The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือหลักสูตรการมีงานทำประถมศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thidarat, 2019-10-15 10:41:19

คู่มือหลักสูตรการมีงานทำประถมศึกษา

คู่มือหลักสูตรการมีงานทำประถมศึกษา

สาระการเรียนรูท้ ่ี 3 ความร้ทู ่ีใช้ในการทางานอาชพี

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมทีด่ าเนนิ การ การวดั และ สือ่ /อปุ กรณ์ เวลาเรยี น
ประเมนิ ผล (ชวั่ โมง)

3.1 ระเบียบและ 1. ให้ความรู้เกยี่ วกับเรื่อง 1. การสังเกต 1. ใบความรู้ 3

กฎหมายที่ กฎหมายแรงงานเด็ก พฤติกรรม 2. สือ่ ICT,

เกยี่ วข้องกับ พระราชบัญญตั ิ 2. การสัมภาษณ์ VDO

การทางาน คุม้ ครองแรงงาน 3. การทดสอบ 3. แหล่ง

อาชีพ 2. ใหค้ วามรู้เกย่ี วกบั เรยี นรู้

3.2 กฎหมาย กฎหมายท่ีเกยี่ วข้องกบั (สถาน

แรงงาน แรงงาน ประกอบการ)

การประกนั 4. เอกสาร

ตนและความ หนังสือคู่มอื

ปลอดภัย 5. วสั ดุ

ในงาน อุปกรณ์

3.3 พลังงาน 1. ใหค้ วามรู้เรือ่ งเกี่ยวกบั ตา่ งๆ

สภาพ พลังงาน สง่ิ แวดลอ้ ม

แวดล้อมกบั ผลกระทบตอ่

สุขภาพ สิง่ แวดล้อม

อนามัย การอนุรกั ษ์ทรัพยากร

และสง่ิ แวดลอ้ ม

หลกั การอาชวี อนามยั

และความปลอดภยั

3.4 การเปน็ 1. เชญิ ผ้ปู ระกอบการมา

ผู้ประกอบการ ใหค้ วามรูเ้ ก่ยี วกบั การ

3.5 ความรตู้ าม เป็นผปู้ ระกอบการ

สมรรถนะ 2. นักเรียนศึกษาดงู านใน

วชิ าชีพ สถานประกอบการ

3. นักเรยี นเสนอผลงานท่ี

ไปศกึ ษาดูงาน แสดง

ความรเู้ ก่ยี วกับการงาน

อาชพี

รวมเวลาเรียน 3

คมู่ ือการใชห้ ลักสตู รการจัดการศึกษาเพอื่ การมีงานทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 93
หน้า 93

สาระการเรียนรทู้ ่ี 4 โครงงานอาชพี

สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมทด่ี าเนินการ การวดั และ สอื่ /อุปกรณ์ เวลาเรียน
ประเมนิ ผล (ชวั่ โมง)
4.1 การคดิ และ 1. ใบความรู้
เลือกหัวข้อ 1. ใหค้ วามรเู้ ก่ียวกบั 1. การสงั เกต 2. สอ่ื ICT, 1
โครงงาน
การทาโครงงาน พฤติกรรม VDO 3
4.2 ศึกษาเอกสาร 3. แหล่ง
ท่ีเก่ยี วข้อง อาชีพ 2. การสมั ภาษณ์
เรยี นรู้
4.3 การเขียน 2. การศึกษาในสิ่งท่ี 3. การตรวจ (สถาน
เคา้ โครงของ ประกอบการ)
โครงงาน ตนเองต้องการรู้ ผลงาน/ชน้ิ งาน 4. เอกสาร
ส่งิ พมิ พ์
4.4 การปฏิบัติ (การตั้งปัญหา) 5. วสั ดุ
โครงงาน อปุ กรณ์
3. การคาดคะเน ตา่ งๆ
4.5 การเขียน
รายงาน คาตอบ (สมมตฐิ าน)
โครงงาน
4. วธิ กี ารหาคาตอบ
4.6 การนาเสนอ
โครงงาน ของสิ่งทีต่ นเองอยากรู้

(การออกแบบ

วิธีการศึกษา)

ประดษิ ฐ์สิ่งของจาก

เศษวัสดุทม่ี ีในทอ้ งถ่นิ

ป.1 สานเป็นของเลน่

- ลายพนื้ ฐาน(ลายขดั )

ป.2 สานเปน็ ของเลน่

- ลายสอง ลายสาม

ป.3 สานเปน็ ของเล่น

ของใช้

- ลายพัฒนา

ป.4 สานเป็นของเลน่

ของใช้

- ลายพฒั นา

ป.5 สานเป็นของเล่น

ของใช้

- ลายชนิดต่างๆ

ป.6 สานเป็นของเลน่

ของใช้

- ลายชนิดตา่ งๆ

รวมเวลาเรียน 4

คู่มือการใชห้ ลกั สูตรการจัดการศกึ ษาเพอื่ การมีงานทาจงั หวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 94
หนา้ 94

สาระการเรยี นรทู้ ่ี 5 ศึกษาดูงาน

สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมทีด่ าเนนิ การ การวดั และ สื่อ/อปุ กรณ์ เวลาเรียน
ประเมินผล (ชวั่ โมง)
5.1 ศกึ ษาดูงาน - สถาน
แหลง่ เรยี นรู้ - ใหน้ ักเรียนไปศึกษา 1. การสังเกต ประกอบการ 1
สถาน -แหล่งเรยี นรู้
ประกอบการ ดูงานเกย่ี วกับงานอาชีพ พฤติกรรม ภายนอก
อตุ สาหกรรม
ต่างๆ ยังแหลง่ เรียนรู้ 2. การสมั ภาษณ์

และสถานประกอบการ 3. รายงาน

ในชุมชน การศกึ ษาดูงาน

5.2 ฝกึ งานหรอื ฝึก - กจิ กรรมประดิษฐ์ส่ิงของ - ใบความรู้ 4
ประสบการณ์ จากเศษวัสดุท่ีมใี นท้องถิน่ - สือ่ ออนไลน์
งานอาชพี ป.1 สานเป็นของเลน่ - อปุ กรณ์การ
- ลายพ้นื ฐาน(ลายขดั ) ฝกึ
ป.2 สานเป็นของเลน่ - ช้ินงาน
- ลายสอง ลายสาม
ป.3 สานเป็นของเลน่
ของใช้
- ลายพฒั นา
ป.4 สานเป็นของเลน่
ของใช้
- ลายพฒั นา
ป.5 สานเป็นของเลน่
ของใช้
- ลายชนดิ ตา่ งๆ
ป.6 สานเป็นของเล่น
ของใช้
- ลายชนิดตา่ งๆ

รวมเวลาเรียน 5

คู่มอื การใช้หลักสตู รการจัดการศกึ ษาเพ่ือการมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 95
หนา้ 95

แผนการจัดการเรียนรู้

กจิ กรรมการเรยี นรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” การจัดการศกึ ษาเพอื่ การมงี านทา

(Bamboo สรา้ งงานจกั สาน สรา้ งอาชพี ) ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 6

หน่วยท่ี 4 เร่ือง นักประดิษฐจ์ ักสานนอ้ ย เวลา 20 ช่ัวโมง

แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 6 เร่ือง การสานที่รองแกว้ เวลา 2 ช่ัวโมง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคญั

การสานลายทร่ี องแกว้ เลือกสานตามความต้องการของผู้ซ้ือ ลายที่นิยมสานคือ ลายขดั

ลายไทยเลก็ และลายไทยใหญ่ เพอื่ ใช้ประโยชน์ในการรองแก้วนา้ หรอื ประดษิ ฐต์ กแต่งด้วยดอกไม้

และวสั ดุอื่นๆและ ใชเ้ ปน็ ของตกแตง่ และของใช้

2. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
2.1 วเิ คราะห์ช้นิ งานทรี่ องแก้วได้
2.2 บอกขัน้ ตอนการสานทร่ี องแกว้ ได้
2.3 เลอื กวสั ดุ อปุ กรณ์ทใ่ี ช้การสานท่รี องแกว้ ได้
2.4 ปฏบิ ัติงานตามข้นั ตอน การสานท่ีรองแกว้ ได้
2.5 นาเสนอชิ้นงานตอ่ เพื่อนร่วมงาน ดา้ นคุณภาพ ประโยชน์ การนาไปใช้ ประเมินและ

ปรับปรงุ ผลงานได้
2.6 เห็นคณุ ค่า ภมู ใิ จภมู ปิ ัญญาท้องถน่ิ ทางานดว้ ยความรับผดิ ชอบ ประหยัด อดทน

3. สาระการเรียนรู้
3.1 การวเิ คราะหต์ ัวอย่างช้นิ งานท่รี องแก้ว
3.2 ขน้ั ตอนการสานท่รี องแก้ว
3.3 การเลอื กใชว้ ัสดุ อุปกรณ์มาใช้สานท่ีรองแกว้
3.4 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
3.5 การนาเสนอชิ้นงาน
3.6 ทางานด้วยความรับผดิ ชอบ ขยนั ประหยดั อกทน ใชท้ รพั ยากรท่ีมีในทอ้ งถ่นิ
บรู ณาการเศรษฐกจิ พอเพยี ง
- ความพอประมาณ รู้จกั ตัวเองโดยการเลือกวสั ดุทม่ี ีในท้องถ่ินมาสานเปน็ ของใช้
- ความมีเหตุผล เลอื กวสั ดุที่มีในทอ้ งถ่ิน รจู้ กั ประโยชน์ของท่รี องแก้ว
- การมภี ูมคิ ุ้มกนั การทางานเปน็ กลุ่ม มีความเอ้ือเฟ้ือ ชว่ ยเหลอื มคี วามรับผดิ ชอบ
- เงอ่ื นไขความรู้ วางแผนการทางาน ปฏิบัติงานตามขนั้ ตอน
- เงอ่ื นไขคุณธรรม ใช้วสั ดุอุปกรณอ์ ย่างประหยัด มคี วามรับผดิ ชอบ รักความสะอาด

คู่มอื การใชห้ ลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 96
หนา้ 96

4. กจิ กรรมการเรียนรู้
ข้นั นา
ทบทวนความรู้เดิมที่นักเรียนเคยสานลายไทยใหญ่ไทยเล็กและลายอ่ืนๆ ที่นักเรียนรู้จัก

แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจเพื่อความเหมาะสมกับการสานที่รองแก้ว
จากการทาบนั ทึก แบบสารวจตนเอง นักเรยี นสว่ นมากมีความตอ้ งการสานที่รองแกว้ จงึ ให้เตรยี มวสั ดุ
อปุ กรณ์ลว่ งหนา้ กอ่ นเรียน แลว้ ทาแบบทดสอบก่อนเรยี น

ขนั้ สอน
1. ครนู าตัวอยา่ งช้ินงานทร่ี องแกว้ มาใหน้ ักเรียนดู และวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงาน ดังน้ี

- สานด้วยลายอะไร
- ใช้ตอกก่ีเสน้
- วิธีการจับตอก
- การทาขอบทร่ี องแกว้ ทาอย่างไร
2. นกั เรยี นฝึกปฏิบตั ิงานตามข้ันตอนการสาน โดยให้นกั เรยี นเลอื กสานลายตามใจชอบจาก
ใบความรู้ ใบงาน ขั้นตอนการสานลายชนิดต่างๆ ในห้องจักสาน ศึกษาจากตัวอย่างชิ้นงานและแผนภูมิ
ขัน้ ตอนการสานท่ีรองแกว้ แล้วปฏิบัติตามใบงาน ครูสอดแทรกคณุ ธรรมให้นักเรียนมีความขยัน ตั้งใจ
ทางาน มีน้าใจช่วยเหลือเพ่ือนที่มีปัญหา แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ
เสริมแรงด้วยการชมเชยนักเรียนท่ีทางานด้วยความประณีตสวยงาม แก้ไขส่วนบกพร่องให้สวยงาม
ทากาว แผน่ ลาย ที่สานทง้ิ ไวใ้ หแ้ ห้ง
3. นกั เรียนฝึกสานลายแผน่ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องดูแบบ เลือกลายสานใหมโ่ ดยไมใ่ ห้ซ้ากับ
แผ่นเดมิ จดั เสน้ ตอกให้สวยงาม
4. นาแผ่นที่ทากาวแห้งแล้วมาทาขอบด้วยไม้ไผ่ตามขั้นตอน นักเรียนต้องระมัดระวังใน
เรือ่ งการใชม้ ีดและอปุ กรณ์อ่นื ๆ มคี วามอดทนและรจู้ กั วธิ กี ารใหม่ๆ มาปรับปรุงช้นิ งานใหส้ วยงาม
5. เมื่อนักเรียนสานลายที่รองแก้วเสร็จตามข้ันตอนตามท้ังสองวิธีแล้ว ครูและนักเรียน
ร่วมกนั ประเมินเปรียบเทียบผลงานแตล่ ะชนิ้
ขนั้ สรุป
1. นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการสานลาย ข้ันตอนการทางาน ปัญหาที่เกิดข้ึน และการแก้ไข
ปญั หาข้อบกพร่อง แสวงหาความรู้ พฒั นางานให้ดีขึน้ มคี วามชา่ งสงั เกต
2. บอกประโยชน์ของท่ีรองแกว้ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การจาหน่ายช้นิ งาน สถานท่ี
หรือบคุ คลที่รับซอื้ ชิน้ งาน
3. นักเรยี นทาแบบทดสอบหลังเรียน
5. วสั ดุ อปุ กรณ์ สื่อ และแหล่งเรียนรู้
5.1 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
5.2 ช้นิ งานทร่ี องแกว้
5.3 กรรไกร กาวลาเทก็ ซ์ แผ่นรองสาน กระดาษกาว
5.4 เส้นตอกยืนหรือตะแคงก็ได้ ยอ้ มสีและไมย่ ้อมสี ไมบ้ รรทดั ไมห้ นีบผ้า
5.5 แผนภมู ิข้นั ตอนการสาน ใบความรู้ ใบงานข้นั ตอนการสานทีร่ องแกว้

