The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557-2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kooboon, 2019-07-05 05:07:56

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557-2561

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557-2561

Keywords: แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการดำเนนิ งาน
สง เสรมิ นสิ ยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธก� าร

แนวทางการดำเนนิ งานสงเสรมิ นสิ ยั รกั การอา นและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
© ลิขสิทธขิ์ องสำนกั วิชาการและมาตรฐานการศกึ ษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
พิมพค รง้ั ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖
จำนวนพมิ พ ๓๕,๐๐๐ เลม
ISBN 978-616-202-824-3
ผจู ดั พิมพ กลุมพฒั นาและสงเสริมวิทยบรกิ าร

สำนกั วิชาการและมาตรฐานการศกึ ษา
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร อาคาร สพฐ. ๓ ชนั้ ๓
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐-๓๒
http://academic.obec.go.th/
พมิ พท ่ี โรงพมิ พช มุ นมุ สหกรณก ารเกษตรแหงประเทศไทย จำกดั
๗๙ ถนนงามวงศว าน แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๑๐๑
นายโชคดี ออสุวรรณ ผพู มิ พผ ูโฆษณา

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแหงชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน.
แนวทางการดำเนนิ งานสง เสรมิ นสิ ัยรกั การอานและพัฒนาหอ งสมุดโรงเรียน

สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑. - - กรุงเทพฯ:
สำนัก, ๒๕๕๖.
๑๒๒ หนา.
๑. การอาน . I ชอ่ื เร่ือง.

๐๒๘
ISBN 978-616-202-824-3คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงความสำคัญ
และความจำเปนเรงดวนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมการอานและ
การพัฒนาหองสมุดโรงเรียนใหบรรลุผลตามนโยบายทศวรรษแหงการอานของ
ประเทศไทย ซงึ่ สอดคลองกบั แนวโนม การพฒั นาในระดับสากล เพอื่ ใหก ารดำเนนิ งาน
สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดกำหนด แนวทางการดำเนินงาน
สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพ่ือใหโรงเรียนใชในการดำเนินงาน
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุด และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ใชในการนิเทศ ประเมิน และใหคำแนะนำแกโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน
สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด โดยนำแนวคิด นโยบาย ดานการ
สงเสริมนิสัยรักการอานของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบ
ใหการสงเสริมการอานเปนวาระแหงชาติ และกำหนดให ป ๒๕๕๒-๒๕๖๑
เปนทศวรรษแหงการอาน นโยบายการพัฒนาหองสมุดสถานศึกษาใหเปน
หองสมุด ๓ ดี (หนังสือและสื่อการเรียนรูดี บรรยากาศดี บรรณารักษ
และกิจกรรมสงเสริมการอานดี) ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบบั ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแนวคิดเก่ียวกับการเรยี นรูในคริสตศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ของเครือขายองคก รความรว มมอื เพือ่ ทักษะการเรียนรูใ นครสิ ตศ ตวรรษท่ี ๒๑
มาใชในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน โดยไดกำหนดแผนงาน เปาหมายการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
และบทบาทหนาทีข่ องหนวยงานทเ่ี กีย่ วของ เพอื่ ใหมีความชัดเจนตอการนำไปปฏบิ ัติ

ดวยความมุงหวังวาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค


คือ มีนิสัยใฝรูใฝเรียน รักการอานอยางยั่งยืนและเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะ
ในการเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการประเมิน เลือกรับ และใชประโยชน
จากสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม มีจิตสำนึกและเห็นคุณคา
ของการใชหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
อยางรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเปนสำหรับเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูสำหรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และดำรงชีวิตและ
เปนพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมภายในปพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งเปน
ปส ุดทา ยของทศวรรษแหงการอาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ
และคณะทำงานทุกทานท่ีไดระดมพลังปญญา ความรูความสามารถ และชวยเหลือ
ในการทดลอง ปรับปรุง และใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงชวยใหการพัฒนา แนวทาง
การดำเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ฉบับน้ี มีความสมบูรณ
และเหมาะสมสำหรับใชในการพัฒนาการดำเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอาน
และพัฒนาหองสมุดโรงเรียนสงั กัดสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

(นายชนิ ภัทร ภมู ริ ัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน

วันท่ี ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สารบัญ ค

คำนำ หนา
ความสำคัญและความเปนมา ก
แผนงานสงเสรมิ นสิ ัยรกั การอานและพัฒนาหองสมดุ โรงเรียน ๑
เปา หมายการสง เสริมนสิ ัยรกั การอานและพฒั นาหองสมดุ โรงเรยี น ๗

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ๑๙
ตวั ชีว้ ดั ความสำเรจ็ ๔๓
บทบาทและหนาท่ขี องหนวยงานทีเ่ กี่ยวขอ ง ๔๙
บรรณานุกรม ๕๓
ภาคผนวก ๕๕
๕๙
• วิสัยทศั น หลกั การ และเปา หมายของหองสมุดโรงเรยี น ๘๗
สังกัดสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน ๙๑
• เกณฑก ารประเมินและแนวทางการใหค ะแนน ๑๐๙
ตามมาตรฐานหองสมุดโรงเรียน สังกดั สำนักงาน ๑๒๐
คณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๖
• การสรปุ ผลการประเมิน
• การพฒั นาหองสมุดโรงเรยี นตามนโยบายหองสมดุ ๓ ดี
• ภาพตวั อยางหองสมดุ โรงเรยี น
คณะผจู ดั ทำความสำคญั และความเปน มา

2 แนวทางการดำเนนิ งาน
สง เสรม� นสิ ยั รักการอา นและพฒั นาหองสมุดโรงเรย� น
ความสำคัญและความเปนมา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบใหการสงเสริม
การอานเปนวาระแหงชาติ โดยกำหนดใหวันที่ ๒ เมษายนของทุกปซึ่งเปน
วันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปนวันรักการอาน และกำหนดให ป ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เปนทศวรรษแหงการอาน
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการอานจึงไดกำหนด
นโยบายพัฒนาหองสมุดสถานศึกษาใหเปน หองสมุด ๓ ดี ใหเปนแหลงเรียนรูหลัก
เพื่อใชใ นการศึกษาคน ควาหาความรูข องนกั เรยี น ครู ผบู ริหาร ผูปกครอง และชุมชน
โดยมีองคประกอบ ๓ ประการ คอื ๑) หนงั สอื และสอื่ การเรยี นรดู ี ๒) บรรยากาศดี
๓) บรรณารกั ษด ี และกิจกรรมสงเสริมการอา นดี
ในดานของการพัฒนาประเทศนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของการสรางภูมิคุมกัน
ในประเทศใหเขมแข็ง เตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ใหสามารถรองรับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก
และภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมาก โดยหนึ่งในยุทธศาสตร
การพฒั นาประเทศทไี่ ดก ำหนดขนึ้ คอื ยทุ ธศาสตรก ารพฒั นาคนสสู งั คมแหง การเรยี นรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน
มีนิสัยใฝรู รักการอานต้ังแตวัยเด็ก (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๔) ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) โดยมีวิสัยทัศน
ใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ท้ังนี้ไดกำหนดเปาหมายยุทธศาสตร
๔ ประการ คือ ๑) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล
๒) คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และแสวงหาความรู
อยางตอเน่ือง ๓) คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสำนึกและคานิยม

ความสำคญั และความเปน มา 3

ท่ีพึงประสงค เห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
๔) คนไทยคิดเปน ทำเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ
มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความสามารถ
ในการส่ือสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓) โดยไดกำหนดตัวบงช้ีตามยุทธศาสตร
ขางตน โดยเฉพาะอยา งย่งิ ตัวบงชี้ตามยุทธศาสตรท ่ีสอง ซ่งึ ประกอบดว ย

๑) ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไมต่ำกวารอยละ ๗๕ มีทักษะในการแสวงหา
ความรไู ดด วยตนเอง รกั การเรียนรู และพฒั นาตนเองอยา งตอ เนอื่ ง

๒) อตั ราการรูหนังสอื ของประชากร (อายุ ๑๕-๖๐ ป) เปน รอยละ ๑๐๐
๓) ผเู ขา รับบริการในแหลงเรียนรูเ พิม่ ข้นึ ปล ะอยางนอ ยรอ ยละ ๓๐
๔) คนไทยใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน โดยเฉลี่ย
อยา งนอยวันละ ๖๐ นาที
๕) สัดสวนผูที่ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรูตอประชากรอายุ ๖ ปขึ้นไป
เปนรอ ยละ ๕๐ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓)
ในดานการพัฒนาระดับสากล เครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะ
การเรยี นรใู นครสิ ตศ ตวรรษที่ ๒๑ (Partnership for 21st Century Skills) ไดร ว มกนั
กำหนดความรู สมรรถนะ และทักษะที่สำคัญสำหรับการเปนพลเมืองของโลก
ในคริสตศตวรรษท่ี ๒๑ ไดแก การเรียนรูในสาระวิชาหลัก (การอาน การเขียน
การคำนวณ) ความรูเชิงบูรณาการ (โลก การเงิน เศรษฐกิจ การเปนผูประกอบการ
สิทธิพลเมือง สุขภาพ สิ่งแวดลอม) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
(การคิดสรางสรรค การแกไขปญหา การสื่อสาร การรวมงานกับผูอ่ืน) ทักษะชีวิต
และการทำงาน (การปรับตัว ทักษะสังคม การเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ที่แตกตางหลากหลาย) ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี คุณลักษณะ
ดานการทำงาน (การปรับตัว ความเปนผูนำ) คุณลักษณะดานการเรียนรู (การชี้นำ
ตนเอง การติดตามตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง) และคุณลักษณะดานศีลธรรม
(การเคารพผูอ่ืน ความซอื่ สัตย สำนึกแหงความเปนพลเมอื ง)

4 แนวทางการดำเนนิ งาน
สงเสร�มนิสยั รกั การอา นและพัฒนาหอ งสมดุ โรงเร�ยน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนหนวยงานหน่ึง
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีรับผิดชอบดานการสงเสริมและสรางนิสัยรักการอาน
สำหรับประชากรในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุงพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนเรงดวน
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ใ ห บ ร ร ลุ ผ ล ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวโนมการพัฒนาในระดับสากล จึงไดกำหนด
แนวทางการดำเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพื่อใหโ รงเรียน
ใชเปนแนวทางการดำเนินงานโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนา
หองสมุด และสำหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาใชในการนิเทศ ประเมิน และใหคำแนะนำ
แกโรงเรียน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความสอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน
ท้ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน
การดำเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
จะประสบความสำเร็จได ทุกฝายท่ีเก่ียวของทั้งผูบริหาร ครูบรรณารักษ ครูผูสอน
บุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ตองมีสวนรวมและ
รับผิดชอบ โดยมีการทำงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง และไมแยกสวนออกจาก
การพัฒนาคุณภาพและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
การดำเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตองสงเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ และคุณลักษณะตามเปาหมายการพัฒนาภายในป ๒๕๖๑ คือ มีนิสัย
ใฝร ใู ฝเ รยี น รักการอานอยางย่ังยืนและเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะการเรียนรู

ความสำคญั และความเปนมา 5

ตลอดชีวิต มีความสามารถในการประเมิน เลอื กรบั และใชประโยชนจ ากสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม มีจิตสำนึกและเห็นคุณคาของการใชหองสมุด
และทรัพยากรสารสนเทศ และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางรับผิดชอบและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายเหลาน้ีแลวจะสงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเปนเครื่องมือสำหรับนักเรียน
ในการแสวงหาความรูสำหรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และ
ดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนเปนพลเมืองที่มี
ความรับผดิ ชอบตอสงั คมและโลก

โรงเร�ยนบานวังหินซาแผนงานสงเสริมนิสัยรักการอา น
และพฒั นาหองสมดุ โรงเรยี น

8 แนวทางการดำเนนิ งาน
สงเสรม� นิสัยรกั การอานและพัฒนาหอ งสมดุ โรงเรย� น

แผนงานสง เสรม� นิสยั รักการอา น
และพฒั นาหองสมดุ โรงเร�ยน

๑. ปลูกจิตสำนกึ ใหน ักเรยี นมนี สิ ัยรักการอานอยา งย่ังยนื
๒. เสรมิ สรางภาคเี ครือขายใหท กุ ภาคสวนมสี วนรว มในการสง เสริมนิสยั

รักการอา นของนกั เรยี นและพัฒนาหองสมดุ โรงเรยี น
๓. สรา งบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรยี นรู โดยเฉพาะหอ งสมุด

ใหเออื้ ตอ การอา นของนกั เรียน ครู บุคลากรทางการศกึ ษา และชมุ ชน
และใหมีการบรู ณาการการอา นกบั การเรียนการสอนตามหลกั สตู ร
๔. สง เสริม ยกยอ งเชิดชเู กียรติ นักเรยี น ครู ผูบริหาร โรงเรียน ทม่ี ีผลงาน
เปน ทีป่ ระจกั ษ รวมท้ังชุมชนและภาคีเครือขา ยที่มสี วนรวมสง เสรมิ นสิ ัย
รกั การอานและการดำเนนิ งานหองสมุดโรงเรียน
๕. สนับสนนุ สง เสรมิ ใหม ีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสง เสรมิ นิสัย
รักการอา นและการดำเนนิ งานหองสมุดโรงเรียน

เปา หมายการสง เสริมนิสยั รกั การอาน
และพัฒนาหอ งสมุดโรงเรยี น
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

