The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mat_agas, 2021-02-06 04:54:52

BUKU PENGURUSAN SMK ADE PUTRA2021

BUKU PENGURUSAN 2021

BUTIRAN PERIBADI

NAMA :……………………………………………………………

TARIKH LAHIR:…………………………………………………………….

NO.TELEFON :…………………………………………………………….

ANAMA

E-MEL (moe) :……………………………………………………………

ALAMAT :……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………..

ISI KANDUNGAN MUKA
SURAT
BIL PERKARA
1
PENGENALAN 2
1 Surat Aku Janji 3
2 Kata- kata Aluan Pengetua SMK Ade Putra 4
3 Ikrar Integriti 5
4 Ikrar Guru 6
5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 7
6 3 Gelombang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 8
7 11 Anjakan Strategi Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 9
8 Konsep Pengajaran dan Pemudahcara (PdPc) 10
9 Ciri-ciri Pengurusan Bilik Darjah Abad ke-21 11
10 Ekosistem PAK 21 12
11 Konsep TS25
12 TS25 KOHORT 5 13
14
MAKLUMAT SEKOLAH 15-16
13 Visi/Misi/Objektif Sekolah 17
14 Falsafah Sekolah 18
15 Sejarah Sekolah 19
16 Piagam Pelanggan Sekolah 20
17 Lagu Negaraku/Lagu Melaka Maju Jaya/Lagu Sekolah 21-24
18 Pelan Sekolah 25
19 Kemudahan Fizikal Sekolah 26
20 Direktori Guru 27
21 Direktori AKP
22 Penggal Persekolahan Bagi Negeri Melaka Tahun 2021 28-33
23 Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Kakitangan Sektor Awam Tahun 2021 34

PENGURUSAN PENTADBIRAN 35-43
24 Dasar Pengurusan 44-50
25 Carta Organisasi Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Tahun 2021
26 Bidang Tugas Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi 51
27 Jadual Bertugas Guru Tahun 2021
28 Agihan Tanggungjawab Guru Bertugas/Guru Penyayang Mingguan 52

KURIKULUM
29 Carta Organisasi Unit Kurikulum

BIL PERKARA MUKA
SURAT
30 Bidang Tugas Kurikulum dan Kepimpinan Organisasi
31 Pakej Matapelajaran SMK Ade Putra tahun 2021 53-60
32 Jadual Pemantauan PdPc dan PBPPP Tahun 2021 61-62
33 Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid 63-64
65-72
HAL EHWAL MURID
34 Dasar Hal Ehwal Murid 73-76
35 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 77
36 Bidang Tugas Hal Ehwal Murid dan Kepimpinan Organisasi
37 Senarai Guru Penyelaras dan Guru Tingkatan Tahun 2021 78-88
89
KOKURIKULUM
38 Dasar Kokurikulum 90-91
39 Carta Organisasi Kokurikulum 92
40 Bidang Tugas Kokurikulum dan Kepimpinan Organisasi
41 Jadual Aktiviti Kokurikulum dan Sukan Tahun 2021 93-100
42 Lokasi/Tempat Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum Tahun 2021 101

PENDIDIKAN KHAS 102-103
43 Dasar Pendidikan Khas
44 Carta Organisasi Pendidikan Khas 104-105
45 Bidang Tugas Pendidikan Khas dan Kepimpinan Organisasi 106

TAKWIM 107-111
46 Takwim Tahunan 2021
112-128
ANALISIS AGIHAN TUGAS
47 Analisis Agihan Tugas 2021 129-135

Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah
kapal yang belayar di lautan telah ramai kapal
karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah
iman, dan layarnya takwa, nescaya kita akan
selamat dari tersesat di lautan hidup ini"

PENGENALAN

SURAT
AKU JANJI

SURAT AKU JANJI

Saya….................................................................................. No.Kad Pengenalan ………………………………………

Beralamat di

Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, Pekeliling dan Surat Pekeliling serta peraturan dan
arahan lain yang dikeluar dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari masa kesemasa sepanjang perkhidmatan
saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan
4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya :
(i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
(ii) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan

bertanggungjawab;
(iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
(iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi

bercanggah dengan tugas awam saya;
(v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya

telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi sehingga
menjejaskan kegunaan saya sebagai Pegawai Awam;
(vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai Pegawai Awam bagi faedah diri saya sendiri;
(vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama
Perkhidmatan Awam;
(viii) tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau
memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan Perkhidmatan Awam; dan
(ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar
perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tattertib) 1993.

………………………………………. ……………………………………………….
(Tandatangan Pegawai) ( Jawatan Pegawai )

Di Hadapan:

……………………………………
( Tandatangan Ketua Jabatan)

…………………………………………………………………………..

(Nama dan No.Kad Pengenalan Ketua Jabatan)

………………………………. …………………………………….

( Tarikh) (Cop Rasmi Jabatan)

1

KATA ALU-ALUAN
PENGETUA

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.
Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin-Nya
kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk memikul amanah sebagai pendidik, bekerja menabur bakti
serta terus menyumbang tenaga dan idea untuk meneruskan kecemerlangan pendidikan di SMK Ade Putra.

Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Jawatankuasa Buku Pengurusan
Pentadbiran SMK AdePutra Tahun 2021 kerana telah berjaya menyempurnakan buku ini dengan baik sekali.
Sesungguhnya, buku pengurusan dan takwim ini sangat penting sebagai garis panduan dan rujukan berterusan
kepada guru-guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
dengan lebih efisien, efektif dan berfokus

SMK Ade Putra adalah salah sebuah sekolah yang terlibat dalam program TS25 Kohort 5. Oleh itu saya menyeru
seluruh warga sekolah menerima perubahan dan transformasi pendidikan untuk mencapai kualiti kemenjadian
sekolah dan kualiti kemenjadian murid. Walaupun negara berhadapan dengan situasi pandemic Covid 19 yang
tidak diketahui penamatnya, sistem pendidikan perlu diteruskan dengan pembelajaran secara homebased
learning. Guru –guru perlu bersedia dan melengkapkan diri dengan pembelajaran digital dan ,dinamik apabila
pembelajaran secara PdPR dilaksanakan. Oleh hal yang demikian, seluruh warga SMKAP khususnya para guru
bertindak sebagai arkitek sosial yang memikul tanggungjawab besar dalam memberikan pendidikan,
menyampaikan ilmu, membentuk peribadi dan sahsiah sekali gus menjana potensi murid ke arah yang lebih
optimum. Pembelajaran bermakna merupakan matlamat utama yang perlu dicapai oleh sekolah TS25 iaitu
kemenjadian murid secara holistik

Selain itu, matlamat utama sekolah adalah untuk meningkatkan kualiti guru dan murid yang akhirnya akan
meningkatkan kualiti sekolah berdasarkan 6 Teras Strategik yang digariskan oleh JPM dalam Perancangan
Strategik Organisasi (PSO). Kita perlu akan mengorak langkah dan bekerja bersama-sama dalam merealisasikan
pencapaian KPI sekolah, memperkasa STEM agar murid mampu bersaing, membudayakan PdPc, PAK21, PBD, HIP,
SUMUR dan PLC yang berkesan diharap membantu melonjakkan prestasi murid-murid dan kualiti guru yang
kompeten,tangkas,berdaya saing dan berpengetahuan.

Akhir kata, saya yakin dan percaya bahawa SMK Ade Putra adalah sekolah luar bandar yang mempunyai
identiti tersendiri yang sentiasa berusaha secara total untuk menyediakan landskap pembelajaran yang
terancang, terkawal dan sempurna dalam usaha membentuk modal insan yang berkualiti. Apa juga halangan,
cabaran dan transformasi yang mendatang, seluruh warga SMKAP harus berfikiran positif dan menerima dengan
minda terbuka dan penuh iltizam, dedikasi dan berintegriti untuk menempuh dan mengatasinya demi mencapai
misi dan visi sekolah. Teruskan tekad, gandakan usaha agar kita dapat menjadi Khalifah yang dapat
menyempurnakan tuntutan agama, bangsa dan negara.

