The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ นาฏศิลป์ ม.3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pornpassanan Poomjarean, 2019-12-18 03:07:32

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ นาฏศิลป์ ม.3

jj

รายวิชาศิลปะพืนฐาน รหัสวชิ า ศ

โดย นางสาวพรพสั นนั ท์ พุ่มเจริญ
ครู คศ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนวชั รวทิ ยา อาํ เภอเมือง จังหวัดกาํ แพงเพชร
สํานกั งานเขตพืนทกี ารศึกษามธั ญมศึกษาเขต

ระบบเรยี นรู เลขทเี่ อกสาร :
แผนการจัดการเรียนรู วร ……../.....

มฐ. ………… บช………..

ปรชั ญา

สัจจัง เว อมตา วาจา “วาจาจริงเปน สิ่งไมตาย”

วิสัยทศั น
พัฒนาคุณภาพผูเ รยี น โดยการจัดการเรียนรู การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและ
ความรวมมอื ของภาคีเครือขา ย

พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาผเู รยี นใหม คี ณุ ภาพตามเกณฑม าตรฐานโรงเรยี นมาตรฐานสากล
2. สงเสรมิ และพฒั นาครใู หเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสูมาตรฐานสากล
3. พัฒนาการบรหิ ารจัดการดวยระบบคุณภาพเพื่อความเปนเลศิ โดยเนน หลักการกระจาย

อำนาจสกู ารเปน โรงเรยี นมาตรฐานสากล
4. สงเสริมใหช มุ ชนมีสว นรว มในการจัดการศกึ ษา

เปาประสงค
1. นักเรยี นไดเ รยี นรูอยางมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑโรงเรียน

มาตรฐานสากล
2. ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชพี ครสู มู าตรฐานสากล
3. โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
4. สถานศึกษาเปน ท่ียอมรับของชมุ ชน

กลยทุ ธ
1. พฒั นาผูเรยี นใหมคี ุณภาพตามเกณฑม าตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. พฒั นาครแู ละบุคลากรทางศกึ ษา
3. การบรหิ ารจัดการดว ยระบบคุณภาพ
4. การสงเสริมการมสี ว นรวมของภาคีเครือขา ย

คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค

๑. รกั ชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยส ุจริต
๓. มวี ินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยอู ยา งพอเพยี ง
๖. มุง มน่ั ในการทำงาน
๗. รกั ความเปนไทย
๘. มจี ิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคญั ของผูเ รยี น

๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคดิ
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชท ักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเ ทคโนโลยี

และตัวช้วี ดั สาระการเรียนรูแกนกลาง

สาระที่ 3 นาฏศิลป
มาตรฐาน ศ 3.1 เขา ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอ ยา งสรางสรรค วเิ คราะห วิพากษวจิ ารณ
คุณคา นาฏศลิ ป ถายทอดความรสู กึ ความคดิ อยา งอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใ นชีวติ ประจำวนั

ช้ัน ตัวช้วี ัด สาระการเรยี นรแู กนกลาง

ม.3 1. ระบโุ ครงสรา งของบทละครโดยใชศ ัพท  องคประกอบของบทละคร
ทางการละคร
- โครงเร่ือง
- ตัวละครและการวางลกั ษณะนสิ ัย
ของตัวละคร

- ความคิดหรือแกน ของเรอ่ื ง
- บทสนทนา
2. ใชนาฏยศพั ทห รือศัพททางการละคร  ภาษาทาหรือภาษาทางนาฏศิลป
ท่เี หมาะสมบรรยายเปรียบเทยี บการแสดง
อากปั กริ ยิ าของผคู นในชวี ติ ประจำวันและ - ภาษาทาท่มี าจากธรรมชาติ
ในการแสดง - ภาษาทาท่มี าจากการประดิษฐ
- รำวงมาตรฐาน

3. มีทกั ษะในการใชค วามคดิ ในการพฒั นา  รูปแบบการแสดง
รูปแบบการแสดง - การแสดงเปน หมู
- การแสดงเดี่ยว
4. มที กั ษะในการแปลความและ - การแสดงละคร
การสือ่ สารผานการแสดง - การแสดงเปน ชุดเปนตอน

 การประดษิ ฐท ารำและทา ทางประกอบ

การแสดง
- ความหมาย
- ความเปน มา
- ทาทางที่ใชในการประดิษฐท ารำ

5. วิจารณเ ปรยี บเทียบงานนาฏศิลป  องคป ระกอบนาฏศิลป
ทมี่ คี วามแตกตา งกนั โดยใชความรู - จังหวะทำนอง
เร่อื งองคป ระกอบนาฏศลิ ป - การเคล่อื นไหว
- อารมณแ ละความรูส กึ
- ภาษาทา นาฎยศพั ท
- รูปแบบของการแสดง

6. รวมจดั งานการแสดงในบทบาทหนา ที่ - การแตง กาย
ตาง ๆ
 วิธีการเลอื กการแสดง
7. นำเสนอแนวคิดจากเน้ือเรื่อง - ประเภทของงาน
ของการแสดงทส่ี ามารถนำไปปรับใช - ข้นั ตอน
ในชีวิตประจำวนั - ประโยชนและคณุ คา ของการแสดง

 ละครสรางสรรค

มาตรฐาน ศ 3.2 เขา ใจความสัมพนั ธระหวา งนาฏศิลป ประวตั ิศาสตรแ ละวฒั นธรรม
เห็นคณุ คา ของนาฏศลิ ปท เ่ี ปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทอ งถ่ิน
ภูมิปญญาไทยและสากล

ช้นั ตัวชีว้ ัด สาระการเรยี นรูแกนกลาง

ม.3 1. ออกแบบ และสรางสรรคอปุ กรณ  การออกแบบและสรางสรรคอุปกรณแ ละ
และเครอ่ื งแตง กาย เพ่ือแสดงนาฏศลิ ปแ ละ เคร่ืองแตง กายเพ่ือการแสดงนาฏศลิ ป
ละครที่มาจากวฒั นธรรมตา ง ๆ

