The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

DSKP KSSR MATEMATIK (Semakan 2017) Tahap I

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by niagaqaseh, 2019-12-06 09:06:32

DSKP KSSR MATEMATIK (Semakan 2017) Tahap I

DSKP KSSR MATEMATIK (Semakan 2017) Tahap I

Keywords: DSKP MAT

EDISI KHAS

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHAP IKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahap I

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

iii

Terbitan 2017
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii

KANDUNGAN v
vi
Rukun Negara ........................................................................................................................................................ vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ......................................................................................................................... ix
Definisi Kurikulum Kebangsaan ............................................................................................................................. 1
Kata Pengantar ...................................................................................................................................................... 2
Pendahuluan .......................................................................................................................................................... 2
Matlamat ................................................................................................................................................................ 3
Objektif ................................................................................................................................................................... 4
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah ................................................................................................... 14
Fokus ..................................................................................................................................................................... 15
Kemahiran Abad Ke-21 ......................................................................................................................................... 16
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .............................................................................................................................. 19
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................................. 22
Elemen Merentas Kurikulum .................................................................................................................................. 29
Pentaksiran Sekolah ..............................................................................................................................................
Organisasi Kandungan ..........................................................................................................................................

iii

Nombor dan Operasi T1 T2 T3
71 105
Nombor Bulat Hingga 10 000 ............................................................................................................................ 37 75 109
79 113
Operasi Asas .................................................................................................................................................... 41 83 119

Pecahan, Perpuluhan dan Peratus .................................................................................................................. 45 87 123
91 129
Wang ................................................................................................................................................................. 49 95 133

Sukatan dan Geometri 99 137

Masa dan Waktu ............................................................................................................................................... 53 141

Ukuran dan Sukatan ......................................................................................................................................... 57
Ruang …..………………………………………………………………………………………………………………... 61

Perkaitan dan Algebra

Koordinat ..........................................................................................................................................................

Statistik dan Kebarangkalian
Pengurusan Data .……………………………………………………………………………………………………… 65

iv
iii

iv

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ivii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

viiii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiiii

vii

KATA PENGANTAR dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang
dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan. akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk mengenal Kebangsaan.
pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, serta
membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi
mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

viiix

vii

KSSR MATEMATIK TAHAP I

PENDAHULUAN belakang dan keupayaan yang pelbagai. Penandaarasan kurikulum
Matematik telah dijalankan dengan negara yang berpencapaian tinggi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Matematik merupakan dalam pentaksiran peringkat antarabangsa bagi memastikan
mata pelajaran teras yang harus dilalui oleh semua murid yang kurikulum matematik di Malaysia relevan dan setanding dengan
mengikuti Sistem Pendidikan Kebangsaan. Setiap murid di Malaysia negara lain di dunia.
berpeluang melalui sekurang-kurangnya enam tahun pendidikan
asas di sekolah rendah dan lima tahun di sekolah menengah. Dalam usaha mengembangkan potensi dan profisiensi intelektual
Program matematik di peringkat sekolah menengah terbahagi individu dan pembinaan insan, matematik merupakan wadah terbaik
kepada tiga program iaitu Matematik di peringkat menengah rendah, kerana sifat tabiinya yang menggalakkan pemikiran mantik dan
Matematik di peringkat menengah atas dan Matematik Tambahan bersistem. Justeru, penggubalan kurikulum matematik, selain
juga di peringkat menengah atas. daripada berlandaskan kepada keperluan membangunkan negara,
juga mengambil kira faktor yang menyumbang kepada pembentukan
Pembelajaran Matematik menyediakan peluang untuk murid individu yang berpemikiran logik, kritis, analitis, kreatif dan innovatif.
melaksanakan tugasan yang menyeronokkan, bermakna, berguna Langkah ini selaras dengan keperluan menyediakan secukupnya
dan mencabar serta meningkatkan sifat ingin tahu untuk mempelajari pengetahuan dan kemahiran matematik bagi memastikan negara
sesuatu yang baharu. Pengalaman sedemikian meningkatkan minat mampu bersaing di peringkat global serta berupaya menghadapi
dan menjadi daya penggerak murid mempelajari matematik di luar cabaran abad ke-21. Latar belakang dan keupayaan murid yang
bilik darjah dan di peringkat pengajian yang lebih tinggi. pelbagai diberi perhatian khusus dalam menentukan pengetahuan
dan kemahiran yang dipelajari dalam mata pelajaran ini.
Kurikulum Matematik Sekolah Rendah diolah dan disusun semula
dengan mengambil kira kesinambungan yang berterusan ke
peringkat seterusnya. Langkah yang diambil adalah selaras dengan
keperluan untuk menyediakan pengetahuan, kemahiran dan nilai
dalam Matematik kepada murid yang mempunyai latar

1

KSSR MATEMATIK TAHAP I

MATLAMAT

KSSR Matematik bermatlamat membentuk individu yang berfikrah 4. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea
matematik iaitu membina pemahaman murid tentang konsep matematik, antara bidang matematik dengan bidang lain dan
nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea dengan kehidupan harian.
matematik yang mudah dan berketerampilan mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan 5. Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas
bertanggungjawab dalam kehidupan seharian dalam menyelesaikan serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.
masalah dan membuat keputusan, berlandaskan sikap dan nilai
agar berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian, selaras 6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk
dengan perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad ke- diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi
21. bagi menyelesaikan masalah.

OBJEKTIF 7. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif, inovatif,
menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam
KSSR Matematik bertujuan membolehkan murid mencapai objektif kehidupan harian.
berikut:
1. Membentuk fikrah matematik. 8. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea
2. Membentuk pemahaman dan mengaplikasi konsep dan matematik dan perkaitannya.

kemahiran matematik dalam pelbagai konteks. 9. Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
3. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, 10. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif

tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan
Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra serta mengaplikasi ilmu matematik.
Statistik dan Kebarangkalian.

