The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kalayaporn, 2019-12-03 05:48:33

เล่ม 1

เล่ม 1

บริษัทธารปัญญา จำ�กดั

สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒
ห้ามมิให้น�ำ แผนการจัดการเรียนรนู้ ้ี
ไปใช้เพอื่ การจำ�หนา่ ยหรือการคา้ ใดๆ
ในทุกรปู แบบ ไม่วา่ จะเปน็ หนงั สอื
หรือในระบบคอมพวิ เตอรท์ กุ ชนิด

แผนการจดั การเรยี นรู้

อา่ นออก เขยี นได้

ประถมศกึ ษาปที ่ี ๑

เลม่ ๑

กลมุ่ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย

ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑

ค�ำ แนะน�ำ การใชแ้ ผนการจดั การเรยี นรอู้ า่ นออก เขยี นได้

หนงั สืออา่ นออก เขยี นได้ ชดุ นี้ ออกแบบขึ้นมา เพอ่ื ใหน้ กั เรียนเรยี นรอู้ ยา่ งเป็นขน้ั เปน็ ตอน ไมม่ ี
การข้ามขัน้ ตอน แต่ละเลม่ จะก้าวไปทีละขนั้ (step) คณุ ครูทุกท่านทใ่ี ช้แผนการจัดการเรียนรู้น้ี โปรด
ทำ�ความเข้าใจหลกั การของแผนการจดั การเรียนรู้ชุดนี้ ดงั น้ี

๑. กระบวนการสอน ๕ ขน้ั แบบ Brain-based Learning (BBL)

กระบวนการสอนอา่ นออก เขยี นได้ ในแผนการจดั การเรียนรูน้ ้ี ยึดการสอนทแ่ี บง่ ออกเป็น ๕
ขน้ั ดังรายละเอียดขา้ งลา่ งนี้ เพื่อประกันผลส�ำ เรจ็ วา่ นกั เรียนจะอา่ นออก เขียนได้แมน่ ยำ� คอื

๑.๑ อุ่นเครอ่ื ง (Warm-up)
ก ารอุ่นเครอื่ ง (warm-up) เป็นกจิ กรรมทท่ี �ำ เพ่ือใหส้ มองต่ืนตวั เตรยี มพรอ้ มที่จะเรยี น
ร้วู ชิ าตอ่ ไป หรือระหวา่ งชวั่ โมง ถา้ เนือ้ หาทีจ่ ะเรยี นรนู้ ้ันค่อนข้างยาก คณุ ครูสังเกต
ว่านกั เรียนเร่ิมหมดความสนใจหรืออ่อนลา้ ควรใหท้ ำ� Warm-up เพือ่ กระตุ้นสมอง
การ Warm-up น้นั ท�ำ ได้ ๓ วธิ ี คือ ๑) Brain Exercise ๒) การเคลอ่ื นไหวเป็นจังหวะ
(Rhythm) อาจมีเสยี งเพลงและค�ำ กลอนประกอบ และ ๓) ยดื เสน้ ยืดสาย (Stretching)

๑.๒ ขนั้ นำ�เสนอความรู้ (Present)
น ักเรยี นทุกคนมีความตา่ งกนั มีประสบการณ์ มีพน้ื ฐานเฉพาะตัว ดังน้ัน การนำ�เสนอ
ความรู้ (การสอน) จึงควรเปดิ โอกาสให้เดก็ ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ โดย
นำ�เสนอความรูใ้ หม่ ผ่านสื่อการเรียนรู้ท่ีนา่ สนใจ เชน่ สอ่ื ของจรงิ บัตรภาพ บัตรค�ำ บตั ร
ตัวเลข ชารต์ บทกลอน บทเพลง กระดานเคล่ือนที่ เป็นต้น

๑.๓ ข ั้นลงมือเรียนร-ู้ ฝกึ ทำ�-ฝกึ ฝน (Learn-Practice)
เปิดโอกาสให้นักเรียนฝกึ ท�ำ โดยลงมือทดลองใชค้ วามรู้ ดว้ ยกิจกรรมตา่ งๆ เชน่ ฝึกท�ำ
โดยใชส้ อ่ื จากมุมสอ่ื BBL พานกั เรยี นไปดูของจริง ส�ำ รวจและบันทกึ จากสง่ิ ที่พบเห็น ท�ำ
กจิ กรรมจากใบงาน เชน่ กจิ กรรมตดั ปะ เล่นเกมบิงโก ใชอ้ ปุ กรณ์เคาะลงบนขอ้ ความ
หรอื ค�ำ ศพั ท์ ให้เดก็ ได้เคล่อื นไหว เช่น ลกุ ขึ้นจากโต๊ะเพือ่ ไปทำ�กิจกรรม และควรมี
ใบงานท่ีให้นักเรียนได้ประยกุ ตใ์ ช้ความรู้ และคิดสรา้ งสรรคด์ ้วยตัวเอง

๑.๔ ขนั้ สรปุ ความรู้ (Summary)
แ ม้ว่าการเรียนรจู้ ะดำ�เนนิ มาตั้งแต่ข้ันเร่มิ เรยี นรคู้ วามรใู้ หม่ (present) ขัน้ ทน่ี ักเรียน
ได้ทดลองน�ำ ความรู้ใหม่นั้นมาลงมอื ปฏิบัติ ฝกึ ลองท�ำ ด้วยตวั เอง (learn-practice)
ลงมือท�ำ แบบฝึกหดั แล้วกต็ าม แต่ในทสี่ ดุ การนำ�ประสบการณท์ ัง้ หมดมาสรปุ รวบยอด
เป็นความรู้ท่ีชดั เจนอกี ครงั้ หนึ่ง กม็ ีความจ�ำ เป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะเรามกั สงั เกตได้วา่
นักเรียนอาจทำ�การฝกึ ผดิ พลาด ท�ำ แบบฝกึ หดั ไมถ่ ูก สร้างความรจู้ าก concept ท่ีผิด
เปน็ ต้น ความผดิ พลาดเหล่านี้ แม้จะเกดิ ข้นึ เพียง ๑๐-๓๐% แต่ก็แสดงวา่ มสี ่งิ ผดิ พลาด
เกดิ ขึน้ แล้ว การเขียนกากบาทหรือ comment นักเรียนว่า ยังมสี ่งิ ผิดพลาด ก็ไม่ไดช้ ่วย
อะไรมากนัก ทางเดยี วทจี่ ะแก้ไขได้ก็คือ การใหฝ้ ึกซ้าํ ในส่วนผดิ นน้ั และต้องท�ำ การสรุป
ความร้รู ว่ มกบั นกั เรียน

บริษทั ธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 2

๑.๕ ประยกุ ตใ์ ชค้ วามรู้ (Apply)
ถ ้าเป็นไปได้และมีเวลา กระบวนการเรียนรู้ควรทำ�ไปถึงข้ันให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้
ในสถานการณ์ใหม่ๆ ในขั้นน้ี โดยมากนกั เรียนจะเรมิ่ น�ำ ความร้ไู ปสร้าง (make) หรอื ผลิต
(produce) ช้ินงานใหมๆ่ เช่น แตง่ นทิ าน ทำ�หนังสอื เลม่ เลก็ แสดงละคร โต้วาที จัดบอรด์
ผลงาน นทิ รรศการ เปน็ ตน้ แตง่ านขน้ั น้ี เปน็ ไปไดย้ ากทจ่ี ะท�ำ ทกุ ชว่ั โมง ทกุ เนอื้ หาทเี่ รยี น
เพราะเวลาเรียนไม่พอ อีกทั้ง เน้ือหาที่เรียนมีมากเกินกว่าท่ีจะเน้นให้นักเรียนลงมือทำ�
กจิ กรรมตา่ งๆ ได้หมดสิ้น ดว้ ยเหตนุ ี้ ข้ันประยกุ ตใ์ ชค้ วามรู้ จงึ อาจเลือกทำ�เฉพาะหวั ข้อท่ี
ส�ำ คัญ หรือหัวข้อทีพ่ อจะน�ำ ไปประยกุ ต์ใชไ้ ดส้ �ำ หรบั เด็กแต่ละวัย ในหวั ขอ้ ง่ายๆ เช่น การ
ประสมพยญั ชนะกบั สระ อาจจะยงั ไมม่ คี วามจ�ำ เปน็ ทจ่ี ะตอ้ งประยกุ ตใ์ ชค้ วามรู้ เปน็ ตน้ แต่
ท้ังนี้ กข็ นึ้ อยูก่ ับความรู้ ความสามารถ และความช�ำ นาญของผู้สอนเอง

๒. วธิ กี ารปรบั แผนการจดั การเรยี นรู้ในช่ัวโมงการสอนจริง

แมว้ า่ ในแผนการจดั การเรยี นรชู้ ดุ นี้ ในทกุ บทจะเสนอแนะการสอนครบ ทกุ ขนั้ ตอน แตใ่ นชว่ั โมง
การสอนจริง คณุ ครูอาจปรบั แผนบางขัน้ การสอนให้กระชบั รวดเร็ว ลัดขน้ั ตอนได้ตามความเหมาะสม
ไม่จ�ำ เป็นต้องเดิน ๕ ขัน้ อย่างเครง่ ครดั ส�ำ หรับอา่ นออก เขยี นได้ เล่ม ๑ นักเรยี นยงั ไม่รจู้ ักพยัญชนะ
และสระ คุณครูอาจตอ้ งสอนละเอยี ด ใช้เวลายาวนาน และอดทน แต่เมอ่ื นักเรยี นเริม่ แม่นยำ�แลว้ ก้าว
สู่เล่มที่ ๒ และ ๓ นักเรียนอาจจะอ่านได้มากข้ึน สะกดได้ดีข้ึน ทำ�ให้เรียนคำ�ท่ีมีวรรณยุกต์และคำ�ที่
มีตัวสะกดได้รวดเร็ว เมื่อนักเรียนเรียนเร็วข้ึนมากแล้ว บางข้ันคุณครูก็ไม่ควรเสียเวลามากเกินไป เช่น
จำ�นวนใบงานในขัน้ ลงมือเรยี นรู้ กับข้ันสรุปความรู้ อาจลดจำ�นวนลง หรอื บรู ณาการสองข้นั น้ี รวบเป็น
ขน้ั เดยี วกนั กไ็ ด้ สว่ นขนั้ ประยกุ ตใ์ ชค้ วามรนู้ น้ั เราเพมิ่ เขา้ มาเพอื่ ใหแ้ ผนการสอนสมบรู ณ์ เสนอแนะครบ
ถว้ น แต่คณุ ครอู าจไม่มเี วลาทำ�ในชัว่ โมงการสอนจรงิ เพราะจำ�นวนชวั่ โมง ๒๐๐ ชว่ั โมงต่อปที ่กี ำ�หนดไว้
น้ันน่าจะไมพ่ อสำ�หรบั กระบวนการสอนให้ครบทุกข้ัน

๓. ท่านสามารถสร้างแผนการจัดการเรยี นรทู้ ีด่ ีกวา่

คณุ ครทู กุ คน โรงเรยี นทกุ โรงเรยี นลว้ นมคี วามแตกตา่ งกนั ไมม่ แี ผนการจดั การเรยี นรใู้ ดใชไ้ ดก้ บั
ทกุ หอ้ งเรยี น ๑๐๐% คณุ ครทู ม่ี คี วามรคู้ วามสามารถ มปี ระสบการณส์ งู เอาใจใสน่ กั เรยี นมาก จะทราบดี
วา่ แผนการจดั การเรยี นรแู้ ตล่ ะแผนจะตอ้ งเพมิ่ หรอื ลด แมก้ ระทง่ั ตอ้ งเปลย่ี นกระบวนการใดบา้ ง เพอ่ื ให้
เหมาะสมกบั นักเรียนในหอ้ งเรียนของตน ดังนั้น คุณครสู ามารถนำ�แผนการจัดการเรยี นรชู้ ดุ น้ี ไปพฒั นา
ตอ่ ยอด สรา้ งเปน็ แผนการจดั การเรยี นรู้ใหม่ๆ เพอ่ื ใหเ้ ป็นประโยชนส์ ูงสุดต่อการเรยี นรขู้ องนักเรียน

๔. ในกรณที ี่ตอ้ งการปรับใช้แผนการจัดการเรยี นรนู้ ้ีกบั หนังสือเรียนชดุ อนื่ ๆ ท่ไี ม่ใช่
ชดุ อา่ นออก เขยี นได้ ชุดน้ี

ในกรณีที่คุณครูใช้หนังสือเรียนชุดอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ชุดอ่านออก เขียนได้ ของเรา ท่านสามารถนำ�
แผนการจดั การเรยี นรชู้ ดุ นไี้ ปประยกุ ตใ์ ชไ้ ด้ แมจ้ ะไมค่ รบขนั้ ตอน ท�ำ ไมไ่ ดท้ ง้ั หมด และเนอื้ หาของหนงั สอื
ไมต่ รงกนั คณุ ครกู ส็ ามารถน�ำ เอาเทคนคิ การสอนในบางขนั้ ตอน เขา้ ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวั่ โมงการสอนของ
ทา่ น โดยเลอื กขน้ั ตอนทจ่ี ะชว่ ยใหน้ กั เรยี นมคี วามสขุ ในการเรยี นรู้ สนใจการเรยี นมากขน้ึ เรยี นไดเ้ รว็ ขน้ึ
มีส่ือและใบงานช่วยในการสอนตามความเหมาะสม

