The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chittima.chit, 2022-04-13 17:23:57

lyrics and translate

lyrics and translate

Post Malone & Swae Lee SUNFLOWERS

PRESENT
ATION

Sunflowers Needless to say, I keep her in check
จาเป็นท่ีจะตอ้ งพดู วา่ ฉนั คอยเฝา้ มองเธออยู่
She was all bad-bad, nevertheless
เธอน่ะนิสยั ไมด่ ีเอามาก ๆ เลย แต่ถึงอย่างนนั้ ก็เถอะ
Callin’ it quits now, baby, I’m a wreck
เธอบอกจะเลกิ กบั ฉนั แลว้ ในตอนนี้ ท่ีรกั ฉนั ปวดใจเหลอื เกนิ
Crash at my place, baby, you’re a wreck
แลว้ เธอก็จะมานอนท่ีบา้ นฉนั ท่ีรกั คณุ บา้ หรอื แลว้ หรอื เปลา่
Needless to say, I keep her in check
จาเป็นท่ีจะตอ้ งพดู วา่ ฉนั คอยเฝา้ มองเธออยู่
She was all bad-bad, nevertheless
เธอน่ะนิสยั ไมด่ ีเอามาก ๆ เลย แตถ่ ึงอย่างนนั้ ก็เถอะ
Callin’ it quits now, baby, I’m a wreck
เธอบอกจะเลกิ กบั ฉนั แลว้ ในตอนนี้ ท่ีรกั ฉนั ปวดใจเหลอื เกนิ
Crash at my place, baby, you’re a wreck
แลว้ เธอก็จะมานอนท่ีบา้ นฉนั ท่ีรกั คณุ บา้ หรอื แลว้ หรอื เปลา่
Thinkin’ in a bad way, losin’ your trip
คิดไปในทางท่ีไมด่ ี อย่างจะเสียเธอไป
Screamin’ at my face, baby don’t trip
เธอตะโกนใสห่ นา้ ฉนั แตท่ ่ีรกั อยา่ ไปเลยนะ
Someone took a big L, don’t know how that felt
หรอื มีใครบางคนเอาตวั L ไปแลว้ ไมร่ ูเ้ ลยว่าตอ้ รูส้ กึ ยงั ไง

Lookin’ at you sideways, party on tilt - Post Malone & Swae Lee -
มองดเู ธอท่ีกาลงั เดนิ จากไป ปารต์ ีใ้ กลจ้ ะจลงแลว้ สนิ ะ

Ooh ooh, some things you just can’t refuse
บางส่งิ บางอยา่ งคณุ ก็ไมอ่ าจปฏิเสธไดเ้ ลย

She wanna ride me like a cruise
เธอแคอ่ ยากจะป่ันหวั ฉนั ไปเรอ่ื ย ๆ

And I’m not tryna lose
และฉนั ก็ไมอ่ ยากจะเสยี เธอไปจรงิ ๆ

Then you’re left in the dust
แลว้ คณุ คงจากฉนั ไปนานแลว้

Unless I stuck by ya MIN
หากฉนั นนั้ ไมเ่ หน่ียวรง้ั คณุ เอาไว้
you’re a sunflower
คณุ นนั้ เป็นเหมอื นดอกทานตะวนั

I think your live would be too much
และฉนั คิดวา่ ความรกั ของคณุ จะมีมากเกินไป
Or you’ll be left in the dust

IMAหรอื ว่าคณุ จะจากฉนั ไปแลว้
Unless I stuck by ya
ถงึ แมว้ า่ ฉนั จะเหน่ียวรงั้ คณุ เอาไวก้ ็ตาม

you’re the sunflower, you’re the sunflower
คณุ นน้ั เป็นเหมอื นดอกทานตะวนั

Sunflowers Every time I’m leavin’ on ya
ทกุ ๆ ครงั้ ท่ีฉนั จะตดั ใจจากคณุ ไป
You don’t make it easy, no, no
แต่คณุ ไมเ่ คยทาใหม้ นั ง่ายขนึ้ เลย
Wish I could be there for ya
ฉนั หวงั ว่าฉนั จะไดอ้ ย่เู คียงขา้ งคณุ
Give me a reason to go
บอกเหตผุ ลฉนั หน่อยสิ ว่าทาไมถึงตอ้ งจากไป
Every time I’m walkin’ out
ทกุ ๆ ครงั้ ท่ีฉนั กาลงั จะเดนิ จากมา
I can hear you tellin’ me to turn around
ฉนั เหมอื นไดย้ นิ คณุ เรยี กใหก้ ลบั ไปทกุ ทีเลย
Fightin’ for my trust and you won’t back down
ฉนั สเู้ พ่ือสง่ิ ท่ีฉนั เช่อื และคณุ เองก็ไมย่ อมถอยเหมือนกนั
Even if we gotta risk it all right now
ถึงแมเ้ ราจะตอ้ งเสยี ใจกบั สง่ิ ท่ีกาลงั ทาอยกู่ ็ตาม
I know you’re scared of the unknown
ฉนั รูว้ า่ คณุ กลวั กบั บางส่งิ ท่ีไมร่ ูว้ ่าคืออะไร
You don’t wanna be alone
และคณุ ก็ไมอ่ ยากจะอยอู่ ยา่ งเดียวดาย
I know I always come and go
ฉนั รูฉ้ นั มนั เอาแน่เอานอนไมไ่ ด้

But it’s out of my control - Post Malone & Swae Lee -
แต่เร่อื งพวกนนั้ ฉนั ควบคมุ มนั ไมไ่ ดเ้ ลย

