The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

70 ปี พระบารมีประทับในหทัยราษฎร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MA DEE CHANNEL, 2020-02-20 01:12:58

70 ปี พระบารมีประทับในหทัยราษฎร์

70 ปี พระบารมีประทับในหทัยราษฎร์

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลา นอ มกระหมอม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได

ขา พระพทุ ธเจา วัดพระธรรมกาย มลู นิธิธรรมกาย และคณะกลั ยาณมติ รทั่วโลก

ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๖๙ เดอื นพฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สารบญั ประจ�ำ เดือนพฤศจกิ �ยน พฉ.บศับ. ท๒ี่ ๕๑๕๖๙๙

พระธรรมเทศน� ๕๖ สร้างโลกแกว้ : ความสุข ณ ศูนยก์ ลางกาย
๗๘ ตน้ บญั ญตั ิมารยาทไทย : ตอนท่ี ๑๕ หมวดท ี่ ๔ กลางทวปี อเมรกิ า
ปกิณกะ ข้อ ๑-๓ ๖๒ บทความนา่ อ่าน : สมดุ ไทย...
ปุจฉ�-วิสัชน� ทรงไวซ้ ึง่ สรรพศาสตร์และอัจฉรยิ ภาพเชงิ ศลิ ป์
๘๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : หลกั การขยายกจิ การ ๖๘ รายงานพเิ ศษ : วดั พระธรรมกาย
ใหเ้ จรญิ รงุ่ เรอื งทั้งทางโลกและทางธรรม และมลู นธิ ธิ รรมกายช่วยเหลอื ผปู้ ระสบภยั พบิ ตั ิ
๘๖ ขอ้ คดิ รอบตวั : มติ รแท ้ มติ รเทยี ม ๗๒ ขา่ วสารเครือข่ายคณะศษิ ย์
๙๘ ฝนั ในฝนั : หน้าที่ & บุญบารมี ๗๔ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
บทคว�ม-ข�่ วส�ร ๗๖ สอ่ งธรรม ล้า� ภาษติ : เศร้าหมอง-บรสิ ทุ ธ์ิ
๐๒ ร�าลกึ ในพระมหากรณุ าธคิ ณุ : ๗๐ ปี ๙๐ DOU ความรู้สากล : แมบ่ ทแหง่ ธรรม
พระบารมปี ระทับในหทยั ราษฎร์ ธัมมจกั กัปปวัตนสตู ร
๒๒ อานสิ งส์แหง่ บุญ : อานิสงสบ์ ูชา ๙๔ อานภุ าพ “สมั มาอะระหงั ” : สติแจม่ ใส
ส่งิ แทนพระพทุ ธองค์ “สัมมาอะระหงั ”
๓๐ ทบทวนบุญ : ๑๓๒ ปี กตญั ญูบูชา ๑๑๐ ข่าวบุญในประเทศ
ทอดผ้าปา่ ธรรมชยั ๑๑๒ ข่าวบุญตา่ งประเทศ
๔๔ ลูกหลวงพอ่ : จาก “ไอที” ส่ ู “ไอธรรม” ๑๒๘ บทบรรณาธิการ : ไมต่ ้องทน
๕๐ บทความพเิ ศษ : หลักฐานธรรมกาย ขอเพียงค�าวา่ “เข้าใจ”
ในคมั ภรี ์พทุ ธโบราณ (ตอนท่ี ๑๘)

e-mail : [email protected] www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net๗๗๐๐ราํ กในกพระมพหากรารพิกะาาธริบะบารารมมปี ีปรระะททับับใในนปปหหททัยยั รารษาษฎรฎ์ ร์

ราํ กในพระมหากร าธิ
ก า กิ า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช มหติ ลาธเิ บศร
รามาธบิ ด ี จกั รนี บดนิ ทร สยามนิ
ทราธริ าช บรมนาถบพติ ร ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ล�าดับท่ี แห่ง
ราชวงศจ์ กั ร ี ทรงรบั คา� กราบบงั คมทลู
พระกรุณาอัญเชิญข้ึนครองสิริราช
สมบตั ิ เมอื่ วนั ท ี่ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒ ๘
ขณะมีพระชนมายุ ๑๘ พรรษา
ในวนั พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันท่ี พ ษภาคม พ.ศ. ๒ ๓ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ
เหนือพระท่นี งั่ ภัทรบฐิ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉตั ร ณ พระท่ีนัง่ ไพศาลทกั ษิณ
วา่ เราจะครองแผน่ ดนิ โดยธรรม เพอ่ื ประโยชนส์ ขุ แหง่ มหาชนชาวสยาม และทรง
ถือพระปฐมบรมราชโองการนี้เป็นพระบรมราชปณิธานว่าทรงรับเป็นพระมหา
กษัตริย์เพื่อรับใช้ประเทศชาติ มิใช่เพ่ือประโยชน์ของพระองค์เอง จากนั้นทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณ
อันสงู สุด เพ่ือน�าความมนั่ คงกา้ วหน้ามาสปู่ ระเทศชาติและประชาชน
ผลงานตลอดเวลา ๗ ปี ทท่ี รงครองราชยเ์ ป็นเครื่องพสิ จู น์แลว้ ว่า ทรงป บิ ัติ
ตามพระปฐมบรมราชโองการนีอ้ ยา่ งดีทสี่ ดุ จวบจนเสดจ็ สู่สวรรคาลยั

๑ โดยมไิ ดท้ รงเลอื กเชอื้ ชาติ ศาสนา หรอื เผา่ พนั ธ์ุ
กอ่ นเสดจ็ เถลงิ ถวลั ยราชสมบตั ิ พระบาท- แตอ่ ย่างใด
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์ ๒
เมอื่ เสดจ็ ดา� รงสริ ริ าชสมบตั แิ ลว้ ทรงเนน้ ศกึ ษา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อ
ด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ ประชาชนอย่างหาท่ีสุดมิได้ พระองค์ทรง
แก่การทรงเป็นพระประมุขของชาติ อย่างไร พระวิรยิ อุตสาหะเสดจ็ พระราชด�าเนินไปเยยี่ ม
ก็ตาม พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถใน ราษฎรในชนบทอย่างต่อเนื่องปละ ๘ เดือน
วิทยาการด้านอ่ืนด้วย และทรงน�าวิทยาการ นบั ตงั้ แตป่ พ.ศ. ๒๔๙๗ เปน็ ตน้ มาเปน็ เวลา
เหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้มี หลายป เพ่ือทรงศึกษาปัญหาของพสกนิกร
ความอดุ มสมบูรณ์ มนั่ คง และก้าวหน้า เพอ่ื จนกระทั่งทรงประจักษ์ถึงความเดือดร้อนของ
ยกระดบั ความเปน็ อยขู่ องอาณาประชาราษฎร์ ประชาชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งผูท้ ่ี

พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙ อยในบ

ประกอบอาชพี เกษตรกรรมอนั เปน็ ชนสว่ นใหญ่ ทเ่ี นน้ ความสมดลุ ความพอประมาณเหมาะกบั
ของประเทศ ทด่ี า� รงชวี ติ ดว้ ยความลา� เคญ็ และ ฐานะของตน และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการ
ด้อยโอกาส เปลยี่ นแปลงทีเ่ กิดจากกระแสโลกาภวิ ตั น์

จากนั้น ทรงมุ่งมั่นค้นคว้าหาวิธีขจัด ๓
ปดั เปาความทกุ ขย์ ากของราษฎร โดยมโี ครงการ พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ล-
อนั เนอ่ื งมาจากพระราชดา� รเิ กดิ ขนึ้ กวา่ ๔,๐๐๐ อดลุ ยเดชทรงปฏบิ ตั พิ ระราชกรณยี กจิ มากมาย
โครงการ ซง่ึ แบง่ ออกเป็น ๘ ประเภท ดังนี้ เหลือคณานับเพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกร
๑) โครงการพฒั นาดา้ นแหลง่ นา�้ ๒) โครงการ ทรงอุทิศก�าลังพระวรกาย ก�าลังพระปัญญา
พฒั นาดา้ นการเกษตร ๓) โครงการพฒั นาดา้ น กา� ลังพระราชทรัพย์ เพือ่ ขจัดทกุ ข์บา� รงุ สขุ แก่
สงิ่ แวดลอ้ ม ๔) โครงการพัฒนาด้านสง่ เสริม ประชาชนตลอดระยะเวลาที่ทรงด�ารงสิริราช-
อาชพี ๕) โครงการพฒั นาดา้ นสาธารณสุข ๖) สมบัติ ท้ังนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
โครงการพฒั นาดา้ นการคมนาคม การสอ่ื สาร ล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ จนกระทั่งราษฎร
๗) โครงการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา ในชนบทได้รับการพัฒนาทางด้านอาชีพ
๘) โครงการพฒั นาแบบบรู ณาการ อนื่ ๆ สขุ ภาพอนามยั และเศรษฐกจิ ทา� ใหม้ คี ณุ ภาพ
ชีวิตดีขึ้นและมีรายได้เล้ียงครอบครัวตาม
นอกจากน้ี ยังพระราชทานปรัชญา อตั ภาพ อกี ทงั้ ยงั ทรงขจดั ปญั หาความทกุ ขย์ าก
เศรษฐกจิ พอเพยี ง ซง่ึ เปน็ แนวทางการพฒั นา ของประชาชนในเมอื งดว้ ย เชน่ ทรงแกป้ ญั หา
การจราจร อทุ กภยั และปัญหาน้�าเน่าเสีย ล
พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนา
คณุ ภาพชวี ติ ของปวงชนชาวไทยเปน็ ทปี่ ระจกั ษ์
ชัดแก่สายตาชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดี
และทูลเกล้า ถวายปริญญากิตติมศักด์ิเป็น
จา� นวนมากทกุ สาขาวิชา นอกจากนี้องค์การ-
สหประชาชาติยังทูลเกล้า ถวายรางวัลแด่