คู่มอื การใชห้ ลกั สตู รการจัดการศึกษาเพ่ือการมงี านทาจังหวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 97
หนา้ 97

6. การวัดผล ประเมินผล
6.1 วธิ ีวัด/สิ่งที่วัด
6.1.1 ทดสอบก่อนเรยี น-หลงั เรยี น
6.1.2 ประเมินความรู้ทักษะกระบวนการทางาน
6.1.3 ประเมินช้ินงาน
6.1.4 ประเมินลกั ษณะนิสยั ท่ีดีด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม
6.2 เคร่ืองมือวัด
6.2.1 ทดสอบก่อนเรยี น-หลังเรยี น
6.2.2 แบบสงั เกตการปฏบิ ตั งิ านดา้ นความรู้ และทกั ษะกระบวนการ
6.2.3 แบบประเมินการตรวจช้นิ งาน
6.2.4 แบบประเมนิ ลักษณะนิสัยที่ดดี า้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม
6.3 เกณฑ์การประเมนิ
- นักเรียนบรรลจุ ดุ ประสงคก์ ารเรยี นรผู้ ่านตามเกณฑร์ ้อยละ 80

7. ความคิดเห็นของผู้บริหาร
เปน็ แผนการจดั การเรียนรู้ทสี่ รา้ งสรรค์ นักเรยี นมีการคิดวเิ คราะห์ มีการทางานรว่ มกัน

มกี ารใชภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาดาเนินการจดั การเรยี นการสอนเป็นอยา่ งดี

ลงชื่อ...............................................ผบู้ รหิ าร
(นายสมคิด บตุ รสนม)

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกลางคลองหลวง
5 มกราคม 2559

8. บันทกึ ผลหลังการสอน
นักเรียนทุกคนมคี วามสามารถในการปฏบิ ตั ิงานตามขน้ั ตอนได้เป็นอย่างดี และมี

ความสามารถในการนาเสนองานไดเ้ ปน็ อยา่ งดี

ลงชอ่ื ...............................................ครูผสู้ อน
(นางอาภรณ์ ประสทิ ธ์)ิ
5 มกราคม 2559

ค่มู อื การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่อื การมีงานทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 98
หนา้ 98

ข้นั ตอนการสาน

 ตงั้ ตอกในแนวตั้ง 17 เสน้ บนแผ่นรองสานใช้กระดาษกาวหรอื เทปใสติดด้านลา่ ง

เส้นท่ี 1 ย1 ข3 ย3 ข3 ย3 ข3 ย1 เสน้ ท่ี 9 ข2 ย3 ข3 ย1 ข3 ย3 ข2
เสน้ ที่ 2 ข3 ย3 ข5 ย3 ข3 เสน้ ที่ 10 ข3 ย3 ข5 ย3 ข3
เสน้ ท่ี 3 ข2 ย3 ข3 ย1 ข3 ย3 ข2 เสน้ ที่ 11 ย1 ข3 ย3 ข3 ย3 ข3 ย1
เสน้ ที่ 4 ข1 ย3 ข3 ย3 ข3 ย3 ข1 เสน้ ที่ 12 ย2 ข3 ย3 ข1 ย3 ข3 ย2
เส้นท่ี 5 ย3 ข3 ย5 ข3 ย3 เสน้ ที่ 13 ย3 ข3 ย5 ข3 ย3
เสน้ ที่ 6 ย2 ข3 ย3 ข1 ย3 ข3 ย2 เส้นที่ 14 ข1 ย3 ข3 ย3 ข3 ย3 ข1
เส้นท่ี 7 ย1 ข3 ย3 ข1 ย3 ข3 ย2 เส้นที่ 15 ข2 ย3 ข3 ย1 ข3 ย3 ข2
เส้นที่ 8 ข3 ย3 ข5 ย3 ข3 เสน้ ท่ี 16 ข3 ย3 ข5 ย3 ข3
เสน้ ที่ 17 ย1 ข3 ย3 ข3 ย3 ข3 ย3

คู่มือการใชห้ ลักสูตรการจัดการศึกษาเพอื่ การมงี านทาจังหวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 99
หนา้ 99

ใช้กาวลาเท็กซต์ ิดรอบๆคอยใหก้ าวแห้ง  ใช้กรรไกรตดั ใหช้ ดิ ลายทส่ี านทัง้ 4 ดา้ น

 ทากาวที่ไม้สาหรับทาขอบ ดา้ นละ 2 อัน ประกบกัน ใชต้ วั หนีบ
หนีบรอบๆขอบไม้ คอยจนกาวแหง้ ทานา้ มันยางหรืออน่ื ๆเพอ่ื ป้องกันเช้อื รา

ประโยชน์ 1. ใช้เป็นที่รองแกว้
2. ตกแตง่ ดอกไมใ้ ช้แขวนประดบั
3. ตดิ บตั รอวยพร
4. ถ้าสานดว้ ยกระดาษ ใชต้ กแต่งทาบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ

คมู่ อื การใช้หลักสูตรการจัดการศกึ ษาเพือ่ การมงี านทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 100
หน้า 100

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานพน้ื ฐานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์จกั สานนอ้ ย)

ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรือ่ งการสานทร่ี องแกว้
จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
.......................................................................................................................

คาชแ้ี จง ใหน้ ักเรยี น X ข้อทถี่ กู ต้องทส่ี ดุ ลงในกระดาษคาตอบ
1.การสานทรี่ องแกว้ ควรมรี ูปรา่ งอยา่ งไรจงึ จะดีที่สุด

ก. ข.
ค. ง.

2. ขน้ั ตอนการสานทีร่ องแกว้ ข้ันตอนใดทตี่ ้องใชเ้ วลาและความประณีต

ก. การเลอื กลาย ข. การสานลาย

ค. การเหลาไม้ทาขอบ ง. การตดิ ขอบกบั แผ่นลาย

3. การสานท่ีรองแกว้ มปี ระโยชน์อย่างไร ข. ใช้สาหรับเป็นท่ีรองแก้วน้า
ก. สานไวจ้ าหนา่ ย ง. ถูกทกุ ข้อ
ค. ใช้เป็นของตบแต่งประดับบา้ น

4. ในการสานทีร่ องแก้วจากบทเรียนใชว้ สั ดุชนดิ ใด

ก. ผกั ตบชวา ข. หวาย

ค. ไม้ไผ่ ง. กระจูด

5. ขอบของท่รี องแก้วถา้ ไม่มีไมไ้ ผ่สามารถใชว้ ัสดุใดแทนได้

ก. ผ้ากุ๊น ข. กระดาษ

ค. ผกั ตบชวา ง. เส้นพลาสติกรัดกลอ่ ง

6. ในบทเรียนการทาขอบทรี่ องแกว้ ใช้วัสดใุ ด ข. ไม้ไผ่
ก. ผ้ากนุ๊ ง ริบบิน้
ค. ไมไ้ อศกรมี

7. ลายท่นี ามาสานท่ีรองแก้วควรเลือกลายแบบใด

ก. ลายขัด ข. ลายไทยใหญ่

ค. ลายสอง ง. ลายตามความต้องการของผ้สู านและผู้ซ้อื

8. สิง่ ใดใช้ตบแตง่ ทีร่ องแก้วไดส้ วยงามทส่ี ดุ ข. กระดาษสี
ก. ตอก ง. กระดาษสี รบิ บิน้ พลาสติก
ค. ผา้ ลูกไม้ รบิ บ้นิ ผา้

ค่มู อื การใชห้ ลักสตู รการจดั การศกึ ษาเพอ่ื การมงี านทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 101
หนา้ 101

9. ข้อใดเป็นอปุ กรณใ์ นการสานทร่ี องแก้ว ข. กรรไกร
ก. ไมไ่ ผ่ ง. หวาย
ค. กระดาษ
ข. กรรไกร
10. อปุ กรณ์ชนิดใดทีไ่ ม่ใช้ในการสานท่ีรองแกว้ ง. เข็มเย็บผา้
ก. กาวลาเท็กซ์
ค. ตวั หนีบผา้

****************************************

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยี นและหลังเรยี น

ขอ้ เฉลย
1ข
2ง
3ง
4ค
5ก
6ข
7ง
8ค
9ข
10 ง

คู่มือการใชห้ ลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่อื การมงี านทาจงั หวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 102
หนา้ 102

แบบสังเกตการปฏบิ ตั ิงานดา้ นความร้ทู กั ษะกระบวนการทางาน

เร่อื ง.............................................................................ชัน้ ประถมศึกษาปที ี.่ ........
ประเมนิ โดย ( ) ตนเอง ( ) เพ่ือน ( ) ครู ( ) วิทยากร

ท่ี ช่ือ – สกลุ

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 20
การวางแผน
การทางาน
การออกแบบและการ
จัดระบบช้ินงาน
การใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับงาน
ป ิฏ ับ ิตงานตาม ั้ขนตอน
ท่ีกาหนด
กระบวนการการ
ทางานก ุ่ลม

รวม
่ผาน
ไม่ ่ผาน

ลงชอื่ .......................................................................ผูป้ ระเมิน
......................./.........................../........................

ระดับคุณภาพ 4 หมายถงึ ดมี าก คอื ปฏบิ ตั ิได้ถูกต้อง เป็นแบบอยา่ งได้
ระดับคุณภาพ 3 หมายถงึ ดี คอื ปฏบิ ัตไิ ด้ถูกต้องเป็นสว่ นใหญ่
ระดับคุณภาพ 2 หมายถงึ พอใช้ คอื ปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ระดับคุณภาพ 1 หมายถงึ ควรปรบั ปรุง คือ ปฏิบัตไิ ด้ไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมนิ หมายถงึ ดมี าก
ได้คะแนน 17 – 20 หมายถงึ ดี
ได้คะแนน 13 – 16 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน 9 – 12 หมายถึง ปรับปรงุ
ไดค้ ะแนน 1 – 8

ค่มู อื การใชห้ ลกั สูตรการจัดการศึกษาเพอ่ื การมงี านทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 103
หน้า 103

เกณฑ์การใหค้ ะแนนดา้ นความรู้ ทกั ษะกระบวนการทางาน
หนว่ ยท่ี 4 เรอ่ื งนักประดิษฐ์จกั สานน้อย ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 6

ประเดน็ การประเมนิ 4 ระดับคะแนน 1
32

1. การวางแผน มกี ารรว่ มมือกนั มกี ารร่วมมือกัน มกี ารรว่ มมือกัน มกี ารร่วมมือ

การทางาน วางแผนการ วางแผนการ วางแผนการ กันวาง

ทางาน กาหนด ทางาน กาหนด ทางาน กาหนด แผนการ

ข้ันตอนการ ขนั้ ตอนการ ขั้นตอนการ ทางาน

ทางานทีช่ ัดเจน ทางานค่อนข้าง ทางานแต่ไม่ กาหนด

ตั้งแตเ่ ร่ิมทางาน ชดั เจนตงั้ แตเ่ รมิ่ คอ่ ยสมบรู ณ์ ขัน้ ตอนการ

จนกระท่งั งาน ทางานจนกระทง่ั ทางานไม่

เสร็จสมบรู ณ์ งานเสร็จสมบูรณ์ สมบรู ณ์

2. การออกแบบและ มกี ารออกแบบ มีการออกแบบ มกี ารออกแบบ มกี าร

การจดั ระบบ และจัดระบบ และจดั ระบบ และจัดระบบ ออกแบบและ

ชน้ิ งาน ชนิ้ งานอย่างมี ชน้ิ งานอย่างมี ช้ินงานแตไ่ ม่ จัดระบบ

ความคดิ ริเร่มิ ความคิดริเรมิ่ คอ่ ยมีความคิด ช้ินงานไมม่ ี

สรา้ งสรรค์ สรา้ งสรรค์ ริเรมิ่ สร้างสรรค์ ความคิดรเิ ร่มิ

มีความชัดเจน คอ่ นข้างชัดเจน มีความสมบรู ณ์ สรา้ งสรรค์

สมบรู ณ์ สมบรู ณ์ น้อย ไม่มีความ

สมบูรณ์

3. ใช้เคร่อื งมือ มกี ารเลือกใช้ มีการเลอื กใช้ มกี ารเลอื กใช้ มีการเลือกใช้

เหมาะสมกบั งาน เคร่อื งมอื เครือ่ งมอื เครือ่ งมือ เครอ่ื งมือไม่

เหมาะสมกับงาน เหมาะสมกับงาน เหมาะสมกบั เหมาะสมกบั

ใช้อยา่ ง ใชไ้ ด้ค่อนขา้ ง งาน ใชไ้ ดไ้ ม่ งาน ใช้ได้ไม่

คลอ่ งแคลว่ คล่องแคล่ว คอ่ ยคล่องแคลว่ คลอ่ งแคล่ว

ไมเ่ กิดอบุ ตั เิ หตุ ไมเ่ กิดอบุ ัติเหตุ เกดิ อบุ ตั ิเหตุ เกดิ อุบตั ิเหตุ

ทาความสะอาด ทาความสะอาด เปน็ บางครง้ั ทาความ

จดั เกบ็ วสั ดุ จดั เกบ็ วสั ดุ ทาความสะอาด สะอาด

อปุ กรณ์เขา้ ท่ี อปุ กรณ์เข้าท่ี จดั เก็บวัสดุ จดั เกบ็ วสั ดุ

เรียบร้อย เรยี บรอ้ ย อปุ กรณ์เขา้ ที่ อุปกรณ์เข้าที่

ไมค่ ่อย ไม่เรียบร้อย

เรยี บร้อย

คูม่ อื การใชห้ ลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพ่อื การมงี านทาจังหวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 104
หนา้ 104