2

KSSR MATEMATIK TAHAP I

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan
modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan
KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; keagamaan, berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Rajah 1. Kurikulum Matematik Sekolah Rendah digubal berdasarkan
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong enam tunjang kerangka KSSR.
antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran
kritis,

Rajah 1: Ke3rangka KSSR

KSSR MATEMATIK TAHAP I

FOKUS  Nombor dan Operasi
 Sukatan dan Geometri
KSSR Matematik berfokus kepada penguasaan pengetahuan, dan  Perkaitan dan Algebra
pemahaman bagi membolehkan murid mengaplikasikan konsep,  Statistik dan
prinsip dan proses matematik yang dipelajari.
Kebarangkalian
Penekanan kepada aspek perkembangan pemikiran murid secara  Matematik Diskret
matematik dibina dan dikembangkan melalui proses PdP di dalam
bilik darjah berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah,  Penyelesaian  Nilai matematik
komunikasi, penaakulan, perkaitan, membuat perwakilan dan
penggunaan teknologi dalam matematik. masalah  Sikap & nilai sejagat

Kerangka kurikulum Matematik sepertimana yang digambarkan  Penaakulan
dalam Rajah 2, merupakan asas penting kepada pelaksanaan
kurikulum Matematik di bilik darjah. Empat elemen penting yang  Berkomunikasi
menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah matematik
ialah: secara matematik
1. Bidang Pembelajaran.
2. Sikap dan Nilai.  Perwakilan
3. Kemahiran Matematik.
4. Proses Matematik.  Perkaitan  Kemahiran matematik

 Kemahiran menganalisis

 Kemahiran menyelesaikan masalah

 Kemahiran membuat penyelidikan

 Kemahiran berkomunikasi

 Kemahiran menggunakan teknologiRajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Rendah

4

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Fikrah Matematik Proses Matematik

Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) membawa Proses matematik yang menyokong pembelajaran matematik yang
pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam berkesan dan berfikrah adalah:
konteks pendidikan matematik, fikrah matematik merujuk kepada
kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui  Penyelesaian masalah;
sistem pendidikan matematik kebangsaan. Murid yang berfikrah  Penaakulan;
matematik ini merupakan murid yang berkeupayaan melakukan  Komunikasi secara matematik;
matematik dan memahami idea matematik serta mengaplikasikan  Perkaitan; dan
secara bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik  Perwakilan.
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai matematik. Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan perlu
dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum.

Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu yang kreatif Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam PdP
dan inovatif serta memenuhi keperluan abad ke-21 kerana matematik. Justeru, PdP perlu melibatkan kemahiran penyelesaian
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan
mampu berfikir dan menjana idea. kurikulum. Perkembangan kemahiran masalah perlu diberi
penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai
Bidang Pembelajaran masalah secara berkesan. Kemahiran ini melibatkan langkah-
langkah seperti berikut:
Kandungan matematik dirangkumkan mengikut lima bidang (i) Memahami dan mentafsirkan masalah.
pembelajaran iaitu: (ii) Merancang strategi penyelesaian.
1. Nombor dan Operasi. (iii) Melaksanakan strategi.
2. Sukatan dan Geometri. (iv) Menyemak jawapan.
3. Perkaitan dan Algebra.
4. Statistik dan Kebarangkalian.
5. Matematik Diskret.

5

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian konjektur, memberi penerangan logikal, menganalisa, membuat
masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus pertimbangan, menilai dan memberi justifikasi terhadap semua
diperluaskan penggunaannya. Antara strategi yang biasa digunakan aktiviti matematik. Selain itu, guru perlu menyediakan ruang dan
ialah melukis gambar rajah, mengenal pasti pola, membuat peluang untuk perbincangan matematik yang bukan sahaja
jadual/carta atau senarai secara bersistem; menggunakan algebra, engaging tetapi membolehkan setiap murid terlibat dengan baik.
mencuba kes lebih mudah, menaakul secara mantik, cuba jaya,
bekerja ke belakang serta menggunakan analogi. Penaakulan boleh dilakukan secara induktif melalui aktiviti
matematik yang melibatkan pengenalpastian pola dan membuat
Menyemak jawapan adalah langkah penyelesaian masalah yang kesimpulan berdasarkan pola tersebut.
penting. Murid harus dilatih untuk menyemak jawapan terhadap
sesuatu penyelesaian masalah. Menyemak jawapan membolehkan Elemen penaakulan dalam PdP mengelakkan murid dari
murid melihat, memahami dan menghargai perspektif dari sudut menganggap matematik sebagai hanya satu set prosedur atau
yang berbeza di samping mengkonsolidasikan kefahaman mereka algoritma yang perlu diikuti bagi mendapatkan penyelesaian, tanpa
terhadap sesuatu konsep yang dipelajari. memahami konsep matematik yang sebenarnya. Penaakulan bukan
saja mengubah paradigma murid dari sekadar belajar kepada
Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik berfikir, malah memberi pengupayaan intelektual apabila murid
dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang dibimbing dan dilatih untuk membuat konjektur, membuktikan
matematik lebih bermakna. Perkembangan penaakulan matematik konjektur, memberikan penerangan logikal, menganalisa, menilai
berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. dan memberi justifikasi terhadap semua aktiviti matematik. Latihan
Penaakulan berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti sedemikian membentuk murid berkeyakinan dengan diri sendiri dan
pemikiran logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis tabah selaras dengan hasrat untuk membentuk pemikir matematik
yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik secara berkeupayaan tinggi.
mendalam dan bermakna. Bagi mencapai objektif ini, murid harus
dilatih dan dibimbing untuk membuat konjektur, membuktikan

6

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Komunikasi Secara Matematik dapat membantu murid sudut pendapat dapat membantu murid meningkatkan pemahaman
menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik. matematik dengan lebih baik.
Perkongsian pemahaman matematik secara penulisan dan lisan
dengan rakan sekelas, guru dan ibu bapa, murid akan dapat Aspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam matematik
meningkatkan keyakinan diri dan memudahkan guru memantau adalah keupayaan untuk memberikan penerangan dengan efektif,
perkembangan kemahiran matematik mereka. memahami dan mengaplikasi notasi matematik dengan betul. Murid
perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan
Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan
pembelajaran matematik yang bermakna. Melalui komunikasi, idea dengan tepat. Komunikasi secara matematik juga melibatkan
matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik. penggunaan pelbagai bahan seperti carta, graf, manipulatif,
Komunikasi secara matematik, sama ada secara lisan, penulisan kalkulator, komputer dan lain-lain. Murid seharusnya dapat
atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan menggunakan bahan tersebut bagi menjelaskan idea matematik dan
menggunakan carta, graf, gambar rajah dan lain-lain), dapat menyelesaikan sesuatu masalah matematik.
membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik
dengan lebih efektif. Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa peka
terhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa bercakap,
Berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya, ibu bapa, bertanya soalan, menjawab soalan dan menghuraikan pernyataan
orang dewasa dan guru dapat membantu murid menggambarkan, kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid perlu diberi peluang
menjelaskan dan memperkukuhkan idea dan pemahaman untuk berkomunikasi secara aktif dalam pelbagai suasana,
matematik mereka. Bagi memastikan berlakunya proses penjanaan, contohnya berkomunikasi semasa melakukan aktiviti secara
perkongsian dan peningkatan pemahaman, murid perlu diberi berpasangan, berkumpulan atau memberi penerangan kepada
peluang untuk membahaskan idea matematik mereka secara analitis seluruh kelas.
dan sistematik. Komunikasi yang melibatkan pelbagai perspektif dan