And you’ll be left in the dust
และคณุ คงจากฉนั ไปนานแลว้

Unless I stuck by ya
หากฉนั นนั้ ไมเ่ หน่ียวรง้ั คณุ เอาไว้

You’re a sunflower
คณุ นน้ั เป็นเหมือนดอกทานตะวนั

I think your love would be too much
และฉนั คดิ ว่าความรกั ของคณุ จะมีมากเกินไป

Or you’ll left in the dust MIN
หรอื วา่ คณุ จะจากฉนั ไปแลว้
Unless I stuck by ya
ถงึ แมว้ ่าฉนั จะเหน่ียวรงั้ คณุ เอาไวก้ ็ตาม

you’re the sunflower, you’re the sunflower
คณุ นนั้ เป็นเหมอื นดอกทานตะวนั IMA

MIN

IMA

PRESENT
ATION

Sean Kingston BEAUTIFUL GIRLS

PRESENT
ATION

Beautiful girls Your way too beautiful girl
คณุ สวยมากเกินไป สาวนอ้ ย
That’s why it’ll never work
น่นั คือเหตผุ ลวา่ ทาไมมนั ถึงไมเ่ วริ ค์
You’ll have me suicidal, suicidal
คณุ ทาผมเกือบตายแหนะ
When you say it’s over
เม่อื คณุ พดู วา่ เราจบกนั ไปแลว้
Damn all these beautiful girls
สาวสวยๆ พวกนีช้ ่างรา้ ยจรงิ ๆ
They only wanna do your dirt
พวกเธอแคต่ อ้ งการใหค้ ณุ เจ็บชา้
They’ll have you suicidal, suicidal
พวกเธอมีแต่จะทาใหค้ ณุ ตาย
When they say it’s over
เม่อื พวกเธอพดู ว่ามนั จบไปนานแลว้
See it started at the park
คืองี้ มนั เรม่ิ ขนึ้ ท่ีสวนสาธารณะ
Used to chill after dark
เคยไปชิวเลน่ กนั หลงั ฟา้ มืด
Oh, when you took my heart
เม่อื คณุ ไดห้ วั ใจผมไป

That’s when we fell apart
เราก็เรม่ิ แตกแยกกนั

Coz we both thought Sean Kingston
เพราะเราทง้ั ค่ตู า่ งคิดวา่

That love last forever (last forever)
ความรกั จะคงอยตู่ ลอดไป

They say we’re too young
พวกเขาบอกว่าเรายงั เด็กเกนิ ไป

To get ourselves sprung MIN
ท่ีจะรกั กนั
Oh, we didn’t care
แต่เราไมส่ นใจ
We made it very clear
เราแสดงใหเ้ หน็ อยา่ งชดั เจน

And they also said
และพวกเขายงั บอกดว้ ยวา่
That we couldn’t last together (last together)

IMAพวกเราไมม่ ีทางไปกนั รอด
See it’s very divine, girl
มนั ชดั เจนมากเลย ท่ีรกั

You’re one of a kind
คณุ เป็นคนท่ีสดุ ยอดมาก

Beautiful girls But you mush up my mind
แตค่ ณุ ทาใหผ้ มสบั สน
You ought to get declined
คณุ ตอ้ งปฏิเสธนะ
Oh lord
พระเจา้ !
My baby is driving me crazy
เธอทาใหผ้ มคล่งั
Your way too beautiful girl
คณุ สวยมากเกินไป สาวนอ้ ย
That’s why it’ll never work
น่นั คือเหตผุ ลว่าทาไมมนั ถึงไมเ่ วิรค์
You’ll have me suicidal, suicidal
คณุ ทาผมเกือบตายแหนะ
When you say it’s over
เม่อื คณุ พดู ว่าเราจบกนั ไปแลว้
Damn all these beautiful girls
สาวสวยๆ พวกนีช้ ่างรา้ ยจรงิ ๆ
They only wanna do your dirt
พวกเธอแคต่ อ้ งการใหค้ ณุ เจ็บชา้
They’ll have you suicidal, suicidal
พวกเธอมีแต่จะทาใหค้ ณุ ตาย

When they say it’s over Sean Kingston
เม่อื พวกเธอพดู วา่ มนั จบไปนานแลว้
It was back in ‘99
ยอ้ นกลบั ไปปี 1999
Watching movies all the time
ผมดหู นงั ตลอดเวลา
Oh, when I went away
เม่อื ผมจากไป
For doing my first crime
การก่ออาชญากรรมครง้ั แรกของผม
And I never thought
ผมไมเ่ คยคดิ เลยนะว่า

MINThat we was gonna see each other (see each other)

พวกเราจะไดเ้ จอกนั อีก
And then I came out
และผมไดอ้ อกมาจากคกุ
Mami moved me down south

IMAแมย่ า้ ยผมใหไ้ ปอย่ภู าคใต้

Oh, I’m with my girl
ผมอย่กู บั ผหู้ ญิงของผม
Who I thought was my world
คนท่ีผมคิดวา่ เธอเป็นโลกทงั้ ใบแลว้

Beautiful girls It came out to be
มนั กลบั กลายเป็นว่า
That she wasn’t the girl for me (girl for me)
เธอไมใ่ ชผ่ หู้ ญิงท่ีผมฝันไว้
See it’s very divine, girl
มนั ชดั เจนมากเลย ท่ีรกั
You’re one of a kind
คณุ เป็นคนท่ีสดุ ยอดมาก
But you mush up my mind
แตค่ ณุ ทาใหผ้ มสบั สน
You ought to get declined
คณุ ตอ้ งปฏิเสธนะ
Oh lord
พระเจา้ !
My baby is driving me crazy
เธอทาใหผ้ มคล่งั
Your way too beautiful girl
คณุ สวยมากเกินไป สาวนอ้ ย
That’s why it’ll never work
น่นั คือเหตผุ ลว่าทาไมมนั ถงึ ไมเ่ วริ ค์
You’ll have me suicidal, suicidal
คณุ ทาผมเกือบตายแหนะ

