The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือหลักสูตรการมีงานทำประถมศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thidarat, 2019-10-15 10:41:19

คู่มือหลักสูตรการมีงานทำประถมศึกษา

คู่มือหลักสูตรการมีงานทำประถมศึกษา

ประกาศจงั หวดั ชลบรุ ี
เร่อื ง หลกั สตู รการจดั การศึกษาเพ่ือการมีงานทาจังหวดั ชลบุรี พุทธศักราช ๒๕๕๘

(ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
……………………

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการดาเนนิ งานโดยยึดกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพฒั นา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึด
ยุทธศาสตรช์ าติเปน็ จุดเน้นด้านการศึกษาเพ่อื ที่จะดาเนินการ ๖ ด้าน คือ ๑) ความมัน่ คง ๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั ๒) การลงทุนในทรัพยากรมนษุ ย์ ๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
การลดความเหล่ือมลาทางสังคม ๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนนโยบาย “บัณฑิตพันธุ์ใหม่”
อันเป็นแนวทางการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตพัฒนา
กาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลัง
ประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาแบบทวิภาคีนันสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ท่ีได้กาหนดวิสัยทัศนไ์ ว้วา่ “ฐานเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมสะอาด แหล่งทอ่ งเทีย่ ว
นานาชาติ แหลง่ ผลติ สนิ ค้าเกษตรปลอดภัย ประตสู ูเ่ ศรษฐกิจโลก สังคมแหง่ การเรยี นรูแ้ ละมีภมู คิ มุ้ กัน
ทรพั ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเปน็ ฐานการพฒั นาท่มี ีคุณภาพและย่ังยืน”

เพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชลบุรี
จึงต้องมีการบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี อันจะช่วยให้การจัดการศึกษานามาสู่การพัฒนา
ตามความต้องการกาลังคนในบริบทท้องถิ่นที่แท้จริง และมีการบริหารจัดการร่วมกันทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาให้แก่ประชากรในจังหวัดชลบุรี เพ่ือสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
คณุ สมบตั ิท่ีเหมาะสมกบั บริบทของจงั หวัดท่มี อี ตั ราการเตบิ โตด้านอุตสาหกรรมและธรุ กิจอย่างรวดเร็ว
ตามแผนพัฒนาเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (EEC) ภายใตแ้ ผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐

คณะทางานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทาจังหวัดชลบุรี
จงึ ได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทาของจังหวดั ชลบุรี (Work-
Based Education Management) และเพ่ิมเติมหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาขึน เพ่ือพัฒนา
การจัดการเรียน การสอนสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา
ในรูปแบบการบูรณาการสอดแทรกหลักการ แนวคิด คุณลักษณะ และทักษะฝีมือแรงงานในมิติ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลักสูตรของสถานศึกษาให้เกิดขึนกับผู้เรียน โดยความร่วมมือของ
ผเู้ กี่ยวขอ้ งทุกภาคสว่ นในจังหวดั ชลบุรีเพือ่ ขบั เคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา โดยใชพ้ ืนทเ่ี ปน็ ฐานในการ
ทางานอย่างเป็นรูปธรรม และเปน็ ยุทธศาสตร์สาคัญในการสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าของ
จังหวัดชลบุรี ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ ละลดความเหล่ือมลาทางสังคม ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ ที่มงุ่ สรา้ งและพฒั นาให้

/ประชากร...

คู่มือการใช้หลักสตู รการจดั การศึกษาเพือ่ การมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา ก
หน้า ก

ประชากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม ท่ีจะดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความสุข จังหวัดชลบุรีจึงประกาศใช้หลักสูตรการจัด
การศึกษาเพ่ือการมงี านทาของจังหวดั ชลบุรี พุทธศกั ราช ๒๕๕๘ (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑) (Work-
Based Education Management) เพื่อใช้เป็นกลไกสาคัญให้สถานศึกษาบูรณาการและประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาต่อไป

ประกาศ ณ วนั ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)
ผ้วู า่ ราชการจงั หวดั ชลบรุ ี

คมู่ ือการใชห้ ลกั สตู รการจัดการศกึ ษาเพือ่ การมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา ข
หน้า ข

คานา

คูม่ อื การใช้หลักสูตรการจดั การศึกษาเพื่อการมีงานทา ระดับประถมศกึ ษา จดั ทาขนึ้ ตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาของจังหวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา สาหรบั สถานศึกษา
ท้ังภาครฐั และเอกชนท่ีมีการจัดการศึกษาระดับประถมศกึ ษาในจังหวัดชลบุรี ใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบการจัดรปู แบบของหลกั สตู รการจดั การศึกษาเพ่ือการมงี านทาทีส่ อดคล้องกบั บริบทของ
สถานศกึ ษา รายละเอียดของคมู่ ือการใชห้ ลักสตู รนี้ นาเสนอเป็น 4 สว่ น ไดแ้ ก่

ส่วนที่ 1 ความรู้และแนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับหลกั สูตร
สว่ นท่ี 2 กรอบโครงสร้างการพฒั นาผูเ้ รยี นตามหลกั สตู ร
ส่วนท่ี 3 แนวทางการนาหลักสตู รไปใชใ้ นสถานศึกษา
ส่วนท่ี 4 แนวทางการวัดและประเมนิ ผล
สานกั งานศึกษาธกิ ารจังหวดั ชลบรุ ี หวงั เป็นอยา่ งยิ่งว่าสถานศึกษาและหนว่ ยงานทเ่ี ก่ยี วข้อง
จะได้ประโยชน์จากเอกสารคู่มือการใช้หลักสตู ร ระดับประถมศึกษาเลม่ น้ี ใหเ้ ป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาผเู้ รยี นตามหลักสตู รให้มกี ารพฒั นาสมรรถนะวชิ าชีพของผ้เู รยี น มคี ณุ ลกั ษณะนสิ ัยเพื่อการ
ประกอบอาชีพและพฤตกิ รรมการทางานอาชพี (Attitude) มีทกั ษะที่จาเปน็ ในการประกอบอาชีพ
(Skill) มคี วามรู้ทีเ่ กย่ี วข้องกับการประกอบอาชพี (Knowledge) รวมถึงมคี วามรู้ที่เกย่ี วขอ้ งกบั
ทกั ษะแหง่ ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่พร้อมและเหมาะสมกบั การดาเนนิ ชีวิตในบริบท
ของจงั หวัดชลบรุ ี ท่มี ีการขยายตวั ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) และเปน็ จงั หวัดท่ีมอี ตุ สาหกรรมเปน็ ฐาน (Industry-Based Society) ให้เปน็ ไปอยา่ งมี
ประสิทธภิ าพและคุณภาพตอ่ ไป
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารคู่มือการใช้หลักสูตรการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทาของจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อ
ขบั เคล่ือนการใช้หลักสูตรให้เกดิ ประโยชน์สูงสุดในการพฒั นาผูเ้ รียนให้เกดิ สมั ฤทธผิ์ ลต่อไป

(นายธานินทร์ ชลจิตต์)
ศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั ชลบุรี

คมู่ ือการใช้หลกั สตู รการจัดการศึกษาเพ่อื การมงี านทาจังหวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา ค
หนา้ คคาชีแ้ จง

แนวทางการจดั การศึกษาเพื่อการมีงานทาของจังหวดั ชลบุรี
ระดับประถมศกึ ษา

เอกสารหลกั สตู รและแนวทางการจัดการศกึ ษาเพื่อการมีงานทาของจังหวัดชลบรุ ี (Work -
Based Education Management) ระดับประถมศึกษาฉบับนี้ เป็นแนวทางให้สถานศึกษานาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชลบุรี ซึ่งหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย
เป้าหมายการพัฒนาผเู้ รียน 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ
(Attitude) 10 ประการ ประกอบด้วย (1) ความซ่ือสัตย์ (2) ความมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
(3) ความรับผิดชอบ (4) การใฝ่เรียนรู้ (5) ความขยันและอดทน (6) การประหยัด (7) ความปลอดภัย
(8) ความคิดสรา้ งสรรค์ (9) การทางานเปน็ ทมี และ (10) การมจี ติ สาธารณะ

2. ด้านทักษะท่ีจาเป็นในการประกอบอาชีพ (Skill) 3 ประการ ประกอบด้วย (1) ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
งานอาชพี และ (3) ทักษะวิชาชา่ งพ้นื ฐานและงานอาชพี

3. ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (Knowledge) 3 ประการ ประกอบด้วย
(1) ความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานทา (2) ความรู้ตามสาขาอาชีพในจังหวัดชลบุรีและ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ (3) ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชพี ในการปฏบิ ตั ิงาน

สาหรับโครงสร้างสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทาของจังหวัด
ชลบุรี ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 เร่ือง ซ่ึงสถานศึกษาต้องจัดการเรียน
การสอนไม่นอ้ ยกว่าเวลาทกี่ าหนด อาจเพิม่ เติมหรือยดื หย่นุ ไดต้ ามความเหมาะสม ดังน้ี

1. คณุ ลักษณะนิสัยเพอื่ การประกอบอาชพี และพฤติกรรมการทางานอาชพี
1.1 คุณลกั ษณะที่พึงประสงค์ของพลเมืองไทยและพลโลกและคา่ นิยมหลัก 12 ประการ
1.2 คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.3 นิสยั อุตสาหกรรมและพฤติกรรมการทางานอาชีพ

2. งานอาชีพในจงั หวัดชลบุรีและทกั ษะการทางานอาชพี
2.1 งานอาชพี ในจังหวดั ชลบุรี
2.2 สมรรถนะผเู้ รยี นตามหลักสูตรสถานศกึ ษา
2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.4 ทกั ษะการใช้ภาษาองั กฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ

3. ความรทู้ ่ีใชใ้ นการประกอบอาชีพ
3.1 ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กย่ี วขอ้ งกบั การทางานอาชพี
3.2 กฎหมายแรงงาน การประกันตนและความปลอดภัยในงานอาชพี
3.3 พลังงาน สภาพแวดลอ้ ม และสขุ ภาพอนามยั
3.4 การเป็นผู้ประกอบการ
3.5 ความรตู้ ามสมรรถนะวชิ าชีพ

ค่มู อื การใชห้ ลักสตู รการจดั การศึกษาเพ่ือการมงี านทาจังหวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา ง
หนา้ ง

4. โครงงานอาชพี
4.1 การคิดและเลอื กหัวข้อโครงงาน
4.2 ศกึ ษาเอกสารทเี่ กี่ยวข้อง
4.3 การเขียนเคา้ โครงของโครงงาน
4.4 การนาเสนอโครงงาน

5. ศกึ ษาดงู าน
5.1 ศกึ ษาดูงานแหลง่ เรยี นรู้ สถานประกอบการอุตสาหกรรม
5.2 ฝกึ งานหรือฝึกประสบการณง์ านอาชีพ

เวลาเรยี น
การจดั การศกึ ษาในระดบั ประถมศึกษา จานวนไมน่ อ้ ยกวา่ 40 ชวั่ โมง มีเวลาเรียนดังนี้
- ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 24 ชว่ั โมง
- ภาคปฏิบตั ิ ไม่น้อยกว่า 16 ชว่ั โมง
อนง่ึ ในการบูรณาการหลกั สูตรการจัดการศึกษาเพ่อื การมงี านทาของจงั หวดั ชลบุรี (Work-

Based Education Management) ระดับประถมศึกษาน้ี สถานศึกษาสามารถบูรณาการร่วมกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้หลาย
รปู แบบดังน้ี

- รปู แบบท่ี 1 บรู ณาการในหลกั สูตรสถานศกึ ษาและสาระทอ้ งถ่นิ
- รูปแบบที่ 2 บรู ณาการในกิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น
- รูปแบบท่ี 3 กาหนดเป็นรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้นของสถานศึกษาทั้งน้ีข้ึนอยู่กับข้อตกลง บริบท สภาพแวดล้อม ความต้องการ ความเหมาะสม
ของสถานศึกษาแตล่ ะแหง่

ค่มู อื การใช้หลกั สูตรการจดั การศึกษาเพ่ือการมีงานทาจงั หวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา จ
หน้า จ

สารบญั

เรื่อง หน้า

ประกาศจงั หวัดชลบุรี ก

คานา ค

คาชแี้ จง ง

สารบัญ ฉ

สารบนั แผนภาพ ช

สว่ นที่ 1 ความรแู้ ละแนวคิดท่ัวไปเก่ยี วกบั หลักสตู ร 1

- ความเป็นมา 1

- หลกั การของหลักสตู ร 2

- จดุ มุ่งหมายของหลักสตู ร 2

- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับประถมศกึ ษา 2

- สาระการเรยี นรู้ 3

- คณุ ลกั ษณะนสิ ยั เพ่อื การประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ (Attitude) 4

- ประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะได้รับ 4

- โครงสร้างสาระการเรยี นรูต้ ามหลกั สตู ร 4

- การจัดกระบวนการเรยี นรู้ 5

- เอกสารหลกั ฐานการศึกษา 5

- เป้าหมายการพัฒนาผเู้ รียน

ส่วนท่ี 2 กรอบโครงสร้างการพฒั นาผ้เู รยี นตามหลักสูตร 6

- การพฒั นาสมรรถนะวชิ าชีพของผู้เรยี น 6

- ด้านคุณลกั ษณะนิสัยเพือ่ การประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ (Attitude) 14

- ดา้ นทกั ษะที่จาเปน็ ในการประกอบอาชีพ (Skill) 24

- ด้านความรทู้ เ่ี กยี่ วข้องกับการประกอบอาชีพ (Knowledge) 37

-ความรทู้ ่เี กีย่ วข้องกับทกั ษะแหง่ ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 43