2. อธิบายความสำคัญและบทบาทของ  ความสำคัญและบทบาทของนาฏศลิ ป
นาฏศลิ ปแ ละการละครในชีวติ ประจำวนั และการละครในชวี ติ ประจำวัน

3. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ  การอนรุ ักษนาฏศิลป

แบบ
การวเิ คราะหเ พื่อจัดทำคำอธิบาย

กลุม สาระการเรยี นรศู ิล
สาระที่ 3 นาฏศิลป
มาตรฐาน ศ 3.1 เขา ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรา งสรรค วิเคราะห วิพา

และประยกุ ตใ ชใ นชวี ิตประจำวนั

ตวั ชวี้ ดั ชั้นป/ผลการเรยี นรู ความรู ทักษะกระบวนการ
ความสามารถในการ
1. ระบุโครงสรา งของบท โครงสรา งของบทละคร ส่ือสาร
ละครโดยใชศัพทท างการ โดยใชศ พั ทท างการละคร ความสามารถในการคดิ
ละคร

2. ใชน าฏยศพั ทหรือศัพท ภาษาทา ทมี่ าจาธรรมชาติ ความสามารถในการ
ทางการละคร ทีเ่ หมาะสม ภาษาทา ที่มาจากการ ส่อื สาร
บรรยายเปรยี บเทยี บการ ประดิษฐ ความสามารถในการใช
แสดงอากปั กริ ิยาของผูคนใน รำวงมาตรฐาน ทกั ษะชวี ิต
ชวี ิตประจำวันและในการ
แสดง

บบนั ทกึ
ยรายวิชาระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน
ลปะ ระดับช้นั ม.3

ากษวิจารณค ณุ คา นาฏศลิ ป ถายทอดความรูสึก ความคดิ อยา งอิสระ ชน่ื ชม

สาระการเรยี นรูแกนกลาง/ทองถน่ิ

คณุ ลกั ษณะ สาระสำคญั

ใฝเรียนรู  องคป ระกอบของบทละคร

ด - โครงเร่ือง
- ตวั ละครและการวางลกั ษณะนสิ ัยของตัวละคร
- ความคิดหรือแกน ของเร่ือง - บทสนทนา

ใฝเ รียนรู  ภาษาทาหรอื ภาษาทางนาฏศิลป
มงุ มั่นในการทำงาน - ภาษาทาที่มาจากธรรมชาติ
รักความเปนไทย - ภาษาทา ท่มี าจากการประดิษฐ
- รำวงมาตรฐาน

3. มที กั ษะในการใชค วามคิด รปู แบบการแสดง ความสามารถในการคิด
ในการพัฒนารูปแบบการ การแสดงเปน หมู
แสดง การแสดงเด่ยี ว
การแสดงละคร
การแสดงเปนชดุ เปนตอน

4. มที ักษะในการแปลความ การประดษิ ฐทารำและ ความสามารถในการ
และ การส่อื สารผานการ ทาทางประกอบการแสดง สอ่ื สาร
แสดง *ความหมาย ความสามารถในการใช
*ความเปน มา ทักษะชีวิต
*ทา ทางที่ใชในการ
ประดษิ ฐท า รำ

5. วจิ ารณเ ปรยี บเทยี บงาน องคป ระกอบนาฏศลิ ป ความสามารถในการ
นาฏศลิ ป ที่มคี วามแตกตาง สอื่ สาร
กนั โดยใชค วามรู เรอื่ ง ความสามารถในการคิด
องคป ระกอบนาฏศลิ ป

ใฝเรียนรู  รูปแบบการแสดง

มงุ มน่ั ในการทำงาน - การแสดงเปน หมู - การแสดงเดย่ี ว
- การแสดงเปนชดุ เปน
- การแสดงละคร
ด ตอน

ใฝเ รียนรู  การประดษิ ฐทารำและทา ทางประกอบการแสดง
รกั ความเปนไทย - ความหมาย
- ความเปน มา
- ทา ทางท่ีใชใ นการประดิษฐทารำ

ใฝเรียนรู  องคป ระกอบนาฏศิลป - การเคล่อื นไหว
ด - จงั หวะทำนอง - ภาษาทา นาฎย
- อารมณแ ละความรูส ึก
ศัพท - การแตง กาย
- รปู แบบของการแสดง

6. รว มจดั งานการแสดงใน วิธีการเลือกการแสดง ความสามารถในการคดิ
บทบาทหนา ท่ตี าง ๆ *ประเภทของงาน มีจิตสาธารณะ
*ขั้นตอน
*ประโยชนแ ละคณุ คา ของ
การแสดง

7. นำเสนอแนวคิดจากเนอ้ื ละครกบั ชวี ิต ความสามารถในการ
สอ่ื สาร
เร่อื ง ของการแสดงที่สามารถ ความสามารถในการใช
ทักษะชวี ิต
นำไปปรบั ใช ใน

ชีวิตประจำวัน

ด ใฝเรยี นรู  วิธีการเลือกการแสดง

มงุ ม่นั ในการทำงาน - ประเภทของงาน

- ข้นั ตอน
- ประโยชนแ ละคุณคา ของการแสดง

ใฝเรียนรู  ละครกับชวี ิต
มีจติ สาธารณะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป เขาใจความสมั พนั ธร ะหวางนาฏศิลป ประวตั ศิ าสตรแ ละวฒั
มาตรฐาน ศ 3.2 ภูมิปญญาไทยและสากล

