The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cherdsak33man, 2021-04-27 12:28:04

แนวข้อสอบ อก 64

สอบ อก

51

2.การใช้งานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในขอ้ ใด ถูกต้องตามกฎหมาย
4)ซื้อโปรแกรมคอมพวิ เตอร์จำกตัวแทน
จำหน่ำยมำใช้กบั คอมพวิ เตอร์ทบ่ี ้ำน

52

3.ความสามารถของคอมพิวเตอร์ข้ึนอยู่
กบั อะไร
4)ถูกทุกข้อ

53

4.ข้อมูลใดสามารถบอกความละเอียด
ข อ ง ก า ร แ ส ด ง ภ า พ บ น ห น้ า
จอคอมพิวเตอร์ได้
1)resolution

54

5.ข้อความใดเป็ นประโยชน์ของการ
ส่ือสารขอ้ มูลและเครือขา่ ยคอมพวิ เตอร์
4)ถูกทุกข้อ

55

6.P2P Network มีลกั ษณะอยา่ งไร
2)เคร่ื องคอมพิ วเตอร์ ใน เครื อข่ ำย
สำมำรถเป็ นท้ังเครื่องให้บริกำรกำรและ
รับบริกำรได้ในขณะเดยี วกนั

56

7.บริการอินเทอร์เน็ตแบบใดท่ีผูบ้ นั ทึก
ขอ้ มูล เหตุการณ์ในชีวิตประจาวนั และ
ผอู้ ่ืนสามารถมาแสดงความคิดเห็นได้
3)บลอ็ ก

57

8.ขอ้ ใดกล่าวถึงโปรโตคอล (Protocol)
ไดถ้ ูกตอ้ ง
1)ภำษำกำรสื่อสำรระหว่ำงคอมพวิ เตอร์
ในระบบอนิ เทอร์เน็ต

58

9.ขอ้ ใดกล่าวถึงคอมพวิ เตอร์ไม่ถูกตอ้ ง
4)สำมำรถคดิ ค้นวธิ ีกำรแก้ปัญหำได้

59

10.Wireless LAN หมายถึงขอ้ ใด
1)เครื อข่ ำยที่ไม่ ใช้ สำยในกำรเชื่ อมต่ อ
แต่ใช้คล่ืนวทิ ยุมำใช้ในกำรเช่ือมต่อ

60

11.HUB หมายถึงขอ้ ใด
2)อุ ป ก ร ณ์ ศู น ย์ ก ล ำงข อ งส ำย ส่ ง
สั ญ ญ ำณ รั บ ท ำงเดี ย ว อ อ ก ห ล ำย ท ำง
หรือรับหลำยทำงออกทำงเดยี ว

61

12.ขอ้ ใดกล่าวถึง Electronic – mail ได้
ชดั เจนท่ีสุด
3)กำรรับส่ งข้ อควำมผ่ ำน เครื อข่ ำย
คอมพวิ เตอร์

62

13.ขอ้ ใดกล่าวถึง IEEE ไดถ้ ูกต้องทส่ี ุด
1)องค์กำรระหว่ำงประเทศเพ่ือกำหนด
ของเครือข่ำย

63

1 4 .ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ใ น ข้ อ ใ ด ไ ม่ ใ ช้
ระบบปฏิบตั ิการ
1.)Microsoft Word

64

15.โป รแ ก รม ที่ ใช้ใน ก ารวาด รู ป ภ าพ
แก้ไขรู ป ภาพ และต กแต่งภาพ ให้
สวยงามได้ คือขอ้ ใด
3)โปรแกรม Paint

65

16.ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร
4)อุปกรณ์ ต่ ำงๆ ที่ประกอบขึ้นเป็ น
คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็ นโครงสร้ำง
สำมำรถมองเห็นด้วยตำและสัมผสั ได้

66

17.ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
ห ม ายถึ งอ ะ ไร 4)ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ห รื อ
โปรแกรม ท่ีทำให้ คอมพิวเตอร์ ทำงำน
ต่ำงๆ ตำมทผี่ ู้ใช้ต้องกำร