Selamat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi sepanjang tahun 2021.

Sekian, terima kasih.

Seiring Mencipta Kejayaan Abadikan Pengorbanan

#smkapjenamakerajaanno.1

Saya yang menjalankan amanah,

MAZLINA BINTI MOHAMMED
PENGETUA
SMK ADE PUTRA

2

IKRAR INTEGRITI

Kami, rakyat Malaysia yang merdeka dan berwawasan, dengan tulus dan suci hati
berikrar, memantap dan memperkukuhkan maruah dan integriti kami,keluarga dan
masyarakat , agama, bangsa dan Negara kami.
Ke arah itu, kami berikrar :

• Mematuhi sepenuhnya Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang;
• Mematuhi dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara;
• Mempertingkatkan integriti dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan

beretika;
• Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk mencegah

sebarang perlakuan jenayah, salah laku dan perbuatan tidak berintegriti;
• Menyokong dan bekerjasama bagi mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang

menggugat integriti masyarakat dan negara; dan
Membudayakan integriti sebagai amalan hidup harian secara individu dan berpasukan.

3

IKRAR GURU

BAHAWASANYA KAMI
GURU-GURU NEGARA MALAYSIA

DENGAN INI BERIKRAR
MENDUKUNG TERUS CITA-CITA KAMI

TERHADAP TUGAS KAMI
DAN MENYATAKAN KEYAKINAN KAMI
PADA CITA-CITA MURNI PEKERJAAN KAMI

KAMI AKAN BERBAKTI
KEPADA MASYARAKAT

DAN NEGARA KAMI
KAMI SENTIASA MENJUNJUNG

PERLEMBAGAAN NEGARA
KAMI MENGAMALKAN

PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA
PADA SETIAP MASA

4

FAFALLSSAAFFAAH H
PEPNENDDIIDDIIKKANAN
KEKBEBAANNGGSSAAANAN

“PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU
UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK,
ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN
KEPADA TUHAN.

USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU
PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN
BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI, SERTA MEMBERI SUMBANGAN
TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN
NEGARA.”

5

3 GELOMBANG PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013 – 2025

GELOMBANG PERTAMA ( 2013 – 2015)

1. Peningkatan dalam kemahiran guru.
2. Peningkatan dalam kualiti pengajaran.
3. Peningkatan keupayaan pegawai di peringkat negeri dan daerah serta mutu kepimpinan sekolah.

GELOMBANG KEDUA (2016 – 2020)

1. Kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar menikmati pakej kerjaya baru.
2. Bahagian – bahagian di Kementerian Pelajaran di struktur semula.
3. Kurikulum sekolah rendah dan menengah di semak semula agar sejajar dengan perkembangan sosial

dan ekonomi dunia.

GELOMBANG KETIGA (2021 – 2025)

Semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar akan menunjukkan prestasi melebihi standard

6

11 ANJAKAN STRATEGI PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2013 - 2025

MENYEDIAKAN AKSES SAMA RATA UNTUK PENDIDIKAN

1 BERKUALITI DENGAN STANDARD ANTARABANGSA.

MEMASTIKAN SETIAP MURID FASIH DALAM BAHASA MALAYSIA
2 DAN INGGERIS

MELAHIRKAN SETIAP RAKYAT MALAYSIA YANG DI PACU NILAI
3 MURNI

4 MENJADIKAN PERGURUAN SEBAGAI PROFESION PILIHAN

MEMASTIKAN PEMIMPIN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI DI
5 SETIAP SEKOLAH

MEMPERKASAKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT
PELAJARAN DAERAH DAN SEKOLAH UNTUK MENYELESAIKAN ISU
6 MENGIKUT KEPERLUAN
MEMANFAATKAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT
UNTUK MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI SELURUH
7 MALAYSIA
MENAMBAH BAIK KEUPAYAAN PENYAMPAIAN DAN KAPASITI
8 KEMENTERIAN
BEKERJASAMA DENGAN IBUBAPA, MASYARAKAT DAN SEKTOR
9 SWASTA

7

KONSEP PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARA (PdPc)

a) KBAT (KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI)

Taksonomi belajar untuk berfikir dan berfikir untuk belajar Terminologi baharu oleh
Lorin Anderson,1990an.

MENCIPTA

MENILAI KBAT
MENGANALISIS
MENGAPLIKASI

MEMAHAMI

KBAR

MENGINGATI

Nota :
Dalam era milineum, guru masakini menggunakan KBAT/ HOTs semasa proses PdPc, soal – jawab
semasa dan penyediaan soalan pentafsiran.

8

b) CIRI-CIRI PENGURUSAN BILIK DARJAH ABAD KE - 21

4Cs Kepimpinan Pedagogi
Creativity Sekolah Guru
Collaboration
Communication CIRI-CIRI Sokongan
Critical PENGURUSAN BILIK Ibubapa
Thingking
DARJAH ABAD
Sumber KE - 21
(Media
Tools) Penglibatan
Murid

c) SKPMG 2 STANDARD 4:

• 6 Amalan positif guru dalam kelas ke arah PAK 21
4.1 Guru sebagai perancang
4.2 Guru sebagai pengawal
4.3 Guru sebagai pembimbing
4.4 Guru sebagai pendorong
4.5 Guru sebagai penilai
4.6 Murid sebagai pembelajar aktif

9

d) EKOSISTEM PAK 21 OBOR INSPIRASI
KEMENJADIAN GURU SIDDIQ, TABLIGH, AMANAH,
FATANAH
EKOSISTEM PELBAGAI KAEDAH PdPc
PAK 21 MELESTARI PSIKOLOGI
MEMBUDAYAKAN MMI DAN PLC
KEMENJADIAN MURID PENERAPAN KBAT DAN PETA i-think

BERPUSATKAN MURID
MODAL INSAN BERAKHLAK MULIA
PEMANTAPAN KOMUNIKASI BERKESAN
BERJIWA KOLABORATIF

PEMIKIRAN KREATIF & INOVATIF
PATRIOTIK SEJATI & PEMIMPIN BERKUALITI

MENGUASAI ICT

10

KONSEP
TS25

11

TRANSFORMASI
SEKOLAH

TS25 KOHORT 5

SMK ADE PUTRA telah terpilih sebagai sekolah menengah bagi kohort ke 5 di Melaka yang
melaksanakan program Transformasi bagi Negeri Melaka bagi tahun 2020.Program ini terkandung
dalam Pelan Pemangunan Pendidikan Malasia(2013-2025) dalam anjakan ke - 6 iaitu ingin
mengupayakan JPNPPD dan sekolah untukmenyediakan penyelesaian khusus berdasarkan
keperluan.

Objektif Program Sekolah Transformasi ialah:

1. Mengaplikasi konsep dan amalan terbaik Sekolah Amanah di sekolah harian terpilih dengan
kos pengoperasian yang lebih rendah.

2. Membangunkan kepakaran tempatan melalui pendekatan latihan dan bimbingan yang
berstruktur kepada pembimbing kepimpinan (PK) dan Pembimbing Pedagang (PP) serta
pemimpin sekolah transformasi. Pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh KPM.

3. Mengalakkan dan mengamalkan.
• Pembelajaran murid secara aktif dan meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif dalam
kalangan murid .
• Pembangunan persekitaran pembelajaran yang berkesan,iklim bilik darjah dan
sekolah yang kondusif dan fleksibel,teknik,pdpc yang kreatif dan berkesan.
• Pengurusan sekolah yang cekap dan mengutamakan kemenjadian murid,
peningkatan capaian dan penggunaan ICT.
• Penglibatan aktif komuniti setempat

Pelaksanaan program ini turut melibatkan Rakan Elit daripada Intitut Pendidikan Guru Malayasia
(IPGM), Intitusi Aminudin Baki (IAB), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Jabatan Pendidikan Daerah
(PPD), Pengetua, Guru Besar, dan Penolong Kanan Pentadbiran sekolah yang terlibat.

Great spirits have always
encountered violent

opposition from mediocre

minds.

