The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cherdsak33man, 2021-04-27 12:28:04

แนวข้อสอบ อก 64

สอบ อก

1

1.3 8 18 38 78
1)158
2.5 -10 20 -40
4)80

2

3.เครื่องเทศ : อาหาร
1)เล่นสำนวน : กำรสนทนำ
4.ดอกไม้ : ร่วงโรย ขา้ ราชการ :…..
4)เกษยี ณ

3

5..........:การศึกษา สอบสวน:........
4)อ่ำน : ควำมจริง

4

6.ดารา 9 ใน 10 คน ใช้ยี่ห้อสบู่ดาด้า
นอ้ งเยาวใ์ ชส้ บู่ดาดา้ สรุปไดว้ า่
4)ยงั สรุปไม่ได้

5

7.ในห้องมีนักเรียน 4 คน คือ จ้ี โย่ง เต้ีย ตุ๊ก มี
คนหน่ึงแอบกินขนมในห้องเรียน อาจารยต์ าม
คาดค้นั เอาความจริงจากทุกคน แต่ละคนตอบ
ดงั น้ี
1)โย่งเป็ นคนกนิ และ เตีย้ พูดจริง

6

8.ล้อใหญ่ขนาด 30 นิ้ว หมุน 400 รอบ ก็ได้
ระยะตามที่ตอ้ งการ แต่ถา้ ใหล้ อ้ 12 นิ้ว ตะตอ้ ง
หมุนกี่รอบ จึงจะไดร้ ะยะตามท่ีตอ้ งการ
2)1,000 รอบ

7

9.น้ามนั ดีเซลราคาลิตรละ 9.25 บาท ผสมกบั
น้ามนั ดีเซลพิเศษราคาลิตรละ 9.75 บาท แลว้
ขายไปราคาลิตรละ 9.65บาท จะทาให้ไดก้ าไร
ก่ีเปอร์เซ็นต์
3)1.58 เปอร์เซ็นต์

8

10.นางสาวน้ าฝนฝากเงินประจา 3 เดือน
จานวน 4,000 บาท โดยธนาคารให้ดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3 ต่อปี เม่ือฝากเป็ นเวลา 6 เดือน น้า
เพชรจะถอนเงินไดเ้ ท่าใด
3)4,060.225 บำท

9

11.ถา้ นบั หวั ห่านจะมากกวา่ หวั หมู 2 หวั ถา้ นบั
ขาหมูจะมากกว่าขาห่าน 2 ขา อยากทราบว่ามี
หมูและห่านอยา่ งละกี่ตวั
3)ห่ำนมี 5 ตัว หมูมี 3 ตวั

10

12.มีทหารชายอยู่ 4 นาย ทหารหญิงอยู่ 5 นาย
ถ้าต้องการเลือกตัวแทนทหารชายและหญิง
ฝ่ ายละ 2 คน จะเลือกไดก้ ี่วธิ ี
1)60 วธิ ี

11

13.อรอุมา เดินทางออกจากบา้ นเวลา 9.20 น. ดว้ ย
ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ส่วนหลานเดิน
ออกจากบ้านในเวลาถัดมา ด้วยความเร็ว 35
กิโลเมตรต่อช่ัวโมงท้ังสองมาถุงสวนสาธารณะ
พร้อมกนั เวลา 11.40 น. อยากทราบว่าหลานออก
จากบา้ นเวลาเท่าใด 1)9.40 น.

12

14.มีมะม่วง 3 ขนาด ใหญ่มี 75 ลูก กลางมี 60 ลูก และเลก็
มี 45 ลูก แบ่งมะม่วงใส่ตระกวา่ ไม่ใหม้ ีเศษเหลือและแต่ละ
ตะกร้า มีมะม่วงท้ัง 3 ขนาด อยู่ปนกันในตะกร้า ด้วย
สัดส่วนที่เหมือนกันทุกตะกร้า ถามว่าต้องใส่ท้ังหมดก่ี
ตะกร้า และแต่ละตะกร้ามีมะม่วงแต่ละขนาดอยเู่ ท่าใด
4)ใส่ได้ท้ังหมด 15 ตะกร้ำ มีมะม่วงขนำดใหญ่ 5 ลูก ขนำด
กลำง 4 ลูก และขนำดเลก็ 3 ลกู

