The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Perancangan Strategik SK Bukit Rambai 2016-2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Komputer Makmal, 2018-12-23 19:38:47

PS_SKBR_G2v2

Perancangan Strategik SK Bukit Rambai 2016-2020

ISI KAND

PERKARA
BAB 1

Sekapur Sirih
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi, Misi

BAB 2

JawatanKuasa Induk Perancangan Strategik S
JawatanKuasa Kerja Perancangan Strategik S
Senarai Tugas JawatanKuasa
Pelan Kerja Pembinaan Perancangan Strategi

BAB 3

Sejarah Sekolah
Profil Sekolah
Logo Sekolah
Lagu Sekolah
Matlamat, Objektif, Motto, Piagam Pelanggan
Carta Organisasi Sekolah
Carta Organisasi Unit Kurikulum
Carta Organisasi Unit Hal Ehwal Murid

DUNGAN

Sekolah HALAMAN
Sekolah
ik Sekolah 1
2
n 3
4
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16
18
19
20

PERKARA

Carta Organisasi Kokurikulum
Kemudahan Sekolah
JawatanKuasa PIBG

BAB 4

Analisis SWOC

BAB 5

Kerangka Perancangan Strategik

BAB 6

Perincian Perancangan Strategik

BAB 7

Penutup

HALAMAN

21
22
23
24
24
33
34
37
38
60
61

BA

AB 1

SEKAP

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarak
Saya bersyukur kehadrat Allah SWT kera
Perancangan Strategik bagi tahun 2017-20
atas usaha gigih untuk menyediakan da
matlamat untuk merealisasikan visi dan
memperkembangkan lagi potensi individu s
dan harmonis dari segi jasmani, emosi, roh
yang sedia dilaksanakan oleh sekola
Pendidikan(PIPP) 2006-2010, Bidang Kebe
Malaysia(PPPM) 2013-2025 serta merealisa
ini, seluruh warga pendidik di sekolah ini mestilah melaksanakan
Pengurus dan kepimpinan di semua peringkat memainkan peranan
tindakan hendaklah diikuti dengan pemantauan, penilaian dan pe
mempunyai iltizam yang tinggi untuk merealisasikan Perancanga
menghadapi segala cabaran yang mendatang dengan cara yang b
Saya berasa amat yakin bahawa mutu penyampaian perkhidmatan
azam dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjaw

PN SIAH BT KECHUT
Guru Besar,
SK Bukit Rambai, Melaka

SK BUKIT RAMBAI |2

PUR SIRIH

katuh dan Salam Sejahtera
ana dengan limpah kurniaNya SK Bukit Rambai berjaya menerbitkan
020. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat
an menerbitkan perancangan ini. Perancangan Strategik mempunyai
misi sekolah selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah
secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
hani dan intelek. Matlamat ini merupakan amanah dan tanggungjawab
ah demi meneruskan kesinambungan Pelan Induk Pembangunan
erhasilan Utama Negara(NKRA) dan Pelan Pembangunan Pendidikan
asikan Melaka Negeri Maju Fasa II. Bagi memastikan kejayaan matlamat
n dan menghayati kandungan Perancangan Strategik sebaik mungkin.
utama bagi menterjemahkannya dalam bentuk tindakan. Segala bentuk
enambahbaikan yang berterusan. Justeru, seluruh warga sekolah mesti
an Strategik dan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik serta
bijaksana.
sekolah mampu dipertingkatkan jika semua warga sekolah ini mempunyai
wab yang diamanahkan.

FALSAFAH PENDID

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha ber
individu secara menyeluruh dan bersepadu unt
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasa

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Mala
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berke

sumbangan terhadap keharmonian d

V

Pendidikan Berkualiti Insa

M

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berk
Memenu

SK BUKIT RAMBAI |3

DIKAN KEBANGSAAN

rterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
tuk menjadikan insan seimbang dan harmonis dari
arkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
aysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan
eupayaan mencapai kesejahteraan serta memberi
dan kemakmuran masyarakat dan negara.

