The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กลุ่มที่6รวมpowerpoint

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pawanrat.kii, 2021-03-21 09:01:20

กลุ่มที่6รวมpowerpoint

กลุ่มที่6รวมpowerpoint

Keywords: กลุ่มที่6รวมpowerpoint

คณุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิ ญาณความเปน็ ครู

สาขาวิชาการศกึ ษาปฐมวัย
คณะครศุ าสตร์

มหาวิทยาลยั ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปู ถัมภ์

คานา
รายงานเล่มนี้เป็นสว่ นหน่ึงของรายวชิ าคณุ ธรรม จรยิ ธรรม จรรยาบรรณและจติ วิญญาณความเปน็ ครู ( ETP105 ) มหี ัวขอ้
ในเลม่ รายงานดงั น้ี จรรยาบรรณวิชาชีพบคุ ลากรทางการศกึ ษา จิตวญิ ญาณความเปน็ ครู การเปน็ แบบอยา่ งทดี่ ี มคี ณุ ธรรม จริยธรรม
และเป็นพลเมืองทีเ่ ขม้ แข็งดารงตนใหเ้ ป็นทเ่ี คารพศรัทธาของผเู้ รียนและสมาชกิ ในชมุ ชน ค่านิยมของครู กฎหมายสาหรับครู และ
สภาพการณก์ ารพัฒนาวชิ าชีพครู ความรอบรู้ ทันสมยั และทันต่อการเปลยี่ นแปลง มีวตั ถุประสงคเ์ พ่อื ใหน้ กั ศกึ ษาสามารถนาไปใช้
ในการสอบวฒุ ิครู และเป็นแนวทางในการเรยี นรู้
สมาชกิ ผูจ้ ัดทามดี ังนี้ นางสาวปวนั รตั น์ บุญเรือง นางสาวปัณฑิตา แสงแก้วและนายธนธรณ์ โตสงค์ หวงั วา่ รายงานเลม่ นีจ้ ะ
เปน็ ประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักศกึ ษาทกี่ าลังหาขอ้ มลู นอ้ี ย่แู ละขอขอบคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐติ พิ ร พิชญกลุ ทค่ี ่อยให้คาปรึกษา
ต้งั แตเ่ ริม่ ทางานชน้ิ นี้ หากมขี อแนะนาหรอื ผดิ พลาดประการใด คณะผจู้ ัดทาขออภยั ไว้ ณ ทน่ี ี้ด้วย

คณะผู้จัดทา
มนี าคม 2564

สารบญั หนา้
3
เร่อื ง 41
• จรรยาบรรณวชิ าชพี ครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา 61
• จิตวญิ ญาณความเปน็ ครู
• การเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีคณุ ธรรมจรยิ ธรรม 80
95
และเป็นพลเมอื งท่เี ข้มแขง็ ดารงตนให้เคารพศรทั ธาของผเู้ รยี น 140

และสมาชกิ ในชมุ ชน
• คา่ นิยมครู
• กฎหมายสาหรบั ครู
• สภาพการณก์ ารพฒั นาวชิ าชีพครู ความรอบรู้ ทนั สมยั

และทนั ต่อการเปล่ียนแปลง

จรรยาบรรณวิชาชีพและ
บุคลากรทางการศกึ ษา

คณะผจู้ ดั ทา จรรยาบรรณวิชาชีพและบคุ ลากรทางการศกึ ษา

นายธนธรณ์ อุ่นเมือง นางสาวณฐั ธติ า เครือวัน นางสาวสธุ ิชา อนิ ทรท์ รัพย์
รหัสนักศึกษา 63121860037 นกั ศึกษา 63121860034 รหัสนกั ศกึ ษา 63121860052

Table Of Contents

01 ความหมาย 03 จรรยาบรรณ

02 บคุ ลากรทาง 04 ครุ สุ ภา

การศึกษา

05 มาตรฐานวชิ าชพี

01

ความหมาย

ความหมายจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ หมายถงึ ประมวลกฎเกณฑค์ วามประพฤติ หรอื ประมวลมารยาทของผู้
ประกอบอาชีพ นนั้ ๆ ต้องเปน็ เอกลกั ษณ์ทางวิชาชพี ใชค้ วามรู้ มีองคก์ รหรือสมาคมควบคุม

1. ประมวลความประพฤตทิ ผ่ี ู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดข้ึนเพ่ือรกั ษาและ
ส่งเสรมิ เกยี รตคิ ุณชือ่ เสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรอื ไม่ก็ได้

2. หลักความประพฤติทเ่ี ป็นเครื่องยดึ เหนี่ยวจติ ใจใหม้ คี ณุ ธรรมและจรยิ ธรรมของบคุ คล
ในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ

https://www.kruchiangrai.net/ครเู ชียงราย

ความหมายของวิชาชพี

“วชิ าชพี ” หมายความวา่ วชิ าชพี ทางการศึกษาทที่ าหน้าท่หี ลกั ทางดา้ นการเรยี นการสอน
และการส่งเสรมิ การเรยี นรขู้ องผู้เรยี นด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรบั ผิดชอบการบรหิ าร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ข้นั พื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ตี ่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐ
และเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษา
ตลอดจนการสนบั สนนุ การศกึ ษาให้บริการหรอื ปฏบิ ัตงิ านเกี่ยวเนอ่ื งกบั การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศกึ ษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ

ข้อบงั คับครุ สุ ภาว่าด้วยมาตรฐานวชิ าชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

ความหมายของจรรยาบรรณของวิชาชพี

หมายความวา่ มาตรฐาน การปฏิบตั ิตนท่ีกาหนดข้ึนเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซ่ึงผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศึกษาตอ้ งปฏิบตั ิตาม เพื่อรักษา
และส่งเสริมเกยี รติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศึกษาให้
เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ผรู้ ับบริการและสงั คม อนั จะนามาซ่ึงเกียรติและศกั ด์ิศรีแห่ง
วิชาชีพ

ข้อบังคับคุรุสภาว่าดว้ ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

02

จรรยาบรรณ

ระเบียบครุ ุสภาวา่ ด้วยวนิ ัยตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2506

1.ครตู อ้ งสนับสนุนและปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลด้วยความบริสทุ ธ์ใิ จ 10.ครูควรบาเพ็ญตนใหเ้ ป็นประโยชนแ์ กส่ ังคม

2.ครตู ้องตั้งใจปฏิบัติหนา้ ท่ีครู ใหเ้ กิดผลดดี ้วยความเอาใจใส่ 4.ครคู วรตั้งใจฝกึ สอนศษิ ย์ ใหเ้ ปน็ พลเมอื งดีของชาติ
3.ครตู อ้ งสุภาพเรยี บร้อย เช่อื ฟงั และไม่กระดา้ งกระเดื่องต่อผู้บังคับบญั ชา 8. ครูควรรู้จักมัธยสั ถแ์ ละพยายามสรา้ งฐานะของตนเอง

4.ครูตอ้ งอุทิศเวลาของตนใหส้ ถานศกึ ษา จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่กงี่ านมิได้ 5. ครูควรรว่ มมือกบั ผูป้ กครอง ในการอบรมส่งั สอนเดก็ อย่างใกลช้ ิด

5.ครตู ้องประพฤตติ นอยู่อยู่ในความสุจริต และปฏิบตั ิหนา้ ที่ดว้ ยความซอ่ื สตั ย์ สุจรติ 9. ครคู วรยึดมน่ั ในศาสนาที่ตนนับถอื และไม่ลบหลู่ศาสนาอืน่
เทย่ี งธรรม
6. ครูควรรู้จกั เสียสละและรบั ผดิ ชอบในหน้าทก่ี ารงานท้ังปวง
6.ครูต้องรกั ษาช่อื เสียงของครูมิให้ขน้ึ ช่ือว่าเปน็ ผู้ประพฤตชิ ว่ั 2. ครูควรบาเพญ็ ตนให้สมกบั ทีไ่ ดช้ อ่ื ว่าเปน็ ครู

7.ครตู ้องประพฤติตนเป็นแบบอยา่ งทดี่ แี ก่ศิษย์และไม่ดูหมิน่ เหยียดหยาม

8.ครตู อ้ งถือและปฏิบตั ิตามแบบธรรมเนียมของสถานศกึ ษา 3. ครูควรใฝ่ใจศึกษาหาความรคู้ วามชานาญอยู่เสมอ

9.ครูต้องรักษาความสามคั คีระหว่างครูและช่วยเหลือซ่ึงกนั และกนั ในหนา้ ท่กี ารงาน 1. ครูควรมีศรทั ธาในอาชีพครแู ละให้เกยี รตแิ กค่ รูด้วยกัน

10.ครูต้องรกั ษาความลับของศิษย์ ผ้รู ่วมงานและสถานศึกษา 7. ครคู วรรักษาช่ือเสียงของคณะครู
Ksp.or.th คุรสุ ภา ข้อบงั คบั ครุ ุสภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานเุ บกษา

ระเบียบครุ สุ ภาวา่ ดว้ ยวินัยตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2506 ระเบยี บคุรสุ ภาว่าดว้ ยจรรยามรรยาทตามระเบยี บประเพณขี องครู ระเบยี บคุรสุ ภาว่าดว้ ยจรรยามารยาทและวินยั ตามระเบียบประเพณี
พ.ศ. 2506 ของครู พ.ศ.2526
1.ครตู ้องสนบั สนนุ และปฏบิ ัตติ ามนโยบายของรฐั บาลดว้ ยความ 10.ครคู วรบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชนแ์ กส่ งั คม 1.เลอ่ื มใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย
บรสิ ุทธ์ิใจ
2.ครตู ้องตัง้ ใจปฏบิ ัตหิ นา้ ทคี่ รู ใหเ้ กดิ ผลดีด้วยความเอาใจใส่ 4.ครูควรตงั้ ใจฝึกสอนศิษย์ ใหเ้ ป็นพลเมอื งดีของชาติ 6.ถา่ ยทอดวิชาความรโู้ ดยไมบ่ ิดเบือน และปดิ บังอาพราง

3.ครูตอ้ งสภุ าพเรยี บรอ้ ย เช่ือฟงั และไม่กระดา้ งกระเดอ่ื งต่อ 8. ครคู วรรู้จกั มธั ยสั ถ์และพยายามสรา้ งฐานะของตนเอง 9.สุภาพเรยี บรอ้ ย เปน็ แบบอย่างท่ดี ี รักษาความลบั ของศิษย์
ผู้บงั คบั บญั ชา 5. ครูควรรว่ มมอื กบั ผู้ปกครอง ในการอบรมสัง่ สอนเด็กอยา่ งใกล้ชดิ
9. ครูควรยึดมนั่ ในศาสนาท่ตี นนบั ถือ และไม่ลบหลศู่ าสนาอน่ื 3.ตง้ั ใจส่ังสอนอทุ ิศเวลาของตนให้แกศ่ ิษย์ จะละทงิ้ หรอื ทอดทิ้งหน้าที่
4.ครตู อ้ งอทุ ิศเวลาของตนใหส้ ถานศึกษา จะละทงิ้ หรอื ทอดทิง้ หนา้ ท่ีกี่ 6. ครคู วรร้จู กั เสียสละและรับผิดชอบในหน้าทก่ี ารงานทั้งปวง การงานมิได้
งานมิได้ 2.ยดึ มั่นในศาสนาท่ตี นนบั ถือ ไมล่ บหลู่ดูหมน่ิ ศาสนาอนื่

5.ครูต้องประพฤตติ นอยอู่ ยใู่ นความสุจรติ และปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความ 4.รักษาช่ือเสยี งของตนมใิ หข้ น้ึ ช่ือวา่ เป็นผปู้ ระพฤติชวั่
ซือ่ สัตย์ สจุ ริต เทยี่ งธรรม