13

15.จงหาผลรวมเลขคี่ต้งั แต่ 31-41 มีค่า
เท่ากบั ขอ้ ใด
4)216

14

16.ถา้ บรรจุน้าเชื่อมจานวน 80 ลิตรใบหน่ึง มี
ความเขม้ ขน้ 20 เปอร์เซ็นต์ ถา้ เด็กชายสมหวงั
ทาน้าหกใส่ทาให้มีน้าเชื่อมเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20
ลิตร อยากทราบว่าน้าเช่ือมใหม่มีความเขม้ ขน
ข้ึนเท่าใด 4)16 เปอร์เซ็นต์

15

17.บนถนนวิภาวดีช่วงหน่ึ งนับเสา
ไฟฟ้าท้งั 2 ฝ่ัง ได้ 2,000 ตน้ แต่ละตน้
ห่างกัน 100 เมตร จงหาระยาทางของ
ถนนช่วงน้ีเท่ากบั ขอ้ ใด2)99,900 เมตร

16

18.ประตูบา้ นนายเจริญยงิ่ กวา้ ง 6 ฟุต ยาว 8 ฟุต
หากตอ้ งการขน้ กระจกต้งั โตะ๊ อาหารรูปวงกลม
เข้าบ้าน อยากทราบว่า นายเจริ ญย่ิงจะซ้ือ
กระจกต้งั โต๊ะอาหารไดใ้ หญ่ที่สุด มีเส้นขนาด
ผา่ ศูนยก์ ลางเท่าใด2)น้อยกว่ำ 10 ฟุต

17

19.ในการวิ่งแข่งระยะทาง 200 เมตร ถา้ นาย ก.
ต่อให้นาย ข. 15 เมตร และต่อให้นาย ค. 20
เมตร ถา้ ใหน้ าย ข ว่งิ ในระยะทาง 740 เมตร จง
หาวา่ นาย ข. จะวง่ิ ชนะนาย ค. กี่เมตร
3)20 เมตร

18

20.นาย A นาย B ช่วยกนั ทางาน 1 วนั ไดง้ าน
ของงานท้ังหมด แต่ถ้าให้นาย A คนเดียวจะ
ทางานเสร็จภายใน 20 วนั จงหาว่านย B คน
เดียวจะทางานเสร็จภายในก่ีวนั
2)12 วนั

19

21.คะแนนสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลายจานวน 10 คน ของ
โรงเรียนแห่งหน่ึง ปรากฏดงั ตาราง
อยากทราบวา่ คะแนนสอบเฉล่ียของทุกคนมีค่า
เท่ากบั ขอ้ ใดต่อไปน้ี 2)14.9 คะแนน

20

22.ยายสาอางแบ่งเงินให้หลายชาย 3 คน โดยให้สมปอง
3 ส่วน สมศกั ด์ิและสมนึก 4 ส่วน ปรากฏว่าสมนึกได้
เงินน้อยกว่าสมศกั ด์ิอยู่ 200 บาท ถา้ ยายสาอางมีเงินอยู่
2,800 บาทอยากทราบว่าจานวนเงินท่ีสมศกั ด์ิจะไดจ้ าก
ยายสาอางเท่ากบั เท่าใด
1)900 บำท

21

23.กาหนดให้ a + b = 45 - 2d
และ b = 11 - a
แลว้ ค่าของ a + 5d + b มีค่าเท่ากบั ขอ้

ใด 1)96

22

24.กาหนดให้ A = {2,4,6,8,10}
B = {8,10,12,14,16}

ขอ้ ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ ง
3)B – A = {12,14,16}

23

26.ลูก 3 คน ผลดั กนั มาเยี่ยมแม่ โดยพี่คนโต คนกลาง
และคนเล็ก มีช่วงห่างกนั ในการเยย่ี มดงั น้ี 30 วนั ต่อคร้ัง
25 วนั ต่อคร้ัง และ 20วนั ต่อคร้ัง ตามลาดบั ถามว่าเมื่อ
ลูก 3 คนมาเย่ียมแม่พร้อมกนั แลว้ อีกกี่วนั จึงจะมาเย่ียม
แม่พร้อมกนั อีกคร้ังหน่ึง
1)300วนั

