The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ป2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cholthicha, 2021-10-28 09:18:03

แผนการจัดการเรียนรู้ ป2

แผนการจัดการเรียนรู้ ป2

แผนการจัดการเรยี นรู้
รายวิชาสขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา

ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 2
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

จดั ทาโดย
นางสาวชลธชิ า โยวะ
รหัสนกั ศกึ ษา 6380110118 เลขท่ี 27
(ป.บณั ฑิตรนุ่ 7 Section. 4)

โรงเรยี นนาคาพทิ ยาสรรพ์
ตาบลนาคา อาเภออบุ ลรัตน์ จงั หวัดขอนแกน่
สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาขอนแกน่ เขต 4

รหัสวชิ า พ12101 แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 1
ระดบั ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 1 อวัยวะภายใน รายวิชา สุขศกึ ษาและพลศึกษา
เร่อื ง อวยั วะภายนอกและอวัยวะภายใน ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 5 ชว่ั โมง
เวลา 1 ช่วั โมง
สอนวนั ท…ี่ …..เดอื น………………พ.ศ…………

สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

อวยั วะภายนอกและอวัยวะภายในมีความสำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกาย ดงั นน้ั เราจึงควรดูแลรักษา
อวัยวะตา่ งๆ อย่างถูกวธิ ี เพ่อื ใหอ้ วยั วะทำงานได้อยา่ งเปน็ ปกติ

ตวั ชว้ี ดั /จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

2.1 ตวั ชวี้ ดั
พ 1.1 ป.2/1 อธิบายลกั ษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายใน
2.2 จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

1) อธบิ ายลกั ษณะของอวัยวะภายนอกและอวยั วะภายในได้
2) จำแนกชือ่ อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในได้
สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
-

3.2 สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถน่ิ
- ลกั ษณะของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

4.1 ความสามารถในการสอ่ื สาร
4.2 ความสามารถในการคดิ

- ทักษะการสงั เกต
4.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

1. ใฝ่เรยี นรู้
2. มงุ่ ม่นั ในการทำงาน
3. มคี วามรับผิดชอบ
กิจกรรมการเรยี นรู้

วธิ สี อนแบบ สบื เสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

การวดั และประเมนิ ผล

วธิ กี าร เครอื่ งมอื เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หนว่ ยการ แบบทดสอบกอ่ นเรียน หน่วยการ (ประเมินตามสภาพจรงิ )
เรยี นรทู้ ี่ 1
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล เรยี นรทู้ ี่ 1

สงั เกตพฤติกรรมการทำงานกลุม่ แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงาน ระดับคุณภาพ 2 ผา่ น

สงั เกตการใฝ่เรยี นรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รายบุคคล เกณฑ์
และมีความรับผิดชอบ
สอื่ /แหล่งการเรยี นรู้ แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงานกล่มุ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

เกณฑ์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั คุณภาพ 2 ผ่าน

เกณฑ์

8.1 สอื่ การเรยี นรู้

1) หนังสอื เรยี น สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2
2) เพลง อวยั วะของเรา
3) บัตรคำ
8.2 แหลง่ การเรยี นรู้


เอกสารประกอบการสอน

เพลง อวยั วะของเรา

ตาเรามีไว้ดู ทมี่ า : ไม่ปรากฏช่ือผู้แตง่
จมูกอย่ตู รงกลาง หเู รามีไว้ฟงั
มไี วส้ ำหรับหายใจ
มือเรามสี องมือ เอาไว้จบั ถือทำงานทว่ั ไป
ส่วนขาพาเราเดินได้ (ซำ้ ) ไปไหนไหนด้วยขาของเรา

บตั รคำ จมกู 

แขน

เทา้ ตา

หู มือ

ขา ปาก

สมอง ตบั

ปอด หวั ใจ

ไต ลำไส้

กระเพาะอาหาร

แบบประเมิน คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
คำชแ้ี จง : ให้ ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรยี น แลว้ ขดี ✓ ลงในชอ่ ง ทต่ี รง

กบั ระดับคะแนน

คณุ ลกั ษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 321

1. รกั ชาติ ศาสน์ 1.1 ยืนตรงเมื่อไดย้ ินเพลงชาติ และบอกความหมายของเพลงชาตไิ ด้
กษตั รยิ ์ 1.2 ปฏิบัติตนตามสทิ ธหิ น้าท่ี

1.3 เขา้ ร่วมกจิ กรรมที่เปน็ ประโยชนต์ อ่ โรงเรยี น และปฏบิ ัตติ นเพอื่ สรา้ งความ
สามคั คี ปรองดองในหมู่เพอื่ น

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนบั ถอื ตามหลกั ของศาสนา

1.5 เขา้ รว่ มกจิ กรรมทเ่ี กย่ี วกับสถาบนั พระมหากษตั รยิ ต์ ามทีโ่ รงเรยี น และ
ชมุ ชนจดั ขนึ้

2. ซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ 2.1 ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง และเปน็ จริง

2.2 ปฏิบตั ิในสงิ่ ท่ีถูกต้อง ทำตามสญั ญาทีต่ นให้ไว้กบั พอ่ แม่ หรือผปู้ กครอง

2.3 ปฏิบตั ติ อ่ ผ้อู ่ืนดว้ ยความซื่อตรง

3. มวี นิ ยั รบั ผดิ ชอบ 3.1 ปฏบิ ตั ิตามขอ้ ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงั คบั ของครอบครวั
และโรงเรียน มคี วามตรงต่อเวลาในการปฏบิ ตั ิกจิ กรรมต่างๆ
ในชีวิตประจำวนั

4. ใฝเ่ รยี นรู้ 4.1 รู้จกั ใช้เวลาว่างใหเ้ ปน็ ประโยชน์ และนำไปปฏบิ ตั ไิ ด้

4.2 รู้จักจัดสรรเวลาใหเ้ หมาะสม

4.3 เชอ่ื ฟังคำส่งั สอนของบิดา มารดา โดยไมโ่ ต้แยง้

4.4 ต้ังใจเรียน

4.5 ปรับปรงุ ตนเองในขอ้ ผิดพลาด

5. อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง 5.1 ใช้ทรพั ย์สินและส่ิงของของโรงเรียนอยา่ งประหยดั

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอยา่ งประหยัดและรู้คณุ คา่

5.3 ใชจ้ ่ายอยา่ งประหยดั และมีการเกบ็ ออมเงิน

6. มงุ่ มน่ั ในการ 6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทำงานที่ได้รบั มอบหมาย
ทำงาน 6.2 มคี วามอดทนและไมท่ ้อแท้ตอ่ อปุ สรรคเพอื่ ใหง้ านสำเรจ็

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 321

7. รกั ความเปน็ ไทย 7.1 มจี ิตสำนึกในการอนรุ ักษ์วัฒนธรรมและภมู ิปญั ญาไทย

7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏิบตั ติ นตามวฒั นธรรมไทย

8. มจี ติ สาธารณะ 8.1 รู้จกั ชว่ ยพ่อแม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน

8.2 อาสาทำงานให้ผอู้ นื่

8.3 รู้จกั การดแู ลรกั ษาทรัพย์สมบตั แิ ละสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยี น เขา้
รว่ มกจิ กรรมของโรงเรียน

ลงชอ่ื .................................................... ผปู้ ระเมิน
................ /................ /................