10 แนวทางการดำเนนิ งาน
สง เสรม� นสิ ัยรกั การอา นและพัฒนาหองสมดุ โรงเรย� น
เปา หมายการสง เสรม� นิสัยรกั การอาน
และพัฒนาหองสมดุ โรงเรย� น พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
เปาหมายการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ประกอบดวย องคประกอบ ๔ ประการ
ดงั น้ี
๑. คุณภาพผบู รหิ าร
๒. คณุ ภาพครู
๓. คุณภาพนกั เรียน
๔. คณุ ภาพโรงเรยี น
ทั้งนี้ไดกำหนดเปาหมายเปน ๒ ระยะ คือ เปาหมาย
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ และเปาหมายปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
มรี ายละเอยี ด ตอไปนี้

โรงเรย� นบานดอนขุนหวย

เปา หมายการสงเสรม� นิสัยรักการอาน 11
และพัฒนาหองสมดุ โรงเรย� น

คณุ ภาพผูบร�หาร
เปาหมาย ปงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. ผบู รหิ ารสามารถบรหิ ารแผนงาน โครงการสง เสรมิ นสิ ยั รกั การอา นและ

การพฒั นาหองสมดุ ไดอ ยางมีประสิทธิภาพ และเกดิ ประสทิ ธิผล
๒. ผูบริหารเปนผูนำในการสงเสริมนิสัยรักการอานและสงเสริม

การใชหองสมุด
๓. ผบู ริหารเปน แบบอยางท่ดี ีในการอา นและการใชห องสมดุ
เปาหมาย ปง บประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๑. ผูบริหารจัดใหมีแผนงาน โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและ

การพัฒนาหองสมุด ท่ีสนองแผนงานสงเสริมนิสัยรักการอานและ
พฒั นาหองสมดุ (๑ ป ๔ ส) ในแผนปฏบิ ัตงิ านประจำปข องโรงเรียน
๒. ผูบริหารกำหนดโครงสรางการบริหารงานโครงการสงเสริม
นสิ ยั รักการอานและการพัฒนาหองสมุดในรปู ของคณะกรรมการ
๓. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุน จัดหาวัสดุครุภัณฑ และทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุดท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
๔. ผูบริหารนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
สง เสรมิ นสิ ยั รกั การอา นและการพฒั นาหอ งสมดุ ใหเ ปน ไปตามเปา หมาย

12 แนวทางการดำเนนิ งาน
สง เสรม� นิสยั รกั การอา นและพฒั นาหองสมดุ โรงเร�ยน
๕. ผูบริหารสรางและพัฒนาเครือขายสงเสริมนิสัยรักการอานและ
การพัฒนาหอ งสมุด
๖. ผูบรหิ ารเปนผนู ำในการสง เสริมนสิ ยั รกั การอา นและการใชห อ งสมุด
๗. ผูบริหารมีนิสัยรักการอานและใชหองสมุดเปนแหลงศึกษาคนควา
เพือ่ พฒั นาตนเองและพัฒนางาน

เปาหมายการสงเสรม� นสิ ัยรักการอาน 13
และพฒั นาหองสมุดโรงเร�ยน

คณุ ภาพครู
เปาหมาย ปง บประมาณ ๒๕๖๑
๑. ครูหรือบุคลากรทำหนาท่ีบรรณารักษสามารถบริหารงานหองสมุด

และจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิ ธผิ ล
๒. ครูหรือบุคลากรทำหนาท่ีบรรณารักษมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสงเสริมนิสยั รักการอานที่มคี ุณภาพและหลากหลาย
๓. ครูหรอื บคุ ลากรทำหนาทบี่ รรณารกั ษ ศึกษา วจิ ัยและพฒั นานวัตกรรม
การสง เสรมิ การอา นและการพฒั นาหอ งสมดุ เพอื่ ปลกู ฝง นสิ ยั รกั การอา น
และสนับสนนุ การจดั การเรียนการสอนตามหลักสตู ร
๔. ครูผูสอนบูรณาการการอานและการใชหองสมุดในสาระการเรียนรู
ท่ตี นเองรบั ผิดชอบ
๕. ครูผูสอนประสานงานกับครูหรือบุคลากรทำหนาที่บรรณารักษ
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในสาระการเรียนรูท่ีตนเอง
รบั ผิดชอบ

14 แนวทางการดำเนินงาน
สง เสร�มนสิ ยั รกั การอานและพัฒนาหอ งสมุดโรงเร�ยน
เปาหมาย ปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๑. ครูหรือบุคลากรทำหนาท่ีบรรณารักษทุกคนไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูความสามารถในการดำเนินงานหองสมุดและการสงเสริม
นิสยั รกั การอา น อยา งนอ ยปละ ๑ ครัง้
๒. ครหู รอื บุคลากรทำหนาที่บรรณารักษม ีความสามารถในการบริหารงาน
หอ งสมดุ
๓. ครหู รอื บคุ ลากรทำหนา ทบี่ รรณารกั ษม คี วามสามารถในการจดั กจิ กรรม
สง เสริมการอาน
๔. ครูหรือบุคลากรทำหนาท่ีบรรณารักษจัดทำสรุปและรายงานผล
การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุด
อยา งตอ เนือ่ งสม่ำเสมอ
๕. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
หอ งสมุดเปน แหลงเรียนรู
๖. ครูผสู อนทุกกลุม สาระการเรียนรูมกี ารบรู ณาการการอา นอยางตอ เนื่อง
โดยใชแหลง เรยี นรทู ้ังในและนอกหองเรียน

เปา หมายการสงเสร�มนิสยั รกั การอา น 15
และพัฒนาหองสมดุ โรงเร�ยน

คณุ ภาพนกั เรย� น
เปา หมาย ปงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. นักเรียนใฝรูใฝเรียน มีนิสัยรักการอานอยางย่ังยืนและเปนบุคคล

แหง การเรียนรู
๒. นักเรียนมีความสามารถในการประเมิน เลือกรับ และใชประโยชน

จากสารสนเทศไดอยา งมีประสทิ ธภิ าพและมจี รยิ ธรรม
๓. นักเรียนมีจิตสำนึกและเห็นคุณคาของการใชหองสมุด และทรัพยากร

สารสนเทศ
เปา หมาย ปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๑. นักเรียนมีเปาหมายในการอาน สามารถคิดรูปแบบ กิจกรรมสงเสริม

นสิ ยั รกั การอา นดวยตนเอง
๒. นักเรียนใชเวลานอกเวลาเรียนในการอานหนังสือเฉลี่ยอยางนอยวันละ