6.ครตู อ้ งรักษาช่อื เสยี งของครมู ใิ ห้ข้ึนชอื่ ว่าเป็นผปู้ ระพฤตชิ ่ัว

7.ครูต้องประพฤติตนเปน็ แบบอยา่ งท่ดี แี กศ่ ิษย์และไมด่ หู มิ่นเหยยี ด 2. ครูควรบาเพญ็ ตนใหส้ มกบั ทไ่ี ดช้ ื่อวา่ เป็นครู 7.ไมน่ าผลงานของผใู้ ดมาแอบอา้ งเป็นผลงานของตน
หยาม 3. ครคู วรใฝใ่ จศึกษาหาความรู้ความชานาญอยเู่ สมอ 5.ถอื ปฏิบตั ิตามระเบยี บสถานศึกษา และคาสง่ั ของผบู้ งั คบั บัญชา

8.ครูตอ้ งถอื และปฏิบัตติ ามแบบธรรมเนยี มของสถานศึกษา

9.ครูต้องรักษาความสามคั คีระหวา่ งครแู ละชว่ ยเหลือซง่ึ กันและกันใน 1. ครูควรมศี รัทธาในอาชพี ครแู ละให้เกียรตแิ ก่ครดู ้วยกัน 10. รกั ษาความสามคั คีระหว่างครู และช่วยเหลอื กันในหน้าที่การงาน
หนา้ ท่กี ารงาน
7. ครูควรรกั ษาชอ่ื เสยี งของคณะครู 8.ซ่อื สัตยส์ ุจรติ และปฏิบตั ิหน้าท่ขี องตนด้วยความเที่ยงธรรม
10.ครตู อ้ งรักษาความลบั ของศษิ ย์ ผรู้ ่วมงานและสถานศกึ ษา
Ksp.or.th คุรุสภา ข้อบงั คับคุรุสภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานเุ บกษา

ระเบยี บครุ ุสภาว่าด้วยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบยี บประเพณขี องครู พ.ศ.2526 ระเบยี บคุรสุ ภาว่าด้วยจรรยามารยาทและวนิ ัยตามระเบยี บประเพณขี องครู พ.ศ.2539

1.เลอื่ มใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย 6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชพี ด้านบคุ ลกิ ภาพและวสิ ยั ทศั น์ให้ทนั ตอ่ การพัฒนาทาง วทิ ยาการเศรษฐก
2.ยึดมน่ั ในศาสนาทต่ี นนบั ถือ ไม่ลบหลู่ดหู มิน่ ศาสนาอนื่ สังคมและการเมอื งอยู่เสมอ
9. ครูพงึ ประพฤติ ปฏบิ ัติตน เปน็ ผู้น าในการอนรุ กั ษ์ และพฒั นาภูมิ
3.ตั้งใจสงั่ สอนอุทิศเวลาของตนใหแ้ กศ่ ิษย์ จะละทิง้ หรือทอดทง้ิ หนา้ ที่การงานมไิ ด้
ปญั ญา และวฒั นธรรมไทย
4.รกั ษาชอื่ เสียงของตนมิใหข้ ้ึนช่ือว่าเปน็ ผปู้ ระพฤตชิ ่วั
5.ถือปฏบิ ตั ิตามระเบยี บสถานศกึ ษา และคาสั่งของผูบ้ งั คบั บัญชา 1. ครูต้องรกั และเมตตาศิษย์ โดยใหค้ วามเอาใจใสช่ ว่ ยเหลอื ส่งเสริมใหก้ าลังใจใน
6.ถ่ายทอดวชิ าความรโู้ ดยไมบ่ ดิ เบือน และปดิ บงั อาพราง การศึกษาเล่าเรียนแกศ่ ษิ ย์โดยเสมอหนา้
7.ไมน่ าผลงานของผูใ้ ดมาแอบอ้างเปน็ ผลงานของตน
8.ซือ่ สัตย์สุจริต และปฏบิ ัติหนา้ ที่ของตนด้วยความเทยี่ งธรรม 3. ครูตอ้ งประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่ งที่ดแี กศ่ ิษย์ท้ังทางกายวาจา และจิตใจ
9.สุภาพเรยี บรอ้ ย เป็นแบบอย่างทด่ี ี รักษาความลบั ของศษิ ย์
10. รักษาความสามัคครี ะหวา่ งครู และช่วยเหลอื กนั ในหน้าทกี่ ารงาน 4. ครตู อ้ งไม่กระทาตนเปน็ ปฏปิ กั ษต์ ่อความเจริญทางกาย สตปิ ัญญาจติ ใจ อารมณ์และสังคมของศษิ ย์

5. ครตู ้องไมแ่ สวงหาประโยชน์อนั เป็นอามสิ สนิ จา้ งจากศษิ ย์ ในการปฏบิ ตั หิ นา้ ทต่ี ามปกติ
และไมใ่ ชใ้ หศ้ ิษยก์ ระทาการใด ๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ ใหแ้ ก่ตนโดยมิชอบ

7. ครยู อ่ มรักและศรทั ธาในวชิ าชีพครแู ละเป็นสมาชกิ ท่ีดีตอ่ องค์กรวชิ าชพี ครู

2. ครตู อ้ งอบรม ส่ังสอน ฝกึ ฝน สร้างเสริมความรู้ ทกั ษะและนสิ ยั ที่ถูกตอ้ งดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์อยา่ งเต็มความสามา
ดว้ ยความบรสิ ทุ ธใิ์ จ
8. ครพู ึงช่วยเหลือเกอื้ กลู ครแู ละชมุ ชนในทางสร้างสรรค์

Ksp.or.th ครุ ุสภา ขอ้ บังคบั คุรสุ ภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานเุ บกษา

ระเบียบครุ ุสภาว่าดว้ ยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ.2539 มาตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ2548

1. ครูตอ้ งรักและเมตตาศษิ ย์ โดยให้ความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือส่งเสริมใหก้ าลงั ใจในการศกึ ษาเล่าเรยี นแกศ่ ษิ ยโ์ ดย 3.ครตู ้องรัก เมตตา เอาใจใสช่ ่วยเหลอื ส่งเสริม กาลงั ใจแกศ่ ิษย์
เสมอหนา้ 6.ครตู ้องใหบ้ รกิ ารด้วยความจรงิ ใจ และเสมอภาค
4.ครตู อ้ งประพฤตปิ ฏบิ ัติตน เป็นแบบอยา่ งทดี่ ี ทง้ั ทางกาย วาจา และใจ
2. ครตู อ้ งอบรม สงั่ สอน ฝกึ ฝน สร้างเสรมิ ความรู้ ทักษะและนสิ ัยท่ถี กู ต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศษิ ยอ์ ยา่ งเต็ม
ความสามารถดว้ ยความบรสิ ุทธใิ์ จ

3. ครตู ้องประพฤติ ปฏิบัตติ นเป็นแบบอยา่ งท่ีดีแก่ศิษยท์ งั้ ทางกายวาจา และจติ ใจ

4. ครตู ้องไมก่ ระทาตนเปน็ ปฏปิ ักษต์ ่อความเจริญทางกาย สติปญั ญาจติ ใจ อารมณ์และสงั คมของศิษย์ 5.ครตู อ้ งไม่กระทาตนเป็นปฏปิ ักษต์ ่อความเจรญิ ของศิษย์

5. ครูตอ้ งไมแ่ สวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจา้ งจากศษิ ย์ ในการปฏิบัติหนา้ ที่ตามปกติ และไมใ่ ชใ้ ห้ศษิ ย์ 7.ครตู อ้ งไมก่ ระทาตนเป็นผปู้ ฏบิ ัตติ ่อความเจรญิ ทางกายสตปิ ญั ญา จติ ใจ อารมณแ์ ละสังคมของศษิ ย์ และ
กระทาการใด ๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ ผู้รับบริการ

6. ครยู อ่ มพฒั นาตนเองทง้ั ทางดา้ นวิชาชีพ ดา้ นบุคลกิ ภาพและวสิ ยั ทศั น์ให้ทนั ตอ่ การพฒั นาทางวทิ ยาการ 1.ครตู ้องมวี ินยั ในตนเอง พัฒนาตนเองด้าน วิชาชีพบุคลกิ ภาพ
เศรษฐกิจสังคมและการเมอื งอยเู่ สมอ วสิ ยั ทศั นใ์ ห้ทนั ตอ่ การพฒั นาทางวชิ าการ เศรษฐกิจ สงั คม และการเมอื งอยูเ่ สมอ
7. ครูย่อมรกั และศรัทธาในวิชาชพี ครแู ละเป็นสมาชกิ ท่ีดีตอ่ องค์กรวชิ าชีพครู
2.ครตู อ้ งรัก ศรทั ธา ซอื่ สตั ยส์ ุจรติ รับผดิ ชอบต่อวิชาชพี
8. ครูพงึ ชว่ ยเหลือเก้อื กลู ครแู ละชมุ ชนในทางสร้างสรรค์ และเปน็ สมาชกิ ทดี่ ี ขององค์กร

9. ครูพึงประพฤติ ปฏบิ ตั ิตน เปน็ ผ้นู าในการอนรุ กั ษ์ และพัฒนาภูมิ 8.ครูพึงช่วยเหลือเกอ้ื กูลซึง่ กันและกนั
ปญั ญา และวัฒนธรรมไทย อยา่ งสรา้ งสรรค์ สร้างความสามัคคี ในหมคู่ ณะ

9.รกั ษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม และยดึ มั่นใน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษตั รยิ ์ ทรง
เป็นประมุข

Ksp.or.th ครุ ุสภา ขอ้ บงั คับครุ สุ ภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานุเบกษา

ขอ้ บังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิ าชพี พ.ศ. 2556
จรรยาบรรณตอ่ ตนเอง

ผปู้ ระกอบวชิ าชพี ทางการศกึ ษาตอ้ งมีวนิ ัยในตนเอง พัฒนาตนเองดา้ นวิชาชพี บคุ ลิกภาพและวิสยั ทศั น์ ใหท้ ันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ
เศรษฐกจิ สังคม และการเมืองอย่เู สมอ

จรรยาบรรณตอ่ วิชาชพี
ผู้ประกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซอ่ื สัตยส์ จุ ริต รบั ผดิ ชอบต่อวิชาชพี และเปน็ สมาชิกท่ดี ีขององค์กรวชิ าชีพ

จรรยาบรรณตอ่ ผู้รับบรกิ าร
ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้ งรัก เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลอื สง่ เสริม ใหก้ าลงั ใจแกศ่ ิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหน้าทโ่ี ดยเสมอหน้า
ผู้ประกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ต้องสง่ เสริมใหเ้ กิดการเรียนรู้ ทักษะ และนสิ ยั ที่ถกู ตอ้ งดีงามแก่ศษิ ย์ และผรู้ ับบริการ ตามบทบาทหน้าทอี่ ย่างเตม็
ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ุทธิใ์ จ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้ งประพฤติปฏบิ ตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทง้ั ทางกาย วาใจและจิตใจ
ผู้ประกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา ตอ้ งไม่กระทาตนเปน็ ผปู้ ฏิบัตติ ่อความเจรญิ ทางกายสตปิ ญั ญา จติ ใจ อารมณ์และสังคมของศษิ ย์ และผูร้ ับบรกิ าร
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ ริการดว้ ยความจรงิ ใจและ เสมอภาคโดยไม่เรียกรบั หรอื ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ

จรรยาบรรณตอ่ ผู้ร่วมประกอบวิชาชพี
ผปู้ ระกอบวิชาชพี ทางการศึกษา พึงชว่ ยเหลือเกอื้ กูลซ่งึ กนั และกนั อย่างสรา้ งสรรค์ โดยยึดมนั่ ในระบบคุณธรรม สรา้ งความสามัคคใี นหมคู่ ณะ

จรรยาบรรณตอ่ สังคม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏบิ ตั ิตนเป็นผนู้ าในการอนุรกั ษ์และพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม ศาสนา ศลิ ปะวฒั นธรรม ภูมปิ ัญญา
สง่ิ แวดล้อม รักษาผลประโยชนข์ องส่วนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตั รยิ ์ทรงเป็นประมุข

Ksp.or.th ครุ สุ ภา ขอ้ บงั คบั ครุ ุสภาht/tp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกิจจานุเบกษา

ข้อบงั คับครุ สุ ภาวา่ ด้วยมาตรฐานวชิ าชีพ พ.ศ. 2562
จรรยาบรรณตอ่ ตนเอง
ผปู้ ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษาตอ้ งมีวนิ ัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บคุ ลกิ ภาพและวสิ ยั ทศั น์ ให้ทนั ตอ่ การพฒั นาทางวทิ ยาการ เศรษฐกิจ
สงั คม และการเมอื งอย่เู สมอ
จรรยาบรรณตอ่ วิชาชพี
ผูป้ ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา ต้องรัก ศรทั ธา ซอ่ื สตั ย์สุจริต รบั ผดิ ชอบต่อวิชาชพี และเปน็ สมาชกิ ท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอ่ ผูร้ ับบริการ
ผ้ปู ระกอบวชิ าชีพทางการศึกษา ตอ้ งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื สง่ เสรมิ ให้กาลงั ใจแก่ศิษย์ และผ้รู ับบรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหน้า
ผ้ปู ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา ต้องส่งเสริมใหเ้ กดิ การเรียนรู้ ทักษะ และนิสยั ท่ีถกู ตอ้ งดงี ามแกศ่ ษิ ย์ และผ้รู ับบริการ ตามบทบาทหน้าทอี่ ย่างเต็ม
ความสามารถ ดว้ ยความบริสทุ ธ์ิใจ
ผปู้ ระกอบวชิ าชพี ทางการศึกษา ตอ้ งประพฤติปฏบิ ตั ติ นเป็นแบบอย่างทด่ี ี ทั้งทางกาย วาใจและจติ ใจ
ผปู้ ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา ต้องไม่กระทาตนเปน็ ผ้ปู ฏบิ ตั ติ ่อความเจรญิ ทางกายสตปิ ัญญา จิตใจ อารมณแ์ ละสงั คมของศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร
ผู้ประกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ ริการดว้ ยความจริงใจและ เสมอภาคโดยไมเ่ รียกรบั หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้ าแหน่งหน้าทโี่ ดยมิ
ชอบ
จรรยาบรรณตอ่ ผู้ร่วมประกอบวชิ าชีพ
ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พงึ ชว่ ยเหลอื เก้ือกลู ซงึ่ กนั และกันอยา่ งสร้างสรรค์ โดยยึดมัน่ ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหมคู่ ณะ
จรรยาบรรณตอ่ สงั คม
ผ้ปู ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฏบิ ตั เิ ป็นผนู้ าในการอนรุ ักษแ์ ละพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม ศาสนา ศลิ ปะวัฒนธรรม ภูมิปญั ญา สง่ิ แวดลอ้ ม
รกั ษาผลประโยชนข์ องส่วนรวม และยดึ ม่ันในการปกครองระบบประชาธปิ ไตยอันมพี ระมหากษตั รยิ ท์ รงเป็นประมุข

Ksp.or.th คุรุสภา ข้อบงั คบั คุรสุ ภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานุเบกษา

03

บุคลากรทางการศึกษา

ครู

มาตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณของวิชาชพี พ.ศ.2548 ขอ้ บงั คบั ครุ ุสภาว่าดว้ ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ขอ้ บงั คบั คุรสุ ภาวา่ ด้วยมาตรฐานวิชาชพี พ.ศ. 2562

ผ้ปู ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษาตอ้ งมวี นิ ยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวิชาชีพ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งมีวินัยในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวชิ าชีพ ผปู้ ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา ตอ้ งมวี ินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดา้ นวิชาชพี
บคุ ลกิ ภาพและวิสยั ทศั น์ ให้ทนั ตอ่ การพฒั นาทางวทิ ยาการ เศรษฐกจิ สังคม และ บุคลิกภาพ และวสิ ยั ทัศน์ ให้ทันตอ่ การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกจิ สงั คม และ บุคลกิ ภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกจิ สงั คม และ
การเมอื งอยู่เสมอ การเมอื งอยู่เสมอ การเมอื งอยเู่ สมอ

ผู้ประกอบวชิ าชพี ทางการศึกษา ตอ้ งรัก ศรัทธา ซอื่ สตั ยส์ จุ ริต รบั ผดิ ชอบตอ่ ผ้ปู ระกอบวชิ าชพี ทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่อื สตั ย์สจุ รติ รับผิดชอบตอ่ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศึกษา ต้องรกั ศรทั ธา ซ่อื สัตย์สุจริต รบั ผิดชอบตอ่
วิชาชพี และเป็นสมาชกิ ที่ดีขององค์กรวชิ าชีพ วชิ าชีพและเปน็ สมาชกิ ทดี่ ขี ององคก์ รวิชาชีพ วิชาชีพและเปน็ สมาชิกท่ดี ีขององค์กรวิชาชีพ

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ต้องรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสรมิ ให้ ผู้ประกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ต้องรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสรมิ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลือ สง่ เสรมิ
กาลงั ใจแกศ่ ิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหนา้ ทโี่ ดยเสมอหนา้ ให้กาลงั ใจแก่ศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่โี ดยเสมอหน้า ให้กาลังใจแก่ศษิ ย์ และผู้รับบรกิ าร ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหนา้

ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้ งสง่ เสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกั ษะ และนิสยั ผ้ปู ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา ตอ้ งส่งเสริมใหเ้ กดิ การเรยี นรู้ ทกั ษะ และนสิ ยั
ถูกต้องดงี ามแกศ่ ษิ ย์ และผรู้ ับบรกิ าร ตามบทบาทหน้าทอ่ี ย่างเต็มความสามารถ ทถ่ี ูกต้องดงี ามแก่ศษิ ย์ และผูร้ ับบรกิ าร ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ทีถ่ ูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผ้รู บั บริการ ตามบทบาทหนา้ ท่อี ย่างเต็มความสามารถ
ดว้ ยความบริสุทธิ์ใจ ดว้ ยความบริสทุ ธใิ์ จ ดว้ ยความบรสิ ุทธใ์ิ จ

ผปู้ ระกอบวชิ าชพี ทางการศึกษา ตอ้ งประพฤติปฏบิ ตั ติ นเป็นแบบอย่างทดี่ ี ทัง้ ทาง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้ ทาง ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤตปิ ฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี ทัง้ ทาง
กาย วาใจและจติ ใจ
กาย วาจา และจิตใจ กาย วาจา และจติ ใจ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ต้องไมก่ ระทาตนเปน็ ผู้ปฏิบตั ิตอ่ ความเจรญิ ทาง
กายสติปญั ญา จติ ใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผูร้ ับบรกิ าร ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏปิ กั ษ์ตอ่ ความเจรญิ ทาง ผ้ปู ระกอบวชิ าชพี ทางการศึกษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเปน็ ปฏปิ ักษ์ตอ่ ความเจรญิ ทาง

ผู้ประกอบวชิ าชีพทางการศึกษา ตอ้ งใหบ้ ริการดว้ ยความจรงิ ใจและ เสมอภาคโดย กายสติปญั ญา จิตใจ อารมณ์ และสงั คมของศษิ ย์ และผู้รับบรกิ าร กายสตปิ ัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผ้รู บั บริการ
ไม่เรยี กรับหรือยอมรับผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหน่งหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
ผู้ประกอบวชิ าชพี ทางการศึกษา ต้องใหบ้ รกิ ารด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดย ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจริงใจและเสมอภาค โดย
ผู้ประกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พึงชว่ ยเหลือเก้อื กลู ซึง่ กันและกนั อย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมน่ั ในระบบคุณธรรม สรา้ งความสามคั คใี นหมคู่ ณะ ไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหนง่ หน้าทโ่ี ดยมิชอบ ไม่เรียกรบั หรือยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหน่งหน้าท่โี ดยมิชอบ

ผปู้ ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา พึงประพฤติปฎิบัตติ นเป็นผนู้ าในการอนรุ ักษแ์ ละ ผู้ประกอบวชิ าชีพทางการศึกษา พึงชว่ ยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกนั และกนั อยา่ งสรา้ งสรรค์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พงึ ช่วยเหลือเก้ือกลู ซึ่งกันและกนั อย่างสรา้ งสรรค์
พฒั นาเศรษฐกจิ สังคม ศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ภูมปิ ัญญา สิง่ แวดล้อม รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดม่นั ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอนั มี โดยยดึ ม่ันในระบบคุณธรรม สรา้ งความสามคั คใี นหม่คู ณะ โดยยดึ มั่นในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหมคู่ ณะ
พระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ
ผู้ประกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฏบิ ตั ติ นเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์ ผปู้ ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฏบิ ัตติ นเป็นผู้นาในการอนรุ ักษ์
และพัฒนาเศรษฐกจิ สงั คม ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม ภมู ิปญั ญา สิ่งแวดลอ้ ม รักษา และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม ภูมิปญั ญา ส่ิงแวดลอ้ ม รกั ษา
ผลประโยชนข์ องส่วนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยดึ มนั่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนั มี
พระมหากษตั รยิ ท์ รงเป็นประมขุ พระมหากษตั รยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ

Ksp.or.th คุรุสภา ขอ้ บงั คับครุ ุสภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกิจจานเุ บกษา

มาตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณของวชิ าชพี พ.ศ.2548 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิ าชพี พ.ศ. 2562

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษาตอ้ งมีวนิ ยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวิชาชีพ ข้อบงั คับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิ าชพี พ.ศ. 2556
บคุ ลิกภาพและวิสยั ทศั น์ ใหท้ นั ตอ่ การพฒั นาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงั คม
และการเมืองอยเู่ สมอ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งมีวินยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวิชาชีพ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งมีวินยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวิชาชีพ
บคุ ลิกภาพ และวสิ ยั ทศั น์ ใหท้ นั ตอ่ การพฒั นาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงั คม บคุ ลกิ ภาพ และวสิ ยั ทศั น์ ใหท้ นั ตอ่ การพฒั นาทางวทิ ยาการ เศรษฐกิจ สงั คม
ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ รบั ผิดชอบตอ่ และการเมืองอยเู่ สมอ และการเมืองอยเู่ สมอ
วิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ รวชิ าชีพ
ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ รบั ผิดชอบตอ่ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ รบั ผดิ ชอบต่อ
ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลือ ส่งเสรมิ ให้ วชิ าชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ รวิชาชีพ วิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ รวิชาชีพ
กาลงั ใจแกศ่ ษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้
ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสรมิ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลือ ส่งเสรมิ
ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการเรยี นรู้ ทกั ษะ และนสิ ยั ใหก้ าลงั ใจแก่ศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้ ใหก้ าลงั ใจแก่ศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้
ท่ีถกู ตอ้ งดีงามแกศ่ ิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการเรียนรู้ ทกั ษะ และนิสยั ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการเรียนรู้ ทกั ษะ และนิสยั
ท่ีถกู ตอ้ งดีงามแกศ่ ิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างเตม็ ท่ีถกู ตอ้ งดีงามแก่ศิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างเต็ม
ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้ ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ
ทางกาย วาใจและจิตใจ
ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤตปิ ฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้
ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเป็นผปู้ ฏบิ ตั ิต่อความเจรญิ ทางกาย วาจา และจติ ใจ ทางกาย วาจา และจิตใจ
ทางกายสตปิ ัญญา จิตใจ อารมณแ์ ละสงั คมของศิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร
ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเป็นปฏปิ ักษต์ อ่ ความเจรญิ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเป็นปฏิปักษต์ อ่ ความเจรญิ
ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจรงิ ใจและ เสมอภาค ทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงั คมของศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ทางกายสตปิ ัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงั คมของศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร
โดยไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหน่งหนา้ ท่ีโดยมิชอบ
ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจรงิ ใจและเสมอภาค ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจรงิ ใจและเสมอภาค
ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ชว่ ยเหลือเกือ้ กลู ซง่ึ กนั และกนั อยา่ ง โดยไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหนง่ หนา้ ท่ีโดยมิชอบ โดยไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหนง่ หนา้ ท่ีโดยมิชอบ
สรา้ งสรรค์ โดยยดึ ม่นั ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหม่คู ณะ
ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ช่วยเหลือเกือ้ กลู ซง่ึ กนั และกนั อยา่ ง ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ชว่ ยเหลอื เกือ้ กลู ซง่ึ กนั และกนั อยา่ ง
ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฎิบตั ิตนเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์ สรา้ งสรรคโ์ ดยยดึ ม่นั ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหมคู่ ณะ สรา้ งสรรคโ์ ดยยดึ ม่นั ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหม่คู ณะ
และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม ภมู ิปัญญา ส่งิ แวดลอ้ ม
รกั ษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ ม่นั ในการปกครองระบบประชาธิปไตย ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พงึ ประพฤตปิ ฏิบตั ิตนเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ประพฤตปิ ฏบิ ตั ติ นเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์
อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ภมู ปิ ัญญา สง่ิ แวดลอ้ ม และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม ภมู ปิ ัญญา สง่ิ แวดลอ้ ม
รกั ษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ ม่นั ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รกั ษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ ม่นั ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ

Ksp.or.th ครุ สุ ภา ขอ้ บงั คับคุรสุ ภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานเุ บกษา

ผู้บริหารการศึกษา

มาตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณของวชิ าชพี พ.ศ.2548 ข้อบังคับคุรุสภาว่าดว้ ยจรรยาบรรณของวชิ าชพี พ.ศ. 2556 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิ าชพี พ.ศ. 2562

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษาตอ้ งมีวินยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวชิ าชีพ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งมีวนิ ยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวิชาชีพ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งมีวนิ ยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวชิ าชีพ
บคุ ลิกภาพและวิสยั ทศั น์ ใหท้ นั ตอ่ การพฒั นาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงั คม บคุ ลกิ ภาพ และวิสยั ทศั น์ ใหท้ นั ตอ่ การพฒั นาทางวทิ ยาการ เศรษฐกิจ สงั คม บคุ ลกิ ภาพ และวิสยั ทศั น์ ใหท้ นั ตอ่ การพฒั นาทางวทิ ยาการ เศรษฐกิจ สงั คม
และการเมืองอยเู่ สมอ และการเมืองอยเู่ สมอ และการเมืองอยเู่ สมอ

ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ รบั ผดิ ชอบตอ่ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ รบั ผดิ ชอบตอ่ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ รบั ผิดชอบตอ่
วิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ รวชิ าชีพ วิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ รวิชาชีพ วิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ รวิชาชีพ

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลอื ส่งเสรมิ ให้ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสรมิ
กาลงั ใจแก่ศิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้ ใหก้ าลงั ใจแกศ่ ิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้ ใหก้ าลงั ใจแก่ศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการเรียนรู้ ทกั ษะ และนสิ ยั ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการเรยี นรู้ ทกั ษะ และนิสยั ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการเรยี นรู้ ทกั ษะ และนิสยั
ท่ีถกู ตอ้ งดีงามแกศ่ ษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างเต็ม ท่ีถกู ตอ้ งดีงามแก่ศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างเตม็ ท่ีถกู ตอ้ งดีงามแก่ศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤตปิ ฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤตปิ ฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้
ทางกาย วาใจและจิตใจ ทางกาย วาจา และจิตใจ ทางกาย วาจา และจิตใจ

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเป็นผปู้ ฏบิ ตั ิต่อความเจรญิ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเป็นปฏิปักษต์ อ่ ความเจรญิ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเป็นปฏปิ ักษต์ อ่ ความเจรญิ
ทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณแ์ ละสงั คมของศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ทางกายสตปิ ัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงั คมของศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ทางกายสตปิ ัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงั คมของศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจรงิ ใจและ เสมอภาค ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจรงิ ใจและเสมอภาค ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจรงิ ใจและเสมอภาค
โดยไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหน่งหนา้ ท่ีโดยมิชอบ โดยไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหน่งหนา้ ท่ีโดยมิชอบ โดยไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหนง่ หนา้ ท่ีโดยมิชอบ

ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พงึ ชว่ ยเหลือเกือ้ กลู ซง่ึ กนั และกนั อยา่ ง ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ชว่ ยเหลือเกือ้ กลู ซง่ึ กนั และกนั อยา่ ง ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พงึ ช่วยเหลอื เกือ้ กลู ซง่ึ กนั และกนั อยา่ ง
สรา้ งสรรค์ โดยยดึ ม่นั ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหมคู่ ณะ สรา้ งสรรคโ์ ดยยดึ ม่นั ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหมคู่ ณะ สรา้ งสรรคโ์ ดยยดึ ม่นั ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหม่คู ณะ

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฎิบตั ิตนเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฏบิ ตั ิตนเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์
และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม ภมู ิปัญญา สง่ิ แวดลอ้ ม
รกั ษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ ม่นั ในการปกครองระบบประชาธิปไตย และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม ภมู ปิ ัญญา ส่งิ แวดลอ้ ม และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ภมู ปิ ัญญา สง่ิ แวดลอ้ ม
อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ
รกั ษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ ม่นั ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รกั ษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ ม่นั ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ

Ksp.or.th ครุ ุสภา ข้อบังคับครุ ุสภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกิจจานเุ บกษา

ศึกษานิเทศน์

มาตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณของวชิ าชพี พ.ศ.2548 ข้อบงั คับคุรุสภาว่าดว้ ยจรรยาบรรณของวชิ าชพี พ.ศ. 2556 ข้อบงั คับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิ าชพี พ.ศ. 2562

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษาตอ้ งมีวินยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวิชาชีพ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งมีวนิ ยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวชิ าชีพ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งมีวนิ ยั ในตนเอง พฒั นาตนเองดา้ นวชิ าชีพ
บคุ ลิกภาพและวิสยั ทศั น์ ใหท้ นั ตอ่ การพฒั นาทางวทิ ยาการ เศรษฐกิจ สงั คม บคุ ลกิ ภาพ และวิสยั ทศั น์ ใหท้ นั ตอ่ การพฒั นาทางวทิ ยาการ เศรษฐกิจ สงั คม บคุ ลกิ ภาพ และวิสยั ทศั น์ ใหท้ นั ตอ่ การพฒั นาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงั คม
และการเมืองอยเู่ สมอ และการเมืองอยเู่ สมอ และการเมืองอยเู่ สมอ

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ รบั ผดิ ชอบตอ่ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ รบั ผดิ ชอบตอ่ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั ศรทั ธา ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ รบั ผิดชอบต่อ
วิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ รวชิ าชีพ วชิ าชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ รวิชาชีพ วชิ าชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ รวิชาชีพ

ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลือ ส่งเสรมิ ให้ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลอื ส่งเสรมิ
กาลงั ใจแก่ศิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้ ใหก้ าลงั ใจแกศ่ ษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้ ใหก้ าลงั ใจแก่ศิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีโดยเสมอหนา้

ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการเรยี นรู้ ทกั ษะ และนสิ ยั ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการเรยี นรู้ ทกั ษะ และนสิ ยั ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการเรียนรู้ ทกั ษะ และนิสยั
ท่ีถกู ตอ้ งดีงามแก่ศิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างเต็ม ท่ีถกู ตอ้ งดีงามแก่ศิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างเต็ม ท่ีถกู ตอ้ งดีงามแกศ่ ิษย์ และผรู้ บั บรกิ าร ตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ ความสามารถ ดว้ ยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ

ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤตปิ ฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งประพฤตปิ ฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างท่ีดี ทงั้
ทางกาย วาใจและจิตใจ ทางกาย วาจา และจติ ใจ ทางกาย วาจา และจติ ใจ

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเป็นผปู้ ฏบิ ตั ิต่อความเจรญิ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเป็นปฏิปักษต์ อ่ ความเจรญิ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งไมก่ ระทาตนเป็นปฏปิ ักษต์ อ่ ความเจรญิ
ทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณแ์ ละสงั คมของศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ทางกายสตปิ ัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงั คมของศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร ทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงั คมของศษิ ย์ และผรู้ บั บรกิ าร

ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจรงิ ใจและ เสมอภาค ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจรงิ ใจและเสมอภาค ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ตอ้ งใหบ้ รกิ ารดว้ ยความจรงิ ใจและเสมอภาค
โดยไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหนง่ หนา้ ท่ีโดยมิชอบ โดยไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหนง่ หนา้ ท่ีโดยมิชอบ โดยไมเ่ รยี กรบั หรอื ยอมรบั ผลประโยชนจ์ ากการใชต้ าแหน่งหนา้ ท่ีโดยมิชอบ

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ชว่ ยเหลอื เกือ้ กลู ซง่ึ กนั และกนั อยา่ ง ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พงึ ชว่ ยเหลือเกือ้ กลู ซง่ึ กนั และกนั อยา่ ง ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ช่วยเหลอื เกือ้ กลู ซง่ึ กนั และกนั อยา่ ง
สรา้ งสรรค์ โดยยดึ ม่นั ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหมคู่ ณะ สรา้ งสรรคโ์ ดยยดึ ม่นั ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหม่คู ณะ สรา้ งสรรคโ์ ดยยดึ ม่นั ในระบบคณุ ธรรม สรา้ งความสามคั คีในหม่คู ณะ

ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฎบิ ตั ติ นเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฏบิ ตั ิตนเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พงึ ประพฤติปฏบิ ตั ติ นเป็นผนู้ าในการอนรุ กั ษ์
และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ภมู ิปัญญา สง่ิ แวดลอ้ ม และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม ภมู ปิ ัญญา ส่งิ แวดลอ้ ม และพฒั นาเศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม ภมู ปิ ัญญา ส่งิ แวดลอ้ ม
รกั ษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ ม่นั ในการปกครองระบบประชาธิปไตย รกั ษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ ม่นั ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รกั ษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ ม่นั ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมขุ

Ksp.or.th ครุ สุ ภา ขอ้ บังคบั ครุ สุ ภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกิจจานุเบกษา

04

มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานความรูค้ รู - 2548 2556 2562
มาตรฐานประสบการณ์
1.ภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู 1.ความเป็นครู 1.การเปล่ยี นแปลงบรบิ ทโลก และ
2.การพัฒนาหลักสูตร 2.ปรัชญาการศกึ ษา แนวคิดปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
3.การจัดการเรยี นรู้ 3.ภาษาและวัฒนธรรม 2.จติ วทิ ยาการพัฒนา วิเคราะหแ์ ละ
4.จติ วทิ ยาสาหรับครู 4.จิตวทิ ยาสาหรบั ครู พัฒนาผู้เรียน
5.การวัดและประเมินผลการศึกษา 5.หลักสตู ร 3.เน้ือหาวชิ าทส่ี อน หลักสูตรและ
6.การบริหารจัดการในหอ้ งเรียน 6.การจัดการเรยี นรู้ เทคโนโลยดี ิจิทลั ในการจดั การเรียนรู้
7.การวิจยั ทางการศึกษา 7.การวิจยั เพือ่ พัฒนา 4.การวัดประเมนิ ผล และวจิ ยั เพอื่
8.นวตั กรรมและเทคโนโลยี 8.นวตั กรรมและเทคโนโลยี แกไ้ ขพฒั นาผ้เู รยี น
สารสนเทศทางการศกึ ษา สารสนเทศทางการศึกษา 5.การใชภ้ าษาไทย องั กฤษเพอ่ื การ
9.ความเปน็ ครู 9.การวดั และประเมินผล สอื่ สาร
10.การประกันคณุ ภาพการศึกษา 6.การออกแบบและดาเนินการ
2548 11.คุณธรรม จริยธรรมและ เกีย่ วกับประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณ
ผ่านการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาตามหลกั สตู รปริญญาตรี 2556 2562
ไมน่ ้อยกวา่ 1ปี
1 การฝกึ ปฏบิ ตั ิวิชาชีพระหวา่ งเรยี น ผา่ นการปฏิบตั กิ ารสอนใน ผ่านการปฏบิ ตั ิการสอนใน
2.การปฏิบตั ิการสอนในสถานศกึ ษา
ในสาขาวชิ าเฉพาะ สถานศกึ ษา สถานศกึ ษา

ตามหลักสตู รปรญิ ญาตรีไมน่ ้อยกว่า1 ตามหลกั สูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า1