บริษัทธารปญั ญา จำ�กัด สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
หนว่ ยการเรยี นรู้ อา่ นออก เขยี นได้ เล่ม ๑
กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ ๑

หน่วยท่ี ช่อื หนว่ ยการเรียนรู้ จำ�นวนช่ัวโมง

๑ สระ -า ๓
๒ สระ -ี ๓
๓ สระ -ู ๓
๔ สระ -อื ๓
๕ สระ แ- ๓
๖ สระ -ะ ๓
๗ สระ -ิ ๓
๘ สระ เ- ๓
๙ สระ -ุ ๓
๑๐ สระ โ- ๓
๑๑ สระ -ำ� ๓
๑๒ สระ ไ- ๓
๑๓ สระ เ-า ๓
๑๔ สระ ใ- ๓
๑๕ สระ -ัว ๓
๑๖ สระ -อ ๓
๑๗ สระ เ -ีย ๓

บรษิ ทั ธารปญั ญา จ�ำ กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 4

แผนการจัดการเรียนรู้
หนว่ ยการเรียนรู้ อ่านออก เขยี นได้ เลม่ ๑
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยที่ ชื่อหนว่ ยการเรียนรู้ จ�ำ นวนชวั่ โมง

๑๘ สระ เ -ือ ๓
๑๙ สระ เ-อ ๓
๒๐ สระ เ-าะ ๓
๒๑ สระ เ-ะ ๓
๒๒ สระ แ-ะ ๓
๒๓ สระ เ-อะ ๓
๒๔ สระ -ึ และ สระ โ-ะ ๔
๒๕ สระ -ัวะ และ สระ เ -ยี ะ ๔
๗๗
รวม

หมายเหตุ
จำ�นวนบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ หรือเวลาในการสอน สามารถปรบั เปล่ียน
และยดื หยุ่นได้ตามความเหมาะสม ขน้ึ อย่กู บั ดลุ ยพนิ จิ ของครูผู้สอน

บริษทั ธารปญั ญา จ�ำ กดั สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 5

แผนการจดั การเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ อา่ นออก เขยี นได้ เล่ม ๑
กล่มุ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ ๑

บทท่ี ๑ สระ -า จำ�นวน ๓ ชั่วโมง

มาตรฐานการเรยี นรู้

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชีวติ และมีนสิ ัยรกั การอ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เ ข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภมู ิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ ป็นสมบตั ิของชาติ

๒. ตวั ชี้วดั

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงค�ำ ค�ำ คลอ้ งจอง และขอ้ ความส้นั ๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยญั ชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขยี นสะกดคำ�และบอกความหมาย ของคำ�

สาระสำ�คัญ

การอ่านคำ�ท่ีประสมด้วยสระ -า ตอ้ งหัดอ่านด้วยการสะกดคำ� แจกลูก เชน่ ค�ำ วา่ กา ให้อา่ นว่า กอ อา กา รวม
ทงั้ ใชบ้ ทคลอ้ งจองทม่ี คี ำ� สระ -า ให้เดก็ ไดท้ อ่ ง อ่าน การมองเห็น การฟัง จะช่วยให้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรไู้ ด้ดยี ง่ิ ขนึ้

จุดประสงค์

๑. นกั เรียนสามารถอา่ นและเขยี นสะกดค�ำ ท่ปี ระสมดว้ ยสระ -า
๒. นักเรียนบอกความหมายของค�ำ ท่ีประสมด้วยสระ -า ได้

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

การอา่ นออกเสียงและบอกความหมายของค�ำ คำ�คล้องจอง
การสะกดคำ� การแจกลกู และการอ่านเปน็ ค�ำ

กระบวนการจดั การเรยี นรู้ ๑ ๒

๑. ขนั้ นำ�เขา้ ส่บู ทเรยี น ตบมอื ตัวเอง ตบมือเพื่อน
๑. ค ณุ ครทู กั ทายนกั เรียน ใหน้ ักเรียนแนะนำ�ตัว เพอื่ ท�ำ ความร้จู ัก
กนั ๓ ๔
๒. ค ณุ ครใู หน้ ักเรียนเคลอ่ื นไหวประกอบบทกลอน “คณุ ป้า” ใน
ทา่ ท่มี ีจังหวะสนุกสนาน ตบมือตวั เอง ตบมือเพอ่ื น
๓. ใหน้ ักเรยี นจบั คกู่ ับเพอื่ น แลว้ ตบมือเป็นจงั หวะ คือ ตบมือตัว
เอง ยน่ื มอื ขวาตบมอื เพอื่ น ตบมอื ตวั เอง ยนื่ มอื ซา้ ยตบมอื เพอ่ื น
๔. ค ุณครตู ดิ ชารต์ บทกลอน “คุณปา้ ” บนกระดานเคลื่อนที่ หรอื
แสดงเนอ้ื เพลงบนจอ ช้ีอา่ นให้นกั เรียนฟงั แล้วใหน้ ักเรยี นอา่ น
ตามจนคล่อง

บริษทั ธารปัญญา จำ�กัด สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒ 6

๒. ขน้ั นำ�เสนอความรู้
๑. ค ณุ ครสู อนอา่ นสะกดค�ำ ที่ ประสมดว้ ยสระ -า โดยใชก้ ระดานเคลอ่ื นท่ี
และไมช้ อ้ี า่ นตามไปดว้ ย สอนใหน้ กั เรยี นอา่ นพรอ้ มๆ กนั วา่ ก - า - กา
/ ย - า - ยา / ท - า - ทา ฯลฯ ไปจนครบทกุ ค�ำ
๒. ค ุณครูชูบัตรคำ�ศัพท์ ที่ประสมด้วยสระ -า ให้นักเรียนอ่าน ฝึกอ่าน
หลายๆ รอบจนคลอ่ ง
๓. ใ ห้นกั เรยี นหัดอา่ นคำ� สระ -า จากหนงั สอื เรียน ในขณะท่นี ักเรยี นอา่ น
ใหใ้ ชน้ ้ิวชี้ตามตวั หนงั สือไปดว้ ย

๓. ขน้ั ลงมือเรียนรู้
๑. แ บ่งนกั เรยี นเปน็ ๒ - ๓ กลุม่ เขา้ แถวตอนลึกหน้ากระดาน
๒. ค ุณครูจะพูดคำ�ศัพท์ ให้นักเรียนที่อยู่หัวแถวเขียนคำ�ศัพท์บนกระดาน เมื่อเขียนเสร็จให้ไปต่อท้ายแถว
เปลย่ี นคนเขยี นไปเรื่อยๆ จนครบทกุ คน
๓. เฉลยพร้อมกันบนกระดาน กล่มุ ไหนเขยี นถกู ต้องมากทีส่ ดุ เปน็ ฝ่ายชนะ
๔. นกั เรียนทกุ คนเขยี นค�ำ ศัพทท์ ่ไี ดจ้ ากกิจกรรมลงในสมุดของตนเอง
๕. หลังการทำ�กิจกรรมใหท้ ำ�แบบฝกึ หัดเพ่ิมเตมิ ในหนังสอื เรียน

๔. ขัน้ สรุปความรู้
๑. คณุ ครูแจกใบงาน “จบั คู่ สระ -า” ใหน้ กั เรียน
๒. นักเรยี นตัดใบงาน แลว้ จับคภู่ าพและ ค�ำ สระ -า
๓. ติดภาพและค�ำ ทีจ่ บั คู่แล้วลงในสมดุ

๕. ขน้ั ประยุกต์ใชค้ วามรู้
ค ณุ ครใู หน้ กั เรยี นหาค�ำ ทปี่ ระสมสระอา จากสง่ิ รอบตวั เชน่ หนงั สอื ดอกสรอ้ ย ก.ไก่ หนงั สอื ส�ำ เนยี งเสยี งสตั ว์
หนงั สือพิมพ์ ซองขนม ฯลฯ คนละ ๕ ค�ำ เขียนลงในสมดุ ของตนเอง แล้วแลกเปล่ยี นกับเพือ่ นๆ ในช้นั เรยี น
อกี ๕ คำ� อาจบนั ทึกด้วยรูปแบบตาราง ดังนี้

ค�ำ สระ -า ของฉัน คำ�สระ -า จากเพื่อนๆ

๑. ๑.
๒. ๒.

เครอ่ื งมอื - สอื่ การเรียนรู้

๑. ชาร์ตบทกลอน “คณุ ป้า”
๒. บตั รพยญั ชนะ บตั รสระ -า
๓. กระดานเคล่ือนที่ / เคร่อื งฉาย power point
๔. บตั รภาพ บัตรค�ำ สระ -า
๕. ใบงาน “จบั คู่ สระ -า”

การวัดและประเมนิ ผล

๑. ส งั เกตพฤตกิ รรมการอา่ น / การสะกดคำ� ของนักเรียน
๒. ป ระเมนิ ผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหัดของนกั เรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรยี น - หลงั เรยี น การเขยี นตามค�ำ บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บรษิ ทั ธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลขิ สิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 7

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรยี นรู้ บทท่ี ๑ : ตดั ตามรอยประ➜

จับคู่ สระ -า ฝา

✰ ตัดค�ำ ศัพท์และรปู ภาพตามรอยประ จบั คู่ให้ถูกตอ้ ง แล้วติดลงในสมุด

ลา ตา

ยา ขา ราชา

บริษทั ธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลขิ สิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 8

แผนการจัดการเรยี นรู้
หนว่ ยการเรียนรู้ อา่ นออก เขียนได้ เลม่ ๑
กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาไทย ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ ๑

บทท่ี ๒ สระ -ี จ�ำ นวน ๓ ช่วั โมง

มาตรฐานการเรยี นรู้

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชีวิต และมนี ิสยั รกั การอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เ ข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบัตขิ องชาติ

๒. ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสยี งคำ� คำ�คลอ้ งจอง และข้อความสนั้ ๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขยี นสะกดคำ�และบอกความหมาย ของคำ�
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรยี บเรียงคำ�เป็นประโยคงา่ ย ๆ

สาระส�ำ คัญ

บทคล้องจอง มีส่วนช่วยในการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน เช่น บทคล้องจอง “ผีตัวดำ�” นอกจากจะสอดแทรกคำ�ที่
ประสมด้วยสระ -ี แล้ว เน้ือหาในบทคล้องจองที่สนุกสนาน จะกระตนุ้ ความสนใจ สง่ เสริมทกั ษะการอ่าน ก่อนจะ
น�ำ ไปสูบ่ ทเรียนทีผ่ ู้เรียนตอ้ งหดั สะกดแจกลูกค�ำ

จุดประสงค์การเรยี นรู้

๑. น กั เรียนสามารถอ่านและเขยี นสะกดคำ�ทีป่ ระสมดว้ ยสระ -ี
๒. น ักเรยี นบอกความหมายของค�ำ ทีป่ ระสมด้วยสระ -ี ได้
๓. นักเรยี นสามารถแตง่ ประโยคง่ายๆ ได้

สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค�ำ ค�ำ คล้องจอง
การสะกดค�ำ การแจกลกู และการอ่านเปน็ คำ�
การแต่งประโยค

กระบวนการจดั การเรยี นรู้ ๑ ตบมอื
๒ ตบโตะ๊
๑. ขั้นนำ�เข้าสบู่ ทเรียน
๑. ค ุณครูนำ�เข้าบทกลอน “ผีตัวดำ�” โดยถามว่า “ใครกลัวผีบ้าง” ให้นักเรียน
ท่องบทกลอนจนคล่อง และเคล่ือนไหวประกอบบทกลอน “ผีตัวดำ�” ในท่า
ที่มจี งั หวะสนกุ สนาน เช่น ตบมือ - ไขว้มอื ตบโต๊ะ - ตบมือ - ไขว้มือตบโตะ๊
๒. คุณครูติดชาร์ตบทกลอน “ผีตัวดำ�” บนกระดานเคลื่อนที่ คุณครูชี้อ่านให้
นักเรยี นฟงั แลว้ ใหน้ กั เรยี นรอ้ งตามไปทลี ะประโยคจนคลอ่ ง

บรษิ ทั ธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 9

๒. ขั้นน�ำ เสนอความรู้
๑. ค ณุ ครูสอนอา่ นสะกดค�ำ โดยใช้บัตรคำ�ท่สี ามารถ เปดิ -ปดิ ได้
๒. ค ุณครูแสดงบัตรคำ�ให้เห็นพยัญชนะก่อน เช่น ตัว ส. เสือ ครูพา
นักเรยี นออกเสียงวา่ “สอ” แล้วเปดิ สระ -ี ตาม แล้วออกเสียงว่า
“อ”ี และอา่ นรวมเปน็ ค�ำ วา่ “ส”ี จากนน้ั สะกดซาํ้ อกี ครง้ั สอ - อี - สี
๓. ฝ กึ อา่ นค�ำ และเรมิ่ อา่ นประโยคสนั้ ๆ จากหนงั สอื เรยี น และใหน้ กั เรยี น
ชีน้ ิว้ ตามขณะอ่าน ฝึกอ่านหลายๆ รอบจนคล่อง