บนั ทกึ ผลการจัดการเรยี นรู้
1.ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญั หา อปุ สรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………………..ผ้สู อน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ………….……………………………….ครพู เี่ ล้ยี ง
(นายสมศักดิ์ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงช่ือ……………………………………………..ผู้บริหาร
(นายสิทธพิ ร เถรวัลย์)

ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนาคำพิทยาสรรพ์
วันท…ี่ ………………………………….…………….

รหัสวิชา พ12101 แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 1 อวัยวะภายใน รายวิชา สุขศกึ ษาและพลศึกษา
เรือ่ ง สมองและหวั ใจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 5 ช่ัวโมง
เวลา 1 ชว่ั โมง
สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

สาระสำคญั /ความคิดรวบยอด

สมอง และหวั ใจ เปน็ อวยั วะภายในที่มคี วามสำคัญ ดงั นนั้ เราจึงควรดูแลรกั ษาอยา่ งถูกวธิ ี เพอื่ ใหอ้ วัยวะ ดังกล่าว
สามารถทำงานได้อย่างเปน็ ปกติ และมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวยั

ตวั ชวี้ ดั /จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

2.1 ตวั ชวี้ ดั
พ 1.1 ป.2/1 อธบิ ายลกั ษณะและหน้าท่ีของอวยั วะภายใน
ป.2/2 อธบิ ายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน

2.2 จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1) อธบิ ายตำแหน่ง ลักษณะ และหนา้ ท่ีของสมอง และหัวใจได้
2) อธบิ ายวธิ ดี ูแลรักษาสมอง และหวั ใจได้

สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
1) ลกั ษณะและหนา้ ที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการไปตามวัย (สมอง หัวใจ ฯลฯ)
2) การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- การระมัดระวังการกระแทก - การออกกำลงั กาย - การกนิ อาหาร

3.2 สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถน่ิ
(พจิ ารณาตามหลักสตู รสถานศึกษา)

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น 2) ทักษะการนำความรู้ไปใช้
4.1 ความสามารถในการสอ่ื สาร
4.2 ความสามารถในการคดิ
1) ทักษะการสงั เกต
4.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมนั่ ในการทำงาน 3. มีความรับผิดชอบ

กจิ กรรมการเรยี นรู้

วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรแู้ บบรว่ มมอื : เทคนิคคู่คดิ สส่ี หาย

การวดั และประเมนิ ผล

วธิ กี าร เครอื่ งมอื เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 1.1 ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์

ประเมนิ การนำเสนอผลงาน แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผา่ น
เกณฑ์

สังเกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบคุ คล แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงาน ระดับคุณภาพ 2 ผา่ น
รายบุคคล เกณฑ์

สงั เกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดบั คุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

สังเกตการใฝ่เรยี นรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และ แบบประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผา่ น

มคี วามรบั ผดิ ชอบ เกณฑ์

สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้

8.1 สอื่ การเรยี นรู้
1) หนังสอื เรยี น สุขศกึ ษาและพลศึกษา ป.2
2) บทเรยี นคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite สุขศกึ ษา ป.2 บรษิ ทั เพลย์เอเบลิ จำกัด
3) เอกสารประกอบการสอน
4) กระดาษขนาด A4
5) ใบงานที่ 1.1 เรอื่ ง วิธดี แู ลรกั ษาสมอง และหวั ใจ

8.2 แหล่งการเรยี นรู้
- ห้องสมดุ

เอกสารประกอบการสอน

สมอง

สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง

ทำหน้ำท่ี ควบคมุ กำรเคล่อื นไหว ควำมคดิ ควำมจำ ทำหน้ำท่ี เป็นสถำนีรบั -ส่งประสำทระหวำ่ งสมอง
สตปิ ัญญำ ควำมรสู้ กึ กำรไดย้ นิ กำรมองเหน็ กำรดม สว่ นหน้ำกบั สว่ นทำ้ ยเกย่ี วกบั กำรมองเหน็ และ
กลนิ่ กำรสมั ผสั กำรพดู และกำรรบั รส กำรไดย้ นิ

สมองส่วนหลงั กำ้ นสมอง

ทำหน้ำท่ี ควบคมุ กลำ้ มเน้อื บรเิ วณ
ใบหน้ำ กำรทำงำนเหนืออำนำจจติ ใจ
กำรทำงำนของระบบกลำ้ มเน้อื และ
กำรทรงตวั

สมองแต่ละส่วนจะทาหน้าทีแ่ ตกต่างกนั
หวั ใจ

เลอื ดแดง

เลอื ดดำ ปอด
จำกร่ำงกำย
หวั ใจซีกซ้าย
หวั ใจซีกขวา รบั เลอื ดจำกปอดเพอ่ื ส่งไปยงั
รบั เลอื ดจำกส่วนต่ำงๆ ของ สว่ นต่ำงๆ ของร่ำงกำย
ร่ำงกำย เพอ่ื ส่งไปฟอกทป่ี อด

การทางานประสานกนั ของหวั ใจทงั้ 4 ห้อง ทาให้หวั ใจสูบฉีดเลือดไปเล้ียงรา่ งกายได้เป็นปกติ

ทม่ี ำ : ชชู ำติ รอดถำวร และภำสกร บญุ นยิ ม. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิชาพน้ื ฐาน สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ป.2.
พมิ พค์ รงั้ ท่ี 6. กรงุ เทพมหำนคร : อกั ษรเจรญิ ทศั น์.

ใบงานวธิ ดี ูแลรกั ษาสมอง และหวั ใจ
คำชแ้ี จง ใหน้ กั เรียนดภู าพ แลว้ เขยี นบอกชื่อ และวิธดี ูแลรักษาอวยั วะในภาพ

ภาพอวยั วะ ชอื่ อวยั วะ วธิ ดี แู ลรักษาอวยั วะ
1.

2.