VISI

an Terdidik Negara Sejahtera

MISI

kualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
uhi Aspirasi Negara

BA

AB 2

JAWATAN KUASA INDUK PERAN

PENG
SIAH BT

Guru

TIMBALAN
SITI RAFIAH

GPK Pen

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PE
FATIMAH BT IBRAHIM MOHAMA
GPK Hal Ehwal Murid
SAN
GPK Kok

SETIA
NOR WAHID

KURIKULUM PEN. SET
HAL EHWAL MURID SITI NORWA
KOKURIKULUM
KEWANGAN FATH
PENGURUSAN PEJABAT
KEMUDAHAN FIZIKAL AHLI JAWA
SUMBER MANUSIA
PERHUBUNGAN LUAR : NORLEHA
: ROZITA B
: RABIATUL
: ROZILAH
: ROZILAH
: NASRUN
: SITI RAHM

: NO

SK BUKIT RAMBAI |5

NCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

GERUSI
T KECHUT
u Besar

N PENGERUSI
BT MOKHDAR
ntadbiran

ENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
AD YUSRI B JAHARI B AHMAD
NGAT
kurikulum GPK PPKI

AUSAHA
DEY B ZAKARIA

TIAUSAHA
ANI BT HARIS
HILLAH

ATAN KUASA

A BT JURANI
BT MOHD ALI
L ADAWIYAH BT ABDUL RAHMAN

BT MOHAMED KASSIM
BT MOHAMED KASSIM
ALAWI B HUSSIN
MAH BT TALIB
OOR FADHLINA BT SAMAT

JAWATAN KUASA KERJA PERAN

PENG
SIAH BT

Guru

TIMBALAN
SITI RAFIAH

GPK Pen

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PE
FATIMAH BT IBRAHIM MOHAMA
GPK Hal Ehwal Murid
SAN
GPK Kok

SETIA
NOR WAHID

AJK KURIKULUM AJK HAL EHWAL MURID
NORLEHA BT JURANI ROZITA BT MOHD ALI
SITI HAJAR BT WAHID
NUR ZALEHA BT MAHADI

AJK PENGURUSAN PEJABAT AJK SUMBER MANUSIA
ROZILAH BT MOHAMED SITI RAHMAH BT TALIB
KASSIM

SK BUKIT RAMBAI |6

NCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

GERUSI
T KECHUT
u Besar

N PENGERUSI
BT MOKHDAR
ntadbiran

ENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
AD YUSRI B JAHARI B AHMAD
NGAT
kurikulum GPK PPKI

AUSAHA PEN. SETIAUSAHA
DEY B ZAKARIA SITI NORWANI BT HARIS

FATHILLAH

AJK KOKURIKULUM AJK KEWANGAN
RABIATUL ADAWIYAH BT ABDUL ROZILAH BT MOHAMED

RAHMAN KASSIM
SURIANTI BT MD ISA ROSMALINDA BT ISMAIL
MOHD HERMI B HAMZAH

AJK KEMUDAHAN FIZIKAL AJK PERHUBUNGAN
NURAZLINA BT LUAR
JAMALUDDIN
NOOR FADHLINA BT
NASRUN ALAWI B HUSSIN SAMAT

HASLIMAZNAH BT JIBIN
KHAIRUL AZHAR B
KHAIRI

SENARAI TUGAS

Bidang Tugas Jawatan Kuasa Induk Perancangan Strategi
1. Menetapkan hala tuju sekolah
2. Membentuk Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Ker
3. Memberi taklimat spesifikasi tugas kepada Jawatankuas
4. Memberi pendedahan dan taklimat mengenai perancan
5. Menyedia format pelan strategik sekolah.
6. Membuat pengauditan pelan strategik sekolah
7. Membuat semakan pelan strategik yang telah dirancang

Bidang Tugas Jawatan Kuasa Kerja Perancangan Strategi
1. Mengadakan perbincangan bagi membincangkan agiha
2. Mengadakan perbincangan secara sumbangsaran bagi
strategik bagi setiap bidang.
3. Menyediakan pelan strategik dan pelan taktikal mengiku

SK BUKIT RAMBAI |7

S JAWATAN KUASA

ik

rja Perancangan Strategik Sekolah
sa Kerja
ngan strategik.

g

ik
an tugas setiap bidang.
membincangkan analisis SWOT, strategi pelaksanaan dan isu

ut format yang telah ditetapkan.

PELAN KERJA PEMBINAAN PER

BIL AKTIVITI

1 Penubuhan jawatankuasa induk

2 Taklimat perancangan strategik sekolah kepada jawat

3 Agihan tugas kepada guru-guru jawatankuasa pelaksa

Fasa 1: Proses Perancangan
• Latar belakang sekolah
• Biodata Guru Besar
• Carta Organisasi sekolah

4 • Data guru dan staf sokongan
• Enrolmen murid
• Prestasi Akademik dan kokurikulum
• Kemudahan Fizikal
• Kejayaan sekolah