When you say it’s over
เม่อื คณุ พดู ว่าเราจบกนั ไปแลว้

Damn all these beautiful girls Sean Kingston
สาวสวยๆ พวกนีช้ ่างรา้ ยจรงิ ๆ

They only wanna do your dirt
พวกเธอแค่ตอ้ งการใหค้ ณุ เจ็บชา้

They’ll have you suicidal, suicidal
พวกเธอมีแต่จะทาใหค้ ณุ ตาย

When they say it’s over MIN
เม่อื พวกเธอพดู วา่ มนั จบไปนานแลว้
Now we are fussing
ตอนนีพ้ วกเราต่างจจู้ ี้
And now we are fighting
และตอนนีก้ ็กาลงั ทะเลาะกนั

Please tell me why IMA
โปรดบอกผมทีว่าทาไม
I am feeling slighted
ผมรูส้ กึ วา่ โดนดถู กู

And I don’t know
และผมก็ไมร่ ู้

How to make it better (make it better)
วา่ ตอ้ งทายงั ไงมนั ถงึ จะดีขนึ้

Beautiful girls You’re dating other guys
คณุ เดทกบั ผชู้ ายคนอ่ืน
You’re telling me lies
คณุ โกหกผม
Oh, I can’t believe
ไมอ่ ยากจะเช่ือวา่ คณุ จะทาแบบนี้
What I’m seeing with my eyes
ส่งิ ท่ีผมเห็นดว้ ยตาของผม
I’m losing my mind
ผมเสยี สตไิ ปแลว้
And I don’t think it’s clever (think it’s clever)
และผมไมค่ ิดวา่ น่นั เป็นอะไรท่ีฉลาดเลย
Your way too beautiful girl
คณุ สวยมากเกินไป สาวนอ้ ย
That’s why it’ll never work
น่นั คือเหตผุ ลวา่ ทาไมมนั ถงึ ไมเ่ วิรค์
You’ll have me suicidal, suicidal
คณุ ทาผมเกือบตายแหนะ
When you say it’s over
เม่อื คณุ พดู ว่าเราจบกนั ไปแลว้
Damn all these beautiful girls
สาวสวยๆ พวกนีช้ า่ งรา้ ยจรงิ ๆ

They only wanna do your dirt Sean Kingston
พวกเธอแค่ตอ้ งการใหค้ ณุ เจ็บชา้
They’ll have you suicidal, suicidal, suicidal, suicidal…..
พวกเธอมีแต่จะทาใหค้ ณุ ตาย

MIN
IMA

MIN

IMA

PRESENT
ATION

Pink Sweat$ AT MY WORST

PRESENT
ATION

At my worst Can I call you baby?
ขอผมเรยี กคณุ ว่าท่ีรกั ไดม้ น้ั
Can you be my friend?
คณุ เป็นเพ่ือนกบั ผมไดไ้ หมครบั
Can you be my lover up until the very end?
คณุ มาเป็นคนรกั ของผมตลอดไปไดไ้ หมครบั
Let me show you love
ใหผ้ มไดแ้ สดงความรกั ใหค้ ณุ ดู
Oh, I don’t pretend
โอ้ ผมไมเ่ สแสรง้ นะ
Stick by my side even when the world is givin ‘in
อยขู่ า้ งๆ ผมตลอดไป ถึงแมโ้ ลกจะสลายก็ตาม
Oh, oh, oh, don’t
โอ้ อย่าเลย
Don’t you worry
คณุ อย่าไดก้ งั วลไปเลยครบั
I’ll be there, wherever you want me
ผมจะอย่ตู รงนน้ั เสมอ เม่อื ไรก็ตามท่ีคณุ ตองการผม
I need somebody who can love me at my worst
ผมตอ้ งการใครสกั คน ท่ีรกั ผมไดแ้ มก้ ระท่งั ดา้ นแยๆ่ ของผม
Know I’m not perfect but I hope you see my worth
รูน้ ะว่าผมไมไ่ ดส้ มบรู ณแ์ บบ แต่ว่าหวงั ว่าคณุ จะเห็นคณุ ค่าของผม

Cause it’s only you, nobody new, I put you first Pink Sweat$
เพราะผมมีแคค่ ณุ ไมม่ ใี ครคนอ่ืน ผมใหค้ ณุ เป็นท่ีหน่งึ เสมอ
And for you, girl, I swear I’ll do the worst
และสาหรบั คณุ ผมสาบานเลย ผจะทาใหแ้ ย่ท่ีสดุ
Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh x2

If you stay forever
ถา้ คณุ จะอย่กู บั ผมตลอดไป
Let me hold your hand
ใหผ้ มกมุ มอื ของคณุ ไวน้ ะครบั
I can fill those places in your heart no else can
ผมสามารถเตมิ เต็มท่ีวางในใจคณุ แบบท่ีคนอ่ืนทาไมไ่ ดเ้ ลย

MINLet me show you love

ใหผ้ มแสดงความรกั ใหค้ ณุ ดนู ะครบั
Oh, I don’t pretend
โอ้ ผมไมไ่ ดเ้ สแสรง้ นะครบั
I’ll be right here, baby, you know I’ll sink or swim

IMAผมอย่ตู รงนีน้ ะท่ีรกั คณุ คงรูด้ ีวา่ ผมจะทาสาเรจ็ หรอื ลม้ ไมเ่ ป็นท่า

Oh, oh, oh, don’t
โอ้ อยา่ เลย
Don’t you worry
คณุ อย่าไดก้ งั วลไปเลยครบั

At my worst I’ll be there, wherever you want me
ผมจะอยตู่ รงนนั้ เสมอ เม่อื ไรก็ตามท่ีคณุ ตองการผม
I need somebody who can love me at my worst
ผมตอ้ งการใครสกั คน ท่ีรกั ผมไดแ้ มก้ ระท่งั ดา้ นแย่ๆ ของผม
Know I’m not perfect but I hope you see my worth
รูน้ ะว่าผมไมไ่ ดส้ มบรู ณแ์ บบ แตว่ า่ หวงั วา่ คณุ จะเหน็ คณุ คา่ ของผม
Cause it’s only you, nobody new, I put you first (put
you first)
เพราะผมมแี คค่ ณุ ไมม่ ใี ครคนอ่ืน ผมใหค้ ณุ เป็นท่ีหน่งึ เสมอ
And for you, girl, I swear I’ll do the worst
และสาหรบั คณุ ผมสาบานเลย ผจะทาใหแ้ ย่ท่ีสดุ
Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh x4