เฉลย
คำชแ้ี จง ให้นักเรียนดภู าพ แลว้ เขียนบอกชื่อ และวธิ ีดแู ลรกั ษาอวัยวะในภาพ

ภาพอวยั วะ ชอ่ื อวยั วะ วธิ ดี แู ลรกั ษาอวยั วะ
1. สมอง
1. พกั ผอ่ นใหเ้ พียงพอ
2. ออกกำลงั กายอยา่ งสม่ำเสมอ
3. ไมด่ ื่มสรุ า ไม่เสพสารเสพติด
4. กนิ อาหารที่มีประโยชน์
5. ระมดั ระวังไม่ให้ของแข็งกระแทกศรี ษะ

2. หวั ใจ 1. พักผอ่ นใหเ้ พียงพอ
2. ทำจติ ใจให้รา่ เริงแจ่มใสอยูเ่ สมอ ไม่เครียด
3. ไมด่ ่ืมสรุ า ไมส่ ูบบุหรี่
4. ออกกำลังกายอยา่ งสม่ำเสมอ และเหมาะสมกบั วัย
5. กนิ อาหารทีม่ ีประโยชน์ หลีกเลย่ี งอาหารที่มีไขมันสงู

แบบประเมิน คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
คำชแ้ี จง : ให้ ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรียน แลว้ ขดี ✓ ลงในชอ่ ง ทตี่ รง

กบั ระดับคะแนน

คณุ ลกั ษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 321

1. รกั ชาติ ศาสน์ 1.1 ยืนตรงเม่อื ไดย้ ินเพลงชาติ และบอกความหมายของเพลงชาตไิ ด้
กษตั รยิ ์ 1.2 ปฏิบัติตนตามสทิ ธิหนา้ ที่

1.3 เขา้ ร่วมกจิ กรรมที่เป็นประโยชนต์ อ่ โรงเรียน และปฏิบัตติ นเพื่อสรา้ งความ
สามคั คี ปรองดองในหมู่เพ่อื น

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ตี นนบั ถอื ตามหลักของศาสนา

1.5 เข้ารว่ มกจิ กรรมทเ่ี กย่ี วกบั สถาบันพระมหากษตั ริยต์ ามทีโ่ รงเรียน และ
ชมุ ชนจดั ขนึ้

2. ซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ 2.1 ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง และเป็นจริง

2.2 ปฏิบัติในสงิ่ ท่ีถูกต้อง ทำตามสัญญาท่ีตนใหไ้ ว้กับพ่อแม่ หรอื ผู้ปกครอง

2.3 ปฏิบตั ติ ่อผ้อู ่ืนดว้ ยความซื่อตรง

3. มวี นิ ยั รบั ผดิ ชอบ 3.1 ปฏบิ ตั ิตามขอ้ ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ขอ้ บังคบั ของครอบครวั
และโรงเรียน มคี วามตรงต่อเวลาในการปฏบิ ตั ิกจิ กรรมตา่ งๆ
ในชีวิตประจำวนั

4. ใฝเ่ รยี นรู้ 4.1 รจู้ กั ใช้เวลาวา่ งให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏบิ ัตไิ ด้

4.2 รู้จักจดั สรรเวลาใหเ้ หมาะสม

4.3 เชอ่ื ฟังคำส่งั สอนของบดิ า มารดา โดยไม่โตแ้ ย้ง

4.4 ต้งั ใจเรียน

4.5 ปรับปรงุ ตนเองในข้อผดิ พลาด

5. อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสงิ่ ของของโรงเรียนอย่างประหยดั

5.2 ใชอ้ ุปกรณ์การเรยี นอยา่ งประหยัดและรคู้ ณุ ค่า

5.3 ใชจ้ ่ายอยา่ งประหยดั และมีการเกบ็ ออมเงิน

6. มงุ่ มน่ั ในการ 6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานที่ไดร้ บั มอบหมาย
ทำงาน 6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ตอ่ อุปสรรคเพอ่ื ใหง้ านสำเร็จ

คณุ ลกั ษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 321

7. รกั ความเปน็ ไทย 7.1 มีจติ สำนึกในการอนรุ ักษว์ ัฒนธรรมและภูมิปญั ญาไทย

7.2 เหน็ คณุ ค่าและปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมไทย

8. มจี ติ สาธารณะ 8.1 รูจ้ ักช่วยพอ่ แม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน

8.2 อาสาทำงานใหผ้ ู้อน่ื

8.3 รจู้ ักการดแู ลรักษาทรพั ย์สมบตั แิ ละสงิ่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน เข้าร่วมกจิ กรรมของโรงเรยี น

ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน
................ /................ /................

บนั ทกึ ผลการจัดการเรยี นรู้
1.ผลการจดั กิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญั หา อปุ สรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………………..ผ้สู อน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………….……………………………….ครพู เี่ ล้ยี ง
(นายสมศักดิ์ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงช่ือ……………………………………………..ผู้บริหาร
(นายสิทธพิ ร เถรวัลย์)

ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนาคำพิทยาสรรพ์
วันท…่ี ………………………………….…………….

รหสั วชิ า พ12101 แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 3
ระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 2 รายวชิ า สุขศึกษาและพลศึกษา
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 1 อวยั วะภายใน ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564
เรอ่ื ง ตบั และไต เวลา 5 ชว่ั โมง
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 1 ชวั่ โมง

สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

ตับ และไต เปน็ อวยั วะภายในทีม่ ีความสำคญั ดังน้นั เราจึงควรดแู ลรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้อวัยวะดังกลา่ ว
สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ และมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวยั

ตวั ชว้ี ดั /จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

2.1 ตวั ชวี้ ดั
พ 1.1 ป.2/1 อธิบายลกั ษณะและหนา้ ท่ีของอวยั วะภายใน
ป.2/2 อธบิ ายวธิ ีดูแลรกั ษาอวัยวะภายใน

2.2 จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1) อธิบายตำแหนง่ ลกั ษณะ และหนา้ ทขี่ องตบั และไตได้
2) อธิบายวิธีดแู ลรักษาตับ และไตได้

สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
1) ลกั ษณะและหนา้ ที่ของอวยั วะภายในที่มีการเจริญเตบิ โตและพฒั นาการไปตามวัย (ตบั ไต ฯลฯ)
2) การดแู ลรกั ษาอวัยวะภายใน
- การระมัดระวงั การกระแทก - การออกกำลงั กาย - การกนิ อาหาร

3.2 สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถนิ่
(พจิ ารณาตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา)

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น 2) ทกั ษะการนำความรู้ไปใช้

4.1 ความสามารถในการสอ่ื สาร
4.2 ความสามารถในการคดิ

1) ทักษะการสังเกต
4.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

1. ใฝเ่ รียนรู้ 2. มุ่งม่ันในการทำงาน 3. มคี วามรับผดิ ชอบ

กจิ กรรมการเรยี นรู้

วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรแู้ บบรว่ มมอื : เทคนคิ ชว่ ยกนั คิดชว่ ยกนั เรยี น

การวดั และประเมนิ ผล

วธิ กี าร เครอ่ื งมอื เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 1.2 ใบงานที่ 1.2 รอ้ ยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รายบุคคล เกณฑ์

สังเกตพฤตกิ รรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

สงั เกตการใฝเ่ รียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และ แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

มคี วามรบั ผิดชอบ เกณฑ์

สอื่ /แหล่งการเรยี นรู้

8.1 สอ่ื การเรยี นรู้
1) หนงั สือเรยี น สขุ ศึกษาและพลศึกษา ป.2
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite สุขศึกษา ป.2 บรษิ ัท เพลยเ์ อเบลิ จำกัด
3) เอกสารประกอบการสอน
4) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ตบั และไต

