The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by The Master, 2022-05-28 12:35:48

SAR2564@TUPY_E-Book

SAR2564@TUPY_E-Book

Keywords: SAR2564@TUPY_E-Book

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน

ตามพระราชบัญญตั กิ ารศึกษาแหง่ ชาติ พ.ศ. 2542 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕42 และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษา
มภี าระหนา้ ที่ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเ้ ป็นไปตามความมงุ่ หมายและหลักการของการจัดการศึกษา
และกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี พร้อมจัดสง่ รายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและรองรบั การประเมนิ คุณภาพภายนอก นนั้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหาร
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อันประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและรับรอง
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการประเมนิ คุณภาพภายในของสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีมติในที่ประชุม
เป็นเอกฉันทใ์ ห้ความเห็นชอบดังนี้

1. ให้การรับรองรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

2. ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกยี่ วขอ้ งและเปดิ เผยตอ่ สาธารณชน

3. ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ นำผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2564
ไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษาในปกี ารศึกษา 2565 ตอ่ ไป

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
 เห็นชอบ
 ไมเ่ หน็ ชอบ

(นายวีระชัย คลา้ ยทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน
โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

บทสรปุ ผูบ้ รหิ าร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ตั้งอยู่เลขที่ 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีบุคลากรทั้งหมด
จำนวน 97 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครูผู้สอน จำนวน 76 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 5 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และลูกจา้ งช่วั คราว จำนวน 11 คน ไดด้ ำเนนิ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
ด้วยการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประชุมประเมินคุณภาพภายใน
และรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีการจัดส่ง
รายงานผลการประเมนิ ตนเองให้แก่หนว่ ยงานต้นสังกัด หนว่ ยงานทีเ่ ก่ยี วข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ดว้ ยการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้อยู่ในรูปเล่มรายงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่าน QR Code
และเผยแพรผ่ ่านทางเวบ็ ไซต์ของโรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ (www.tupy.ac.th)

ด้านผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ยานนาเวศ มผี ลการประเมนิ ภาพรวม อยู่ใน ระดบั ยอดเยีย่ ม โดยมผี ลการประเมนิ ในแตล่ ะมาตรฐาน ดงั น้ี

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ คา่ เปา้ หมาย ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยี น ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ ยอดเยีย่ ม ยอดเย่ียม

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเี่ น้นผเู้ รยี นเป็นสำคัญ ยอดเยยี่ ม ยอดเยยี่ ม

ผลการประเมนิ ตนเองในภาพรวม ยอดเย่ียม

ดา้ นข้อมลู หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองและแสดงถงึ ความภาคภูมใิ จของสถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับ
กรงุ เทพมหานคร “ระดบั ดเี ย่ียม” จากมูลนธิ ิครอบครวั พอเพียง ได้รับเกยี รตบิ ัตรเชิดชูเกยี รติพร้อมเข็มกลัดทอง “ปิยชนน์
คนการศึกษา” ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยนายปรเวธฎ์ เกษมโชค (ผู้อำนวยการโรงเรยี น) ได้รับรางวลั ยกย่องเชิดชเู กียรติ “รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาผู้ปฏบิ ัติหน้าท่ดี ีเด่น” จากสมาคมรองผอู้ ำนวยการโรงเรียนมธั ยมศกึ ษาแหง่ ประเทศไทย และรางวลั “ครุ ชุ น
คนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2 โดยนางสาวสุทธินี แก้ววิไล (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน,
ถว้ ยรางวลั ชนะเลศิ อนั ดับ 1 ประเภทท่ารำ, รางวัลโค้ชยอดเย่ยี มและรางวัลทมี ยอดเยี่ยม 1 รางวลั จากการแข่งขันกีฬา
เทควันโด “TUNNARA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP” ครั้งที่ 3 ณ ศูนยก์ ารค้าเดอะพาลาเดยี ม เวิลด์ กรงุ เทพมหานคร

ด้านความโดดเด่นของสถานศึกษา โรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)
มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 แบบบูรณาการ
ผ่านโปรแกรมท่ีมีประสิทธภิ าพ เช่น Ms. Teams และ Google Classroom ช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ได้สะดวกจากทุกท่ี
และทกุ เวลา ทั้งในรปู แบบ On-Site, Online และ On Hand

ด้านแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เตรียมนำผล
การประเมินภายในสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการสอน
ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดทำแผนผังทางเดินเอกสาร (Document Flowcharts) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิ าพในการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้ดยี ่ิงขนึ้

คำนำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ยานนาเวศ เล่มนี้ เป็นการสรุปผลของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอันสะท้อนถึงคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน อันประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และกระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผู้เรียนเปน็ สำคัญ ตลอดจนผลการวเิ คราะห์จดุ เด่น จุดควร
พัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา และเพ่อื รองรบั การประกันคุณภาพภายนอก

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครูอาจารย์
ที่ได้กรุณาส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
หวงั วา่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

(นายปรเวธฎ์ เกษมโชค)
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

สารบัญ

หน้า
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพน้ื ฐานของสถานศกึ ษา.......................................................................................................................1

1. ข้อมลู ทว่ั ไป..................................................................................................................................................1
2. ขอ้ มูลบคุ ลากร............................................................................................................................. .................4
3. ข้อมูลนักเรยี น..............................................................................................................................................6
4. ข้อมูลการใช้แหล่งเรยี นรูภ้ ายในและภายนอกสถานศึกษา...........................................................................7
5. ขอ้ มูลผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาระดบั สถานศึกษา..........................................................................9
6. ขอ้ มูลผลการประเมินคณุ ภาพภายนอกรอบสาม........................................................................................14
7. ขอ้ มลู เกียรติยศและผลงานดเี ดน่ ของสถานศึกษา.......................................................................................15
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา........................................................................................................25
1. มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผูเ้ รียน.............................................................................................................25
2. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ....................................................................................44
3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..................................................50
4. สรปุ ผลการประเมินในภาพรวม..................................................................................................................55
สว่ นท่ี 3 สรปุ ผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการชว่ ยเหลือ...................................................................56
1. จดุ เด่น............................................................................................................................. ...........................56
2. จุดควรพฒั นา............................................................................................................................. ................58
3. แนวทางการพฒั นาในอนาคต.....................................................................................................................59
4. ความต้องการการชว่ ยเหลือ........................................................................................................................ 59
สว่ นที่ 4 ภาคผนวก.....................................................................................................................................................60
1. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกนั คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖4...........61
2. ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖4.................63
3. คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนนิ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564..........66
4. คำส่ังแตง่ ตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิ คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4.........80
5. คำสง่ั แตง่ ตงั้ คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองรายงานการประเมินตนเองของครผู ู้สอน (T-SAR)………81
6. เคร่ืองมอื การประเมินผลและตรวจสอบคณุ ภาพภายในของสถานศึกษา……………………………………………..82
7. เกณฑ์สำหรบั การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา………………………………………………………….94
8. ภาพประกอบการดำเนนิ งานประกันคุณภาพภายใน……………………………………………………………………..109
9. คำรบั รองรายงานการประเมินคณุ ภาพภายในสถานศึกษา……………………………………………………………..121

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกี ารศึกษา ๒๕๖4

สว่ นที่ 1 ข้อมูลพ้นื ฐานของสถานศึกษา

1. ขอ้ มูลทั่วไป

ช่อื สถานศกึ ษา โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ตราประจำโรงเรยี น พระเก้ยี วนอ้ ย
อกั ษรย่อโรงเรียน ต.อ.พ.ย.
วันสถาปนาโรงเรยี น 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
ผูก้ อ่ ต้งั โรงเรียน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ประเภท สหศกึ ษา
ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญ่
ระดบั ช้ันที่เปดิ สอน ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
เขตสาทร ประกอบด้วย 3 แขวง
เขตพืน้ ทีบ่ รกิ าร ได้แก่ แขวงยานนาวา แขวงทุ่งวัดดอน และแขวงทงุ่ มหาเมฆ
สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษากรุงเทพมหานคร เขต 2
เขตพน้ื ที่การศกึ ษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สงั กัด หลวงพ่อสุโขทยั ชยั มงคล
พระพทุ ธรปู ประจำโรงเรียน ประพฤติดี เรยี นดี มสี จั จะ อุตสาหะ กตญั ญู รูเ้ หตุผล
คตพิ จนโ์ รงเรยี น ตน้ ราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำโรงเรยี น สชี มพู – น้ำเงนิ
สีประจำโรงเรยี น คณะประดู่ - สีแดง
คณะพิกลุ - สเี ขียว
สปี ระจำคณะ คณะหางนกยูง - สสี ้ม
คณะอนิ ทนิล - สมี ่วง
เพลงประจำโรงเรียน เพลงมารช์ เตรยี มอุดมศึกษาพัฒนาการ
เพลงขวัญใจพระเก้ียวนอ้ ย
สถานทตี่ ้งั เพลงลาแล้วราชพฤกษ์
เลขที่ 146 ถนนสาธปุ ระดิษฐ์ แขวงท่งุ วดั ดอน
เบอรโ์ ทรศัพท์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรสาร 0-2211-0942
เว็บไซต์ 0-2674-9114
อีเมล www.tupy.ac.th
[email protected]

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 1

ปรัชญา (Philosophy) ความเปน็ เลศิ ทางวิชาการและคณุ ธรรม
วิสยั ทศั น์ (Vision)
พนั ธกิจ (Mission) โรงเรยี นเตรียมอุดมศึกษาพฒั นาการ ยานนาเวศ
เปา้ ประสงค์ (Goals) จดั การศกึ ษาให้ผ้เู รยี นมีคณุ ภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย
สภุ าษิตโรงเรียน (Proverb)
เอกลักษณ์ (Identity) 1. สง่ เสริมให้ผูเ้ รียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทว่ั ถงึ และเต็มศักยภาพ
อตั ลักษณ์ (Image) 2. สง่ เสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจรยิ ธรรม มีคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ประวตั ิการก่อต้งั โรงเรียน คา่ นยิ มหลกั ของคนไทย 12 ประการ และลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. พฒั นาครูและบคุ ลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชพี
4. พฒั นาระบบการบริหารจัดการศกึ ษาท่ีเนน้ การมีสว่ นรว่ ม

ในการสนบั สนนุ การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภบิ าล

ผู้เรยี นมคี วามรูค้ ู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21

ยาทิสํ วปปฺ เต พีชํ ตาทสิ ํ ลภเต ผลํ
“หวา่ นพืชเชน่ ไร ยอ่ มได้ผลเชน่ นัน้ ”

กตญั ญู เชิดชูสถาบัน

คนดี ศรี ต.อ.พ.ย.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เดิมชื่อ โรงเรียนยานนาวา
โดย กระทรวงศกึ ษาธิการได้จดั ซื้อท่ีดินแปลงหน่ึง โฉนดที่ดินเลขที่ 3958 มีพื้นที่จำนวน 8
ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา จากนางแจ่ม เพชรรัตน์ และนายขัน ว่องไว เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม
พ.ศ. 2501 ด้วยเงิน ก.ศ.ส. จำนวน 982,810 บาท เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนระดับ
มธั ยมศึกษา ประเภทสหศึกษาในวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 และวนั ท่ี 19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2501 จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญ
ศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ ใชช้ อื่ ว่า "โรงเรยี นยานนาวา" ตำบลทงุ่ วัดดอน อำเภอยานนาวา
จังหวัดพระนคร ใช้อักษรย่อว่า “ย.น.” เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2501 นายจรัส
ธรรมพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งจาก กรมวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
(คนแรก) มีครู จำนวน 7 คน มีนักการภารโรง จำนวน 2 คน เปิดทำการสอน เมื่อวันท่ี 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (จึงถือว่า วนั ที่ 10 กรกฎาคม เปน็ วนั สถาปนาโรงเรยี น) และเปดิ รับ
นักเรียนชายและหญงิ ที่จบช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 4 เขา้ ศกึ ษาตอ่ ในระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1
โดยมีอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน (เปิดเป็นห้องเรียน 10 ห้อง และห้อง
หัตถศึกษา 2 ห้อง) มีบ้านพักครู 1 หลัง จำนวน 2 ห้อง มีบ้านพักภารโรง 1 หลัง มีห้อง
สขุ าภบิ าล 1 หลัง และมีนกั เรียนเข้าศกึ ษาตอ่ ในระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ จำนวน 416 คน

ต่อมาเมื่อวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2514 ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ไดอ้ นมุ ตั ิใหเ้ ปล่ยี นชือ่ เป็น "โรงเรียนยานนาเวศวทิ ยาคม"
เพื่อหลีกเลีย่ งความสบั สนในชือ่ โรงเรียน ที่ไปเหมอื นกับโรงเรยี นเทศบาลวดั ยานนาวา และใน
ปกี ารศกึ ษาน้ี โรงเรียนได้ขยายชน้ั เรยี น ในระดับช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 1 ถงึ 3 เปน็ ระดับชั้นละ
10 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนกวิทยาศาสตร์ 4 ห้องเรียน แผนกศิลปะ 4
ห้องเรียน รวมทั้งหมดเปน็ 38 ห้องเรยี น มีครู 70 คน มีนักเรียน 1,647 คน และมีนักการ
ภารโรง 9 คน

เมอ่ื วนั ที่ 10 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2563 นายสชุ าติ กลัดสุข ผูอ้ ำนวยการสำนกั งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ลงนามในประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธั ยมศึกษา เขต 2 ประกาศให้โรงเรยี นยานนาเวศวทิ ยาคม เปลย่ี นชอ่ื เปน็ “โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ” ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างเครือขา่ ยทางวิชาการที่เขม้ แข็ง เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของครูและผู้เรียน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารและการจัด
การศึกษาที่ดี โดยมี นายรื่น หมื่นโกตะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในขณะน้ัน
และมี นายปรเวธฎ์ เกษมโชค ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการโรงเรยี น ในปัจจุบัน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 2