๓. ขน้ั ลงมือเรียนรู้ มี ผี มา กา
๑. คณุ ครตู ดิ บัตรคำ�บนกระดาน ดา้ นหนง่ึ ติดบัตรคำ� สระ - ี อกี อี ตี ตา ทา
ด้านหนง่ึ ตดิ บตั รค�ำ สระ -า ดังตัวอยา่ ง นา สา
๒. ใ หน้ กั เรยี นชว่ ยกนั จบั คคู่ �ำ บนกระดาน เชน่ อกี า ทาสี เปน็ ตน้ ดี สี
๓. อ่านออกเสียงคำ�ท่ีได้ จนครบทุกคำ� จากน้ันเขียนคำ�ที่ได้ลง
ในสมดุ
๔. ห ลงั การท�ำ กจิ กรรม ใหน้ กั เรยี นท�ำ แบบฝกึ หดั ในหนงั สอื เรยี น

๔. ข้ันสรุปความรู้
๑. คณุ ครแู จกใบงาน สระ - ี สรา้ งสรรค์ (3D-GO : Windows 6 บาน) ใหน้ กั เรยี น
๒. นักเรยี นทำ�ใบงานแลว้ ติดลงในสมุด
๓. นกั เรยี นอา่ นค�ำ และประโยคจากใบงาน

๕. ขัน้ ประยกุ ต์ใช้ความรู้
๑. ใหน้ กั เรียนทุกคนยืนข้ึน คณุ ครจู ะเร่มิ เล่าเรือ่ งเป็นคนแรก เป็นเร่อื งส้นั ๆ ทีม่ ีค�ำ สระ -ี อยู่ดว้ ย
๒. ใหน้ ักเรยี นแตง่ เรื่องต่อกันไปเร่ือยๆ แตต่ ้องมคี �ำ ที่มสี ระ -ี อยใู่ นประโยคทแี่ ต่งตอ่
๓. เมอื่ ถึงคนสดุ ท้าย ให้รว่ มกนั สรปุ บทเรียน ว่าแตล่ ะคนได้เรียนรู้ค�ำ ศัพท์สระ -ี ค�ำ ใดบ้าง

เครอ่ื งมอื - สื่อการเรยี นรู้

๑. ชาร์ตบทกลอน “ผตี ัวดำ�”
๒. กระดานเคลอ่ื นท่ี
๓. บัตรภาพ บัตรคำ� สระ -ี สระ -า / บัตรคำ�เปดิ ปดิ ได้
๔. ใบงาน “สระ -ี สร้างสรรค์ (3D-GO : Windows 6 บาน)”

การวัดและประเมนิ ผล

๑. สงั เกตพฤติกรรมการอา่ น / การสะกดคำ� ของนกั เรยี น
๒. ป ระเมินผลจากคะแนนการทำ�แบบฝกึ หดั ของนกั เรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรียน - หลงั เรยี น การเขียนตามคำ�บอก การทดสอบการอา่ น ฯลฯ)

บรษิ ทั ธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 10

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรียนรู้ บทที่ ๒ :

สระ - ี สรา้ งสรรค์ (3D - GO : Windows 6 บาน)

✰ ตดั รปู และใบงานตามรอยประ แลว้ ตดิ ลงในชอ่ งทม่ี คี วามหมายตรงกัน จากนน้ั แต่งประโยคไวด้ ้านใน 3D-GO

สี
ผี
มขี า
อีกา
ยาดี
กีฬา


ตัดตามรอยประ
พับตามรอยบริษัทธารปัญญา จำ�กัด สงวนลขิ สิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 11

แผนการจดั การเรยี นรู้
หน่วยการเรียนรู้ อา่ นออก เขยี นได้ เลม่ ๑
กล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑

บทที่ ๓ สระ -ู จำ�นวน ๓ ช่ัวโมง

มาตรฐานการเรยี นรู้

๑. มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชวี ติ และมีนสิ ัยรกั การอ่าน
มาตรฐาน ท ๓.๑ ส ามารถเลือกฟังและดูอยา่ งมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ
ในโอกาสต่างๆ อยา่ งมวี ิจารณญาณและสรา้ งสรรค์
มาตรฐาน ท ๔.๑ เ ข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภูมปิ ัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตั ิของชาติ

๒. ตวั ชวี้ ดั

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ� คำ�คลอ้ งจอง และขอ้ ความส้ันๆ
มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๑/๑ ฟงั ค�ำ แนะน�ำ คำ�สง่ั ง่ายๆ และปฏบิ ตั ิตาม
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดค�ำ และบอกความหมาย ของคำ�

สาระสำ�คญั

ค�ำ ที่สะกดดว้ ยสระ -ู มีรูปแบบการสะกดเหมอื นกบั สะ สระ -า และ สระ - ี ซ่งึ เปน็ สองบทแรก ผู้เรียนจงึ เร่ิม
ค้นุ เคย เมอื่ ถงึ สระ -ู นอกจากสอนเรื่องการสะกดค�ำ แล้ว จงึ ตอ้ งสอดแทรกประโยค ทม่ี ีคำ�จากสระตา่ งๆ ที่เรยี นมา
แล้ว จะท�ำ ให้ผ้เู รยี นเขา้ ใจความหมาย และบริบทของค�ำ ได้มากข้ึน

จุดประสงค์

๑. น กั เรียนสามารถอา่ นและเขียนสะกดคำ�ทีป่ ระสมดว้ ยสระ -ู
๒. น กั เรยี นบอกความหมายของคำ�ทป่ี ระสมด้วยสระ -ู ได้

สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ๑

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค�ำ ค�ำ คล้องจอง ตบมอื
การสะกดค�ำ การแจกลูก และการอ่านเป็นค�ำ
การฟงั และปฏบิ ัติตามคำ�แนะนำ� คำ�สง่ั งา่ ยๆ ๒๓

กระบวนการจัดการเรยี นรู้ ตบโตะ๊ ดว้ ยมือซ้าย ตบโตะ๊ ด้วยมือขวา

๑. ข้นั นำ�เข้าสู่บทเรียน
๑. ค ณุ ครใู หน้ กั เรยี นเคลอื่ นไหวรา่ งกายประกอบบทกลอน “ดู
หนสู ูร่ ูง”ู ในท่าที่มีจังหวะสนกุ สนาน เช่น ตบมอื - ตบโต๊ะ
ดว้ ยมอื ซ้าย - ตบมอื - ตบโตะ๊ ดว้ ยมือขวา
๒. คณุ ครตู ดิ ชารต์ บทกลอน “ดหู นสู รู่ งู ”ู บนกระดานเคลอ่ื นท่ี
คณุ ครอู า่ นใหน้ กั เรยี นฟงั แลว้ ใหน้ กั เรยี นรอ้ งตามจนคลอ่ ง

บรษิ ทั ธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 12

๒. ขน้ั นำ�เสนอความรู้
๑. ค ุณครแู นะนำ�สระ -ู และการออกเสยี งสระ -ู
๒. ค ุณครูสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ� โดยใช้บัตรพยัญชนะติดบนบอร์ดตะแกรงแล้วใช้
ไม้ไอศกรีม สระ -ู วางใตบ้ ตั รพยัญชนะ แลว้ ออกเสยี งสะกดค�ำ เปน็ ตัวอยา่ ง เช่น
งอ - อู - งู
๓. เ ปลี่ยนพยัญชนะเป็นตัวอื่นๆ แล้วให้นักเรียนสะกดคำ�พร้อมกัน ฝึกอ่านหลายๆ
รอบจนคลอ่ ง
๔. ฝ กึ อา่ นพร้อมกันในหนังสือเรียน

๓. ขั้นลงมือเรียนรู้
๑. คุณครตู ดิ บตั รคำ�บนบอร์ดตะแกรง หรอื ฉายบน power point แลว้ ใหน้ กั เรียน
อา่ นพร้อมกนั
๒. น กั เรยี นนั่งล้อมเปน็ วงกลม คณุ ครูน�ำ “กะหลํ่าปลีค�ำ ศัพท”์ ใหน้ ักเรยี น (กระดาษ
ทเ่ี ขยี นคำ�ศพั ท์ ขย�ำ ซอ้ นกันเปน็ ก้อนกลมคลา้ ยกะหลา่ํ ปลี เช่น ค�ำ ว่า งู ปูนา คนู า
ดกู า เป็นต้น)
๓. คุณครเู ปดิ เพลงหรือใหน้ ักเรียนรอ้ งเพลง แล้วส่งกะหลา่ํ ปลีค�ำ ศพั ทต์ ่อกันไปเรอ่ื ยๆ
เมื่อเพลงหยุด กะหลา่ํ ปลีคำ�ศพั ท์อยู่ท่ีใคร นักเรยี นคนน้นั จะต้องแกะกระดาษออก
๑ แผน่ จากนั้นชกู ระดาษ อ่านคำ�ศัพท์ และใหน้ กั เรยี นคนอืน่ อา่ นตาม
๔. เมอื่ จบเกมให้นักเรยี นทบทวนความรู้ โดยท�ำ แบบฝึกหดั ในหนังสอื เรียน

๔. ข้นั สรุปความรู้
๑ . คุณครแู จกใบงาน “สระอูของฉัน” ใหน้ ักเรียน
๒. นักเรียนท�ำ ใบงาน โดยเขียนคำ�สระอูลงใน GO : Picture
๓. ตดิ ใบงานลงในสมดุ

๕. ขั้นประยุกต์ใชค้ วามรู้
๑. ให้นักเรียนท่องบทคล้องจอง “ดูหนูสู่รูงู” พร้อมกันอีกครั้ง
๒. พ ดู คยุ ถามตอบเกีย่ วกับเรื่องราวในบทคลอ้ งจอง เชน่ หนู งู จากน้นั ใหน้ กั เรยี นวาดภาพ ระบายสี โดยใช้
เรอ่ื งราว ตัวละคร หรือคำ�ศพั ทจ์ ากบทคลอ้ งจองดงั กลา่ ว

เครื่องมอื - สือ่ การเรยี นรู้

๑. ชารต์ บทคลอ้ งจอง “ดหู นูสรู่ งู ”ู
๒. บอร์ดตะแกรง / กระดานเคล่อื นท่ี / เคร่อื งฉาย power point
๓. บัตรภาพ บตั รค�ำ แถบประโยค ไม้ไอศกรมี สระอู
๔. ใบงาน สระอขู องฉัน (GO : Picture)

การวัดและประเมินผล

๑. ส งั เกตพฤติกรรมการอ่าน / การสะกดคำ� ของนกั เรยี น
๒. ประเมนิ ผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหดั ของนักเรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรียน - หลงั เรียน การเขยี นตามค�ำ บอก การทดสอบการอา่ น ฯลฯ)

บรษิ ัทธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 13

ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ บทที่ ๓ : ตดั ตามรอยประ

สระอขู องฉัน (GO : Picture)

✰ เขยี นคำ�ที่ประสมดว้ ยสระอลู งในภาพ ตัดตามรอยประ แล้วตดิ ลงในสมุดบรษิ ทั ธารปญั ญา จ�ำ กดั สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 14

แผนการจดั การเรยี นรู้
หน่วยการเรียนรู้ อ่านออก เขยี นได้ เล่ม ๑
กลมุ่ สาระการเรียนร้ภู าษาไทย ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๑

บทที่ ๔ สระ -อื จ�ำ นวน ๓ ชวั่ โมง

มาตรฐานการเรียนรู้

๑. มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใ ชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชวี ิต และมีนสิ ยั รกั การอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภมู ิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

๒. ตวั ชว้ี ดั

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสยี งคำ� ค�ำ คลอ้ งจอง และขอ้ ความส้ันๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขยี นสะกดค�ำ และบอกความหมาย ของคำ�
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๔ ต่อค�ำ คลอ้ งจองงา่ ยๆ

สาระส�ำ คัญ

คำ�คลอ้ งจอง คอื คำ�ทสี่ มั ผสั กนั มสี ระ หรือ พยญั ชนะท้ายเหมอื นกัน เชน่ ค�ำ คลอ้ งจอง สระ -ือ มีมือ - ถอื มา
เมอ่ื นกั เรยี นเรยี นเนอื้ หามากขนึ้ กค็ วรเรยี นรคู้ �ำ คลอ้ งจอง เพราะเสยี งค�ำ คลอ้ งจองจะชว่ ยกระตนุ้ ความจ�ำ ความเขา้ ใจ

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

๑. น ักเรียนสามารถอา่ นและเขียนสะกดคำ�ทีป่ ระสมดว้ ยสระ -ือ
๒. น กั เรยี นบอกความหมายของคำ�ทปี่ ระสมดว้ ยสระ -อื ได้
๓. นักเรียนสามารถเขยี นค�ำ คลอ้ งจองได้

สาระการเรยี นร้แู กนกลาง

การอ่านออกเสยี งและบอกความหมายของค�ำ ค�ำ คลอ้ งจอง
การสะกดคำ� การแจกลกู และการอ่านเปน็ คำ�
คำ�คล้องจอง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ๑ ตบโตะ๊

๑. ข้นั นำ�เข้าสบู่ ทเรียน
๑. คุณครูให้นักเรียนท่องบทกลอน “ม้าดื้อ” จนคล่อง และเคลื่อนไหว
ประกอบบทกลอน ในทา่ ที่มจี ังหวะสนุกสนาน เชน่ ตบโต๊ะ ๒ คร้งั - ไขว้
มอื ตบโต๊ะ ๒ ครั้ง
๒. ค ุณครูตดิ ชารต์ บทกลอน “ม้าดอ้ื ”บนกระดานเคล่ือนท่ี คุณครูช้อี ่านให้
นักเรยี นอ่านตามทีละประโยคพร้อมกนั