8.2 แหลง่ การเรยี นรู้


เอกสารประกอบการสอน

ตบั

ตบั กลีบขวา

มขี นำดใหญ่เป็น 6 เทำ่ ของกลบี
ดำ้ นซำ้ ย

ตบั กลีบซ้าย
มขี นำดเลก็ และแบนกว่ำดำ้ นขวำ

ไต

ไตขำ้ งขวำ ไตขำ้ งซำ้ ย

ไต หลอดไต
ทำหน้ำทล่ี ำเลยี งน้ำปัสสำวะ
ไตมี 2 ขำ้ ง คอื ไตขำ้ งขวำและไตขำ้ งซำ้ ย ไปส่กู ระเพำะปัสสำวะ
ไตขำ้ งขวำจะอยตู่ ่ำกวำ่ ไตขำ้ งซำ้ ย เพรำะ
มตี บั ทบั ซอ้ นอยู่

กระเพำะปัสสำวะ

ทม่ี ำ : ชชู ำติ รอดถำวร และภำสกร บญุ นิยม. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรยี น รายวิชาพ้ืนฐาน สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา ป.2.
พมิ พค์ รงั้ ท่ี 6. กรงุ เทพมหำนคร : อกั ษรเจรญิ ทศั น์.

คำชแ้ี จง ใบงาน เรอื่ งตบั และไต

ให้นกั เรยี นวิเคราะห์ขอ้ ความท่ีกำหนดว่า เปน็ ตำแหน่ง ลักษณะ หน้าที่ และวธิ ีดแู ลรกั ษาอวยั วะใด แลว้
ขีด ✓ ลงในชอ่ งที่ตรงกับอวัยวะดงั กล่าว

อวยั วะ ตบั ไต

ตำแหนง่ ลักษณะหนา้ ท่ี และวิธดี แู ลรกั ษา

1. อยูด่ ้านขวาบนของช่องท้อง และอยู่ใกล้กะบังลม

2. รปู รา่ งคล้ายเม็ดถวั่ แดง มขี นาดเท่ากำมือ สนี ้ำตาลแกมแดง

3. ขับสารพิษออกจากร่างกาย และผลติ นำ้ ดี

4. ไมก่ ินอาหารดบิ หรือสุกๆ ดิบๆ

5. กรองของเสยี ออกจากเลอื ดและขบั ออกมาพร้อมกบั น้ำ
ในรูปปัสสาวะ

6. รปู รา่ งคลา้ ยลิ่มเลอื ด ลักษณะเป็นกลีบ 2 กลบี ขนาดไมเ่ ท่ากนั มี
สีนำ้ ตาลแดง

7. อยูด่ า้ นลา่ งของช่องท้องทางด้านซา้ ย และดา้ นขวา
อยใู่ กล้กระดูกสนั หลงั ยึดติดกับกะบังลม

8. ไม่ดมื่ สุรา ชา กาแฟ

คำชแี้ จง เฉลยใบงาน เรอื่ งตบั และไต

ใหน้ กั เรยี นวิเคราะห์ขอ้ ความทกี่ ำหนดว่า เปน็ ตำแหน่ง ลักษณะ หนา้ ที่ และวิธดี ูแลรกั ษาอวัยวะใด แลว้
ขดี ✓ ลงในชอ่ งทตี่ รงกับอวัยวะดงั กลา่ ว

อวยั วะ ตบั ไต
✓ ✓
ตำแหนง่ ลักษณะหนา้ ท่ี และวธิ ดี แู ลรักษา ✓
✓ ✓
1. อย่ดู า้ นขวาบนของช่องท้อง และอย่ใู กลก้ ะบงั ลม
✓ ✓
2. รูปร่างคล้ายเมด็ ถว่ั แดง มขี นาดเท่ากำมือ สีน้ำตาลแกมแดง ✓

3. ขับสารพิษออกจากร่างกาย และผลิตน้ำดี

4. ไมก่ ินอาหารดิบ หรือสุกๆ ดบิ ๆ

5. กรองของเสยี ออกจากเลอื ดและขบั ออกมาพร้อมกบั น้ำ
ในรูปปัสสาวะ

6. รูปรา่ งคล้ายลม่ิ เลือด ลักษณะเปน็ กลบี 2 กลีบ ขนาดไมเ่ ท่ากัน มี
สีนำ้ ตาลแดง

7. อยู่ดา้ นล่างของช่องท้องทางด้านซ้าย และดา้ นขวา
อย่ใู กล้กระดูกสนั หลัง ยึดติดกับกะบังลม

8. ไม่ดื่มสุรา ชา กาแฟ

แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
คำชแ้ี จง : ให้ ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนกั เรียนในระหวา่ งเรยี นและนอกเวลาเรยี น แล้วขีด ✓ ลงในชอ่ ง ที่ตรง

กบั ระดับคะแนน

คุณลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 321

1. รกั ชาติ ศาสน์ 1.1 ยนื ตรงเมื่อไดย้ นิ เพลงชาติ และบอกความหมายของเพลงชาตไิ ด้
กษตั รยิ ์ 1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธหิ น้าท่ี

1.3 เขา้ รว่ มกจิ กรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ โรงเรยี น และปฏิบตั ติ นเพอ่ื สร้างความ
สามคั คี ปรองดองในหมเู่ พอ่ื น

1.4 เขา้ รว่ มกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนบั ถือตามหลักของศาสนา

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกยี่ วกบั สถาบนั พระมหากษตั รยิ ต์ ามที่โรงเรยี น และ
ชุมชนจดั ขึน้

2. ซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ 2.1 ใหข้ ้อมูลท่ีถกู ตอ้ ง และเป็นจริง

2.2 ปฏิบตั ใิ นสงิ่ ท่ีถกู ตอ้ ง ทำตามสัญญาท่ตี นให้ไวก้ ับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง

2.3 ปฏบิ ัติตอ่ ผูอ้ ืน่ ด้วยความซื่อตรง

3. มวี นิ ยั รบั ผดิ ชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ข้อบังคบั ของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏบิ ตั ิกจิ กรรมต่างๆ
ในชวี ิตประจำวนั

4. ใฝเ่ รยี นรู้ 4.1 รจู้ ักใชเ้ วลาว่างใหเ้ ป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบตั ไิ ด้

4.2 รู้จกั จดั สรรเวลาใหเ้ หมาะสม

4.3 เชอื่ ฟงั คำส่ังสอนของบิดา มารดา โดยไม่โตแ้ ย้ง

4.4 ตง้ั ใจเรียน

4.5 ปรับปรุงตนเองในขอ้ ผดิ พลาด

5. อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง 5.1 ใชท้ รพั ยส์ ินและส่ิงของของโรงเรยี นอย่างประหยดั

