The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Vika Breznik, 2019-01-27 12:42:02

info_brošura (1)

info_brošura (1)

Izdajatelj: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
[email protected]
01 43 80 200

Oblikovanje: Lara Orel Pogačar

Naklada: 25.000 izvodov

februar 2019


Drage bodoče
študentke in študenti

Le še nekaj mesecev vas loči do konca Borili pa se bomo tudi za vse izborjene
vašega srednješolskega izobraževanja pravice, ki jih imamo študentje (brez-
in kmalu se boste znašli pred premis- plačen študij, študentska prehrana
lekom, katero fakulteto ali akademijo – boni, študentsko delo, zdravstveno
izbrati za nadaljnje šolanje. Današnja iz- zavarovanje, subvencionirana prevoz
bira študijskega programa je precej dru- in bivanje itn.), ter izbojevali nove, da
gačna kot tista, ki so jo imele generacije bomo uživali še boljše pogoje. Že zdaj
pred vami in to iz različnih razlogov, vas vabim, da se udeležujete naših pro-
čas v katerem živimo pa tudi na tem jektov in se skupaj z nami borite v dobro
področju zaznamujejo številna protis- vseh nas.
lovja. Študentje smo podvrženi pritisku, Želim vam, da uspešno zaključite sred-
saj naše zaposlitve ne bodo tako varne, njo šolo in se vpišete na želen študijski
kot so bile v času mladosti naših staršev, program, da bomo lahko oktobra skupaj
a vendar je izbira dela večja in bolj začeli novo študijsko leto.
raznolika kot kadarkoli prej. Prav tako Vse dobro na maturi in se vidimo jeseni!
postajajo mehke veščine, denimo javno
nastopanje, spretnosti z računalniškimi
programi, znanje tujih jezikov ipd.
vedno pomembnejše, vprašanje pa je,
ali lahko te osvojimo kljub zasedenosti s
študijem?
Sam verjamem, da bodo programi
fakultet in akademij Univerze v Ljubljani
(UL) pravšnja izbira ob soočanju z vsemi
pritiski, ki danes pestijo mlade. Vsekakor
lahko pričakujete kvalitetne programe
in dobre pogoje za študij, hkrati pa
bomo na Študentski organizaciji Univer-
ze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) poskrbe-
li, da boste vaš prosti čas preživljali kar
se da kvalitetno, poučno in brezskrbno.
S statusom študenta UL boste postali
tudi člani naše skupne ŠOU in s tem
uživali številne prednosti.

5


Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
zastopa pravice in interese študentov.

Skrbimo za kakovosten študij in pestro ter
raznoliko študentsko življenje.

Študenti v ogranizaciji delujemo v različnih smereh:

6


Pokliči nas na študentski telefon
ŠOU v Ljubljani!

Nudimo informacije o lokacijah fakultet, avtobusih, urah predavanj in
odgovore na ostala vprašanja.

Na različnih lokacijah po Ljubljani pa vas bodo usmerjali tudi naši informatorji,
študentje ljubljanskih fakultet.

Ostale koristne informacije:

Univerza v Ljubljani Ljubljanski potniški promet
https://www.uni-lj.si/ http://www.lpp.si/

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Slovenske železnice
http://www.mizs.gov.si/ https://www.slo-zeleznice.si/sl/

Avtobusna postaja Ljubljana Študentski domovi Ljubljana
https://www.ap-ljubljana.si/ http://www.stud-dom-lj.si/

7


Kdo je del Študentske organizacije
Univerze v Ljubljani?

ŠTUDENTSKI KAMPUS ZAVOD KERSNIKOVA
031 303 278 040 212 292

Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
https://www.kampus.si/ http://kersnikova.org/

Stičišče študentskih idej, aktivnosti in pod- Kulturna ustanova, ki združuje umetniško in
pornih storitev, ki jih vsak študent potrebuje v računalniško produkcijo

času svojega študija. Galerija Kapelica, Klub K4, hekerspejs Rampa,
Kampus picerija, večnamenski prostor HUB, Inspirativni laboratorij BioTehna

čitalnice
BONI: Na Študentskem Kampusu vsako leto

tudi podaljšaš študentske bone.

ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA ŠOU ŠPORT
01/438 02 53 01 43 80 255
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana
Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana http://www.sousport.si/
http://www.svetovalnica.com/ Organizira športno-izobraževalne tečaje,
študentska ligaška tekmovanja ter različne
Študentom ponuja brezplačno pravno, socialno množične prireditve športnega značaja.
in psihološko svetovanje ter svetovanje za Študentom in dijakom ponuja različne vrste
študij v tujini. rekreacije po ugodnih cenah.
HIŠA SRCE: Deluje v okviru Študentske

svetovalnice in ponuja brezplačne študentske
sobe za študente v stiski.

8


ZAVOD ŠOLT
01 242 12 70
Rožna dolina, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
http://www.zavod-solt.si/
Pripravlja pestro izbiro jezikovnih, strokovnih
in športnih tečajev po ugodnih
cenah za študente.
Ponuja tudi uporabo fotokopirnice in
Foto temnice.

RADIO ŠTUDENT
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana

https://radiostudent.si/
Ena največjih in najstarejših evropskih urbanih

nekomercionalnih radijskih postaj, ki oddaja
študentski radijski program.

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR
01 43 80 219

Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana
https://www.studentski-tolar.si/

Vsako leto med socialno ogrožene študente
razdeli nepovratno denarno in materialno
pomoč, hkrati pa razdeljuje tudi štipendije,

povratne denarne pomoči ipd.