ตบไขว้

บรษิ ัทธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 15

๒. ขน้ั น�ำ เสนอความรู้
๑. ค ุณครูแนะนำ�ให้นักเรียนรู้จักสระ -ือ แล้วให้นักเรียนใช้นิ้วเขียนสระ -ือ กลาง
อากาศพร้อมกับออกเสียง
๒. เ คคุณลคอื่ รนูสทอี่ นใชก้คานรลสะะสกีดเชคน่ำ�แตจิดกสลรกู ะพอือยสญั แี ชดนงะใช+้พสยรญั ะช-นอื ะโสดีนย้�ำใชเงบ้ นิ ัตรค�ำ ตดิ บนกระดาน
๓. ค ณุ ครูชอ้ี ่าน เช่น คอ - ออื - คอื แล้วเปลยี่ นพยญั ชนะไปเรอ่ื ยๆ ใหน้ กั เรียนออก
เสยี งพรอ้ มกัน
๔. อ่านออกเสียงแตล่ ะคำ�อีกคร้งั เช่น กือ คือ มือ ถือ สอื ฝึกอา่ นหลายๆ รอบจนคลอ่ ง
๕. อา่ นค�ำ ทม่ี ีสระอน่ื อยู่ด้วย เชน่ มือชา ตาจอื มีมือ จากนนั้ อ่านในหนังสอื เรยี น

๓. ขัน้ ลงมอื เรยี นรู้
๑. ใ หน้ กั เรียนจบั คู่กนั จากนน้ั คณุ ครแู จกใบงาน “เซยี มซี สระ -ือ” ให้
นกั เรยี นตัดเป็นชิน้ แลว้ น�ำ ใส่แก้ว (๑๖ ค�ำ )
๒. นกั เรยี นคนหนึ่งเขย่าหรอื หยิบเซยี มซีขึน้ มา ๑ ใบ แลว้ ใหเ้ พอ่ื นอกี
คนอา่ น
๓. ผลดั กันเลน่ จนกระท่งั เซยี มซีหมดแก้ว
๔. อ่านคำ�ในเซียมซีพรอ้ มกนั อีกครัง้ ท้งั หอ้ ง
๕. ห ลงั การท�ำ กจิ กรรม ใหน้ ักเรียนทำ�แบบฝึกหดั ในหนังสอื เรยี น

๔. ข้ันสรุปความรู้
๑. คุณครแู จกใบงาน “ถุงมือ สระ -ือ (GO : Picture)” ใหน้ ักเรียน
๒. นกั เรยี นตดั ใบงานตามรอยประ
๓. เขียนคำ�ทสี่ ะกดด้วย สระ -ือ ลงในใบงาน GO
๔. ตดิ ลงในสมดุ

๕. ขั้นประยกุ ตใ์ ชค้ วามรู้
๑ . ใหน้ ักเรียนแบง่ กลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๕ คน
๒. คณุ ครูแจกกระดาษใหก้ ลมุ่ ละ ๑ แผ่น
๓. คณุ ครอู ธบิ ายเร่อื งคำ�คล้องจอง แลว้ ใหน้ ักเรยี นเขียนคำ�คล้องจองลงในกระดาษ
๔. ใหเ้ วลาประมาณ ๑๐ นาที แลว้ น�ำ เสนอหนา้ ชน้ั เรียน

เครอ่ื งมอื - สื่อการเรียนรู้

๑. กระดานเคลื่อนท่ี / บอร์ดตะแกรง / แผน่ ชารต์ หรอื เครอ่ื งฉาย power point
๒. บัตรภาพ บัตรคำ� แถบประโยค ในข้ันท่ี ๒ - ๓
๓. ใบงาน เซยี มซี สระ -ือ
๔. ใบงาน ถงุ มือสระ -อื (GO : Picture) และ กระดาษส�ำ หรับเขียนคำ�คล้องจอง
๕. แกว้ กระดาษ หรอื พลาสติกส�ำ หรับใบงาน เซียมซี สระ -ือ

การวดั และประเมนิ ผล

๑. ส ังเกตพฤตกิ รรมการอ่าน / การสะกดคำ� ของนักเรยี น
๒. ประเมินผลจากคะแนนการทำ�แบบฝกึ หดั ของนักเรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรยี น - หลังเรยี น การเขยี นตามคำ�บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บรษิ ัทธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 16

ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ บทท่ี ๔ : ✄

เซยี มซี สระ -อื ตัดตามรอยประ

มือ
ถอื
ลอื
คอื
มือถือ
ชมู ือ
ถอื มา
หารือ
สะดือ
ฮือ ฮือ
มือชา
ฝีมอื
ตาจือ
ถอื ยา
ถือดี
มมี อื

บรษิ ทั ธารปัญญา จำ�กัด สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 17

ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ บทท่ี ๔ :

ถงุ มือ สระ -อื (GO : Picture)

✰ เขยี นค�ำ ศัพทท์ ี่ประสมดว้ ยสระ -ือ ลงในภาพถงุ มือ จากนั้นตดั แล้วติดลงในสมุด

ตัดตามรอยประบรษิ ัทธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒ 18

แผนการจดั การเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ เล่ม ๑
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๑

บทท่ี ๕ สระ แ- จำ�นวน ๓ ช่ัวโมง

มาตรฐานการเรียนรู้

๑. มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใ ชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชวี ติ และมนี ิสยั รกั การอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภูมปิ ัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบตั ขิ องชาติ

๒. ตวั ชว้ี ัด

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสียงค�ำ ค�ำ คล้องจอง และข้อความสน้ั ๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดค�ำ และบอกความหมาย ของค�ำ

สาระส�ำ คญั

เม่ือประสม สระ แ- กับพยัญชนะ จะทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้คำ�ศัพท์ใหม่เพ่ิมขึ้น และสามารถทบทวนความรู้
ฝึกฝนดว้ ยกจิ กรรมเสริมที่ทำ�ใหก้ ารอา่ นเปน็ เรอ่ื งนา่ สนใจ เชน่ กิจกรรม “พลิกแล้วอ่าน Flip & Read”

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

๑. นักเรยี นสามารถอา่ นและเขียนสะกดคำ�ที่ประสมดว้ ย สระ แ- ได้
๒. นกั เรียนเข้าใจความหมายของคำ�ทป่ี ระสมด้วย สระ แ-

สาระการเรียนร้แู กนกลาง

การอา่ นออกเสียงและบอกความหมายของคำ� ค�ำ คลอ้ งจอง
การสะกดค�ำ การแจกลูก และการอ่านเป็นค�ำ

กระบวนการจดั การเรียนรู้ ๑๒

๑. ข้นั น�ำ เข้าสบู่ ทเรยี น ตบโต๊ะ ตบมอื
๑. ใ หน้ กั เรยี นทอ่ งบทกลอน “ลิงกะเสอื ” และเคลอื่ นไหวประกอบ
บทกลอน ในท่าที่มีจงั หวะสนกุ สนาน เช่น ตบโตะ๊ - ตบมอื - ๓
ตบมอื เพื่อน
๒. ค ุณครูติดชาร์ตบทกลอน “ลิงกะเสือ”บนกระดานเคลื่อนที่ ตบมือเพ่ือน
คณุ ครชู ี้อา่ น ใหน้ กั เรยี นอ่านตามทีละประโยคจนคลอ่ ง

บริษัทธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 19

๒. ขั้นน�ำ เสนอความรู้
๑. ค ุณครูนำ�เข้าบทเรยี นโดยใหน้ ักเรียนดภู าพ เช่น แม่ คนแก่ กาแฟ
แลว้ ถามวา่ ในภาพนคี้ อื อะไร
๒. คุณครสู อนการอ่านแจกลูก โดยใชบ้ ัตรคำ�ทเี่ ปดิ -ปดิ ได้
๓. ค ณุ ครแู สดงบัตรค�ำ ใหเ้ ห็นพยญั ชนะก่อน เชน่ ตัว ล. ลิง ครูพานักเรยี นออกเสียงวา่ “ลอ” แลว้ เปดิ สระ
แ- ตาม พร้อมออกเสยี งวา่ “แอ” และอ่านรวมเปน็ คำ�ว่า “แล” ฝึกอา่ นหลายๆ รอบจนคลอ่ ง
๔. ฝ กึ อ่านคำ�และเริม่ อา่ นประโยคสั้นๆ จากหนงั สือเรยี น และให้นักเรยี นชี้นวิ้ ตามขณะอ่าน

๓. ขัน้ ลงมอื เรียนรู้
๑. คุณครใู ห้นักเรียนอ่านค�ำ จากบตั รภาพบัตรค�ำ หรอื power point พร้อมกนั
๒. แบง่ นักเรยี นเปน็ ๕ กลมุ่ คณุ ครแู จกการ์ดคำ�ใหน้ กั เรียน กลมุ่ ละ ๑ ชุด (๙ คำ�)
๓. ค ณุ ครอู า่ นค�ำ ศพั ท์ แลว้ ใหน้ กั เรยี นแตล่ ะกลมุ่ แขง่ กนั หยบิ การด์ ค�ำ ตามทคี่ ณุ ครู
อ่าน ใครหยิบได้มากทส่ี ุดเป็นผู้ชนะ
๔. ทำ�แบบฝกึ หดั ในหนังสือเรียน เพอื่ ทบทวนความเข้าใจ

๔. ขั้นสรปุ ความรู้
๑. คณุ ครูแจกใบงาน “พลกิ แล้วอา่ น” (GO : Flip & Read)
๒. นกั เรยี นท�ำ ใบงานแล้วตดิ ลงในสมุด
๓. นกั เรียนอ่านออกเสยี งพรอ้ มกัน

๕. ขน้ั ประยุกต์ใช้ความรู้
๑. คณุ ครูน�ำ ชารต์ บทกลอน “ลงิ กะเสอื ” ใหน้ ักเรยี นทุกคนอา่ นออกเสยี งอกี ครงั้
๒. ป ดิ ขอ้ ความบางสว่ น แลว้ ใหน้ กั เรยี นทกุ คนชว่ ยกนั เลอื กบตั รค�ำ บนบอรด์ ตะแกรง ซงึ่ จะมคี �ำ ตรงกบั ขอ้ ความ
ที่หายไป มาตดิ แทนทีข่ ้อความดงั กลา่ ว
๓. ให้นักเรียนเขียนและวาดภาพจากบทกลอน “ลงิ กะเสือ” ตามจนิ ตนาการ ลงในสมดุ ของตนเอง

เคร่ืองมือ - ส่อื การเรียนรู้

๑. ชาร์ตบทคล้องจอง “ลิงกะเสอื ”
๒. กระดานเคล่ือนที่ / เครือ่ งฉาย power point
๓. บตั รภาพ บตั รคำ�
๔. ใบงาน “พลกิ แล้วอ่าน (Flip & Read)”
๕. การด์ ค�ำ ศัพท์ สระ แ-

การวัดและประเมินผล

๑. สงั เกตพฤตกิ รรมการอ่าน / การสะกดค�ำ ของนกั เรยี น
๒. ประเมินผลจากคะแนนการทำ�แบบฝกึ หดั ของนักเรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรยี น - หลังเรียน การเขียนตามคำ�บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บริษทั ธารปญั ญา จ�ำ กดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 20

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรียนรู้ บทที่ ๕ :

การ์ดคำ�ศพั ท์ สระ แ-

✰ ตดั ตามรอยประแห แพ แข
ดูแล กาแฟ แงแง

มอื แป แลดู แบมอื

บริษทั ธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 21

ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ บทท่ี ๕ : ตัดตามรอยประ

พลกิ แลว้ อา่ น (Flip & Read)

✰ ต ัดใบงานตามรอยประ ทากาวติดพยญั ชนะทั้งหมดซ้อนกนั ลงในกรอบสี่เหลย่ี ม
(ดงั ภาพ) แล้วระบายสีใหส้ วยงามบรษิ ทั ธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลขิ สิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 22

แผนการจดั การเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ เลม่ ๑
กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ ๑

บทท่ี ๖ สระ -ะ จำ�นวน ๓ ชวั่ โมง

มาตรฐานการเรยี นรู้

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใ ชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชวี ติ และมนี ิสยั รักการอ่าน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดอู ยา่ งมวี จิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรสู้ กึ
ในโอกาสตา่ งๆ อยา่ งมีวจิ ารณญาณและสรา้ งสรรค์
มาตรฐาน ท ๔.๑ เ ข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภมู ิปัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตั ิของชาติ

๒. ตวั ช้วี ดั

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสียงคำ� คำ�คลอ้ งจอง และข้อความสัน้ ๆ
มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๔ พดู สอ่ื สารไดต้ ามวตั ถุประสงค์
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขยี นสะกดคำ�และบอกความหมาย ของค�ำ

สาระสำ�คัญ

สระ -ะ เป็นสระเสียงสั้นสระแรก ท่ีผูเ้ รยี นจะไดเ้ รียน ควรทบทวนสระเดมิ ประกอบ ด้วยการสอนคำ�ทีป่ ระกอบ
ด้วยสระอืน่ ๆ เพื่อให้ผเู้ รียนเขา้ ใจค�ำ การออกเสยี งมากขึ้น เช่น ชะนี ระกา

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. น ักเรยี นสามารถอา่ นและเขียนสะกดคำ�ทปี่ ระสมดว้ ยสระ -ะ
๒. น ักเรยี นบอกความหมายของค�ำ ท่ีประสมดว้ ยสระ -ะ ได้
๓. นักเรยี นสามารถเล่าเร่อื งสน้ั ๆ โดยใช้คำ� สระ -ะ เปน็ หวั ขอ้ ในการพูดได้