12

VISI
SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan
Terdidik Negara Sejahtera

MISI
SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNAKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

OBJEKTIF SEKOLAH
1. Melahirkan masyarakat murid yang mahir dalam Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris.
2. Melahirkan masyarakat murid yang mempunyai kepakaran yang tinggi dalam sains,

matematik, dan ilmu-ilmu yang lain.
3. Melahirkan masyarakat murid yang bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga,

masyarakat, institut pelajaran, pendidikan, institusi sosial dan negara.
4. Mewujudkan suatu iklim yang kondusif dan gembira demi peningkatan pembelajaran

pengajaran dan pembelajaran.
5. Mewujudkan iklim persekolahan dan perkhidmatan cemerlang amalan 5S yang merupakan

amalan hidup kita.
6. Pencapaian 100 % PT3 dan SPM dari semasa ke semasa.

NILAI
“IKHLAS, BEKERJASAMA, SEDERAP”

MOTO SEKOLAH
“ HIDUP BERJASA ”

13

FALSAFAH SEKOLAH

S Syukur Pada Allah
M Memikul Amanah
K Ke Arah Masa

Gemilang
A Aspirasi Mulia Ini
D Dunia Dan Akhirat
E Efektif Mencapai

Kebahagiaan
P Putera Puteriku
U Usaha Ke Puncak Jaya
T Teruja Kecemerlangan
R Raihkan Kejayaan
A Anjakan Kebanggaan

14

SEJARAH SEKOLAH

SMK Ade Putra telah ditubuhkan pada 1 Januari 1982 dan mengambil nama “Ade Putra” iaitu nama mahaguru
silat pahlawan Hang Tuah. Sebelum sekolah ini siap sepenuhnya, murid-murid sekolah ini telah menumpang di
Sekolah Menengah Rendah Masjid Tanah di sebelah sesi petang selama 1 bulan.

Pada 1 Februari 1982 SMK Ade Putra mula beroperasi sepenuhnya. Sekolah ini terletak di Kampung Air Hitam Darat,
kira-kira 4.8 KM dari pekan Masjid Tanah. Keluasan kawasan sekolah ialah 6.07 hektar dan 1.62 hektar adalah
keluasan padang.Murid-murid sekolah ini datang dari beberapa buah kampong yang berhampiran iaitu
Kampung Air Hitam Darat, Kampung Air Hitam Pantai, Kampung Padang Kemunting, Kampung Pengkalan Balak,
Sungai Tuang, Paya Mengkuang dan Tanjung Bidara. Kini SMK Ade Putra telah berusia 38 tahun.

Sehingga kini SMK Ade Putra telah ditadbir oleh 16 orang. Antara penambahbaikan terhadap infrastruktur sekolah
yang telah dibuat ialah pembinaan Dewan Terbuka pada tahun 2018 dan naik taraf surau pada 2019. Kelas PVMA
juga telah dinaik taraf sebagai pusat bertauliah JKM pada akhir tahun 2018. Manakala kelas Pendidikan Khas telah
memperkenalkan subjek SKM masakan dan dobi.

1. Keris MAKNA LOGO SMK ADE PUTRA
2. Bulatan Besar
3. Buku : Taming Sari (Semangat Waja)
4. Bulatan Bergerigi : Mengelilingi Dunia
5. 1 1/82 : Akademik dan Ilmu Pengetahuan
6. 5 Bulatan kecil : Teknologi dan Teknikal
7. Hidup Berjasa : Tarikh sekolah SMK Ade Putra ditubuhkan
: Rukun Islam
: Cogan Kata SMK Ade Putra

15

Berikut adalah senarai pengetua yang telah berkhidmat di SMK ADE PUTRA hingga kini:-

Bil Nama Pengetua Tahun Berkhidmat
1 TN HJ HASHIM BIN MOHD 1982 - 1986
2 TN HJ ABD KAHAR BIN TAMBY CHIK 1986 - 1992
3 TN HJ MOHD YUNUS BIN MD NOH 1992 - 1995
4 TN HJ BADRUN BIN MD NOR 1995 - 1996
5 PN HJH MAIMUN BINTI ABDUL 1996 - 1997
6 TN HJ SAHARI BIN JANTAN 1997 - 2000
7 TN HJ RASHID BIN BUDIN 2000 - 2001
8 PN HJH JULIA BINTI MAHMUD 2001 - 2004
9 TN HJ KASSIM BIN MOHAMAD 2004 - 2006
10 TN HJ LAZIS BIN JAAFAR 2006 - 2007
11 TN HJ ZOLKAPLY BIN YUNOS 2007 - 2008
12 TN HJ ISMAIL BIN SULAIMAN 2009 - 2010
13 EN MOHD NOOR BIN AWANG 2010 - 2012
14 TN HJ HAMDAN BIN HASHIM 2012 - 2014
15 PN HJH ZALEHA BINTI AHMAD 2014 - 2015

16 TN HJ MD YAZED BIN YATIM 2015 - OGOS 2020
17 PN MAZLINA BINTI MOHAMMED SEPT 2020 - KINI

Sehingga kini pelbagai usaha telah dilakukan oleh pengetua yang berkhidmat untuk memperkasakan sekolah ini.
Moto sekolah dijadikan panduan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 2013-2025.

16

PIAGAM PELANGGAN SMK ADE PUTRA

BAHAWA KAMI WARGA SMK ADE PUTRA DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM
MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG TERBAIK KEPADA PELANGGAN KAMI SEPERTI
BERIKUT:

Murid :
➢ Memastikan semua murid menerima Pengajaran dan Pemudahcara (PdPc)
mengikut masa yang diperuntukkan dalam jadual waktu
➢ Memastikan semua murid mendapat layanan yang adil dan
mengutamakan kebajikan
➢ Memastikan semua murid mendapat peluang menyertai kegiatan
kokurikulum sebaik mungkin
➢ Memastikan murid berasa selamat, harmoni dan selesa ketika berada di
sekolah
➢ Membudayakan amalan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sayang, Syukur)
➢ Memastikan hasil kerja murid diperiksa dengan teliti

Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana:

➢ Setiap staf sekolah menerima latihan dalaman sekurang-kurangnya 7 kali
setahun

➢ Memastikan urusan gaji tepat pada masanya
➢ Memastikan sebarang masalah / kesulitan / kebajikan yang dihadapi oleh

setiap staf akan diambil tindakan segera
➢ Maklumkan kepada guru & AKP segala surat edaran dari KPM/JPN dan

‘stake holder’ diedarkan serta merta selepas diminitkan dalam tempoh 1
jam.

Ibubapa / Waris / Orang Awam :
➢ Memastikan ibubapa / waris / orang awam yang berurusan dengan kami
dilayan dengan mesra, cepat dan memuaskan hati dalam tempoh 1 jam.
➢ Memastikan segala aduan daripada ibubapa / waris / orang awam akan
mendapat perhatian dan tindakan segera dalam tempoh 3 hari.
➢ Memastikan ibubapa menerima laporan kemajuan akademik, kokurikulum
dan sahsiah terkini sekurangnya 2 kali setahun.

Stake Holder (Pihak yang berkepentingan) :
➢ Memastikan surat daripada KPM / JPN / PPD atau laporan yang diminta /
dijawab dihantar selewat-lewatnya 2 hari selepas surat diterima.

Komuniti :
➢ Memberi kerjasama kepada komuniti setempat dan mewujudkan
permuafakatan pada setiap masa.