9


Štipendije, ki so na Zdravstvo
voljo študentom:
Mladi do 26. leta starosti so upravičeni
• državne štipendije, do brezplačnega zdravstvenega zavaro-
• Zoisove štipendije, vanja, ki jim pripada na podlagi njihovih
• štipendije za deficitarne staršev oz. skrbnikov, v kolikor ti ne
izpolnjujejo pogojev za zavarovanje dru-
poklice, gačne narave (npr. status samostojnega
• štipendije za Slovence v podjetnika, sklenjeno delovno razmerje
itd.). Mladi imajo torej krite celotne
zamejstvu in po svetu, zdravstvene storitve z naslova obvezne-
• štipendije Ad futura. ga zdravstvenega zavarovanja, kar
pomeni, da nakup dopolnilnega zdravst-
Bivanje v Ljubljani venega zavarovanja ni potreben. Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Študij v Ljubljani za nekatere študente podatke o statusu pridobi sam, tako da
pomeni veliko življenjsko prelomnico dijaki oz. študenti z urejanjem zavaro-
tudi zaradi selitve v Ljubljano. Ob tem vanja nimajo dodatnih obveznosti.
imajo študentje na voljo izbiro bivanja V Ljubljani deluje en Zdravstveni
pri posameznikih, ki sobo oz. stanovanje dom za študente, ki je javni zdravst-
oddajajo, ali pa se odločijo stanovati v veni zavod, ustanovljen z namenom
študentskih domovih. Prvi študentski ljubljanskim študentom zagotavljati
dom je bil ustanovljen leta 1952, kjer je celostno zdravstveno oskrbo na enem
bil ŠOU v Ljubljani skupaj z Univerzo v mestu. Ker je slednje edinstvenega
Ljubljani eden izmed glavnih soustanovi- pomena, je ŠOU v Ljubljani novembra
teljev. Prav tako pa ostaja načelni borec za 2017 ob novici o ukinitvi zdravstven-
enake možnosti študija vseh študentov. ega doma, ki deluje že 26 let, pozval
Študentski domovi omogočajo subven- Ministrstvo za zdravje in Mestno občino
cionirano nastanitev tako študentom Ljubljana za javno pojasnilo in se z
dodiplomskega kot tudi podiplomskega zbiranjem podpisov močno boril proti
študija, prijave pa se predvidoma zbirajo zaprtju doma oz. ukinitvi zdravstvenih
v avgustu. storitev za študente.
10


Študentsko delo 5 stvari, ki jih moraš
urediti pred
Leta 2015 so se zgodile zadnje večje začetkom študija
spremembe na področju študents- 1Uredi si kartico Urbana, da se boš lahko
kega dela, kjer je sodeloval tudi ŠOU
v Ljubljani. Sprejet je bil zakon, da je brezskrbno vozil z mestnim avtobusnim
začasno in občasno delo študentov in prevozom.
dijakov postalo vključeno v pokojninsko
in invalidsko zavarovanje. Slednje deluje 2 Priskrbi si študentske bone, da boš
po sistemu, da se posameznikom prizna
1 mesec pokojninske dobe za doseženih lahko zdravo in ugodno jedel.
60 % povprečne mesečne plače iz
leta, za katerega se opravi izračun. Na 3 Priskrbi si stanovanje še pred
pobudo ŠOU v Ljubljani se je julija 2017
hkrati zvišala minimalna urna postavka 1. oktobrom 2019.
za študentsko delo, in sicer iz 4.5 na
4.61 evra (bruto). 4 Stopi v kontakt s tutorji študenti na
Za opravljanja študentskega dela si
morate na točkah študentskih servisov smeri, ki jo študiraš, in si tako zagotovi vse
urediti študentsko delovno razmerje. S odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi
seboj imejte osebni dokument in potrdi- s študijem.
lo o vpisu.
5 Pozanimaj se o vseh dogodkih, ki se za
Prehrana
študente prvih letnikov odvijajo v prvih
Vzpostavitev sistema subvencionirane tednih oktobra (Veliki koncert na
študentske prehrane Študentski Kampusu, Pozdrav Brucev itd.).
prehrani je eden izmed glavnih dos,
s katero je ŠOU v Ljubljani korenito 11
izboljšal položaj študentov. Zgodovina
študentske prehrane sega že vse v leto
1985, a so boni, kot jih poznamo danes,
vzporedno s hitrim tehnološkim na-
predkom sistemsko zaživeli šele v letu
2010. Zadnja sprememba na področju
študentske prehrane se je zgodila v no-
vembru 2017, saj lahko od takrat dalje
študentje bone koristimo do 21. ure.
Študentske bone si v Ljubljani študentje
uredijo na Študentskem kampusu v Lju-
bljani oz. v ostalih krajih z določenimi
točkami subvencionirane študentske
prehrane.


Zapelji se na www.lpp.si

V okviru Informativnih dni Vas pričakuje- Koristne informacije o avtobusih Mestne-
mo na naslednjih INFO TOČKAH LPP: ga potniškega prometa
• pri vhodu v Avtobusno postajo / blizu Potovanje na avtobusu plačaš pri vozniku
vhoda v Železniško postajo v Ljubljani (v tako, da prisloniš Urbano na validator
petek med 7. in 16. uro in v soboto med 7. in počakaš na pisk, nato pa se pomikaš
in 10.30 uro); dalje proti zadnjim izstopnim vratom. Ena
• v Potniškem centru LPP na Slovenski vožnja stane 1,20 evrov (eno območje) in
56, pri ljubljanski Borzi v centru mesta (v vključuje prestopanje v roku 90min.
petek med 6.30 in 19. uro).
Prodajna mesta Urbane
Pred prihodom v Ljubljano si oglejte na www.lpp.si/javni-prevoz/prodajna-mes-
LPP spletni strani: ta-vozovnic I www.ap-ljubljana.si
• sheme linij (www.lpp.si/javni-prevoz/ Urbano lahko kupiš - prazna vrednostna
sheme-linij), kartica Urbana rumene barve stane 2
• vozne rede (www.lpp.si/javni-prevoz/ evra, nanjo pa lahko naložiš do 50 evrov
vozni-redi), - na vseh zeleno obarvanih urbanomatih
• načrtovanje poti z Google zemljevidi na mestnih avtobusnih postajališčih, v
(za LPP avtobuse) (www.lpp.si; zavihek vseh trafikah, na Potniškem centru LPP
načrtuj pot), (Slovenska 56, na Bavarskem dvoru, v
• vse o šolski Urbani (www.lpp.si/upo centru Ljubljane), v izbranih Mercatorjih
rabne-informacije-za-potnike/sols- in Intersparih, na Avtobusni postaji Lju-
ka-mesecna-vozovnica). bljana, v izbranih poslovalnich Pošte Slo-
venija, ter na izbranih bencinskih črpalkah
Med vožnjo z mestnimi avtobusi boš Petrola. Razen z rumeno Urbano se lahko
opazil/a, da si lahko za pravilen izstop zapelješ po Ljubljani tudi z Urbano zelen
pomagaš tudi s prikazovalniki nad vozniki, barve, t.i. terminsko ali mesečno Urbano.
kjer oglašujemo izstopne točke za posa- Izdelaš jo lahko na Potniškem centru
mezne izobraževalne institucije. LPP in na Avtobusni postaji Ljubljana ter
nanjo istočasno naložiš dobroimetje do
Informacije ti lahko na postajališčih 50 evrov. Jeseni lahko kartico aktiviraš
posredujejo tudi vozniki avtobusov. v “šolsko mesečno vozovnico” na način,
Priporočljivo je, da jih med samo vožnjo da predložiš potrdilo o vpisu na izbrano
ne motiš. izobraževalno ustanovo.
Več o mesečni vozovnici si preberi na:
Avtobusi LPP bodo v času Informativnih www.lpp.si/uporabne-informacije-za-pot-
dni vozili po zgoščenem voznem redu. nike/solska-mesecna-vozovnica