24

27.พิม พลอย มล เขา้ หุ้นกนั ในอตั ราส่วน 1 : 2 : 3 ถา้ ได้
กาไร 6,000 บาทปรากฏว่าหุ้นส่วนท้งั หมดมีมติให้นา
กาไร 50% ไปลงทุ่นเพ่ิม ส่วนที่เหลือแบ่งตามส่วนทุน
อยากทราบวา่ พมิ จะไดเ้ งินเท่าไร
3)500 บำท

25

28.เ ของเลขจานวนมาก
และผลต่างระหว่างเลขจานวนน้อยกบั
เลขจานวนมากเท่ากับ 400 จงหาเลข
จานวนมากมีค่าเท่ากบั ขอ้ ใด1)140

26

29.จงหาค่าพิสัยของขอ้ มูลท่ีกาหนดให้
ดงั น้ี 19,15,18,15,24,20,36
2)21

27

30.แม่คา้ ซ้ือน้าตาลทรายมา 2 ชนิด ชนิดแรกราคา
กิโลกรัมละ 20 บาทส่วนชนิดที่สองราคากิโลกรัม
ละ 10 บาท แม่คา้ นาน้าทรายทรายสองชนิดมาผสม
กันและนาไปขายกิโลกรัมละ 17.50 บาท ถ้าแม่
คา้ ขายไดก้ าไร 25% จะตอ้ งผสมน้าตาลทรายใน
อตั ราส่วนเท่าใด 4)2:3

28

1.คาที่ขีดเส้นใตค้ าใดแสดงจานวนนอ้ ย
ที่สุด
4)ผ่ำแตงโมให้แม่หน่อยซิ

29

2.คาใดท่ีเหมาะสมท่ีจะเติมลงในช่วงว่างมาก
ที่สุด“พระภิกษุอุม้ .......ออกเดิน.......ชาวบา้ นก็
พากนั ยนื ริม.......เพอื่ .......ทุกเชา้ ”
3)บำตร บิณฑบำต. บำทวถิ ี ตกั บำตร

30

3.เขา.....ออกจากบ้านเพราะได้ข่าวว่า
คนงานถูก.....ควรเติมคาใดลงในช่วง
วา่ ง
4)ลุกลลี้ กุ ลน,คลอก

31

4.ขอ้ ใดต่อไปน้ีไม่มีการเล่นคา
1)เบญจวรรณวนั จำกเจ้ำ กำสรดเศร้ำแทบวำย
วำง
5.คานามขอ้ ใดใชล้ กั ษณะนามถูกตอ้ งทุกคา
2)งำช้ำง – กงิ่ ขมิน้ - แง่ง คำถำ – จบ

32

6.ขอ้ ใดมีคาควบแท้ และคาควบไม่แท้
อยใู่ นประโยค
3)เรื่ องจริ งเรื่ องนี้ค วรได้ รั บ กำรแก้ ไข
เพื่อไม่ให้เกดิ ควำมผดิ พรำด

33

7.ขอ้ ใดต่อไปน้ีจำเป็ นตอ้ งใชค้ าทบั ศพั ท์
1)บริษัทของอภิศักด์ิเป็ นผู้แทนจำหน่ำย
ลฟิ ต์แก้วแห่งเดยี วในประเทศไทย

34

8.ขอ้ ใดต่อไปน้ีใชส้ านวนถูกตอ้ ง
3)ฐำนะของคนต่ำต้อยออกอย่ำงนี้ ไม่
รู้จักตักน้ำใส่ กะโหลก ชะโงกดูเงำเสีย
บ้ำง

35

10.ประโยคใดใชภ้ าษาไดต้ รงตามระเบียบแบบ
แ ผ น ข อ งก ารป ระ ชุ ม ม าก ที่ สุ ด 3)บั ด นี้
คณะกรรมกำรได้มำประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว ดฉิ ันขอเปิ ดกำรประชุม