แผนที่ต้ังสถานศกึ ษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
เลขท่ี 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนผังบริเวณโรงเรียน

หมายเลข ๑ อาคาร ๑ หมายเลข ๒ อาคาร ๒
หมายเลข ๓ อาคาร ๓ หมายเลข ๔ อาคารปฏบิ ัตกิ าร
หมายเลข ๕ ห้องสำนักงานกลุ่มบรหิ ารงานบุคคล หมายเลข ๖ ศาลาหลวงพ่อสุโขทยั ชัยมงคล
หมายเลข ๗ ศาลาสบายใจ หมายเลข ๘ ห้องประชาสัมพันธ์
หมายเลข ๙ ห้องพยาบาลและรา้ นค้าสวัสดิการ หมายเลข ๑๐ เวทีกลาง
หมายเลข ๑๑ เสาธงโรงเรยี น หมายเลข ๑๒ ศาลพระภมู ิ
หมายเลข ๑๓ อาคารบา้ นพกั หมายเลข ๑๔ อาคารบ้านพัก
หมายเลข ๑๕ หอ้ งนอนครเู วรกลางคนื หมายเลข ๑๖ ห้องน้ำนักเรยี นชาย
หมายเลข ๑๗ หอ้ งนำ้ นักเรยี นหญงิ
หน้า 3
รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564)

2. ขอ้ มูลบคุ ลากร

2.1 ข้อมลู ผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา

ลำดับที่ รายชื่อ ระยะเวลา ตำแหนง่
อาจารยใ์ หญ่
1 นายจรสั ธรรมพนั ธ์ 30 เม.ย. 2501 - 1 ต.ค. 2507 อาจารยใ์ หญ่
อาจารย์ใหญ่
2 นายมนสั นิจโภค 26 ต.ค. 2507 - 1 เม.ย. 2509 อาจารย์ใหญ่
อาจารยใ์ หญ่
3 นายสุด สุวรรณาคินทร์ 17 พ.ค. 2509 - 2 พ.ย. 2509 อาจารยใ์ หญ่
ผอู้ ำนวยการ
4 นายชน้ื เรืองเวช 7 ธ.ค. 2509 - 30 พ.ย. 2516 ผอู้ ำนวยการ
ผอู้ ำนวยการ
5 นางนงั คร คชะสุต 22 พ.ย. 2516 - 30 ก.ย. 2517 ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
6 นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ 15 พ.ย. 2517 - 30 ก.ย. 2520 ผู้อำนวยการ
ผูอ้ ำนวยการ
7 นางสาวสมศรี ดวงพัตรา 29 ธ.ค. 2520 - 6 ม.ค. 2523 ผู้อำนวยการ
ผอู้ ำนวยการ
8 นายนพคุณ ทรงชาติ 9 พ.ค. 2525 - 1 ต.ค. 2529 ผอู้ ำนวยการ
ผู้อำนวยการ
9 นายเชาวน์ สาลฉี ัน 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2535 ผอู้ ำนวยการ
ผู้อำนวยการ
10 นายดำรง อโนภาส 29 ต.ค. 2535 - 4 พ.ย. 2537 ผู้อำนวยการ

11 นายสมพงษ์ ปุยพลทัน 4 พ.ย. 2537 - 30 ก.ย. 2539

12 นายเพ็ญศักดิ์ เรอื นใจมน่ั 3 ธ.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2541

13 นายประมวญ บญุ ญพาพงศ์ 24 ธ.ค. 2541 - 6 พ.ย. 2543

14 นายอดุ ม พรมพนั ธ์ใจ 6 พ.ย. 2543 - 25 ต.ค. 2544

15 นายมานพ นพศริ ิกลุ 25 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546

16 นางสาวปทั มรัตน์ เต็มพทิ ักษ์ 1 ต.ค. 2546 - 29 ต.ค. 2549

17 นายบุญฤทธ์ิ รุง่ เรอื ง 30 ต.ค. 2549 - 14 ส.ค. 2556

18 นายสุรศกั ด์ิ การุญ 1 ม.ี ค. 2557 – 8 พ.ย. 2559

19 นายรนื่ หม่นื โกตะ 22 พ.ย. 2559 – 30 ก.ย. 2563

20 นายปรเวธฎ์ เกษมโชค 22 ต.ค. 2563 - ปัจจบุ ัน

คณะผูบ้ รหิ ารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒั นาการ ยานนาเวศ (ปัจจบุ ัน)

นายปรเวธฎ์ เกษมโชค
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

นางสาวสทุ ธนิ ี แก้ววไิ ล นายอภิชาติ ลำภูพนิ จิ พงศ์ นายภาคภมู ิ ทองลาด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ รองผู้อำนวยการกลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ รองผู้อำนวยการกลมุ่ บริหารงานบคุ คล

และรองผู้อำนวยการกล่มุ บรหิ ารทว่ั ไป

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 4

2.2 ขอ้ มูลระดับวฒุ กิ ารศกึ ษาสูงสุดของบคุ ลากรและจำนวนบคุ ลากรทั้งหมด

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทัง้ หมดของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

บคุ ลากร ผู้บริหาร ครปู ระจำการ ครูอตั ราจา้ ง เจ้าหน้าทสี่ ำนกั งาน ลกู จ้างประจำ ลูกจ้างชวั่ คราว
ชาย หญงิ
เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
74
จำนวน 3 1 22 43 4 7 1 4 4 -
(คน) 11

รวม 4 65 11 5 4

รวม 100
ท้งั หมด

ตารางแสดงระดบั วุฒกิ ารศึกษาสงู สดุ และวิทยฐานะของผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา

ผู้บริหาร จำนวน (คน) ปริญญาโท ปรญิ ญาเอก วทิ ยฐานะ
ชาย หญงิ
ชาย หญงิ คศ.1 คศ.2 คศ.3

ผอู้ ำนวยการ 1 1 - - - - -1

รองผอู้ ำนวยการ 3 21 - - 12-

รวม 4 3 1 - - 1 2 1

ตารางแสดงระดับวุฒิการศกึ ษาสูงสุดและวทิ ยฐานะของขา้ ราชการครู จำแนกตามกลมุ่ สาระการเรียนรู้

ครูและบุคลากร จำนวน ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
จำแนกตามกลมุ่ สาระการเรียนรู้ (คน)
ชาย หญงิ ชาย หญงิ ครู คศ. คศ. คศ.
ผชู้ ่วย 1 2 3

ภาษาไทย 9 1 6 - 2 - 72 -

คณิตศาสตร์ 10 4 3 - 3 - 6 3 1

วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 13 - 8 2 3 - 9 2 2

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม 7 1 3 2 1 - 421

สขุ ศึกษาและพลศึกษา 5 - 3 1 1 1 - 22

ศิลปะ 4 2 1 - 1 - 2 1 1

การงานอาชพี 6 222 - 1 3-2

ภาษาต่างประเทศ 8 2 3 3 - - 71 -

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน 3 - 1 - 2 1 - 11

รวม - 12 30 10 13 3 38 14 10

รวมทั้งหมด 65 42 23 65

แหล่งท่มี าขอ้ มูล: งานพฒั นาครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มนี าคม 2565)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 5

3. ข้อมูลนกั เรยี น

จำนวนนักเรียน (คน)

ระดับชัน้ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2
จำนวนหอ้ ง (ข้อมลู ณ วนั ที่ 10 พฤศจกิ ายน
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๑ (ขอ้ มูล ณ วันท่ี 1 มนี าคม
ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ ๒ 2564) 2565)
ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๓
รวม ช้ันมธั ยมศกึ ษาตอนต้น ชาย หญิง รวม ชาย หญงิ รวม
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๔
ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๕ 7 129 111 240 128 112 240
ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี ๖
รวม ชนั้ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 7 134 121 255 132 118 250

รวมท้ังส้ิน 8 151 139 290 151 139 290

22 414 371 785 411 369 780

7 117 106 223 116 104 220

6 92 100 192 91 101 192

6 58 93 151 55 94 149

19 267 299 566 262 299 561

41 681 670 1351 673 668 1,341

แผนภูมแิ สดงจานวนนักเรยี น จาแนกตามระดบั ช้ันและภาคเรียน

300

250

200

150

100

50

0 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาคเรยี นที่ 1 240 255 290 223 192 151
ภาคเรยี นที่ 2 240 250 290 220 192 149

แหล่งทีม่ าขอ้ มลู : งานระบบการจดั เกบ็ ข้อมูลนกั เรียนรายบคุ คล (DMC) (ขอ้ มลู ณ วันท่ี 1 มนี าคม 2565) หนา้ 6

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564)

4. ขอ้ มูลการใช้แหล่งเรยี นรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

1. ตารางแสดงขอ้ มลู การใช้แหล่งเรยี นร้ภู ายในสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2564

ลำดบั ชือ่ แหล่งเรียนรู้ หนว่ ยงานที่รบั ผิดชอบ สถติ ิผู้เข้าใช้ สถิติการใช้
ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ แหลง่ เรียนรู้ แหลง่ เรยี นรู้

1 ห้องสมุดรติสุรกานต์ (จำนวนคน) (จำนวนครง้ั )

381 381

2 หอ้ งเรยี น DLIT กล่มุ สาระฯภาษาไทย 1,619 96

3 หอ้ งไอทีซิตีแ้ บงก์ กลุม่ สาระฯคณติ ศาสตร์ - -

4 หอ้ ง GSP กลุม่ สาระฯคณิตศาสตร์ 999 54

5 หอ้ งศนู ย์คณิตศาสตร์ กลมุ่ สาระฯคณติ ศาสตร์ - -

6 หอ้ ง Knowledge Center กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 490 18

7 หอ้ งศูนย์ประชาคมอาเซยี นศึกษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 619 39

8 ห้องจรยิ ธรรม กลุม่ สาระฯสงั คมศึกษาฯ 1,084 76

9 หอ้ งดนตรสี ากล กลุม่ สาระฯศลิ ปะ 371 26

10 หอ้ งดนตรไี ทย กลุ่มสาระฯศลิ ปะ - -

11 ห้องนาฏศลิ ป์ กลุ่มสาระฯศลิ ปะ 50 50

12 ห้องทัศนศิลป์ กลมุ่ สาระฯศิลปะ 194 96

13 ห้องสมุดกลุ่มสาระฯสุขศกึ ษาพลศึกษา กลมุ่ สาระฯสขุ ศกึ ษาฯ 737 30

14 หอ้ งฟิตเนส กลมุ่ สาระฯสุขศกึ ษาฯ 375 15

15 หอ้ งสมุดกลุ่มสาระฯการงานอาชพี กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 560 16

16 หอ้ งศูนย์การเรยี นรภู้ าษาดว้ ยตนเอง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 128 128

รวม 7,607 1,025

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 7

2. ตารางแสดงข้อมลู การใช้แหลง่ เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ สถิติผู้เขา้ ใช้ สถิตกิ ารใช้
ท่ี แหลง่ เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
ท่ีนำนกั เรยี นศกึ ษาแหลง่
เรยี นรูภ้ ายนอก (จำนวนคน) (จำนวนครัง้ )

แบบสำรวจความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษา กลมุ่ บริหารงานบุคคล 348 1
และทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19
1 ปี (ออนไลน์) สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2

ระบบการเรียนออนไลน์ โครงการ กล่มุ บริหารงานบุคคล 257 1
นักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียน
2 และโซเชียลมีเดีย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รว่ มกับมลู นธิ ริ ักษ์ไทย

กจิ กรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความ กลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล 52 1
3 เลิศ (ออนไลน์) โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร

บำเพ็ญ

โครงการต้นกล้ารัฐสภา ประจำปี 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 226 1
4 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

สำนกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

5 ค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ (ออนไลน์) คณะ กล่มุ สาระการเรยี นรู้ 25 1
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วโิ รฒ

6 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรยี นรู้ 28 1
แห่งชาติ ประจำปี 2564 ออนไลน์ วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
โดย อพวช.

