The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ป4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cholthicha, 2021-10-28 09:26:51

แผนการจัดการเรียนรู้ ป4

แผนการจัดการเรียนรู้ ป4

แผนการจัดการเรยี นรู้
รายวิชาสขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา

ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 4
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

จดั ทาโดย
นางสาวชลธชิ า โยวะ
รหัสนกั ศกึ ษา 6380110118 เลขท่ี 27
(ป.บณั ฑิตรนุ่ 7 Section. 4)

โรงเรยี นนาคาพทิ ยาสรรพ์
ตาบลนาคา อาเภออบุ ลรัตน์ จงั หวัดขอนแกน่
สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาขอนแกน่ เขต 4

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 1

รหัสวชิ า พ14101 รายวชิ า สุขศกึ ษาและพลศึกษา

ระดับช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 1 ตวั เราและการเปลีย่ นแปลง เวลา 3 ชว่ั โมง

เร่อื ง เรือ่ งการเจรญิ เติบโตและพัฒนาการ เวลา 1 ชว่ั โมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…ี่ …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจรญิ เติบโตและพัฒนาการของมนษุ ย์

ตวั ชวี้ ดั อธิบายการเจรญิ เตบิ โตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย

จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1. อธบิ ายลกั ษณะการเจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการของมนษุ ยไ์ ด้อยา่ งถูกต้องอยา่ งน้อย 50%
2. จำแนกองค์ประกอบการเจรญิ เติบโตและพัฒนาการได้อยา่ งถกู ต้องอยา่ งน้อย 50%
3. แยกแยะปจั จัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเตบิ โตและพัฒนาการได้อยา่ งน้อย 2 ข้อ
4. บอกประโยชน์ของการมคี วามรคู้ วามเขา้ ใจเก่ยี วกบั การเจริญเตบิ โตและพัฒนาการได้อย่างน้อย 2 ข้อ

สาระการเรยี นรู้
1. การเจริญเตบิ โตและพัฒนาการของรา่ งกายและจติ ใจตามวยั
2. องคป์ ระกอบของการเจริญเตบิ โตและพฒั นาการ
3. ปัจจัยทมี่ ีผลกระทบต่อการเจริญเตบิ โตและพัฒนาการของมนุษย์

(รายละเอยี ดมใี นหนงั สือเรียนรายวชิ าพ้ืนฐานฯ กลุ่มสาระการเรยี นรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 4 บทที่ 1

หนา้ 1 - 10)

1

กจิ กรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม / ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

1. ขน้ั นำ (5 - 10 นาท)ี - กระดาษ - สังเกตและบันทึกลงใน
- สมดุ แบบประเมนิ พฤตกิ รรม
1.1 สำรวจจำนวนนักเรยี นโดยหัวหนา้ ห้อง - ออกคำส่ัง - แบบประเมิน - สงั เกตการปฏิบตั ิของทุก
พฤติกรรม คน
1.2 ให้นกั เรยี นสำรวจการเปลยี่ นแปลงทางร่างกาย
-บันทกึ ลงในแบบประเมิน
ของตนเอง (ตามประสบการณ์เดิม)แลว้ จดบันทึกไว้ - ออกคำส่ังสำรวจ พฤติกรรม
-ตรวจสอบความถูกตอ้ ง
เป็นแผนภมู ปิ ญั ญา จากข้อสรุปของนกั เรยี น
บนกระดานหนา้ ห้องเรยี น
1.3 ส่มุ นกั เรยี น 4 คน เพือ่ ใหน้ ำเสนอการ
- สงั เกตความสนใจ
เปล่ียนแปลงของตนเองดังน้ี - คำถาม

คนท่ี 1 นำเสนอการเปลี่ยนแปลงดา้ นร่างกาย - การนำความคิด

คนที่ 2 นำเสนอการเปล่ียนแปลงด้านสังคม

คนท่ี 3 นำเสนอการเปล่ียนแปลงดา้ นอารมณ์

คนที่ 4 นำเสนอการเปล่ียนแปลงด้านสตปิ ัญญา

จากนนั้ ใหน้ ักเรียน 4 คน แตล่ ะคนเขียนสรปุ การ

เปลี่ยนแปลงของตนไวบ้ นกระดานหน้าห้องเรียน

1.4 ตัง้ คำถามใหน้ ักเรยี นบอกจดุ ประสงค์การเรยี นรู้ - คำถาม

และเรอื่ งท่สี อนในชว่ั โมงนี้ - อภปิ ราย

2. ขน้ั สอนและกจิ กรรม (30 – 40 นาท)ี -แบบประเมิน -สังเกตการแสดงความ
2.1 เปิดโอกาสให้นกั เรยี นระดมสมองและแสดง - อภิปราย พฤติกรรม คดิ เห็น
ความคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเปลยี่ นแปลงของ -บันทกึ ลงในแบบประเมนิ
ตนเองและประโยชนข์ องการมคี วามรู้เรอื่ งน้ี -ภาพบคุ คลวยั พฤติกรรม
2.2 ให้นักเรียนดูภาพพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม - อธิบาย ตา่ ง ๆ
อารมณ์ และสตปิ ัญญา ประกอบการอธบิ าย -ใบงานท่ี 1 -ตรวจสอบจากใบงานที่ 1
2.3 ให้นักเรียนแบ่งกลมุ่ ช่วยกันระดมสมองกลุ่มละ 4 -การเรียนรแู้ บบ
คน สรปุ การวเิ คราะห์เปลย่ี นแปลงแตล่ ะดา้ นบนั ทกึ ลง รว่ มมือ -ใบความรูท้ ่ี 1 -สงั เกตและบนั ทึก
ในใบงานท่ี 1 พฤติกรรม
2.4 ครอู ธบิ ายเพ่ิมเติมเมื่อนักเรียนเกิดขอ้ สงสัย -อธบิ าย

2

กจิ กรรม / ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
-บนั ทกึ พฤตกิ รรม
2.5 ให้นักเรียนศกึ ษาองคป์ ระกอบของการเจริญ
เตบิ โตและพฒั นาการในใบความรทู้ ่ี 1 -ใบงานท่ี 1 -ประเมินตามใบงานท่ี 1
2.6 อาสาสมัครนกั เรียน 2-3 คน สรุปองค์ประกอบ -นักเรียนลงมือ -แบบบนั ทึก -สังเกตและบันทกึ
ของการเจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการเปดิ โอกาสให้ ปฏิบัติ พฤติกรรม พฤติกรรมการรับรู้และ
นักเรยี นแสดงออกความคิดเห็นเพม่ิ เติม การตอบสนอง
2.7 นักเรียนและครูร่วมกันระดมสมอง วเิ คราะห์ -อภปิ ราย -สังเกตความสนใจในการ
ปัจจยั ทมี่ ผี ลกระทบต่อการเจรญิ เติบโตและพฒั นาการ ซกั ถามและตอบคำถาม
ชว่ งวัยตา่ ง ๆ -บันทกึ การประเมนิ

3. ขนั้ สรปุ (5 นาท)ี -คำถาม -สงั เกตความสนใจในการ
3.1 ให้นกั เรียนซักถามข้อสงสยั และชว่ ยกันทบทวน -อภปิ ราย ซักถามและตอบคำถาม
บทเรียนเรือ่ งการเจรญิ เติบโตและพฒั นาการตาม
องคป์ ระกอบและปจั จัย -มอบหมายงาน
3.2 มอบหมายให้นกั เรียนทำแบบฝกึ หัดตามใบงาน
ให้สมบูรณแ์ ละทบทวนตามใบความรู้

แหล่งการเรยี นร้เู พิ่มเติม
1. http//:www.thai.net/coolhealthy
2. ห้องสมุด

กิจกรรมเสนอแนะ
นกั เรียนควรสำรวจการเจรญิ เตบิ โตของตนเองทุกเดือนโดยวิธกี ารช่ังน้ำหนกั และวดั สว่ นสูงแล้วนำไปเทยี บกบั เกณฑ์

มาตรฐาน

3

ใบงานที่ 1
เรอื่ ง การเจรญิ เตบิ โตและพัฒนาการของมนุษย์
ช่อื ..................................................................................................หอ้ ง........................................
วันที่...................เดือน..................................................................พ.ศ. ........................................
จดุ ประสงค์ เพื่อใหน้ ักเรียนได้สรปุ การเจรญิ เติบโตและพัฒนาการทกุ ดา้ น

คำชแี้ จง ใหน้ กั เรียนสรปุ ลักษณะการเจรญิ เติบโตและพัฒนาการแต่ละดา้ นวา่ เปน็ อยา่ งไรลงในแผนภาพให้
ถกู ตอ้ ง
ร่างกาย

สติปัญญา อารมณ์

การเจริญเติบโต
และพฒั นาการ

สังคม

ดมี าก ดี พอใช้

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ...............

ลงชอื่ ผปู้ ระเมิน..............................................................
o ครู
o ผูป้ ระเมินพ่อแม่ / ผปู้ กครอง
o

4

แบบบันทึกการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

คำชแี้ จง ให้ผปู้ ระเมิน พจิ ารณาคุณภาพตามรายการทรี่ ะบุได้และเขยี นเคร่ืองหมาย √ ลงใน

ช่วงระดบั คะแนน 5 ด้าน

เกณฑ์ประเมนิ พฤตกิ รรม 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรบั ปรงุ

ลำดบั พฤติกรรม /ระดับ 1 2 34 5 ระดับพฤตกิ รรมการ
ที่ คะแนน สรุปองค์ แสดงความ รบั รูแ้ ละ สรปุ ใบงานได้ มีภาวะผนู้ ำผู้ เรยี นรู้
ความรูไ้ ด้ คดิ เหน็ ใน ตอบสนองการ ถกู ต้อง ตามในโอกาส
ชื่อ – สกุล ชดั เจน ระหว่างทำ เรยี นร้อู ย่าง ระดับพฤติกรรมการเรยี นรู้
กิจกรรมกลุ่ม ตอ่ เนื่อง อันควร ในภาพรวม
123
123 123123 123 รวมคะแนน

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รวม

ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................
o ครู
o ผู้ประเมินพ่อแม/่ ผู้ปกครอง

5

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้
1.ผลการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญั หา อปุ สรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ลงชอื่ …………………………………………………………..ผสู้ อน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………….……………………………….ครูพเี่ ลยี้ ง
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ลงชอื่ ……………………………………………..ผบู้ ริหาร
(…………………………………………………)
ตำแหนง่ ………………………………………………….
วนั ท…่ี ………………………………….…………….