ประเดน็ การประเมิน 4 ระดบั คะแนน 1
32

4. ปฏิบตั งิ านตาม มีการปฏบิ ตั งิ าน มกี ารปฏิบตั ิงาน มีการ มีการปฏิบตั งิ าน

ขน้ั ตอนที่กาหนด ตามข้นั ตอนที่ ตามขนั้ ตอนที่ ปฏิบตั งิ าน ตามข้นั ตอนการ

กาหนด มคี วาม กาหนดค่อนขา้ ง ตามข้นั ตอน ทางานไม่ชดั เจน

ชัดเจนต้งั แต่เริ่ม ชดั เจน ตัง้ แต่เรม่ิ การทางานแต่ ทาใหผ้ ลงาน

ทางานจนกระทงั่ ทางานจนกระทั่ง ยงั มี ไม่สมบูรณ์

ผลงานสมบูรณ์ ผลงานสมบรู ณ์ ความสาเร็จ

ของงานยังไม่

ค่อยสมบูรณ์

5. กระบวนการ สมาชิกในกลุม่ ทกุ สมาชกิ ในกลุ่ม สมาชกิ ในกลุม่ สมาชกิ ในกล่มุ

ทางานกลุ่ม คนร่วมมือกนั ทกุ คนร่วมมือกนั ทกุ คนรว่ มมือ ไม่ร่วมมือกนั

ทางาน มีการ ทางาน ส่วนใหญ่ กันทางาน มี ทางาน ไม่มีการ

ประสานงานทด่ี ี มกี ารประสาน การ ช่วยเหลอื เพอ่ื น

ช่วยเหลือเพื่อนใน งานท่ีดีช่วยเหลอื ประสานงาน ในกลมุ่

กล่มุ เพอื่ นในกลุม่ น้อย ขาด

ความ

ชว่ ยเหลือ

เพื่อนในกล่มุ

คมู่ ือการใช้หลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพอื่ การมงี านทาจงั หวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 105
หน้า 105

แบบประเมินผลงาน/ชิน้ งานนกั เรยี น

เรื่อง.............................................................................ชัน้ ประถมศึกษาปที ี.่ ........
ประเมนิ โดย ( ) ตนเอง ( ) เพื่อน ( ) ครู ( ) วิทยากร

ที่ ชอื่ – สกลุ

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 20
ความคิดริเ ิ่รม
สร้างสรรค์
มีความ ้ัตงใจทางาน
ความสม ูบร ์ณ ูถก ้ตอง
ความประ ีณต สวยงาม
เสร็จทันเวลา

รวม
่ผาน
ไม่ ่ผาน

ลงช่อื .......................................................................ผปู้ ระเมนิ
......................./.........................../........................

ระดับคุณภาพ 4 หมายถงึ ดีมาก คอื ปฏบิ ตั ิได้ถกู ต้อง เป็นแบบอยา่ งได้
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี คือ ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องเป็นส่วนใหญ่
ระดบั คุณภาพ 2 หมายถงึ พอใช้ คอื ปฏิบัติได้ถกู ต้อง
ระดบั คุณภาพ 1 หมายถงึ ควรปรับปรุง คอื ปฏิบัตไิ ด้ไม่ถกู ต้อง

เกณฑ์การประเมิน หมายถงึ ดีมาก
ไดค้ ะแนน 17 – 20 หมายถงึ ดี
ไดค้ ะแนน 13 – 16 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน 9 – 12 หมายถงึ ปรบั ปรุง
ได้คะแนน 1 – 8

คูม่ ือการใชห้ ลกั สตู รการจัดการศกึ ษาเพือ่ การมีงานทาจังหวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 106
หนา้ 106

เกณฑก์ ารให้คะแนนประเมินผลงาน/ช้นิ งานนักเรียน
กล่มุ สาระการเรยี นร้กู ารงานอาชพี และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 6

ประเดน็ การประเมิน 4 ระดับคะแนน 1
32

1. ความคิดรเิ รม่ิ ออกแบบ ออกแบบ ออกแบบ ออกแบบ

สร้างสรรค์ เลียนแบบ เลยี นแบบได้บา้ ง เลียนแบบได้บ้าง เลียนแบบไม่ได้

ดัดแปลงจาก ใชว้ สั ดทุ ีม่ ีใน เป็นบางส่วน เลย

ของเดิมและใช้ ทอ้ งถ่ิน อนรุ กั ษ์ ดดั แปลงจาก

วัสดุที่มีใน ภมู ปิ ัญญา ใชว้ สั ดทุ มี่ ีใน

ทอ้ งถน่ิ อนุรกั ษ์ ทอ้ งถน่ิ ท้องถ่ิน อนรุ ักษ์

ภมู ปิ ัญญา ภมู ิปัญญา

ท้องถนิ่ ท้องถน่ิ

2. มีความตง้ั ใจ มคี วามตงั้ ใจ มคี วามต้งั ใจ ไมค่ ่อยตงั้ ใจ ไม่ตั้งใจทางาน

ทางาน ทางานตาม ทางานตาม ทางานตาม ตามขั้นตอน

ขน้ั ตอน ข้ันตอนจนงาน ขน้ั ตอน ชน้ิ งานไม่ถูกตอ้ ง

จนประสบ ค่อนข้างประสบ ชิน้ งานไมถ่ ูกตอ้ ง

ผลสาเร็จ ชิน้ งาน ผลสาเร็จ ชิ้นงาน

มคี วามถูกต้อง มีความถูกตอ้ ง

3. ความสมบรู ณ์ เป็นชนิ้ งานท่มี ี เป็นชิน้ งานที่มี เป็นชิน้ งานท่ี เปน็ ชิน้ งานทีไ่ ม่มี

ถูกต้อง ความสมบรู ณ์ ความสมบรู ณ์ ไม่ค่อยมีความ ความสมบูรณ์

ถูกต้องตาม ถกู ต้องตาม สมบูรณ์ ถกู ต้อง การสานลาย

ข้นั ตอนที่ ขนั้ ตอนท่ี ตามขน้ั ตอนที่ ไมถ่ ูกต้อง

วางแผนไว้ วางแผนไว้ วางแผนไว้ ไมไ่ ดร้ ปู ทรง

การสานลาย การสานลาย การสานลาย

ถูกต้อง ค่อนข้างถูกตอ้ ง บางสว่ น

ไดร้ ูปทรงตาม ไดร้ ูปทรงตาม ไม่ถูกตอ้ ง

ต้องการ ต้องการ รูปทรงไม่

สวยงาม

คู่มอื การใช้หลกั สูตรการจดั การศกึ ษาเพอ่ื การมงี านทาจังหวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 107
หนา้ 107

ประเด็นการประเมนิ 4 ระดับคะแนน 1
32 ช้นิ งานไมม่ ีความ
ประณตี สวยงาม
4. ความประณีต ช้ินงานมคี วาม ชน้ิ งานคอ่ นข้าง ชนิ้ งานไมค่ ่อยมี ไมม่ ีการจดั วสั ดุที่
นามาสาน
สวยงาม ประณตี สวยงาม ประณตี สวยงาม ความประณีต
ช้ินงานเสรจ็
มีความละเอียด มีความละเอียด สวยงาม เลือก ไมท่ นั เวลาท่ี
กาหนด
เลือกวสั ดไุ ด้ เลือกวสั ดุได้ วสั ดุได้ขนาดที่

ขนาดใกลเ้ คียง ขนาดใกล้เคยี ง ต่างกนั มาสาน

กันหรอื เท่ากัน กัน จดั วสั ดทุ ่ใี ช้

จัดวัสดุทีใ่ ช้สาน สานได้สวยงาม

ได้สวยงาม

5. เสร็จทนั เวลา ชน้ิ งานเสร็จ ชน้ิ งานเสร็จ ชนิ้ งานไม่ค่อย

ทีก่ าหนด สมบรู ณ์ภายใน คอ่ นข้างสมบูรณ์ ครบสมบูรณ์

เวลาทกี่ าหนด ภายในเวลาท่ี ภายในเวลาท่ี

กาหนด กาหนด

ค่มู ือการใชห้ ลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมงี านทาจังหวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 108
หนา้ 108

แบบประเมนิ ลกั ษณะนิสยั เพอื่ การประกอบอาชีพ

เร่ือง.............................................................................ช้นั ประถมศกึ ษาปีท.่ี ........
ประเมินโดย ( ) ตนเอง ( ) เพ่ือน ( ) ครู ( ) วิทยากร

ท่ี ชอื่ – สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 20
มีความข ัยน อดทน ใน
การทางาน

มีความประห ัยด
มีความสามัค ีค
ช่วยเห ืลอแ ่บง ัปน
ใช้ ัวส ุด ุอปกร ์ณอย่าง

คุ้มค่า
มีความรับ ิผดชอบ

รวม
่ผาน
ไม่ ่ผาน

ลงช่ือ.......................................................................ผปู้ ระเมนิ
......................./.........................../........................

ระดับคุณภาพ 4 หมายถงึ ดีมาก คอื ปฏิบัติได้ถกู ต้อง เป็นแบบอย่างได้
ระดบั คุณภาพ 3 หมายถงึ ดี คือ ปฏบิ ตั ิได้ถกู ต้องเปน็ สว่ นใหญ่
ระดับคุณภาพ 2 หมายถงึ พอใช้ คือ ปฏบิ ัตไิ ด้ถูกต้อง
ระดบั คุณภาพ 1 หมายถงึ ควรปรบั ปรุง คอื ปฏบิ ัติได้ไม่ถกู ต้อง

เกณฑ์การประเมนิ หมายถึง ดมี าก
ได้คะแนน 17 – 20 หมายถงึ ดี
ไดค้ ะแนน 13 – 16 หมายถึง พอใช้
ไดค้ ะแนน 9 – 12 หมายถึง ปรบั ปรงุ
ได้คะแนน 1 – 8

คู่มือการใชห้ ลกั สูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมงี านทาจังหวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 109
หนา้ 109

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนลักษณะนสิ ยั ที่ดีด้านคณุ ธรรม จริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 6

ประเดน็ การ ระดับคะแนน
ประเมนิ
4 32 1
1. มคี วามขยัน มีความขยัน อดทน ไมม่ ีมคี วามขยัน
อดทนในการ กระตือรอื ร้นในการ มคี วามขยนั ไมค่ ่อยมีความขยนั หรอื อดทนใน
ทางาน ทางานให้ประสบ การทางานให้
ผลสาเรจ็ ชิน้ งานมี อดทนในการ หรืออดทน ในการ ประสบผลสาเรจ็
2. มีความ ความประณตี
ประหยัด สวยงาม ทางานให้ประสบ ทางานใหป้ ระสบ ไมม่ ีความ
มีความประหยัดใน ประหยัดในการ
3. มคี วามสามคั คี การใชว้ สั ดุอปุ กรณ์ ผลสาเร็จ ชนิ้ งาน ผลสาเร็จ ใชว้ ัสดุอุปกรณ์
ที่ดี ชว่ ยเหลือ ทีม่ ีอยู่ตาม
แบง่ ปนั ธรรมชาติ เศษวัสดุ ค่อนข้างประณตี ไม่มีมีความ
เหลอื ใช้ และวัสดุ สามัคคี
4. มีทัศนคติท่ีดี ทอ้ งถ่นิ สวยงาม ชว่ ยเหลือ
ตอ่ การทางาน แบ่งปนั ภายใน
มคี วามสามัคคี ค่อนข้าง ไม่ค่อยมีความ กลุ่มและนอก
5. มีความ ชว่ ยเหลอื แบ่งปัน กล่มุ
รับผิดชอบ ภายในกล่มุ และ ประหยัดในการ ประหยัดในการใช้ ขาดความ
นอกกลุม่ ดมี าก รับผิดชอบ
ใช้วสั ดอุ ุปกรณ์ วัสดอุ ุปกรณ์ ทางานท่ีไดร้ ับ
มีส่วนรว่ ม มอบหมาย
รับผิดชอบ ต้งั ใจ ทีม่ ีอยู่ตาม ไม่สาเร็จ
เตม็ ใจทางานที่ สมาชิกไมม่ ีความ
ไดร้ ับมอบหมาย ธรรมชาติ รบั ผดิ ชอบในการ
อยา่ งมีความสขุ ทางาน งานไม่
สมาชกิ ทกุ คน เศษวัสดุเหลอื ใช้ บรรลเุ ป้าหมาย
ทางานท่ไี ดร้ ับ
มอบหมายจนงาน และวสั ดุท้องถ่นิ
เสรจ็ สนิ้ สมบูรณ์
ทนั เวลา มีความสามัคคี ไมค่ ่อยมีความ