รวม 936 6

แหล่งที่มาขอ้ มูล: งานสานสนเทศโรงเรียน งานห้องสมุด และงานสารสนเทศกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ (ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 25 มนี าคม 2565)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 8

5. ข้อมูลผลการประเมนิ คุณภาพการศกึ ษาระดับสถานศึกษา
5.1 ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น 8 กลุม่ สาระฯ ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ท่มี ผี ลการเรียนตง้ั แตร่ ะดบั 3 ขน้ึ ไป ปีการศกึ ษา 2564 ภาคเรยี นท่ี 1

จำนวน จำนวนนกั เรียนที่มผี ลการเรยี นรู้ (เกรด) นักเรียนทไี่ ด้ นักเรียนที่ได้
ที่เขา้
กลุ่มสาระ ระดบั 3 ขน้ึ ไป ระดบั 2.5 ขนึ้ ไป
การเรยี นรู้
สอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จำนวน รอ้ ยละ จำนวน ร้อยละ
ภาษาไทย (คน) (คน)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรฯ์ 1,351 473 86 126 67 99 82 259 159 685 52.99 752 57.87
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ 1,351 304 86 94 110 82 104 293 278 484 39.21 594 47.13

ศิลปะ 1,351 385 105 115 93 106 87 222 238 605 47.13 698 54.39
การงานอาชพี
ภาษาตา่ งประเทศ 1,351 551 79 82 106 122 78 162 171 712 54.57 818 62.41

1,351 605 89 106 80 139 68 123 141 800 61.34 880 67.19

1,351 592 110 84 66 113 62 118 206 786 60.73 852 65.66

1,159 353 114 139 118 176 79 86 94 606 52.28 724 62.47

1,351 405 124 118 128 215 86 119 156 647 50.33 775 59.36

รวมเฉลย่ี 5,325 50.16 6,093 57.39

2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น 8 กลมุ่ สาระฯ ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 – 6 ท่ีมีผลการเรียนต้งั แตร่ ะดบั 3 ข้นึ ไป ปกี ารศึกษา 2564 ภาคเรยี นท่ี 2

จำนวน จำนวนนกั เรียนทม่ี ีผลการเรียนรู้ (เกรด) นกั เรียนท่ไี ด้ นกั เรียนทไ่ี ด้
ท่เี ข้า
กลุ่มสาระ ระดบั 3 ขึน้ ไป ระดับ 2.5 ขนึ้ ไป
การเรียนรู้
สอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จำนวน รอ้ ยละ จำนวน รอ้ ยละ
ภาษาไทย (คน) (คน)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ 1,341 390 139 109 115 123 88 184 193 638 50.67 753 58.51
สงั คมศึกษาฯ
สุขศกึ ษาฯ 1,341 330 103 149 106 172 94 138 249 582 47.59 688 55.22

ศิลปะ 1,341 455 110 110 133 127 90 138 178 675 49.47 808 59.96
การงานอาชพี
ภาษาตา่ งประเทศ 1,341 408 108 142 120 155 60 127 221 658 47.98 778 57.05

1,341 689 122 133 109 69 28 78 113 944 70.03 1,053 78.55

1,341 682 88 105 126 56 20 55 209 875 65.69 1,001 74.93

1,149 416 156 135 110 144 23 42 123 707 63.68 817 72.85

1,341 347 164 184 189 278 14 34 131 695 52.48 884 66.15

รวมเฉลยี่ 5,774 54.80 6,782 64.36

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 2.0 ข้ึนไป

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00 ไทย คณิต วทิ ย์ สังคม สุข ศิลปะ การงาน ตปท
ภาคเรียนที่ 1 62.99 50.04 59.51 69.58 75.43 71.43 77.65 73.28

ภาคเรียนที่ 2 65.32 64.13 69.72 69.57 83.67 78.82 83.64 86.65

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2

แหล่งท่มี าขอ้ มูล: งานวดั ผลและประเมินผลการศกึ ษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลมุ่ วชิ าพ้นื ฐาน) (ขอ้ มูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 9

5.2 ผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

1. ผลการประเมนิ คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ แยกตามระดบั ช้ัน ม.1 – ม.6 ปกี ารศกึ ษา 2564 ภาคเรยี นท่ี 1

จำนวน จำนวนรอ้ ยละของนกั เรียนตามระดับคณุ ภาพ
นกั เรียน
ระดับช้ัน ทงั้ หมด ดีเยยี่ ม (3) ดี (2) ผา่ น (1) ไม่ผ่าน (0)
จำนวน ร้อย
จำนวน รอ้ ยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน รอ้ ยละ (คน) ละ

(คน) (คน) (คน) --
--
มัธยมศึกษาปที ่ี 1 240 200 83.30 30 12.43 10 4.27 --
มัธยมศึกษาปีที่ 2 255 --
มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 290 167 65.62 45 17.69 43 16.68 --
มธั ยมศึกษาปที ี่ 4 223 --
มัธยมศึกษาปที ่ี 5 192 217 74.52 36 12.34 37 13.13 --
มัธยมศึกษาปีที่ 6 151
1,351 182 82.14 30 13.60 11 4.30
รวม
เฉล่ียตามเกณฑ์ 171 89.10 10 5.02 11 5.87

ร้อยละ 136 90.17 8 5.36 7 4.46

1,073 80.80 159 11.08 119 8.12

91.88

2. ผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ แยกตามระดบั ชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศกึ ษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

จำนวน จำนวนร้อยละของนกั เรยี นตามระดบั คุณภาพ
นักเรยี น
ระดับชั้น ท้ังหมด ดีเย่ยี ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไมผ่ า่ น (0)
จำนวน รอ้ ย
จำนวน รอ้ ยละ จำนวน รอ้ ยละ จำนวน ร้อยละ (คน) ละ

(คน) (คน) (คน) --
--
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 240 215 89.65 14 5.90 11 4.43 --
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 250 --
มธั ยมศึกษาปีที่ 3 290 200 79.91 39 15.8 11 4.30 --
มธั ยมศึกษาปีท่ี 4 220 --
มธั ยมศึกษาปที ่ี 5 192 222 76.53 42 14.48 26 8.97 --
มัธยมศึกษาปที ่ี 6 149
1,341 191 87.03 15 6.69 14 6.27
รวม
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 162 84.39 18 9.20 12 6.38

รอ้ ยละ 132 88.76 8 5.35 9 5.89

1,122 84.37 136 9.57 83 6.06

93.94

แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละของจานวนนักเรยี นทไ่ี ด้ระดบั ดี (2) ขึน้ ไป หนา้ 10

1879980550050 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาคเรยี นท่ี 1 95.73 83.31 86.86 95.74 94.12 95.53
ภาคเรียนที่ 2 95.55 95.71 91.01 93.72 93.59 94.11

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2

แหลง่ ท่มี าขอ้ มลู : งานวดั และประเมินผลการศกึ ษา (ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 25 มนี าคม 2565)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564)

5.3 ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน

1. ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน แยกตามระดับชน้ั ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรยี นท่ี 1

จำนวน จำนวนร้อยละของนกั เรยี นตามระดบั คณุ ภาพ
นกั เรียน
ระดบั ชนั้ ทัง้ หมด ดีเยีย่ ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผา่ น (0)
จำนวน ร้อย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ (คน) ละ
(คน) (คน) (คน)
--
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 240 141 58.75 88 36.67 11 4.58 --
มัธยมศึกษาปีที่ 2 255 --
มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 290 130 50.98 104 40.78 21 13.54 --
มธั ยมศึกษาปที ี่ 4 223 --
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 192 164 56.55 92 31.72 34 11.72 --
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 151 --
1,351 162 72.64 50 22.42 11 4.93
รวม
เฉลย่ี ตามเกณฑ์ 167 86.97 22 11.45 3 1.56

ร้อยละ 142 94.03 6 3.97 3 1.98

906 67.06 362 26.79 83 6.14

93.85

2. ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคญั ของผู้เรียน แยกตามระดบั ช้นั ม.1 – ม.6 ปกี ารศกึ ษา 2564 ภาคเรยี นท่ี 2

จำนวน จำนวนรอ้ ยละของนกั เรียนตามระดับคุณภาพ
นกั เรียน
ระดับชั้น ทง้ั หมด ดเี ยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไมผ่ ่าน (0)
จำนวน ร้อย
จำนวน ร้อยละ จำนวน รอ้ ยละ จำนวน รอ้ ยละ (คน) ละ
(คน) (คน) (คน)
--
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 240 146 60.83 57 23.75 37 15.42 --
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 250 --
มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 290 138 55.20 103 41.20 9 3.60 --
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 220 --
มธั ยมศึกษาปที ี่ 5 192 183 63.10 81 27.93 26 8.97 --
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 149 --
1,341 177 80.45 37 16.81 6 2.74
รวม
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 154 80.20 30 15.62 8 4.18

รอ้ ยละ 136 91.27 10 6.71 3 2.02

934 71.84 318 22.00 89 6.16

93.36

แผนภูมแิ สดงรอ้ ยละของจานวนนกั เรยี นท่ไี ดร้ ะดบั ดี (2) ขึ้นไป หน้า 11

100
90
80 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาคเรียนท่ี 1 95.42 91.76 88.27 95.06 98.42 98.00
ภาคเรยี นท่ี 2 95.42 91.76 88.27 95.06 98.42 98.00

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

แหล่งทม่ี าขอ้ มลู : งานวดั และประเมนิ ผลการศกึ ษา (ขอ้ มลู ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564)

5.4 ผลการประเมนิ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

1. ผลการประเมนิ การอา่ น คดิ วิเคราะห์ และเขยี น แยกตามระดบั ชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศกึ ษา 2564 ภาคเรยี นที่ 1

จำนวน จำนวนร้อยละของนกั เรียนตามระดบั คณุ ภาพ
นกั เรียน
ระดบั ชน้ั ทงั้ หมด ดีเยย่ี ม (3) ดี (2) ผา่ น (1) ไมผ่ า่ น (0)
จำนวน ร้อย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน รอ้ ยละ (คน) ละ

(คน) (คน) (คน) --
--
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 240 151 62.92 43 17.92 46 19.16 --
มธั ยมศึกษาปีที่ 2 255 --
มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 290 131 51.37 89 34.90 35 13.73 --
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4 223 --
มัธยมศึกษาปีที่ 5 192 204 70.34 45 15.52 41 14.14 --
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 151
1,351 187 83.86 22 9.87 14 6.27
รวม
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 142 73.96 18 9.38 32 16.66

ร้อยละ 132 87.42 7 4.64 12 7.94

947 71.65 224 15.37 180 12.98

87.02

1. ผลการประเมินการอา่ น คดิ วิเคราะห์ และเขียน แยกตามระดบั ช้ัน ม.1 – ม.6 ปีการศกึ ษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

จำนวน จำนวนรอ้ ยละของนกั เรียนตามระดบั คณุ ภาพ
นกั เรียน
ระดับชนั้ ทง้ั หมด ดเี ย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผา่ น (0)
จำนวน รอ้ ย
จำนวน รอ้ ยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน รอ้ ยละ (คน) ละ

(คน) (คน) (คน) --
--
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 240 138 57.50 72 30.00 30 12.50 --
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 250 --
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 290 156 62.40 81 32.40 13 5.20 --
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 220 --
มัธยมศึกษาปีที่ 5 192 228 78.62 37 12.76 25 8.62 --
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 149
1,341 164 74.55 31 14.09 25 11.36
รวม
เฉลีย่ ตามเกณฑ์ 147 76.56 25 13.02 20 10.42

ร้อยละ 138 92.62 5 3.36 6 4.02

971 73.71 251 17.60 119 8.69

91.31

แผนภูมแิ สดงรอ้ ยละของจานวนนักเรยี นทีไ่ ด้ระดบั ดี (2) ขน้ึ ไป หน้า 12

100
90
80
70 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาคเรยี นที่ 1 80.84 86.27 85.86 93.73 83.34 92.06
ภาคเรียนที่ 2 87.50 94.80 91.38 88.64 89.58 95.98

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2

แหล่งท่มี าข้อมลู : งานวัดและประเมินผลการศกึ ษา (ขอ้ มลู ณ วันท่ี 25 มนี าคม 2565)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564)

5.5 ผลการประเมนิ กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ผลการประเมนิ กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น แยกตามระดบั ช้ัน ม.1 – ม.6 ปกี ารศกึ ษา 2564 ภาคเรยี นท่ี 1

จำนวนนักเรียน จำนวนร้อยละของนกั เรียนตามระดับคุณภาพ
ทงั้ หมด
ระดับชนั้ ผ่าน ไมผ่ า่ น
240
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 255 จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 290
มัธยมศึกษาปีที่ 3 223 219 91.25 21 8.75
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 4 192 244 95.69 11 4.31
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5 151 273 94.14 17 5.86
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 1,351 221 99.10 2 0.90
178 92.71 14 7.29
รวม 146 96.69 5 3.31
1,281 94.82 70 5.18

เฉลย่ี ตามเกณฑ์รอ้ ยละ 1,281 94.82 70 5.18

2. ผลการประเมินกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน แยกตามระดบั ช้ัน ม.1 – ม.6 ปีการศกึ ษา 2564 ภาคเรยี นที่ 2

จำนวนนกั เรียน จำนวนรอ้ ยละของนกั เรยี นตามระดับคณุ ภาพ
ทั้งหมด
ระดบั ชนั้ ผา่ น ไมผ่ ่าน
240
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 250 จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 290
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 220 229 95.42 11 4.58
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 192 240 96.00 10 4.00
มัธยมศกึ ษาปีที่ 5 149 271 93.45 19 6.55
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1,341 203 92.27 17 7.73
179 93.23 13 6.77
รวม 144 96.64 5 3.36
1,266 94.41 75 5.59

เฉลี่ยตามเกณฑร์ ้อยละ 1,266 94.41 75 5.59

แผนภูมแิ สดงร้อยละของจานวนนักเรยี นที่ไดร้ ะดบั "ผา่ น" หน้า 13

100.00
95.00
90.00
85.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาคเรียนท่ี 1 91.25 95.69 94.14 99.10 92.71 96.69
ภาคเรียนที่ 2 95.42 96.00 93.45 92.27 93.23 96.64

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2

แหลง่ ทม่ี าข้อมลู : งานวดั และประเมนิ ผลการศึกษา (ข้อมลู ณ วันที่ 25 มนี าคม 2565)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564)

6. ข้อมูลผลการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบสาม

มาตรฐานการศึกษาระดับพื้นฐาน น้ำหนกั คะแนน ระดับ
เพื่อการประเมินคณุ ภาพภายนอกรอบสาม (2554 - 2558) (คะแนน) ทไ่ี ด้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบง่ ชีพ้ ื้นฐาน

ตวั บง่ ชท้ี ่ี 1 ผู้เรียนมสี ขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทดี่ ี 10.00 9.43 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรยี นมีคุณธรรม จรยิ ธรรมและคา่ นยิ มท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.51 ดมี าก

ตัวบ่งชท้ี ่ี 3 ผู้เรียนมคี วามใฝ่รู้ และเรียนร้อู ย่างต่อเน่ือง 10.00 9.00 ดีมาก

ตวั บง่ ชท้ี ี่ 4 ผูเ้ รยี นคดิ เป็น ทำเป็น 10.00 9.23 ดมี าก

ตัวบง่ ชท้ี ี่ 5 ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนของผ้เู รยี น 20.00 11.77 พอใช้

ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 ประสิทธผิ ลของการจดั การเรยี นการสอนท่เี น้นผเู้ รียนเปน็ สำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก

ตวั บง่ ชท้ี ่ี 7 ประสิทธภิ าพของการบรหิ ารจดั การและการพัฒนาสถานศกึ ษา 5.00 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึ ษาและตน้ สังกดั 5.00 4.87 ดีมาก

