.1.2 Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk.

2.1.3 Merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam
bentuk lakaran.

2.1.4 Menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat.

2.1.5 Menyediakan jadual kerja.

2.1.6 Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk.

2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian.

2.1.8 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk.

2.1.9 Membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan
ujian.

2.1.10 Menyediakan dokumentasi.

26

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

NOTA RUJUKAN

Pengenalan

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)
Tingkatan 3 dalam Standard Kandungan Penghasilan Produk merupakan salah satu
komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) (PT3) yang wajib dilaksanakan oleh murid
tingkatan 3 tahun semasa.

Murid akan menghasilkan produk daripada kombinasi sekurang-kurangnya dua
aplikasi teknologi yang telah dipelajari. Aplikasi teknologi yang telah dipelajari murid ialah
fertigasi, fesyen, pembuatan, mekanikal, elektrik, elektronik, akuaponik, makanan dan
mekatronik. Proses penghasilan produk boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan
(maksimumnya 2 orang). Bilangan murid dalam kumpulan dihadkan bagi mengelakkan
rakan kongsi tidur.

Murid dikehendaki menyediakan dokumentasi pelaksanaan pembangunan produk
dan membentangkannya bersama projek mereka mengikut kreativiti murid dengan
bimbingan guru.

Tahap Penguasaan (TP) murid hendaklah direkodkan dalam templat pelaporan PBD
dan skor murid hendaklah dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) untuk tindakan
selanjutnya.

Objektif

Kerja projek KSSM RBT Tingkatan 3 membolehkan murid:

a) Mendapat kemahiran menggunakan peralatan, bahan dan perisian komputer yang
sesuai dalam menghasilkan produk.

b) Memerihal kepentingan perkembangan reka bentuk pembangunan produk dengan
kehidupan murid.

c) Menghasilkan produk yang direka bentuk berasaskan budaya fikir lestari selaras
dengan prinsip Kelestarian Global.

d) Membuat keputusan untuk menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan teknologi
yang bersesuaian.

e) Mengaplikasikan Jujukan Reka Bentuk (Design Cycle) dalam proses rekabentuk
projek (11 langkah).

f) Membangunkan produk melalui proses reka bentuk yang menggunakan aplikasi
teknologi.

g) Menghasilkan laporan bertulis dan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk secara
kreatif dan inovatif.

h) Mengamalkan nilai murni yang relevan dalam mereka bentuk produk yang lebih
ergonomik, mesra pengguna, berkualiti tinggi dengan kos yang efisien.

i) Mengamalkan sikap bekerjasama dan berintegriti.

27

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
Berikut adalah langkah penghasilan produk yang boleh diikuti.

 Laporan lengkap ikut format Dokumentasi

 Keputusan ujian Cadangan  Kelemahan & Cadangan
makmal/parameter penambahbaikan penambahbaikan

 Analisis keputusan Pengujian dan penilaian  Lakaran penambahbaikan
 Penilaian (soal selidik) Produk
 Kesesuaian  Produk berfungsi / berfungsi
 Tahap keselamatan Penghasilan produk sebahagian

 Senarai bahan Senarai bahan,  Model/prototaip/produk
 Senarai peralaltan peralatan dan bajet sebenar
 Pengiraan bajet (Kaedah
produk  Carta Gantt/Jadual
unit/Konsep SMART) Jadual kerja

 Lakaran Bermaklumat Lakaran produk  Konsep: Form follow
(Nama, Elemen, Prinsip, function/function follow form
Saiz, Komponen) Merancang konsep dan
hasilkan lakaran  Lakaran perkembangan 3D
 Lakaran ceraian idea (Thumb nail view)
 Lukisan isometrik Kenalpasti asas
 Lukisan Skematik teknologi yang sesuai  Mematuhi elemen dan prinsip
 Lukisan unjuran dalam boring brief
Menyatakan produk
ortografik/pola yang hendak dihasilkan  Borang kajian pelanggan
 Analisis Elemen & Prinsip  Penyelesaian masalah inventif
 Borang projek brief
 Gabung sekurang-
kurangnya 2/9 daripada
aplikasi teknologi

 Justifikasi pemilihan
teknologi – kekuatan &
kelemahan

Tajuk penghasilan produk ini akan disertakan dengan contoh-contoh projek. Semoga
dengan contoh-contoh ini dapat membantu murid mendapat idea bagi menghasilkan
produk sendiri.