36

11.สานวนในขอ้ ใด นามาเติมลงในช่วงว่างได้
เหมาะสมท่ีสุด“รายงานฉบบั น้ีวิชยั ทาแบบ.....
พอมีส่งให้อาจารย์ เพราะยงั มีรายงายอีกหลาย
ฉบบั ท่ียงั ไม่ไดท้ าทิ้งไวจ้ นเขา้ ตารา.....”
3)สุกเอำเผำกนิ ,ดนิ ผอกหำงหมู

37

12.ข้อความในข้อใดต่อไปน้ี ใช้คา
ถูกตอ้ งตามความหมาย
2)ตำข้ำวสำรกรอกหม้อ,กองเป็ นภูเขำ
เลำกำ

38

13.สานวนในขอ้ ใดมีความหมายผิดไป
จากพวก
2)เข้ำเมืองตำหลว่ิ ต้องหลว่ิ ตำตำม

39

14.ขอ้ ใดต่อไปน้ีใชค้ าไทยแทท้ ้งั หมด
4)ข้ำวของในบ้ำนฉันมแี ต่รำคำสูง

40

15.จงพิ จารณ า “รัตน ขุน พ ล” เป็ น
สัญลกั ษณ์การสร้างคาแบบใด
4)คำประสม

41

16.พจิ ารณาคาประพนั ธด์ งั น้ี
“อนั คดอ่ืนหม่ืนคดกาหนดแม่ เวน้ เสียแต่ใจมนุษย์

สุดกาหนด
ทิ้งลวงล่วงงอเง้ียวท้งั เล้ียวลด ถึงคลองคลก็ยงั ไม่
เหมือนใจคน”
คาประพนั ธข์ า้ งตน้ สอนเรื่องอะไร4)เรื่องจิตใจคน

42

17.ข้อใดต่อไปน้ ี ส่ื อความห มายได้ไม่
ชดั เจน
4)พ รุ่ งนี้หั วห น้ ำจะเรี ยกป ระชุ ม ต อน
บ่ำยๆ

43

18. “นอกจากสุขภาพ.....แลว้ เขาก็ยงั แต่งตวั .....
แถมมีเหง่ือไคล.....ตัวทีเดียว”คาที่เติมลงใน
ช่องวา่ งในขอ้ ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ งที่สุด
2)ทรุดโทรม โทรม โซม

44

19.ขอ้ ใดใชส้ านวนไม่ถูกต้อง
2)เด็กคนนี้สอบเข้ำมหำวิทยำลัยได้เพรำะมีครู
ประจำช้ันคอยหนุนหลงั อยู่
20.ขอ้ ใดต่อไปน้ีออกเสียงต่างจากพวก
2)ชำตนิ ิยม

45

21.ขอ้ ใดต่อไปน้ีอ่านผดิ
3)พพิ ธิ ภณั ฑสถำน อ่ำนว่ำ
พิ – พดิ – ทะ – พนั – สะ – ถำน

46

22.เรื อประมงไทยถูกทางการเขมร จับ
รัฐบาลไทยรี บส่ งหนังสื อ......ไปยัง
รัฐบาลเขมรทนั ที
4)ประท้วง

47

23.ข้าราชการต้อง.....การปกครองใน
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษตั ริยเ์ ป็ นประมุขดว้ ยความ
บริสุทธ์ิใจ 1)ยดึ ม่ัน

48

24.แมเ้ ขาจะมีความสุขทุกอยา่ ง.....เขาก็
ยงั ไม่มี.....
3)ล้นเหลือ ควำมพอใจ

49

25.ขอ้ ความใดต่อไปน้ีใชภ้ าษาไดถ้ ูกต้องรัดกมุ
ทส่ี ุด
1 )ค ณ ะ ก ร ร ม ำธิ ก ำร วิ ส ำมั ญ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
กรรมำธิกำรที่คัดเลือกจำกบุคคลที่เป็ นสมำชิก
และไม่เป็ นสมำชิก

50

1.ลัก ษ ณ ะใด ไม่ ใช้แ น วโน้ น ข อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในอนาคต
2)ขนำดใหญ่ แต่มรี ำคำถูกลง


Click to View FlipBook Version