I need somebody who can love me at my worst
ผมตอ้ งการใครสกั คน ท่ีรกั ผมไดแ้ มก้ ระท่งั ดา้ นแยๆ่ ของผม
Know I’m not perfect but I hope you see my worth
รูน้ ะวา่ ผมไมไ่ ดส้ มบรู ณแ์ บบ แตว่ ่าหวงั วา่ คณุ จะเหน็ คณุ ค่าของผม
Cause it’s only you, nobody new, I put you first
เพราะผมมแี ค่คณุ ไมม่ ีใครคนอ่ืน ผมใหค้ ณุ เป็นท่ีหน่งึ เสมอ
And for you, girl, I swear I’ll do the worst
และสาหรบั คณุ ผมสาบานเลย ผจะทาใหแ้ ยท่ ่ีสดุ

Cause it’s only you, nobody new, I put you first Pink Sweat$
เพราะผมมีแคค่ ณุ ไมม่ ใี ครคนอ่ืน ผมใหค้ ณุ เป็นท่ีหน่งึ เสมอ
And for you, girl, I swear I’ll do the worst
และสาหรบั คณุ ผมสาบานเลย ผจะทาใหแ้ ย่ท่ีสดุ
Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh x2

If you stay forever
ถา้ คณุ จะอย่กู บั ผมตลอดไป
Let me hold your hand
ใหผ้ มกมุ มอื ของคณุ ไวน้ ะครบั
I can fill those places in your heart no else can
ผมสามารถเตมิ เต็มท่ีวางในใจคณุ แบบท่ีคนอ่ืนทาไมไ่ ดเ้ ลย

MINLet me show you love

ใหผ้ มแสดงความรกั ใหค้ ณุ ดนู ะครบั
Oh, I don’t pretend
โอ้ ผมไมไ่ ดเ้ สแสรง้ นะครบั
I’ll be right here, baby, you know I’ll sink or swim

IMAผมอย่ตู รงนีน้ ะท่ีรกั คณุ คงรูด้ ีวา่ ผมจะทาสาเรจ็ หรอื ลม้ ไมเ่ ป็นท่า

Oh, oh, oh, don’t
โอ้ อยา่ เลย
Don’t you worry
คณุ อย่าไดก้ งั วลไปเลยครบั

At my worst I’ll be there, wherever you want me
ผมจะอย่ตู รงนนั้ เสมอ เม่อื ไรก็ตามท่ีคณุ ตองการผม
I need somebody who can love me at my worst
ผมตอ้ งการใครสกั คน ท่ีรกั ผมไดแ้ มก้ ระท่งั ดา้ นแย่ๆ ของผม
Know I’m not perfect but I hope you see my worth
รูน้ ะว่าผมไมไ่ ดส้ มบรู ณแ์ บบ แตว่ ่าหวงั ว่าคณุ จะเหน็ คณุ คา่ ของผม

Bruno Mars, Anderson .Paak,
Silk Sonic

LEAVE THE DOOR
OPEN

PRESENT
ATION

Leave the door open What you doin’ ?
เธอทาอะไรอยู่
Where you at?
เธออยทู่ ่ีไหน
Oh, you got plans?
วนั นีเ้ ธอว่างหรอื เปลา่
Don’t say that
อยา่ ตอบวา่ ไมว่ า่ งเลยนะ
I’m sippin’ wine
ฉนั กาลงั น่งั จิบไวน์
In a robe
ในชดุ เสือ้ คลมุ อาบนา้
I look too good
ฉนั ดดู ีมากเลยนะ
To b alone
และฉนั ก็อย่คู นเดียวดว้ ย
My house clan
บา้ นของฉนั สะอาดดว้ ย
My pool warm
สระวา่ ยนา้ ก็อนุ่ ดว้ ย
Just shaved, smooth like a newborn
ฉนั เพ่งิ โกนหนวดเสรจ็ เรยี บเนียนเหมือนกน้ เด็กเลยนะ

We should be dancing’, romancing’ Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk
เราควรมาเตน้ ราดว้ ยกนั นะ อยา่ งโรแมนติก Sonic
In the east wing and the west wing
ทงั้ ทางดา้ นตะวนั ตก และดา้ นตะวนั ออก
Of this mansion, what’s happenin’
ของคฤหาสนห์ ลงั นี้ แลว้ เธอว่าไงละ่
I ain’t playin’ no games
ฉนั ไมไ่ ดเ้ ลน่ เกมหรอื อะไรทง้ั นนั้
Every word that I say is coming straight from the
heart
ทกุ ถอ้ ยคาท่ีฉนั พดู ออกไป มนั ตรงมาจากหวั ใจของฉนั เลย
So, if you tryna lay in these arms
ถา้ หากเธออยากจะเอนกายนอนลงในออ้ มแขนนี้

MINI’ma leave the door open

ฉนั จะเปิดประตทู ิง้ ไว้
I’ma leave the door open, girl
ฉนั จะเปิดประตทู ิง้ ไวน้ ะ ท่ีรกั

IMAI’ma leave the door open, hopin’

ฉนั จะเปิดประตทู ิง้ ไว้ และหวงั ว่า
That you feel the way I feel
เธอจะรูส้ กึ เหมือนกนั กบั ท่ีฉนั รูส้ กึ
And you want me like I want you tonight, baby
และเธอก็ตอ้ งการฉนั เหมือนท่ีฉนั ตอ้ งการเธอ ท่ีรกั

