The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Modul Pendidikan Sivik Sekolah Rendah Tahap 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aminoor syahfizan, 2020-08-13 00:48:02

Modul Sivik SR Tahap 2

Modul Pendidikan Sivik Sekolah Rendah Tahap 2

Keywords: modul sivik,sekolah rendah,tahap 2

MODUL
PENDIDIKAN SIVIK
SEKOLAH RENDAH

TAHAP IIMODUL
PENDIDIKAN SIVIK
SEKOLAH RENDAH

TAHAP II

Terbitan 2019
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluar ulang
mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara pun, sama ada secara
elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
vi
Rukun Negara vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ix
Definisi Kurikulum Kebangsaan 1
Kata Pengantar 3
Pendahuluan 3
Matlamat 7
Kerangka Pendidikan Sivik 33
Modul Exemplar Bahasa Melayu 59
Modul Exemplar Bahasa Inggeris 87
Modul Exemplar Pendidikan Islam 113
Modul Exemplar Pendidikan Moral 139
Modul Exemplar Sejarah
Perincian Pemetaan Pendidikan Sivik Sekolah RendahRUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KURIKULUM KEBANGSAAN
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum
yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk
membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi
serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.
Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

viiKATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2017. Selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang memberi penekanan kepada pembangunan manusia secara holistik serta bersesuaian
dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dalam anjakan tiga, iaitu untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai,
transformasi bagi memperkukuh pendidikan sivik akan dilaksanakan secara bersepadu serta holistik bukan sahaja dalam mata pelajaran tetapi
turut dilaksanakan menerusi kokurikulum, perhimpunan sekolah dan pelbagai program sekolah mulai Jun 2019. Pelaksanaan pendidikan sivik
dalam kurikulum melalui beberapa mata pelajaran akan menggunakan modul exemplar yang menjadi panduan bagi pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran di sekolah.

Modul exemplar pendidikan sivik dibina berdasarkan empat nilai teras sivik iaitu kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan
kegembiraan. Modul yang disediakan ini perlu dilaksanakan oleh murid dengan bimbingan guru mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Sejarah dalam waktu mata pelajaran masing-masing. Selain itu, pelibatan pihak luar dan
pelbagai agensi seperti ibu bapa dan anggota masyarakat dapat menggalakkan pembudayaan nilai dalam kalangan murid dan memastikan
kesinambungan amalan nilai dari sekolah ke rumah dan sebaliknya. Proses penerapan nilai berterusan ini diharap dapat melahirkan
warganegara yang mampu memainkan peranan, mengetahui hak dan melaksanakan tanggungjawab bermula dari prasekolah.

Usaha penghasilan modul ini adalah atas dedikasi dan sumbangan idea serta kepakaran pelbagai pihak. Kepada semua pihak yang terlibat,
Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih.
Sekian.

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixPENDAHULUAN
Pendidikan sivik yang dilaksanakan di semua peringkat sekolah akan memberi pemahaman dan kesedaran kepada murid tentang hak dan
tanggungjawab mereka terhadap masyarakat dan negara. Pemahaman dan kesedaran sivik boleh membentuk perwatakan murid untuk
menjadi anggota masyarakat dan warganegara Malaysia yang mengutamakan perpaduan, bersemangat patriotik, berintegriti, bangga dan cinta
akan negara serta memberi sumbangan bermakna ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia. Hasrat ini boleh dicapai menerusi
pendekatan bersepadu melalui perhimpunan sekolah, kurikulum, kokurikulum dan program sekolah.

Pelaksanaan pendidikan sivik di sekolah akan memberi penekanan kepada empat nilai teras, iaitu kasih sayang, hormat menghormati,
bertanggungjawab dan kegembiraan. Melalui kurikulum, kandungan pendidikan sivik boleh disampaikan secara pembelajaran bersepadu
melalui mata pelajaran. Bagi mata pelajaran terlibat, suatu modul exemplar pendidikan sivik dihasilkan. Modul ini mengandungi pengetahuan,
kemahiran dan nilai sivik serta pemetaan dan perinciannya. Kandungan pendidikan sivik akan membolehkan murid memahami dan menghayati
pelbagai perkara seperti hak asasi, komitmen dan dedikasi, mengapresiasi kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia, berkerjasama dalam
masyarakat berbilang kaum dan etnik, bertanggungjawab memelihara kelestarian alam sekitar, berunding dan menyelesaikan konflik, serta
menyumbang ke arah keharmonian, kemakmuran, dan pembangunan negara. Di samping itu, modul ini juga menyediakan pelbagai kaedah
pengajaran dan pembelajaran dan kaedah pentaksiran yang boleh dilakukan. Modul ini sebagai panduan untuk membantu guru bagi
membolehkan murid menguasai kandungan pendidikan sivik.

Pendidikan sivik didedahkan kepada murid seawal dari peringkat prasekolah untuk menyemai kesedaran sivik dalam kalangan kanak-kanak. Di
peringkat sekolah rendah, pendidikan sivik dipelajari oleh murid memperoleh pengetahuan dan pengalaman sivik, manakala di peringkat
sekolah menengah pula, pembelajaran pendidikan sivik akan membolehkan murid mengaplikasikan pemikiran sivik dan mengamalkannya
dalam kehidupan harian.

1

Pendidikan Sivik
Pendidikan sivik pada peringkat sekolah rendah Tahap II dilaksanakan selama satu jam dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Sejarah berdasarkan empat nilai teras iaitu kasih sayang, hormat-menghormati,
bertanggungjawab dan kegembiraan dalam membentuk insan yang tahu hak dan tanggungjawab sebagai warganegara. Pelaksanaan ini boleh
dijalankan secara serentak pada minggu yang ditetapkan mengikut jadual waktu mata pelajaran tersebut.

Bagi membantu guru melaksanakan pendidikan sivik dalam mata pelajaran tersebut, suatu modul exemplar pendidikan sivik dihasilkan sebagai
panduan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara bersepadu menekankan literasi dan amali sivik dalam mata
pelajaran sama ada dalam mahupun di luar bilik darjah. Kandungan modul ini juga memuatkan pemetaan
dan perincian nilai teras, tajuk, konteks, literasi dan amali pendidikan sivik sekolah rendah Tahap II.
Selain itu, terdapat beberapa contoh serta cadangan aktiviti PdP. Kaedah PdP yang boleh digunakan
untuk melaksanakan modul ini ialah pembelajaran aktif, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran
penyelesaian masalah dan pembelajaran khidmat masyarakat yang melibatkan hands-on, minds-on dan
hearts-on bagi menggalakkan pelibatan murid secara aktif dalam PdP. Berpandukan modul ini, guru
digalakkan mempelbagai strategi dan pendekatan PdP mengikut kesesuaian, kreativiti dan mengikut
konteks setempat. Guru juga boleh membina modul mengikut mata pelajaran berdasarkan pemetaan dan
perincian yang disediakan.

Pentaksiran pendidikan sivik dalam kalangan murid hendaklah dilakukan secara berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pentaksiran
secara lisan, bertulis dan pemerhatian sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Pelbagai aspek boleh ditaksir seperti pengetahuan dan
fakta, pertuturan dan sikap, perlakuan dan amalan, kemahiran mengaplikasi, kemahiran manipulatif dan kemahiran sosial. Selain daripada itu,
pentaksiran bersepadu juga boleh dilaksanakan dalam aktiviti luar seperti perhimpunan sekolah, kokurikulum dan program sekolah secara
berterusan dalam mengenal pasti keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan, kesedaran, tindakan dan mengamalkannya dalam
kehidupan.

