The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ประจำปีการศึกษา2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nattawipa.li, 2022-09-01 07:00:46

แผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

แผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ประจำปีการศึกษา2565

Keywords: แผนการปฏิบัติงาน

แผนปฏบิ ตั ิการโรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม
ประจำปกี ารศึกษา 2565คำนำ

แผนปฏิบัตกิ ารประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เกิดจากการนำแผนยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาโรงเรียนขนาดกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน แผนกลยทุ ธ์ จุดเนน้ และ
นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมท้ังข้อเสนอแนะของสำนักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ระยะ 4 ปี คือปี 2563 - 2566 และได้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโครงการโดยการประสานความคิดของบุคลากรของโรงเรียนและผู้ ที่มีส่วนร่วมของโรงเรียนทุกฝ่าย
ดังน้ันเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด จึง
ขอให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินโครงการ เป็น
ประจำทกุ ปีอยา่ งสมำ่ เสมอเพื่อทจ่ี ะได้ปรับปรุง และพฒั นาคณุ ภาพของงานในปตี อ่ ๆ ไป

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทำและสรุปแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียนฉบับน้ีจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านคงนำแผนปฏิบัติการ
ไปใชป้ ระโยชน์ตอ่ ไป

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

สารบัญ ข

เรอื่ ง หน้า
คำนำ ก
สารบญั ข
สว่ นท่ี 1 ขอ้ มูลสภาพทว่ั ไปของโรงเรียน 1
ส่วนท่ี 2 ผลของการพัฒนาในรอบปที ี่ผ่านมา 10
สว่ นท่ี 3 วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ เปา้ ประสงค์ กลยุทธโ์ รงเรยี น 52
สว่ นท่ี 4 รายละเอียดงบประมาณ แผนงาน/โครงการตามโครงสรา้ งการบริหารงาน 59
ภาคผนวก
63
1. ผังมโนทัศน์ การจดั การศกึ ษาเพ่ือพฒั นาคุณภาพผ้เู รียน และการเสรมิ 65
ประสิทธภิ าพของระบบบริหารจดั การของโรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม 73
79
2. โครงการระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี น 86
3. โครงการยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการวิชาการของผเู้ รยี น (3R) 91
4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุ ภาพ 96
5. โครงการสง่ เสริมพัฒนาการเดก็ ปฐมวยั ดว้ ยการสร้างนสิ ัยและประสบการณ์ 100
6. โครงการบรหิ ารงานงบประมาณการเงนิ และสินทรัพย์ 104
7. โครงการพฒั นาสิง่ แวดล้อมและสรา้ งแหล่งเรยี นรทู้ ี่มั่นคงและยัง่ ยืน 105
8. โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร 114
9. โครงการพฒั นาหลกั สูตร เพื่อรองรับประกนั คุณภาพการศึกษา 115
10. โครงการสง่ เสริม สนบั สนนุ พัฒนาครแู ละบุคลากรทางการศึกษา 116
บนั ทึกข้อความ พจิ ารณาความเหน็ ชอบ
คำส่ัง แต่งตง้ั คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิ ัติการประจำปีการศึกษา2565
คณะผ้จู ัดทำ

แผนปฏบิ ตั ิการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

1

สว่ นที่ 1
ขอ้ มูลสภาพท่ัวไปของโรงเรียน

1. ขอ้ มลู ท่วั ไป

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต้งั อยู่เลขที่ 225 หม่ทู ่ี 3 ตำบลตะเคียนเตีย้ อำเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาชลบุรี เขต 3
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
e-mail : [email protected] เพจ เฟสบุค๊ แฟนเพจ : โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม
เปิดสอนระดับชัน้ อนุบาล 2 ถึงระดับช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 6
มเี ขตพ้นื ทบี่ รกิ าร 1 หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ่ี 3 หมบู่ ้านหนองพลับ ในพื้นทป่ี ระมาณ 3 ไร่

แผนผังโรงเรียนวดั เวฬุวนาราม

2. ประวัติโรงเรียน (โดยสงั เขป)

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จัดต้ังเมื่อ พุทธศักราช 2513 การก่อสร้างและการดำเนินการโดย พระภิกษุ
ฉัตรสงค์ปรางค์ ซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนารามในขณะนั้น ซ่ึงวัดน้ีสร้างข้ึนในพุทธศักราช 2500 โดยเป็น
สำนักสงฆ์มีภิกษุจำพรรษาอยดู่ ้วยกันทั้งส้ิน 5 รูป ในปีพุทธศักราช 2504 พระภิกษุกุ้ย บัวขัน ซ่ึงเป็นชาวบ้าน
หนองพลับได้เขา้ มาอุปสมบท โดยได้ฉายาวา่ อคฅฺ ุปปฺ โล และในปีดงั กล่าวทางวัดได้ชกั ชวนญาตพิ ีน่ ้องชาวพลับ
และชาวบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ร่วมกันบริจาคทรัพย์ซ้ือท่ีดิน โดยคิดเพียงคร่ึงราคา และ
สร้างตัวอาคารโรงเรียนช้ันเดียว 4 ห้องเรียน แบบ ป1ข รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 136,010 บาท (หนึ่งแสน
สามหม่ืนหกพนั สิบบาทถ้วน) นอกจากนั้นผู้ก่อสร้างได้มอบวัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนอีก ดังน้ี 1) โต๊ะ/เก้าอ้ี

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

2

นักเรียน 63 ชุด 2) ตู้เก็บเอกสาร 2 ใบ 3) โต๊ะรับแขก 1 ชดุ 4) แท้งค์น้ำ 2 ใบ รวมเป็นค่าวัสดุ คุรุภัณฑ์คิด
เป็นเงนิ 8,000 บาท

ทำพธิ ีเปดิ และรบั รองอาคารเรียนเปน็ ทางการ เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พทุ ธศกั ราช 2513 โดยรอ้ ยตรี
ศรีสิทธิ์ วาสกิ ศริ ิ นายอำเภอบางละมุง นายสมบรู ณ์ ใหม่มงคล ศกึ ษาธกิ ารอำเภอส่งิ ก่อสรา้ งท่ีไดเ้ พิม่ เติม ดังนี้
(ราคา 15,000 บาท)

พ.ศ.2514 สร้างบอ่ น้ำฝนขนาด 4 × 6 × 3 เมตร โดยสภาจงั หวัดชลบรุ ี เสร็จ 11 กนั ยายน 2515
พ.ศ.2516 สร้างโรงอาหารโดยพระภิกษฉุ ัตร สงคป์ รางค์ นำวสั ดเุ ก่ามาใช้ในการนี้ และได้รับเงิน

สมทบจากสภาตำบลตะเคียนเต้ีย คิดเป็นเงนิ 4,000 บาท สรา้ งเสร็จ 30 สิงหาคม 25

ตอ่ มาเกิดวาตะภัย เม่ือ 18 กันยายน 2534 พัง สปจ. ได้อนุมัติให้ร้ือถอนตามหนังสือ สปอ.บางละมุง
ที่ ศธ.1415.03/460 ลว. 20 มีนาคม 2535 พระครูอรรถธรรมานุยุต เจ้าอาวาสได้จัดสรรเงินทางวัดจำนวน
300,000 บาท สร้างเสรจ็ 1 สงิ หาคม 2536

พ.ศ.2522 นายบญั ญัติ ศิริมณีรัตน์ , นายนคร หมดราค บรจิ าคเงินสร้างบ่อน้ำฝนขนาด 1.50 เมตร
สูง 3 เมตร จำนวน 5,226 บาท สรา้ งเสรจ็ 25 มิถุนายน 2522 ปัจจบุ ันได้ชำรุด

พ.ศ.2524 สว้ มขนาด 3 ทีพ่ ร้อมท่ีปัสสาวะชาย สร้างเม่อื วันที่ 18 มิถนุ ายน 2524 โดย
งบประมาณราชการ

พ.ศ.2528 สร้างอาคารเรียนแบบสปช. 103/2526 ขนาด 3 ห้องเรียน สรา้ งโดยงบประมาณ
ทางราชการ จำนวน 405,000 บาท สร้างเสร็จ 2 ตุลาคม 2528

พ.ศ.2529 เสาธงพร้อมหอพระพุทธรูป บรจิ าคสร้างโดยนายยงค์ โพธ์เิ ขยี ว จำนวนเงนิ 10,000 บาท
แตไ่ ม่พอ ผู้รับเหมา(นายแป๊ะ) ได้บรจิ าคเพม่ิ เตมิ อีก 6,300 บาท โดยผบู้ รจิ าคได้
สรา้ งขึน้ เพ่ือเป็นอนสุ รณแ์ ด่พระครูอรรถธรรมมานยุ ุต เจ้าอาวาสวัดเวฬวุ นาราม โดย
ทำพธิ สี ง่ มอบ 12 มกราคม 2529 โดยนายสง่า พานทอง หน.ปอ.บางละมงุ รับมอบ

พ.ศ.2536 สร้างถงั น้ำซีเมนตข์ องโครงการช่วยเหลือฝนแลง้ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 440,000 บาท สร้างเสร็จ เม่อื เดือน กันยายน 2536

พ.ศ.2540 นายปราโมทย์ เงนิ ทอง สรา้ งทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สรา้ งจากงบของทาง
ราชการ จำนวนเงิน 22,195 บาท

พ.ศ.2544 ไดร้ ับงบประมาณก่อสรา้ งส้วมจำนวน 4 ท่ี แบบสปช. 601/26 เป็นจำนวนเงนิ
90,200 บาท และซ่อมแซมหลงั คาอาคาร ป1ข เปน็ เงิน 212,600 บาท ส้วมสรา้ ง
เสร็จเมื่อ 19 มิถุนายน 2545 ส่วนหลังคาซอ่ มเสรจ็ เมื่อวนั ท่ี 16 พฤษภาคม 2545

พ.ศ.2545 คณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดสร้างศาลาขา่ ว
พ.ศ.2546 โรงเรียนพยายามใช้สื่อ IT เขา้ มาร่วมกจิ กรรมโดยจัดหาเครื่องคอมพวิ เตอรจ์ ำนวน 7

เครื่อง เป็นคอมพิวเตอร์ใหม่ 3 เคร่ือง เก่า 4 เคร่ือง และพรินเตอร์เก่า 2 เคร่ือง
และได้รับ บริจาคจักรยานยมื เรยี น จำนวน 2 คัน

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

พ.ศ.2547 3

พ.ศ.2548 - โรงเรยี นได้รบั จักรยานยืมเรียน คืนมา 1 คัน ส่วนอีก 1 คัน ไม่ไดร้ บั คนื และ
พ.ศ.2550 เจา้ หน้าท่ขี ณะนนั้ ไมไ่ ดต้ ิดตาม และจกั รยานท่ีรับคืนมาก็ไม่สามารถใช้การได้
พ.ศ.2559 - โรงเรยี นได้รับคดั เลือกจากองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวัดชลบุรีให้เปน็ 1 ตำบล 1
พ.ศ.2562 โรงเรียนในฝนั
พ.ศ.2563 โรงเรียนไดด้ ำเนินการสอนตามปกติ
พ.ศ.2564 นายนกุ ุล เกษยี ณอายุ วนั ท่ี 9 ตลุ าคม 2550 นายจวน สุดใจ รักได้รบั คำสง่ั แตง่ ตั้ง
เปน็ ผู้อำนวยการ ในขณะนน้ั มคี รปู ระจำการ 4 คน มนี กั การภารโรง เป็นอตั ราจา้ ง 1 คน มี
นักเรียน 70 คน เปน็ โรงเรียนขนาดเลก็ 1 ใน 5
ไดร้ ับการจดั สรรงบประมาณจากสาํ นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน
กอ่ สร้างอาคารเรยี นแบบ สปช 105/29 จาํ นวนเงนิ 3,838,000 บาท
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐาน
กอ่ สรา้ งอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จาํ นวนเงิน 3,346,430 บาท สร้างแล้วเสรจ็
เดือนกุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2563
ไดร้ ับการจดั สรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปีงบประมาณ 2564 ก่อสรา้ งบ้านพักครแู บบ 205/26 จํานวนเงนิ 751,000 บาท
สร้างแล้วเสรจ็ วนั ที่ 4กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ได้รบั การจดั สรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
ปงี บประมาณ 2564 กอ่ สรา้ งอาคารสพฐ 4 (ห้องส้วม 4 หอ้ ง) จาํ นวนเงนิ 399,500 บาท
สรา้ งแลว้ เสรจ็ วนั ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

3. ข้อมูลผ้บู ริหาร

ผอู้ ํานวยการสถานศึกษา ช่อื นางสุวรรณี ชานเนอร์
วุฒิการศกึ ษาสงู สดุ ปริญญาโท สาขาการบรหิ ารการศึกษา
โทรศัพท์ 0923264559
e-mail : [email protected]
ดํารงตาํ แหนง่ ท่ีโรงเรยี นนี้ต้ังแต่วนั ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถงึ ปจั จุบัน

ตารางท่ี 1 รายนามผูบ้ ริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อผบู้ ริหาร ตำแหน่ง วนั /เดือน/ปี

1 นายหมนั่ รัตนพลแสน ครูใหญ่ 18 พฤษภาคม 2513 - 3 กรกฎาคม 2513
3 กรกฎาคม 2513 – 31 สิงหาคม 2520
2 นายรังสรรค์ เกษมสุนทร ครใู หญ่ 1 กนั ยายน 2520 - 17 ธันวาคม 2527
17 ธนั วาคม 2527 - 8 พฤศจกิ ายน 2535
3 นายเชิดศกั ดิ์ โกศล ครูใหญ่ 9 พฤศจกิ ายน 2535 - 20 กมุ ภาพนั ธ์ 2540