กลมุ่ ตวั บง่ ชี้อตั ลกั ษณ์

ตัวบง่ ชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุ ามปรชั ญา ปณธิ าน วิสยั ทัศน์ พนั ธกจิ 5.00 5.00 ดมี าก
และวัตถปุ ระสงค์ของการจดั ตง้ั สถานศึกษา

ตวั บง่ ชท้ี ี่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้ และจุดเดน่ ทส่ี ง่ ผลสะท้อนเปน็ เอกลกั ษณ์ 5.00 5.00 ดมี าก
ของสถานศึกษา

กลมุ่ ตัวบง่ ชมี้ าตรการสง่ เสริม

ตัวบ่งช้ที ี่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชั ญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิ 5.00 5.00 ดมี าก
และวัตถปุ ระสงค์ของการจดั ตัง้ สถานศึกษา

ตวั บ่งชี้ท่ี 10 ผลการพฒั นาตามจุดเน้นและจดุ เด่นทส่ี ง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลกั ษณ์ 5.00 5.00 ดีมาก
ของสถานศึกษา

คะแนนรวม 100.00 88.81 ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบั มธั ยมศึกษา

ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตง้ั แต่คะแนน 80 คะแนนข้ึนไป  ใช่ ❑ ไม่ใช่

มตี ัวบง่ ชท้ี ี่ไดร้ ะดบั ดขี น้ึ ไปอย่างนอ้ ย 10 ตวั บ่งช้ี จาก 12 ตวั บง่ ชี้  ใช่ ❑ ไม่ใช่

ไมม่ ีตวั บง่ ชใี้ ดท่ีมรี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรอื ต้องปรบั ปรงุ เรง่ ดว่ น  ใช่ ❑ ไมใ่ ช่

สรุปผลการจดั การศึกษาระดับการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ❑ ไมส่ มควรรบั รองมาตรฐานการศกึ ษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 14

7. ขอ้ มูลเกยี รติยศและผลงานดีเด่นของสถานศกึ ษา

ลำดับท่ี เกยี รตปิ ระวตั ิ หน่วยงานทยี่ กย่อง

ปกี ารศึกษา 2551

1 เป็นสถานศึกษาประเภทท่ี 1 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

การศกึ ษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรงุ เทพมหานคร

2 ไดร้ ับพระราชทานโล่รางวลั ชนะเลศิ โครงการจดั กจิ กรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
ส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแว่นแก้วจาก กมุ ารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

3 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ มลู นธิ ธิ ารน้ำใจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในโครงการเชิดชูสถาบันศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วย สยามบรมราชกุมารี
การส่งเสรมิ คุณธรรม จรยิ ธรรมดเี ดน่

4 เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ขน้ั พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานคร

5 เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่านจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

การศกึ ษากรงุ เทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร

ปีการศกึ ษา 2552

6 เป็นโรงเรียนต้นแบบการใชห้ ลักสูตรแกนกลางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นท่ี กรงุ เทพมหานคร เขต 1
การศึกษามัธยมศกึ ษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

7 เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขต 1

8 ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ
จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

ปกี ารศกึ ษา 2553

โล่เกียรติคุณประเภทให้การสนับสนุน “โรงเรียน โครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกัน

9 ยานนาเวศวิทยาคมเป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุน เอดส์เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

การทำงานดา้ นเอดส์ประจำปี 2553” พระองคเ์ จา้ โสมสวลี พระวรราชาทนิ ดั ดามาตุ

10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน
เป็นโรงเรยี นเป็นโรงเรยี นมาตรฐานสากล

ปกี ารศกึ ษา 2554

11 ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่สามารถดำรงมาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ
โรงเรยี นสง่ เสริมสขุ ภาพระดบั ทองต่อเนือ่ งเป็นสมัยท่ี 2

โล่เกียรติคุณประเภทให้การสนับสนุน “โรงเรียน โครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกัน

12 ยานนาเวศวิทยาคม เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุน เอดส์เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

การทำงานด้านเอดสป์ ระจำปี 2554” พระองคเ์ จา้ โสมสวลี พระวรราชาทนิ ดั ดามาตุ

13 รางว ัลห้องสมุดโ รงเรียน (ขนาดใหญ่) ดีเด่น ส ม า ค ม ห ้ อ ง ส ม ุ ด แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

กรงุ เทพมหานครประจำปี 2554 ในพระราชปู ถมั ภ์

14 เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้อาเซียน (Spirit of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ASEAN ) เขต 2

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 15

ลำดับที่ เกียรตปิ ระวตั ิ หนว่ ยงานที่ยกยอ่ ง

ปีการศึกษา 2556

ได้รบั เกียรติบตั รการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ตามระบบประกันคุณภาพ

15 ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
ประจำปี 2556 โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
การศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน “ผลการติดตามตรวจสอบ

มคี ณุ ภาพในระดบั ดมี าก”

ปีการศึกษา 2557

โล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศพร้อมประกาศนียบัตร

จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการประกวด

16 วรรณกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
(รัชกาลที่ 9) ในกรอบแนวคิด “ทำความดี...ไม่มีท่ี กมุ ารี

สิ้นสุด” โดยนายภาคภูมิ ชัยชนะ นักเรียนระดับช้ัน

มธั ยมศกึ ษาปที ี 6 กลุ่ม 2

รางวัล “ระดับชมเชย” การประกวดผลงานการผลิตสื่อ

17 คณุ ธรรม รอบระดับประเทศ หัวข้อ “ความจงรักภักดีต่อ สำนกั งานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
ชาติ” โครงการอบรม พัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม :

สดุ ยอดผูน้ ำ ผลติ ส่อื ความดี ปีที่ 7

โล่เกียรติยศที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรินน้ำใจสู่
18 พี่น้องชาวใต้ ระหว่างวันท่ี 5-9 มกราคม พ.ศ. 2558 สำนกั งานคณะกรรมการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน

ณ ศนู ย์จังหวดั สตลู

ปกี ารศกึ ษา 2558

ได้รับโล่เกียรติยศที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
19 “รินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้” ระหว่างวันที่ 21-25 สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน

พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนยจ์ ังหวัดสตลู

ปกี ารศกึ ษา 2559

ได้รับเกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษา

20 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น เขต 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 3 ของ

ปีการศกึ ษา 2557

21 ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม การประกวด กรรมการมหาเถรสมาคม
สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ ระดับมธั ยมศึกษา

22 ได้รับโล่เกียรติคุณ การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ โครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกัน
จติ อาสาป้องกนั เอดส์ เทดิ พระเกยี รติ ประจำปี 2559 เอดส์เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิ ัดดามาตุ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 16

ลำดบั ท่ี เกยี รตปิ ระวัติ หน่วยงานทย่ี กยอ่ ง

ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School
23 Quality Award: SCQA) จากสำนักงานการมัธยมศึกษา สำนักงานการมธั ยมศึกษาตอนปลาย

ตอนปลาย

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทูลเกล้าฯถวายเงิน จำนวน

24 100,000 บาท แดส่ มเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยาม -
บรมราชกุมารี เพอื่ สมทบมูลนิธชิ ัยพฒั นา เนอ่ื งในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

ปกี ารศึกษา 2560

25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน
ใหเ้ ปน็ โรงเรียนคุณธรรม

เกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเอกลักษณ์การ
26 แต่งกายด้วยผ้าไหม หรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา กระทรวงวฒั นธรรม

ในวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560

27 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่สนับสนุน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
การจัดงานนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเ อ ดส์ พระวรราชาทนิ ดั ดามาตุ
เทิดพระเกยี รตฯิ วันท่ี 10 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติธรรม
28 ในพระพุทธศาสนา และสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวง สำนักเรียนวดั ยานนาวา

ช้นั ตรี โท เอก ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นายอนาวิน ภักดีเตล็บ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

29 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวาด กมุ ารี
ภาพระบายสีโปสเตอร์ หัวข้อ ศิลปวัฒนธรรมไทย นำพา

ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เป็นเจ้าภาพร่วมในการ
บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
30 พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช -
บรมนาถบพิตร จำนวน 150,000 บาท สนับสนุนโดย
สมาคมศิษย์เกา่ โรงเรยี นยานนาเวศวทิ ยาคม

ปีการศกึ ษา 2561

31 ได้รับประกาศนียบัตร “ระดับดี” ในการขับเคลื่อนศูนย์ มูลนิธคิ รอบครวั พอเพยี ง
ครอบครัวพอเพียง ดเี ด่นระดบั กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลขับเคลื่อน
32 พันธกิจศูนย์ครอบครัว พอเพียง “ด้านสิ่งแวดล้อม” มูลนิธิครอบครวั พอเพยี ง

ระดบั กรงุ เทพมหานคร

33 โรงเรียนยานนาเวศวทิ ยาคม เปน็ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มูลนิธิครอบครวั พอเพยี ง
ลำดับท่ี 80

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 17

ลำดบั ท่ี เกยี รติประวตั ิ หน่วยงานทีย่ กย่อง

ได ้ ร ั บ เ กี ย ร ต ิ บ ั ต ร เข้ าร ่ วมกิ จกร ร มเ ด ิน ร ณรงค์ ในงาน
34 “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก วันเสาร์ท่ี 1 หน่วยงานศนู ยว์ จิ ัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย

ธันวาคม พ.ศ. 2561

35 ไดเ้ ข้ารว่ มกิจกรรมเยาวชนไทย รวมใจทำความดี แข่งขัน ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จ
ตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ พระมหารัชมังคลาจารย์และชมรมพุทธศาสน์
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ

36 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สนับสนนุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
การจัดงานนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเ อ ดส์ พระวรราชาทนิ ดั ดามาตุ

เทดิ พระเกียรตฯิ วนั ท่ี 20 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม มีผลการทดสอบทาง

37 การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) มีค่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เป็นบวกทุกกลุ่มวิชาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เขต 2

ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑

ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในการส่งเสริมให้นักเรียน

38 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ที่ส่งเสริมให้นักเรียน สำนักเรียนวัดยานนาวา สถาบันการศึกษา
ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จนสามารถ แห่งคณะสงฆไ์ ทย
สอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก สังกัด

สำนกั เรียนวดั ยานนาวา ประจำปกี ารศกึ ษา 2561

1. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง

2. การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง

3. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท

บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
เหรียญเงิน (เรียนรวม)
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี

39 4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่อง การศึกษา 2561 ระดับชาติ โดยสำนักงาน

ทางรา่ งกาย ม.1-ม.3 ไดร้ ับรางวลั เหรยี ญทอง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ

5. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่อง สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน

ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ไดร้ บั รางวัลเหรยี ญทอง

6. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก
ม.1-ม.3 ได้รบั รางวัลเหรยี ญเงนิ

7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ม.1-ม.3 ได้รับรางวลั เหรยี ญเงนิ

ปีการศึกษา 2562

40 นางสาวทรพั ย์ทวี อภิญญาวาท ครูชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ได้รับรางวลั ชนะเลิศ การประกวดนวตั กรรมทาง กำแพงแสน
การศกึ ษา ระดบั ชาติ ประจำปี 2563 (IENC 2019)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 18

ลำดบั ท่ี เกียรติประวัติ หน่วยงานทีย่ กย่อง

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลระบบการดูแล

41 ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ให้ไว้ เขต ๒

ณ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลระบบดูแล

42 ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาด เขต ๒
กลาง ระดับเงิน ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๖๒

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เป็นสถานศึกษาต้นแบบ

การพฒั นาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

43 บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค ภายใต้ สำนักงานศกึ ษาธกิ ารภาค ๒
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับ คุณภาพ

การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้

ณ วนั ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๒ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการ

44 Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวดั กรงุ เทพมหานคร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม ถึง

วันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรยี นยานนาเวศวิทยาคม ไดร้ บั รางวัลชนะเลิศอับดับ
ท่ี ๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
45 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ Teams for สำนักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดกรงุ เทพมหานคร
Education ระดับจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ ๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ

จังหวัด การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ BEST

46 PRACTICE แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สำนกั งานศกึ ษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการTeams for

education ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี

๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลระบบดูแล

47 ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาด เขต ๒
กลาง ระดับเงิน ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๖๒

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 19

ลำดับท่ี เกียรติประวตั ิ หน่วยงานทยี่ กยอ่ ง

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุ

48 หน่วยงาน “สนับสนุนกิจกรรมต้านเอดส์” (ในฐานะ ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ
หน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจสําคัญในการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
ขับเคลื่อนงานด้านสังคมที่ต้องให้ความรู้แก่เยาวชน กรมหม่นื สทุ ธนารีนาถ
เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก

โรคเอดส์

นายรื่น หมื่นโกตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยานนาเวศ

49 วิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการคัดเลือกผลงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ "เพชรน้ำหนึ่ง สพม. 2" ประจำปี เขต ๒

2562 ใหไ้ ว้ ณ วนั ท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ได้รับงบประมาณ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
50 6 ชั้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน -

จำนวน 34,770,000 บาท

ปกี ารศึกษา 2563

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

51 ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
2563” ได้แก่ นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท คโ น โ ล ยี , ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
นางสาวละอองดาว อดทน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม กรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุน
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นางสาวชลธร ถามะพันธ์ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่าย
นายจักรพันธ์ พานสอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูดไี ม่มีอบายมุข
ภาษาต่างประเทศ และนางสาวกนกอรอุ่นสถานนท์ กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
ได้รับรางวัล “ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ของสห
วิทยาเขตราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2563 ได้แก่
นางสาวรสมา ลำพุทธา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นางสาวอรอนงค์ วงศา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, นางสาวสุภัทรา
เหรียญเกษมสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,
52 นางสาวศิริวิมล สมพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา สหวทิ ยาเขตราชนครนิ ทร์
ต่างประเทศ, นางสาวพรประภา นระแสน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปศึกษา, นางสาวชลธร ถามะพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,นางสาว
ศิวพร คงสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,
นางสาวละอองดาว อดทน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, และนายปรัชญา อาภา
วฒั นาสกุล กล่มุ กิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 20