Leave the door open Tell me that you’re coming through
บอกฉนั สิ วา่ เธอกาลงั เดนิ ทางมาหาฉนั
You’re so sweet
เธอช่างงดงาม
So tight
รูปรา่ งก็สมสว่ น
I won’t bite
ฉนั จะไมก่ ดั เธอหรอก
Unless you like
เวน้ แตเ่ ธอจะชอบแบบนนั้ นะ
If you smoke
ถา้ เธออยากจะสบู
I got the haze
ฉนั มีกญั ชาใหน้ ะ
And if you’re hungry, girl I got filets
และถา้ เธอหวิ ฉนั มเี นือ้ ท่ีห่นั เป็นชิน้ ใหน้ ะ
Ooh, baby, don’t keep me waitin’
โอ้ ท่ีรกั อย่าใหฉ้ นั ตอ้ งรออีกเลย
There’s so much love we could be making
มคี วามรกั อีกมากมาย ท่ีเราสามารถสรา้ งดว้ ยกนั ได้
I’m talking kissisng, cuddling
ฉนั กาลงั พดู ถึงการจบู กนั การกอดกนั

Rose petals in the bathtub Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk
กลีบกหุ ลาบในอา่ งอาบนา้ Sonic

Girl, let’s jump in, it’s bublin’
ท่ีรกั กระโดลงมาเลย มฟี องสบเู่ ตม็ ไปหมด

I ain’t playin’ no games
ฉนั ไมไ่ ดเ้ ลน่ เกมหรอื อะไรทงั้ นนั้

Every word that I say is coming straight from the

heart
ทกุ ถอ้ ยคาท่ีฉนั พดู ออกไป มนั ตรงมาจากหวั ใจของฉนั เลย

So, if you tryna lay in these arms
ถา้ หากเธออยากจะเอนกายนอนลงในออ้ มแขนนี้

I’ma leave the door open MIN
ฉนั จะเปิดประตทู ิง้ ไว้
I’ma leave the door open, girl
ฉนั จะเปิดประตทู ิง้ ไวน้ ะ ท่ีรกั

I’ma leave the door open, hopin’
ฉนั จะเปิดประตทู ิง้ ไว้ และหวงั ว่า
That you feel the way I feel

IMAเธอจะรูส้ กึ เหมอื นกนั กบั ท่ีฉนั รูส้ กึ
And you want me like I want you tonight, baby
และเธอก็ตอ้ งการฉนั เหมอื นท่ีฉนั ตอ้ งการเธอ ท่ีรกั

Tell me that you’re coming through
บอกฉนั สิ วา่ เธอกาลงั เดนิ ทางมาหาฉนั

Leave the door open I need you, baby
ฉนั ตอ้ งการเธอนะ ท่ีรกั
I gotta see you, baby
ฉนั อยากเจอเธอนะ ท่ีรกั
Girl, I’m tryna give you this
ฉนั พยายามท่ีจะมอบสง่ิ นีใ้ หเ้ ธอนะ
I’ma leave the door open, baby
ฉนั จะเปิดประตทู ิง้ ไวน้ ะ ท่ีรกั
I’ma leave, I’ma leave the door open, girl
ฉนั จะเปิดประตหู อ้ งของฉนั ทงิ้ ไวร้ อเธอนะ ท่ีรกั
And I’m hopin’, hopin’
และฉนั หวงั ว่า
That you feel the way I feel
เธอจะรูส้ กึ เหมือนกนั กบั ท่ีฉนั รูส้ กึ
And you want me like I want you tonight, baby
และเธอก็ตอ้ งการฉนั เหมอื นท่ีฉนั ตอ้ งการเธอ ท่ีรกั
Tell me that you’re coming through
บอกฉนั สิ วา่ เธอกาลงั เดนิ ทางมาหาฉนั
Tell me that you’re coming through
บอกฉนั สิ ว่าเธอกาลงั เดนิ ทางมาหาฉนั
Girl, I’m here just waiting for you
ท่ีรกั ฉนั รอเธออย่ทู ่นี ่ีนะ

Come on over, I’ll adore you Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk
มาเถอะนะ ฉนั จะรกั เธอ Sonic

MIN
IMA

MIN

IMA

PRESENT
ATION

Harry Styles FALLING

PRESENT
ATION

Falling I’m in my bed
ฉนั นอนอย่บู นเตียง
And you’re not here
และเธอก็ไมไ่ ดอ้ ยทู่ ่ีน่ีดว้ ยกนั แลว้
And there’s no one to blame
และฉนั ก็โทษใครไมไ่ ด้
But the drink in my wandering hands
นอกจากโทษเครอ่ื งด่ืม ท่ีฉนั ด่ืมเขา้ ไป
Forget what I said
ฉนั ลืมส่งิ ท่ีฉนั ไดพ้ ดู
It’s not what I meant
คา ๆ นนั้ ท่ีฉนั ไมไ่ ดต้ ง้ั ใจจะพดู ออกไป
And I can’t take it back
และฉนั ก็ไมส่ ามารถเอามนั กลบั คืนมาได้
I can’t unpack the baggage you left
และถึงตอนนีฉ้ นั ก็ยงั ทาใจไมไ่ ดเ้ ลย
What am I now? What am I now?
แลว้ ตอนนีฉ้ นั กลายเป็นใรไปแลว้ ละ่
What if I’m someone I don’t want around?
ฉนั ไดก้ ลายเป็นคน ท่ีฉนั ไมอ่ ยากท่ีจะเป็นไปสะแลว้
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
ฉนั กาลงั เจบ็ ปวด ฉนั กาลงั เจบ็ ปวดอีกครงั้