Fasa 2: Mendefinasikan Hala Tuju Sekolah

• Mengenalpasti mandat

5 • Menyemak pernyataan misi
• Menyemak pernyataan visi

• Menyemak pernyataan piagam pelanggan

• Menyemak pernyataan moto, slogan, logo

Fasa 3: Analisis Persekitaran

6 • Analisis persekitaran strategic
• Analisis SWOC

• Penyaringan hasil analisis persekitaran

SK BUKIT RAMBAI |8

RANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

atankuasa kerja TARIKH TINDAKAN
ana
28.11.2016 Guru Besar / GPK1
28.11.2016 Guru Besar / GPK1
28.11.2016 Guru Besar / GPK1 / JK Induk

29.11.2016 Jawatankuasa Induk
hingga Jawatankuasa Kerja
Jawatankuasa Pelaksana
01.12.2016

27.12.2016 Jawatankuasa Induk
hingga Jawatankuasa Kerja
Jawatankuasa Pelaksana
29.12.2016

27.12.2016 Jawatankuasa Induk
hingga Jawatankuasa Kerja
Jawatankuasa Pelaksana
29.12.2016

BIL AKTIVITI

Fasa 4: Isu, Matlamat, Objektif, KPI dan Sasaran

• Mengenalpasti dan memilih isu-isu strategik
7 • Membentuk matlamat startegik

• Membina objektif dan KPI
• Menetapkan sasaran

Fasa 5: Strategi

• Pembinaan strategi utama (menggunakan TOW
8 • Membuat penilaian ke atas strategi-strategi

• Pembinaan pelan taktikal (peringkat panitia ma
• Pembinaan pelan operasi (peringkat panitia ma

Fasa 6: Implementasi Strategi

• Melaksanakan strategi mengikut keutamaan (se
tempoh perancangan strategik)

9 • Melaksanakan pelan taktikal mengikut yang tela
dalam penjadualan.

• Melaksanakan pelan operasi berdasarkan peran

• Memberi maklum balas kemajuan berasaskan k
sasaran.

Fasa 7: Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan

10 • Penilaian prestasi hasil pelaksanaan strategi.
• Membuat penambahbaikan kepada proses, out

outcome.

TARIKH SK BUKIT RAMBAI |9

27.12.2016 TINDAKAN
hingga
Jawatankuasa Induk
29.12.2016 Jawatankuasa Kerja
Jawatankuasa Pelaksana

WS Matriks) 03.01.2017 Jawatankuasa Induk
hingga Jawatankuasa Kerja
ata pelajaran) Jawatankuasa Pelaksana
ata pelajaran) 08.01.2017

epanjang

ah ditetapkan Mulai 10.01.2017 Jawatankuasa Induk
Jawatankuasa Kerja
ncangan. Jawatankuasa Pelaksana
kepada KPI dan

tput dan 6 bulan sekali Jawatankuasa Induk
Jawatankuasa Kerja

Jawatankuasa Pelaksana

BA

AB 3

SEJARAH

Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai, Melaka mula dibina pada
Rambai. Bangunan sekolah pada ketika itu hanya diperbuat da
Batu 5, Batang Tiga Bukit Rambai dan kemudian pada awal ta
Kebangsaan Bukit Rambai ini terletak kira-kira 11 kilometer da

Tiga buah bangunan setingkat iaitu Blok Cengal, Jati da
di sesi pagi dan tahun tiga bagi sesi petang, manakala Blok J
menempatkan kelas pra sekolah, tahun 1 dan tahun 2.

Sesuai dengan peredaran dan kepesatan pembangunan
dari tahun ke setahun. Sehubungan itu, pada 31 Mac 1977 seb
YAB Ketua Menteri Melaka ketika itu Tuan Hj. Abdul Ghani bin
perpustakaan di tingkat dua, bilik guru dan bilik penyelia petan

Keselesaan dan kemudahan pembelajaran murid terus m
pemimpin masyarakat tempatan. Justeru dengan usaha gigih
Ghafar, Ahli Parlimen Batu Berendam telah meluluskan perun
termasuk sebuah surau.

Pada tahun 1990, SK Bukit Rambai terpaksa mengad
pertambahan bilangan murid. Hanya pada bulan Jun 1994, per
murid dan masalah persekolahan dua sesi.

Pertambahan dua bangunan iaitu satu unit bangunan d
(Blok Berlian). Di dalam bangunan Blok Merbau telah menempa

S K B U K I T R A M B A I | 11

H SEKOLAH

a awal tahun 1880an dengan nama asalnya Sekolah Melayu Bukit
aripada papan dan beratap rembia. Ketika itu sekolah ini terletak di
ahun 1920an ianya berpindah ke tapak yang ada sekarang. Sekolah
ari Bandar Melaka.