28

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

A) CONTOH PROJEK 1
2.1.1 Menyatakan Produk Yang Hendak Dihasilkan Berdasarkan:

i) Kajian Keperluan Pelanggan
Reka bentuk yang akan dihasilkan mesti memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.
Kajian keperluan pelanggan yang baik dapat membantu meyakinkan pengguna mengapa
mereka memerlukan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan.
Terdapat beberapa kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Kriteria tersebut seperti
maklumat pelanggan, latar belakang produk dan penambahbaikan.
Maklumat Pelanggan
Kajian yang dilakukan dapat mengenali pelanggan yang berpotensi. Selanjutnya, kajian
pelanggan membantu menyediakan maklumat lengkap berkaitan pelanggan dan
memahami bagaimana untuk menyasarkan mereka.
Latar belakang Produk
Mengenal pasti apakah faktor yang memotivasikan pengguna untuk membeli produk dan
perkhidmatan.
Sebagai contoh, pelanggan mungkin mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

a. Jantina
b. Umur
c. Pekerjaan
d. Pendapatan
Pendapat pelanggan tentang produk dan perkhidmatan
Mengenal pasti persepsi pelanggan dari aspek berikut:
a. Nama produk
b. Kegunaan produk
c. Kebaikan produk
d. Kelemahan Produk

29

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

Borang Kajian Keperluan Pelanggan

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELANGGAN

Nama : Ilham bin Jali

Jantina: Lelaki Umur: 40

Pekerjaan: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pendapatan: RM8,000.00

BAHAGIAN B : LATAR BELAKANG PRODUK

Nama Pisau Pemotong Kertas

Fungsi a. Alat untuk memotong kertas
b. Untuk memotong pelbagai jenis ketebalan kertas

Kelemahan produk a. Murid mudah tercedera

b. Hasil pemotongan yang tidak kemas

c. Memerlukan tenaga yang lebih untuk memotong
kertas yang tebal seperti mounting board.

BAHAGIAN C: PENAMBAHBAIKAN

Apakah penambahbaikan a. Memerlukan satu ciptaan yang selamat digunakan
yang perlu ada pada produk
yang akan dihasilkan b. Dapat memotong dengan kemas walaupun potongan
berulang

c. Memotong dengan mudah

30

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

Penyelesaian Masalah Inventif

Mengenal pasti masalah dari segi fungsi produk, komponen pada produk, fungsi komponen
dan membina model fungsi bagi sebuah produk. Mengenal pasti bahagian komponen dan
fungsi yang bermasalah. Mengenal pasti jenis percanggahan fizikal dan prinsip-prinsip
inventif. Memilih prinsip inventif dan mencadangkan perubahan reka bentuk pada bahagian
produk yang bermasalah.

Situasi

Subjek Reka bentuk dan teknologi melibatkan aktiviti memotong mounting board dan
bahan-bahan yang tebal dan bersaiz besar.

Didapati wujudnya masalah guru dan pelajar sering menghadapi kesukaran untuk
memotong malah sering berlaku kecederaan kepada murid.

Kenalpasti masalah

Masalah yang dikenalpasti bagi pisau pemotong kertas ialah:
a. Murid mudah tercedera
b. Hasil pemotongan yang tidak kemas dan bertindih
c. Memerlukan tenaga yang lebih untuk memotong kertas yang tebal

seperti mounting board.
Masalah inventif yang dikenalpasti pada pisau pemotong ialah hasil pemotongan yang
tidak kemas pada mouting board.