อยในบ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙

พระองค์นับสิบรางวัล รวมทั้ง “รางวัลความ ณ พระทนี่ งั่ อมรนิ ทรวนิ ิจฉัยว่า
ส�าเรจสูงสุดด้านการพั นามนุษย์” หรือ “โดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
“UNDP Human Development Lifetime
ประจา� ชาตขิ องเรา ทง้ั ตามความศรทั ธาเชอ่ื มน่ั
ซ่ึงเป็นรางวัลของ ของข้าพเจ้าเองกเหนเป็นศาสนาท่ีดีศาสนา
ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หนึ่ง เนือ่ งในบรรดาสัจธรรมค�าสั่งสอนอันชอบ
(ยูเอ็นดีพี) ที่ริเร่ิมจัดท�าข้ึนเพ่ือทูลเกล้า ดว้ ยเหตุผล ึ่งเคยคิดอยวู่ า่ ถ้าโอกาสอ�านวย
ถวายเปน็ พระองคแ์ รก ในฐานะทที่ รงทมุ่ เทใหแ้ ก่ ขา้ พเจ้าควรจกั ได้บวชสักเวลาหน่ึง ”
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย
โดยมี นายโค อันนัน เลขาธิการองค์การ ตอ่ มา เมอื่ วนั ที่ ๒๒ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๔๙๙
สหประชาชาติ เดินทางมาขอพระราชทาน ทรงแสดงถงึ พระราชศรทั ธาในพระพทุ ธศาสนา
พระบรมราชวโรกาสเขา้ เฝา ทลู เกลา้ ถวาย อย่างสมบูรณ์ยิ่ง ด้วยการเสด็จออกผนวช
เมื่อวันที่ ๒๖ พ ษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จ-
วงั ไกลกังวล หัวหนิ พระสัง ราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(ม.ร.ว.ช่ืน นพวงศ์) เป็นพระราชอุปัช าย์
๔ และมพี ระสมณนามว่า “ภมู ิพโล”
พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ล-
อดุลยเดชทรงปกครองประเทศชาติด้วย เม่ือทรงพระผนวชแล้ว ประทับอยู่ ณ
ทศพธิ ราชธรรม จกั รวรรดวิ ตั ร และสงั คหวตั ถุ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดระยะเวลา ๑๕ วัน
ซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพทุ ธศาสนา พระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจเช่นพระภิกษุ
พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงสน- ทั้งหลาย เสด็จท�าวัตรเช้า-เย็นที่พระอุโบสถ
พระราชห ทัยในพระพุทธศาสนามาต้ังแต่ รว่ มกบั พระภกิ ษ-ุ สามเณรมไิ ดข้ าดแมว้ นั เดยี ว
ยังทรงพระเยาว์ และทรงมีความเล่ือมใสใน เสด็จพระราชด�าเนินออกบิณฑบาตโปรด
พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ดังที่ครั้งหนึ่งเคยมี พสกนิกรทุกวัน นอกจากนี้ยังทรงศึกษาและ
กระแสพระราชดา� รสั ในทา่ มกลางมหาสมาคม ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดด้วย
ความเคารพ ดงั ทส่ี มเดจ็ พระญาณสงั วร สมเดจ็ -
พระสงั ราช สกลมหาสงั ปรณิ ายก ทรงเลา่ วา่

พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙ อยในบ

“ พ ร ะ ภิ ก ษุ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด จ สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรในวันท่ี
พระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระผนวชตาม ๒๑ พ ศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ วา่
ราชประเพณีเพียงอย่างเดียวเท่าน้ันหามิได้
แต่ทรงพระผนวชด้วยพระราชศรัทธาที่ต้ังมั่น “ ผู้ป ิบัติธรรมย่อมจะมีชีวิตและ
ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มิได้ทรงเป็น กิจการงานที่ประกอบด้วยความสว่าง สะอาด
บคุ คลจา� พวกทเ่ี รยี กวา่ หวั ใหม่ ไมเ่ หนศาสนา และสงบ ท่ีวา่ สวา่ ง นน้ั คือมปี ญญา รเู้ หตุ
เปน็ สา� คญั แตไ่ ดท้ รงเหนคณุ คา่ ของพระศาสนา รู้ผล รู้ผิดชอบชั่วดีโดยกระจ่างชัด ที่ว่า
ะนน้ั ถา้ เปน็ บคุ คลธรรมดาสามญั กกลา่ วไดว้ า่ สะอาด นนั้ คอื ไมม่ คี วามทจุ รติ ทง้ั กาย วาจา
บวชด้วยศรัทธา เพราะทรงพระผนวชด้วย ใจ มาเกลือกกลั้ว เพราะเหนจริงชัดในกุศล
พระราชศรทั ธา ประกอบดว้ ยพระปญญา และ และอกศุ ล ทว่ี า่ สงบ นนั้ คอื เมอ่ื ไมป่ ระพ ติ
ไดท้ รงป บิ ัติพระธรรมวนิ ัยอย่างเคร่งครดั ” ทจุ รติ ทกุ ทางแลว้ ความเดอื ดรอ้ นจากบาป
ทุจริตกไม่มาแผ้วพาน คนที่ประพ ติตนและ
๕ ป บิ ตั งิ านโดยตงั้ อยใู่ นธรรมอยา่ งเครง่ ครดั จงึ
หลังจากทรงลาสิกขาเมื่อวันท่ี ๕ เปน็ ผมู้ ปี กตสิ ขุ รม่ เยน ไมท่ า� ความเดอื ดรอ้ นให้
พ ศจกิ ายน พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จ- แก่ตนเอง แกผ่ อู้ นื่ และสังคมสว่ นรวม ”
พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชยงั ทรงปฏิบัติ
ตามหลักธรรมค�าสั่งสอนของพระบรมศาสดา นอกจากน้ีพระองค์ยังพอพระราชห ทัย
ตลอดมา และทรงนอ้ มนา� มาใชใ้ นการปกครอง ในการสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสัง ราช
แผน่ ดนิ อกี ทงั้ ยงั นา� ไปเผยแผเ่ พอ่ื ประโยชนแ์ ก่ และพระสง ์ผู้ทรงศีลเป็นจ�านวนมาก อาทิ
สาธารณชนอยเู่ นอื ง ๆ อาทิ พระบรมราโชวาท หลวงปูฝัน อาจาโร, หลวงปูขาว อนาลโย,
ที่พระราชทานไปอ่านในพิธีเปิดประชุมของ หลวงปูดูลย์ อตุโล, หลวงปูเทสก์ เทสรังสี,
หลวงปแู หวน สจุ ณิ โณ, หลวงปเู หรยี ญ วรลาโภ,
หลวงตามหาบวั ญาณสมั ปนั โน ล ทา� ใหท้ รง
รอบรู้หลักธรรม และทรงตระหนักถึงคุณค่า
อนั ลกึ ซงึ้ ของพระพทุ ธศาสนา ดงั พระราชดา� รสั
ท่ีพระราชทานไปอ่านในพิธีเปิดประชุมของ
สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันท่ี
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ว่า

“ ธรรมะในพระพุทธศาสนามีความ
หมดจดบรสิ ทุ ธแิ ละสมบรู ณบ์ รบิ รู ณด์ ว้ ยเหตผุ ล
่ึงบุคคลสามารถจะศึกษาและป ิบัติด้วย
ปญญา ความเพง่ พนิ ิจ ให้เกดิ ประโยชน์ คอื
ความเจริญผาสุกแก่ตนเองได้อย่างเที่ยงแท้
ตง้ั แตป่ ระโยชนข์ น้ั พน้ื าน คอื การตง้ั ตวั ไดเ้ ปน็
ปกตสิ ขุ จนถงึ ประโยชนข์ น้ั ปรมตั ถ์ คอื หลดุ พ้น

อยในบ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙

จากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการ ข้อน้ี ประจา� จงั หวดั ตา่ ง ๆ, โปรดเกลา้ ใหจ้ ดั สรา้ ง
เปน็ ลกั ษณะพเิ ศษในพระพทุ ธศาสนา ง่ึ ทา� ให้ พุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางอุทยานทาง
พระพุทธศาสนามีคณุ คา่ ประเสริ สดุ ” พระพุทธศาสนาในวาระเฉลิมฉลอง ๒๕
พุทธศตวรรษ, ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลใน
๖ วันส�าคัญทางศาสนาเป็นนิจ, พระราชทาน
ในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรง เทยี นพรรษาแกว่ ดั ตา่ ง ๆ ในกรงุ เทพมหานคร
ให้การอุปถัมภ์และให้ความเป็นธรรมแก่ทุก และต่างจังหวัด, เสด็จพระราชด�าเนินถวาย
ศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารโดยท่ัวถึง ผา้ พระกฐนิ ตามวดั ตา่ ง ๆ ในกรงุ เทพมหานคร
กัน และเสด็จพระราชด�าเนินไปร่วมงานของ และตา่ งจังหวดั , โปรดเกล้า ให้จดั ประกวด
ศาสนาตา่ ง ๆ ตามค�ากราบบังคมทลู อัญเชญิ การแต่งหนังสือเก่ียวกับพุทธศาสนาเนื่องใน
นอกจากน้ียังพระราชทานพระราชทรัพย์ วันวิสาขบูชาและจัดพิมพ์จ�าหน่ายในราคาถูก
อปุ ถมั ภบ์ า� รงุ ตามสมควร ซง่ึ มผี ลใหท้ กุ ศาสนา เพ่ือเผยแผ่แกส่ าธารณชน, โปรดเกล้า ให้จัด
อยู่รว่ มกันในประเทศไทยอย่างราบรนื่ รายการธรรมะสา� หรบั เดก็ และผใู้ หญท่ างสถานี
ในฐานะพทุ ธมามกะ นอกจากทรงผนวช วทิ ยุ อ.ส. เพอ่ื เผยแผ่ศีลธรรม, ล
เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการท่ีเก้ือหนุน นอกจากพระราชกรณียกิจดังกล่าวแล้ว
พระพุทธศาสนา เช่น พระราชทานพระบรม- ยังเสด็จพระราชด�าเนินไปในพิธีทางศาสนา
ราชานุเคราะห์แก่สามเณรท่ีสอบไล่ได้ ตามทป่ี ระชาชนกราบบงั คมทลู อญั เชญิ อกี ดว้ ย
เปรยี ญธรรม ๙ ประโยค อปุ สมบทเปน็ พระภกิ ษุ เช่น พิธีฝังลูกนิมิต, พิธีผูกพัทธสีมา, พิธียก
นาคหลวงทุกป, พระราชทานพระราชทรัพย์ ชอ่ า, พธิ วี างศลิ า กษพ์ ระอโุ บสถ, พธิ เี ททอง
ท�านุบ�ารุงวัดวาอารามและปูชนียสถานทาง หลอ่ พระประธาน, พธิ หี ลอ่ เทยี นพรรษา ล
ศาสนา, โปรดเกล้า ให้สรา้ ง พระพทุ ธนว-
ราชบพติ ร เพื่อพระราชทานเปน็ พระพุทธรูป