7

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Penilaian terhadap keupayaan murid untuk berkomunikasi secara Perwakilan boleh dianggap sebagai fasilitator yang membolehkan
matematik dengan berkesan perlu menunjukkan bukti bahawa perkaitan antara dunia sebenar dan dunia matematik. Formula,
murid dapat menjana, menjelaskan dan berkongsi idea matematik jadual, graf, persamaan dan sebagainya, semua merupakan objek
melalui pelbagai bentuk komunikasi dalam pelbagai persekitaran. matematik yang digunakan untuk mewakili pelbagai gagasan dan
Murid yang sentiasa diberi peluang dan galakan untuk bertutur, hubungan dunia sebenar.
membaca, menulis dan mendengar semasa PdP matematik, akan
dapat berkomunikasi untuk mempelajari matematik dan belajar Perwakilan boleh didefinisikan sebagai “Sebarang tatarajah huruf,
untuk berkomunikasi secara matematik. imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan atau mewakilkan
sesuatu yang lain”. Sistem perwakilan secara semula jadi terbahagi
Perwakilan Matematik sering digunakan untuk mewakili dunia di kepada dalaman dan luaran. Sistem perwakilan dalaman adalah
mana kita hidup. Oleh yang sedemikian, mesti wujud keserupaan yang wujud di dalam fikiran seseorang individu manakala sistem
antara aspek-aspek dunia yang diwakili dan aspek-aspek dunia perwakilan luaran adalah yang mudah dikongsi dengan dan dilihat
yang mewakili. Hubungan abstrak antara dua dunia ini boleh oleh orang lain.
digambarkan seperti dalam Rajah 3.
Perwakilan dalaman terdiri daripada gagasan yang membantu
Rajah 3: Proses Perwakilan dalam menggambarkan proses manusia mempelajari dan
menyelesaikan masalah dalam matematik dan perwakilan luaran
terdiri daripada perkara seperti rajah, bahasa rasmi dan notasi
lambang. Guna pelbagai perwakilan untuk menunjukkan satu
konsep yang sama membantu bukan sahaja mengembangkan
pemahaman konsep yang lebih baik tetapi juga mengukuhkan
kebolehan seseorang murid menyelesaikan masalah.

8

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Perwakilan adalah perlu bagi pemahaman konsep dan hubungan sedemikian, pengertian tentang idea matematik menjadi lebih
matematik murid. Perwakilan membenarkan murid bermakna dan seterusnya dapat meningkatkan keupayaan murid
mengkomunikasikan pendekatan, perdebatan dan pemahaman untuk mengaplikasikan matematik.
matematik kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain.
Perwakilan membenarkan murid untuk mengenal hubungan Peluang dan pengalaman pembelajaran pelbagai yang disediakan
antara konsep yang berkaitan dan mengaplikasikan matematik seharusnya melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran
kepada masalah yang realistik. matematik, membantu murid membentuk kefahaman mendalam
tentang konsep matematik, dan membentuk pengertian yang lebih
Perwakilan adalah satu komponen yang penting dalam bermakna tentang idea matematik yang pelbagai. Berlandaskan
perkembangan pemahaman secara matematik dan pemikiran kefahaman dan pengertian yang dibentuk, murid berupaya membuat
kuantitatif. Tanpa perwakilan, matematik secara keseluruhannya perkaitan dan mengaplikasikan idea matematik, seterusnya
adalah abstrak, sebahagian besarnya adalah falsafah dan menjadikan murid lebih yakin untuk meneroka dan mengaplikasikan
barangkali tidak dapat didekati oleh sebahagian besar daripada matematik. Penggunaan bahan bantu belajar, peralatan teknologi
populasi. Dengan perwakilan, gagasan matematik boleh dibentuk dan pelaksanaan tugasan/amali/kerja projek seharusnya dirangkum
model, hubungan penting boleh dihuraikan dan pemahaman dalam pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk murid.
dirangsang melalui satu pembinaan dan urutan teliti bagi
pengalaman dan pemerhatian yang sesuai. Perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan
pengetahuan konseptual dan prosedural serta dapat mengaitkan
Murid harus membentuk dan meneroka idea matematik secara topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan
mendalam melalui peluang dan pengalaman pembelajaran yang bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid
pelbagai. Kesedaran harus dipupuk dan dikembangkan dalam dan menjadikan matematik lebih jelas, bermakna dan menarik bagi
kalangan murid bahawa idea matematik saling berkait dan mereka.
matematik merupakan ilmu yang menyeluruh; bukan cebisan
pengetahuan yang terasing. Dengan kesedaran dan kefahaman

9

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang Jadual 1: Standard Proses Matematik
Diskret seperti penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan
penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang PENYELESAIAN MASALAH
ini, murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan
kemahiran secara berasingan. Sebaliknya, dengan mengenali  Memahami masalah.
bagaimana konsep atau kemahiran dalam bidang yang berbeza  Mengekstrak maklumat yang relevan dalam situasi yang
berhubung kait antara satu sama lain, matematik akan dilihat dan
dipelajari sebagai satu disiplin ilmu yang menyeluruh serta lebih diberi dan menyusun maklumat secara sistematik.
mudah difahami. Apabila idea matematik ini dikaitkan pula dengan  Merancang pelbagai strategi untuk menyelesaikan
pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah, murid akan lebih
menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan masalah.
matematik.  Melaksanakan strategi mengikut rancangan yang

ditetapkan.
 Menghasilkan penyelesaian yang menepati kehendak

masalah.
 Membuat tafsiran penyelesaian.
 Membuat semakan dan refleksi bagi penyelesaian dan

strategi yang digunakan.

PENAAKULAN

 Mengenal penaakulan dan pembuktian sebagai asas
matematik.

 Mengenal pola, struktur dan kesamaan dalam situasi dunia
sebenar dan perwakilan simbolik.

 Memilih dan menggunakan pelbagai jenis penaakulan dan
kaedah pembuktian.

 Membuat, menyiasat dan mengesahkan konjektur
matematik.

 Membina dan menilai hujah matematik dan bukti.
 Membuat keputusan dan menjustifikasi keputusan yang

dibuat.