31

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

Model Fungsi Pisau pemotong kertas

Komponen yang terdapat pada pisau pemotong ialah:

a. Rangka pisau
b. Pemegang mata pisau
c. Pengunci
d. Mata pisau
e. Penutup belakang

Pemegang mata Pengunci Penutup belakang
pisau

Mata pisau

Rangka pisau

pengunci

memegang Rangka

Tangan pisau Mata Memotong Kertas
pisau

memegang Pemegang
mata
Penutup pisau
belakang
Bahagian yang dikenalpasti
sebagai masalah inventif.

Daripada model fungsi :-

 Didapati mata pisau tidak dapat memotong kertas dengan kemas menyebabkan
pemotongan yang bertindih.

32

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

Penyelesaian Masalah yang dikesan dan jenis percanggahan yang dipilih

 Daripada model fungsi yang dibina adalah didapati mata pisau perlu menghasilkan
pemotongan yang kemas walaupun diulang berkali-kali dan pada masa yang sama
tidak perlu menggunakan tekanan tenaga yang banyak.

 Penyelesaian inventif dengan percanggahan fizikal jenis pemisahan ruang. (kualiti
setempat/ local quality)

 Cadangan penyelesaian telah dihasilkan selepas berbicang bersama pelanggan
menggunakan borang projek brief.

ii) Projek Brief

Maklumat yang diperolehi dari projek brief diguna pakai untuk menghasilkan beberapa
cadangan projek.

Penyelesaian masalah inventif diadaptasikan ke dalam cadangan projek. Hasilnya,
cadangan penyelesaian masalah yang berfokus kepada pembinaan produk.

Borang Projek Brief

Tajuk: PISAU PEMOTONG BERPUTAR

Kriteria Pertimbangan Utama Catatan

Fungsi 1. Memotong kertas yang lebih besar dan lebih
1. Apakah kegunaan produk ini? tebal

2. Di manakah produk ini digunakan? 2. Sekolah
Persembahan
1. Bagaimanakah cara produk ini Ringkas dan menarik serta mesra pengguna

dipersembahkan? 1. Murid dan guru
Tujuan pasaran 2. Ada
1. Siapakah yang akan menggunakannya? 3. Murid rbt
2. Siapakah pesaing yang wujud?
3. Pengguna bagaimanakah yang akan

menggunakan produk ini?

Kuantiti 100 unit
1. Berapakah jumlah yang diperlukan?

Stail/gaya 1. Menarik, futuristik, ergonomik
1. Bagaimanakah reka bentuk produk ini? 2. Ya
2. Adakah reka bentuk ini akan mendapat
1. Berkualiti, tahan lasak, pemotongan yang
perhatian di pasaran? kemas

Kualiti 2. Kos belian yang berpatutan, mesra
1. Bagaimanakah kualitinya? pengguna mudah dikendalikan

2. Adakah pelanggan mempunyai sebarang 3. Mematuhi standard SIRIM
permintaan yang istimewa?

3. Apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi?

33

Kos PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
1. Berapakah kos untuk menghasilkan satu unit
1. Rm10.00
produk? 2. 50% daripada kos penghasilan
2. Apakah tahap keuntungan yang dikehendaki? 3. Rm 15
3. Berapakah anggaran kos terakhir?

Jangka masa 1. 30 hari dari tempoh tempahan
1. Bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan?
2. Apakah produk sampingan yang perlu siap 2. Pembinaan mata pemotong yang pelbagai
saiz
dalam jangka masa yang sama?

Lakaran

34

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2.1.2 Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka
bentuk produk

Pereka telah mengenal pasti 2 asas teknologi yang dipilih dalam pembinaan
produk ini iaitu reka bentuk teknologi pembuatan dan reka bentuk teknologi
mekanikal

A: Tujuan:

Gabungan teknologi pembuatan dan mekanikal mampu menyelesaikan masalah
yang dihadapi dan pada masa sama mampu menghasilkan produk yang lebih
berkualiti, selamat digunakan dan mesra pengguna.