5.2 ใช้อปุ กรณ์การเรยี นอย่างประหยัดและรคู้ ณุ คา่

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดั และมีการเกบ็ ออมเงนิ

6. มงุ่ มนั่ ในการ 6.1 มคี วามตั้งใจและพยายามในการทำงานทไี่ ด้รบั มอบหมาย
ทำงาน 6.2 มีความอดทนและไมท่ อ้ แทต้ ่ออปุ สรรคเพ่ือใหง้ านสำเรจ็

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 321

7. รกั ความเปน็ ไทย 7.1 มจี ิตสำนึกในการอนรุ ักษ์วัฒนธรรมและภมู ิปญั ญาไทย

7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏิบตั ติ นตามวฒั นธรรมไทย

8. มจี ติ สาธารณะ 8.1 รู้จกั ชว่ ยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู ำงาน

8.2 อาสาทำงานให้ผอู้ นื่

8.3 รู้จักการดแู ลรกั ษาทรัพย์สมบตั แิ ละสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยี น เขา้
รว่ มกจิ กรรมของโรงเรียน

ลงชอ่ื .................................................... ผปู้ ระเมิน
................ /................ /................

บนั ทกึ ผลการจัดการเรยี นรู้
1.ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญั หา อปุ สรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………………..ผ้สู อน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ………….……………………………….ครพู เี่ ล้ยี ง
(นายสมศักดิ์ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงช่ือ……………………………………………..ผู้บริหาร
(นายสิทธพิ ร เถรวัลย์)

ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนาคำพิทยาสรรพ์
วันท…ี่ ………………………………….…………….

รหสั วชิ า พ12101 แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 4
ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 2 รายวชิ า สุขศึกษาและพลศึกษา
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 1 อวยั วะภายใน ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564
เรอื่ ง ปอด กระเพาะอาหารและลำไส้ เวลา 5 ชวั่ โมง
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 1 ชว่ั โมง

สอนวนั ท…ี่ …..เดอื น………………พ.ศ…………

สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

ปอด กระเพาะอาหาร และลำไส้ เปน็ อวัยวะภายในที่มีความสำคัญ ดงั น้ันเราจึงควรดูแลรกั ษาอยา่ งถูกวิธี เพื่อให้
อวยั วะดังกลา่ วสามารถทำงานได้อย่างเปน็ ปกติ และมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย

ตวั ชวี้ ดั /จดุ ประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตวั ชว้ี ดั
พ 1.1 ป.2/1 อธบิ ายลกั ษณะและหนา้ ที่ของอวยั วะภายใน
ป.2/2 อธิบายวธิ ีดแู ลรกั ษาอวัยวะภายใน

2.2 จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1) อธิบายตำแหน่ง ลกั ษณะ และหนา้ ที่ของปอด กระเพาะอาหาร และลำไส้ได้
2) อธิบายวธิ ีดแู ลรักษาปอด กระเพาะอาหาร และลำไส้ได้

สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

1) ลกั ษณะและหนา้ ทขี่ องอวยั วะภายในทม่ี กี ารเจรญิ เตบิ โตและพัฒนาการไปตามวัย (ปอด กระเพาะ

อาหาร ลำไส้ ฯลฯ)

2) การดแู ลรักษาอวยั วะภายใน

- การระมัดระวังการกระแทก - การออกกำลังกาย - การกนิ อาหาร

3.2 สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถนิ่

(พจิ ารณาตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา)

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น 2) ทกั ษะการนำความรู้ไปใช้

4.1 ความสามารถในการสอ่ื สาร
4.2 ความสามารถในการคดิ

1) ทักษะการสังเกต
4.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

1. ใฝเ่ รียนรู้ 2. มงุ่ มั่นในการทำงาน 3. มีความรบั ผิดชอบ

กิจกรรมการเรยี นรู้

วธิ สี อนโดยเนน้ กระบวนการ : กระบวนการเรยี นความรคู้ วามเขา้ ใจ

การวดั และประเมนิ ผล

วธิ กี าร เครอ่ื งมอื เกณฑ์

ตรวจใบงานท่ี 1.3 ใบงานที่ 1.3 รอ้ ยละ 60 ผา่ นเกณฑ์

สังเกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบคุ คล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รายบุคคล เกณฑ์

สงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานกลมุ่ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลมุ่ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

สงั เกตการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมนั่ ในการทำงาน และ แบบประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบั คุณภาพ 2 ผา่ น

มคี วามรบั ผดิ ชอบ เกณฑ์

สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้
8.1 สอ่ื การเรยี นรู้
1) หนังสอื เรียน สขุ ศึกษาและพลศึกษา ป.2
2) บทเรยี นคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite สุขศกึ ษา ป.2 บรษิ ัท เพลย์เอเบิล จำกัด
3) เอกสารประกอบการสอน
4) ใบงานท่ี 1.3 เรอ่ื ง วิธดี แู ลรักษาปอด กระเพาะอาหาร และลำไส้
8.2 แหล่งการเรยี นรู้
- หอ้ งสมดุ

เอกสารประกอบการสอน ปอด ปอดขำ้ งซำ้ ย
หลอดลม
ปอดขำ้ งขวำ หลอดลม
ปอด หวั ใจ ทำหน้ำทเ่ี ป็นทำงผ่ำนของ
ปอดขำ้ งขวำมขี นำดใหญ่กว่ำ อำกำศลงสปู่ อด
ปอดขำ้ งซำ้ ย

กระเพาะอาหาร
หลอดอำหำร

ลำไสต้ อนตน้ กระเพาะอาหาร

เป็นอวยั วะทเ่ี ช่อื มตอ่ จำก
หลอดอำหำร

ลาไส้

ลาไส้ใหญ่ กระเพำะอำหำร

ทำหน้ำท่ี ดดู น้ำและเกลอื แรจ่ ำกกำก ลาไส้เลก็
อำหำร และขบั อจุ จำระใหเ้ คล่อื นไปยงั ทำหน้ำท่ี ย่อยอำหำรใน
ทวำรหนัก ขนั้ ตอนสุดทำ้ ย และดดู ซมึ
สำรอำหำรเขำ้ ส่กู ระแสเลอื ด

ทม่ี ำ : ชชู ำติ รอดถำวร และภำสกร บญุ นยิ ม. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรยี น รายวิชาพ้นื ฐาน สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา ป.2.
พมิ พค์ รงั้ ท่ี 6. กรงุ เทพมหำนคร : อกั ษรเจรญิ ทศั น์.

ใบงานวธิ ดี ูแลรกั ษาปอด กระเพาะอาหาร และลำไส้
คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นดภู ำพ แลว้ เขยี นวธิ ดี แู ลรกั ษำอวยั วะแตล่ ะภำพ
1.

2.

3.