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง ๑ ตบโตะ๊

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค�ำ ค�ำ คล้องจอง ๒ ๓
การสะกดค�ำ การแจกลูก และการอ่านเป็นค�ำ
การพดู สอ่ื สารในชีวิตประจำ�วนั คว่ำ�แกว้ หงายแก้ว

กระบวนการจดั การเรียนรู้

๑. ขน้ั น�ำ เขา้ สบู่ ทเรียน
๑. ใหน้ กั เรียนทอ่ งบทกลอน “มานะ กะ มาน”ี และทำ�ทา่ ทาง
ประกอบบทกลอน ในทา่ ท่ีมีจงั หวะสนุกสนาน เช่น ตบโต๊ะ
- ตบมอื - ตบมือเพือ่ น สลบั ตามจังหวะจนจบ
๒. ค ณุ ครตู ดิ ชารต์ หรอื ฉาย Power Point บทกลอน “มานะ กะ
มานี” คณุ ครูชีอ้ า่ นใหน้ ักเรยี นฟงั แล้วให้นกั เรียนอ่านตามที
ละประโยคจนคลอ่ ง

บริษทั ธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 23

๒. ขั้นน�ำ เสนอความรู้
๑. ค ุณครูสอนอ่านสะกดคำ�ท่ี ประสมด้วยสระ -ะ โดยใช้กระดานเคล่ือนท่ี
และชี้อ่านตามไปด้วย สอนให้นกั เรยี นอ่านพรอ้ มๆ กันว่า ก - ะ - กะ / ช -
ะ - ชะ / น - ะ - นะ ฯลฯ ไปจนครบทกุ คำ� ฝกึ อ่านหลายๆ รอบจนคลอ่ ง
๒. น กั เรียนหัดอา่ นค�ำ สระ -ะ จากบัตรภาพ บัตรค�ำ หรอื ใชส้ ่อื จริงประกอบ
เช่น ผลมะระ กะลามะพรา้ ว เปน็ ตน้
๓. ฝ ึกอา่ นเพิ่มเตมิ จากหนงั สอื เรียน ในขณะที่นักเรยี นอา่ น ใหใ้ ช้นิ้วชต้ี ามตวั
หนังสือไปด้วย

๓. ขั้นลงมอื เรยี นรู้
๑. คุณครูพาอ่านค�ำ ศัพท์ สระ -ะ บนกระดานหรอื ฉาย Power point
๒. ค ณุ ครแู จกแผน่ ปา้ ย (ขนาดเอส)่ี ใหน้ กั เรยี นคนละ ๑ แผน่ เปน็ ค�ำ ๑ พยางค์
เช่น มะ ยะ มา กะ
๓. นักเรียนจะต้องจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนท่ีถือคำ� ที่สามารถต่อกับตนเอง
แลว้ เปน็ คำ�ที่มีความหมาย เชน่ มะ+ระ มา+นะ ยะ+ลา กะ+ละ+แม
เปน็ ต้น
๔. คู่ไหน หรือ กลุ่มไหน ท่ีคำ�ต่อกันแล้วมีความหมาย ให้ยกมือแล้ว
อ่านออกเสยี งค�ำ นัน้ ใหเ้ พือ่ นคนอน่ื ออกเสยี งตาม
๕. ห ลังการท�ำ กิจกรรม ให้นักเรียนท�ำ แบบฝึกหัดในหนังสอื เรยี น

๔. ข้ันสรปุ ความรู้
๑. ค ุณครแู จกใบงาน “การด์ สระ -ะ ๓ มิติ (3D-GO)” ใหน้ กั เรียนทุกคน
๒. นักเรยี นทำ�ใบงานโดยตดั แล้วตดิ ใหพ้ ลิกเปิดภาพและพยญั ชนะได้
๓. นักเรียนอา่ นออกเสียงคำ�ศพั ท์พรอ้ มกนั

๕. ขน้ั ประยกุ ต์ใช้ความรู้
๑. ให้นักเรยี นเลอื กคำ�ศพั ทท์ ่ีประสมด้วยสระ -ะ ท่ชี อบ ๑ ค�ำ
๒. เลา่ เรอ่ื งจากค�ำ ศพั ทน์ นั้ เชน่ กะลา - นกั เรยี นบางคนเคยเหน็ แมข่ ดู มะพรา้ วไปท�ำ ขนม ขดู จนเหลอื แตก่ ะลา
เปน็ ตน้ คณุ ครตู อ้ งแนะน�ำ แนวทางในการเลา่ อาจจะเปน็ ประสบการณ์ หรอื ความรสู้ กึ คนละ ๒ - ๓ นาที

เครื่องมือ - สื่อการเรียนรู้

๑. กระดานเคลื่อนท่ี / บอร์ดตะแกรง / ชารต์ หรอื เครื่องฉาย power point
๒. บตั รภาพ บตั รค�ำ (ค�ำ ศพั ทบ์ ทที่ ๖ พยัญชนะ และสระ)
๓. ใบงาน “การ์ดสระ -ะ ๓ มิติ (3D-GO)”
๔. แก้วพลาสตกิ ส�ำ หรับเคาะ

การวัดและประเมนิ ผล

๑. ส ังเกตพฤติกรรมการอา่ น / การสะกดคำ� ของนักเรยี น
๒. ประเมนิ ผลจากคะแนนการท�ำ แบบฝึกหดั ของนกั เรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรียน - หลังเรียน การเขียนตามคำ�บอก การทดสอบการอา่ น ฯลฯ)

บริษทั ธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 24

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรยี นรู้ บทที่ ๖ :

การด์ สระอะ ๓ มิติ (3D - GO)

✰ ต ัดตามรอยประแล้วพับ ให้เป็นการ์ด ๓ มิติ จากน้ันตัดภาพติดลงบนการ์ดและเขียนคำ�ศัพท์ให้ถูกต้อง
(ถ่ายเอกสารหนา้ น้เี พ่ืิม เพือ่ ใหไ้ ดก้ ารด์ จ�ำ นวน ๖ ใบ )
ตดั ตามรอยประ
พบั ตามรอยบรษิ ัทธารปญั ญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 25

แผนการจดั การเรียนรู้
หน่วยการเรยี นรู้ อา่ นออก เขยี นได้ เลม่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๑

บทท่ี ๗ สระ -ิ จ�ำ นวน ๓ ชว่ั โมง

มาตรฐานการเรยี นรู้

๑. มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใ ชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชวี ติ และมีนสิ ยั รักการอ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภูมปิ ญั ญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ป็นสมบตั ขิ องชาติ

๒. ตวั ช้วี ดั

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสยี งค�ำ คำ�คลอ้ งจอง และข้อความสั้นๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดค�ำ และบอกความหมาย ของค�ำ

สาระสำ�คญั

คำ�ทีป่ ระสมดว้ ยสระ -ิ จะมคี วามหมายหลากหลายมากขึ้น หากประสมกบั ค�ำ ทปี่ ระสมสระอื่นๆ นอกจากการ
แจกลูกสะกดคำ�แลว้ จงึ ตอ้ งเชื่อมโยงกบั ค�ำ ในบทเรียนทผี่ า่ นมา สระ - ิ เป็นสระทม่ี ีรูปรา่ งคล้ายสระ - ี อาจท�ำ ให้ผู้
เรยี นเกดิ ความสับสนได้ ในขนั้ การสอนจึงต้องเน้นย้ําให้ผูเ้ รียนสามารถแยกแยะสระได้

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

๑. นกั เรยี นสามารถอา่ นและเขยี นสะกดค�ำ ที่ประสมด้วยสระ -ิ
๒. นักเรียนบอกความหมายของค�ำ ท่ปี ระสมดว้ ยสระ -ิ ได้
๓. นกั เรยี นสามารถจบั ประเดน็ / ใจความสำ�คัญ ในบทเรียนน้ี คือ คำ�ในเรียน จากการฟังสื่อต่างๆ ได้

สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

การอา่ นออกเสียงและบอกความหมายของค�ำ ค�ำ คล้องจอง
การสะกดค�ำ การแจกลูก และการอ่านเปน็ คำ�

กระบวนการจดั การเรยี นรู้ ๑

๑. ขน้ั นำ�เขา้ สู่บทเรยี น แตะหวั
๑. ใ ห้นักเรียนท่องบทกลอน “หนูมา กะ หนูมี” จนคล่อง และเคล่ือนไหว
ประกอบ ในท่าที่มจี งั หวะสนกุ สนาน เชน่ แตะหัว - แตะไหล่ ๒
๒. ค ุณครูแบ่งนักเรียนเป็นสองฝ่ังคือฝ่ังซ้าย และขวา เม่ือคุณครูช้ีฝั่งไหน ฝ่ัง
นนั้ ตอ้ งรอ้ งบทกลอนท่อนน้นั แตท่ ั้งสองฝ่งั จะยงั คงทำ�ทา่ ทาง Brain Gym แตะไหล่
ตลอดท้งั เพลง
๓. ค ุณครูตดิ ชารต์ บทกลอน “หนมู า กะ หนูมี” บนกระดานเคลอ่ื นที่ คณุ ครชู ี้
อ่านใหน้ ักเรียนฟัง แล้วใหน้ กั เรยี นอ่านตามทลี ะประโยคจนคล่อง

บริษัทธารปญั ญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 26

๒. ขนั้ นำ�เสนอความรู้
๑. คุณครูสอนอ่านสะกดค�ำ โดยใชบ้ ตั รคำ�ทีส่ ามารถ เปิด-ปดิ ได้
๒. คณุ ครูแสดงบตั รค�ำ ใหเ้ หน็ พยัญชนะกอ่ น เช่น ตัว ท.ทหาร นกั เรียน
ออกเสยี งว่า “ทอ” แลว้ เปดิ สระ - ิ ตาม ซง่ึ นักเรียนจะออกเสียงว่า
“ท”ิ และอา่ นรวมเป็นค�ำ วา่ “ทิ” แลว้ สะกดซ�้ํำ อกี ครงั้ ทอ - อิ - ทิ
๓. ค ณุ ครชู บู ตั รค�ำ ใหน้ กั เรยี นอา่ นออกเสยี ง ฝกึ อา่ นหลายๆ รอบจนคลอ่ ง
๔. ฝึกอ่านค�ำ และเรมิ่ อา่ นประโยคส้นั ๆ ในหนังสอื เรยี น และให้นักเรียนชนี้ วิ้ ตามขณะอ่าน

๓. ขนั้ ลงมือเรียนรู้
๑. คุณครูพาอ่านค�ำ ศัพท์ สระอิ ประมาณ ๑๐ - ๑๕ คำ� บนกระดานหรอื ฉาย Power Point
๒. คณุ ครแู จกตารางบิงโกใหน้ ักเรยี น
๓. นกั เรยี นเลือกเขียนคำ�ทีค่ ณุ ครพู าอ่านลงในตาราง
๔. คุณครสู ุม่ อา่ นคำ�บนกระดาน หรือ ส่มุ ค�ำ จากการหยิบปงิ ปองสลาก ฯลฯ นักเรียนท�ำ เคร่ืองหมาย ทบั
ค�ำ ศัพท์ทีค่ ุณครอู ่าน
๕. นกั เรียนท่บี งิ โกก่อนเปน็ ผู้ชนะและไดร้ บั รางวลั
๖. ห ลงั การทำ�กิจกรรม ให้นักเรยี นทำ�แบบฝกึ หดั ในหนังสือเรยี น

๔. ขั้นสรปุ ความรู้
๑. คุณครแู จกใบงาน “จับคำ� จับคู”่ ให้นักเรยี น
๒. นกั เรยี นตดั ใบงานตามรอยประ แลว้ น�ำ บตั รค�ำ มาตดิ ลงในชอ่ งวา่ ง ใหต้ รง
กบั ภาพ และเขยี นค�ำ ศพั ทท่ไี ด้อีกครัง้
๓. อ่านออกเสียงค�ำ ศพั ทใ์ นใบงานพรอ้ มกัน

๕. ข้ันประยกุ ต์ใช้ความรู้
๑. นกั เรยี นจบั คูก่ ัน เตรยี มปากกาคนละสี
๒. ค ณุ ครูแจกใบงาน “เจอก่อน วงก่อน (Word Race)” แล้วอา่ นคำ�ในใบงาน
๓. นักเรียนแยง่ กนั วงกลมลอ้ มรอบค�ำ ทค่ี ุณครูอา่ น
๔. เ มอื่ วงกลมครบทุกค�ำ แลว้ ใหน้ บั สีปากกา สปี ากกาของใครมากที่สุด เป็น
ผู้ชนะ

เคร่ืองมือ - สือ่ การเรยี นรู้

๑. กระดานเคลือ่ นที่ / บอรด์ ตะแกรง / แผน่ ชารต์ หรอื เครอ่ื งฉาย power point
๒. บตั รภาพ บัตรค�ำ
๓. ใบงาน “จับคำ� จบั คู่”
๔. ใบงาน “เจอกอ่ น วงก่อน (Word Race)”
๕. ตารางบิงโก

การวัดและประเมินผล

๑. ส ังเกตพฤติกรรมการอ่าน / การสะกดค�ำ ของนักเรยี น
๒. ป ระเมินผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหดั ของนักเรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรยี น - หลงั เรยี น การเขยี นตามคำ�บอก การทดสอบการอา่ น ฯลฯ)