Sebarang aduan dan pertanyaan sila hubungi :

Pejabat: Tel : 06 – 3841200 Fax : 06-3844085

17

LAGU NEGARAKU MELAKA MAJU JAYA

NEGARAKU MELAKA NEGERI BERSEJARAH
TANAH TUMPAHNYA DARAHKU TEMPAT TUMPAH DARAH KITA
DIJUNJUNG DENGAN SEPENUH JIWA
RAKYAT HIDUP
BERSATU DAN MAJU UNTUK MAJU DAN JAYA
RAHMAT BAHAGIA
TUHAN KURNIAKAN RAKYAT MELAKA SUDAH BERSATU PADU
BERIKRAR TAAT SETIA
RAJA KITA
SELAMAT BERTAKHTA JUJUR BERKHIDMAT SETIAP MASA
RAHMAT BAHAGIA MELAKA MAJU JAYA
TUHAN KURNIAKAN

RAJA KITA
SELAMAT BERTAKHTA

LAGU SEKOLAH SMK ADE PUTRA OUR SCHOOL SONG : SMK ADE PUTRA

SEKOLAHKU GEDUNG ILMUKU MY DEAR SCHOOL, GARDEN OF KNOWLEDGE,
YANG KUCINTAI THAT I ALWAYS LOVE

SEKOLAH MENENGAH ADE PUTRA SEKOLAH MENENGAH ADE PUTRA
TETAP ABADI FOREVER IN MY HEART

BELAJAR TERUS BELAJAR KEEP ON LEARNING NO MATTER WHAT
ITULAH IKRAR KAMI THAT‘S OUR PROMISE

MAJU DALAM PELAJARAN MOVE FORWARD IN EDUCATION
DAN JUGA SUKAN AND ALSO IN SPORTS
(chorus) (CHORUS)
HIDUP BERJASA
ITULAH COGANNYA ALWAYS DO GOOD DEED
RUKUN NEGARA THAT IS OUR SLOGAN

PEGANGAN KAMI SEMUA OUR NATIONAL PLEDGE
ITU JANJIKU IS OUR PRINCIPLES
(chorus)
THAT IS OUR PROMISE
SEKOLAHKU GEDUNG ILMUKU (CHORUS)
YANG KU CINTAI
MY DEAR SCHOOL, GARDEN OF KNOWLEDGE
SEKOLAH MENENGAH ADE PUTRA THAT I ALWAYS LOVE
TETAP ABADI SMK ADE PUTRA
FOREVER IN MY HEART

18

MAKLUMAT SEKOLAH

PELAN SEKOLAH SM

Blok Hang 1D
Lekir 2D
P
1RK

Dewan Bilik Guru 4TV
Iltizam Kope

Blok Tun
Perak

Bilik PIBG Bilik Bilik Bilik Bilik Bilik GPK Bilik
/ Displin Tayang Gerakan Dokumen CC Pengetua
Pejabat
Blok Hang Bilik SU tasi
Jebat Peperiksaan
Bilik Makmal Sains
Pt3 Bilik Matematik Makmal Sains B Persediaan A

Blok Hang Kantin Dataran
Kasturi
Bilik Balai
Bilik PKBM Bilik Persediaan Rawatan D’Putra
BeSnignkael
5STEM Makmal kimia Tempat Meletak Kereta Pintu
KH Hadapan
4STEM Bengkel Bengkel
KH
Makmal KH
Fizik Bengkel Bengkel
KH
Makmal KH
Biologi Bengkel
SRT Tempat Meletak
Stor Kereta

Tempat
Meletak Kereta

Surau Ar-Rahmahniah Wakaf 1 Pondok
2 Pengawal
19

MK ADE PUTRA 2021

D 1C 1B 1A Stor Tandas
D 2C
Perpustakaan 2B 2A Stor Perabot Tandas (L)
K 2RK
4SS2 4SS3 PSteorr aPberoabtopt Tandas (P)
erroasbakot
Makmal Bahasa Tandas (P) Rumah
Bilik Pekerja Anjung D’ Pam

perabot Tandas Putra Blok
PK
VET 4SS1 B.Kaunseling B. SPBT B.PRS Bilik Dobi
erasi 5TVET P.K
5SS2 5SS1

Bilik Pendeta
Za’ ba
Tandas Guru
(L)
Tandas Guru
(P)

Bilik
Cetak

Bilik Tandas Makmal Stor Padang
Kokurikulum Murid (L) Komputer Sukan Hoki

A

Blok Hang Tuah

Bilik persediaan masak Cafe d Putra 5PVMA Bilik Masakan
3C 3B P.KHAS
Bilik Bilik Seni 3D
GKMP 3A 3RK

Arca Tempat Meletak Motosikal
D’Putra

Padang Seri Pahlawan

Tempat Motosikal Murid

KEMUDAHAN FIZIKAL SEKOLAH

Bil Jenis Jumlah Bil Jenis Jumlah
1. Bilik Pengetua 1 2. Bilik Cetak 1
3. Bilik GPK Pentadbiran 1 4. Bilik Guru 1
5. Bilik GPK HEM 1 6. Stor Sukan 2
7. Bilik GPK Kokurikulum 1 8. Garaj Kereta 30
9. Bilik Ketua Kerani 1 10. Bilik GKMP 4
11. Bilik Fail sekolah 1 12. Bilik Masakan PK 1
13. Pejabat 1 14. Bengkel SRT 1
15. Bilik Gerakan Pendeta Za’ba 1 16. Pondok Pengawal 1
17. Bilik mesyuarat utama 1 18. Bilik Koku 1
19. Bilik Darjah 25 20. Bilik Pendidikan Khas (Pejabat) 1
21. Makmal Komputer A (utama) 1 22. Bangunan Pendidikan Khas
23. Bilik Penyediaan Makanan PVMA 1 24. Rumah Pam Air 1 (5 kelas)
25. Bilik Cafe 1 26. Bilik Tandas Guru L 1
27. Makmal Sains 5 28. Bilik Tandas Guru P 2
29. Bengkel KH 5 30. Bilik PRS 2
31. Bilik Pendidikan Seni 1 32. Bilik Tandas Murid Lelaki L 1
1(3
33. Perpustakaan 1 34. Bilik Tandas Murid Lelaki P
tandas)
35. Bilik Tayang 1 36. Gelanggang Sepak Takraw 1 (4
37. Bilik PIBG/Disiplin 1 38. Padang Bola Sepak
39. Bilik Kaunseling 1 40. Padang Hoki tandas)
41. Makmal Bahasa 1 42. Padang Serbaguna/Dewan 1
1
43. Bilik PKBM Terbuka 1
45. Bilik SPBT 1 44. Gazebo 1
47. Surau 1 46. Dewan Terbuka
49. Bilik Matematik 1 48. Bilik Rawatan / Kesihatan 3
51. Kantin 1 50. Rumah Pengetua 1
53. Koperasi 1 52. Rumah Guru 1
1 54. Bilik Dobi Pendidikan Khas 1
2
1

20

DIREKTORI GURU SMK A

BIL NAMA JAWATAN
1. MAZLINA BINTI MOHAMMED PENGETUA
2. NOR AZIZAH BINTI ALIAS PENOLONG KANAN PENTADB
3. AHMAD GHAZALI BIN ALIAS PENOLONG KANAN HEM
4. FATIMAH BINTI TARMUDI PENOLONG KANAN KOKURIK
5. NOOR AZLAN BIN MUSLIN PENOLONG KANAN PENDIDIK
6. NOREHAN BINTI HARUN KETUA BIDANG BAHASA
7. FAUZILAH BINTI MAT HUSIN KETUA BIDANG KEMANUSIAAN
8. NORIHAN BINTI ISMAIL KETUA BIDANG SAINS DAN MA
9. ROHANA BINTI ABDUL WAHAB KETUA BIDANG TEKNIK & VOK
10. AHMAD APIZAN B. MOHAMED GURU KAUNSELING
11. ROSNANI BINTI SAARI GURU KAUNSELING
12. NARIZAN BIN JANTAN GURU AKADEMIK BIASA
13. ROHANA BINTI KARNO GURU AKADEMIK BIASA
14. ABDULLAH BIN AB WAHAB GURU PENDIDIKAN ISLAM
15. MD ISA BIN OTHMAN GURU AKADEMIK BIASA
16. RAZALI BIN KASAH GURU AKADEMIK BIASA
17. MOHD RASIDI BIN YUNUS GURU PENDIDIKAN ISLAM