6

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 2

รหัสวชิ า พ14101 รายวชิ า สุขศึกษาและพลศกึ ษา

ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564

หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 1 ตัวเราและการเปลี่ยนแปลง เวลา 3 ช่ัวโมง

เรอ่ื ง ร่างกายของเรา เวลา 1 ช่ัวโมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…ี่ …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเตบิ โต และพฒั นาการของมนุษย์

ตวั ชวี้ ดั 1. อธบิ ายความสำคัญของกลา้ มเน้ือ กระดูกและขอ้ ท่ีมีผลต่อสุขภาพการเจรญิ เติบโตและ
พัฒนาการ

2. อธิบายวิธดี แู ลกลา้ มเนือ้ กระดกู และข้อให้ทำงานอยา่ งมีประสิทธภิ าพ

จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลกั ษณะ ความสำคัญของกล้ามเน้ือ กระดูกและขอ้ ที่มีผลต่อสขุ ภาพการเจรญิ เติบโตและพัฒนาการได้

อย่างถูกต้องอย่างนอ้ ย 50%
2. อธิบายวิธีดแู ลกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมปี ระสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 50%
3. บอกประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ความสำคญั ของกล้ามเนอ้ื กระดูกและข้อท่ีมีผลตอ่ สขุ ภาพการ

เจรญิ เติบโตและพัฒนาการได้อย่างน้อย 1 ข้อ

สาระการเรยี นรู้
1. ความสำคญั ของกล้ามเนอ้ื กระดูก และข้อทมี่ ีผลต่อสขุ ภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
2. วธิ ีดแู ลรักษากลา้ มเนื้อกระดูกและข้อให้ทำงานอยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

(รายละเอยี ดมใี นหนงั สือเรยี นรายวิชาพื้นฐานฯ กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชน้ั ประถมศึกษา ปีท่ี 4 บทที่
2 หน้า 11 - 16)

7

กจิ กรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
1. ข้นั นำ (5 – 10 นาที)
-ออกคำส่งั -กระดาษสมดุ -สังเกตและบนั ทกึ ลงใน
1.1 สำรวจจำนวนนักเรียนโดยหวั หน้าห้อง -กระดาน แบบประเมนิ พฤติกรรม
-ออกคำสงั่ -สงั เกตการปฏิบตั ิของทุกคน
1.2 ใหน้ ักเรยี นสำรวจตนเองวา่ ในร่างกายของตน -สำรวจ -ตรวจสอบความถูกต้องจาก
ประกอบดว้ ยอวยั วะและระบบตา่ งๆอะไรบ้าง -คำถาม ขอ้ สรปุ ของนักเรยี นบน
-การนำความคิด กระดานหนา้ ห้องเรยี น
1.3 สุ่มนักเรยี น 4 คนเพ่ือใหน้ ำเสนอถึง -สังเกตความสนใจ
ส่วนประกอบอวัยวะและระบบตา่ งๆ -คำถาม
-อภปิ ราย
1.4 ตงั้ คำถามใหน้ กั เรียนบอกจุดประสงค์การ
เรียนร้แู ละเรือ่ งทสี่ อนในชว่ั โมงนี้

2. ขน้ั สอนและกจิ กรรม (30 – 40 นาที) -อภปิ ราย -ภาพกลา้ มเน้ือ -สังเกตการแสดงความ
2.1 เปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นระดมสมองและแสดง -อธิบาย กระดูกข้อ คดิ เหน็
-ภาพผิวหนัง -บันทึกลงในแบบประเมิน
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกยี่ วกับความสำคญั ของ -ใบงานที่ 1 พฤติกรรม
กล้ามเน้อื กระดูกและข้อและประโยชน์ของการมี -สงั เกตและบันทึกการ
ความรูเ้ รอ่ื งน้ี ประเมนิ พฤติกรรมการ
เรียนรู้
2.2 ใหน้ ักเรียนดูภาพกลา้ มเนอ้ื กระดูก ข้อและ -บนั ทกึ พฤตกิ รรม
ผิวหนงั ชนั้ ต่างๆ ประกอบการอธิบาย -ประเมนิ ตามใบงานท่ี 1

2.3 ใหน้ กั เรยี นแบ่งกลมุ่ ชว่ ยกันระดมสมองแบบกลมุ่ -อภปิ ราย -ใบความรู้ที่ 1 -สังเกตและบันทกึ
ย่อยกลุม่ ละ 4 คน สรุปการวเิ คราะห์ความสำคญั ของ -การเรยี นรแู้ บบ พฤติกรรม
กลา้ มเนอ้ื กระดูกและข้อ แล้วบันทกึ ลงใบงานท่ี 1 รว่ มมือ
2.4 ครูอธิบายเพิม่ เตมิ เมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสยั -อธบิ าย -ใบงานท่ี 1 -บนั ทึกพฤติกรรม
2.5 ใหน้ ักเรียนศกึ ษาวีการดูแลผิวหนงั กล้ามเน้ือ -สบื สวน -แบบบนั ทกึ -ประเมนิ ตามใบงานท่ี 1
พฤติกรรม
กระดูกและข้อในใบความรู้ท่ี 1
2.6 อาสาสมคั รนักเรยี น 2 คน สรุปวธิ กี ารดูแล -นกั เรยี นลงมือ
ผวิ หนัง กล้ามเนอื้ กระดกู และข้อใหท้ ำงานอยา่ งมี ปฏิบัติ

ประสิทธภิ าพ

8

กจิ กรรม / ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอ่ื / การประเมนิ ผล
อปุ กรณ์
3. ขนั้ สรปุ (5 นาท)ี -คำถาม
3.1 ใหน้ กั เรียนซักถามข้อสงสัยและชว่ ยกัน -อภิปราย -สังเกตความสนใจจาก
ทบทวนบทเรียนเรื่องความสำคญั ของกลา้ มเนอ้ื การซกั ถามและตอบ
กระดูกและข้อทมี่ ผี ลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต -มอบหมายงาน คำถาม
และพัฒนาการ
3.2 มอบหมายให้นักเรยี นทำแบบฝึกหดั ตาม
ใบงานใหส้ มบูรณ์และทบทวนตามใบความรู้

แหลง่ การเรยี นรเู้ พมิ่ เตมิ
1. หนังสอื สารานกุ รมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม 8
2. www.promma.ac.th/biology/web/p.2.htm

กจิ กรรมเสนอแนะ
นักเรยี นควรดม่ื นมสดเปน็ ประจำอยา่ งน้อยวนั ละ 2 แกว้ เพ่อื เสริมสรา้ งกระดูกและฟนั ให้แข็งแรง

9

ใบงานท่ี 1
เรอ่ื ง ลักษณะกลา้ มเน้ือ กระดกู และข้อ
ชอ่ื ..................................................................................................ห้อง........................................
วันท.ี่ ..................เดอื น..................................................................พ.ศ. ........................................
จดุ ประสงค์ เพอื่ ใหน้ กั เรยี นไดส้ รุปวธิ ีการดแู ลรักษากระดกู ข้อและผวิ หนัง

คำชแี้ จง ใหน้ ักเรียนบอกวธิ ดี ูแลรักษากระดูกข้อและผวิ หนังใหถ้ กู ตอ้ งครบถ้วน

วธิ ีการดูแลรักษา กระดูกและข้อ

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

………………………………………………………………………………………
……..

.............................................................................................

ผวิ หนัง

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

.
ลงชือ่ ผปู้ ระเมิน..............................................................

o ครู
o ผู้ประเมนิ พ่อแม่ / ผปู้ กครอง

10

แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้

คำชแ้ี จง ให้ผูป้ ระเมิน พิจารณาคุณภาพตามรายการทรี่ ะบุไดแ้ ละเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน

ช่วงระดับคะแนน 5 ดา้ น

เกณฑป์ ระเมนิ พฤติกรรม 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรบั ปรุง

ลำดับ พฤติกรรม / ระดับ 1 2 3 4 5 ระดับพฤติกรรมการ
ท่ี คะแนน สรุปองค์ แสดงความ รับรู้และ สรปุ ใบงานได้ มีภาวะผ้นู ำผู้ เรยี นรู้
ความรไู้ ด้ คดิ เหน็ ใน ตอบสนองการ ตามในโอกาส
ชื่อ – สกลุ ชัดเจน ระหว่างทำ เรยี นรูอ้ ยา่ ง ถกู ตอ้ ง ระดับพฤตกิ รรมการเรยี นรู้
กิจกรรมกลุม่ ต่อเนื่อง อันควร ในภาพรวม
123 123 123 123 รวมคะแนน
123
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รวม

ลงชื่อผู้ประเมนิ .................................................
o ครู
o ผู้ประเมนิ พ่อแม/่ ผู้ปกครอง

11

บันทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้

1.ผลการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ลงช่อื …………………………………………………………..ผู้สอน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……………………………….ครูพเี่ ลย้ี ง
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ลงช่ือ……………………………………………..ผูบ้ ริหาร
(…………………………………………………)

ตำแหนง่ ………………………………………………….
วนั ท่ี…………………………………….…………….