ส่วนท่ี 3 แนวทางการนาหลกั สตู รไปใชใ้ นสถานศึกษา 46

รปู แบบท่ี 1 บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาและสาระทอ้ งถ่นิ 47

- การวิเคราะหค์ วามเชื่อมโยงของหลักสตู ร 47

- ตวั อย่างแผนการจดั การเรียนร้รู ปู แบบท่ี 1 48

รปู แบบท่ี 2 บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน 69

- ตวั อย่างแผนการจดั การเรยี นรู้รูปแบบท่ี 2 69

รปู แบบท่ี 3 กาหนดเป็นรายวิชา/กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดเพมิ่ เติมตามความพร้อมและจุดเนน้ 80

- ตวั อย่างแผนการจัดการเรยี นร้รู ปู แบบท่ี 3 80

สว่ นท่ี 4 แนวทางการวัดและประเมนิ ผล 111

บรรณานุกรม 146

ภาคผนวก 147

ค่มู อื การใชห้ ลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพือ่ การมีงานทาจังหวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา ฉ
หน้า ฉ

สารบัญแผนภาพ หน้า
112
แผนภาพที่ 113

1 แสดงความสัมพนั ธ์ขององค์ประกอบการวดั และประเมนิ ผล
2 แสดงการประเมนิ คุณลกั ษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพและ

พฤตกิ รรมการทางานอาชีพ(Attitude)

คู่มอื การใชห้ ลกั สตู รการจดั การศึกษาเพ่ือการมีงานทาจังหวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา ช
หนา้ ช

ส่วนท่ี 1

ความร้แู ละแนวคดิ ทวั่ ไปเก่ยี วกับหลกั สตู ร

ความเปน็ มา

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีอุตสาหกรรมจานวนมาก ท้ังด้านอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมก่อสร้าง
และที่อยอู่ าศัย อุตสาหกรรมยานยนต์และชนิ้ ส่วน อุตสาหกรรมคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการ
ดังน้ันสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ในการทางานอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนิสัย
อุตสาหกรรมและวินัยการทางานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือนาไปใช้ในการทางานได้จริง สามารถ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ ได้อย่างแท้จริง และเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรม และนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติต่อไปและประสบผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์
ร่วมของจังหวัดที่กาหนดไว้ คือ “ชลบุรีน่าอยู่คู่กับเศรษฐกิจชั้นนา อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเท่ียว
นานาชาติ ประตสู ่เู ศรษฐกิจโลก”

ดังน้ันบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมจักต้องเป็นผู้ท่ีมีวินัยการทางานมีนิสัย
อุตสาหกรรม มีทัศนคติที่ดีต่องานและสังคม มีทักษะการทางานโดยเฉพาะด้านทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน มคี วามรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการทางานอาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมและความซ่ือสัตย์ในวิชาชีพ บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งน้ีเพ่ือให้การทางานในหน้าที่มีความมั่นคง ก้าวหน้า
ซึ่งจะส่งผลไปถึงการทาให้องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถดารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและมีความ
เจริญเติบโต ขยายกิจการต่อไปได้ในอนาคต การท่ีบุคลากรในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม จะมีนิสัย
อุตสาหกรรมได้น้ัน จาเป็นจะต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้น โดยการศึกษา เรียนรู้ ปลูกฝัง ฝึกประสบการณ์
และเข้าร่วมกิจกรรมการปรับตัวให้เข้ากับสังคมอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม และนาไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชนต์ ่อตนเอง องคก์ รและสงั คมตอ่ ไป

ค่มู ือการใชห้ ลักสตู รการจดั การศกึ ษาเพื่อการมีงานทาจงั หวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 1
หนา้ 1

หลักการของหลักสตู ร

1. เป็นหลักสูตรท่ีให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา โดยเน้นการบูรณา
การ ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ทักษะ วินัยการทางาน และ
คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จรงิ อย่างมีคุณภาพและ
มีคณุ ธรรมและรับผิดชอบตอ่ สงั คม

2. เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการดาเนินงานร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สถานประกอบการ
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์งานอาชีพ การศึกษาดูงาน การฝึกงานและ
การประกอบอาชพี

3. เป็นหลักสูตรท่ีผู้เรียนสามารถนาผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการเรียน
เพ่ือจบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายวิชาเลือกของสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน หรือสาระ
การเรยี นรเู้ พ่มิ เติม หรอื รายวชิ าท่กี าหนดในหลักสูตรทส่ี งู กว่าระดับการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน

4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณลักษณะนิสัยเพื่อ
การประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ 10 ประการ ทักษะการทางานอาชีพตาม
สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการทางาน
อาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ท่ีใช้ในการทางานอาชีพ และ
ความรูต้ ามสมรรถนะวชิ าชีพ

จดุ หมายของหลักสตู รระดบั ประถมศกึ ษา

เพอื่ ใหผ้ ู้เรียนมีคณุ ลักษณะดงั น้ี
1. มลี ักษณะนสิ ัยเพือ่ การประกอบอาชพี และพฤติกรรมการทางานอาชีพท่ีเหมาะสม
2. มีทักษะในการทางานอาชีพตามสมรรถนะผู้เรียนในหลักสูตรข้ันพื้นฐานและสมรรถนะ
วชิ าชีพ
3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารเพ่ือการทางานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในการทางานอาชพี ได้อย่างเหมาะสม
4. มคี วามรู้ท่ีใชใ้ นการทางานอาชีพ และความรตู้ ามสมรรถนะวชิ าชพี ในการปฏบิ ตั งิ าน

วตั ถปุ ระสงค์ของหลักสูตรระดับประถมศึกษา

เพ่อื พฒั นาผู้เรียนในระดับประถมศกึ ษาของจงั หวดั ชลบุรใี ห้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี
1. มคี ณุ ลักษณะทดี่ ใี นการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางาน มีมนษุ ยสมั พันธ์ดี
มีความสามารถในการทางานรว่ มกบั ผอู้ ่นื ได้อย่างกลั ยาณมติ ร
2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานอาชีพตามสมรรถนะผู้เรียนในหลักสูตร
ขัน้ พน้ื ฐานและสมรรถนะวชิ าชีพ
3. ตระหนักและเหน็ คุณค่าถงึ ความสาคัญของการการทางาน รกั การทางาน และมเี จตคติ
ทด่ี ตี อ่ การทางาน

คูม่ ือการใชห้ ลกั สูตรการจัดการศึกษาเพอ่ื การมีงานทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 2
หน้า 2

4. มีความสามารถและทักษะข้ันพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร เพ่ือการทางาน
อาชีพ และการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศ และการสอ่ื สารในการทางานอาชพี ไดอ้ ย่างเหมาะสม

สาระการเรยี นรู้

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 เรือ่ ง คือ
1. คุณลกั ษณะนสิ ัยเพื่อการประกอบอาชพี และพฤติกรรมการทางานอาชีพ

1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมืองไทยและพลโลก และค่านิยมหลัก 12 ประการ
สาหรับคนไทย คุณธรรมพื้นฐาน และคุณลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงคต์ ามหลักสูตร

1.2 คุณลักษณะตามมาตรฐานวชิ าชพี
1.3 นสิ ยั อตุ สาหกรรมและพฤตกิ รรมการทางานอาชพี
2. งานอาชพี ในจงั หวดั ชลบุรแี ละทกั ษะการทางานอาชพี
2.1 งานอาชีพในจงั หวัดชลบุรี
2.2 สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
2.3 ทักษะการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร
2.4 ทักษะการใชภ้ าษาองั กฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชพี
3. ความรูท้ ่ใี ช้ในการทางานอาชีพ
3.1 ระเบียบและกฎหมายที่เก่ยี วข้องกับการทางานอาชพี
3.2 กฎหมายแรงงาน การประกันตน และความปลอดภัยในงาน
3.3 พลงั งาน สภาพแวดล้อมกับสุขภาพอนามัย
3.4 การเป็นผู้ประกอบการ
3.5 ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชพี
4. โครงงานอาชพี
4.1 การคดิ และเลือกหวั ข้อโครงงาน
4.2 ศกึ ษาเอกสารทเ่ี กีย่ วข้อง
4.3 การเขยี นเค้าโครงของโครงงาน
4.4 การปฏบิ ัติโครงงาน
4.5 การเขียนรายงานโครงงาน
4.6 การนาเสนอโครงงาน
5. ศกึ ษาดงู าน
5.1 ศึกษาดูงานแหลง่ เรยี นรู้ สถานประกอบการอุตสาหกรรม
5.2 ฝกึ งานหรือฝึกประสบการณ์งานอาชีพ

ค่มู อื การใช้หลักสตู รการจัดการศกึ ษาเพือ่ การมีงานทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 3
หนา้ 3

คณุ ลักษณะนิสยั เพ่ือการประกอบอาชพี และพฤตกิ รรมการทางานอาชพี (Attitude)

1. ความซื่อสัตย์
2. ระเบยี บวินัยและตรงตอ่ เวลา
3. รบั ผิดชอบ
4. ใฝ่เรยี นรู้
5. ขยันและอดทน
6. ประหยัด
7. ความปลอดภัย
8. ความคดิ สร้างสรรค์
9. การทางานเป็นทมี
10. มีจติ สาธารณะ

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะไดร้ ับ

1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี มีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการ
มีงานทาของจังหวัดชลบุรี สาหรับใช้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต
การอาชีพและเทคโนโลยี

2. ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาของจังหวัดชลบุรี มีความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ และความรู้
ตามสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน มีทักษะพ้ืนฐานในการทางานอาชีพตามสมรรถนะผู้เรียน
ในหลักสูตรขนั้ พ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส่อื สารเพ่ือการทางานอาชีพ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สารในการทางานอาชพี ได้อย่างเหมาะสม

3. ผเู้ รยี นเห็นคุณค่าและความสาคญั ของการทางาน รกั การทางานและมีเจตคติท่ดี ีในการทางาน

โครงสรา้ งสาระการเรียนรู้ตามหลักสตู รระดับประถมศึกษา

โครงสร้างสาระการเรยี นรตู้ ามหลกั สตู ร ประกอบดว้ ย
1. คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ

จานวน 10 ชว่ั โมง
1.1 คณุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงคข์ องพลเมืองไทยและพลโลก และค่านิยมหลัก 12 ประการ
สาหรับคนไทย คุณธรรมพ้ืนฐานและคุณลักษณะท่พี ึงประสงคต์ ามหลกั สตู ร
1.2 คุณลกั ษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.3 นสิ ยั เพือ่ การประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชพี
2. งานอาชพี ในจังหวดั ชลบุรีและทกั ษะการทางานอาชีพ จานวน 6 ชั่วโมง
2.1 งานอาชพี ในจังหวดั ชลบุรี

คู่มอื การใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพอ่ื การมงี านทาจงั หวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 4
หนา้ 4

2.2 สมรรถนะผู้เรยี นตามหลักสูตรการศึกษา

2.3 ทักษะการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2.4 ทักษะการใช้ภาษาองั กฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ

3. ความร้ทู ี่ใชใ้ นการทางานอาชพี จานวน 6 ช่วั โมง

3.1 ระเบียบและกฎหมายทเ่ี ก่ยี วข้องกบั การทางานอาชีพ

3.2 กฎหมายแรงงาน การประกนั ตน และความปลอดภยั ในงาน

3.3 พลงั งาน สภาพแวดลอ้ มกับสุขภาพอนามยั

3.4 การเป็นผูป้ ระกอบการ

3.5 ความร้ตู ามสมรรถนะวชิ าชีพ

4. โครงงานอาชีพ จานวน 8 ชั่วโมง

4.1 การคิดและเลอื กหวั ข้อโครงงาน

4.2 ศึกษาเอกสารทเ่ี กยี่ วข้อง

4.3 การเขยี นเค้าโครงของโครงงาน

4.4 การปฏบิ ัตโิ ครงงาน

4.5 การเขียนรายงานโครงงาน

4.6 การนาเสนอโครงงาน

5. ศึกษาดูงาน จานวน 10 ชว่ั โมง

5.1 ศกึ ษาดงู านแหลง่ เรยี นรู้ สถานประกอบการอุตสาหกรรม

5.2 ฝึกงานหรือฝกึ ประสบการณ์งานอาชีพ

หมายเหตุ สถานศึกษาจดั การเรียนการสอนไม่น้อยกวา่ เวลาที่กาหนด อาจเพ่ิมเติมหรือ

ยดื หยุ่นไดต้ ามความเหมาะสม

การจดั กระบวนการเรียนรู้

1. การบรรยาย อภปิ ราย ศึกษารายกรณี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การศกึ ษาจากหนังสือ ตารา เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน สอ่ื สงิ่ พมิ พ์ VCD และสื่อ ICT
3. การฝกึ งานอาชีพในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหรือสถานศึกษาในระดับ
อาชวี ศกึ ษาทเี่ ปน็ เครือข่ายของสถานศกึ ษา
4. การศกึ ษาจากผรู้ ู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และภมู ิปญั ญาท้องถิ่น
5. การศกึ ษาดูงาน แหลง่ เรยี นรู้ สถานประกอบการธุรกจิ /อุตสาหกรรม

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผลการเรยี นรู้
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศกึ ษา
3. ทะเบยี นคุมวฒุ บิ ตั ร

คู่มือการใชห้ ลักสตู รการจดั การศึกษาเพ่อื การมีงานทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 5
หน้า 5