2

MATLAMAT
Matlamat pendidikan sivik adalah untuk melahirkan warganegara yang mengetahui hak, tanggungjawab dan
berakhlak mulia bagi menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global.
KERANGKA PENDIDIKAN SIVIK
Pelaksanaan pendidikan sivik seharusnya dijalankan secara holistik berfokus kepada pembentukan perwatakan murid melalui nilai teras sivik,
iaitu kasih sayang, hormati-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan dalam konteks diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan
global. Pembentukan perwatakan murid dibentuk melalui literasi sivik dan amali sivik melalui pelbagai aspek seperti di Rajah 1.

Rajah 1: Kerangka Pendidikan Sivik

3

Literasi sivik dan amali sivik dijadikan asas dalam pendidikan sivik. Penekanan kepada perkara ini diberikan seawal peringkat prasekolah
sehingga ke sekolah menengah. Literasi Sivik merangkumi tiga elemen, iaitu pengetahuan kewarganegaraan (pengetahuan), karakter atau
sikap kewarganegaraan (sosioemosi) dan keterampilan kewarganegaraan (tndakan) yang dilaksanakan dalam kurikulum seperti yang berikut:
1. Pengetahuan Kewarganegaraan

Merupakan perkara asas yang perlu diketahui dan difahami oleh seseorang warganegara khususnya pengetahuan tentang hal ehwal
demokrasi dan raja berperlembagaan, pentadbiran dan kerajaan, masyarakat sivil, hak asasi manusia, perlembagaan dan undang-undang
negara. Melalui pengetahuan sivik, setiap warganegara dapat memahami hak dan tanggungjawab bagi menjadikan mereka berfikiran
lebih terbuka, dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai isu, masalah dan cabaran serta boleh berfungsi dalam sistem sosiopolitik.
2. Karakter atau Sikap Kewarganegaraan
Karakter atau sikap kewarganegaraan adalah kemahiran yang diperlukan untuk mengenali dan menguruskan emosi, membuat keputusan
secara bertanggungjawab berdasarkan pertimbangan sivik, prihatin serta membina hubungan kasih sayang secara positif. Melalui
sosioemosi sivik, setiap warganegara mampu menangani situasi yang mencabar secara rasional serta boleh menyesuaikan diri dalam
kepelbagaian masyarakat.
3. Keterampilan kewarganegaraan
Keterampilan kewarganegaraan adalah individu yang mampu melaksanakan hak-hak kewajipannya sebagai warganegara,
bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan global. Melalui tindakan sivik, setiap warganegara berupaya
untuk menyokong dan menyumbang melalui aktiviti kemasyarakatan, pembangunan negara serta mampu memberi respons perkara-
perkara berkaitan dengan masyarakat, negara dan global.

4

Manakala Amali Sivik adalah pengaplikasian pengetahuan, kesedaran dan tindakan sivik dalam pelbagai situasi. Pengaplikasian amali sivik
hendaklah bermula dari diri, keluarga, masyarakat, negara dan global. Amali sivik boleh murid menterjemahkan pengetahuan, kesedaran dan
tindakan sivik mereka ke arah memberi sumbangan secara berkesan dalam kehidupan. Amalan sivik boleh dilakukan melalui pelbagai aktiviti
sama ada di dalam dan di luar sekolah seperti berikut:

1. Perhimpunan Sekolah
Perhimpunan rasmi sekolah boleh dimanfaatkan untuk mendidik pendidikan sivik dalam kalangan murid di sekolah
rendah dan sekolah menengah pada setiap minggu. Melalui perhimpunan sekolah, pendidikan sivik boleh dilakukan
dengan menggunakan Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni (MKSANM) mengikut nilai teras yang telah
ditetapkan. Kandungan MKSANM akan memberi kesedaran sivik yang disesuaikan dengan pelbagai perkara seperti
latar Malaysia yang berbilang bangsa, etnik dan mempunyai pelbagai fahaman agama. Murid akan memperoleh satu
gagasan nilai sejagat yang boleh dikongsi bersama-sama untuk membentuk warganegara yang baik dan memperkukuh perpaduan di
Malaysia.

2. Kokurikulum

Pelaksanaan pendidikan sivik ini perlu dilaksanakan pada setiap minggu mengikut nilai teras yang telah ditetapkan
dalam semua program kokurikulum seperti aktiviti Badan Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan serta Sukan dan
Permainan bagi menyediakan peluang kepada murid untuk mengaplikasikannya. Menerusi aktiviti kokurikulum, murid
bukan sahaja boleh memperoleh dan meningkatkan ilmu, kemahiran baharu dan memupuk sikap positif, malahan
dapat memperkembangkan nilai-nilai murni, mengamalkan sifat kemanusiaan dan keinsanan serta meningkatkan
kualiti jati diri.

3. Program Sekolah
Program atau aktiviti sekolah pula, pihak sekolah digalakkan mengadakan kerjasama strategik dengan pihak
berkepentingan seperti ibu bapa, komuniti, media, agensi swasta, badan-badan bukan kerajaan dan pelbagai
kementerian. Pengukuhan pelaksanaan pendidikan sivik melalui program atau aktiviti sekolah seperti Sambutan Bulan
Kemerdekaan, Hari Bumi, RIMUP, dan Hari Kanak-kanak Sedunia dengan melibatkan PIBG serta komuniti setempat perlu
diperkasakan bagi menggalakan kesedaran sivik dalam kalangan murid.

Ringkasnya, pendididkan sivik di sekolah hendaklah dilaksanakan secara bersepadu, holistik dan menyeluruh melalui pelbagai cara. Pelibatan

semua pihak boleh mendorong ke arah pembentukan perwatakan murid yang memiliki pemikiran sivik, tahu hak dan tanggungjawab dalam

memberi sumbangan terhadap masyarakat dan negara.

5MODUL EXEMPLAR
BAHASA MELAYUMATA TAJUK Masa :
PELAJARAN
Penggunaan Sumber Air Secara Berhemah 1
BAHASA
MELAYU PENGENALAN Jam

Tahun 4 Amalan berjimat cermat merupakan suatu amalan yang amat penting NOTA GURU
dalam kehidupan kita. Amalan ini perlu disemai sejak kecil ibarat pepatah Nota Rujukan:
Nilai Teras: Melayu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Selain wang, kita juga
Kasih sayang harus berjimat cermat dalam penggunaan air. Air merupakan suatu sumber 1. Kempen Kesedaran Pen-
Konteks: yang sering dibazirkan. Air digunakan untuk memasak, mencuci dan jimatan Air Kebangsaan, Jimat
Keluarga mandi. Kita hendaklah menutup paip apabila tidak menggunakan air Air Jangan Membazir https://
supaya pembaziran tidak berlaku. Kita perlulah mendidik anak-anak www.academia.edu
berjimat-cermat menggunakan air agar pembaziran dapat dielakkan.
Amalan berjimat cermat dapat memupuk sikap bertanggungjawab dalam 2. Cara Jimat Elektrik di Rumah
sesebuah keluarga. dengan Berkesan https://
mediamaklumat.com
LITERASI SIVIK: Sumbang Saran
PENGETAHUAN: 3. Contoh Strategi Pengajaran:
http://www.hec.uconn.edu/
documents/Teacher_guide1-9-
09.pdf

Menjelaskan cara penjimatan air Murid menonton tayangan video tentang cara Kod QR
dan elektrik menggunakan air secara berhemah. Murid
menyenaraikan cara-cara untuk menjimatkan
SOSIOEMOSI: air.