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบ

พระราชกรณียกิจมากมายท้ังทางโลก แห่งเดนมาร์ก, สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม
และทางธรรมแสดงใหเ้ หน็ ชัดว่า พระองคท์ รง อเลก็ ซานเดอร์ แห่งเนเธอร์แลนด์, สมเด็จ-
มอบเวลาเกอื บท้งั พระชนม์ชีพให้แกป่ ระชาชน พระราชาธบิ ดี ารลั ดท์ ี่ ๕ แหง่ นอรเ์ วย์ สมเดจ็ -
ประเทศชาติ และพระศาสนา จนแทบไม่เหลอื พระราชาธิบดี ัจญี ัสซานัล โบลเกียห์
เวลาไว้เป็นสว่ นพระองค์เลย มอู ซิ ซดั ดนิ วดั เดาละห์ แหง่ บรไู นดารสุ ซาลาม,
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สหี มนุ ี
๗ แห่งราชอาณาจกั รกัมพูชา, สมเด็จพระราชา-
พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ล- ธบิ ดจี กิ มี เคเซอร์ นมั เกล วงั ชกุ แหง่ ภฏู าน ล
อดุลยเดชเสด็จสวรรคตเม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ โรงพยาบาล นอกจากนี้ ผนู้ า� ประเทศตา่ ง ๆ ยงั พากนั
ศริ ิราช สริ ิพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ทรง รว่ มถวายความอาลยั อาทิ ประธานาธบิ ดบี ารกั
ครองสริ ิราชสมบตั ไิ ด้ ๗๐ ป โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา, ประธานาธิบดี
การเสด็จสวรรคตของพระองค์มิเพียง สีจนิ้ ผิง แหง่ สาธารณรฐั ประชาชนจีน, นายก
เป็นความสูญเสียอันย่ิงใหญ่ของปวงชนชาว รัฐมนตรีเทเรซา เมย์ แห่งสหราชอาณาจักร,
ไทยทั้งประเทศเท่าน้ัน แต่กษัตริย์ผู้ทรงเป็น นายกรฐั มนตรแี องเกลา แมรเ์ คลิ แหง่ สาธารณรฐั
พระประมขุ ของประเทศตา่ ง ๆ ยงั ทรงตระหนกั เยอรมนี, นายกรัฐมนตรีจอห์น คีย์ แห่ง
ถึงความสูญเสียนี้ และทรงส่งพระราชสาส์น นวิ ซีแลนด,์ นายกรัฐมนตรีมลั คอลม์ เทิรน์ บลุ ล์
มาร่วมถวายความอาลัย อาทิ สมเด็จพระ- แหง่ ออสเตรเลยี , นายกรัฐมนตรีชนิ โสะ อาเบะ
ราชนิ นี าถเอลซิ าเบธท่ี ๒ แหง่ สหราชอาณาจกั ร, แห่งญ่ีปุน, นายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง แห่ง
สมเด็จพระราชาธบิ ดคี าร์ลที่ ๑๖ กุสตา แห่ง สิงคโปร์ ล รวมท้ังยังมีบุคคลที่มีช่ือเสียง
สวเี ดน, สมเดจ็ พระราชินนี าถมารเ์ กรเธอที่ ๒ ระดับโลกอีกมากมายร่วมถวายความอาลัย
แม้กระทั่งท่ีประชุมองค์การสหประชาชาติ
ก็ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและมีผู้แทน
กล่าวสดดุ ีถวายพระเกียรติ

ส�าหรับประชาชนชาวไทยนนั้ ตา่ งพากัน
ไปต่อแถวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง อย่างมืด ามัวดิน ส่วน
ชาวไทยในต่างประเทศ ก็มุ่งหน้าไปลงนาม
ถวายความอาลยั ทส่ี ถานทตู ไทย บา้ งกไ็ ปรว่ มพธิ ี
บา� เพญ็ กศุ ลสวดพระอภธิ รรมถวายพระบรมศพ
ณ วัดไทย หรือไปร่วมพิธีถวายความอาลัย
ตามชมุ ชนตา่ ง ๆ

อยในบ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙


ส�าหรับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิ
ธรรมกาย และวดั สาขาทั่วโลก รวมทั้ง
คณะกัลยาณมิตรทั่วโลก แสดงความ
สา� นกึ ในพระมหากรณุ าธคิ ณุ ถวายความ
อาลัยด้วยการจัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวด
พระอภธิ รรมถวายพระบรมศพพระบาท-

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบ

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมท้ังเชิญชวนชาวไทยสวดมนต์บทธัมมจกั -
กปั ปวตั นสตู รวนั ละ ๙ จบ และเจรญิ จติ ตภาวนา
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลดว้ ย

พิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวาย
พระบรมศพ จัดขน้ึ ทกุ วนั ในเวลา ๑๕.๕๒ น.
ณ ศาลาประชาคม หนา้ อโุ บสถวดั พระธรรมกาย
ตลอดระยะเวลา ๑ เดอื น

อน่ึง ในวนั ท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๕๒ น. วดั พระธรรมกายประกอบพธิ ี
บ�าเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วัน) ถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
จ.ปทมุ ธานี เพอ่ื ถวายเปน็ พระราชกศุ ลและรว่ ม

อยในบ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบ

อยในบ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้ โดยมีพระเดชพระคุณ-
พระภาวนาธรรมวเิ ทศ ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาสวดั พระ-
ธรรมกาย เป็นประธานสวดพระอภิธรรม และมี
พระภิกษุ-สามเณร อบุ าสก-อบุ าสิกา รวมทง้ั
คณะกัลยาณมติ ร เขา้ รว่ มพธิ เี ป็นจา� นวนมาก

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบ

ตอ่ มา ในวันที่ ๒๗ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มพี ธิ บี า� เพญ็ กศุ ลปณั รสมวารถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช
ณ ห้องแก้วสารพัดนกึ สภาธรรมกายสากล

นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิ
ธรรมกาย พรอ้ มทง้ั เครอื ขา่ ยคณะศษิ ยานศุ ษิ ย์
วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับภาคเี ครือขา่ ย
ตลาดสดนา่ ซอ้ื ชมรมรงั สติ รวมใจ ศนู ยก์ ารคา้
ตลาดรงั สติ รา้ นขายยาศริ ิเวช และสถานีวทิ ยุ
โทรทัศน์ ล ยังเปิดจุดบริการอาหาร
และน�้าดื่มแก่ประชาชนที่ไปร่วมถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช ณ บรเิ วณทอ้ งสนามหลวง
อกี ด้วย

อยในบ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙

สุดท้ายน้ี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ร่วมบ�าเพ็ญบุญ ณ วดั ใกล้บา้ น ด้วยการสวดมนต์
เจรญิ จติ ตภาวนา รกั ษาศลี งั ธรรม และปฏบิ ตั ธิ รรม
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ตลอดระยะเวลา
๑ป

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบ

วดั พระธรรมกายในตา่ งประเทศทกุ วดั
จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

ภาพบางสว่ นของวดั พระธรรมกายในตา่ งประเทศ

วดั พระธรรมกายลอนดอน

วัดพระธรรมกายชิคาโก วดั พระธรรมกายโอซากา้

วัดพระธรรมกายแคลิ อร์เนีย วดั พระธรรมกายซแี อตเติล

วัดพระธรรมกาย ดี.ซ.ี วัดพระธรรมกายออเรกอน

อยในบ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา วัดพระธรรมกายบอสตัน

วดั พระธรรมกายจอร์เจีย วดั พระธรรมกาย ลอรดิ า

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี วดั พระธรรมกายบาวาเรยี

วดั พระธรรมกายเถาหยวน วดั พระธรรมกายชวาร์ซวลั ด์

พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙ อยในบ

วดั พวรัดะพธรระรมธรกรามยกแายรไงรกน์เแ์ ลริ น์ตดแ์ ละ วัดพทุ ธไ ล์บรอนน์

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ วัดพทุ ธไอซ์แลนด์

วดั พระธรรมกายออสเตรีย วัดพุทธเวียนนา

วัดพระธรรมกายเบเนลกั ซ์ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

อยในบ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙

วัดพระธรรมกายปารีส วัดพระธรรมกายนอรเ์ วย์

วัดพทุ ธมอลตา วดั พระธรรมกายนอร์ทสวเี ดน

วดั พระธรรมกายโตเกียว วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

วัดพระธรรมกายโอคแลนด์ วดั พระธรรมกายโทชิหงิ

พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙ อยในบ

วัดพระธรรมกายยามานาชิ วดั พระธรรมกายนางาโน่

วัดภาวนาหยางจู วดั พระธรรมกายดันนดี ิน

วดั พระธรรมกาย อ่ งกงและวดั ภาวนาเกาลูน ศูนย์ปฏบิ ัตธิ รรมยเู ออี ( . . .)