Potovanje po Ljubljani načrtuj z aplikacijo
na LPP spletni strani
www.lpp.si; zavihek načrtuj pot

12


Prevoz lahko plačate tudi z mobilnim P+R parkiršča:
telefonom • P+R Dolgi most
Na avtobusu za tovrstno plačilo pokliče- • P+R Center Stožice
mo standardno številko za plačevanje z • Garažna hiša P+R Chengdujska
Moneto 1899, nato pa telefon približamo • P+R Barjanka
validatorju, ki se nahaja pri vozniku. Ta • P+R Ježica
način plačila ne omogoča brezplačnega • P+R Sinja Gorica (Vrhnika)
prestopanja v roku 90 minut.

P+R (Parkiraj in se pelji z LPP)
www.lpp.si/uporabne-informacije-za-pot-
nike/p-r-parkiraj-se-pelji-z-avtobusom
P+R parkirišča so na obrobju mesta oz. na
glavnih vpadnicah v mesto Ljubljana. Up-
orabnikom parkirišč je omogočeno dnev-
no parkiranje, v ceno parkiranja 1,20 evra
pa je vlkjučena tudi povratna vozovnica
mestnega potniškega prometa-LPP.

13


Vsi podatki so informativne narave in se lahko spremenijo brez predhodne najav e.

16


To nost voznih redov pred odhodom preverite na www.ap-ljubljana.si ali pokli ite INFO center na tel. t. 1991.

17


Varno na informativne dneve

Dobrodošli na varni in sproščeni poti z vlaki, kjer lahko čas potovanja prijetno izkoristite,
se vmes sprehodite, poklepetate s sopotniki, prebere knjigo in podobno. Na Slovenskih
železnicah bodo tudi letos v času informativnih dnevov, 15. in 16. februarja, okrepili promet
potniških vlakov. Vozne rede vseh rednih vlakov lahko preverite v iskalniku voznega
reda na www.slo-zeleznice.si.

NAKUP VOZOVNIC ZA VLAK opravite pred odhodom na vlak na katerem koli prodajnem
mestu Slovenskih železnic. Vaš nakup lahko opravite že v predprodaji preko spleta, na
www.slo-zeleznice.si. Če se boste odločili za nakup vozovnice na dan odhoda na vlak, na
vstopni železniški postaji, opravite nakup vsaj 10 minut pred odhodom vlaka, v primeru
gneče raje še kakšno minuto prej. Če vozovnico kupite na vlaku, je treba plačati še
dodatek 2,50 evra. Prav tako pri nakupu vozovnic v vlaku ne veljajo popusti. To ne velja
le, če na vlak vstopate na postaji, kjer ni organizirane prodaje vozovnic ali pa je postaja
ob odhodu vašega vlaka zaprta.

POPUSTI ZA PREVOZE Z VLAKI:

S SŽ kartico ugodnosti – MLADI potujete mladi od 12. do 26. leta starosti z vsemi vlaki
v notranjem prometu, vse dni v tednu, 30 odstotkov ceneje.

Kartica ugodnosti omogoča vse dni v letu 30-odstotni popust za potovanja po Slovenij, 30-odstotni
popust v mednarodnem prometu s Hrvaško, 30-odstotni popust za povratna potovanja v Beljak,
Celovec in Gradec po ponudbi Regio AS, 25-odstotni Railplus popust za nakup mednarodnih
direktnih vozovnic (enosmernih in povratnih) in še vrsto drugih ugodnosti. Cena letne ugodnosti
znaša 10 evrov. Nakup lahko opravite na vseh večjih železniških postajah.

Več informacij lahko dobite:

• na spletni strani www.slo-zeleznice.si
• na vseh prodajnih mestih Slovenskih železnic,
• v Infocentrih Ljubljana, Maribor, Celje in Koper,
• na brezplačni telefonski številki 080 81 11 ali
• po e-pošti [email protected]


AKADEMIJA ZA
GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN
TELEVIZIJO

Število vpisanih študentov: /

Programi dodiplomskega študija: Drams-
ka igra, Dramaturgija in scenske umet-
nosti, Gledališka režija, Film in televizija
(Filmska in televizijska režija, Filmsko in
televizijsko snemanje ter Filmska in tele-
vizijska montaža).

Trajanje in način zaključka študija: AKADEMIJA ZA
• Dramska igra (4 leta), Dramaturgija in GLASBO
scenske umetnosti (3 leta), Gledališka
režija (4 leta), Film in televizija (3 leta). Število vpisanih študentov: 450

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19): Programi dodiplomskega študija: Glasbe-
• omejitve odvisne od smeri, potrebno na umetnost, Glasbena pedagogika.
opraviti preizkus posebne nadarjenosti in
ustrezne psihofizične sposobnosti. Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta, zaključek z
Najpogostejše zaposlitve diplomantov: zadnjim izpitom.
filmski ali gledališki igralec, scenarist, • Podiplomski študij: 2 leti, zaključek z
režiser. zaključnim delom.

Obštudijske dejavnosti: mednarodne
izmenjave, gostovanja mednarodnih
pedagogov, razni projekti.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• Potrebno je opraviti sprejemne izpite.

Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
Učitelji glasbe, posameznih inštrumentov,
koncertni glasbeniki, skladatelji,...

Obštudijske dejavnosti: Orkestri, komorne
zasedbe, bandi, zbori...

19


AKADEMIJA ZA
LIKOVNO UMETNOST
IN OBLIKOVANJE

Število vpisanih študentov: 440 EKONOMSKA
FA K U LT E TA
Programi dodiplomskega študija:
Oddelek za Slikarstvo (slikarstvo, video Število vpisanih študentov: 4500
in novi mediji), Oddelek za Kiparstvo,
Oddelek za Konserviranje in restavriran- Programi dodiplomskega študija:
je likovnih del, Oddelek za Oblikovanje Univerzitetna poslovna in ekonomska
vizualnih komunikacij (ilustracija, grafič- šola: Denar in finance, Poslovna ekonomi-
no oblikovanje, fotografija), Oddelek ja, Mednarodna ekonomija, Bančni in
za industrijsko in unikatno oblikovanje finančni management, Management,
(industrijsko oblikovanje, unikatno Mednarodno poslovanje, Podjetništvo,
oblikovanje). Poslovna logistika, Poslovna informati-
ka, Računovodstvo in revizija, Trženje,
Trajanje in način zaključka študija: Turizem.
• Dodiplomski študij: 3 leta Visoka poslovna šola: Bančni in finančni
(6 semestrov). management, Javni sektor, Management,
• Podiplomski študij: 2 leti Podjetništvo, Poslovna informatika,
(4 semestre). Poslovna logistika, Računovodstvo, Tržen-
je, Turizem.
Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• Omejitve vpisa v letu 18/19 so na Trajanje in način zaključka študija:
smereh: Industrijsko oblikovanje, Fo- • Dodiplomski študij: 3 leta, zaključek z
tografija, Grafično oblikovanje, Ilus- izpiti ali diplomskim delom.
tracija, Slikarstvo, Video in novi mediji. • Podiplomski študij: 2 leti, zaključek z
• Preizkus nadarjenosti: oddaja mape magistrsko nalogo.
z lastnimi deli.

Najpogostejše zaposlitve diplomantov: Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
zaposlitve v smereh grafičnega in indus- • Univerzitetna poslovna in ekonoms-
trijskega oblikovanja, fotografije, videa ka šola: 59 točk.
in novih medijev. • Visoka poslovna šola: 59 točk.

Obštudijske dejavnosti: ALUO uho, Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
gostujoča predavanja strokovnjakov, Računovodje, finančni analitiki, poslo-
začetni tečaji programov ADOBE/RHI- vodje v raznoraznih podjetjih, tržniki,
NO, organizacija različnih razstav za prodajniki.
študente in širšo javnost.
Obštudijske dejavnosti: Business week-
20 end, izleti po Evropi, družabni dogodki.


BIOTEHNIŠKA
FA K U LT E TA

Število vpisanih študentov: 3000 Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
v javnih zavodih, laboratorijih, industri-
Programi dodiplomskega študija: UNI: jskih obratih, farmacevtski industrijji,
Biologija, Biotehnologija, Gozdarstvo v obratih za ohranjanje, varovanje in
in obnovljivi gozdni viri, Kmetijstvo – sanacije okolja, nacionalnih in krajinskih
Agronomija, Kmetijstvo – Zootehnika, parkih, nacionalnih in mednarodnih
Krajinska arhitektura, Lesarstvo, Mikro- organizacijah, pri okoljskih načrtovalskih
biologija, ter Živilstvo in prehrana; VSŠ: organizacijah. v živilskih panogah.
Gozdarstvo, Kmetijstvo – Agronomija in
hortikultura, Kmetijstvo – Živinoreja in Obštudijske dejavnosti: družabni
Lesarsko inženirstvo. dogodki (pikniki, večeri družabnih iger,
druženja s profesorji), strokovni dogodki
Trajanje in način zaključka študija: (ekskurzije in ogledi industrijskih obra-
• Dodiplomski študij: 3 leta, zaključek tov, tečaji strokovne nemščine, izpiti za
z diplomskim delom (izjema so študiji traktor, izpiti za prevoz živih živali).
Biologije, Krajinske arhitekture in Mikro-
biologije, kjer študent študij zaključi z
zadnjim odpisanim izpitom).
• Podiplomski študij: 2 leti, zaključek
z magistrskim delom.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• Omejitve vpisa na nekaterih pro-
gramih: Biologija (80 točk), Bioteh-
nologija (86 točk), Mikrobiologija (85,5
točk).
• Sprejemni izpiti: samo pri študiju
Krajinske arhitekture - preizkus posebne
nadarjenosti.

21


FAKULTETA ZA
ARHITEKTURO

Število vpisanih študentov: 1330 Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
arhitekti, oblikovalci, urbanisti, samosto-
Programi dodiplomskega študija: enoviti jni podjetniki.
magistrski študij arhitekture.
Obštudijske dejavnosti: strokovne
Trajanje in način zaključka študija: ekskurzije, arhižurke, razna dodatna
• enovit program: 5 let, zaključek izobraževanja, predavanja, razstave.
z magistrsko nalogo (raziskava, grafični
del - tlorisi, prerezi, aksonometrije oz.
plakat, maketa in ustni zagovor).

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
vsakoletna omejitev je pogoj, da je štu-
dent opravil sprejemne izpite (risanje,
logika, ustni zagovor).

ZAGREB / 9 €
OPATIJA, REKA / 9 €
PULJ / 19 €
BEOGRAD / 29 €
BUDIMPEŠTA / od 15 €
DUNAJ / od 29 €
MÜNCHEN / od 29 €
ZÜRICH / od 29 €
FRANKFURT / od 49 €
PRAGA / od 39 €

www. slo-zeleznice.si


FAKULTETA ZA
DRUŽBENE VEDE

Število vpisanih študentov: 2000

Programi dodiplomskega študija: Druž-
boslovna informatika, Komunikologija
- Medijske in komunikacijske študije, Ko-
munikologija - Tržno komuniciranje in
odnosi z javnostmi, Kulturologija - Študi-
je kultur in ustvarjalnosti, Mednarodni
odnosi, Novinarstvo, Obramboslovje,
Politologija - Javne politike in uprava,
Politologija - Študije politike in države,
Sociologija, Sociologija - Kadrovski
menedžment.

Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta, študij se
zaključi z zadnjim opravljenim izpitom.
• Podiplomski študij: 2 leti, zaključek
z magistrskim delom.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• omejitve na smereh: Komunikologi-
ja Medijske in komunikacijske študije
(63 točk), Komunikologija - Tržno komu-
niciranje in odnosi z javnostmi (68 točk),
Mednarodni odnosi (80 točk), Novinarst-
vo (72 točk).

Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
novinarji, uredniki, piarovci, medijski
strokovnjaki, kreativci v oglaševanju,
medijski načrtovalci, analitiki, kadroviki,
politologi, politični svetovalci, itd.

Obštudijske dejavnosti: možnost sodelo-
vanja v društvih, ki so usmerjena glede
na izobraževalni program, mednarodne
ekskurzije, vključevanje v športne ekipe
(košarka, nogomet), okrogle mize, do-
bigrroed, .e..lne akcije, brucovanja, Kardeljeve

23


FAKULTETA ZA
FARMACIJO

Število vpisanih študentov: 1436 Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
lekarniška dejavnost, delo v industriji
Programi dodiplomskega študija: Far- (Lek, Krka), medicinski laboratoriji, razis-
macija (enovit magistrski program), Lab- kovalne institucije, kozmetična industri-
oratorijska biomedicina (prva stopnja), ja, regulativa, proizvodnja zdravil.
Kozmetologija (prva stopnja), Labora-
torijska biomedicina (druga stopnja), Obštudijske dejavnosti: žuri, prednovo-
Industrijska farmacija (druga stopnja). letne ekskurzije, smučanje, motivacijski
vikendi, pikniki, strokovni večeri …
Trajanje in način zaključka študija:
• Farmacija - 5 let, zaključno delo je
magistrska naloga in zagovor.
• Laboratorijska biomedicina - 5 let,
zaključno delo je diplomska/magistrska
naloga in zagovor.
• Kozmetologija - 3 leta prva sto-
pnja, zaključno delo je diplomska/
magistrska naloga in zagovor.
• Industrijska farmacija - 2 leti, druga
stopnja, zaključno delo je diplomska/
magistrska naloga in zagovor.

Omejitve in pogoji za vpis (leto
2018/19):
• Farmacija (uspeh pri splošni maturi
40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4.
letniku 40 % točk, uspeh iz enega od
predmetov pri splošni maturi: biologija,
biotehnologija, fizika ali kemija 20 %
točk).
• Kozmetologija (uspeh pri splošni
maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in
4. letniku 40 % točk).
• Laboratorijska biomedicina (splošni
uspeh pri splošni maturi 60 % točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 %
točk).

24


A si upaš zapeljati z nami?

dunking devil


FAKULTETA ZA
POMORSTVO IN
PROMET

Število vpisanih študentov: 443 FA K U LT E TA
ZA KEMIJO IN
Programi dodiplomskega študija: Teh- KEMIJSKO
nologija prometa in logistika, Prometna TEHNOLOGIJO
tehnologija in transportna logistika,
Ladijsko strojništvo, Navtika. Število vpisanih študentov: 1400

Trajanje in način zaključka študija: Programi dodiplomskega študija: UNI
• Dodiplomski študij: 3 leta, zaključek - kemija, biokemija, kemijsko inženirst-
z diplomskim delom ali projektom. vo in tehniška varnost, VSŠ - kemijska
• Podiplomski študij: 2 leti, zaključek tehnologija.
z magistrskim delom.
Trajanje in način zaključka študija:
Omejitve in pogoji za vpis (2018/19): • Dodiplomski študij: 3 leta, zaključno
• Brez omejitev na vseh programih. diplomsko delo.
• Podiplomski študij: 2 leti, zaključno
Najpogostejše zaposlitve diplomantov: v raziskovalno in magistrsko delo.
Luki Koper, raznih špedicijskih podjetjih,
privatnih jahtah in tovornih ter pot- Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
niških ladjah. • kemija (88,5 točk), biokemija (87
točk), kemijsko inženirstvo (80 točk),
Obštudijske dejavnosti: Veslanje s t.i. kemijska tehnologija (76,5 točk).
»kuterji«, jadranje, v sklopu s štu-
dentskim svetom in študentsko orga- Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
nizacijo pa so organizirani tudi ostali v raziskovalnih dejavnostih, šolstvu,
vodni in poletni športi ob vodi. Na voljo kemijski, farmacevtski, prehrambeni in
so hkrati še tri športne ekipe - košarkaš- papirni industriji, zdravstvu, energetiki,
ka, odbojkarska in nogometna. komunalnih dejavnostih, forenzičnih
znanostih itd.

Obštudijske dejavnosti: mednarod-
no športno-znanstveno tekmovanje
Tehnologijada, večdnevne strokovne
ekskurzije v tujino, tradicionalni vikend
študentov FKKT, tečaji in neformal-
na izobraževanja, kulturni in športni
dogodki.

26


FAKULTETA ZA
SOCIALNO DELO

Število vpisanih študentov: 630 FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO
Programi dodiplomskega študija: Social-
no delo.

Trajanje in način zaključka študija: Število vpisanih študentov: 1811
• Dodiplomski študij: 4 leta, zaključek
z diplomskim delom. Programi dodiplomskega študija: Ener-
• Podiplomski študij: 1 leto, zaključek getsko, procesno in okoljsko inženirstvo,
z magistrskim delom. Snovanje, obratovanje in vzdrževanje,
Proizvodno inženirstvo, Mehatronika in
Omejitve in pogoji za vpis (2018/19): letalstvo.
• 61 točk.