Mengekspresikan rasa Video Persediaan Guru:
bangga apabila dapat berjimat
cermat dari segi air dan Mencari artikel-artikel
elektrik berkenaan dengan penjimatan
air dan elektrik, cara
TINDAKAN meningkatkan kecekapan
penggunaan air dan elektrik
Tidak melakukan pembaziran air dan kebaikan berjimat cermat.
dan elektrik

9

AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Kita mempunyai hak untuk menggunakan kemudahan air yang Anda dan keluarga telah mengadakan beberapa langkah
disediakan. Namun demikian, penggunaan yang tidak berhemah penjimatan sumber air di rumah. Ayah memaklumkan hasil usaha
akan menyebabkan pembaziran. Merujuk kepada gambar dibawah tersebut telah berjaya menjimatkan bayaran bil air bulanan.
apakah peranan anda dalam hal ini? Nyatakan perasaan anda kerana telah berjaya melaksanakan
tanggungjawab tersebut.

Murid menjelaskan perasaan mereka apabila
berjaya melaksanakan langkah penjimatan
sumber air di rumah melalui teknik Kerusi
Panas.

Tugasan: AKTIVITI 3

Kumpulan Cara untuk menjimatkan air Anda diminta menganggotai kempen Sayangilah Sumber Air.
Cadangkan cara untuk memupuk kesedaran Sayangilah Sumber Air di
Kumpulan 1 Jelaskan cara untuk membasuh tangan tanpa sekolah melalui lakonan pendek.
menggunakan air yang banyak.

Kumpulan 2 Huraikan cara untuk menjimatkan air semasa be- 1.Teliti gambar secara
rada di dapur. berkumpulan.

Kumpulan 3 Terangkan cara menggunakan air secara berhemah 2.Bincang dan tuliskan-
semasa berada di bilik air. dialog perbualan yang
menunjukkan cara untuk
Kumpulan 4 Jelaskan cara menjimatkan air semasa berada di memupuk kesedaran
luar rumah. Sayangilah Sumber Air di
sekolah berdasarkan
Murid menulis dan membentangkan cara untuk menjimatkan gambar.
air melalui teknik Jelajah Pembelajaran.
3. Lakonkan.

10

Penilaian

Penilaian berdasarkan kesedaran murid tentang keperluan menjimatkan air dan elektrik yang
diperincikan melalui perbincangan dan pembentangan.

Rumusan

 Amalan berjimat cermat dapat menjimatkan perbelanjaan isi rumah.
 Penggunaan air yang minimum dapat menjimatkan penggunaan sumber alam.
 Pemanasan global dapat dikurangkan dengan penjimatan penggunaan elektrik.

Info Sivik

Hak:
Setiap individu berhak menikmati kemudahan asas yang disediakan seperti bekalan air dan elektrik untuk
kehidupan seharian.
Tanggungjawab :
Sebagai pengguna bijak dan berhemah, kita bertanggungjawab menggunakan kemudahan asas yang disediakan
tanpa pembaziran untuk kebahagiaan keluarga.

11

MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Pemupukan Jati Diri 1
BAHASA
MELAYU PENGENALAN Jam

Tahun 6 Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang sangat unik NOTA GURU
ditambahkan lagi dengan kepelbagaian agama, budaya, makanan dan adat
Nilai Teras: resam. Namun demikian, kita juga sebenarnya bertanggungjawab untuk Nota Rujukan:
Kasih Sayang memahami dan menghormati perbezaan amalan tersebut demi menjaga 1. http://
Konteks: keharmonian negara dan mengekalkan identiti negara kita. Secara
Negara langsung, ini akan memupuk perasaan mempercayai dan saling marymichelle0512.blogspot.
menyayangi antara satu sama lain. com/2013/07/pengenalan-
jati-diri.html
LITERASI SIVIK: • Murid menonton tayangan video : QR Code
https://www.youtube.com/watch?v=Z0I3TSTTR-I 2. https://
PENGETAHUAN:
• Sumbang saran antara guru dan murid sejkssrt6t1u2.wordpress.co
Menghargai identiti negara berdasarkan tayangan video. m/2017/08/23/k10-2-6-
kepentingan-menghormati-
SOSIOEMOSI: • Murid menyatakan keunikan yang ditunjukkan identiti-negeri/
dalam video melalui Teknik Popcorn.
Murid mengekpresikan perasaan Persediaan Guru:
berkaitan pembentukan jati diri MAKSUD JATI DIRI Mencari maklumat berkaitan
dengan pemupukan jati diri
TINDAKAN  Unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah pada warga Malaysia dari
seseorang individu atau masyarakat seperti agama, adat, pelbagai sumber.
Mengamalkan sikap semangat bahasa, budaya dan sebagainya.
setia negara
 Merupakan identiti individu, masyarakat dan negara.

12

AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Berdasarkan dua gambar di bawah ini, murid-murid dikehendaki Kita berhak untuk mengamalkan warisan budaya yang diwarisi. Nyatakan
membuat perbandingan dari segi fizikal dan penampilan diri. perasaan anda kerana masih mempunyai amalan yang diwarisi mengikut
elemen berikut.

 Islam BUDAYA BAHASA ADAT RESAM
 Buddha
 Hindu  Pakaian  Melayu  Perkahwinan
 Kristian  Cina
 Makanan  Tamil
 Inggeris

PERGAULAN SOPAN Adalah menjadi tanggungjawab setiap kaum untuk memelihara
BEBAS KEMAS agama, budaya, bahasa dan adat demi mewujudkan jati diri
sebagai rakyat Malaysia.
TIDAK KEMAS
GAMBAR B
GAMBAR A AKTIVITI 3 TUGASAN KUMPULAN

TIADA IDENTITI MENUNJUKKAN
BANGSA IDENTITI KAUM

KECELARUAN MENGEKALKAN UNSUR Murid meneroka maklumat tentang jati diri Malaysia. Galakkan murid
BUDAYA TRADISIONAL untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu adat dan budaya
Malaysia sebagai sebahagian maklumat tentang jati diri Malaysia.
Identiti nasional yang menjadi dasar kepada penyatuan rakyat Murid boleh juga menghuraikan penghargaan terhadap amalan adat
Malaysia adalah milik dan tanggungjawab semua pihak. Semua dan budaya Malaysia yang sentiasa dijaga dan dipertahankan.
pihak seharusnya bertanggungjawab membina dan
mempertahankan identiti nasional. Pengekalan budaya dan adat Guru memilih satu pembentangan terbaik dan murid akan
resam melambangkan kasih dan sayang rakyat terhadap negara membentangkan dalam perhimpunan pagi sekolah. Kumpulan lain
serta pengukuhan jati diri rakyat. akan mempersembahkan hasil pembentangan dalam Sudut Pidato.

13

Penilaian

Penilaian adalah berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh kumpulan bagi memastikan murid memahami
semangat cinta akan negara dan pemupukan jati diri.

Rumusan  Kita mestilah mempunyai jati diri yang kuat, sentiasa sedar akan asal usul kita dan
mengekalkan identiti kita walau di mana kita berada.

 Individu yang mempunyai jati diri yang kukuh akan sentiasa menyanjung tinggi warisan
budaya negara.

 Warisan tanah air perlu sentiasa dipelihara dan dipertahankan supaya dapat diteruskan
dan dinikmati oleh generasi masa depan.

Info Sivik
Hak:
Setiap individu berhak mengamalkan dan mempertahankan budaya yang diwarisi.
Tanggungjawab:
Sebagai rakyat Malaysia, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan segala
elemen jati diri dipelihara dan dipertahankan untuk generasi masa depan.