ปี ปี

1.การฝกึ ปฏบิ ตั ิวิชาชพี ระหว่างเรียน 1.การฝกึ ปฏบิ ัติวิชาชพี ระหวา่ งเรยี น

2.การปฏบิ ตั ิการสอนในสถานศกึ ษา 2.การปฏบิ ตั กิ ารสอนในสถานศึกษา

ในสาขาวิชาเฉพาะ ในสาขาวชิ าเฉพาะ

Ksp.or.th ครุ สุ ภา ขอ้ บงั คบั ครุ ุสภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกิจจานุเบกษา

มาตรฐานปฏบิ ตั งิ าน 2548 2556 2562

มาตรฐานท1ี่ ปฏิบตั กิ ิจกรรมทางวชิ าการเก่ยี วกบั มาตรฐานท1ี่ ปฏิบตั ิกจิ กรรมทางวิชาการพฒั นา ก.การปฏิบตั ิหน้าทคี่ รู
การพฒั นาวิชาชพี ครูอยู่เสมอ วชิ าชีพครใู หก้ ้าวหนา้ 1.มุ่งมนั่ พัฒนาผูเ้ รียน ด้วยจติ วิญญาณ
มาตรฐานท2่ี ตดั สนิ ใจปฏิบตั ิกิจกรรมตา่ งๆ มาตรฐานท2่ี ตัดสินใจปฏิบตั ิกจิ กรรม โดยคานึงถงึ 2.ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม
คานงึ ถงึ ผลทจี่ ะเกิด ผลท่ีจะเกิด เปน็ พลเมอื งท่เี ขม็ แข็ง
มาตรฐานท3่ี มุง่ มั่นพัฒนาผเู้ รียนให้เต็มตาม มาตรฐานท3ี่ มงุ่ มนั่ พัฒนาผ้เู รียนใหเ้ ตม็ ศักยภาพ 3.ส่งเสรมิ การเรียนรู้ เอาใจใส่ ยอมรบั ความ
ศักยภาพ มาตรฐานท4่ี พัฒนาแผนการสอนให้ปฏบิ ัตไิ ด้จริง แตกตา่ ง
มาตรฐานท4่ี พฒั นาแผนการสอนให้เกดิ ผลจรงิ มาตรฐานท5่ี พฒั นาสื่อสารการเรียนการสอนให้มี 4.สรา้ งแรงบนั ดาลใจใหผ้ ู้เรียน
มาตรฐานท5่ี พัฒนาสอ่ื สารการเรยี นการสอนใหม้ ี ประสทิ ธิภาพ 5.พัฒนาตนเองให้รอบรู้
ประสิทธิภาพ มาตรฐานท6ี่ จัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนเน้นผล ข.การจดั การเรยี นรู้
มาตรฐานท6ี่ จดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนโดยเน้น ถาวร 1.พัฒนาหลกั สูตร การจดั การเรียนรู้
ผลถาวร มาตรฐานท7่ี รายงานผลการพฒั นาคุณภาพของ 2.บูรณาการความรแู้ ละศาสตรก์ ารสอนในการ
มาตรฐานท7ี่ รายงานผลการพัฒนาฟคณุ ภาพของ ผู้เรยี นอยา่ งมีระบบ วางแผน
ผูเ้ รยี นอย่างมรี ะบบ มาตรฐานท8่ี ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอยา่ ง 3.ดแู ล ช่วยเหลอื พัฒนาผ้เู รียนรายบุคคล
มาตรฐานท8่ี ปฏบิ ตั ติ นเปน็ แบบอยา่ ง มาตรฐานท9ี่ รว่ มมอื กับผู้อืน่ อยา่ งสร้างสรรค์ 4.จัดกิจกรรม สรา้ งบรรยากาศการเรยี น
มาตรฐานท9ี่ รว่ มมอื กับผู้อน่ื อยา่ ฃสร้างสรรค์ มาตรฐานท1่ี 0 รว่ มมอื กบั ผ้อู ่ืนในชุมชนอย่าง 5.วจิ ยั สร้างนวัตกรรมและประยุทธ์ใชเ้ ทคโนโลยี
มาตรฐานท1่ี 0 ร่วมมอื กับผ้อู ื่นในชมชนุ อย่าง สรา้ งสรรค์ ดิจทิ ัล
สร้างสรรค์ มาตรฐานท1ี่ 1 แสวงหาและใชข้ อ้ มูลขา่ วสาร 6.ปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อืน่ อยา่ งสร้างสรรค์
มาตรฐานท1ี่ 1 แสวงหาและใช้ขอ้ มลู ข่าวสาร มาตรฐานท1่ี 2 สรา้ งโอกาสให้ผู้เรียนได้เรยี นรทู้ กุ ค.ความสัมพนั ธก์ บั ผูป้ กครองและชมุ ชน
มาตรฐานท1ี่ 2 สร้างโอกาสให้ผเู้ รยี นได้เรยี นร้ทู ุก สถานการณ์ 1.รว่ มกบั กบั ผู้ปกครองในการพัฒนา
สถานการณ์ 2.สรา้ งเครือข่ายความร่วมมอื กับผปู้ กครองและ
ชุมชน
3.ศกึ ษา เข้าถงึ บริบทของชุมชน
4.ส่งเสริม อนรุ ักษ์วัฒนธรรม ภมิปญั ญา

Ksp.or.th คุรสุ ภา ขอ้ บงั คับครุ ุสภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานเุ บกษา

มาตรฐานความรู้วิชาชีพผเู บริหาร 2548 2556 2562
สถานศึกษา
1.หลักและกระบวนการบรหิ ารสถานศกึ ษา 1.การพัฒนาวชิ าชีพ 1.การพฒั นาวิชาชีพ
มาตรฐานประสบการณ์ 2.นโยบายและการวางแผนการศกึ ษา 2.ความเปน็ ผ้นู าทางวชิ าการ 2.ความเป็นผ้นู าทางด้านวิชาการ
3.การบริการดา้ นวชิ าการ 3.การบริหารสถานศกึ ษา 3.การบรหิ ารสถานศกึ ษา
4.การบรหิ ารดา้ นธรุ กิจ การเงิน พัสดแุ ละอาคาร 4.หลกั สูตร การสอน การวดั และประเมินผลการ 4.หลกั สตู รการสอนการวัดและการประเมินผลการ
สถานท่ี เรียนรู้ เรียนรู้
5.การบริหารงานบุคคล 5.กิจการและกิจกรรมนกั เรียน 5.กจิ การ และกิจกรรมนกั เรียน
6.การบรหิ ารกจิ การนักเรยี น 6.การประกนั คุณภาพการศกึ ษา 6.การประกนั คุณภาพการศกึ ษา
7.การประกนั คุณภาพการศกึ ษา 7.คณุ ธรรมจรยิ ธรรม และจรรยาบรรณ 7.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรร
8.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.การบริหารการประชาสมั พันธแ์ ละความสัมพนั ธ์
ชุมชน
10.คุณธรรม จรยิ ธรรมสาหรับผบู้ ริหารสถานศึกษา

2548 2556 2562

1.มปี ระสบการณ์ดา้ นปฏิบัตกิ ารสอนมาแล้วไม่นอ้ ย 1.มปี ระสบการณด์ ้านปฏิบัตกิ ารสอนมาแล้วไม่นอ้ ย 1.มีประสบการณด์ ้านการปฎบิ ตั กิ ารสอนมาแล้วไม่
กว่า5 ปี กว่า5 ปี นอ้ ยกวา่ หา้ ปี
2.มีประสบการณ์ด้านปฏิบัตกิ ารสอนและตอ้ งมี 2.มปี ระสบการณ์ด้านปฏิบัตกิ ารสอนและตอ้ งมี 2.มีประสบการณด์ ้านการปฎบิ ัตกิ ารสอนและตอ้ งมี
ประสบการณ์ในตาแหนง่ หัวหน้าหมวด หรือหัวหน้า ประสบการณ์ในตาแหน่งหัวหนา้ หมวด หรอื หวั หน้า ประสบการณใ์ นตาแหนง่ หัวหน้าหมวดหรือหวั หนา้
สายไมน่ อ้ ยกว่าสองปี สายไมน่ อ้ ยกวา่ สองปี ศาลไม่น้อยกว่าสองปี

Ksp.or.th ครุ สุ ภา ขอ้ บังคับคุรุสภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกิจจานุเบกษา

มาตรฐานปฏบิ ตั งิ าน 2548 2556 2562

1.ปฏิบัติกจิ กรรมทางวิชาการเก่ยี วกับ 1. ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวชิ าการเกยี่ วกบั 1.ปฏิบตั กิ ิจกรรมทางวิชาการเกยี่ วกับ
พัฒนาวชิ าชีพการบริหารการศกึ ษา
2.ตัดสนิ ใจปฏบิ ตั กิ ิจกรรมตา่ งๆ การพฒั นาวชิ าชพี การบริหาร ค่าพฒั นาวิชาชีพทางการบริหาร
คานึงถงึ ผลที่เกดิ
3.มุ่งมั่นพฒั นาผ้รู ว่ มงานใหส้ ามารถ การศึกษา การศึกษา
ปฏิบัตงิ านไดเ้ ต็มศกั ยภาพ
4.พฒั นาแผนงานขององคก์ รใหป้ ฏิบตั ิ 2.ตัดสินใจปฏิบตั กิ ิจกรรมตา่ งๆ 2.ตัดสนิ ใจปฏบิ ตั ิกิจกรรมต่างๆ
เกดิ ผลจริง
5.พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบรหิ าร คานงึ ถงึ ผลท่เี กิดข้นึ คานึงถงึ ผลท่ีเกิดขนึ้
จนเกิดผลงานที่มคี ุณภาพทีส่ งู
6.ปฏบิ ัติงานขององค์กรโดยเน้นผล 3.มงุ่ มั่นพัฒนาผู้รว่ มงานให้สามารถ 3.มุ่งมน่ั พฒั นาผูร้ ว่ มงานใหส้ ามารถ
ถาวร
7.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ปฏบิ ัตไิ ด้เต็มศกั ยภาพ ปฏิบตั ไิ ด้เตม็ ศักยภาพ
การศกึ ษาอยา่ งเป็นระบบ
8.ปฏิบตั เิ ปน็ แบบอยา่ ง 4.พัฒนาแผนงานขององค์กรให้ปฏิบตั ิ 4.พัฒนาแผนงานขององคก์ รใหป้ ฏบิ ตั ิ
9.ร่วมมอื กับชุมชนและหน่วยงานอนื่
10.แสวงหาและใช้ขอ้ มลู ขา่ วสารใน เกิดผลจริง ได้เกดิ ผลจริง
การพัฒนา
11.เปน็ ผนู้ าและสรา้ งผ้นู า 5.พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหาร 5.พัฒนาและใชน้ วัตกรรมการบรหิ าร
12.สรา้ งโอกาสในการพฒั นาได้ทุก
สถานการณ์ จนเกดิ ผลงานท่ีมคี ุณภาพสงู จนเกิดผลงานทม่ี คี ุณภาพสูง

6.ปฎบิ ัติงานขององคก์ รโดยเนน้ ผล 6.ปฎิบัติงานขององค์กรโดยเนน้ ผล

ถาวร7.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ถาวร

การศกึ ษาอย่างเปน็ ระบบ 7.รายงานผลการพฒั นาคณุ ภาพ

8.ปฏิบัติเป็นแบบอย่างทด่ี ี การศกึ ษาอยา่ งเปน็ ระบบ

9.รว่ มมือกละชุมชนหน่วยงานอ่ืน 8.ปฏิบัติตนเปน็ แบบอย่างท่ีดี

10.แสวงหาและใชข้ ้อมลู ข่าวสารใน 9.ร่วมมอื กบั ชุมชนหนว่ ยงานอนื่

การพัฒนา 10แสวงหาและใชข้ อ้ มูลขา่ วสารในการ

11.เป็นผ้นู าและสรา้ งผูน้ า พัฒนา

12.สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุก 11.เปน็ ผ้นู าและสรา้ งผู้นา

สถานการณ์ 12.สรา้ งโอกาสในการพัฒนาได้ทุก

สถานการณ์

Ksp.or.th คุรสุ ภา ข้อบงั คบั คุรสุ ภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานุเบกษา

มาตรฐานความรู้วชิ าชีพผู้บรหิ านการศกึ ษา 2548 2556 2562
มาตรฐานประสบการณ์
1.หลักและกระบวนการบรหิ ารการศกึ ษา 1.การพฒั นาวิชาชพี 1.การพัฒนาวชิ าชีพ
2.นโยบายและการวางแผนการศกึ ษา 2.ความเปน็ ผู้นาทางวชิ าการ 2.ความเปน็ ผ้นู าทางวชิ าการ
3.การบริหารจัดการการศกึ ษา 3.การบริหารการศกึ ษา 3.การบรหิ ารการศกึ ษา
4.การบริหารทรัพยากร 4.การสง่ เสริมคณุ ภาพการศกึ ษา 4.การส่งเสริมคณุ ภาพการศึกษา
5.การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา 5.การประกนั คณุ ภาพการศึกษา 5.การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา
6.การนเิ ทศการศกึ ษา 6.คุณธรรม จรยิ ธรรมและจรรยาบรรณ 6.คุณธรรมจรยิ ธรรมและจรรยาบรรณ
7.การพฒั นาหลกั สตู ร
8.การบริหารจัดการเทคโนโลยสี ารสนเทศ 2556 2562
9.การวจิ ยั ทางการศึกษา
10.คุณธรรมและจริยธรรม

2548

1.ประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วไมน่ อ้ ยกว่า8ปี 1.ประสบการณด์ า้ นการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกวา่ แปดปี 1.ประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกวา่ แปดปี
2.ประสบการณใ์ นตาแหนง่ ผ้กู ารบรสิ ถานศกึ ษาไมน่ อ้ ย 2,ประสบการณ์ในตาแหนง่ ผู้บริหารสถานศกึ ษาไมน่ อ้ ย 2.มีประสบการณ์ในตาแหนง่ ผู้บริหารสถานศกึ ษาไม่
กว่า3ปี กวา่ สามปี นอ้ ยกวา่ สามปี
3.มีประสบการณใ์ นตาแหนง่ บคุ ลากรอน่ื ไมน่ อ้ ยกวา่ 3ปี 3.มปี ระสบการณใ์ นตาแหนง่ บคุ ลากรเอลฟไ์ มน่ ้อยกว่า 3.มปี ระสบการณ์ในตาแหนง่ บคุ ลากรอน่ื ไม่นอ้ ยกวา่
4.มปี ระสบการณ์ในตาแหนง่ บคุ ลากรทางการศึกษาอนื่ สามปี สามปี
บรหิ ารไมต่ ่ากวา่ หัวหนา้ กลุม่ หรือผ้อู านวยการกลมุ่ ไม่ 4.มปี ระสบการณใ์ นตาแหนง่ บคุ ลากรทางการศกึ ษาอื่น 4.มีประสบการณใ์ นตาแหนง่ บคุ ลากรทางการศกึ ษาอื่น
น้อยกวา่ 5ปี บริหารไมต่ ่ากว่าหวั หนา้ กลุ่มหรอื ผอู้ านวยหารกล่มุ ไม่ บรหิ ารไมต่ ่ากว่าหวั หนา้ กลมุ่ หรอื ผู้อานวยการกลมุ่ ไม่
5.มีประสบการณด์ ้านการสอนมปี ระสบการณ์ใน นอ้ ยกวา่ หา้ ปี น้อยกวา่ หา้ ปี
ตาแหน่งผ้บู รหิ ารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มไม่นอ้ ย 5.มีประสบการณ์ด้านการสอนมปี ระสบการณ์ใน 5.มปี ระสบการณ์ด้านการสอนมีประสบการณใ์ น
กว่า8ปี ตาแหนง่ ผู้บริหารสถานศกึ ษาผูอ้ านวยการไม่นอ้ ยกวา่ ก็ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศกึ ษาผู้อานวยการไมน่ อ้ ยกวา่
แปดปี แปดปี

Ksp.or.th ครุ สุ ภา ขอ้ บงั คบั คุรสุ ภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกิจจานุเบกษา

มาตรฐานปฏบิ ตั งิ าน 2548 2556 2562

1.ปฏบิ ตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกย่ี วกับ การ 1.ปฏบิ ัตกิ ิจกรรมทางวชิ าการเกย่ี วกบั การ 1.ปฏบิ ัติกจิ กรรมทางวชิ าการเกย่ี วกับการ
พฒั นาวชิ าชีพการบรหิ ารการศกึ ษา พฒั นาวิชาชีพการบรหิ ารการศกึ ษา พัฒนาวชิ าชีพการบรหิ ารการศึกษา
2.ตัดสนิ ใจคดิ จะกรรมตา่ งๆ 2.ตดั สนิ ใจคดิ กจิ กรรมตา่ งๆ 2. ตดั สนิ ใจกิจกรรมตา่ งๆ
3.มงุ่ มน่ั พฒั นาผ้รู ่วมงานใหส้ ามารถ 3.มุ่งมัน่ พัฒนาผ้รู ่วมงานให้สามารถ 3.มงุ่ มัน่ พฒั นาผู้รว่ มงานใหส้ ามารถ
ปฏบิ ัตงิ านให้เต็มศกั ยภาพ ปฏบิ ตั ิงานใหเ้ ต็มศกั ยภาพ ปฏิบตั งิ านไดเ้ ต็มศักยภาพ
4.พัฒนาแผนงานขององค์กรใหเ้ กิดผลจรงิ 4.พัฒนาแผนงานขององค์กรใหเ้ กดิ ผล 4.พัฒนาแผนงานขององค์กรใหเ้ กดิ ผลจริง
5.พัฒนาและใช้นวตั กรรมการบรหิ ารจนเกดิ จริง 5.พัฒนาและใช้นวตั กรรมการบรหิ ารจนเกดิ
ผลงานท่ีมีคณุ ภาพสงู 5.พฒั นาและใช้นวตั กรรมการบริหารจนเกดิ ผลงานทมี่ คี ุณภาพ
6.ปฏบิ ัติงานขององคก์ รโดยเนน้ ผลถาว ผลงานท่มี คี ุณภาพสูง 6.ปฎบิ ตั งิ านขององค์กรโดยเนน้ ผลถาวร7.
7.รายงานผลการพัฒนาคณุ ภาพ 6.ปฎบิ ัติงานขององคก์ รโดยเนน้ ผลถาวร7. รายงานผลการพัฒนาคณุ ภาพ
8.ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอยา่ งทดี่ ี รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 8.ปฏบิ ตั ติ นเป็นแบบอยา่ งที่ดี
9.ร่วมมือกับชุมชนและหนว่ ยงานอ่นื อย่าง 8.ปฏบิ ตั ติ นเป็นแบบอย่างที่ดี 9.รว่ มมอื กับชุมชนและหนว่ ยงานอื่นอยา่ ง
สรา้ งสรรค์ 9.รว่ มมอื กบั ชมุ ชนและหน่วยงานอ่นื อย่าง สรา้ งสรรค์
10.แสวงหาและใช้ขอ้ มลู ข่าวสาร สรา้ งสรรค์ 10.แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
11.เปน็ ผนู้ าและสรา้ งผู้นา 10.แสวงหาและใช้ข้อมูลขา่ วสาร 11.เปน็ ผนู้ าและสรา้ งผ้นู า
12.สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุก 11.เปน็ ผูน้ าและสรา้ งผนู้ า 12.สรา้ งกาดในการพฒั นาไดท้ กุ สถานการณ
สถานการณ์ 12.สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทกุ สถาน
การณ

Ksp.or.th คุรุสภา ข้อบงั คบั คุรุสภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานเุ บกษา

มาตรฐานความรูว้ ิชาชพี ศึกษานเิ ทศก์ 2548 2556 2562
มาตรฐานประสบการณ์
1.การนิเทศ ศึกษา 1.การพัฒนาวิชาชพี 1.การพฒั นาวิชาชีพ
2.นโยบายการวางแผนการศึกษา 2.การนเิ ทศการศกึ ษา 2.การนเิ ทศการศึกษา
3.การพฒั นาหลกั สตู รและการสอน 3.แผนและกจิ กรรมการนเิ ทศ 3.แผนและกจิ กรรม
4.การประกันคณุ ภาพการศกึ ษา 4.การพฒั นาหลกั สตู รและการจัดการเรียนรู้ 4.การนิเทศการพัฒนาหลกั สูตรและการ
5.การบริหารจดั การการศกึ ษา 5.การวจิ ัยการศึกษา จัดการเรยี นรู้
6.การวิจยั ทางการศึกษา 6.นวตั กรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ 5.การวิจัยการศึกษา
7.กลวิธีถา่ ยเพื่อความรู้แนวคิด ทฤษฎแี ละ ทางการศึกษา 6.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาระสนเทศทาง
ผลงานทางวชิ าการ 7.การประกนั คุณภาพการศึกษา การศกึ ษา
8.การบริหารจดั การเทคโนโลยี 8.คุณธรรมจรยิ ธรรมและจรรยาบรรณ 7.การประกนั คุณภาพการศกึ ษา
9.คณุ ธรรมจรยิ ธรรม สาหรับศกึ ษานิเทศก์ 8.คณุ ธรรมจรยิ ธรรมและจรรยาบรร
2556
2548 2562
1.มปี ระสบการณ์ด้านการสอนมาไมน่ อ้ ยกว่า
1.มีประสบการณด์ ้านการสอนมาไม่น้อยกวา่ ห้าปีมปี ระสบการณ์ด้านการปฎบิ ตั กิ ารสอน 1.มปี ระสบการณด์ า้ นการสอนมาไมน่ อ้ ยกว่า
5ปี มปี ระสบการณ์ด้านการปฏบิ ัตกิ ารสอน และมีประสบการณใ์ นตาแหน่งผูบ้ รหิ าร หา้ ปมี ปี ระสบการณด์ า้ นการปฎบิ ัติการสอน
และมีประสบการณ์ในตาแหน่งผ้บู รหิ าร สถานศกึ ษาหรือผ้บู ริหารการศกึ ษารวมกนั และมกี ารประสบการณ์ในตาแหนง่ ผู้บรหิ าร
สถานศกึ ษา หรือผ้บู รหิ ารการศึกษารวมกนั แลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ 5ปี สถานศกึ ษาหรอื ผบู้ รหิ ารการศึกษารวมกัน
แลว้ ไมน่ ้อยกวา่ 5 ปี 2.มผี ลงานทางวิชาการทีม่ ีคุณภาพมกี าร แลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ ห้าปี
2.มผี ลงานทางวิชาการทม่ี คี ณุ ภาพและมกี าร เผยแพร่ 2.มผี ลงานทางวิชาการท่ีมีคณุ ภาพมกี าร
เผยแพร่ เผยแพร่

Ksp.or.th ครุ ุสภา ขอ้ บังคับคุรุสภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกจิ จานุเบกษา