B: Fungsi:

Teknologi Pembuatan

- Menghasilkan komponen pemegang dan pengikat melalui proses tuangan.

Teknologi Mekanikal

- Menghasilkan laluan gelongsor untuk memudahkan pergerakan pelindung mata
pisau dan mekanisme pemutaran mata pisau.

C: Kekuatan teknologi yang dipilih.

Aplikasi Kekuatan Bahagian
teknologi

Teknologi Pemegang yang tahan lasak dan ergonomik
pembuatan

Pisau pemotong yang tajam dan tidak
merosakkan pemotongan

Komponen pengikat dan pemasangan yang
mudah dipasang dan dibuka.

Teknologi 1. Laluan gelongsor yang mudah untuk
Mekanikal pergerakan pelindung mata pisau

2. Lubang mekanisme pemutar pisau yang
diikat bersama pengikat yang ringkas

35

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2.1.3 Merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang
dipersetujui dalam reka bentuk

Perancangan Konsep

Konsep penghasilan idea yang dipilih ialah reka bentuk kepada fungsi produk (form
follow function)

Perancangan elemen dan prinsip reka bentuk (Tanda √ di ruangan yang sesuai)

BIL ELEMEN ADA TIADA BIL PRINSIP ADA TIADA
1 Garisan 1 Keseimbangan
2 Rupa 2 Kesatuan
3 Bentuk 3 Pengulangan
4 Tekstur 4 Penekanan
5 Saiz 5 Keringkasan
6 Warna 6 Harmoni
7 Ruang 7 Kepelbagaian
8 Nilai 8 Pergerakan
9 Kontras

Lakaran awal ( lakaran penjanaan idea )

36

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2.1.4 Menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat

Lakaran Idea ( lakaran akhir )

Lakaran ceraian komponen

37

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

Lukisan Ortografik

38

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

ANALISIS LAKARAN PRODUK DARI SEGI ELEMEN DAN PRINSIP

BIL ELEMEN ADA TIADA ULASAN
1 Garisan
2 Rupa Terdapat garisan lurus dan melengkung, terang dan
gelap, tebal dan nipis.
3 Bentuk
Rupa yang dihasilkan bila pertemuan antara hujung
4 Tekstur garisan dengan permulaannya.
5 Saiz
Lakaran yang dibina menggambarkan bentuk
6 Warna geometri (bulat, persegi atau gabungan. Ianya
memperlihatkan keseluruhan pandangan objek
7 Ruang produk.

8 Nilai Terdapat permukaan yang kasar, licin, lembut, keras
dan berkilat.

Saiz dalam lakaran berpandukan jarak, biasan dan
kedudukan objek.

Lakaran yang dibuat mempunyai empat ciri utama
iaitu warna primer, warna sekunder, keamatan dan
nilai. Ianya mampu memberi suasana, harmoni,
keselesaan kepada pengguna.

Lakaran menunjukkan ruang yang menampakkan
objek dengan lebih jelas.

BIL PRINSIP ADA TIADA ULASAN

1 Keseimbangan  Keseimbangan pada lakaran produk sama dengan
2 Kesatuan keseimbangan dalam konsep fizik.
3 Pengulangan
4 Penekanan  Keseimbangan menekankan kesamaan berat,
5 Keringkasan tarikan dan tumpuan pada objek berbentuk simetri.
6 Harmoni
7 Kepelbagaian  Pergerakan pada lakaran mengarah kepada sudut
8 Pergerakan pandangan mata.

9 Kontras  Pada lakaran produk terdapat elemen yang sama
dan serupa secara berulang.

 Tekanan yang diletakkan dibuat pada kawasan
tunggal sesuatu kerja serta menyatukan tema
visual.

 Penghapusan segala unsur yang tidak penting atau
maklumat untuk mendedahkan rupa.