21

ADE PUTRA 2021

BIRAN GRED GMAIL KPM NO. TELEFON
DG54 [email protected] 0136526330
KULUM DG52 [email protected] 0136477324
KAN KHAS DG52 [email protected] 0126025920
DG48 0193326604
N DG48 [email protected] 0129747901
ATEMATIK DG54 [email protected] 0133941242
KASIONAL DG52 [email protected] 0176888126
DG48 [email protected] 0192663715
DG52 [email protected] 0126360346
DG44 [email protected] 0136937319
DG44 [email protected] 0193265292
DG52 [email protected] 0103223136
DG52 [email protected] 0136814383
DG48 [email protected] 0192541032
DG48 [email protected] 0136382301
DG48 [email protected] 0126221535
DG48 [email protected] 0103223135
[email protected]

18. ROSLINDA BINTI AHMAD GURU AKADEMIK BIASA
19. HAMIDAH BINTI HASSAN GURU PERPUSTAKAAN DAN M
20. SALAMAH BT HASAN GURU AKADEMIK BIASA

SITI ERNESAH @ ANISAH BT ABD GURU AKADEMIK BIASA
21. RAHMAN GURU AKADEMIK BIASA
22. HOE SEE KHIM GURU AKADEMIK BIASA
23. NORMALIZAWATI BINTI RAHMAT GURU PENGURUSAN DATA/M
24. BADARUDIN BIN JAAFAR GURU MATA PELAJARAN MPV
25. BASHARIAH BINTI MALIK GURU PEND KHAS INTEGRASI
26. KHALIL BIN AWALUDIN GURU AKADEMIK BIASA
27. ZUNAIDAH BINTI DAUD GURU AKADEMIK BIASA
28. AMIZA SUZLIM BINTI ARIFFIN
GURU AKADEMIK BIASA
WAN HAMIDAH BT WAN GURU AKADEMIK BIASA
29. MAHMOOD GURU AKADEMIK BIASA
30. SAFIZAH BINTI ABDUL SOMAT
31. MOHD AMIRULLAH BIN MD RAWI GURU AKADEMIK BIASA
GURU PEND KHAS INTEGRASI
SITI HAJAR BINTI MOHAMED
32. HUSIN GURU AKADEMIK BIASA
33. ZURAIDA BINTI HAMZAH

MOHD HAZRULNIZAM BIN ZAINAL
34. ARIFIN

22

MEDIA DG48 [email protected] 0173205800
DG48 [email protected] 0172362793
MAKLUMAT DG48 [email protected] 0162135206
V / PVMA
DG48 [email protected] 0196292100
DG48 [email protected] 0126925311
DG48 [email protected] 0123627432
DG44 [email protected] 0108403577
DG44 [email protected] 0132077451
DG44 [email protected] 0103587784
DG44 [email protected] 0122221032
DG44 [email protected] 0199901904

DG44 [email protected] 0182687739
DG44 [email protected] 0176764130
DG44 [email protected] 0138393390

DG44 [email protected] 0197441300
DG44 [email protected] 0196129596

DG44 [email protected] 0194556534

35. NORA ZAKIAH BINTI NORUDDIN GURU AKADEMIK BIASA

36. MUHAMMAD ZAKI BIN KASIM GURU AKADEMIK BIASA

37. SITI NOOR AISAH BINTI JEMA'AT GURU AKADEMIK BIASA

GURU PEND KHAS INTEGRASI
38. NURAMIRAH BINTI MOHD KASIM (PEMBELAJARAN)

39. MOHD SHAFIE BIN KIDAM GURU PENDIDIKAN ISLAM

NUR FADZILAH BINTI MOHAMAD GURU PENDIDIKAN ISLAM
40. NOR

41. MUHAMMAD RAZALI BIN NORDIN GURU PENDIDIKAN ISLAM

42. NORZARINA BINTI KARIM GURU AKADEMIK BIASA

43. SITI NORLIZA BINTI ABDULLAH GURU MATA PELAJARAN TEKN

MOHD HAIRUL FAIZAL BIN GURU AKADEMIK BIASA
44. MOHAMED

45. ZARATULAILY BINTI ALI GURU MATA PELAJARAN TEKN

46. MOHD.RIZAL HADI BIN UMAR GURU PEND KHAS INTEGRASI

47. NORAZI BIN OMAR GURU AKADEMIK BIASA

48. NORSHARIDA BINTI ABD AZIZ GURU AKADEMIK BIASA

49. NORFAIZAH BINTI ZAKARIN GURU PEND KHAS INTEGRASI

50. NORIZQ FAIRUZ IZMIR BINTI ALI GURU PEND KHAS INTEGRASI

51. JAMEAH BINTI MOHD SALLEH GURU PEND KHAS INTEGRASI

52. MOHD FAIZAL BIN OMAR GURU AKADEMIK BIASA

23

DG44 [email protected] 0123538426
DG44 [email protected] 0194374426
DG44 [email protected] 0179517062

DG44 [email protected] 0173283872
DG44 [email protected] 0126066273

NIKAL (MPT) DG44 [email protected] 0132882754
DG44 [email protected] 0193160280
DG44 [email protected] 0196269691
DG44 [email protected] 0183749909

NIKAL (MPT) DG44 [email protected] 0127259681
DG44 [email protected] 0196928292
DG44 [email protected] 0122619737
DG44 [email protected] 0138818482
DG44 [email protected] 0189674567
DG44 [email protected] 0134316144
DG44 [email protected] 0195988214
DG42 [email protected] 0163628586
DG41 [email protected] 0136386128

53. NORHIDAYAH BINTI MD ZAIN GURU AKADEMIK BIASA

SITI MARIAM BINTI AHMAD GURU AKADEMIK BIASA
54. KASSIM GURU MATA PELAJARAN MPV
GURU AKADEMIK BIASA
55. NURUL FAREHAH HANIM BINTI ALI GURU AKADEMIK BIASA

56. NURAMANINA BINTI MANAP GURU PEND KHAS INTEGRASI

57. NORSAFRINA BINTI RAHMAN GURU AKADEMIK BIASA
GURU AKADEMIK BIASA
PUSPAALATHA A/P
58. PARAMASIVAM

MUHAMMAD FARESDZUAN BIN
59. ABD AZIZ

60. ROHANI BINTI AWALUDDIN

24

DG41 [email protected] 0172236644

V / PVMA DG41 [email protected] 0133582155
DG41 [email protected] 0176530448
DG41 [email protected] 0176363845
DG41 [email protected] 0137469831

DG41 [email protected] 0136562597

DG41 [email protected] 0194343232
DG34 [email protected] 0163776030

MINDA KECIL berbicara
tentang MANUSIA
MINDA SEDERHANA
berbicara berkaitan
PERISTIWA
MINDA BESAR berbicara
tentang IDEA

DIREKTORI AKP SM

BIL. NAMA NO. TELEFON

1. ASMAH BT OMAR 0123570084
2. NOORHAFIZAH BT HASSAN 0163892793
3. ROSLI BIN RAHMAT 0166114238
4. NORHAZANI BT SAMAD 0126104668
5. AHMAD KHAIRUDDIN BIN MOHD NOR 0147201243
6. MUHAMMAD FIKRI BIN RAZALI 01132248146
7. ROSMAWATI BINTI SAARI 0134037063
8. SALINA BINTI HUSIN 0167637756
9. ROSLINA BTE MAT ESA 0136470626
10. SURAYA BT MOHD TAWEL 01116154884
11. MUHAMMAD SHUKRI BIN KASIM 0126732690
12. ROSLAN BIN SABTU 0136384136
13. DORANI BIN JOHAN 0133294106
14. MOHD ISA BIN ABDUL GHANI 0103697043

25

MK ADE PUTRA 2021 GRED

JAWATAN N22
N19
KETUA PEMBANTU TADBIR N11
PEMBANTU TADBIR (P/O) C22
PEMBANTU OPERASI C19
PEMBANTU MAKMAL C19
PEMBANTU MAKMAL C19
PEMBANTU MAKMAL C19
PEMBANTU MAKMAL N19
PEMBANTU MAKMAL N19
PEMBANTU PENGURUSAN MURID (INTEGRASI) N19
PEMBANTU PENGURUSAN MURID (INTEGRASI) H11
PEMBANTU PENGURUSAN MURID (INTEGRASI) H11
PEMBANTU AWAM H11
PEMBANTU AWAM
PEMBANTU AWAM

