The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ข้อที่ 4

ข้อที่ 4

ขอ้ ท่ี 4

รายงานเกณฑ์การตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน

โรงเรยี นมนี วัตกรรม สรา้ งสรรค์คนดี
ทผ่ี า่ นการพฒั นาต่อเน่ือง

โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ

1

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายช้นั 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

ก2

คำนำ
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสรมิ และคัดเลือกนวตั กรรมสร้างสรรค์คนดี
“โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทด้านการบริหาร) ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะครูผปู้ กครองและชมุ ชน ตลอดจนเพอ่ื นครู และนักเรียนโรงเรียน
หวั ไทร(เรอื นประชาบาล) และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกทา่ น ทใี่ หก้ ารสนบั สนุนและเอื้อเฟื้อข้อมูล จนเอกสารเล่มนี้
สำเรจ็ ลลุ ่วงไปดว้ ยดี
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์แก่คณะกรรมการและผู้ที่สนใจ
ศึกษาคน้ คว้าเปน็ อย่างยง่ิ หากมีขอ้ ผดิ พลาดประการใดผูจ้ ัดทำขออภยั ณ ท่ีน่ีดว้ ย

สิบเอกสง่า ดา่ นวฒั นา
ผู้จัดทำ

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชั้น 1 คณุ ธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

3ข หน้า

สารบญั ก

เรือ่ ง 1
1
คำนำ 1
สารบัญ 1
ชอ่ื นวัตกรรม 1
1
ประเภทผลงาน 2
สอดคลอ้ งกบั คณุ ลกั ษณะโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. 3
ช่อื เจา้ ของผลงานนวตั กรรม 6
รายละเอยี ดเอกสารนำเสนอผลงานนวัตกรรม 7
7
-ความสำคญั ของผลงานนวตั กรรมทีน่ ำเสนอ 8
-จุดประสงค์และเปา้ หมาย 9
-กระบวนการผลิตนวตั กรรม
-ผลการดำเนินงาน/ผลสมั ฤทธิ์/ประโยชนท์ ไ่ี ด้รบั
-ปัจจยั สู่ความสำเร็จ
-บทเรยี นทไ่ี ด้รบั
-การเผยแพร/่ การไดร้ ับการยอมรับ/รางวลั ที่ได้รบั
-เงอื่ นไขความสำเรจ็

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายชนั้ 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรอื นประชาบาล)

1

เอกสารประกอบการพิจารณาสง่ เสรมิ และคดั เลอื กนวัตกรรมสร้างสรรคค์ นดี

“โรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.”

ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ชอื่ นวัตกรรม ระบบการบริหารจดั การ 1 สายชนั้ 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนหวั ไทร(เรือน

ประชาบาล)

ประเภทผลงาน  ด้านการบรหิ าร

 ด้านการเรียนการสอน

สอดคลอ้ งกบั คณุ ลักษณะโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.

 ความพอเพียง  ความกตญั ญู

 ความซอ่ื สัตย์สจุ ริต  ความรบั ผิดชอบ

 อดุ มการณค์ ุณธรรม

 คุณธรรมอัตลกั ษณ์ของโรงเรียน มารยาทเยย่ี ม ใฝ่เรยี นใฝร่ ู้

ชือ่ เจา้ ของผลงานนวตั กรรม สบิ เอกสงา่ ด่านวัฒนา

โรงเรียน หัวไทร(เรอื นประชาบาล)

สงั กัด สำนกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

โทรศัพท์ 075-389-470 โทรสาร 075-389-470

โทรศพั ทม์ ือถอื 086-2760632 e-mail [email protected]

รายละเอียดเอกสารนำเสนอผลงานนวัตกรรม
1. ความสำคญั ของผลงานนวัตกรรมทนี่ ำเสนอ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถ

ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มจี รยิ ธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 โรงเรียนมคี วามมุ่งหวังและพัฒนาในการบรกิ ารจัดการในทุก ๆ
ด้านให้มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน โดยอาศัยความรว่ มมือในการพัฒนาจากทกุ ฝ่ายงานภายใน
สถานศกึ ษาและหนว่ ยงานต่าง ๆ ภายนอกสถานศกึ ษาเข้ามามสี ่วนร่วมในการบริหารจดั การพัฒนาผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและคุณธรรม
ภายใต้บริบทของวิสัยทัศน์ พัทธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญา อัตลักษณ์ของนักเรียน เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ในการขับเคลอื่ นแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน มุ่งม่นั พัฒนาบคุ ลากร ท้ังผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนให้มีการประพฤติปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายช้นั 1 คณุ ธรรม สร้างสรรคค์ นดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรือนประชาบาล)

2

มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญาและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร จนสามารถกา้ วสกู่ ารเป็นองคก์ รคณุ ธรรมต้นแบบใหแ้ กช่ ุมชนและสังคมได้

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้พระราชทานให้แก่คณะองคมนตรีในโอกาสจัดตั้งโครงการ
“กองทนุ การศึกษา” เม่ือปี พ.ศ.2555 พระราชทานหลกั 3 ประการ ในเรื่องครแู ละนกั เรียน ดงั น้ี

“ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับ
ตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่ง ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่าให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้
เห็นคุณค่าของความสามัคคี” และมีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคญั ในการปลูกฝังและพฒั นาให้นักเรียนมที ัศนคติ วสิ ยั ทศั น์ และการประพฤติ
ปฏิบัติที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม จึงได้มีการคิดและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โดย
โรงเรียนได้พัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนหัว
ไทร (เรือนประชาบาล) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่กำหนดคุณธรรมประจำใจให้แต่ละสายช้ัน
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดแก่นักเรียน นวัตกรรมนี้ใช้ในการบริหารจัดการดำเนินงานด้านคุณธรรม
ของโรงเรียน ได้นำรูปแบบการบริหารจัดการบริหารจัดการที่นำมาขับเคลื่อนกิจกรรมก่อให้เกิด
ความสำเร็จ การบริหารโดยใช้โรงเรยี นเป็นฐาน เป็นเครื่องมือกำหนดนโยบายของโรงเรียน ภายใต้บริบท
ของสถานศึกษาและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ Deming
cycle (PDCA) โดยใช้ศาสตร์พระราชาหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายพัฒนาที่นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีทัศนคติวิสัยทัศน์เชิงบวก มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึก
ตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ทำให้การบริหารจัดการด้าน
คณุ ธรรมของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิ ลเป็นไปตามจดุ ประสงค์ของโรงเรียน

2. จุดประสงคแ์ ละเป้าหมาย
2.1 จุดประสงค์
1. เพือ่ ขับเคลื่อนการพฒั นาคุณธรรมส่กู ารปฏบิ ัตอิ ยา่ งเปน็ รปู ธรรม
2. เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรให้มีทัศนคติวิสัยทัศน์เชิงบวก มีความ

ประพฤติปฏิบตั ทิ ่ีเนน้ คณุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมทเ่ี หมาะสม มีจติ สงั คม และจติ สำนกึ ตามวัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม และเหน็ คณุ ค่าเกีย่ วกับภูมปิ ัญญาไทย

3. เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาเปน็ สงั คมแหง่ คนดเี ป็นแบบอย่างแกช่ มุ ชน
4. เพื่อส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คณุ ธรรม จรยิ ธรรมนกั เรียน
5. เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนหัวไทร(เรอื นประชาบาล)

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรยี นหัวไทร(เรอื นประชาบาล)

3

6. เพ่อื ศึกษาประสทิ ธิภาพของระบบการบรหิ ารจัดการ 1 สายช้ัน 1 คณุ ธรรม สร้างสรรค์
คนดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรือนประชาบาล)

2.2 เป้าหมาย
เปา้ หมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประจำ 1 สายชั้น 1

คุณธรรม
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีทัศนคติวิสัยทัศน์เชิงบวก มีความประพฤติปฏิบัติที่เน้น

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสังคม และจิตสำนึกตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม และ
เห็นคณุ คา่ เกย่ี วกับภมู ิปญั ญาไทย

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณธรรม จรยิ ธรรมนักเรยี น

เปา้ หมายเชงิ คณุ ภาพ
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) มีคุณธรรม
ตามอตั ลักษณแ์ ละอุดมการณ์คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน มีทศั นคติวสิ ัยทัศน์เชิงบวก มคี วามประพฤติ
ปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสังคม และจิตสำนึกตามวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสงั คม และเห็นคณุ ค่าเก่ียวกบั ภมู ิปัญญาไทย
3. กระบวนการผลิตนวตั กรรม
Flow Chart : กระบวนการผลติ นวตั กรรมการบริหารจดั การ 1 สายช้ัน 1 คุณธรรม สร้างสรรคค์ นดี

โรงเรียนหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

4

การพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี
โรงเรยี นหวั ไทร(เรือนประชาบาล) แบง่ เปน็ 4 ขนั้ ตอน ดงั น้ี

ข้นั ท่ี 1 การศกึ ษาขอ้ มูลพืน้ ฐานและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจดั การ 1 สายชั้น
1 คณุ ธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรยี นหัวไทร(เรอื นประชาบาล)

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1 สายช้ัน
1 คุณธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้

1.1 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบระบบการบริหารจัดการ เช่น
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) การบริหารแบบมีส่วนร่วม
(Participation Management) วงจรควบคุมคุณภาพ (Deming cycle) กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ (Benchmarking) กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทฤษฎีระบบ ทฤษฎี
แรงจูงใจทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีการทำงานเป็นทมี ศาสตร์ของพระราชาหลกั การ “เขา้ ใจ เข้าถึง พฒั นา”
เป็นตน้

1.2 เอกสารเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ ชาติ

1.3 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคท์ ่ีมีวธิ กี ารปฏบิ ัตทิ ่ดี ี (Best Practice) ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา คุณธรรมจริยธรรมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงคข์ องโรงเรยี น คุณธรรมจริยธรรมสำหรบั นกั เรียน เป็นต้น