ชว่ ยเหลือแบง่ ปัน สามคั คีชว่ ยเหลอื

ภายในกลมุ่ และ แบง่ ปันภายในกลมุ่

นอกกลมุ่ ดี และนอก

ส่วนใหญ่ บางคนรับผดิ ชอบ
รบั ผดิ ชอบ ต้งั ใจ ตง้ั ใจ ทางานท่ี
ทางานท่ีไดร้ ับ ได้รับมอบหมาย
มอบหมายอย่าง
มีความสุข สมาชิกบางคน
เลีย่ งงาน ไม่ทา
สมาชกิ สว่ นใหญ่ หน้าที่ตามท่ีได้รบั
ทางานทไ่ี ด้รบั มอบหมายงานเสร็จ
มอบหมาย แต่ไมค่ อ่ ยสมบูรณ์
จนงานเสรจ็ ส้ิน ทันเวลา
สมบรู ณ์ ทันเวลา

คู่มือการใชห้ ลกั สตู รการจัดการศกึ ษาเพอ่ื การมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 110
หนา้ 110

ส่วนที่ 4

แนวการวัดและประเมนิ ผล

การวดั และประเมนิ ผลตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทาของจังหวัดชลบรุ ี
เปน็ กระบวนการเกบ็ รวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้และการฝึกทักษะของผ้เู รียน เพื่อปลูกฝงั
และพัฒนาคุณลกั ษณะตามจุดมงุ่ หมายของหลักสตู ร รวมถึงการนาผลไปปรับปรงุ พฒั นากระบวนการ
จดั การเรียนการสอน ดังนน้ั สถานศึกษาจึงต้องมกี ระบวนการดาเนนิ งานอยา่ งเปน็ ระบบ เพ่ือใหก้ ารวดั
และประเมนิ ผลเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธภิ าพ และใหผ้ ลการประเมินท่ีตรงกบั ความรู้ ทักษะ
ความสามารถที่แท้จริงของผ้เู รียน ซึ่งแนวทางการวัดและประเมนิ ผลตามหลักสูตรการจดั การศกึ ษาเพ่ือ
การมีงานทา ในระดับประถมศึกษานน้ั ตอ้ งอยูบ่ นจุดมงุ่ หมายพน้ื ฐาน เพ่ือพฒั นาผเู้ รียนในระดับประถมศึกษา

ของจังหวดั ชลบุรีให้มีคุณลักษณะ ดงั ต่อไปน้ี
1. มีคณุ ลักษณะนิสัยท่ีดใี นการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางาน มีมนุษยสมั พันธ์ดี
มีความสามารถ ในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อยา่ งกัลยาณมิตร
2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานอาชีพตามสมรรถนะผู้เรียนในหลักสูตร
แกนกลางการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐานและสมรรถนะวิชาชีพ
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความสาคัญของการทางาน รักการทางาน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการทางาน
4. มีความสามารถและทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เพื่อการทางานอาชีพ
และการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศ และการส่ือสารในการทางานอาชีพไดอ้ ย่างเหมาะสม
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานทา ในระดับประถมศึกษาน้ัน
มีเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รยี นระดบั ประถมศกึ ษา 3 ด้าน ดังนี้
1. คุณลักษณะนสิ ัยเพอ่ื การประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชพี (Attitude)
2. ทักษะทจี่ าเป็นในการประกอบอาชีพ (Skill)
3. ความรูท้ เ่ี กยี่ วขอ้ งกับการประกอบอาชีพ (Knowledge)

คู่มอื การใชห้ ลักสูตรการจัดการศกึ ษาเพ่ือการมงี านทาจงั หวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 111
หนา้ 111

องค์ประกอบของการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานทาของจังหวดั ชลบรุ ี

1. คณุ ลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ
และพฤติกรรมการทางานอาชพี
(Attitude)

คณุ ภาพ
ผู้เรยี น

2. ทักษะท่ีจาเป็น 3. ความรู้ทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
ในการประกอบอาชพี กับการประกอบอาชพี

(Skill) (Knowledge)

แผนภาพท่ี 1 แสดงความสมั พนั ธ์ขององค์ประกอบการวดั และประเมนิ ผล

สาหรบั การวัดและประเมินผลแต่ละดา้ นมรี ายละเอยี ด ดังน้ี

1. คุณลกั ษณะนสิ ัยเพ่ือการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ (Attitude)

การวัดและประเมินคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นการวัดและประเมิน
ผู้เรียนเกี่ยวกับ ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการปฏิบัติตนในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ในการทางานที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซ่ึงคุณลักษณะนิสัยเพ่ือการประกอบอาชีพ 10 ประการน้ัน
ประกอบดว้ ย

1.1 ความซ่อื สตั ย์
1.2 มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
1.3 ความรบั ผดิ ชอบ
1.4 ใฝเ่ รียนรู้
1.5 ขยันและอดทน
1.6 ประหยดั
1.7 ความปลอดภยั
1.8 ความคดิ สร้างสรรค์
1.9 ทางานเปน็ ทีม
1.10 จิตสาธารณะ

คู่มือการใชห้ ลักสตู รการจดั การศกึ ษาเพ่อื การมงี านทาจังหวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 112
หนา้ 112

คุณลักษณะนสิ ัยเพ่ือการประกอบอาชีพและพฤตกิ รรมการทางานอาชพี (Attitude)

จิต ความ ระเบียบวนิ ยั
สาธารณะ ซ่อื สัตย์ และตรงตอ่
ทางาน
เปน็ ทมี คณุ ลกั ษณะนิสยั เวลา
เพือ่ การประกอบ
ความคิด ความ
สร้างสรรค์ อาชพี และ รบั ผิดชอบ
พฤติกรรมการ
ทางานอาชพี ใฝเ่ รียนรู้

ความ ขยนั และ
ปลอดภยั อดทน

ประหยัด

แผนภาพท่ี 2 แสดงการประเมินคุณลกั ษณะนิสยั เพ่ือการประกอบอาชีพและพฤตกิ รรม
การทางานอาชีพ (Attitude)

โดยคณุ ลกั ษณะนสิ ัยเพ่ือการประกอบอาชีพและพฤตกิ รรมการทางานอาชพี (Attitude)
ทั้ง 10 ประการ มีความหมายและพฤติกรรมบ่งชี้ดงั นี้

1. ความซ่ือสตั ย์
ความซ่ือสตั ย์ หมายถงึ ผู้ท่ยี ึดม่ันในหลกั ความจรงิ และความถูกต้องในการดาเนนิ

ชวี ิต ประพฤติตรงตามความเปน็ จรงิ ต่อตนเองและผ้อู ืน่ ท้ังทางกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรง
กลวั ต่อการกระทาผดิ คนมีศีลธรรมหรือมีมนษุ ยธรรม ท่สี ามารถเรียกได้ว่า เปน็ อารยชน จะมคี วาม
ประพฤติดี ประพฤติชอบและมีความซื่อสัตยส์ ุจรติ

2. ระเบยี บวนิ ัยและตรงตอ่ เวลา
ระเบยี บวินยั และตรงต่อเวลา ควรเนน้ การสรา้ งพฤติกรรมเกยี่ วกบั การสร้างเสริม

และ รักษาวินัยและการตรงต่อเวลา เพ่อื เปน็ แนวทางในการปฏิบตั เิ กย่ี วกบั วินัยอนั จะนาไปสู่ความ
เจรญิ ก้าวหนา้ ของพนักงาน และสถานประกอบกิจการ โดยทาความเข้าใจระเบยี บปฏิบตั ิขอ้ บงั คบั
ของสถานประกอบกจิ การ การสร้างพฤติกรรมการมรี ะเบียบวินยั จะก่อให้เกิดความสงบสขุ ในการ

คมู่ ือการใช้หลกั สูตรการจัดการศกึ ษาเพือ่ การมีงานทาจงั หวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 113
หนา้ 113

ทางาน รว่ มกนั ส่งเสริมเรยี นรคู้ วามหมายของการมวี นิ ัยแหง่ ตน และพฤติกรรมของผมู้ ีวนิ ัยในตนเอง
มีความ ต้ังใจในการทางานที่ได้รบั มอบหมายใหเ้ สร็จสน้ิ การรู้ถงึ สิทธขิ องตนเองและเคารพสิทธิของ
ผอู้ ื่น ตัวอยา่ งการฝึกพฤติกรรมการมีระเบยี บวินัย เช่น กจิ กรรม 5 ส คือ 1. สะสาง 2. สะดวก 3.
สะอาด 4. สุขลกั ษณะ 5. สร้างนิสัย เป็นต้น

3. ความรับผดิ ชอบ
ความรับผดิ ชอบ หมายถงึ จิตสานึกและความรับผิดชอบในหนา้ ทีก่ ารแสดงออกถึง

ความมงุ่ มั่นและความต้งั ใจทีจ่ ะทาให้งานที่ได้รบั มอบหมายประสบผลสาเรจ็ ตามแผนงานทีก่ าหนด
รวมท้งั ความสามารถในการบรหิ ารจดั การงานทัง้ ของตนเองและของทีมให้บรรลผุ ลสาเรจ็ ตาม
เป้าหมายท่กี าหนดขน้ึ

4. ใฝ่เรียนรู้
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกั ษณะที่แสดงออกถงึ ความตงั้ ใจ เพยี รพยายามในการเรียน

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรยี นรู้ทงั้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
5. ขยนั และอดทน
ขยันและอดทน หมายถึง ความต้ังใจเพยี รพยายามทาหน้าทกี่ ารงานอยา่ งต่อเน่ือง

สม่าเสมอ โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาอปุ สรรค ทาให้งานสาเร็จตามเป้าหมายและมีประสทิ ธิภาพ
6. ประหยดั
ประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน ส่งิ ของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า รู้จัก

ฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน ส่ิงของอย่างคุ้มค่า รู้จักทา
บัญชรี ายรับ-รายจ่าย ของตนเองอย่างสมา่ เสมอ

7. ความปลอดภยั
ความปลอดภยั หมายถงึ การท่ีรา่ งกายปราศจากอบุ ตั ภิ ัย หรือทรัพย์สนิ ปราศจาก

ความเสียหาย ใดๆ เป็นสงิ่ ที่มนษุ ย์หรอื สัตวต์ ้องการความปลอดภยั ทัง้ สน้ิ ความปลอดภัยจะเป็น
ประโยชน์มาก หรอื น้อยเพยี งใดขึ้นอยู่กับการปฏบิ ตั ิหรอื การกระทาของตนเอง

8. ความคดิ สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองทม่ี ผี ลทาใหค้ ดิ ไดก้ วา้ งไกล

หลาย แงม่ มุ หรือเรยี กวา่ ความคิดแบบอเนกนัย ทาให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกตา่ งไปจากเดมิ เป็น
ความสามารถของสมองในการเหน็ ความสัมพนั ธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เกิดการเรยี นรู้และเขา้ ใจ จน
เกดิ ปฏิกิริยาตอบสนองให้เกดิ ความคิดเชงิ จินตนาการ นาไปสกู่ ารประดิษฐ์คดิ ค้นส่งิ แปลกใหม่ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการหรือเพื่อแกป้ ญั หาทเี่ กิดขึ้นทงั้ ในชวี ติ ประจาวัน การเรยี นและการทางาน โดย
อาศัยประสบการณแ์ ละความรู้ท่สี ่ังสมมา

9. การทางานเปน็ ทีม
การทางานเปน็ ทมี หมายถงึ การทางานรว่ มกนั เป็นกลุ่ม เปน็ ทมี สร้างความเขา้ ใจ

ใน เร่อื งการสื่อสารระหว่างกัน สามารถปฏิบัติตนถูกต้อง และปฏิบัตงิ านรว่ มกนั ไดอ้ ย่างมี
ประสิทธภิ าพ ความจาเปน็ ของการทางานเปน็ ทมี เป็นลกั ษณะที่ดีของหนว่ ยงาน สมาชกิ เมอื่ อยูใ่ นทีม
ต้องเข้าใจกบั เป้าหมายในการทางานของทีม การสือ่ สารในทีมงาน การประสานงาน การรับฟงั และ
เสนอความเหน็ ความเสยี สละ การตดั สนิ ใจโดยทมี ความรบั ผดิ ชอบต่อผลของการตดั สินใจร่วมกัน

คมู่ ือการใช้หลักสูตรการจดั การศกึ ษาเพอื่ การมงี านทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 114
หนา้ 114

10. จติ สาธารณะ (Public mind)
จติ สาธารณะ หมายถงึ จติ สานึกเพ่ือส่วนรวม เพราะคาวา่ “สาธารณะ” คอื สง่ิ ที่

มไิ ด้ เป็นของผ้หู น่งึ ผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจา้ ของในสง่ิ ท่ีเปน็ สาธารณะ ในสทิ ธิ
และ หนา้ ท่ที ่จี ะดแู ลและบารุงรักษารว่ มกนั ดว้ ยความเต็มใจ รวมถึงการอาสาทางานให้ผู้อน่ื ด้วยกาลัง
กาย กาลงั ใจและกาลงั สตปิ ญั ญาโดยไมห่ วงั ผลตอบแทน