คำชแ้ี จง เฉลยวธิ ดี แู ลรกั ษาปอด กระเพาะอาหาร และลำไส้
1. ให้นกั เรยี นดูภาพ แล้วเขียนวิธดี แู ลรักษาอวัยวะแต่ละภาพ

- ไม่สบู บหุ รี่
- ไมค่ ลกุ คลกี บั ผปู้ ่วยทเี่ ป็นโรคเกยี่ วกบั ระบบหำยใจ
- อยใู่ นบรเิ วณทมี่ อี ำกำศบรสิ ุทธ์ิ

2. - เคย้ี วอำหำรใหล้ ะเอยี ดกอ่ นกลนื

- กนิ อำหำรแต่ละม้อื ใหต้ รงเวลำ
- ไม่กนิ อำหำรรสจดั

3. - ขบั ถำ่ ยใหเ้ ป็นเวลำ

- กนิ ผกั ผลไมเ้ ป็นประจำ
- กนิ อำหำรใหถ้ กู สขุ ลกั ษณะ

แบบประเมิน คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
คำชแ้ี จง : ให้ ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรยี น แล้วขีด ✓ ลงในชอ่ ง ที่ตรง

กบั ระดับคะแนน

คุณลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 321

1. รกั ชาติ ศาสน์ 1.1 ยนื ตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ และบอกความหมายของเพลงชาตไิ ด้
กษตั รยิ ์ 1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าท่ี

1.3 เขา้ รว่ มกจิ กรรมทเ่ี ปน็ ประโยชนต์ อ่ โรงเรยี น และปฏิบตั ติ นเพอ่ื สร้างความ
สามคั คี ปรองดองในหมู่เพือ่ น

1.4 เขา้ รว่ มกิจกรรมทางศาสนาท่ตี นนบั ถือตามหลักของศาสนา

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกย่ี วกบั สถาบนั พระมหากษตั ริยต์ ามที่โรงเรียน และ
ชุมชนจดั ขนึ้

2. ซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ 2.1 ใหข้ อ้ มูลทถ่ี ูกตอ้ ง และเป็นจรงิ

2.2 ปฏิบตั ใิ นส่ิงทถี่ กู ตอ้ ง ทำตามสัญญาทีต่ นให้ไวก้ ับพ่อแม่ หรือผ้ปู กครอง

2.3 ปฏบิ ัติตอ่ ผู้อนื่ ด้วยความซื่อตรง

3. มวี นิ ยั รบั ผดิ ชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ขอ้ บังคบั ของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกจิ กรรมต่างๆ
ในชวี ิตประจำวนั

4. ใฝเ่ รยี นรู้ 4.1 รจู้ ักใช้เวลาวา่ งใหเ้ ปน็ ประโยชน์ และนำไปปฏิบตั ไิ ด้

4.2 รู้จกั จดั สรรเวลาใหเ้ หมาะสม

4.3 เชอื่ ฟงั คำส่ังสอนของบิดา มารดา โดยไม่โตแ้ ย้ง

4.4 ตง้ั ใจเรียน

4.5 ปรับปรุงตนเองในขอ้ ผิดพลาด

5. อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง 5.1 ใชท้ รพั ยส์ นิ และส่งิ ของของโรงเรยี นอย่างประหยดั

5.2 ใช้อปุ กรณ์การเรยี นอย่างประหยดั และรู้คณุ คา่

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดั และมีการเกบ็ ออมเงนิ

6. มงุ่ มนั่ ในการ 6.1 มคี วามตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รบั มอบหมาย
ทำงาน 6.2 มีความอดทนและไมท่ ้อแทต้ อ่ อุปสรรคเพ่อื ให้งานสำเรจ็

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 321

7. รกั ความเปน็ ไทย 7.1 มจี ิตสำนึกในการอนรุ ักษ์วัฒนธรรมและภมู ิปญั ญาไทย

7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏิบตั ติ นตามวฒั นธรรมไทย

8. มจี ติ สาธารณะ 8.1 รู้จกั ชว่ ยพ่อแม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน

8.2 อาสาทำงานให้ผู้อนื่

8.3 รู้จักการดแู ลรกั ษาทรัพย์สมบตั แิ ละสงิ่ แวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยี น เขา้
รว่ มกจิ กรรมของโรงเรียน

ลงชอ่ื .................................................... ผปู้ ระเมิน
................ /................ /................

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้
1.ผลการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อปุ สรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………………..ผูส้ อน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ………….……………………………….ครพู เี่ ลยี้ ง
(นายสมศักด์ิ สุธรรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงช่อื ……………………………………………..ผู้บรหิ าร
(นายสทิ ธพิ ร เถรวัลย์)

ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนาคำพิทยาสรรพ์
วันท…่ี ………………………………….…………….

รหสั วชิ า พ12101 แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 5
ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 2 รายวชิ า สุขศึกษาและพลศึกษา
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 5 อวยั วะภายใน ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564
เรอ่ื ง การดูแลอวยั วะภายในและภายนอก เวลา 5 ชวั่ โมง
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 1 ชว่ั โมง

สอนวนั ท…ี่ …..เดอื น………………พ.ศ…………

สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

อวัยวะภายในมีความสำคญั ต่อระบบการทำงานของรา่ งกาย ดงั น้นั เราจงึ ควรดแู ลรักษาอย่างถกู วิธี เพื่อให้อวัยวะ
ภายในทำงานไดอ้ ยา่ งเปน็ ปกติ มกี ารเจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการอย่างเหมาะสมตามวยั

ตวั ชว้ี ดั /จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

2.1 ตวั ชว้ี ดั
พ 1.1 ป.2 อธบิ ายวธิ ดี แู ลรกั ษาอวัยวะภายใน

2.2 จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
- อธบิ ายวิธีดูแลรกั ษาอวยั วะภายในได้อยา่ งถูกวธิ ี

สาระการเรยี นรู้ - การออกกำลังกาย - การกินอาหาร

3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
• การดแู ลรกั ษาอวัยวะภายใน
- การระมัดระวังการกระแทก

3.2 สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถน่ิ
(พจิ ารณาตามหลักสูตรสถานศกึ ษา)

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

4.1 ความสามารถในการสอื่ สาร
4.2 ความสามารถในการคดิ

1) ทกั ษะการสังเกต
2) ทกั ษะการนำความรู้ไปใช้
4.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

1. ใฝเ่ รยี นรู้ 2. ม่งุ ม่นั ในการทำงาน 3. มคี วามรับผิดชอบ

กจิ กรรมการเรยี นรู้

วธิ สี อนโดยเนน้ กระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนกั

การวดั และประเมนิ ผล

วธิ กี าร เครอื่ งมอื เกณฑ์

ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงาน ระดับคุณภาพ 2 ผา่ น
รายบุคคล เกณฑ์

สงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานกลุ่ม แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงานกล่มุ ระดบั คุณภาพ 2 ผา่ น
เกณฑ์

สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมนั่ ในการทำงาน และ แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผา่ น

มีความรับผิดชอบ เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบหลงั เรียน หน่วยการเรยี นรู้ แบบทดสอบหลังเรยี น หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
ที่ 1 1