1.4 เอกสารและนวตั กรรมสรา้ งสรรคค์ นดี โครงการโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.
1.5 เอกสารคณุ ธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ

ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม
สรา้ งสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรอื นประชาบาล)

ในการสรา้ งรปู แบบการพฒั นาคณุ ธรรม จรยิ ธรรม แบง่ เป็น 2 ขน้ั ตอน
2.1 การยกร่างรูปแบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) โดยการร่วมประชุมของฝ่ายบริหารทุกฝ่ายงาน ร่วมกันประชุมศึกษา
จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในขั้นที่ 1 ที่กล่าวมาข้างต้น ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้อง
การ นำมากำหนดนโยบายในการบริหารด้านคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา กำหนดอัตลักษณ์
และเป้าหมายคุณธรรมของโรงเรียน วางแผนกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ กำหนดแนวทาง
และวิธีการดำเนินงาน รูปแบบของคุณธรรมในแต่ละสายชั้นที่จะเกิดขึ้น การจัดการเรียนการสอน
ฅที่สอดแทรกหลักคุณธรรมประจำใจในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชนั้ 1 คุณธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

5

ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างเด่นชัด แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรและคณะครูที่รับผิดชอบ การนิเทศ
กำกับ ติดตาม มีการประเมนิ ผลตามวงจรควบคุมคุณภาพ Deming cycle (PDCA) จัดกจิ กรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) และการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ศึกษาผลการดำเนนิ งานตามเปา้ หมาย จัดทำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาปรับปรุง/พัฒนาระบบการบริหาร
ให้มีประสิทธภิ าพสูงขึ้น

2.2 การตรวจสอบรูปแบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายชน้ั 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คน
ดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูที่รับผิดชอบของโรงเรียน
กอ่ นนำรูปแบบไปทดลองใช้ปฏบิ ตั ิจรงิ

ข้นั ท่ี 3 การทดลองใชร้ ูปแบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายชน้ั 1 คณุ ธรรม สร้างสรรค์คนดี
โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

3.1 การทดลองใช้รปู แบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายชัน้ 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คน
ดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) โดยดำเนินงานด้านคุณธรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สอดแทรก
ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรยี น โดยดำเนินการดังนี้

3.1.1 ประชุมสร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญของกิจกรรม 1 สายชั้น 1
คณุ ธรรมสรา้ งสรรคค์ นดี

3.1.2 กำหนดคุณธรรมประจำสายชั้น ดังนี้ สายชั้นปฐมวัย กิจกรรม
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการแบ่งปัน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรม ความซื่อสัตย์ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรม ความมีวินัย สายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรม ความพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรม การปฏิบัติตนตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรม ความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียน ครูประจำสายชั้นประชุม
วางแผนกำหนดกิจกรรมเพือ่ เสรมิ สรา้ งคณุ ธรรมใหก้ ับนกั เรียน

3.1.3 ดำเนนิ งานตามกิจกรรมท่ีวางแผนไว้
3.1.4 นเิ ทศ/กำกับ/ติดตาม
3.1.5 วัดผลประเมินผล/รายงานผล
3.1.6 ปรับปรงุ /พฒั นา
ขั้นที่ 4 รับรอง ขยายผล และจัดทำขอ้ เสนอแนะรูปแบบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายช้นั
1 คณุ ธรรม สร้างสรรคค์ นดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
4.1 การรับรองรูปแบบ ระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) โดยนำเรื่องเข้าสู่การประชุมของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียน เพื่อร่วมกันสรุปการดำเนินงานของระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม
สร้างสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรอื นประชาบาล) โดยมสี าระสำคัญ ดังนี้

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายชน้ั 1 คุณธรรม สร้างสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

6

4.1.1 องค์ประกอบของรูปแบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม
สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ที่มาและความสำคัญ หลักการ วัตถุประสงค์ รูปแบบ
กระบวนการดำเนินงาน การวดั ผลประเมินผล ปจั จยั ไปสู่ความสำเรจ็

4.1.2 ความเป็นไปได้ในการขยายผลการนำรูปแบบการบริหารจัดการไปใช้ใน
การดแู ลช่วยเหลือนกั เรียนในดา้ นตา่ ง ๆ และขยายผลไปยงั โรงเรยี นในกลุ่มเครอื ขา่ ย

4.1.3 ประโยชน์ที่ได้รับของการใช้รูปแบบระบบการบริหารจดั การ 1 สายชัน้ 1
คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ไปใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา

4.1.4 ปจั จัยสนับสนนุ ไปสคู่ วามสำเรจ็ ของการนำรูปแบบไปปฏิบตั ิ
4.1.5 ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุง/พัฒนารูปแบบระบบการบริหาร
จดั การ 1 สายชัน้ 1 คุณธรรม สรา้ งสรรค์คนดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล) ใหม้ ปี ระสทิ ธิภาพสูงขึ้น
4.2 การขยายผลรปู แบบระบบการบรหิ ารจัดการ 1 สายช้ัน 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรค์คนดี
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) โรงเรียนได้ขยายผลไปยังการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาและนำเสนอผลงานภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น รายงานผลการพัฒนา รายงานโครงการ รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
นำเสนอผ่านวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน การศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงาน
ของสถานศกึ ษาในโอกาสตา่ ง ๆ

4. ผลดำเนินงาน/ผลสมั ฤทธ์ิ/ประโยชน์
4.1 ผลจากการนำรูปแบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายช้ัน 1 คณุ ธรรม สร้างสรรค์คน

ดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) มาเป็นเป้าหมายคุณธรรมของโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณธรรมสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรมของ นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรให้มีทัศนคติวิสัยทัศน์เชิง
บวก มีความประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสังคม มีจิตสำนึกตาม
วัฒนธรรมอันดงี ามของสังคม และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้สถานศึกษาเปน็ สังคมแห่ง
คนดีเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม
สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) และศึกษาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จดั การ 1 สายช้นั 1 คณุ ธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนหวั ไทร(เรือนประชาบาล)

4.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนหวั ไทร(เรือนประชาบาล) แบ่งออกไดด้ ังนี้

- นักเรียนมีความตระหนักในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตลอดจน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีน้ำใจ มีความเสียสละ ประหยัดอดออม และสามารถนำไปใช้
ได้จริงในชวี ิตประจำวัน

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายช้ัน 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรค์คนดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

7

- ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ขยัน
อดทน ตรงตอ่ เวลา เสียสละอทุ ิศตนเพ่ือการทำงาน และเป็นแบบอย่างทด่ี ใี ห้แกน่ กั เรียน

- โรงเรียนและชุมชน โรงเรียนมีแบบแผนที่มั่นคง จนเกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติตน
ที่เป็นเลิศ (Best practice) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก สร้างความเชื่อมั่นและ
ความไวว้ างใจตอ่ ชมุ ชนใหส้ ง่ บตุ รหลานเข้าเรยี นโรงเรียนหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

5. ปจั จัยไปสู่ความสำเรจ็
5.1 โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล) มีนโยบายท่ชี ดั เจน กำหนดเป้าหมายและวางแผน

ในการบรหิ ารจดั การระบบการบริหารจัดการ 1 สายชัน้ 1 คุณธรรม สรา้ งสรรค์คนดี อย่างเปน็ ระบบ
5.2 การกำหนดภาระหนา้ ที่ของแต่ละฝ่ายงานให้เกิดความชัดเจน เป็นแบบแผน เพื่อให้

เกดิ ระบบการทำงานตรงตามเป้าหมายทีว่ างไวอ้ ยา่ งชดั เจน
5.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีวิสัยทัศน์เชิงบวก มีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจ

ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และ
ครองงาน

5.4 การสื่อสารของบุคคลภายในสถานศกึ ษาในการดำเนินงานที่มีความชัดเจน เข้าใจใน
บริบทของโรงเรยี น

5.5 โรงเรียนได้นำหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ด้วยการผสานความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนในสถานศึกษา จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี
ในการดำเนนิ งานของสถานศึกษา

5.6 โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ส่งผล
ใหก้ ารดำเนนิ บรรลุตามจดุ ประสงค์และเป้าหมายท่วี างไว้

6. บทเรียนทไี่ ดร้ ับ (Lesson Learn)
จากการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนหัวไทร(เรือน

ประชาบาล) ได้นำนวัตกรรมระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียน
หัวไทร(เรือนประชาบาล) ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และอาศัยกระบวนการต่าง ๆ เข้ามาสร้าง
เป็นระบบที่ดี จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา
การทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมต่าง ๆ โดยความรู้ทีน่ ักเรียนได้รับเกิดจากการลงมือปฏิบัตจิ ริง
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สอดคล้องกั บ
คุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม โดยเป้าหมายนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรให้มีทัศนคติวิสัยทัศน์
เชิงบวก มีความประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสังคม และจิตสำนึก
ตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ภาคภูมิใจในท้องถ่ิน และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย จนเกิดเป็น
วฒั นธรรมทีด่ ีขององคก์ ร เป็นองค์กรที่คู่คณุ ธรรม ก่อให้เกิดการเปล่ยี นแปลงในระดับต่าง ๆ ดงั นี้

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชน้ั 1 คุณธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

8

- นักเรียน มีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของโรงเรียนคุณธรรมจากการลงมือปฏบิ ตั ิในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนทุกคนเกิดคุณธรรมประจำใจ
8 คุณธรรมพื้นฐาน มีทัศนคติที่ดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการดำรงชวี ติ
สง่ ผลใหน้ กั เรียนเปน็ คนดี คนเกง่ และสามารถอย่รู ่วมในสังคมไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ

- ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต มีทัศนคติและวิสัยทัศน์เชิงบวก
สามารถเป็นต้นแบบท่ีดใี ห้กบั นกั เรยี นและชุมชน มกี ารพฒั นาตนเองอยู่เสมอในทกุ ๆ ดา้ น