วิธกี ารวัดและประเมินผลคณุ ลกั ษณะนสิ ัย
เพอ่ื การประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชพี (Attitude)
1. ครูประจาช้นั และ/หรือครปู ระจาวิชา ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทา โดยร่วมกันพัฒนาและประเมินผล ซ่ึงอาจใช้การสังเกต
พฤติกรรมตามสภาพจริง เปิดโอกาสให้ชุมชน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ร่วมประเมินด้วย ท้ังนี้กรณีท่ีมีผู้เรียนบางคนไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะนิสัยการทางานข้อใด
ครูร่วมกับชุมชนดาเนินการพัฒนาจนกระทั่งท้ังสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์แลว้ จงึ ให้ผ่านการประเมิน
2. ครูประจาชั้นและ/หรือครูประจาวิชาร่วมกันสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด และนาเสนอผบู้ รหิ ารสถานศึกษาเพ่ือตรวจผลการปฏิบัตกิ ารดาเนินงาน
ในการวัดและประเมินคุณลักษณะนิสัยเพ่ือการประกอบอาชีพ ดังกล่าวมาข้างต้น
ผู้สอนจาเป็นต้องสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณลักษณะนิสัย ให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมบง่ ช้ี และเพอ่ื ใหข้ อ้ มูลทไ่ี ดน้ ่าเช่อื ถือ เช่น
- แบบประเมนิ มาตราสว่ นประมาณค่า
- แบบสงั เกตพฤตกิ รรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบบันทกึ พฤตกิ รรม

เกณฑก์ ารวดั และประเมนิ คุณลกั ษณะนิสัย
เพอ่ื การประกอบอาชีพและพฤตกิ รรมการทางานอาชพี (Attitude)
การประเมินคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ
(Attitude) ตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทาน้ัน ผู้สอนสามารถพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาหนดและให้ผลการประเมิน
เป็นผา่ นและไม่ผ่าน ให้ใชต้ ัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดงั นี้
“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้ารว่ มกจิ กรรมการศึกษาเพ่ือการมีงานทา ปฏบิ ตั ิกจิ กรรมและ
มีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
“มผ” หมายถงึ ผู้เรยี นมเี วลาเขา้ ร่วมกิจกรรมการศึกษาเพ่ือการมีงานทา ปฏิบัติกจิ กรรม
และมีผลงานไม่เปน็ ไปตามเกณฑท์ ี่สถานศึกษากาหนด

ค่มู ือการใชห้ ลักสตู รการจดั การศึกษาเพ่อื การมีงานทาจังหวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 115
หน้า 115

กรณที ผ่ี ่านใหร้ ะดบั ผลการประเมินเป็น ดเี ยี่ยม ดี และผา่ น ดังนี้
ดีเยย่ี ม หมายถงึ ไดผ้ ลการประเมินระดับดีเยี่ยม 6-10 คณุ ลกั ษณะ และไม่มี

คุณลกั ษณะใดได้ผลการประเมินตา่ กว่าระดบั ดี
ดี หมายถงึ ได้ผลการประเมินระดบั ดเี ยีย่ ม 1-5 คุณลักษณะและไม่มี

คณุ ลกั ษณะใดได้ผลการประเมนิ ตา่ กว่าระดบั ดี
หรือได้ผลการประเมินระดับดีทง้ั 10 คณุ ลักษณะ
ผ่าน หมายถึง ได้ผลการประเมินระดบั ผา่ นทงั้ 10 คุณลักษณะ หรือ ระดับดีขน้ึ ไป
5 คุณลักษณะ และคุณลักษณะทเ่ี หลือไดร้ ะดับผ่าน
ไมผ่ า่ น หมายถึง ได้ผลการประเมินระดบั ไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คณุ ลกั ษณะ ข้นึ ไป

ค่มู อื การใช้หลักสูตรการจัดการศกึ ษาเพ่อื การมงี านทาจงั หวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 116
หนา้ 116

ตัวอยา่ ง
แบบประเมนิ คณุ ลักษณะนสิ ัย
เพ่อื การประกอบอาชพี และพฤตกิ รรมการทางานอาชีพ (Attitude)

คาช้ีแจง : ให้ครูผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรยี น
แลว้ ขีด ลงในชอ่ งวา่ งท่ตี รงกับระดับคะแนน

คณุ ลักษณะนิสยั รายการประเมิน ระดบั
เพือ่ การประกอบอาชีพและ (พฤติกรรมบ่งช)ี้ คะแนน
พฤตกิ รรมการทางานอาชพี
1. ความซ่อื สตั ย์ 1.1 ให้ขอ้ มูลที่ถกู ตอ้ งและเป็นจรงิ 321
1.2 ปฏบิ ตั ติ นโดยคานงึ ถงึ ความถูกต้อง
2. ความมรี ะเบยี บวินัย
ละอายและเกรงกลวั ต่อการกระทาผดิ
3. ความรับผิดชอบ 1.3 ปฏบิ ัติตามคามน่ั สัญญา
1.4 ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผู้อ่นื

มาเปน็ ของตนเอง
1.5 ปฏบิ ตั ิตนตอ่ ผูอ้ ่นื ดว้ ยความซ่ือตรง
1.6 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไมถ่ ูกต้อง
2.1 ปฏบิ ัตติ น ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์

ระเบียบ ขอ้ บงั คบั ของครอบครวั
โรงเรียนและสังคม ไมล่ ะเมิดสทิ ธิ
ของผูอ้ ื่น
2.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกจิ กรรม
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และ
รบั ผิดชอบในการทางาน
3.1 รแู้ ละเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รบั ผดิ ชอบของตนเอง
3.2 มีความตงั้ ใจ และพยายามทางานที่
ไดร้ บั มอบหมายให้สาเร็จ
3.3 ปฏิบตั งิ านตามภาระหนา้ ท่ีทไ่ี ดร้ บั
มอบหมายทนั กาหนด

คมู่ ือการใช้หลักสูตรการจดั การศกึ ษาเพ่ือการมีงานทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 117
หน้า 117

คุณลักษณะนิสยั รายการประเมนิ ระดับ
เพ่อื การประกอบอาชีพและ (พฤติกรรมบ่งช้ี) คะแนน
พฤติกรรมการทางานอาชพี
4. การใฝ่เรยี นรู้ 4.1 ตง้ั ใจเรยี น 321
4.2 เอาใจใสแ่ ละมีความเพียรพยายาม
5. ความขยนั และอดทน
ในการเรียนรู้
6. การประหยดั 4.3 สนใจเขา้ รว่ มกิจกรรมการเรียนรตู้ า่ งๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้าหาความรจู้ ากหนังสอื

เอกสาร สิ่งพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ
แหลง่ เรียนรทู้ งั้ ภายในและภายนอก
โรงเรยี น และเลอื กใช้สื่อไดอ้ ยา่ ง
เหมาะสม
4.5 บนั ทกึ ความรู้ วเิ คราะห์ตรวจสอบ
จากสง่ิ ทเี่ รยี นรู้ สรปุ เป็นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลยี่ นความรูด้ ว้ ยวธิ กี ารตา่ งๆ
และนาไปใชใ้ นชวี ติ ประจาวัน
5.1 มีความเพยี รพยายามในการทางาน
ท่ีได้รับมอบหมาย
5.2 ปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยความมุ่งมนั่
ตั้งใจเพอื่ ให้เกดิ ผลสาเร็จ
5.3 มคี วามอดทนและไม่ท้อแท้ต่อ
อุปสรรค ในการทางาน
6.1 ใชท้ รพั ยากรและส่งิ ของต่างๆ ของ
สว่ นรวมอยา่ งประหยัดและใหเ้ กิด
ประโยชนส์ งู สุด
6.2 ใช้อปุ กรณ์การเรยี นอยา่ งประหยัด
และรู้คณุ ค่า
6.3 ใช้จ่ายอยา่ งประหยัดและรูจ้ กั การ
เก็บออม
6.4 รูจ้ กั ทาบญั ชรี ับ – จา่ ย ของตนเอง
อยเู่ สมอ

คมู่ อื การใชห้ ลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมงี านทาจงั หวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 118
หนา้ 118

คุณลักษณะนสิ ยั รายการประเมนิ ระดับ
เพอ่ื การประกอบอาชีพและ (พฤตกิ รรมบง่ ชี้) คะแนน
พฤตกิ รรมการทางานอาชีพ
7. ความปลอดภัย 7.1 ปฏิบตั งิ านต่างๆ ดว้ ยความรอบคอบ 321
ระมัดระวงั โดยไม่ประมาท
8. ความคดิ สร้างสรรค์
7.2 ปฏบิ ตั ติ นตามกฎ กติกา ระเบยี บ
9. การทางานเป็นทีม ขอ้ บังคบั ในการ
ปฏิบัตงิ าน และปฏบิ ตั ิตามกฎจราจร
10. การมจี ติ สาธารณะ
7.3 ใชว้ สั ดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆ
ไดอ้ ย่างถกู ต้องและเหมาะสมเพื่อ
ความปลอดภัย

8.1 รจู้ ักการเก็บรวบรวมข้อมูลตา่ งๆ
นาไปใชใ้ นการตดั สนิ ใจ

8.2 วิเคราะหค์ วามสัมพนั ธแ์ ละเชื่อมโยง
ข้อมลู เพ่ือใหเ้ กดิ การเรียนรู้และ
คดิ จินตนาการได้

8.3 คดิ รเิ ริ่ม สรา้ งสรรคผ์ ลงานหรอื ช้ินงาน
ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจากเดิมได้

9.1 สามารถปฏิบัติตนและปฏิบตั งิ าน
รว่ มกนั เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมได้

9.2 ยอมรบั ฟังความเหน็ และขอ้ เสนอแนะ
ของผอู้ ่นื ได้

9.3 รับผิดชอบตอ่ ผลการปฏิบัตงิ านและ
ของการตัดสินใจร่วมกัน

9.4 ให้ความรว่ มมือและช่วยเหลอื ผ้อู น่ื
ในการทางาน

9.5 สามารถสื่อสารกับเพ่ือนในช้ันเรียน
และครไู ด้อย่างเหมาะสม

10.1 ชว่ ยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทางาน
ด้วยความเต็มใจ

10.2 อาสาทางานให้ผู้อน่ื ด้วยกาลังกาย
กาลังใจและกาลังสติปัญญาโดยไม่
หวงั ผลตอบแทน

คู่มือการใชห้ ลักสตู รการจดั การศกึ ษาเพื่อการมีงานทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 119
หนา้ 119

คณุ ลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบ รายการประเมิน ระดับ
อาชพี และพฤติกรรมการทางาน (พฤตกิ รรมบง่ ชี้) คะแนน

อาชพี 10.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพยส์ ินและช่วย 321
แกป้ ัญหาให้กับผู้อื่น
10. การมจี ิตสาธารณะ
10.4 ดูแล รักษาสาธารณสมบตั แิ ละ
สิ่งแวดลอ้ มด้วยความเต็มใจ

10.5 เข้ารว่ มกิจกรรมทีเ่ ปน็ ประโยชนต์ ่อ
โรงเรยี น ชุมชนและสังคม

10.6 เข้ารว่ มกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
รว่ มสรา้ งส่ิงทด่ี งี ามของส่วนรวม
ตามสถานการณท์ เ่ี กิดข้ึนด้วยความ
กระตือรอื รน้

ลงชื่อ...................................................ผ้ปู ระเมิน
............../.................../..............

เกณฑ์การใหค้ ะแนน

- พฤติกรรมทป่ี ฏิบัตชิ ัดเจนและสม่าเสมอ ให้ 3 คะแนน

- พฤติกรรมทป่ี ฏบิ ตั ิชดั เจนและบอ่ ยครั้ง ให้ 2 คะแนน

- พฤตกิ รรมทปี่ ฏิบัติบางครงั้ ให้ 1 คะแนน

คู่มอื การใชห้ ลักสูตรการจัดการศึกษาเพอ่ื การมงี านทาจงั หวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 120
หนา้ 120

1.1 ให้ ้ขอมูล ีท่ถูกต้องและเป็นจริงแบบประเมินคุณลกั ษณะนสิ ัยเพอื่ การประกอบอาชพี และพฤตกิ รรมการทางานอาชพี (Attitude)
1.2 ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูก ้ตองโรงเรยี นบ้านทา่ จาม
ละอายและเกรงก ัลวต่อการกระทาผิด
1.3 ป ิฏ ับติตามคา ั่มนสัญญาสานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษาชลบุรี เขต 1
1.4 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นภาคเรยี นท่ี ……. ปกี ารศกึ ษา …………….. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี........
มาเป็นของตนเอง
1.5 ป ิฏบัติตนต่อผู้อื่น ้ดวยความ ื่ซอตรง1. ความซอ่ื สตั ย์
1.6 ไ ่มหาประโยช ์นในทาง ีท่ไม่ถูก ้ตอง
ท่ี ชื่อ – สกลุ
รวม
คะแนนประเ ิมน (เฉ ่ีลย)3 3 3 3 3 3 18

ระ ัดบการประเ ิมนหมายเหตุ คะแนนการประเมนิ (เฉลีย่ ) ไม่ผา่ น (0) ผ่าน (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ดเี ย่ยี ม (2.50 - 3.00)
ลงช่ือ.....................................................ครูประจาชั้น
(......................................................)

คู่มอื การใชห้ ลักสตู รการจัดการศึกษาเพ่อื การมีงานทาจังหวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 121
หนา้ 121

2.1 ป ิฏบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์แบบประเมินคุณลกั ษณะนิสัย
ระเ ีบยบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ(Attitude)
และสังคม ไ ่มละเมิดสิท ิธของผู้อ่ืน
2.2 ตรง ่ตอเวลาในการป ิฏบัติ ิกจกรรมโรงเรียนบา้ นท่าจาม
ต่างๆ ใน ีช ิวตประจาวัน และรับผิดชอบสานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบุรี เขต 1
ในการทางานภาคเรยี นที่ ……. ปกี ารศึกษา …………….. ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี........