10

BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK KSSR MATEMATIK TAHAP I

 Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran Kemahiran
matematik melalui komunikasi untuk menjelas dan
mengukuhkan kefahaman matematik. Kemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dan dipupuk
dalam kalangan murid meliputi numerasi, mengukur dan membina,
 Mengkomunikasi pemikiran dan idea matematik secara mengendali dan mentafsir data, manipulasi aritmetik, manipulasi
jelas dan yakin. algebra, mengguna algoritma dan menggunakan alat matematik dan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).
 Menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan idea
matematik dengan tepat. Kemahiran dalam matematik yang menyokong pembelajaran
matematik yang berkesan dan berfikrah adalah:
 Menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan  Kemahiran matematik
strategi orang lain.  Kemahiran menganalisis
 Kemahiran menyelesaikan masalah
PERWAKILAN  Kemahiran membuat penyelidikan
 Kemahiran berkomunikasi
 Menggambarkan idea matematik menggunakan pelbagai  Kemahiran menggunakan teknologi
jenis perwakilan.
Kemahiran Matematik merujuk kepada keupayaan seperti berikut:
 Membuat interpretasi daripada perwakilan yang (i) Menggunakan laras bahasa matematik yang betul dan
diberikan.
mengaplikasikan penaakulan mantik.
 Memilih jenis perwakilan yang sesuai. (ii) Menyatakan idea matematik secara jitu.
 Menggunakan pelbagai jenis perwakilan matematik (iii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur.
(iv) Mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik.
untuk: (v) Menggunakan matematik untuk memperihalkan dunia fizikal.
(i) Mempermudahkan idea matematik yang kompleks.
(ii) Membantu dalam menyelesaikan masalah. 11
(iii) Membina model dan mentafsir fenomena matematik.
(iv) Membuat hubungan antara pelbagai jenis perwakilan.

PERKAITAN

 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan antara idea
matematik.

 Memahami bagaimana idea matematik saling berhubung
dan disusun atur menjadi kesatuan yang padu.

 Mengaitkan idea matematik dengan kehidupan harian
dan bidang lain.

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan seperti Kemahiran Membuat Penyelidikan merujuk kepada keupayaan
berikut: seperti berikut:
(i) Berfikir secara jelas. (i) Merujuk nota, buku teks dan bahan sumber yang lain.
(ii) Memberi perhatian dan penelitian kepada setiap aspek. (ii) Mengakses buku di perpustakaan.
(iii) Memanipulasi idea yang tepat, jitu dan terperinci. (iii) Menggunakan pangkalan data.
(iv) Memahami penaakulan yang kompleks. (iv) Mendapatkan maklumat dari pelbagai individu.
(v) Mengkonstruk dan mempertahan hujah yang logik. (v) Berfikir.
(vi) Mendebatkan hujahan yang tidak munasabah.
Kemahiran Berkomunikasi merujuk kepada keupayaan seperti
Kemahiran Menyelesaikan masalah merujuk kepada keupayaan berikut:
seperti berikut: (i) Mendengar secara berkesan.
(i) Membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti isu (ii) Menulis idea matematik secara tepat dan jelas.
(iii) Menulis esei dan pelaporan.
utama permasalahan. (iv) Membuat pembentangan.
(ii) Menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan
Kemahiran Menggunakan Teknologi merujuk kepada keupayaan
mengeksplisitkan andaian yang dibuat. mengguna dan mengendali alat matematik seperti abakus,
(iii) Menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman web di Internet dan
pakej pembelajaran untuk:
masalah yang lebih kecil dan khusus. (i) Membentuk dan memahami konsep matematik dengan lebih
(iv) Bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang berbeza
mendalam.
untuk menyelesaikan masalah yang sama. (ii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur.
(v) Menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun penyelesaian (iii) Meneroka idea matematik.
(iv) Menyelesaikan masalah.
tidak ketara.
(vi) Meminta bantuan sekiranya memerlukan.

12

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Sikap dan Nilai dalam Pendidikan Matematik Pembentukan nilai melalui PdP matematik juga seharusnya
melibatkan unsur ketuhanan, kepercayaan, minat, penghargaan,
Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui PdP matematik keyakinan, kecekapan dan ketabahan.
menggunakan konteks yang sesuai. Nilai kebiasaannya diajar dan
dipelajari secara implisit di dalam sesi pembelajaran. Nilai murni Kepercayaan kepada kekuasaan dan kebesaran tuhan pada
yang dipupuk akan seterusnya menjelmakan sikap yang baik. asasnya boleh dipupuk melalui kandungan dalam kurikulum ini.
Penerapan sikap dan nilai dalam PdP matematik bertujuan Perkaitan antara kandungan yang dipelajari dengan dunia sebenar
melahirkan insan yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan mampu menampakkan dan mengesahkan lagi kebesaran dan
kemahiran kekuasaan pencipta alam semesta.
di samping memiliki akhlak yang mulia. Penghayatan nilai murni juga
dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan mengikut
berkeperibadian luhur dan mempunyai sikap yang baik. kesesuaian tajuk untuk membolehkan murid menghayati matematik
dan memberangsangkan lagi minat serta keyakinan murid terhadap
Sikap dan nilai yang perlu dibangunkan dalam diri murid melalui PdP matematik. Unsur sejarah ini boleh merupakan peristiwa tertentu
matematik ialah: tentang ahli matematik atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep
1. Nilai matematik; merujuk kepada nilai dalam pengetahuan atau simbol juga ditekankan dalam kurikulum ini.

matematik yang merangkumi penekanan kepada sifat-sifat
dalam pengetahuan matematik.
2. Sikap dan nilai sejagat; merujuk kepada amalan dan nilai murni
sejagat yang diterapkan merentas semua mata pelajaran.

13

KSSR MATEMATIK TAHAP I

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN
Pemikir
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada inovatif; mampu untuk menangani
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang masalah yang kompleks dan membuat
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 bermatlamat keputusan yang beretika. Mereka berfikir
untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan tentang pembelajaran dan diri mereka
dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya berupaya bersaing sebagai murid. Mereka menjana soalan
di peringkat global. Penguasaan Standard Kandungan (SK) dan dan bersifat terbuka kepada perspektif,
Standard Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Matematik Sekolah nilai dan tradisi individu dan masyarakat
Rendah menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam kalangan murid. dalam menangani bidang pembelajaran
yang baru.

Kerja sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Jadual 2: Profil Murid Mereka mengalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
PROFIL MURID PENERANGAN menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan memperoleh kemahiran interpersonal
mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
dengan kebijaksanaan, keyakinan, menjadikan mereka pemimpin dan ahli
toleransi dan empati. pasukan yang lebih baik.