- โรงเรียน มีรูปแบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ที่สามารถ
นำมาเป็นหลกั ในการบริหารจัดการภายในองคก์ ร พฒั นานกั เรยี น ครู ผู้บรหิ ารและบคุ ลากรทุกคน จนเกิด
เป็นระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและโรงเรียนที่สนใจในการนำ
หลักการคุณธรรมไปใชพ้ ัฒนาองคก์ ร

- ชุมชน รับรู้และมีความตระหนักในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการร่วม
สรา้ งสรรคค์ นดีให้แกส่ ังคม

7. การเผยแพร่/การไดร้ ับการยอมรับ/รางวลั ทไ่ี ด้รบั

7.1 การเผยแพร/่ การไดร้ บั การยอมรบั
โรงเรียนมีการเผยแพร่รปู แบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายชัน้ 1 คณุ ธรรม สร้างสรรค์
คนดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ด้วยวิธีการที่หลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผล
การพัฒนา รายงานโครงการ รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา นำเสนอผ่าน
วิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เผยแพร่ให้กับโรงเรียนที่มีความสนใจ
เข้าศึกษาดูงาน นอกจากนี้โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้มีการนำเสนอผลงานของสถานศึกษา
ในโอกาสต่าง ๆ แกผ่ ทู้ สี่ นใจ เปน็ ตน้

นอกจากน้ีทางโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ยังได้นำผลงานนวัตกรรม รูปแบบ
ระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น ๑ คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
ไปเผยแพร่ ตามเวบ็ ไซตข์ องหนว่ ยงานต่าง ๆ เพ่อื ใหผ้ ทู้ มี่ ีความสนใจไดน้ ำนวัตกรรมนีไ้ ปปรับประยุกต์ใช้ได้
ตามความเหมาะสม

7.2 รางวัลท่ีไดร้ บั
- โรงเรียนได้รับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภท

สถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน
- รางวลั โรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. โรงเรียนดี ระดับ ๒ ดาว
- รางวัล องค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด

คณุ ธรรม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
- โรงเรียนเปน็ สถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านคุณธรรม จรยิ ธรรมดีเด่น

จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายช้นั 1 คณุ ธรรม สร้างสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

9

8. เงอื่ นไขความสำเร็จ
8.1 ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมายและวางแผน

ในการบริหารจัดการ รูปแบบระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ใช้ระบบควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
กระจายงานให้กบั ทกุ ฝา่ ยงานและมีการเสริมแรงทางบวกเพือ่ ใหเ้ กิดพลงั ในการทำงาน

8.2 ครู และบุคลากร มีกระบวนการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน คือ ยึดหลัก
การประชาธิปไตย มีอิสระในการคิดในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม
เปน็ ทีมงานรว่ มคดิ ร่วมทำ ร่วมชว่ ยเหลือ ร่วมรับผิดชอบ โดยมผี ูอ้ ํานวยการโรงเรยี นเปน็ ท่ปี รึกษา

8.3 การพัฒนารูปแบบระบบการบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management)
วงจรควบคุมคุณภาพ (Deming cycle) กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
(Benchmarking) กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีแรงจูงใจทฤษฎี
ภาวะผู้นำ ทฤษฎีการทำงานเปน็ ทีม ศาสตรข์ องพระราชาหลักการ “เข้าใจ เขา้ ถึง พฒั นา”

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชนั้ 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

10

ภาพประกอบการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการ 1 สายชน้ั 1 คุณธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี
โรงเรียนหัวไทร(เรอื นประชาบาล)

ภาพแสดง : ประชุมสร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญของกิจกรรม 1 สายชั้น 1 คุณธรรมสร้างสรรค์คนดี
และกำหนดคุณธรรมประจำสายชั้น ครูประจำสายชั้นประชุมวางแผนกำหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ให้กบั นกั เรยี น

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชัน้ 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

11

การดำเนนิ งานระบบการบรหิ ารจัดการ 1 สายช้นั 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี
ภาพแสดง : สายช้นั ปฐมวยั

กิจกรรม การเออ้ื เฟื้อเผอ่ื แผ่และการแบง่ ปัน

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชัน้ 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

12

การดำเนนิ งานระบบการบริหารจัดการ 1 สายช้นั 1 คุณธรรม สรา้ งสรรค์คนดี
ภาพแสดง : สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
กจิ กรรม รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายช้ัน 1 คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

13

การดำเนนิ งานระบบการบริหารจัดการ 1 สายชั้น 1 คุณธรรม สร้างสรรคค์ นดี
ภาพแสดง : สายชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 2
กิจกรรม ความซื่อสัตย์

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายช้นั 1 คณุ ธรรม สร้างสรรคค์ นดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรือนประชาบาล)

14

การดำเนินงานระบบการบริหารจัดการ 1 สายชนั้ 1 คณุ ธรรม สร้างสรรค์คนดี
ภาพแสดง : สายชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 3
กจิ กรรม ความมีวนิ ยั

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายชั้น 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรค์คนดี โรงเรยี นหัวไทร(เรอื นประชาบาล)

15

การดำเนินงานระบบการบริหารจดั การ 1 สายชนั้ 1 คุณธรรม สร้างสรรคค์ นดี
ภาพแสดง : สายช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 4
กจิ กรรม ความพอเพียง

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายชนั้ 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรค์คนดี โรงเรยี นหัวไทร(เรอื นประชาบาล)

16

การดำเนนิ งานระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชัน้ 1 คุณธรรม สร้างสรรคค์ นดี
ภาพแสดง : สายชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 5

กิจกรรม การปฏบิ ัติตนตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายชนั้ 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรค์คนดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรือนประชาบาล)

17

การดำเนนิ งานระบบการบริหารจดั การ 1 สายชั้น 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี
ภาพแสดง : สายชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 6
กจิ กรรม ความมุ่งม่ันใฝร่ ู้ใฝ่เรียน

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายชนั้ 1 คุณธรรม สรา้ งสรรค์คนดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรือนประชาบาล)

18

ภาพการเผยแพร่ผลงานทางเวบ็ ไซต์

เวบ็ ไซต์: http://huasaireun.ac.th/ Facebook: โรงเรียนหวั ไทรเรือนประชาบาล

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชั้น 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรค์คนดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

19

ระบบการบริหารจัดการ 1 สายชนั้ 1 คุณธรรม สรา้ งสรรค์คนดี
วดิ ีทศั น์ระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรยี นโรงเรียนหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)

https://www.youtube.com/watch?v=RjqdCqcKxgQ&t=85s

QR Code วดิ ีทศั น์ระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียน
โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

ระบบการบริหารจดั การ 1 สายชัน้ 1 คุณธรรม สรา้ งสรรค์คนดี

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายชั้น 1 คณุ ธรรม สร้างสรรคค์ นดี โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)

20

ระบบการบรหิ ารจดั การ 1 สายช้นั 1 คณุ ธรรม สรา้ งสรรคค์ นดี โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล)เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสรมิ และคัดเลือกนวัตกรรมสรา้ งสรรค์คนดี

“โรงเรยี นคุณธรรม สพฐ”

ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ช่ือนวัตกรรม “พอเพียง เพียงพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR 7G MODEL

ประเภทผลงาน  ด้านการบริหาร

 ดา้ นการเรียนการสอน

สอดคลอ้ งกับคณุ ลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 ความพอเพยี ง  ความกตญั ญู

 ความซ่อื สตั ย์สจุ รติ  ความรบั ผิดชอบ

 อดุ มการณ์คุณธรรม

 คณุ ธรรมอตั ลักษณ์ (โปรดระบ)ุ

ช่อื เจา้ ของผลงานนวตั กรรม นายพเิ ชษฐ์ สกณุ า

โรงเรยี นหวั ไทร(เรือนประชาบาล)

สังกัดสำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 3

โทรศพั ท์ 075389470 โทรสาร -

โทรศพั ท์มอื ถอื 0866864521 e-mail. [email protected]

คำนำ

การดำเนินการจัดทำนวัตกรรมเพื่อการถอดบทเรียน ( Best Parctice) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้
กิจกรรมส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ของโรงเรียนหัวไทร(เรือน
ประชาบาล) สงั กดั สำนกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต 3 ชือ่ “พอเพยี ง เพยี งพอ ตาม
รอยพอ่ ” ดว้ ย STAR 7G MODEL เป็นการนำเสนอผลงานการจัดกจิ กรรมการเรียนรโู้ ดยยึดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิ พอเพียง เพ่ือสรา้ งคณุ ลกั ษณะของนักเรยี นในด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความซ่ือสัตย์สจุ รติ ความ
รับผิดชอบและอดุ มการณค์ ุณธรรม ตามคณุ ลักษณะของโรงเรียนคณุ ธรรมสพฐ.

การจัดทำผลงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินการที่
สอดคล้องกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียน ซึ่งผู้จัดทำหวังว่าหากมีโรงเรียนใดที่สนใจที่เห็นการจัดทำ
นวัตกรรมเพื่อถอดบทเรียน ( Best Parctice) ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้ประสบความสำเร็จได้ และเป็น
ประโยชน์ต่อการปลูกฝังคุณลักษณะตามลักษณะ“โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศกึ ษา ผปู้ กครอง และชุมชนต่อไป

นายพิเชษฐ์ สกณุ า

สารบญั หน้า
เรือ่ ง

คำนำ ข
สารบัญ 1
1.ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรมทีน่ ำเสนอ 1
3
1.1 เหตุผลท่เี กดิ จากแรงบนั ดาลใจ ความจำเปน็ ปญั หา 7
1.2 แนวคิดหลักการสำคญั ท่เี ก่ยี วกบั ผลงานหรอื นวตั กรรม 7
2.จดุ ประสงค์และเป้าหมาย 7
2.1 จดุ ประสงค์ 8
2.2 เป้าหมาย 22
3.กระบวนการพัฒนานวตั กรรมหรอื ข้ันตอนการดำเนนิ งาน 23
4. ผลการดำเนนิ การ ผลสมั ฤทธิ์ ประโยชนท์ ไ่ี ดร้ ับ 24
5. ปจั จยั ไปสู่ความสำเร็จ 25
6. บทเรยี นท่ีไดร้ บั ( Lesson Learned) 26
7. การเผยแพร/่ การได้รับการยอมรบั /รางวลั ท่ีได้รบั 27
8.เงื่อนไขความสำเร็จ
ภาคผนวก

1

รายละเอียดเอกสารการนำเสนอผลงานนวัตกรรม

“พอเพยี ง เพียงพอ ตามรอยพอ่ ” ด้วย STAR 7G MODEL

1.ความสำคญั ของผลงานนวัตกรรมท่ีนำเสนอ

1.1 เหตุผลทเ่ี กดิ จากแรงบนั ดาลใจ ความจำเปน็ ปัญหาหรอื ความต้องการทจี่ ดั ทำผลงานนวัตกรรม

โครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. เป็นการดำเนนิ งานเพ่ือสบื สานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงคข์ องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คณุ ธรรม โดยมงุ่ เน้นการจดั การศกึ ษาสำหรบั เยาวชน ให้เปน็ พลเมอื งที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี
คนเก่ง และมคี วามสขุ โดยศาสตร์พระราชาซ่ึงเป็นศาสตรท์ ่ีครอบคลุมเร่ืองเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เป็นการอ่อน
น้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่
บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาศาสตร์พระราชาให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนไว้ว่า อย่างคบคนด้วย
ฐานะ คบคนด้วยความดีมีมิตรภาพด้วยความรักความผูกพัน และขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาผู้มี
พระคุณ ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ ประเทศชาติก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้ารวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจำวนั เพื่อมุ่งใหเ้ กิดภูมคิ ุ้มกันและมีการบรหิ ารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความ
สมดุลและยั่งยืน แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ได้พระราชทานไว้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่
มั่นคงในการดำเนินชวี ิตอยา่ งมคี วามสุข จึงนับได้ว่า “ศาสตร์พระราชา” เป็นเสมือนองค์ความรูท้ ี่อยูค่ ู่แผ่นดนิ ไทย
ซึ่งมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี ทั้งคิดดี พูดดี ทำดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัยและมี
ความสามัคคีซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคง
ตลอดไป

ในปี 2563 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิ ต 8 ฐาน
กจิ กรรม ได้แก่ 1.กจิ กรรมลดเวลาเรยี น-เพ่ิมเวลารู้ ประกอบดว้ ย 5 กิจกรรมยอ่ ย คือ กจิ กรรมปลานลิ ร้า กิจกรรม
ดนตรศี ึกษา กิจกรรมคณิตศาสตรส์ ร้างสรรค์ กจิ กรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมนาฏศิลป์ 2.กิจกรรมปลูกผัก
สวนครัว 3. กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 4.กิจกรรมออมทรัพย์ 5. กิจกรรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ 6.กิจกรรม
ธนาคารขยะ 7. กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 8. กิจกรรมความสามารถด้านนวัตกรรม โดยโรงเรียนดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการพัฒนาสานต่อการจัดกิจกรรมโดยการฐานการ
เรียนร้ใู หก้ ับนักเรียนโรงเรียนหวั ไทร(เรอื นประชาบาล) และผสู้ นใจภายนอก

2
1.2 แนวคิดหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม อ้างออิงแนวคิดหลักการ ทฤษฎี รูปแบบวิธีการ
ฯลฯที่นำมาใชใ้ นการอกแบบผลงานหรือนวัตกรรม

แนวคดิ หลักการสำคัญทีเ่ ก่ยี วข้องกับนวัตกรรมผลงาน “พอเพียง เพยี งพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR 7G
MODELประกอบด้วย

โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล)ไดด้ ำเนินการขับเคลอ่ื นนวัตกรรมผลงาน “พอเพียง เพียงพอ ตามรอย
พอ่ ” ดว้ ย STAR 7G MODEL ในแบบโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.โดยนำหลักการในการดำเนนิ งานดงั น้ี

1.2.1 หลักปรัชญาของ “เศรษฐกจิ พอเพียง”
เศรษฐกจิ พอเพยี ง ( Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หู ัว ทรงมี

พระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรแงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง มีหลกั พิจารณาอยู่ 5 ส่วน
1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี

พืน้ ฐานมาจากวถิ ีชีวติ ด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยกุ ตใ์ ช้ไดต้ ลอดเวลา มุง่ เน้นการรอดพ้น
จากภยั และวกิ ฤตเพอื่ ความม่นั คงและความยั่งยนื ของการพฒั นา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนไดใ้ นทกุ ระดับ โดยเน้นการ
ปฏบิ ตั ิบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นข้นั ตอน
3. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบดว้ ย 3 คณุ ลักษระ พรอ้ มๆกันดงั น้ี

3
4
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดนไป และไม่มากเกิดนไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผอู้ ่ืนเช่นการผลติ และการบริโภคท่ีอย่ใู นระดับพอประมาณ
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดบั ของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง
รอบคอบ
3.3 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดา้ น
ตา่ งๆทจ่ี ะเกดิ ข้นึ ท่ีคาดว่าจะเกดิ ข้ึนในอนาคตทง้ั ใกลแ้ ละไกล
4. เงอื่ นไข การตดั สนิ ใจและการดำเนนิ กจิ กรรมตา่ งๆ ให้อยู่ในระดับพอเพยี งงน้ันต้องอาศยั ทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพืน้ ฐาน
4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นปฏบิ ัติ
4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สจุ ริตและมคี วามอดทน มีความเพียรใช้สตปิ ญั ญาในการดำเนนิ ชีวิต

5.แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้านทง้ั ด้านเศรษฐกิจ สงั คม ส่งิ แวดลอ้ ม ความรแู้ ละเทคโนโลยี

1..2.2 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาที่ 10 การศึกษาต้องมงุ่ สร้างพื้นฐานใหแ้ ก่ผู้เรียน
4 ด้าน ได้แก่

1. มที ศั นคตทิ ี่ถกู ตอ้ งต่อบ้านเมือง ต้องมคี วามรู้ความเข้าใจทีม่ ีต่อชาติบ้านเมือง ยดึ มั่นในศาสนา มั่นคงใน
สถาบนั พระมหากษตั ริย์ และมีความเอ้อื อาทรตอ่ ครอบครวั และชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมให้รู้จักแยะแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดี
งาม ปฏิเสธสง่ิ ทีผ่ ิดท่ีช่ัว เพือ่ สรา้ งคนดีใหแ้ กบ่ า้ นเมือง

3. มีงานทำ มีอาชีพ ต้องให้เดก็ รักงาน สงู้ าน ทำงานนยเสร็จ อบรมให้เรยี นรู้การทำงาน ให้สามารถเล้ียง
ตัวและเลี้ยงครอบครวั ได้

4. เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหนา้ ที่ของทกุ คน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสรมิ
ใหท้ กุ คนมโี อกาสทำหน้าที่พลเมืองดี “เหน็ อะไรทจี่ ะทำเพ่อื บา้ นเมอื งได้ก็ตอ้ งทำ”

หลัการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม “พอเพียง เพียงพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR
7G MODEL มีแนวคิดและหลักการในการดำเนินงานดังน้ี โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่
การศึกษาปัญหา กำนดเป้าหมาย การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ปไขปัญหา และการประเมิน

4

ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ รว่ มรบั ผดิ ชอบ

STAR 7G MODEL ประกอบด้วย

S : Strategy การบริหารเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management) มีการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก โรงเรียน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้ PETS Analysis ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านการเมือง ( Political ) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic ) ปัจจัยด้านสังคม(Social) และ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ( Technology ) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้ 7S McKinsey Framework
ประกอบด้วยกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างขององค์กร (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน
(System ) บุคลากร (Staff ) ทักษะความรู้ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style ) และ
ค่านิยมรวม (Shared values ) เพื่อกำหนดทิศทางของโรงเรียนภายใต้ กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
จัดทำแผนกลยทุ ธ์ มีขนั้ ตอนสำคญั ตอื กำหนดวสิ ัยทัศน์และพันธกิจ การกำหนดแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยทุ ธ์
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะยาวและแผนปฏิบัติราชการประจำปี การสื่อสารและการถ่ายทอดไปสู่การ
ปฏบิ ตั แิ ละกำกบั ดแู ล และการตดิ ตามและประเมินผลการปฏบิ ตั งิ าน

T: Team ทีม หมายถึง การสร้าทีมงานที่เข้มแข็ง ได้แก่ การปรับโครงสร้างบริหารงาน 4 ฝ่ายงานการ
แตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนนิ งานตามความถนัด และความสามารถ มีเป้าหมายเดียวกนั มงุ่ มัน่ รว่ มแรงร่วมใจบรรลุ
เป้าหมายให้ได้ มีระบบการทำงานที่ชัดเจน ทุกคนรู้หน้าที่ ปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุด สามัคคีให้ความร่วมมือ ช่วย
เหลือเกืเอกูลผลักดันกันและกันชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน ร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน การทำงานเป็นทีม การร่วมกัน
ทำงานของสมาชิกโดยที่สมาชิกทุกคนนั้นยจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันมีการวางแผนการทำงานร่วมกัน ผู้บริหาร
และคณะครใู นโรงเรียนของขา้ พเจ้า มีลกั ษณะการทำงานทส่ี ำคัญดงั น้ีคอื

1.การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึงการที่เพื่อนครูในโรงเรียนมีความเกี่ยวข้องกันในกิจการ
ของทีม ตระหนกั ในความสำคญั ของกนั และกนั แสดงออกซึง่ การยอมรบั การให้เกียรตกิ นั

2. มีจุดหมายและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึงการที่คณะครูในโรงเรียนจะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกิจ กรรม
ร่วมกันของทีม