ลำดบั ที่ เกียรติประวตั ิ หน่วยงานทยี่ กย่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยนางสาวอรอนงค์
วงศา ได้รับรางวัล “ครูดีศรีแผ่นดิน”, รางวัล “บุคคลรัก
ศรัทธาและเสยี สละอุทิศตนในวชิ าชีพ เพอื่ ประโยชน์ทาง
การศึกษา”, รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”, ครูผู้สนับสนนุ
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง, สำนักงานศึกษา
เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ในรายการ เอแม็ท ธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, สำนักงาน
เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ รุ่น มัธยมศึกษา รายการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ าน ,
53 แมกซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ต ชาเลนจ์ 2021 ณ ศูนย์การค้า สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้ามหาวิทยาลัย
เซนทรัลพลาซา พระราม 2 และรางวัลรองชนะเลิศ และบริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นเนล
ในรายการ “Robinson Crossword Game A-Math จำกดั
Kumkom and Sudoku Ed-Sudoku Ed-Sport
Challenge 2 0 2 0 Presented by Max Ploys
@Srisamarn” ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์
ศรสี มาน ชงิ ถว้ ยรางวัลผูว้ ่าราชการจงั หวัดนนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยนางสาวรสมา ลำพุทธา ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
54 ในงานวันครู ครั้งท่ี 65 พ.ศ. 2564 เป็น “บุคคลรัก สำนักงานศึกษาธกิ ารจังหวดั กรุงเทพมหานคร
ศรทั ธาและเสยี สละอุทิศตน ในวิชาชพี เพ่ือประโยชน์ทาง
การศกึ ษา”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55 โดยนางสาวสุพรรณี แผ่นทอง ได้รับรางวัลการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทักษะชีวิตและส่งเสริมพัฒนาผู้นำสภานักเรียน เขต 2 ณ โรงเรียนวดั หนองจอก

ประจำปกี ารศกึ ษา 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ

56 รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนอง วัดเวฬุวนาราม (กรมการศาสนา)
สรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน ณ วัดเวฬุวนาราม

เนอ่ื งในวนั วิสาขบูชา ประจำปี 2564

57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงาน (สนก.) ร่วมกับกลุ่มกัลยาณมิตรเพือ่ เครือข่าย
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวาย วถิ พี ทุ ธ (กคพ.)
ในหลวง” ปีท่ี ๑๕

นายจิตรกร เขียวอ่อน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี

ม.4/1 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน A-Math

58 ชื่อรางวัล “อันดับท่ี 1 เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นเนล
คณิตศาสตร์ รุ่น มัธยมศึกษา รายการ แมกซ์พลอยส์ จำกัด
ครอสเวริ ์ดเกม เอแมท็ คำคม และซูโดกุ เอด็ ดูเคช่ันนอล

สปอร์ต ชาเลนจ์ 2021” ณ ศูนย์การคา้ เซนทรลั พลาซา

พระราม 2

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 21

ลำดับท่ี เกียรติประวตั ิ หน่วยงานทีย่ กย่อง

นายจิตรกร เขียวอ่อน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ม.4/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการ

59 แข่งขันในรายการ “Robinson Crossword Game บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นเนล
A-Math Kumkom and Sudoku Ed-Sudoku Ed- จำกัด
Sport Challenge 2020Presented by Max Ploys

@Srisamarn” ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์

ศรีสมาน ชิงถว้ ยรางวัลผ้วู า่ ราชการจงั หวัดนนทบรุ ี

60 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รางวัล ๖ ถ้วยทอง และ ๒ ถ้วยเงิน จากการแข่งขัน พระนครศรีอยุธยา และสมาคมกีฬาแห่ง
เทควันโด รายการ “อยุธยา แชมเปียนชิพ ๒๐๒๐” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า)
ณ ศนู ยก์ ารค้า The Sky Ayutthaya

ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ
โล่เกยี รติยศ ผูส้ นบั สนนุ โครงการ และเกียรติบตั ร รางวัล
61 เชิดชูเกียรติ จากนายกรัฐมนตรี รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ มูลนธิ ิครอบครวั พอเพยี ง
ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร “ระดับ
ดีเยี่ยม”

62 นางสาวอรอนงค์ วงศา ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จาก มูลนธิ คิ รอบครวั พอเพียง
นายกรฐั มนตรี “รางวลั ครดู ศี รแี ผ่นดนิ ”

63 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน
เกยี รตบิ ัตรโรงเรียนคณุ ธรรม ระดบั สองดาว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เข้า
64 ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พื้นฐาน

ไทย ทำดี ถวายในหลวง” เขา้ รอบคัดเลอื ก 1 ใน 3 ทีม

โรงเรียนทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา (MOU) กับ
65 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลกรุงเทพ

กรงุ เทพ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ

รางวัล ชนะเลิศ 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงนิ ถ้วยรางวัล

66 ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทท่ารำ รางวัลโค้ชยอดเยี่ยม ศูนย์การค้า เดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง
และรางวัลทีมยอดเยี่ยม 1 รางวัล จากการแข่งขันกีฬา และ พาลาเดีย่ ม ไอที ประตนู ำ้
เทคว ันโ ด “TUNNARA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP”

ครั้งท่ี 3 ณ ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ จังหวัด

กรงุ เทพมหานคร

คุณครูเข้าร่วมโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19

67 ประจำปี 2565 ระดับสหวิทยาเขตราชนครินทร์ คือ สหวิทยาเขตราชนครนิ ทร์
นายจักรพันธ์ พานสะอาด และนางสาวจิราวรรณ

เสยี มภูเขียว

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 22

ลำดับที่ เกียรตปิ ระวัติ หนว่ ยงานท่ียกยอ่ ง

68 นางสาวสุทธินี แก้ววิไล ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “คุรุชน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
คนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี กรุงเทพมหานคร เขต 2
พ.ศ. 2564

69 นายปรเวธฎ์ เกษมโชค ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สำนักงานส่งเสรมิ สวัสดิการและสวัสดภิ าพครู
พร้อมเข็มกลัดทอง “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี และบคุ ลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2564

นายจติ รกร เขยี วออ่ น นักเรยี นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่

5/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน A – MATH ในรายการ

“ Max Ploys Crossword Game A-Math Kumkom

Sudoku Ed-Sport Challenge 2021”ณ ศูนย์การค้า

เซนทรัลพลาซา บางนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 96 ทีมทั่วประเทศ,

ได้อันดับที่ 12, รายการ “Max Ploys Crossword

70 Game A-Math Kumkom Sudoku and Gold Finger บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นเนล
Ed-Sport Challenge 2 0 2 1 @Tree on 3 ” ณ จำกดั
ศูนย์การค้า Tree on 3 พระราม 3 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 50 ทีมทั่ว

ประเทศ ได้อันดับท่ี 8 และรายการ “Seacon Square

Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku Ed-

Sport Challenge 2021 Presented by Max Ploys”

ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งส้ิน

72 ทีมทว่ั ประเทศ ไดอ้ นั ดบั ท่ี 10

นายสดใส พรมพิมพ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี

5/1 เข้าร่วมการแข่งขัน A – MATH ในรายการ

“ Seacon Square Crossword Game A-Math

71 Kumkom Sudoku Ed-Sport Challenge 2 0 2 1 บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นเนล
Presented by Max Ploys”ณ ศูนย์การค้าซีคอนส จำกัด

แควร์ ศรีนครินทร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก

จำนวนผู้เขา้ แข่งขันทั้งสิ้น 72 ทีมทั่วประเทศ ได้อันดับ

ที่ 13

นางสาวอรอนงค์ วงศา ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาส

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “Max

Ploys Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku

72 Ed-Sport Challenge 2021”, รายการ “Max Ploys บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นเนล
Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku and จำกดั
Gold Finger Ed-Sport Challenge 2021 @Tree on

3” และรายการ “Seacon Square Crossword Game

A-Math Kumkom Sudoku Ed-Sport Challenge

2021 Presented by Max Ploys”

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 23

ลำดับที่ เกยี รติประวตั ิ หน่วยงานที่ยกยอ่ ง

73 นางสาวสุทธินี แก้ววิไล ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
“รองผ้อู ำนวยการสถานศึกษาผปู้ ฏิบตั หิ นา้ ทีด่ ีเดน่ ” แห่งประเทศไทย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬา เทควันโด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

74 “ AYUTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2 0 2 1 ” พระนครศรีอยุธยา และสมาคมกีฬาแห่ง
ประเภท พุมเซ่ ( ท่ารำ)” ครั้งท่ี 3 ณ ศูนย์การค้า จงั หวัดพระนครศรอี ยุธยา (กรุงเกา่ )
เดอะสกาย ชอ้ ปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวดั พระนครศรีอยุธยา

แหล่งทม่ี าขอ้ มลู : งานสารสนเทศโรงเรียน (ขอ้ มลู ณ วันที่ 25 มนี าคม 2565)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 24

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรยี น
ระดบั คุณภาพ ยอดเยี่ยม

1. กระบวนการพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มุ่งเน้นการพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการและคุณธรรม ตามปรัชญาของโรงเรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับ
การพฒั นาคณุ ธรรม จรยิ ธรรมท่ีดงี าม โดยยดึ โรงเรียนเปน็ ฐาน (SBM : School Based Management) ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนโดยความร่วมมือของผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศกึ ษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุกภาคส่วน ทั้งผู้ปกครองและชุมชน ภายในและภายนอกโรงเรียน
กำหนดนโยบายและดำเนินการจัดการเรยี นรู้ตามนโยบายและสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามสมรรถนะของผู้เรยี น
ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ทม่ี ุ่งพฒั นาคุณภาพผู้เรียนทุกดา้ นตามตัวช้ีวดั ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะการ
อา่ น การเขยี นส่ือสารและการคิดคำนวณ ท่ีเปน็ ไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน (Blended Learning) ทคี่ ำนึงถึงศกั ยภาพของผ้เู รยี นทกุ ระดับ และสอดคลอ้ งกับบริบทของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา-2019 ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งแบบ On-Site,
Online และ On Hand โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความพร้อมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและฝึกฝน
จนเกิดกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการร่วมมือกันแก้ปัญหา บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้นอกเหนือจาก
การเรียนในชั้นเรียน ฝึกทักษะและแสวงหาความรู้ทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนมีนสิ ัยรักการอ่าน รจู้ กั คิดวเิ คราะห์ มีการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายทันสมัย
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันท่ีทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนได้ตามปกติ
เช่นที่ผ่านมา โดยมีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เอื้อให้นักเรียนมีความสะดวกและสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา
ผ่านแอปพลิเคชั่นและโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Ms. Teams, Google Classroom, Google Meet, Line และ
Facebook เป็นต้น มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา พัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
(Wi-Fi) ให้ครอบคลมุ ทุกพ้นื ท่ีเพื่อให้ผู้เรยี นสามารถสบื ค้นข้อมูลในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยดำเนนิ การพัฒนาระบบ
อนิ เทอร์เนต็ ความเรว็ สูงแบบไฟเบอร์ออฟตกิ (Fiber Optic) กระจายสัญญาณอินเทอรเ์ นต็ ไร้สาย (WI-FI) ให้ครอบคลุม
พื้นที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งวางระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Login) เพื่อสอดส่องดูแลการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่ในความเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
และสามารถสร้างสรรคผ์ ลงาน จัดทำสื่อนวัตกรรมและนำสนอผลงานจากกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ มีห้องสมุดในโรงเรยี น
ห้องสมุดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้อง IT City Bank ห้อง Knowledge Center ห้องศูนย์นวัตกรรมและหุ่นยนต์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา
ดว้ ยตนเอง (Self Access Language Learning Centre) และหอ้ ง GSP เปน็ ต้น

อีกทั้งโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และความรู้ด้านวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การสื่อสาร ให้สามารถวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตั้งคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมและแก้ปัญหาได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนโดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งรูปแบบออนไซต์และแบบ
ออนไลน์ ตามบริบทและความพร้อมของนักเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์และฝึกทักษะให้รู้จักการนำความรู้ไปใช้ใน
ชวี ิตประจำวนั เช่น กิจกรรมวนั สุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย โดยดำเนินกิจกรรมในรปู แบบออนไลน์ให้นักเรยี นเข้าร่วม
ตอบคำถาม กิจกรรมแข่งขันเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกมต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) นอกสถานที่ในรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาร่วมเวียนเทียนแบบ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 25

ออนไลน์ กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมตอบคำถาม
ศลิ ปะเพอ่ื สุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ในหวั ขอ้ เร่ือง “วันมาฆบูชา
2565” กิจกรรมการจัดนิทรรศการศิลปะออนไลน์จากผลงานศิลปะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ (รูปแบบออนไลน์) กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary Competition)
กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) กิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอกจากภาพ
ภาษาอังกฤษ (Picture Dictation) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
ปลอด 0, ร, มส กิจกรรมการติวโอเน็ต ติวข้อสอบ GAT/PAT ติววิชาสามัญ 9 วิชา รวมทั้งการทำ MOU กับ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่นักเรียน ทุกกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและนำ
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ล้วนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการอ่าน เขียน และคิด
คำนวณ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ จนนักเรียนมีความรู้ความสามารถพัฒนา
ตนเองได้ จนเกิดเป็นองคค์ วามรู้ที่เหมาะสมกบั ศักยภาพของผู้เรยี น ทำให้มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนเป็นไปตามหลักสูตร
สถานศกึ ษา และมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การประกอบอาชีพในอนาคต