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
dan kreatif secara lisan dan bertulis, idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
menggunakan pelbagai media dan yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
teknologi. dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

14

KSSR MATEMATIK TAHAP I

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Berprinsip Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum
Mereka berintegriti dan jujur, secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PdP bagi
kesamarataan, adil dan menghormati merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan
maruah individu, kumpulan dan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
komuniti. Mereka bertanggungjawab pemikiran seperti Jadual 3.
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan Jadual 3: Tahap Pemikiran Dalam KBAT
membentuk pemahaman yang luas dan
Penyayang/ seimbang merentasi pelbagai disiplin TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
Prihatin pengetahuan. Mereka meneroka
Patriotik pengetahuan dengan cekap dan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,
berkesan dalam konteks isu tempatan kemahiran, dan nilai dalam situasi
dan global. Mereka memahami isu-isu berlainan untuk melaksanakan
etika/undang-undang berkaitan sesuatu perkara.
maklumat yang diperoleh.
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
Mereka menunjukkan empati, belas Menilai bahagian kecil untuk memahami
kasihan dan rasa hormat terhadap Mencipta dengan lebih mendalam serta hubung
keperluan dan perasaan orang lain. kait antara bahagian berkenaan.
Mereka komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan memastikan Membuat pertimbangan dan
kelestarian alam sekitar. keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
Mereka mempamerkan kasih sayang, kemahiran, dan nilai serta memberi
sokongan dan rasa hormat terhadap justifikasi.
negara.
Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

15

KSSR MATEMATIK TAHAP I

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menggalakkan murid berfikir.
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.
Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep, fakta, sifat,
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu peraturan, corak dan proses. PdP matematik yang baik menuntut
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang guru merancang aktiviti dengan teliti serta menggabungjalinkan
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. kepelbagaian strategi yang membolehkan murid bukan sahaja
memahami kandungan secara mendalam, malah dicabar untuk
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan berfikir pada aras yang lebih tinggi.
atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan
menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai,
mengikut kelaziman. pengintegrasian penggunaan TMK dan penyelesaian masalah yang
melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan rutin dan bukan rutin
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat juga ditekankan dalam PdP Matematik. Soalan bukan rutin yang
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. memerlukan pemikiran aras tinggi ditekankan bagi mencapai hasrat
menghasilkan modal insan yang berfikrah, kreatif dan inovatif,
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan mampu bersaing dalam era globalisasi, serta berupaya menghadapi
berfokus untuk menyelesaikan masalah. cabaran abad ke-21. Lantas, guru perlu mereka bentuk PdP yang
memberi ruang dan peluang bagi murid membuat konjektur,
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti menaakul, bertanya soalan, membuat refleksi dan seterusnya
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah membentuk konsep dan pengetahuan secara kendiri. Maka, teknik
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan murid
menemui peraturan, pola ataupun sifat sesuatu konsep matematik.

16

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Oleh itu, strategi yang digunakan dalam PdP matematik memerlukan Pembelajaran Masteri
kepelbagaian dan keseimbangan. Penggunaan teknologi seperti Pembelajaran masteri merupakan pembelajaran yang memastikan
perisian dinamik, kalkulator grafik, internet dan sebagainya perlu semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.
diintegrasikan dalam PdP matematik bagi membantu murid Pembelajaran ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid
membentuk kefahaman mendalam tentang sesuatu konsep mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada
terutamanya yang melibatkan konsep yang abstrak. Namun, strategi murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan
yang bersifat tradisional kadang kala masih diperlukan apabila pemulihan perlu dijadikan sebagai sebahagian daripada proses
mengajar kandungan yang berasaskan prosedural. pengajaran dan pembelajaran.

Di samping itu, guru perlu menggunakan kepelbagaian pendekatan Pembelajaran Kontekstual
PdP seperti pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual, Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang
pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan memerlukan murid membuat perkaitan dengan kehidupan mereka.
masalah, simulasi, inkuiri penemuan, pendekatan modular dan Dalam konteks ini, murid tidak belajar secara teori sahaja, tetapi
pendekatan STEM. Pendekatan sebegini bagi memberikan dapat mengaplikasikan pengetahuan matematik dalam situasi
pengalaman pembelajaran matematik yang menyeronokkan, harian. Murid akan dapat mengaplikasikan kepelbagaian kemahiran,
bermakna, berguna dan mencabar, seterusnya akan membentuk pengalaman, dan budaya setempat, seterusnya menyepadukan
kefahaman konsep yang mendalam. Oleh itu, guru perlu memilih kesemua ini kepada pengalaman pembelajaran baharu.
strategi PdP yang sesuai bagi memenuhi keperluan murid yang
mempunyai kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan minat Pembelajaran Berasaskan Projek
dalam aktiviti yang bermakna dan mencabar yang direka bentuk Pembelajaran berasaskan projek merupakan proses pembelajaran
khusus berdasarkan keperluan mereka. yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik dan terancang
dalam jangka masa tertentu bagi menyiasat dan meneroka suatu
permasalahan, atau menghasilkan suatu produk. Pada
kebiasaannya melibatkan tugasan yang memerlukan aktiviti

17

KSSR MATEMATIK TAHAP I

pengumpulan dan analisis data, melaporkan hasil projek, dan Inkuiri Penemuan
refleksi kendiri. Fokus pembelajaran ialah kepada prosesnya, yang Inkuiri penemuan merupakan pembelajaran yang menggunakan
mana produk atau hasil akhir projek bersifat pelengkap kepada keperluan ingin tahu murid untuk meneroka sesuatu bidang ilmu.
pembelajaran. Pembelajaran berfokuskan kepada pengembangan kemahiran dan
intelek untuk menimbulkan persoalan dan mencari jawapan yang
Pembelajaran Berasaskan Masalah berpunca daripada rasa ingin tahu murid.
Pembelajaran berasaskan masalah merupakan pembelajaran yang
memberi peluang kepada murid belajar melalui penerokaan masalah Pendekatan Modular
harian. Murid akan dapat membentuk daya tahan apabila mereka
menghadapi dan mengatasi cabaran dan kesukaran melalui proses Pendekatan modular ialah PdP yang berteraskan kepada prinsip
mentafsir masalah, mengumpul maklumat, mengenal pasti berpusatkan murid dengan fokus kepada perkembangan kendiri,
penyelesaian yang mungkin, menilai setiap penyelesaian masalah, menggabungjalinkan kemahiran, penyerapan ilmu dan nilai dalam
dan membentangkan segala rumusan dan keputusan yang dibuat. mata pelajaran, menyampaikan kandungan dalam urutan secara
linear atau non-linear, serta memilih dan menyampaikan kandungan,
Simulasi kemahiran dan nilai yang dihasratkan secara fleksibel.
Simulasi merupakan pembelajaran yang memberi peluang kepada Pengoperasian masa PdP juga fleksibel dengan penerapan PdP
murid belajar melalui aktiviti yang menyerupai sebenarnya. Contoh seperti flipped classroom dan sebagainya.
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan syarat yang
ditentukan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu konsep
ataupun memahami proses dan membuat keputusan. Model boleh
digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar.