3. การมโี ครงสรา้ งของทีม คณะครูในโรงเรียนมีทีมหรือกลมุ่ เป็นกลุ่มแบบทางการ( Formal Group) หรือ
กลุ่มไมเ่ ป็นทางการ (Informal Group) ซง่ึ ในการปฏิบัตงิ านเพอ่ื ครทู กุ คนยอมรบั และปฏิบัติงานด้วยกันเปน็ อย่างดี

4. คณะครูมีบทบาทและมีความรู้สกึ ร่วมกันในการทำงาน

A : Activity กิจกรรม การกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจความถนัด ตามศักยภาพของผูเ้ รยี นและครอบคลมุ นกั เรยี นทกุ คน

5

R : Result ผลสัมฤทธิ์ คือบริหารจัดการที่เป็นระบบ ซึ่งมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็น
หลกั โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานทชี่ ดั เจน เพ่ือให้บรรลวุ ัตถปุ ระสงคท์ ่ีตั้งไว้

ผลสัมฤทธ์ิ = ผลผลิต + ผลลัพธ์

( RESULTS) ( OUTPUTS) ( OUTCOME)

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Result Based Management : RBM ) เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน โดยโรงเรียนจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายพร้อมทั้งต้องกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ดำเนินงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถสรปุ ขนั้ ตอนทีส่ ำคัญได้ 4 ข้ันตอนดงั น้ี

1.การมีส่วนร่วมการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมีส่วนร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียน
กำหนดทิศทางโดยรวมว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน ( SWOT Analysis) และได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกล
ยุทธ์การดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงเป้าหมายหลักแห่งความสำเร็จของโรงเรียน และสร้างตัวชี้วัดผลการ
ดำเนนิ งานในด้านตา่ งๆ

2. การมีส่วนร่วมการกำหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดำเนินงาน โดยร่วมกันกำหนดความชัดเจนของ
ตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ ( Quantity) คุณภาพ (Quanlity)เวลา( Time) และสถานที่หรือความครอบคลุม( Place)
อนั เปนเป้าหมายที่ตอ้ งการของแตล่ ะตวั ชว้ี ดั

3. การมีส่วนร่วมการวัดและการตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดยมีส่วนร่วมกับผู้บริหารและคณะครูใน
โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละตัวช้ีวัด ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่นราย
เดือน รายไตรมาศ หรือรายปี เพ่อื แสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธผ์ิ ลของการดำเนนิ งานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ทตี่ ้องการหรอื ไม่

4. การให้รางวัลตอบแทน ยกย่องชมเชย การพิจารณาความดีความชอบของครูภายในโรงเรียน โดย
พิจารณาจากผลการดำเนนิ งานและยกยอ่ งชมเชย สร้างขวญั กำลงั ใจ ในความสำเร็จของงาน

โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล) ใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามรปู แบบการบริหารงานแบบ 7G
รูปแบบการบริหารงานแบบ 7G

1.Good knowledge หมายถงึ การพฒั นาความรู้ท่ีดี ไดแ้ ก่ การพฒั นาทักษะความรู้ ทกั ษะความคิดโดย
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
กระบวนการ Active Learning

2.Good Activity หมายถึง พัฒนากิจกรรมที่ดี ได้แก่การส่งเสริมด้านสุขภาพ การส่งเสริมทักษะชีวิต
และทักษะอาชพี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมด้านคณุ ธรรม

6

3.Good environment หมายถึง พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
แลนอกห้องเรียน การพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา
สนามเดก็ เลน่ สวนผกั พอเพยี ง และสภาพแวดลอ้ มท่ัวไปในโรงเรยี น

4. Good cooperation หมายถึง พัฒนาความร่วมมอื ที่ดี ไดแ้ ก่ การร่วมมอื กบั ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน ชมุ ชน วัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพฒั นาโรงเรยี น

5. Good Organization หมายถึง องค์กรที่ดี มีการบริหารจัดการทั้งระบบที่ดีโดยบริหารงานมีนโยบาย
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆและมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีท่ี
สอดคล้องกบั นโยบายการดำเนินงานภายในโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) มกี ระบวนการวางแผนจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละกิจกรรมและมีการติดตามผลการ
ดำเนนิ งานอยา่ งต่อเนื่องว่าเป็นไปตามวัตถปุ ระสงค์หรือไม่ เกิดปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เม่อื ดำเนินการเสร็จสิ้น
จะมกี ารสรุปผลของแตล่ ะกิจกรรมอย่างสมำ่ เสมอ

6. Good Moral หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ี พร้อมทั้งส่งเสรมิ ใหน้ กั เรียนมีคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์มคี วามรบั ผิดชอบตอ่
สังคมไทยและสังคมโลก ความอบอุ่นภายในโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เป็นดั่งเช่นครอบครัว นักเรียนให้
ความเคารพนบั ถือคณะครู

7. Good Achievement หมายถงึ ความสำเรจ็ ที่ดี มคี วามสำเรจ็ ของงานในทุกดา้ นอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้สถานศึกษา บุคลากร นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะอาชีพและอยู่
ในสงั คมไดอ้ ย่างมคี วามสขุ
2. จุดประสงคแ์ ละเปา้ หมาย

2.1 จดุ ประสงคเ์ ขียนให้สอดคล้องกับความสำคญั ของนวัตกรรม
1. เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเกิดความตระหนักในการดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความ

รับผิดชอบ อดุ มการณ์คุณธรรม ตามคณุ ลกั ษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ เก่ง ดี มีสุข

เปน็ คนดีของสงั คม ตามพระราโชบาย
4. เพือ่ ขับเคลือ่ นสานต่อกจิ กรรมโครงการโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.

2.2 เปา้ หมายระบจุ ำนวนผลงานนวัตกรมหรือกลุ่มเปา้ หมายท่ใี ช้นวตั กรรมอยา่ งชัดเจน
1.เชิงปริมาณ
-นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย -ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,120 คนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

Active Learning และฝกึ ปฏบิ ตั ดิ ้วยตนเอง
- ครูบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรม “พอเพียง เพียงพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR 7G

MODEL ในแบบโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ.
- มแี หลง่ เรียนร้ฐู านการเรยี นรู้ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง 8 ฐานการเรยี นรู้

7

- นักเรียนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ใน
ระดบั ดมี าก

2. เชิงคณุ ภาพ
นักเรียนมีความรู้ความสามารถเก่ง ดี มีสุข มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี ง ใชช้ ีวิตบนความพอประมาณ มเี หตุผล มีภมู คิ มุ้ กนั ในตัวเองที่ดี มีทกั ษะการทำงาน ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพ มที ศั นคติทีถ่ ูกต้อง ซ่ือสตั ย์สจุ รติ มวี ินัย อยู่อย่างพอเพยี ง มีจิตสาธารณะ เออ้ื อาทร เปน็ คนดีของสังคม
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรอื ขนั้ ตอนการดำนเนินงาน

การดำเนินกจิ กรรม “พอเพียง เพยี งพอ ตามรอยพอ่ ” ดว้ ย STAR 7G MODEL ในแบบโรงเรยี นคุณธรรม
สพฐ.มีการบูรณาการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชบายด้านการศึกษา และแนวคิด
การบริหาร ทำให้ได้รูปแบบการทำงานได้มีแผนผังการดำเนินงาน “พอเพียง เพียงพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR
7G MODEL ในแบบโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.ตามกระบวนการ PDCA ดงั น้ี

“พอเพียง เพียงพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR 7G MODEL

วเิ คราะหส์ ภาพปญั หา(SWOT) S-Strategy
T-Team
P

กำหนดเปา้ หมาย

STAR 7G MODEL A-Activity
R-Result
D แผนปฏบิ ัติการโครงการ/กจิ กรรม
C นเิ ทศ กำกับ ติดตาม 7G

A รายงานโครงการ เก่ง ดี มสี ุข

รายงานการประเมนิ ตนเอง

8

ขั้นตอนที่ 1 ข้ันการวางแผน PLAN (P)

1. ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน SWOT วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้ PETS Analysis และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้ 7S McKinsey Framework โดยร่วมประชุมคณะครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาแล้วนำมาวิเคราะห์วางแผนร่วมกัน ซึ่งพบว่า
สภาพครอบครวั นักเรียนสว่ นใหญ่มีรายได้ค่อนข้างต่ำ ผูป้ กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ ง และไม่ค่อยมีเวลา
ดูแลเอาใจใส่ลูกหลานนักเรียนบางส่วนไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ขาดการอบรมดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ส่งผล
ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมความหลากลายของเทคโนโลยี ทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่มีวิจารณญาณ
นักเรียนบางสว่ นเกดิ การมว่ั สมุ ตดิ เกม ชมุ ชนทีม่ ีการม่วั สมุ ในเร่ืองอบายมขุ เปน็ ตน้

จากการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและปัญหาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน พบว่า จากสาเหตุ
หลายด้านกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน พฤติกรรมและคุณลักษระที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยเฉพาะ
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. อีกทั้งนักเรียนขาดทักษะชีวิตในการทำงาน ทักษะอาชีพ
โรงเรียนจึงเห็นความสำคัญและจำเป็นต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เก่ง ดี
มีสุข ในรูปแบบกิจกรรม “พอเพียง เพียงพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR 7G MODEL ตามคุณลักษณะโรงเรียน
คณุ ธรรม สพฐ.

