The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Alapvető információk, helyszínrajz, versenyszabályok, útvonaltérképek, szurkolói információk.
Basic information, site plan, race rules, course maps, information for supporters.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by futanet, 2019-03-29 08:31:49

34. Telekom Vivicittá Városvédő Futás - vasárnapi programfüzet

Alapvető információk, helyszínrajz, versenyszabályok, útvonaltérképek, szurkolói információk.
Basic information, site plan, race rules, course maps, information for supporters.

Kövesd a futódat
online!

Follow your
runner online!

ÁPRILIS 14.

PROGRAMFÜZET
GUIDE

/vivicittafutas, www.futanet.hu /runinbudapest, www.runinbudapest.com


TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS

oldal/page

Köszöntők 4-9. Greetings
Alapvető információk 10-11. Basic information
12-13.
Helyszínrajz 14 -16. Site plan
Rajtzónák, rajthullámok 18. Start zones, start waves

Szintidők 19. Time limits
Time measurement,
Időmérés, rajtszámviselési szabályok 20. rules of wearing the start number
21.
Iramfutók 23. Pace runners
Váltás, váltóhelyek 24-25. Relay, exchange stations
26.
Frissítés 29. Refreshment
Félmaraton útvonaltérkép 30. Half Marathon route map
33.
10 km útvonaltérkép 34. 10 km course map
Kövesd futódat online! 38-39. Follow your runner online!
Érembetét -rendelés Medals, medal insert orders

Versenyszabályok Race rules
Jótékonyság Charity

Szurkolói információk Information for fans

Deutch: 40-41. Francais: 42-43. Italiano: 44-45.

Kövesd az mezőnyben levő családtagodat, Follow your runner family member or friend
barátodat webalkalmazásunkon keresztül! in our web application!
For more details see page 29,
A részletekért lapozz a 29. oldalra, vagy or scan this QR code!
szkenneld az itt látható QR kódot!
3
facebook.com/vivicittafutas


Tisztelt Sportbarátok! Dear Sports Friends,

A sport egy közösség értékrendszerét képviseli, Sport represents the values of a community, it is
egy olyan közös nyelv alapjául szolgál, amely the base of a common language that looks beyond
túlmutat minden kulturális és nyelvi korláton. every cultural and language barrier.
Az egyre nagyobb teljesítményre törekvő élsport, Professional sport aimed at more achievements,
az iskolai nevelés részét képező testnevelés, és a Physical Education as part of education in schools
szabadidőben végzett sportolás értékei közösek,
egyenértékűek. and leisure time sports all have
A sport nem csak növekvő common and equal values.
gazdasági realitás, hanem Sport is not only a growing
társadalmi jelenség is, amely economic reality but also a
jelentős mértékben hozzájá- social phenomenon that highly
rul a nemzetek és a kultúrák contributes to the understanding
közötti megértéshez. between nations and cultures.
A Vivicittá futóverseny a The Vivicittá run is a celebration
sport ünnepe, ma már egy of sport. It has become an
nemzetközi mozgalom, amely international movement that
különböző kulturális értékeket gathers together various cultural
rendel egymáshoz. Budapest values. Budapest provides the race
történelmi környezetet ad az of amateur runners with a historical
amatőr futók versenyéhez, environment, thereby this sports
ezzel a sportkultúrát reprezen- culture event is becoming one with the historical,
táló rendezvény eggyé válik a város történelmi, cultural space of the city.
kulturális terével. Vivicittá - long live the city, love the city!
Vivicittá – Éljen a város, szeresd a várost! I am pleased to welcome all the participants and
Köszöntöm a 34. Vivicittá Városvédő futás részt- viewers of the 34th Vivicittá Run for the City event!
vevőit és nézőit! Let’s celebrate spring, let’s celebrate sports and
Ünnepeljük a tavaszt, ünnepeljük a spor- let’s celebrate the colourful, hospitable Capital of
tot és ünnepeljük a sokszínű, vendégváró Sport, Budapest!
sportfővárost Budapestet!
István Tarlós
Tarlós István Mayor of Budapest
Budapest főpolgármestere