เป้าหมายการพัฒนาผเู้ รียน

1. การพฒั นาสมรรถนะวชิ าชพี ของผเู้ รยี น มี 5 สมรรถนะ 16 ตวั ชวี้ ดั
1) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อการทางานอาชีพ มี 3 ตวั ชีว้ ัด
2) ความสามารถในการคดิ ที่สามารถนาไปสู่การทางานอาชพี มี 3 ตวั ชวี้ ัด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหาในการทางานอาชพี มี 3 ตัวช้วี ดั
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ติ การทางานอาชีพ มี 4 ตัวช้วี ดั
5) ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีเพื่อการทางานอาชพี มี 3 ตวั ชีว้ ดั

2. ด้านคณุ ลักษณะนสิ ัยเพอ่ื การประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ (Attitude)
1) ความซอ่ื สตั ย์
2) ระเบยี บวนิ ยั และตรงต่อเวลา
3) รบั ผดิ ชอบ
4) ใฝ่เรียนรู้
5) ขยนั และอดทน
6) ประหยดั
7) ความปลอดภยั
8) ความคิดสรา้ งสรรค์
9) การทางานเป็นทีม
10) มจี ิตสาธารณะ

3. ดา้ นทกั ษะทจ่ี าเป็นในการประกอบอาชีพ (Skill)
1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
2) ทกั ษะการใชภ้ าษาองั กฤษเพ่อื การสอื่ สารในงานอาชีพ
3) ทกั ษะวชิ าช่างพื้นฐานและงานอาชีพ
3.1) ความสามารถในการส่ือสารเพ่ือการทางานอาชีพ
3.2) ความสามารถในการคดิ ทีส่ ามารถนาไปสูก่ ารทางานอาชีพ
3.3) ความสามารถในการแก้ปญั หาในการทางานอาชีพ
3.4) ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ การทางานอาชีพ

4. ความรทู้ ่ีเก่ียวข้องกบั การประกอบอาชีพ (Knowledge)
1) ความรูต้ ามหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมงี านทาของจงั หวัดชลบุรี
2) ความร้ตู ามสาขาอาชีพในจังหวัดชลบุรี
3) ความรตู้ ามสมรรถนะวชิ าชีพในการปฏิบตั ิงาน

5. ความรทู้ ่ีเก่ียวข้องกบั ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
1) ดา้ นการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หา
(Critical Thinking and Problem Solving)
2) ดา้ นการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เทา่ ทนั สื่อ
(Communications, Information, and Media Literacy)

คมู่ ือการใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาจังหวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 6
หน้า 6

3) ด้านความร่วมมอื การทางานเปน็ ทีมและภาวะผนู้ า
(Collaboration, Teamwork and Leadership)

4) ดา้ นการสรา้ งสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
5) ด้านคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

(Computing and ICT Literacy)
6) ดา้ นการทางาน การเรยี นรู้ และการพงึ่ ตนเอง

(Career and Learning Self–Reliance)
7) ด้านความเข้าใจตา่ งวฒั นธรรม ตา่ งกระบวนทศั น์

(Cross–Cultural Understanding)

ค่มู ือการใชห้ ลกั สตู รการจดั การศึกษาเพ่อื การมงี านทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 7
หน้า 7

ส่วนท่ี 2

กรอบโครงสรา้ งการพัฒนาผูเ้ รยี นตามหลกั สตู ร

1. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี ของผู้เรยี น

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสือ่ สารเพื่อการทางานอาชพี

ตวั ชว้ี ดั ที่ 1 ความสามารถในการสอ่ื สารโดยใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคดิ ความรู้ความเข้าใจ
ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อการทางานอาชีพใหส้ อดคล้องกบั การจัดการศึกษา
ยุคประเทศไทย 4.0 อาเซยี น มาตรฐานการเรยี นรู้และตัวช้ีวัดท่ีมกี ารปรับปรุง
พ.ศ. 2560

พฤติกรรมบ่งช้ี
1. บอกสาระสาคญั และรายละเอยี ดของเร่ืองทอ่ี ่านฟังหรือดูได้
2. พูดแสดงความคดิ เห็น ความรู้สึกและทัศนะของตนเองจากเร่อื งทีอ่ ่านฟงั หรือดูได้
3. เขยี นถ่ายทอดความรู้ความเขา้ ใจจากเร่ืองที่อ่านฟังหรือดูได้
4. เขยี นแสดงความคดิ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองจากเร่อื งที่อา่ นฟังหรือดูได้
5. วพิ ากษ์เพ่อื จาแนกประเด็นข้อดี ข้อด้อยของเรื่องที่อา่ นฟงั หรอื ดูได้
6. ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศใหท้ นั กบั การจดั การศึกษาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อาเซียน

และบูรณาการตามมาตรฐานการเรียนรแู้ ละตวั ชว้ี ดั ทีม่ ีการปรับปรุง พ.ศ.2560

ตัวชี้วัดท่ี 2 สามารถสบื คน้ ข้อมลู ข่าวสาร สารสนเทศอนั เปน็ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเองและ
การทางานอาชีพโดยใช้สอ่ื ดจิ ติ ทัลออนไลน์ใหส้ อดคล้องกบั ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)

พฤติกรรมบ่งช้ี
1. ระบแุ หล่งเรยี นรู้ทเ่ี หมาะสมในการแสวงหาข้อมลู ท่ีเปน็ ประโยชน์ในการทางานอาชีพ
2. สามารถตดั สนิ ใจเลอื กรับหรือไมร่ บั ข้อมูลขา่ วสารได้อยา่ งมีเหตุผล
3. สามารถประมวลข้อมูลเพือ่ จดั ทาเปน็ สารสนเทศหลากหลายรูปแบบ
4. สามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาตนและพัฒนางานไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ
5. สามารถเรยี บเรียงและจดั เก็บข้อมลู สารสนเทศไดอ้ ย่างเปน็ ระบบง่ายต่อการใชง้ าน
6. สามารใช้เทคโนโลยดี ิจทิ ลั ออนไลน์เพ่ือการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธภิ าพ ตามมาตรฐาน

การเรยี นรู้และตวั ช้ีวัดทมี่ ีการปรบั ปรงุ พ.ศ. 2560
7. มีคุณลักษณะและทกั ษะการเรยี นร้ใู นศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)

ค่มู อื การใชห้ ลกั สตู รการจัดการศกึ ษาเพ่อื การมงี านทาจังหวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 8
หน้า 8

ตัวช้วี ัดท่ี 3 มีเทคนคิ วธิ ีการในการสอ่ื สารเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งตา่ งๆ ในการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้

พฤติกรรมบ่งช้ี
1. สามารถใชเ้ หตผุ ลพูดโนม้ น้าวให้ผูอ้ ืน่ คลอ้ ยตามไดโ้ ดยไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม
2. สามารถพูดเจรจาต่อรองเพื่อยุติปัญหาได้ตามสถานการณไ์ ด้
3. รจู้ กั การพดู เสริมแรงเชงิ บวกเพื่อให้เกิดแรงจงู ใจในการทางานร่วมกนั
4. ยอมรับฟงั และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
5. รว่ มแสดงความคิดเห็นเพื่อยตุ ิปัญหาความขัดแยง้ ได้
6. สามารถทางานเปน็ ทีมอยา่ งสรา้ งสรรค์ โดยมีคณุ ธรรมจริยธรรม

สมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคดิ ทสี่ ามารถนาไปสกู่ ารทางานอาชพี

ตวั ช้ีวดั ที่ 1 มคี วามสามารถในการคดิ วิเคราะหก์ ารคิดสงั เคราะห์การคดิ อยา่ งสรา้ งสรรคเ์ พื่อนาสู่
การทางานอาชีพ

พฤติกรรมบ่งชี้
1. มคี วามสามารถจาแนกข้อมูลจัดหมวดหมแู่ ละจดั ลาดับความสาคัญของข้อมูล
2. มีความสามารถในการเชอื่ มโยงความสัมพันธ์ของข้อมลู อย่างสร้างสรรคส์ คู่ วามคดิ เชิงนวตั กรรม
3. ระบุรายละเอยี ดคณุ ลักษณะและความคิดรวบยอดของข้อมูลต่างๆ ที่พบเหน็ ในบรบิ ทท่เี ปน็ ส่งิ

ใกล้ตัว

ตวั ชวี้ ดั ที่ 2 มคี วามสามารถในการคิดอยา่ งมีวิจารณญาณไตร่ตรองเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานอาชีพได้

พฤติกรรมบ่งช้ี
1. สามารถวเิ คราะหข์ อ้ มลู การคดิ อย่างมวี ิจารณญาณเพือ่ นาไปส่กู ารสังเคราะหส์ ร้างองค์ความรู้

หรือสารสนเทศประกอบการตดั สินใจ เกยี่ วกบั การประกอบอาชพี ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
2. สามารถคิดสรา้ งสรรคใ์ นการคดิ ประดษิ ฐ์ จดั ทาส่ิงใหม่ๆ จากวสั ดุอปุ กรณ์ทอี่ ยู่รอบตัวไดอ้ ยา่ ง

เหมาะสม
3. สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสนิ ใจเลอื กศึกษาตอ่ ในระดับสูง โดยใช้ขอ้ มูลคุณลักษณะของ

อาชีพต่างๆ เป็นฐาน
4. สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาเรียนรูใ้ นองค์ความรู้ ที่จะนาไปสกู่ ารประกอบอาชีพท่ีตนเอง

ถนัดได้
5. สามารถคิดวเิ คราะห์วางแผนล่วงหนา้ นาไปส่กู ารปฏบิ ัตอิ ย่างมีประสทิ ธิภาพ

คู่มอื การใช้หลักสูตรการจดั การศกึ ษาเพ่อื การมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 9
หนา้ 9

ตวั ชว้ี ดั ที่ 3 มีการคดิ ท่ีเปน็ ระบบสามารถสร้างผังมโนทัศนข์ ้ันตอนในการทางานทม่ี ปี ระสิทธภิ าพ

พฤตกิ รรมบ่งช้ี
1. สามารถระบุรายละเอียด องคป์ ระกอบและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
2. สามารถรวบรวมขอ้ มลู จัดกระทาข้อมูล และนาข้อมลู ท่ีเกย่ี วข้องกบั ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิ ธภิ าพมาหลอมรวมเพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงานได้
3. สามารถเขยี นแผนผงั ความคดิ ในการตัดสนิ ใจแกป้ ัญหาเกยี่ วกบั การทางานอาชีพได้
4. สามารถสรา้ งแผนผังจาลองระบบการทางานในการอาชีพที่ตนเองชอบได้

สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแกป้ ัญหาในการทางานอาชีพ

ตัวช้ีวดั ท่ี 1 ความสามารถในการประยกุ ตค์ วามรู้มาใช้ในการปอ้ งกัน แก้ปัญหาและอปุ สรรคตา่ งๆ
ที่เกดิ ข้ึนในการปฏบิ ตั งิ านได้

พฤตกิ รรมบ่งชี้
1. มคี ุณลักษณะ และทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตขุ องปัญหาได้
2. มคี ณุ ลกั ษณะ และทักษะในการระบปุ ระเด็นปญั หาในการปฏิบัตงิ านได้
3. มีคณุ ลกั ษณะ และทักษะเพื่อแก้ปัญหากับผรู้ ว่ มงานได้
4. มีคุณลกั ษณะ และทักษะเพ่ือจัดลาดบั ความสาคัญของปัญหาเพ่ือวางแผนการแกป้ ญั หาได้
5. มีคุณลกั ษณะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทางานอย่างสรา้ งสรรค์
6. มคี ณุ ลักษณะ และทักษะเพ่อื แกป้ ัญหาได้อยา่ งถาวร

ตวั ชว้ี ดั ที่ 2 สามารถปรับตัวเขา้ กับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ มในการทางานได้

พฤติกรรมบ่งช้ี
1. สามารถระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทางานในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
2. ยอมรบั ความคดิ เหน็ ข้อเสนอแนะ และความหลากหลายในพหวุ ัฒนธรรมอาเซยี น
3. สามารถเชอื่ มโยงความรเู้ ดิมเพ่ือประยุกตใ์ ช้ในการเปล่ียนแปลงยุคประเทศไทย 4.0
4. มีคุณลกั ษณะ และทักษะเพือ่ การสืบคน้ ข้อมลู ในศตวรรษท่ี 21
5. สามารถจาแนกข้อมลู ทีร่ ับมาอย่างเป็นระบบ เพ่อื คัดกรองเป็นสารสนเทศได้
6. ความสามารถในการรวบรวมขอ้ มูลเพื่อจัดเปน็ สารสนเทศได้อย่างยง่ั ยนื

คมู่ ือการใชห้ ลกั สตู รการจดั การศึกษาเพ่ือการมีงานทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 10
หนา้ 10

ตัวชี้วดั ที่ 3 ความสามารถในการตัดสินใจบนพืน้ ฐานขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานเพือ่ สร้างประสทิ ธิภาพ
ในการทางานได้

พฤตกิ รรมบ่งช้ี
1. สามารถตดั สนิ ใจเลือกวิธกี ารทเี่ หมาะสมในการปฏบิ ตั กิ ารทางทกั ษะอาชีพในยุคประเทศไทย 4.0
2. มีความสามารถในการวางแผนแก้ปญั หาทเ่ี กดิ ขน้ึ จากการปฏบิ ตั งิ านไดอ้ ย่างมปี ระสิทธภิ าพ
3. มีทักษะในการเลอื กการปฏิบตั ิตามแนวทางการทางานทเี่ หมาะสมกบั คณุ ลักษณะและทักษะ

