The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้เยาวชนดี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cstd, 2021-05-19 03:14:18

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้เยาวชนดี

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้เยาวชนดี

Keywords: ปลูกฝังคุณธรรมเด็ก

อื่นได้ดี และปกครองงานได้ดี ทำ ให้เขาสามารถสร้างเครือข่ายคนดีของ

ตนเองเกิดขึ้นมาได้สำเร็จ จึงทำให้มีกำลังในการสร้างความดีที่ยิ่งๆ ขึ้นไป

ส่งผลให้สภาพลังคมและเศรษฐกิจที่เขาไปอยู่ตรงนั้น ดีขึ้นมาทันตาเห็น

จึงเป็นเหตุให้เขาสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีไปได้ตลอศรอศ
ฝังดังที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

สิงสำคัญก็คือ เมื่อวันหนึ่งเมื่อความดีของเขามากพอในระดับ
ประเทศแล้ว เขาจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศ ทำ ให้เขาได้
มีโอกาสเสียสละศวามสุขส่วนตน มาทำศวามดีอันยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติเพี่อร้ปใช้เบื้องยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว

รับใช้พระพุทธศาสนาอันเป็นประทีปส่องทางคนทั้งประเทศ แสะรับใช้
ประชาชนทั้งประเทศชาติผู้เป็นพี่น้องร่วมแผ่นดินเกิดของเขา เมื่อนั้น

เขาก็จะสามารถใช้คุณธรรมศวามดี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

แสะวิสัยทัศน์การบริหารเครือข่ายคนดีนี มาบริหารประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลให้ทุกหย่อมหญ้าของประเทศเต็มไปด้วย
คนดี ปราศจากโจรผู้ร้ายมารบกวน

อาทิเข่น เมื่อมองเช้าไปในบ้าน ก็ได้เห็นพ่อแม่ลูกที่ดี มีศวามสุข

ครอบครัวอบอุ่นไม่เห็นสภาพครอบศรัวแตกแยก

มองเช้าไปในโรงเรืยน ได้เห็นครูอาจารย์แสะนักเรืยนที่ดี ไม่เห็น

อบายทุขอาสะวาดในโรงเรืยน

มองไปที่ผู้กำลังเริ่มต้นช้วิตคู่ ก็ได้เห็นสามี-ภรรยาทีดี มีความ

รับผิดชอบต่อครอบครัว

มองเช้าไปในที่ทำงานก็ได้เห็นเจ้านาย-ลูกน้องที่ดีไม่มีการศอรัปชั่น

เลี้ยงดูกอเ)างไร ให้เมองไทยได้เยาวชนดี ทำ อย่างไรดูกจึงจะเป็นคนดีได้ตลอดรอดฝืง

www.kalyanamitra.org

มองเข้าไปในวัด ก็ได้เห็นพระภิกษุ และทุทธศาสนิกชนที่ดี
ทำ นุบำ รุงพระษุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

แสะตรงนีเองที่จะนำมาขึ้งสภาพสังคมแสะเศรษฐกิจที่ดีที่ทุกคน

ต้องการ แสะเป็นการก้าวไป^การสร้างเครือข่ายคนดีระหว่างประเทศ

แสะระดับโลกในอนาศตอย่างไม่ขาดสายของประเทศไทย

แสะนี่คือ การปฏิรูปการเลี้ยงดูบุตรหสานของศนไทยที่เห็นเป็น
รูปธรรมมากที่สุด ขึ้งบํย่าตายายของเราเตรียมไวให้แล้วในพระพุทธ

ศาสนานั่นเอง

โดยสรุป การทีลูกจะเป็นศนดีไปได้ตสอดรอดฝัง คำ ตอบที่

กระชับสันที่สุด ก็คือ "สืกลูกให้สร้างเครือข่ายคนดีให้เป็น"

เพราะฉะนั้น ประเด็นต่อมาของการเลี้ยงลูกของคุณพ่อคุณแม่ จึง

มาอยู่ที่ "ทำอย่างไรลูกจึงจะมีคุณสมบัติของการสร้างเครือข่ายคนดี"

แต่อย่างไรก็ตาม เนืองจากพวกเราไม่ต้องการให้หนังสือเล่มนี้

หนาจนเกินไป เพราะจะทำให้ไม่น่าอ่าน พวกเราจึงใคร่ขออนุญาตให้

คุณพ่อคุณแม่ แสะคุณผู้อ่านผู้ติดตามอ่านจนจบทุกท่าน ได้ติดตาม

อ่านภาศที ๒ ของหนังสือเล่มนีต่อไป ชังทางชมรมนักคิด-นักเขียน

เพื่อสันติภาพโสก จะเป็นผู้จัดพิมพ์ออกมาในโอกาสต่อไป โดยไข้ชื่อ
หนังสือว่า "สอนสังอย่างไร ให้เมืองไทยได้ผู้นำที่ดี"

เลี้ยงดูกอย่างไร ให้เมืองไทยได้Itmชนดี ทำ อย่างไรดูกจึงจะเป็นคนดีได้ตลอดรอดฝัง

www.kalyanamitra.org

บรรณานmม

พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่มที่๓๕. กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.

คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติฉบับมาตรฐาน
หลักสูตรนักธรรมตรี. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๕.

คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. ธรรมวิภาค หลักสูตรนักธรรมโท.
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๕.

ทีมงานพระไตรปิฎก. ลัมมาทิฏฐิ รากฐานการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพฯ: บริษัท

ฟองทองเอ็นเตอร์ไพรช์ จำ กัด, ๒๕๔๕.