67

18.การวดั ขนาดขอ้ มูล 1 TB (เทราไบต์)
มีค่าเท่ากบั ขอ้ ใดต่อไปน้ี
2)1024 GB

68

19.RAM คืออะไร
1)หน่วยควำมจำช่ัวครำวท่ีสำมำรถอ่ำน
และเขยี นข้อมูลได้

69

2 0 .ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร Microsoft
Windows XP ไ ด้ พั ฒ น า ต่ อ จ า ก
ระบบปฏิบตั ิการอะไร
3) Microsoft Windows ME

70

21.Seareh Engine คืออะไร
4)บริกำรค้นหำข้อมูลโดยนำคำสำคญั ไป
เปรียบเทยี บกบั เวบ็ ไซต์เพื่อค้นหำคำน้ัน

71

22.Web Site คืออะไร
2)เคร่ื องมื อที่ใช้ กับเว็บเพจท้ังหลำยท่ี
เกยี่ วข้องสัมพนั ธ์กนั

72

2 3 .โ ด เม น เน ม น าม ส กุ ล .com มี
ความหมายคืออะไร
3)สำหรับกลุ่มองค์กรหรือบุลคลทว่ั ไป

73

24.URL คืออะไร
4)ตำแหน่งทอ่ี ยู่ของเวบ็ เพจ

74

25.ถา้ ตอ้ งการใช้ E-mail จะตอ้ งทาส่ิงใด
ก่อน
4)สมคั รสมำชิกเพ่ือมี E-mail Address

75

1.Santi : Good morning. How are you to day?
Melee:Goodmorning………………………
Santi : Very well. What’s the matter?
1)Fine, thank. And you?

76

2.Wanna : Mom, I]d like you to meet
Dr.Barns.
Dr.Barns………………………………
Mom : It’s a pleasure to meet you, Dr.Barns.
4)This is my mother.

77

3.Your friend said,”I passed the
entrance exam” You say
“……………….”
4)Congratulations!

78

4.”We are playing football ,would you
loke to Join us?” “……………………”
3)What a great idea,thanks.

79

5.You………….go home at 9.00 this
morning
1)may

80

6……………….is good for health.
3)Walking
7.I enjoyed…………………..to music.
3)to Listen

81

8.I cannot help………in love with you.
2)falling
9.Lt is nice……………...You.
3)to meet

82

10.The traffic jam prevented me
from………..….to the class.
2)coming

83

11.Mathematics and Ethics are
very……………..
1)interesting

84

12.Please-give me…………scissors,
please.
2)two long copper

85

13.Dr. Bobby is a……………speaker
and doer every things very……………
2)fast , fast

14.Our plane will fly 86
France…..Tuesday…..eleven
o’clock…..the morning. to
1)on , at , in

87

15.have waited for you………..12.00
a.m.………3 p.m.
3)from , to

88

16.When Dr. Jonny…………….his
homework , I will invite him to our
party.
2)finishes

89

17.While Pim……….a cup of coffee,
she………….a song.
3)is making, sings

90

18.While Atthitaya…………….TV.
,the power…………..off.
4)was watching : went

19.Chockchai……….when 91
wife……….home last night.
2)was cooking, came his

92

20.Tom went to the party last night
after he…………..his air ticket already.
2)had booked

93

21.The-battle
ship………………Before the navy
could save it.
4)had been bombed

94

22.not only Pakistan but also
India……of the unfriendly greeting
from UN.
2)disapprover

95

23.Tony, together with his
friends,……….to school every day.
3)goes

96

24.Mr.Wacharin…………Healthier if
he had stopped smoking last year.
1)would have been

25.Chuchat bought 97
Mercedes……..he can
girlfriend up after work. a new
4)will be pick his

98

26.My dad said to me. “what are you doing
now?”

My dad asked me
that………………………….
1)what I were doing at that time.

99

27……………………just before the
concert began?
3)why did they leave

100

28.choose the best topic for paragraph
Now, millions of people shop in malls all over the

country. These malls contain supermarkets and large.
Gift shops sell a wide variety of merchandise, ranging
from inexpensive item to costly ones. Art and
photography shops are record shops4)shopping malls


Click to View FlipBook Version
Previous Book
นราธิวาส
Next Book
PERSARAAN ZB