PENGGAL PERSEKOLAHAN
BAGI NEGERI MELAKA TAHUN 2021

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI
2 3
CUTI AWAL TAHUN 10

01.01.2021-19.01.2021 19 1
8
20.01.2021 31.01.2021 8 2

01.02.2021 28.02.2021 17 5
1
01.03.2021 26.03.2021 20 7

JUMLAH HARI 45 1
12
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
3
27.03.2020 - 04.04.2021 9

05.04.2021 30.04.2021 20
01.04.2021 30.04.2021 15

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 16
13
29.05.2021 - 13.06.2021 12
25
14.06.2021 30.06.2021
9
01.07.2021 16.07.2021 5
20
JUMLAH HARI 8

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

17.07.2021 - 25.07.2021

26.07.2021 31.07.2021

01.08.2021 31.08.2021

01.09.2021 10.09.2021

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

11.09.2021 - 19.09.2021 9

20.09.2021 30.09.2021 9
20
01.10.2021 31.10.2021 19
8
01.11.2021 30.11.2021 56

01.12.2021 10.12.2021 21

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

11.12.2021 - 31.12.2021

26

JADUAL PEMBAYARAN GAJI BULANAN KAKITANGAN SEKTOR AWAM BAGI
TAHUN 2021

Bulan Tarikh Gaji Hari Catatan
Januari 25.01.2021 Isnin
Februari 09.02.2021 Selasa Tahun Baru Cina
18.03.2021 Khamis (12 &13 Februari 2021- Jumaat & Sabtu )
Mac
-

April 22.04.2021 Khamis -

Hari Raya Aidilfitri

(13 & 14Mei 2021 - Khamis & Jumaat)

Mei 06.05.2021 Khamis

Hari Pesta Keamatan

(30&31 Mei 2021 - Ahad & Isnin)

Jun 14.06.2021 Isnin Hari Gawai
Julai 14.07.2021 Rabu (1&2 Jun 2021- Selasa & Rabu)
Ogos 19.08.2021 Khamis
Hari Raya Haji
(20&21 Julai 2021 - Selasa & Rabu)

September 23.09.2021 Khamis

Oktober 25.10.2021 Isnin Hari Deepavali
November 25.11.2021 Khamis (4 November 2021 - Khamis)
Disember 20.12.2021
Isnin Hari Krismas
(25 Disember 2021 - Sabtu )

God be with you, be
happy and keep up the

rituos live

27

PENGURUSAN

DASAR PENGURUSAN

KOMITMEN GURU
Antara komitmen guru yang perlu diberikan perhatian ialah :

1. Panduan Perkhidmatan Cemerlang dan Tatasusila Profesion Perguruan hendaklah sentiasa menjadi panduan
dan amalan semua guru

2. Membaca dan memahami falsafah, matlamat dan objektif sekolah serta sentiasa berusaha untuk mencapai
objektif tersebut

3. Guru adalah satu profesion dan berusaha menjaga imejnya.
4. Melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan bertanggungjawab.
5. Anggaplah pelajar-pelajar yang diajar dan dididik sebagai ANAK SENDIRI dan AMANAH yang masa depan

mereka dipertanggungjawabkan kepada guru.
6. Sentiasa menunjukkan dan mengamalkan imej kepimpinan dinamis dan kecekapan menjalankan tugas.
7. Elakkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan tatasusila profesion perguruan seperti ponteng tugas,

pecah amanah, penyelewengan, cuai dan sebagainya.
8. Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia bekerjasama dengan semua anggota

masyarakat sekolah dan luar sekolah.

MENEPATI MASA ( MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL )
1. Semua guru mesti berada di sekolah sebelum 7.25 pagi pada hari sekolah dan bersedia menjalankan tugas di

kelas tepat jam 7.30 pagi. Bagi AKP mengikut masa terperingkat masing-masing.
2. Guru hendaklah mengunakan “ thumbprint “ bagi pengesahan tiba dan balik sekolah, pada setiap hari.
3. Menepati masa amat perlu untuk semua aktiviti tambahan yang dipertanggungjawabkan
4. Guru mestilah memasuki kelas pada masa yang ditetapkan. Lewat masuk kelas tanpa sebab yang munasabah,

dianggap sebagai lalai menjalankan tugas.
5. Guru-guru bertanggungjawab menanamkan semangat menepati masa dalam kalangan murid. Murid-murid

yang selalu datang lewat hendaklah dikenakan tindakan segera.
6. Guru-guru perlu mengisi waktu tidak mengajar dengan pengisian berfaedah dan termasuk waktu bekerja (SPI Bil

3/1981)

PAKAIAN DAN PERSONALITI

1. Guru hendaklah memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan yang ditetapkan (Pekeliling Ikhtisas Bil.
6/850) serta melambangkan disiplin dan imej profesion perguruan.

2. Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas di sekolah, majlis rasmi sekolah dan tugas rasmi di luar
sekolah.

3. Memakai pakaian sukan atau baju-T tidak dibenarkan semasa mengajar di kelas, mesyuarat sekolah dan majlis
rasmi sekolah.

4. Guru lelaki mestilah memakai tali leher sepanjang waktu bertugas rasmi kecuali dalam keadaan tertentu seperti
pengajaran PJK dan di bengkel.

5. Waktu mengajar Pendidikan Jasmani, guru-guru seharusnya berpakaian yang sesuai untuk bersukan dan berkasut
sukan.

6. Guru-guru wanita seharusnya berpakaian sopan, sesuai dan menutup aurat (bagi guru Islam) dan kasut bertutup
dan bertumit 1 inci.

7. Pakaian dan personaliti guru termasuk rambut hendaklah sentiasa keadaan kemas supaya menjadi contoh yang
baik kepada pelajar.

8. Pada hari Jumaat, guru lelaki Islam digalakkan memakai pakaian kebangsaan lengkap.

28

URUSAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN

1. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat perkhidmatan dan perjawatan bersama
Pembantu Tadbir (Perkhidmatan Dan Penjawatan ) yang meliputi aspek pelantikan, kursus induksi, pengesahan
jawatan, pergerakan gaji, rekod cuti dan sebagainya.

2. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat perkhidmatan dan perjawatan dalam Sistem
Maklumat Pengurusan Pendidikan (SSMP/e-Operasi/HRMIS) dan Sistem Maklumat Staf (SMS)

KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU BERTUGAS

1. Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas kecuali atas sebab-sebab perlu seperti
arahan daripada PPD / JPN atau hal-hal peribadi yang tidak dapat dielakkan.

2. Guru yang perlu keluar dalam masa bertugas hendaklah memaklumkan sendiri kepada Pengetua/wakilnya untuk
mendapatkan kebenaran.

3. Setelah mendapat kebenaran, guru perlu mengisi maklumat dalam Borang Pemohonan Keluar Dalam Waktu
Bertugas untuk pengesahan dan rekod Pengetua / wakilnya. Surat sokongan seperti surat panggilan mesyuarat
mestilah disertakan (jika ada).

URUSAN CUTI DAN TIDAK HADIR BERTUGAS

1. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan-arahan / pekeliling-pekeliling berkaitan
kebenaran berbagai jenis cuti dan tidak hadir bertugas.

2. Dalam keadaan biasa, guru layak mengambil cuti rehat 10 hari dengan syarat pemohonan cuti itu mestilah
dipohon terlebih awal dengan mengemukakan borang pemohonan cuti rehat dan mendapat kebenaran
pengetua/wakilnya.