an Nyah telah dibina. Blok Cengal telah menempatkan kelas tahun 6
Jati pula menempatkan murid-murid tahun 4 dan 5. Blok Nyah pula

n di sekitar Bukit Rambai, penambahan bilangan murid amat ketara
buah lagi bangunan tambahan telah dibuka dengan rasminya oleh
n Ali. Bangunan dua tingkat (Blok Meranti) ini meliputi pejabat dan
ng di tingkat satu dan tujuh bilik darjah serta tandas.

mendapat perhatian dan pembelaan daripada pihak pentadbir dan
h kedua belah pihak maka pada tahun 1988 YB En. Tamirin bin Abd.
ntukan sejumlah RM45,000 untuk mendirikan bangunan tambahan

dakan dua sesi persekolahan kerana tidak mampu menampung
rtambahan bangunan telah beroperasi bagi mengatasi kepadatan

dua tingkat (Blok Merbau) dan satu unit lagi bangunan tiga tingkat
atkan bilik-bilik darjah dan bilik-bilik khas seperti perpustakaan, bilik

tayang, bilik sains, dewan, stor SPBT dan bilik rawatan. Banguna
guru, bilik gerakan dan bilik disiplin.

Pada tahun 2002, Program Pendidikan Khas Integrasi (
Program Pendidikan Khas Integrasi ini telah ditempatkan di Blo
telah dibina bersebelahan dengan Blok Meranti.

Pembinaan sebuah bangunan baru PraSekolah telah
bersebelahan dengan makmal komputer dengan kemudahan
PraSekolah telah diberi peruntukan tambahan di bawah NKRA
seramai 50 orang murid berumur antara 5 hingga 6 tahun berp
Pada tahun 2017, sebuah lagi bilik darjah PraSekolah telah dit
setempat. Kini PraSekolah beroperasi dengan 3 buah bilik
Pengurusan Murid.

Kini pada tahun 2017, SK Bukit Rambai telah berkembang
Sebuah bangunan 4 tingkat yang mempunyai 6 bilik darjah, ka
Pemulihan, bilik Sains, bilik J-QAF, bilik Kaunseling, bilik Seni dan

Sebuah lagi projek pembinaan bangunan kantin baru ya
pada tahun 2018. Bangunan ini dibina di kawasan padang se
disediakan kemudahan ruang makan murid, pentas terbuka, ru

Semoga Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai terus tegak berdiri
Rambai akan terus CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILA
Kebangsaan.

S K B U K I T R A M B A I | 12

an blok Berlian pula ditempatkan bilik-bilik khas seperti pejabat, bilik

(Bermasalah Pembelajaran) telah diwujudkan di SK Bukit Rambai.
ok Cengal sehingga kini. Pada 2004 pula, sebuah makmal komputer

dibina pada awal 2009. Bangunan Pra Sekolah baru ini terletak
n sebuah bilik darjah lengkap dengan peralatan. Pada tahun 2010,
A bagi menambah sebuah bilik darjah tambahan. Ini membolehkan
peluang mengikuti pembelajaran PraSekolah dalam tahun semasa.
tambah bagi menampung permintaan yang tinggi dari masyarakat

darjah dengan kekuatan 3 orang guru dan 3 orang Pembantu

g maju dengan prasarana pendidikan yang lebih selesa dan kondusif.
antin dan bilik-bilik khas seperti bilik Kemahiran Hidup, bilik SAL, bilik
n bilik muzik telah dibina pada tahun 2010.

ang kini dalam pembinaan sejak Disember 2016. Ianya dijangka siap
ekolah berhampiran bangunan 4 tingkat. Bangunan kantin baru ini,
uang makan guru, bilik masakan/sajian dan sebuah bilik stor.

membina identiti tersendiri dengan sokongan semua pihak. SK Bukit
ANG dipersada pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan

Nama PROFIL
Alamat Sekolah
Kod Sekolah : Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai
Gred Sekolah : KM 11, Bukit Rambai, 75250 Melaka.
No. Telefon : MBA 2023
No. Faks : Gred A
E-mail Sekolah : 06-3353137
: 06-3353137
: [email protected]

Bilangan Kelas Aliran Pe
Bilangan Kelas Pend. Kh
(Masalah Pembelajaran
Bilangan Kelas Pra-Seko
Bilangan Kelas Pend. Pe
Bilangan Guru
Bilangan Staf Sokongan

S K B U K I T R A M B A I | 13

L SEKOLAH

Guru Besar : Pn. Siah Bt Kechut

GPK Pentadbiran : Pn. Siti Rafiah Bt Mokhdar

GPK HEM : Pn. Fatimah Bt Ibrahim
GPK Kokurikulum : En. Mohamad Yusri B Sangat
GPK PPKI : En. Jahari B Ahmad