C100 M048 Y06 K030
C000 M100 Y100 K000
C020 M014 Y012 K040
C100 M006 Y002 K010
C100 M090 Y013 K071

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

4


Tisztelt Sportbarátok! Kedves Futók! RespectedSports-mindedFuns,DearRunners,

A sport nemcsak a testünk és lelkünk nevelő- The sport is not only a tool for training our bodies
eszköze, hanem igazi közösségformáló erővel is and our souls, but also means a real community
bír. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy az idei building force. Nothing shows this better than the
évben már 34. alkalommal rendezi meg a fővá- fact, the capital organizes the Telekom Vivicittá
ros a több tízezer sportszerető Spring Half Marthon City Protection running
embert megmozgató Telekom
Vivicittá Városvédő futást. A competition this year for the 34th
futás napjainkban egyre na- occasion, which motivates more
gyobb népszerűségnek örvend, than ten thousand sport funs
legyen szó arról, ha csak a for running, makes them move.
lakóhelyünk környékén teszünk Nowadays, running is more and
meg néhány kört, vagy akár more popular among the people,
kilométereket a Margit-szige- whether this means that you go
ten. Honvédelmi Miniszterként, for running only for a few laps
és egyben volt katonaként is just in the vicinity of your home or
elmondhatom, hogy a Magyar even kilometers on the Margaret
Honvédségben fennállása óta mindig jelen volt, Island. In this position, as Minister
és a jövőben is jelen lesz a sport, a testmozgás. of Defence as well as a former
Az ilyen versenyek szervezése bizonyítja, hogy a military man, I can tell you that in
sport mindenkihez szól, és azt üzeni, legyen az the life of the Hungarian Defence
a mindennapi életünk része. Kívánom, hogy ez Force, the sport and physical
a rendezvény a sportolás, a testmozgás ünnepe training have been present since its formation
legyen! and will be there in future, as well. Organizing
such competitions proves: sport has something
Dr. Benkő Tibor for everybody and its message is to be part of our
honvédelmi miniszter, védnök everyday life. I wish this event be a festival of sport
and physical exercise!

Tibor Benkő (Ph.D.)
Minister of Defence, Hungary

Senior Patron

facebook.com/vivicittafutas

5


Kedves Futótársam! Dear Runners!

Emlékszik még az első alkalomra, amikor futásra Do you remember the first time when you decided to
adta a fejét? Emlékszik még arra, amikor lefuthatat- run? Do you remember when running 1-2 kilometers
lan távolságnak tűnt egy-két kilométer?
Amikor gyermekkoromban minden seemed impossible to achieve? When
reggel láttam édesanyámat futni I was a child and saw my mother go for
indulni, nem értettem, mi viszi rá erre. a run every single morning, I didn’t under-
Biztos voltam benne, hogy én soha stand why she does it. I was sure that I will
nem követem a példáját. Aztán teltek az never follow her example. As the years
évek, sportok jöttek-mentek, belekóstol- passed, I tried several sports, including
tam a futásba is, még futóversenyen is running, I even attended a foot race once,
indultam, de a szenvedély csak később but I was not passionate about running
alakult ki. Amikor egy, kettő, majd on a regular basis. After my children were
három pici gyermek mellett örültem, born and I had less and less time, I real-
ha a kötelező teendők beleférnek egy ized that running is one of the best and easiest ways
napba, rájöttem, hogy a futás praktikus és időben to relax. Years have passed, my children grew up,
jól ütemezhető. Aztán arra is rádöbbentem, hogy but running has remained an essential part of my life.
futni bárhol, bármikor lehet, elég hozzá egy jó I have run hundreds of kilometers; I even attended
futócipő és egy egyszerű felszerelés. Teltek az évek, half-marathons and marathons. My passion will never
a gyerekek nőttek, a futás maradt. Az életem részévé fade. Sometimes I feel like I am running for the first
vált. Azóta túl vagyok sok-sok lefutott kilométeren, time. The first 5-6 kilometers are still painful in many
félmaratonon, sőt már maratonon is. A szenvedély cases, but I cannot get enough of the freedom and
nem múlik. Sokszor érzem úgy, mintha először the mental-physical readiness I feel during and after
futnék. Az első 5-6 kilométer gyakran szenve- running. That is the reason why I go for a run again
dés és csak utána kezdem jól érezni magam. and again. Congratulations on becoming a runner! I
De azt a felszabadultságot, szellemi-fizikai wish you a lot of strength, energy, perseverance, and
felkészültséget, amit a futás után érzek, nem success for Vivicita.
tudom megunni. Ezért is húzok újra és újra fu- Enjoy the run!
tócipőt. Gratulálok Önnek, amiért fut. Kívánok
ehhez a jövőben is sok erőt, energiát, kitartást, Katalin Novák
a Vivicittához pedig sok sikert! Minister of State for Family and Youth Affairs
Kilométerekre fel!

Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

6


Keresd a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa
rendezvénysorozat sporteseményeit, és kerülj formába!

Főtámogató:


Tisztelt Sportolók, Sportbarátok! Dear Racers and Sport Lovers!

2019-ben 34. alkalommal kerül megrendezésre ha- In 2019, one of the most significant running races
zánk egyik legjelentősebb futóeseménye, a Vivicittá. of our country, the Vivicittá is being organized for
Öröm látni, hogy évről évre egyre többen állnak the 34th time. It is a pleasure to see more and more
rajthoz, hogy átérezzék a városi futás igazi örömét, people at the finish line every year, who want to
amelyet Örkény István olyan találóan fogalmazott experience the joy of running in the city, as István
meg: „Nem is én szaladtam. A fák szaladtak, a villák, Örkény wrote it so beautifully: „I wasn’t running. The
a lámpák, a postaládák: szembefutott
velem az egész város. Majdhogynem trees were running, the houses, the lights,
repültem; egyre könnyebb lett a lábam.” the mailboxes: the entire city was running
De a Vivicittá sokkal több, mint egy futó- towards me. I was almost flying; my legs
verseny, egyszerre sport, kikapcsolódás became lighter.”
és családi program, amely fővárosunk However, Vivicittá is more than just a
szeretetének jegyében zajlik. Amikor a running race; it is a combination of
mindennapok súlya alatt vágunk át Bu- sport, leisure and family time, all in the
dapesten, gyakran nem is látjuk a város spirit of love for our capital. As we go
szépségét. Néha egy közösségi élmény, through Budapest in the everyday hustle
egy felszabadító futás kell ahhoz, hogy and bustle, often we can’t even see the
észrevegyük fővárosunk valódi értékeit, beauty of the city. Sometimes we need a
amelyeket meg kell őriznünk a jövő nemzedékei communal experience, a freeing run to
számára. be able to notice the real values of the city, that need
Kívánom, hogy mindnyájuknak egy felejthetetlen to be protected for future generations.
sport- és közösségi élményben legyen része! I wish all of you to have an unforgettable and cheerful
Találkozzunk 2020-ban, a 35. Vivicittán! experience! Let’s meet again in 2020, at the 35th
Vivicittá!
Prof. Dr. Kásler Miklós
Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Prof. Dr. Miklós Kásler
Minister of Human Resources
Tavasz van gyönyörű!
Spring is beautiful!
Már sokszor leírtuk: a Vivicittá hozza el nekünk
a tavaszt! Igazi szeszélyes idővel, hisz a verseny We have said this so many times before: the Vivicittá
történetében a reggeli mínusztól a 20 C°-ig eső és brings us spring! And, with spring comes the
hóesés is előfordult már. Az időjárást megjósolni nem capricious weather too, as in the history of the race
tudjuk, de az biztos, hogy mi szervezők a rajtra ké- we have experienced everything from freezing cold in
szen állunk! Szerencsére egyre nagyobb the morning to 20 C°, from rain to snow. We cannot
létszámban a felkészült résztvevők is.
A Margitsziget újra befogadja a több 10 predict the weather, but we organizers
ezer résztvevőt a rajt és cél helyszínéül. are ready for the race, that’s for sure! Just
Az útvonalunk is (kegyelmi állapot!) like the more and more well prepared
azonos az előző évivel. Már két éve participants are. Margaret Island will
fenyegetem az indulókat, hogy ez az serve as the location of the start and finish
utolsó alkalom – most megint ezt teszem for the more than ten thousand runners.
–amikor kipróbálhatják hangjukat a The itinerary will also be the same (what a
visszhangos alagútban és átfuthatnak relief!) as last year. I’ve been threatening
kedvenc hidamon, a Lánchídon. Termé- the racers for two years now – and I’m
szetesen számos más építészeti csodával doing it again – that this might be the last
is találkozhatnak a városvédő futók. A kis time they can run through the echoing
távok indulói is gyönyörű környezetben, a tunnel and my favorite bridge, the Chain
sziget árnyas fái alatt róhatják a kilométereket. Bridge. But, of course, city protector
Bízom benne, hogy mindenki örömét leli az általa runners may see many other architectural
választott táv teljesítésében. masterpieces as well. Even the participants of the
HAJRÁ! shorter distances will be able to race in a beautiful
setting, in the shade of the trees. I really do hope that
Máth István everyone will be enjoying themselves during the event.
versenyigazgató, BSI LET'S ROLL! István Máth
race director, BSI