๖๐ นาที
๓. นักเรียนเลือกอานหนังสืออ่ืนนอกจากหนังสือแบบเรียนเฉล่ีย

ตามเกณฑการอานข้ันต่ำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขน้ั พ้นื ฐาน
๔. นักเรยี นมีทักษะในการเรยี นรูตลอดชวี ิต
๕. นักเรียนใชหองสมุดเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๐ ตอป และ
รวมกิจกรรมสง เสรมิ นิสัยรักการอา นดว ยความเตม็ ใจอยา งสมำ่ เสมอ

16 แนวทางการดำเนินงาน
สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น

เปา หมายการสงเสรม� นสิ ยั รกั การอา น 17
และพัฒนาหองสมุดโรงเร�ยน

คุณภาพโรงเร�ยน
เปา หมาย ปง บประมาณ ๒๕๖๑
๑. โรงเรียนทุกแหงมีหองสมุด ๓ ดี ท่ีทันสมัยและมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานหองสมุดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขนั้ พ้นื ฐาน
๒. หองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีสำคัญของโรงเรียนและใหบริการแก
นักเรยี น ครู ผูบรหิ าร บคุ ลากร ผูป กครอง และชุมชน

โรงเร�ยนมัธยมวดั ดาวคะนอง

18 แนวทางการดำเนนิ งาน
สง เสรม� นิสัยรกั การอานและพฒั นาหองสมุดโรงเร�ยน
เปา หมาย ปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๑. โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางนอยรอยละ ๓๐ พัฒนาหองสมุด
ใหเปนหองสมุด ๓ ดี ท่ีทันสมัย และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
หองสมุดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และอยางนอ ยรอ ยละ ๑๐ สามารถเปนตน แบบได
๒. โรงเรียนทุกแหงมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการอาน
และการเรียนรู
๓. โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางนอยรอยละ ๓๐ มีหองสมุด
ทเ่ี ปน แหลง เรยี นรูเพ่ือใหบ รกิ ารแกผ ูปกครองและชุมชน
๔. โรงเรยี นทกุ แหง มภี าคเี ครอื ขา ยทเ่ี ขม แขง็ ในการสง เสรมิ นสิ ยั รกั การอา น
และการพฒั นาหอ งสมดุ

ตวั ชี้วดั ความสำเรจ็

คณุ ภาพผบู ร�หาร 20 แนวทางการดำเนินงาน
สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น
เปาหมาย เปา หมาย ตวั บง ช้ี
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘

๑. ผบู รหิ ารสามารถบริหาร ๑. ผูบ รหิ ารจัดใหม แี ผนงาน ๑. ผบู รหิ ารมีการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานโครงการ
แผนงาน โครงการสง เสริม โครงการสงเสรมิ นิสัย สงเสริมนสิ ัยรักการอา นและการพฒั นาหอ งสมุดโรงเรียน
นสิ ยั รกั การอา นและ รกั การอานและการพัฒนา ๒. มแี ผนการดำเนินงานโครงการสง เสริมนิสัยรกั การอานและ
การพัฒนาหองสมดุ ไดอ ยาง หองสมุด ที่สนองแผนงาน การพัฒนาหอ งสมดุ โรงเรยี นไวใ นแผนพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา
มีประสทิ ธิภาพ และ สง เสรมิ นิสยั รักการอา นและ ของโรงเรยี น
เกดิ ประสิทธิผล พฒั นาหอ งสมดุ (๑ ป ๔ ส) ๓. มโี ครงการสง เสรมิ นิสยั รักการอานและโครงการพฒั นาหอ งสมดุ
ในแผนปฏิบัติงานประจำป ทม่ี กี จิ กรรมสนองแผนงาน ๑ ป ๔ ส
ของโรงเรยี น

เปา หมาย เปาหมาย ตัวบง ชี้
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๔. มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการสง เสรมิ นิสัยรักการอาน
และโครงการพฒั นาหองสมดุ
๕. มสี รุป รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน โครงการสง เสรมิ
นสิ ยั รักการอานและโครงการพฒั นาหองสมดุ

๒. ผูบรหิ ารกำหนด ๑. ผูบรหิ ารแตงตั้งคณะกรรมการดำเนนิ งานโครงการสงเสริม ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ
โครงสรางการบรหิ ารงาน นสิ ัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุด
โครงการสง เสรมิ นสิ ยั ๒. ผบู ริหารกำหนดบทบาทหนาท่ีของบคุ ลากรตามโครงสราง
รกั การอานและการพัฒนา และสง เสรมิ ใหม ีการดำเนินงานตามบทบาทหนาท่ี
หองสมดุ ในรปู ของ ๓. มกี ารประชุมคณะกรรมการอยางนอ ยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
คณะกรรมการ ๔. มกี ารแตงต้งั ครหู รือบุคลากรทำหนา ท่บี รรณารกั ษ
เปน คณะกรรมการฝา ยวิชาการ

21

เปา หมาย เปา หมาย ตัวบง ชี้ 22 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑. ผูบรหิ ารจัดใหมีวัสดุครภุ ณั ฑเ พยี งพอกบั การใชบรกิ าร สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น
๓. ผูบรหิ ารสงเสริม ๒. ผบู ริหารจัดใหมีวัสดุครภุ ณั ฑเหมาะสมกับวัยของนกั เรยี น
สนบั สนนุ จัดหาวัสดุ ๓. ผูบรหิ ารจัดใหมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพยี งพอกบั การใชบรกิ าร
ครภุ ณั ฑ และทรพั ยากร ๔. ผบู ริหารจัดใหม ที รัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกบั วัย
สารสนเทศหอ งสมุด ของนกั เรยี น
ทเ่ี หมาะสมและเพียงพอ ๑. มีการนเิ ทศ ตดิ ตาม และประเมินผลการดำเนนิ งานสงเสรมิ นสิ ยั
รักการอา นและการพัฒนาหอ งสมุดตามเปาหมาย
๔. ผูบริหารนเิ ทศ กำกบั ๒. มกี ารรายงานผลการดำเนนิ งานสง เสรมิ นสิ ยั รกั การอา น
ติดตาม และประเมนิ ผล และการพฒั นาหองสมดุ ตอ หนว ยงานตนสงั กัดและผเู ก่ยี วของ
การดำเนนิ งานสงเสรมิ ๓. มกี ารนำผลการดำเนินงานสงเสรมิ นิสยั รักการอานและ
นสิ ยั รักการอานและ การพฒั นาหองสมดุ มาใชใ นการพฒั นางานตามเปา หมาย
การพฒั นาหองสมดุ
ใหเ ปน ไปตามเปาหมาย

เปา หมาย เปาหมาย ตัวบง ช้ี
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘

๒. ผูบรหิ ารเปน ผูนำ ๕. ผูบรหิ ารสรา งและพฒั นา ๑. ผูบรหิ ารเปด โอกาสใหชมุ ชนมาใชบรกิ ารหอ งสมดุ เพื่อการเรยี นรู
ในการสง เสรมิ นสิ ยั รกั การอา น ภาคเี ครอื ขา ยสง เสรมิ นสิ ัย ๒. ผบู รหิ ารเปดโอกาสใหชุมชนมีสว นรว มในการพฒั นาหองสมดุ
และสงเสริมการใชห อ งสมุด รกั การอา นและการพัฒนา โรงเรียน
หอ งสมดุ ๓. ผบู รหิ ารสรา งเครือขา ยความรวมมือและแสวงหาความชวยเหลอื
จากหนว ยงานและองคก รอนื่ ๆ ทง้ั ภาครัฐและเอกชน เพ่อื สงเสริม
นิสัยรักการอา นและพฒั นาหองสมดุ โรงเรียน

๖. ผูบริหารเปนผูนำ ๑. ผบู รหิ ารเปน ผนู ำในการพฒั นาหอ งสมดุ โรงเรยี นใหเ ปน หอ งสมดุ ๓ ดี
ในการสง เสรมิ นสิ ยั รกั การอา น ๒. ผูบรหิ ารกระตุนสง เสรมิ สนบั สนนุ ใหครบู รรณารักษแ ละ
และการใชหองสมดุ ครูผูส อนรวมมือกันจัดกิจกรรมหอ งสมดุ และกจิ กรรมสง เสริม ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ
นสิ ยั รกั การอา น

23

เปาหมาย เปาหมาย ตวั บง ช้ี 24 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น
๓. ผบู รหิ ารเปนแบบอยาง
ท่ดี ใี นการอา นและ ๗. ผบู รหิ ารมนี สิ ยั รกั การอา น ๑. ผบู รหิ ารเขา รบั การอบรม สัมมนา ศกึ ษาดูงานและแลกเปลีย่ น
การใชหอ งสมดุ และใชหอ งสมุดเปน ประสบการณดา นการสง เสริมนิสัยรกั การอา นและการพัฒนา
แหลง ศกึ ษาคนควา หองสมุด อยา งนอยปละ ๑ ครัง้
เพือ่ พฒั นาตนเอง ๒. ผูบ รหิ ารใชห อ งสมุดเปน แหลงศกึ ษาคนควา เพอื่ พฒั นาตนเอง
และพัฒนางาน และพัฒนางาน
๓. ผูบรหิ ารอา นหนังสอื อยา งนอ ยวนั ละ ๖๐ นาที
๔. ผบู รหิ ารมนี ิสัยรักการอา น แสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง

คุณภาพครู

เปา หมาย เปา หมาย ตวั บงช้ี
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑. ครูหรือบคุ ลากรทำหนา ทบ่ี รรณารกั ษมกี ารศึกษาคน ควา
ดวยตนเองและมนี สิ ยั รักการอา น
๑. ครูหรอื บุคลากร ๑. ครหู รอื บุคลากร ๒. ครหู รือบคุ ลากรทำหนาที่บรรณารกั ษเขา รับการอบรม สัมมนา
ทำหนาทีบ่ รรณารักษ ศกึ ษาดูงานอยา งตอ เนื่อง หรือศกึ ษาตอ
ทำหนา ทบ่ี รรณารกั ษ ๓. ครหู รือบคุ ลากรทำหนา ทบี่ รรณารกั ษเ ปน สมาชิกสมาคม ชมรม
สามารถบริหารงานหอ งสมดุ ทุกคนไดร บั การพฒั นา หรอื กลุมวิชาชพี ท่ีเกี่ยวของ
และจัดกิจกรรมสงเสรมิ ใหม ีความรูความสามารถ ๔. ครูหรือบุคลากรทำหนาทีบ่ รรณารักษมกี ารสรางเครือขา ย
นิสัยรกั การอานไดอยาง ในการดำเนนิ งานหองสมดุ การเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณเกยี่ วกบั การดำเนินงาน
มปี ระสทิ ธิภาพ และ และการสงเสรมิ นสิ ัย หอ งสมุด
รักการอานอยางนอยปล ะ ๕. ครูหรอื บคุ ลากรทำหนา ที่บรรณารักษม ที กั ษะการใชเทคโนโลยี
เกิดประสิทธผิ ล ๑ ครงั้ สารสนเทศสมัยใหม

ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ

25

เปา หมาย เปา หมาย ตวั บงช้ี 26 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑. ครูหรอื บคุ ลากรทำหนา ทบ่ี รรณารกั ษมีการจดั ทำแผนงาน สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น
๒. ครูหรอื บคุ ลากร โครงการสงเสรมิ นสิ ัยรกั การอานและพัฒนาหอ งสมุดที่สอดคลอง
ทำหนา ที่บรรณารกั ษ กบั แผนพฒั นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยี น
มีความสามารถในการ ๒. ครหู รอื บคุ ลากรทำหนา ทบ่ี รรณารกั ษมีการจดั สภาพแวดลอ ม
บรหิ ารงานหอ งสมุด และบรรยากาศของหอ งสมดุ ใหเอ้ือตอ การจดั การเรียนรู
๓. ครูหรอื บคุ ลากรทำหนา ท่ีบรรณารกั ษจ ัดใหมที รพั ยากร
สารสนเทศที่มีเน้ือหาสอดคลองกับการจดั การเรียนการสอน
ตามหลกั สตู ร และเหมาะสม ตรงตามความตอ งการของผใู ชบรกิ าร
ทั้งนกั เรียนท่วั ไป และนักเรียนทีต่ อ งไดร ับการดแู ลเปน พเิ ศษ
๔. ครูหรอื บุคลากรทำหนา ทบ่ี รรณารักษบ ำรุงรกั ษาทรพั ยากร
สารสนเทศใหอ ยใู นสภาพพรอมใหบ รกิ าร

เปา หมาย เปาหมาย ตวั บง ช้ี
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๕. ครหู รอื บุคลากรทำหนา ทบ่ี รรณารักษมกี ารแนะนำ
การใชห อ งสมุด
๖. ครูหรอื บคุ ลากรทำหนาที่บรรณารักษมีการจดั บริการการอา น ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ
และการศึกษาคน ควา
๗. ครหู รือบุคลากรทำหนา ที่บรรณารักษม กี ารจดั บรกิ ารยืม-คืน
๘. ครหู รอื บุคลากรทำหนาทบ่ี รรณารักษม กี ารจัดบริการ
ตอบคำถามและชวยคน ควา
๙. ครหู รือบุคลากรทำหนา ทบ่ี รรณารักษจ ัดบริการเชิงรุก
อยา งหลากหลาย
๑๐. ครูหรือบคุ ลากรทำหนาท่บี รรณารักษแนะนำใหน กั เรยี น
มีทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางรบั ผดิ ชอบและมีประสทิ ธิภาพ

27

เปา หมาย เปา หมาย ตัวบง ช้ี 28 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น