18

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering and kemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM
Mathematics) dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut:

Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan pengetahuan, 1. Menyoal dan mengenal pasti masalah.
kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, penyelesaian masalah 2. Membangunkan dan menggunakan model.
atau projek dalam konteks kehidupan harian, alam sekitar dan 3. Merancang dan menjalankan penyiasatan.
masyarakat tempatan serta global seperti dalam Rajah 4. 4. Menganalisis dan mentafsirkan data.
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran

komputasional.
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian.
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan

berdasarkan eviden.
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang

maklumat tersebut.

Rajah 4: STEM Sebagai Pendekatan PdP ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh bekerja diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK dan
secara berkumpulan atau secara individu mengikut SP. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani
cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen di dalam EMK adalah
seperti berikut:

19

KSSR MATEMATIK TAHAP I

1. Bahasa 4. Sains dan Teknologi
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
menititikberatkan dalam semua mata pelajaran. meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, murid.
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
berkomunikasi secara berkesan. dan berkesan.
 Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP merangkumi
2. Kelestarian Alam Sekitar empat perkara iaitu:
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. yang berkaitan dengan sains dan teknologi).
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
sekitar dan kelestarian global penting dalam membentuk etika manipulatif tertentu).
murid untuk menghargai alam. (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan).
3. Nilai Murni (iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
supaya murid sedar akan kepentingan dan mengamalkannya. 5. Patriotisme
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
kewarganegaraan kebangsaan dan global yang menjadi pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
amalan dalam kehidupan harian.  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai
semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat
Malaysia.

20

KSSR MATEMATIK TAHAP I

6. Kreativiti dan Inovasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid dapat
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan asas TMK yang dipelajari.
idea yang ada.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. menyeronokkan serta meningkatkan lagi kualiti pembelajaran.
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak
memastikan pembangunan modal insan yang mampu diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi
menghadapi cabaran abad ke-21. kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP.
9. Kelestarian Global
7. Keusahawanan  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri- berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap
ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi
budaya dalam kalangan murid. pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari,
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda  Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan murid
kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat
tempatan, negara dan global.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam
mata pelajaran yang berkaitan.

21

KSSR MATEMATIK TAHAP I

10. Pendidikan Kewangan PENTAKSIRAN SEKOLAH
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada pendekatan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan pentaksiran yang merupakan satu proses mendapatkan maklumat
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor
menguruskan hal ehwal kewangan secara oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan secara
bertanggungjawab. formal dan tidak formal supaya guru dapat menentukan tahap
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam PdP penguasaan sebenar murid.
secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara
langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang yang PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif,
mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari PS
pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam
secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan
merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan pembelajaran murid.
kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
bermakna. pengajaran dan pembelajaran, manakala pentaksiran secara sumatif
dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal,
semester atau tahun.

Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item,
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

22

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Dalam usaha memastikan pentaksiran formatif membantu keseluruhan direkod berdasarkan rangkuman elemen kandungan,
meningkatkan keupayaan dan pencapaian murid, guru harus kemahiran dan proses, serta sikap dan nilai.
menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
Kandungan
1. Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran yang telah
dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka Pentaksiran Kandungan pada umumnya ditaksir secara topikal.
memahami. Pentaksiran ini bertujuan melihat sejauh mana murid memahami
standard kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik.
2. Dalam bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap Kurikulum ini menggariskan standard kandungan yang disusun
aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, folio dan mengikut bidang pembelajaran tertentu. Topik-topik yang
sebagainya. disenaraikan disusun secara hirarki serta menunjukkan
perkembangan dari segi bidang pembelajaran. Guru perlu mentaksir
3. Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan pelbagai murid secara holistik. Standard Prestasi (SPi) bagi setiap topik
keupayaan pembelajaran. dibina berdasarkan Tahap Penguasaan Umum seperti dalam
Jadual 4.
4. Adil kepada semua murid.
5. Mengambil kira pelbagai aras kognitif, afektif dan psikomotor.

Pentaksiran Matematik Sekolah Rendah melibatkan elemen
kandungan, kemahiran dan proses, serta sikap dan nilai.
Pentaksiran pencapaian murid merujuk kepada kriteria Standard
Prestasi dalam enam tahap penguasaan yang memberikan tafsiran
tertentu. Pentaksiran Matematik juga perlu dilaporkan dengan
menggunakan templat pelaporan yang direka dan dibina untuk
merekodkan pencapaian pembelajaran murid. Pada akhir
pembelajaran setiap tahun, laporan pencapaian tahap penguasaan

23

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Kandungan Matematik Kemahiran Matematik dan Proses Matematik

TAHAP Elemen kemahiran matematik dan proses matematik yang perlu
PENGUASAAN
TAFSIRAN dipamerkan dan diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan

1 Tahu pengetahuan asas matematik. melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, latihan,

Tahu dan faham pengetahuan asas pembentangan, respon murid secara lisan, kerja berkumpulan dan
matematik.
2 sebagainya. Pelaporan pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada

Tahu dan faham pengetahuan asas pertengahan tahun dan akhir tahun bagi melihat perkembangan
3 matematik bagi melakukan operasi asas
murid dan membantu mereka meningkatkan kemahiran.
matematik dan penukaran asas.

Tahu dan faham pengetahuan matematik Dalam proses PdP, guru perlu mentaksir keupayaan kemahiran
4 bagi melakukan langkah pengiraan dalam matematik bersekali dengan amalan pembelajaran yang ditunjukkan
melalui proses matematik, iaitu penyelesaian masalah, penaakulan,
menyelesaikan masalah harian yang rutin. komunikasi, perkaitan dan perwakilan. Tahap penguasaan
kemahiran proses matematik dijelmakan seperti dalam Jadual 5.
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan

5 dan kemahiran matematik dalam
menyelesaikan masalah harian yang rutin

dengan pelbagai strategi.

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan
dan kemahiran matematik dalam
6 menyelesaikan masalah harian yang bukan
rutin secara kreatif dan inovatif.

