The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cherdsak33man, 2021-04-27 12:28:04

แนวข้อสอบ อก 64

สอบ อก

101

29.Situation : In the library
A : Do you mind if I sit down here?
B : …………………………………
A : Thank you. 3)Not at all.

102

30.Your American friend will visit Bangkok
at the first time and he asks for help. You say,
“……………………………………..”
4)You ha better visit the temples.

103

1.ข้อใดไม่ใช้สังคม ตามความหมาย
สังคมศาสตร์
3)จำนวนประชน จำนวน 50 คน ยืนรอ
รถเมล์สำยเดยี วกนั

104

2.ขอ้ ใดไม่เป็นวถิ ีประชา
2)นำย ก.เสียภำษอี ย่ำงถูกต้อง

105

3.ข้อใดไม่ใช้ วตั ถุประสงค์ของทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพยี ง
2)เพื่อพฒั นำกำรศึกษำของประชำชน

106

4.นายแดง พยายามพฒั นาการทางานให้
ดียงิ่ ๆ ข้ึนไป ถือเป็นขอ้ ใดในอิทธิบาท 4
1)วมิ ังสำ

107

5.สัญลักษณ์ของศาสนาคริ สต์นิกาย
โปเตสแตนตค์ ือขอ้ ใด
3)ไม้กำงเขนไม่มพี ระเยซู

108

6.ประชาชนทุกคนในประเทศสามารถมี
ส่ วน ร่ วมในการแก้ปั ญ หาการเมื องใน
ระยะยาวไดอ้ ย่างไร1)ปลูกฝังคุณธรรม
และค่ำนิยมเร่ืองประชำธิปไตย

109

7.เมื่อเกิดปัญหาเงินผิดภายในประเทศ
รัฐบาลควรเขา้ มาแกไ้ ขปัญหาอยา่ งไร
1)รัฐรับซื้อพนั ธบตั รคืนจำกประชำชน

110

8.ส ถาน การณ์ ใน ข้อใดต่ อไป น้ี ท่ี
ก่อใหเ้ กิดปัญหาการวา่ งงาน
3)อุปสงค์ แรงงำนน้ อยกว่ ำอุปทำน
แรงงำน

111

9.ขอ้ ใดต่อไปน้ีเป็ นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการเปิ ดเขตการค้าเสรีกับประเทศ
จีน2)รัฐบำลสูญเสียรำยได้จำกกำรเก็บ
ภำษนี ำเข้ำ

112

10.ขอ้ ใดกล่าวถึงการหมุนเวียนของสินคา้ และ
บริการระหวา่ งหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบ
เศรษฐกิจไดถ้ ูกตอ้ ง
2)หมุนเวียนจำกหน่ วยธุรกิจไปสู่ หน่ วย
ครัวเรือน

113

11.พระมหากษตั ริยพ์ ระองคใ์ ดทรงริเริ่มธรรม
เนียมการด่ืมน้าพระพิพฒั น์สัตยาร่วมกับขุน
นางและขา้ ราชการ
4)พระบำทสมเดจ็ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

114

12.เกษตรอินทรียไ์ ม่เกยี่ วข้องกบั เรื่องใด
2)กำรใช้ พั น ธ์ุ พื ชและพั น ธ์ุ สั ต ว์ ที่
ดดั แปลงพนั ธุกรรม

115

13.ขอ้ ใดต่อไปน้ีคือ อาเซียน (ASEAN)
2) Association of South East Asian
Nations

116

14.วตั ถุประสงค์ของวิสัยทศั น์อาเซียน
คื อ อ ะ ไ ร ? 1)ให้ อ ำเซี ย น เป็ น เข ต
เศรษฐกิจที่มีควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และ
สำมำรถแข่งขนั ในตลำดโลกในทุกๆด้ำน

117

15.ก ฎ บัต รอ าเซี ยน ป ระก อ บ ด้วย
บทบญั ญตั ิกี่ขอ้ และก่ีหมวด
2)ก ฎ บั ต รอ ำเซี ยน ป ระกอ บ ด้ วย
บทบญั ญัติ 13 หมวด 55 ข้อ

118

16.ก ฎ บัต ร อ าเซี ย น มี ค ว าม ส าคัญ ต่ อ
ประเทศอยา่ งไร
1)ช่วยสร้ำงเสริมหลกั ประกนั ให้กบั ไทย

119

17.ความสัมพันธ์อาเซียน – สหรัฐฯ
เริ่ ม ต้ น อ ย่ า ง เป็ น ท า ง ก า ร เม่ื อ ปี
พุทธศกั ราช 2520 ในช่วงแรกเป็ นความ
ร่วมมือในดา้ นใด4)ด้ำนกำรพฒั นำ

120

18.อาเซียน +6 เป็ นการรวมกลุ่มท่ีมี
รูปแบบการเจรจาต่อรองที่ครอบคลุมใน
ด้านใด1)ด้ ำนกำรเปิ ดตลำด สิ นค้ ำ
บริกำร และกำรลงทุน

121

19.บุคคลท่ีถือว่าเป็ นผู้ก่อต้ังอาเซียน
แรกเร่ิมคือใคร
1)ดร.ถนัด คอมันตร์

122

20ประเทศใดเป็ นศูนย์การเช่ื อโยง
คมนาคมดา้ นต่างๆในภูมิภาคอาเซียน?
2)ไทย

123

1.ข้อใดคือความหมายของคาว่า “การ
บริหารกิจการเมืองเมืองท่ีดี”
ก )ก ำร บ ริ ห ำร ร ำช ก ำร เพื่ อ บ ร ร ลุ
เป้ำหมำย