บรษิ ทั ธารปญั ญา จำ�กัด สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒ 27

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรยี นรู้ บทที่ ๗ :

จบั คำ� จบั คู่

✰ ตัดคำ�ตามรอยประ แล้วนำ�มาตดิ ในกรอบให้มีความตรงกับภาพ แลว้ เขยี นค�ำ น้นั อีกคร้ังในชอ่ งวา่ งตดั ตามรอยประ

รา ปิ ดา นี กะ วิ ✄
บิ ชิ กา ชา ฬิ นา

บริษทั ธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลขิ สิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 28

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรียนรู้ บทที่ ๗ :

ตารางบิงโก

บรษิ ัทธารปญั ญา จ�ำ กดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 29

ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ บทท่ี ๗ :

เจอกอ่ น วงกอ่ น (WORD RACE)

✰ วงกลมล้อมรอบคำ�ท่ีไดย้ ิน

ชมู ือ ราชินี ฝา คอื
บดิ า ดดู ี ราหู

กฬี า ทาสี ปี
หารอื กะปิ
ปนู า แพ กา ดแู ล
แจ
วิชา หิมะ
ราชา ระกา

บรษิ ัทธารปญั ญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 30

แผนการจัดการเรยี นรู้
หนว่ ยการเรยี นรู้ อ่านออก เขียนได้ เลม่ ๑
กล่มุ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๑

บทท่ี ๘ สระ เ- จ�ำ นวน ๓ ชัว่ โมง

มาตรฐานการเรยี นรู้

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอื่ นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชวี ิต และมนี สิ ยั รกั การอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภูมิปญั ญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ ป็นสมบัติของชาติ

๒. ตัวช้ีวดั

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสยี งค�ำ คำ�คลอ้ งจอง และข้อความสนั้ ๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดค�ำ และบอกความหมาย ของค�ำ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรยี บเรยี งค�ำ เปน็ ประโยคง่ายๆ

สาระส�ำ คัญ

คำ�ที่ประสมด้วยสระ เ- จะมีความหมายหลากหลาย เมือ่ ประสมกับค�ำ ทปี่ ระสมด้วยสระอื่นๆ เช่น ทะเล เซมา
เพ่ือให้ผูเ้ รยี นไดเ้ หน็ รปู แบบการใช้คำ�มากขึน้ จงึ ควรใหผ้ ูเ้ รียนไดฝ้ กึ การใชค้ ำ�แต่งประโยค

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

๑. น กั เรยี นสามารถอา่ นและเขียนสะกดคำ�ทีป่ ระสมดว้ ยสระ เ-
๒. นกั เรยี นบอกความหมายของคำ�ที่ประสมด้วยสระ เ- ได้
๓. นักเรียนสามารถแตง่ ประโยคจากคำ�ที่กำ�หนดให้

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

การอ่านออกเสยี งและบอกความหมายของคำ� ค�ำ คล้องจอง
การสะกดคำ� การแจกลกู และการอา่ นเป็นคำ�
การแต่งประโยค

กระบวนการจดั การเรยี นรู้ ๒ ๑

๑. ขนั้ น�ำ เข้าสู่บทเรยี น แตะหัว
๑. ใ หน้ กั เรยี นทอ่ งและเคลอื่ นไหวประกอบบทกลอน “ตาเข
กะ ตาข�ำ ” ในทา่ ทม่ี จี งั หวะสนกุ สนาน เชน่ แตะหวั - แตะ ๓
ไหล่ - ตบมือ
๒. คุณครูตดิ แผน่ ชารต์ หรอื ฉาย Power Point บทกลอน
“ตาเข กะ ตาขำ�” คุณครูชี้อ่านให้นักเรียนฟัง แล้วให้
นักเรยี นอา่ นตามทลี ะประโยคจนคลอ่ ง

แตะไหล่ ตบมือ

บรษิ ัทธารปญั ญา จำ�กดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 31

๒. ขน้ั น�ำ เสนอความรู้
๑. ค ณุ ครสู อนอา่ นสะกดค�ำ ท่ี ประสมดว้ ยสระ เ- โดยใชก้ ระดานเคลอ่ื นที่ และ
ชี้อา่ นตามไปด้วย สอนใหน้ ักเรยี นอา่ นพรอ้ มๆ กันวา่ จ - เ - เจ / ม - เ - เม
/ ท - เ - เท ฯลฯ ไปจนครบทุกค�ำ
๒. น กั เรียนหดั อา่ นคำ� สระ เ- จากบตั รภาพ บตั รค�ำ หรือ ใชภ้ าพจรงิ อา่ น
หลายรอบๆ หรือหาคำ�อื่นเพม่ิ เติม เพื่อใหน้ ักเรียนอ่านจนคล่อง
๓. ฝึกอ่านเพ่มิ เติมจากหนงั สือเรียน ในขณะทน่ี ักเรียนอา่ น ให้ใช้นว้ิ ชีต้ ามค�ำ
ที่ก�ำ ลังอา่ นไปดว้ ย

๓. ขั้นลงมอื เรียนรู้
๑. คุณครแู จกใบงาน “อักษรซอ่ นค�ำ ” ให้นักเรียน
๒. น ักเรยี นหาค�ำ ศพั ท์ วงกลมลอ้ มรอบคำ�น้นั แล้วเขียนคำ�ท่หี าไดล้ งในช่องว่าง
๓. นกั เรยี นอา่ นออกเสยี งค�ำ ศัพทพ์ รอ้ มกนั
๔. ลงมือทำ�แบบฝกึ หดั ในหนังสือเรียน เพื่อทบทวนความเขา้ ใจ

๔. ขั้นสรปุ ความรู้
๑. คณุ ครแู จกใบงาน “สระเอของเจ้าหมี (3D - GO : Fan)” ใหน้ ักเรียน
๒. นกั เรียนลงมือท�ำ ใบงาน
๓. ติด 3D -GO ลงในสมดุ
๔. อ่านออกเสยี งคำ�ศพั ทท์ ีละคน (หรือพร้อมกนั กไ็ ด)้

๕. ข้ันประยกุ ตใ์ ช้ความรู้
ค ณุ ครแู จกใบงาน “ค�ำ สรา้ งประโยค” ใหน้ กั เรยี นลงมอื ท�ำ ใบงาน โดยเลอื กค�ำ ทก่ี �ำ หนด
ใหม้ าเรยี งกนั ใหเ้ ปน็ ประโยค ๕ ประโยค ใชค้ �ำ ซ�ำ้ กนั ได้ จากนนั้ อา่ นประโยคของตนเอง

เคร่ืองมือ - สื่อการเรยี นรู้

๑. กระดานเคลอื่ นที่ / บอรด์ ตะแกรง / แผน่ ชาร์ต หรอื เครือ่ งฉาย power point
๒. บตั รภาพ บตั รค�ำ
๓. ใบงาน “อักษรซอ่ นค�ำ ”
๔. ใบงาน “สระเอของเจา้ หมี (3D - GO : Fan)”
๕. ใบงาน “คำ�สรา้ งประโยค”

การวัดและประเมินผล

๑. สงั เกตพฤตกิ รรมการอา่ น / การสะกดค�ำ ของนกั เรยี น
๒. ประเมนิ ผลจากคะแนนการท�ำ แบบฝึกหดั ของนักเรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรียน - หลงั เรียน การเขียนตามคำ�บอก การทดสอบการอา่ น ฯลฯ)

บริษัทธารปญั ญา จ�ำ กดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 32

ใบงานประกอบแผนการจัดการเรยี นรู้ บทที่ ๘ :

อักษรซ่อนค�ำ

✰ วงกลมลอ้ มรอบคำ�ท่ีประสมดว้ ยสระ เ- แลว้ เขยี นค�ำ ที่ได้ในชอ่ งว่างดา้ นล่าง

เกเ ร เะคเ
ด ท ทิ ต ฬ ะ ซ ว
เ ทยาบทปล
วสตเผะ เ า
ที ะ น ข อ เ ธ ช
ร เ จ ฝ ถ ล ฟ ลิ
เ ซมาหคะ เ
ปา เ ฮฮามก

เขยี นค�ำ ศัพท์ที่เธอเจอ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บรษิ ทั ธารปญั ญา จ�ำ กัด สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 33

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรียนรู้ บทที่ ๘ : ตดั ตามรอยประ
พับตามรอย
สระเอของเจา้ หมี (3D - GO : Fan)

✰ ตัดตามรอยประและพบั จากนน้ั เขียนค�ำ ศพั ทใ์ ห้ตรงกับภาพ แลว้ ตดิ ลงในสมุดบรษิ ัทธารปัญญา จำ�กดั สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒ 34

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรยี นรู้ บทท่ี ๘ :

คำ�สรา้ งประโยค

✰ เลอื กคำ�ทก่ี �ำ หนดให้ เขียนเรยี งต่อกนั ใหเ้ ปน็ ประโยค ๓ ประโยค (ใช้คำ�ซ�้ำ กนั ได้) ดงั ตัวอยา่ ง

ดี กาหถาอื เททยาสาี ตาถอื ยามา๑ --------------------------------------------------------------
ตา
๒ --------------------------------------------------------------
มา ๓ --------------------------------------------------------------

๑ -------------------------------------------------------------- เว อา ชู
๒ -------------------------------------------------------------- ดู กะ มี
๓ -------------------------------------------------------------- นา ลา มอื
มา แล

บริษัทธารปญั ญา จ�ำ กดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 35

แผนการจดั การเรยี นรู้
หน่วยการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ เลม่ ๑
กลุม่ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ ๑

บทที่ ๙ สระ -ุ จ�ำ นวน ๓ ชั่วโมง

มาตรฐานการเรยี นรู้

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใ ชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอื่ นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชวี ติ และมีนิสัยรักการอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภูมปิ ัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบตั ิของชาติ

๒. ตัวชี้วดั

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงค�ำ ค�ำ คล้องจอง และข้อความสน้ั ๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดค�ำ และบอกความหมาย ของคำ�
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรยี บเรยี งค�ำ เป็นประโยคง่ายๆ

สาระส�ำ คญั

สระ -ุ มเี สยี งและรูปพยัญชนะท่ใี กลเ้ คียงกบั สระ -ู จึงตอ้ งแนะใหผ้ เู้ รยี น ไดเ้ หน็ ถึงความแตกต่างระหวา่ งสอง
สระ รวมถงึ การทบทวนการใช้คำ�ที่ประสมด้วยสระ -ุ ผา่ นการแตง่ ประโยค ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบ จากการแต่ง
ประโยคด้วยการเขียน เปน็ การแตง่ ประโยคผ่านการพดู เพอื่ กระต้นุ ทักษะการคิดและการใช้ภาษา

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

๑. น ักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคำ�ที่ประสมดว้ ยสระ -ุ
๒. น ักเรยี นบอกความหมายของค�ำ ท่ีประสมดว้ ยสระ -ุ ได้
๓. นกั เรยี นสามารถแต่งประโยคจากค�ำ ศพั ทใ์ นบทเรียน

สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ� คำ�คลอ้ งจอง
การสะกดคำ� การแจกลกู และการอ่านเป็นค�ำ
การแตง่ ประโยค

กระบวนการจดั การเรียนรู้ ๑ ๒

๑. ขน้ั นำ�เขา้ ส่บู ทเรยี น ตบมือ ตบตกั
๑. ใ หน้ ักเรยี นท่องบทกลอนและเคลือ่ นไหวประกอบบทกลอน
“กนิ จ”ุ ในทา่ ท่ีมจี งั หวะสนุกสนาน เช่น ตบมือ - ตบตกั -
ตบมือ - ตบตัก สลับตามจังหวะ
๒. คณุ ครตู ดิ ชารต์ บนกระดานเคลอ่ื นทห่ี รอื ฉาย Power Point
บทกลอน “กนิ จ”ุ คณุ ครชู อี้ า่ นใหน้ กั เรยี นฟงั แลว้ ใหน้ กั เรยี น
อา่ นตามทีละประโยคจนคล่อง

บรษิ ัทธารปญั ญา จ�ำ กดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 36

๒. ขน้ั น�ำ เสนอความรู้
๑. ค ุณครูแนะนำ� -ุ และการออกเสียงสระ -ุ โดยเน้นยํ้า เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างสระ -ุ และ สระ -ู
๒. ค ุณครูสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ� โดยใช้บัตรพยัญชนะติดบนบอร์ดตะแกรงแล้วใช้
ไมไ้ อศกรมี สระ -ุ วางใตบ้ ัตรพยัญชนะ ก่อนจะออกเสียงสะกดคำ�เปน็ ตวั อยา่ ง เช่น
จอ - อุ - จุ
๓. เ ปลย่ี นพยญั ชนะเปน็ ตัวอ่นื ๆ แล้วให้นักเรียนสะกดค�ำ พรอ้ มกนั เชน่ พุ ผุ กุ จุ คุ ฯลฯ
ฝึกหลายๆ รอบจนคล่อง
๔. ฝกึ อา่ นพรอ้ มกันในหนังสอื เรยี น