วดั พระธรรมกายอลั บรู ี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกลา้
น้อมกระหม่อม ร�าลกึ ใน
อยในบ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙
พระมหากรุณาธิคณุ หาทสี่ ุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า วัดพระธรรมกาย
มูลนิธธิ รรมกาย และคณะกัลยาณมิตร

ทว่ั โลก

ทสม ด ม ท ม ม ดุ ย ด

ประสูติ พระบรมราชนิ ี
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ รัฐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม-

แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ราชนิ ีนาถ
พระราชบดิ า พระราชโอรส พระราชธดิ า

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช- ๑. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
วิกรม พระบรมราชชนก กญั ญา สิริวฒั นาพรรณวดี
พระราชมารดา
๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้า า
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวชริ าลงกรณ สยามมกฎุ ราชกมุ าร
พระเชษฐภคนิ ี
๓. สมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ า เจ้า า
สมเดจ็ พระเจา้ พน่ี างเธอ เจา้ ากลั ยาณ-ิ มหาจกั รสี ริ นิ ธร รฐั สมี าคณุ ากรปยิ ชาติ สยาม-
วฒั นา กรมหลวงนราธวิ าสราชนครินทร์ บรมราชกุมารี
สมเด็จพระบรมเชษฐาธริ าช
๔. สมเดจ็ พระเจา้ ลกู เธอ เจา้ าจุ าภรณ-
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา- วลยั ลักษณ์ อคั รราชกุมารี
อานันทมหดิ ล พระอฐั มรามาธบิ ดินทร สวรรคต
การศกึ ษา
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สาขานติ ศิ าสตรแ์ ละรฐั ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั (๘๙ พรรษา) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พระราชพธิ ีบรมราชาภเิ ษก

วันที่ ๕ พ ษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
พระท่นี ง่ั ไพศาลทกั ษิณ พระบรมมหาราชวงั

พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙ อยในบ

อานิสงส หงบ
พ าย ิ ๙
าพ ก ก พ ศิ

อานิสงสบชาสิง ทนพระพทธอง

“ดกู รอานนท์ สงั เวชนียสถาน แห่งเหล่าน้ี เปน็ สถานทคี่ วรเหนของกลุ บุตรผมู้ ีศรทั ธา
สังเวชนยี สถาน แหง่ คือ สถานทปี่ ระสตู ิ ตรสั รู้ แสดงป มเทศนา และปรินิพพาน

ดกู รอานนท์ ชนเหล่าใดจาริกไปยงั เจดียสถานท้ัง แห่งนี้ มีจิตเลอื่ มใสแลว้
ครั้นทา� กาละลง ชนเหลา่ นน้ั ทงั้ หมดจักเขา้ ถึงสคุ ตโิ ลกสวรรค”์

มหาปรนิ ิพพานสตู ร

เราทราบกันดีว่า ไม่ว่าพระสัมมาสัม- พระพุทธองค์ แต่เม่อื ไม่มโี อกาสกราบสักการะ
พุทธเจ้าจะมีพระชนม์ชีพอยู่หรือเสด็จดับ- พระสมั มาสมั พทุ ธเจา้ กพ็ ากนั นา� เครอ่ื งสกั การะ
ขันธปรินิพพานแล้วก็ตาม หากบุคคลมีจิต ไปวางไวท้ ่ปี ระตพู ระคนั ธกฎุ ี
เล่ือมใสเสมอเหมือนกับพระองค์ยังมีพระชนม์
อยู่ ผลนน้ั ไมแ่ ตกต่างกนั เพราะพระสมั มาสัม- อนาถบณิ ฑกิ เศรษฐไี ดน้ า� เรอื่ งนไี้ ปบอก
พทุ ธเจา้ ทรงมอี านภุ าพอนั ไมม่ ปี ระมาณ ดงั นน้ั เล่าพระอานนท์ให้ช่วยไปกราบทูลถามพระ-
กอ่ นจะเสดจ็ ดบั ขนั ธปรนิ พิ พาน พระพทุ ธองคจ์ งึ สมั มาสมั พทุ ธเจา้ วา่ เมอื่ พระผมู้ พี ระภาคไมไ่ ด้
ตรัสบอกถึงสถานท่ีท่ีควรเคารพบูชาและเป็น ประทับอยู่ที่พระวิหาร สาธุชนจะบูชาพระองค์
ทางมาแห่งมหากุศล ซ่ึงในปัจจุบันน้ีมีปรากฏ ได้อย่างไรบ้าง พระบรมศาสดาทรงแนะน�าให้
อยู่ท่ีประเทศอินเดียและเนปาล สาธุชนจาก บูชาพระเจดียซ์ ึ่งมี ๓ อยา่ ง คอื พระธาตุเจดยี ์
ต่างประเทศท่ัวโลกผู้เล่ือมใสในพระพุทธองค์ หมายถึง เจดีย์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ต่างเดินทางไปแสวงบุญกัน เพื่อสักการบูชา บรโิ ภคเจดยี ์ หมายถงึ เจดยี ห์ รอื สถานทที่ บ่ี รรจุ
สังเวชนียสถานทง้ั ๔ แหง่ บา้ งก็ไปสวดมนต์ ส่ิงท่ีพระพุทธองค์ทรงเคยใช้สอย เช่น บาตร
นง่ั สมาธิ บา้ งกไ็ ปเดนิ เวยี นประทกั ษณิ เพอ่ื ระลกึ จีวร เครื่องอัฐบริขาร และ อุทเทสิกเจดีย์
นึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และ หมายถึง เจดีย์ที่สร้างถวายแด่พระพุทธองค์
พระมหากรณุ าธคิ ณุ ของพระบรมศาสดา เชน่ พระพทุ ธรปู รวมถงึ ตน้ พระศรมี หาโพธดิ์ ว้ ย

ในสมัยพุทธกาล พระบรมศาสดาได้ พระอานนท์ทูลถามว่า เม่ือพระองค์
เสดจ็ ไปตามสถานทตี่ า่ ง ๆ เพอ่ื สงเคราะหเ์ หลา่ เสดจ็ ไปทอ่ี น่ื พทุ ธบรษิ ัททงั้ ๔ จะสรา้ งเจดีย์
เวไนยสัตว์ ชาวกรุงสาวัตถีต่างก็ถือของหอม ท้ัง ๓ น้ี เพื่อเปน็ การเจรญิ พระพทุ ธคุณไดไ้ หม
ระเบยี บดอกไมไ้ ปทวี่ ดั พระเชตวนั เพอ่ื นอบนอ้ ม พระเจา้ ขา้ พระพุทธองค์ทรงตอบว่า ส�าหรบั
พระธาตุเจดีย์ยังไม่อาจท�าได้ในตอนน้ี เพราะ

อยในบ พฤศจิกายน ๒๕๕๙พระธาตเุ จดยี จ์ ะมไี ดใ้ นกาลทพ่ี ระพทุ ธเจา้ เสดจ็ พระพทุ ธองค์
ดบั ขนั ธปรนิ พิ พานแลว้ สว่ นตน้ พระศรมี หาโพธ์ิ เพราะฉะนนั้ พระอานนทจ์ งึ ขออนญุ าต
ที่พระพุทธองค์ทรงอาศัยเป็นท่ีตรัสรู้ นับเข้า
เป็นอุทเทสิกเจดีย์ สาธุชนสามารถกราบไหว้ น�าต้นโพธ์ิมาปลูกไว้ที่วัดพระเชตวันเพื่อเป็น
ร�าลึกถึงพระคุณและอานุภาพอันไม่มีประมาณ เครอ่ื งรา� ลกึ ถงึ พระสมั มาสมั พทุ ธเจา้ ครนั้ ไดร้ บั
ของพระพทุ ธเจา้ ได้ พทุ ธานญุ าตวา่ ดแี ลว้ อานนท์ เธอจงปลกู เถดิ
เม่ือเป็นเช่นน้ันในวัดพระเชตวันก็จักเป็นดัง
เพราะฉะน้ัน ในคร้ังสมัยพุทธกาล พระตถาคตประทับอยเู่ ป็นนิจ พระอานนท์จงึ
พุทธศาสนกิ ชนจึงยงั ไมไ่ ดท้ า� การปันพระพทุ ธ- ขอร้องให้พระมหาโมคคัลลานะไปน�าเมล็ด
รูปหรอื พทุ ธปฏมิ ากร เพราะทุกคนยังสามารถ โพธมิ์ าจากโพธสิ ถานเพอ่ื ปลกู ถวายเปน็ พทุ ธบชู า
จดจ�าพระพักตร์อันผ่องใสหรือพระสุรเสียง พระมหาโมคคัลลานะก็เหาะไปยังโพธิสถาน
อันไพเราะของพระพุทธองค์ในครั้งที่ทรงแสดง โดยน�าชายจีวรรองรับผลโพธิ์ที่สุก ซึ่งหล่นลง
ธรรมได้อยู่ ทั้งถ้อยค�าและอากัปกิริยาท่ีทรง จากขว้ั แลว้ น�ามามอบให้พระอานนท์
แสดงออกมานั้นยังตราตรึงอยู่ในใจของพุทธ-
บริษัททั้งหลาย จึงยังไม่คิดที่จะท�ารูปเหมือน พระอานนท์เถระได้น�าบุญพิเศษนี้
ของพระพุทธองค์ข้ึนมา ถ้าไม่สามารถกราบ ไปบอกให้พระเจ้าปเสนทิโกศลและเจ้าภาพ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกายเนื้อได้ ก็นิยม ผู้อุปถัมภ์มาช่วยกันประกอบพิธีปลูกต้นโพธิ์
บูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นโพธิสถาน ใกลป้ ระตวู ดั พระเชตวัน พระเจา้ ปเสนทโิ กศล
แห่งการตรัสรู้ธรรม ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของ เสดจ็ มาเป็นประธาน ฝายอนาถบณิ ฑิกเศรษฐี
มหาอบุ าสกิ าวิสาขา และผมู้ ศี รทั ธาท่านอน่ื ๆ