รวม2. การมีระเบียบวินัยและตรงตอ่ เวลา
คะแนนประเ ิมน (เฉ ่ีลย)
ที่ ช่อื – สกลุ
ระดับการประเ ิมน
3 36

หมายเหตุ คะแนนการประเมิน (เฉลี่ย) ไมผ่ า่ น (0) ผา่ น (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ดเี ยี่ยม (2.50 - 3.00)
ลงช่ือ.....................................................ครูประจาชนั้
(....................................................)

ค่มู อื การใช้หลกั สตู รการจัดการศึกษาเพือ่ การมงี านทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 122
หน้า 122

3.1 ู้รและเข้าใจในบทบาทห ้นา ่ีทความแบบประเมินคุณลกั ษณะนสิ ัย
ัรบผิดชอบเพอ่ื การประกอบอาชพี และพฤตกิ รรมการทางานอาชีพ (Attitude)
ข3.อง2ต ีมนเควองามตั้งใจ และพยายามทางาน ี่ท
ไ ้ดรับมอบหมาย โรงเรยี นบา้ นทา่ จาม
ใ3ห้.ส3าเปร็ ิฏบัติงานตามภาระหน้า ่ีท ีท่ไ ้ดรับสานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรุ ี เขต 1
มอบหมายภาคเรียนท่ี ……. ปีการศึกษา …………….. ชั้นประถมศกึ ษาปที .ี่ .......

ัทนกาหนด รวม 3. ความรบั ผิดชอบ
คะแนนประเ ิมน (เฉ ี่ลย)
ระ ัดบการประเ ิมนที่ ชื่อ – สกลุ

3 3 39

หมายเหตุ คะแนนการประเมิน (เฉล่ีย) ไมผ่ ่าน (0) ผา่ น (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ดีเย่ียม (2.50 - 3.00)
ลงชื่อ............................................................ครูประจาชนั้
(..........................................................)

ค่มู อื การใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาจงั หวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 123
หน้า 123

แบบประเมนิ คณุ ลักษณะนสิ ัย
เพ่อื การประกอบอาชีพและพฤตกิ รรมการทางานอาชีพ (Attitude)

โรงเรียนบา้ นท่าจาม
สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ภาคเรยี นท่ี ……. ปกี ารศกึ ษา …………….. ชน้ั ประถมศึกษาปที .ี่ .......

4. การใฝ่เรยี นรู้

ที่ ชอ่ื – สกลุ
4.1 ัต้งใจเรียน
4.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายาม
ในการเ ีรยน ู้ร
4.3 สนใจเ ้ขาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง
4.ๆ4 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากห ันงสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ แหล่ง
เรียน ้รู ั้ทงภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใ ้ชสื่อได้อย่างเหมาะสม
4.5 ับน ึทกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ
จาก ิ่สง ่ีทเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิ ีธการต่างๆ
และนาไปใ ้ชใน ีชวิตประจาวัน

รวม
คะแนนประเ ิมน (เฉ ี่ลย)

ระดับการประเ ิมน

33 3 3 3 3 18

หมายเหตุ คะแนนการประเมิน (เฉลี่ย) ไมผ่ า่ น (0) ผ่าน (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ดีเย่ยี ม (2.50 - 3.00)

ลงช่อื .....................................................ครูประจาชัน้
(....................................................)

ค่มู ือการใชห้ ลักสตู รการจดั การศกึ ษาเพ่ือการมงี านทาจงั หวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 124
หน้า 124

5.1 ีมความเ ีพยรพยายามในการทางานแบบประเมินคุณลักษณะนิสัย
ที่ได้รับมอบหมายเพ่อื การประกอบอาชพี และพฤตกิ รรมการทางานอาชีพ (Attitude)
5.2 ป ิฏบัติงานต่าง ๆ ด้วยความ ่มุงม่ัน
ตั้งใจเพื่อให้เกิดผลสาเร็จโรงเรยี นบา้ นท่าจาม
5.3 ีมความอดทนและไม่ท้อแ ้ทต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ุอปสรรค ในการทางานภาคเรียนท่ี ……. ปกี ารศึกษา …………….. ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี........

รวม 5. ความขยนั และอดทน
คะแนนประเ ิมน (เฉ ่ีลย)
ท่ี ช่ือ – สกลุ
ระ ัดบการประเ ิมน
3 3 39

หมายเหตุ คะแนนการประเมิน (เฉลย่ี ) ไม่ผ่าน (0) ผา่ น (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ดเี ย่ียม (2.50 - 3.00)
ลงชือ่ .....................................................ครูประจาชั้น
(....................................................)

คู่มือการใช้หลกั สูตรการจดั การศึกษาเพอื่ การมงี านทาจงั หวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 125
หน้า 125

6.1 ใ ้ชท ัรพยากรและส่ิงของ ่ตางๆ ของแบบประเมนิ คุณลกั ษณะนสิ ัย
ส่วนรวมอย่างประหยัดและให้เกิดเพ่อื การประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชพี (Attitude)
ประโยช ์น ูสงสุด
6.2 ใ ้ชอุปกรณ์การเรียนอ ่ยางประหยัดโรงเรียนบา้ นท่าจาม
และรู้คุณค่าสานักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
6.3 ใ ้ช ่จายอย่างประหยัดและรู้จักการภาคเรยี นท่ี ……. ปกี ารศึกษา …………….. ชั้นประถมศึกษาปีท.ี่ .......
เ ็กบออม
6.4 ู้รจักทาบัญชีรับ – จ่าย ของตนเอง6. การประหยัด
อยู่เสมอ
ที่ ช่ือ – สกลุ
รวม
คะแนนประเ ิมน (เฉ ี่ลย)3 3 3 3 12

ระ ัดบการประเ ิมนหมายเหตุ คะแนนการประเมนิ (เฉล่ยี ) ไม่ผ่าน (0) ผา่ น (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ดีเยีย่ ม (2.50 - 3.00)
ลงชื่อ.....................................................ครูประจาช้นั
(....................................................)

คูม่ ือการใชห้ ลกั สตู รการจัดการศึกษาเพอื่ การมงี านทาจงั หวดั ชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 126
หนา้ 126

แบบประเมินคณุ ลกั ษณะนสิ ัย
เพอ่ื การประกอบอาชพี และพฤตกิ รรมการทางานอาชีพ (Attitude)

โรงเรียนบ้านทา่ จาม
สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบรุ ี เขต 1
ภาคเรียนที่ ……. ปกี ารศกึ ษา …………….. ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี........

7. ความปลอดภยั

ท่ี ช่ือ – สกลุ
7.1 ปฏิ ับติงานต่างๆ ด้วยความรอบคอบ
ระ ัมดระวัง โดยไม่ประมาท
7.2 ป ิฏ ับติตนตามกฎ กติกา ระเบียบ
้ขอบัง ัคบในการปฏิบัติงาน และป ิฏบัติ
ตามกฎจราจร
7.3 ใ ้ชวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบั ิตงาน
่ตางๆ ไ ้ดอย่าง ูถกต้องและเหมาะสมเพื่อ
ความปลอด ัภย

รวม
คะแนนประเ ิมน (เฉ ี่ลย)

ระ ัดบการประเ ิมน

33 39

หมายเหตุ คะแนนการประเมนิ (เฉลีย่ ) ไมผ่ า่ น (0) ผ่าน (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ดเี ยี่ยม (2.50 - 3.00)

ลงชือ่ .....................................................ครปู ระจาชัน้
(....................................................)

คมู่ อื การใชห้ ลกั สูตรการจัดการศกึ ษาเพ่ือการมีงานทาจงั หวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 127
หน้า 127

8.1 รู้จักการเก็บรวบรวมข้อ ูมล ่ตางๆแบบประเมินคณุ ลักษณะนิสัย
นาไปใ ้ชในการตัดสินใจเพื่อการประกอบอาชพี และพฤติกรรมการทางานอาชพี (Attitude)
8.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์และเ ่ืชอมโยง
้ขอมูล เ ่ืพอให้เกิดการเรียนรู้และคิดโรงเรยี นบา้ นทา่ จาม
จินตนาการได้สานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
8.3 ิคด ิรเ ่ิรม สร้างสรรค์ผลงานหรือ ้ิชนงานภาคเรียนท่ี ……. ปีการศกึ ษา …………….. ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี........
ให ่มๆ ท่ีแตกต่างจากเ ิดมได้
8. ความคิดสร้างสรรค์
รวม
คะแนนประเ ิมน (เฉ ่ีลย)ท่ี ชอ่ื – สกลุ

ระ ัดบการประเ ิมน3 3 39

หมายเหตุ คะแนนการประเมนิ (เฉลี่ย) ไม่ผา่ น (0) ผ่าน (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ดเี ย่ียม (2.50 - 3.00)
ลงชอ่ื .....................................................ครปู ระจาชนั้
(....................................................)

ค่มู อื การใช้หลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพื่อการมีงานทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 128
หนา้ 128

9.1 สามารถปฏิบัติตนและป ิฏบัติงานแบบประเมินคุณลักษณะนสิ ัย
่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็น ีทมได้เพื่อการประกอบอาชีพและพฤตกิ รรมการทางานอาชพี (Attitude)
9.2 ยอมรับ ัฟงความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืนไ ้ดโรงเรียนบา้ นท่าจาม
9.3 รับผิดชอบ ่ตอผลการป ิฏบัติงานและสานักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบรุ ี เขต 1
ของการตัดสินใจร่วมกันภาคเรียนท่ี ……. ปีการศึกษา …………….. ช้ันประถมศึกษาปีที่........
9.4 ใ ้หความร่วมมือและ ่ชวยเหลือ ้ผูอื่นใน
การทางาน9. การทางานเปน็ ทมี
9.5 สามารถสื่อสาร ักบเพื่อนใน ั้ชนเรียน
และค ูรได้อ ่ยางเหมาะสมที่ ช่อื – สกลุ

รวม3 3 3 3 3 15
คะแนนประเ ิมน (เฉ ่ีลย)
หมายเหตุ คะแนนการประเมิน (เฉลี่ย) ไม่ผา่ น (0) ผา่ น (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ระ ัดบการประเ ิมนดเี ยีย่ ม (2.50 - 3.00)
ลงช่อื .....................................................ครูประจาชน้ั
(....................................................)

คู่มือการใช้หลกั สตู รการจดั การศึกษาเพือ่ การมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 129
หน้า 129

แบบประเมินคณุ ลักษณะนิสัย
เพอื่ การประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ (Attitude)

โรงเรียนบา้ นท่าจาม
สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบรุ ี เขต 1
ภาคเรยี นที่ ……. ปีการศึกษา …………….. ช้ันประถมศึกษาปที .ี่ .......

10. การมีจติ สาธารณะ

ที่ ชอ่ื – สกลุ
10.1 ่ชวย ่พอแม่ ผู้ปกครอง ครู ทางานด้วย
ความเต็มใจ
10.2 อาสาทางานให้ผู้อ่ืน ้ดวยกาลังกายกาลังใจ
และกาลังสติ ัปญญาโดยไ ่มหวัง ผลตอบแทน
10.3 แบ่ง ัปน ่สิงของ ทรัพย์สินและ ่ชวย
แก้ปัญหาใ ้ห ักบ ู้ผ ือ่น
10.4 ูดแล ัรกษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อม ้ดวยความเต็มใจ
10.5 เข้าร่วมกิจกรรม ีท่เป็นประโยช ์น ่ตอโรงเรียน
ุชมชนและสังคม
10.6 เข้าร่วม ิกจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วม
ส ้รางส่ิง ีท่ดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ ี่ท
เกิด ้ึขนด้วยความกระตือรือร้น

รวม
คะแนนประเมิน (เฉ ่ีลย)

ระ ัดบการประเมิน

33 3 33 3 18

หมายเหตุ คะแนนการประเมนิ (เฉลยี่ ) ไม่ผา่ น (0) ผา่ น (1.00 - 1.99) ดี (2.00 - 2.49)
ดีเยีย่ ม (2.50 - 3.00)

ลงชอ่ื .....................................................ครปู ระจาชัน้
(....................................................)