๓. ครหู รือบุคลากร ๑. ครูหรอื บคุ ลากรทำหนาท่ีบรรณารกั ษแ นะนำใหนักเรียน
ทำหนาที่บรรณารักษ มที กั ษะการรบั รู เขาถงึ และใชป ระโยชนจากสารสนเทศ
มีความสามารถในการ อยา งมีประสทิ ธิภาพและมีจริยธรรม
จัดกิจกรรมสง เสริมการอา น ๒. ครหู รือบคุ ลากรทำหนา ทบ่ี รรณารกั ษมีการจัดกจิ กรรมหอ งสมดุ
และกิจกรรมสง เสรมิ การอานเพือ่ สนบั สนนุ การจัดการเรยี นการสอน
ตามหลักสตู ร
๓. ครูหรือบคุ ลากรทำหนาที่บรรณารักษม ีการจดั กิจกรรมหองสมดุ
และกิจกรรมสงเสรมิ การอา นอยางตอ เนอื่ งและหลากหลาย

เปา หมาย เปาหมาย ตัวบงช้ี
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑. ครูหรอื บุคลากรทำหนา ที่บรรณารักษจ ดั เกบ็ สถิติ
๔. ครหู รือบคุ ลากร การใชบ ริการหอ งสมุด
ทำหนา ทบ่ี รรณารกั ษ ๒. ครหู รอื บุคลากรทำหนาที่บรรณารกั ษม กี ารประเมนิ ผล
จดั ทำสรปุ และรายงาน การปฏิบตั งิ าน
ผลการจดั กิจกรรมสง เสริม ๓. ครหู รือบคุ ลากรทำหนาที่บรรณารักษม ีการนำผลการประเมนิ
นสิ ยั รักการอา นและ มาใชในการพฒั นาการดำเนนิ งานสง เสรมิ การอา นและการพฒั นา
การพัฒนาหอ งสมดุ หองสมดุ
อยางตอ เนอื่ งสม่ำเสมอ ๔. ครูหรือบุคลากรทำหนา ท่บี รรณารักษจดั ทำสรปุ และรายงานผล
การดำเนนิ งานสงเสริมการอานและการพฒั นาหองสมุด
เสนอตอผูบ งั คบั บัญชา ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ

29

เปา หมาย เปา หมาย ตัวบง ชี้ 30 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑. ครหู รอื บุคลากรทำหนาทบ่ี รรณารกั ษมกี ารจัดกิจกรรมสงเสรมิ สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น
๒. ครหู รือบุคลากร การอานโดยใชส ่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทำหนา ทีบ่ รรณารักษ ๒. ครูหรือบคุ ลากรทำหนา ท่บี รรณารกั ษมกี ารประเมนิ ผลการใชส ือ่
มีสือ่ นวัตกรรมและ และเทคโนโลยแี ละนำผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกจิ กรรม
เทคโนโลยใี นการสงเสริม
นิสัยรกั การอานท่มี ีคุณภาพ ๑. ครหู รือบคุ ลากรทำหนา ทีบ่ รรณารกั ษศ กึ ษา คน ควา ดานการ
และหลากหลาย จัดกจิ กรรมสงเสริมการอา นและการพัฒนาหองสมดุ จากสอื่
ที่หลากหลาย
๓. ครูหรอื บคุ ลากร ๒. ครหู รอื บุคลากรทำหนาทบ่ี รรณารกั ษม ีการวจิ ยั ดานการ
ทำหนา ท่บี รรณารกั ษ จัดกจิ กรรมสง เสรมิ การอา นและการพฒั นาหอ งสมุด
ศกึ ษา วจิ ยั และพัฒนา ๓. ครูหรือบคุ ลากรทำหนาท่บี รรณารักษม ีการพฒั นานวตั กรรม
นวัตกรรมสง เสรมิ การอา น ดานการจดั กจิ กรรมสง เสริมการอา นและการพฒั นาหอ งสมุด
และการพัฒนาหอ งสมดุ ทเี่ หมาะสมกับบรบิ ทของโรงเรียน
เพอื่ ปลูกฝงนิสยั รักการอา น
และสนบั สนนุ การจดั
การเรียนการสอน
ตามหลกั สูตร

เปา หมาย เปาหมาย ตวั บงช้ี
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘

๔. ครูผสู อนบูรณาการ ๕. ครูผสู อนทกุ กลุมสาระ ๑. ครูผสู อนมแี ผนจัดการเรียนรทู บ่ี ูรณาการการใชหอ งสมดุ
การอา นและการใชห อ งสมุด การเรยี นรู มีการจดั กจิ กรรม ในสาระการเรียนรทู ี่ตนเองรบั ผดิ ชอบ
ในสาระการเรยี นรู การเรียนรู โดยใชหองสมุด ๒. ครูผสู อนมสี ว นรว มในการเสนอหรอื คดั เลือกทรัพยากร
ท่ีตนเองรบั ผดิ ชอบ เปน แหลง เรียนรู สารสนเทศ
๓. ครูผูส อนมกี ารจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนโดยใชห องสมุด
เปน แหลงเรยี นรู
๔. ครูผูสอนมีสวนรวมในการประเมินผลการใชหองสมุด

๖. ครูผสู อนทุกกลุมสาระ ๑. ครูผูสอนมกี ารบูรณาการการอานกับการจัดการเรียนการสอน ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ
การเรียนรมู กี ารบูรณาการ ในสาระการเรียนรทู ี่ตนเองรับผิดชอบ
การอา นอยา งตอ เน่อื ง ๒. ครผู สู อนพฒั นาใหน กั เรยี นมที กั ษะการรบั รู เขา ถงึ และใชป ระโยชน
โดยใชแ หลงเรยี นรทู ้งั ใน จากสารสนเทศอยา งมีประสิทธภิ าพและมจี รยิ ธรรม
และนอกหอ งเรยี น ๓. ครูผสู อนพฒั นาใหนกั เรยี นมที กั ษะในการตั้งเปา หมายการเรียนรู
วางแผน แสวงหา เลอื กและประเมนิ วิธีการเรยี นรูและผลการเรียนรู
ของตนเอง

31

เปาหมาย เปา หมาย ตวั บง ชี้ 32 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑. ครูผูสอนประสานงานกับครูหรอื บคุ ลากรทำหนา ที่บรรณารกั ษ สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น
๕. ครูผสู อนประสานงาน จัดกิจกรรมสงเสริมนสิ ัยรักการอานอยางตอเน่ือง
กับครหู รอื บุคลากร ๒. ครูผูส อนรว มกับครหู รือบคุ ลากรทำหนา ท่ีบรรณารกั ษ
ทำหนาทีบ่ รรณารักษ ประเมินผลการจดั กจิ กรรมสง เสริมนสิ ยั รักการอา น
ในการจัดกจิ กรรมสง เสริม ๓. ครูผสู อนนำผลการประเมินไปใชใ นการพัฒนากิจกรรมสง เสริม
นิสยั รกั การอานในสาระ นิสยั รกั การอาน และการจดั การเรยี นการสอนในสาระการเรยี นรู
การเรียนรูที่ตนเอง ทีต่ นเองรบั ผดิ ชอบ
รับผดิ ชอบ