อยในบ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙

ต่างพากันเดินทางมาร่วมปลูกต้นโพธ์ิกันอย่าง สกั การบชู าตน้ พระศรมี หาโพธก์ิ นั มากมาย เมอื่
คบั คั่ง พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว
มหาชนก็น�าต้นโพธ์ิไปเพาะปลูกท่ีบ้านเกิด
เมอ่ื ถงึ เวลาประกอบพิธี พระราชาทรง ของตัวเอง มกี ารสบื ทอดความเลอ่ื มใสมาถึงยคุ
มอบหมายให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้แทน ปัจจุบันที่มีการสักการะโพธิ์พ กษ์กันทั่วโลก
พระองคใ์ นการปลกู เศรษฐไี ดร้ วบรวมเปอื กตม ดว้ ยจติ ทเี่ ลอ่ื มใสในพระผมู้ พี ระภาคเจา้ เพราะ
ทมี่ กี ลนิ่ หอมแลว้ ฝงั เมลด็ โพธไิ์ วใ้ นเปอื กตม พอ ปรารภต้นพระศรีมหาโพธ์ิน้ันด้วยจิตท่ีเล่ือมใส
เมล็ดโพธิ์พ้นจากมือท่านเศรษฐี เหตุอัศจรรย์ เมื่อละโลกไปแล้วท�าให้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นท่ี
ก็บังเกิดข้ึน คือ สายตาทุกคู่ของมหาชนเห็น ไปกนั มากมาย
ล�าต้นโพธิ์ประมาณเท่างอนไถสูงห้าสิบศอก
แตกกิง่ ใหญ่ ๕ กิ่ง ยนื่ ออกไปในทิศทัง้ สี่และ หลังจากพุทธปรินิพพานได้ไม่นาน
ทศิ เบอ้ื งบนก่ิงละ ๕๐ ศอก อีกท้งั ยังเปน็ ตน้ ไม้ พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเล่ือมใสในพระรัตนตรัย
ทใี่ หญ่กว่าตน้ ไมท้ ุกชนิดทม่ี ใี นวดั พระเชตวนั นอกจากมีการบชู าต้นโพธ์แิ ล้ว ยังพรอ้ มใจกนั
สร้างพระธาตุเจดยี ห์ รือพระสถปู เจดยี ์ขึน้ เพอ่ื
พระราชารับส่ังให้น�าหม้อทองค�าและ เปน็ การสกั การบชู าพระพทุ ธองค์ พระสถปู เจดยี ์
หม้อเงิน ๘๐๐ หมอ้ ใสน่ า�้ หอมจนเต็ม ประดับ ท่ีสร้างในแต่ละยุคแต่ละสมัยน้ัน ล้วนเป็นไป
ดว้ ยดอกบวั เขียวสูงข้นึ มา ๑ ศอก ตั้งเป็นแถว เพ่ือให้บุคคลผู้มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธ-
ล้อมรอบต้นมหาโพธิ์ แล้วรับสั่งให้ท�าแท่น เจา้ มาเคารพสกั การะ กราบไหวบ้ ชู า จะไดเ้ ปน็
รตั นะ ๗ สรา้ งกา� แพงลอ้ มรอบ ทา� ซมุ้ ประตดู ว้ ย ทางมาแห่งมหากุศลอันย่งิ ใหญ่ และถอื วา่ เปน็
รัตนะ ๗ ชนิด จากนั้นมหาชนก็ทยอยกันมา

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบ

ศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนอีกด้วย บ้าน ในพระตถาคต คร้นั ท�ากาละแล้ว ชนเหล่าน้ัน
เมอื งไหนมพี ระสถปู เจดยี ป์ ระดษิ ฐานอยู่ ความ ท้ังหมดเบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จัก
สงบร่มเย็นกจ็ ะบังเกิดขน้ึ เพราะพระเจดียเ์ ป็น เข้าถงึ สุคตโิ ลกสวรรค์
สง่ิ ท่ีจะคอยยกใจใหส้ งู ข้นึ จากอาสวกเิ ลส เป็น
ส่ิงเตือนใจไมใ่ หค้ ดิ พูด ทา� อกศุ ลทั้งหลาย ครงั้ หนงึ่ ในชวี ติ ของความเปน็ ชาวพทุ ธ
หากท่านใดมีเวลา เงินตรา ก็ควรหาโอกาส
ความเลอ่ื มใสในพระสมั มาสมั พทุ ธเจา้ เดนิ ทางไปแสวงบญุ ณ สงั เวชนยี สถานทงั้ ๔ แหง่
นับเปน็ สุดยอดของความเลื่อมใสท้ังมวล เพราะ คือ สถานท่ีประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และ
พระพุทธองค์ทรงมีอานุภาพไม่มีประมาณ ปรนิ พิ พาน เพอื่ เปน็ การเจรญิ ศรทั ธาในพทุ ธคณุ
เมื่อบุคคลเล่ือมใสในวัตถุท่ีควรเล่ือมใสซึ่ง ได้ไปสัมผัสดินแดนพุทธภูมิ สถานท่ีอุบัติข้ึน
เป็นสิ่งแทนพระพุทธองค์ ผลบุญจึงส่งให้ไปสู่ ทงั้ รปู กายและธรรมกายของพระพทุ ธเจา้ สว่ น
สคุ ติ ในยคุ ปจั จบุ นั นอกจากตน้ พระศรมี หาโพธ์ิ ท่านท่ียังไม่มีโอกาสไป ถ้าหากยามใดอยาก
แล้ว เรายังมีพระธาตุเจดีย์ซ่ึงประดิษฐาน กราบไหวพ้ ระบรมศาสดา กใ็ หห้ มน่ั ตรกึ ระลกึ ถงึ
อยู่ตามพุทธสถานต่าง ๆ หลายแห่งท่ัวโลก พระในตวั หรอื ไปกราบนมสั การพระเจดยี สถาน
รวมถงึ เจดีย์ในประเทศไทยของเราก็มีอยทู่ ่วั ไป ตา่ ง ๆ ในเมอื งไทย หรอื ไปทพี่ ระมหาธรรมกาย
เมื่อสาธุชนไปกราบไหว้ด้วยจิตท่ีเลื่อมใส ก็ เจดยี ก์ ็ได้ พรอ้ มกับสวดสรรเสริญพระพทุ ธคณุ
จะได้อานิสงส์เหมือนกัน ดังพุทธพจน์ที่ว่า และเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
ชนเหลา่ ใดเทย่ี วจารกิ ไปยงั เจดยี ์ มจี ติ เลอ่ื มใส นก้ี ็เปน็ ทางมาแห่งบญุ ใหญข่ องเราเชน่ กนั

อยในบ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ใจตั้งมนั่ อย่ใู นบุญ

“ถ้าเราสั่งสมบญุ ใจตัง้ ม่นั อยใู่ นบญุ ตรึกระลึกนึกถึงบญุ
เรากจะอย่เู หนอื มรสมุ หรือสถานการณ์ท่เี ลวรา้ ยได”้
พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธมั มชโย
เจ้าอาวาสวดั พระธรรมกาย

“ถ้าไม่มีทรัพย์ในการสรา้ งบารมี
เรากมวี ธิ ีอ่ืนที่จะเปน็ ทางมาแห่งบุญ

เรากรักษาศลี ศลี ศลี
หรือเจรญิ ภาวนาไป”

พระเทพญาณมหามุนี หลวงพอ่ ธัมมชโย
เจา้ อาวาสวัดพระธรรมกาย

“บุญเอาติดตวั ไปได้ มีน้อยท�านอ้ ย ทา� บ่อย กมากเอง เหมอื นเกบเงนิ ใสก่ ระปกุ
ถงึ จะมสี มบัตพิ นั ล้าน ถา้ ไม่ไดท้ า� บุญ เวลาตายกเอาติดตัวไปไม่ได้ ยงั ไมใ่ ชข่ องเรา

ถา้ เราท�าบญุ สมบัตกิ เปน็ ของเรา ติดตวั เราขา้ มภพขา้ มชาติ”
คุณยายอาจารยม์ หารตั นอุบาสกิ าจันทร์ ขนนกยงู
ผ้ใู หก้ �าเนดิ วดั พระธรรมกาย

บริ ัท วชายน เทเ อม จํากัด

บริษัทผใู้ ห้บรกิ ารโครงขา่ ยชอ่ งสญั ญาณโทรทัศนผ์ า่ นดาวเทยี ม ได้รบั ใบอนุญาต
จาก กสทช. ในระบบดาวเทียม และ ให้บรกิ ารออกอากาศทั้งในและตา่ งประเทศทัว่ โลก
โทร. ๐-๒๗๒๐-๑๐๓๓ ถงึ ๔, แ กซ์ ๐-๒๗๑๘-๒๗๓๘, มอื ถอื ๐๘-๑๘๑๕-๙๖๔๕
อเี มล์ . เวบ็ ไซต์ . . . , . . .
อาคารเลขท่ี ๑๑ ถนนพระรามเกา้ ๕๔ (ซอย ๕ เสรี ๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุ เทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ทบทวนบ
พ ศก ิ จน

ทด มย

ไมส ไม ท ด ยไ ส ด ุ ม ท มุ
สด ทส ด ท ย ุ ยท ยย ยด
ม ย ม มส ุ ด มย ยม
ทย ม สท ท ยุ ย
ย ม ุท ย ท ท ไ ไ ม สด ม
ด ด ุ ม ท มุ สด ทส ย
ด ดย ทด มย ย สม ด
ดท ท

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบมส สมมุ ไม ยดุ ม ยดุ

ชา่ งนา่ อศั จรรย์ วนั เวลาทมี่ นษุ ยส์ มมตุ ขิ นึ้ วา่ เปน็ วนั จนั ทร์ องั คาร
พธุ ล ไมว่ า่ วนั หยดุ หรอื วนั ทา� งาน ไมส่ ามารถขวางกนั้ แรงศรทั ธาเอาไวไ้ ด้
ผู้มีบุญทั้งหลายต่างก้าวข้ามส่ิงสมมุติดังกล่าวไปร่วมงานบุญใหญ่ท่ีวัด
พระธรรมกาย ในวนั จนั ทรท์ ่ี ๑๐ ตลุ าคม ทผ่ี า่ นมาอยา่ งลน้ หลามตงั้ แตอ่ รณุ รงุ่
ดว้ ยการตกั บาตรถวายทานแดค่ ณะสง ์ ซง่ึ นอกจากจะเปน็ การบา� เพญ็ บญุ กศุ ล
และยงั ประโยชนต์ นใหถ้ งึ พรอ้ มแลว้ ยงั เปน็ การรว่ มจารกึ ประวตั ศิ าสตรข์ อง

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบ

การสบื ทอดอายพุ ระพทุ ธศาสนาในครามภี ยั
ดว้ ยการทา� ทาน รกั ษาศลี และเจรญิ ภาวนา
สมดงั พระพทุ ธพจนท์ ว่ี า่ บณั ฑติ แมต้ กทกุ ข์
กไ็ มท่ งิ้ ธรรม

หลังจากตักบาตรถวายทานเสร็จ
เรยี บรอ้ ยแลว้ ทกุ คนพรอ้ มใจกนั สวดมนต์
หยดุ ใจ ปลอ่ ยวาง ทา� สมาธเิ จรญิ ภาวนา ณ
สภาธรรมกายสากล ตามเสยี งนา� นงั่ สมาธิ
ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ
เปน็ ประธานสง ์ และเมอ่ื ถงึ เวลาอนั ควร
ต่างพร้อมเพรยี งกนั สวดมนต์บทธมั มจกั -
กปั ปวตั นสตู ร และกลา่ วคา� ถวายภตั ตาหาร
เปน็ สงั ทาน จากนน้ั คณะสง ใ์ หพ้ ร สาธชุ น
รว่ มถวายภตั ตาหารเพล