2. ร่วมกำหนดเปา้ หมาย Target

2.1 วิสยั ทัศน์ภายในปี 2564 “จัดการศกึ ษาเพ่ือพัฒนาผเู้ รยี นใหม้ ีคณุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มารยาทดี มี
คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ระบบการบริหารจัดการดี มี
ประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี เป็นพลเมอื งท่ดี ีของสงั คมไทยและสงั คมโลก”

2.2 พันธกจิ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผ้เู รียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลกั สตู ร
2. จดั การเรียนการสอนบรู ณาการแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสรมิ ใหค้ รู / บุคลากรได้รับการพัฒนาและนำเทคโนโลยที ี่ทันสมัยมาใช้
2.3 เปา้ ประสงค์
1. ผเู้ รียนมคี วามรู้และทักษะทีจ่ ำเปน็ ตามหลกั สูตร
2. โรงเรียนจดั การเรียนรแู้ บบบรู ณาการโดยนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งมาใช้

เปน็ หลกั ในการจดั การศกึ ษา
3. ครู/บุคลากรได้รับการพฒั นาและนำเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้

9

ขน้ั ตอนที่ 2 ข้นั ปฏบิ ัตติ ามแผน DO

S : Strategy การบริหารเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management ) มีการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน SWOT วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้ PETS
Analysis และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้ 7S McKinsey Framework เพื่อกำหนดทิศทางของ
โรงเรียนภายใต้ กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ความต้องการของชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน
คำส่งั มอบหมายงานอยา่ งชดั เจน

T: TEAM การทำงานเป็นทีม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เน้นการวาง
คนให้เหมาะสมกับงาน โดยการทำงานเป็นทมี Teamwork อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพคอื เข้าใจการทำงานของตนเองและ
ผูอ้ ่ืน สร้างและกำหนดเปา้ หมายรว่ มกนั สรา้ งทีมด้วยความสามารถหรอื จุดเด่นของแตล่ ะคนตรงไปตรงมาจริงใจต่อ
กนั ใหก้ ารสนบั สนนุ กัน มกี ารสานสมั พันธเ์ ปน็ ผูน้ ำท่ดี แี ละเป็นผตู้ ามทมี่ ีวนิ ัย

A:Activity กิจกรรมการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ( activity) โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามความสนใจ ความถนัด ตามศักยภาพของผู้เรียน และครอบคลุมนักเรียน
ทุกคน ดำเนินกจิ กรรมผ่านรปู แบบ 7G ดงั นี้

1.Good knowledge หมายถงึ การพัฒนาความรทู้ ี่ดี

2.Good Activity หมายถงึ พฒั นากจิ กรรมทด่ี ี

3.Good environment หมายถงึ พฒั นาสง่ิ แวดลอ้ มทด่ี ี

4. Good cooperation หมายถึง พฒั นาความรว่ มมือทด่ี ี

5. Good Organization หมายถงึ องคก์ รทีด่ ี

6. Good Moral หมายถึง มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม ผบู้ รหิ าร ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา

มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรมสามารถเป็นแบบอยา่ งทีด่ ี

7. Good Achievement หมายถึง ความสำเร็จท่ดี ี

10
การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชามาพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. โดยในและกิจกรรม จะมุ่งเน้นการสร้างทักษะ
ชีวิต ฝึกทักษะการทำงาน ทักษะการอาชีพกับนักเรียน จะมีทีมแกนนำและสมาชิกในกลุ่มมีครูที่ปรึกษา ร่วมกัน
ทำงานเป็นทีม มีการประชุมวางแผนการทำงานกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ และประเมินกิจกรรมและรายงาน
ผล ดงั กจิ กรรมและรายงานผลดังกจิ กรรมต่อไปน้ี

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้น้อมนำหลักปรัชญาพอเพียง มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา

โดยดำเนินการตามขน้ั ตอนต่างๆ ได้แก่

1. ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรให้ทราบถึงนโยบายของโรงเรียน ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี งมาขับเคลื่อนในรูปแบบการบูรณาการ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกีย่ วข้องได้มีส่วนร่วมในการ

รับทราบรูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินการ และการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

2 แตง่ ต้ังและมอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนนิ การขับเคล่ือนการนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีผ่านฝ่ายงานต่างๆ ทั้ง 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายงานบริหาร

วิชาการ ฝ่ายงานบริหารบุคคล ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ และฝ่ายงานบริหารทั่วไป ตลอดจนการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้นักเรียนได้พัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
13
อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

3. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่การบูรณาการการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่

สอดคล้องกับทักษะชีวิตและคุณธรรมที่ต้องการ ปลูกฝังให้เกิดแก่นักเรียนตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ท่ี

กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้

กระบวนการมีสว่ นรว่ มและการบรหิ ารจดั การโดยใช้โรงเรียนเปน็ ฐานพัฒนา (school best Management)

4. ดำเนินการจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยมอบหมายให้บุคลากรได้จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงการ และกิจกรรมย่อย ที่กำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน เพื่อทราบถึงผลการปฏิบัติงานและภาพความสำเร็จของการดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการทกี่ ำหนดเปา้ หมายไว้

กจิ กรรมที่ 1 กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพ่มิ เวลารู้

นโยบาย “ลดเวลาเรยี น เพิ่มเวลารู้” มุง่ เน้นพัฒนาผู้เรียนซง่ึ เป็นอนาคตของชาติให้มีความสมดุลทั้งด้าน
รา่ งกาย ความรู้ คณุ ธรรม โดยพัฒนา 4 H คือ Head (กจิ กรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพฒั นาจติ ใจ), Hand
(กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรยี นหัวไทร(เรือนประชาบาล) ประกอบดว้ ยกจิ กรรมย่อย 5 กิจกรรมดังน้ี กิจกรรมปลานิลร้า กิจกรรมดนตรี
ศึกษา กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมนาฏศิลป์ โดยมีการดำเนินการ
ดงั นี้

1.1.กจิ กรรมปลานิลรา้ 11

กิจกรรมปลานลิ รา้ เปน็ กิจกรรมท่เี นน้ การเรยี นรูแ้ บบโครงงานและสามารถสรา้ งอาชีพให้ผเู้ รียนได้โดยการ
ให้นกั เรยี นเรียนรวู้ ธิ ีการถนอมอาหารและเพ่ิมมลู คา่ โดยใช้สตู รตา่ งๆ และสรา้ งอาชพี ให้นักเรียนสรา้ งรายได้ให้กับ
นักเรียนได้เป็นอยา่ งดี ซ่ึงเป็นการสง่ เสรมิ ให้ผเู้ รยี นมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

นกั เรยี นสาธติ การแปรรปู ปลานิล การแปรรูปปลานิลเพ่ือทำปลานิลร้า

1.2 กจิ กรรมดนตรีศกึ ษา

กจิ กรรมดนตรีศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ ให้ผู้เรยี นได้แสดงออกถึงความสามารถในทางดนตรีและนาฏศิลป์
สง่ เสรมิ ใหผ้ ้เู รยี นไดม้ ีความเป็นเลิศในสิ่งทต่ี นเองรัก ซ่งึ เป็นการส่งเสรมิ ให้ผู้เรยี นมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

นักเรยี นแสดงความสามารถในด้านตนตรี การส่งเสริมทักษะความสามารถของผูเ้ รยี น

12

1.3 กจิ กรรมคณติ ศาสตร์สรา้ งสรรค์

กจิ กรรมคณติ ศาสตร์สรา้ งสรรค์ เป็นกจิ กรรมทส่ี ่งเสริมผเู้ รยี นใหม้ กี ารคิดวิเคราะหส์ งั เคราะห์และใช้
ความรู้ทางคณติ ศาสตรม์ าออกแบบลวดลายเปน็ งานศลิ ปะ ซ่ึงเปน็ การสง่ เสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการเรยี นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

นักเรียนแสดงความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ นกั เรยี นแสดงความสามารถในด้านการทำงานเปน็ ทีม

1.4 กจิ กรรมกฬี าและนนั ทนาการ

กิจกรรมกฬี าและนนั ทนาการ เป็นกจิ กรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มคี วามรกั ในการดูแลสุขภาพซง่ึ เปน็ ส่ิง
สำคัญ ซ่ึงเปน็ การส่งเสริมให้ผู้เรยี นมที กั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21

นกั เรยี นแสดงความสามารถในดา้ นการเต้นมวยไทยอารบกิ นกั เรียนแสดงความสามารถในดา้ นการแข่งขนั ฟตุ บอล

1.5 กจิ กรรมนาฏศิลป์ 13

กิจกรรมนาฏศลิ ป์ เป็นกจิ กรรมทเี่ นน้ การสง่ เสริมความสามารถของผูเ้ รียนทางด้านการรา่ ยรำสง่ เสรมิ และ
สืบสานทางวัฒนธรรมไทย ซงึ่ เปน็ การส่งเสรมิ ให้ผู้เรยี นมีทักษะการเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21

นกั เรยี นรำมโนราหส์ ืบสานนาฏศิลป์ นกั เรียนแสดงความสามารถในด้านนาฏศิลป์

กจิ กรรมท่ี 2 กิจกรรมปลกู ผักสวนครัว

นักเรียนร่วมกันปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกผัก ส่งเสริมให้เกิดความ
พอเพียง ฝกึ ความรับผิดชอบของนักเรียน นกั เรียนได้เรียนรู้ข้ันตอนต่าง ๆ ในการปลูกผัก วิธีการดูแล รวมท้ังการเก็บ
เกี่ยว ซึ่งนักเรียนจะเกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสามารถนำไปปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพษิ เพอื่ บริโภคในครัวเรือนซึ่งเปน็ การสง่ เสริมให้ผู้เรยี นมที ักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นกั เรยี นสาธิตการปลูกผกั สวนครวั นกั เรียนปลูกผกั สวนครัวที่ตนสนใจ

14

กจิ กรรมที่ 3 กจิ กรรมทำปุ๋ยหมักชวี ภาพ

นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพโดยนำเศษอาหารที่เหลือมาใช้ทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำให้
นกั เรียนได้มีความรูใ้ นเร่ืองการวธิ ีการ ขั้นตอน และวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำปุ๋ยหมักชีวิภาพ ซงึ่ ปุ๋ยหมักชีวิภาพน้ันเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ดิน เนื่องจากโรงเรียนหัวไทร(เรือน
ประชาบาล) มกี จิ กรรมปลูกผักสวนครัว ดังน้นั การนำปยุ๋ หมักชีวภาพมารดน้ำพืชผักสวนครัว จะทำให้พืชเจริญเติบโต
ได้ดยี ิ่งข้นึ นอกจากน้ีนกั เรยี นยงั ได้เรยี นรู้เก่ียวกับการทำเกษตรแบบปลอดสารพษิ และนำไปใชใ้ นอนาคตได้อีกด้วย