24

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Matematik

TAHAP KEMAHIRAN PROSES MATEMATIK
PENGUASAAN
PENYELESAIAN PENAAKULAN KOMUNIKASI PERKAITAN PERWAKILAN
1 MASALAH
Memberikan justifikasi Menyatakan idea Membuat perkaitan Menggunakan
Menyatakan langkah- bagi aktiviti matematik matematik secara kemahiran yang perwakilan dengan
langkah penyelesaian secara logik dengan lisan atau penulisan dipelajari dengan tajuk bimbingan.
masalah tanpa bimbingan. menggunakan simbol lain dan kehidupan
melakukan proses matematik atau harian dengan
penyelesaian. perwakilan visual. bimbingan.

Menyelesaikan Memberikan justifikasi Menerangkan idea Membuat perkaitan Menggunakan

masalah rutin yang bagi aktiviti matematik matematik secara kemahiran yang perwakilan bagi

diberi dengan secara logik tanpa lisan atau penulisan dipelajari dengan tajuk menunjukkan

2 bimbingan. bimbingan. menggunakan simbol lain dan kehidupan kefahaman matematik

matematik atau harian tanpa tanpa bimbingan.

perwakilan visual. bimbingan.

Menyelesaikan Menunjukkan Menggunakan laras Mengaitkan konsep Menjelaskan konsep

masalah rutin yang justifikasi yang tepat bahasa, simbol dan prosedur bagi dan prosedur

3 melibatkan satu bagi aktiviti matematik matematik atau menyelesaikan ayat matematik dengan
langkah pengiraan menggunakan
yang melibatkan satu perwakilan visual yang matematik.

tanpa bimbingan. pengiraan. betul. perwakilan.

25

KSSR MATEMATIK TAHAP I

TAHAP KEMAHIRAN PROSES MATEMATIK
PENGUASAAN
PENYELESAIAN PENAAKULAN KOMUNIKASI PERKAITAN PERWAKILAN
4 MASALAH
Menunjukkan justifikasi Menjelaskan idea Mengaitkan konsep Menggunakan
Menyelesaikan yang tepat bagi aktiviti matematik secara dan prosedur bagi perwakilan bagi
masalah rutin yang matematik melibatkan sistematik dengan menyelesaikan menyelesaikan
lebih kompleks. lebih daripada satu menggunakan laras masalah harian yang masalah harian yang
pengiraan. bahasa, simbol rutin. rutin.
matematik atau
perwakilan visual yang
betul.

Menyelesaikan Menunjukkan justifikasi Menjelaskan idea Mengaitkan konsep Menggunakan

masalah rutin yang yang tepat bagi aktiviti matematik secara dan prosedur bagi pelbagai perwakilan

lebih kompleks dengan matematik melibatkan sistematik dengan menyelesaikan bagi menyelesaikan

menggunakan pelbagai penyelesaian masalah menggunakan laras masalah harian yang masalah harian yang

5 strategi. rutin. bahasa, simbol rutin dengan rutin dengan pelbagai

matematik atau menggunakan strategi.

perwakilan visual yang pelbagai strategi.

betul bagi penyelesaian

masalah yang rutin.

Menyelesaikan Menjelaskan justifikasi Menjelaskan idea Mengaitkan konsep Menggunakan

masalah bukan rutin yang tepat bagi aktiviti matematik secara dan prosedur bagi perwakilan bagi

secara kreatif dan matematik melibatkan sistematik dengan menyelesaikan menyelesaikan

inovatif. penyelesaian masalah menggunakan laras masalah harian yang masalah harian yang

6 bukan rutin secara bahasa, simbol bukan rutin secara bukan rutin secara

kreatif dan inovatif. matematik atau kreatif dan inovatif. kreatif dan inovatif.

perwakilan visual yang

betul bagi penyelesaian

masalah yang bukan

rutin secara kreatif dan

inovatif.

26

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Sikap Dan Nilai Jadual 6: Penyataan Tahap Penguasaan Sikap Dan Nilai

Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh TAHAP TAFSIRAN
murid juga ditaksir secara berterusan melalui pelbagai kaedah PENGUASAAN
seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara
lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian 1 Menyatakan sikap dan nilai berkaitan
elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir matematik dengan bimbingan.
tahun bagi melihat perkembangan murid dan membantu mereka
meningkatkan amalan nilai yang baik seperti dalam Jadual 6. Menjelaskan sikap dan nilai berkaitan
2 matematik dengan memberikan contoh
Tahap Penguasaan Keseluruhan
yang munasabah.
Pada akhir sesi persekolahan, guru perlu menentukan tahap
penguasaan murid secara keseluruhan. Pentaksiran akhir ini 3 Menunjukkan sikap dan nilai berkaitan
merangkumi aspek kandungan, kemahiran dan proses serta sikap matematik dalam sesuatu situasi.
dan nilai. Untuk itu guru perlu menilai murid secara keseluruhan dan
holistik, dengan mengambil kira aktiviti murid seperti ujian topikal, Mendemonstrasikan sikap dan nilai
pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara lisan,
kerja projek dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pertimbangan 4 berkaitan matematik dalam pelbagai
profesional dan kebijaksanaan guru diperlukan untuk menentukan situasi serta menjadi pembimbing kepada
tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan panduan dalam
Jadual 7. rakan lain.

Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai

5 berkaitan matematik dalam proses
pengajaran dan pembelajaran serta

menjadi pembimbing kepada rakan lain.

Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai

6 berkaitan matematik dalam kehidupan
seharian serta menjadi pembimbing dan

teladan kepada rakan lain.

27

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Jadual 7: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSR Matematik

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Mengimbas kembali pengetahuan asas matematik.
 Menggunakan kemahiran proses matematik untuk mengimbas kembali pengetahuan asas matematik dengan
1 bimbingan.
 Menyatakan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan bimbingan.

 Menerangkan pengetahuan asas matematik.
2  Menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas matematik.

 Menjelaskan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.

 Mengaplikasi pengetahuan asas matematik.
3  Menggunakan kemahiran proses matematik bagi mengaplikasi pengetahuan asas matematik.

 Menunjukkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam sesuatu situasi.

 Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian.
 Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin.
4  Mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi serta menjadi pembimbing kepada

rakan lain.

 Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah.

5  Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks.
 Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta menjadi
pembimbing kepada rakan lain.

 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin.
 Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin.
6  Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan

teladan kepada rakan lain.