What if I’m down? What if I’m out? Harry Styles
ถา้ เกิดฉนั ยอมแพล้ ะ่ ถา้ เกิดฉนั พอแลว้ ละ่
What if I’m someone you won’t talk about?
ถา้ เกิดฉนั กลายเป็นคนท่เี ธอไมพ่ ดู ถึงไปแลว้ ละ่
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
ฉนั กาลงั เจบ็ ปวด ฉนั กาลงั เจบ็ ปวดอีกครง้ั
You said you care
เธอบอกวา่ เธอแครน์ ะ
And you missed me too
และเธอเองก็คดิ ถงึ ฉนั เหมอื นกนั
And I’m well aware I write too many songs about you
และฉนั ก็รูด้ ี ว่าฉนั เขียนเพลงเก่ียวกบั เธอมากเกินไป
And the coffee’s out
และความทรงจา
At the beach wood café
ในรา้ นกาแฟท่ีเราชอบน่งั ดว้ ยกนั
And it kills me
มนั ก็ค่อยๆ ทารา้ ยฉนั
Cause I know we’ve run out of things we can say
และฉนั รูด้ ี ว่าเราต่างไมม่ อี ะไรท่ีจะพดู ต่อกนั อีกแลว้
What am I now? What am I now?
แลว้ ตอนนีฉ้ นั กลายเป็นใรไปแลว้ ละ่

Falling What if I’m someone I don’t want around?
ฉนั ไดก้ ลายเป็นคน ท่ีฉนั ไมอ่ ยากท่ีจะเป็นไปสะแลว้
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
ฉนั กาลงั เจ็บปวด ฉนั กาลงั เจ็บปวดอีกครงั้
What if I’m down? What if I’m out?
ถา้ เกิดฉนั ยอมแพล้ ะ่ ถา้ เกิดฉนั พอแลว้ ละ่
What if I’m someone you won’t talk about?
ถา้ เกิดฉนั กลายเป็นคนท่เี ธอไมพ่ ดู ถึงไปแลว้ ละ่
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
ฉนั กาลงั เจ็บปวด ฉนั กาลงั เจ็บปวดอีกครงั้
And I get the feeling that you’ll never need me again
และฉนั รูส้ กึ ไดเ้ ลย ว่าเธอคงไมต่ อ้ งการฉนั อีกแลว้
What am I now? What am I now?
แลว้ ตอนนีฉ้ นั กลายเป็นใรไปแลว้ ละ่
What if I’m someone I don’t want around?
ฉนั ไดก้ ลายเป็นคน ท่ีฉนั ไมอ่ ยากท่ีจะเป็นไปสะแลว้
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
ฉนั กาลงั เจ็บปวด ฉนั กาลงั เจ็บปวดอีกครง้ั
What if I’m down? What if I’m out?
ถา้ เกิดฉนั ยอมแพล้ ะ่ ถา้ เกิดฉนั พอแลว้ ละ่
What if I’m someone you won’t talk about?
ถา้ เกิดฉนั กลายเป็นคนท่เี ธอไมพ่ ดู ถึงไปแลว้ ละ่

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
ฉนั กาลงั เจ็บปวด ฉนั กาลงั เจ็บปวดอีกครงั้

Harry Styles

MIN

IMA

PRESENT
ATION

Ariana Grande POSITIONS

PRESENT
ATION

Positions Heaven, Sent you to me
สวรรค์ สง่ เธอมาใหฉ้ นั
I’m just hopin’ I don’t repeat history
ฉนั ก็แค่กาลงั หวงั ว่าฉนั จะไมท่ าประวตั ซิ า้ รอยอีกครง้ั
Boy, I’m tryna meet your mama on a Sunday
พ่อหน่มุ ฉนั พยายามจะไปเจอแมข่ องเธอในวนั อาทิตย์
Then make a lotta love on a Monday (Ah, ah)
และฉนั จะทาใหแ้ มข่ องเธอรกั ฉนั ใหไ้ ดใ้ นวนั จนั ทร์
Never need no (No), no one else, babe
เธอไมต่ อ้ งการ ไมต่ อ้ งการใครคนอ่ืนอีกแลว้ ท่ีรกั
Cause I’ll be
เพราะฉนั จะ
Switchin’ the positions for you
ฉนั จะสลบั ตาแหน่งของฉนั ไปเร่อื ย ๆ เพ่ือเธอนะ
Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
ฉนั จะทาอาหารในหอ้ งครวั ใหเ้ ธอและฉนั จะนอนอย่ใู นหอ้ งนอนของเธอ
I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
ฉนั จะลงแขง่ โอลมิ ปิกแลว้ ฉนั จะกระโดดลอดหว่ งเพ่ือเธอ
Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
รูไ้ วน้ ะว่าความรกั ของฉนั นนั้ ไมม่ ีท่ีสนิ้ สดุ และไมม่ อี ะไรท่ีฉันจะไมท่ า
That I won’t do, switchin’ for you
ท่ีฉนั นน้ั จะไมท่ า ฉนั จะทามนั เพ่ือเธอ

Perfect, perfect Ariana Grande
สมบรู ณแ์ บบ สมบรู ณแ์ บบเหลอื เกิน
You’re too good to be true
เธองดงามเกินกว่าจะเป็นความจรงิ
(You’re too good to be true)
(เธองดงามเกินกว่าจะเป็นความจรงิ )
But I get tired of runnin’, fuck it
ฉนั เรม่ิ เหน่ือยท่ีตอ้ งว่งิ แลว้ ละ่ แตช่ ่างแมง่ ดิ
Now, I’m runnin’ with you
เพราะตอนนีฉ้ นั กาลงั ว่งิ ไปพรอ้ มกบั เธอ
(with you)
(ว่ิงไปพรอ้ มเธอ)
Said, boy, I’m tryna meet your mama on a Sunday
พอ่ หน่มุ ฉนั พยายามจะไปเจอแมข่ องเธอในวนั อาทติ ย์
Then make a lotta love on a Monday (Ah, ah)
และฉนั จะทาใหแ้ มข่ องเธอรกั ฉนั ใหไ้ ดใ้ นวนั จนั ทร์
Never need no (No), no one else, babe
เธอไมต่ อ้ งการ ไมต่ อ้ งการใครคนอ่ืนอีกแลว้ ท่ีรกั
Cause I’ll be
เพราะฉนั จะ
Switchin’ the positions for you
ฉนั จะสลบั ตาแหน่งของฉนั ไปเร่อื ย ๆ เพ่ือเธอนะ