12

แผนการจัดการเรยี นร้ทู ี่ 3

รหสั วิชา พ14101 รายวชิ า สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

ระดับช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 4 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 1 ตัวเราและการเปลย่ี นแปลง เวลา 3 ชั่วโมง

เร่อื งสมรรถภาพทางร่างกาย เวลา 1 ช่ัวโมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…ี่ …..เดอื น………………พ.ศ…………

สาระสำคญั

การปฏบิ ตั กิ ิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เราต้องรู้วิธีการทดสอบสมรรถภาพในแต่ละรายการ เพ่อื ให้สามารถ
ปฏบิ ตั ิไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง

ตวั ชว้ี ดั /จดุ ประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตวั ชว้ี ดั
พ 1.1 สร้างเสริมและปรบั ปรุงสมรรถภาพทางกายเพอ่ื สุขภาพอย่างตอ่ เนื่อง

2.2 จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
- อธิบายวิธีการทดสอบสมรรถภาพในแตล่ ะรายการได้

3สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
- วิธที ดสอบสมรรถภาพทางกาย

3.2 สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถน่ิ
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

4.1 ความสามารถในการคดิ
- ทกั ษะการประเมนิ

4.2 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

1. มีวนิ ัย
2. ใฝเ่ รียนรู้
3. มงุ่ มั่นในการทำงาน

13

กจิ กรรมการเรยี นรู้
1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เร่ือง วิธี
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกจิ กรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากชัว่ โมงท่ีแลว้
2. ครูและนกั เรยี นรว่ มกนั อภิปรายเกยี่ วกบั วธิ ีทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกจิ กรรมทดสอบสมรรถภาพ
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงาน เรื่อง วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย เม่ือทำเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบ
ความถกู ต้องและเติมคำตอบใหส้ มบูรณ์
4. นักเรยี นแต่ละกล่มุ ออกมานำเสนอคำตอบในใบงานที่ 16.1 หนา้ ชัน้ เรยี น ครแู ละเพื่อนกลุ่มอ่ืนรว่ มกันตรวจสอบ
ความถกู ตอ้ งและให้ขอ้ เสนอแนะ
5. นกั เรียนตอบคำถามกระตุ้นความคดิ
 หากนักเรยี นปฏบิ ัตกิ ารทดสอบสมรรถภาพทางกายขา้ มขน้ั ตอน จะเกดิ ผลเสยี กบั รา่ งกายหรอื ไม่ จงอธบิ าย
(พจิ ารณาตามคำตอบของนักเรยี น โดยใหอ้ ยู่ในดุลยพนิ ิจของครูผสู้ อน)
6. ครูและนกั เรยี นรว่ มกันสรุปความรเู้ ร่ือง วิธที ดสอบสมรรถภาพทางกาย และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย

การวดั และประเมนิ ผล เครอ่ื งมอื เกณฑ์
ใบงานที่ 16.1 รอ้ ยละ 60 ผ่านเกณฑ์
วธิ ีการ แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดบั คณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานท่ี 16.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ประเมนิ การนำเสนอผลงาน แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลมุ่
สังเกตความมวี ินยั ใฝเ่ รียนรู้ และมงุ่ มน่ั ในการ
ทำงาน

สอื่ /แหล่งการเรยี นรู้

8.1 สอ่ื การเรยี นรู้

- ใบงานที่ 16.1 เร่ือง วธิ ีทดสอบสมรรถภาพทางกาย

8.2 แหลง่ การเรยี นรู้14

คำชแ้ี จง ใบงาน
วธิ ที ดสอบสมรรถภาพทางกาย
ใหน้ กั เรยี นเขียนแผนผงั ความคดิ แสดงวิธที ดสอบสมรรถภาพทางกาย

วิธีทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

15

ใบงานท่ี (ตวั อย่าง)
วธิ ที ดสอบสมรรถภาพทางกาย

คำชแ้ี จง ให้นักเรยี นเขยี นแผนผังความคิด แสดงวิธที ดสอบสมรรถภาพทางกาย

- น้าหนัก - การทดสอบความเรว็
- สว่ นสงู - การทดสอบพลงั ของกลา้ มเน้อื
- อายุ - การทดสอบความทนทาน

ของกลา้ มเน้อื
- การทดสอบความคลอ่ งตวั
- การทดสอบความออ่ นตวั
- การทดสอบความแขง็ แรง

ของกลา้ มเน้อื

ตรวจสขุ ภาพทวั่ ไป วดั ดา้ นกายภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วิธีทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

ปรบั ปรุง แกไ้ ข ตดิ ตามผลการทดสอบ นาผลการทดสอบ
ขอ้ บกพร่อง เป็นระยะ มาเทยี บกบั เกณฑ์

- เพอื่ ตรวจดคู วามกา้ วหน้า - นาผลมาวเิ คราะหผ์ ลดี ผลเสยี
และพฒั นาการของตนเอง

16

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้
1.ผลการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญั หา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ …………………………………………………………..ผสู้ อน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เห็น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ………….……………………………….ครพู เี่ ลย้ี ง
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ลงช่อื ……………………………………………..ผู้บรหิ าร
(…………………………………………………)

ตำแหน่ง………………………………………………….
วันท่ี…………………………………….…………….

17

รหัสวิชา พ14101 แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 2 ชวี ติ และครอบครัว รายวิชา สุขศึกษาและพลศกึ ษา
เร่อื งคนดไี ม่มีขาย สร้างได้ดว้ ยตนเอง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 3 ชวั่ โมง
เวลา 1 ช่ัวโมง
สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคณุ คา่ ของตนเอง ครอบครัว เพศศกึ ษา และมีทักษะในการดำเนินชีวติ
ตวั ชว้ี ดั อธบิ ายคุณลักษณะของความเปน็ เพื่อนและสมาชกิ ทดี่ ีของครอบครัว

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
1. อธบิ ายลักษณะของการเป็นเพอ่ื นและสมาชิกที่ดขี องครอบครวั ได้อย่างน้อย 3 ข้อ
2. อธบิ ายวธิ กี ารสรา้ งความสัมพนั ธ์ในครอบครวั ให้อบอุ่นได้อย่างน้อย 3 ข้อ
3. บอกประโยชนข์ องการเปน็ เพ่ือนทด่ี ี สมาชกิ ทด่ี ีของครอบครัว และวิธีการสรา้ งความสัมพนั ธใ์ นครอบครัวให้

อบอนุ่ ได้อยา่ งน้อย 3 ข้อ

สาระการเรยี นรู้
1. ลักษณะของเพื่อนที่ดีและสมาชิกท่ีดขี องครอบครัว
2. การสรา้ งความสัมพันธ์ในครอบครวั ให้อบอุ่น

(รายละเอียดมีในหนังสือเรยี นรายวิชาพื้นฐานฯ กลุม่ สาระการเรียนร้สู ุขศึกษาและพลศึกษา ช้นั ประถมศึกษา ปีที่ 4 บทท่ี 3

หน้า 17 - 24 และ หนา้ 18 - 19)

18

กจิ กรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอื่ / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
-ออกคำส่งั
1. ขน้ั นำ (5 – 10 นาที) -คำถาม -สังเกตและบนั ทึกลงในแบบ
1.1 สำรวจจำนวนนกั เรยี นโดยหวั หน้าห้อง ประเมนิ พฤติกรรม
-คำถาม
1.2 ครูนำภาพการทำกิจกรรมต่างๆ มาให้ -อภิปราย -กระดาน -ตรวจสอบความถกู ตอ้ งจาก
นักเรยี นดู จากน้ันครูถามคำถามเพ่ือใหน้ ักเรียน ข้อสรปุ
ร่วมกนั แสดงความคดิ เหน็ ดังนี้ -สังเกตความสนใจ

-นักเรยี นเคยทำกจิ กรรมใดบา้ ง
-นักเรยี นเคยทำกจิ กรรมดงั กล่าวกับใครบ้าง
1.3 สมุ่ นกั เรียน 3 คน เพ่ือนำเสนอกิจกรรมท่ี
ตนเองทำเป็นประจำ
1.4 ตง้ั คำถามให้นกั เรียนบอกจุดประสงค์การ
เรียนรู้และเรอื่ งท่ีสอนในช่ัวโมงน้ี

2. ขน้ั สอนและกจิ กรรม (30 - 40 นาท)ี -อภปิ ราย -ใบงานท่ี 1 -สงั เกตการแสดงความคิดเหน็
2.1 เปิดโอกาสให้นักเรียนศกึ ษาเรื่องของแพรว -สมดุ -บันทกึ ลงในแบบประเมิน
-อภปิ ราย พฤติกรรม
ขวัญชัย และประกติ ซ่ึงเปน็ ตัวอย่างของคนทเ่ี พื่อนๆ -การเรยี นรู้
และครอบครวั รักและภูมใิ จแลว้ แสดงความคดิ เห็น แบบร่วมมอื -สงั เกตและบนั ทกึ การประเมิน
เพม่ิ เติม พฤติกรรมการเรียนรู้
-อธิบาย
2.2 ใหน้ กั เรยี นแบ่งกลมุ่ ชว่ ยกันระดมสมองแบบ -ลงมือปฏบิ ัติ -สงั เกตและบนั ทึกพฤติกรรม
กลมุ่ ย่อยกลมุ่ ละ 3 คน สรุปวิเคราะห์ลักษณะของ -บันทึกพฤตกิ รรม
เพื่อนทดี่ ีและเปน็ สมาชิกที่ดีของครอบครัว บนั ทึกลง -ประเมินตามใบงานที่ 1
ในใบงานท่ี 1

2.3 ครูอธบิ ายเพมิ่ เติมเมื่อนกั เรยี นเกิดข้อสงสยั
2.4 นักเรียนกบั เพือ่ นในกลมุ่ แตล่ ะคนเขยี นขอ้ ดี
ของตนเอง 3 ข้อ และขอ้ ดีของเพื่อน 3 ข้อ จากนน้ั
นำมาดูว่า ขอ้ ดีของตนเองตรงกบั ท่ีเพ่อื นเขียนไว้
หรือไม่

19

กิจกรรม / ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

2.5 นกั เรยี นและครูรว่ มกันระดมสมองวเิ คราะห์ -อภปิ ราย -ใบงานท่ี 2 -สงั เกตความสนใจ การใหค้ วาม
การสรา้ งความสมั พนั ธ์ในครอบครัวให้อบอนุ่ เพ่ิมเตมิ -การเรียนรู้ ร่วมมอื
จากเนอื้ หาในบทเรียนแลว้ แสดงเป็นละครส้นั หนา้ แบบรว่ มมอื
หอ้ งเรยี นโดยอาสาสมัคร -กระดาน
-อภิปราย -สมดุ
2.6 ครแู ละนักเรียนร่วมกันสรุปซักถามข้อสงสยั

3. ขนั้ สรปุ (5 นาที) -คำถาม -สงั เกตความสนใจในการ
3.1 ใหน้ กั เรียนซักถามข้อสงสยั และชว่ ยกัน -อภปิ ราย ซักถามและตอบคำถาม

ทบทวนบทเรียนเรือ่ งคุณลักษณะของการเปน็ เพ่ือน ที่ -มอบหมาย
ดแี ละสมาชิกท่ดี ขี องครอบครัว งาน

3.2 มอบหมายงานให้นักเรยี นกลับไปสัมภาษณ์
คณุ พ่อ คุณแม่ คุณป่คู ุณย่า หรอื ญาตผิ ูใ้ หญว่ า่ ตอนท่ี
ทา่ นเป็นเด็กท่านปฏิบัตติ นอย่างไรในครอบครวั

กิจกรรมเสนอแนะ
การเปน็ คนดีสามารถสร้างไดด้ ้วยตนเอง คนดตี ้องรู้จกั คบเพอ่ื นท่ีดแี ละเป็นสมาชกิ ทดี่ ขี องครอบครวั นกั เรยี นควร

หม่ันฝึกตนเองให้มีพฤติกรรมเหล่าน้ีอยูเ่ สมอ

20

ใบงานท่ี 1
เรอื่ ง ลักษณะเพ่ือนที่ดแี ละสมาชิกทด่ี ขี องครอบครัว
จดุ ประสงค์ เพ่อื ใหน้ กั เรยี นสรปุ ลกั ษณะเพื่อนท่ีดีและสมาชกิ ทด่ี ขี องครอบครวั
คำชแี้ จง ให้นกั เรียนสรุปคุณลกั ษณะที่ดขี องเพือ่ นและของสมาชกิ ในครอบครวั

คุณลกั ษณะทด่ี ี

ของเพอ่ื นท่ีดี ของสมาชกิ ครอบครวั ท่ดี ี

ช่ือ.............................................นามสกุล..........................................ห้อง...............
ลงช่ือผู้ประเมิน.................................................
o ครู
o ผปู้ ระเมนิ พ่อแม่ / ผู้ปกครอง

วันท่ี......................เดอื น......................................พ.ศ. ................