14

MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Hormat Kepelbagaian Agama, Budaya dan Etnik 1
BAHASA di Malaysia
Jam

MELAYU PENGENALAN

Tahun 4 Kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia menjadikan Malaysia kaya NOTA GURU
dengan pelbagai budaya. Setiap kaum di negara kita mempunyai warisan Nota Rujukan:
Nilai Teras: budaya masing-masing yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Antara
Hormat-menghormati 1.Budaya & Warisan, Rakyat,
Konteks: warisan budaya tersebut termasuklah permainan, pakaian tradisional, Senibina, Permainan dan Aktiviti Masa
Masyarakat muzik tradisional, tarian tradisional, bahasa dan sebagainya. Keadaan ini Lapang
menjadikan negara kita sebuah negara yang unik. Keunikan budaya http://www.malaysia.travel/ms-my/
LITERASI negara kita patut dikenali dan dihargai. Kita perlu memahami agama dan my/about-malaysia/culture-n-
kepercayaan, adat resam dan perayaan kaum lain. Dengan ini, budaya heritage
Malaysia akan kekal selama-lamanya. Setiap warganegara Malaysia 2.Masyarakat Malaysia/JKKN
http://www.jkkn.gov.my/ms
mempunyai hak untuk mengamalkan dan menghormati warisan budaya
kaum masing-masing. Mereka juga bertanggungjawab untuk Persediaan Guru:
mengekalkan warisan budaya tersebut daripada pupus ditelan zaman.
Mencari maklumat berkaitan dengan
PENGETAHUAN: SUMBANG SARAN kepelbagaian warisan masyarakat
Menghuraikan kepelbagaian berbilang kaum dan etnik.
warisan masyarakat berbilang Murid menonton video dan
kaum dan etnik melihat gambar. Murid-murid Kod QR

SOSIOEMOSI: menyatakan pendapat Imbas Kod QR ini
Berbangga dengan kepelbagaian mereka tentang perayaan untuk menonton
warisan masyarakat berbilang “Iklan Perpaduan
kaum dan etnik yang disambut. Tahun Baru Cina”

TINDAKAN AGAMA BUDAYA ETNIK
Bekerjasama memahami
kepercayaan, budaya, etnik dan Masyarakat majmuk di Kepelbagaian budaya Masyarakat majmuk di
agama mereka Malaysia bebas menjadikan masyarakat Malaysia mempunyai
mengamalkan agama Malaysia unik dan istimewa kelompok etnik yang
yang berbeza seperti mengamalkan cara hidup
agama Islam, Buddha, yang berlainan tetapi di
Kristian, Hindu dan bawah sistem politik yang
sebagainya mengikut
kepercayaan masing- sama.
masing.

15

AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Rakyat Malaysia yang pelbagai kaum dan etnik mempunyai warisan keturunan masing- Murid mempamerkan makanan tradisional, alat muzik tradisional, tarian
masing. Mereka berhak mengamalkan warisan yang mereka warisi daripada nenek tradisional dan memperagakan pakaian tradisonal pelbagai kaum
moyang mereka. Sebagai rakyat, kita bertanggungjawab menghormati warisan budaya mengikut kumpulan. Setiap kumpulan akan menceritakan keistimewaan
kaum dan etnik di Malaysia. (Guru perlu menerangkan hak dan tanggungjawab kepada barang atau bahan yang dipamerkan oleh mereka. Murid diuji
murid) pengetahuan mereka melalui aktiviti Bola Naga.

KOMUNIKASI BERANTAI

Setiap kumpulan diberi sekeping gambar. Setiap kumpulan dikehendaki
menghuraikan gambar tersebut secara berantai.

12 3 4

makanan pakaian alat muzik tarian

kaum India kaum Kadazan kaum Melayu kaum Cina Adakah anda berbangga menjadi rakyat Malaysia?
Jelaskan jawapan anda.

sambutan sambutan Pesta majlis Tahun Baharu  Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik.
Deepavali Menuai keramaian Cina
 Rakyat Malaysia menghormati antara satu sama lain
tepung dal dan kain baldu hitam kulit lembu, membawa tuah walaupun berbeza budaya.
tepung beras dan benang emas kambing
 Pelbagai kepercayaan dan kebudayaan yang diamalkan
makanan ringan pakaian lelaki berkumpulan memeriahkan mewarnai kehidupan masyarakat Malaysia.
dan wanita sambutan
 Pelbagai jenis makanan dapat dinikmati kerana setiap kaum
dan etnik mempunyai makanan tradisi masing-masing.

16

AKTIVITI Penilaian

Anda adalah rakyat yang bertanggungjawab dan menghormati hak amalan Penilaian berdasarkan fakta relevan yang diberikan dan kefahaman murid
kepercayaan pelbagai kaum. tentang kepelbagaian warisan masyarakat berbilang kaum dan etnik.

Rumusan

Kod QR  Setiap warganegara Malaysia memainkan peranan penting

Imbas kod QR untuk untuk mengekalkan kepelbagaian warisan budaya.
contoh rakaman video
 Setiap individu perlu berbangga dengan budaya sendiri dan
bagi tugasan ini.
mengamalkannya dalam kehidupan dan tidak mudah
terpengaruh oleh budaya asing.

 Rakyat Malaysia perlu berpegang teguh pada ke-

percayaan dan adat resam masing-masing.

Tugasan Kumpulan: INFO SIVIK
Hak:
Setiap kumpulan diminta membuat rakaman video ringkas mengenai Setiap rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mengamalkan
tajuk berikut. kepercayaan dan kebudayaan yang diwarisi daripada
keluarga.
• Jelaskan cara anda menghormati amalan beragama pelbagai
kaum Tanggungjawab:
Kita bertanggungjawab untuk menghormati kepercayaan dan
• Jelaskan peranan anda menghormati kepelbagaian kepercayaan kebudayaan kepelbagaian etnik dan kaum di negara ini demi
pelbagai kaum kesejahteraan dan keharmonian negara.

• Jelaskan tanggungjawab anda menghormati kepelbagaian budaya
pelbagai kaum.

Hasil dapatan kumpulan diselaraskan dan dibentangkan.

17

MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN Mematuhi Undang-undang Jalan Raya
1
BAHASA
Jam
MELAYU PENGENALAN
NOTA GURU
Tahun 5 Penggunaan jalan raya yang semakin meningkat telah menyebabkan Nota Rujukan:
peningkatan kadar kemalangan jalan raya di seluruh dunia. Menurut 1. Langkah-langkah kesela-
Nilai Teras: World Health Organisation, kemalangan jalan raya yang
Hormat-menghormati menyebabkan kematian berlaku setiap 30 saat. Peningkatan matan di jalan raya
Konteks: kemalangan jalan raya juga mengakibatkan semakin ramai individu http://
Negara yang kehilangan nyawa dan mendapat kecederaan serius seperti pmr.penerangan.gov.my/
lumpuh serta kehilangan anggota badan. Kemalangan ini biasanya index.php/keselamatan/info-
LITERASI SIVIK: terjadi disebabkan kecuaian manusia dan keengganan mematuhi ringkas/7024-langkah-langkah
PENGETAHUAN: peraturan jalan raya. Pengguna jalan raya seharusnya mematuhi -keselamatan-dijalan-raya
Menghuraikan kepentingan undang-undang jalan raya untuk mengelakkan kemalangan. 3. Tips Keselamatan Jalan Raya
mematuhi undang-undang Warganegara Malaysia mempunyai hak untuk menggunakan
jalan raya kemudahan jalan raya dengan selamat. Namun demikian, kita juga http://pmr.penerangan.gov.my/
bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang jalan raya untuk index.php/keselamatan/info-
menjaga keselamatan diri kita dan pengguna jalan raya yang lain. ringkas/15867-tips-keselamatan-
jalanraya-panduan-kepada-
SOSIOEMOSI: Sumbang saran: pemandu-untuk-mengelakkan-
Kesedaran pentingnya kemalangan.
mematuhi undang-undang jalan Pernahkah anda melintas sendiri di jalan raya, sama ada ke sekolah, taman Persediaan Guru:
raya perumahan atau kawasan lain? Kongsikan pengalaman anda melintas jalan Mencari maklumat berkaitan dengan
kepada rakan-rakan anda. keselamatan jalan raya.