 Hubungan diantara dua perkara dalam saiz,
bilangan, jumlah atau sudut.

 Terdapat perbezaan.
 Kontras boleh dilihat melalui :

penggunaan ruang
pemilihan warna
pemilihan teks
kedudukan elemen

39

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2.1.5 Menyediakan jadual kerja

JADUAL KERJA

Penjadualan disediakan untuk menunjukkan anggaran masa yang ditetapkan bagi
menyiapkan projek.

Mengelakkan Menggelakkan
kerugian masa pembaziran
atau
dan kos pemborosan

Tujuan
Penjadualan

Mengawal Mengurus
sumber tenaga bahan mentah

pekerja secara
sistematik

Penjadualan boleh dibuat dengan menggunakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian
dan carta gantt atau carta bar.

BIL MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 1 23 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Perbincangan konsep
bersama pelanggan bagi
menyatakan produk yang
hendak dihasilkan

2 Melakar bentuk produk
dengan persetujuan
pelanggan

3 Memilih dan menganalisis
lakaran terbaik

4 Menyediakan jadual kerja

5 Membuat senarai bahan,
peralatan dan bajet produk

6 Membuat pesanan dan
mendapatkan bekalan
bahan

7 Menghasilkan produk

8 Membuat pengujian dan
penilaian kefungsian

9 Membuat kemasan

10 Membuat cadangan
penambahbaikan

11 Membuat laporan /
pendokumentasian

40

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2.1.6 Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk

BAHAGIAN BAHAN ALATAN
Model awal 3D Sabun Set pisau pengukir
Acuan Plaster of paris (POP) Bekas makanan terpakai
Pemegang Epoksi Bekas bancuh
Pengikat Epoksi Bekas bancuh
Penutup belakang Epoksi Bekas bancuh
Mata pemotong keluli Mesin canai
Gunting besi
Kemasan Cat sembur

41

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

BAJET

Anggaran Bajet ialah anggaran perbelanjaan yang diperlukan sebelum

menghasilkan sesuatu projek

BAHAN HARGA KUANTITI RM
SEUNIT
(RM)

1 Sabun 0.60 1 0.60

2 Epoksi 7.00 1 Unit 7.00

3 Plaster of paris (POP) 1.00 1 Unit 1.00

4 Logam 7.00 1 7.00

15.60 15.60

Kos pengeluaran bagi 100 unit Jumlah
( kos bahan + kos upah + kos ovehed ) (RM)
Bil Keterangan
1560.00
1 Bahan 100 X 15.60 1500.00
2 Upah : 2 x 5 x 5x 30
20.00
4 (pekerja) X Jam X Hari X RM........... 20.00
3 Overhed : 10.00
50.00
Elektrik 3160.00
Air

Bil Telefon
Lain-lain
JUMLAH

42

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian

•Membina model awal
•Membuat acuan
•Membina model akhir
•Membentuk mata pemotong pisau
• Membina pelindung pisau memotong
• Pemasangan komponen produk
• Menguji dan menilai
• Kemasan

43

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2.1.8 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian
produk

MEMBUAT PENGUJIAN

Aspek Hasil Masa Yang diambil

Memotong mounting 50 saat
board sepanjang 30 cm
oleh pelajar timgkatan 1
menggunakan pisau
biasa.

Memotong mounting 20 saat
board sepanjang 30 cm
oleh pelajar timgkatan 1
menggunakan rotatry
cutter.

Penilaian

Penilain dijalankan untuk menganalisis hasil ujian yang dijalankan ke atas produk dan
memberi penilaian berdasarkan aspek kefungsian (ergonomik dan estetika). Kelemahan
dan kekuatan produk juga perlu dikenalpasti untuk tujuan penambaikan.

Produk Kefungsian Kekuatan Kelemahan

 Mampu memotong  Tidak memerlukan  Pelindung pisau
mounting board tenaga yang banyak perlu ditolak manual.
dengan mudah
 Produk ini ringan dan  Reka bentuk yang
 Mengambil masa mudah disimpan boleh diperbaharui.
kurang 10 saat.