นักเรยี นเรยี นรู้กจิ กรรมทำปุ๋ยหมกั ชวี ภาพ นักเรียนนำเสนอกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชวี ภาพ

กิจกรรมท่ี 4 กจิ กรรมออมทรพั ย์/การทำบญั ชีรายรบั รายจา่ ย

นักเรียนออมเงินผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ เสริมสร้างนิสัยรักการออมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
ประหยัดออดออม และรู้คุณค่าของเงิน ส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยในการประหยัด อดออมและพึ่งพาตนเอง และเป็น
การสรา้ งภมู คิ ุ้มกันความเสี่ยงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพอื่ ฝกึ นกั เรียนให้รูจ้ ักการประหยัดและเก็บออม
ไวใ้ นยามจำเป็น เป็นการสร้างภมู ิคุ้มกันความขาดแคลน เพอื่ แกป้ ัญหานักเรียนขาดแคลนและแบง่ เบาภาระผู้ปกครอง
เพื่อปลกู จติ สำนึกในการช่วยเหลือตนเองและมีความภาคภูมิใจท่ีใชจ้ า่ ยจากเงนิ เก็บออม

ฃ นักเรยี นตอบคำถามกจิ กรรมออมทรัพย์
นักเรียนนำเสนอกิจกรรมออมทรัพย์

15

กจิ กรรมท่ี 5 กจิ กรรมการทำนำ้ ยาอเนกประสงค์

นักเรียนทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อนำมาใช้ภายในโรงเรียน โดยกิจกรรมน้ำยาอเนกประสงค์
เป็นการนำเอาวัสดุ อุปกรณ์ มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นหัวเชื้อชีวภาพ ทำให้โรงเรียนมีน้ำยา
อเนกประสงค์ไว้ใช้เอง และหากนักเรียนนำไปทำใช้ในครัวเรือนก็จะทำให้ครอบครัวของนักเรียนประหยัดค่าใช้จ่าย
และปลอดภัยจากการใช้น้ำยาที่มีสารเคมี ซึ่งโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รณรงค์ให้นักเรียนล้างมือให้สะอาด
อย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ดังนั้นกิจกรรมน้ำยาอเนกประสงค์จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี
สุขลกั ษณะทด่ี จี ากการล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือหลังจากการทำกจิ กรรมต่าง ๆ

นักเรียนสาธติ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ นกั เรยี นนำเสนอกจิ กรรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์

กจิ กรรมท่ี 6 กิจกรรมธนาคารขยะ

นักเรยี นนำกล่องลังและถงุ นมซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ ผา่ นกจิ กรรมธนาคารขยะซ่ึงเป็น
กจิ กรรมทก่ี ารกระตนุ้ ให้นกั เรยี นในโรงเรียนมสี ่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ท้ังยงั เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
คดั แยกขยะ หารายไดเ้ สริม และฝึกนสิ ยั การออมไปในตัว ท่สี ำคัญคอื เป็นการลดปริมาณขยะมลู ฝอยในโรงเรียนลง
อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
ผ้เู รียนมีทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นักเรยี นสาธิตการคดั แยกขยะ รายได้จากการขายขยะ

16

กจิ กรรมที่ 7 กิจกรรมสหกรณร์ า้ นคา้

นักเรียนช่วยกันจัดสินค้าเพือ่ จำหน่ายภายในสหกรณ์ร้านค้า และนักเรียนเวรประจำวนั จำหน่ายสนิ ค้าแก่
เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ซึ่งกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าเป็นกิจกรรมเพื่อจัดหาสินค้าเครื่อง
อปุ โภคบรโิ ภคทีจ่ ำเป็น และเป็นความต้องการของสมาชกิ ประโยชน์ของกิจกรรมรา้ นค้าซื้อสนิ ค้ามีคุณภาพในราคา
ยุติธรรม ฝึกทักษะในการซื้อสินคา้ และขายสนิ ค้าการเลือกสินค้า ฝึกให้มีส่วนรว่ มในการทำงานร่วมกนั อย่างมีแบบ
แผน มีความรับผดิ ชอบซง่ึ เป็นการส่งเสรมิ ใหผ้ ู้เรยี นมที กั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21

นกั เรียนดำเนินการกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนนำเสนอกิจกรรมสหกรณ์
กจิ กรรมท่ี 8 กจิ กรรมสร้างความสามารถในด้านนวตั กรรม

นักเรียนนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เตาปิ้งย่าง ผลิตไฟฟ้า โดยจะมีการเปลี่ยนพลังงาน
ความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งจากการทำกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นั้น ทำให้
นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ ได้ฝึกการคิดแบบมีเหตผุ ล มีตรรกะ ทั้งนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่
ได้ ไปต่อยอดในการคิดคน้ นวตั กรรมใหมๆ่ ในอนาคต เปน็ การส่งเสรมิ ใหผ้ เู้ รียนมที กั ษะการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21

นกั เรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ นกั เรยี นสาธิตการทำงานของสิง่ ประดิษฐ์

17

ขั้นการตรวจสอบ CHECK

นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงานหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงานต่อไป ใน
การตรวจสอบประเมินผลมี 2ระยะ คือ สิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา โดยให้บุคลากรในโรงเรียนได้สรุปผลการ
ดำเนินงาน โครงการ /กิจกรรม และจัดการประเมินผลภายในเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและนำผล
มาวเิ คราะห์ เพอ่ื หาปญั หา สาเหตุ เพอ่ื ทำการปรุบปรงุ การดำเนินงานในระยะตอ่ ไป โดยการดำเนนิ การดงั นี้

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้จัดทำแผนการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการน้อมนำนโยบายและ
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนสู่การปฏิบัติโดยใช้เทคนิคและรูปแบบการนิเทศติดตามในรูปแบบและวิธีการต่างๆ
อยา่ งหลากหลายไดแ้ ก่

1. การสังเกตการจดั การเรียนร้ขู องครใู นห้องเรียนโดยใช้แผนการเรียนร้แู บบบรู ณาการในระดบั ช้ันตา่ งๆ
2. การจดั แหล่งเรยี นรู้ บอรด์ ปา้ ยนเิ ทศ หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การจัดกิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมของฝ่ายงานตา่ งๆ ทั้ง 4 ฝ่ายงาน ของผู้รับผดิ ชอบโครงการ
โดยมคี ณะหวั หนา้ ฝา่ ยงานและคณะผบู้ รหิ ารสถานศึกษารว่ มเย่ยี มชม นิเทศ
4. ตรวจรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตา่ งๆ ของฝ่ายงาน
5. ประชุมบุคลากร นิเทศ ให้คำแนะนำ ติดตามงาน ให้สอดให้ดำเนินการสอดคล้องกับปฏิทินและ
ชว่ งเวลาที่กำหนด
6. ร่วมเยี่ยมชม ประเมินนิทรรศการ ร่องรอยการพัฒนานักเรียน จากกระบวนการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม และการแสดงผลงานเชงิ ประจกั ษข์ องคณะหัวหนา้ ฝ่ายงาน และคณะผู้บรหิ ารของโรงเรยี น
ข้ันตอนที่ 4 ข้นั ปรบั ปรุงแกไ้ ข Action

R: RESULT ผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการจัดกิจกรรมโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ได้สะท้อนผลการดำเนินการตามสภาพจรงิ มีการพัฒนารูปแบบในการจดั กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ เก่ง ดี มีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ภายใต้คุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ด้วยกิจกรรม“พอเพียง เพียงพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR 7G
MODEL และในการรายงานผล เผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธใ์ หผ้ ้เู กี่ยวขอ้ งไดร้ ับทราบ โรงเรยี นไดด้ ำเนนิ การดังนี้

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้กำหนดให้บุคลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการ
ดำเนินการโครงการต่างๆ ของฝ่ายงาน ติดตาม และนำข้อบกพร่องที่พบจากการดำเนินการในรอบปีมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยนำข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
นโยบายของโรงเรียน การปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในปีการศึกษาต่อไป
และนำสู่การปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน การสนับสนนุ งบประมาณ โดยนำมาดำเนินการปรับปรงุ พฒั นาดังน้ี

18
1. ปรบั ปรุงพัฒนาหลักสตู รสถานศึกษา ในส่วนของการนำหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกจิ กรรมเสรมิ ทักษะที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนทิศทางในการพัฒนา
นักเรียนในอนาคต
2. ปรับปรุงพัฒนาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นอัตลักษณ์และบริบทของสังคม เพื่อเป็นหลักสูตรเสริม
ความรู้ทักษะประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนในชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยมี
ภมู ิคมุ้ กนั ในการปรบั ตัวและการแกป้ ัญหา
3. ปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความตอ้ งการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการปรบั เป้าหมายในการจัดการศึกษาและพฒั นานักเรียน
ให้สอดคล้องกับบริบทของปัจจัยต่างๆ และมีความเป็นไปได้ โดยเน้นความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่ทักษะชีวิตที่มั่นคง
ยง่ั ยนื และพง่ึ ตนเองได้
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายใช้กระบวนการ PLC พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการและการจัด
กจิ กรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ เพ่อื ให้เกิดการปรบั ปรงุ ท่สี อดคลอ้ งกบั สภาพปจั จุบัน ปญั หาทเ่ี ปน็ สภาพจรงิ
5. ปรับปรุงนโยบายของสถานศึกษาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรยี นให้มปี ระสทิ ธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ทางโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
โดยการประชุม การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในชุมชน การแจ้งหนังสือราชการ วารสารประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ด้วยสือ่ ออนไลน์ ไดแ้ ก่ Youtube กลุ่มไลน์ เฟสบคุ๊ เพจโรงเรียน เป็นตน้
4. ผลการดำเนนิ การ/ผลสมั ฤทธ/์ิ ประโยชนท์ ไี่ ด้รบั