TINDAKAN

Membuat aduan dan laporan
berkaitan perlakuan melanggar
undang-undang jalan raya
kepada pihak berkuasa.

18

AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Tugasan berkumpulan: Tugasan berkumpulan:
Murid mengenal pasti kesalahan pengguna jalan raya dan
menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya. Kaedah Anda mempunyai hak untuk memastikan keselamatan diri anda dan
Fan-N-Pick. keluarga semasa berada di jalan raya. Bincangkan peranan anda
untuk mengelakkan kecederaan akibat daripada kemalangan jalan
KEPENTINGAN MEMATUHI PERATURAN JALAN RAYA raya.

Mendisiplinkan diri untuk sentiasa patuh pada Demi keselamatan keluarga saya, saya akan pastikan
peraturan. keluarga saya….

Mengelakkan berlakunya kemalangan  Pasangkan tali pinggang keledar semasa berada
di dalam kereta yang bergerak

 Patuhi peraturan lampu isyarat
 Gunakan kemudahan pejalan kaki dengan betul

Mengelakkan masalah bebanan keluarga akibat RUMUSAN :
kehilangan anggota keluarga/kecacatan kekal
Adalah menjadi tanggungjawab setiap pengguna jalan raya untuk mematuhi
Menghalang berlakunya kehilangan nyawa dan peraturan jalan raya demi keselamatan. Keselamatan diri dan semua
kecederaan yang teruk pengguna jalan raya bermula daripada diri kita sendiri.

Mengelakkan kerosakan harta benda dan harta AKTIVITI 3 PEMBENTANGAN KUMPULAN
kerajaan

RUMUSAN Ibu bapa sering memberhentikan kereta di tempat yang tidak sepatutnya
semasa menghantar dan menjemput anak-anak dari sekolah. Hal ini
• Pengguna jalan raya berhak menggunakan jalan raya yang menyebabkan berlaku kesesakan lalu lintas di kawasan sekolah dan ka-
sempurna dengan kemudahan papan tanda yang jelas dan dang kala membahayakan murid sekolah. Sebagai individu yang ber-
lampu isyarat yang berfungsi. tanggungjawab, anda ingin melaporkan perkara tersebut kepada pengetua
sekolah supaya tindakan dapat diambil.
• Pengguna jalan raya bertanggungjawab mematuhi peraturan
jalan raya untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Setiap kumpulan perlu menulis dalam bentuk laporan ringkas mengenai
perkara tersebut dan membentangkan laporan tersebut di dalam kelas.

19

Penilaian Patuh kepada peraturan jalan
raya bukan saja memastikan
Penilaian adalah berdasarkan: kita selamat tetapi juga
 hasil pemerhatian dan respons murid sama ada secara lisan atau tulisan. menjadikan kita seorang
 berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh kumpulan yang berdisiplin

RUMUSAN

Keselamatan jalan raya ada-
lah tanggungjawab semua
pengguna jalan raya.

Info Sivik Sayangi diri anda demi
keluarga. Kehilangan nyawa
Hak: atau kecederaan kekal akan
menyebabkan kesedihan dan
Hak sebagai rakyat Malaysia untuk menggunakan kesukaran kepada keluarga
jalan raya dengan selamat. kita.

Tanggungjawab: SUMBER TAMBAHAN QR
Code:
Sebagai rakyat Malaysia, adalah menjadi Kemalangan jalan raya:
tanggungjawab kita untuk mematuhi undang - salah siapa.
undang jalan raya supaya kita sentiasa selamat
sepanjang berada di jalan raya. 20

MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN Peranti (Gajet Mania)
1
BAHASA
Jam
MELAYU PENGENALAN
NOTA GURU
Tahun 5 Peranti iaitu alat atau perkakasan. Penggunaan gajet atau peranti mengubah Nota Rujukan:
cara manusia berinteraksi. Kini, jarak dan tempat tidak lagi menjadi halangan
Nilai Teras: untuk kekal berhubung secara maya. Dengan hanya satu klik di hujung jari, 1. Majalah Pendidik Ogos
Bertanggungjawab jaringan interaksi sosial membolehkan kita kekal terhubung dengan orang lain 2018 - https://
Konteks: tanpa mengira waktu dan tempat. Namun demikian, penggunaan peranti www.pendidik.com.my/201
Sekolah secara berhemah adalah sangat penting demi menghalang gejala buruk 8/08/kesan-buruk-
seperti masalah kekurangan tidur, kemurungan akibat aplikasi sosial yang penggunaan-gajet-kepada-
LITERASI SIVIK: berlebihan, dan sindrom swafoto. Tanpa disedari kita juga terdedah dengan remaja/
kesan buruk yang tidak disedari seperti nomophobia, jangkitan kuman
2. Gajet dan kanak-kanak -
daripada telefon bimbit, kehilangan fokus dan penyakit sukar tidur https://www.bidadari.my/
akibat melihat cahaya terang daripada telefon bimbit. kanak-kanak-dan-gajet-8-
langkah-mengawal/
PENGETAHUAN: Sumbang saran:
 Senaraikan peranti yang anda ada di rumah. Persediaan Guru:
Menghuraikan kepentingan  Nyatakan kegunaan peranti tersebut. Guru perlu mencari maklumat
penggunaan peranti secara tentang kesan penggunaan
berhemah peranti terhadap kanak-kanak
dan cara menggunakan
SOSIOEMOSI: CONTOH PERANTI CONTOH KEGUNAAN PERANTI peranti secara berhemah.

Menzahirkan perasaan mengawal Telefon pintar : membuat dan menerima QR Code
emosi kesan daripada penggunaan panggilan telefon, hantar pesanan, rakaman
gajet yang keterlaluan gambar dan video, mengimbas maklumat. Lapan langkah mengawal kanak-kanak
dan gajet.
TINDAKAN Komputer riba : mencari maklumat, memasuk-
kan data, menaip maklumat, menghantar e- https://www.bidadari.my/kanak-kanak-
Mengehadkan penggunaan gajet mel, berhubung dengan rangkaian internet dan-gajet-8-langkah-mengawal/
dalam kehidupan dan intranet.

21

AKTIVITI 1 Tugasan kumpulan 1: Nyatakan hak anda untuk AKTIVITI 2 Tugasan berkumpulan: Bincangkan tanggungjawab
menggunakan peranti dan jelaskan kepentingan
anda untuk mengunakan peranti secara berhemah.
penggunaannya.
Catatkan dapatan perbincangan sebagai aku janji anda kepada diri anda
Tugasan kumpulan 2: Nyatakan dan huraikan sebab dan akibat penggunaan
sendiri.
peranti yang keterlaluan.

Penggunaan peranti Penggunaan peranti secara berhemah Hadkan masa Gunakan hanya untuk tujuan pembelajaran Layari laman
penggunaan dan komunikasi yang perlu dan penting. sesawang yang
Mengakses Maklumat yang luas, peranti dan mengandungi
maklumat berguna dan manfaatkan masa Apakah cara bahan yang
berfaedah dengan untuk saya sesuai. Rujuk
penggunaan yang gunakan peranti ibu bapa untuk
Alat komunikasi Penggunaan Berhubung dengan betul. dengan betul? laman
peranti secara lebih mudah, cepat, sesawang yang
Medium pantas dan pelbagai Tentukan baru ditemui.
pembelajaran berhemah peraturan
cara penggunaan
berkesan peranti dan akur Elakkan menggunakan
Terdapat banyak dengan peraturan peranti semasa makan
bahan menarik yang tersebut. atau pada masa santai

membantu AKU JANJI dengan keliuarga.
pembelajaran
Urusan perbankan
Menjimatkan masa
Sebab dan Akibat Penggunaan Peranti dan pengurusan Anda berhak menggunakan peranti untuk menikmati
yang Keterlaluan kewangan yang cekap kemudahan dunia teknologi maklumat. Namun demikian,
anda juga bertanggungjawab memastikan diri anda
daripada kesan buruk akibat penggunaan yang tidak
terkawal.