YDP PIBG : Datuk Dr. Hj Aziz B Ujang (DSM. BCM. BKT. PJK)
KP Tadbir : Pn. Rozilah Bt Mohamed Kassim

erdana : 37 kelas
has : 5 kelas
n)
olah : 3 kelas
emulihan: 1 kelas

: 81 orang
n : 11 orang

LOGO

Tanda kejayaan ses
MERAH
Keberanian murid-murid menghadapi apa jua
cabaran

HIJAU
Melambangkan kesuburan minda pelajar

S K B U K I T R A M B A I | 14

O SEKOLAH

OBOR
suatu aktiviti yang diceburi

PUTIH

Melambangkan hati nurani murid yang mula
bersekolah ibarat ‘kain putih’

KUNING
Tanda taat setia kepada Raja dan Negara

LAGU
Kami M
Berikrar T
Pada Guru
Yang Membimbi
Rajin, Usah
Coganka
Jadikanlah
Mencapai W
Pada Agama,
Kami Rela Ko
Hormatlah
Panduan

S K B U K I T R A M B A I | 15

U SEKOLAH
Murid SKBR
Taat dan Setia
u dan Ibubapa
ing, Mendidik Kami
ha dan Berjaya

ata Sekolah
h Amalan Kita
Wawasan Jaya
Nusa Juga Bangsa
orban Jiwa Raga
h Rukunegara
n Kita Semua

MATLAM

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersep
2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu
3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan k
4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua w

OBJEKT

1. Mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah.
2. Memajukan kegiatan kokurikulum.
3. Mengamalkan pengurusan sekolah berkualiti.
4. Menjadikan institusi pembelajaran yang kondusif.
5. Mengamalkan budaya ilmu, penyayang dan saling berm

MOTTO

Rajin, U

PIAGAM PELA

Kami komited memberikan perkhidmatan yang berkualiti ke
berikut:-
1. Mewujudkan perkhidmatan yang mesra, cekap dan dina
2. Melaksanakan program bagi perkembangan mental, em
3. Mewujudkan budaya ilmu yang kreatif lagi inovatif.
4. Menjadikan dedikasi, tanggungjawab, kreatif dan inovat
5. Melahirkan insan yang berilmu, berketrampilan, bertang
6. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.
7. Membentuk murid-murid mengikut acuan Malaysia, seim
8. Mewujudkan suasana masyarakat sekolah yang menjuru
9. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif untuk mend

S K B U K I T R A M B A I | 16

MAT SEKOLAH

padu.
u, berketrampilan dan sejahtera.
kemajuan negara.
warganegara Malaysia.

TIF SEKOLAH

muafakat.

O SEKOLAH

Usaha, Jaya

ANGGAN SEKOLAH

epada semua pelanggan dengan adil, cepat dan saksama seperti
amik.
mosi, fizikal, rohani dan bakat murid secara menyeluruh.
tif sebagai budaya kerja kami.
ggungjawab dan cinta negara.
mbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani.
us ke arah integrasi kaum dan hidup bantu-membantu.
dorong murid-murid menimba ilmu secara berkesan.

10. Melahirkan murid-murid yang berilmu, berdisiplin, bermo
kecemerlangan.

11. Memberi penekanan kepada ‘budaya membaca’ di kala

S K B U K I T R A M B A I | 17

oral serta berketrampilan dan sentiasa berusaha ke arah
angan murid-murid.

S K B U K I T R A M B A I | 18

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

GURU BESAR PIBG
SIAH BT KECHUT

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM GPK PPKI
SITI RAFIAH BT MOKHDAR FATIMAH BT IBRAHIM MOHAMAD YUSRI B SANGAT JAHARI B AHMAD

JK PENGGUBAL DASAR JK INDUK HEM JK INDUK KOKURIKULUM JK INDUK PPKI
JK PENGURUSAN JK PIBG JK BADAN BERUNIFORM
JK DISIPLIN JK KELAB & PERSATUAN
MAKLUMAT SEKOLAH JK PENGAWAS JK SUKAN & PERMAINAN
JK PEMBANGUNAN & JK BIMB & KAUNSELING JK RUMAH SUKAN
JK APDM JK PASUKAN SEKOLAH
PENGURUSAN SEKOLAH JK 3K JK UNIT-UNIT KHAS
JK LEMBAGA TATATERTIB JK SPBT
JK KEWANGAN SEKOLAH JK PENDAFTARAN/KECICIRAN
JK DATA/EMIS JK KEBAJIKAN
JK HRMIS JK KANTIN
JK PBPPP JK RMT
JK INSFRASTRUKTUR & ASET JK PPDa
JK LDP JK PAPAN KENYATAAN
JK SKPMg2 JK IKLIM & BUDAYA
JK DOKUMENTASI JK PERHUBUNGAN SEKOLAH
JK JADUAL WAKTU JK ORIENTASI T1
JK SIARAYA