ตวั ชี้วดั ชน้ั ป/ผลการเรยี นรู ความรู ทักษะกระบวนการ
ความสามารถในการ
1. ออกแบบ และสรางสรรค การออกแบบและสรา งสรรค สือ่ สาร
อปุ กรณ และเคร่ืองแตง กาย อปุ กรณและ ความสามารถในการใช
เพื่อแสดงนาฏศลิ ปแ ละละคร เครอื่ งแตง กายเพ่ือการแสดง ทกั ษะชวี ิต
ทม่ี าจากวฒั นธรรมตา ง ๆ นาฏศลิ ป

2. อธิบายความสำคัญและ ความสำคัญและบทบาทของ ความสามารถในการ
บทบาทของนาฏศิลปและการ นาฏศิลป และการละครใน สื่อสาร
ความสามารถในการใช
ละครในชีวติ ประจำวนั ชวี ิตประจำวัน ทกั ษะชีวิต

3. แสดงความคิดเหน็ ในการ การอนรุ ักษนาฏศลิ ป ความสามารถในการ
อนุรกั ษ คิด

ฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปท เ่ี ปน มรดกทางวฒั นธรรม ภูมปิ ญญาทองถ่ิน

สาระการเรยี นรแู กนกลาง/ทองถน่ิ

คณุ ลกั ษณะ สาระสำคัญ

มวี นิ ยั  การออกแบบและสรา งสรรคอ ุปกรณแ ละ
ใฝเรียนรู
ช มุงม่ันในการทำงาน เครอ่ื งแตง กายเพื่อการแสดงนาฏศิลป

ใฝเ รยี นรู  ความสำคญั และบทบาทของนาฏศิลป และการละครใน
ช ชวี ิตประจำวัน

รกั ชาติ ศาสน กษัตรยิ   การอนรุ ักษนาฏศิลป
รกั ความเปนไทย

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศิลปะพื้นฐาน (นาฏศลิ ป) รหัสวิชา ศ 23102 ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปท ่ี 3

ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนว ยกิต

สาระนาฏศลิ ป
ศึกษา รูแ ละเขาใจ เก่ยี วกบั โครงสรางของบทละครโดยใชศ ัพททางการละคร

ภาษาทา ทม่ี าจาธรรมชาติ ภาษาทาที่มาจากการประดษิ ฐ รำวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดง
การแสดงเปนหมู การแสดงเด่ียว การแสดงละคร การแสดงเปน ชุดเปน ตอน การประดษิ ฐท ารำและ
ทา ทางประกอบการแสดง ความหมาย ความเปน มา ทาทางที่ใชใ นการประดษิ ฐทารำ องคประกอบ
นาฏศิลป
วธิ กี ารเลอื กการแสดง ประเภทของงาน ขนั้ ตอน ประโยชนและคุณคา ของการแสดงละครกับชีวิต
คน ควา การออกแบบ สรางสรรคอ ุปกรณและเครื่องแตง กายเพือ่ การแสดงนาฏศิลป ความสำคัญและ
บทบาทของนาฏศิลป และการละครในชวี ติ ประจำวันการอนรุ กั ษนาฏศลิ ปพืน้ บา น

ใชกระบวนการในการแสวงหาความรแู ละฝกปฏิบตั ิ อยา งมุงมน่ั ต้ังใจ เหน็ คุณคา ของการนำ
ความรู ความคดิ ไปสรางสรรคแ ละปรบั ใชใ นชีวติ ประจำวันอยางช่ืนชม ทั้งนาฏศิลปไทย นาฏศลิ ป
นานาชาติ และศลิ ปะการแสดงพืน้ บานในทองถ่ินของตนเอง

รหสั ตัวช้ีวัด
ศ 3.1 ม.3/1, ศ 3.1 ม.3/2, ศ 3.1 ม.3/3, ศ 3.1 ม.3/4, ศ 3.1 ม.3/5, ศ 3.1 ม.3/6,
ศ 3.1 ม.3/7
ศ 3.2 ม.3/1, ศ 3.2ม.3/2, ศ3.2 ม.3/3, ศ 3.2 ม.3/4

รวม 11 ตัวช้ีวดั

ลำดับ โครงสรา ง
ที่ ชอ่ื หนวยการเรยี นรู วชิ าศลิ ปะพืน้ ฐาน (นาฏศิลป) รหสั วิช
1 นาฏศิลปศ กึ ษา
ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ชั่วโ

มาตรฐานการเรียนร/ู ตวั ช้ีวัด

มาตรฐาน ศ 3.1 เขา ใจ และแสดงออกทาง
นาฏศลิ ปอยา งสรา งสรรค วิเคราะห วิพากษว ิจารณ
คณุ คา นาฏศิลป ถายทอดความรสู กึ ความคิดอยา ง
อิสระ ชื่นชม และประยกุ ตใ ชใ นชีวติ ประจำวนั

งรายวชิ า เวลา น้ำหนัก
ชา ศ23102 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ม.3 (ชวั่ โมง) คะแนน
โมง จำนวน 1.0 หนวยกิต
20 50
เนอ้ื หาสาระ

ศกึ ษา รแู ละเขา ใจ เกีย่ วกับ โครงสรา งของบทละครโดยใช
ศพั ททางการละคร ภาษาทาที่มาจากธรรมชาติ ภาษาทาที่มา
จากการประดษิ ฐ รำวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดง การแสดง
เปนหมู การแสดงเดยี่ ว การแสดงละคร การแสดงเปน ชุดเปน
ตอน การประดิษฐท า รำและทา ทางประกอบการแสดง ความหมาย
ความเปนมา ทาทางท่ีใชใ นการประดิษฐท า รำ องคป ระกอบ
นาฏศลิ ป วิธีการเลอื กการแสดง ประเภทของงาน ขั้นตอน
ประโยชนแ ละคุณคา ของการแสดงละครกบั ชวี ิต