๓. ขั้นลงมอื เรียนรู้
๑. นักเรยี นทำ�แบบฝกึ หดั ในหนงั สอื เรยี น
๒. คณุ ครพู าอา่ นค�ำ ศพั ทจ์ ากบทเรยี นอกี ครงั้ โดยใชบ้ ตั รภาพ บตั รค�ำ หรอื ฉายภาพและค�ำ บน power point
แล้วให้นกั เรียนอา่ นออกเสยี งเอง
๓. ใ หน้ กั เรยี นเขยี นตามค�ำ บอก ๑๐ - ๑๕ ค�ำ อาจตงั้ เงอื่ นไขพเิ ศษวา่ ใครไดค้ ะแนนมากทสี่ ดุ จะไดร้ บั คะแนน
หรือรางวัล เพ่ือกระตนุ้ สมองให้เกดิ ความทา้ ทาย
๔. ทำ�แบบฝึกหัดเพ่มิ เตมิ ในหนังสือเรียน

๔. ขน้ั สรปุ ความรู้
๑. คณุ ครแู จกใบงาน “สมดุ จว๋ิ สระอุ” ใหน้ ักเรยี น
๒. ต ัดตามรอยประ แลว้ พับ จากน้นั เขยี นค�ำ ศัพทด์ า้ นในให้
ตรงกบั ภาพ พร้อมระบายสีใหส้ วยงาม
๓. อ่านคำ�ศัพท์ทอี่ ยู่ในสมดุ เล่มเลก็ พร้อมกัน

๕. ขน้ั ประยกุ ตใ์ ชค้ วามรู้
๑. ค ณุ ครแู จกใบงาน “เคาะจังหวะสระสนกุ ” ให้นักเรียน เพื่อทบทวนสระจากบท
เรียน บทท่ี ๑ - ๘
๒. คุณครูจะบอกตัวเลขแล้วให้นักเรียนเคาะแก้ว หรือบล็อกไม้ช้ินเล็กๆ บนสระ
ตัวนน้ั พรอ้ มออกเสียง เช่น ครบู อกว่า ๑ ๒ นักเรียนจะต้องเคาะช่องสระ -ะ -า
ออกเสียงวา่ อะ อา เมื่อเหน็ วา่ นกั เรียนเริม่ คลอ่ ง คุณครูสามารถเพ่ิมความเรว็
และ step การเคาะเป็น ๓ ๔ และ ๕ หรอื สามารถสง่ั หมายเลขสลบั กนั ได้

เครอ่ื งมอื - สอ่ื การเรียนรู้

๑. กระดานเคลอื่ นท่ี / บอรด์ ตะแกรง / แผน่ ชารต์ หรือ เครอ่ื งฉาย power point
๒. บัตรภาพ บตั รค�ำ ค�ำ ทีป่ ระสมด้วยสระ -ุ
๓. ใบงานใบงาน “สมุดจิ๋ว สระอุ”
๔. ใบงาน “เคาะจงั หวะสระสนกุ ”

การวัดและประเมนิ ผล

๑. สงั เกตพฤตกิ รรมการอ่าน / การสะกดค�ำ ของนกั เรียน
๒. ป ระเมนิ ผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหดั ของนักเรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรียน - หลังเรียน การเขยี นตามค�ำ บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บริษัทธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒ 37

เคาะ ัจงหวะสระสนุกเะ แา ืิ ูี
1234
5678

บรษิ ัทธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 38

ใบงานประกอบแผนการจัดการเรยี นรู้ บทท่ี ๙ : พบั ตามรอย
ตัดตามรอยประ
สมุดจว๋ิ สระอุ

✰ ตัดตามรอยประและพบั จากนนั้ ตดั ค�ำ ศพั ท์ด้านล่างมาตดิ ใหต้ รงกับภาพ

สมดุ จ๋วิ

พายุ สุขา สาธุ ทะลุ ✄
อุบะ จุฬา ฝาผุ

บริษทั ธารปัญญา จำ�กัด สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 39

แผนการจัดการเรยี นรู้
หน่วยการเรยี นรู้ อ่านออก เขยี นได้ เล่ม ๑
กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๑

บทที่ ๑๐ สระ โ- จ�ำ นวน ๓ ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชีวติ และมีนสิ ยั รกั การอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เ ข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภมู ปิ ญั ญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบตั ขิ องชาติ

๒. ตวั ชว้ี ดั

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ� ค�ำ คลอ้ งจอง และขอ้ ความสั้นๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดค�ำ และบอกความหมาย ของค�ำ

สาระส�ำ คัญ

สระ โ- เป็นคำ�ท่ีมีรูปร่างแตกต่างไปจากสระในบทเรียนท่ีผ่านมา จึงต้องใชวิธีท่ีช่วยกระตุ้นความจำ� เช่น การ
เขยี นกลางอากาศและออกเสียง นอกจากนี้ สระ โ- ยงั เปน็ สระท่ีประสมกับพยญั ชนะและค�ำ สระอน่ื ไดห้ ลากหลาย
เหมาะกับการเรยี นรผู้ ่านการท�ำ กิจกรรมทสี่ นุกสนาน

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

๑. น ักเรยี นสามารถอา่ นและเขยี นสะกดค�ำ ท่ปี ระสมดว้ ยสระ โ-
๒. นักเรียนบอกความหมายของค�ำ ทปี่ ระสมด้วยสระ โ- ได้

สาระการเรียนร้แู กนกลาง

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค�ำ ค�ำ คลอ้ งจอง
การสะกดคำ� การแจกลกู และการอ่านเปน็ ค�ำ

กระบวนการจดั การเรียนรู้ ๑๒

๑. ขั้นน�ำ เข้าสู่บทเรียน ตั้งมือซ้าย แบไว้ ใช้มือขวาตบมือซ้าย
๑. ค ณุ ครถู ามเกย่ี วกบั โยโย่ วา่ ใครรจู้ กั หรอื เคยเลน่ โยโยบ่ า้ ง
๒. ค ณุ ครใู หน้ กั เรยี นทอ่ งบทกลอนและเคลอ่ื นไหวประกอบ ๓๔
บทกลอน “โยโย”่ ในทา่ ทมี่ จี งั หวะสนกุ สนาน เชน่ ตงั้ มอื
ซา้ ย แบไว้ ใชม้ อื ขวาตบมอื ซา้ ย ๑ ครง้ั - ใชม้ อื ขวาตบโตะ๊ มือขวาตบโต๊ะ ๒ ครั้ง ใช้มอื ขวา
๒ ครงั้ - ใช้มือขวาตบบนมอื ซ้ายของเพือ่ นทนี่ ัง่ อยู่ข้างๆ ตบมือซ้ายของเพ่อื น
๓. ค ุณครูติดชารต์ หรอื ฉาย Power Point บทกลอน “โย
โย”่ จากน้นั คุณครูช้ีอ่านใหน้ ักเรียนฟัง แลว้ ให้นักเรยี น
ร้องอ่านตามทีละประโยคจนคลอ่ ง

บรษิ ัทธารปญั ญา จ�ำ กัด สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 40

๒. ขนั้ นำ�เสนอความรู้
๑. ตค ะณุ แคกรรูสงอในชก้คานรลสะะสกี ดเชคน่ �ำ แตจิดกสลรูกะโพอยสญัแี ดชงนพะย+ญั ชสนระะสโีน-�้ำ โเงดินยใชบ้ ัตรคำ�ติดบนบอร์ด
๒. ค ุณครพู าอ่านกอ่ น เชน่ ทอ - โอ - โท แลว้ เปลี่ยนพยญั ชนะไปเรอื่ ยๆ ให้นักเรียน
ออกเสียงพรอ้ มกัน
๓. น ักเรียนอา่ นออกเสียงแตล่ ะค�ำ อกี ครัง้ เชน่ โท โก โต โบ โม โผ โห ฝึกอ่านหลายๆ
รอบจนคล่อง
๔. ฝ ึกอ่านในหนงั สือเรียน

๓. ขน้ั ลงมือเรียนรู้
๑. แบง่ นกั เรียนเป็น ๓ กลุ่ม
๒. คุณครูแจกกระดาษปร๊ฟู ให้นักเรยี นกล่มุ ละ ๑ แผน่
๓. นกั เรยี นช่วยกันเขียนคำ�ทีป่ ระสมสระ โ- ใหไ้ ดม้ ากทีส่ ุด โดยจำ�กดั เวลา ๗ - ๑๐ นาที
๔. เม่อื หมดเวลา ติดผลงานแต่ละกลุ่มบนกระดาน แลว้ สรุปวา่ มคี ำ�ไหนท่ีเหมือนกนั หรอื แตกต่างกนั โดย
อ่านค�ำ เหลา่ น้ันไปด้วย
๕. กล่มุ ใดมคี ำ�ท่แี ตกต่างจากกลุม่ อน่ื มากทสี่ ุดเปน็ ฝา่ ยชนะ
๖. ท�ำ แบบฝกึ หัดเพ่ือทบทวนในหนงั สือเรยี น

๔. ข้นั สรุปความรู้
๑. ค ณุ ครแู จกใบงาน “จะ๊ เอส๋ ระโอ” (3D - GO : Windows 5 บาน) ให้
นกั เรยี น
๒. ต ัดตามรอยประ แล้วพบั จากนนั้ ตัดค�ำ ศพั ท์ มาติดใหต้ รงกบั ภาพ
๓. ตดิ ใบงานลงในสมุด

๕. ขน้ั ประยกุ ตใ์ ชค้ วามรู้
ค ุณครูแจกในงานดูโลมา ให้นักเรียนใช้ปากกาเน้นข้อความ ไฮไลต์หรือขีดคำ�ที่
ประสมด้วยสระโอในบทอ่านดังกล่าว คุณครูพาอ่านออกเสียงทีละวรรค แล้วให้
อ่านต่อกันคนละวรรค ต่อกนั เรอ่ื ยๆ หรืออา่ นพร้อมกนั ท้งั หอ้ ง

เครื่องมอื - ส่ือการเรยี นรู้

๑. กระดานเคล่อื นท่ี / บอร์ดตะแกรง / เคร่ืองฉาย power point
๒. บตั รภาพ บัตรค�ำ ค�ำ ทป่ี ระสมด้วยสระโอ
๓. ใบงาน “จ๊ะเอส๋ ระโอ” (3D - GO : Windows 5 บาน)
๔. ใบงาน “ดโู ลมา”
๕. ปากกาเน้นข้อความ
๖. กระดาษปรู๊ฟ

การวัดและประเมนิ ผล

๑. ส งั เกตพฤตกิ รรมการอา่ น / การสะกดค�ำ ของนกั เรียน
๒. ป ระเมินผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหดั ของนกั เรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรียน - หลังเรียน การเขยี นตามค�ำ บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บรษิ ัทธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 41

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรยี นรู้ บทที่ ๑๐ :

จะ๊ เอส๋ ระโอ (3D - GO : Windows 6 บาน)

✰ ตดั ตามรอยประแล้วพับ จากน้ันตัดค�ำ ไปตดิ ใน 3D-GO ให้ตรงกับภาพ

ตดั ตามรอยประ
พบั ตามรอย

โยคะ
โรตี
มโี บ
โมโห
โลมา

บริษทั ธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 42

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรียนรู้ บทท่ี ๑๐ :

ดโู ลมา

✰ อ่านเร่อื ง โลมา ไฮไลต์คำ�สระโอ แลว้ เขียนค�ำ นั้นอกี ครั้งด้านลา่ ง

ดูโลมา

อาโกพามานะ มะลิ และฟารดี า ไปทะเล
มะลิท�ำ ตาโต รอ้ ง “โอ้โห! นัน่ โลมา”
อาโกกะมานะขำ� บอกใหม้ ะลดิ ูดีดี นัน่ พะยูน ไมใ่ ชโ่ ลมา
มะลิโมโห ร้องไหโ้ ฮ พอดฟี ารีดาถอื โรตมี า
มานะบอก “ไม่ต้องเสยี ใจ กินโรตกี นั ดีกว่า”
อาโกว่า “ไม่เจอโลมา จะพาไปดปู ลานีโมแทน”
มานะ มะลิ ฟารีดา เฮโล รอ้ งไชโย !