ตรวจบตั รภาพอวยั วะภายในร่างกาย แบบประเมินบัตรภาพอวัยวะภายใน ระดบั คุณภาพ 2 ผา่ น

รา่ งกาย เกณฑ์

สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้
8.1 สอื่ การเรยี นรู้
1) สลาก
2) ใบงานที่ 1.4 เร่ือง พฤติกรรมสุขภาพกบั อวัยวะภายใน
8.2 แหล่งการเรยี นรู้


ชน้ิ งาน

บตั รภาพอวยั วะภายในร่างกาย

คำชแี้ จง ให้นกั เรยี นแต่ละกลมุ่ ชว่ ยกันทำบตั รภาพอวยั วะภายในรา่ งกาย ทง้ั 7 อวยั วะ ตามท่เี รยี นมา พรอ้ มกับ
บอกรายละเอียดตามประเด็นท่ีกำหนดให้ไว้ด้านหลงั บตั รภาพ

(ติดภาพอวัยวะ) ช่ืออวัยวะ
ตำแหนง่

ลักษณะ

หน้าท่ี

วิธดี แู ลรักษา

ดา้ นหน้า ดา้ นหลัง

เอกสารประกอบการสอน

สลากแสดงชอ่ื อวยั วะภายใน 

1. สมอง
2. หวั ใจ
3. ตบั
4. ไต
5. ปอด
6. กระเพาะอาหาร
7. ลำไส้

คำชแี้ จง ใบงาน
พฤตกิ รรมสขุ ภาพกบั อวยั วะภายใน
ให้นกั เรียนวิเคราะหพ์ ฤตกิ รรมท่ีกำหนดว่า มผี ลต่ออวยั วะใด โดยขดี ✓ ลงในช่อง

พฤตกิ รรม อวยั วะ สมอง หวั ใจ ปอด กระเพาะ ลำไส้ ตบั ไต
1. รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหาร

2. หกล้มศีรษะกระแทกพน้ื

3. กลั้นปสั สาวะเปน็ เวลานาน

4. ชอบรบั ประทานอาหารดบิ
หรอื สุกๆ ดบิ ๆ

5. รบั ประทานผลไมด้ องเป็นประจำทกุ วนั

6. ชอบรับประทานอาหารที่แข็ง
และเหนยี วมากๆ

7. ด่ืมเครือ่ งดมื่ ท่ีมแี อลกอฮอล์เป็นประจำ

8. อาศัยอย่ใู นบริเวณทมี่ ีมลพษิ ทางอากาศสงู

9. ขับถ่ายไม่เปน็ เวลา

10. อยู่ใกล้ผู้ที่สูบบหุ รีเ่ ป็นประจำ

เฉลย
คำชแ้ี จง ให้นกั เรียนวิเคราะห์พฤตกิ รรมทีก่ ำหนดว่า มีผลต่ออวยั วะใด โดยขดี ✓ ลงในชอ่ ง

พฤตกิ รรม อวยั วะ สมอง หวั ใจ ปอด กระเพาะ ลำไส้ ตบั ไต
1. รบั ประทานอาหารที่มไี ขมันสูง อาหาร ✓2. หกล้มศีรษะกระแทกพืน้ ✓

3. กลั้นปสั สาวะเป็นเวลานาน

4. ชอบรบั ประทานอาหารดิบ ✓
หรือสุกๆ ดบิ ๆ

5. รบั ประทานผลไมด้ องเปน็ ประจำทกุ วนั ✓

6. ชอบรับประทานอาหารทแี่ ขง็ ✓
และเหนียวมากๆ

7. ดื่มเครอ่ื งดื่มท่ีมแี อลกอฮอลเ์ ปน็ ประจำ ✓

8. อาศยั อย่ใู นบริเวณท่ีมีมลพษิ ทางอากาศสูง ✓

9. ขบั ถา่ ยไมเ่ ป็นเวลา ✓

10. อยู่ใกลผ้ ้ทู ส่ี บู บุหรเ่ี ปน็ ประจำ ✓

แบบประเมนิ บตั รภาพอวยั วะภายในรา่ งกาย ระดบั คะแนน
321
ลำดบั ท่ี รายการประเมนิ

1 การบอกชอ่ื อวัยวะภายในรา่ งกาย
2 การอธิบายลักษณะของอวยั วะภายในร่างกาย
3 การอธิบายหน้าท่ีของอวยั วะภายในร่างกาย
4 การอธิบายวิธีดูแลรกั ษาอวัยวะภายในร่างกาย

รวม

ลงชือ่ .................................................... ผู้ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑก์ ารให้คะแนน เกณฑก์ ารตดั สินคณุ ภาพ

ดี = 3 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คณุ ภาพ

พอใช้ = 2 คะแนน 10 - 12 ดี

ปรบั ปรงุ = 1 คะแนน 6 - 9 พอใช้

ต่ำกว่ำ 6 ปรบั ปรงุ

บนั ทกึ ผลการจัดการเรยี นรู้
1.ผลการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อปุ สรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………………..ผู้สอน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ………….……………………………….ครพู เี่ ลยี้ ง
(นายสมศักด์ิ สุธรรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงช่อื ……………………………………………..ผู้บรหิ าร
(นายสทิ ธพิ ร เถรวัลย์)

ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนาคำพิทยาสรรพ์
วันท…่ี ………………………………….…………….

รหสั วชิ า พ12101 แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 6
ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2 รายวชิ า สุขศึกษาและพลศึกษา
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 ธรรมชาติของมนษุ ย์ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564
เรอื่ ง ธรรมชาตขิ องชวี ติ มนุษย์ เวลา 2 ชวั่ โมง
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 1 ชวั่ โมง

สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

การเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เปน็ ธรรมชาติของชวี ติ มนุษย์

ตวั ชวี้ ดั /จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

2.1 ตวั ชวี้ ดั
พ 1.1 ป.2 อธบิ ายธรรมชาติของชวี ิตมนุษย์

2.2 จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
- อธบิ ายธรรมชาตขิ องชีวิตมนษุ ยไ์ ด้

สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
- ธรรมชาตขิ องชวี ติ มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย

3.2 สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถนิ่
(พิจารณาตามหลักสตู รสถานศึกษา)

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

4.1 ความสามารถในการสอื่ สาร
4.2 ความสามารถในการคดิ

- ทักษะการระบุ
4.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์
1. มวี นิ ัย
2. ใฝเ่ รยี นรู้
3. มีความรบั ผดิ ชอบ

กจิ กรรมการเรยี นรู้

วธิ สี อนแบบ กระบวนการกลมุ่ สมั พนั ธ์
นกั เรยี นทำแบบทดสอบกอ่ นเรยี น

การวดั และประเมนิ ผล เครอื่ งมอื เกณฑ์
วธิ กี าร
แบบทดสอบกอ่ นเรียน (ประเมินตามสภาพจรงิ )
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
ตรวจใบงาน ใบงาน รอ้ ยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
สงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบคุ คล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน ระดับคุณภาพ 2 ผา่ น
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลมุ่ รายบคุ คล เกณฑ์