ของตนเองได้
4. มีทักษะและความสามารถในตรวจสอบทบทวนระบบการทางานเพื่อตัดสินใจหาแนวทางในการ

ปรับปรงุ พฒั นางานได้อย่างยงั่ ยนื
5. มีทักษะในการวิเคราะห์การบันทึกผลการปฏบิ ตั งิ านเพ่ือนามาเปน็ ข้อมูลในการพฒั นางาน
6. มีคุณลกั ษณะและทกั ษะ ในการจาแนกและจัดลาดับความสาคัญของปัญหาอุปสรรคในการ

ทางานได้

สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ การทางานอาชพี

ตัวช้วี ัดที่ 1 มีความรู้ ความเขา้ ใจในกระบวนการทางานและสามารถปฏิบัตงิ านไดอ้ ย่างเปน็ ระบบ
ตามคณุ ลักษณะและทกั ษะการเรยี นรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

พฤติกรรมบ่งชี้
1. นาความรูท้ ่ีไดจ้ ากการเรียนมาประยุกตใ์ ช้ในการปฏบิ ัตงิ านอาชีพ ตามคณุ ลักษณะและทกั ษะ

การเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
2. มีทักษะในการสรา้ งกระบวนการทางานท่หี ลากหลายโดยใช้ทักษะด้านความร่วมมอื ทางาน

เป็นทมี และมภี าวะผ้นู าเหมาะสมกับงานอาชีพท่ีตนเองสนใจ
3. สามารถระบขุ ้นั ตอนการสรา้ งชิ้นงาน/สิ่งของ/เคร่ืองใช้ในชวี ิตประจาวันอย่างสรา้ งสรรคไ์ ด้
4. ระบขุ ัน้ ตอนการทาโครงงานอาชพี เพื่อพฒั นาสูก่ ารทางานด้านอาชีพที่มีประสิทธิภาพ ตามยุค

ประเทศไทย 4.0

ตวั ชี้วัดท่ี 2 สามารถเรียนรอู้ ย่างต่อเนื่องเพ่อื พัฒนางานไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ

พฤติกรรมบ่งช้ี
1. สามารถระบแุ หลง่ ความรู้ ข้อมลู ขา่ วสารท่เี ปน็ ประโยชน์ต่อการอาชพี ได้อยา่ งหลากหลายตามยคุ

ประเทศไทย 4.0
2. มีทกั ษะในการแสวงหาความรดู้ ว้ ยวธิ กี ารทีท่ ันสมัยเหมาะสม
3. สามารถเชอื่ มโยงความรู้เดิมที่มีอยู่กบั ข้อมลู ความรู้ใหม่เพอื่ นาไปสู่การปรับประยุกตใ์ ชใ้ หเ้ หมาะสม
4. มีความมุ่งม่ันในการแสวงหาความรูเ้ พื่อนามาพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและยั่งยนื
5. สามารถนาความรู้ท่ีได้มาขยายไปสู่การสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ โดยใชท้ ักษะด้าน

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร

คู่มอื การใชห้ ลักสูตรการจดั การศึกษาเพือ่ การมีงานทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 11
หน้า 11

ตวั ชี้วัดท่ี 3 มีทักษะการทางานเปน็ ทมี อย่างมคี วามสขุ

พฤติกรรมบ่งชี้
1. มีทักษะในการทางานรว่ มกับผู้อื่นในทางสรา้ งสรรค์ ในดา้ นความรว่ มมือ การทางานเป็นทีมและ

การมีภาวะผนู้ า
2. มีศักยภาพในการแสดงความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ที่เป็นประโยชน์ในการ

ประชุมในคณะทางานได้
3. ยอมรับความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพอื่ การพฒั นางาน โดยประยุกตใ์ ช้ทักษะดา้ นการส่ือสาร

สารสนเทศและรเู้ ทา่ ทนั สอื่
4. เห็นคุณคา่ ของขอ้ วิจารณ์การทางานของผ้รู ่วมงานและนามาใช้ใหเ้ กิดการพัฒนางานให้มี

ประสทิ ธภิ าพ

ตวั ชวี้ ดั ท่ี 4 สามารถระบุพฤตกิ รรมที่ไม่พึงประสงคใ์ นการทางานอาชีพทจ่ี ะส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่นื ได้

พฤติกรรมบ่งชี้
1. สามารถจาแนกพฤติกรรมพึงประสงคแ์ ละไม่พงึ ประสงค์ในการทางานได้ โดยประยุกต์ใชท้ กั ษะ

ดา้ นการส่อื สารสารสนเทศ และรเู้ ท่าทนั สื่อ
2. สามารถเลอื กแสดงพฤตกิ รรมตามทักษะอาชีพและทกั ษะการเรียนรู้ทเ่ี หมาะสมสกู่ ารปฏิบตั จิ รงิ
3. มีทักษะในการแก้ไขเพื่อปรับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของการปฏิบตั ิงานของผู้ร่วมงานได้
4 เป็นผู้นาในการสรา้ งพฤติกรรมพงึ ประสงค์ให้เกิดในคณะทางานได้
5. มที กั ษะในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งทเี่ กดิ จากการทางานรว่ มกบั ผู้อ่นื ให้ประสบ

ความสาเรจ็ ได้

สมรรถนะท่ี 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพอ่ื การทางานอาชีพ

ตวั ชว้ี ัดท่ี 1 มีความสามารถในการเลอื กและใชเ้ ทคโนโลยีท่สี อดคล้องกับการทางานอาชีพได้

พฤติกรรมบ่งช้ี
1. มีความรู้ และทักษะพ้นื ฐานในการใช้คอมพิวเตอรใ์ นการทางานอาชีพ
2. มีความรู้ และทักษะพ้นื ฐานในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศในการทางานอาชีพ
3. มที กั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี และสามารถออกแบบเทคโนโลยีเพ่อื ใชใ้ นการทางานอาชีพ

ได้อยา่ งเหมาะสม
4. สามารถระบุวิธซี ่อมบารุงและรักษาระบบเทคโนโลยแี ละวสั ดอุ ุปกรณเ์ พอื่ การปฏบิ ตั ิงาน
5. มที ักษะในการดแู ลรักษาระบบเทคโนโลยีและวัสดอุ ุปกรณ์เพ่ือการปฏิบตั งิ านได้

คมู่ ือการใช้หลกั สตู รการจดั การศึกษาเพื่อการมีงานทาจังหวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 12
หน้า 12

ตัวชี้วดั ที่ 2 มีจิตสานึกในการใช้เทคโนโลยีในการทางานอาชีพอย่างสร้างสรรคถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
และมีคณุ ธรรม

พฤติกรรมบ่งชี้
1. มีความรู้เรอ่ื งข้อควรปฏบิ ตั ิ กฎระเบยี บและกฎหมายเบ้ืองต้นในการใชเ้ ทคโนโลยี
2. ศกึ ษาแนวทางและค่มู ือการใชว้ สั ดอุ ปุ กรณ์และเทคโนโลยี เพือ่ ให้มีความรใู้ นการใชว้ ัสดอุ ปุ กรณ์

และเทคโนโลยีอยา่ งรอบคอบ ถกู ต้อง เหมาะสม
3. ไม่ละเมิดลิขสทิ ธ์ิ หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นนามาสร้างประโยชน์ให้ตนเอง
4. มีวินัยในการใชเ้ ทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานทใี่ นการปฏบิ ตั งิ าน
ตัวชี้วัดท่ี 3 เลือกและใชเ้ ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวติ สังคมและสงิ่ แวดล้อม
พฤติกรรมบ่งชี้
1. สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยที เ่ี หมาะสมในการประกอบอาชีพทีเ่ ปน็ มิตรต่อสงั คมและ

สง่ิ แวดลอ้ ม
2. จาแนกประเภทของเทคโนโลยีและวัสดอุ ปุ กรณเ์ พื่อการทางานอาชพี ได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางานและการแก้ปัญหาได้
4. สามารถระบุข้อจากดั ในการใชเ้ ทคโนโลยแี ละวัสดุอปุ กรณใ์ นการทางานอาชพี ได้
5. มีความร้คู วามเขา้ ใจในหลักการของการใช้เทคโนโลยีสเี ขียวเพอ่ื นาสู่การปฏิบัติเป็นกิจนสิ ัย

คมู่ อื การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 13
หนา้ 13

2. ด้านคุณลักษณะนิสัยเพือ่ การประกอบอาชีพและพฤตกิ รรมการทางานอาชพี
(Attitude)

คุณลกั ษณะท่ี 1 ความซือ่ สัตย์

ความซื่อสตั ย์ หมายถงึ ผทู้ ย่ี ึดมน่ั ในหลกั ความจริงและความถกู ต้องในการดาเนินชวี ิต
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตอ่ ตนเองและผู้อ่ืน ท้งั ทางกาย วาจา ใจ มคี วามละอายและ เกรงกลวั
ต่อการกระทาผิด คนมีศลี ธรรมหรือมีมนุษยธรรมทีส่ ามารถเรียกไดว้ า่ เปน็ อารยชน จะมีความ
ประพฤติดี ประพฤติชอบ และมคี วามซอ่ื สัตยส์ จุ ริต

ระดบั ประถมศึกษา
รายการ

1. เพื่อฝกึ ทางานที่ไดร้ บั มอบหมายด้วยตนเอง

วตั ถปุ ระสงค์ 2. เพ่อื ฝึกปฏบิ ัตติ ามกฎระเบียบ หรือข้อตกลงการทางาน

3. เพอื่ ฝกึ ปฏิบตั ิงานโดยคานงึ ถึงประโยชน์สว่ นรวม

1. กจิ กรรมปลกู ฝังจติ สานึกความซื่อสตั ย์สุจริต

2. กจิ กรรมส่งเสรมิ คุณธรรมพ้ืนฐานความซอ่ื สตั ยจ์ รติ

3. กิจกรรมส่งเสรมิ คุณธรรมใหผ้ เู้ รียนมคี วามซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ

ผา่ นกระบวนการคิดแบบหมวก ๖ ใบ

กิจกรรม 4. ปฏบิ ัตชิ ้ินงาน ภาคเรยี นละ 1 ชนิ้

5. กิจกรรมทางแห่งความสาเรจ็

6. วเิ คราะห์ขา่ ว/เหตกุ ารณท์ ่ีเกีย่ วข้อง

7. โครงงานอาชีพ

8. ถอดประสบการณ์จากการทางาน

1. ใบงาน

2. ใบความรู้

สอื่ และอุปกรณ์ 3. ชดุ ฝกึ โครงงานอาชพี

4. ข่าว เหตุการณ์

5. ตารางวิเคราะหป์ ระโยชน/์ โทษ

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วดั และประเมนิ ผล กรอบที่กาหนดไว้ในแนวทางการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงและความสอดคล้องกับบริบทของ

สถานศกึ ษา

คูม่ ือการใช้หลักสตู รการจดั การศึกษาเพ่ือการมีงานทาจังหวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 14
หนา้ 14

คุณลักษณะท่ี 2 ระเบียบวินัย

ระเบยี บวนิ ยั ควรเน้นการสร้างพฤติกรรมเกย่ี วกบั การสร้างเสริมและรกั ษาวินยั และ การ
ตรงต่อเวลา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิ ัติเกย่ี วกับวนิ ัยอันจะนาไปสู่ความเจรญิ กา้ วหนา้ ของพนักงาน
และสถานประกอบกิจการ โดยทาความเข้าใจระเบียบปฏิบัตขิ ้อบงั คบั ของ สถานประกอบกิจการ การ
สร้างพฤติกรรมการมรี ะเบียบวนิ ัย จะก่อใหเ้ กดิ ความสงบสขุ ใน การทางานรว่ มกัน ส่งเสริมเรยี นรู้
ความหมายของการมวี นิ ัยแห่งตน และพฤติกรรมของผู้มี วนิ ยั ในตนเอง มีความตั้งใจในการทางานท่ี
ได้รบั มอบหมายใหเ้ สรจ็ สนิ้ การรถู้ งึ สิทธิของ ตนเองและเคารพสิทธขิ องผ้อู นื่ ตัวอย่างการฝกึ
พฤติกรรมการมีระเบยี บวนิ ยั เช่น กิจกรรม 5ส คือ 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สขุ ลักษณะ
5. สร้างนสิ ัย

ระดับ ประถมศกึ ษา
รายการ

1. เพื่อฝึกปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคบั ของครอบครวั

วัตถปุ ระสงค์ โรงเรียน และสังคม
2. เพื่อสรา้ งลักษณะนิสยั ความมรี ะเบียบวินยั และตรงต่อเวลา

3. เพ่ือสรา้ งนิสยั การทางานและการประกอบอาชีพ

1. การกาหนดข้อตกลงรว่ มกัน

กิจกรรม 2. การปฏิบัตติ นตามข้อตกลง
3. การปฏบิ ตั ิกิจกรรม 5 ส.