124

2.ก ารบ ริ ห าร ราช ก าร เพ่ื อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง
ขอ้ ใด
ง)ถูกทุกข้อ

125

3.ในการบริ หารราชการเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้ ง
ด าเนิ น ก ารอ ย่างไ ร ค )ถื อ ว่ ำป ระช ำช น
เป็ นศูนย์กลำงทจ่ี ะได้รับบริกำรจำกรัฐ

126

4.ในแต่ละปี งบประมาณใหส้ ่วนราชการ
จดั ทาแผนปฏิบตั ิประจาปี โดยเสนอต่อ
ใคร เพอื่ ใหค้ วามเห็นชอบก)รัฐมนตรี

127

5.ขอ้ ใดคือแนวทางการบริหารราชการ
ง)ให้เป็ นหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรท่ีจะต้องคอยรับ
ฟังควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของสังคม
โดยรวม และประชำชนผู้รับบริกำร

128

6.ข้อใดสอดคล้องกับ การบริ ห ารราชการให้
เกิดผลสมั ฤทธ์ิตามพ.ร.ฎ. วา่ ดว้ ยหลกั เกณฑล์ ะ
วิธีการบริหารบา้ นเมืองที่ดี
ง)เพ่ือประโยชน์ ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่ วน
รำชกำร

129

7.คณะรัฐมนตรีจดั ให้มีแผนการบริหาร
ราชการแผน่ ดินตามขอ้ ใด
ข)ตลอดระยะเวลำกำรบริหำรรำชกำร
ของคณะรัฐมนตรี

130

8.ในกรณีที่การปฏิบตั ิภารกิจ หรือการปฏิบตั ิตาม
แผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน
ใครมีตอ้ งดาเนินการแกไ้ ขหรือบรรเทาผลกระทบ
น้นั หรือเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิราชการใหเ้ มาะสม
ข)ให้เป็ นหน้ำท่ขี องส่วนรำชกำร

131

9.ใครเป็นผกู้ าหนดแนวทางการปฏิบตั ิราชการ
เพ่ือให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกนั โดยมุ่งใหเ้ กิดผลสมั ฤทธ์ิต่อภารกิจของ
รัฐ
ง)ส่วนรำนรำชกำรที่เกย่ี วข้องน้ัน

132

10.ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ของบุคคลใด เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณา
การใน จงั หวดั หรือในต่างประเทศ แลว้ แต่กรณี สามารถ
ใชอ้ านาจตามกฎหมายไดค้ รบถว้ น
ก)ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือหน้ ำหน้ ำคณะผู้แทนใน
ต่ำงประเทศ

133

11.การบริหารราชการเพื่อใหเ้ กิดผลสมั ฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ ใหส้ ่วนราชการปฏิบตั ิตามขอ้ ใด
ง)ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบตั ิรำชกำรไว้
เป็ นกำรล่วงหน้ำ

134

12.ส่ ว น ร าช ก าร มี ห น้ าที่ พัฒ น าค ว าม รู้ ต้อ ง
ปฏิบตั ิตามขอ้ ใด เพื่อใหม้ ีลกั ษณะเป็ นองคก์ าร
แห่งการเรียนรู้อยา่ ง สม่าเสมอ
ข )ต้ องรั บ รู้ ข้ อมู ลข่ ำวส ำรและส ำม ำรถ
ประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ

135

13.ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการ
ดาเนินการ ส่วนราชการจะแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคน้นั อยา่ งไร
ค)ให้ ส่ วนรำชกำรดำเนินกำรแก้ ไขปัญหำและ
อุปสรรคน้ันโดยเร็ว

136

14.เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตั ิราชการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ ิใครอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกาหนด
มาตรการ กากบั การปฏิบตั ิราชการ โดยวธิ ีใด
ค)ก.พ.ร. โดยวิธีกำรจัดทำควำมตกลงเป็ นลำย
ลกั ษณ์อกั ษรหรือโดยกำรวธิ ีอ่ืนใด

137

15.ใครร่ วม กัน จัดท าแผน ก ารบ ริ ห าร
ราชการแผ่นดินเม่ือคณะรัฐมนตรีแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาแลว้
ง)ถูกท้งั ก และ ข

138

16.เมื่อมีการประกาศใชบ้ งั คบั แผนการบริหาร
ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น แ ล้ ว ใ ห้ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษฎีกาและ สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีร่วมกนั พิจารณาตามขอ้ ใด
ค)จัดทำแผนนิตบิ ญั ญตั ิ

139

17.เมื่ อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ให้ ค ว าม เห็ น ช อ บ ใน
แผนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีผลผูกพนั
ตามขอ้ ใด ที่จะตอ้ งดาเนินการจดั ทาภารกิจให้
เป็นไปตามแผนการบริการราชการแผน่ ดินน้นั
ข)คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนรำชกำร

140

18.การจัดท าแผน การบ ริ ห ารราชการ
แผน่ ดินใหจ้ ดั ทาเป็นแผนกี่ปี
ง)ส่ีปี

141

19.เม่ือมีการประกาศใช้บงั คบั แผนการบิหาร
ราชการแผน่ ดินแลว้ ใครร่วมกนั พิจารณาจดั ทา
แผนนิติบญั ญตั ิสอดคลอ้ งกบั แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินง)สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกี ำและสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

142

20.เมื่อร่วมกนั จดั ทาแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่ีวนั นบั
แต่วนั ท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงฯโยบายต่อรัฐสภา
ก)ภำยในเก้ำสิบวนั


Click to View FlipBook Version
Previous Book
นราธิวาส
Next Book
PERSARAAN ZB