3. Guru dan Staf yang hendak bercuti hendaklah mengemaskini data Hrmis masing-masing.
4. Guru yang sakit, perlu mendapat rawatan di hospital / klinik dan menyerahkan sijil sakit yang sah dari klinik /

hospital kerajaan / swasta kepada pengetua / wakilnya.
5. Jika tidak dapat hadir bertugas atas sebab-sebab kecemasan, guru mesti menghubungi sendiri kepada

pengetua / wakilnya melalui telefon dengan segera sebelum pukul 7.00 pagi pada hari berkenaan.
6. Guru yang mendapat cuti tanpa rekod, perlu mengemukakan surat kebenaran cuti tanpa rekod dari pihak yang

memberikan cuti itu untuk pengesahan pengetua / wakilnya dan mengemukakan borang tersebut yang telah
dilengkapkan. Pemohonan ini akan dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Melaka untuk kelulusan /
pengesahan. [ Cuti Tanpa Rekod akan diluluskan oleh Jabatan Pendidikan ]
6. Bagi guru wanita yang akan cuti bersalin, perlu mengemukakan Borang Cuti Bersalin yang kemaskini bagi tujuan
rekod dan rujukan perkhidmatan.
Nota : Guru wanita yang akan cuti bersalin dikehendaki :

• Menyediakan bahan-bahan pembelajaran seperti kertas-kertas nota / latihan / latih tubi untuk diberikan
kepada pelajar dalam tempoh cuti bersalin. Bahan yang telah disediakan hendaklah diserahkan
kepada GPK untuk tindakan.

• Memberitahu pengetua / setiausaha peperiksaan dalaman jika cuti bersalin bertindih dengan waktu
peperiksaan supaya urusan peperiksaan seperti kertas soalan, skema jawapan dan sebagainya dapat
diuruskan.

• Memberitahu pengetua / wakilnya tentang Guru Pengganti jika menjadi Guru Kelas.
• [ Maklumat lanjut tentang cuti, sila rujuk Lampiran Pekeliling ]

FAIL REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR (Google Classroom) – SPI BIL 3/1999

1. Fail Rekod Mengajar adalah penting berkaitan dengan tugas/tanggungjawab guru di sekolah juga merupakan
dokumen rasmi dan hendaklah sentiasa dikemaskinikan.

29

2. Maklumat-maklumat dalam Fail Rekod Mengajar hendaklah dikemaskinikan dari semasa ke semasa yang meliputi
:
• Butiran diri
• Jadual waktu persendirian / kelas
• Sukatan pelajaran
• Rancangan pelajaran tahunan, dan harian.
• Ujian / peperiksaan
• Soalan ujian / peperiksaan.
• Maklumat lain yang perlu.

1. Fail Rekod Mengajar mesti dihantar/dimuatnaik ke Laman GC untuk penyeliaan pengetua / wakilnya pada
setiap hari Ahad sebelum / pada 6.00 petang

2. Fail Rekod Mengajar akan digunakan untuk tujuan rekod dan pencerapan pengajaran-pembelajaran di bilik
darjah. Fail Rekod Mengajar wajib diserahkan kepada pengetua / wakilnya pada hari terakhir persekolahan
untuk tujuan rekod, simpanan dan pemantauan ( jika ada ).

JADUAL KEDATANGAN MURID ATAS TALIAN

1. Kehadiran hendaklah di ‘key-in’ / diisi dalam sistem APDM sebelum pukul 9.00 pagi oleh semua guru tingkatan.
2. Jika guru tingkatan tidak hadir, tanggungjawab tersebut diambil alih oleh penyelaras tingkatan.

PENGGUNAAN HARTA BENDA SEKOLAH

1. Guru bertanggungjawab menjaga alatan atau harta benda sekolah dan menggunakannya dengan betul
mengikut peraturan-peraturan semasa menggunakannya di sekolah.

2. Penggunaan / pinjaman alatan / harta benda sekolah hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran guru
penjaganya dan pinjaman / penggunaan / pulangan hendaklah direkodkan.

3. Alatan / harta benda sekolah yang dipinjam / diguna hendaklah dipulangkan dengan segera.
4. Guru mesti memaklum dan mengganti / membaiki kerosakan alatan / harta benda sekolah yang dipinjam /

digunakan.
5. Guru tidak dibenarkan membawa balik alatan / harta benda sekolah ke rumah untuk kegunaan peribadi.

PEMBELIAN ALAT DAN PERKAKAS SEKOLAH

1. Guru tidak dibenarkan membeli alatan/barang sekolah menggunakan akaun sekolah tanpa kebenaran bertulis
daripada Pengetua/GPK/GKMP melalui nota minta dan invois

2. Setelah mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua, guru berkenaan boleh mengisi borang pesanan (LO).
3. Segala pesanan yang tidak mengikut SOP kewangan adalah di luar peraturan sekolah dan sekolah tidak

bertanggungjawab ke atasnya.

MENGHADIRI TAKLIMAT DAN MESYUARAT

1. Guru wajib menghadiri taklimat/mesyuarat yang diadakan oleh Pengetua/wakilnya/jawatankuasa-jawatankuasa
di peringkat sekolah.

2. Jika tidak dapat menghadiri taklimat / mesyuarat atas sebab tertentu, guru perlu memberitahu Pengetua dengan
mengemukakan alasan bertulis / lisan.

3. Semua mesyuarat di peringkat sekolah hendaklah dijalankan secara profesional dan teratur.

MENINGGALKAN NEGERI / NEGARA

30

1. Kakitangan yang hendak meninggalkan Malaysia hendaklah memohon dan mengikut peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan oleh JPN ( Unit Perjawatan dan Perkhidmatan).

DISIPLIN KELAS / SEKOLAH

1. Semua guru adalah guru disiplin. Oleh itu setiap guru bertanggungjawab kepada masalah disiplin sekolah, bukan
urusan pengetua atau guru disiplin semata-mata.

2. Guru mesti memastikan kelas berada dalam keadaan bersih dan kondusif sebelum pdp. Guru dilarang
membaca akhbar, majalah atau menggunakan HP untuk tujuan peribadi di dalam kelas kecuali untuk pdpc.

3. Guru seharusnya berdiri sewaktu mengajar secara formal. Duduk di kerusi sambil mengajar adalah dilarang
kecuali kerana sebab-sebab kesihatan yang mesti dilaporkan kepada Pengetua terlebih dahulu.

4. Kawasan sekolah diisytiharkan kawasan Larangan Merokok bagi semua guru dan orang awam.
5. Guru perlu berada di dalam kelas waktu Pdpc masing-masing.

WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan Kementerian Pendidikan,
Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan jadual waktu.

2. Guru yang mengajar mesti berada di dalam kelas atau di tempat mengajar seperti makmal sains mengikut
jadual waktu yang ditetapkan.

3. Guru tidak dibenarkan membuat kerja-kerja lain seperti menaip soalan peperiksaan, membaca akhbar dan
sebagainya dalam masa pengajaran dan pembelajaran.

4. Guru tidak boleh meninggalkan kelas dan murid kecuali atas sebab-sebab tertentu seperti dipanggil oleh
Pengetua.

5. Guru bertanggungjawab memastikan dan mendapatkan maklumat kehadiran semua murid sebelum
memulakan pengajaran dan pem-belajaran di kelas.

6. Guru bertanggungjawab memastikan murid tidak keluar dari kelas semasa pengajaran dan pembelajaran
dijalankan kecuali atas sebab-sebab yang penting.

7. Keselamatan murid dalam waktu pengajaran dan pembelajaran adalah tanggungjawab guru.
8. Guru mesti sentiasa ingat bahawa waktu luang (free period) adalah masa bekerja dan perlu digunakan dengan

cara yang betul seperti memeriksa buku latihan murid.
9. Loceng akan berbunyi mengikut waktu yang ditetapkan.

JADUAL GURU GANTI ( RELIEF )

1. Guru dikehendaki mematuhi jadual ganti dan berada di kelas sebagaimana diarahkan Pengetua / wakilnya.
2. Jadual ganti dianggap sebagai waktu kerja / mengajar dan menjalankan proses P&P jika bertugas di kelas yang

guru berkenaan mengajar sesuatu mata pelajaran.
3. Jika diarah mengajar di sesuatu kelas bagi menggantikan guru cuti bersalin, guru berkenaan hendaklah

mematuhi arahan tersebut. Proses PDPC hendaklah direkodkan dalam e-Rekod Mengajar.