คน ควา การออกแบบ สรา งสรรคอ ุปกรณแ ละเครอื่ ง
แตง กายเพ่ือการแสดงนาฏศลิ ป ความสำคญั และบทบาทของ
นาฏศิลป และการละครในชวี ิตประจำวันการอนรุ ักษนาฏศลิ ป
พนื้ บาน

การละคร ตวั ช้วี ัดชั้นป
1.1 1. ระบโุ ครงสรางของบทละครโดยใชศพั ทท างการ
ละคร
2. ใชน าฏยศัพทห รือศัพทท างการละคร ท่เี หมาะสม
บรรยายเปรยี บเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผคู นใน
ชวี ิตประจำวันและในการแสดง

 องคป ระกอบของบทละคร (4) (10)
- โครงเรื่อง
- ตัวละครและการวางลักษณะนสิ ัยของตวั ละคร
- ความคดิ หรือแกน ของเร่ือง
- บทสนทนา

 ภาษาทา หรือภาษาทางนาฏศลิ ป
- ภาษาทาที่มาจากธรรมชาติ
- ภาษาทา ที่มาจากการประดิษฐ
- รำวงมาตรฐาน

1.2 สนุ ทรยี ภาพของ มาตรฐาน ศ 3.1 เขา ใจ และแสดงออกทาง
นาฏศลิ ปไ ทย นาฏศิลปอ ยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษว จิ ารณ
คณุ คา นาฏศลิ ป ถายทอดความรสู กึ ความคิดอยาง
อสิ ระ ชนื่ ชม และประยุกตใ ชในชีวิตประจำวนั

ตวั ชว้ี ดั ชัน้ ป
3. มที กั ษะในการใชค วามคิดในการพฒั นารูปแบบการ
แสดง
4. มที กั ษะในการแปลความและ การส่อื สารผา นการ
แสดง

มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทาง
นาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษว ิจารณ
1.3 องคป ระกอบของ คณุ คา นาฏศิลป ถายทอดความรสู ึก ความคิดอยาง
นาฏศลิ ป อสิ ระ ชนื่ ชม และประยุกตใ ชในชวี ิตประจำวัน

ตวั ชวี้ ดั ชั้นป
5.วิจารณเปรยี บเทยี บงานนาฏศลิ ป ทีม่ ีความแตกตาง
กันโดยใชความรู เรอื่ งองคป ระกอบนาฏศิลป
6.รว มจัดงานการแสดงในบทบาทหนา ทีต่ าง ๆ
7.นำเสนอแนวคดิ จากเน้ือเรื่อง ของการแสดงที่
สามารถนำไปปรับใชในชวี ิตประจำวัน

 รูปแบบการแสดง (8) (20)

- การแสดงเปน หมู - การแสดงเดย่ี ว
- การแสดงละคร - การแสดงเปน ชดุ เปน ตอน

 การประดษิ ฐท า รำและทาทางประกอบการแสดง

- ความหมาย
- ความเปน มา
- ทา ทางท่ีใชใ นการประดิษฐท ารำ

 องคประกอบนาฏศลิ ป (4) (10)
- จงั หวะทำนอง
- การเคลอ่ื นไหว
- อารมณแ ละความรูสึก
- ภาษาทา นาฎยศพั ท
- รปู แบบของการแสดง
- การแตง กาย

1.4 อนุรักษสรา งสรรค มาตรฐาน ศ 3.2 เขา ใจความสมั พันธร ะหวาง
นาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทอ งถิ่นภูมปิ ญญาไทยและสากล

ตวั ชวี้ ัดชน้ั ป
1.ออกแบบ และสรางสรรคอปุ กรณ และเครอ่ื งแตง
กาย เพอ่ื แสดงนาฏศิลปแ ละละครทมี่ าจากวฒั นธรรม
ตา ง ๆ
2.อธบิ ายความสำคญั และบทบาทของนาฏศลิ ปและ
การละครในชีวิตประจำวัน
3. แสดงความคิดเหน็ ในการอนรุ กั ษ

 การออกแบบและสรางสรรคอ ุปกรณแ ละ (4)
เคร่อื งแตง กายเพื่อการแสดงนาฏศิลป (10)

 ความสำคัญและบทบาทของนาฏศลิ ป และการละครใน
ชีวิตประจำวัน

 การอนรุ ักษนาฏศลิ ป

คำอธบิ ายรายวิชาพน้ื ฐาน

กลมุ สาระศิลปะ สาระศิลปะพืน้ ฐาน (ศ23101)

ชน้ั มธั ยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 1.0 หนว ยกิต

สาระนาฏศลิ ป
ศกึ ษา รแู ละเขา ใจ เกีย่ วกบั โครงสรางของบทละครโดยใชศ ัพทท างการละคร

ภาษาทา ทีม่ าจาธรรมชาติ ภาษาทาท่ีมาจากการประดิษฐ รำวงมาตรฐาน รปู แบบการแสดง
การแสดงเปนหมู การแสดงเดยี่ ว การแสดงละคร การแสดงเปนชดุ เปน ตอน การประดิษฐท า รำและทา ทาง
ประกอบการแสดง ความหมาย ความเปนมา ทาทางทใ่ี ชใ นการประดิษฐทา รำ องคป ระกอบนาฏศิลปวธิ ีการ
เลือกการแสดง ประเภทของงาน ขน้ั ตอน ประโยชนแ ละคุณคาของการแสดงละครกับชวี ิตคนควา การ
ออกแบบ สรางสรรคอุปกรณและเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงนาฏศลิ ป ความสำคญั และบทบาทของนาฏศลิ ป
และการละครในชีวติ ประจำวันการอนุรักษนาฏศลิ ปพื้นบาน

โดยนอ มหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งในการแสวงหาความรูแ ละฝกปฏิบัติ อยา งมุง มน่ั ตง้ั ใจ เห็น
คุณคา ของการนำความรู ความคดิ ไปสรา งสรรคและปรบั ใชใ นชวี ิตประจำวนั อยางชนื่ ชม ทั้งนาฏศิลปไทย
นาฏศลิ ปเ พือ่ นบานอาเซียน นาฏศลิ ปน านาชาติ และศลิ ปะการแสดงพ้นื บา นในทองถิ่นของตนเอง