Guna tanpa Layari laman AKTIVITI 3 Anda telah mengetahui kepentingan peranti dan
kawalan masa sesawang menyedari kesan penggunaan peranti jika tidak
yang tidak
Kurang sesuai digunakan secara berhemah. Fikirkan cara untuk
tumpuan
Emosi terganggu menyebarkan kesedaran tersebut kepada semua murid
pada dan terkesan
pelajaran dengan perkara di sekolah anda.
negatif
Tidak Cadangan:
berdisiplin i. Bina satu poster menggunakan aplikasi yang anda tahu.
Tidak boleh mengawal ii. Tajuk poster anda ialah: Mengehadkan penggunaan gajet
penggunaan, leka, menjejaskan
kesihatan mata dan badan dalam kehidupan.
iii.Sebarkan di dalam media sosial sekolah selama dua minggu

dan dapatkan respons daripada rakan-rakan dan guru.

22

Penilaian  Pentaksiran bilik darjah dilakukan secara lisan dan pemerhatian dalam semua aktiviti.

GLOSARI:
 Peranti: Alat atau perkakas yang berfungsi memasukkan data atau maklumat serta memaparkan

maklumat tersebut dengan pelbagai cara.
 Mania: Sebarang bentuk gangguan mental yang dicirikan dengan kelakuan yang tidak terkawal
 Berhemah: Perbuatan yang baik dan wajar dilakukan.

Rumusan

Pembelajaran menggunakan kemudahan peranti Kebergantungan penggunaan peranti boleh mengganggu
boleh membantu pembelajaran. fokus pembelajaran di dalam kelas.

Peranti membolehkan kita berhubung dengan Keasyikan melayan media komunikasi akan menyebabkan
keluarga dan rakan tanpa had masa dan tempat. jarak anda dengan ahli keluarga yang dekat menjadi jauh.

Penggunaan peranti membolehkan anda meneroka banyak Penggunaan yang terlalu kerap dan tanpa kawalan akan
perkara baharu dengan mudah dan cepat. menyebabkan gangguan tidur dan kesihatan mata.

Terdapat banyak jenis permainan menarik yang boleh merangsang Kekerapan penggunaan akan menyebabkan anda sukar
dan mencabar pemikiran. berinteraksi dengan orang lain dan kehilangan minat untuk
aktiviti luar seperti bersukan.

Info Sivik :-
Kanak-kanak berhak menggunakan dan menikmati kemudahan peranti kerana mempunyai pelbagai perisian interaktif yang berwarna-
warni dan menarik, memudahkan pencarian maklumat dan menyeronokkan pembelajaran.
Namun begitu, kita bertanggungjawab untuk memastikan penggunaan peranti secara berhemah agar terhindar daripada implikasi
negatif seperti gangguan kesihatan terutama mata dan fokus terhadap pembelajaran. Kita perlu mempunyai garis panduan penggunaan
untuk mengehadkan penggunaan peranti untuk memastikan tanggungjawab itu terlaksana.

23

MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Tepati Janji dan Masa 1
BAHASA
Jam
MELAYU PENGENALAN
NOTA GURU
Tahun 6 Untuk menjadi seorang individu yang bertanggungjawab, sikap menepati Nota Rujukan :
janji dan masa merupakan amalan penting yang harus dipraktikkan dalam 1. Kepentingan Pengurusan Masa
Nilai Teras: kehidupan seharian. Menepati masa bermaksud melakukan sesuatu kerja
Bertanggungjawab tepat pada waktu yang telah ditetapkan manakala menepati janji 2. Peranan Remaja dalam
Konteks: bermaksud melakukan perkara yang telah dijanjikan kepada diri dan Masyarakat :
Masyarakat orang lain. Menepati janji dan masa melatih individu mendisiplinkan diri http:www.myhealth. gov.my/teens-
sekali gus memelihara hubungan baik dengan ahli keluarga dan role-in -community/
masyarakat. Sikap ini bukan sahaja dapat mempamerkan diri sebagai Persediaan Guru :
individu yang bertanggungjawab malah merupakan kunci terbinanya Mencari maklumat berkaitan
kepercayaan orang lain dalam sesuatu hubungan. dengan cara untuk menepati janji
dan masa daripada pelbagai
LITERASI SIVIK : sumber.

PENGETAHUAN :

Menghuraikan kepentingan Sembang Santai
menepati janji dan masa kepada
diri sendiri dan orang lain. Murid-murid bersembang
tentang perkara-perkara
SOSIOEMOSI : yang dijanjikan kepada diri
Mengekspresikan perasaan sendiri, ibu bapa, guru dan
berkaitan menepati janji dan rakan-rakan untuk mencapai
masa. keputusan UPSR yang
cemerlang dan membuat
TINDAKAN senarai semak ringkas
Mengikut peraturan dan undang-
undang masing-masing.

24

AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

i) Murid-murid berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan janji Murid dalam kumpulan membuat buku kecil Zen Book dengan
mereka terhadap diri, ibu bapa, guru dan masyarakat dengan mengisi menggunakan sekeping kertas bersaiz A4.
lembaran petak yang disediakan.

MENEPATI DIRI IBU BAPA GURU MASYARAKAT
JANJI Menjaga
Belajar Berusaha Memberikan
AKIBAT bersungguh- untuk tumpuan kebersihan
TIDAK taman
MENEPATI sungguh mendapat 6A semasa guru
JANJI & dalam UPSR mengajar permainan
MASA
Keharmonian TULIS DAN BUAT
MENEPATI masyarakat
MASA Gagal Gagal
menguasai terjejas
Ketinggalan memperoleh ilmu yang MUKA SURAT 1 MUKA SURAT 2 MUKA SURAT 3
disampaikan Menepati waktu
dalam pelajaran keputusan yang majlis yang JANJI KEPADA DIRI
ditetapkan CATATAN :
cemerlang

Datang awal Menunaikan Menyiapkan JANJI KEPADA GURU JANJI KEPADA
ke sekolah ibadat lembaran kerja CATATAN : MASYARAKAT

mengikut CATATAN :
agama masing-

masing

ii) Murid-murid membuat pembentangan kumpulan tentang kepent- AKTIVITI 3

ingan menepati janji dan masa kepada diri sendiri dan orang lain 1. Murid-murid berbincang dalam kumpulan TIP :
untuk menghasilkan poster AKU JANJI
dengan merujuk jadual di atas. yang mengandungi janji kepada diri, ibu Anda
bapa, guru dan masyarakat. digalakkan men-
INFO : Menepati janji merupakan tanggunjawab yang gendalikan sesi
mesti ditunaikan. Sifat ini salah satu sifat terpuji yang 2. Lafazkan bersama-sama dalam sesi
menunjukkan keluhuran budi manusia sekali gus menjadi pembentangan. aktiviti secara
hiasan peribadi yang menjadikan seseorang itu berjaya. simulasi
Menepati janji membuatkan seseorang itu akan dipercayai
oleh orang lain serta dapat menjalin hubungan yang erat dan melafazkan ikrar.
harmonis dengan orang lain.

25

Penilaian

Penilaian berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh kumpulan bagi memastikan
murid memahami tanggungjawab terhadap diri dan masyarakat.