4. การปฏบิ ตั กิ ิจกรรมหนา้ เสาธง การเดินแถว

1. ใบงาน

2. ใบความรู้

สอื่ และอุปกรณ์ 3. คูม่ อื นกั เรียน
4. บนั ทึกข้อตกลงร่วมกัน

5. ระเบียบปฏิบัตขิ องโรงเรยี น

6. กรณีตัวอย่าง

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วดั และประเมินผล กรอบที่กาหนดไว้ในแนวทางการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงและความสอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา

คู่มอื การใชห้ ลกั สูตรการจัดการศึกษาเพอื่ การมงี านทาจงั หวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 15
หนา้ 15

คุณลักษณะที่ 3 ความรับผิดชอบ

ความรบั ผิดชอบ หมายถึง จิตสานึกและความรับผิดชอบในหน้าท่กี ารแสดงออกถึง ความ
ม่งุ มน่ั และความตั้งใจท่จี ะทาใหง้ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายประสบผลสาเร็จตามแผนงาน ท่กี าหนด รวมทั้ง
ความสามารถในการบรหิ ารจัดการงานทั้งของตนเองและของทมี ให้บรรลุ ผลสาเรจ็ ตามเป้าหมายที่
กาหนดขึ้น

ระดับ ประถมศกึ ษา
รายการ

1. เพื่อฝึกปฏบิ ัติงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้สาเร็จตามกาหนด

วตั ถปุ ระสงค์ 2. เพ่ือให้รูแ้ ละเขา้ ใจในขอบเขตหน้าท่คี วามรับผดิ ชอบของตน
3. เพอื่ ใหส้ ามารถทางานตามขอบเขตหน้าท่คี วามรับผิดชอบของตน

4. เพอ่ื ฝึกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ

1. กิจกรรมฝึกความรบั ผิดชอบ

2. การศึกษากรณีตัวอยา่ ง

กิจกรรม 3. การศกึ ษาสถานการณ์จาลอง

4. การแสดงบทบาทสมมุติ

5. การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

1. ชดุ กิจกรรม

สือ่ และอุปกรณ์ 2. ใบงาน

3. ใบความรู้

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วัดและประเมินผล กรอบท่ีกาหนดไว้ในแนวทางการใชห้ ลักสูตรการจัดการศึกษาเพอื่ การมงี านทา
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงและความสอดคล้องกับบริบทของ

สถานศกึ ษา

คมู่ ือการใชห้ ลกั สูตรการจดั การศกึ ษาเพอ่ื การมีงานทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 16
หนา้ 16

คณุ ลกั ษณะท่ี 4 ใฝเ่ รียนรู้

ใฝเ่ รยี นรู้ หมายถงึ คณุ ลักษณะที่แสดงออกถึงความตง้ั ใจ เพียรพยายามในการเรียน
แสวงหาความรจู้ ากแหล่งเรยี นรูท้ ง้ั ภายในและภายนอกโรงเรียน

ระดับ ประถมศกึ ษา
รายการ

1. เพือ่ ส่งเสริมใหเ้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมการเรียนรู้ และแลกเปล่ยี นเรยี นรู้

ดว้ ยวธิ กี ารทหี่ ลากหลาย

วตั ถปุ ระสงค์ 2. เพ่อื ฝึกการแสวงหาความรู้ บันทกึ ความรู้ วเิ คราะห์ข้อมลู จากสิง่ ท่เี รียนรู้

และสรุปเป็นองคค์ วามรู้ ใหส้ ามารถนาไปใชใ้ นชีวติ ประจาวันได้

3. เพือ่ สง่ เสรมิ การใช้เทคโนโลยพี ัฒนาทกั ษะอาชพี

1. การศกึ ษาค้นควา้ หาความร้จู ากหนังสอื เอกสาร สิง่ พมิ พ์ เสื่อเทคโนโลยี

ตา่ ง ๆ ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถน่ิ ปราชญช์ าวบ้าน บุคคลดีเด่นด้านต่างๆ

กจิ กรรม แหล่งเรยี นร้ทู ั้งภายในและภายนอกสถานศกึ ษา
2. การบนั ทึกความรู้ วเิ คราะห์ ตรวจสอบจากสิง่ ทเี่ รียนรู้ สรปุ องคค์ วามรู้

3. การแลกเปลย่ี นเรยี นร้จู ากวทิ ยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญช์ าวบ้าน

ภมู ิปญั ญาทอ้ งถิน่

1. แหลง่ เรียนรูภ้ ายในและภายนอกโรงเรียน

ส่ือและอุปกรณ์ 2. แบบบันทกึ ความรู้

3. แบบสอบถาม แบบสมั ภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัดและประเมนิ ผลการจัดการเรยี นการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วัดและประเมินผล กรอบท่ีกาหนดไว้ในแนวทางการใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมงี านทา
โดยเนน้ การประเมินตามสภาพจริง สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึ ษา และ

กจิ กรรมท่ีดาเนนิ การ

คูม่ ือการใช้หลกั สตู รการจัดการศกึ ษาเพอื่ การมงี านทาจงั หวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 17
หนา้ 17

คุณลักษณะท่ี 5 ขยนั และอดทน

ขยันและอดทน หมายถึง ความต้ังใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเน่ือง
สม่าเสมอ โดยไม่ย่อท้อต่อปญั หาอุปสรรค ทาใหง้ านสาเร็จตามเป้าหมายและมีประสทิ ธภิ าพ

ระดับ ประถมศกึ ษา
รายการ

1. เพื่อปลูกฝงั ให้ทางานสาเรจ็ ตามเปา้ หมาย ด้วยความตัง้ ใจ เพียรพยายาม

วัตถุประสงค์ ไมย่ อ่ ท้อต่อปัญหาและอปุ สรรค
2. เพ่ือสรา้ งประสบการณใ์ หเ้ กดิ แรงบันดาลใจ และความคิดเชงิ บวกในการ

ทางานใหป้ ระสบความสาเร็จ

1. การถอดประสบการณ์และการเลา่ เร่ืองคนดีท่ปี ระทับใจ

2. การสวดมนต์ นั่งสมาธิ

กิจกรรม 3. การฝึกทาบญั ชีรายรับ รายจา่ ย ประจาวัน

4. การทางานกล่มุ

5. การนาบคุ คลตน้ แบบมาใหค้ วามร้แู ละประสบการณ์

1. เรอ่ื งราวและภาพของคนดหี นงั สือ วีดีทัศน์

2. CD., วดิ ีทศั น์การสวดมนต์

สอ่ื และอุปกรณ์ 3. สมดุ บัญชีรายรับ รายจ่าย ประจาวัน

4. ชดุ กจิ กรรมฝกึ ทักษะพ้นื ฐานอาชีพ

5. บุคคลตน้ แบบดา้ นความขยนั อดทน

การวดั และประเมินผลการจดั การเรยี นการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วดั และประเมินผล กรอบที่กาหนดไวใ้ นแนวทางการใชห้ ลกั สตู รการจดั การศึกษาเพื่อการมีงานทา
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และ

กจิ กรรมท่ีดาเนินการ

คมู่ อื การใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพ่อื การมงี านทาจงั หวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 18
หน้า 18

คณุ ลักษณะที่ 6 ประหยดั

ประหยัด หมายถึง การร้จู กั เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน ส่ิงของให้เกดิ ประโยชน์ค้มุ ค่า รูจ้ กั
ฐานะการเงนิ ของตน คดิ ก่อนใช้ คิดกอ่ นซ้ือ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพยส์ นิ สง่ิ ของอยา่ ง คมุ้ คา่ รจู้ กั ทา
บัญชีรายรับ – รายจา่ ย ของตนเองอยู่เสมอ

ระดับ ประถมศึกษา
รายการ

1. เพื่อให้รู้จักเกบ็ ออม ถนอมใชท้ รพั ยส์ ิน และสง่ิ ของให้เกิดประโยชนค์ มุ้ คา่

วัตถุประสงค์ 2. เพ่ือปลูกฝังให้ร้จู กั ฐานะทางการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดกอ่ นซื้อ
และเกบ็ ออม

3. เพือ่ ฝึกทาบัญชีรายรับ - รายจ่ายของตนเองอยา่ งสม่าเสมอ

1. จัดกจิ กรรมสง่ เสริมการออม เชน่ การออมทรัพย์

2. การใช้และเก็บรักษาทรพั ย์สนิ และส่ิงของท้งั ของส่วนตวั และสว่ นรวม

3. กจิ กรรมการเรียนรู้และการดาเนนิ ชีวติ ตามแนวทางหลกั ปรชั ญาของ

กจิ กรรม เศรษฐกจิ พอเพียง
4. การจัดทาบัญชีรายรับ – รายจา่ ย ทุกวนั อยา่ งตอ่ เนื่อง

5. การแบง่ ปนั ประสบการณ์ของตนเองเกย่ี วกับการดาเนินชีวิตท่เี น้น

การประหยดั

6. การนาสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐเ์ ปน็ ของใหม่เพื่อสร้างมลู คา่ เพิ่ม

1. สอ่ื ICT/วิทยากร

สอ่ื และอุปกรณ์ 2. บนั ทกึ ประจาวนั หรือบันทกึ ความดี
3. บัญชรี ายรับ – รายจา่ ย ทุกวันอยา่ งต่อเน่ือง

4. สิ่งของ วัสดเุ หลือใช้

การวดั และประเมินผลการจดั การเรียนการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วัดและประเมินผล กรอบที่กาหนดไว้ในแนวทางการใชห้ ลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
โดยเนน้ การประเมนิ ตามสภาพจริง สอดคล้องกบั บริบทของสถานศกึ ษา และ

กจิ กรรมที่ดาเนินการ

คูม่ อื การใชห้ ลกั สตู รการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 19
หนา้ 19

คณุ ลักษณะที่ 7 ความปลอดภัย

ความปลอดภัย หมายถึง การทร่ี ่างกายปราศจากอบุ ัติภัย หรือทรัพยส์ ินปราศจาก ความ
เสยี หายใดๆ เป็นส่งิ ทม่ี นุษย์หรือสตั วต์ อ้ งการความปลอดภยั ทั้งสน้ิ ความปลอดภัย จะเปน็ ประโยชน์
มากหรอื น้อยเพยี งใดข้นึ อยู่กับการปฏบิ ตั หิ รอื การกระทาของตนเอง

ระดบั ประถมศึกษา
รายการ
1. เพ่ือสร้างเสรมิ ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางานอย่างปลอดภัย
วตั ถุประสงค์ 2. เพ่อื ฝึกทกั ษะการทางานอยา่ งเป็นขนั้ ตอนด้วยความรอบคอบและ

กจิ กรรม ระมดั ระวัง
3. เพอื่ สรา้ งลักษณะนสิ ัยในการทางานให้สาเร็จและปลอดภัย
ส่อื และอุปกรณ์ 1. การศึกษาความรู้เก่ยี วกบั ความปลอดภยั ในการปฏิบตั งิ านจากวทิ ยากร/
วดั และประเมินผล
ส่อื ICT แหลง่ เรยี นรแู้ ละสถานประกอบการ
2. การศกึ ษาและเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ
3. การแลกเปลย่ี นประสบการณเ์ กี่ยวกบั การดูแลตนเองให้ปลอดภัยในขณะ

ปฏิบตั ิงาน
4. การแสดงบทบาทสมมตุ ิเกี่ยวกบั การใชว้ ัสดอุ ปุ กรณ์ในการทางานให้

ปลอดภยั
5. การฝึกซอ้ ม เตรียมความพร้อมเพอื่ รับมือกับสถานการณ์ท่ไี ม่ปลอดภยั /

หรอื เม่อื เกิดอุบตั ิภยั
1. สอ่ื ICT/วิทยากร
2. แหล่งเรยี นรนู้ อกสถานศกึ ษา/สถานประกอบการ
3. วสั ดุอปุ กรณ์ในการทางาน
การวดั และประเมินผลการจดั การเรยี นการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม
กรอบท่ีกาหนดไวใ้ นแนวทางการใช้หลักสูตรการจดั การศึกษาเพื่อการมงี าน
ทา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจรงิ สอดคล้องกบั บรบิ ทของสถานศกึ ษา
และกจิ กรรมทด่ี าเนนิ การ

คู่มือการใชห้ ลกั สตู รการจัดการศกึ ษาเพ่อื การมีงานทาจงั หวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 20
หนา้ 20

คุณลกั ษณะที่ 8 ความคดิ สรา้ งสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองทีม่ ผี ลทาใหค้ ดิ ได้กว้างไกลหลาย
แง่มมุ หรือเรียกวา่ ความคดิ แบบอเนกนยั ทาให้เกดิ ความคิดแปลกใหมแ่ ตกต่างไปจากเดิม
เปน็ ความสามารถของสมองในการเหน็ ความสัมพนั ธ์ของสงิ่ ตา่ งๆ รอบตัว เกดิ การเรียนรู้และเข้าใจ
จนเกดิ ปฏกิ ิรยิ าตอบสนองให้เกดิ ความคิดเชิงจนิ ตนาการ นาไปสู่การประดิษฐค์ ิดค้นสง่ิ แปลกใหม่
เพอ่ื ตอบสนองความต้องการหรือเพื่อแก้ปญั หาทเี่ กดิ ขึ้นทงั้ ในชีวิตประจาวนั การเรยี นและการทางาน
โดยอาศยั ประสบการณ์และความรู้ทีส่ ่งั สมมา

ระดับ ประถมศกึ ษา
รายการ

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ สร้างเสรมิ ทกั ษะการคิดวิเคราะหค์ วามสัมพนั ธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว
2. เพอ่ื สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์นาไปสูก่ ารคดิ ค้นนวตั กรรม

1. ฝกึ การคิดโดยใชก้ ระบวนการกลุม่ /การระดมความคิด/แผนผังความคิด

กิจกรรม 2. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การศกึ ษาเรียนรู้จากกรณตี ัวอยา่ ง
3. การจดั ทาโครงงาน

4. การจดั ระบบข้อมูล การออกแบบชิ้นงาน

1. สอ่ื ICT

ส่ือและอุปกรณ์ 2. สถานการณจ์ ริง กรณตี วั อย่าง
3. ใบความรู้ ชุดกจิ กรรมโครงงาน

4. แบบบนั ทกึ ข้อมูล แบบจดั ระบบข้อมลู

การวดั และประเมนิ ผลการจัดการเรยี นการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วดั และประเมนิ ผล กรอบท่ีกาหนดไว้ในแนวทางการใช้หลกั สูตรการจดั การศึกษาเพ่ือการมีงานทา
โดยเนน้ การประเมินตามสภาพจรงิ สอดคล้องกบั บริบทของสถานศึกษา และ

