The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Unit_4_การเขียนเพื่อการสื่อสาร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pp.biplu, 2022-07-09 08:53:57

Unit_4_การเขียนเพื่อการสื่อสาร

Unit_4_การเขียนเพื่อการสื่อสาร

78

แบบสงั เกตการอภิปรายรายงานผล (สำหรับผู้สอน)
คำช้ีแจง ใหผ้ สู้ อนทำเครือ่ งหมาย  ลงในชอ่ งคะแนนตามเกณฑก์ ารประเมนิ

เลข ชื่อ การแสดง ความคดิ มารยาท
ที่ เนอ้ื หา ความสมั พนั ธ์ สร้างสรรค์ ในการเขียน รวม
4321432143214321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

79

แบบสงั เกตการอภปิ รายรายงานผล (สำหรับผสู้ อน)
คำชแี้ จง ให้ผู้สอนทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑก์ ารประเมิน

เลข ช่อื การแสดง ความคิด มารยาท
ที่ เนอื้ หา ความสัมพันธ์ สรา้ งสรรค์ ในการเขียน รวม
4321432143214321

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

ลงช่ือ.........................................ผ้ปู ระเมิน
(นางสาวอารียวฒั น์ พงษ์นริ ันดร)
ครูผู้สอน

80

แบบทดสอบกอ่ น/หลงั เรยี น เรอ่ื ง ร้อยเรยี งความประทบั ใจ
ประกอบแผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 5 หนว่ ยการเรียนรูท้ ี่ 4 เร่ือง การเขยี นเชงิ สร้างสรรค์
คำชี้แจง ใหน้ ักเรยี นเลอื กคำตอบที่ถกู ต้องท่สี ดุ เพยี งข้อเดียว
1. เรียงความหมายถึงอะไร
ก. การให้ผู้อ่านเหน็ ภาพเหตุการณ์ท่ีเกดิ ขน้ึ
ข. การเล่าเรื่องท่ีแตง่ ขึน้ ตามจินตนาการของผู้เขียน
ค. การเอาข้อความมาแต่ง หรอื เรียบเรียงใหเ้ ป็นเร่ืองราว
ง. การเล่าขอ้ เท็จจริงตามเรื่องท่ีเปน็ อยู่โดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง
2. ขอ้ ใดไมใ่ ชล่ ักษณะของการเขียนเรียงความ
ก. มีข้อความตอนเรม่ิ ต้นเพ่ือนำให้ผอู้ ่านสนใจ
ข. มกี ารใชภ้ าษาไพเราะเหมาะสม ทำให้เกดิ จินตนาการ
ค. เขยี นลำดับเร่อื งตามเหตกุ ารณม์ ีคำนำ เน้ือเรื่อง และสรุป
ง. ตอนจบของเรือ่ ง ผู้เขียนต้องแสดงข้อคดิ ทเี่ ปน็ จดุ มุ่งหมายของเรื่อง
3. ข้อใดกลา่ วถึงองค์ประกอบของเรียงความ
ก. เน้อื หา ภาษา รปู แบบ
ข. สว่ นตน้ สว่ นกลาง สว่ นท้าย
ค. สว่ นคำนำ สว่ นเน้อื เรื่อง สว่ นสรปุ
ง. สว่ นคำนำ สว่ นเน้อื เรอ่ื ง สว่ นท้าย
4. ขอ้ ใดมีความเก่ียวข้องกบั ศิลปะการเขยี นเรียงความน้อยทีส่ ุด
ก. การวางโครงเร่ืองเพื่อใหก้ ารจดั ลำดบั ความคิดในการนำเสนอเป็นไปโดยสมบรู ณ์
ข. การเลอื กใช้ถ้อยคำท่ีมีความกระชับ ชัดเจน ส่อื ความตรงไปตรงมา
ค. การเขียนข้อความในแต่ละส่วนใหม้ คี วามสัมพนั ธ์สอดคล้องกัน
ง. การเลอื กใชถ้ ้อยคำเพื่อสร้างลลี าการเขยี นตนเอง