21

ใบงานที่ 2

เรอ่ื ง วธิ กี ารสร้างสัมพนั ธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน

ชอื่ ...................................................................................... ช้ัน............................................. เลขที.่ .................
คำชแี้ จง

ให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน รว่ มกันเสนอวธิ ีการปฏบิ ตั ิตน ได้คะแนน
เพอ่ื สร้างสัมพันธภาพทดี่ ใี นครอบครวั และกลุ่มเพ่ือนมา 2 วธิ ี
แลว้ วเิ คราะหผ์ ลท่ีเกดิ ข้ึน บันทึกข้อมูลลงในแผนภาพ ………………

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

วธิ กี ารสรา้ งสมั พนั ธภาพ ถา้ ปฏบิ ตั เิ ปน็ ประจำ ผลทเี่ กดิ ขน้ึ
__________________________
ในครอบครวั
__________________________

1.__________________________
__________________________

__________________________
2. __________________________
___________________________
___________________________
___________________________

วธิ กี ารสรา้ งสมั พนั ธภาพ ผลทเี่ กดิ ขนึ้
ในกลุ่มเพอ่ื น
ถา้ ปฏบิ ตั เิ ปน็ ประจำ __________________________
__________________________
1.___________________________
_____________________________
2. ___________________________
___________________________

ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................
o ครู
o ผู้ประเมนิ พ่อแม่ / ผปู้ กครอง

22

แบบบันทึกการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

คำชแ้ี จง ให้ผูป้ ระเมิน พิจารณาคุณภาพตามรายการทีร่ ะบุได้และเขยี นเคร่ืองหมาย √ ลงใน

ช่วงระดับคะแนน 5 ดา้ น

เกณฑป์ ระเมนิ พฤติกรรม 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรบั ปรงุ

ลำดับ พฤติกรรม / ระดับ 1 2 3 4 5 ระดับพฤติกรรมการ
ท่ี คะแนน สรุปองค์ แสดงความ รับรแู้ ละ สรปุ ใบงานได้ มีภาวะผู้นำผู้ เรยี นรู้
ความรไู้ ด้ คดิ เห็นใน ตอบสนองการ ตามในโอกาส
ชื่อ – สกลุ ชัดเจน ระหวา่ งทำ เรยี นรู้อยา่ ง ถกู ตอ้ ง ระดับพฤตกิ รรมการเรยี นรู้
กิจกรรมกลุ่ม ต่อเนอ่ื ง อันควร ในภาพรวม
123 123 123 123 รวมคะแนน
123
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รวม

ลงชอื่ ผปู้ ระเมิน.................................................
o ครู
o ผปู้ ระเมนิ พ่อแม่ / ผปู้ กครอง

23

รหัสวิชา พ14101 แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 5
ระดับช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 4
หน่วยการเรียนร้ทู ่ี 2 ชีวิตและครอบครวั รายวิชา สุขศึกษาและพลศกึ ษา
เร่ืองพฤติกรรมที่เหมาะสมกบั เพศ 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 3 ชว่ั โมง
เวลา 1 ชั่วโมง
สอนวนั ท…ี่ …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ ใจและเห็นคณุ คา่ ตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวติ

ตวั ชวี้ ดั 1. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทย
2. วธิ กี ารปฏเิ สธการกระทำทเ่ี ป็นอันตรายและไมเ่ หมาะสมในเรื่องเพศ

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
1. ระบแุ ละแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตามวฒั นธรรมไทยไดถ้ ูกตอ้ งอยา่ งน้อย 80 %
2. อธบิ ายวธิ กี ารปฏเิ สธการกระทำทเ่ี ปน็ อันตรายและไม่เหมาะสมในเร่อื งเพศได้อยา่ งน้อย 70 %
3.บอกคุณคา่ ของการมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับเพศของตนเองตามวฒั นธรรมไทยได้ 2 ขอ้

สาระการเรยี นรู้
1. พฤติกรรมทเ่ี หมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทย
2. วธิ ีการปฏิเสธการกระทำทเ่ี ป็นอนั ตรายและไมเ่ หมาะสมในเรื่องเพศ

(รายละเอยี ดมใี นหนังสือเรยี นรายวชิ าพ้นื ฐานฯ กลมุ่ สาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 4 บทที่ 4
หนา้ 25 - 28)

24

กจิ กรรม / ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอื่ / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
-ออกคำสั่ง
1. ขน้ั นำ (5 – 10 นาที) -สังเกตและบันทกึ ลงใน
1.1 สำรวจจำนวนนกั เรยี นโดยหัวหนา้ ห้อง แบบประเมนิ พฤตกิ รรม
-สงั เกตความสนใจ
1.2 ครูนำภาพบุคคลต่างๆ ท่ีแต่งกายลอ่ แหลมให้ -คำถาม -ภาพบุคคล -การตอบคำถาม
นักเรียนดู จากนั้นให้นกั เรยี นรว่ มกันสนทนาแสดง -อภิปราย
ความคดิ เห็นโดยครูใช้คำถามดังน้ี -กระดาน -สงั เกตความสนใจ

-บุคคลในภาพแตง่ กายเป็นอย่างไร
-บุคคลในภาพแต่งกายเหมาะสมหรือไม่
-ถ้านกั เรียนแตง่ กายเหมือนในภาพจะเปน็ อยา่ งไร
1.3 ครแู ละนกั เรยี นสรปุ ผลที่เกดิ จากการแตง่ กาย -คำถาม
ดงั ในภาพ ครูต้งั คำถามให้นกั เรียนบอกจุดประสงค์ -อภปิ ราย
การเรียนในชวั่ โมงนี้

2. ขน้ั สอนและกจิ กรรม (10 – 40 นาท)ี -อภิปราย -แบบประเมนิ -สงั เกตการแสดงความ
2.1 เปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นระดมสมองและแสดง คดิ เห็น
-อธิบาย -บนั ทึกลงในแบบประเมนิ
ความคดิ เห็นเกยี่ วกบั วัฒนธรรมไทยในดา้ นต่างๆ เชน่ -คำถาม พฤติกรรม
วัฒนธรรมในการอยู่รว่ มกันในครอบครวั วฒั นธรรม -อภิปราย -ใบงานที่ 1 -สังเกตความสนใจ
การแต่งกาย วัฒนธรรมท่ีเกย่ี วกับพฤติกรรมทางเพศ -การเรยี นรู้ การตอบคำถาม
แบบร่วมมอื
2.2 ครอู ธบิ ายเพม่ิ เตมิ เม่ือนกั เรียนเกดิ ข้อสงสัย -นักเรียนลงมือ -แบบบนั ทึก -ตรวจสอบใบงานที่ 1
ปฏิบัติ พฤติกรรม -สงั เกตและบันทึกการ
2.3 ให้นักเรียนแบง่ กลมุ่ ช่วยกันระดมสมองแบบ ประเมนิ พฤติกรรมการ
กล่มุ ยอ่ ย กลุ่มละ 5 – 7 คน ชว่ ยกนั คดิ กิจกรรมทีท่ ำ เรยี นรู้
ใหท้ ัง้ ชายหญงิ มีพฤติกรรมทางเพศอยา่ งเหมาะสม -บันทกึ พฤตกิ รรม

2.4 อาสาสมคั รนักเรยี น 2 – 3 คน สรปุ
พฤติกรรมทางเพศท่เี หมาะสมของชายและหญงิ เปิด
โอกาสให้นักเรยี นแสดงความคิดเหน็ เพ่ิมเติม

25

กจิ กรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

2.5 ครูนำบตั รคำเกย่ี วกับพฤติกรรมทนี่ ำไปสูก่ าร -นักเรยี นลงมอื -บัตรคำ -สงั เกตความสนใจ

ถูกลว่ งละเมดิ ทางเพศวางทห่ี น้าช้นั เรยี น จากนน้ั ให้ ปฏิบตั ิ -กระดาน -บันทึกพฤติกรรม
-ประเมนิ ใบงานที่ 2
ตวั แทนนักเรียนออกมาทลี ะคน เลือกบัตรคำ 1 ใบ

แล้วอา่ นให้เพื่อนฟงั แลว้ นำไปตดิ ไว้ทก่ี ระดานดำ เชน่

เดนิ ในท่ีเปลยี่ วคนเดียว ใส่เสื้อสายเด่ียวกระโปรงส้ัน

กลับบ้านมดื ค่ำ ไปกับคนแปลกหน้า ถกู จับก้น หน้าอก

อวัยวะเพศ

2.6 นักเรียนในกลุม่ ช่วยกันระดมสมอง สรุปและ -นกั เรยี นลงมอื -ใบงานท่ี 2

วิเคราะหพ์ ฤติกรรมทน่ี ำไปสูก่ ารถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปฏบิ ัติ

และสง่ิ ทคี่ วรปฏิเสธเพื่อหลกี เล่ยี ง

3. ขน้ั สรปุ (5 นาที)

3.1 ให้นักเรยี นซักถามข้อสงสัยและชว่ ยกนั -คำถาม -สังเกตความสนใจ
-การตอบคำถาม
ทบทวนบทเรียนเรือ่ งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบั เพศของ -อภปิ ราย

ตนเองตามวฒั นธรรมไทย รวมท้งั การปฏเิ สธการ

กระทำทีเ่ ป็นอนั ตรายและไมเ่ หมาะสมในเร่ืองเพศ

3.2 มอบหมายงานใหน้ กั เรียนเขยี นเรียงความ -ใหก้ ารบา้ น -สมดุ

เร่ือง “สภุ าพบุรษุ และสุภาพสตรใี นฝันของฉัน” ส่ง -มอบหมาย

เป็นการบา้ น งาน

กิจกรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรมเสนอแนะ
นักเรียนควรเห็นความสำคัญและแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย เพศชายต้องให้เกียรติไม่เอา

เปรียบ เสียสละ เพศหญิงต้องสภุ าพเรียบรอ้ ย โอบอ้อมอารี รักนวลสงวนตัว ไม่มเี พศสัมพันธ์ก่อนวยั อนั ควร ทงั้ ชายหญิง
และต้องรู้จกั ปกป้องตนเองไม่ใหถ้ กู ลว่ งละเมดิ ทางเพศ

26

ใบงานที่ 1
เรอ่ื ง วฒั นธรรมทีเ่ กย่ี วกบั พฤติกรรมทางเพศ
จดุ ประสงค์ เพ่อื ให้นักเรียนสรปุ วฒั นธรรมท่เี กย่ี วกับพฤติกรรมทางเพศ
คำชแี้ จง ให้นกั เรียนอธิบายสรุปวัฒนธรรมทีเ่ ก่ียวกบั พฤติกรรมทางเพศของชาย-หญิงท่ีควรทำ

วฒั นธรรมทเ่ี ก่ยี วกบั พฤตกิ รรมทางเพศ

สงิ่ ทผี่ ชู้ ายควรทำ สงิ่ ทผ่ี หู้ ญงิ ควรทำ

ชื่อ.............................................นามสกลุ ..........................................ห้อง...............