4 นายพรชัย อมรรตั น์กลู กจิ ครใู หญ่

5 นายธติ ิชยั จฬุ าพรรณชาติ ครใู หญ่

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

4

ที่ ชื่อผบู้ ริหาร ตำแหน่ง วัน/เดือน/ปี

6 นายปราโมทย์ เงินทอง ครใู หญ่ 27 กมุ ภาพนั ธ์2540 - 30 พฤศจกิ ายน 2542
7 นางนวลนภา สนใจการคา้ ครใู หญ่ 3 ธนั วาคม 2542 - 24 ธันวาคม 2548
8 ว่าท่รี อ้ ยตรนี ุกลู สขุ อุดม ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา 25 ธันวาคม 2548 – 31 กันยายน 2550
9 นายดรจวน สดุ ใจรัก ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา 9 ตลุ าคม 2550 - 8 ธนั วาคม 2556
10 นายปิยวัฒน์ ภาพลงาม ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา 23 มนี าคม 2557 - 3 พฤศจกิ ายน 2558
11 นางณชิ ชา สิทธมิ าลกิ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา 23 ธันวาคม 2559 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
12 นางสวุ รรณี ชานเนอร์ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา 22 ตุลาคม 2563 - ปจั จุบนั

4. ขอ้ มลู ครแู ละบุคลากรสนบั สนุนการสอน

ตารางท่ี 2 ข้าราชการครู (ข้อมลู ณ วนั ที่ 30 เมษายน 2565)

ท่ี ช่ือ-สกลุ อายุ อายุ ตำแหนง่ วฒุ ิ สาขาวชิ า สอนกลมุ่ สาระการ ภารระงานสอน
(ปี) ราชการ เรียนรู้/ระดบั ชัน้ (ชม./สัปดาห์)
การบริหาร 6 กจิ กรรมหลกั /
1 นางสาวดวงหทยั พุทธศรี 41 13 ปี ครชู ำนาญการ กศ.ม. การศกึ ษา ประจำชน้ั อ.2 30
พิเศษ การบรหิ าร
การศกึ ษา สงั คมศึกษา / 21
2 นางสาวบัณฑิตา แซอ่ ือ 44 10 ปี ครชู ำนาญการ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ประจำชน้ั ป.1 21
3 นางสาวผกากาญจน์ ทวีสุข ภาษาตา่ งประเทศ /
11 เดอื น หลกั สูตร ประจำชนั้ ป.2 21
และการสอน 21
34 6 ปี ครู คบ. วิทยาศาสตร์ การงานอาชพี / 21
ประจำชน้ั ป.3 21
6 เดอื น ทัว่ ไป วิทยาศาสตร์ / 30
ภาษาไทย ประจำชน้ั ป.6 21
4 นางนติ ยา ผลดี 37 4 ปี ครู ศษ.ม. ภาษาไทย / 21
5 นางสาวปาริดา เจิมทา 4 เดือน ครู คบ. คณติ ศาสตร์ ประจำชนั้ ป.6
คณิตศาสตร์ /
28 4 ปี การศกึ ษา ประจำชน้ั ป.5
ปฐมวยั 6 กิจกรรมหลกั /
6 นางสาววราภรณ์ ลอื จนั ดา 28 3 ปี ครู คบ. การศกึ ษา ประจำชนั้ อ.3
7 นางสาวจติ ตมิ า วรนุช 6 เดอื น ครู คบ. ปฐมวยั 6 กจิ กรรมหลกั /
8 นางสาวหนง่ึ ฤทยั สายทบั ทิม ครู คบ. การสอน ประจำชน้ั อ.3
9 นางสาวนาตยา กฬิ าชยั 37 2 ปี ครูผชู้ ่วย คบ. สังคมศกึ ษา สงั คมศกึ ษา /
10 นายภคิน พิเศษธนกจิ กลุ 11 เดอื น ครูผ้ชู ว่ ย คบ. ประจำชนั้ ป.5

28 2 ปี
11 เดอื น

33 1 ปี
4 เดอื น

24 5 เดือน

ตารางท่ี 3 พนักงานจ้าง (ปฏิบัตหิ น้าที่สอน)

ที่ ชอ่ื -สกุล อายุ อายุ วฒุ ิ สาขาวชิ า จ้างดว้ ยเงนิ สอนกลุม่ สาระการ ภารระงานสอน
เรียนร/ู้ ระดบั ชั้น (ชม./สัปดาห์)
(ปี) งาน งบประมาณจาก สขุ ศกึ ษาและพละศกึ ษา /
ประจำชน้ั ป.4 21
1 นางสาวกชกร จําปาราชทรพั ย์ 33 9 ปี กศ.บ. การสอนสขุ ศกึ ษา เทศบาลตำบล
และพละศกึ ษา ตะเคียนเตยี้ สขุ ศึกษาและพละศกึ ษา / 21
ประจำชน้ั ป.3
2 นางสาวกนกวรรณ นามปัญญา 33 2 ปี กศ.บ. การสอนสขุ ศกึ ษา องค์การบรหิ าร
และพละศกึ ษา สว่ นจังหวดั ชลบรุ ี

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

5

ตารางท่ี 4 พนักงานจา้ ง/ลกู จ้าง (สนับสนุนการสอน)

ที่ ช่อื -สกุล อายุ อายุ วฒุ ิ สาขาวชิ า ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ี
(ปี) งาน ลูกจ้างชวั่ คราว งบประมาณจาก นักการภารโรง

1 นายสพุ ล คําจักร์ 33 4 ปี ม.3 - สพฐ.

ตารางที่ 5 สรปุ จำนวนครูและบคุ ลากรทางการศึกษา (จำแนกตามประเภท / ตำแหน่ง / วฒุ กิ ารศกึ ษา)

ประเภท / ตำแหน่ง จำนวนครูและบุคลากร (คน) รวม

ตำ่ กวา่ ปรญิ ญาตรี ปริญญาตรี ปรญิ ญาโท ปริญญาเอก

1. ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา 11
- ผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษา

รวม 1 1

2. สายงานการสอน 73 10
- ข้าราชการครู 2 2
- พนักงานจ้าง(สอน)

รวม 9 3 12

3. สายงานสนับสนุนการสอน 1 1
- ลูกจา้ งช่ัวคราว

รวม 1 1

รวมทั้งสิ้น 1 9 4 14

5. ขอ้ มูลนกั เรียน

ตารางที่ 6 จาํ นวนนกั เรียนในโรงเรยี น ปีการศกึ ษา 2564 จาํ แนกตามระดบั ชัน้ ทเ่ี ปิดสอน

ระดับชั้นเรียน จำนวนหอ้ งเรียน จำนวนนกั เรยี น

ชาย หญิง รวม
18
อนุบาล 2 1 14 4 21
39
อนบุ าล 3 1 10 11
17
รวมกอ่ นประถม 2 24 15 27
25
ประถมศึกษาปที ่ี 1 25
21
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 10 7 20
135
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 9 18 174

ประถมศึกษาปีที่ 3 1 13 12

ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 1 15 10

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 12 9

ประถมศกึ ษาปีที่ 6 1 12 8

รวมกอ่ นประถม 6 71 64

รวมทง้ั ส้ิน 8 95 79

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

6

6. ข้อมลู ดา้ นอาคารสถานที่

ขอ้ มูลด้านอาคารสถานที่ รายละเอียดดังนี้
1. อาคารเรยี น แบบ สปช 103/26, แบบ สปช 105/26 และแบบ สปช 105/29 อย่างละ 1 หลงั
2. อาคารเอนกประสงค์ สร้างเอง จำนวน 1 หลงั
3. สว้ ม แบบ สปช 601/26, สร้างเอง และแบบสพฐ.4 อย่างละ 1 หลัง
4. ห้องสมุด สรา้ งเอง จำนวน 1 หลงั
5. ถงั เก็บนำ้ แบบป.33
6. แท้งคน์ ้ำตอไม้
7. ลานกฬี าเนอกประสงค์

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

7.1 สภาพชมุ ชนรอบบรเิ วณโรงเรียนมลี ักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ
24,137 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรยี น ได้แก่ วดั เวฬุวนาราม โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพตาํ บล
ตะเคยี นเตยี้ เทศบาลตําบลตะเคยี นเตี้ย อาชพี หลักของชุมชน คอื เกษตรกรรม เน่ืองจากพื้นท่ีของชมุ ชน
เหมาะสมกบั การเพาะปลูก ส่วนใหญ่นบั ถอื ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศลิ ปวฒั นธรรมท้องถนิ่ ทเี่ ป็นทีร่ จู้ ักท่วั ไปคือ
ประเพณีหาบของเข้าวดั วันไหลในวันสงกรานต์

7.2 ผู้ปกครองสว่ นใหญ่ จบการศกึ ษาระดบั ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ รบั จ้างและเกษตรกรรม
สว่ นใหญ่นบั ถือศาสนาพทุ ธ ฐานะทางเศรษฐกจิ /รายไดโ้ ดยเฉล่ียตอ่ ครอบครัว ตอ่ ปี 38,407 บาท จํานวนคน
เฉลย่ี ตอ่ ครอบครวั 4 คน

7.3 โอกาสและข้อจาํ กัดของโรงเรียน
7.3.1 โอกาสของโรงเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวนารามเปน็ โรงเรยี นขนาดกลาง อยใู่ กล้แหลง่ เรียนรู้

ภูมปิ ัญญาท้องถ่นิ อยใู่ นบรเิ วณวัด ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสอยา่ งดียิง่ นกั เรียนไมม่ คี วามเสย่ี งต่อยา
เสพตดิ ได้รบั การสนับสนนุ และรว่ มมอื อยา่ งดีจากชมุ ชน บริษัท และรา้ นคา้ ตา่ งๆ

7.3.2 ข้อจํากัดของโรงเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต้ังอยู่ในเขตชุมชนผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการบริการตามสถานท่ีบริการต่างๆ บางส่วนประกอบอาชีพ
รับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม ต้องออกไปทาํ งานก่อนเวลา 07.00 น. และกลบั ไม่เป็นเวลาข้ึนอยู่กบั ช่วงของ
เวลาการทํางาน(ทํางานเป็น กะ) จึงไม่มีเวลาในการดูแลนักเรียนในปกครองประชาชนบางส่วนมีการย้ายถ่ิน
ฐานบ่อยทําให้นักเรียนเรยี นไม่ต่อเนื่องเพราะต้องย้ายตามผู้ปกครอง ส่งผลให้ผลการเรียนไม่ดี หรืออพยพจาก
ถ่ินอื่นมารับจ้างใช้แรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมและการบริการตามสถานท่ีบริการต่างๆ มีปัญหาเร่ืองการ
ดแู ลนักเรยี นในปกครอง

แผนปฏิบัติการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

7

8. โครงสร้างหลกั สูตรสถานศกึ ษา

❖ ระดบั การศึกษาปฐมวยั

โครงสรา้ งหลกั สูตร

หลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวยั พุทธศกั ราช 2560 (ฉบับปรับปรงุ 2561)

ประสบการณ์สาํ คัญ สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมประจําวนั จาํ นวนชวั่ โมง/วัน

6 กิจกรรม 4-5 ปี 5-6 ปี

1. ด้านร่างกาย 1. เร่ืองราวเกีย่ วกับตวั เด็ก 1. กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ 20 นาที 20 นาที

2. ดา้ นอารมณ์ 2. เรือ่ งราวเก่ียวกับบคุ คล 2. กจิ กรรมเสรมิ ประสบการณ์ 20 นาที 20 นาที

และจิตใจ และสถานท่ีแวดลอ้ มเด็ก 3. กจิ กรรมสร้างสรรค์ 40 นาที 40 นาที

3. ด้านสังคม 3. เรอ่ื งราวเกย่ี วกับ 4. กจิ กรรมเสร/ี เล่นตามมมุ 40 นาที 40 นาที

4. ด้านสติปญั ญา ธรรมชาตริ อบตัวเด็ก 5. กิจกรรมกลางแจง้ 40 นาที 40 นาที

4. เรอ่ื งราวเกีย่ วกบั ส่งิ 6. กิจกรรมเกมการศกึ ษา 30 นาที 30 นาที

ตา่ งๆ รอบตวั เด็ก

ระยะเวลาเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 180 วนั /ปี

ตารางกำหนดเวลาเรยี น 1 ปีการศึกษา ช้นั อนุบาล 2 – 3
ภาคเรยี นที่ 1 จำนวน 100 วัน ภาคเรยี นท่ี 2 จำนวน 100 วนั รวมตลอดปีการศกึ ษา 100 วัน

เวลา ตารางกิจกรรมประจำวนั ชั้นอนบุ าล 2 – 3 เวลาเรยี น (นาที/วนั )
07.50 – 08.15 น. 25
08.15 - 08.25 น. กจิ กรรม 10
08.25 – 08.45 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / สวดมนต์ / กิจกรรมหนา้ เสาธง 20
08.45 – 09.05 น. สาํ รวจ / ตรวจสุขภาพ 20
09.05 - 09.20 น. กจิ กรรมเคลอ่ื นไหวและจังหวะ 15
09.20 – 10.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 40
10.00 – 10.40 น. พักรบั ประทานอาหารว่าง(ดมื่ นม) 40
10.40 – 11.20 น. กจิ กรรมสร้างสรรค์ 40
11.20 – 12.20 น. กิจกรรมเสรี 60
12.20 – 14.20 น. กจิ กรรมกลางแจง้ 120
14.20 – 14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟัน 10
14.30 – 15.00 น. นอนพักผ่อน 30
15.00 – 15.30 น. เก็บท่นี อน / ล้างหนา้ 30
กิจกรรมเกมการศกึ ษา
ทบทวนกิจกรรมใน 1 วัน I เตรยี มตัวกลับบ้าน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