“ถงึ แมน้ ว่าสภาวะแวดล้อมปจั จุบัน จะกดดันหรอื ก่อให้เกิดความเครียดมากเพยี งใด
กต็ ามหากเรามีรอยยมิ้ หัวใจของเราก็จะเปิดจะเปดิ กว้างมมี มุ มองใหม่ๆ พร้อมทีจ่ ะแก้ไข
ปญั หาตา่ ง ๆ ทเ่ี ขา้ มายิ้มใหก้ นั และกนั ย้มิ อย่างสดใส ย้มิ ใหอ้ ยา่ งจริงใจ ความสขุ
เลก็ ๆ นอ้ ย ๆ กจ็ ะมารายล้อมอยู่รอบตวั ดงั นั้นมาทำให้ใบหนา้ ของพวกเราเลอะ
ไปด้วยรอยยิ้มกนั เถอะ”

5. ข้อความข้างต้น ควรจัดอยู่ในสว่ นใดของเรยี งความ

ก. คำนำหรือสรุป ข. คำนำ

ค. เนื้อเรอ่ื ง ง. สรุป

6. “การเขยี นดตี ้องมีความเป็นเอกภาพ” เอกภาพหมายความว่าอย่างไร

ก. มีโครงเรอ่ื งกำหนดทิศทางการเขียน

ข. มีประเดน็ สำคัญในการเขียนประเดน็ เดียว

ค. มเี นื้อหาไปในทางเดียวกนั ไม่กล่าวนอกเรื่อง

ง. นำความรหู้ รอื ประสบการณ์หนง่ึ เรื่องมาเรยี บเรียงตามองคป์ ระกอบ

81

7. ข้อใดไม่ควรใชเ้ ป็นเน้ือเรอื่ งของเรียงความหวั ข้อ “วนั ภาษาไทยแหง่ ชาต”ิ
ก. รฐั บาลไทยประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทกุ ปี เป็นวันภาษาไทยแหง่ ชาติ
ตามท่จี ุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั ไดเ้ สนอไว้
ข. วันสำคญั ของเราอาจมีได้หลายวนั แต่วนั หนง่ึ ท่คี นใชภ้ าษาไทยทุกคนมิควร
ลืมเลือนก็คือ วนั ภาษาไทยแห่งชาติ
ค. วันท่ี 29 กรกฎาคม 2505 เป็นวันสำคัญทีเ่ ปน็ จดุ เร่ิมตน้ ของการกำหนดใหว้ นั น้ี
เป็นวันภาษาไทยแห่งชาตใิ นอีก 37 ปีต่อมา
ง. วันภาษาไทยแห่งชาติ จะทำใหค้ นไทยตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย
และร่วมมือกนั อนุรกั ษ์การใชภ้ าษาไทยใหถ้ ูกต้อง

8. ข้อใดไมใ่ ชล่ กั ษณะสำคญั ของคำนำ
ก. ช้แี จงจดุ ประสงคใ์ นการเขียนเรียงความ
ข. กระตุน้ ใหผ้ ู้อา่ นสนใจและเหน็ ความสำคญั ของเร่ือง
ค. นำสว่ นทส่ี ำคญั ของตัวเรอ่ื งมากลา่ วย้ำสรา้ งความสนใจ
ง. สรา้ งความเข้าใจขอบเขตของเรียงความและอธบิ ายความสำคญั ตา่ งๆ

9. การวางโครงเรอื่ งก่อนเขยี นเรียงความมปี ระโยชนอ์ ยา่ งไร
ก. ช่วยกำหนดจดุ ประสงค์ของเรื่อง
ข. ชว่ ยสรา้ งความเข้าใจในแต่ละย่อหน้า
ค. ช่วยกำหนดขอบเขตในการเขยี นแต่ละคร้งั
ง. ชว่ ยให้เนื้อหามีเอกภาพและเสนอความคดิ ได้ตามลำดับ

10. การเลือกเร่ืองเขียนเรียงความควรใชห้ ลักขอ้ ใด
ก. เลอื กเรอ่ื งเก่ียวกบั ประสบการณของผู้เขยี น
ข. เลือกเร่ืองทีใ่ ช้โวหารไดห้ ลากหลาย
ค. เลอื กเรือ่ งทเี่ คยเขยี นมาก่อนแลว้
ง. เลือกเรือ่ งท่ีมคี วามรมู้ ากที่สดุ

82

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยี น/หลงั เรียน
1. ค
2. ข
3. ค
4. ข
5. ง
6. ค
7. ข
8. ง
9. ค
10. ง

83

ภาคผนวก

84


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Unit 3_การคัดลายมือ
Next Book
Crimes e Castigos