Menilai Tahap keselamatan

a) Kesesuaian bahan yang digunakan pada produk
b) Kesesuaian pengendalian produk
c) Keselamatan produk

Hasil Penilaian

a) Hasil penilaian mendapati rotary cutter lebih mudah digunakan untuk memotong
berbanding dengan pisau biasa.
44

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2.1.9: MEMBUAT CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PRODUK
BERDASARKAN LAPORAN KEPUTUSAN UJIAN

a) Menambah atau menggantikan komponen yang rosak atau tidak bersesuaian.
b) Membuat pengubahsuaian pada bahagian tertentu supaya lebih mantap dan

efisien.
c) Menambah baik kemasan seperti susunan komponen, warna dan grafik yang

digunakan.
d) Mengubah reka bentuk untuk disesuaikan dengan fungsinya.
e) Memberi perhatian kepada faktor ergonomik untuk keselesaan pengguna
f) Memberi perhatian kepada ciri-ciri keselamatan yang ada pada produk.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DIHASILKAN BERDASARKAN PENYELESAIAN
INVENTIF

45

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

2.1.10: Menyediakan dokumentasi

Format Dokumentasi Penghasilan Produk Untuk Pelajar TIngkatan TIga

Pelajar tingkatan 3 perlu menghasilkan laporan lengkap berkaitan produk yang mereka
telah hasilkan sebagai sebahagian proses Penilaian Tingkatan 3. Berikut adalah format
dokumentasi yang perlu dihasilkan oleh seorang pelajar untuk penilaian PT3. (Pelajar
digalakkan untuk hasilkan laporan dalam bentuk taip komputer agar ianya seiring dengan
teknologi masa kini)

Format Dokumentasi

Kulit Hadapan Kandungan Penerangan Kandungan

1) Nama Mata pelajaran 1. Pendahuluan 1. Penerangan yang jelas
2) Tajuk Produk 2. Pengenalan mengenai setiap topik
3) Gambar/Lakaran 3. Penentuan kandungan beserta
eviden dan dokumen
Produk Gabungan berkaitan
4) Gabungan teknologi Teknologi
5) Nama Pelajar 4. Perancangan
6) No Kad Pengenalan Konsep
7) No Pendaftaran 5. Lakaran Akhir
6. Jadual Kerja
Peperiksaan 7. Pengurusan
8) Nama Penilai Kewangan
9) Tarikh dihantar 8. Penghasilan produk
9. Pengujian dan
Penilaian
10. Cadangan
Penambahbaikan
11. Penutup
12. Lampiran

46

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

B) CONTOH PROJEK 2

2.1.1 Menyatakan Produk Yang Hendak Dihasilkan Berdasarkan:

i) Kajian Keperluan Pelanggan

Reka bentuk yang akan dihasilkan mesti memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.
Kajian keperluan pelanggan yang baik dapat membantu meyakinkan pengguna mengapa
mereka memerlukan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan.

Terdapat beberapa kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Kriteria tersebut seperti
maklumat pelanggan, latar belakang produk dan penambahbaikan

Maklumat Pelanggan

Kajian yang dilakukan dapat mengenali pelanggan yang berpotensi. Selanjutnya, kajian
pelanggan membantu menyediakan maklumat lengkap berkaitan pelanggan dan
memahami bagaimana untuk menyasarkan mereka.

Latar belakang Produk

Mengenal pasti apakah faktor yang memotivasi pengguna untuk membeli produk dan
perkhidmatan.