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ค่านยิ มที่ดตี ามสถานศึกษากำหนด ดังนี้

1. ด้านค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด โดยการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
กจิ กรรมคืนคุณธรรมส่หู อ้ งเรียน กจิ กรรมสง่ เสรมิ คุณธรรม จรยิ ธรรม และวินัยของนกั เรยี น เป็นต้น

2. ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
กจิ กรรมทำบญุ ตกั บาตร กิจกรรมวันเฉลมิ พระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 และกิจกรรมวนั พ่อแห่งชาติ เป็นต้น

3. ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสรมิ ประชาธิปไตย กิจกรรมลกู เสอื เนตรนารแี ละยวุ กาชาด เปน็ ต้น

4. ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โดยการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นกั เรียน กิจกรรมคดั กรองและป้องกนั โรคโควิด-19 และกจิ กรรมฉดี วคั ซีนปอ้ งกันโรคโควดิ -19 เป็นตน้

นอกจากนั้น โรงเรียนได้จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มมี นุษยสัมพันธ์ที่ดี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึกโดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมครบถ้วนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา นโยบายของรัฐบาล นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และตามที่องค์กรในสถานศึกษากำหนด โรงเรียนมีโครงการและ
กจิ กรรมทีส่ ่งเสรมิ และพฒั นาคุณธรรมผู้เรยี นในทุกระดับชัน้ โดยมขี นั้ ตอนในการดำเนินการพฒั นา ดงั นี้

แผนภาพกระบวนการดำเนนิ งาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 1. ดำเนินโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน
ขน้ั พื้นฐาน ท่เี นน้ ผู้เรยี นเปน็ สำคญั

2. กำหนดเกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ และตั้งค่า DO
เปา้ หมายในการพฒั นาของสถานศึกษา

3. กำหนดแนวทางและวธิ ีการพฒั นาคุณภาพของผเู้ รยี น PLAN

ACTION CHECK

1. นำผลการประเมนิ ไปใช้ในการพฒั นา 1. ตรวจสอบและประเมินโครงการและกิจกรรมการเรยี น
2. รายงานผลการพัฒนา การสอนทีเ่ น้นผู้เรยี นเป็นสำคัญ
2. ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ (เป็นไปตามค่า
รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564)
เปา้ หมายในการพฒั นาของสถานศึกษา)

หนา้ 26

2. ผลการดำเนินงาน

จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีม่ ุ่งให้ผู้เรียนไดร้ ับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผ่านโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ สูงกวา่ เปา้ หมายทส่ี ถานศึกษากำหนด มคี วามสามารถในด้านการส่ือสารท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจัดทำสื่อนวัตกรรมนำเสนอ
ผลงานได้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร และการทำงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นและมี
เจตคติทด่ี ีพรอ้ มทจ่ี ะศกึ ษาต่อในระดับชน้ั ท่ีสงู ขึน้ และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

โรงเรียนยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีที่สถานศึกษากำหนด
มีความภาคภูมใิ จในท้องถ่ิน เหน็ คุณคา่ ของความเปน็ ไทย มสี ่วนรว่ มในการอนุรกั ษว์ ัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รู้บทบาทและหน้าที่ในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม รู้วิธีดูแลรักษาสุขภาพกาย มีความมั่นคงในอารมณ์ สามารถป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยง
ต่างๆ นำไปสูผ่ ลการดำเนินงานทบี่ รรลุตามวัตถุประสงค์ ซ่งึ จำแนกตามประเด็นพิจารณาไดด้ งั ต่อไปนี้

1. ผลสัมฤทธทิ์ างวิชาการของผู้เรยี น

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมิน

1. มีคว ามสามารถในการอ่าน ระดบั คุณภาพ ยอดเยี่ยม

การเขียน การสื่อสาร และการคิด 1.1 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน

คำนวณ ปกี ารศกึ ษา 2564

ผลการประเมนิ ความสามารถในการการอา่ นภาษาไทย

ของนักเรียน ในระดบั ดขี ้นึ ไป ตามระดับชนั้ ปีการศึกษา 2564

รอ้ ยละ

90 87.08 80.47 84.67 81.13
80.79 80.86
80 73.59

70

60

50

40

30

20

10

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลย่ี รวม
ระดับชนั้

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 – 6 ในระดับดีขึน้ ไป ปีการศกึ ษา 2564

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 27

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมนิ

1. มีความสามารถในการอ่าน 1.2 ผลการประเมินความสามารถในการเขียน การสื่อสารภาษาไทย

การเขียน การสื่อสาร และการคิด ของนกั เรยี น ปกี ารศึกษา 2564

คำนวณ ผลการประเมินความสามารถในการเขียน การสือ่ สารภาษาไทยของ

นักเรยี น ในระดับดขี นึ้ ไป ตามระดับช้นั ปกี ารศกึ ษา 2564

ร้อยละ

90 80.42 81.80 80.52 80.59 80.26 81.00 80.77
80

70

60

50

40

30

20

10

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม
ระดบั ชั้น

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ของนักเรยี นชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 – 6 ในระดับดีข้ึนไป ปกี ารศึกษา 2564

1. มีความสามารถในการอ่าน 1.3 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

การเขียน การสื่อสาร และการคิด ภาษาองั กฤษของนกั เรยี น ปีการศกึ ษา 2564

คำนวณ ผลการประเมนิ ความสามารถในการอา่ น การเขยี น การสื่อสารวชิ า

ภาษาอังกฤษ ในระดับดีข้นึ ไป ตามระดับชั้น ปีการศกึ ษา 2564

ร้อยละ 94.00 96.82 95.83 98.66 93.81

100 92.08 88.97
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม

ระดับชนั้

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีขึ้นไป
ปกี ารศึกษา 2564

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 28

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมนิ

1. มีความสามารถในการอ่าน 1.4 ผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณของนักเรียน

การเขียน การสื่อสาร และการคิด ปีการศกึ ษา 2564

คำนวณ ผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ คานวณของนกั เรยี น

ในระดบั ดขี น้ึ ไป ตามระดบั ช้ัน ปกี ารศกึ ษา 2564

รอ้ ยละ 98.54 91.29 96.38 91.87 91.67 94.67 94.21
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม

ระดับชน้ั

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการคิดคำนวณของนักเรียน

ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 – 6 ในระดับดขี น้ึ ไป ปกี ารศึกษา 2564

1. มีคว ามสามารถในการอ่าน 1.5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือ

การเขียน การสื่อสาร และการคิด ความของนกั เรยี นทกุ รายวิชา ปกี ารศึกษา 2564

คำนวณ ผลการประเมนิ ความสามารถในการอ่าน คิดวเิ คราะห์และเขยี นส่อื

ความ ทกุ รายวชิ าของนักเรียน ในระดับดีขึ้นไปตามระดับชั้น

ปีการศึกษา 2564

ร้อยละ

100 93.33 81.58 71.55 77.20 84.38 74.00 80.35

90
80

70

60

50

40

30

20

10

0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ระดบั ชั้น

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
สื่อความ ทุกรายวิชาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีข้ึน
ไปปีการศกึ ษา 2564

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 29

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมนิ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

และคิดอย่างมีว ิจารณญาณ 2.1 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

และแกป้ ัญหา จากกิจกรรมรักการอ่าน ของนักเรียน ปกี ารศกึ ษา 2564

ผลการประเมนิ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยี นของนกั เรยี น

ในระดบั ดขี ึ้นไป ตามระดบั ชั้น จากกิจกรรมการอ่าน

ร้อยละ ของงานห้องสมดุ ปีการศกึ ษา 2564
84.17 90.50 88.62 91.20 86.46 94.00 88.89
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉล่ยี รวม

ระดับชัน้

แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลยี่ นความคิดเหน็ และแก้ปัญหา จากกิจกรรม

รักการอ่านของงานห้องสมุด ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ในระดับดีขนึ้ ไป ปีการศึกษา 2564

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2.2 ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในด้านการคิดของนักเรียน

และคิดอย่างมีว ิจารณญาณ ตามระดบั ชนั้ และในภาพรวม ปีการศกึ ษา 2564

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการประเมินสมรรถนะดา้ นการคดิ ในระดบั ดขี ึน้ ไป
และแกป้ ัญหา ตามระดับชัน้ และในภาพรวม ปกี ารศึกษา 2564

ร้อยละ 92.08 92.40 96.82 95.83 98.66 93.29

100 87.93
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลยี่ รวม

ระดบั ชั้น ความสามารถ

แผนภูมิแสดงร้อยละของของผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ

ในด้านการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีขึ้นไป

ปีการศกึ ษา 2564

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 30

ประเดน็ พจิ ารณา ผลการประเมิน

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2.3 ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในดา้ นการแก้ปญั หาของ

และคิดอย่างมีว ิจารณญาณ นกั เรยี น ตามระดับบชัน้ และในภาพรวม ปีการศึกษา 2564

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการประเมนิ สมรรถนะด้านการแก้ปัญหาตามระดับชนั้
และแกป้ ญั หา และในภาพรวมในระดบั ดีข้นึ ไป ปกี ารศึกษา 2564

รอ้ ยละ 95.60 92.41 96.82 96.35 98.66 94.56

100 90.00
90

80

70
60
50
40
30
20

10

0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉล่ยี รวม

ระดับชนั้

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ
ในด้านการแกป้ ัญหาของนกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 – 6 ในระดับดีข้ึนไป
ปกี ารศกึ ษา 2564

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2.4 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี

และคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ของนักเรียน

และแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2564

ผลการประเมนิ ความสามารถในการคิดวิเคราห์

คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ

ร้อยละ แกป้ ัญหาไดใ้ นการเรยี นวิทยาศาสตร์ ระดบั ดีขน้ึ ไป
100
ปกี ารศึกษา 2564

80
60
40
20
0 ม.1 ม.2 ม.3 ม4 ม.5 ม.6 เฉลยี่ รวม
86.28
ภาค 1 89.24 84.58 80.47 85.48 84.43 97.89 91.27

ภาค 2 91.86 90.09 89.31 91.05 91.23 96.35

ระดบั ชั้น

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
มวี ิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลย่ี นความคิดเห็น และแกป้ ัญหาในการเรยี น
วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป ของนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา
2564

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 31

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมิน

3. มีความสามารถในการสร้าง ระดับคณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

นวตั กรรม 3.1 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากการประเมิน

ตนเองของนกั เรียน ปีการศึกษา 2564

ผลการประเมนิ ความสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม
ร้อยละ ของนกั เรียนในระดบั ดีขึ้นไป ปกี ารศึกษา 2564

10900 82.23 87.60 82.37 83.47 84.71 83.64
8700
60
50
40
2300
10
0

แผนภูมิแสดงรอ้ ยละความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากการประเมิน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา
2564

3. มีความสามารถในการสร้าง 3.2 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน

นวัตกรรม จากผลการประเมินของครู ปีการศึกษา 2564

ผลการประเมินความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรมของนกั เรียน

ร้อยละ จากผลการประเมนิ ของครู ในระดบั ดีขนึ้ ไป ปีการศึกษา 2564

1027948536100000000000 92.42 87.88 84.85 89.39 93.94 86.36 90.91 89.39

แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยครูผู้สอนประเมิน ในระดับดีขึ้นไป
ปีการศกึ ษา 2564

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 32

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน

4. มคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี ระดับคณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

สารสนเทศและการสอื่ สาร 4.1 ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

ของนกั เรียน ตามระดับบชั้นและในภาพรวม ปกี ารศึกษา 2564

ผลการประเมนิ ความสามารถดา้ นการใชเ้ ทคโนโลยี
ของนกั เรียนในระดับดีขน้ึ ไป ปกี ารศึกษา 2564

รอ้ ยละ 96.00 90.69 96.82 96.35 98.66 94.93
ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลย่ี รวม
100 93.75
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ม.1

ระดับชั้น

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการ

ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4.2 ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศและการสอื่ สาร และการสื่อสารในการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนกั เรยี น ปีการศกึ ษา 2564

ผลการประเมนิ ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโยลีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในการเรียนรูว้ ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนกั เรยี น
รอ้ ยละ ในระดับดขี นึ้ ไป ปีการศกึ ษา 2564

100
80
60
40
20
0 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉล่ียรวม

ภาคเรยี นท่ี 1 89.17 90.20 81.03 82.96 77.60 95.36 85.64

ภาคเรียนที่ 2 88.75 84.80 86.21 89.09 96.35 97.99 89.63

ระดบั ช้ัน

แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 33

ประเดน็ พจิ ารณา ผลการประเมิน

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม ระดับคณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

หลักสตู รสถานศึกษา 5.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ที่มผี ลการเรยี นระดบั 2 ขนึ้ ไป ของนกั เรยี น ปกี ารศกึ ษา 2564

ผลการประเมินผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นของนกั เรยี น

ร้อยละ ทไ่ี ด้ระดับผลการเรียน 2 ขนึ้ ไป ในทุกรายวิชา
100 ตามกล่มุ สาระการเรยี นรู้ ปกี ารศกึ ษา 2564

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
เฉลี่ย
ไทย คณติ วทิ ย์ สงั คม สุขศกึ ษา ศิลปะ การงาน ตปท. รวม

ภาคเรยี นที่ 1 61.73 51.89 75.87 74.32 74.76 69.36 75.88 66.69 68.72

ภาคเรียนที่ 2 71.44 65.25 81.88 72.04 83.59 77.48 79.67 76.96 75.99

กลุ่มสาระการเรยี นรู้

แผนภูมิแสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ปีการศึกษา 2564

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติ ระดบั คุณภาพ ยอดเย่ียม

ทดี่ ตี ่องานอาชพี 6.1 ผลการประเมินความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ของนกั เรยี น ปกี ารศึกษา 2564