Positions Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
ฉนั จะทาอาหารในหอ้ งครวั ใหเ้ ธอและฉนั จะนอนอยใู่ นหอ้ งนอนของเธอ
I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
ฉนั จะลงแขง่ โอลมิ ปิกแลว้ ฉนั จะกระโดดลอดห่วงเพ่ือเธอ
Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
รูไ้ วน้ ะวา่ ความรกั ของฉนั นนั้ ไมม่ ีท่ีสนิ้ สดุ และไมม่ อี ะไรท่ีฉันจะไมท่ า
That I won’t do, switchin’ for you
ท่ีฉนั นน้ั จะไมท่ า ฉนั จะทามนั เพ่ือเธอ
Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
ฉนั จะทาอาหารในหอ้ งครวั ใหเ้ ธอและฉนั จะนอนอยใู่ นหอ้ งนอนของเธอ
I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
ฉนั จะลงแข่งโอลมิ ปิกแลว้ ฉนั จะกระโดดลอดห่วงเพ่ือเธอ
Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
รูไ้ วน้ ะวา่ ความรกั ของฉนั นนั้ ไมม่ ที ่ีสนิ้ สดุ และไมม่ ีอะไรท่ีฉันจะไมท่ า
That I won’t do, switchin’ for you
ท่ีฉนั นน้ั จะไมท่ า ฉนั จะทามนั เพ่ือเธอ
This some shit that I usually don’t do (Yeah)
มนั เป็นส่งิ ท่ีปกตแิ ลว้ ฉนั น่ะไมท่ าหรอกนะ
But for you, I kinda, kinda want to (Mmm)
แตเ่ พ่ือเธอแลว้ ฉนั น่ะ ฉนั จะทามนั นะ
Cause you’re down for me and I’m down too
เพราะเธอยอมทาทกุ อยา่ งเพ่ือฉนั ฉนั ก็ยอมทาทกุ อยา่ งเพ่ือเธอเชน่ กนั นะ

Yeah, I’m down too Ariana Grande
ฉนั จะทาทกุ อยา่ งเพ่ือเธอ
Switchin’ the positions for you
ฉนั จะสลบั ตาแหน่งของฉนั ไปเร่อื ย ๆ เพ่ือเธอนะ
This some shit that I usually don’t do (Yeah)
มนั เป็นส่งิ ท่ีปกตแิ ลว้ ฉนั น่ะไมท่ าหรอกนะ
But for you, I kinda, kinda want to (Mmm)
แตเ่ พ่ือเธอแลว้ ฉนั น่ะ ฉนั จะทามนั นะ
Cause you’re down for me and I’m down too
เพราะเธอยอมทาทกุ อยา่ งเพ่ือฉนั ฉนั ก็ยอมทาทกุ อยา่ งเพ่ือเธอเชน่ กันนะ
Switchin’ the positions for you
ฉนั จะสลบั ตาแหน่งของฉนั ไปเร่อื ย ๆ เพ่ือเธอนะ
Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
ฉนั จะทาอาหารในหอ้ งครวั ใหเ้ ธอและฉนั จะนอนอยใู่ นหอ้ งนอนของเธอ
I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
ฉนั จะลงแขง่ โอลมิ ปิกแลว้ ฉนั จะกระโดดลอดห่วงเพ่ือเธอ
Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
รูไ้ วน้ ะว่าความรกั ของฉนั นน้ั ไมม่ ที ่ีสนิ้ สดุ และไมม่ ีอะไรท่ีฉันจะไมท่ า
That I won’t do, switchin’ for you
ท่ีฉนั นนั้ จะไมท่ า ฉนั จะทามนั เพ่ือเธอ
Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
ฉนั จะทาอาหารในหอ้ งครวั ใหเ้ ธอและฉนั จะนอนอยใู่ นหอ้ งนอนของเธอ

Positions I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
ฉนั จะลงแขง่ โอลมิ ปิกแลว้ ฉนั จะกระโดดลอดห่วงเพ่ือเธอ
Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
รูไ้ วน้ ะว่าความรกั ของฉนั นน้ั ไมม่ ีท่ีสนิ้ สดุ และไมม่ ีอะไรท่ีฉันจะไมท่ า
That I won’t do, switchin’ for you
ท่ีฉนั นนั้ จะไมท่ า ฉนั จะทามนั เพ่ือเธอ
Yeah

Ah, yeah

Ah(ah), yeah

MIN

IMA

PRESENT
ATION

The Weekend DIE FOR YOU

PRESENT
ATION

Die for you I’m findin’ ways to articulate
ผมกาลงั หาทางท่ีจะทาใหม้ นั ชดั เจน
the feeling I’m goin’ through
กบั ความรูส้ กึ ท่ีผมกาลงั เผชิญอยู่
I just can’t say I don’t love you
ผมพดู ออกมาไมไ่ ดห้ รอกวา่ ไมไ่ ดร้ กั คณุ
Cause I love you, yeah
เพราะว่าผมน่ะรกั คณุ
It’s hard for me to communicate the thoughts that I
hold
มนั ยากสาหรบั ผมท่ีตอ้ งส่ือความคดิ ท่ีเก็บซอ่ นไวอ้ อกมา
But tonight I’m gon’ let you know
แตค่ ืนนีผ้ มจะทาใหค้ ณุ รู้
Let me tell the truth
ใหผ้ มไดบ้ อกความจรงิ
Baby, let me tell the truth, yeah
ใหผ้ มไดบ้ อกความจรงิ กบั คณุ นะครบั
You know what I’m thinkin’
คณุ ก็รูว้ า่ ผมคดิ อะไรอยู่
See it in your eyes
รบั รูไ้ ดเ้ ลยจากแววตาของคณุ