Sebagai contoh, pelanggan mungkin mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

a. Jantina
b. Umur
c. Pekerjaan
d. Pendapatan

Pendapat pelanggan tentang produk dan perkhidmatan

Mengenal pasti persepsi pelanggan dari aspek berikut:

a. Nama produk
b. Kegunaan produk
c. Kebaikan produk
d. Kelemahan Produk

47

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

Borang Kajian Keperluan Pelanggan

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELANGGAN

Nama :

Jantina: Umur:

Pekerjaan: Pendapatan:

BAHAGIAN B : LATAR BELAKANG PRODUK

Nama Pengasah pensel bermotor

Fungsi Mengasah pensel
Kelemahan produk
Mengambil masa yang lama
Menggunakan tenaga yang banyak

Ciri-ciri produk yang Mengasah dengan cepat
dikehendaki pelanggan Tidak menggunakan tenaga yang banyak
Boleh dibawa ke mana sahaja dengan mudah
Mesra pengguna

BAHAGIAN C: PENAMBAHBAIKAN

Apakah penambahbaikan Penambahbaikan yang diperlukan ialah produk
yang perlu ada pada produk menggunakan motor untuk memutarkan pengasah
yang akan dihasilkan

Penyelesaian Masalah Inventif

Menyelesaikan masalah inventif seperti fungsi produk, komponen pada produk, fungsi
komponen dan membina model fungsi bagi sebuah produk. Mengenal pasti bahagian
komponen dan fungsi yang bermasalah. Menjalankan analisis berantai punca-kesan
(cause-effect chain analysis: ceca). Mengenal pasti jenis percanggahan fizikal dan prinsip-
prinsip inventif. Memilih prinsip inventif dan mencadangkan perubahan reka bentuk pada
bahagian produk yang bermasalah inventif.

48

Model Fungsi pengasah pensel manual PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3
Badan Mata pengasah
Lubang pengorek

memegang

memegang Badan pengasah Mata
Tangan
mengasah
memegang
Pensel

MODEL FUNGSI Bahagian yang dikenalpasti sebagai
masalah inventif.iaitu kerja
mengasah lambat siap

Daripada model fungsi :-

Didapati pengasah manual tidak dapat mengasah pensel dengan cepat

Penyelesaian Masalah yang dikesan dan jenis percanggahan yang dipilih
 Pengasah bermotor dapat mengasah pensel dengan cepat dan banyak dalam
waktu yang singkat.
 Penyelesaian inventif yang sesuai adalah percanggahan fizikal jenis pemisahan
ruang. (kualiti setempat/ local quality)
 Cadangan penyelesaian telah dihasilkan selepas berbincang bersama pelanggan
menggunakan borang projek brief.

49

PANDUAN PENGAJARAN RBT TINGKATAN 3

ii) Projek Brief

Maklumat yang diperoleh daripada projek brief diguna pakai untuk menghasilkan beberapa
cadangan projek.

Penyelesaian masalah secara inventif diadaptasikan ke dalam cadangan projek. Hasilnya,
cadangan penyelesaian masalah yang berfokus kepada pembinaan produk.

Borang Projek Brief Catatan

Tajuk: pengasah pensel bermotor

Kriteria Pertimbangan Utama

Fungsi
1. Apakah kegunaan produk ini?
2. Di manakah produk ini digunakan?

Persembahan
1. Bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan?

Tujuan pasaran
1. Siapakah yang akan menggunakannya?
2. Siapakah pesaing yang wujud?
3. Pengguna bagaimanakah yang akan menggunakan produk
ini?

Kuantiti
1. Berapakah jumlah yang diperlukan?

Stail/gaya
1. Bagaimanakah reka bentuk produk ini?
2. Adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian di
pasaran?

Kualiti
1. Bagaimanakah kualitinya?
2. Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang
istimewa?
3. Apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi?

Kos
1. Berapakah kos untuk menghasilkan satu unit produk?
2. Apakah tahap keuntungan yang dikehendaki?
3. Berapakah anggaran kos terakhir?

Jangka masa
1. Bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan?
2. Apakah produk sampingan yang perlu siap dalam jangka
masa yang sama?

Lakaran

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เพื่อนรักนักผจญภัย - บอลลูนยักษ์กับอาณาจักรเมฆ
Next Book
test