ผลการประเมนิ ความรู้ทกั ษะพน้ื ฐานและเจตคติทีด่ ตี ่องานอาชีพ

รอ้ ยละ ของนกั เรียน ในระดบั ดขี นึ้ ไป ปีการศึกษา 2564
100
99.32 96.27 96.10 95.42 94.92 94.92 95.76 97.63 97.29 96.78 96.49

90
80
70
60
50
40
231000
0

แผนภูมิแสดงร้อยละความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ระดับดขี นึ้ ไป ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 34

ประเดน็ พจิ ารณา ผลการประเมนิ

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติ 6.2 ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านทักษะชีวิตของนักเรียน

ท่ีดีตอ่ งานอาชีพ ปกี ารศึกษา 2564

ผลการประเมินสมรรถนะดา้ นทกั ษะชีวติ ของนกั เรียน
ในระดับดขี ึ้นไป ตามระดับชนั้ และในภาพรวม
ปกี ารศกึ ษา 2564

ร้อยละ 96.40 96.82 96.35 98.66
100
95.30
93.75
92.07

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลยี่ รวม

ระดบั ชั้น

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ
ด้านทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีขึ้นไป
ปกี ารศึกษา 2564

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 35

2. คุณลกั ษณะที่พึงประสงคข์ องผู้เรียน

ประเดน็ พิจารณา ผลการประเมนิ

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

ตามที่สถานศึกษากำหนด  ผลการประเมินทอ่ี ยู่ในระดบั ดี ขน้ึ ไป คิดเปน็ ร้อยละ 92.91

(สงู กวา่ ค่าเปา้ หมายท่กี ำหนดไว้)

ผลการประเมนิ คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (%)

ระดับชัน้ ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2

ดเี ยีย่ ม ดี รวม ดีเยี่ยม ดี รวม

มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 83.30 12.43 95.73 89.65 5.90 95.55

มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 65.62 17.69 83.31 79.91 15.80 95.71

มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 74.52 12.34 86.86 76.53 14.48 91.01

มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 82.14 13.60 95.74 87.03 6.69 93.72

มธั ยมศึกษาปีที่ 5 89.10 5.02 94.12 84.39 9.20 93.59

มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 90.17 5.36 95.53 88.76 5.35 94.11

คา่ เฉล่ีย 80.80 11.07 91.88 84.37 9.57 93.94

เฉลยี่ รวม 2 ภาค 92.91
เรียน

ผลประเมิน 82.58
ระดับดีเยย่ี ม

ผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ของนักเรียน

เปรียบเทยี บระดับดเี ย่ียม กบั ดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564

182460000000......000000000000 83.30 65.62 74.52 82.14 89.10 90.17
12.43 17.69 12.34 13.60 5.06 5.36

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเยีย่ ม (๓) ดี (๒)

ผลการประเมินคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยี น

เปรียบเทียบระดบั ดเี ย่ียม กบั ดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

๑๔๒๘๖๐๐๐๐๐๐๐...... ๘๙.๖๕ ๗๙.๙๑ ๗๖.๕๓ ๘๗.๐๓ ๘๔.๓๘ ๘๘.๗๖
5.90 15.80 14.48 6.69 9.20 5.35

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเยี่ยม (๓) ดี (๒)

ผลเฉล่ยี รวมการประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค์
ภาคเรยี นท่ี 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ในระดับดีและดีเยี่ยม

๑๖๘๒๔๐๐๐๐๐๐๐...... ๘๒.๕๘

๑๐.๓๒

ดเี ยย่ี ม (๓) ดี (๒)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 36

ประเดน็ พิจารณา ผลการประเมนิ

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ ระดับคณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

เปน็ ไทย  ผลการประเมินทอี่ ยู่ในระดบั ดี ขนึ้ ไป คดิ เปน็ ร้อยละ 95.77

(สูงกวา่ คา่ เปา้ หมายท่ีกำหนดไว้)

ความภูมใิ จในทอ้ งถน่ิ และความเป็นไทย

100 94.76 95.68 97.87

80

60

40

20 5.24 4.32 2.13
0

กจิ กรรมที่ 1 กจิ กรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3

พึงพอใจเกณฑ์ดขี ้ึนไป (%) พึงพอใจเกณฑ์พอใช้ (%)

กจิ กรรมที่ 1 วันสถาปนาโรงเรียน
กจิ กรรมท่ี 2 วันเฉลมิ พระชนมพรรษา ร.10
กจิ กรรมท่ี 3 กจิ กรรมวันพอ่ แหง่ ชาติ

ภาพรวมของความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย
ปกี ารศกึ ษา 2564

100 95.77
90
80
70
60
50
40
30
20
10 4.23
0

พงึ พอใจเกณฑ์ดขี ้นึ ไป (%) พงึ พอใจเกณฑ์พอใช้ (%)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 37

ประเดน็ พิจารณา ผลการประเมนิ

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม

ความแตกต่างและหลากหลาย  ผลการประเมินทอี่ ยู่ในระดับดี ข้นึ ไป คิดเป็นร้อยละ 98.50

(สูงกวา่ คา่ เป้าหมายที่กำหนดไว้)

การยอมรบั ท่ีจะอยู่รว่ มกนั
บนความแตกตา่ งและหลากหลาย

99 98
100

80

60 กิจกรรมท่ี 1 กจิ กรรมสง่ เสรมิ ประชาธิปไตย

กิจกรรมท่ี 2 กจิ กรรมลกู เสือ

40

20 2
1

0
กิจกรรมท่ี 1 กจิ กรรมท่ี 2

พึงพอใจเกณฑ์ดีข้นึ ไป (%) พงึ พอใจเกณฑ์พอใช้ (%)

ภาพรวมของการยอมรบั ทีจ่ ะอยรู่ ่วมกัน
บนความแตกตา่ งและหลากหลาย

100.00% 98.50%
90.00%
80.00% กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสรมิ ประชาธิปไตย
70.00% กจิ กรรมท่ี 2 กจิ กรรมลกู เสอื
60.00%
50.00% 1.50%
40.00% พึงพอใจเกณฑ์ดีขึ้นไป (%) พงึ พอใจเกณฑ์พอใช้ (%)
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 38

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมนิ

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

จิตสงั คม  สรุปผลการประเมนิ คดิ เปน็ ร้อยละ 91.94

(สูงกว่าคา่ เปา้ หมายทีก่ ำหนดไว้)

สขุ ภาวะทางรา่ งกาย

ภาคเรียนท่ี 1 และภ9า0ค.7เร5ยี น9ท1่ี .205ปกี ารศกึ ษา 2564

100.00

4.00 4.65 5.25 4.30
0.00

อ้วน ปกติ ผอม

ภาคเรยี นท่ี 1 (%) ภาคเรยี นท่ี 2 (%)

100.00 ภาพรวมของสขุ ภาวะทางร่างกาย
ปกี ารศกึ ษา 2564

92.04

2.96 5.00
0.00

อ้วน ปกติ ผอม
ปกี ารศกึ ษา 2564

 ผลการประเมินที่อย่ใู นระดบั ปกติ (สุขภาวะทางรา่ งกาย

คิดเปน็ ร้อยละ 92.04

ลกั ษณะจิตสงั คม ปกี ารศกึ ษา 2564 95.04
93.02 90.12 94.87
100

2.92 4.06 4.56 5.32 1.004.13 1.94 3.02
0
ความประพฤติ สมาธสิ ้ัน ความสมั พนั ธ์กับเพือ่ น
อารมณ์

มีปญั หา เส่ียง ปกติ

ภาพรวมของลกั ษณะจติ สงั คม ปีการศกึ ษา 2564

100 91.84

2.14 6.02 เสย่ี ง ปกติ
0 มปี ัญหา

 ผลการประเมนิ ที่อยใู่ นระดบั ปกติ (ลกั ษณะจิตใจสังคม)

คดิ เปน็ ร้อยละ 91.84

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 39

3. การเปรียบเทียบผลการประเมินดา้ นคุณภาพของผ้เู รียน

แผนภมู ิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมนิ มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ้เู รียน ปีการศึกษา 2563 และ ปกี ารศึกษา 2564

ร1้อ0ย0ละ 88.04 87.25 92.64 94.78 90.34 91.01
80 คุณลักษณะท่พี งึ ประสงค์ เฉลยี่ รวม
60
40
20
0 ผลสมั ฤทธท์ิ างวิชาการ

ปี 2563 88.04 92.64 90.34

ปี 2564 87.25 94.78 91.01

ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และสูงกว่าปีการศึกษา 2563

แผนภมู แิ สดงการเปรียบเทยี บผลการประเมนิ ดา้ นผลสัมฤทธทิ์ างวิชาการของผู้เรียน

ร1้อ0ย0ละ ปีการศึกษา 2563 และ ปกี ารศึกษา 2564
80
60 86.53 86.05 89.9491.38 91.4686.52 89.00 91.28 81.1972.36 90.1195.90 88.04 87.25
40
20 การอ่าน เขยี น การคดิ วิเคราะห์ การใช้ ผลสมั ฤทธ์ิ ความรู้ ทกั ษะ
0 ส่อื สาร และคิด คดิ อยา่ งมี เทคโนโลยี ทางการเรยี น พน้ื ฐานเจตคติท่ี
สารสนเทศ ตามหลกั สตู รฯ ดตี ่องานอาชพี
คานวณ วิจารณญาณฯ การสรา้ ง เฉลี่ยรวม
นวตั กรรม

ปี 2563 86.53 89.94 91.46 89.00 81.19 90.11 88.04

ปี 2564 86.05 91.38 86.52 91.28 72.36 95.90 87.25

ภาพรวมของผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
และสูงกวา่ ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแสดงการเปรยี บเทยี บผลการประเมินดา้ นคณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ของผเู้ รียน
ปีการศกึ ษา 2563 และปีการศึกษา 2564

ร1้อ06428ย000000ละ 92.99 92.91 95.41 95.77 98.66 98.50 83.48 91.94 92.64 94.78

คุณลกั ษณะและ ความภูมใิ จใน การยอมรับทจ่ี ะอยู่ สุขภาวะทางร่างกาย
คา่ นิยมทดี่ ตี าม ท้องถิ่นและความ
สถานศกึ ษาฯ ร่วมกนั บนความ และลักษณะจติ เฉลีย่ รวม
เปน็ ไทย
แตกตา่ งฯ สงั คม

ปี 2563 92.99 95.41 98.66 83.48 92.64
ปี 2564 92.91 95.77 98.50 91.94 94.78

ภาพรวมของผลการประเมินด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
และสงู กวา่ ปีการศึกษา 2563

แหล่งท่ีมาขอ้ มูล: งานวัดและประเมินผลการศกึ ษา (ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 25 มีนาคม 2565)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 40

3. จดุ เด่น

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยี น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีการพัฒนาผู้เรยี น

ตามมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยมีการพัฒนาอย่าง

ครอบคลุมและรอบด้าน มีการบูรณาการอย่างหลากหลาย เหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ในการจัดการเรียนรู้

ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนใหผ้ ู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี

กีฬา ศิลปะ และความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นตามหลักสตู รสถานศึกษา มีความรู้ มที ักษะพืน้ ฐานและเจตคติท่ดี ีต่องานอาชีพ พัฒนาตนเอง

ไดเ้ ต็มตามศกั ยภาพ ใฝ่เรยี นใฝร่ ู้ เปน็ พลเมอื งท่ดี ีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้การประเมินคุณภาพของผู้เรียน

ดา้ นผลสัมฤทธิ์ทางวชิ าการ อยู่ในระดบั ยอดเย่ียม ตามประเด็นพิจารณา ดงั ตอ่ ไปนี้

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็น

ร้อยละ 84.05 ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่าน

การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และความสามารถนักเรียนตามหลักสูตร ส่งเสริมให้

นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองในระดับที่สูงขึ้นด้วยการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ เช่น

การแขง่ ขนั เกมต่อสมการคณติ ศาสตร์ (A – MATH ) ในรายการ “Max Ploys Crossword Game A-Math Kumkom

Sudoku Ed-Sport Challenge การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 และการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.