มาตรฐานปฏบิ ตั งิ าน 2548 2556 2562

1.ปฏิบตั ิกจิ กรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการ 1.ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวชิ าการเพ่อื พัฒนาการ 1. ปฏิบัติกจิ กรรมทางวชิ าการเพอ่ื พัฒนาการ
นิเทศการศึกษา นเิ ทศการศึกษา นเิ ทศการศึกษ
2. ตัดสนิ ใจในการปฏิบตั กิ จิ กรรมนิเทศ 2.ตัดสนิ ใจในการปฏบิ ตั ิ กจิ กรรมการนิเทศ 2. ตดั สนิ ใจในการปฏิบตั กิ ิจกรรมการนิเทศ
การศกึ ษา การศึกษา กา
3.มงุ่ มัน่ พฒั นาผรู้ ับการนิเทศให้ลงมอื ปฏบิ ัติ 3.มงุ่ มน่ั พฒั นาผรู้ บั การนเิ ทศให้ลงมอื ปฏบิ ัติ 3. มุ่งมนั่ พัฒนาผู้รบั การนิเทศให้ลงมอื ปฏบิ ัติ
จนเกดิ ผลจรงิ จนเกดิ ผล จนเกิดผล
4.พฒั นาแผนการศกึ ษานเิ ทศกใ์ ห้มี 4.พฒั นาแผนการนเิ ทศให้มีคณุ ภาพสงู 4. พฒั นาแผนการนเิ ทศให้มีคุณภาพสงู
คุณภาพสงู 5.พฒั นาและการใช้นวัตกรรม การนิเทศ 5.พัฒนาการใช้นวตั กรรมการนเิ ทศ
5.พัฒนาการใชน้ วตั กรรมการนเิ ทศ การศึกษาใหเ้ กดิ คุณภาพ การศกึ ษาให้เกิดคุณภาพ
การศึกษาใหเ้ กดิ คณุ ภาพ 6.จดั กจิ กรรมการนเิ ทศการศึกษาโดยเนน้ ผล 6.จดั กิจกรรมการนเิ ทศการศกึ ษาโดยเนน้ ผล
6.จัดกิจกรรมการ นิเทศการศึกษาโดยเน้น ถาวร ถาวร
ผลถาวร 7.ดาเนนิ การและรายงานผลการนิเทศ 7.ดาเนินการและรายงานผลการนิเทศ
7.ดาเนนิ การและรายงานผลการนเิ ทศ การศกึ ษา การศึกษา
การศกึ ษา 8.ปฏิบัตติ นเปน็ แบบอย่างที่ดี 8.ปฏบิ ตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดี
8.ปฏิบตั ิตนเปน็ แบบอยา่ งท่ดี ี 9.ร่วมพฒั นางานกับผอู้ ่นื อย่างสร้างสรรค์10. 9.ร่วมพฒั นางานกบั ผู้อนื่ อยา่ งสร้างสรรค์10.
9.ร่วมพฒั นางานกบั ผู้อนื่ อย่างสร้างสรรค์10. แสวงหาและใชข้ ้อมูลข่าวสารในการพัฒนา แสวงหาและใชข้ อ้ มลู ข่าวสารในการพัฒนา
แสวงหาและใชข้ ้อมูลขา่ วสารในการพฒั นา 11.เป็นผูน้ าและสรา้ งผนู้ าทางวชิ าการ 11,เปน็ ผูน้ าและสรา้ งผนู้ าทางวิชาการ
11.เปน็ ผู้นาและสรา้ งผูน้ าทางวิชาการ 12.สรา้ งโอกาสในการพัฒนาได้ทกุ 12.สรา้ งโอกาสและการพฒั นาได้ทุกสถาน
12.สรา้ งโอกาสและการพฒั นาไดท้ ุกสถาน สถานการณ์ การณ
การณ

Ksp.or.th ครุ ุสภา ข้อบังคบั ครุ สุ ภาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกิจจานุเบกษา

1) มาตรฐานความร้แู ละประสบการณ์วิชาชีพ
1. ด้านความรู้
2. ดา้ นประสบการณ์

2 ) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ด้านการปฏบิ ัติหนา้ ท่คี รู
2. ด้านการจัดการเรยี นรู้
3. ดา้ นความสมั พนั ธ์กบั ผู้ปกครองและชมุ ชน

1) มาตรฐานความรแู้ ละประสบการณว์ ิชาชพี ข) มาตราฐานประสบการณ์วชิ าชพี
ก) มาตราฐานความรู้ (ของเดมิ เปน็ 11 มาตราฐานความรู้หรอื วชิ า) ต้องผ่านการสอนในสถานศึกษาไม่
1. การเปล่ยี นแปลงบรบิ ทของโลก สงั คม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง นอ้ ยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การ
2. จติ วิทยาพัฒนาการ จติ วิทยาการศึกษา และจิตวทิ ยาาใหค้ าปรกึ ษาในการวเิ คราะห์
และพัฒนาผ้เู รยี น ประเมนิ ตามหลกั วธิ กี าร ดังนี้
3. เนือ้ หาวชิ าทส่ี อน หลกั สูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยดี จิ ิทลั ในการจดั การ 1. การฝึกปฏิบตั ริ ะหว่างเรยี น
เรียนรู้ 2. การปฏบิ ัติการสอนในสถานศึกษา
4. การวัด ประเมนิ ผลการเรยี นรู้ และการวิจยั เพือ่ แกไ้ ขปญั หาและพฒั นาผู้เรยี น
5. การใช้ภาษาไทย ภาษาองั กฤษเพือ่ การสอ่ื สาร และการใชเ้ ทคโนโลยดี ิจทิ ลั เพ่อื ในสาขาวชิ าเฉพาะ
การศึกษา
6. การออกแบบและการดาเนินการเกีย่ วกบั งานประกันคุณภาพการศกึ ษา

2) มาตรฐานการปฏิงานงาน
ก) การปฏบิ ัติหนา้ ท่ีครู
1. ม่งุ มน่ั พัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวญิ ญาณความเป็นครู
2. ประพฤตติ นเปน็ แบบอย่างท่ดี ี มีคุณธรรม จรยิ ธรรม และมีความเปน็ พลเมอื งทเี่ ข้มแขง็
3. ส่งเสริมการเรยี นรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผ้เู รยี นแตล่ ะบคุ คล
4. สรา้ งแรงบนั ดาลใจผเู้ รยี นให้เป็นผ้ใู ฝ่เรียนรู้ และผสู้ ร้างนวตั กรรม
5. พัฒนาตนเองใหม้ คี วามรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลย่ี นแปลง

ข) การจัดการเรยี นรู้
1. พฒั นาหลกั สูตรสถานศึกษา การจดั การเรียนรู้ ส่อื การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้
2. บูรณาการความรู้และศาสตรก์ ารสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรูท้ ่สี ามารถพัฒนาผูเ้ รยี นให้มีปญั ญาร้คู ดิ และมคี วามเปน็
นวตั กร
3. ดแู ล ชว่ ยเหลอื และพัฒนาผูเ้ รยี นเปน็ รายบุคคลตามศกั ยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รียนไดอ้ ยา่ งเป็นระบบ
4. จดั กจิ กรรมและสร้างบรรยากาศการเรยี นรู้ใหผ้ เู้ รยี นมคี วามสุขในการเรยี น โดยตระหนักถงึ สขุ ภาวะของผู้เรียน
5. วิจัย สรา้ งนวตั กรรม และประยุกตใ์ ช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหเ้ กดิ ประโยชนต์ อ่ การเรียนรู้ของผู้เรียน
6. ปฏบิ ตั งิ านรว่ มกบั ผอู้ น่ื อยา่ งสรา้ งสรรคแ์ ละมสี ว่ นรว่ มในกจิ กรรมการพฒั นาวชิ าชพี

ค) ความสมั พนั ธก์ ับผู้ปกครองและชุมชน
1. รว่ มมือกบั ผปู้ กครองในการพฒั นาและแก้ปญั หาผ้เู รยี นใหม้ ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. สร้างเครอื ขา่ ยความร่วมมือกบั ผูป้ กครองและชมุ ชน เพือ่ สนับสนนุ
การเรยี นรู้ท่ีมีคณุ ภาพของผู้เรียน
3. ศึกษา เข้าถึงบรบิ ทของชุมชน และสามารถอยรู่ ่วมกันบนพน้ื ฐาน
ความแตกตา่ งทางวัฒนธรรม
4. ส่งเสริม อนุรกั ษว์ ฒั นธรรม และภูมิปัญญาทอ้ งถ่นิ

บุคลากรทางการศึกษามที ั้งหมด4กล่มุ
1.ครู
2.ผบู้ รหิ ารสถานศึกษา
3.ผู้บริหารการศกึ ษา
4.ศึกษานิเทศน์

ครู ผู้บรหิ ารสถานศึกษา ผบู้ รหิ ารการศึกษา บคุ ลากรทางการศกึ ษาอื่น
คุณสมบตั ิเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดารงตาแหนง่ 1. มีวฒุ ิไม่ตา่ กว่าปริญญาตรี (ศึกษานิเทศ)
1.มวี ฒุ ิปริญญาทางการศึกษาหรอื 1.มวี ุฒิไม่ต่ากวา่ ปริญญาตรีทาง ทางการบริหารการศกึ ษาหรือ 1.มีวฒุ ไิ มต่ า่ กว่าปริญญาตรที าง
ปรญิ ญาอืน่ ท่ี ก.ค.ส การศึกษาหรือทางอ่นื ที่ ก.ค.ศ เทยี บเท่าหรือวุฒอิ น่ื การศกึ ษาหหรือทางอนื่ ท่ี ก.ค.ศ
รับรองเปน็ คุณสมบตั ิเฉพาะตาแหน่งนี้ กาหนดเปน็ คุณสมบตั เิ ฉพาะ ท่คี รุ ุสภารบั รอง กาหนดเปน็ คุณสมบัตเิ ฉพาะ
2.มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สาหรับตาแหนง่ นี้ 2. มปี ระสบการณใ์ นตาแหนง่ ผู้ สาหรับตาแหน่งน้ี
3.ดารงตาแหนง่ ครูผูช้ ว่ ยเป็นเวลา2ปี 2.ดารงตาแหนง่ รอง บรหิ ารสถานศกึ ษามาแล้วไมน่ ้อย 2.ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อย
และผ่านการประเมนิ การเตรยี มความ ผูอ้ านวยการสถานศึกษามาแล้ว กว่า5 ปี กวา่ 4 ปี สาหรับผู้มวี ุฒปิ ริญญา
พร้อมและพฒั นาอย่างเข้มตาม ไมน่ อ้ ยกวา่ 1ปี 3. มปี ระสบการณ์ในตาแหน่ง ตรีและ2ปี
หลกั เกณฑแ์ ละวธิ ีการ ก.ค.ศ กาหนด 3.มีใบอนุญาตประกอบวชิ าชีพ ผบู้ ริหารนอกสถานศึกษาท่ีไมต่ ่า สาหรบั ผู้มวี ุฒิปริญญาโทข้นึ ไป
หรอื เปน็ ผูท้ ่ี ก.ค.ศ อนุมตั สิ ั่งบรรจแุ ละ ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา กวา่ ระดบั กองหรอื หรือดารงตาแหนง่ อืน่ ที่ ก.ค.ศ
แต่งตัง้ ใหด้ ารงตาแหน่งครู 4.ผา่ นพัฒนาตามหลักเกณฑ์ เทยี บเท่ากองมาแล้วไม่นอ้ ยกวา่ 5 เทยี บเทา่
ตามหลักเกณฑ์และวธิ ีการที่ ก.ค.ศ และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ กาหนด ปี 3.มใี บอนุญาตประกอบวิชาชพี
กาหนด ตามมาตร 51 หรือดารง บคุ ลากรทางการศกึ ษาอืน่
ตาแหน่งอืน่ ท่ี ก.ค.ศ เทยี บเท่า (ศกึ ษานเิ ทศ)
4.ผา่ นการพฒั นาตามหลกั เกณฑ์
และวิชาการท่ี ก.ค.ศ กาหนด

05

คุรุสภา

พ.ศ.2434
กาเนิด “วิทยาทานสถาน” โดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บนุ นาค)

มีการกอ่ ต้งั “วิทยาทานสถาน” โดยเจา้ พระยาภาสกรวงศ์ (พร บนุ นาค) เสนาบดีคน
แรก ต้ังอยูท่ ่ีส่กี ก๊ั พระยาศรี ใกล้ห้างแอลยีริกันดี เปดิ เป็นหอ้ งสมดุ และสโมสรสาหรบั
ประชาชน โดยมีท้งั หนังสอื ไทยและต่างประเทศ อีกท้ังจดั ใหม้ กี ารชมุ นุมเช้ือเชิญผมู้ ีความรู้
มาบรรยายเรื่องตา่ งๆ ให้แก่ครู ต่อมาไดย้ า้ ยไปต้ังทโ่ี รงเลย้ี งเด็ก หรือโรงเรยี นสายสวลี
สณั ฐานคาร

พ.ศ.2438
มีการเปิดอบรมครคู รั้งแรกที่ “วิทยาทานสถาน”

มกี ารจดั อบรมครู เพื่อเพิม่ พนู ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ครู มีการ
ควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของไทยโดยผู้อบรม
ครูคนแรก คือ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (นายสน่นั เทพหัสดนิ ณ
อยุธยา)