Najpogostejše zaposlitve diplomantov: Trajanje in način zaključka študija:
Socialni delavec na centru za socialno • Dodiplomski študij: 3 leta, zaključek
delo, v domu starejših občanov, v vzgo- z diplomskim delom.
jno izobraževalnih zavodih (vrtci, šole), • Podiplomski študij: 2 leti, zaključek
socialnovarstvenih zavodih, neprofitnih z magistrskim delom.
nevladnih in vladnih organizacijah, v *IZJEMA: Visokošolski program: 3 leta.
zaporih, zavodih za zaposlovanje…
Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
Obštudijske dejavnosti: skupina za • 61 točk (UNI), 46 točk (VSŠ).
samopomoč študentom, nadgrajen in
dopolnjen sistem tutorstva, ekskurzije, Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
zabave, filmski večeri, dobrodelni do- razvoj izdelkov, strojev, vodenje razis-
godki, kavni dnevi, sadni dnevi... kovalnih oddelkov, konstrukcija izdelkov,
polizdelkov, strojev, mehanika konstruk-
cij in strojev, vodenje in raziskave na
področjih energetike, razvoj, konstrukci-
ja in izdelava robotov, strojev v področju
mehatronike, vodenje proizvodnje,
proizvodnih linij, …

Obštudijske dejavnosti: Formula
Student, projekt DBF (design, build,
fly), vsakoletna ekskurzija v Genevo na
avtosalon, ekskurzije in ogledi različnih
uspešnih podjetji na področju strojništ-
va, zabave.

27


FAKULTETA ZA
ŠPORT

Število vpisanih študentov: 940

Programi dodiplomskega študija:
kineziologija, športna vzgoja, športno
treniranje.

Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta.
• Podiplomski študij: 2 leti, zaključek
z magistrskim delom.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19): MEDICINSKA
• kineziologija (81,72 točk), šport- FA K U LT E TA
na vzgoja (70,06 točk), športno treniran-
je (69,65 točk). Točke se izračunajo na Število vpisanih študentov: 1950
podlagi preizkusa gibalnih sposobnosti
in znanj (40%), splošnega uspeha na Programi dodiplomskega študija: Me-
splošni maturi oziroma zaključnem dicina, Dentalna medicina.
izpitu (45%) in splošnega uspeha v 3. in
4. letniku (15%). Trajanje in način zaključka študija:
• 6 let, zaključek z opravljenim
Najpogostejše zaposlitve diplomantov: zadnjim izpitom.
vzgojitelj športne vzgoje za delo v obšol-
skih dejavnostih v osnovnih in srednji Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
šolah (za naziv profesor športne vzgoje • Medicina (91,2 točk), Dentalna
je potreben še študij na drugi stopnji), medicina (88,9 točk).
delo v programih kondicijske priprave in
fitnes centrih kot osebni trenerji, trenerji Najpogostejše zaposlitve diploman-
za potrebe vrhunskega športa. tov: zdravnik, zobozdravnik (potrebno
opraviti še dodatne posamezne special-
Obštudijske dejavnosti: Strokovno izacije, ki trajajo od 2 do 6 let).
naravnane delavnice, katerih cilj je
pridobivanje dodatnih znanj, mesečni Obštudijske dejavnosti: dodatna izo-
cikli treningov, najbolj obiskani žuri, braževanja, projekti, povezovanje z or-
difovijada, ... ganizacijami v Društvu študentov medi-
cine Slovenije, druženje in izobraževanje
28 v društvu Obrazi MF.


FILOZOFSKA
FA K U LT E TA

Število vpisanih študentov: 4500 Najpogostejše zaposlitve diploman-
tov: v širokem spektru dejavnosti na
Programi dodiplomskega študija: An- področju humanistike, družboslovja in
glistika, Antični in humanistični študiji, kulture, dela v kulturnih ustanovah, v
Arheologija, Bibliotekarstvo in informa- javnih in državnih službah ter v vladnih
tika, Češki jezik in književnost, Etnologi- in nevladnih organizacijah, v muzejih,
ja in kulturna antropologija, Filozofija, zavodih, arhivih, inštitutih, knjižnicah,
Francistika, Geografija, Germanistika, delajo lahko tudi na področju stikov z
Nemcistika, Grški jezik, književnost in javnostmi ter v turizmu, založništvu in
kultura, Italijanski jezik in književnost, medijih.
Japonologija, Kulture vzhodne Azije, Lat-
inski jezik, književnost in kultura, Med- Obštudijske dejavnosti: Festival medn-
jezikovno posredovanje, Muzikologija, arodne študentske filmske in video
Pedagogika in andragogika, Pedagogika produkcije Filofest, literarni natečaj
in andragogika, Polonistika, Primerjal- Rdeča nit, študentski dnevi, Šoffka gre
no jezikoslovje, Primerjalno slovansko v gledališče, Filozofska filharmonija, Pe-
jezikoslovje, Primerjalna književnost in vski zbor FF, Kako si?, Filozofski maraton
literarna teorija, Primerjalna književnost itd.
in literarna teorija, Psihologija, Rusistika,
Sinologija, Slovakistikai, Slovenistika,
Slovenistika, Sociologija, Sociologija kul-
ture, Splošno jezikoslovje, Španski jezik
in književnost, Umetnostna zgodovina,
Umetnostna zgodovina, Zgodovina,
Zgodovina.

Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta.
• Podiplomski študij: 2 let.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• Omejitve na smereh: Anglistika
(enopredmetni – 76, dvopredmetni
– 84,5), Japonologija (enopredmetni
– 64,5, dvopredmetni – 83), Kulture
vzhodne Azije – smer koreanistika (53),
Pedagogika in andragogika (dvopred-
metni – 64), Psihologija (94), Rusistika
(32) in Zgodovina (dvopredmetni – 54).

29


FAKULTETA ZA
UPRAVO

Število vpisanih študentov: 980 Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
Ustanove javnega sektorja (ministrstva,
Programi dodiplomskega študija: upravne enote, državni zbor..), adminis-
Upravljanje javnega sektorja, Upravna tracija v zasebnih podjetjih.
informatika, Uprava (VSŠ).
Obštudijske dejavnosti: Študentska kon-
Trajanje in način zaključka študija: ferenca Fakultete za upravo, Uprava gre
• Dodiplomski študij: 3 leta, zaključek v pravo smer (interaktivne delavnice),
z diplomskim delom. Izobraževanja (Poslovni protokol –
• Podiplomski študij: 2 leti, zaključek Ksenija Benedetti, Javno nastopanje
z magistrskim delom. in komuniciranje – Vesna Sodnik…),
Strokovne ekskurzije (Amsterdam, Sara-
Omejitve in pogoji za vpis (2018/19): jevo, Pariz…).
• brez omejitev.