คู่มือการใชห้ ลักสตู รการจัดการศึกษาเพอื่ การมงี านทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 130
หน้า 130

2. การประเมินทกั ษะทจี่ าเป็นในการประกอบอาชีพ (Skill)

การประเมินทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ (Skill) เป็นการประเมินทักษะ
ของผู้เรยี นท่เี ก่ียวข้องกบั การประกอบอาชีพ ประกอบด้วย

2.1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) คือ ความสามารถ
ของผู้เรียนในการสบื คน้ ข้อมูลขา่ วสาร สารสนเทศ อนั เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการ
ทางานอาชีพ ความสามารถในการเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือนาเสนอข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือการทางานอาชีพ และความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการ
ทางานอาชีพ

2.2 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ คือ ความสามารถของผู้เรียนในการจดจา
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ความสามารถในการ ฟัง พูด สนทนา ถ่ายทอดความคิด ความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการ
ประกอบอาชพี

2.3 ทักษะวิชาช่างพ้ืนฐาน งานอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน คือ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในวิชาช่างพ้ืนฐานที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอาชีพที่อยู่ในท้องถิ่น ชุมชน บริบทของ
สถานศกึ ษาและอาชีพในจังหวดั ชลบุรี

แนวทางและวธิ ีการประเมนิ
การประเมินทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ ใช้แนวทางการวัดและการประเมิน

จากการปฏิบัติ (Performance Assessment) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาผู้เรียน การประเมินลักษณะน้ี
ผสู้ อนตอ้ งเตรยี มสงิ่ สาคัญ 2 ประการ ได้แก่

1. ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติเช่น การทาโครงการ/โครงงาน
การสารวจ การนาเสนอ การสร้างแบบจาลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต การทดลอง
วิทยาศาสตร์ การจัดนทิ รรศการ การแสดงละคร เป็นต้น

2. เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบัติ อาจจะ
ปรับเปลยี่ นไปตามลกั ษณะงานหรือประเภทกจิ กรรม ดงั นี้

2.1 ภาระงานหรือกิจกรรมที่เน้นข้ันตอนการปฏิบัติและผลงาน เช่น การทดลอง
วิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การ แสดงละคร แสดงการเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร
การประดิษฐ์ การสารวจ การนาเสนอ การจัดทาแบบจาลอง เป็นต้น ผู้สอนจะต้องสังเกตและ
ประเมนิ วิธีการทางานที่เปน็ ขน้ั ตอน และผลงานของผเู้ รยี น

2.2 ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการสร้างลักษณะนิสัย เช่น การรักษาความ
สะอาด การรักษาสาธารณะสมบัติ /สง่ิ แวดล้อม เป็นต้น จะประเมินดว้ ยวิธกี ารสังเกต จดบันทึก
เหตกุ ารณ์เกยี่ วกบั ผเู้ รยี น

คู่มอื การใชห้ ลกั สูตรการจัดการศึกษาเพอื่ การมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 131
หน้า 131

2.3 ภาระงานที่มีลักษณะเป็นโครงการ/โครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นข้ันตอน
การปฏบิ ัติและผลงานทีต่ ้องใช้เวลาในการดาเนนิ การ จงึ ควรมกี ารประเมนิ เป็นระยะๆ เชน่ ระยะ
ก่อนดาเนินโครงการ/โครงงาน โดยประเมิน ความพร้อมการเตรียมการและความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติงานระยะระหว่าง ดาเนินโคงการ / โครงงานจะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน
วิธีการและขั้นตอนท่ีกาหนดไว้ และการปรับปรุงระหว่างการปฏิบัติ สาหรับระยะส้ินสุด
การดาเนินโครงการ/โครงงาน โดยการประเมินผลงาน ผลกระทบและวิธีการนาเสน อผล
การดาเนินงานโครงการ/โครงงาน

2.4 ภาระงานที่เน้นผลผลิตมากกว่ากระบวนการขั้นตอนการทางาน เช่น
การจัดทาแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เป็นต้น อาจประเมิน
เฉพาะคุณภาพของผลงานก็ได้ ในการประเมินการปฏิบัติงาน ผู้สอนต้องสร้างเคร่ืองมือ เพ่ือใช้
ประกอบการประเมิน เช่น มาตรประมาณค่า แบบบันทึกพฤติกรรม แบบตรวจรายงาน
แบบบันทึกผลการปฏิบัติ เป็นต้น (Performance Assessment) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินงาน
หรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศว่าผู้เรียนเกิดการ
เรยี นร้มู ากนอ้ ยเพยี งใด

วธิ กี ารประเมนิ การปฏบิ ตั จิ ะเปน็ ไปตามลกั ษณะงาน ดงั น้ี
1. ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนทาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม จะประเมิน

วธิ กี ารทางานตามขั้นตอนและผลงานของผู้เรยี น
2. ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจาวันจะประเมินด้วย

วธิ ีการสังเกต จดบนั ทกึ เหตุการณเ์ ก่ียวกับผู้เรียน
3. การสาธิต ได้แก่ การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกาหนด เช่น การใช้

เคร่ืองมือปฏิบัติงาน การทางานอาชีพต่างๆ จะประเมินวิธีการและข้ันตอนในการสาธิตของ
ผู้เรียนด้วยวธิ กี ารสงั เกต

4. การทาโครงงาน โดยครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน ปฏิบัติโครงงานอาชีพ วิธีการ
ประเมนิ ผลโครงงาน ใช้การประเมนิ 3 ระยะ คอื

4.1 ระยะก่อนทาโครงงาน โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรียมการและความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน

4.2 ระยะทาโครงงาน โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและข้ันตอน
กาหนดไว้ และการปรบั ปรงุ งานระหว่างปฏิบัติงาน

4.3 ระยะสิ้นสุดการทาโครงงาน โดยประเมินผลงานและวิธีการนาเสนอผลการ
ดาเนนิ โครงงาน

การกาหนดให้ผเู้ รยี นทาโครงงาน สามารถทาได้ 3 แบบ คอื
(1) โครงงานรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ
ความถนดั และความสนใจ

คมู่ อื การใชห้ ลักสตู รการจัดการศกึ ษาเพื่อการมีงานทาจังหวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 132
หน้า 132

(2) โครงงานกลุ่ม เป็นการทาโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่างกันหลายด้านช่วยกันทา การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมิน
กระบวนการกลุ่ม

(3) โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม เป็นโครงงานท่ีผู้เรียนทาร่วมกัน
แต่เมื่อเสรจ็ งานแล้วใหแ้ ตล่ ะคนรายงานผลด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการชว่ ยเหลือจากสมาชิก
ในกลมุ่

ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้น ผู้สอนจาเป็นต้องสร้างเคร่ืองมือเพ่ือ
ใช้ประกอบการประเมนิ การปฏิบัติ เชน่

- แบบวัดภาคปฏิบตั ิ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบตรวจสอบรายการ
- ฯลฯ

คู่มือการใช้หลกั สตู รการจัดการศกึ ษาเพื่อการมงี านทาจังหวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 133
หนา้ 133

ตัวอย่างแบบประเมินทักษะทจี่ าเป็นในการในการประกอบอาชีพ (Skill)

คาช้ีแจง : ให้ครผู สู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรยี น
แลว้ ขีด ลงในชอ่ งว่างทีต่ รงกบั ระดบั คะแนน

ทักษะทจ่ี าเปน็ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
ในการประกอบอาชพี 32 1
1.1 มีความรู้เร่ืองข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบ
1. ทกั ษะการใชเ้ ทคโนโลยี และกฎหมายเบ้ืองต้นเก่ยี วกบั เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ในการทางานอาชีพ
(ICT)
1.2 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการ
เท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ใ น ก า ร สื บ ค้ น
ขอ้ มูลการเรียนรู้

1.3 สามารถใช้ ICTเพ่ือการค้นคว้า รวบรวม
และประมวลผล เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหมไ่ ด้

1.4 ระบุระบบเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพแต่ละ
ประเภทได้

1.5 มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการเลือก
ใช้ เท ค โ น โ ล ยี ใ น ท า ง ท่ี ไ ม่ เป็ น ภั ย แ ก่
ส่ิงแวดลอ้ ม

1.6 มีทักษะที่จาเป็นในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พฒั นาอาชพี

1.7 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผลงานของ
ผู้อนื่ มาสร้างประโยชน์ ให้ตนเอง

1.8 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง
ชิ้นงานและนาเสนอข้อมูล อย่างมี
จิตสานึกและรับผดิ ชอบ

1.9 เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่าง
สร้างสรรคต์ อ่ ชีวติ สังคม

1.10 มที ักษะและรู้ถึงวธิ ีการ ขนั้ ตอนการดแู ล
รั ก ษ าอุ ป ก ร ณ์ เท ค โน โล ยี ส าร ส น เท ศ ท่ี
ถกู ต้อง

คูม่ ือการใชห้ ลักสตู รการจัดการศกึ ษาเพือ่ การมงี านทาจงั หวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 134
หน้า 134

ทกั ษะทีจ่ าเปน็ ในการในการ รายการประเมิน ระดับคะแนน
ประกอบอาชีพ 32 1
2.1 รู้ความหมายคาศัพท์ และสามารถตอบ
2. ทกั ษะการสือ่ สาร คาถามภาษาอังกฤษหลังจากท่ีฟังได้
ภาษาอังกฤษ
2.2 แสดงทา่ ทางและพูดด้วยนา้ เสยี ง
3. ทักษะวิชาช่างพ้ืนฐานและ เหมาะสมทาใหส้ ่ือสารภาษาองั กฤษได้
งานอาชพี
2.3 ระบชุ อ่ื อาชพี และคาศัพทเ์ กยี่ วกับอาชพี
ท่ีชอบ พรอ้ มท้ังบอกเหตุผลเปน็
ภาษาอังกฤษได้

2.4 สนทนาตามสถานการณ์ท่ีเกดิ ข้ึนในการ
ประกอบอาชีพทีช่ อบได้

2.5 อธิบายภาระงานและความสาคัญของ
อาชพี ตา่ งๆ เปน็ ภาษาองั กฤษได้

2.6 อ ภิ ป ร า ย ถึ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
คุณลักษณะท่ีจาเป็น สาหรับอาชีพ
ต่างๆ ได้

2.7 สืบค้นความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจและ
นาเสนอภายในชั้นเรียน

2.8 เขียนเรียงความเก่ียวกับอาชีพที่ชอบเป็น
ภาษาอังกฤษได้

3.1 อธบิ ายความหมายและความสาคัญของ
อาชพี ได้

3.2 มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ประกอบอาชพี ทีส่ นใจ

3.3 มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับอาชพี ตา่ งๆ
3.4 มีทกั ษะการจดั การและทักษะการทางาน

รว่ มกัน
3.5 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ี

สอดคล้องกับความรคู้ วามถนัดและความ
สนใจของตนเอง
3.6 ระบุความแตกตา่ งของอาชีพได้

3.7 มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการ
ทางานร่วมกัน

คมู่ ือการใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพือ่ การมงี านทาจงั หวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 135
หน้า 135

ทกั ษะท่ีจาเป็นในการในการ รายการประเมิน ระดับคะแนน
ประกอบอาชีพ 32 1
3.8 มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ มคี ุณธรรม
3. ทกั ษะวิชาชา่ งพ้ืนฐานและ และลกั ษณะนสิ ยั ในการทางานทดี่ ี
งานอาชพี (ต่อ) มีจิตสานึก

3.9 มีลักษณะนิสัยการทางานที่ขยัน อดทน
รบั ผดิ ชอบ ซ่ือสัตย์ มมี ารยาท

3.10 ทางานอย่างเป็นระบบและมีความคิด
สรา้ งสรรค์

ลงช่ือ............................................ผ้ปู ระเมิน
............./............./...............

เกณฑก์ ารให้คะแนน ให้ 3 คะแนน
- พฤตกิ รรมทป่ี ฏบิ ัตชิ ัดเจนและสม่าเสมอ ให้ 2 คะแนน
- พฤติกรรมทป่ี ฏบิ ตั ชิ ดั เจนและบอ่ ยครง้ั ให้ 1 คะแนน
- พฤติกรรมท่ปี ฏิบัติบางครง้ั

คมู่ อื การใชห้ ลกั สูตรการจัดการศกึ ษาเพอ่ื การมงี านทาจงั หวดั ชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 136
หนา้ 136

แบบสรุปผลประเมนิ ทกั ษะท่ีจาเป็นในการในการประกอบอาชีพ (Skill) (ก่อนการดาเนนิ การ)
โรงเรยี นวดั หนองบอนแดง สานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบรุ ี เขต 1
ภาคเรียนที่ ........ ปกี ารศกึ ษา............... ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่............

ที่ ชื่อ - สกลุ 1. ทักษะการใช้เทคโนโล ียสารสนเทศ
และการ ื่สอสาร (ICT)
2. ทักษะการ ื่สอสารภาษา ัองกฤษ
3. ทักษะ ิวชาช่าง ้ืพนฐานและงาน
อาชีพ

รวม
คะแนนประเมิน (เฉ ี่ลย)

ระ ัดบการประเมิน

3 33

หมายเหตุ คะแนนการประเมนิ (เฉล่ยี ) ไมผ่ ่าน (0) ผา่ น (1.00-1.99) ดี (2.00-2.49) ดเี ย่ยี ม
(2.50-3.00)

ลงชื่อ.....................................................ครูประจาชนั้
(..............................................)

คมู่ อื การใชห้ ลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพือ่ การมีงานทาจงั หวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 137
หน้า 137

แบบสรุปผลประเมินทักษะที่จาเป็นในการในการประกอบอาชพี (Skill) (หลังการดาเนนิ การ)
โรงเรียนวดั หนองบอนแดง สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบรุ ี เขต 1
ภาคเรยี นท่ี ........ ปีการศึกษา............... ชัน้ ประถมศึกษาปที ่.ี ...........

ที่ ชื่อ - สกลุ 1. ทักษะการใช้เทคโนโล ียสารสนเทศ
และการ ื่สอสาร (ICT)
2. ทักษะการ ื่สอสารภาษา ัองกฤษ
3. ทักษะ ิวชาช่าง ้ืพนฐานและงาน
อาชีพ

รวม
คะแนนประเมิน (เฉ ี่ลย)

ระ ัดบการประเมิน

3 33

หมายเหตุ คะแนนการประเมิน (เฉล่ยี ) ไม่ผา่ น (0) ผ่าน (1.00-1.99) ดี (2.00-2.49) ดี
เยี่ยม (2.50-3.00)

ลงช่ือ.....................................................ครปู ระจาชนั้
(..............................................)