คำ�ทป่ี ระสมสระโออยู่ตรงไหนบ้างเอย่ ?
ไฮไลต์ และเขยี นลงในชอ่ งวา่ งดา้ นลา่ งน้ดี ว้ ยนะ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัทธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลขิ สิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 43

แผนการจดั การเรยี นรู้
หน่วยการเรียนรู้ อา่ นออก เขียนได้ เล่ม ๑
กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๑

บทที่ ๑๑ สระ -ำ� จำ�นวน ๓ ช่วั โมง

มาตรฐานการเรียนรู้

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชวี ิต และมนี สิ ยั รักการอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เ ข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภมู ปิ ญั ญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ ป็นสมบตั ขิ องชาติ

๒. ตวั ช้วี ัด

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสยี งค�ำ คำ�คลอ้ งจอง และข้อความส้ันๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขยี นสะกดค�ำ และบอกความหมาย ของค�ำ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรยี บเรียงค�ำ เป็นประโยคง่ายๆ

สาระสำ�คัญ

สระ -�ำ เปน็ สระทีม่ ีรปู รา่ งต่างจากสระในบทเรยี นท่ีผา่ นมา เป็นสระท่ีประกอบดว้ ย นิคหิต (หยาดนาํ้ ค้าง) และ
ลากข้าง จึงต้องเนน้ ย้ําเปน็ พเิ ศษเพือ่ ใหส้ ามารถจดจ�ำ และแยกแยะได้

จุดประสงค์

๑. น กั เรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดค�ำ ที่ประสมดว้ ยสระ -ำ�
๒. นกั เรียนบอกความหมายของคำ�ที่ประสมด้วยสระ -�ำ ได้
๓. นักเรยี นแตง่ ประโยคเป็นเร่อื งราวสนั้ ๆ จากคำ�ศพั ท์ในบทเรียนได้

สาระการเรยี นร้แู กนกลาง

การอ่านออกเสยี งและบอกความหมายของค�ำ ค�ำ คล้องจอง
การสะกดค�ำ การแจกลกู และการอา่ นเป็นค�ำ
การแตง่ ประโยค

กระบวนการจดั การเรียนรู้ ๑ ๒

๑. ขน้ั นำ�เขา้ สู่บทเรียน ตบมอื ตวั เอง ตบวดื
๑. ค ุณครูให้นักเรียนท่องบทกลอนและเคลื่อนไหวประกอบ
บทกลอน “ตาสี กะ ตาขำ�” ในท่าทมี่ จี งั หวะสนุกสนาน ๓ ๔
๒. ใ หน้ กั เรยี นจบั คกู่ บั เพอ่ื น แลว้ ตบมอื เปน็ จงั หวะ คอื ตบมอื ตวั
เอง ตบวืด ตบมือตวั เอง ตบมือเพ่อื น ตบมอื ตัวเอง ตบมอื เพ่อื น
๓. ค ุณครูติดชาร์ตบทกลอน “ตาสี กะ ตาขำ�” บนกระดาน
เคล่ือนท่ี และช้ีอ่านให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนอ่านตามทีละ
ประโยคจนคลอ่ ง

บรษิ ัทธารปญั ญา จ�ำ กัด สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 44

๒. ขั้นนำ�เสนอความรู้
๑. ค ณุ ครสู อนอา่ นสะกดค�ำ ทปี่ ระสมดว้ ยสระ -�ำ โดยใชก้ ระดานเคลอ่ื นท่ี หรอื บอรด์ ตะแกรง สอนใหน้ กั เรยี น
อ่านพรอ้ ม กนั ว่า ก --�ำ - ก�ำ / ข --ำ� - ขำ� / ย --�ำ - ย�ำ ฯลฯ ไปจนครบทกุ คำ� โดยที่คณุ ครูใช้ไม้ชี้อา่ นให้
นักเรียนอา่ นตามไปด้วย
๒. น ักเรยี นหดั อ่านค�ำ สระ -ำ�- จากบัตรภาพ บัตรคำ� รวมถึงการใชส้ ื่อจริงมาประกอบการสอน เชน่ ดอก
จ�ำ ปา ผลระกำ� ส�ำ ลี ย�ำ สดี �ำ เป็นต้น ฝึกอา่ นหลายๆ รอบ หลายๆ คำ�จนคลอ่ ง
๓. ฝ ึกอา่ นเพิม่ เตมิ จากหนังสอื เรยี น ในขณะทนี่ กั เรียนอ่าน ให้ใช้นว้ิ ชตี้ ามตวั หนงั สือไปดว้ ย

๓. ขน้ั ลงมอื เรยี นรู้
๑. ใ ห้นกั เรียนจับคกู่ ับเพ่อื น จากนนั้ คณุ ครแู จกการด์ ค�ำ สระ -ำ� ให้คลู่ ะ ๑ ชุด (๑๒
คำ�)
๒. ว างการด์ กระจายไวบ้ นโต๊ะ ให้เหน็ ค�ำ ศพั ท์ชัดเจน
๓. ค ณุ ครอู า่ นคำ�ทีอ่ ยู่ในการด์ ทลี ะค�ำ ให้นกั เรียนแยง่ กนั ตบการด์ คำ�ทค่ี ณุ ครอู า่ น
ใครตบการ์ดไดใ้ หเ้ ก็บไวท้ ต่ี วั เอง
๔. ใ ครตบการด์ ไดม้ ากที่สดุ เป็นผชู้ นะ จากน้นั ใหน้ ักเรยี นผลดั กันอ่านคำ�ในการ์ด ในคู่ของตนเอง
๕. หลังการท�ำ กจิ กรรม ให้นกั เรยี นทำ�แบบฝึกหดั ในหนงั สอื เพื่อทบทวนความเข้าใจ

๔. ข้นั สรุปความรู้
๑. คุณครูแจกใบงาน เปิดโลก สระ -�ำ (3D - GO : Windows 6 บาน) ใหน้ กั เรียน
๒. นักเรียนลงมือทำ�ใบงาน
๓. อา่ นออกเสยี งโดยพร้อมเพรยี งกนั

๕. ขน้ั ประยุกตใ์ ช้ความรู้
ให้นกั เรียนเขยี นเรื่องราวสัน้ ๆ ๓ - ๕ บรรทัดในสมุด จากชดุ ค�ำ ศพั ท์ทกี่ ำ�หนดให้ เช่น
“ทำ� ดำ� ยำ� ข�ำ ” เปน็ ตน้ จากนัน้ ใหอ้ า่ นออกเสียงเร่อื งทเี่ ขียนหน้าช้ันเรียน

เคร่อื งมอื - ส่อื การเรยี นรู้

๑. กระดานเคลือ่ นท่ี / บอร์ดตะแกรง / เคร่อื งฉาย power point
๒. บัตรภาพ บัตรค�ำ ค�ำ ท่ีประสมดว้ ยสระอำ� และ สอ่ื จรงิ ประกอบการสอน
๓. ใบงาน เปดิ โลก สระ -ำ� (3D - GO : Windows 6 บาน)
๔. การ์ดค�ำ สระ -ำ�

การวัดและประเมนิ ผล

๑. ส ังเกตพฤติกรรมการอา่ น / การสะกดคำ� ของนักเรยี น
๒. ป ระเมินผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหดั ของนักเรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรียน - หลงั เรยี น การเขยี นตามค�ำ บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บรษิ ทั ธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 45

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรยี นรู้ บทที่ ๑๑ :

การด์ คำ�ศัพท์ สระ -ำ�

✰ ตัดตามรอยประร�ำ ยำ� ตำ�

ขำ� จ�ำ ปา โคดำ�

กำ�ยำ� ทำ�ดี คะมำ�

ทำ�นา ส�ำ ลี กำ�มอื

บรษิ ทั ธารปญั ญา จ�ำ กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 46

สี ำด�ใบงานประกอบแผนการจัดการเรยี นรู้ บทที่ ๑๑ :

เปิดโลก สระ -�ำ (3D - GO : Windows 6 บาน)

✰ ตัดตามรอยประ พบั และตดิ ลงในสมุด ใหส้ ่วนท่มี ีภาพเปดิ ได้ แลว้ เขียนค�ำ ศพั ท์ใตร้ ูปภาพให้ถกู ต้อง
ตดั ตามรอยประ
พบั ตามรอยคำ�ทม่ี สี ระ

บรษิ ทั ธารปญั ญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 47

แผนการจัดการเรยี นรู้
หน่วยการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ เล่ม ๑
กลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาไทย ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๑

บทที่ ๑๒ สระ ไ- จ�ำ นวน ๓ ช่วั โมง

มาตรฐานการเรียนรู้

๑. มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาํ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาํ เนนิ
ชีวติ และมีนสิ ยั รกั การอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เ ข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภมู ปิ ญั ญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบตั ขิ องชาติ

๒. ตัวชีว้ ดั

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสียงค�ำ คำ�คลอ้ งจอง และข้อความสัน้ ๆ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำ�และบอกความหมาย ของคำ�

สาระส�ำ คัญ

สระ ไ- เปน็ สระทีม่ ีรปู รา่ งสงู กว่าพยัญชนะ ในการเรียนรู้ผู้สอนจงึ ตอ้ งแนะให้เห็นความส�ำ คญั ของต�ำ แหน่งและ
การเขียนสระ

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

๑. นกั เรยี นสามารถอา่ นและเขยี นสะกดค�ำ ท่ปี ระสมด้วยสระ ไ-
๒. นักเรยี นบอกความหมายของค�ำ ทป่ี ระสมดว้ ยสระ ไ- ได้
๓. นักเรยี นแตง่ ประโยคเากคำ�ศพั ท์ในบทเรยี นได้

สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ๑ ๒

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ� ค�ำ คล้องจอง ตบมอื ตัวเอง ตบมอื ซ้ายบนโต๊ะ
การสะกดค�ำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ�
๓ ๔
กระบวนการจดั การเรยี นรู้
ตบมือขวาบนโต๊ะ ตบมอื ตวั เอง
๑. ข้ันนำ�เขา้ สบู่ ทเรียน
๑. ค ุณครูให้นักเรียนท่องบทกลอนและเคล่ือนไหวประกอบ
บทกลอน “หนไู ผ่ กะ หนูขำ�” ในท่าทม่ี จี งั หวะสนุกสนาน
เช่น ตบมือตวั เอง - ตบมือซ้ายบนโตะ๊ -- ตบมือขวาบนโต๊ะ
ตบมือตัวเอง
๒. ค ุณครตู ดิ ชาร์ตบทกลอน “หนูไผ่ กะ หนขู ำ�” บนกระดาน
เคลอื่ นที่ หรอื แสดงเนอ้ื เพลงบนจอ คณุ ครชู อ้ี า่ นใหน้ กั เรยี น
ฟงั แล้วใหน้ ักเรยี นอา่ นตามทลี ะประโยคจนคล่อง

บริษทั ธารปญั ญา จำ�กดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 48

๒. ขน้ั น�ำ เสนอความรู้
๑. คุณครูสอนอา่ นสะกดค�ำ ท่ี ประสมดว้ ยสระ ไ- โดยใช้กระดานเคลื่อนที่ และ
ใช้ไม้ช้ีอ่าน ให้นกั เรียนอ่านตามพร้อมกนั วา่ ขอ - ไ - ไข / ตอ - ไ - ไต / รอ -
ไ - ไร ฯลฯ ไปจนครบทกุ คำ�
๒. น ักเรียนหัดอ่านคำ� สระ ไ- จากบัตรภาพ บัตรคำ� รวมถึงการใช้สื่อจริงมา
ประกอบการสอน เชน่ กำ�ไล ล�ำ ไย ไชโย ไอ ฝกึ อา่ นหลายๆ รอบ หลายๆ ค�ำ
จนนกั เรยี นอ่านได้คล่อง
๓. ฝ ึกอา่ นเพมิ่ เติมจากหนังสอื เรียน หนา้ ๗๑ ในขณะที่นกั เรียนอ่าน ใหใ้ ช้
น้ิวช้ีอ่านตามไปด้วย

๓. ข้ันลงมอื เรียนรู้
๑. คุณครูแจกใบงาน “สะกดคำ�สระ ไ-” ให้นกั เรยี น
๒. เขยี นสระไอบนกระดาษ แล้วตดิ บนไมไ้ อศกรีม
๓. ใ ช้ไม้ไอศกรีมวางบนใบงาน แลว้ หัดอา่ นไปพร้อมๆ กนั
๔. ห ลังการท�ำ กจิ กรรม ให้นกั เรียนลงมอื ทำ�แบบฝกึ หัด
ในหนงั สอื เรียน

๔. ขนั้ สรุปความรู้
๑. คุณครแู จก ใบงาน“ไขไ่ กส่ ระไอ (3D - GO : Flip)”
ใหน้ ักเรียน
๒. นกั เรียนจับคูภ่ าพกับค�ำ ติดลงในสมดุ
๓. แต่งประโยคจากค�ำ น้ัน
๔. อา่ นค�ำ และประโยคของตนเองใหเ้ พื่อนฟงั

๕. ขนั้ ประยุกต์ใช้ความรู้
๑. คุณครูแจกใบงาน “ไอศกรมี สระไอ” ให้นักเรยี น
๒. นกั เรยี นจบั คู่ภาพกับคำ�ติดลงในสมดุ
๓. เมื่อไดค้ ำ�แล้ว ให้นกั เรยี นแตง่ ประโยคโดยใชค้ �ำ ทีไ่ ด้
๔. อา่ นค�ำ และประโยคของตนเองให้เพ่ือนฟัง

เครื่องมอื - สอ่ื การเรียนรู้

๑. กระดานเคลอ่ื นที่ / บอร์ดตะแกรง / เครือ่ งฉาย power point
๒. บตั รภาพ บัตรคำ� คำ�ทป่ี ระสมดว้ ยสระไอ และ สือ่ จรงิ ประกอบการสอน
๓. ใบงาน “สะกดคำ�สระไอ”
๔. ใบงาน“ไข่ไกส่ ระไอ (3D - GO : Flip)”
๕. ใบงาน “ไอศกรีมสระไอ”

การวดั และประเมนิ ผล

๑. ส ังเกตพฤติกรรมการอา่ น / การสะกดคำ� ของนกั เรียน
๒. ประเมนิ ผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหดั ของนักเรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรยี น - หลงั เรยี น การเขียนตามค�ำ บอก การทดสอบการอา่ น ฯลฯ)

บริษัทธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 49

ใบงานประกอบแผนการจดั การเรียนรู้ บทที่ ๑๒ :

สะกดค�ำ สระไอ

✰ ตดั สระ ไ- ดา้ นล่าง น�ำ ไปติดบนไมไ้ อศกรีม แลว้ น�ำ มาวางลงในชอ่ ง  แลว้ หดั อา่ น

กต
ปอ
ขถ
ฟว

ไ ตดั ตามรอยประ
แลว้ ตดิ บนไมไ้ อศกรมี


บรษิ ัทธารปญั ญา จ�ำ กัด สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 50


Click to View FlipBook Version