8

❖ ระดับการศึกษาข้นั พื้นฐาน

โครงสรา้ งหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างเวลาเรยี นโรงเรยี นวัดเวฬุวนาราม (ฉบับปรับปรงุ พทุ ธศักราช 2564)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน พุทธศักราช 2551

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ / กิจกรรม เวลาเรยี น

ระดับประถมศึกษา

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

• กลมุ่ สาระการเรียนรู้ 160
160
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 120
80
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 40

วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120
40
o วทิ ยาศาสตร์ 80 80 80 80 80
40
o วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 40 40 40 40 40
80
(วทิ ยาการคำนวณ) 80
40
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 120 120 80
840
o ประวตั ิศาสตร์ 40 40 40 40 40
40
o ศาสนาศลี ธรรม จริยธรรม 40
840
o หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการ 120
40
ดำเนินชีวิตในสังคม 40 40 40 40 40 30
o เศรษฐศาสตร์ (10)
40
o ภมู ศิ าสตร์

สขุ ศึกษาและพละศกึ ษา 40 40 40 80 80

ศิลปะ 40 40 40 80 80

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40

ภาษาตา่ งประเทศ 120 120 120 80 80

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840

• รายวิชาเพิ่มเตมิ

- หน้าทพ่ี ลเมือง 40 40 40 40 40

- ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 40 40 40 40

รวมเวลาเรยี น (พืน้ ฐาน) 840 840 840 840 840

• กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน 120 120 120 120 120

o กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40

o ลกู เสอื /เนตรนารีและกจิ กรรมเพื่อ 30 30 30 30 30

สังคมและสาธารณประโยชน์* (10) (10) (10) (10) (10)

o ชุมนมุ ** 40 40 40 40 40

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

9

โครงสรา้ งหลกั สูตรสถานศกึ ษา (ตอ่ )

โครงสร้างเวลาเรยี นโรงเรียนวดั เวฬุวนาราม (ฉบับปรบั ปรุง พทุ ธศักราช 2564)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุ ธศกั ราช 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิ กรรม กจิ กรรม

ระดับประถมศกึ ษา

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

• กจิ กรรมลดเวลาเรยี น เพ่ิมเวลารู้ 1.กิจกรรม English For Fun 1.กิจกรรมนวตั กรรมพันธจุ์ ิ๋ว
2.กิจกรรม Play and Learn 2.กิจกรรมทอ่ งโลกกา้ วไกลทันภยั

เพลินเรยี นรู้ (ป.1 การละเล่น คกุ คาม

ไทย ป.2 จติ อาสา พาทำดี ป.3 3.กิจกรรม WERU Creative

คอนโดผกั รกั พอเพยี ง) 4.กจิ กรรมสุขภาพดี ชีวสี ดใส

3.กจิ กรรมท่องโลกกา้ วไกล ทนั 5.กจิ กรรมสวดมนต์สร้างปัญญา

ภยั คกุ คาม พฒั นาจิต

4.กิจกรรมสวดมนต์สร้างปัญญา

พัฒนาจติ

• กจิ กรรมหลกั สตู รการมงี านทำ บรู ณาการชุมนุม บูรณาการชมุ นุม

• กจิ กรรมหลกั สูตรต้านทจุ ริตศกึ ษา บรู ณาการแนะแนว บรู ณาการแนะแนว

• กจิ กรรมอาเซยี นศึกษา บรู ณาการทกุ วิชา บูรณาการทุกวชิ า

รวมเวลาทงั้ หมด 1,040 ช่ัวโมง/ปี 1,000 ชวั่ โมง/ปี

หมายเหตุ * ผ้เู รียนทำกิจกรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชนใ์ นกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
* กิกรรมขุมนมุ นักเรียนเลือกเรยี นตามความสนใจ ได้แก่
1. ชุมนมุ สร้างสรรค์ งานสวย
2. ชมุ นมุ Sport Junior
3. ชมุ นมุ Singer Kids
4. ชมุ นมุ เกษตรน้อยเรียนรู้ อยูอ่ ยา่ งพอเพียง
5. ชมุ นุมคณติ คิดสนุก

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

10

สว่ นท่ี 2
ผลของการพฒั นาในรอบปีท่ีผ่านมา

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (Self-Assessment Report: SAR) ของโรงเรียนวดั
เวฬวุ นารามสงั กัดสํานักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาชลบรุ ี เขต 3 ปกี ารศึกษา 2564 จาํ แนกออกเป็น
2 ระดบั ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดบั การศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน มีรายละเอียดดังนี้

2.1 การศึกษาข้นั พื้นฐาน: ระดับการศกึ ษาปฐมวัย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน กำลัง ปาน ดี ดีเลศิ ยอดเยย่ี ม
พัฒนา กลาง

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ✓

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานท่ี 3 การจดั ประสบการณ์ท่เี น้นเดก็ เปน็ สำคัญ

สรปุ ภาพรวม ยอดเยี่ยม

ระดับปฐมวยั สรุปภาพรวม อยใู่ นระดบั คณุ ภาพ.....ยอดเยีย่ ม.........

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของเด็ก อย่ใู นระดับคณุ ภาพ......ยอดเย่ยี ม........

แผนภูมิสรปุ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดก็ พัฒนาการท้งั 4 ดา้ น

จากแผนภมู ิ พบวา่ ผลพฒั นาการทัง้ 4 ด้าน ตงั้ แตร่ ะดับช้นั อนบุ าลปีท่ี 2 ถงึ ช้นั อนุบาลปีที่ 3
ประจําปีการศึกษา 2564 ซึ่งจาํ แนกผลพัฒนาการทง้ั 4 ดา้ น ได้ดังน้ี ดา้ นรา่ งกาย คิดเป็นรอ้ ยละ 100 อย่ใู น

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

11

ระดบั คุณภาพยอดเยย่ี ม ด้านอารมณ์และจิตใจ คิดเป็นรอ้ ยละ 97.44 อยู่ในระดบั คณุ ภาพยอดเยี่ยม ด้าน
สงั คม คดิ เป็นร้อยละ 94.87 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ยี ม และดา้ นสติปัญญา คดิ เปน็ ร้อยละ 89.74 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม

ผลการประเมินพัฒนาการตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเดก็

1.1 มีพฒั นาการดา้ นร่างกาย แข็งแรง มสี ุขนิสัยท่ีดี และดแู ลความปลอดภัยของตนเองได้ สรุปไดด้ งั นี้

จำนวน จำนวนนกั เรียนท่ีไดร้ ะดบั คณุ ภาพ ร้อยละ นร. ระดับ
นกั เรียน คณุ ภาพ คุณภาพ
ขอ้ ท่ี รายการการประเมิน ท้ังหมด ควรสง่ เสริม พอใช้ ดี ดี (๓)
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก (๑) (๒) (๓)

1.1 มีพฒั นาการทางดา้ นร่างกาย แขง็ แรง มสี ุขนิสัยทดี่ ีและดแู ลความปลอดภัยของตนเองได้ 100.00 ยอดเย่ียม

1) รา่ งกายเจรญิ เตบิ โตตามวัยและมสี ุขนิสยั ทด่ี ี 39 0 0 39 80.56 ยอดเยี่ยม

2) กลา้ มเน้ือใหญแ่ ละกลา้ มเนือ้ เลก็ แข็งแรง 39 0 0 39 100.00 ยอดเยย่ี ม
ใช้ไดอ้ ย่างคล่องแคล่ว และประสาทสมั พนั ธ์กนั

แผนภมู แิ ทง่ แสดงรอ้ ยละระดบั คณุ ภาพพัฒนาการทางด้านรา่ งกาย แข็งแรง มสี ุขนิสยั ท่ีดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

จากแผนภมู ิ พบวา่ มีพัฒนาการดา้ นรา่ งกาย แขง็ แรง มสี ุขนสิ ัยทดี่ ี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ 100 อยใู่ นระดับคุณภาพ ยอดเยย่ี ม

โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณและสารอาหารครบ 5 หมู่
ถกู ต้องตามหลักโภชนาการของกรมอนามัยในโครงการอาหารกลางวัน 100 % โดยการจัดตามโปรแกรม Thai

แผนปฏบิ ตั ิการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

12

school lunch มีการควบคุมดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจําทุกวันอย่างสม่ําเสมอ มีการชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มแี บบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบบันทึกการแปรง
ฟัน บันทึกการด่มึ นม และจัดกิจกรรมเคลอ่ื นไหว กจิ กรรมกลางแจ้ง กิจกรรมออกกําลังกายหนา้ เสาธงก่อนเข้า
เรยี นทุกวนั จัดหา อปุ กรณ์ ซ่อมแซมสนามเดก็ เล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไมม่ ี
จดุ ที่เปน็ อนั ตราย มกี ฎ กตกิ า ขอ้ ตกลงในการดแู ลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลย่ี งจากอันตราย

1.2 มีพัฒนาการดา้ นอารมณ์ จติ ใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณไ์ ด้ สรปุ ไดด้ ังน้ี

จำนวน จำนวนนักเรยี นทไ่ี ดร้ ะดบั คณุ ภาพ ร้อยละ นร. ระดบั
นกั เรียน คณุ ภาพ คณุ ภาพ
ข้อท่ี รายการการประเมนิ ทัง้ หมด ควรสง่ เสริม พอใช้ ดี ดี (๓)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดก็ (๑) (๒) (๓) ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 97.44 ยอดเยี่ยม

1) มสี ุขภาพจิตดแี ละมคี วามสขุ 39 0 0 39 100.00 ยอดเย่ียม
39 1 1 37 94.87
2) ชนื่ ชมและแสดงออกทางศลิ ปะ ดนตรี
และการเคล่ือนไหว 39 0 1 38 97.44

3) มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และมจี ิตใจที่ดงี าม

แผนภูมแิ ท่งแสดงรอ้ ยละระดับคณุ ภาพพัฒนาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณไ์ ด้

จากแผนภมู ิ พบวา่ มีพัฒนาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ คิดเปน็
ร้อยละ 97.44 อยใู่ นระดบั คุณภาพ ยอดเย่ยี ม

ซงึ่ โรงเรียนปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสตั ย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน รู้จักขอบคุณ ขอโทษและให้อภัยผู้อ่ืน มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความอดทน มีความม่ันใจ กล้าพูดกล้ า

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

13

แสดงออก ย้ิมแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้าง
จินตนาการและมีอารมณผ์ อ่ งใส เด็กทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกับเพอ่ื น ทง้ั ในและนอก
ห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมี
การจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ ร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวันสำคัญวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา เพ่ือร่วมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี
เพอื่ ปลูกฝงั ค่านยิ มตามแบบอยา่ งของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยี มประเพณไี ทยที่ดงี าม

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม สรุปไดด้ ังนี้

ขอ้ ที่ รายการการประเมิน จำนวน จำนวนนักเรยี นท่ีได้ระดบั คณุ ภาพ ร้อยละ นร. ระดบั
คณุ ภาพ คณุ ภาพ
นักเรียน ควรสง่ เสริม พอใช้ ดี ดี (๓)

ทัง้ หมด (๑) (๒) (๓)

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของเด็ก

1.3 มีพฒั นาการดา้ นสังคม ชว่ ยเหลอื ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดขี องสังคม 94.87 ยอดเยี่ยม

1) มที กั ษะชีวติ และปฏบิ ัติตนตามหลกั 39 0 6 33 84.62 ยอดเยย่ี ม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 39 0 0 39 100.00 ยอดเยี่ยม
39 0 0 39 100.00 ยอดเยี่ยม
2) รกั ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความเป็นไทย
3) อย่รู ว่ มกบั ผอู้ ่ืนไดอ้ ยา่ งมีความสขุ และปฏิบตั ิตนเปน็

สมาชิกทดี่ ีของสังคมในระบอบประชาธปิ ไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ ประมขุ

แผนภมู แิ ท่งแสดงรอ้ ยละระดับคณุ ภาพพฒั นาการดา้ นสงั คม ช่วยเหลอื ตนเองและเปน็ สมาชกิ ท่ดี ีของสังคม

จากแผนภูมิ พบว่ามีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม คิดเป็น
รอ้ ยละ 94.87 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยย่ี ม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

14

โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้
ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาท
ในการรบั ประทานอาหาร รู้จกั ดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรยี น ปลูกฝงั การมีวนิ ยั ในตนเอง
แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รักความเป็นประชาธิปไตย รู้จักช่วยเหลือ มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เอาสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน รู้จักขอบคุณ ขอโทษและให้อภัยผู้อ่ืน การทำงานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ การเรียนรู้ รู้จักเก็บ
ของเล่นส่ิงของเครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทย การไหว้ การมี
สัมมาคารวะต่อผใู้ หญ่ การพูดด้วยถ้อยคำทีส่ ุภาพ โดยผา่ นกจิ กรรมจดั เสรมิ ประสบการณ์ ท้งั 6 กิจกรรม