8


Max vagyok.

Maximalista.

5545 2234 5678 9101

03/21
SZABÓ ANDREA

Ne csak a futásból hozza ki a maximumot,
hanem pénzügyeiből is.
Kártyájának használatával akár évi 96 000 forintot
is megtakaríthat, amit új sportfelszerelések
vásárlására is fordíthat. Ön dönti el, mire költi!
Az Erste Max Hitelkártyában több van,
mint gondolná.

THM: 39,4%

A Bank 2017. január 16-tól új Erste Max Hitelkártyát igénylő Főkártyabirtokos részére egyszeri 5 000 Erste Forintot ír jóvá a Főkártyabirtokos
hitelkártya számláján az igénylés Bank általi jóváhagyása esetén, ha a főkártyabirtokos teljesíti a jóváírás feltételeit. Az egyszeri 5 000 Erste
Forint csatlakozási bónusz jóváírás részleteit,valamint az Erste Forint gyűjtés és beváltás mindenkori hatályos feltételeit és részleteit a Erste Max
Hitelkártya Program Részvételi Feltételei tartalmazzák. Az éves szinten 96 000 Ft megtakarítás abban az esetben érhető el, ha a Hitelszámlán
egy éven keresztül, minden elszámolási időszakban 200 000 Ft összértékű kártyás vásárlási tranzakció történik, és minden vásárlás a 4% Erste
Forint visszatérítést biztosító kiemelt üzletkategóriák egyikében történik, valamint a főkártyabirtokos a vásárlásai után jóváírt Erste Forintokat
pénzvisszatérítésre váltja. A Bank a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékét a 83/2010 (III.25) Kormányrendelet (továbbiakban: THM-rendelet),
valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével határozta meg. A THM 375 ezer forint hitelösszeg, 12 hónap futamidő, a rögzített havi
hitelkamat, valamint a zárlati díj figyelembevételével került kiszámításra. A THM értéke a jogszabályi feltételek változása esetén módosulhat, és
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes kondíciókat, szerződéses
feltételeket az Erste Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei és a vonatkozó Lakossági Hitel Hirdetmény

thaarstaolnfmalítcaázesztbaso,eaogmkítőe.clyaolekmkalm/mveiavgzitácasliáottlkhaaafttuóataMaksaagbyaanrkNfieómkozkebtiaBnaénskhhoonnllaappujánnkohntt.pA:/b/awnwkiwhi.tmeltnebrm.hué/kefokgkyelaksazptocvseodlaetloesmtotaváláblhbai tte. rmékleírásokat, össze-
9


TÁVOK ÉS RAJTIDŐPONTOK:
Április 13-án, szombaton:

10:30 Telekom Vivicittá 3×2 km váltó
11:30 Telekom Minicittá iskolai nevezők 1. futama - 2400 m
12:00 Telekom Minicittá iskolai nevezők 2. futama - 2400 m
12:15 Telekom Vivicittá Gyaloglás - 2400 m
12:45 Telekom Minicittá egyéni nevezők futama - 2400 m
13:30 SUHANJ! Fogyatékkal Élők Futama - 940 méter
14:00 Telekom Vivicittá Családi Futás - 940 méter
15:00 Telekom Midicittá - 7 km

Április 14-én, vasárnap:
9:00 Telekom Vivicittá Félmaraton (21 km)
9:00 Telekom Vivicittá Félmaraton Párban és Trió
13:00 Telekom Vivicittá 10 km

Figyelem! A vasárnapi rajt helyszíne
a versenyközponttól kb. 1,5 km-re van!

DISTANCES AND START TIMES:

On 13 April, Saturday:

10:30 Telekom Vivicitta relay for 3 (3×2 km)
11:30 Telekom Minicitta 2.4 km School Run 1st Start
12:00 Telekom Minicitta 2.4 km School Run 2nd Start
12:15 Telekom Vivicitta Walking (2,4 km)
12:45 Telekom Minicitta 2.5 km Individual Start (2,4 km)
13:30 SUHANJ! Disability Run (940 m)
14:00 Telekom Vivicitta Family Run (940 m)
15.00 Telekom Midicitta 7 km

On 14 April, Sunday:
9:00 Telekom Vivicitta Spring Half Marathon (21 km)
9:00 Telekom Vivicitta Spring Half Marathon Relay for 2 and 3
13:00 Telekom Vivicitta 10 km

Attention! The start of Sunday’s race is
approx. 1,5 km from the race center!


Rajt: Margitsziget, Központi út, a Hajós Alfréd Start: Margitsziget, Központi út, near the service
Nemzeti Sportuszoda bekötőútja közelében. road of Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
Figyelem! A rajt helyszíne a versenyközponttól (Swimming Stadium)
kb. 1,5 km-re van! Attention: The start of the race
Cél: Margitsziget, Központi út, a Margitszigeti is approx. 1,5 km from the race center!
Víztorony közelében Finish: Margitsziget, Központi út, near the
Versenyközpont: a Margitszigeti Víztorony föld- Margitszigeti Víztorony (Water Tower)
szintjén lesz Race center: on the ground floor of Margitszigeti
Öltözők: Víztorony (Water Tower)
• hölgyek részére: Changing rooms:
• for women:
• a Margitszigeti Víztorony emeleti
kerengőjén lesz kialakítva • upstairs, on the cloister of Margitszigeti
Víztorony (Water Tower)
• urak részére:
• a versenyközpont közelében felállított • for men:
sátorban lesz kialakítva • in a tent situated near the race center

Ruhatár Cloakroom
• A ruhatár sátrakat a versenyközpont és a Pala- • The cloakroom tents will be set up on the grove