กิจกรรมที่ดาเนินการ

คมู่ อื การใชห้ ลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาจังหวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 21
หน้า 21

คณุ ลกั ษณะที่ 9 การทางานเป็นทมี

การทางานเป็นทมี หมายถงึ การทางานแบบมสี ่วนร่วมของบุคลากรในหนว่ ยงาน ความ
เข้าใจในเรื่องการสื่อสารระหว่างกนั สามารถปฏบิ ตั ิตนถูกต้อง และปฏิบัติงานรว่ มกัน ไดอ้ ย่างมี
ประสทิ ธภิ าพ ความจาเป็นของการทางานเป็นทีม เป็นลกั ษณะทดี่ ีของหน่วยงาน สมาชิกเมอ่ื อยใู่ นทีม
ตอ้ งเข้าใจกบั เป้าหมายในการทางานของทีม การสอ่ื สารในทีมงาน การประสานงาน การรบั ฟงั และ
เสนอความเหน็ ความเสยี สละ การตดั สนิ ใจโดยทีม ความรับผดิ ชอบตอ่ ผลของการตดั สินใจร่วมกัน

ระดับ ประถมศึกษา
รายการ

1. เพ่อื ฝกึ ทักษะการทางานรว่ มกันดว้ ยความปรารถนาดี ภายใต้ความแตกต่าง

ของวัฒนธรรม

วัตถปุ ระสงค์ 2. เพ่ือส่งเสรมิ ความเปน็ ผนู้ า ผูต้ ามในการปฏบิ ัตงิ าน

3. เพือ่ สรา้ งเสริมทกั ษะการส่ือสารระหวา่ งกันในการทางานใหเ้ กิด

ประสิทธิภาพ

1. จัดกจิ กรรมกระบวนการกลุ่ม

กิจกรรม 2. การระดมความคดิ เห็น

3. การจัดทาชิน้ งาน/โครงงาน

1. ส่ือ ICT

2. ใบงาน

ส่อื และอุปกรณ์ 3. ใบความรู้

4. หนงั สือ เอกสารสง่ิ พมิ พ์

5. สถานการณ์จริง/สถานการณจ์ าลอง

การวัดและประเมินผลการจดั การเรยี นการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วัดและประเมินผล กรอบที่กาหนดไว้ในแนวทางการใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมงี านทา
โดยเนน้ การประเมนิ ตามสภาพจริง สอดคล้องกับบรบิ ทของสถานศึกษา และ

กิจกรรมที่ดาเนนิ การ

คมู่ อื การใช้หลกั สตู รการจัดการศกึ ษาเพอื่ การมีงานทาจังหวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 22
หน้า 22

คุณลักษณะที่ 10 มจี ติ สาธารณะ (Public mind)

มจี ิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง จติ สานกึ เพ่อื ส่วนรวม เพราะคาวา่ “สาธารณะ”
คือ สง่ิ ทม่ี ิได้เปน็ ของผู้หน่งึ ผู้ใด จิตสาธารณะจงึ เปน็ ความร้สู ึกถึงการเป็นเจ้าของในส่ิงทเี่ ปน็ สาธารณะ
ในสิทธแิ ละหนา้ ท่ีทจี่ ะดูแลและบารุงรกั ษาร่วมกัน

ระดับ ประถมศึกษา
รายการ

1. เพอื่ ปลกู ฝังจิตสานึกการมีนา้ ใจ ช่วยเหลือผอู้ ่นื และร่วมสรา้ งสง่ิ ท่ีดงี าม

วตั ถปุ ระสงค์ ของสว่ นรวม
2. เพอื่ ปลกู ฝังจติ สานึกในการอนุรกั ษส์ ง่ิ แวดลอ้ มและสาธารณสมบตั ิ

3. เพ่ือปลกู ฝังจติ สานึกรับผดิ ชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก

1. การดแู ลรักษาสิง่ แวดลอ้ มในบ้าน โรงเรยี น และชมุ ชน

กจิ กรรม 2. การบาเพ็ญประโยชน์ กจิ กรรมตามโครงการประชาชนจิตอาสา
3. การรณรงค์รักษาทรัพยากรและสง่ิ แวดลอ้ ม

4. การทาความดเี พ่ือพ่อ

1. สือ่ CAI

2. หนงั สอื นทิ าน เอกสารสิ่งพิมพ์

สือ่ และอุปกรณ์ 3. ใบความรเู้ ก่ยี วกบั การอนุรักษส์ ่งิ แวดลอ้ มและสาธารณสมบัติ

4. ป้ายนิเทศ

5. สถานการณจ์ ริง

การวดั และประเมินผลการจดั การเรยี นการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วัดและประเมนิ ผล กรอบท่ีกาหนดไวใ้ นแนวทางการใชห้ ลักสูตรการจดั การศึกษาเพื่อการมีงาน
ทา โดยเนน้ การประเมินตามสภาพจรงิ สอดคล้องกับบรบิ ทของสถานศกึ ษา

และกจิ กรรมท่ดี าเนนิ การ

คู่มือการใช้หลกั สตู รการจัดการศกึ ษาเพือ่ การมงี านทาจงั หวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 23
หน้า 23

3. ด้านทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ
(Skill)

ทกั ษะท่ี 1 ทักษะการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร (ICT)

ระดบั ประถมศึกษา
รายการ

1. สามารถใชส้ ื่อเทคโนโลยีให้สอดคลอ้ งกับงานทีท่ าได้

2. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนามา

ประยุกตใ์ ช้ในการงานและการแกป้ ัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่อื การสืบค้นผา่ นเทคโนโลยเี พื่อการส่ือสาร

วตั ถปุ ระสงค์ ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

4. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสรา้ งสรรค์ผลงานไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ

โดยยึดหลักของความถูกต้อง

5. สามารถนาเทคโนโลยมี าสรา้ งสรรค์ชนิ้ งาน/ผลงาน ท่ีเก่ยี วขอ้ งกบั

การประกอบอาชพี อยา่ งเหมาะสมกบั ยคุ ไทยแลนด์ 4.0

1. การบูรณาการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอนทุกกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ โดยใช้

ส่ือเทคโนโลยที ี่ทันสมัย

2. กจิ กรรมเสริมประสบการณ์

กจิ กรรม - ใชส้ ื่อโซเชยี ลเพ่อื การสอ่ื สาร

- ใชค้ อมพิวเตอรเ์ พื่องานออกแบบอย่างเหมาะสม

- การศึกษาดงู าน แหลง่ เรยี นรู้สถานประกอบการธรุ กิจ/อุตสาหกรรม

- กิจกรรม English for ICT Camp

1. ใบความรู้

2. สือ่ ICT, VDO

สอ่ื และอุปกรณ์ 3. แหลง่ เรยี นรู้ (สถานประกอบการ)
4. เอกสารสิง่ พิมพ์

5. สือ่ ออนไลนแ์ ละส่ือทางไกลผ่านดาวเทยี ม

6. วสั ดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ

การวัดและประเมนิ ผลการจัดการเรยี นการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วดั และประเมินผล กรอบที่กาหนดไวใ้ นแนวทางการใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมงี าน
ทา โดยเนน้ การประเมนิ ตามสภาพจริง สอดคล้องกบั บรบิ ทของสถานศึกษา

และกจิ กรรมท่ีดาเนนิ การ

คมู่ อื การใช้หลกั สูตรการจดั การศกึ ษาเพ่อื การมงี านทาจงั หวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 24
หน้า 24

ทักษะท่ี 2 ทักษะการใชภ้ าษาองั กฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชพี

ระดับ ประถมศึกษา
รายการ

1. นักเรียนระบุช่ืออาชีพ และคาศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ชอบพร้อมท้ัง

บอกเหตผุ ลเปน็ ภาษาอังกฤษได้

2. นักเรียนสามารถส่ือสาร สนทนา โต้ตอบเก่ียวกับอาชีพได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ ตามระดบั ชั้น

3. นักเรียนสามารถบอกภาระงานและความสาคัญของอาชีพต่างๆ เป็น

ภาษาอังกฤษได้

4. นักเรยี นระบคุ วามสามารถและคุณลักษณะทจ่ี าเป็นสาหรบั แต่ละอาชีพได้

1. นักเรียนแสดงบทบาทสมมตกิ ารสัมภาษณ์รับสมคั รงาน

2. การเขยี น Personal data

3. กิจกรรมรวบรวมคลงั คาศพั ท์ และประโยคทีเ่ กยี่ วข้องกบั อาชีพ

4. กจิ กรรมบทบาทสมมตใิ นการประกอบอาชีพ

5. ฝกึ สนทนาตามสถานการณข์ องแต่ละอาชพี

6. นาเสนอบทบาทสมมุติเกี่ยวกับสถานการณใ์ นอาชพี ท่ีชอบ

กิจกรรม 7. สืบค้นความรู้เกยี่ วกบั ภาระงานและความสาคัญของอาชีพทีส่ นใจ

8. จัดนิทรรศการ และแสดงผลงานด้านอาชีพ พร้อมนาเสนอเป็น

ภาษาองั กฤษ

9. ศกึ ษาดูงานตลาดนดั แรงงาน หรอื แหล่งประกอบการ

10. กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โดยนักเรียนนาเสนออาชีพท่ีตนเลือกเพ่ือ

ชกั ชวนใหเ้ พื่อนเขา้ มาสมัคร

11. อภิปราย ซักถาม และสรุป

1. บตั รภาพ / บตั รคา

2. แถบประโยค

ส่อื และอุปกรณ์ 3. คลปิ VDO
4. ไฟล์เสียงบทสนทนา

5. แหลง่ ความรทู้ างอินเทอรเ์ น็ต

6. หนังสอื ภาษาอังกฤษสาหรับอาชีพต่างๆ

การวดั และประเมินผลการจดั การเรียนการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วัดและประเมนิ ผล กรอบท่ีกาหนดไวใ้ นแนวทางการใชห้ ลกั สตู รการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ทา โดยเน้นการประเมนิ ตามสภาพจรงิ สอดคล้องกับบรบิ ทของสถานศึกษา

และกจิ กรรมทดี่ าเนินการ

คมู่ อื การใชห้ ลกั สูตรการจัดการศกึ ษาเพ่ือการมงี านทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 25
หน้า 25

การวเิ คราะห์ทักษะที่ 2 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอ่ื สารในงานอาชพี
(English for Communication in the Occupational Works)
ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 1 – 3

เนื้อหา เนอื้ หา/สาระการเรยี นรู้ รายละเอียด

1. คาศพั ท์เกย่ี วกับ 1.1 ชื่ออาชีพ (Noun) teacher, doctor, nurse, dentist,
อาชีพ (Vocabulary
Words) postman, policeman, clerk, farmer,

soldier, officer, labor, worker,

accountant, manager, driver, singer,

carpenter, technician, electrician,

shop keeper

etc.

1.2 คาคณุ ศัพทเ์ กย่ี วกับ big, small, fast, slow, hard, difficult,

อาชพี และบคุ คล easy, strong, wet, dry, heavy, soft,

(Adjective) true, wrong, long, short, old, new,

fair, hot, clean, dark, dangerous,

thick, thin, deep, narrow, rich, poor,

happy, beautiful, young, late, dirty,

important, cheap, expensive, open,

closed, generous, high, low

etc.

1.3 คาศัพทท์ ใ่ี ชใ้ นการ hammer, ladder, brick, saw, cement,

ทางานอาชีพ toolbox, screwdriver ruler, file,

(Related Word washer, pipe, mouse, monitor,

In Occupational email, computer, bolt, plaster,

Work) monitor, broken, rusty, speaker, to

repair, to unscrew, to send, to

switch on, to switch off, to turn on,

to turn off, to plug and unplug, to

mend, to repair, to tighten, to paint,

to measure, to reply, to forward, to

restart and to start up, to surf

internet

etc.

คู่มอื การใช้หลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพอื่ การมีงานทาจงั หวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 26
หน้า 26

เนอ้ื หา เน้ือหา/สาระการเรยี นรู้ รายละเอยี ด

1. คาศพั ท์เก่ียวกบั 1.4 คาศัพทเ์ ก่ยี วกับการ advertisement, interview, job , work
description, permanent, job offer, offer
อาชพี (Vocabulary จ้างงาน
(Employment) of employment, contract, hours
Words) qualification, application form, career

path, shift work, full time, volunteer,

appointment, part time job, details

disappointed, factory, curriculum vitae,

experience, rate of pay to, pay apply

for a job, to accept an offer, to take a

chance, to reject an offer, to tune

down, to fire, to get the sack, to resign,

bonus, holiday, salary, over time

payment, leave, staff, boss restaurant,

training, wage, working conditions,

owner, trainee, retirement age, etc.

1.5 คาศัพทเ์ ก่ยี วกับ bonus, car allowance, company car,

เงินเดอื นและ health insurance, holiday pay,

สวสั ดิการ holiday entitlement, maternity leave,

overtime, paternity leave, part – time

education, pension scheme / pension

plan, etc.

1.6 คาศัพทเ์ กี่ยวกบั ประเภทคนทางาน owner, managing

คนทางานและการ director, director, manager, trainee

ออกจากงาน boss, colleague, apprentice, volunteer

การออกจากงาน to fire, to get the

sack, to resign, to retire, leaving date,

redundant, redundancy, redundancy

pay, retirement age, etc.