Rumusan

 Seorang murid yang cemerlang  Sebagai murid yang berjati diri
perlu menepati janji untuk belajar unggul, Rukun Negara menjadi
pada waktu yang telah ditetapkan. prinsip yang perlu dipatuhi demi
kemajuan nusa dan bangsa.
 Amalan menepati janji dan masa
melatih murid menjadi seorang yang
berdisiplin.

Info Sivik
Hak:
Setiap individu berhak untuk dipercayai. Kepercayaan itu akan wujud apabila
seseorang itu menepati janji.

Tanggungjawab :
Setiap individu bertanggungjawab untuk menepati janji dan masa. Sebagai
murid, sikap menepati janji dapat membantu mereka untuk menentukan azam
dalam hidup dan seterusnya mencapai cita-cita pada masa hadapan.

26

MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Berterima Kasih 1
BAHASA
MELAYU PENGENALAN Jam

Tahun 4 Terima kasih bermaksud pernyataan penghargaan atas pemberian atau NOTA GURU
pertolongan yang telah diperoleh atau mengucapkan syukur. Ucapan
Nilai Teras: terima kasih mampu memberikan kesan positif kepada individu yang Nota Rujukan:
Kegembiraan saling berterima kasih. Kesan ini dizahirkan melalui mimik muka yang
Konteks: gembira dan ceria serta dilafazkan dengan nada dan intonasi yang 1. https://www.youtube.com/
Masyarakat menyenangkan. Paling penting, ucapan terima kasih mewujudkan watch?v=rVUAcxH6osk
suasana yang harmonis dan menggembirakan.
2. https://id.wikihow.com/
LITERASI SIVIK: Sumbang saran tentang ucapan terima kasih dalam pelbagai bahasa. Berterima-Kasih-pada-
PENGETAHUAN: Seseorang
Mengenal pasti cara berterima kasih ►Bahasa Melayu ►Bahasa Tamil ►Bahasa Jepun
melalui perbuatan dan pengucapan Persediaan Guru:
►Bahasa Cina ►Bahasa Korea ►dan lain-lain Guru mencari maklumat ten-
SOSIOEMOSI: tang pengucapan terima kasih
Menghargai apa yang dilakukan oleh Sumbang saran tentang sebab kita perlu mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa dan
orang lain ► selepas menerima pertolongan cara-cara menyampaikan
► selepas menerima hadiah ucapan terima kasih secara
TINDAKAN ► selepas menerima pujian bertatasusila.
Menzahirkan ucapan terima kasih
melalui perbuatan dan pengucapan Info Sivik :- QR Code
Ucapan terima kasih merapatkan
ikatan silaturrahim sesama manusia Mahalnya ucapan terima kasih.
apabila jasa dan khidmat dihargai dan (Mstar.com.my)
diiktiraf. Hak kita untuk menerima
penghargaan dalam apa jua bentuk atas
perbuatan baik yang dilakukan. Kita
bertanggungjawab untuk
mengamalkan ucapan terima kasih
sebagai menghargai pertolongan atau
pemberian orang lain.

27

AKTIVITI 1 Tugasan berkumpulan: Terima kasih boleh AKTIVITI 2
disampaikan melalui pelbagai cara iaitu secara
Fikirkan tiga perkara yang menggembirakan
perbuatan atau pengucapan. Kenal pasti cara anda minggu ini. Catatkan perkara tersebut
dan jelaskan cara anda mengucapkan terima kasih atas
memberikan tanda terima kasih berdasarkan situasi berikut. kegembiraan tersebut.

Terima kasih atas keprihatinan tuan dan puan. Saya telah membantu ibu membuat kek kegemaran
keluarga. Itu adalah tanda terima kasih saya kepada ibu
Terima kasih kerana memberikan laluan kepada kerana menyayangi saya dan keluarga.
saya.

Terima kasih. Sila datang lagi ke kedai kami. Saya terserempak dengan pekerja yang mengutip
sampah di kawasan perumahan saya. Saya sempat
Terima kasih atas bantuan Yang Berhormat mengucapkan terima kasih kepadanya. Ibu memuji
kepada kami. tindakan saya itu.

Menganggukkan kepala dan memberikan Saya menerima markah ujian bulanan yang bagus. Saya
mengucapkan terima kasih kepada guru saya dan berjanji
Mengangkat tangan sebagai tanda terima kasih. akan sentiasa belajar bersungguh-sungguh.

Bercakap dengan sopan dan memberi AKTIVITI 3

Bercakap dengan sopan dan memberi Taman perumahan anda telah menerima kemudahan riadah yang baharu
dan selesa atas usaha Jawatankuasa Persatuan Penduduk taman
Menggunakan kemudahan yang diberi dengan perumahan anda. Anda berpendapat, adalah wajar untuk mengucapkan
sebaiknya dan mengelakkan perbuatan tidak terima kasih kepada jawatankuasa tersebut kerana berjaya mendapatkan
bertanggungjawab. kemudahan yang dinanti-nantikan oleh semua penduduk. Zahirkan ucapan
Anda berhak menzahirkan ucapan terima kasih dalam pelbagai bentuk terima kasih anda kepada pihak Jawatankuasa Penduduk melalui e-mel.
dan cara. Tunaikan tanggungjawab anda dengan menggunakan cara
dan saluran yang betul untuk menyampaikan rasa syukur dan E-mel: [email protected]
penghargaan agar semua pihak rasa gembira dan puas hati.
Terima kasih kerana menunaikan hak kami mendapat kemudahan riadah.
Kami akan bertanggungjawab menjaga kemudahan ini dengan
menggunakannya secara berhemah.

28

Penilaian Penilaian adalah berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan bagi memastikan murid
kepentingan, cara menyampaikan penghargaan dan menunjukkan rasa keikhlasan semasa mengucapkan terima
kasih.

Rumusan Terima kasih adalah lambang penghargaan
untuk menghargai apa yang dilakukan oleh
orang lain kepada kita.

Terima kasih boleh dizahirkan dalam pelbagai cara Ucapan terima kasih adalah lambang sahsiah
sama ada ucapan, atau tingkah laku. keperibadian diri seseorang. Walaupun
ucapan itu mudah tetapi sukar dilakukan
Setiap insan berhak menerima penghargaan oleh sebahagian individu.
atas kebaikan yang telah dilakukan.
Ucapan ini ringkas tetapi boleh membawa
kegembiraan kepada orang lain.

Info Sivik

HAK: Setiap manusia mempunyai hak untuk menerima pengiktirafan atau penghargaan atas setiap perbuatan baik yang telah
dilakukan. Ucapan terima kasih juga merupakan salah satu penghargaan yang berupaya membuatkan seseorang rasa
dihargai dan gembira.
TANGGUNGJAWAB: Kita mempunyai pelbagai alasan untuk mengucapkan “terima kasih”. Anda mungkin mengucapkan
terima kasih kepada seseorang atas bantuan yang diberikan, menerima hadiah atau membuat sesuatu perkara yang baik
dalam hidup anda. Walau apa-apa pun alasan berterima kasih, tanggungjawab kita ialah kita mengucapkan ucapan itu
dengan ikhlas dan menjadikan ucapan itu sebagai amalan dalam kehidupan, keluarga dan kawan-kawan.

29

MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Interaksi Sihat antara Rakan, Keluarga 1
BAHASA dan Masyarakat
MELAYU Jam

Tahun 6 PENGENALAN NOTA GURU
Nota Rujukan:
Nilai Teras: Komunikasi dapat ditakrifkan sebagai satu proses perpindahan maklumat,
perasaan, idea, dan fikiran seseorang individu kepada individu atau 1. Bank Idea Belia : http://
Kegembiraan sekumpulan individu yang lain. Hubungan seseorang individu didasari oleh www.kbs.gov.my/
komunikasi yang baik dan berkesan. Melalui komunikasi, kita dapat
Konteks: memahami diri kita sendiri dan diri orang lain. Komunikasi yang baik juga
dapat memberikan kepuasan kepada diri sendiri dan juga mendatangkan
Sekolah kegembiraan kepada orang lain.