2565 ชงิ ถว้ ยพระราชทานสมเดจ็ พระกนษิ ฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.38 ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนใน

ดา้ นการคิดวิเคราะห์ และคดิ อย่างมวี จิ ารณญาณ อภปิ ราย แลกเปลี่ยนความคดิ เห็น และแกป้ ัญหา ม่งุ เนน้ กิจกรรมการ

เรียนรู้ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งกิจกรรมตามหลักสูตร

ในรายวิชาตามตัวชี้วัดและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ในรายวิชากิจกรรมชุมนุม หรือกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่ างๆ

ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ในการเรียนรู้ของนกั เรียน เช่น กิจกรรมรักการ

อ่านของงานห้องสมุดเน้นการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการสรุปเนือ้ หาตอบคำถามจากบทความ

ท่กี ำหนดให้ กจิ กรรมการเรียนรใู้ นรายวิชาวิทยาศาสตร์ การทดลอง สรุปผล อภปิ รายผล แลกเปล่ียนความคดิ เห็น และ

การฝึกฝนการแก้ปัญหาต่างๆ จากการเรียนรู้จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ การทดลอง การบันทึกผลการทดลอง

การสรปุ อภิปรายผล กจิ กรรมการเรียนรใู้ นรายวชิ ากจิ กรรมชมุ นมุ ต่างๆ และชมุ นุมสะเตม็ ศึกษา ศกึ ษาคน้ คว้าสร้างองค์

ความรู้ คิดวางแผนการทำงานและสร้างชิ้นงาน ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์และอภิปรายผลจากการปฏิบัติจริง โดย

การสร้างชิ้นงาน โครงงาน ผลงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการทำงานและการแก้ปัญหา รู้จัก

ทำงานเปน็ ทมี สามารถประยุกต์ความรนู้ ำมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ ในการดำเนินชวี ติ ประจำวันได้

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 86.52 ดังจะเห็นได้

จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านการสร้างนวัตกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

กิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่ อดคลอ้ งกับสถการณ์ปจั จบุ นั

บนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง โดย

การสร้างชิ้นงาน โครงงาน ผลงาน สื่อต่างๆ ตามความเหมาะสมของบริบทในแต่ละสาระการเรียนรู้ ทั้งงานรายบุคคล

และการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสรา้ งผลงานด้วยตนเองอย่างมั่นใจ มีการวางแผนการทำงาน

เชื่อมโยงความรู้ นำประสบการณ์จากการเรียนรู้จากทุกรายวิชามาบูรณาการใช้ในการสร้างสรรค์นวตั กรรม การเรียนรู้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ จนสามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้เป็นชิ้นงาน สามารถ

ประเมินผลงานตนเองและนำเสนอผลงานได้ โดยครูผู้สอนทำการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายโดยใช้เกณฑ์

การประเมินท่ีโรงเรยี นกำหนด

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็น

ร้อยละ 91.28 ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้าน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 41

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สารของผู้เรียนตั้งแต่ระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1-6 ดำเนินการ

จัดหาจดั ซื้อ คอมพิวเตอร์ สือ่ เทคโนโลยีต่างๆ พฒั นาและติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเรว็ สูงแบบไฟเบอร์ออฟติก

(Fiber Optic) กระจายสัญญาณอินเทอร์เนต็ ไรส้ าย (WI-FI) ครอบคลุมพ้ืนท่ีของโรงเรียน พรอ้ มทัง้ วางระบบการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Login) เพื่อสอดส่องดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่ในความเหมาะสม

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง IT City

Bank ห้อง Knowledge Center ห้องศูนย์นวัตกรรมและหุ่นยนต์ ให้ครูและผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 ในทุกรูปแบบการเรียนรู้ ทั้งแบบ On-Site,

Online และ On Hand ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี

ในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น กิจกรรมการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) แบบ

ออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการตอบคำถามในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติแบบ

ออนไลน์ของกล่มุ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย กจิ กรรมการร่วมตอบคำถามและทดสอบความรู้ในวันวทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ

แบบออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทดสอบความรู้และร่วมเวียนเทียนออนไลน์ในวัน

อาสาฬหบูชาของกลมุ่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กจิ กรรมการวาดภาพระบายสีแบบออนไลน์ใน

วันมาฆบูชา กิจกรรมการตอบคำถามศิลปะเพื่อสุนทรียภาพและวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2564 ในรูปแบบ

ออนไลน์ กิจกรรมการจัดนิทรรศการศิลปะออนไลน์จากผลงานศิลปะของนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษ (Dictionary Competition) แบบออนไลน์ กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling

Bee) แบบออนไลน์และกจิ กรรมการแข่งขนั เขยี นตามคำบอกจากภาพภาษาอังกฤษ (Picture Dictation) แบบออนไลน์

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการนำระบบการทดสอบแบบออนไลน์ มาใช้ในการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ในทุกรายวิชา ทั้งการทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินอื่นๆ จากหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือ

การส่งงานหรือการบ้าน แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะของนักเรียนจากการเรียนรู้ ได้ปรับใช้ระบบออนไลน์ให้นักเรียน

ได้ดำเนินการติดต่อสื่อสาร และส่งงานกับครูประจำวิชาทุกวิชา ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้และแอปพลิเคชันการเรียนรู้

ต่างๆ เชน่ Ms. teams, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Line และ Facebook เปน็ ตน้

5. ผู้เรียนมีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี คิดเปน็ ร้อยละ 72.36 ดังจะเห็น

ได้จากการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการส่งเสริม

สนับสนุนและพฒั นาให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทเ่ี น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา

โดยใช้กระบวนการ “PLC” จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้และโครงการปลอด 0, ร, มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิทยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการติวโอเน็ต ติว GAT/PAT ติว 9 วิชา

สามัญ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการ

กำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรยี นรเู้ พือ่ ยกระดบั ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน และจากสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา-2019

ทำใหโ้ รงเรยี นต้องจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนแบบบูรณาการที่สามารถทำให้นักเรยี น เรยี นรไู้ ดต้ ามความสะดวกและ

ความพร้อมของนักเรียน ทั้งในรูปแบบ On-Site, Online และ On Hand โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทุกช่องทาง ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้และแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น โปรแกรม Ms. Teams, Google

Classroom, Google Meet, Line และ Facebook เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทั้งในด้านเวลาเรียน และโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจรงิ โดยใช้แบบทดสอบและเครื่องมือในการวัดและประเมนิ ผลที่สอดคลอ้ งได้ครบทุกทักษะ

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.90

ดังจะเหน็ ได้จากการดำเนนิ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สง่ เสริมสนบั สนุนใหน้ ักเรยี น มีความรู้ มที ักษะพื้นฐานและมเี จตคติท่ี

ดีต่อการงานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตาม

โครงสร้างหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด มีการประเมินเจตคติต่อการงานอาชีพโดยใช้แบบประเมินของงานแนะแนว

จดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ในรายวชิ าแนะแนวทีส่ ง่ เสรมิ ความรู้ด้านทักษะพน้ื ฐานและเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพให้นักเรียน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 42

มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ศึกษาหาความรู้และทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการงานอาชีพ ตลอดจนมีหลักสูตรที่เน้นการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทำในการดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การจัดบรกิ ารแนะแนว เสริมความรู้ดา้ นอาชีพ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหลง่ เรียนรู้
ในและภายนอก มีการแนะแนวทางในการเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองให้กับนักเรียนในปีการศึกษาหน้า
โดยให้ข้อมูลความรู้ในการเลือกแผนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) แผนการเรียนคอมพิวเตอร์
ดจิ ิทัล แผนการเรียนกีฬาและนันทนาการ แผนการเรียนนเิ ทศศิลป์ แผนการเรยี นภาษาองั กฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย-สังคมศึกษา และแผนการเรียนด้านอุตสาหการ
โดยนักเรียนจะได้รับทกั ษะความรู้และฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน มีการนำระบบ
ดูแลช่วยเหลอื นักเรียนมาใช้ในการสร้างเจตคติทีด่ ีต่องานอาชีพและช่วยเหลือด้านทักษะความรู้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทำงาน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้
มีความสุขในการทำงาน สามารถทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ ซึ่งจะเป็นแนวทางประกอบ
การตัดสินใจวางแผนการเรียนและประกอบอาชีพ พร้อมทั้งทำแบบสำรวจความสนใจในอาชีพ วิเคราะห์บุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยกรมการจัดหางาน ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีความพร้อม
ในการศึกษาต่อ และการฝกึ งาน

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีการพัฒนา
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา สง่ เสริมให้นักเรยี นมีพัฒนาการด้านคณุ ลกั ษณะและคา่ นยิ มทดี่ ี ท่ีตรงตามคุณลักษณะท่ี
ต้องการใหเ้ กิดข้ึนในตัวผ้เู รียนจากกิจกรรมตา่ งๆ ทโ่ี รงเรยี นไดส้ นบั สนุนและดำเนนิ การจดั ขน้ึ ไดแ้ ก่ กิจกรรมเนอ่ื งในวัน
สำคัญทางศาสนา กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของนักเรียน กิจกรรม
วันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ในหลวงรัชกาลที่ 10) กจิ กรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียน กิจกรรมคดั กรองและป้องกันโรค
โควิด-19 และกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นต้น จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีดังกล่าว ส่งผลให้การประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ตามประเด็นพจิ ารณา ดงั ตอ่ ไปนี้

1. ผู้เรียนมคี ุณลักษณะและคา่ นิยมท่ีดีตามท่สี ถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม คดิ เปน็ รอ้ ยละ 92.91
2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.77
3. ผู้เรยี นยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับ ยอดเยยี่ ม คดิ เปน็ ร้อยละ 98.50
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.94

4. จุดควรพัฒนา
1. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง

การคิดแก้ไขปัญหา การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การคิดคํานวณได้ถูกต้อง เน้นให้มีการประเมิน
อยา่ งเขม้ ขน้ ใหม้ คี ณุ ภาพตามระดับคุณภาพท่โี รงเรยี นกำหนดและมีพัฒนาการสูงขนึ้ ต่อไป

2. ด้านทักษะพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ควรสนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมให้นักเรียน
ได้มโี อกาสทำงานร่วมกันเปน็ ทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานและเผยแพรผ่ ลงานสสู่ าธารณะให้มากขน้ึ

3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความชํานาญในการฉลาดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนรู้ในวิชาวิทยาการ
คํานวณ เพื่อพฒั นาตนเองและสังคมในดา้ นการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสรา้ งสรรค์ มีคุณธรรมมงุ่ สู่ความเป็น
พลเมอื งดจิ ทิ ลั (Digital Citizenship) และมวี นิ ัยในการพฒั นาตนเองอยา่ งสมำ่ เสมอ

4. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 43

ไวรัสโคโรนา-2019 ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การใช้โปรแกรมในการเรียนการสอนออนไลน์ต่างๆ
อย่างหลากหลาย

5. การสร้างความตระหนักรู้ในองค์กรเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทตี่ อ้ งมีความหลากหลาย ยดึ หยุ่นในการวดั และประเมินผล เหมาะสมกบั บรบิ ทของสถานศกึ ษา เพ่ือยกระดบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้มีค่าการพัฒนาที่สูงขึ้น สอดคล้องตามค่าเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

6. การพัฒนารูปแบบและเครื่องมอื ในการประเมนิ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีให้เหมาะสมมี
มาตรฐานและน่าเชื่อถือ ลดความซ้ำซ้อนในการประเมิน บูรณาการภาระงาน กิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
รปู ธรรมเพือ่ ลดภาระงานใหก้ ับผ้เู รยี น

7. การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังความดีงามให้กับผูเ้ รยี นในทุกระดับชั้น เสริมสร้าง
ให้ผ้เู รยี นมีหลักคดิ ท่ีถูกต้องเป็นของตนเอง ร้จู กั ปฏิบตั ติ นตามแบบอยา่ งท่ดี ี รวมทั้งกลา้ คิด กล้าตัดสินใจในส่ิงท่ีถูกต้อง
และดงี าม

8. การจัดให้มโี ครงการส่งเสริมใหผ้ ู้เรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ รจู้ ักหลีกเล่ียงส่ือที่ไม่พึงประสงค์
ตลอดจนการรู้จกั เลอื กบริโภคขา่ วสารผา่ นสื่อสงั คมออนไลน์ที่ปัจจุบนั เขา้ ถึงได้งา่ ยและรวดเร็ว และอาจกอ่ ให้เกิดปัญหา
ดา้ นสขุ ภาพทัง้ ทางรา่ งกายและจิตใจของผูเ้ รยี น รวมทัง้ อาจสง่ ผลใหม้ ีพฤติกรรมและคา่ นยิ มที่ไม่พึงประสงค์

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
ระดับคณุ ภาพ ยอดเย่ียม

1. กระบวนการพฒั นา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันให้กับสังคมว่า
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการอยู่รว่ มกันท่ีเอื้อต่อการพัฒนางาน มกี ระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา
อย่างเป็นระบบ โดยการศกึ ษาข้อมลู สารสนเทศจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Sar) และผลการนิเทศ
ติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นโดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนและร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์
ในการจดั การศึกษาของสถานศึกษา ทง้ั นเี้ พอื่ ประโยชน์ในการพัฒนาคณุ ภาพของผู้เรยี น ใหม้ คี วามร้คู ู่คุณธรรม อันเป็น
เป้าหมายที่สำคัญของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการดำเนินงานตามระบบการบริหารงานวงจรคุณภาพของเดมม่ิง
(PDCA) ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ และนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การกำหนด วสิ ัยทศั น์ พนั ธกจิ เปา้ หมายกลยุทธ์ การจัดทำแผนพฒั นาคุณภาพและแผนปฏบิ ัติการ การดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรม การติดตาม ตรวจสอบ โครงการและกิจกรรมต่างๆ
การสรุปผลและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา ตลอดจนการรายงานผลการพัฒนา ดงั แผนภาพต่อไปน้ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หนา้ 44

แผนภาพกระบวนการดำเนนิ งาน

1. วิเคราะหค์ วามต้องการของผู้รบั บรกิ ารและ 1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์
นโยบายขององคก์ รและหน่วยงาน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซึ่งเป็น
ที่เกย่ี วขอ้ ง การดำเนนิ การต่อจากข้ันการวางแผน

2. กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกจิ เป้าหมาย กลยทุ ธ์
3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติ
การ

PLAN DO

ACTION CHECK

1. สรุปผลและนำผลการประเมินไปใช้ใน 1. ติดตาม ตรวจสอบ โครงการและกิจกรรม
การพฒั นา การปรบั ปรุง หรอื การแกไ้ ข ท่ดี ำเนินการตามแผนปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ นำไปใช้
ในการปรับปรุง การแก้ไข หรือการพฒั นา
2. รายงานผลการพัฒนา

2. ผลการดำเนนิ งาน
จากการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดงั น้ี

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมนิ

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ระดบั คุณภาพ ยอดเยี่ยม
ทีส่ ถานศกึ ษากำหนดชดั เจน

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่กำหนดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และความต้องการของชุมชน เป็นไปได้ในการปฏิบัติและมีส่วนร่วม โดย

มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การประกาศค่า
เป้าหมายความสำเร็จในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปกี ารศึกษา 2564

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยี่ยม
ของสถานศึกษา
1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการให้บริการแก่ชุมชน โดยมีระบบ
การบรหิ ารงาน ตามวงจรคณุ ภาพของเดมมงิ่ (PDCA) เปน็ เคร่ืองมือช่วย
ในการบริหารจดั การคณุ ภาพของสถานศึกษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2564) หน้า 45


Click to View FlipBook Version