1.4 มีพัฒนาการดา้ นสตปิ ัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิ พ้นื ฐาน และแสวงหาความรไู้ ด้ สรปุ ไดด้ งั นี้

จำนวน จำนวนนักเรียนทไี่ ด้ระดบั คณุ ภาพ รอ้ ยละ นร. ระดบั
นักเรียน คุณภาพ คณุ ภาพ
ขอ้ ที่ รายการการประเมิน ทัง้ หมด ควรสง่ เสริม พอใช้ ดี ดี (๓)
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของเดก็ (๑) (๒) (๓)

1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิ ญั ญา ส่อื สารได้ มีทกั ษะการคดิ พืน้ ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 89.74 ยอดเยี่ยม

1) ใชภ้ าษาส่อื สารได้เหมาะสมกบั วัย 39 0 5 34 87.18 ยอดเย่ียม
2) มีความสามารถในการคดิ ทีเ่ ป็นพ้นื ฐานในการเรยี นรู้ 39 0 6 33 84.62 ยอดเย่ียม
3) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 39 0 0 39 100.00 ยอดเยยี่ ม
4) มเี จตคตทิ ีด่ ีต่อการเรียนรู้ และมคี วามสามารถในการ 39 0 5 34 87.18 ยอดเยย่ี ม

แสวงหาความรู้ไดเ้ หมาะสมกบั วัย

แผนภมู ิแท่งแสดงรอ้ ยละระดบั คณุ ภาพพฒั นาการดา้ นสติปญั ญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ ฐาน และแสวงหาความรู้ได้

จากแผนภูมิ พบว่ามีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ คดิ เป็นร้อยละ 89.74 อย่ใู นระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

15

โรงเรียนสง่ แสริมให้เด็กมีกระบวนการการคิดโดยใชป้ ระสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยการเข้ารว่ มโครงการบา้ น
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ท้ัง 6 กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การสนทนาโต้ตอบ การะบุปัญหาและการแก้ปัญหา การ
ตดั สินใจในเร่ืองง่าย มกี ารสง่ เสริมสนับสนุนใหเ้ ด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทกั ษะทางวิชาการในกจิ กรรมวัน
สำคัญที่จัดภายในโรงเรียน มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ
ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อให้เด็กได้ปฏิสมั พันธ์กับ
บุคคลภายนอก เรยี นรู้นอกสถานที่ แก้ปญั หาในสถานการณ์จรงิ

กระบวนการพฒั นา
ในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ให้มีการพัฒนาการ ครบทั้ง 4 ด้าน โดยการใช้โครงการและกิจกรรม

ต่างๆที่หลากหลาย เช่น โครงการสง่ เสริมพฒั นาการเด็กปฐมวยั ด้วยการสรา้ งนสิ ยั และประสบการณ์
1. วัตถปุ ระสงค์
1.1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและ
คุณธรรม
1.2. เพื่อสร้างเด็กให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช

2560
1.3. เพอ่ื ให้ผ้ปู กครองมคี วามรูค้ วามเขา้ ใจและมีส่วนรว่ มในการพฒั นาเด็กปฐมวัย

2. เป้าหมาย
2.1 เชงิ ปริมาณ
1) เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปญั ญา และมคี ณุ ธรรม
2) เด็กปฐมวัยรอ้ ยละ 85 มพี ัฒนาการตรงตามคา่ เปา้ หมายทก่ี ําหนดไว้
3) ผปู้ กครองร้อยละ 85 มคี วามร้คู วามเขา้ ใจและมีส่วนร่วมในการพฒั นาเด็กปฐมวยั
2.2 เชิงคุณภาพ
1) เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม มีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จติ ใจ สังคม สตปิ ัญญา และคณุ ธรรม
2) เดก็ ปฐมวัยมีโรงเรียนวดั เวฬุวนาราม มพี ฒั นาการตรงตามค่าเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
3) ผู้ปกครองมคี วามรคู้ วามเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพฒั นาเด็กปฐมวัย

3. ข้ันตอนการดาํ เนินงาน
3.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและจดั สรรงบประมาณ
3.2 ประชุมวางแผนปฏบิ ัตงิ าน/มอบหมายการปฏิบตั งิ าน
3.3 ประชุมคณะกรรมการเพอ่ื วางแผนการดําเนินงาน

แผนปฏิบตั ิการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

16

3.4 กําหนดข้นั ตอนการดาํ เนินกจิ กรรม
3.5 กํากบั ตดิ ตามการดาํ เนินงาน
3.6 ประเมิน สรปุ และ รายงานผลการดาํ เนนิ งาน
3.7 นาํ เสนอแนะจากผู้เก่ยี วขอ้ งเปน็ แนวทางในการปรับปรุง/พฒั นางานต่อไป
4. ผลการดาํ เนนิ งาน
4.1 เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา

และมีคณุ ธรรม
4.2 เด็กปฐมวัยรอ้ ยละ 95 มีพฒั นาการตรงตามค่าเป้าหมายท่กี ําหนดไว้
4.3 ผู้ปกครองรอ้ ยละ 85 มีความร้คู วามเข้าใจและมสี ว่ นร่วมในการพฒั นาเดก็ ปฐมวยั
5. เครื่องมือ
5.1 แบบประเมินพฒั นาการทงั้ 4 ดา้ น
5.2 แบบสอบถามความพ่งึ พอใจผปู้ กครอง

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อย่ใู นระดับคณุ ภาพ.....ยอดเย่ียม....

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มี
หลกั สตู รปฐมวยั ที่ยดื หยุน่ และสอดคล้องกับหลกั สูตรสถานศึกษาเปน็ รูปแบบการจัดประสบการณ์ทกี่ อ่ ให้ เกดิ การ
เตรยี มความพรอ้ มเนน้ การเรยี นรูผ้ ่านการเล่นและการลงมอื ปฏบิ ตั ิด้วยตนเอง สอดคลอ้ งกับวิถชี ีวิต ของครอบครัว
ชุมชน และท้องถ่ิน สามารถนำหลักสูตรไปปรับใช้ได้ ท้ังส่วนโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทเี่ น้นเด็กเป็นสำคัญโดย
จัด มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บนั ทึกหลังการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กลางแจ้ง กจิ กรรมเกมการศึกษา การจดั กิจกรรมให้เด็กมีพฒั นาการครบทั้ง 4 ดา้ น ได้แก่ พัฒนาการด้านรา่ งกาย
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความ
รว่ มมอื เพ่ือร่วมกันพฒั นาผู้เรียนตามศกั ยภาพ

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ได้มีการจัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือ มีครูประจำการท่จี บการศึกษาปฐมวัยโดยตรง จำนวน 2 ท่าน สอนในระดบั ชั้นอนุบาล 2 และระดบั ช้ัน
อนุบาล 3 และได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
บคุ ลกิ ภาพทเ่ี หมาะสม รวมท้งั เป็นผมู้ ีปฏสิ ัมพันธ์ทดี่ ีต่อเดก็ ผ้ปู กครอง และชมุ ชน และยงั มีการกำหนดหน้าท่คี วาม
รับผดิ ชอบ มอบหมายให้ครทู กุ คนร่วมกันดูแลเอาใจใสเ่ ดก็

แผนปฏบิ ตั ิการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

17

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ส่งครูเข้ารับการอบรม ใน
เรื่องที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัยอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ซ่ึงส่งผลให้ครูปฐมวัยทุกคนมีความรู้
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญทางด้านการจัดประสบการณ์ การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย และการปฏสิ ัมพันธ์ทด่ี ีกบั เดก็ และผูป้ กครอง เพ่ือพฒั นาเด็กตามเป้าหมายทก่ี ำหนดไว้

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน มีห้องเรียนสะอาด อากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มุมเกมการศึกษา มุมบล็อก มุมหนังสือนิทาน มุมบทบาทสมมติ
และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติ มีสนามเด็กเล่นที่ให้ได้ปีนป่าย กระโดดทรงตัว และมุ่งเน้นให้
เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น มีความสขุ ในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยที ี่ใช้ในการสืบเสาะ หาความรู้ จากเครื่อง
เล่น CD โทรทศั น์ และคอมพวิ เตอร์ และสญั ญาณอนิ เตอร์เนต็ ที่พรอ้ มต่อการจดั ประสบการณ์

2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสานสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ โดยโรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้อำนวยความสะดวก มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มี
การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาครู มีแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ส่ือในห้องเรียน แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย มีกิจกรรมจัดหาสื่อการ
เรยี นการสอน ทงั้ ภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนต่อการจดั ประสบการณ์อยา่ งเพยี งพอและท่วั ถงึ

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียน
วัดเวฬุวนารามได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการ
จัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการนิเทศการเรียนการสอนและนำผลการนิเทศไป
ปรับปรุงอย่างตอ่ เน่ือง มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุ ภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผูป้ กครองและผเู้ กีย่ วขอ้ งทุกฝ่าย มสี ว่ นรว่ มและจัดสง่ รายงานผลการประเมินตนเองใหห้ นว่ ยงานตน้ สังกัด

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ ่เี น้นเดก็ เป็นสาํ คญั อยใู่ นระดบั คณุ ภาพ...ยอดเยี่ยม....

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
การจดั การศึกษาปฐมวัยมุง่ เน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทงั้ ทางด้านรา่ งกาย อารมณ์จิตใจ
สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำร งชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข มีแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กตามวัย โดยปรับปรุง แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนให้สามารถใช้งานไดจ้ ริงแลตอบสนองความต้องการของเด็กเป็น รายบุคคล จัด
ประสบการณก์ ารเรียนรู้ที่หลากหลายเพือ่ ใหเ้ ดก็ มโี อกาสในการเรียนรู้อยา่ งเต็มศกั ยภาพ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัด
ประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมโี อกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ลงมือปฏิบัติจริงด้วย

แผนปฏิบัติการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

18

ตนเองตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรูข้ องเด็กเป็นรายบุคคล เด็กได้
เลือกเลน่ เรยี นรู้ ลงมอื กระทำ และสร้างองค์ความรดู้ ้วยตนเองจดั บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีสง่ เสรมิ ความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผ่ือแต่ต่อกัน
และกัน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผเู้ รยี นรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จรยิ ธรรม
ใหแ้ ก่เด็กนักเรยี น

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มี
ห้องเรยี นสะอาด อากาศถ่ายเท บรรยากาศ แจ่มใส โปร่งสบาย แสงสว่างเพียงพอ กว้างขวางพอเหมาะ มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ มีมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุ มเกมการศึกษา มุมบล็อก
มุมวิทยาศาสตร์ และมกี ารตกแต่งห้องเรียนใหส้ ดใส และมสี ื่อการเรียนรู้ท่ีเออื้ ต่อการจัดประสบการณ์ มีการจัด
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมและเพียงพอเท่ากับจำนวนเด็ก รวมท้ัง มีส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมด้วย

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือการวัดและวิธกี ารท่ี
หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสมกับวัยเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กทุกครั้งให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินพฒั นาการเด็กและนำผลการประเมนิ ทไ่ี ด้ไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพเด็ก ให้
ดีย่งิ ขึ้นไป เช่น แบบบนั ทึกพฒั นาการเดก็ (อบ.3 /1) สมดุ บันทกึ เดก็ เป็นรายบุคคล (อบ.3 /2) แบบประเมนิ ผล
งานเด็ก แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กแบบสัมภาษณ์เด็กการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก ประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ แบบบันทึกพฤติกรรม แฟ้มสะสมผลงาน สมุดรายงานประจำตัว และการประเมินพัฒนาการในแต่
ละช่วงวัย มีการวางแผนกำหนด แนวทางในการพัฒนาผู้เรียน และกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ มอบหมาย
ให้ครูทุกคนร่วมกันดูแลเอาใจใส่เด็ก ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โดยครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลายไม่ใชแ้ บบทดสอบ วเิ คราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเดก็ โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจดั ทำรายงานผลและมีการประเมนิ ตนเอง
ประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองใหห้ น่วยงานตน้ สังกดั อยา่ งตอ่ เนื่อง

แผนปฏิบตั ิการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

19

จุดออ่ น/ปญั หา
ในแต่ละมาตรฐาน มจี ุดอ่อน/ปัญหา ดงั นี้
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของเด็ก จุดอ่อน/ปัญหา คือโรงเรยี นวัดเวฬุวนาราม มีเครื่องเล่นสนามสาํ หรับ

เดก็ ปฐมวัยท่ีค่อนข้างเก่าทําใหเ้ ดก็ ปฐมวัยขาดโอกาสในการเล่นเคร่ืองเล่นสนามต่างๆทีส่ ามารถเสรมิ สรา้ งและ
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเคร่ืองเล่นสนามต่างๆ อย่าง
เหมาะสมกบั วัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จุดอ่อน/ปัญหา คือ การใช้ข้อมูลการประเมินผล
เป็นฐานคิดทางด้านวิชาการควรนํามาใช้ให้มากข้ึนในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือให้ บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาควรสร้างการมีส่วนร่วม และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถ่ินจัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาร่วมกันทุกภาคส่วนควรพัฒนาปรับปรุงการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ
ในการบริหารจดั การ ติดตามตรวจสอบ และประเมนิ ผลการดาํ เนินงานอยา่ งตอ่ เนอื่ ง