จากการดำเนินการผา่ นกจิ กรรม “พอเพยี ง เพยี งพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR 7G MODEL ผลการ
ดำเนนิ งานสามารถแยกเปน็ ประเด็นได้ดังน้ี

4.1 ด้านสถานศึกษา

จากการที่โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ดำเนินการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ส่งผลให้โรงเรียนหัว
ไทร(เรือนประชาบาล) เป็นสถานศกึ ษาที่มีการบรหิ ารจัดการโดยการน้อมนำหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยการบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการเขา้ กบั หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้โรงเรียนหัวไทร(เรือน
ประชาบาล)เป็นสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง คือสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหลง่ เรียนรทู้ ีเ่ อื้อต่อการเรยี นร้ใู นการดำเนินชวี ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

4.2 ด้านผูบ้ ริหาร

ผูบ้ รหิ ารมีความรู้ ความเขา้ ใจถกู ต้องเก่ยี วกบั หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพรอ้ มน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม พอประมาณกับศักยภาพของตน และ
สถานศึกษาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คุณธรรมนำความรู้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
รองรบั อนาคตในศตวรรษที่ 21

4.3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 19

บุคลากรของโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิ พอเพียง โดยการเขา้ รบั การอบรมและทดสอบออนไลน์เก่ยี วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100 คณะครูทุกคนได้จัดทำแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใชใ้ นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้คณะครูแต่ละสายชั้นมีการประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง คณะครูประพฤตติ นเป็นแบบอย่างที่ดที ำให้ได้รับรางวัล
ต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูไม่มีอบายมุข เป็นต้น คณะครูมีการเข้าร่วม
โครงการจติ อาสา โครงการพัฒนาส่ิงแวดลอ้ ม

4.4 ดา้ นผู้เรยี น

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) มีโครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำหลักสตู รสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบั หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทกุ ระดบั ชนั้
ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุ ระดับชัน้ ได้จัดทำแผนบรู ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตอย่างพอพียง ผู้เรียน
สมารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้คูค่ ุณธรรม สามารถคิดแบบมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนตั้งแต่
ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่ี 1 – 6 ปกี ารศกึ ษา 2563 ร้อยละ 90.57
5. ปัจจัยไปส่คู วามสำเร็จ

การดำเนินงานสร้างคุณลักษระผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ผ่านกิจกรรม “พอเพียง เพียงพอ ตามรอย
พ่อ” ด้วย STAR 7G MODEL ปัจจยั ความสำเร็จมดี งั นี้

1. ด้านผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุน ให้มีการนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดอบรมครูและบุคลากรให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมโครงการ
โรงเรยี นคุณธรรม สพฐ.

2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง
ประชาสมั พันธ์และขอความร่วมมือผู้มีสว่ นเกย่ี วข้อง ในการสนับสนนุ ส่งเสริม การพฒั นาการจดั กิจกรรม/โครงการ
ให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีการระดมทรัพยากร สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม
สนับสนุนการทำงานเปน็ ทมี ใหค้ รผู ู้สอนทุกคน มีสว่ นร่วมกนั ในการดำเนินโครงการ/กจิ กรรมให้บรรลุผลสำเร็จ

3. ด้านครูผู้สอนครูผู้สอนมีความตระหนักในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีความสุข
มีความกระตือรือร้นในการนำเทคนิควิธีหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาการ
เรยี นรู้ กลา้ คิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างผลงานของตนเองใหส้ ำเร็จเป็นแบบอย่าง เผยแพร่ให้แกผ่ ูอ้ ื่นได้

20
4. ด้านผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการเชข้าร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียน รว่ มตดิ ตาม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานนกั เรยี น แก่ผู้ท่ีสนใจ

5. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา รว่ มขบั เคลอ่ื นการดำเนินกจิ กรรม และใหค้ วามร่วมมือกับกจิ กรรมของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนส่งเสริม จัดหางบประมาณ ระดมทุนทรัพยากร ในการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
พัฒนาคณุ ภาพผเู้ รยี นโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ให้ เก่ง ดี มีสขุ เปน็ คนดขี องบ้านเมือง

6. ด้านนักเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการเรียนรู้
ทักษะความชำนาญในด้านต่างๆ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี มีความตั้งใจมั่งมั่นทุ่มเทและ
เสยี สละมนี ำ้ ใจ แบง่ ปนั เอื้อเฟ้อื เผื่อแผ่ใหก้ ับเพ่อื นในการทำกจิ กรรมตา่ งๆจนบรรลุผลสำเรจ็ ตามเปา้ หมายทวี่ างไว้

6.บทเรียนทไี่ ดร้ บั ( Lesson Learned)

จากการดำเนนิ งาน กิจกรรม “พอเพยี ง เพียงพอ ตามรอยพ่อ” ด้วย STAR 7G MODELตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายของในหลวงรชั กาลท่ี 10 มีดังนี้

1.กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning การจดั กิจกรรมใหน้ ักเรียนได้ลงมือปฏบิ ัติจริงทำให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้น มคี วามสุขในการทำงานจนแล้วเสร็จ นักเรียนเกิดทักษะการคดิ การแกป้ ญั หา หาคำตอบได้
ดว้ ยตนเอง

2.การทำงานเป็นทีม นักเรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่ม มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความเป็น
ประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แบ่งงานกันทำตามความสามารถ ร่วมรับผิดชอบช่วยเหลือในการ
ทำงานรว่ มกนั จนสำเร็จ “รว่ มคดิ ร่วมทำ รว่ มชน่ื ชมในความสำเรจ็ ”

3. ทักษะการทำงาน จากการจัดกจิ กรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง นักเรียนจะมีการทำงานอยา่ งเป็น
ระบบมกี ารวางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ แก้ปัญหา และนำเสนอผลงาน

4. การทำงานแบบมีส่วนร่วม จากการจัดกิจกรรม นักเรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดี มีการประสานงานขอ
ความร่วมมือจากครู เพื่อนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือร่วมกิจกรรมให้งานสำเร็จ
ด้วยดี

5. การจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักเรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรม
เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย มีคุณลักษณะในด้านทักษะการคิด
ความพอเพยี ง ความซอ่ื สตั ย์ ตามแบบโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.

6.การแลกเปล่ียนเรยี นรู้ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทำให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน นำมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การได้รับการยกย่อง
ชมเชยทำให้เกดิ ความภาคภมู ิใจ

7. การเผยแพร่ /การได้รบั การยอมรับ/รางวลั ทไ่ี ดร้ บั 21

7.1 การเผยแพร่

เผยแพร่ผลงานผ่าน เพจ Face book กลุ่ม Line กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรยี นหวั ไทร(เรอื นประชาบาล) และกลุม่ เครอื ข่ายผู้บรหิ าร ผ่านวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรยี นหวั ไทร(เรือน
ประชาบาล) เผยแพร่ผลงานไปยังโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นำเสนอผลงานตอ่ บุคลภายนอกทีม่ าเยี่ยมชมผลงานการจดั นทิ รรศการการจดั กจิ กรรมของโรงเรยี น

7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวลั ท่ีได้รบั

ผลทีเ่ กดิ กับนกั เรียน ผลท่ีเกดิ กบั ครู ผลที่เกิดกบั ผู้บรหิ าร ผลท่เี กดิ กับสถานศึกษา

ผลท่เี กิดกบั ชุมชน
ชมุ ชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มงุ่ ส่งเสรมิ

และพัฒนาผเู้ รยี นใหเ้ ปน็ คนดีของสังคมตลอดจนใหก้ ารสนับสนนุ และส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรยี นเพ่ือสงั คมอย่าง
ตอ่ เนอื่ ง
8. เง่ือนไขความสำเร็จ

การดำเนินงานกจิ กรรม “พอเพยี ง เพยี งพอ ตามรอยพอ่ ” ดว้ ย STAR 7G MODELตามหลกั ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ พอเพยี งในหลวงรชั กาลท่ี 9 และพระบรมราโชบายของในหลวงรชั กาลที่ 10 สามารถนำรูปแบบนีไ้ ปใช้ได้
กับการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน รวมถึงการทำงานด้วยกระบวนการ PDCA เน้นการทำงานเป็นทีม โดย
อาศัยหลักการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการทำงาน มีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจน และขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสทิ ธิผล โดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ย่างค้มุ คา่ สร้างทมี งานทเ่ี ขม้ แข็งวางคนให้ตรงกับงาน รับผดิ ชอบงานตามความรู้
ความสามารถ ประสานสามัคคีและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันพัฒนางานจนเกิดความสำเร็จ อีก
ทงั้ ต้องมกี ารเปดิ เผยข้อมูลการดำเนินงาน ประเมนิ ผลและรายงานผลการดำเนินการ ให้ผู้มีส่วนเกีย่ ข้องทราบ เพื่อ
ความโปรง่ ใสในการทำงาน ตลอดจนประชาสัมพนั ธ์ รายงานผลความสำเร็จ ผลรางวลั ที่ไดร้ ับใหส้ าธารณะชนทราบ
เพ่อื รว่ มกันภาคภมู ิใจ ในความสำเรจ็ ที่เกดิ จากการร่วมมอื และสนบั สนุนของทุกฝา่ ย นำผลการดำเนินการมาพัฒนา
อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง

22

ภาคผนวก

ประชมุ ครูและบคุ ลากร วางแผนดำเนนิ การ จัดทำแผนปฏิบัตกิ าร

แผนเศรษฐกจิ พอเพยี ง แผนการจดั การเรยี นรู้ กิจกรรมชนั้ เรยี น

1 สายชั้น 1 คุณธรรม การนเิ ทศแผนการเรียนรู้ การศกึ ษาดูงาน

กิจกรรมปลกู ผกั สวนครัว กจิ กรรมน้ำยาอเนกประสงค์ กจิ กรรมปลกู ผกั สวนครวั


Click to View FlipBook Version