NARAVOSLOVNOTEH-
NIŠKA FAKULTETA

Število vpisanih študentov: 1274

Programi dodiplomskega študija:
Geologija, Geotehnologija in okolje,
Grafične in interaktivne komunikacije,
Inženirstvo materialov, Načrtovanje
tekstilij in oblačil, Oblikovanje tekstilij
in oblačil, Geotehnologija in rudarstvo
(VSŠ), Grafična in medijska tehnika
(VSŠ), Metalurške tehnologije (VSŠ), Tek-
stilno in oblačilno inženirstvo (VSŠ).

Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta, zaključek
z diplomskim delom (razen smer
Geologija).
• Podiplomski študij: 2 leti, zaključek
z magistrskim delom.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• brez omejitev, sprejemni izpiti na
smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil.

Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
geolog, strokovnjak za razvoj in ra-
ziskave materialov, ...

Obštudijske dejavnosti: 3KOT, Skok čez
kožo.

31


PEDAGOŠKA
FA K U LT E TA

Število vpisanih študentov: 2700

Programi dodiplomskega študija: PRAVNA
Razredni pouk, Socialna pedagogika, FA K U LT E TA
Dvopredmetni učitelj (smeri: biologija,
gospodinjstvo, fizika, kemija, matem-
atika, računalništvo, tehnika), Likovna
pedagogika, Specialna in rehabilitacijska
pedagogika, Logopedija in surdopeda-
gogika, Predšolska vzgoja.

Trajanje in način zaključka študija: Število vpisanih študentov: 1259
• Dodiplomski študij: 4 leta, zaključek
odvisen od smeri. Programi dodiplomskega študija: Pravo.
• Podiplomski študij: 1 leto, zaključek
z magistrskim delom. Trajanje in način zaključka študija:
• *IZJEMA: Predšolska vzgoja 3+2. • Dodiplomski študij: 4 leta, zaključek
z diplomskim delom.
Omejitve in pogoji za vpis (2018/19): • Podiplomski študij: 1 leto, zaključek
• brez omejitev. z magistrskim delom.

Najpogostejše zaposlitve diplomantov: Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
v šolah, vrtcih, javnih zavodih za delo z • 72 točk.
otroki in mladino, mladinskih centrih, …
Najpogostejše zaposlitve diploman-
Obštudijske dejavnosti: brezplačni tov: sodnik, tožilec, državni odvetnik,
treningi nogometa, odbojke, skupinskih odvetnik, notar, pravnik v gospodarstvu
vadb itd. Odmevni so tudi projekti ali javni upravi, zaposlitev na institucijah
Študentske organizacije PEF (piknik EU in drugih mednarodnih organizaci-
pedagogov, tržnica prostovoljnih del, jah.
sprejem brucev, dobrodelni predbožični
sejem, Kulturni maraton, tematski dnevi Obštudijske dejavnosti: Svetovna,
s hrano), Olimpijada vseh pedagoških regionalna in državna moot court
fakultet v Sloveniji. Urejen je tutorski tekmovanja, mednarodne izmenjave
sistem, ki dobro zastopa študente v prek Erasmus+ ali sklenjenih bilater-
primeru študijskih težav (Študentski alnih sporazumov, pravne ‘’klinike’’,
svet PEF). mednarodni forumi, tečaji tujih jezikov,
okrogle mize gostujočih predavateljev,
32 pevski zbor, ekskurzije (npr. New York),
športna tekmovanja UL.


TEOLOŠKA
FA K U LT E TA

Število vpisanih študentov: 400 Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• brez omejitev.
Programi dodiplomskega študija:
Teološke in religijske študije (UNI), Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
Teološke študije (dvodisciplinarni), Te- duhovnik, terapevt, učitelj.
ologija (enovit magistrski študij).
Obštudijske dejavnosti: Dan Teološke
Trajanje in način zaključka študija: fakultete (športno družabni dan, kjer
• Dodiplomski študij: 3 leta, zaključek se srečamo vsi študentje in profesorji),
z diplomskim delom. ekskurzije, ...
• Podiplomski študij: 2 leti, zaključek
z magistrskim delom.


FAKULTETA ZA
DRŽAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE

Število vpisanih študentov: 1166

Programi dodiplomskega študija:
Javna uprava (UNI), Upravno pravo
(VSŠ).

Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta.
• Podiplomski študij: 2 leti.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19): FAKULTETA ZA
• brez omejitev. MATEMATIKO IN
FIZIKO
Najpogostejše zaposlitve diplomantov: v
javni upravi (ministrstva, javne agencije, Število vpisanih študentov: 1048
občinske uprave, institucije Evropske
Unije, mednarodne organizacije), v Programi dodiplomskega študija: Fizika
zasebnem sektorju. in merilna tehnika, Praktična matem-
atika, Finančna matematika, Fizika,
Obštudijske dejavnosti: akademski Matematika, Računalništvo in matem-
forumi z aktualnimi temami, poletne, atika, Pedagoška matematika.
spomladanske in zimske šole, medn-
arodne znanstvene konference, preda-
vanja tujih predavateljev.

Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta.
• Podiplomski študij: 2 leti .
*zaključek odvisen od posamezne smeri.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• brez omejitev.

Najpogostejše zaposlitve diplomantov: v
raziskovalnih dejavnostih.

Obštudijske dejavnosti: tekmovanja,
športne dejavnosti.

34


FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENA
GRADBENIŠTVO IN FA K U LT E TA
GEODEZIJO

Število vpisanih študentov: 700

Programi dodiplomskega študija: Število vpisanih študentov: 1680
Gradbeništvo (un), Operativno grad-
beništvo (vs), Vodarstvo in okoljsko Programi dodiplomskega študija:
inženirstvo (un), Geodezija in geoin- Sanitarno inženirstvo (UNI) Babištvo
formatika (un), Tehnično upravljanje (VSŠ), Delovna terapija (VSŠ), Fizioter-
nepremičnin (vs). apija (VSŠ), Ortotika in protetika (VSŠ),
Laboratorijska zobna protetika (VSŠ),
Trajanje in način zaključka študija: Radiološka tehnologija (VSŠ) in Zdravst-
• Dodiplomski študij: 3 leta, zaključno vena nega (VSŠ).
delo diploma.
• Podiplomski študij: 2 leti, zaključno Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta.
delo magistrsko delo. • Podiplomski študij: 2 leti.
• *IZJEMA: Sanitarno inženirstvo
Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• Brez omejitev . (4+1).