JK INDUK KURIKULUM
JK PANITIA MATA PELAJARAN
JK ICT
JK VLE FROG
JK PRASEKOLAH
JK PUSAT SUMBER SEKOLAH
JK PERPUSTAKAAN/MEDIA/ BBB
JK SSQS
JK PEPERIKSAAN
JK LINUS2.0
JK PBD
JK MBMMBI
JK PAK 21
JK NILAM
JK PEMULIHAN KHAS
JK PROGRAM TRANSISI T1
JK PENINGKATAN UPSR
JK HARI KUALITI

PEKERJA AM STAF PENTADBIRAN PENGAWAL KESELAMATAN
ROZILAH BT M KASSIM

STAF SOKONGAN
PT PERKHIDMATAN
PEMBANTU OPERASI
PEMBANTU PENGURUSAN MURID

S K B U K I T R A M B A I | 19

CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM 2018

PENGERUSI
SIAH BT KECHUT

Guru Besar

TIMBALAN PENGERUSI
SITI RAFIAH BT MOKHDAR

GPK Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
FATIMAH BT IBRAHIM MOHAMAD YUSRI B JAHARI B AHMAD
GPK Hal Ehwal Murid
SANGAT GPK PPKI
GPK Kokurikulum

SETIAUSAHA
NORLEHA BT JURANI

PEN. SETIAUSAHA
SITI HAJAR BT WAHID

PANITIA MATA PELAJARAN UNIT-UNIT KHAS KURIKULUM

BAHASA MELAYU : NORZAMRI B SULAIMAN S/U PEP. : HAMIDAH BT YAAKOP
BAHASA INGGERIS : WONG NYOK NGO
MATEMATIK : SALEHIN B ABDUL RAHMAN S/U UPSR : MOHD LUTFI B MORAD
SAINS : HASLINDA BT OMAR
PEND. ISLAM/MORAL : MARZUKI B MOHSIN PBD : NOR WAHIDEY B ZAKARIA
PEND. JASMANI &
PEND. KESIHATAN : MOHD HERMI B HAMZAH PAK21 : HASLINDA BT OMAR
PEND. SENI VISUAL : AZIZAN B ABDULLAH
PEND. MUZIK : NOR SURIYANA BT SULAIMAN LINUS2.0 : NURULAIN BT DAUD
SEJARAH : ANNUAR B RASHID
RBT : NOR WAHIDEY B ZAKARIA VLE Frog : NUR ZALEHA BT MAHADI
TMK : AZRIMAN B SAHRIL
BAHASA ARAB : NAZURA BT ABDUL RAHMAN PEMULIHAN : NORZIAH BT SITAM

MBMMBI : NORLIN BT MAULUD

PSS : WAN NURAZIYAH BT WAN NOH

ICT : NOR SURIYANA BT SULAIMAN

MEDIA : M. ADLI MUHTADI B MAHMOOD

SSQS : NOR SURIYANA BT SULAIMAN

NILAM : NORAZIA BT ALI

PROGRAM UPSR: SALEHIN B ABDUL RAHMAN

TRANSISI T1 : NORLIN BT MAULUD

HARI KUALITI : SALWA BT MOHD KADIR

PRASEKOLAH : NORASYIKIN BT ABD SAMAD

PPKI : SITI ANITA BT MOHD DEWA

S K B U K I T R A M B A I | 20

CARTA ORGANISASI UNIT HEM 2018

PENGERUSI
SIAH BT KECHUT

Guru Besar

TIMBALAN PENGERUSI
FATIMAH BT IBRAHIM
GPK Hal Ehwal Murid

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
SITI RAFIAH BT MOKHDAR MOHAMAD YUSRI B JAHARI B AHMAD

GPK Pentadbiran SANGAT GPK PPKI
GPK Kokurikulum
DISIPLIN PEN. SETIAUSAHA
MOHD AZRI B FAUZI SETIAUSAHA NUR ZALEHA BT MAHADI
ROZITA BT MOHD ALI
APDM PIBG
NURAZLINA BT JAMALUDIN BIMBINGAN & KAUNSELING KHAIRUL AZHAR B KHAIRI
PENDAFTARAN/KECICIRAN SITI NORWANI BT HARIS
FATILLAH PERHUBUNGAN SEKOLAH
ROZITA BT MOHD ALI NOOR FADHLINA BT SAMAT
3K NOOR FADHLINA BT SAMAT
URUSAN SEK. MENENGAH
NORMALA BT CHE MOHAMED PENGAWAS SITI NORWANI BT HARIS
BANJIR/BENCANA AZHAR B MD SAAD
FATILLAH
AZIZAN B ABDULLAH KEBAJIKAN/BANTUAN IKLIM DAN BUDAYA
PPDa MELATI BT MUSTAPA NOOR FADHLINA BT SAMAT