คมู่ ือการใชห้ ลกั สูตรการจัดการศกึ ษาเพ่ือการมีงานทาจงั หวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 138
หนา้ 138

ตัวอยา่ ง แบบประเมนิ สมรรถนะวชิ าชพี ในการปฏบิ ตั ิงาน
โรงเรยี น .........................................................
ภาคเรยี นที่ ....... ปกี ารศึกษา ......................

ชือ่ .................................................................................. ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ ................

คาช้แี จง : ครูผสู้ อนสังเกตพฤตกิ รรมของนักเรยี น ในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรยี น แลว้ ขีด 
ลงในช่องระดบั คะแนน

ท่ี รายการประเมนิ ระดับคะแนน
32 1
สมรรถนะท่ี 1 ความสามารถในการสอื่ สารเพื่อการทางานอาชีพ

1 พดู แสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ และทัศนะของตนเองจากเรือ่ งที่อ่านฟัง
หรือดูได้

2 ระบุแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ทางานอาชพี ได้

3 พดู เสริมแรงเชงิ บวกเพ่ือใหเ้ กิดแรงจงู ใจในการทางานร่วมกัน
4 ใช้คอมพิวเตอร์ในการนาเสนองานข้อมลู
5 จัดทาข้อมลู แบบไม่เป็นความเรยี ง เชน่ แผนทคี่ วามคดิ กราฟ ตาราง

เพ่ือนาเสนอข้อมลู ได้
สมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคดิ ท่สี ามารถนาไปสู่การทางานอาชีพ
6 จาแนกข้อมลู จดั หมวดหมู่และจัดลาดับความสาคัญของข้อมูล
7 จัดทาส่งิ ใหมๆ่ จากวสั ดอุ ปุ กรณ์ทอี่ ย่รู อบตัวได้อย่างเหมาะสม
8 ตัดสินใจเลือกศกึ ษาเรียนรู้ องคค์ วามรู้ในการประกอบอาชีพท่ตี นเอง

สนใจได้
9 ระบรุ ายละเอยี ด องคป์ ระกอบและขัน้ ตอนในการปฏิบัตงิ านได้
10 เขยี นผงั ความคิดเก่ยี วกับการทางานอาชีพได้
สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแกป้ ญั หาในการทางานอาชพี
11 สามารถวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตขุ องปัญหาได้
12 สามารถระบปุ ระเดน็ ปญั หาทเ่ี กดิ ขนึ้ ในการปฏบิ ตั งิ านได้
13 ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูอ้ ่ืนได้เปน็ อย่างดี
14 สามารถวางแผนทเี่ กดิ ขึ้นจากการปฏิบตั ิงานได้

15 เลอื กปฏบิ ัตงิ านท่เี หมาะสมกับความสามารถของตนเองได้

คู่มือการใชห้ ลักสตู รการจัดการศกึ ษาเพ่อื การมีงานทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 139
หนา้ 139

ท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน
32 1
สมรรถนะท่ี 4 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชีวิตการทางานอาชพี
16 ระบุข้ันตอนการสร้างชิ้นงาน/สง่ิ ของ/เคร่อื งใช้ในชีวติ ประจาวนั ได้
17 เปรียบเทยี บกระบวนการทางานของตนเองกบั เพอ่ื นหรือหน่วยงานเพือ่ ระบุ

ข้อดี จุดเด่น และข้อควรพฒั นาในแตล่ ะขนั้ ตอนของการทางานได้
18 มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยวธิ ีการทีท่ ันสมยั เหมาะสม
19 เชอื่ มโยงความรู้เดิมที่มีอยู่กับข้อมูลความรู้ใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้
20 มีทักษะในการทางานร่วมกบั ผู้อ่นื ในทางสรา้ งสรรค์
สมรรถนะท่ี 5 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีเพ่อื การทางานอาชีพ
21 มคี วามรู้ และทกั ษะพน้ื ฐานในการใชเ้ ทคโนโลยใี นการทางานอาชพี
22 ระบเุ ทคโนโลยแี ละวสั ดอุ ปุ กรณ์ท่เี หมาะสมกับการปฏบิ ตั ิงานอาชีพแตล่ ะ

ประเภทได้
23 สามารถใช้เทคโนโลยีและวสั ดุอุปกรณ์ในการทางานอาชีพได้เหมาะสม
24 ไม่คดั ลอกผลงานของผู้อ่ืนนามาสรา้ งประโยชน์ใหต้ นเอง
25 มีวนิ ยั ในการใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ในการปฏบิ ัตงิ าน

รวม
คะแนนเฉล่ีย
ระดับการประเมิน

ลงชอ่ื ................................................ ผู้ประเมนิ
(.............................................)

.................../.................../....................

เกณฑก์ ารให้คะแนน ให้ 3 คะแนน
- พฤตกิ รรมที่ปฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ ให้ 2 คะแนน
- พฤตกิ รรมที่ปฏบิ ตั ิชดั เจนและบอ่ ยครั้ง ให้ 1 คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิบางคร้ัง

ค่มู ือการใช้หลกั สูตรการจดั การศกึ ษาเพ่ือการมงี านทาจงั หวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 140
หนา้ 140

3. การประเมินความรทู้ ีเ่ ก่ยี วขอ้ งกับการประกอบอาชพี (Knowledge)

การประเมินความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เป็นการประเมินความรู้ของ
ผู้เรียนทเี่ กีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพ ประกอบดว้ ย

3.1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานอาชีพ ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการ
เรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ เช่น อาชีพต่างๆ มาตรฐานวิชาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร
หลกั การปฏบิ ตั ิตนในงานอาชีพและหลกั การบริหารงานคณุ ภาพ

3.2 ความร้ตู ามสาขาอาชีพในจงั หวดั ชลบุรี ไดแ้ ก่ 1) อตุ สาหกรรมทัว่ ไป 2) การเกษตร
3) การประมง 4) ธรุ กจิ และการบรกิ าร 5) การโรงแรมและการทอ่ งเทยี่ ว และ 6) ปศสุ ตั ว์ เป็นต้น

3.3 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการทางานอาชีพ เช่น
กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญตั ิคุ้มครองแรงงาน ประกนั สังคม แรงงานสัมพันธ์

3.4 ความรู้ที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
มลพิษ โรครา้ ยแรง และอุบตั ิภยั ท่ีเกดิ จากการทางานและการควบคุมป้องกัน การจัดการอาชวี อนามัย
และความปลอดภัยเบื้องต้น เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เคร่ืองป้องกันอันตราย
การปฐมพยาบาลเบ้อื งต้น

3.5 ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน
อาชีพ ท่ีมีคุณภาพ ความรู้เร่ืองการวางแผนการทางาน กระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ ความรู้
เรื่องผลกระทบตอ่ ส่งิ แวดล้อมในการประกอบอาชีพ

แนวทางและวิธีการประเมิน
การประเมินความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้าน
พุทธิพิสัย ซ่ึงประเมินความรู้ความสามารถเก่ียวกับกระบวนการทางปัญญาของผู้เรียน นิยมใช้
จุดมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสยั ของบลูม (Benjamin S. Bloom) ถือได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายทางการศกึ ษาท่ีมี
ความสาคัญ ท่ีมีการนามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกระดับของระบบการศึกษาในโรงเรียน
และในทุกสาขาวิชา เครื่องมือในการประเมินส่วนใหญ่จึงเป็นแบบทดสอบที่มีความหลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองจดุ ประสงค์ดังกลา่ ว
ลาดับข้ันของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยขอ ง
บลมู (ท่ีปรบั ปรงุ ใหม่) มลี าดับขั้น 6 ขั้น ซึง่ สามารถอธบิ ายได้ดงั นี้
1. จา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้
บอกได้ ระบุ บอกช่อื ได้ ตวั อยา่ งเช่น นกั เรยี นสามารถบอกความหมายของทฤษฎไี ด้
2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอย่าง
สรุป อา้ งองิ ตวั อย่างเชน่ นกั เรยี นสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎไี ด้
3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนาไปใช้ ประยุกต์ใช้ แก้ไข
ปัญหา ตัวอยา่ งเชน่ นกั เรียนสามารถใชค้ วามร้ใู นการแกไ้ ขปญั หาได้
4. วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลักษณะ
การจัดการ ตวั อยา่ งเชน่ นกั เรยี นสามารถบอกความแตกต่างระหวา่ ง 2 ทฤษฎไี ด้

คู่มอื การใช้หลกั สูตรการจดั การศกึ ษาเพือ่ การมงี านทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 141
หนา้ 141

5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ ตัดสิน
ตวั อยา่ งเชน่ นกั เรยี นสามารถตัดสินคณุ คา่ ของทฤษฎีได้

6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) วางแผน
ผลิต ตัวอย่างเช่น นักเรยี นสามารถนาเสนอทฤษฎใี หม่ทแี่ ตกตา่ งไปจากทฤษฎีเดิมได้

วิธกี ารประเมิน
1. แบบทดสอบแบบถูก-ผิด (True-false test) เป็นแบบทดสอบท่ีกาหนดข้อความให้
นักเรียนพิจารณาว่าถูก หรือ ผิด จริง หรือ เท็จ ใช่ หรือ ไม่ใช่ อาจให้เขียนเคร่ืองหมาย / หรือ X
หรืออาจให้ตอบ โดยใช้อักษรย่อ ถ - ผ หรือ T - F ก็ได้ มีข้อดี คือ สร้างง่ายและรวดเร็ว เขียนคาถาม
ได้คลอบคลุมเนื้อหา ใช้วัดความจาได้ดี ตรวจง่ายและรวดเร็ว มีความเป็นปรนัยในการตรวจ แต่มี
ข้อเสีย คือ วัดพฤติกรรมพุทธิพิสัยข้ันนสูงไม่ได้ เดาถูกได้มากกว่าข้อสอบแบบอ่ืนๆ ไม่สามารถใช้
วินจิ ฉยั ขอ้ บกพร่องทางการเรียนได้
2. แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นแบบทดสอบท่ีประกอบด้วย 2
คอลัมน์ในแตล่ ะคอลัมน์จะประกอบดว้ ยคา ข้อความ ประโยคหรือวลีทีม่ คี วามสัมพันธก์ ัน วิธีการตอบ
จะให้ผู้สอบจับคู่ระหว่าง 2 คอลัมน์ให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง มีข้อดี คือ ใช้วัดความจาเก่ียวกับ
ขอ้ เท็จจริงระหว่างสง่ิ ท่ีมคี วามสมั พันธ์กันไดด้ ี สร้างง่าย ตรวจง่ายและรวดเร็ว เดาคาตอบไดน้ ้อยกว่า
ข้อสอบแบบถูกผิด การให้คะแนนเป็นปรนัย ส่วนข้อเสีย คือ วัดพฤติกรรมสูงกว่าความจาได้ยาก
นักเรียนอาจเดาข้อหลังได้เนื่องจากเหลือตัวเลือกให้เลือกน้อยลง ถ้าคาชี้แจงไม่ชัดเจนอาจทาให้
นกั เรยี นไมเ่ ขา้ ใจวิธีการตอบ
3. แบบทดสอบแบบเติมคา (Completion test) เป็นแบบทดสอบท่ีมีลักษณะเป็น
โจทย์ขอ้ ความที่ถามให้นักเรียนเขียนคาตอบตอบโดยใช้คาหรือประโยคส้ันๆ เติมลงในช่องวา่ ง มีข้อดี
คือ สร้างง่ายและรวดเร็ว เขียนคาถามให้คลอบคลุมเน้อื หาได้ ใช้วัดความจาไดด้ ี เดาคาตอบได้ถกู ยาก
กว่าขอ้ สอบปรนัยอื่นๆ แต่มขี ้อเสีย คอื วัดพฤติกรรมสูงกวา่ ความจาไมไ่ ด้ ตรวจยาก
4. แบบสอบแบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choices test) เปน็ แบบทดสอบที่ประกอบด้วย
2 ส่วน คอื ส่วนคาถามและสว่ นของตัวเลือก ซง่ึ ประกอบด้วยตวั เลือกถูก กับตัวลวง ปกตจิ ะมปี ระมาณ
3 – 5 ตัวเลือก มีข้อดี คือ วัดพฤติกรรมพุทธิพิสัยได้ครบท้ัง 6 ข้ัน ตรวจง่าย เขียนข้อสอบได้คลุม
เนื้อหา แต่มีข้อเสีย คือ สร้างยากโดยเฉพาะคาถามที่วัดพฤติกรรมขั้นสูง ใช้เวลาในการเขียนข้อสอบ
นาน วดั การแสดงวธิ ีทา ทักษะการเขยี น การวพิ ากษ์วจิ ารณ์ การอภปิ รายแสดงความคิดเห็นไมไ่ ด้
5. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Essay Test) เป็นแบบทดสอบท่ีให้นักเรียนเขียน
บรรยายคาตอบลงในกระดาษคาตอบ มีข้อดี คือ เดาไม่ได้ วัดการแสดงวิธีทา ทักษะการเขียน
การวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การแสดงเหตุผล การวิพากษ์วิจารณ์ ได้ดี
แตข่ อ้ เสีย คือ ตรวจยากมาก ใช้เวลาในการตรวจนาน ไมส่ ามารถออกขอ้ สอบหลายขอ้ ได้

คู่มอื การใชห้ ลกั สตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาจงั หวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 142
หนา้ 142


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ร่วมเล่มครั้งที่ 1
Next Book
pac_win19newsletter_pg1