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ จุดอ่อน/ปัญหา คือโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
ยังขาดเคร่อื งเล่นสนามสําหรับเด็กปฐมวัย ทําให้เด็กขาดโอกาสในการเล่นเครอื่ งเลน่ สนามทีส่ ามารถเสริมสร้าง
และพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญผ่ ่านการเคล่อื นไหวร่างกายอยา่ งเหมาะสมกับวัยและการนาํ ผลการ
จัดการเรยี นการสอนของครู มาพัฒนาการจัดกจิ กรรมเสริมประสบการณใ์ หก้ บั เด็ก

จุดเดน่ /จดุ แขง็
ในแตล่ ะมาตรฐาน มีจุดเดน่ /จุดแขง็ ดงั นี้
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก จุดเด่น/จุดแข็ง คือ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถ

เคลื่อนไหวร่างกายได้อยา่ งคล่องแคล่วมที ักษะการเคลือ่ นไหวตามวัยมีการใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันไดด้ ี
มีสุขนสิ ัยท่ีดีในการดแู ลสุขภาพของตนเองได้แกล่ ้างมือกอ่ นรับประทานอาหาร ล้างมือหลงั เข้าหอ้ งนาํ้ รู้จกั ดูแล
รักษาสุขภาพสุขอนามัยส่วนตนเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และหลากหลายส่งผลให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัย เด็กปฐมวัยร่าเริงแจ่มใสความร้สู ึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่นมีความม่ันใจ
กล้าคิดและกล้าแสดงออกสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยเด็กปฐมวัย มีวินัยรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตัวเองเช่ือฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูและญาติผู้ใหญ่ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น มี
ความประหยัดและพอเพียงประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือเด็กปฐมวัย สามารถส่ือสาร
กับผู้อื่นได้ สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้สามารถต้ังคําถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่างๆทีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรรู้ จู้ ักคิดเชิงเหตผุ ลทางคณติ ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการแก้ปญั หาอย่างเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จุดเด่น/จุดแข็ง คือครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดประสบการณ์สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความแตกตา่ งระหว่างบุคคลครู
และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ อีกท้ังมีการนิเทศ
ภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่สมํ่าเสมอมีการบรหิ ารจัดการช้นั เรยี นอย่างมรี ะบบมกี ารผลิต

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

20

ส่ือและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียน รู้อยู่เสมอ
ผู้บริหารหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นําและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้คําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา ปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวัยอย่างเหมาะสมรวมถึงระบบความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ วัยและ
สภาพบริบทของโรงเรียน

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ จุดเด่น/จุดแข็ง คือ ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดประสบการณ์สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง ระหว่าง
บุคคลสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวกได้ ทําให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข มี
ระบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่อย่างสม่ําเสมอ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบ มีการผลิตส่ือและนวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยมาใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างสมดุล
รอบด้าน

แนวทางพัฒนาของสถานศกึ ษา
ในแต่ละมาตรฐาน มแี นวทางพฒั นาของสถานศึกษาใหส้ งู ขน้ึ กว่าเดิม ดังนี้
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเดก็ แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา คือ มีพฒั นาการด้านร่างกายอารมณ์

จติ ใจ สงั คม และสตปิ ญั ญา สงู กวา่ เป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดทุกด้าน และมีความพร้อมในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงานและโครงการและกิจกรรมเสริมใน
การพัฒนาเด็กย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีร่วมของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการ
พฒั นาสง่ เสริมพฒั นาการของเด็ก

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา คือมีการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นจัดครูให้
เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จัดสภาพแวดลอ้ มอยา่ งปลอดภัย และมสี ื่อเพ่ือการเรยี นรู้อย่างเพยี งพอและหลากหลายให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อ
คณุ ภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏบิ ตั ิงานและเปิดโอกาสให้ผ้เู กี่ยวขอ้ งทุกฝ่ายมสี ว่ นรว่ ม
จน เป็นแบบอยา่ งท่ดี ีและได้รับการยอมรับจากชมุ ชนและหนว่ ยงานท่ีเกยี่ วข้อง

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา คือจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพโดยความร่วมมอื ของพ่อแม่และครอบครัว ชมุ ชนและผู้เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างทีด่ ีสร้างโอกาสให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทําและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุขจัดบรรยากาศและสภ าพแวดล้อมใน ห้องเรียนที่เอื้อต่ อการเรี ยน รู้โดยเด็กมีส่วน ร่วมใช้สื่อและ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

21

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกย่ี วขอ้ งมีสว่ นรว่ มนําผลการประเมนิ ทไี่ ดไ้ ปปรับปรงุ การจัดประสบการณ์และพฒั นาเด็ก

2.2 การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน: ระดับการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน

ระดบั คณุ ภาพ

มาตรฐาน กำลัง ปาน ดี ดเี ลศิ ยอดเย่ยี ม
พฒั นา กลาง

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรยี น ✓

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ✓

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้น ✓

ผเู้ รียนเปน็ สำคัญ

สรปุ ภาพรวม ยอดเย่ียม

ระดับการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน สรปุ ภาพรวม อยูใ่ นระดับคณุ ภาพ.....ยอดเยยี่ ม.........

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรียน อย่ใู นระดบั คณุ ภาพ......ยอดเยี่ยม........

ตารางประเมินตนเอง ระดบั คณุ ภาพ
มาตรฐาน
กำลงั ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ยี ม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน พัฒนา
1) มคี วามสามารถในการอ่าน การเขยี น การ

สื่อสารและการคดิ คํานวณ
2) มคี วามสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คิด 

อยา่ งมีวจิ ารณญาณ อภปิ รายแลกเปลยี่ นความ 
คิดเห็น และแก้ปญั หา 

3) มีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นตามหลักสตู ร
สถานศกึ ษา
6) มคี วามรู้ ทักษะพ้นื ฐาน และเจตคตทิ ่ีดตี ่อ
งานอาชีพ

แผนปฏบิ ตั ิการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

22

มาตรฐาน ระดบั คุณภาพ

1.2 คณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงคข์ องผู้เรียน กำลัง ปานกลาง ดี ดเี ลิศ ยอดเยยี่ ม
1) มีคุณลกั ษณะและคา่ นยิ มท่ีดีตามท่ี พัฒนา

สถานศึกษากาํ หนด 
2) มคี วามภมู ิใจในท้องถน่ิ และความเป็นไทย
3) ยอมรับท่จี ะอยรู่ ่วมกนั บนความแตกต่าง 

และหลากหลาย
4) มสี ุขภาวะทางร่างกาย และจติ สังคม 
สรปุ ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1
ยอดเย่ียม

ผลการพฒั นา
ผลงานท่เี กิดจากการพัฒนา ดําเนนิ การจัดโครงการ กจิ กรรม และการจัดการเรยี นการสอนของ

โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม ซ่ึงสามารถสรปุ ตามตัวบ่งชี้ได้ปรากฏผลดังน้ี
1.1 ผลสัมฤทธทิ์ างวชิ าการของผเู้ รยี น
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ โรงเรียน

วัดเวฬุวนารามได้จัดโครงการ/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับรายวิชา เพื่อเพ่ิม
ความสามารถและประเมินความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ โดยมี
เอกสารหลกั ฐานดังน้ี

- แผนการจัดการเรียนรู้
- โครงการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางวชิ าการของผู้เรยี น

➢ กจิ กรรมเต็มที่ เต็มเวลา การศกึ ษายั่งยนื
- โครงการสรา้ งองค์ความรูเ้ สรมิ ทกั ษะ พัฒนาสมรรถนะเด็กไทย 4.0

➢ กจิ กรรมลดดี นาํ วิถี 4.0
- กิจกรรม English For Fun
- กจิ กรรม Play and Learn เพลินเรียนรู้
- กิจกรรมท่องโลกกา้ วไกล ทันภัยคุกคาม
- กจิ กรรม WERU Creative

➢ กิจกรรมทักษะดี มีงานทํา (ชุมนุม)
- ชุมนมุ คณติ คิดสนุก

จากโครงการและกิจกรรมดังกลา่ ว สง่ ผลให้นกั เรยี นมคี วามสามารถในอ่าน การเขียน การส่อื สารและ
การคิดคํานวณ ในระดับ ยอดเยยี่ ม ซงึ่ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

23

ตาราง สรุปผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสอื่ สาร และการคดิ คาํ นวณ ปีการศึกษา 2564

การประเมิน ดเี ยยี่ ม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น
0.00
ความสามารถในการอา่ น 45.19 32.59 22.22 0.00
0.00
ความสามารถในการเขียน 28.15 43.70 28.15 0.00
0.00
ความสามารถในการส่ือสาร 70.37 22.22 7.41

ความสามารถในการคดิ คำนวณ 38.52 44.44 17.04

สรปุ ระดับคณุ ภาพ 45.56 35.73 18.71

จากตาราง พบวา่ ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมนิ การอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิด
คํานวณชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถงึ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 รวมระดับดีเย่ยี ม คิดเปน็ ร้อยละ
45.56 รวมระดบั ดี คิดเป็นร้อยละ 35.73 รวมระดบั ผ่าน คิดเป็นรอ้ ยละ 18.71

โดยการประเมินการอ่าน การเขียน การส่อื สาร และการคิดคาํ นวณ สรปุ ผลรวมระดบั ดขี ึ้นไป คิดเปน็
ร้อยละ 81.29 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยยี่ ม

2) มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
และแก้ปัญหา

โรงเรยี นวัดเวฬวุ นารามไดด้ าํ เนนิ การจดั การเรยี นการสอนเพ่ือให้ผ้เู รยี นเกดิ ความสามารถใน
การคดิ วเิ คราะห์ โดยมเี อกสารหลักฐานดงั ต่อน้ี

2.1) แผนการจัดการเรยี นรู้
2.2) แบบบันทึกหลงั การสอน
2.3) แบบประเมนิ การอ่าน คิด วเิ คราะห์
2.4) แบบประเมนิ สมรรถนะผู้เรียนประจําชั้นเรียน

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

24

โครงการ/กิจกรรมทโ่ี รงเรียนวัดเวฬวุ นารามได้ดําเนนิ การเพื่อเพ่ิมความสามารถและประเมนิ
ความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ มีดงั น้ี

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ้เู รียน
1. กจิ กรรมเตม็ ท่ี เตม็ เวลา การศกึ ษายั่งยนื
2. กิจกรรม 15 Minutes บรู ณาการกจิ กรรมโฮมรูม
3. กิจกรรมทักษะดี มงี านทํา (ชมุ นมุ คณิตคดิ สนุก)

จากโครงการและกจิ กรรมข้างต้น สง่ ผลใหน้ กั เรียนเกิดความสามารถในการคิดวเิ คราะหโ์ ดย
สรปุ ผลตามแผนภมู ดิ งั ต่อไปน้ี

จากแผนภูมิ พบวา่ นกั เรียนท่ีมคี วามสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ระดับดีเยย่ี ม คิดเปน็ ร้อยละ 40
ระดับดี คดิ เป็นร้อยละ 37.04 ระดับผ่าน คดิ เปน็ ร้อยละ 22.96

โดยการผลประเมนิ ความสามารถด้านการคดิ วิเคราะห์ สรุปผลรวมระดบั ดีขึน้ ไป คดิ เปน็ ร้อยละ
77.04 อยูใ่ นระดบั คณุ ภาพ ดีเลศิ

3) มคี วามสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม
โรงเรียนวดั เวฬุวนารามได้จดั กจิ กรรมและจัดการเรยี นการสอนเพ่ือให้นกั เรยี นเกดิ สามารถใน

การสร้างนวัตกรรมไดด้ งั ต่อไปนี้
3.1) แผนการจดั การเรียนรู้
3.2) กจิ กรรมลดดี นาํ วิถี 4.0
- กจิ กรรมนวัตกรรมรนุ่ จ๋ิว
3.3) กจิ กรรมทกั ษะดี มีงานทํา (ชุมนมุ )
3.4) แบบประเมินสมรรถนะผู้เรยี นประจําชน้ั เรยี น

แผนปฏิบตั ิการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

25

จากกิจกรรมดังกลา่ ว สง่ ผลให้นกั เรยี นมีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม โดยสรปุ ผลได้
ตามแผนภมู ิแท่งแสดงร้อยละระดับคุณภาพผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดังน้ี

จากตาราง พบวา่ ร้อยละของนักเรยี นท่ีมผี ลการประเมนิ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดบั
ดีเย่ียม คดิ เปน็ ร้อยละ 80 ระดบั ดี คิดเปน็ ร้อยละ 20 ระดับผา่ น คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0

โดยการประเมนิ ความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม สรุปผลรวมระดับดีขึ้นไป คดิ เปน็ ร้อยละ 100
อยู่ในระดับคณุ ภาพ ยอดเย่ียม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร
โรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามศักยภาพ โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นและ
เอกสารอา้ งอิงมีดงั ตอ่ ไปน้ี

4.1) แผนการจัดการเรียนรู้
4.2) กิจกรรมลดดี นําวิถี 4.0

แผนปฏบิ ตั ิการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

26

- กิจกรรมท่องโลกก้าวไกล ทันภยั คุกคาม
- กจิ กรรม WERU Creative
4.3) แบบประเมนิ สมรรถนะผู้เรยี นประจําชั้นเรียน
จากการจัดการเรยี นการสอนและกิจกรรมท่ีได้จดั ข้ึน สง่ ผลให้นกั เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร ซ่งึ สามารถสรปุ ผลการตามแผนภมู ิแทง่ แสดงร้อยละระดบั คุณภาพผล
การประเมนิ ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร ดังนี้