MOHD SHAM B HAMID SPBT NAIK KELAS 2019
JULIAH BT MADON HAMIDAH BT YAAKOP

RMT ORIENTASI TAHUN 1
NURULHUDA BT MOHD SANI SITI NORWANI BT HARIS

KANTIN FATILLAH
ROZIDAH BT IDRIS

PAPAN KENYATAAN
M. ADLI MUHTADI B MAHMOOD

SK BUKIT RAMBAI| 21

CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2018

PENGERUSI
SIAH BT KECHUT

Guru Besar

TIMBALAN PENGERUSI
MOHAMAD YUSRI B SANGAT

GPK Kokurikulum

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
SITI RAFIAH BT MOKHDAR FATIMAH BT IBRAHIM JAHARI B AHMAD
GPK Hal Ehwal Murid
GPK Pentadbiran GPK PPKI

BENDAHARI KOKURIKULUM SETIAUSAHA SETIAUSAHA SUKAN
ROZIDAH BT IDRIS RABIATUL ADAWIYAH BT ABD RAHMAN MOHD HERMI B HAMZAH

PEN. SETIAUSAHA PEN. SETIAUSAHA SUKAN
SURIANTI BT MD ISA NOR WAHIDEY B ZAKARIA

KETUA UNIT KETUA UNIT KETUA UNIT KETUA UNIT
BADAN BERUNIFORM KELAB/PERSATUAN SUKAN/PERMAINAN RUMAH SUKAN
NASRUN ALAWI B HUSSIN NUR AMINAH BT JAAFAR MOHD SHAH RIZAN B AMZAH MOHD HERMI B HAMZAH

PENGAKAP B. MELAYU BADMINTON BIRU
ABDUL LATIF UMI HIDAYATI NAZURA MOHD AZRI

TKRS B. INGGERIS BOLA BALING HIJAU
MOHD SHAM NORLIN NORAZAM KHAIRUL AZHAR

PBSM MATEMATIK BOLA JARING KUNING
NIK HASNIDA SALWA SITI HAJAR BT ANUAR SALEHIN

PUTERI ISLAM P. ISLAM BOLA SEPAK MERAH
SITI HAJAR BT WAHID WAN ANISAH JUHAIDA NOR WAHIDEY MOHD SHAM

UNIT-UNIT KHAS SAINS & ALAM SEKITAR BALAPAN & PADANG KETUA UNIT
HASNARIAH WAN SHAZWANI NADIAH PASUKAN SEKOLAH
KOKU PRASEKOLAH MOHD HERMI B HAMZAH
SITI HAJAR CYBERKID & REKACIPTA RAGBI
KOKU PPKI NUR ZALEHA AZIZAN BOLA SEPAK
NOR WAHIDEY
RABIATUL ADAWIYAH KEBUDAYAAN & MUZIK SEPAK TAKRAW
PAJSK NOR SURIYANA AZRIMAN BOLA JARING
ROZITA NUR ZALEHA
SEGAK SEJARAH & SPBT
AMIRAH RAGBI
NOR WAHIDEY M. SAHIZAN
DATA KOKU KAUNSELING & KERJAYA
HASNARIAH NOOR FADHLINA BALAPAN & PADANG
M. SHAH RIZAN
1MURID 1SUKAN
KHAIRUL AZHAR BOLA BALING
KO-AKADEMIK HALIM

NURUL HUDA SEPAK TAKRAW
RINTIS E-LAPORAN AZRIMAN

NUR ZALEHA CHORAL SPEAKING
KHIDMAT MASYARAKAT SITI SAZMIRA

NORAZIA SAHIBBA/CATUR
SELENGGARA ALATAN NURAZLINA

MOHD LUTFI TAEKWANDO
LAWATAN AMRIN

SITI NORWANI

SK BUKIT RAMBAI| 22

KEMUDAHAN DI SEKOLAH

Pelbagai kemudahan asas telah disediakan bagi memberi pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan. Pihak sekolah juga sentiasa memastikan
kemudahan elektrik dan air diurus dengan baik dan kemudahan-kemudahan asas
yang lain sentiasa diselenggara dan dipantau agar mematuhi peraturan
keselamatan secara menyeluruh. Di antara kemudahan asas yang disediakan di
sekolah ini adalah seperti di jadual dibawah.