ลงช่อื ผปู้ ระเมนิ .................................................
o ครู
o ผู้ประเมนิ พ่อแม่/ผ้ปู กครอง

27

แบบบนั ทกึ การประเมนิ พฤตกิ รรมการเรยี นรู้

คำชแี้ จง ใหผ้ ู้ประเมนิ พจิ ารณาคุณภาพตามรายการทร่ี ะบุไดแ้ ละเขยี นเครื่องหมาย √ ลงใน

ชว่ งระดบั คะแนน 5 ด้าน

เกณฑป์ ระเมนิ พฤตกิ รรม 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรบั ปรงุ

ลำดบั พฤตกิ รรม/ระดับ คะแนน 1 2 3 4 5 ระดบั พฤติกรรมการ
ท่ี สรปุ องค์ แสดงความ รบั ร้แู ละ สรุปใบงานได้ มภี าวะผ้นู ำผู้ เรยี นรู้
ชือ่ – สกลุ ความรู้ได้ คิดเห็นใน ตอบสนองการ ตามในโอกาส
ชัดเจน ระหวา่ งทำ เรียนรู้อย่าง ถกู ตอ้ ง ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
กิจกรรมกลุ่ม ต่อเนอ่ื ง อันควร ภาพรวม
123 123 123 123 รวมคะแนน
123
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รวม

ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................
o ครู
o ผูป้ ระเมินพ่อแม/่ ผู้ปกครอง

28

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้

1.ผลการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญั หา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ …………………………………………………………..ผสู้ อน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เห็น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ………….……………………………….ครพู ี่เลย้ี ง
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ลงชือ่ ……………………………………………..ผู้บรหิ าร
(…………………………………………………)

ตำแหน่ง………………………………………………….
วนั ที่…………………………………….…………….

29

รหัสวิชา พ14101 แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 6
ระดับช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 4
หน่วยการเรียนร้ทู ่ี 2 ชวี ิตและครอบครวั รายวชิ า สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา
เรอ่ื งพฤติกรรมที่เหมาะสมกบั เพศ 2 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชัว่ โมง
สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ ใจและเหน็ คุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตวั ชวี้ ดั 1. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกบั เพศของตนเองตามวฒั นธรรมไทย
2. วธิ กี ารปฏเิ สธการกระทำทเ่ี ป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
1. ระบแุ ละแสดงพฤติกรรมท่เี หมาะสมกบั เพศของตนเองตามวฒั นธรรมไทยได้ถูกตอ้ งอยา่ งน้อย 80 %
2. อธบิ ายวธิ กี ารปฏิเสธการกระทำทเ่ี ป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรอ่ื งเพศได้อย่างน้อย 70 %
3.บอกคุณคา่ ของการมีพฤติกรรมทเ่ี หมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทยได้ 2 ขอ้

สาระการเรยี นรู้
1. พฤติกรรมทเี่ หมาะสมกบั เพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทย
2. วธิ ีการปฏเิ สธการกระทำที่เปน็ อนั ตรายและไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ

(รายละเอยี ดมใี นหนังสือเรียนรายวิชาพ้นื ฐานฯ กลุม่ สาระการเรียนรสู้ ขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 4 บทที่ 4
หนา้ 25 - 28)

30

กิจกรรมการเรยี นรู้

กิจกรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอื่ / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
-ออกคำส่งั
1. ขน้ั นำ (5 – 10 นาที) -สังเกตและบันทกึ ลงใน
1.1 สำรวจจำนวนนกั เรยี นโดยหัวหน้าหอ้ ง แบบประเมนิ พฤตกิ รรม
-สังเกตความสนใจ
1.2 ครนู ำภาพบคุ คลต่างๆ ท่ีแตง่ กายล่อแหลมให้ -คำถาม -ภาพบคุ คล -การตอบคำถาม
นกั เรียนดู จากน้ันให้นักเรียนรว่ มกันสนทนาแสดง -อภิปราย
ความคดิ เหน็ โดยครใู ช้คำถามดงั น้ี -กระดาน -สังเกตความสนใจ

-บุคคลในภาพแต่งกายเป็นอย่างไร
-บคุ คลในภาพแต่งกายเหมาะสมหรือไม่
-ถ้านกั เรียนแต่งกายเหมือนในภาพจะเปน็ อยา่ งไร
1.3 ครูและนักเรยี นสรุปผลท่ีเกดิ จากการแตง่ กาย -คำถาม
ดังในภาพ ครูตัง้ คำถามใหน้ ักเรยี นบอกจดุ ประสงค์ -อภปิ ราย
การเรียนในชวั่ โมงนี้

2. ขน้ั สอนและกจิ กรรม (10 – 40 นาท)ี -อภิปราย -แบบประเมิน -สงั เกตการแสดงความ
2.1 เปดิ โอกาสให้นกั เรยี นระดมสมองและแสดง คดิ เหน็
-อธิบาย -บันทึกลงในแบบประเมนิ
ความคิดเหน็ เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ เช่น -คำถาม พฤติกรรม
วฒั นธรรมในการอย่รู ว่ มกันในครอบครัว วฒั นธรรม -อภปิ ราย -ใบงานท่ี 1 -สงั เกตความสนใจ
การแตง่ กาย วัฒนธรรมท่เี ก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ -การเรยี นรู้ การตอบคำถาม
แบบร่วมมอื
2.2 ครูอธิบายเพิม่ เตมิ เม่ือนกั เรยี นเกดิ ข้อสงสัย -นักเรยี นลงมอื -แบบบนั ทกึ -ตรวจสอบใบงานที่ 1
ปฏบิ ัติ พฤติกรรม -สังเกตและบนั ทกึ การ
2.3 ให้นกั เรยี นแบง่ กลมุ่ ช่วยกนั ระดมสมองแบบ ประเมินพฤติกรรมการ
กลุม่ ยอ่ ย กลุ่มละ 5 – 7 คน ชว่ ยกนั คิดกิจกรรมท่ที ำ เรียนรู้
ใหท้ ง้ั ชายหญิงมีพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสม -บนั ทกึ พฤติกรรม

2.4 อาสาสมคั รนักเรยี น 2 – 3 คน สรุป
พฤติกรรมทางเพศทเ่ี หมาะสมของชายและหญิง เปดิ
โอกาสให้นกั เรยี นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

31

กจิ กรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

2.5 ครนู ำบัตรคำเกย่ี วกับพฤติกรรมท่ีนำไปสู่การ -นกั เรียนลงมือ -บตั รคำ -สงั เกตความสนใจ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศวางที่หนา้ ช้ันเรยี น จากนั้นให้ ปฏิบตั ิ -กระดาน -บันทึกพฤตกิ รรม
-ประเมนิ ใบงานที่ 2
ตัวแทนนักเรียนออกมาทีละคน เลือกบตั รคำ 1 ใบ

แลว้ อา่ นใหเ้ พ่ือนฟังแล้วนำไปตดิ ไวท้ ่ีกระดานดำ เช่น

เดนิ ในที่เปล่ยี วคนเดยี ว ใส่เส้อื สายเดี่ยวกระโปรงส้ัน

กลบั บ้านมืดค่ำ ไปกับคนแปลกหนา้ ถูกจับก้น หน้าอก

อวยั วะเพศ

2.6 นกั เรยี นในกลุม่ ช่วยกันระดมสมอง สรุปและ -นกั เรียนลงมอื -ใบงานท่ี 2

วเิ คราะหพ์ ฤตกิ รรมทนี่ ำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปฏิบัติ

และสิง่ ทีค่ วรปฏเิ สธเพื่อหลีกเล่ยี ง

3. ขนั้ สรปุ (5 นาท)ี

3.1 ใหน้ กั เรยี นซกั ถามขอ้ สงสัยและชว่ ยกัน -คำถาม -สงั เกตความสนใจ
-การตอบคำถาม
ทบทวนบทเรยี นเร่ืองพฤตกิ รรมทีเ่ หมาะสมกบั เพศของ -อภปิ ราย

ตนเองตามวฒั นธรรมไทย รวมทง้ั การปฏเิ สธการ

กระทำท่เี ปน็ อันตรายและไมเ่ หมาะสมในเร่ืองเพศ

3.2 มอบหมายงานใหน้ ักเรยี นเขียนเรยี งความ -ให้การบ้าน -สมุด

เรื่อง “สภุ าพบรุ ษุ และสภุ าพสตรใี นฝนั ของฉัน” สง่ -มอบหมาย

เปน็ การบา้ น งาน

กิจกรรมเสนอแนะ
นกั เรียนควรเหน็ ความสำคัญและแสดงพฤตกิ รรมทางเพศที่เหมาะสมกบั วฒั นธรรมไทย เพศชายต้องให้เกียรตไิ ม่เอา

เปรยี บ เสยี สละ เพศหญิงต้องสภุ าพเรียบร้อย โอบออ้ มอารี รกั นวลสงวนตวั ไม่มเี พศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งชายหญิง
และต้องรู้จกั ปกป้องตนเองไม่ใหถ้ กู ลว่ งละเมดิ ทางเพศ

32

ใบงาน

เรอ่ื ง วิธกี ารปฏเิ สธการกระทำทเ่ี ปน็ อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ

จดุ ประสงค์ เพือ่ ให้นักเรียนรจู้ กั การแสดงวธิ กี ารปฏเิ สธการกระทำท่ีเปน็ อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ

คำชแ้ี จง ให้นกั เรียนอธิบายวิธีแสดงการปฏเิ สธการกระทำทเี่ ปน็ อนั ตรายและไมเ่ หมาะสมในเรื่องเพศ

พฤตกิ รรมทน่ี ำไปสกู่ ารถูกลว่ งละเมิดทางเพศ วธิ กี ารหลกี เลย่ี งและปฏิเสธ

1. เดินในท่ีเปลีย่ วคนเดียว 1. ______________________________________
2. กลับบา้ นมืดคำ่ ________________________________________
3. ถกู จบั ก้น หนา้ อก อวัยวะเพศ 2. ______________________________________
_________________________________________
4. ใสเ่ ส้อื สายเด่ียว กระโปรงสนั้ 3. ______________________________________
________________________________________
5. คนแปลกหนา้ ชวนไปเทย่ี ว 4. ______________________________________
________________________________________
5. ______________________________________
________________________________________

ช่อื .............................................นามสกุล..........................................ห้อง...............