จากตาราง พบวา่ ร้อยละของนกั เรยี นท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

ด้านความสามารถในการส่ือสาร รวมระดับดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 70.37 รวมระดับดี คิดเป็นร้อยละ
22.22 รวมระดับผ่าน คดิ เปน็ ร้อยละ 7.41 และไมผ่ า่ น คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีรวมระดับดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 64.44 รวมระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 28.89 รวมระดบั ผา่ น คิดเปน็ รอ้ ยละ 6.67 และรวมระดับไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

27

โดยการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลรวมระดับดีข้ึน
ไป คิดเป็นรอ้ ยละ 92.96 อยใู่ นระดบั คณุ ภาพ ยอดเย่ยี ม

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตู รสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวนารามไดด้ ําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลกั สูตรสถานศึกษา
5.1) คะแนนร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียนจาํ แนกตามกลุ่มสาระการเรยี นรู้

ตารางคะแนนร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียนจําแนกตามกลุ่มสาระการเรยี นรู้

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

28

จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ชั้น
ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 ถงึ ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 6 รวมเฉลย่ี ร้อยละ 76.02 อยูใ่ นคุณภาพระดับ ดีเลศิ

เม่อื พิจารณาเป็นรายระดับชั้น พบว่า ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 1 เฉลี่ยร้อยละ 79.91 อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเลศิ ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 2 เฉล่ียร้อยละ 76.85 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เฉลยี่ ร้อย
ละ 76.29 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เฉล่ียร้อยละ 74.47 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เฉลี่ยร้อยละ 75.20 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เฉล่ียร้อยละ
73.39 อย่ใู นระดบั คุณภาพ ดีเลศิ

เมื่อพิจารณาตามรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รอ้ ยละ 75.83 อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 75.79 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีร้อยละ 76.49 อยใู่ นระดับคณุ ภาพ ดเี ลศิ กลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒั นธรรม รอ้ ยละ 75.39 อยู่ในระดับคณุ ภาพ ดเี ลศิ กลุ่มสาระการเรียนรสู้ ขุ ศกึ ษาและพลศึกษา รอ้ ยละ
76.17 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 75.99 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 75.31 อยู่ในระดับคณุ ภาพ ดเี ลิศ รายวิชาเพ่มิ เติม วชิ าภาษาองั กฤษเพื่อการสื่อสาร
ร้อยละ 75.31 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลศิ วิชาหนา้ ที่พลเมือง ร้อยละ 77.80 อย่ใู นระดบั คณุ ภาพ ดีเลิศ

5.2) รอ้ ยละของนักเรียนทมี่ ีผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขนึ้ ไป
ตารางแสดงร้อยละผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนของนกั เรยี นแต่ละรายวิชาในระดบั 3 ข้ึนไป

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

29

แผนภมู แิ ท่งแสดงรอ้ ยละของนกั เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นแต่ละรายวชิ าในระดับ 3 ข้นึ ไป
ระดบั ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศกึ ษา 2564

จากตารางพบว่า รอ้ ยละของนักเรยี นทีม่ ีผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นแต่ละกลมุ่ สาระการเรียนรู้ ในระดับ
3 ขึ้นไป ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 1 ถงึ ชน้ั ประถมศึกษาปี 6 ปีการศกึ ษา 2564 รวมเฉลี่ย คิดเปน็ ร้อยละ 80.31
อยูใ่ นระดับคณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

เมื่อพิจารณาเป็นรายช้ัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.31 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มี
คา่ เฉล่ียร้อยละ 81.82 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 81.45 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียร้อยละ 81.20 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.81 อยูใ่ นระดบั คุณภาพ ปานกลาง และช้ันประถมศึกษาปที ี่ 6 มี
คา่ เฉลย่ี ร้อยละ 63.50 อยู่ในระดับคณุ ภาพ ดี

ซ่ึงมีเอกสารหลักฐานอ้างอิง คือ แผนการจัดการเรียนรู้เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (ปพ.5) และกจิ กรรมเต็มท่ี เต็มเวลา การศึกษาย่ังยนื

6) มีความรูท้ ักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีด่ ีต่องานอาชพี
โรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและทักษะพื้นฐาน ซึ่งมี

กิจกรรมดังตอ่ ไปนี้
6.1) กจิ กรรมทกั ษะดี มีงานทาํ (ชมุ นุม)
6.2) กจิ กรรมลดดี นาํ วิถี 4.0

แผนปฏิบัติการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

30

จากกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ
โดยสามารถสรุปผลได้ดงั นี้

จากแผนภูมิ พบว่า ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ใน
ระดบั ดเี ยยี่ ม คิดเปน็ รอ้ ยละ 73.33 อย่ใู นระดบั ดี คดิ เปน็ รอ้ ยละ 25.19 อยู่ในระดับผ่าน คิดเปน็ รอ้ ยละ 1.48

โดยการประเมินผลนักเรียนท่ีมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สรุปผลรวมระดับดี
ขนึ้ ไป คดิ เป็นรอ้ ยละ 98.52 อยใู่ นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

1.2 คุณลักษณะท่พี ึงประสงค์ของผเู้ รยี น
1) การมคี ุณลักษณะและค่านิยมทดี่ ตี ามท่ีสถานศกึ ษากําหนด
โครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้จัดขึ้นเพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะและ

ค่านยิ มท่ีดี มีดังตอ่ ไปนี้
1.1) โครงการสบื สานวัฒนธรรม วันสําคญั และประเพณีไทย
1.2) โครงการโรงเรยี นส่งเสริมคุณธรรมนําทางสูว่ ิถีพุทธท่ยี ง่ั ยืน
1.3) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1.4) โครงการโรงเรยี นส่งเสริมสุขภาพ

2) ความภมู ใิ จในท้องถ่ินและความเป็นไทย
โดยโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้จัดขึ้นเพ่ือสร้างเสริมความ

ภูมิใจมีท้องถิ่นและความเปน็ ไทยใหก้ ับผู้เรียนนั้น มดี งั ตอ่ ไปนี้
2.1) โครงการสบื สานวัฒนธรรม วนั สําคัญและประเพณีไทย
2.2) โครงการโรงเรียนส่งเสรมิ คณุ ธรรมนําทางสู่วถิ ีพุทธท่ยี งั่ ยืน
2.3) แบบประเมินคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ประจําช้ันเรยี น

แผนปฏิบตั ิการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

31

จากโครงการท่โี รงเรยี นวัดเวฬวุ นารามไดจ้ ัดข้ึน สง่ ผลให้นักเรียนคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดมี ี
ความภมู ใิ จในทอ้ งถ่ินและความเปน็ ไทย ซงึ่ โรงเรียนวัดเวฬวุ นารามสามารถสรุปผลท้ัง 2 ตัวบง่ ช้ไี ดด้ ังน้ี

จากตาราง พบว่า นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่อยู่ในระดับดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 76.30
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 22.96 และอยู่ในระดับผ่าน คิดเป็นร้อยละ 0.74 สรุปผลรวมระดับดีข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 99.26 อยใู่ นระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม

โดยการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย ท้ัง 2 ตัวบ่งช้ีสามารถสรุปผลรวมระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 99.26 อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยย่ี ม

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

32

ซึ่งมเี อกสารหลักฐานอ้างองิ คือรายงานโครงการท่จี ัดขน้ึ และแบบประเมินคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ 8
ประการประจําชนั้ เรยี น

3) การยอมรบั ทจ่ี ะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ งและหลากหลาย
โดยกจิ กรรมท่ีโรงเรยี นวัดเวฬุวนาราม ได้จดั ข้ึนเพ่ือใหน้ ักเรยี นรู้จักการยอมรบั ท่ีจะอยู่ร่วมกัน

บนความแตกต่างและหลากหลาย มดี ังตอ่ ไปน้ี
3.1) โครงการสืบสานวัฒนธรรม วันสําคญั และประเพณีไทย
3.2) กจิ กรรมโฮมรูม
3.3) แบบประเมินสมรรถนะผเู้ รยี นประจําชนั้ เรียน
3.4) โครงการระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน

จากโครงการ กิจกรรมและเอกสารอ้างอิง ดังกล่าว สามารถนํามาสรุปผลประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ยอมรับที่จะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกตา่ งและหลากหลายได้ดังต่อไปนี้

จากแผนภมู ิ พบวา่ นกั เรียนท่ีมีรอ้ ยละด้านการยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกนั บนความแตกตา่ งหลากหลาย ท่ี
อยใู่ นระดับดเี ยยี่ ม คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดบั ดี คิดเป็นรอ้ ยละ 0 และอย่ใู นระดบั ผ่าน คิดเป็นรอ้ ยละ 0
โดยสรุปผลรวมระดบั ดขี นึ้ ไป คิดเปน็ รอ้ ยละ 100 อยู่ในระดับคณุ ภาพ ยอดเย่ียม

4) สุขภาวะทางร่างกายและจติ สงั คม
โดยกิจกรรมท่ีโรงเรียนวัดเวฬุวนารามเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย

อารมณ์ และจิตใจ ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณและสารอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้อง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

33

ตามหลักโภชนาการของกรมอนามัยในโครงการอาหารกลางวัน 100 % โดยการจัดตามโปรแกรม Thai
school lunch ใช้กจิ กรรมทีห่ ลากหลายอย่างสม่ําเสมอ ซงึ่ มีกิจกรรมมดี งั ตอ่ ไปนี้

4.1) โครงการโรงเรยี นสง่ เสริมสุขภาพ
- กิจกรรม อย. น้อย
- กิจกรรมอาหารกลางวนั
- กจิ กรรม 5ส
- กิจกรรมแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
- กจิ กรรมสง่ เสริมการดืม่ นม
- กิจกรรมอาหารกลางวัน

4.2) แบบวิเคราะหผ์ เู้ รียนเปน็ รายบคุ คล
4.3) แบบบนั ทึกการตรวจสขุ ภาพนักเรียน
4.4) แบบประเมินจุดแข็ง/จุดอ่อน (SDQ)
จากโครงการและกจิ กรรมดังกล่าว สามารถนาํ มาสรปุ ผลประเมนิ ดา้ นการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกนั บนความแตกต่างและหลากหลายไดด้ งั ต่อไปนี้

จากตาราง พบว่า นักเรียนท่ีมีร้อยละด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิด
เป็นร้อยละ 93.58 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 6.42 และอยู่ในระดับผ่าน คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยสรุป
ผลรวมระดับดีขึ้นไป คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100 อยู่ในระดบั คุณภาพ ยอดเยีย่ ม

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

34

แบบสรุปมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยี น
ระดับคณุ ภาพ : ดเี ย่ยี ม

1. กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาของโรงเรียนวัดเวฬุวนารามตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปี2564 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ โดยโรงเรียนได้ดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สอดคล้องตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ตามรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม และการจัดการ
เรยี นรู้ ดังน้ี

การจดั การเรียนการสอนของโรงเรยี นวัดเวฬวุ นาราม ครูผู้สอนมกี ระบวนการพฒั นาผเู้ รยี น
ดว้ ยวิธกี ารทหี่ ลากหลาย จดั การเรียนร้ใู ห้เปน็ ไปตามศกั ยภาพของผเู้ รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชีว้ ัด
ของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ท้ังรปู แบบกระบวนการทํางานกลุ่ม แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรยี นรู้ ใช้กระบวนการคิด
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุก
คน มีความสามารถในการนาํ เทคโนโลยีมาใช้ในการเรยี นรู้ ซ่ึงครูผู้สอนเองได้พัฒนากระบวนการจดั การเรียนรู้
และเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น ใช้ส่ือท่ีสร้างข้ึนเอง ได้แก่ Microsoft PowerPoint ส่ือวิดีโอการสอนแบบสั้น ส่ือการเรียนการสอน
แบบทํามือ เป็นต้น การใช้สื่อจากเครือข่ายออนไลน์ ได้แก่ YouTube , กลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้ Fanpage
Facebook เว็บไซต์ทางการศึกษาต่างๆท่ีมีความน่าเชื่อถือ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สสวท. สื่อการเรียนรู้
แบบสามมิติ จากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ เป็นต้น มีการนําแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ครูผู้สอน มีการวางแผนร่วมกันกําหนดแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการเป็นระยะๆเพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมาย เน้นการใช้คําถาม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาผเู้ รยี นสศู่ ตวรรษที่ 21 โดยใชร้ ปู แบบการพัฒนาผเู้ รยี นโดยใช้
วัฒนธรรมการวจิ ยั สู่การสร้างความยั่งยืนในการเรยี นรู้โดยมีข้นั ตอนการดาํ เนินงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ครูศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนํามาวางแผนจัดทํากิจกรรม โครงการท่ีพัฒนา
สนับสนนุ สง่ เสริมคุณภาพนักเรยี นให้ประสบผลสาํ เร็จตามคา่ เปา้ หมายท่ีโรงเรียนประกาศไว้

ขั้นตอนท่ี 2 ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้ในโครงการขอ’
แผนปฏบิ ัติการประจาํ ปกี ารศึกษา 2564

ขั้นตอนที่ 3 ครูทุกคนร่วมกันประเมินคุณภาพนักเรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์ ้วยเครื่องมอื วดั และประเมินผลท่ีหลากหลายใหค้ รบทุกตวั ชวี้ ัด