รหัสตวั ช้ีวัด
ศ 3.1 ม.3/1, ศ 3.1 ม.3/2, ศ 3.1 ม.3/3, ศ 3.1 ม.3/4, ศ 3.1 ม.3/5, ศ 3.1 ม.3/6,ศ 3.1 ม.3/7,
ศ 3.2 ม.3/1, ศ 3.2 ม.3/2, ศ 3.2 ม.3/3,
รวม 10 ตัวชี้วดั

ลาํ ดบั ชือหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้าง
ที
วิชาศิลปะพืนฐาน (นาฏศิลป์ ) รหสั ว
1 นาฏศิลป์ ศึกษา ภาคเรียนที เวลา ชัวโ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด

มาตรฐาน ศ . เขา้ ใจ และแสดงออกทาง
นาฏศิลป์ อยา่ งสร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วิพากษว์ ิจารณ์
คุณคา่ นาฏศิลป์ ถา่ ยทอดความรู้สึก ความคิดอยา่ ง
อิสระ ชืนชม และประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวติ ประจาํ วนั

งรายวชิ า เวลา นาํ หนกั
(ชัวโมง) คะแนน
วชิ า ศ ชันมัธยมศึกษาปี ที ม.
โมง จาํ นวน . หน่วยกติ 20 50

เนือหาสาระ

ศึกษา รู้และเขา้ ใจ เกียวกบั โครงสร้างของบทละครโดยใช้
ศพั ทท์ างการละคร ภาษาท่าทีมาจากธรรมชาติ ภาษาท่าทีมาจาก
การประดิษฐ์ ราํ วงมาตรฐาน รูปแบบการแสดง การแสดงเป็น
หมู่ การแสดงเดียว การแสดงละคร การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
การประดิษฐท์ ่าราํ และทา่ ทางประกอบการแสดง ความหมาย
ความเป็นมา ทา่ ทางทีใชใ้ นการประดิษฐท์ า่ รํา องคป์ ระกอบ
นาฏศิลป์ วิธีการเลือกการแสดง ประเภทของงาน ขนั ตอน
ประโยชน์และคุณค่าของการแสดงละครกบั ชีวติ

คน้ ควา้ การออกแบบ สร้างสรรคอ์ ปุ กรณแ์ ละเครือง
แตง่ กายเพือการแสดงนาฏศิลป์ ความสาํ คญั และบทบาทของ
นาฏศลิ ป์ และการละครในชีวิตประจาํ วนั การอนุรักษน์ าฏศลิ ป์
พนื บา้ น

1.1 การละคร ตวั ชีวดั ชันปี
1. ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใชศ้ พั ทท์ างการ
ละคร
2. ใชน้ าฏยศพั ทห์ รือศพั ทท์ างการละคร ทีเหมาะสม
บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากปั กิริยาของผคู้ นใน
ชีวิตประจาํ วนั และในการแสดง

 องคป์ ระกอบของบทละคร (4) (10)
- โครงเรือง
- ตวั ละครและการวางลกั ษณะนิสัยของตวั ละคร
- ความคดิ หรือแก่นของเรือง
- บทสนทนา

 ภาษาทา่ หรือภาษาทางนาฏศิลป์
- ภาษาทา่ ทีมาจากธรรมชาติ
- ภาษาทา่ ทีมาจากการประดิษฐ์
- ราํ วงมาตรฐาน

1.2 สุนทรียภาพของ มาตรฐาน ศ . เขา้ ใจ และแสดงออกทาง
นาฏศิลป์ ไทย นาฏศลิ ป์ อยา่ งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษว์ จิ ารณ์

คณุ คา่ นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่ ง
อิสระ ชืนชม และประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวิตประจาํ วนั

ตวั ชีวัดชันปี
3. มีทกั ษะในการใชค้ วามคิดในการพฒั นารูปแบบ

การแสดง

4. มีทกั ษะในการแปลความและ การสือสารผ่าน

การแสดง

 รูปแบบการแสดง (8) (20)
- การแสดงเป็ นหมู่ - การแสดงเดียว

- การแสดงละคร - การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
 การประดิษฐ์ท่ารําและท่าทางประกอบการแสดง

- ความหมาย

- ความเป็นมา

- ท่าทางทีใชใ้ นการประดษิ ฐท์ ่าราํ

1.3 องค์ประกอบของ มาตรฐาน ศ . เขา้ ใจ และแสดงออกทาง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ อยา่ งสร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษว์ จิ ารณ์

คณุ ค่านาฏศิลป์ ถา่ ยทอดความรู้สึก ความคดิ อยา่ ง

อิสระ ชืนชม และประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวิตประจาํ วนั

ตัวชีวดั ชันปี
5.วจิ ารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ ทีมีความแตกตา่ ง
กนั โดยใชค้ วามรู้ เรืององคป์ ระกอบนาฏศิลป์
.ร่วมจดั งานการแสดงในบทบาทหนา้ ทีตา่ ง ๆ
7.นาํ เสนอแนวคดิ จากเนือเรือง ของการแสดงที

สามารถนาํ ไปปรับใชใ้ นชีวติ ประจาํ วนั

 องคป์ ระกอบนาฏศลิ ป์ (4) (10)
- จงั หวะทาํ นอง
- การเคลือนไหว
- อารมณ์และความรู้สึก
- ภาษาท่า นาฎยศพั ท์

- รูปแบบของการแสดง
- การแตง่ กาย

1.4 อนุรักษ์สร้างสรรค์ มาตรฐาน ศ . เขา้ ใจความสมั พนั ธ์ระหวา่ ง
นาฏศิลป์ ประวตั ิศาสตร์และวฒั นธรรม เห็นคุณค่า