อยในบ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบ

อยในบ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ุย


จากเหตกุ ารณท์ เี่ กดิ ขน้ึ ในวนั ทอดผา้ ปา
ธรรมชัยน้ี จะเห็นได้ว่าคนอัศจรรย์ท่ีเกิดมา
เพอื่ สรา้ งบารมนี นั้ เปน็ บคุ คลทมี่ องไมเ่ หน็ สงิ่ ใด
เปน็ อปุ สรรค ขอ้ แม้ ขอ้ อา้ ง หรอื เงอ่ื นไขใด ๆ
ตา่ งพรอ้ มใจกนั นา� พาหมญู่ าตมิ ติ รใหไ้ ปรว่ มพธิ ี
ทอดผา้ ปาทว่ี ดั พระธรรมกายกนั อยา่ งคบั คงั่

พธิ ที อดผา้ ปาธรรมชยั จดั ขนึ้
ในภาคบา่ ย ณ สภาธรรมกายสากล
โดยมพี ระราชภาวนาจารย์ (หลวงพอ่
ทตั ตชโี ว) เปน็ ประธานในพธิ ี

ขบวนอัญเชิญผ้าปาในวันน้ี
ทงั้ ยาวเหยยี ด ทงั้ งดงามอลงั การ
ทุกคนในขบวนมีใบหน้าย้ิมแย้ม
อม่ิ เอบิ ในบญุ และในขณะทกี่ ลา่ วคา�
ถวายผา้ ปา ทกุ คนกก็ ลา่ วจากจติ
ทเี่ ลอ่ื มใส ดจุ จะดงั กอ้ งไปใหม้ นษุ ย์
เทวดา และพรหมทุกชั้นได้ร่วม
อนโุ มทนาสาธกุ าร

เมอ่ื ผมู้ บี ญุ ทงั้ หลายกลา่ วคา�
ถวายผา้ ปาแลว้ คณะสง แ์ ปรแถว
มาพจิ ารณาผา้ ปาดว้ ยกริ ยิ าอาการ
ทส่ี งบ ผอ่ งใส

อยในบ พฤศจิกายน ๒๕๕๙เอวมั เม สตุ งั เอกงั สะมะยงั
ภะคะวา พาราณะสยิ งั
วิหะระติ อสิ ิปะตะเน
มิคะทาเย

อยในบ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ย สยด ทม กปั ปวัตนสูตร เพ่ือให้กงล้อแห่งธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมุนไปโปรด
ณ มหารัตนวิหารคด ในตอนเย็นของ สรรพสตั วท์ งั้ หลายอยา่ งมนั่ คงยงั่ ยนื นาน
วันงานมีคลื่นมหาชนหลั่งไหลกันไปร่วมสวด
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และเวียนประทักษิณ พธิ กี รรมในวนั นเี้ สรจ็ สนิ้ ลงดว้ ยความปลม้ื
รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์ ปติยินดีของทุกท่าน และยิ่งปลื้มปติ เมื่อ
พระพุทธเจ้าลา้ นพระองค์ พิธีกรประกาศว่า บัดนี้ยอดการสวดมนต์บท
ธมั มจกั กปั ปวตั นสตู รเลยเปา ๔ ลา้ นจบไปแลว้
ภาพเหตุการณ์ครั้งน้ีพิสูจน์ให้เห็นพลัง
ศรัทธาของสาธุชนผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
ที่พร้อมใจกันสวดมนต์และเวียนประทักษิณ
เพื่อร�าลึกถึงวันคล้ายวันเกิดด้วยกายเนื้อของ
พระเดชพระคณุ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺ สโร)
และทสี่ า� คญั อยา่ งยงิ่ กค็ อื ทกุ ทา่ นตา่ งนอ้ มจติ บชู า
พระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์บทธัมมจัก-

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยในบ

การประกอบพธิ ที อดผา้ ปาธรรมชยั เพอื่ ทา� นบุ า� รงุ พระพทุ ธศาสนา ถวายเปน็ กตญั ญบู ชู าแด่
มหาปชู นยี าจารยผ์ คู้ น้ พบวชิ ชาธรรมกายในปน้ี แมจ้ ะเสรจ็ สน้ิ ลงไปแลว้ แตค่ วามปลาบปลม้ื ทตี่ ดิ อยู่
ในใจยากจะลมื เลอื น และยงั เปน็ ภาพอศั จรรยป์ ระจกั ษแ์ กส่ ายตาชาวโลก ทย่ี ากจะหาดแู ละหาอา่ นได้
ตามสอื่ มวลชน

ขออนโุ มทนาสาธกุ าร

อยในบ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

“เพราะในอดีตทา� บุญไม่สมา่� เสมอ
ทา� บ้าง ไมท่ �าบ้าง

จึงท�าใหช้ วี ติ ข้นึ ลง
พอบุญส่งผล ไม่วา่ จะทา� อะไรกรงุ่ เรอื ง

แต่พอหมดบญุ หรอื ไม่มีบุญรองรับ
จะท�าอะไรกร่วงโรย”
พระเทพญาณมหามุนี
หลวงพอ่ ธมั มชโย

๑S.P๖E๙CIลAา้ LนUบาNทIT*
PPPPซฟฟพือ้ รรีีอ้เชคตมา่่ากอใแชยลตจู้่ทง่ า่นั ทพยทุนโรีอ้อนมอยู่
มมาาฟฟฟรรฟฟฟรรร่วส่วีีีรรรมอเตคมคีีี บเา่เคตกเปรคปถใา่กแอ่ืชร็นา็นใตแง่อืจ้ชมรรตง่ใงา่้จั้วช้วัพโ่งยใ่าทว้ไชวพฟโรยรดัอไ้ัดอ้ฟโร.ฟนอมอ้ ฟา้นอมา้ ยอู่ยู่
*ตตาามมเงเงือ่ อื่นนไขไขแแลละะททาำ ำาเลเลทท่ีบีบ่ รริษษิ ทั ัทกกาำ าำหหนนดด

ภาพถา่ ยจากสถานท่จี ริง

ู อ่
ก าน

จาก ไอท"ี สู่ ไอธรรม"

พระภิก ุรู นี้โ รไ ล
ไม่ธรรมดำ
ทำ่ นมีดีกรดี อกเตอรจำก ึง่ เ น
มหำวิทยำลัยใหญ่ท่ีสุดและมีชื่อเสียงโด่งดัง
ท่ี สุ ด ด ้ ำ นวิ ศ วก รรม ศ ำ ส ต ร แ ล ะ เท ค โ นโ ล ยี
ใน ระเทศนอรเวย ท�ำให้หลำยคนอยำกรู้ว่ำ
ท่ำนคิดอย่ำงไร ึงมำบวช เรำจึงไ เสำะหำ
ควำมจรงิ มำเล่ำสู่กนั ง
จจุบัน พระอำจำรย รมัย ธนิสสโร
“ตอนนี้บวชไป หรอื หลวงพ่จี อหน มีอำยุ พรร ำ
เ นศิ ยเก่ำโรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ำ ร่นุ
วันต่อวัน อกี ท้ัง สมัยเรียนอยู่เตรียมอุดมเคยได้รับโล่รำงวัล
เมือ่ มองกลับไปยงั เรยี นดีสูงสดุ วชิ ำชวี วทิ ยำของโรงเรยี นดว้ ย
ชวี ิตในอดีต พระอำจำรย รมัยเรียนจบ ริญญำตรี
กร็ ้สู ึกวา่ ไมไ่ ด้อยาก วิศวกรรมศำสตรบั ิต ภำควิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร จำกจุ ำลงกร มหำวิทยำลัย
”กลบั ไปมีชวี ติ แบบน้ัน ริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบั ิต
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร จำกส ำบัน
อีกแลว้ เทคโนโลยีแห่งเอเชีย ริญญำเอก
วศิ วกรรมศำสตรดุ บี ั ติ สำขำ
จำก
่ึงเ นมหำวิทยำลัย
ท่ีรั บำลและบริ ัทชั้นน�ำใน ระเทศนอรเวย
ใหก้ ำรสนบั สนนุ กำรทำ� วจิ ยั ทำงดำ้ นนวตั กรรม
เช่น บริ ัท ง่ึ เ นหุ้นใหญ่ของ
เ นต้น