Najpogostejše zaposlitve diplomantov: Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
geodet, geoinformatik, gradbeni inženir, • Babištvo (96,4 točk), Delovna
okoljski inženir. terapija (84,5), Fizioterapija (94), Labora-
torijska zobna protetika (60 točk), Orto-
Obštudijske dejavnosti: Dobrodelni tika in protetika (72,5 točk), Zdravstvena
december, Toast dan, smučanje s Silami nega (86 točk), Radiološka tehnologija
FGG, bowling s Silami FGG, piknik FGG. (92,5), Sanitarno inženirstvo (61).
• program Laboratorijska Zobna
protetika - potreben je opravljen spre-
jemni izpit.

Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
babištvo, fizioterapija, zobna protetika,
zdravstvena nega.

Obštudijske dejavnosti: dejavnosti na
področju kulture, športa, mednarodnega
sodelovanja, izobraževanja, turizma,
informiranja, druženja, okrogle mize,
konference, izleti.

35


VISOKA ŠOLA ZA
RISANJE IN
SLIKANJE

Število vpisanih študentov: 100 Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
samostojni podjetniki, samozaposleni
Programi dodiplomskega študija: kot slikarji, kiparji, multimedijski umet-
slikarstvo. niki, grafiki, ilustratorji, učitelji oziroma
mentorji, fotografi, … Pa tudi na področ-
Trajanje in način zaključka študija: jih grafičnega oblikovanja, modnega
• Dodiplomski študij: 4 leta, zaključek oblikovanja, pedagoškega dela itd.
s teoretičnim delom in enim ali več
umetniškimi deli. Obštudijske dejavnosti: delavnice ilus-
• Podiplomski študij: 1 leto, teoretični tracij in oblikovanja keramike, razstave
del in umetniška dela. za študente, ekskurzije v večja evrops-
ka mesta z ogledi razstav v galerijah
Omejitve in pogoji za vpis (2018/19): in muzejih, redni ogledi Beneškega
• za sprejem je potrebno oddati Bienala in drugih razstav, sodelovanja z
portfolio (mapo s samostojnimi risar- zunanjimi sodelavci, omogočanje štu-
skimi in slikarskimi deli). dentom, da razstavljajo svoja dela tako
v Sloveniji kot tudi v tujini.


VETERINARSKA
FA K U LT E TA

Število vpisanih študentov: 300 FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
Programi dodiplomskega študija:
Veterinarska medicina.

Trajanje in način zaključka študija:
• 6 let, zaključek z zadnjim
opravljenim izpitom.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• omejitev 86,5 točk.

Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
veterinar.

Obštudijske dejavnosti: izmenjave v
okviru IVSA, ekskurzije v tujino (npr.
konjeniški sejem Verona).

Število vpisanih študentov: 1900

Programi dodiplomskega študija: Elek-
trotehnika, Multimedija, Aplikativna
elektrotehnika.

Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta.
• Podiplomski študij: 2 leti.

Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• 60 do 70 točk.

Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
Poklic inženirja.

Obštudijske dejavnosti: SKI Opening,
Windsurfing trip, delavnice (SCADA,
MatLab, ...).

37


ŠOLSKI CENTER ZA FAKULTETA ZA
POŠTO, EKONOMIJO RAČUNALNIŠTVO IN
IN TELEKOMUNI- I N F O R M AT I K O
KACIJE
Število vpisanih študentov: 1200
Število vpisanih študentov: 346
Programi dodiplomskega študija: Raču-
Programi dodiplomskega študija: Tele- nalništvo in informatika (UNI), Računal-
komunikacije in ekonomija. ništvo in informatika (VSŠ), Računalništ-
vo in matematika (UNI), Multimedija
Trajanje in način zaključka študija: (UNI), Upravna informatika (UNI).
• 2 leti, zaključek z diplomskim
delom. Trajanje in način zaključka študija:
• Dodiplomski študij: 3 leta, zaključek
Omejitve in pogoji za vpis (2018/19): z diplomskim delom.
• prednost pri vpisu imajo dijaki, ki so • Podiplomski študij: 2 leti.
opravili maturo in se prvič vpisujejo na
3. stopnjo. Omejitve in pogoji za vpis (2018/19):
• Računalništvo in informatika - VSŠ
Najpogostejše zaposlitve diplomantov: (75 točk), Multimedija (80 točk), Raču-
področja IKT, kot so gradnja sistemov in nalništvo in informatika - UNI (68,5
nadzor nad prenosom podatkov (žične, točk), Računalništvo in matematika
brezžične in satelitske komunikacije), (80 točk), Upravna informatika (brez
trženje in prodaja, e-trgovine, področje omejitve).
multimedijskih tehnologoij...
Najpogostejše zaposlitve diplomantov:
Obštudijske dejavnosti: izobraževanje Software development, software engi-
za pridobitev certifikata 1. stopnje Cisco neering, softwera architecture, project
(CCNA), izobraževanje s področja IoT managing, IT.
(Internet of Things), izobraževanje s po-
dročja poslovanja in uporabe SAP ERP.

Obštudijske dejavnosti: številni hacka-
toni (tekmovanja, povezana z industrijo,
ki študentom prinesejo številne nagrade
in veliko znanja), projekti, FRI USA Tour
(študenti se s pomočjo sponzorjev
odpravijo na večtedensko ekskurzijo v
ZDA).

38


39


20%ŠdtoudKeOnNtsCkiApLoEpTuAst2019

NAJSODOBNEJŠA FITNESS OPREMA
SKE VODENE
SKUPIN CIRANI TREVADBE
R UGODNE
LICEN NERJI
ALFA GYM d.o.o.
SUPE CENE
Dunajska cesta 49,1000 Ljubljana-Bežigrad (Astra)
Rezervacije in recepcija - 068 194 937 | [email protected] | www.alfa-gym.si


Click to View FlipBook Version
Previous Book
spring2019lanesendhomedecor
Next Book
catalog new era