ข้ันตอนท่ี 4 ครูรายงานผลการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ นําผลการจัดเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม ความก้าวหน้าและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้วางแผนปรับปรุงคณุ ภาพนกั เรียนตอ่ ไป

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

35

โครงการ กิจกรรมสอดคลอ้ งตามมาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผู้เรยี น

❖ โครงการระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรยี น

วตั ถปุ ระสงค์
1. เพ่อื ใหน้ ักเรยี นได้รับการดูแลชว่ ยเหลอื สง่ เสรมิ พฒั นา ปอ้ งกันและแกป้ ัญหา โดยมวี ิธกี ารและ

เครอ่ื งมอื สําหรับครูประจาํ ชัน้ หรือครูท่ปี รกึ ษาและบุคลากรทเ่ี กีย่ วข้อง เพ่ือให้นักเรยี นมคี ุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ ปลอดภัยจากสารเสพติด และดํารงชวี ติ อยา่ งมคี วามสขุ ตามอัตภาพ

2. เพื่อสง่ เสริมใหค้ รปู ระจาํ ชัน้ หรือครทู ป่ี รกึ ษา บุคลากรในโรงเรียน ผ้ปู กครอง ชุมชน หนว่ ยงานและ
องคก์ รภายนอกมีสว่ นร่วมในการดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรยี น

เปา้ หมายการดําเนินงาน

1. เชงิ ปรมิ าณ

1) นักเรยี นโรงเรยี นวัดเวฬุวนารามร้อยละ 100 ได้รบั การดูแลชว่ ยเหลือ ส่งเสริม ปอ้ งกันและแก้ปัญหา

2) นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนารามร้อยละ 100 เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลอดภัยจาก

สารเสพติด ไม่มีสารเสพติดให้โทษในตนเอง เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน รู้เท่าทัน

สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต้องดํารงชีวิตอย่างมี

ความสขุ ตามอตั ภาพ

3) นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนารามร้อยละ 85 มีนํ้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย

เจรญิ เตบิ โตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

2. เชงิ คณุ ภาพ

1) นักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือ

สําหรบั ครูประจาํ ช้นั หรือครทู ่ีปรกึ ษา และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ ง

2) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลอดภัยจากสารเสพติด ไม่มีสารเสพติดให้โทษในตนเอง

เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน รู้เท่าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อม

มีทักษะในการดําเนนิ ชีวติ ท่ถี ูกต้องดาํ รงชีวติ อยา่ งมคี วามสุขตามอตั ภาพ

3) นกั เรียนมีน้ําหนัก สว่ นสงู และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑม์ าตรฐานของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

กจิ กรรม รายละเอยี ด

1 กิจกรรมรูจ้ ักนกั เรียนเป็นรายบคุ คล 1) ระเบยี นสะสม จดั ทาํ ระเบียนสะสม รายบุคคล และสรปุ

ระเบียนสะสมเปน็ ห้องเรยี น

2) กจิ กรรมเยยี่ มบ้านนักเรียนและสมั ภาษณน์ ักเรียนเป็น

รายบคุ คล (จัดการเยยี่ มบ้านแบบออนไลนห์ รือตามความ

เหมาะสมในสถานการณ)์

3) วิเคราะห์ผูเ้ รียนเปน็ รายบุคคล

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

กจิ กรรม 36
2. กิจกรรมการคัดกรองนกั เรียน
รายละเอียด
3. กิจกรรมพฒั นาและสง่ เสรมิ ผ้เู รียน 4) ประเมนิ พฤตกิ รรมเด็ก (SDQ)
นําระเบียนสะสม ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน และแบบ
ประเมินSDQ มาสรุปและจัดกลุ่มนักเรียน แบ่งออกเป็น 4
กล่มุ ดังนี้ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุม่ มปี ัญหา และกลุม่ พิเศษ
1) กจิ กรรมโฮมรมู (บูรณาการกิจกรรม 15 Minutes)

❖ โครงการโรงเรยี นส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีนํ้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมท้ังดูแลตนเองให้มีความ

ปลอดภัย
2. เพอ่ื ให้ผู้เรยี นมีสขุ นิสัย สขุ ภาพกายและสขุ ภาพจติ ท่ดี ี
3. เพ่ือใหผ้ ูเ้ รียนได้รับวัคซนี ตามทก่ี าํ หนด
4. เพอ่ื ส่งเสรมิ และกระต้นุ ให้ผ้เู รียนเหน็ ความสาํ คัญในการออกกาํ ลงั กาย
5. เพื่อพฒั นาพฤตกิ รรมสุขภาพของผู้เรียน ใหเ้ ป็นไปตามสุขบัญญตั ิแห่งชาติ
6. เพื่อให้ผ้เู รียนมภี าวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
7. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ปรับปรุง และแก้ปัญหาด้านการสุขาภิบาล

อาหารในโรงเรียน
8. เพ่ือให้ผู้เรียนความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความ

ปลอดภยั
9. เพอ่ื ให้ผเู้ รยี นมีความรู้ ทกั ษะและปรบั เปลย่ี นพฤตกิ รรม รู้เท่าทนั โรคไขเ้ ลอื ดออกและโรคต่างๆ

เป้าหมายการดําเนนิ งาน
1. เชิงปรมิ าณ
1) นกั เรียนช้ันอนุบาล 2 ถึงช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 รอ้ ยละ 100 ไดร้ บั การพฒั นาตามวตั ถปุ ระสงคท์ ่ีต้งั ไว้
2. เชงิ คุณภาพ
1) นักเรียนชน้ั อนุบาล 2 ถงึ ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 6 ได้รบั การพัฒนาตามจดุ ประสงคท์ ตี่ ้งั ไว้

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

37

❖ โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
1. เพอ่ื ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นของนักเรียนทุกระดบั ช้ันใหส้ งู ขนึ้ ร้อยละ 3 ทุกกลุม่ สาระ
2. เพอื่ ยกระดับความสามารถดา้ นการอ่านของผเู้ รยี น (RT) ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 1 ให้สงู ขึ้นรอ้ ยละ 3
3. เพือ่ ยกระดบั ผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผ้เู รยี นระดบั ชาต(ิ NT) ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 3 ให้

สูงขนึ้ ร้อยละ 3
4. เพื่อยกระดับผลทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ั้นพนื้ ฐาน (O-NET) ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 6 ให้

สงู ขึน้ ร้อยละ 3
เป้าหมายการดาํ เนนิ งาน

1) เชิงปรมิ าณ
- นกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จํานวนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นของนักเรยี นเพ่มิ

สงู ขน้ึ ร้อยละ 3 ทกุ กลมุ่ สาระ

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

38

- ผลการทดสอบความสามารถดา้ นการอา่ นของผู้เรยี น (RT) ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 1 สูงข้นึ ร้อยละ 3
- ผลการทดสอบความสามารถพ้นื ฐานของผ้เู รียนระดับชาต(ิ NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 สงู ขึ้นร้อยละ 3
- ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิ ้นั พน้ื ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สงู ขึ้นรอ้ ยละ 3
2) เชิงคุณภาพ
- นกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 1-6 มีผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขน้ึ ทุกกลุ่มสาระ
- นักเรยี นมีทกั ษะและประสบการณใ์ นการแข่งขนั ทักษะทางวชิ าการ

❖ โครงการสร้างองค์ความรู้เสริมทักษะ พฒั นาสมรรถนะเด็กไทย 4.0

วตั ถปุ ระสงค์
1. เพือ่ ใหน้ ักเรยี นได้ปฏบิ ัติกิจกรรมตามความถนดั และความสนใจของตนเอง
2. เพอ่ื ส่งเสรมิ ใหน้ ักเรียนมีความรู้ ทักษะ พ้นื ฐานและเจตคตทิ ด่ี ีต่องานอาชีพ
3. เพอ่ื ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการออกแบบนวตั กรรมอย่างสรา้ งสรรค์
4. เพือ่ ใหน้ ักเรยี นมคี วามรูค้ วามเข้าใจในการปฏบิ ัติตนเปน็ พลเมืองดีของสังคม มีจติ อาสา มคี ุณธรรม

จริยธรรม
เปา้ หมายการดาํ เนนิ งาน

1. เชิงปริมาณ
นกั เรียนช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 1-6 รอ้ ยละ 100 ไดร้ บั การพัฒนาตามวัตถุประสงค์

2. เชิงคณุ ภาพ
นกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไดร้ บั การพฒั นาตามวตั ถุประสงค์

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

39

❖ โครงการสืบสานวัฒนธรรม วันสาํ คัญ และประเพณีไทย

วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่ออนรุ ักษ์และสบื สานวัฒนธรรมประเพณไี ทย
2. เพอ่ื ปลกู จติ สํานึกใหผ้ ู้เรียนเกดิ ความรัก ตระหนัก ในการเข้ามามสี ว่ นรว่ มในการอนรุ ักษ์ ฟ้ืนฟู และ

เหน็ คณุ คา่ ของประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3. เพอ่ื ใหผ้ เู้ รียนรู้จักคุณค่าในการดาํ เนินชวี ิต
4. เพ่อื ให้นักเรียนเอ้ืออาทรผู้อน่ื และกตัญญูกตเวที
5. เพื่อใหน้ ักเรียนยอมรบั ความคิดและวัฒนธรรมท่แี ตกต่าง
กจิ กรรม/รายละเอียด

1. วนั สนุ ทรภู่ วนั ภาษาไทยและวนั ตอ่ ตา้ นยาเสพตดิ
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ ีนาถพระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง
3. วันวทิ ยาศาสตร์
4. วนั ลอยกระทง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

40

5. วนั ครสิ มาสต์ ส่งท้ายปเี กา่ ต้อนรับวันปใี หม่
6. วนั เดก็ แห่งชาติ

❖ โครงการสถานศกึ ษาสขี าว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วตั ถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคําแนะนําท่ีถูกต้อง เหมาะสมจากผู้ที่เป็น

แกนนํา และครทู ีป่ รกึ ษา
2. เพื่อให้มีนักเรียนแกนนําในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตักเตือน แนะนําเพื่อนในการ

ป้องกันและแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ อบายมขุ ทเี่ ปน็ สิง่ มวั เมาทงั้ หลายและปัญหาอบุ ัตภิ ัย
3. เพื่อใหผ้ ูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ผปู้ กครอง นักเรยี น มีความรคู้ วามเข้าใจ ตระหนักถงึ พิษภยั ยาเสพ

ตดิ และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรปู ธรรม
4. เพื่อสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ใหห้ ่างไกลยาเสพตดิ บหุ ร่ี และอบายมุข
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแกนนําประจําห้อง และครูที่ปรึกษา บริหารจัดการ การอบรม

การสนับสนุนกจิ กรรม และตดิ ตามประเมนิ ผล
6. เพอ่ื เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในการนําไปพฒั นาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด อบายมุข ปจั จัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา รวมถึงการจดั สภาพแวดลอ้ มภายในโรงเรียนให้เป็นเขตปลอด
บุหรี่

เปา้ หมายการดําเนินงาน

1. เชงิ ปริมาณ

นกั เรียนโรงเรยี นวัดเวฬุวนารามทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงคต์ ่อต้านยาเสพติดและโรงเรียน

ปลอดบหุ รี่

2. เชงิ คุณภาพ

2.1 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจําปี เพ่ือประกาศให้เป็น

สถานศกึ ษาสขี าว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ และเป็นโรงเรียนปลอดบุหร่ี

2.2 ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําทางศาสนา ในชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการ

ดาํ เนินงานโครงการสถานศกึ ษาสขี าว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ และโครงการโรงเรยี นปลอดบหุ ร่ี

2.3 โรงเรยี นวดั เวฬวุ นารามไมม่ นี กั เรยี นตดิ สารเสพตดิ และปลอดบุหรี่

2.4 นกั เรยี น มจี ติ สาธารณะ รู้จกั เสยี สละ ไม่เกีย่ วข้องกับสารเสพติดบุหรี่ และอบายมุข

กิจกรรม รายละเอยี ด

1. จดั กจิ กรรมเชงิ สร้างสรรค์ 1) ชมุ นมุ สร้างสรรค์งานสวย

2) ชุมนมุ Sport Junior

3) ชมุ นุม Singer Kids

4) ชุมนุมเกษตรนอ้ ยเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพยี ง

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

41

5) กจิ กรรมจติ อาสา พาทําดี
6) ปา้ ยรณรงคป์ ้องกนั ยาเสพติด
2. สถานศกึ ษาจดั กิจกรรมด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม 1) กจิ กรรมสวดมนตส์ ร้างปัญญา พฒั นาจิต
2) กจิ กรรมจิตอาสา บําเพญ็ ประโยชน์ (ลกู เสือ)

❖ โครงการโรงเรยี นส่งเสริมคุณธรรมนําทางสวู่ ิถีพทุ ธทย่ี งั่ ยืน

วัตถุประสงค์
1. เพอ่ื พัฒนานักเรยี นโรงเรียนวัดเวฬุวนารามให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่สี ถานศึกษากาํ หนด
2. เพื่อปลูกฝังให้นกั เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจรยิ ธรรมอย่างถาวร และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่าง

มคี วามสุข ตลอดจนส่งเสริมสนบั สนนุ ให้โรงเรียนเป็นชมุ ชนบวร

เป้าหมายการดาํ เนินงาน

1. เชิงปริมาณ

นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนวัดเวฬุวนารามทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม

คณุ ธรรมนําทางสูว่ ถิ พี ทุ ธทีย่ ่ังยืน

2. เชงิ คณุ ภาพ

นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนครูและบุคลากรในโรงเรียน

ผู้ปกครอง และชุมชน ได้เห็นแนวทางการปฏิบตั ิแบบวิถีพทุ ธ และนําไปเป็นแบบอย่างในการดาํ เนินชีวิต สู่การ

เป็นโรงเรยี นแห่งชุมชนบวร

กิจกรรม รายละเอียด

1. กิจกรรมสวดมนต์สร้างปญั ญาพฒั นาจิต สวดมนต์ทกุ วันศุกร์

2. กิจกรรมคนดีศรีเวฬุ - นักเรยี นทส่ี ร้างชื่อเสียงใหก้ ับโรงเรยี น

- นักเรยี นท่ีมพี ฤติกรรมดี

- นกั เรยี นท่มี ผี ลการเรยี นดีระดบั 3.50 ข้นึ ไป

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ อยู่ในระดับคุณภาพ...ยอดเย่ียม....