อยู่ในบญุ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ก่อนไปศึกษาปริญญาเอกท่ีประเทศ ยดึ มน่ั ถอื มนั่ ในตวั ตน ล หลงั จากศกึ ษาธรรมะ
นอร์เวย์ พระอาจารย์ปรมัยเพิ่งจะเข้าวัด และได้ปฏิบัติธรรมมาระดับหน่ึง ก็เร่ิมเข้าใจ
พระธรรมกายเป็นครั้งแรก ตอนน้ันท่านยัง ความแตกต่างของชีวิตทางโลกกับทางธรรม
ไมไ่ ดค้ ิดเรือ่ งบวชเลย แตใ่ น านะชาวพุทธทม่ี ี มากขน้ึ และรวู้ า่ ชวี ติ นเี้ กดิ มาเพอ่ื อะไร หลวงพ่ี
“ชิป” ของความเป็นพุทธฝังอยู่ในตัว จึงมีเปาหมายในการด�าเนินชีวิตท่ีชัดเจนว่า
ด้วยการหล่อหลอมผ่านวั นธรรมประเพณี ต้องออกบวช เพราะการอยู่ในเพศสมณะจะท�า
แบบไทย ๆ ทา� ใหท้ า่ นสนใจทจ่ี ะศกึ ษาทางธรรม ใหเ้ ราใชช้ วี ติ ไดอ้ ยา่ งมคี ณุ คา่ ทส่ี ดุ และคมุ้ ทสี่ ดุ
อยู่แล้วต้ังแต่เด็ก ส่วนเรื่องการบวชน้ัน ท่าน ส�าหรับการเกิดมาในชาติน้ี หลวงพี่จึงคิดว่า
คิดว่า “เอาไว้ตอนอายุมากดีกว่า ขอไปมี นา่ จะถึงเวลาเท คือ ตดั ใจเสียดกี วา่ เพราะถา้
ครอบครวั กอ่ น ลกู โตแลว้ คอ่ ยบวชกย็ งั ไมส่ าย” ไม่เร่ิมบวชตอนนี้ จะไปรอบวชวันหน้าก็ไม่มี
แต่ยังไม่ทันได้อายุมากและยังไม่ได้ หลักประกนั อะไรเลยว่าโอกาสนั้นจะมาถงึ ”
มีครอบครัวอย่างท่ีคิดเอาไว้ ท่านก็ออกบวช การบวชของพระอาจารย์ปรมัยมีความ
เสยี ก่อน ทัง้ ท่อี นาคตทางโลกแจม่ ใสมาก เป็นมาเป็นไปแบบนี้ ซึ่งดูแล้วห่างไกลจาก
ตอนเรียนปริญญาเอก พ.ศ. ๒ ค�าว่า “บวชหนีโลก” ในนิยามของผู้พ่ายแพ้
๒ ๑ ทา่ นไดท้ นุ การศกึ ษาจากมหาวทิ ยาลยั ตอ่ ชีวติ มากมายนกั
คดิ เปน็ เงนิ ไทยเดอื นละแสนกวา่ บาท ปจั จุบัน
เพอ่ื น ๆ รนุ่ เดยี วกบั ทา่ นทท่ี า� งานอยตู่ า่ งประเทศ >> ลบโ รแกรม
ไดเ้ งนิ เดือนคนละหลายแสน ตัวท่านเองก็เคย รำวำส ทิ้งไ
คดิ จะทา� งานในตา่ งประเทศเหมอื นกนั หรอื ถา้
กลับมาอยเู่ มอื งไทยก็จะเปิดบริษัทของตวั เอง หลังจากบรรพชาอุปสมบทแล้ว ชีวิต
ท่ีสงบเย็นใต้ร่มกาสาวพัสตร์ซึ่งเหมาะแก่การ
>> รเี ตเครอื่ งครง้ั ใหญ่ บม่ เพาะศีล สมาธิ ปญั ญา ทา� ให้พระอาจารย์
ปรมยั บวชตอ่ มาเรื่อย ๆ ดว้ ยความสุขใจ
แต่เมื่อส�ารวจตัวเองดีแล้ว ท่านพบว่า “ตอนน้ีบวชไปวันต่อวัน อีกท้ังเม่ือมอง
เงนิ ทอง ชอ่ื เสยี ง หนำ้ ตำ และควำมสขุ ทำงโลก กลบั ไปยงั ชวี ติ ในอดตี กร็ สู้ กึ วา่ ไมไ่ ดอ้ ยากกลบั
ไมต่ อบโจทยชวี ติ ของทำ่ น กำรบวชตำ่ งหำกทใี่ ช่ ไปมีชีวิตแบบน้ันอีกแล้ว มองเห็นถึงความ
“ตอนที่เรียนปริญญาเอก หลวงพ่ีเริ่ม คบั แคบในความคดิ และโอกาสในการสรา้ งบญุ
ศึกษาเรื่องก แห่งกรรมผ่าน บารมีก็ดูจะติดขัดไปหมด และชีวิตสมณะ
ทางสถานวี ทิ ยโุ ทรทศั นช์ อ่ ง พบวา่ ตวั เอง ท�าให้รู้สึกถึงอิสระ ซึ่งก็แปลกเพราะตอนแรก
ยังประมาทอยู่มาก ตอนน้ันก�าลังจะเรียนจบ นึกว่า การต้องปฏบิ ัติตามสิกขาบท ๒๒ ขอ้
ปริญญาเอก เม่ือใกล้จบกลับพบว่า ตัวเอง จะท�าให้อึดอัด เพราะปกติหลวงพ่ีไม่ชอบท�า
ไมไ่ ดม้ คี วามรอู้ ะไรมากขน้ึ เลย โดยเ พาะเรอื่ ง อะไรตามกรอบ แตเ่ มอื่ ไดเ้ รยี นรถู้ งึ ความสา� คญั
ความจรงิ ของชวี ติ แตก่ ลบั มนี สิ ยั เสยี ๆ เกดิ ขนึ้ ของศลี และปฏบิ ตั ติ าม กลบั ทา� ใหร้ สู้ กึ ถงึ ความ
อีกเพยี บ เชน่ ขห้ี งดุ หงดิ ฟุงซา่ น ร�าคาญใจ ปลอดโปร่งของใจท่ีไร้ขดี จา� กดั ”

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยู่ในบญุ

เลอื กระบบ >> ได้ปฏิบตั ิตามคา� สอนของท่าน ก็สามารถมอง
โลกในแงบ่ วกมากขน้ึ เรอ่ื ย ๆ ซง่ึ การมองบวกน้ี
อย่างไรก็ตาม การที่ท่านเลือกไปบวช หลวงพี่คิดว่าเป็นต้นทางของมรรคมีองค์
ที่วัดพระธรรมกายยังเป็นปริศนาอยู่ในใจของ เลยทีเดียว ซ่ึงมรรคมีองค์ หรือข้อปฏิบัติ
หลาย ๆ คนวา่ “ท�าไมถึงบวชวัดนี ้ ?” อันเป็นทางสายกลางน้ ี เป็นข้อปฏิบัติส�าคัญท่ี
แน่นอนว่า การตดั สนิ ใจคร้ังสา� คัญของ ทา� ให้พ้นทุกข์ได้”
คนเรายอ่ มมเี หตผุ ลรองรบั โดยเ พาะอยา่ งย่งิ สภาพแวดลอ้ มขา้ งตน้ คอื สภาพแวดลอ้ ม
ผู้ที่เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์ถึงระดับ ที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพั นาตนเอง
ปรญิ ญาเอก คงไมต่ ดั สนิ ใจเลอื กทางเดนิ ชวี ิต ให้เป็นพระแท้ ส่ิงนี้ถือเป็นประโยชน์ส่วนตน
ใหม่โดยไมค่ ดิ ให้ดีเสียกอ่ น ท่พี ระอาจารย์ปรมยั ได้รบั ไปเต็ม ๆ
“เมื่อตัดใจสละทางโลกมาสู่ทางธรรม ส่วนการพั นาตนเองเพื่อท�าประโยชน์
แลว้ กอ็ ยากจะเลอื กสภาพแวดลอ้ มทเี่ หมาะสม แก่ผู้อื่นน้ัน ท่านเห็นว่าวัดพระธรรมกายเป็น
ที่สุดในการพั นาตนเอง โดยพิจารณาตาม สถานที่ท่ีเหมาะสมต่อการพั นาศักยภาพ
หลัก วุ ธิ รรม ระกำร คอื หำครูดีให้พบ ในการเผยแผพ่ ระศาสนา ซงึ่ เปน็ หนา้ ทที่ สี่ า� คญั
งค�ำครใู ห้ชัด ตรองคำ� ครใู หล้ กึ แลว้ ก บิ ตั ิ อีกประการหนึ่งของพระภิกษุ
ตำมคำ� ครใู หไ้ ด ้ หลวงพจี่ งึ เลอื กทจ่ี ะบวชอยกู่ บั “หลวงพี่ยังเห็นว่า วัดพระธรรมกาย
พระเดชพระคณุ หลวงพอ่ ” มบี คุ ลากรทมี่ คี วามรคู้ วามสามารถเปน็ จา� นวน
พระเทพญาณมหามนุ ี หลวงพอ่ ธมั มชโย มาก ทั้งพระภกิ ษ ุ สามเณร อุบาสก อุบาสกิ า
“ครูดี” ที่พระอาจารย์ปรมัยเคารพรักและ กอ่ นบวชหลวงพเ่ี คยคดิ ว่า เราก็หนงึ่ ในใตห้ ล้า
ศรทั ธาอยา่ งยง่ิ นน้ั คอื แรงบนั ดาลใจและตน้ แบบ เหมอื นกัน แตเ่ มือ่ มาอยใู่ นวัดแลว้ กลบั รู้สึกวา่
ในการทา� ความดีอกี มากมายของท่าน ทุกคนรอบ ๆ ตัวเก่งกว่าเราเสียอีก เหมือน
“หลวงพ่ีเดินทางไปท่ัวโลก เคยพบเจอ เรยี นหนงั สอื อยหู่ อ้ งคงิ ทท่ี กุ ๆ คนสอบไดเ้ กรด
ผู้ทรงคุณวุ ิมากมาย แต่ยังไม่เคยเจอบุคคล . กันทั้งหมด หรือถ้าเปรียบกับนักกี า
ที่มีสติปัญญาเ ียบแหลมเช่นหลวงพ่อมาก่อน อาชีพ ถ้ามีโอกาสนักกี าทุกคนยอ่ มอยากจะ
นอกจากนี้ท่านยังมีความอดทนและความ เลน่ กับทีมเก่ง ๆ และอยากอย่กู ับผูจ้ ัดการทีม
เมตตาเป็นเลิศ เป็นผู้ท่ีมีศิลปะในการสอน ท่ีมีความสามารถกันท้ังนั้น เพราะว่าจะได้มี
ท�าให้ผู้ฟังเข้าใจธรรมะได้ง่าย แจ่มแจ้งใน โอกาสในการพั นาตนเองถงึ ขดี สดุ จนกระทง่ั
ธรรมะที่ฟงั ร่าเรงิ ไมเ่ บื่อหน่ายในการฟัง และ เปน็ นกั กี าทเี่ กง่ ระดบั โลกได ้ และทสี่ า� คญั ทส่ี ดุ
อาจหาญ ที่จะน�าธรรมะน้ันไปเปล่ียนแปลง กค็ ือ แม้ในวัดพระธรรมกายจะมีแตค่ นเก่ง ๆ
ชีวิตของตน ตัวหลวงพ่ีเองก็เป็นแฟนพันธ์ุแท้ แต่ทุกคนกลบั ทา� งานเป็นทมี ได้ ไม่มีใครอยาก
ท่ีคอยติดตามการเทศน์สอนของท่านทุกวัน เดน่ กวา่ ใคร เรยี กวา่ อยแู่ ลว้ สบายใจกเ็ ลยอยมู่ า
ทางสถานวี ทิ ยุโทรทัศนช์ อ่ ง และตัง้ แต่ เรอ่ื ยๆ”