ของนาฏศิลป์ ทีเป็ นมรดกทางวฒั นธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้ งถินภูมิปัญญาไทยและสากล

ตวั ชีวัดชันปี
1.ออกแบบ และสร้างสรรคอ์ ุปกรณ์ และเครืองแต่ง
กาย เพอื แสดงนาฏศิลป์ และละครทีมาจากวฒั นธรรม
ตา่ ง ๆ
2.อธิบายความสาํ คญั และบทบาทของนาฏศิลป์ และ

การละครในชีวิตประจาํ วนั
. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์

 การออกแบบและสร้างสรรคอ์ ุปกรณ์และ (4) (10)
เครืองแต่งกายเพือการแสดงนาฏศิลป์

 ความสาํ คญั และบทบาทของนาฏศิลป์ และการละครใน
ชีวติ ประจาํ วนั

 การอนุรักษน์ าฏศลิ ป์

แบบบันทึกการวเิ คราะหการออกแบบก

สาระกา

วชิ าศิลปะ (นาฏศลิ ป)

ตวั ช้ีวดั นกั เรียน นักเรียน ประเภท แ
ทำอะไรได รอู ะไร ตวั ช้วี ดั จดั ก
KPA

ศ 3.1 ม.3/1 สามารถบูรณา นักเรียนทราบถึง P 1.อธบิ า

1. ระบุโครงสรา ง การศลิ ปะแขนง องคป ระกอบของ องคป ร

ของบทละครโดยใช อ่ืน ๆ มาใชกบั ศิลปะแขนงอนื่ ๆ ศิลปะแ

ศัพททางการละคร การแสดงได เพื่อนำมาใชใ น 2.บอกใ

การบูรณาการกบั ความส

การแสดง การบูรณ

ศิลปะแ

กับการ

3.สรปุ ค

เขา ใจร

กจิ กรรมการจดั การเรยี นรูตามตวั ชี้วัด

ารเรยี นรู ศลิ ปะ

) รหัสวิชา ศ 23101 ช้ัน ม.3

แนวการ คณุ ลกั ษณะ แนวการวัดและ
อนั พึงประสงค ประเมินผล
การเรียนรู สมรรถนะ

าย 1.ความสามารถใน 1.มงุ ม่ันในการทำงาน แบบประเมนิ การ
ระกอบของ การคดิ 2.รักความเปน ไทย ปฏบิ ตั ิ
แขนงตา ง ๆ 2.ความสามารถใน
ใหทราบถงึ การแกปญหา
สมั พนั ธใน
ณาการ
แขนงอื่น ๆ
รแสดง
ความรู ความ
รวมกนั

แบบบนั ทกึ การวเิ คราะหการออกแบบก

สาระกา

วิชาศลิ ปะ (นาฏศลิ ป)

ตัวช้วี ดั นักเรียน นักเรียน ประเภท แ
ทำอะไรได รูอ ะไร ตัวช้วี ดั จดั ก
KPA

ศ 3.1 ม 3/2 1.อธิบา
2.ใชน าฏยศัพท สามารถ
หรอื ศัพทท างการ สรางสรรคก าร นกั เรียนทราบถึง K องคป ร
ละคร ทเี่ หมาะสม แสดงตาม
บรรยาย องคป ระกอบ องคป ระกอบตาง ๆ P การแส
เปรียบเทยี บการ ของการแสดง
แสดงอากัปกิริยา ได ของการแสดง 2.นำเส
ของผูคนใน
ชวี ิตประจำวันและ จัดการ
ในการแสดง
หลกั อง

3.ประเ

หลักกา

จดั การ

ถกู ตอง

อยา งไร

กจิ กรรมการจดั การเรียนรูตามตวั ช้ีวดั

ารเรยี นรู ศลิ ปะ

) รหสั วชิ า ศ 23101 ช้ัน ม.3

แนวการ คุณลักษณะ แนวการวัดและ
อันพงึ ประสงค ประเมนิ ผล
การเรียนรู สมรรถนะ
การทำแบบทดสอบ
ายถงึ 1.ความสามารถใน 1. รกั ชาติ ศาสน
ระกอบของ การคดิ กษตั รยิ 
ดง 2.ความสามรถใน 2. มวี ินัย
สนอหลกั การ การส่อื สาร 3. ใฝเรียนรู
แสดงตาม 3.ความสามารถใน 4. มุง ม่นั ในการ
งคป ระกอบ การใชทักษะชีวติ ทำงาน
เมินผล 5. รกั ความเปนไทย
ารในการ
แสดงวา
งหรือไม


แบบบนั ทกึ การวิเคราะหก ารออกแบบก

สาระกา

วิชาศลิ ปะ (นาฏศลิ ป)

ตัวชี้วดั นักเรียน นกั เรยี น ประเภท แ
ทำอะไรได รอู ะไร ตวั ช้ีวัด จดั ก
ศ 3.1 ม.3/3 KPA
3. มีทกั ษะในการ
ใชความคิดในการ สามารถ นักเรยี นทราบถึง K 1.ใหคว
พฒั นารูปแบบการ
แสดง วเิ คราะหการ หลกั การวเิ คราะห P หลกั กา

แสดงของ การแสดงอยาง การแส

ตนเองและผอู ่นื ถูกตองและ 2.นักเร

ไดอ ยา งถกู ตอ ง เหมาะสม วิเคราะ

และเหมาะสม 3.ประเ

วิเคราะ

ของนัก

กิจกรรมการจัดการเรียนรูตามตวั ช้ีวัด

ารเรียนรู ศิลปะ

) รหัสวิชา ศ 23101 ช้นั ม.3

แนวการ คุณลกั ษณะ แนวการวัดและ
อันพงึ ประสงค ประเมินผล
การเรียนรู สมรรถนะ

วามรเู รอ่ื ง 1.ความสามารถใน 1.ใฝเ รยี นรู แบบประเมินการ
ารวเิ คราะห การคดิ
ดง 2.ความสามารถใน 2.มงุ มั่นในการทำงาน วเิ คราะหการแสดง
รียนลงมอื การสอ่ื สาร
ะหการแสดง
เมนิ ผลการ
ะหการแสดง
กเรยี น