ลงชอื่ ผปู้ ระเมิน.................................................
o ครู
o ผ้ปู ระเมินพ่อแม/่ ผปู้ กครอง

33

แบบบนั ทกึ การประเมนิ พฤตกิ รรมการเรยี นรู้

คำชแี้ จง ใหผ้ ู้ประเมนิ พจิ ารณาคุณภาพตามรายการทร่ี ะบุไดแ้ ละเขยี นเครื่องหมาย √ ลงใน

ชว่ งระดบั คะแนน 5 ด้าน

เกณฑป์ ระเมนิ พฤตกิ รรม 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรงุ

ลำดบั พฤตกิ รรม/ระดับ คะแนน 1 2 3 4 5 ระดบั พฤติกรรมการ
ท่ี สรปุ องค์ แสดงความ รบั ร้แู ละ สรุปใบงานได้ มภี าวะผ้นู ำผู้ เรยี นรู้
ความรู้ได้ คิดเห็นใน ตอบสนองการ ตามในโอกาส
ชือ่ – สกลุ ชัดเจน ระหวา่ งทำ เรียนรู้อย่าง ถกู ตอ้ ง ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
กิจกรรมกลุ่ม ต่อเนอ่ื ง อันควร ภาพรวม
123 123 123 123 รวมคะแนน
123
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รวม

ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................
o ครู
o ผูป้ ระเมินพ่อแม/่ ผู้ปกครอง

34

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้

1.ผลการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญั หา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื …………………………………………………………..ผ้สู อน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ………….……………………………….ครพู ี่เลีย้ ง
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ลงช่อื ……………………………………………..ผู้บรหิ าร
(…………………………………………………)

ตำแหนง่ ………………………………………………….
วันที่…………………………………….…………….

35

แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 7

รหัสวชิ า พ14101 รายวชิ า สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

ระดับชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564

หนว่ ยการเรียนร้ทู ี่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเลน่ เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล เวลา 6 ชว่ั โมง

เรื่องการเคลอ่ื นไหวในชีวติ ประจำวัน เวลา 1 ช่ัวโมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…ี่ …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
ตวั ชวี้ ดั
ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลือ่ นไหวในลักษณะผสมผสานได้ท้ังแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อปุ กรณป์ ระกอบ

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
1. อธิบายวิธีควบคุมการเคลอ่ื นไหวรา่ งกายแบบอยู่กับที่และแบบเคล่ือนที่ได้ถูกต้องอย่างนอ้ ย 50 %
2. อธิบายวธิ คี วบคุมการเคล่อื นไหวรา่ งกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ ได้ถูกตอ้ งอยา่ งนอ้ ย 50 %
3. ปฏบิ ัตทิ ่าทางการเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยกู่ บั ที่ แบบเคลื่อนท่ี และได้ถกู ต้องแบบใชอ้ ุปกรณ์ประกอบ ไดท้ ุก

ขนั้ ตอน
4. อธบิ ายประโยชนข์ องการเคล่อื นไหวร่างกายแบบอยูก่ บั ท่ี แบบเคล่อื นที่ และแบบใช้อุปกรณป์ ระกอบได้อย่างน้อย

3 ขอ้

สาระการเรยี นรู้
การเคล่อื นไหวรา่ งกายเป็นทักษะท่ีทกุ คนควรไดร้ ับการฝึกตั้งแตเ่ ดก็ ให้ดีขนึ้ เรื่อยๆ เพ่อื เปน็ พน้ื ฐานในการทำ

กจิ กรรมตา่ งๆ ในชีวติ ประจำวนั รวมถงึ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและกจิ กรรมต่างๆ การเคลอ่ื นไหวร่างกายมี 3
แบบ ดงั นี้

แบบท่ี 1 การเคลอื่ นไหวแบบอยู่กบั ที่
แบบท่ี 2 การเคลือ่ นไหวแบบเคลื่อนท่ี
แบบท่ี 3 การเคลื่อนไหวแบบใช้อปุ กรณป์ ระกอบ

(รายละเอยี ดมใี นหนังสือเรยี นรายวชิ าพื้นฐานฯ กลุ่มสาระการเรยี นรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปที ่ี 4 บทที่ 5
หนา้ 29 - 33)

36

กิจกรรมการเรยี นรู้

กิจกรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอื่ / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

1. ขน้ั เตรยี ม (5 -7 นาที )

1. สำรวจนักเรยี น

1.1 ใหน้ กั เรยี นเข้าแถวตอนตามกลุม่ 6 กลุ่ม โดย -ออกคำส่ัง -บัญชรี ายช่ือ -ตรวจสอบจำนวนและ

เขา้ แถวเรียงตามเลขท่ี นกั เรยี น สขุ ภาพนกั เรียน

1.2 ตรวจสุขภาพ (การเจ็บป่วย เลบ็ ผม) -แบบประเมิน

1.3 ตรวจดกู ารแตง่ กาย พฤติกรรม

2.บริหารร่างกาย

2.1 ให้นักเรยี นวิง่ ช้าๆ รอบสนาม 1 รอบ -นักเรยี นลงมือ -สังเกตความถูกต้อง

2.2 ท่าบรหิ ารคอ ยืนตรงยดื หน้าอกขึน้ เงยศรี ษะไป ปฏิบัติ ครบถว้ นของการทำ

ดา้ นหลัง ค่อยๆ ก้มศีรษะมาด้านหนา้ ให้คางแตะหนา้ อก -อธบิ ายและสาธติ กายบริหารตามจำนวนครั้ง

แล้วหันไปแตะกระดูกไหปลารา้ ขวา - ซา้ ยสลับกนั 20 ท่กี ำหนด

ครง้ั

2.3 ทา่ บรหิ ารแขน ยนื ตรงเหยยี ดแขนออกขา้ ง

ลำตัวให้ขนานกบั พ้นื ฝ่ามือหงายขึ้น เหวี่ยงแขนไป

ขา้ งหน้าและเหวี่ยงแขนข้นึ ขา้ งบนให้หมนุ ไปขา้ งหนา้

และลงไปข้างลา่ งเป็นวงกลมปฏบิ ตั ิข้างละ 10 รอบ

2.4 ทา่ บรหิ ารลำตวั นัง่ เหยียดขาขา้ งหนึ่งออกไป

ข้างที่เหลือให้งอเขา้ หาลำตวั ค่อยๆ ก้มมือจับข้อเท้า

ขา้ งท่ีเหยียดออกไปค้างไวป้ ระมาณ 30 วินาที สลบั ขาท่ี

เหยียดออกแลว้ งอเข้าหาลำตัว

2.5 ทา่ บรหิ ารขา นง่ั บนสน้ เท้า ก้มตัว มอื แตะพื้น

ด้านหนา้ เหยียดเข่า ยกลำตัวข้นึ - ลง 20 ครั้ง

2. ขนั้ สอนและกจิ กรรม (5 - 8 นาท)ี -ออกคำสง่ั -สงั เกตความสนใจในการ
1. นกั เรยี นเข้าแถวตอนตามกลุ่ม กางแขนขยายแถว -อธิบายและสาธติ -ลูกบอล ฟังและดคู รอู ธบิ ายและ
ยืนห่างกันประมาณ 2 ช่วงแขน สาธิต
2. ครอู ธบิ ายวิธีการปฏบิ ัตแิ ละให้นักเรยี นลองทำตาม
- การเคลอื่ นไหวแบบอยู่กับท่ี
- การเคลอื่ นไหวแบบเคล่ือนท่ี
- การเคลอื่ นไหวแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ

37

กจิ กรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอื่ / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
3. นกั เรียนทำทา่ การเคลื่อนไหวแบบอยกู่ ับที่ตามครู -นกั เรยี นลงมอื
ปฏบิ ตั ิ -สงั เกตนักเรียนทุกคนวา่
- ยนื กม้ แตะปลายเท้า ทำได้ถูกต้องหรือไม่
- ส่ายสะโพกเป็นวงกลม
- เขยง่ เท้าขน้ึ ลง -สังเกตนักเรียนทุกคนว่า
- บดิ ตัวไปทางซา้ ย - ขวา ทำได้ถกู ต้องหรอื ไม่
4. นักเรยี นทำทา่ การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ตามครู
- เดิน -ลกู บอล -สังเกตความสนใจในการ
- วง่ิ -ลูกบอล ฟงั และดคู รูอธิบายและ
- กระโดดเทา้ คู่ สาธติ
- ควบมา้
5. ครอู ธิบายทา่ การเคลอ่ื นไหวแบบใช้อปุ กรณ์ -สงั เกตนกั เรยี นทุกคนว่า
ประกอบโดยเลือกนักเรียนออกมาเปน็ ผ้ชู ว่ ยสาธิต 1 คน ทำได้ถูกต้องหรือไม่
- ยนื รบั - สง่ บอลกบั คู่
- โยน-รบั ลูกบอลคนเดียว

3. ขนั้ ฝกึ หัด (20 - 25 นาที) -ออกคำสั่ง
1. นกั เรยี นเขา้ แถวตอนตามกล่มุ โดยแถวท่ี 1 หนั หนา้ -สาธติ
-นักเรียนลงมอื
หาแถวท่ี 2 แถวท่ี 3 หันหน้าหาแถวท่ี 4 และแถวที่ 5 ปฏบิ ัติ
หนั หนา้ หาแถวท่ี 6 (ตามรปู )