อยู่ในบญุ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

>> รหสั ผ่ำน ระตูใจ
ในความเปน็ จรงิ แมพ้ ระอาจารย์ปรมัย
สละทางโลกมาแล้ว ก็มิใช่ว่าท่านจะท้ิงโลก
โดยสิ้นเชิง ย่ิงมารับหน้าที่เผยแผ่ไปท่ัวโลก
ย่อมต้องมีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติอยู่ไม่ใช่
น้อย ในประเด็นน้ี พระอาจารย์ปรมัยพบว่า
การเป็นพระภิกษุก็เสมือนมี “รหัสผ่าน” ที่
ใช้เปิดประตูใจชาวต่างชาติต่างภาษา ท�าให้
เข้าไปชวนพวกเขามาฝึกสมาธิได้สะดวกขึ้น ใจเรากเ็ รมิ่ ขยายตามทา่ นไปด้วย ทา่ นบอกว่า
ชท้ี างสวา่ งให้เขาได้ง่ายขึ้น จา� นวนประเทศในโลกนม้ี แี ค ่ ๒ กวา่ ประเทศ
“ภาพของพระในสายตาชาวตา่ งประเทศ เทา่ นน้ั เราอยา่ ไปคาดหวงั ใหม้ ากกวา่ นนั้ หรอื
เป็นภาพแห่งสันติ ส่วนใหญ่ชาวต่างประเทศ นอ้ ยกวา่ นั้น จะคาดก็คาดแค่พอด ี ๆ คอื แค่
ไมเ่ คยสนทนากับพระ ทา� ให้สนใจที่จะซักถาม เอาให้ครบก็พอ”
เกย่ี วกบั ชวี ติ พระ แรงบนั ดาลใจทท่ี า� ใหท้ งิ้ ชวี ติ
ทางโลกเพอื่ บวชเปน็ พระ และมกั จะจบลงดว้ ย >> เชกอนิ ทว่ั โลก
การฝกึ สมาธิด้วยกนั ” ด้วยภารกิจท่ีมีอยู่มากมาย แน่นอนว่า
ปัจจบุ ัน พระอาจารย์ปรมัยเป็นหัวหน้า หลายครง้ั ยอ่ มตอ้ งเจอปญั หาและเหนด็ เหนอ่ื ย
กองสมาธิเพอ่ื สนั ตภิ าพ ดแู ลการพั นาระบบ เมื่อยล้าอยู่บ้าง แต่ผลงานท่ีออกมาเป็นท่ีน่า
เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนสมาธิภาษา พอใจ ทา� ใหท้ า่ นลมื คา� วา่ “เหนอ่ื ย” ไปเลย
ต่างประเทศ ฝึกอบรมสมาธแิ ละความดีสากล “ พรรษาท่ีผ่านมา หลวงพี่เดินทาง
ให้แก่ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาน่ังสมาธิ ไปสอนสมาธิมาแล้วหลายสิบประเทศ รู้สึก
ในประเทศไทย นอกจากน้ี ทา่ นยงั เดินทางไป มีความสุขหลังจากน�าปฏิบัติธรรมทุกคร้ังแล้ว
สอนสมาธใิ นตา่ งประเทศอีกด้วย ซ่งึ ทผ่ี ่านมา ได้เจอประกายระยิบระยับจากแววตาของ
ท่านไปสอนมาแล้วกว่า ประเทศและ ผู้ปฏิบตั ิธรรม เม่อื เราบอกวา่ ‘
ในอนาคตยังมเี ปาหมายท่ไี กลกวา่ นี้ .’ พวกเขาต่างแทบไม่เช่ือ
“ก่อนหน้านี้หลวงพ่ีคาดหวังไว้ต�่ามาก ในความรู้สึกท่ีได้รับจากการปฏิบัติธรรม
คือไม่ได้หวังอะไรเลย แต่พระเดชพระคุณ ในรอบนนั้ เชน่ ตวั หาย เหน็ ดวงสวา่ ง บางคน
หลวงพอ่ เปน็ แรงบนั ดาลใจใหเ้ ราเคน้ ศกั ยภาพ มีความสุขจนน�า้ ตาซึม เวลาในขณะนัง่ สมาธิ
ตัวเองออกมาแบบสุด ๆ ท่านสอนไม่ให้เรา ผา่ นไปรวดเรว็ มาก ล และหลายคนไมค่ ดิ วา่
ดถู ูกตวั เอง แตต่ อ้ งดตู ัวเองใหถ้ ูก เชน่ ตอนนี้ สมาธจิ ะดีแบบนี้”
มคี วามสามารถอย่ ู ๑ เปอร์เซน็ ต์ จะทมุ่ เท และท่ีพระอาจารย์ปรมัยรู้สึกดีย่ิงกว่าน้ี
ต่า� กวา่ ๑ ไมไ่ ด้เด็ดขาด ตอ้ งมองไป ๑ กค็ อื
หรือ ๒ บางทีเป็น ๑ เปอร์เซ็นต์ก็ม ี “บางครั้งเขาก็ส่งข้อความมาว่า เขายัง

พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙ อยู่ในบุญ

น่งั สมาธกิ นั อยู่แม้หลายปผ่านไป และขอบคุณ ทา่ นกค็ อื ใหน้ า� ประสบการณท์ เี่ ราฝกึ ฝนอบรม
ท่ีเราไปแนะน�าการน่ังสมาธิ ซ่ึงแม้จะเจอกัน ตนเองไดไ้ ปแบง่ ปนั แกช่ าวโลก ถา้ เราพดู ในสงิ่ ที่
ช่วงส้ัน ๆ แต่การเจอกันก็สร้างประโยชน์ให้ เราเปน็ และพดู ดว้ ยความปรารถนาด ี คา� พดู เรา
เขาได้ตลอดชีวิต น้ีเป็นความประทับใจและ จะมพี ลงั เพยี งพอทจี่ ะไปเปลยี่ นใจของผฟู้ งั ได”้
ภาคภูมิใจทุกครั้งท่ีได้ท�าหน้าที่น�าธรรมะและ
สมาธิไปแบง่ ปนั ใหแ้ กช่ าวโลก” >> งึ เวลำเชอื่ มใจกนั
แต่ในบรรดาก�าลังใจท้ังหมดไม่มีอะไร จากประสบการณ์ที่ไปสอนสมาธิแก ่
มากไปกวา่ ถอ้ ยค�าเหลา่ นี้ ชาวโลกในประเทศตา่ ง ๆ พระอาจารย์ปรมยั
ที่ ล้ืมที่สุดกคือ พระเดชพระคุ เหน็ วา่ ยงั มผี คู้ นจา� นวนมากทก่ี ระหายจะเรยี นร้ ู
หลวงพ่อบอกว่ำ ลูกเ นส่วนหน่ึงในกำรท�ำ วธิ สี รา้ งความสขุ ภายในดว้ ยการทา� สมาธ ิ แตว่ า่
ควำม รำร นำของพระเดชพระคุ หลวง ู ภารกจิ ปนั ความสขุ แกช่ าวโลกจา� นวนมหาศาล
วัด ำกน�้ำ พระมงคลเทพมุนี ท่ีจะน�ำสมำธิ ใหท้ ั่วถงึ กนั มิใชเ่ รื่องเล็ก ๆ ดังน้นั จงึ ต้องการ
วชิ ชำธรรมกำยไ เผยแผท่ ่ัวโลกใหเ้ นจรงิ “คนมใี จ” จ�านวนมากมายมาชว่ ยกนั
เช่นน้ีแล้วจึงไม่แปลกที่พระอาจารย ์ “พระเดชพระคุณหลวงพ่อย้�าเสมอว่า
ปรมัยจะทุ่มกายเทใจท�าหน้าท่ีของท่านตลอด เรายังมีภารกิจท่ีจะต้องท�ากันอีกเยอะมาก ๆ
วนั โดยไมค่ ดิ จะมวี นั หยดุ เลย จนกระทง่ั ฝรงั่ ส�าหรับภารกิจส่วนตัวของหลวงพี่เอง เมื่อ
ทม่ี าฝกึ สมาธิด้วยยงั เคยถามว่า “พระไม่เคยมี ค�านวณระยะทางที่เราเดินมาได้ในปัจจุบัน ก็
วันหยุดเลยหรอื ?” ยังรู้สึกเหมือนกับเป็นจุดสว่างจุดเล็ก ๆ ใน
ทอ้ งฟาทก่ี วา้ งใหญ ่ กวา่ จะพั นาใหก้ ลายเปน็
>> หยดุ ใจเสียบำ้ ง ทะเลแห่งดวงดาว ท่ีสว่างพอจะจรรโลงใจ
ถงึ แมง้ านมากจนไม่มวี ันหยุด แตพ่ ระ มนุษย์ทัง้ กว่าล้านคนไดน้ ั้น เรายังมี
อาจารย์ปรมัยไม่ปล่อยให้เครื่องร้อน การท�า งานที่จะต้องท�าอีกเยอะ จึงอยำกเชิญชวน
สมาธิเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ใจของท่านสงบเย็น ทุก ๆ ท่ำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำร ทำง
พร้อมจะท�าหน้าที่ด้วยความเบิกบานและ ภำ ำต่ำง ระเทศและระบบคอมพิวเตอร
เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้อื่นด้วย ดังนั้นท่านจึง มำร่วมมือกัน เพ่ือใช้เวลาที่เราเหลืออยู่ให ้
จัดเวลาท�าสมาธิไว้อย่างลงตัวเพื่อเข้าสู่โหมด เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่เช่นน้ันเราก็คงจะ
หยุดใจ “ปิดโลกภายนอก เปิดโลกภายใน” เปรยี บเสมอื นจดุ สวา่ งทร่ี อวนั มอดดบั ลงเทา่ นน้ั
นอกจากนี้ขณะที่กายเคล่ือนไหว ท่านก็ท�าใจ ไม่สามารถสอ่ งสว่างคา้ งฟาอยนู่ จิ นริ นั ดร์ได”้
ใหห้ ยดุ นิง่ ไปดว้ ย
“หลวงพ่อบอกว่าให้เน้นประโยชน์ตน >> สกั วนั
และประโยชนท์ า่ นใหส้ มบรู ณ ์ กลา่ วคอื ประโยชน์ ตอ้ ง ดเครอื่ ง
ตนก็ให้ต้ังใจฝึกฝนอบรมตนเองให้ดียิ่งขึ้น เราทุกคนมีชีวิตอยู่ในโลกน้ีได้เพียง
โดยเ พาะอย่างย่ิงเรื่องสมาธิ ส่วนประโยชน์ ชวั่ คราว อกี ไมน่ านกต็ อ้ งจากโลกนไี้ ป ใน านะ

อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


Click to View FlipBook Version