แบบบนั ทึกการวเิ คราะหการออกแบบก

สาระกา

วิชาศิลปะ (นาฏศลิ ป)

ตวั ช้วี ดั นักเรยี น นักเรยี น ประเภท แ
ทำอะไรได รอู ะไร ตัวชว้ี ดั จดั ก
KPA

ศ 3.1 ม.3/4 สามารถวจิ ารณ นกั เรยี นทราบถึง K 1. ใหค
4.มที ักษะในการ การแสดงตาม
แปลความและ การ หลักวจิ ารณไ ด หลักในการวิจารณ P ของหล
สอ่ื สารผานการ
แสดง การแสดงที่ถกู ตอง วจิ ารณ

ถกู ตอง

2. ลงม

แสดงต

ถกู ตอง

เหมาะส

3. ประ

วจิ ารณ

ถกู ตอง

เหมาะส

กจิ กรรมการจัดการเรยี นรตู ามตวั ชี้วดั

ารเรยี นรู ศิลปะ

) รหัสวิชา ศ 23101 ชนั้ ม.3

แนวการ คณุ ลกั ษณะ แนวการวัดและ
อนั พงึ ประสงค ประเมนิ ผล
การเรยี นรู สมรรถนะ
แบบประเมินการ
ความรใู นเร่อื ง 1. ความสามารถใน 1. มีวินยั วิจารณก ารแสดง
ลกั ในการ การคดิ 2. ใฝเรยี นรู
ณการแสดงที่ 2. ความสามารถใน 3. มุงมนั่ ในการ
ง การส่ือสาร ทำงาน
มอื วิจารณการ 3. ความสามารถใน 4. รักความเปนไทย
ตามหลักท่ี การแกป ญหา
งและ
สม
ะเมินการ
ณวามคี วาม
งและ
สมหรือไม

แบบบนั ทึกการวิเคราะหการออกแบบก

สาระกา

วชิ าศิลปะ (นาฏศลิ ป)

ตวั ช้วี ัด นกั เรยี น นกั เรยี น ประเภท แ
ทำอะไรได รูอ ะไร ตัวชี้วัด จัดก
ศ 3.1 ม.3/5 KPA
5.วิจารณ สามารถบูรณา
เปรยี บเทยี บงาน การกลุมสาระ ทราบถึง K 1. ใหน
นาฏศิลป ทมี่ ีความ การเรียนรอู นื่ ๆ
แตกตางกันโดยใช กับการจัดการ ความสมั พันธของ การแส
ความรู เรื่อง แสดงได
องคป ระกอบ นาฏศลิ ปกับกลุม 2. ซกั ถ
นาฏศลิ ป
สาระการเรียนรอู น่ื เก่ียวกับ

ชม วาน

เห็นสงิ่ ใ

3. ยกต

นักเรยี น

มีบรู ณา

สาระกา

4. ครูแ

สรปุ ผล

รว มกัน

กจิ กรรมการจดั การเรยี นรตู ามตวั ช้ีวดั

ารเรยี นรู ศลิ ปะ

) รหสั วิชา ศ 23101 ช้ัน ม.3

แนวการ คุณลกั ษณะ แนวการวัดและ
อันพงึ ประสงค ประเมนิ ผล
การเรียนรู สมรรถนะ
แบบทดสอบ
นกั เรียนชม 1. ความสามารถใน 1. มวี ินัย
ดง 1 เรือ่ ง การคดิ 2. ใฝเรยี นรู
ถามนักเรยี น 2. ความสามารถใน 3. รักความเปนไทย
บการแสดงที่ การสอื่ สาร
นกั เรยี นพบ
ใดบาง
ตัวอยางงานท่ี
นพบเห็น วา
าการกับกลุม
ารเรยี นรใู ด
และนกั เรียน
ลการประเมนิ


แบบบันทกึ การวิเคราะหการออกแ

สาระกา

วิชาศลิ ปะ (นาฏศิลป)

ตวั ชีว้ ัด นักเรยี น นกั เรียน ประเภท แ
ทำอะไรได รอู ะไร ตัวชว้ี ัด จดั ก
ศ 3.1 ม.3/6 KPA
6. รวมจดั งานการ
แสดงในบทบาท สามารถบูรณา นักเรยี นทราบถึง P 1.อธบิ า
หนาท่ีตาง ๆ
การศลิ ปะแขนง องคป ระกอบของ องคป ร

อน่ื ๆ มาใชกบั ศลิ ปะแขนงอน่ื ๆ ศิลปะแ

การแสดงได เพอื่ นำมาใชใ น 2.บอกใ

การบรู ณาการกับ ความส

การแสดง การบรู ณ

ศิลปะแ

กบั การ

3.สรปุ ค

เขาใจร

ศ 3.1 ม 3/7 1.อธิบา

7.นำเสนอแนวคิด สามารถ นกั เรียนทราบถึง K องคป ร

จากเนอ้ื เรื่อง ของ สรางสรรคก าร องคป ระกอบตา ง ๆ P การแส

การแสดงทสี่ ามารถ แสดงตาม ของการแสดง 2.นำเส

นำไปปรบั ใชใน องคป ระกอบ จัดการแ

แบบกจิ กรรมการจัดการเรยี นรตู ามตัวชี้วดั

ารเรียนรู ศลิ ปะ

) รหสั วิชา ศ 23101 ชัน้ ม.3

แนวการ สมรรถนะ คุณลักษณะ แนวการวัดและ
การเรยี นรู อนั พงึ ประสงค ประเมินผล

าย 1.ความสามารถใน 1.มงุ มนั่ ในการทำงาน แบบประเมนิ การ
ระกอบของ การคดิ 2.รักความเปน ไทย ปฏิบตั ิ
แขนงตาง ๆ 2.ความสามารถใน
ใหทราบถึง การแกป ญหา
สมั พันธใ น
ณาการ
แขนงอ่นื ๆ
รแสดง
ความรู ความ
รว มกนั