28

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Pelaporan Pentaksiran Matematik Sekolah Rendah ORGANISASI KANDUNGAN

Pentaksiran merupakan proses yang digunakan dalam menentukan KSSR Matematik Sekolah Rendah digubal dengan memberi
pencapaian pembelajaran. Pencapaian direkodkan dalam templat penekanan kepada Standard Kandungan dan Standard
pelaporan seperti dalam Rajah 5. Proses merekod pencapaian Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid.
murid dilaksanakan berdasarkan Tahap Penguasaan yang telah Standard-standard ini dijelmakan mengikut tajuk-tajuk yang
diperincikan dalam DSKP. dikelompokkan dalam bidang pembelajaran. Tahap perkembangan
pembelajaran murid diukur berdasarkan Standard Prestasi, dan
Melalui templat ini, proses pelaporan bagi menyampaikan maklumat diorganisasikan pada setiap tajuk. Kandungan bagi KSSR
pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa. Matematik Sekolah Rendah adalah berdasarkan Bidang
Pelaporan ini merangkumi kemajuan dan perkembangan murid Pembelajaran sebagaimana dalam Jadual 8.
daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan proses sertasikap dan
nilai seperti yang dihasratkan dalam kurikulum.

Rajah 5: Contoh Templat Pelaporan Menggunakan MS Excel

29

Jadual 8: Senarai Tajuk Berdasarkan Bidang Pembelajaran KSSR MATEMATIK TAHAP I
Matematik Sekolah Rendah.
KSSR Matematik Sekolah Rendah memberi fokus kepada
Nombor Dan Operasi penguasaan pengetahuan, kemahiran dan proses serta sikap dan
nilai yang sesuai dengan tahap kebolehan murid. Peruntukan waktu
 Nombor Bulat minimum untuk matematik Tahap I adalah 96 jam setahun. DSKP
 Operasi Asas KSSR Matematik diorganisasikan melalui pernyataan Standard
 Pecahan, Perpuluhan dan Peratus Kandungan, Standard Pembelajaran, dan Standard Prestasi,
 Wang manakala, lajur Catatan disertakan dengan cadangan aktiviti atau
nota seperti dalam Jadual 9.
Sukatan dan Geometri
Objektif bagi setiap tajuk dieksplisitkan sebagai panduan pengajaran
 Masa dan Waktu bagi menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang
 Ukuran dan Sukatan sesuai dan relevan dengan kebolehan serta keperluan murid. Guru
 Ruang perlu menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional mereka
bagi mencapai objektif tersebut. Aktiviti yang dicadangkan bukanlah
Perkaitan Dan Algebra sesuatu yang mutlak. Guru disarankan menggunakan sumber yang
pelbagai seperti modul, buku dan internet dalam menyediakan
 Koordinat aktiviti PdP bersesuaian.
 Nisbah dan Kadaran

Statistik Dan Kebarangkalian

 Pengurusan Data
 Kebolehjadian

Matematik Diskret

Tiada di peringkat sekolah rendah

30

KSSR MATEMATIK TAHAP I

Jadual 9: Organisasi DSKP Matematik STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
STANDARD KANDUNGAN

Penyataan spesifik tentang perkara yang Suatu penetapan kriteria atau indikator Cadangan aktiviti pengajaran dan
murid patut ketahui dan boleh lakukan kualiti pembelajaran dan pencapaian pembelajaran, dan nota bagi membantu
dalam suatu tempoh persekolahan yang boleh diukur bagi setiap standard kefahaman guru dalam menterjemahkan
merangkumi aspek pengetahuan, kandungan. Standard Pembelajaran.
kemahiran dan nilai.

STANDARD PRESTASI

Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara
itu telah dikuasai murid.

31

KSSR MATEMATIK TAHAP I
32

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum

APRIL 2017KSSR MATEMATIK TAHUN 1

BIDANG PEMBELAJARAN:

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK:

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

Objektif: dan
Membolehkan murid:
 Mengetahui, memahami dan mengaplikasi nombor bulat hingga 100.
 Membuat penaakulan, perkaitan, perwakilan, berkomunikasi

menggunakan teknologi sewaktu mempelajari nombor bulat hingga 100.

37

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 KSSR MATEMATIK TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.1 Kuantiti secara intuitif.
1.2 Nilai Nombor. 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui Banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama
perbandingan. banyak dan lebih atau kurang secara:
1.3 Menulis nombor.  kumpulan objek,
 padanan satu-satu,
 pola.

1.2.1 Menamakan nombor hingga 100: Sifar diperkenalkan selepas memperkenalkan nombor
(i) Membilang objek dalam kumpulan. satu digit.
(ii) Menamakan nombor bagi Nombor 11 hingga 19 diperkenalkan sebagai 10 dan 1
hingga 10 dan 9.
kumpulan objek sebagai mewakili Menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga
kuantiti. sembilan.
(iii) Membandingkan kuantiti dua Menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor
kumpulan objek. dan abakus 4:1.

1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100: Menyatakan hubungannya ‘lebih daripada’ dan ‘kurang
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor daripada’.

yang diberi. Sebarang nombor yang terletak di antaranya, sebelum
(ii) Memadankan kumpulan objek dan selepas.

dengan nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua nombor.
(iv) Menyusun kumpulan objek

mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.

1.3.1 Menulis nombor dalam angka dan Latih murid menulis dengan cara yang betul.
perkataan.

38

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 KSSR MATEMATIK TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.4 Kombinasi nombor.
1.4.1 Menyatakan kombinasi nombor satu 8 ialah 7 dan 1, 6 dan 2, 5 dan 3, 4 dan 4.
digit. Kombinasi melibatkan dua nombor.

1.5 Rangkaian nombor. 1.5.1 Membilang nombor. Membilang satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh
1.5.2 Melengkapkan sebarang rangkaian dan empat-empat secara tertib menaik dan menurun
dengan menggunakan pelbagai objek, gambar dan garis
nombor. nombor.

1.6 Nilai tempat. 1.6.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit Menggunakan pelbagai perwakilan nilai tempat dan

bagi sebarang nombor. abakus 4:1 bagi menyatakan nilai tempat dan nilai digit.

1.7 Menganggar. 1.7.1 Memberi anggaran bilangan objek Anggaran dibuat dengan menyatakan kuantiti berdasarkan
yang munasabah. set rujukan dan menggunakan perkataan ‘lebih kurang’,
‘kurang daripada’ dan ‘lebih daripada’.
1.8 Membundarkan nombor. 1.8.1 Membundarkan nombor bulat kepada
puluh terdekat. Pembundaran boleh dilakukan dengan menggunakan
garis nombor.

1.9 Pola nombor. 1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor
1.10 Penyelesaian masalah 1.9.2 yang diberi.
Melengkapkan pelbagai pola nombor
yang mudah.

1.10.1 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan situasi harian.

39

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 KSSR MATEMATIK TAHUN 1

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

1 Menyatakan sebarang nombor hingga 100.

2 Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib.
Menganggar dan membundar sebarang nombor.

3
Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.

40


Click to View FlipBook Version