tinus Strand közötti ligetes részen állítjuk fel, between the race center and the Palatinus
táblákkal jelezzük a könnyebb tájékozódást. Strand. Additional signs will help you with the
• A sátrakban 100-asával felosztott rajtszámtarto- orientation.
mányok szerint lehet a csomagokat leadni, amit • You can drop off your baggage in different tents
táblákkal is jelezni fogunk. based on your start number (in ranges of 100).
• A rajtszámok alján helyezzük el a ruhatári Signs will also help you to find your tent.
szalagot. • A cloakroom tag will be attached to the bottom
• Ezt a szalagot a futónak kell a rajtszámról of the start number.
előzetesen leválasztania, és a rajtcsomagban • Runners have to tear this tag off and attach
átadott biztosító tű segítségével kell a csoma- it carefully to their bags (with the help of the
gon rögzíteni úgy, hogy az le ne eshessen róla. safety pins, which you can find in your start
A szalagot a perforálás mentén a könnyebb package). We recommend that you fold the tag
leválaszthatóság érdekében
ajánlatos többször meghajtani. a few times along the perforation to make
• A csomagot csak a rajtszámnak it easily removable.
megfelelő sátornál lehet leadni,
de nem kell megvárni, hogy az • You can only drop off your
ott dolgozó rendező átvegye, bag in the tent assigned to
önállóan be lehet tenni a sátor - your start number. You can put it on
kordonok által határolt - előterébe. your own to the front area of the tent
• A csomagot a célba érkezés után separated by barriers, without waiting
kollégáink fogják kiadni, a rajtszámnak for someone to collect it.
megfelelően. • You can get your baggage
NYITVATARTÁS: from our staff after finishing
• Csomagleadás: 7:00-8:30 között the race by showing your race
(félmaratonon indulóknak) number.
10:00-12:30 között (10 km-en indulóknak) OPENING HOURS:
• Csomagkiadás: 10:15-13:00 között • Package drop off: between 7:00-8:30 (for half
(félmaratonon indulóknak) marathon runners) between 10:00-12:30
13:35-15:00 között (10 km-en indulóknak) (for 10 km runners)
Figyelem! A ruhatárban értékmegőrzést nem • Package pick up: between 10:15-13:00 (for
vállalunk! half marathon runners) between 13:35-15:00
WC (for 10 km runners)
• A Margitszigeti Víztorony alagsorában található Attention! We don’t take liability for valuables left
WC-ket lehet használni. in the cloakrooms!
• Mobil WC-ket a versenyközpont, valamint a rajt/ Restrooms
cél közelében találsz, az urak részére mobil You may use the restrooms in the basement of
pissoire-ok is rendelkezésre állnak majd. Margitszigeti Víztorony (Water Tower). Portable
• az útvonalon, a frissítőállomásokon és a váltó- oilets will be positioned near the race center, the
helyen is lesz mobil WC, az urak részére mobil start area, and at the finish area, and portable
pissoire-ok is rendelkezésre állnak majd. urinals will also be available for men. You can find
facebook.com/vivicittafutas portable toilets at the refreshment stations and at
the relay exchange stations, and portable urinals will
also be available for men.

11


HELYSZÍNRAJZ - VASÁRNAP SITE PLAN - SUNDAY

1 BKK Budapesti Közlekedési 10 Élménykülönítmény 19 Renault Hungária 27 FruitVeB 36 Őrzők Alapítvány
Központ Zrt. 11 SUHANJ! Alapítvány 20 Magyar Telekom – Naponta 3x3 program 37 PÉNZÜGYŐR SE
12 VITAL magazin 21 Budapest Európa 38 BSI infó / INFO
2 Telekom rét 13 UNICEF Magyarország 28 Dreher 24 39 Póló / T-shirt
3 Telekom hello holnap! 14 Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Sportfővárosa 2019. 29 Reinpold's KOLBice 40 Gravír / Medal Engraving
4 Decathlon 15 Pálferi Karitász – Világszép Alapítvány 22 Spuri Futóbolt 30 Moments
ÁPRILIS 14. VASÁRNAP 5 Wizz Air 23 Podiart 31 Magyar Élelmiszerbank
6 Erste Bank – OpenSky 24 Szentkirályi Ásványvíz
7 Magyar Autóklub 16 Sportos Cukorbetegek Egyesülete 25 Cornexi Egyesület
8 Ötpróba 17 Perskindol 26 Dextro Energy 32 MERU SPORTCARE
9 Futásról Nőknek Magazin 18 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 33 Magyar Hospice Alapítvány
34 Vigyél Haza Alapítvány

DUNA / DANUBE

PPAALLAATTIINNUUSS SOTPREANN-ADIR- GBYAÓTGHYS- ÉS HULLÁMFÜRDŐ NAPKÖZIS TÁBOR ÁRPÁD HÍD
DAYTIME CAMP ÁRPÁD BRIDGE

TENISZSTADION
TENNIS STADIUM

MARGIT HÍD RAJT, 1500m MARGITSZIGET – KÖZPONTI ÚT CÉL / FINISH
MARGARET BRIDGE START, 1500m MARGARET ISLAND – MAIN ROAD VIP