1.7 คาศัพท์ทีม่ ี drill, health and safety, internship,

ประโยชน์อ่ืนๆ meeting, office, rate of pay, security

reception, strike, switchboard, work

timekeeping, trade union, training

course, work experience, to go on

strike, to be off sick, self-employed,

unemployed, retired, etc.

คู่มอื การใช้หลักสตู รการจดั การศึกษาเพอ่ื การมีงานทาจังหวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 27
หน้า 27

เน้ือหา เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ รายละเอียด
2. บทสนทนา
2.1 ประโยคท่ใี ช้ในการ What’s your job?
ภาษาอังกฤษ
ในงานอาชพี สนทนา What work do you do?

3. ภาษาองั กฤษ (Sentences in What does he/she do?
เพ่ือการนาเสนอ
งานอาชีพ Conversation What would you like to be?

dialogue What are you? What’re they?

What is he/she?

I’m a/an…..He/she is (อาชีพ)...

His/her work is…. (งาน/อาชีพ)…

I want to be a/an (…อาชพี …)

We/they are….. (อาชีพ)......

etc.

2.2 การสนทนา Talking about jobs

ในสถานการณ์ต่างๆ Talking about works

(Conversation in Asking for job details

Contexts) Making an appointment

etc.

3.1 การนาเสนอขอ้ มูล Presenting job data

(Data Asking for more details

Presentation) Answering about the works

Describing job details

etc.

คูม่ ือการใชห้ ลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพอื่ การมีงานทาจงั หวดั ชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 28
หน้า 28

การวเิ คราะหท์ กั ษะที่ 2 ทักษะภาษาองั กฤษเพื่อการสอื่ สารในงานอาชพี
(English for Communication in the Occupational Works)
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6

เนื้อหา เน้อื หา/สาระการเรยี นรู้ รายละเอยี ด

1. คาศัพท์เกี่ยวกบั อาชพี 1.1 ชอ่ื อาชีพ (Noun) actor, actress, accountant, artist, auditor,

(Vocabulary announcer, banker, botanist, bartender,

Words) detective, camera man, tailor, cashier,

chemist, bus driver, Janitor, lawyer,

merchant, model, novelist, reporter,

salesman, trader, scientist, singer,

translator, operator,

Technician, messenger, decorator,

jeweler, waiter, waitress, sport man,

broker, journalist, researcher, shoe

maker, programmer, surveyor, etc.

1.2 คาคณุ ศพั ทเ์ กยี่ วกบั hard, difficult, weak, strong, boring,

อาชีพและบุคคล unimportant, intelligent, wet, stupid,

(Adjectives) safe, quiet, shut, tight, right, early,

dangerous, beautiful, interesting,

pleasant, excellent, terrible, fair, full,

alive, expensive, false, shallow, normal,

unfair, etc.

1.3 คาศพั ท์ที่ใช้ในการ to scroll up, to scroll down, to log on,

ทางานอาชีพ to log off, space bar, virus, antivirus

software, processor speed, memory,

word processor, database, spreadsheet,

to print, to type, lower case letter,

upper case letter /capital letter, accident,

breakdown, breathalyzer, jack, jump

leads, flat type, puncture, to crash, to

have an accident, car wash, diesel, oil,

petrol, petrol pump, petrol station,

unleaded, bike, camper van, bus, car,

caravan, coach, lorry, minibus, moped,

motorbike, scooter,

คู่มือการใช้หลักสูตรการจัดการศกึ ษาเพือ่ การมีงานทาจงั หวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 29
หนา้ 29

เนื้อหา เนือ้ หา/สาระการเรยี นรู้ รายละเอียด
1.3 คาศพั ท์ทีใ่ ช้ในการ
1. คาศัพท์เกย่ี วกับอาชีพ taxi, tractor, truck, van, car keys, cyclist,
(Vocabulary ทางานอาชพี (ตอ่ ) driver, garage, mechanic, insurance,
passenger, type pressure, accountancy,
Words) 1.4 คาศัพท์เก่ียวกบั advertising, agriculture, banking,
การจา้ งงาน broadcasting, the building trade, the
chemical industry, the civil service,
1.5 คาศัพทเ์ ก่ยี วกับ computing, the construction industry,
เงนิ เดอื นและ the drinks industry, engineering, the
สวัสดกิ าร entertainment industry, farming,
financial services, the fishing industry,
healthcare, hotel and catering, human
resources, insurance, IT, the legal
profession, local government,
manufacturing, marketing, the medical
profession, mining, the motor industry,
the newspaper industry, the oil
industry, etc.

ad/advert, application form,
appointment, CV (curriculum vitae), job
description, interview, job offer /offer of
employment, qualifications, to apply for a
job, to accept an offer, to reject an offer
/ to turn down an offer, to hire, job,
career, part – time, full – time, shift
work, temporary, contract, permanent,
starting date, notice period, etc.

Bonus, car allowance, company car,
health insurance, holiday pay, holiday
entitlement, maternity leave, overtime,
paternity leave, promotion, salary,
part – time education, pension scheme /
pension plan, salary increase, sick pay,
staff restaurant, training scheme, travel
expenses, wages, working, etc.

คมู่ ือการใชห้ ลกั สูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาจังหวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 30
หน้า 30

เนอ้ื หา เน้อื หา/สาระการเรียนรู้ รายละเอยี ด
1. คาศัพท์เกยี่ วกบั อาชีพ 1.6 คาศพั ท์เกยี่ วกบั
ประเภทคนทางาน owner, managing
(Vocabulary คนทางานและ director, director, manager, boss,
Words) การออกจากงาน colleague, trainee, apprentice,
volunteer, etc.
2. บทสนทนาภาษา 1.7 คาศัพทท์ ีม่ ี การออกจากงาน to fire, to get the sack,
อังกฤษในงานอาชพี ประโยชน์ to resign, to retire, leaving date,
redundant, redundancy, redundancy
อนื่ ๆ pay, retirement age, etc.

2.1 ประโยคทใ่ี ช้ในการ apprenticeship, department,
สนทนา experience, factory, fire drill, health and
(Sentences in safety, internship, meeting, office, rate
Conversation of pay, reception, security, strike,
dialogue switchboard, etc.
timekeeping, trade union, training
course, work, work experience, to go on
strike, to be off sick, self-employed,
unemployed, retired, the
pharmaceutical industry, PR (คาย่อของ
public relations), publishing, the retail
trade, sales, the shipping industry,
teaching, television,
telecommunications, the travel
industry, etc.

What’s your job?
What work do you do?
What does he/she do?
What would you like to be?
What are you? What’re they?
What is he/she?
I’m a/an…..He/she is (อาชีพ)...
His/her work is…. (งาน/อาชพี )…
I want to be a/an (…อาชพี …)
We/they are….. (อาชีพ)......
etc.

คมู่ อื การใช้หลกั สูตรการจัดการศกึ ษาเพ่อื การมงี านทาจงั หวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 31
หน้า 31

เน้ือหา เนอ้ื หา/สาระการเรยี นรู้ รายละเอียด
2. บทสนทนาภาษา 2.2 การสนทนาใน
Talking about jobs
อังกฤษในงานอาชพี สถานการณ์ต่างๆ Talking about works
(Conversation in Asking for job details
3. ภาษาองั กฤษเพ่ือ Contexts) Making an appointment
การนาเสนองานอาชีพ etc.
3.1 การนาเสนอข้อมลู
(Data Presenting job data
Presentation) Asking for more details
Answering about the works
Describing job details
etc.

คมู่ อื การใชห้ ลกั สูตรการจัดการศึกษาเพอ่ื การมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 32
หนา้ 32

ทกั ษะที่ 3 ทักษะวิชาช่างพื้นฐานและงานอาชีพ

3.1 ความสามารถในการสื่อสารเพอื่ การทางานอาชพี

ระดับ ประถมศกึ ษา
รายการ

1. มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอด

ความคิดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อการ

ทางานอาชพี

2. สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและ

ต่างประเทศ สารสนเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการ

วัตถปุ ระสงค์ ทางานอาชีพ

3. มีเทคนิควิธีการในการส่ือสารเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ

ในการทางานร่วมกับผอู้ น่ื ได้

4. สามารถเขียนกรอกขอ้ มูลและประวตั ติ นเองในการสมัครงานได้

5. มคี วามสามารถในการเลอื กใชว้ ิธกี ารสอื่ สารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือนาเสนอ

ข้อมูลต่างๆ เพ่อื การทางานอาชีพได้

1. การบูรณาการหลักสตู รสถานศึกษา

2. กิจกรรมเสริมประสบการณต์ รงจากชาวต่างชาติ

กิจกรรม 3. สืบค้นข้อมลู ทางอนิ เตอรเ์ นต็
4. การศกึ ษาดงู าน แหลง่ เรยี นรู้ สถานประกอบการธุรกิจ/อุตสาหกรรม

5. ศึกษาจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบา้ น และภูมิปญั ญาท้องถนิ่

6. กจิ กรรมค่ายส่งเสรมิ พฒั นาศกั ยภาพผู้เรียน

1. ใบความรู้

2. สอื่ ICT, VDO

สอ่ื และอุปกรณ์ 3. แหล่งเรียนรู้ (สถานประกอบการ)
4. เอกสารสิ่งพมิ พ์

5. ส่อื ออนไลน์และส่ือทางไกลผ่านดาวเทียม

6. วสั ดุ อปุ กรณ์ต่างๆ

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

กรอบทีก่ าหนดไว้ในแนวทางการใช้หลกั สูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน

ทา โดยเนน้

วัดและประเมินผล 1. ความสามารถในการสอ่ื สารภาษาอังกฤษดา้ นอาชีพ
2. ความสามารถในการสืบคน้ ข้อมลู เกีย่ วกับอาชีพเปน็ ภาษาองั กฤษในการ

ใชเ้ ทคโนโลยใี นทกั ษะอาชพี

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศทัง้ ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศเพอ่ื การทางานอาชีพ

คู่มอื การใช้หลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพ่ือการมีงานทาจงั หวดั ชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 33
หน้า 33

3.2 ความสามารถในการคดิ ทส่ี ามารถนาไปสกู่ ารทางานอาชพี

ระดับ ประถมศกึ ษา
รายการ

1. มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์การคดิ สงั เคราะหร์ ้เู ท่าทนั ส่อื ในการ

ประกอบอาชีพ การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อนาส่กู ารทางานอาชีพ

2. มคี วามสามารถในการคิด และมที ักษะในการแก้ปัญหาในงานอาชีพ

วัตถปุ ระสงค์ 3. สามารถปรบั ตวั เข้ากบั การเปลย่ี นแปลงของสภาพแวดล้อมในการ

ทางานได้

4. มกี ารคดิ ท่ีเป็นระบบสามารถสร้างผังมโนทศั น์ข้นั ตอนในการทางานใหม้ ี

ประสทิ ธิภาพ

1. การบรู ณาการหลักสตู รสถานศกึ ษา

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กจิ กรรม 3. การศึกษาดงู าน แหลง่ เรียนรู้ สถานประกอบการธรุ กิจ/อุตสาหกรรม

4. ศึกษาจากผรู้ ู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และภมู ิปัญญาทอ้ งถนิ่

5. กิจกรรมคา่ ยส่งเสรมิ พฒั นาศกั ยภาพผู้เรียน

1. ใบความรู้

2. ส่อื ICT, VDO

ส่อื และอุปกรณ์ 3. แหลง่ เรยี นรู้ (สถานประกอบการ)
4. เอกสารส่ิงพิมพ์

5. สอื่ ออนไลนแ์ ละส่ือทางไกลผา่ นดาวเทียม

6. วสั ดุ อุปกรณ์ต่างๆ

การวดั และประเมนิ ผลการจัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

แนวทางท่ีกาหนดไว้ในแนวทางการใชห้ ลกั สตู รการจดั การศึกษาเพ่อื การมี

งานทา โดยเน้น

วัดและประเมนิ ผล 1. ความสามารถในการคิดวเิ คราะห์ สงั เคราะห์ และแกป้ ัญหาในงานอาชีพ

2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและมีทักษะในการแกป้ ัญหา

ในงานอาชีพ

3. ความสามารถสร้างผงั มโนทัศนข์ ั้นตอนในการทางานให้มีประสิทธภิ าพ

คมู่ อื การใช้หลักสูตรการจดั การศึกษาเพือ่ การมีงานทาจังหวัดชลบรุ ี ระดบั ประถมศึกษา 34
หน้า 34

3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาในการทางานอาชพี

ระดบั ประถมศกึ ษา
รายการ

1. มคี วามสามารถในการปฏิบัติตนในดา้ นวนิ ยั คณุ ธรรม และจรยิ ธรรม

วตั ถุประสงค์ 2. มีความสามารถเรยี นรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมในงานอาชีพน้นั ๆได้

3. มคี วามสามารถใช้เทคนิคกระบวนการใหง้ านมีประสิทธิภาพได้

1. การบูรณาการหลักสูตรสถานศกึ ษา

2. กจิ กรรมเสรมิ ประสบการณ์

กิจกรรม 3. การศึกษาดูงาน แหล่งเรยี นรู้ สถานประกอบการธรุ กจิ /อุตสาหกรรม

4. ศกึ ษาจากผู้รู้ ปราชญช์ าวบา้ น และภมู ิปัญญาท้องถน่ิ

5. กิจกรรมคา่ ยส่งเสรมิ พัฒนาศักยภาพผเู้ รียน

1. ใบความรู้

2. ส่อื ICT, VDO

สื่อและอุปกรณ์ 3. แหล่งเรียนรู้ (สถานประกอบการ)
4. เอกสารสง่ิ พิมพ์

5. สอื่ ออนไลนแ์ ละสื่อทางไกลผา่ นดาวเทยี ม

6. วัสดุ อปุ กรณต์ ่างๆ

1. ความรู้ ความเขา้ ใจในวัฒนธรรมในงานอาชีพน้นั ๆ

วดั และประเมนิ ผล 2. ความสามารถในการคิด กระบวนการ สร้างงานให้มีประสทิ ธภิ าพ

3. ความสามารถในการปฏิบัติตนด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรม

คู่มอื การใช้หลกั สูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมงี านทาจงั หวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 35
หน้า 35

3.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ การทางานอาชีพ

ระดบั ประถมศกึ ษา
รายการ

1. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจในกระบวนการทางานและสามารถปฏิบัติงาน

ได้อยา่ งเป็นระบบ

2. สามารถเรยี นรูอ้ ย่างต่อเนื่องเพอื่ พัฒนางานได้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

3. มีทักษะการทางานเปน็ ทมี

วตั ถปุ ระสงค์ 4. มีทกั ษะในการทางานร่วมกับผอู้ น่ื ในการทางานอาชพี ได้

5. สามารถระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์ นการทางานอาชีพทจี่ ะ

ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื ได้

6. มีวธิ ีการจดั การกบั ปญั หาและความขดั แย้งในการทางานอาชพี

ได้อย่างเหมาะสม

1. การบรู ณาการหลักสตู รสถานศึกษา

2. กจิ กรรมเสรมิ ประสบการณ์

กิจกรรม 3. การศกึ ษาดงู าน แหลง่ เรียนรู้ สถานประกอบการธรุ กิจ/อตุ สาหกรรม

4. ศึกษาจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบา้ น และภมู ิปญั ญาทอ้ งถิ่น

5. กิจกรรมค่ายสง่ เสริมพัฒนาศกั ยภาพผู้เรียน

1. ใบความรู้

2. สือ่ ICT, VDO

สื่อและอุปกรณ์ 3. แหล่งเรยี นรู้ (สถานประกอบการ)
4. เอกสารสิ่งพมิ พ์

5. สอ่ื ออนไลน์และส่ือทางไกลผา่ นดาวเทยี ม

6. วสั ดุ อุปกรณ์ต่างๆ

การวัดและประเมนิ ผลการจัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาดาเนินการตาม

วัดและประเมินผล แนวทางท่ีกาหนดไวใ้ นแนวทางการใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพ่อื การมี
งานทา โดยเนน้ การประเมินตามสภาพจรงิ และความสอดคล้องกบั บริบทของ

สถานศึกษา

คู่มือการใชห้ ลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพอื่ การมีงานทาจังหวัดชลบุรี ระดับประถมศึกษา 36
หนา้ 36

4. ด้านความรทู้ ี่เกยี่ วขอ้ งกบั การประกอบอาชพี
(Knowledge)

ความรทู้ ่ี 1 ความร้ตู ามหลักสตู รการศกึ ษาเพ่ือการมงี านทาของจังหวัดชลบุรี

โครงสรา้ งสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ประกอบด้วย

1. คณุ ลกั ษณะนิสัยเพ่ือการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทางานอาชีพ

จานวน 10 ชัว่ โมง

1.1 คณุ ลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ของพลเมืองไทยและพลโลก

1.2 คุณลกั ษณะตามมาตรฐานวชิ าชพี

1.3 นสิ ัยอตุ สาหกรรมและพฤติกรรมการทางานอาชพี

1.4 คุณลักษณะตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. งานอาชพี ในจงั หวัดชลบุรีและทกั ษะการทางานอาชพี จานวน 6 ชัว่ โมง

2.1 งานอาชพี ในจงั หวดั ชลบุรี

2.2 สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสตู รการศึกษา

2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

2.4 ทักษะการใชภ้ าษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ

2.5 ทักษะการทางานอาชีพงา่ ยๆ ในจังหวดั ชลบุรี

3. ความรู้ที่ใชใ้ นการทางานอาชพี จานวน 6 ช่ัวโมง

3.1 ระเบยี บและกฎหมายทเ่ี ก่ียวขอ้ งกบั การทางานอาชีพ

3.2 กฎหมายแรงงาน การประกันตน และความปลอดภยั ในงาน

3.3 พลงั งาน สภาพแวดลอ้ มกับสขุ ภาพอนามยั

3.4 การเป็นผปู้ ระกอบการ

3.5 ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชพี

3.6 ความรู้กฎหมายดา้ น พรบ.คอมพวิ เตอร์

4. โครงงานอาชีพ จานวน 8 ช่ัวโมง

4.1 การคดิ และเลือกหวั ข้อโครงงาน

4.2 ศึกษาเอกสารที่เกีย่ วข้อง

4.3 การเขยี นเค้าโครงของโครงงาน

4.4 การปฏิบัตโิ ครงงาน

4.5 การเขยี นรายงานโครงงาน

4.6 การนาเสนอโครงงาน

4.7 การนาความร้จู ากโครงงาน ไปใชใ้ นการประกอบอาชีพ

ค่มู อื การใช้หลักสตู รการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาจังหวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 37
หนา้ 37

5. ศึกษาดูงาน จานวน 10 ชัว่ โมง

5.1 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการอุตสาหกรรม

5.2 ฝึกงานหรอื ฝกึ ประสบการณง์ านอาชีพ

5.3 นาความรู้ทีไ่ ดจ้ ากการศึกษาดงู าน มาปรับใช้ในการดาเนนิ ชีวติ

ความรู้ที่ 2 ความร้ตู ามสาขาอาชีพในจังหวดั ชลบรุ ี
2.1 สาขาอาชพี อุตสาหกรรมท่ัวไป
2.2 สาขาอาชีพการเกษตร
2.3 สาขาอาชพี เกษตรอนิ ทรี
2.4 สาขาอาชพี การประมง
2.5 สาขาอาชีพธุรกิจและการบรกิ าร
2.6 สาขาอาชพี การโรงแรมและการท่องเที่ยว
02.7 สาขาอาชีพปศุสัตว์
2.8 สาขาอาชพี ค้าขาย
2.9 สาขาอาชพี อีคอมเมสิ

ความรทู้ ี่ 3 ความร้ตู ามสมรรถนะวชิ าชีพในการปฏบิ ัติงาน
3.1 กรอบโครงสร้างการพัฒนาสมรรถนะวชิ าชีพ
3.2 ความรูเ้ บื้องต้นเก่ียวกบั งานอาชพี
3.3 ความร้เู บื้องต้นเกี่ยวกบั startup

คมู่ อื การใช้หลกั สตู รการจดั การศึกษาเพอื่ การมีงานทาจงั หวดั ชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 38
หนา้ 38

ความร้เู บ้ืองต้นเก่ยี วกับงานอาชีพ

ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชนข์ องการเรียนรเู้ กยี่ วกับอาชีพ เชน่ อาชพี
ตา่ งๆ มาตรฐานอาชพี องคก์ รและการบรหิ ารงานในองค์กร หลักการปฏบิ ตั ติ นในงานอาชีพและ
หลักการบรหิ ารงานคุณภาพ

ระดับ ประถมศึกษา
รายการ

วตั ถุประสงค์ - เพอื่ ให้มีความร้แู ละทักษะพ้ืนฐานอาชีพตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษา
ขนั้ พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

1. เรยี นรทู้ กั ษะพ้ืนฐานอาชพี เบอื้ งตน้ ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษา

กิจกรรม ขนั้ พน้ื ฐาน พทุ ธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. ฝกึ ปฏิบตั ิทกั ษะพนื้ ฐานอาชีพท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

3. ศกึ ษาแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการในชมุ ชน

- รูปภาพ

สอื่ อปุ กรณ์ - สื่อ ICT

และแหลง่ เรยี นรู้ - เอกสารสง่ิ พิมพ์

- สือ่ ออนไลนแ์ ละส่ือทางไกลผา่ นดาวเทยี ม

- แบบทดสอบ

การวัดและประเมนิ ผล - สงั เกต

- ชน้ิ งาน

คมู่ อื การใชห้ ลกั สตู รการจดั การศกึ ษาเพือ่ การมีงานทาจังหวดั ชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 39
หนา้ 39

กฎหมายแรงงาน

ศึกษาความรู้ทเี่ ก่ียวข้องกบั แรงงาน เช่น กฎหมายแรงงาน พระราชบญั ญตั ิคมุ้ ครอง
แรงงาน ประกันสังคม แรงงานสมั พันธ์

ระดบั ประถมศึกษา
รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่

เกย่ี วข้องด้านแรงงาน

วตั ถุประสงค์ 2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการ วิธีการข้ันตอนปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบั แรงงาน

3. ให้มีกิจนสิ ัยทดี่ ี และเจตคตทิ ด่ี ตี อ่ กฎหมายท่เี กี่ยวขอ้ งกับแรงงาน

1. ศกึ ษาหาความรเู้ รอ่ื งกฎหมายแรงงานเดก็ พระราชบญั ญตั ิคมุ้ ครองแรงงาน

กิจกรรม 2. ใหค้ วามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ยี วข้องกับแรงงาน

3. กรณศี ึกษา

- สือ่ ICT

- ใบความรู้

สือ่ และอุปกรณ์ - เอกสารส่งิ พิมพ์
- สอ่ื ใบความรู้

- Power Point

- ส่ือออนไลนแ์ ละสื่อทางไกลผา่ นดาวเทยี ม

วธิ ีวดั

- สงั เกต

- ทดสอบ

- สัมภาษณ์

เครอ่ื งมือวดั

วดั และประเมนิ ผล - แบบทดสอบ

- แบบสังเกต

- แบบสมั ภาษณ์

เกณฑก์ ารประเมิน

- นกั เรยี นผา่ นเกณฑ์การประเมนิ ชิน้ งาน/ภาระงาน รอ้ ยละ 60

- เวลาเข้ารว่ มกจิ กรรม ร้อยละ 80

ค่มู ือการใช้หลักสตู รการจัดการศกึ ษาเพ่ือการมงี านทาจงั หวัดชลบรุ ี ระดับประถมศึกษา 40
หน้า 40

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านอาชีพ มลพิษ
โรคร้ายแรง และอุบัติภัยที่เกิดจากการทางานและการควบคุมป้องกัน การจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเบื้องต้น เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เคร่ืองป้องกันอันตราย การปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น

ระดับ ประถมศกึ ษา
รายการ

วตั ถปุ ระสงค์ เพ่อื ใหม้ ีความรู้ความเข้าใจและกระบวนการจดั การเกี่ยวกบั อาชวี อนามยั และ
ความปลอดภัยในการปฏบิ ตั งิ านอาชพี

1. ให้ความรูเ้ ก่ยี วกับอาชีวอนามัยและความปลอดภยั ในการปฏิบัตงิ านอาชีพ

กิจกรรม 2. ฝึกปฏบิ ตั ิตามเคร่ืองหมายและสัญลักษณค์ วามปลอดภยั
3. เลอื กใชเ้ ครื่องป้องกนั อนั ตรายตามสถานการณ์

4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ

- ส่ือใบความรู้

สอ่ื และอุปกรณ์ - Power Point

- สือ่ ออนไลนแ์ ละสื่อทางไกลผา่ นดาวเทยี ม

- สอ่ื อุปกรณ์ในการประถมพยาบาลเบอื้ งต้น

วดั และประเมินผล - แบบทดสอบ
- ชนิ้ งาน

คมู่ ือการใชห้ ลักสตู รการจัดการศกึ ษาเพ่อื การมีงานทาจังหวดั ชลบุรี ระดับประถมศึกษา 41
หน้า 41

สมรรถนะวิชาชีพ

ระดบั ประถมศกึ ษา
รายการ

1. เพ่ือให้รู้จักการวางแผนการทางานอยา่ งเปน็ ระบบ

2. เพื่อให้นกั เรียนรักการทางานและมเี จตคตทิ ี่ดีต่อการทางาน

วัตถปุ ระสงค์ 3. เพื่อให้รู้จักการวางแผนดาเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักและ
กระบวนการโดยคานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากร

และสิง่ แวดล้อม หลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. เพ่อื ให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานและเจตคตทิ ่ดี ีตอ่ วิชาชพี

1. นักเรยี นมีความรูเ้ ร่อื งการปฏิบัตงิ านอาชพี ท่มี ีคุณภาพ

2. เพื่อใหน้ กั เรยี นมีทกั ษะในงานอาชพี ง่ายๆ ทเี่ หมาะสมกบั วยั

3. มีความรเู้ ร่อื งผลกระทบตอ่ สงิ่ แวดล้อมในการประกอบอาชพี

กิจกรรม 4. นักเรียนศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพ
ในชมุ ชน

4. นักเรียนเสนอผลงานที่ไปศึกษาดูงาน แสดงความรู้เก่ียวกับการงานอาชีพ

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลักการ

อาชวี อนามัยและความปลอดภัย

- ใบความรู้

- ส่ือ ICT

สื่อและอุปกรณ์ - แหลง่ เรยี นรู้ (สถานประกอบการ)

- เอกสารสง่ิ พิมพ์

- ส่ือออนไลนแ์ ละสื่อทางไกลผา่ นดาวเทียม

วดั และประเมนิ ผล - แบบทดสอบ
- สังเกต

คมู่ อื การใช้หลักสตู รการจัดการศกึ ษาเพ่อื การมงี านทาจังหวัดชลบุรี ระดบั ประถมศึกษา 42
หนา้ 42


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ร่วมเล่มครั้งที่ 1
Next Book
pac_win19newsletter_pg1