แถวท่ี 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 แถวที่ 4 แถวที่ 5 แถวที่ 6

38

กิจกรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

2. นักเรยี นแถวท่ี 1, 3, 5 ถือลูกบอลเมือ่ ได้ยนิ -ออกคำส่ัง -ลูกบอล -สังเกตนักเรียนทุกคนว่า

สัญญาณนกหวดี ใหส้ ่งรบั บอลกบั คู่ เม่ือได้ยินสัญญาณ -นักเรยี นลงมือ -นกหวดี ทำได้ถูกต้องหรือไม่

นกหวดี แลว้ หยดุ ปฏบิ ัติ

3. หัวแถวของแต่ละแถวถือบอลคนละ 1 ลูก เมอื่ -ออกคำสั่ง -ลกู บอล -สังเกตนกั เรยี นทุกคนว่า
-กรวย ทำได้ถกู ต้องหรอื ไม่
ไดย้ ินสัญญาณนกหวีดดงั คนแรกของแถวถือบอลเดิน -นักเรยี นลงมือ -นกหวดี

ออ้ มหลกั แล้วมาสง่ ต่อใหเ้ พือ่ นคนถัดไป แล้วไปต่อทา้ ย ปฏิบตั ิ

แถว เม่ือหมดแถวเริ่มคนแรกด้วยการถอื บอลวิ่งไปอ้อม

หลกั แลว้ มาส่งบอลต่อให้เพอื่ นคนถัดไปปฏิบตั ิจนหมด

แถว

= นกั เรยี น
= ครู
= กรวย
= ทิศทางการเดิน , วงิ่

39

กจิ กรรม / ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

4. ขน้ั ใช้ (5 - 10 นาที)

นกั เรยี นเข้าแถวตอนตามกลุ่ม เมอื่ ไดย้ นิ สัญญาณนกหวีดเร่มิ -อธิบาย -ลูกบอล -สังเกตการให้ความ

การแข่งขันโดยคนแรกของแถวถอื บอลกระโดดอยู่กบั ท่ี 3 ครงั้ -สาธติ -กรวย รว่ มมือในการปฏิบตั ิ

แล้วถือบอลว่ิงไปอ้อมหลกั กลับมาสง่ ต่อให้เพื่อน แถวท่ีหมดกอ่ น -ใหน้ ักเรียนลง -นกหวดี ตามคำสัง่ การใหค้ วาม

เป็นผู้ชนะ (ตามรปู ) มือปฏบิ ตั ิ รว่ มมือกบั กลมุ่ และการ

-การเรยี นรแู้ บบ ปฏบิ ตั ติ ามกฎกติกา

รว่ มมือ ความมนี ำ้ ใจนักกีฬา

= นกั เรยี น = ครู
= กรวย = กระโดด ทิศ
ทางการวงิ่

5. ขนั้ สรปุ และสขุ ปฏบิ ตั ิ (5 - 7 นาท)ี

1. ครูเรียกรวมนกั เรียนเข้าแถวตอนนง่ั ตามกลุม่ -คำถาม -ใบงาน -สังเกตจากการตอบ
คำถาม
2. สรุปท้ังหมดที่เรียน และมอบหมายงานทำใบงานส่งเปน็ -คำถาม

การบา้ น -อภปิ ราย

3. ใหน้ ักเรยี นทำความสะอาดรา่ งกาย ด่ืมนำ้ ก่อนขน้ึ หอ้ งเรียน -มอบหมายงาน

4. นักเรียนยืนสั่งเลกิ แถวปรบมอื 3 ครัง้ ขอบคุณ

ครับ - คะ่ คุณครู

กจิ กรรมเสนอแนะ
นกั เรียนใช้เวลาวา่ งในการเคล่ือนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น กระโดดเชือก เล่นฮูลา่ ฮูป เพื่อพัฒนา

ทกั ษะการเคลื่อนไหวรา่ งกายประกอบอปุ กรณ์ อาจสอนและฝกึ หดั การเคลอ่ื นไหวแตล่ ะแบบโดยจับคู่เพ่ือใหน้ ักเรยี นได้
ปฏบิ ตั ิทนั ที

40

ใบงาน

เรอ่ื ง การเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ

ช่อื ..................................................................................................หอ้ ง........................................

วนั ท.่ี ..................เดือน..................................................................พ.ศ.........................................
จดุ ประสงค์ เพ่ือใหน้ ักเรียนศกึ ษาและคิดคน้ การเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

คำชแ้ี จง ใหน้ กั เรยี นระบุการเคลอื่ นไหวรา่ งกายแบบตา่ งๆ มาแบบละ 5 ท่า

1. การเคล่อื นไหวร่างกายแบบอยูก่ บั ท่ี

2. การเคลอ่ื นไหวรา่ งกายแบบเคลื่อนท่ี

3. การเคล่อื นไหวร่างกายแบบใช้อปุ กรณ์ประกอบ

ชื่อ.............................................นามสกลุ ..........................................หอ้ ง...............
ลงชื่อผู้ประเมนิ ..............................................................
o ครู
o ผูป้ ระเมินพ่อแม่ / ผปู้ กครอง
วนั ที.่ .....................เดอื น......................................พ.ศ.................

41

แบบประเมินคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ “คณุ มนี ำ้ ใจนกั กฬี าเพยี งใด”

ชื่อ...................................................................................หอ้ งเรยี น........................กลุ่ม.......

คณุ สมบัติ 32 1
(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ ย)
1. กลา้ หาญ
2. อดทน

3. รแู้ พ้
4. รู้ชนะ
5. รจู้ ักใหอ้ ภยั
6. ไม่เอาเปรียบ
7. สามคั คี
8. ให้ความร่วมมอื กลมุ่
9. ไม่เหน็ แก่ตวั
10. ใหค้ วามช่วยเหลือผดู้ อ้ ยกวา่
11. ซ่ือสัตย์สจุ รติ
12. มีความม่ันคงทางอารมณ์
13. เคารพสทิ ธผิ ้อู ่ืน
14. มคี วามรบั ผิดชอบ
15. เอ้อื อาทรคนอืน่

รวม

ผปู้ ระเมนิ ............................................

เกณฑ์
ดีมาก (มากกวา่ 40 คะแนนข้นึ ไป)
ดี (35 คะแนน - 39 คะแนน)
พอใช้ (30คะแนน- 34 คะแนน)
ควรปรับปรุง (ตำ่ กวา่ 30 คะแนน)

42

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้

1.ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื …………………………………………………………..ผ้สู อน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคิดเหน็
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………….……………………………….ครูพเ่ี ลย้ี ง
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ลงชือ่ ……………………………………………..ผู้บรหิ าร
(…………………………………………………)

ตำแหน่ง………………………………………………….
วันที่…………………………………….…………….

43

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 8

รหัสวชิ า พ14101 รายวิชา สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล เวลา 6 ชั่วโมง

เรอ่ื งเรอื่ งกจิ กรรมยืดหย่นุ ข้ันพ้นื ฐาน เวลา 1 ชั่วโมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจมที ักษะในการเคลอื่ นไหว กจิ กรรมทางกาย การเลน่ เกม และกีฬา

ตวั ชวี้ ดั ควบคุมตนเองเม่ือใช้ทักษะการเคลอ่ื นไหวในลักษณะผสมผสานได้ทัง้ แบบอยู่กับที่
เคลอ่ื นที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
1. อธบิ ายการควบคุมท่าการเคลือ่ นไหวรา่ งกายโดยใช้กิจกรรมยืดหยนุ่ ขั้นพ้ืนฐานได้ถูกตอ้ ง 50 %
2. ปฏบิ ัตทิ า่ ทางการเคลอ่ื นไหวร่างกายโดยใชก้ จิ กรรมยืดหยุ่นขน้ั พืน้ ฐานไดถ้ ูกต้องตามขัน้ ตอน
3. อธบิ ายประโยชน์ของการควบคุมท่าการเคลื่อนไหวรา่ งกายโดยใชก้ ิจกรรมยืดหย่นุ ขนั้ พนื้ ฐานในชวี ติ ประจำวนั ได้

2 ข้อ

สาระการเรยี นรู้
กิจกรรมยดื หยุ่นข้นั พื้นฐาน เป็นกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายทต่ี ้องอาศัยความแขง็ แรงของกล้ามเนื้อ ความ

อ่อนตวั การยดื และหดตัวของกล้ามเนื้อ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เกดิ ความสัมพันธข์ องอวัยวะต่างๆ ของรา่ งกาย เมอ่ื ฝึก
อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายแขง็ แรงเคลอ่ื นไหวได้คลอ่ งตวั มบี คุ ลกิ ภาพดี รูปรา่ งดี และมีความมั่นใจในตนเอง
กจิ กรรมทนี่ ำไปฝึกดังนี้

1. การยืนกระโดด
2. การฝกึ ความอ่อนตัว
3. การฝกึ ความคล่องตวั
4. การเล่นปีนปา่ ยและหอ้ ยโหน
5. ยดื หยุ่นขัน้ พืน้ ฐาน
(รายละเอียดมีในหนงั สือเรยี นรายวิชาพนื้ ฐานฯ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 บทท่ี 5 หน้า
33 -40)

44

กจิ กรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
-ตรวจสอบจำนวนและ
1. ขน้ั เตรยี ม (5 - 7 นาท)ี สขุ ภาพนกั เรยี น

1. สำรวจนกั เรยี นดังนี้ -สงั เกตความถูกต้อง
ครบถว้ นของการทำกาย
1.1 ใหน้ ักเรียนเขา้ แถวตอนตามกลมุ่ 6 กลมุ่ โดยเขา้ -ออกคำสัง่ -บญั ชีรายชอื่ บริหารตามจำนวนครงั้ ที่
กำหนด
แถวเรียงตามเลขที่ นกั เรยี น