You hate that you want me The weekend
คณุ เกลยี ดตวั เองท่ีตอ้ งการผม
Hate it when you cry
เกลยี ดตวั เองท่ีตอ้ งมารอ้ งไห้
You’re scared to be lonely
คณุ กลวั การอย่คู นเดียว
Specially in the night
โดยเฉพาะเวลากลางคืน
I’m scared that I’ll miss you
ผมเองก็กลวั ว่าจะตอ้ งคดิ ถงึ คณุ
Happen every time
ท่ีมนั เกิดขนึ้ ตลอดเวลา
I don’t want this feelin’
ผมไมต่ อ้ งการท่ีจะรูส้ กึ แบบนี้
I can’t afford love
ผมไมเ่ หมาะสมกบั การมีความรกั
I try to find a reason to pull us apart
ผมพยายามหาเหตผุ ลท่ีจะแยกเราออกจากกนั
It ain’t workin’ cause you’re perfect
แตม่ นั ไมไ่ ดผ้ ลเลย เพราะคณุ น่ะชา่ งสมบรู ณแ์ บบ
And I know that you’re worth it
และผมก็รูว้ า่ คณุ น่ะคคู่ วรแลว้

Die for you I can’t walk away, oh
ผมไปจากคณุ ไมไ่ ดห้ รอก
Even though we’re going through it
ถึงแมว้ ่าเราสองคนกาลงั ผา่ นมนั ไปดว้ ยกนั
And it makes you feel alone
และมนั ก็ทาใหค้ ณุ รูส้ กึ เหมือนผา่ นมนั ไปคนเดียว
Just know that I would die for you
แคร่ ูไ้ วว้ า่ ผมยอมตามเพ่ือคณุ ไดก้ ็พอ
Baby I would die for you, yeah
ผมยอมตายเพ่ือคณุ ไดเ้ ลยนะครบั
The distance and the time between us
ระยะทางและเวลาระหว่างเรา
It’ll never change my mind, cause baby
มนั เปล่ยี นความคดิ ผมไมไ่ ดห้ รอกนะครบั
I would die for you
เพราะผมจะยอมตายเพ่ือคณุ
Baby I would die for you, yeah
ผมยอมตายเพ่ือคณุ ไดเ้ ลยนะคนดี
I’m finding ways to manipulate the feelin’ you’re
goin’ through
ผมกาลงั หาทางจดั การความรูส้ กึ ท่ีคณุ กาลงั จะผ่านไป

But baby girl, I’m not blamin’ you The weekend
แตผ่ มไมโ่ ทษคณุ หรอกนะท่ีรกั
Just don’t blame me too, yeah
แคอ่ ยา่ มาโทษผมเหมอื นกนั กพ็ อ
Cause I can’t take this pain forever
เพราะผมคงทนรบั ความเจ็บปวดนีไ้ มไ่ หวหรอก
And you won’t find no one that’s better
และคณุ ก็คงหาใครท่ีดกี ว่าผมไมไ่ ดห้ รอก
Cause I’m right for you, babe
เพราะผมน่ะเหมาะสมกบั คณุ ท่ีสดุ แลว้ ละ่ ท่ีรกั
I think I’m right for you, babe
ผมคิดว่าเราเขา้ กนั ไดด้ ีนะครบั
You know what I’m thinkin’
คณุ ก็รูว้ ่าผมคิดอะไรอยู่
See it in your eyes
รบั รูไ้ ดเ้ ลยจากแววตาของคณุ
You hate that you want me
คณุ เกลยี ดตวั เองท่ีตอ้ งการผม
Hate it when you cry
เกลียดตวั เองท่ีตอ้ งมารอ้ งไห้
It ain’t workin’ cause you’re perfect
แต่มนั ไมไ่ ดผ้ ลเลย เพราะคณุ น่ะชา่ งสมบรู ณแ์ บบ

Die for you And I know that you’re worth it
และผมก็รูว้ ่าคณุ น่ะคคู่ วรแลว้
I can’t walk away
ผมไปจากคณุ ไมไ่ ดห้ รอก
Even though we’re going through it
ถงึ แมว้ ่าเราสองคนกาลงั ผ่านมนั ไปดว้ ยกนั
And it makes you feel alone
และมนั ก็ทาใหค้ ณุ รูส้ กึ เหมอื นผา่ นมนั ไปคนเดียว
Just know that I would die for you
แค่รูไ้ วว้ ่าผมยอมตามเพ่ือคณุ ไดก้ ็พอ
Baby I would die for you, yeah
ผมยอมตายเพ่ือคณุ ไดเ้ ลยนะครบั
The distance and the time between us
ระยะทางและเวลาระหว่างเรา
It’ll never change my mind, cause baby
มนั เปล่ยี นความคดิ ผมไมไ่ ดห้ รอกนะครบั
I would die for you
เพราะผมจะยอมตายเพ่ือคณุ
Baby I would die for you, yeah
ผมยอมตายเพ่ือคณุ ไดเ้ ลยนะคนดี
I would die for you
ผมยอมตายเพ่ือคณุ ได้

I would lie for you The weekend
ผมโกหกเพ่ือคณุ ได้
Keep it real with you
เก็บความจรงิ ไวท้ ่ีคณุ
I would kill for you, my baby
ผมจะยอมทาทกุ อย่างเพ่ือคณุ
I’m just sayin’, yeah
ผมก็พดู ไปงนั้ แหละ
I would die for you
ผมยอมตายเพ่ือคณุ ได้
I would lie for you
ผมโกหกเพ่ือคณุ ได้
Keep it real with you
เก็บความจรงิ ไวท้ ่ีคณุ
I would kill for you, my baby
ผมจะยอมทาทกุ อยา่ งเพ่ือคณุ
Na-na-na, Na-na-na, Na-na-na

even though we’re going through it
ถงึ แมเ้ รากาลงั จะผา่ นมนั ไปดว้ ยกนั
And it makes you feel alone
และมนั ก็ทาใหค้ ณุ รูส้ กึ เหมอื นผา่ นมนั ไปคนเดียว


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Annie Get Your Gun
Next Book
Cactus Flower