ายถึง 1.ความสามารถใน 1. รกั ชาติ ศาสน การทำแบบทดสอบ
ระกอบของ การคดิ กษตั รยิ 
ดง 2.ความสามรถใน 2. มีวินัย
สนอหลักการ การสอื่ สาร 3. ใฝเ รียนรู
แสดงตาม 3.ความสามารถใน 4. มงุ มน่ั ในการ

แบบบนั ทกึ การวเิ คราะหก ารออกแ

สาระกา

วิชาศลิ ปะ (นาฏศิลป)

ตวั ช้ีวดั นกั เรยี น นกั เรยี น ประเภท แ
ชีวิตประจำวนั ทำอะไรได รูอะไร ตัวชวี้ ดั จดั ก
KPA
ของการแสดง
ได หลกั อง

3.ประเ

หลกั กา

จดั การ

ถกู ตอง

อยางไร

ศ 3.2 ม.3/1 สามารถ นักเรียนทราบถึง K 1.ใหคว
P หลักกา
1.ออกแบบ และ วิเคราะหการ หลักการวเิ คราะห
การแส
สรา งสรรคอุปกรณ แสดงของ การแสดงอยา ง 2.นกั เร
วเิ คราะ
และเครื่องแตง กาย ตนเองและผูอื่น ถกู ตองและ 3.ประเ
วิเคราะ
เพื่อแสดงนาฏศลิ ป ไดอ ยางถกู ตอง เหมาะสม ของนัก

และละครทม่ี าจาก และเหมาะสม

วฒั นธรรมตาง ๆ

แบบกิจกรรมการจดั การเรียนรูตามตวั ชี้วัด

ารเรียนรู ศิลปะ

) รหสั วิชา ศ 23101 ช้ัน ม.3

แนวการ สมรรถนะ คุณลกั ษณะ แนวการวัดและ
การเรียนรู อนั พงึ ประสงค ประเมินผล

งคป ระกอบ การใชทกั ษะชวี ติ ทำงาน
เมนิ ผล 5. รกั ความเปนไทย
ารในการ
แสดงวา
งหรอื ไม


วามรเู ร่อื ง 1.ความสามารถใน 1.ใฝเ รียนรู แบบประเมินการ
ารวเิ คราะห การคดิ
ดง 2.ความสามารถใน 2.มุงม่นั ในการทำงาน วิเคราะหการแสดง
รียนลงมือ การสือ่ สาร
ะหการแสดง
เมนิ ผลการ
ะหการแสดง
กเรยี น

แบบบันทกึ การวเิ คราะหการออกแ

สาระกา

วิชาศลิ ปะ (นาฏศลิ ป)

ตัวชี้วัด นักเรยี น นกั เรียน ประเภท แ
ทำอะไรได รอู ะไร ตัวช้ีวัด จัดก
ศ 3.2 ม.3/2 KPA
2.อธิบาย สามารถวจิ ารณ
ความสำคัญและ การแสดงตาม นักเรยี นทราบถึง K 1. ใหค
บทบาทของ หลักวจิ ารณไ ด
นาฏศลิ ปแ ละการ หลักในการวิจารณ P ของหล
ละครใน
ชีวิตประจำวัน การแสดงท่ีถกู ตอง วจิ ารณ

ถูกตอง

2. ลงม

แสดงต

ถกู ตอง

เหมาะส

3. ประ

วจิ ารณ

ถูกตอง

เหมาะส

แบบกิจกรรมการจัดการเรยี นรูต ามตวั ช้ีวัด

ารเรียนรู ศลิ ปะ

) รหัสวิชา ศ 23101 ช้ัน ม.3

แนวการ สมรรถนะ คุณลักษณะ แนวการวัดและ
การเรียนรู อนั พึงประสงค ประเมินผล

ความรูในเรือ่ ง 1. ความสามารถใน 1. มวี ินัย แบบประเมนิ การ
ลกั ในการ การคดิ 2. ใฝเรียนรู วิจารณก ารแสดง
ณก ารแสดงที่ 2. ความสามารถใน 3. มุงม่นั ในการ
ง การสอ่ื สาร ทำงาน
มอื วจิ ารณก าร 3. ความสามารถใน 4. รกั ความเปนไทย
ตามหลักที่ การแกปญหา
งและ
สม
ะเมินการ
ณวามีความ
งและ
สมหรือไม

แบบบันทกึ การวิเคราะหก ารออกแ

สาระกา

วิชาศิลปะ (นาฏศลิ ป)

ตวั ชี้วดั นกั เรยี น นักเรียน ประเภท แ
ทำอะไรได รูอะไร ตัวชว้ี ดั จัดก
ศ 3.2 ม.3/3 KPA
3.แสดงความ
คดิ เหน็ ในการ สามารถบูรณา ทราบถึง K 1. ใหน
อนรุ กั ษ
การกลมุ สาระ ความสมั พนั ธของ การแส

การเรียนรอู นื่ ๆ นาฏศลิ ปก บั กลมุ 2. ซกั ถ

กบั การจดั การ สาระการเรยี นรอู ่นื เกยี่ วกับ

แสดงได ชม วาน

เห็นสง่ิ ใ

3. ยกต

นกั เรียน

มบี ูรณา

สาระกา

4. ครแู

สรุปผล

รว มกนั


Click to View FlipBook Version