1.2 ตรวจสขุ ภาพ (การเจบ็ ป่วย, เล็บ, ผม) -แบบประเมนิ

1.3 ตรวจดูการแต่งกาย พฤติกรรม

2. บริหารร่างกาย

2.1 ใหน้ กั เรยี นวิง่ รอบสนาม 1 รอบ -อธิบายและสาธิต

2.2 ทา่ บรหิ ารคอ ยนื ตรงยืดหนา้ อกข้นึ เงยศรี ษะ -นกั เรยี นลงมือ

ไปด้านหลัง ก้มศีรษะลงชา้ ๆ มาด้านหนา้ ให้คางแตะ ปฏิบัติ

หน้าอก แลว้ หันไปแตะกระดูกไหปลารา้ ขวา - ซา้ ย

สลบั กัน 20 ครัง้

2.3 ทา่ บรหิ ารแขน ยืนตรงเหยียดแขนออกข้าง

ลำตัวใหข้ นานกบั พื้น ฝ่ามือหงายขน้ึ เหวยี่ งแขนไป

ขา้ งหนา้ และเหวยี่ งแขนขน้ึ ขา้ งบนใหห้ มนุ ไปขา้ งหนา้

และลงไปข่างลา่ งเป็นวงกลมปฏบิ ตั ิขา้ งละ 10 รอบ

2.4 ทา่ บรหิ ารลำตวั นงั่ เหยียดขาขา้ งหน่ึงออกไป

ข้างทเี่ หลอื ให้งอเข้าหาลำตัว ก้มลงช้าๆ ใหม้ ือจบั ข้อเทา้

ขา้ งทเ่ี หยียดออกไปคา้ งไวป้ ระมาณ 30 วินาที สลบั ขาท่ี

เหยยี ดออกแล้วงอเข้าหาลำตัว

2.5 ทา่ บรหิ ารขา นงั่ บนสน้ เทา้ กม้ ตัว มือแตะ

พื้นด้านหนา้ เหยยี ดเข่า ยกลำตวั ขึน้ - ลง 20 ครัง้

2. ขน้ั สอนและกจิ กรรม (5 - 8 นาท)ี -ออกคำสั่ง -สงั เกตความสนใจในการ
-อธิบายและสาธิต ฟังและดคู รูอธิบายและ
1. นักเรยี นเข้าแถวตอนตามกลมุ่ นง่ั ตามแถวของตนเอง สาธติ

2. ครอู ธิบายพร้อมทั้งสาธิต
2.1 การยนื กระโดด
-กระโดดเทา้ คู่
-กระโดดตบมือ
-กระโดดหมุนตวั

45

กิจกรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอื่ / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
2.2 การฝกึ ความอ่อนตวั
-ออกคำสั่ง -กรวยยาง -สงั เกตความสนใจของ
- การยืนแยกเท้าก้มแตะปลายเท้า -อธบิ าย นกั เรียน
- นงั่ แยกเท้าแตะปลายเทา้ สลับซ้าย - ขวา -สาธิต -สังเกตการปฏิบัติของ
2.3 การฝกึ ความคล่องตัว -นักเรยี นลงมือ นักเรยี นว่าถูกต้องหรือไม่
- วิ่งซิกแซก็ อ้อมหลัก ปฏบิ ตั ิ
2.4 การโหนราว
3. ขน้ั ฝกึ หดั (20 - 25 นาที)

1. นักเรียนเข้าแถวตอนตามกลมุ่ ยนื หา่ งกัน 2 ช่วงแขน
2. ครสู าธิตทา่ เคลือ่ นไหวต่างๆ และให้นักเรียนปฏบิ ตั ิตามดังนี้

2.1 การยืนกระโดด
- กระโดดเท้าคู่
- กระโดดตบมือ
- กระโดดหมนุ ตัว

2.2 การฝกึ ความอ่อนตวั
- การยนื แยกเทา้ ก้มแตะปลายเท้า
- นงั่ แยกเท้าแตะปลายเท้าสลบั ซา้ ย - ขวา

2.3 การฝกึ ความคลอ่ งตัว
- ว่งิ ซกิ แซ็กอ้อมหลัก (ทกุ กลมุ่ ปฏิบัต)ิ พร้อมกนั

โดยแตล่ ะแถวปฏบิ ตั ิทีละคนดังรูป

นกั เรยี น กรวย
ครู ทศิ

ทางการวงิ่

46

กิจกรรม / ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอื่ / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
3. ครอู ธบิ ายสาธติ ยืดหย่นุ ขั้นพ้นื ฐานโดยคัดเลอื ก
นกั เรียนออกมา 3 คน เปน็ ผูช้ ว่ ยสาธิต 1.ออกคำส่งั 1.เบาะยิมนาสติก -สังเกตการปฏิบัติของ
2.อธิบาย นกั เรยี นว่าทำได้ถูกต้อง
3.1 การทำหกกบ 3.สาธติ หรือไม่
3.2 การม้วนหนา้
3.3 การต่อตวั
4. นักเรยี นเข้าแถวตอนตามกลุ่มนง่ั หลังเบาะดงั รูป

= นกั เรียน
= ครู
= เบาะยมิ นาสติก

5. ครูสาธติ การทำท่าหกกบนักเรียนแต่ละแถวขนึ้ เบาะ

ปฏิบัติทีละคน แล้วไปต่อทา้ ยแถวทำจนครบทุกคน

6. ครอู ธิบายและเลือกนกั เรียน 1 คน ออกมาเป็นผ้ชู ว่ ย

สาธติ การทำท่ามว้ นหนา้ นักเรยี นแตล่ ะแถวขนึ้ เบาะ

ปฏบิ ตั ทิ ลี ะคนแลว้ ไปตอ่ ท้ายแถวทำจนครบทกุ คน -อธิบายและสาธติ -เบาะยมิ นาสติก -สังเกตความสนใจในการ
7. ครอู ธิบายและเลอื กนกั เรียน 3 คน ออกมาเป็น -นักเรียนลงมอื -นักเรยี น ฟังครูอธิบายและสาธติ
ปฏิบตั ิ -นกหวดี
ผูช้ ่วยสาธิตการต่อตวั ท่าเทพพนม, ยนื บนสะบัก, คกุ เข่า -สงั เกตการปฏิบัติของ
บน นกั เรียนวา่ ถูกต้องหรือไม่

หลงั คู่ โดยให้นกั เรยี นในแถวจบั กล่มุ กลมุ่ ละ 3 คน ทำทา่ -อธบิ ายและสาธิต
ต่างๆ โดยสลบั สับเปล่ยี นกันเป็นฐานและเปน็ ยอด

ทำทลี ะทา่ โดยเร่ิมจากท่าแรก โดยใหค้ รใู หค้ ำแนะนำดแู ล

อยา่ งใกล้ชิด (ถ้าเบาะพอต่อจำนวนนกั เรยี นใหท้ ำกลุ่มละ

1 เบาะ ถ้าไม่พอใหส้ ลับกันทำ)

47

กิจกรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอื่ / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

4. ขน้ั ใช้ (5 - 10 นาที) -สงั เกตความสนใจในการ
ฟงั ครูอธิบายและสาธิต
1. ให้นกั เรยี นเข้าแถวตอนตามกลุ่มของตนเอง ทำการ -อธบิ ายและสาธติ -กรวย -สงั เกตการณ์ใหค้ วาม
ร่วมมอื ของนักเรียนใน
แข่งขนั เม่ือไดย้ นิ สญั ญาณนกหวดี เร่มิ ใหค้ นแรกของแถว -นักเรียนลงมือ -นกหวีด การปฏบิ ตั ติ ามคำสั่ง
การใหค้ วามร่วมมือกบั
กระโดดเทา้ คไู่ ปอ้อมหลกั กลบั มาแตะมือเพื่อน แลว้ ตนเอง ปฏบิ ัติ กล่มุ การปฏบิ ตั ิตาม
กฎกติกา ความมนี ำ้ ใจ
ไปตอ่ ทา้ ยแถว แถวใดหมดก่อนเปน็ ผูช้ นะ นกั กีฬา

2. ใหน้ ักเรยี นเข้าแถวตอนตามกลมุ่ ของตนเองทำการ -การเรียนรูแ้ บบ

แขง่ ขนั เมื่อได้ยินสญั ญาณนกหวีดเริ่มใหค้ นแรกวง่ิ รว่ มมอื

ซกิ แซ็กอ้อมหลกั ไป – กลับ มาแตะมือเพอื่ น แลว้ ตนเองไป

ต่อท้ายแถว แถวใดหมดก่อนเปน็ ผู้ชนะ

5. ขน้ั สรปุ และสขุ ปฏบิ ตั ิ (5 - 7 นาที) -ออกคำสั่ง -ตั้งคำถามแลว้ ให้
1. ครเู รียกนกั เรยี นรวมและนั่งรวมกล่มุ เปน็ แถวตอน -คำถาม - คำตอบ นกั เรียนตอบอธิบายและ
2. สรุปทงั้ หมดที่เรียน (ทักษะ ความรู้ความเขา้ ใจ การ -อภิปราย สาธิต
-สงั เกตพฤตกิ รรม
แต่งกาย ความตัง้ ใจ)
3. ส่ังใหน้ ักเรยี นทำความสะอาดร่างกาย
4. ให้นกั เรียนส่ังเลิกแถวโดยปรบมอื 3 ครง้ั ขอบคุณ

ครบั - ค่ะ

กจิ กรรมเสนอแนะ
นกั เรียนควรฝึกซ้อมทา่ การเคลือ่ นไหวตา่ งๆอยเู่ สมอเป็นทักษะพนื้ ฐานการเล่นกีฬา อาจสอนและฝกึ หดั การ

เคลื่อนไหวแตล่ ะแบบ ทีละแบบได้ เพื่อให้นักเรยี นปฏบิ ัตทิ ันที

48

แบบประเมนิ คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์“คณุ มนี ำ้ ใจนักกฬี าเพยี งใด”

ชอ่ื ...................................................................................หอ้ งเรียน........................กลุ่ม.......

คณุ สมบัติ 32 1
(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ ย)
1. กลา้ หาญ
2. อดทน

3. รแู้ พ้
4. รู้ชนะ
5. รจู้ ักใหอ้ ภัย
6. ไม่เอาเปรียบ
7. สามัคคี
8. ใหค้ วามร่วมมือกลุม่
9. ไม่เหน็ แกต่ วั
10. ให้ความชว่ ยเหลือผ้ดู ้อยกวา่
11. ซ่ือสัตย์สุจริต
12. มคี วามมนั่ คงทางอารมณ์
13. เคารพสิทธผิ อู้ ื่น
14. มีความรบั ผิดชอบ
15. เออ้ื อาทรคนอน่ื

รวม

ผปู้ ระเมนิ ............................................

เกณฑ์
ดมี าก (มากกวา่ 40 คะแนนขึ้นไป)
ดี (35 คะแนน - 39 คะแนน)
พอใช้ (30คะแนน - 34 คะแนน)
ควรปรบั ปรงุ (ต่ำกว่า 30 คะแนน)

49


Click to View FlipBook Version