ตารางประเมนิ ตนเอง ระดบั คุณภาพ ยอดเย่ยี ม
มาตรฐาน
กำลังพฒั นา ปานกลาง ดี ดีเลิศ 
2.1 มเี ป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพนั ธกิจที่
สถานศึกษากาํ หนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุ ภาพของ

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

42

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ

กำลงั พฒั นา ปานกลาง ดี ดเี ลศิ ยอดเยย่ี ม

สถานศึกษา 

2.3 ดําเนนิ งานพฒั นาวชิ าการทีเ่ นน้ คุณภาพ 

ผเู้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึ ษาและทกุ 

กลุ่มเป้าหมาย

2.4 พฒั นาครแู ละบคุ ลากรให้มีความเช่ยี วชาญ

ทางวชิ าชพี

2.5 จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมที่

เออื้ ต่อการจัดการเรียนรู้

2.6 จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือสนบั สนนุ

การบรหิ ารจดั การและการจัดการเรียนรู้

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ยอดเย่ียม

แบบสรุปมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดบั คณุ ภาพ : ยอดเยยี่ ม

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ อยใู่ นระดับคณุ ภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงมกี ระบวนการพฒั นาและการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ซึ่งโรงเรียน

วัดเวฬุวนารามได้ดาํ เนินการดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา นํามาวางแผน
สร้างเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ินวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เป็นไปได้ในการปฏิบตั โิ ดยบคุ ลากรภายในโรงเรียนรว่ มกับคณะกรรมการสถานศึกษา

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกลุ่มบริหารงานต่างๆ 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตรากําลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงมีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง โดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลของ
ผู้เรียน เพื่อแบ่งกลุ่มของผู้เรียน ประกอบด้วย กลุ่มไวใ้ จ เป็นกลุ่มที่ส่งเสริม , กลุ่มห่วงใย และกลุ่มใกล้ชิด คือ

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

43

ผ้เู รียนที่ต้องกํากับ ดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ตลอดจนออกเย่ียมบ้านนักเรียน โดยเริ่มจากกลุ่มใกล้ชิด กลุ่ม
ห่วงใย และกลุ่มไว้ใจ เพ่ือจัดทําและใช้สารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคล จัดทําโครงการและกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วยวิธิการที่หลากหลาย เพ่ือเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล มีระบบการนิเทศ
ภายใน การนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนา และรว่ มรบั ผดิ ชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ระบบบริหารจัดการคณุ ภาพของสถานศึกษาของโรงเรยี นวัดเวฬุวนาราม

ผ้อู ํานวยการโรงเรียนวดั เวฬวุ นารามไดด้ าํ เนนิ การร่วมมือกับคณะครูภายในโรงเรียน เพ่ือจดั ทาํ และ
ดําเนนิ การพัฒนาระบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษาใหม้ ีคุณภาพย่ิงข้ึน

2.3 ดาํ เนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุ ภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับหลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กําหนด มาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละตัวช้ีวัด โครงสร้างและอตั ราเวลาการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเกณฑ์การวดั ประเมนิ ผล ให้มีความ
สอดคล้องกบั มาตรฐานการเรียนรู้ จดั ให้มรี ายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพ่มิ เติม หนา้ ที่ พลเมือง และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตรงตามาตรฐาน อีกทั้งยังได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดกา ร
เรียนรู้ จัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปี เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน เช่น โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของ

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

44

นกั เรียนอีกทางหน่ึง ในด้านการส่งเสรมิ และพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนําเทคนคิ วธิ ีสอนไปใช้ให้
ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ PLC กลุ่ม จัดทําแผนการนิเทศภายใน มีการกํากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู สนับสนนุ ให้ครูจดั ทําการวิจยั ในขั้นเรยี นเพอ่ื พฒั นาผ้เู รยี น

แผนการพฒั นาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรยี นรอบดา้ น ของชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 1-3

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้ดําเนินการพัฒนาโมเดลเพ่ือดําเนินการพัฒนา วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพ โดยดําเนินการพัฒนาให้เหมาะสมกบั ช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ให้มีความรู้พื้นฐานและทักษะชีวิต
ที่สําคญั ในการดํารงชีวติ ได้อย่างปลอดภยั และมคี วามสขุ

แผนการพัฒนาวิชาการทเี่ นน้ คุณภาพผ้เู รยี นรอบด้าน ของชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

แผนปฏบิ ตั ิการประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

45

ผ้อู ํานวยการโรงเรียนวดั เวฬุวนารามไดด้ าํ เนินการพฒั นาโมเดลใหเ้ หมาะสมกบั ช่วงชั้นประถมศกึ ษาปี
ที่ 4-6 ให้มีความพร้อมด้านความรูแ้ ละมีทักษะชวี ิตท่สี ําคัญ ในการดํารงชีวิตได้อย่างปลอดภยั และมคี วามสุข

2.4 พัฒนาครแู ละบุคลากรใหม้ ีความเชี ย่ วชาญทางวิชาชพี โดยโรงเรยี นวดั เวฬุวนารามได้
สง่ เสริม สนับสนนุ พฒั นาครู บุคลากร ให้มีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ และจัดใหม้ ีชมุ ชนการเรียนรทู้ างวิชาชีพ
มาใชใ้ นการพัฒนางานและการเรยี นรู้ของผู้เรียน โดยไดจ้ ัดแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาระยะ 5 ปี เพื่อใช้เป็น
กรอบในการดําเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดต่อ
การพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งผลลัพธ์ท่ีสําคัญ คือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ จนทํา
ให้งานสําเร็จลุลว่ งตามเป้าหมาย มีการจดั ทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีโครงการพฒั นาครูและบุคลากทาง
การศึกษาโดยการศึกษาดูงาน และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่คุณครูสนใจ จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าท่ี
ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา จดั ทําปฏิทินการปฏิบัติงานและปฏิทินการนิเทศเพื่อให้ครูพัฒนากจิ กรรมการ
เรียนการสอนให้มีศักยภาพตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรียนรู้การดําเนินงานต่าง ๆเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั เพอื่ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสทิ ธิภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ ส่งเสรมิ และ
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตาม ความถนัดและความ
สนใจ ตลอดจนจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดที่หลากหลายมากขึ้น นําเทคโนโลยีในการขับเคล่ือนการ
เรียนการสอน ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึนและเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ติดตามประสิทธิผล ผลการพัฒนาและนําความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ และ
การจัดระบบนิเทศ กาํ กับ ตดิ ตาม ประเมินผลการดาํ เนนิ งาน กระบวนการจัดทําการวจิ ัยในข้ันเรยี นเพ่อื พฒั นา
ผู้เรยี นให้สามารถเรยี นร้ไู ดเ้ ตม็ ศกั ยภาพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้ดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย โดยระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา ระดมทรัพยากรจากภาครัฐ และระดมทรัพยากรจากภาคประชาสังคม ในปีการศึกษา 2564มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเออ้ื ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพดังน้ี
สร้างประตูทางเข้าโรงเรียนเพิ่มเติม ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนไม้ดอก ปลูกต้นไผ่เพ่ือเป็นต้นไม้ประจําโรงเรียน
สร้างศาลาธรรม จัดเตรียมพ้ืนที่สาํ หรับทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยี ง

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ การบริหารจัดการและการจัดการเรยี นรู้
โรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้ดําเนินการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ซ่ึงโรงเรียนได้ดําเนินการ
จัดทําช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น เพจ
เฟซบกุ๊ โรงเรียนวดั เวฬุวนาราม กลุม่ ไลน์เครอื ข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวดั เวฬวุ นาราม เป็นต้น

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬุวนาราม

46

ผลการดาํ เนนิ การงาน
จากการดาํ เนนิ การเพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สง่ ผลดังต่อไปนี้
1. มีสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพที่ดีถูกสุขลักษณะ ร่มร่นื สวยงาม สะอาดเป็นระเบยี บ
2. มีมาตรการเขา้ ออกทีร่ ดั กมุ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
3. ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภยั ในโรงเรยี น
4. อาคารเรียน ห้องเรยี น อาคารประกอบ หอประชมุ ลานกีฬา ห้องน้ํา โรงอาหาร สามารถใช้งานได้

อยา่ งคมุ้ ค่า
5. มีแหล่งเรยี นรทู้ ี่มีคุณภาพและเอ้ือต่อการเรียนรสู้ ่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเรยี นรู้ร่วมกันอยา่ งมีความสุข

เชน่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมดุ หอ้ งปฏิบัตกิ ารตา่ งๆ และหอ้ งประชุม เป็นตน้
6. ห้องเรยี นแต่ละห้องมีสอ่ื อปุ กรณ์ สามารถใชป้ ระกอบการเรยี นการสอนได้อยา่ งมีคณุ ภาพ
7. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ส่งผลให้อยากมาโรงเรียนและรัก

โรงเรียน
8. โครงการ/กจิ กรรมพฒั นาบุคลากร
9. บันทกึ ข้อตกลงการยกระดับประสทิ ธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของครู (MOU)
10. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) ของครู ปี

การศกึ ษา 2564 จาํ นวน 12 คดิ เปน็ ร้อยละ 100
11. รายงานหลงั การเขา้ รบั การอบรมพฒั นาของครูรายบุคคล
12. สรุปการจัดชมุ ชนแหง่ การเรียนรู(้ PLC) ของครูและผลท่ีเกิดขึ้นจาก PLC
13. การพัฒนาตนเองหลักสูตรคุรุพัฒนาของครูและบุคลากรประจําปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉล่ียการ

อบรมจาํ นวน 52.7 ชวั่ โมงตอ่ คน
14. นักเรยี นสําเรจ็ การศึกษาชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 6 จํานวน 20 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 100

เอกสาร/หลักฐานอา้ งองิ
1. คาํ สั่งมอบหมายงานของโรงเรียน
2. บนั ทึกการประชุมของโรงเรยี น
3. แผนพัฒนาการจดั การศกึ ษา
4. แผนปฏบิ ัตกิ ารประจําปี
5. รายงานผลโครงการตามแผนปฏบิ ตั ิการประจาํ ปี 2564
6. ปฏทิ ินปฏิบตั งิ านของโรงเรยี น
7. ร่องรอยแผนภูมกิ ารบรหิ ารงานของโรงเรยี น
8. รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) ของครู

แผนปฏบิ ัติการประจาปีการศึกษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม

47

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ ผ้เู รยี นเปน็ สําคญั อยใู่ นระดบั คุณภาพ...ยอดเย่ียม....

ตารางประเมินตนเอง

มาตรฐาน ระดบั คุณภาพ

กำลงั พฒั นา ปานกลาง ดี ดเี ลศิ ยอดเยยี่ ม

3.1 จัดการเรยี นรผู้ ่านกระบวนการคิดและปฏบิ ัติ 

จรงิ และสามารถนาํ ไปประยุกตใ์ ชใ้ นการดาํ เนินชีวิต 

3.2 ใชส้ อ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่ 

เรียนร้ทู เี่ อ้ือต่อการเรยี นรู้

3.3 มกี ารบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยี นอยา่ งเปน็

ระบบ และนาํ ผลมาพัฒนาผเู้ รียน

3.5 มกี ารแลกเปล่ยี นเรียนรู้และใหข้ ้อมูล

ป้อนกลบั เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

สรปุ ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ยอดเย่ียม

แบบสรปุ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้เู รียนเปน็ สําคญั
ระดบั คณุ ภาพ : ยอดเยีย่ ม

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาและการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี
ดงั ตอ่ ไปน้ี
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงไดh
โดยโรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสตู รสถานศึกษาทเี่ น้นให้ผู้เรียนไดเ้ รียนรู้โดยผ่านกระบวนการคดิ และปฏบิ ัติจริง มีแผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่
สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสําหรับผู้ที่มีความจําเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงานและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และยังได้จัดกิจกรรมผลิตส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับครูทุก คนเพ่ือได้
พัฒนาสอื่ การเรยี นรูท้ ่ีเหมาะสมกับผู้เรียนซ่งึ มีเอกสารหลกั ฐานดงั ต่อไปน้ี

3.1.1 หลักสตู รสถานศกึ ษา
3.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้
3.1.3 แบบวิเคราะหผ์ ู้เรียนเป็นรายบคุ คล

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศกึ ษา 2565 // โรงเรยี นวดั เวฬวุ นาราม


Click to View FlipBook Version