พ.ศ.2488
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ เกลา้ เจา้ อยู่หวั มพี ระมหากรุณาธคิ ุณทรงรับ “สามัคยาจารยส์ มาคม” เข้าไวใ้ นพระ
บรมราชูปถมั ภ์

เมือ่ คร้งั ดารงอสิ รยิ ยศเปน็ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจา้ ฟา้ มหาวชิราวุธ สยามมกฎุ ราชกมุ าร และ
เสด็จพระราชดาเนนิ มาประทับทอดพระเนตรละครและทรงฟงั ปาฐกถาพเิ ศษท่ีสามัคยาจารยส์ มาคมหลายคร้งั
ต่อมาเมื่อได้ตั้งครุ สุ ภาขน้ึ จงึ รวมกิจการและทรพั ย์สินของสามัคยาจารยส์ มาคมมาเป็นของครุ ุสภาและได้มีการ
ประชุมใหญส่ ามัคยาจารยส์ มาคมเป็นครั้งสดุ ทา้ ยเมอื่ วนั ศุกรท์ ่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2488 สามัคยาจารยส์ มาคม
ในพระบรมราชปู ถัมภ์จงึ สน้ิ สภาพในวนั นนั้

ครุ สุ ภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศกั ราช 2488 มีหลักการ 3 ประการคอื
1)เพือ่ เป็นสภาที่ปรึกษาของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
2) เพ่ือชว่ ยฐานะครู
3) เพ่อื ให้ครูปกครองครู ตอ่ มาเม่ือมกี ารตราพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อปฏริ ปู การศกึ ษาครงั้ ใหญ่ คุรุ
สภาไดป้ รบั บทบาทใหม่ โดยมกี ารตราพระราชบัญญตั สิ ภาครูและบุคลากรการศกึ ษา พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายวา่ ดว้ ยสภาครู
และบคุ ลากรทางการศกึ ษา มีเหตุผลสาคญั เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของการจัดต้งั ครุ สุ ภาใหเ้ ปน็ สภาวชิ าชีพครูตอ่ ไป
พระราชบัญญัตสิ ภาครู ฯ มผี ลบังคบั ใชต้ ้งั แต่ 12 มถิ ุนายน 2546 กาหนดให้มอี งค์กรวชิ ชาชีพ 2 องคก์ ร คือ สภาครแู ละ
บคุ ลากรทางการศึกษา เรยี กว่า “ครุ ุสภา”

16 มกราคม 2488
ประกาศใช้ พระราชบญั ญตั ิครู พุทธศกั ราช 2488 ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธกิ าร เรียกว่า “ครุ สุ ภา”

ครุ ุสภาเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งข้นึ ตามพระราชบญั ญัตคิ รู พุทธศกั ราช 2488 มผี ลบงั คับใชต้ ัง้ แต่วันท่ี
16 มกราคม 2488 กาหนดให้ครทู กุ คนเป็นสมาชกิ ของคุรสุ ภา หนา้ ท่ีของคุรุสภามงุ่ ปฏิบัติหน้าท่เี ดมิ ของสามัคยาจารยส์ มาคม
ในเรอ่ื งของสมาคมวชิ าชีพ ในขณะเดยี วกันกท็ าหน้าท่ใี ห้ความเหน็ เร่ืองนโยบายการศึกษา และการวิชาการศึกษาท่ัวไปแก่
กระทรวงศกึ ษาธิการ ควบคมุ จรรยาบรรณและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ สง่ เสริมฐานะของครู และครอบครัวครใู หไ้ ด้รบั
ความช่วยเหลอื ตามสมควร ส่งเสรมิ ความรู้และความสามัคคขี องครู และท่สี าคัญกค็ อื ทาหนา้ ท่แี ทน ก.พ. เกย่ี วกบั การ
บริหารงานบุคคลครู

2 มีนาคม 2488
กาเนดิ “สานกั งานเลขาธกิ ารคุรสุ ภา”

คณะกรรมการอานวยการครุ ุสภา ไดป้ ระชมุ และมมี ติแต่งต้งั ขา้ ราชการประจาของ
กระทรวงศกึ ษาธกิ ารมารกั ษาการในตาแหน่งเลขาธกิ าร และหวั หน้าแผนกต่างๆ ชุดแรก จานวน 9 คน เพอ่ื
เปน็ เจา้ หน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัตงิ าน ตัง้ แต่วนั ท่ี 2 มีนาคม 2488 มพี ระยาจินดารักษ์ (อธบิ ดีกรมพลศกึ ษา) รกั ษาการ
ในตาแหน่งเลขาธกิ ารครุ สุ ภา จึงถอื เอาวันท่ี 2 มนี าคม 2488 เปน็ วันสถาปนาสานักงานเลขาธกิ ารคุรสุ ภา

บทบาท หน้าทีข่ องครุ ุสภา ตามพระราชบัญญตั สิ ภาครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 น้ันก็
คอื “มุ่งยกระดับคณุ ภาพครู ส่คู ณุ ภาพการศกึ ษาไทย” มีหัวข้อหลกั ๆ คือ
• กาหนดมาตรฐานวชิ าชีพ
• ออกและเพกิ ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• กากับ ดูแล การปฏบิ ัติตามมาตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณของวชิ าชีพ
• ยกยอ่ ง ส่งเสริม พฒั นาวชิ าชีพ

อานาจหน้าทขี่ องคุรุสภา
1. กาหนดมาตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. ควบคมุ ความประพฤติและการดาเนนิ งานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิ าชีพ
และจรรยาบรรณของวชิ าชีพ
3. ออกใบอนญุ าตให้แก่ผขู้ อประกอบวิชาชีพ
4. พกั ใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนญุ าต
5. สนับสนุนส่งเสรมิ และพฒั นาวชิ าชีพตามมาตรฐานวชิ าชีพและจรรยาบรรณของวชิ าชีพ
6. ส่งเสรมิ สนบั สนุน ยกย่อง และผดุงเกยี รตผิ ปู้ ระกอบวชิ าชพี ทางการศึกษา
7. รบั รองปริญญา ประกาศนียบตั ร หรอื วฒุ ิบตั รของสถาบันตา่ ง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวชิ าชีพ รวมท้งั ความชานาญในการประกอบวชิ าชีพ
9. สง่ เสรมิ การศกึ ษาและการวิจยั เก่ียวกับการประกอบวชิ าชีพ
10. เปน็ ตวั แทนผปู้ ระกอบวชิ าชพี ทางการศกึ ษาของประเทศไทย

สรปุ จรรยาบรรณวิชาชพี และบคุ ลากรทางการศกึ ษา
จรรยาบรรณวิชาชพี คอื มวล ความประพฤติ ขอ้ บังคบั และ
มารยาทท่กี าหนดเพอื่ รกั ษาชื่อเสียงของสมาชิกความดงี ามรวมท้งั
กอ่ ใหเ้ กดิ ความสงบสุขต่อวิชาชีพและในสงั คม

จติ วญิ ญาณความเปน็
“คร”ู

คณะผ้จู ดั ทา จติ วญิ ญาณความเป็นครู

นางสาวชนมน์ ภิ า เงนิ เอ่ียม นางสาวเกศินี ภทั รารงุ่ โรจน์ นางสาววนิดา ขาวเมฆ
รหสั นักศกึ ษา 63121860047 รหสั นักศึกษา 63121860032 รหัสนกั ศกึ ษา 63121860039

จิตวิญญาณ

จติ + วญิ ญาณ
จิตวญิ ญาณ หมายถงึ สิ่งที่อยใู่ นตน ทาใหเ้ ป็นบคุ คลขนึ้

เปน็ ความร้แู จง้ ความรสู้ ึกตวั และจิตใจ
• ในพจนานุกรมฉบบั อังกฤษ-ไทย ให้ความหมายว่า วญิ ญาณ จิตใจ เกีย่ วกับใจ องอาจ เจตนา

ผมู้ ปี ัญญา ความอดทน และภตู ผปี ีศาจ
(สอ. เสถบุตร : ฉบบั ภาษาอังกฤษ-ไทย : 2562)

ธวชั ชยั เพ็งพนิ จิ . (2550)

• นักวิชาการไดจ้ าแนกความหมายของจิตวญิ ญาณไว้เปน็ 3 ประการ
1.ความเป็นเอกัตตาหรือปจั เจกบุคคล หมายถึง ความเป็นตวั ตนทม่ี ีลักษณะเฉพาะของ

แตล่ ะบคุ คล ซึง่ เกดิ จากการหยง่ั รนู้ าไปสกู่ ารปฏิบตั ิและการเกดิ ศรทั ธาในเร่ืองใดเรือ่ งหน่ึง (ศุภ
ลักษณ์ ทัดศรี และอารยา พรายแย้ม. 2554 : 61)

2.ความมีคณุ ค่าสงู สง่ หมายถงึ ปัญญาหลกั การของชวี ิต เช่น ความดี บญุ กุศล
คณุ ธรรม จติ ใจสงู ขนึ้ (ประเวศ วะสี และ ประสทิ ธิ์ อนุ่ หนองกงุ้ . 2555 : 12)

3. ความเปน็ นามธรม หมายถงึ โครงสร้างหนึง่ ของมนษุ ยท์ นี่ อกเหนอื จากรา่ งกายและ
จติ ใจ จับตอ้ งไม่ได้ พฒั นามาจากความผกู พันธ์ต้านจิตใจของมนุษยก์ ับสง่ิ แวดลอ้ ม เปน็ แหลง่ ของ
ความหวัง พลังใจที่เขม้ แขง็ เป็นขุม พลงั ของชวี ติ ทีท่ าให้ประสบความสาเรจ็ และมคี วามสุข
(พชั นี สมกาลัง, 2556 : 93)

ธวชั ชัย เพ็งพนิ ิจ. (2550)

สุพตั รา ไวทยะพศิ าล (2554: 8) กลา่ วถงึ จติ วญิ ญาณความเปน็ ครู คือ ครทู ่ที า
แตค่ วามดคี อื ตอ้ ง ขยันหม่ันเพียรและอตุ สาหะพากเพียร ตอ้ งเออื้ เฟื้อเผอื่ แผแ่ ละ
เสยี สละ ต้องหนกั แนน่ อดทน และอดกล้ัน สารวม ระวังความประพฤติปฏบิ ตั ขิ องตนให้
อยใู่ นระเบยี บ แบบแผนทีด่ ีงาม รวมท้งั ต้องซือ่ สัตย์

ธวชั ชัย เพง็ พนิ จิ . (2550)

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และปิยวรรณ วเิ ศษสวุ รรณภมู ิ (2553: 37) ได้ใหค้ วามหมายของจติ
วญิ ญาณ ความเปน็ ครูวา่ เป็นคณุ ลกั ษณะของบคุ คลในการมีจติ ใจท่ปี ฏิบัตติ นเพอ่ื นาไปสกู่ ารเปน็ ที่
ยอมรับและภาคภูมิใจ ใน การถา่ ยทอดความรู้ให้แกบ่ ุคคลอ่ืน ซึง่ คุณลักษณะดงั กลา่ วประกอบด้วย
ความรับผดิ ชอบในหน้าท่ี ความรกั ในอาชพี ความรกั และเมตตาเพอื่ นมนษุ ย์ ความเสียสละ ความ
อดทน ความยุตธิ รรม และการเป็นแบบอย่าง ทดี่ ี

ธวชั ชยั เพ็งพนิ จิ . (2550)

สรุป จติ วญิ ญาณความเป็น “ครู”

เมื่อนาความหมายของจิตวิญญาณ มารวมกับคาว่าครู สรุปไดว้ ่า
จิตวิญญาณความเปน็ ครู หมายถงึ จติ สานึกตามกรอบคณุ ธรรม
จรยิ ธรรมซง่ึ ทาให้เกดิ การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถา่ ยทอด ปลกู ฝังและ
เป็น แบบอยา่ งทด่ี ที งั้ ของศิษยเ์ พ่ือนร่วมงานและคนในสงั คม นอกจากนี้
ยงั มีนักวชิ าการได้ใหค้ วามหมายของคาวา่

จติ วิญญาณความเปน็ ครู ไวด้ ังนี้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Raja Bersiung
Next Book
b7f6153450053b7c4d3a2004502d499f