สงั เกตความมวี ินัย ใฝเ่ รยี นรู้ และมคี วาม แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รับผิดชอบ เกณฑ์

แบบประเมินคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผา่ น
เกณฑ์

สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้

8.1 สอ่ื การเรยี นรู้
1) หนังสอื เรยี น สุขศึกษาและพลศกึ ษา ป.2
2) บัตรภาพ
3) ใบงานที่ 2.1 เร่ือง ความแตกตา่ งระหว่างวัย

8.2 แหล่งการเรยี นรู้


บตั รภาพ 

บตั รภาพ ภาพท่ี 2

ภาพที่ 1

ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5

ใบงานทค่ี วามแตกตา่ งระหวา่ งวยั
คำชแี้ จง ให้นกั เรยี นดูภาพ แลว้ อธบิ ายความแตกตา่ งตามหวั ขอ้ ท่ีกำหนดให้

วัย วยั
สีผม สีผม
รูปร่าง รปู รา่ ง
ผิวหนงั ผิวหนัง

ใบงานทคี่ วามแตกต่างระหวา่ งวยั
คำชแี้ จง ใหน้ ักเรียนดูภาพ แล้วอธิบายความแตกตา่ งตามหัวข้อที่กำหนดให้

(ตวั อยำ่ ง)

วยั เด็ก วยั ชรา
สผี ม มีผมสดี ำ สผี ม มีผมสขี าว
รูปร่าง เล็ก บอบบาง รูปร่าง ใหญ่
ผิวหนงั ผิวขาวอมชมพู ดมู สี ุขภาพดี ผิวหนัง ผิวหนังเห่ยี วยน่

แบบสงั เกตพฤตกิ รรม การทำงานรายบคุ คล

คำชแ้ี จง : ให้ ผสู้ อน สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรยี น แลว้ ขีด ✓ ลงในช่อง
ทีต่ รงกบั ระดบั คะแนน

ลำดบั ชอ่ื -สกลุ ความมี ความมนี ำ้ ใจ การรบั ฟงั การแสดง การตรงตอ่ รวม
ที่ ของผรู้ บั การประเมนิ วนิ ยั เออื้ เฟอื้ ความคดิ เหน็ ความคดิ เหน็ เวลา 15
เสยี สละ คะแนน

321321321321321

ลงชอ่ื .................................................... ผปู้ ระเมนิ
................ /................ /................

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารตดั สินคณุ ภาพ
ปฏบิ ัตหิ รือแสดงพฤตกิ รรมอยา่ งสมำ่ เสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้ ให้ 2 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คณุ ภาพ
ปฏบิ ัติหรอื แสดงพฤติกรรมบางครงั้ ให้ 1 คะแนน
12 - 15 ดี

18 - 11 พอใช้

ต่ำกว่ำ 8 ปรบั ปรงุ

บนั ทกึ ผลการจัดการเรยี นรู้
1.ผลการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อปุ สรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………………..ผู้สอน
(…………………………………………………)
……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………….……………………………….ครพู เี่ ลยี้ ง
(นายสมศักด์ิ สุธรรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงชอ่ื ……………………………………………..ผู้บรหิ าร
(นายสทิ ธพิ ร เถรวัลย์)

ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนาคำพิทยาสรรพ์
วันท…่ี ………………………………….…………….

รหสั วชิ า พ12101 แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 7
ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2 รายวชิ า สุขศึกษาและพลศกึ ษา
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 ธรรมชาติของมนษุ ย์ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564
เรอ่ื ง หลกั การดแู ลสขุ ภาพรา่ งกาย เวลา 2 ชว่ั โมง
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 1 ชว่ั โมง

สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

การดแู ลสขุ ภาพร่างกายตามหลกั 6 อ. จะทำใหร้ า่ งกายสมบรู ณ์แขง็ แรงและสามารถทำใหด้ ำเนินชวี ิตอย่างมี
ความสุข

ตวั ชว้ี ดั /จดุ ประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตวั ชว้ี ดั
พ 1.1 ป.2 อธบิ ายธรรมชาติของชีวติ มนษุ ย์
2.2 จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
- อธบิ ายวธิ ีการดูแลสุขภาพร่างกายตามหลกั 6 อ. ได้

สาระการเรยี นรู้
3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
-
3.2 สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถนิ่
- วิธกี ารดแู ลสขุ ภาพร่างกายตามหลัก 6 อ.

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

4.1 ความสามารถในการสอ่ื สาร
4.2 ความสามารถในการคดิ

- ทกั ษะการระบุ
4.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์
1. ใฝเ่ รยี นรู้
2. ม่งุ ม่นั ในการทำงาน
3. มคี วามรับผดิ ชอบ

กจิ กรรมการเรยี นรู้
วธิ สี อนโดยเนน้ กระบวนการ : กระบวนการสร้างความคดิ รวบยอด
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรยี น

การวดั และประเมนิ ผล

วธิ กี าร เครอื่ งมอื เกณฑ์

ตรวจใบงาน ใบงาน รอ้ ยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดบั คุณภาพ 2 ผา่ น
เกณฑ์

สังเกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบคุ คล แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
รายบคุ คล เกณฑ์

สงั เกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลมุ่ ระดบั คุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

สงั เกตการใฝ่เรยี นรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และ แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

มคี วามรบั ผดิ ชอบ เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรยี น หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบหลงั เรียน หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
ท่ี 2 2

ตรวจแผนภาพแสดงธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ แบบประเมนิ แผนภาพแสดงธรรมชาติ ระดบั คุณภาพ 2 ผา่ น

ของชีวติ มนษุ ย์ เกณฑ์

สอื่ /แหล่งการเรยี นรู้
8.1 สอ่ื การเรยี นรู้
1) หนังสอื เรียน สขุ ศึกษาและพลศึกษา ป.2
2) ใบงานที่ 2.2 เรือ่ ง ชีวติ และสขุ ภาพของฉนั
8.2 แหล่งการเรยี นรู้


ใบงานทช่ี วี ติ และสขุ ภาพของฉนั

คำชแี้ จง ใหน้ กั เรียนบันทึกข้อมลู ตามประเด็นท่ีกำหนด

1. ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ
2. สมาชกิ ในครอบครัว ช่ือ-นามสกลุ เพศ อายุ

ลำดับท่ี

3. สมาชกิ ในครอบครวั ของนกั เรียน  เคยเจบ็ ปว่ ย  ไมเ่ คยเจบ็ ปว่ ย

ถ้าเคย ป่วยเป็นโรค

4. นกั เรียน  เคยไปรว่ มงานศพ  ไม่เคยไปร่วมงานศพ

5. ถา้ นักเรียนต้องการมชี ีวติ ทย่ี ืนยาว และมสี ุขภาพแข็งแรง ควรปฏิบัตอิ ย่างไร


Click to View FlipBook Version