SURAT-SURAT PEKELILING / ARAHAN

1. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan pekeliling Kementerian
Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD.

2. Surat arahan / salinannya yang diberikan kepada guru hendaklah dibaca, difahami dan diambil tindakan
sewajarnya. Urusan surat menyurat rasmi sekolah hendaklah menggunakan sistem fail surat menyurat sekolah.

3. Apabila diarah melaksanakan sesuatu tugas, guru hendaklah melaksanakan sendiri tugas tersebut. Guru yang
terlibat tidak dibenarkan mengarahkan orang lain melaksanakan tugas tersebut bagi pihak dirinya.

4. Jika sesuatu tugas terpaksa diserahkan kepada orang lain atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan dan
dipersetujui oleh pihak yang menggantikannya, Pengetua / wakilnya hendaklah diberitahu secara bertulis.

5. Guru bertanggungjawab melaksanakan sendiri tugas-tugas yang diper-tanggungjawabkan kepadanya oleh

31

pengetua seperti memungut wang, memegang kunci khas dan sebagainya.
6. Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh pengetua dengan betul,

sempurna, mengikut peraturan dan menepati waktu.

PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN BUKU MURID

1. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan Kementerian Pendidikan, Jabatan
Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan dengan pencerapan PdPc dan penyeliaan buku pelajar.

2. Pencerapan dan penyeliaan dilaksanakan oleh Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP.
3. Pencerapan PdPc akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
4. Penyeliaan buku latihan murid dibuat secara berjadual. Guru diminta menyerahkan buku murid pada masa

ditetapkan kepada GPK dan GKMP.

PENDAFTARAN KEMASUKAN / PERTUKARAN PELAJAR

Pendaftaran Kemasukan.

Guru kelas bertanggungjawab:

• Merekodkan kemasukan dan semua butiran pelajar dalam Buku Pendaftaran Sekolah dan Register kelas.
• Menyemak semua dokumen pelajar dan maklumat yuran disertakan dari sekolah asal. Kemukakan surat

kepada pengetua sekolah asal melalui pengetua sekolah jika dokumen dan maklumat yuran tidak
disertakan / tidak lengkap.
• Guru kelas perlu memastikan maklumat peperiksaan jika pelajar berada di tingkatan 3 & 5. Maklumkan
setiausaha peperiksaan PBD / SPM untuk tindakan selanjutnya.

Pendaftaran Pertukaran
Guru kelas bertanggungjawab memastikan bahawa:
• Pengesahan pertukaran hanya diterima atas permintaan ibu bapa/penjaga yang datang sendiri
membuat permohonan ke sekolah.
• Guru kelas hendaklah menyediakan dokumen pertukaran, dokumen-dokumen pelajar, maklumat
bayaran yuran dan maklumat peperiksaan .
• Guru kelas hendaklah memaklumkan perihal pertukaran pelajar kepada setiausaha peperiksaan dan
guru SPBT bagi diambil tindak ikut selanjutnya jka terdapat perkara-perkara yang belum selesai.

1. Melaksanakan arahan pengetua/wakilnya dari semasa ke semasa berhubung kemasukan pertukaran murid.
2. Semasa borang pemohonan pertukaran dan kemasukan pelajar mesti disahkan/di tandatangani oleh

Pengetua.

BILIK DARJAH / KELAS

1. Sebelum memulakan pengajaran, guru bertanggungjawab menentukan dahulu bilik darjah bersih dan ceria
dengan kerusi meja pelajar tersusun rapi.

2. Guru waktu terakhir bertanggungjawab memastikan pintu bilik darjah ditutup selepas tamat waktu
persekolahan.

PELAWAT

1. Semua pelawat mesti mendaftar untuk mendapat surat kebenaran serta pas pelawat di pondok pengawal dan
melapor diri di pejabat sekolah.

2. Orang luar termasuk jurujual tidak dibenarkan berjumpa guru dan pelajar tanpa mendapat kebenaran Pengetua.
3. Guru hendaklah mengarahkan orang luar yang hendak berjumpa guru atau pelajar mendapat kebenaran

Pengetua terlebih dahulu jika kebenaran belum diperolehi.

32

4. Orang luar/Pelawat termasuk ibu bapa atau penjaga dilarang berjumpa guru atau pelajar semasa proses
pengajaran dan pembelajaran.

PUNGUTAN YURAN PERSATUAN / KELAB / BADAN BERUNIFORM / KELAS
1. Semua pungutan hendaklah direkodkan dalam akaun kewangan unit.
2. Guru penasihat/unit hendaklah sentiasa menyemak dan mengesahkan maklumat kewangan unit berkenaan.
3. Wang pungutan daripada ahli unit hendaklah disimpan oleh guru dan tidak boleh disimpan oleh pelajar.

MENYEMAK DAN MEMERIKSA BUKU MURID.
1. Guru wajib menyemak dan memeriksa buku pelajar selepas memberi nota, latihan dan tugasan bagi

memastikan pelajar membuat tugas yang diberikan. Buku-buku tersebut hendaklah dikembalikan dengan
segera
2. Guru hendaklah mencatatkan tandatangan, tarikh, markah/gred/kata-kata perangsang/nasihat atau komen.
3. Guru hendaklah mengarahkan pelajar membuat pembetulan kepada kesalahan yang dlakukan dan hendaklah
disemak oleh guru.
4. Guru tudak dibenarkan menyuruh pelajar menghantar buku untuk tujuan semakan pada waktu P&P . Minta
pelajar menghantar pada waktu rehat atau waktu tamat persekolahan hari berkenaan.

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
1. Semua guru diwajibkan hadir perhimpunan rasmi sekolah.
2. Perhimpunan rasmi sekolah diadakan pada setiap hari Isnin 7.40 pagi hingga 8.10 pagi di Dewan Iltizam.
3. Guru bertugas pada minggu tersebut bertanggungjawab memastikan perhimpunan berjalan mengikut prosedur

yang ditetapkan. Lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya, SMK Ade Putra versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
akan dinyanyikan.
4. Guru bertugas minggu lepas hendaklah memberikan laporannya semasa perhimpunan.
5. Tatacara perhimpunan rasmi sekolah ialah nyanyian lagu rasmi, laporan guru bertugas minggu lepas, ucapan
guru bertugas minggu ini dan ucapan rasmi Pengetua atau wakilnya.
6. Perhimpunan rasmi kokurikulum diadakan pada hari Rabu. Semua guru diwajibkan hadir. Perhimpunan ini
dikendalikan oleh pengawas. Murid dikehendaki memakai pakaian unit uniform masing-masing.

BANTUAN / LAWATAN LUAR
1. Kebenaran pengetua hendaklah diperolehi jika seseorang guru ingin :-

1.1 mendapatkan khidmat orang luar untuk sesuatu tugas di sekolah
1.2 menjemput penceramah luar atau murid lain ke sekolah ini
1.3 membuat sebarang lawatan yang dirancangkan
2. Mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk setiap kegiatan di para 1 beserta kertas kerja.

KEWANGAN
1. Pegawai kerani telah diberi kebenaran membantu menguruskan kewangan sekolah dan menyimpan rekod

kewangan untuk tujuan audit.

33CARTA ORGANISASI TADBIR URUS SMK ADE

PN MAZLINA
PE

PN HJH NOR AZIZAH BINTI ALIAS EN AHMAD GHAZALI BIN ALIAS
GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID

PN ROHANA BINTI ABDUL WAHAB PN HJH NOREHAN BINTI HARUN
GKMP TEKNIK & VOKASIONAL GKMP BAHASA

34

E PUTRA, 78300 MASJID TANAH, MELAKA 2021

A BINTI MOHAMMED
ENGETUA

HJH FATIMAH BINTI TARMUDI TN HJ NOOR AZLAN BIN MUSLIN
GPK KOKURIKULUM GPK PENDIDIKAN KHAS

PN HJH FAUZILAH BINTI MAT HUSIN HJH NORIHAN BINTI ISMAIL
GKMP KEMANUSIAAN GKMP SAINS & MATEMATIK


Click to View FlipBook Version