ทีมงานพระไตรปิฎก. อัล ๕ กับเยาวชน. กรุงเทพฯ: บริษัท ฟองทองเอน-

เตอร์ไพรซ์ จำ กัด, ๒๕๔๖.

ปีนมุทุกันต์,พันเอก.แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี. กรุงเทพฯ:

สำ นักพิมพ์คลังวิทยา. ๒๕๑๔.

พระภาวนาวิริยคุณ(เผด็จ ทัตตชีโว). ทำ งานเป็นทีมอย่างมีประลัทธิภาพด้วย
อปริหานิยธรรม. กรุงเทพฯ: บริษัท บีเอ็นเค บุคส์ จำ กัด, ๒๕๓๓.

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว). บทมีกลูกรัก. กรุงเทพฯ: สำ นักพิมพ์

รวิกานต์ (1988).

เภื้ผลูกอย่างไร ใฟ้ฟ้องไทยไร้เย■ทชนดี

www.kalyanamitra.org

พระสมชาย ฐานๅฑโฒ. มงคลชีวิตฉบับธรรมทายาท. กรุงเทพฯ: บริษัท

บีเอ็นเค บุคส์ จำ กัด,๒๕๓๓.

นิตยสาร / หนังแอพิมพ์

หนังสือพิมพ์!ทยรัฐ

หนังสือพิมพ์มติซน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หนังสือพิมพ์!ทยโพสต์
หนังสือพิมพ์อาทิตย์รายวัน

หนังสือมติชนสุดสัปดาห์

๑๕๔

เลิผ -ะเร ไนัเมOvV■ร.•ไร่^iย น้นทิทna.'

www.kalyanamitra.org

บันทึกเรืองลท

เลิ้ยงลูกอย่างไ!ใฟ้ฟ้องไทยได้เยrmwi บนทกเ!องลูก

www.kalyanamitra.org

เลื้ยง^กอย่างไรใฟัน!องไทยได้พาวชนด. .ปันทกพึ่องถูก

www.kalyanamitra.org

๓ยง^ทอย่างไร ใท้พีองไทยได้พารธนดี . _ (เนทืณรี่องดูก

www.kalyanamitra.org

เลื้พลูกอย่างไร ให้เมองไทยได้เยาวชนด บันห้กเรึ๋องลูก

www.kalyanamitra.org

เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เมืองไทยได้เยาวชนดี

คู่มึอปลูกฝังคุณธรรมเด็กวัยแรกเกิด - วัยแรกรุ่น

วิริยะ ดุสิตพงส์ และ ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก มูลนิธิพัฒนาการสืกษาเพื่อคิลธรรม

ISBN 974-90640-5-4

ลิขสิทธ มูลนิธิพัฒนาการสืกษาเพื่อคิลธรรม

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕<£๕ จำ นวน ๒,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จำ นวน ๒,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฤมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จำ นวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ จำ นวน ๒,๐๐๐ เล่ม ในชื่อ "ยังแจ่มอยูในจิตต์"

พิมพ์ครั้งที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗ จำ นวน ๕,๐๐๐ เล่ม ในนาม ป.ป.ช.
พิมพ์ครั้งที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๗ จำ นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จำ นวน ๓,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๔ จำ นวน ๓,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จำ นวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ จำ นวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

เอื้อเฟ้อฝ่ายสิลปกรรม / พิมพ์ที่ บริไ?ท ครึเอท โชน จำ กัด โทร. ๐-๒๘๘๓-๑๕๑๕-๖

ภาพประกอบ ภูษิต พูดสงคราม

ออกเฒบจดทำปก ธาดา วงส์คุณานนท์

ออกแบบจัดทำรูปเล่ม สันทัด สักดสาคร

แยกสิ / ทำ เพลท สุนทรพัล์ม โทร. อ-๒๒๑๖-๒๗๖๐-๘

รอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแพ่ชาติ.

เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เมืองไทยได้เยาวชนดี."กรุงเทพฯ:
ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก มูลนิธิพัฒนาการดีกษาเพื่อคิลธรรม, ๒๕๔๙.

๑๖๐ หนัา

ISBN 974-90640-5-4

จัดพิมพ์โดย ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก มูลนิธิพัฒนาการดีกษาเพื่อดีลธรรม

๑๖/๑๙ หมู่ ๖ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทร. ๐-๒๘๓๑-๑๒๕๘, ๐-๙๖๘๗-๒๑๗๖ โทรสาร ๐-๒๘๓๑-๑๒๕๙

www.punraksa.com E-mail: [email protected]

(รายไค้ทั้งหมดนำมาสนับสนุนการเผยแพร่พระทุทธศาสนา)

๑^0

เลื้พลกอย่างไรไท้เมืองไทยไค้เยาวชนด -

www.kalyanamitra.org

VJ_ ^

พอโดรบการรดน่าพรวma

ใส่!]ยอย่างเหมาะสม
ย่อมเติบโตเป็นต้นไม้ที่ให้ผลผลิตมาก

และรสชาติติ

จากพ่อแม่ที่เอาใจใส่อย่างถูกวิธี

ย่อมเติบโตเป็นพาาชินที่ติฃองชาติ

เป็นผู้น่าที่ติฃองประเทศในอนาคต

y

E-mail: [email protected], [email protected]

www.kalyanamitra.org


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม:การเรียนรู้ผ่านตัวแบบ (Modeling)
Next Book
PANDUAN PDPR BUAT SEMUA