LITERASI SIVIK : Simulasi Perbualan : 2. Portal MyHealth : http://
www.myhealth.gov.my/
PENGETAHUAN : Murid-murid memilih kad peranan dan kad situasi untuk menjalankan panduan-hubungan-
dialog secara spontan berdasarkan peranan pada kad yang dipilih : keluarga-a-adik-beradik/
Mengaplikasikan kemahiran
rundingan antara rakan, Ali Bapa Ibu Abang Persediaan Guru:
keluarga dan masyarakat. pasar hospital taman rumah
Mencari maklumat berkaitan
SOSIOEMOSI : dengan komunikasi dan
interaksi murid daripada pel-
Menghayati dan mengekspresi- bagai sumber.
kan perasaan berkaitan dengan
adab berkomunikasi

TINDAKAN

Berkomunikasi dengan
berkesan dan beradab

30

AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

i) Setiap wakil kumpulan diminta mengambil kad tugasan. Murid-murid Murid-murid berbincang dalam kumpulan untuk menyenaraikan adab-
berbincang dalam kumpulan dan mencatat tindakan penyelesaian. adab berkomunikasi dengan orang lain.

Rakan anda mengalami masalah kesihatan Tulis dan simulasikan Mendahulukan Senyum dan Memberikan
dan memerlukan bantuan. Anda berunding pemberian mengelakkan perhatian
dengannya cara untuk mendapatkan rawatan komunikasi yang salam sepenuhnya
bermasam
Anda diminta merancang keceriaan bilik darjah bersesuaian dengan muka ketika
dengan rakan-rakan. Anda berunding dengan situasi yang dipilih. berkomunikasi
rakan-rakan untuk menceriakan kelas
Ketawa secara Mengucapkan Renungan :
Rakan anda kerap tidak hadir ke sekolah dan sederhana perkara-perkara Murid menyatakan
memerlukan sokongan anda. Anda berunding perasaan setelah
dengannya tentang kepentingan hadir ke sekolah. yang baik berkomunikasi
dengan rakan
Guru meminta anda memberikan penjelasan tentang mengikut adab-adab
kelewatan menghantar tugasan. Anda berunding yang dibincangkan.
dengan guru untuk menjelaskan sebab kelewatan
TIP :
ii) Murid-murid membuat pembentangan kumpulan di stesen masing- AKTIVITI 3 Bintang
masing. Bicara Simulasi
Iii) Guru menerangkan bahawa cara berinteraksi dengan orang lain berkomunikasi dapat
adalah penting. Kita bertanggungjawab menggunakan cara Murid-murid menjalankan aktiviti dijalankan secara
komunikasi yang baik agar kita dan juga orang lain melalui kehidupan Sudut Pidato berkaitan dengan perbincangan
yang tenang dan bahagia. komunikasi berkesan dan beradab. Socrates
Murid-murid diberi lencana bintang (perbincangan
INFO setelah selesai menyampaikan berdasarkan satu
Antara adab berkomunikasi yang perlu diamalkan oleh murid-murid pengucapan umum mereka. topik)
adalah seperti mendahulukan pemberian salam, selalu tersenyum,
mengelakkan bermasam muka, memberikan perhatian sepenuhnya
ketika berkomunikasi, ketawa secara sederhana dan mengucapkan
perkara-perkara yang baik. Kita bertanggungjawab mengamalkan
adab berkomunikasi agar dapat membina hubungan yang baik
dengan semua orang.

31

Penilaian

Penilaian berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh kumpulan bagi memastikan murid berupaya
untuk berkomunikasi dengan berkesan dan beradab.

Rumusan

 Aktiviti berkomunikasi membolehkan mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh
penerima.

 Perkongsian maklumat dengan rakan akan berlaku semasa berkomunikasi.
 Aktiviti berkomunikasi dapat memudahkan penyelesaian sesuatu masalah.
 Aktiviti berkomunikasi mengelakkan konflik antara rakan, keluarga dan masyarakat

Info Sivik
Hak:
Individu bebas memberikan pendapat dan menjalinkan silaturahim yang baik sesama rakan.

Tanggungjawab:
Setiap individu bertanggungjawab untuk menjaga adab dalam pertuturan semasa berkomunikasi.

32

MODUL EXEMPLAR
BAHASA INGGERISSUBJECT TOPIC Time

ENGLISH NATIONAL PRINCIPLES 1

Year 4 hour

Core Value: Introduction TEACHER’S NOTE
Love
Context Rukun Negara or the National Principles was declared on August 31, 1970 in Learning Standard:
Country conjunction with the 13th Independence Day celebration. The purpose behind 1.2.4, 2.2.2
the formulation of the National Principles was to form strong and lasting unity Reference Notes:
among the different races in Malaysia. The principles are clearly the key Pictures
ingredients for harmony and unity hence ensuring success and stability.

Civic Literacy: Pre Lesson Teacher Readiness
Surf the Internet, look for
KNOWLEDGE In groups, pupils rearrange strips of jumbled up pictures
State the National Principles in order to National Principles.
maintain the sovereignty of the country. QR Code

SOCIOEMOTIONAL
Express pride when applying the
National Principles for the prosperity of
the country.

ACTION
Apply the National Principles in daily life.

35

ACTIVITY 1 ACTIVITY 2

Teacher shows a video to the pupils. Teacher asks pupils to fill in the CHECKLIST—I DID IT!
blanks with the correct National Principles. Teacher reads out the following statements. Pupils stand in a row
and take a step forward if they perform following actions. Pupils
_______________________________ ________________________________ congratulate one another at the end of the game.
• I stand at attention when singing the national anthem.
_______________________________________ _____________________________________ • I pray everyday.
• I say thank you when helped.
• I do not litter.
• I queue up to buy food.
• I do not copy during exams.
• I respect my king.
• I celebrate Malaysia Day.
• I wear my traditional costume.
• I help my friends.

________________________________

36

ACTIVITY 3 Assessment

Teacher distributes a piece of paper to each pupil. Pupils trace Pupils can be assessed through their level of
their hands on the paper and write down the National Principles on participation. Each pupil must participate at least
each finger. Teacher appoints a pupil to stand in front of the once.
class to lead the pledge.
Summary
We, the people of Malaysia, pledge our united ef-
forts to attain these ends, guided by these princi- Pupils should:
ples  state the National Principles.
• Belief in God  apply the National Principles in daily life.
• Loyalty to King and Country
• Supremacy of the Constitution Civic Information
• The Rule of Law Right:
• Good Behaviour and Morality I have the right to practise the National Principles.
Responsibility:
I must apply the National Principles in my daily life.

37

SUBJECT TOPIC Masa:

ENGLISH HEALTH IS WEALTH 1

Year 6 INTRODUCTION Hour

Core Value: Regular exercise is good for the body and is also one of the most effective TEACHER NOTES
Love ways to improve your physical and mental health. Regular exercise Skills:
Context: reduces depression, relieves stress, improves memory, helps to sleep 1.1.3, 2.2.2(b)
Oneself better and boosts the energy.
Reference notes:
CIVIC LITERACY: Internet, Ministry of Health
portal, World health
KNOWLEDGE: organization website,
Magazines.
Explain the importance of maintaining Teacher Readiness:
physical activities for mental and emo-
tional health. Look for information related to
personal hygiene, various
forms of exercises and mental
health from various sources.

SOCIOEMOTIONAL:
Share one’s feelings about intake of
healthy food to upkeep physical fitness.

ACTION
Exercise to stay physically healthy

38


Click to View FlipBook Version