Jadual 1: Senarai Kemudahan Sekolah Bilangan

Bil Kemudahan 1
1
1 Pejabat 1
2 Bilik Guru Besar dan Penolong Kanan 1
3 Bilik Guru 36
4 Bilik Mesyuarat 1
5 Bilik Darjah 1
6 Bilik Bimbingan dan Kaunseling 1
7 Bilik Pemulihan 2
8 Bilik SPBT 2
9 Bilik Muzik 1
10 Makmal Sains 1
11 Bengkel Reka Bentuk & Teknologi 1
12 Pusat Sumber 1
13 Bilik Tayang -
14 Surau 1
15 Dewan 1
16 Kantin 1
17 Padang 1
18 Kedai Buku -
19 Setor PJK 2
20 Setor Perabot 4
21 Tandas Guru 1
22 Tandas Murid 1
23 Bilik Bahan Bantu Mengajar
24 Bilik jQaf

SK BUKIT RAMBAI| 23

AJK PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SESI 2016/2018

Mesyuarat Agung PIBG kali ke-40 telah diadakan pada hari Sabtu, 27 Februari
2016. Berikut ialah senarai Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2016/2018

Penasihat : Pn Siah Bt Kechut
Yang Dipertua : YB Dato’ Dr Hj Aziz B Ujang
Naib Yang Dipertua : En Samsudin B Johari
Setiausaha : En Khairul Azhar B Khairi
Pen. Setiausaha : Pn Wan Nuraziyah Bt Wan Noh
Bendahari : En Ariffin B Amir
AJK Ibu Bapa : Pn Rosnida Bt Abd Rahman
AJK Guru : Pn Nur Aminah Bt Jaffar
Juru Audit : En Azhar B Md Saad
En Salehin B Abdul Rahman@Aman

BA

AB 4

ANALI

BIDANG PENGURUSAN DA

KEKUATAN (STRENGTH)

S1 Visi dan misi

- mudah, jelas dan senang dihayati
- ada dipaparkan di sekolah
- maklumat visi dan misi telah dihebahkan
S2 Pentadbir yang berpengalaman dan selalu menghadiri
kursus pengurusan
S3 SPI, PKPA mencukupi untuk rujukan
S4 Pentadbir faham dan patuh kepada SPI, PKPA dan dasa
dasar KPM
S5 Mengadakan mesyuarat pengurusan
S6 Sentiasa membuat perancangan bersama GPK
S7 Membuat pemantauan dan post- mortem
S8 Ada membuat perkongsian maklumat

PELUANG (OPPORTUNITIES)

O 1 Bantuan kewangan dari PIBG dan Agensi luar
O2 Kawasan / Ruang yang boleh digunakan
O3 Pelbagai bahan bacaan di sekolah
O4 Pihak luar menganjurkan kursus-kursus kepimpinan
O5 Mendapat sokongan dan kerjasama untuk membuat

penambahbaikan

O6 Kursus-kursus anjuran pihak luar menepati keperluan
pengurusan

SK BUKIT RAMBAI| 24

ISIS SWOC

AN KEPIMPINAN ORGANISASI

KELEMAHAN (WEAKNESS)
W1 Visi dan misi tidak jelas serta tidak diperjelaskan
W2 Visi dan misi tidak dipamerkan di tempat-tempat
strategik
W3 SPI. PKPA tiada dalam simpanan sekolah (atau kurang)
W4 Kurang bilik darjah di sekolah
W5 Pentadbir dan staf kurang melaksanakan SKPMg2
terutama PdPc

ar- W6 Tiada pemantauan penggunaan bilik2 khas
W7 Kurang kemudahan / peralatan
W8 Kurang kerjasama antara warga sekolah

ANCAMAN / CABARAN (T/C)
T1 Campurtangan ibubapa terhadap pembinaan Visi dan
misi sekolah
T2 Ibubapa kurang menyokong dan kurang memahami
segala perancangan sekolah berdasarkan pekeliling KPM
T3 Tiada hubungan yang baik dengan Agensi luar
T4 Kursus2 anjuran pihak luar tidak menepati keperluan
pengurusan
T5 Peralatan yang dihantar tidak menepati keperluan

BIDANG

KEKUATAN (STRENGTH)
S1 100% guru terlatih
S2 25% guru berpengalaman lebih 10 thn
S3 2 orang Jurulatih Utama
S 4 Pencapaian semua subjek UPSR melebihi 75%
S5 Pengurusan panitia yang berkesan

PELUANG (OPPORTUNITIES)
O1 Sumbangan kewangan mencukupi untuk kelas
tambahan
O2 Sokongan padu dari PIBG
O3 Kerjasama ibubapa terhadap program sekolah baik


Click to View FlipBook Version