คณุ ภาพนักเรย� น เปาหมาย ตวั บงชี้
ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑. นกั เรยี นมกี ารกำหนดเปา หมายในการอานตามสภาพแวดลอม
เปา หมาย ๑. นกั เรยี นมเี ปาหมาย และความเหมาะสมของตนเอง
ป ๒๕๖๑ ในการอา น สามารถ ๒. นกั เรียนมีการวางแผนเลือกเร่ืองที่อานไดดว ยตนเอง
๑. นักเรียนใฝร ูใฝเรยี น คดิ รปู แบบ กจิ กรรม ๓. นกั เรยี นมกี ารรวบรวม จดั เรยี งลำดบั วเิ คราะหข อ มลู จากการอา น
มีนสิ ยั รกั การอาน สง เสรมิ นิสัยรกั การอาน ๔. นักเรยี นเชื่อมโยงขอมลู จากการอานเขา กับประสบการณเ ดิม
อยา งยั่งยนื และเปน ดวยตนเอง ของตนเอง และนำขอ มลู จากการอา นไปประยกุ ตใ ชอยา งเหมาะสม
บุคคลแหง การเรยี นรู ๕. นักเรยี นสรางผลงานจากการอานและนำเสนอได

๒. นกั เรยี นใชเ วลา นกั เรียนใชเวลานอกเวลาเรียนอานหนังสอื เพิม่ ข้ึน ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ
นอกเวลาเรยี นในการ ชน้ั ประถมศกึ ษาปท่ี ๑-๓
อา นหนังสือเฉลี่ยอยา งนอ ย อา นหนงั สือเฉลย่ี วนั ละ ๑๕ นาที
วนั ละ ๖๐ นาที

33

เปา หมาย เปา หมาย ตวั บง ช้ี 34 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที่ ๔-๖ สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น
๓. นักเรียนเลอื ก อา นหนงั สอื เฉลยี่ วนั ละ ๓๐ นาที
อา นหนงั สอื อืน่ นอกจาก ชั้นมัธยมศกึ ษาปท ่ี ๑-๖
หนังสอื แบบเรียน อา นหนงั สือเฉล่ยี อยางนอ ย วนั ละ ๖๐ นาที
เฉล่ียตามเกณฑการอาน นกั เรยี นอานหนงั สือตามปริมาณการอา นหนังสอื ขนั้ ตำ่
ขนั้ ต่ำของสำนกั งาน ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี ๑-๓
คณะกรรมการการศกึ ษา อา นหนงั สือเฉล่ยี อยา งนอย คนละ ๕ เลมตอป
ข้ันพ้นื ฐาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖
อานหนังสือเฉลย่ี อยางนอย คนละ ๑๐ เลม ตอป
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
อา นหนงั สอื เฉลยี่ อยางนอย คนละ ๑๕ เลมตอป
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปท ี่ ๔-๖
อา นหนงั สือเฉลี่ยอยางนอ ย คนละ ๒๐ เลมตอป

เปาหมาย เปาหมาย ตัวบงชี้
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑. นักเรียนต้งั เปา หมายการเรียนรูของตนเอง
๔. นักเรยี นมีทกั ษะ ๒. นักเรยี นวางแผนการเรียนรูของตนเอง
ในการเรยี นรตู ลอดชวี ติ ๓. นักเรยี นแสวงหาวธิ กี ารเรยี นรทู ่ีเหมาะสมกบั ตนเอง
๔. นกั เรียนเลอื กและประเมินวธิ กี ารเรียนรขู องตนเอง
๒. นกั เรยี นมีความสามารถ ๕. นกั เรยี นประเมินผลท่ไี ดจากการเรยี นรูของตนเอง ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ
ในการประเมิน เลือกรับ ๖. นักเรียนนำผลการประเมินไปใชพ ัฒนาวิธแี ละการเรียนรู
และใชป ระโยชนจ าก ของตนเอง
สารสนเทศไดอยา ง ๑. นกั เรียนกำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพและ ทตี่ อ งการได
มีจริยธรรม ๒. นักเรยี นคน หาสารสนเทศทต่ี องการไดอ ยางมปี ระสิทธภิ าพ
๓. นกั เรียนประเมนิ และตดั สนิ ใจเลอื กสารสนเทศท่ีเขา ถึง
ไดอยา งถกู ตอ ง

35

เปาหมาย เปา หมาย ตวั บงชี้ 36 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๔. นกั เรียนสรปุ เรยี บเรียงแนวคิดจากสารสนเทศทคี่ น พบได สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น
๕. นกั เรยี นจดั เกบ็ และเผยแพรสารสนเทศได
๖. นักเรียนสรางองคค วามรจู ากการศึกษาคน ควา ได
๗. นกั เรยี นมีจติ สำนกึ ทดี่ ใี นการใชทรพั ยากรสารสนเทศ
๘. นักเรียนมคี ุณธรรมและจริยธรรมในการใชทรพั ยากรสารสนเทศ

๓. นกั เรียนมีจิตสำนกึ และ ๕. นักเรยี นใชหองสมดุ ๑. นักเรยี นเขา ใชห องสมดุ อยา งสมำ่ เสมอ
เห็นคุณคาของการใช เพิม่ ขน้ึ อยางนอยรอยละ ๒. นกั เรยี นยมื หนงั สอื หรอื สอื่ ทรัพยากรสารสนเทศอนื่
หอ งสมดุ และทรพั ยากร ๑๐ ตอ ป และรว มกิจกรรม อยางสมำ่ เสมอ
สารสนเทศ สงเสรมิ นสิ ยั รักการอา น ๓. นกั เรยี นใชท รพั ยากรสารสนเทศหองสมดุ อยา งรคู ุณคา
ดว ยความเตม็ ใจ และชวยบำรงุ รักษา
อยางสม่ำเสมอ ๔. นักเรียนเขารว มกจิ กรรมสง เสริมการอานอยา งสม่ำเสมอ

คุณภาพโรงเรย� น

เปา หมาย เปาหมาย ตวั บงช้ี
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๑. โรงเรียนทกุ แหง
มีหองสมุด ๓ ดี ท่ีทันสมัย ๑. โรงเรยี นในเขตพนื้ ที่ ๑. มหี องสมดุ ไวบ ริหารนกั เรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
และมีคุณภาพตามเกณฑ การศึกษาอยางนอ ย ดงั นี้
มาตรฐานหองสมดุ โรงเรยี น รอยละ ๓๐ พฒั นาหองสมุด ๑.๑ หอ งสมดุ ทีม่ ขี นาดเหมาะสมกับขนาดของโรงเรียนและ
ของสำนักงาน ใหเ ปน หองสมุด ๓ ดี จำนวนนกั เรียน
คณะกรรมการการศึกษา ทีท่ นั สมัย และมคี ุณภาพ ๑.๒ หอ งสมุดตั้งอยใู นตำแหนง ทเี่ หมาะสม มีสภาพดี
ขนั้ พื้นฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน และมีบรรยากาศท่เี อ้ือตอการเรียนรู
หองสมุดโรงเรียนของ ๑.๓ มกี ารจดั วสั ดคุ รภุ ณั ฑ ทรพั ยากรสารสนเทศทีเ่ พยี งพอ
สำนักงานคณะกรรมการ และเหมาะสม
การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน ๑.๔ หองสมดุ มมี าตรการในการรักษาความปลอดภัยของ
และอยางนอยรอยละ ๑๐ หองสมดุ และผใู ชบ ริการ ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ
สามารถเปนตน แบบได ๑.๕ มคี รหู รอื บคุ ลากรทำหนา ทบี่ รรณารกั ษข องหอ งสมดุ โรงเรยี น
๑.๖ มกี ารจัดกจิ กรรมสงเสริมนสิ ัยรักการอา นเขา ถึง
กลมุ เปาหมายอยางตอเน่ืองตลอดป

37

เปา หมาย เปาหมาย ตัวบง ชี้ 38 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๒. มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทสอ่ื ส่งิ พมิ พ ดงั นี้ สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น

๒.๑ หองสมุดมีหนงั สืออา งอิง เชน หนงั สอื พระราชนพิ นธ
พระนพิ นธ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สารานกุ รม พจนานกุ รม
ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน เปน ตน

๒.๒ หอ งสมุดมีหนังสอื สารคดี บันเทิงคดี
หนงั สอื ภาษาตา งประเทศ วารสาร นิตยสาร หนงั สือพมิ พ
จุลสาร เอกสารหลกั สูตรท่ีเหมาะสม สอดคลองกบั หลักสูตร
และความตอ งการของผูใชบรกิ าร

๒.๓ หองสมดุ มีหนังสอื อยางนอย ๑๐ เลมตอ นักเรียน ๑ คน
๒.๔ หอ งสมุดมวี ารสาร นติ ยสาร หนังสอื พิมพไวใหบ ริการ
อยางเหมาะสมและเพยี งพอ

เปา หมาย เปาหมาย ตัวบง ชี้
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๓. มีทรพั ยากรสารสนเทศประเภทวสั ดุไมตีพมิ พและ
สื่ออิเลก็ ทรอนิกสต าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสม และสอดคลอ งกับ
หลกั สูตรและความตองการของผูใชบ รกิ าร เชน ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ

๓.๑ ลกู โลก
๓.๒ แผนที่
๓.๓ หนุ จำลอง ของตัวอยา ง
๓.๔ เกม ของเลนเสริมทักษะ
๓.๕ วดี ิทศั น ซีด-ี รอม ดีวดี ี
๓.๖ บทเรียนคอมพวิ เตอรช วยสอน
๓.๗ หนงั สืออิเล็กทรอนิกส
๓.๘ บทเรยี นออนไลน

ฯลฯ

39

เปา หมาย เปาหมาย ตวั บง ช้ี 40 แนวทางการดำเนินงาน
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สง เสรม� นิสยั รกั การอานและพฒั นาหอ งสมุดโรงเรย� น

๒. โรงเรียนทุกแหง ๑. หองสมดุ มกี ารจัดบริการหนงั สือและสอื่ ตา ง ๆ ท่ีเหมาะสม
มสี ภาพแวดลอ มและ เพียงพอกับผใู ชบริการ ทัง้ ที่สอดคลองกับหลกั สตู ร สำหรับการอาน
บรรยากาศทเ่ี อ้อื ตอ การอาน เพือ่ ความเพลิดเพลิน และการเรียนรตู ลอดชวี ติ
และการเรยี นรู ๒. หองสมดุ มีการจัดสภาพแวดลอ ม (สะอาด แสงสวา ง เสียง และ
การถายเทอากาศ) อยางเหมาะสม
๓. หองสมุดมกี ารจดั ครุภัณฑแ ละพนื้ ทอี่ ยา งเหมาะสม ตอบสนอง
การใชบรกิ ารทห่ี ลากหลาย เชน มุมสงบสำหรบั อา นหนงั สอื คนเดยี ว
และอานเปนกลุม มุมทใี่ ชเ สียงได มมุ สำหรับทำงานเปน กลมุ
หรือตองปรกึ ษาหารือ มุมทำการบา น มมุ สบายสำหรับเด็ก
มมุ สำหรับเดก็ ปฐมวัย มมุ แนะนำหนงั สอื มมุ แสดงผลงานนกั เรยี น
ฯลฯ
๔. มีมุมการสบื คน ความรทู างอินเทอรเน็ตในหองสมดุ

เปาหมาย เปา หมาย ตวั บงชี้
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘

๒. หอ งสมุดเปนแหลง เรยี นรู ๓. โรงเรียนในเขตพืน้ ท่ี ๑. หองสมดุ ของโรงเรยี นมีหนงั สือและสือ่ ท่ีเหมาะสมกบั อาชีพ
ทสี่ ำคญั ของโรงเรยี นและ การศกึ ษาอยา งนอยรอยละ ของประชาชนในทองถ่ินไวบ รกิ ารแกผ ูป กครองและชุมชน
ใหบริการแก นักเรยี น ครู ๓๐ มีหอ งสมดุ ทเ่ี ปน ๒. มบี ริการใหยมื หนังสอื และส่อื ตา ง ๆ จากหอ งสมุดของโรงเรียน
ผูบรหิ าร บุคลากร แหลงเรยี นรูเพอื่ ใหบ รกิ าร ๓. ผปู กครองและชุมชนมสี ว นรว มในกจิ กรรมหอ งสมุดของโรงเรยี น
ผูปกครอง และชมุ ชน แกผปู กครองและชมุ ชน ๔. มกี ารบริการหอ งสมดุ หรอื มุมอานหนังสอื สำหรับผปู กครอง
และชุมชนนอกเวลาเรียน

๔. โรงเรียนทกุ แหง มีภาคี ๑. โรงเรยี นมีภาคเี ครือขา ยทสี่ นับสนุนโครงการสงเสรมิ นสิ ยั ตัวชว้� ดั ความสำเร็จ
เครือขายท่ีเขม็ แขง็ ในการ รักการอา นและการพฒั นาหอ งสมุด เชน ผูปกครอง ชมุ ชน
สง เสริมนสิ ยั รักการอาน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
และการพฒั นาหองสมุด

41บทบาทและหนา ที่
ของหนว ยงานทเ่ี กี่ยวขอ ง


Click to View FlipBook Version