ELFSIRŐSSTEGAIÉDLY

P

MOBIL WC RUHATÁR / CLOAKROOM BEFUTÓÉREM KIÁLLÍTÓK / EXHIBITORS VIP ÖLTÖZŐ + RUHATÁR
RUHATÁR / CLOAKROOM FINISHER MEDAL VIP CHANGING ROOM
12 3 4
BEFUTÓCSOMAG 20 + CLOAKROOM
FINISHER BAG
FÉRFI ÖLTÖZŐ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DANUBIUS HEALTH
MARGITSZIGETI 38 CHANGING ROOM SPA RESORT
SZABADTÉRI 39 SZÍNPAD MARGITSZIGET
SZÍNPAD FOR MEN
40 T STAGE
MARGARET ISLAND
OPEN-AIR STAGE KIÁLLÍTÓK / EXHIBITORS

VERSENYKÖZPONT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37
RACE CENTER
WC / NŐI ÖLTÖZŐ 21 MOBIL WC
WC / CHANGING ROOM FOR WOMEN TELEKOM DANUBIUS GRAND
RAJTOK STARTS CSÚSZDA
ZUHANY (FÉLMARATON) TELEKOM
SHOWER (HALF MARATHON)
SLIDE

Margitsziget, Központi út, a Hajós Alfréd HOTEL MARGITSZIGET

Nemzeti Sportuszoda bekötőútja közelében
Margaret Island, Központi út (Main Road),
close to Hajós Alfréd National Swimming Stadium
1500 m, 10
PERC
MIN


RAJTZÓNÁK - VASÁRNAP STARTING ZONES - SUNDAY

ÁPRILIS 15. VASÁRNAP RAJTZÓNÁK STARTING ZONES

RAJTOK STARTS TELEKOM VIVICITTÁ 10KM // TELEKOM VIVICITTA 10KM
1-es zóna: 4:30 perc/km-en belül // zone 1: within 4:30 min/km
09:00 Telekom Vivicittá Félmaraton 2-es zóna: 4:30–5:00 perc/km között // zone 2: between 4:30–5:00 min/km
Telekom Vivicitta Spring Half Marathon 3-as zóna: 5:00–5:30 perc/km között // zone 3: between 5:00–5:30 min/km
4-es zóna: 5:30;6:00 perc/km között // zone 4: between 5:30–6:00 min/km
13:00 Telekom Vivicittá 10km 5-ös zóna: 6:00 perc/km fölött // zone 5: more than 6:00 min/km
Telekom Vivicitta 10 km
TELEKOM VIVICITTÁ FÉLMARATON // TELEKOM VIVICITTA SPRING HALF MARATHON
1-es zóna: 4:30 perc/km-en belül // zone 1: within 4:30 min/km
2-es zóna: 4:30–5:00 perc/km között // zone 2: between 4:30–5:00 min/km
3-as zóna: 5:00–5:30 perc/km között // zone 3: between 5:00–5:30 min/km
4-es zóna: 5:30–6:00 perc/km között // zone 4: between 5:30–6:00 min/km
5-ös zóna: 6:00–6:30 perc/km között // zone 5: between 6:30–6:30 min/km
6-os zóna: 6:30 perc/km fölött // zone 6: more than 6:30 min/km

JÁTSZÓTÉR NEMZHEATJIÓSSPAOLRFTRUÉSDZODA
PLAYGROUND HASJÓWSIMAMLFINRGÉDSNTAADTIIOUMNAL

KŐ BÜFÉ
STONE BUFFET

234
ÁRPÁD HÍD RAJT 1 KERTMOZI ÚTJA56
ÁRPÁD BRIDGE START MOBIL WC
MARGITSZIGET – KÖZPONTI ÚT
MARGARET ISLAND – MAIN ROAD

MARGIT HÍD
MARGARET BRIDGE

MENTŐ
FIRST AID


RAJTZÓNÁK START ZONES
Kérjük, a rajt előtt mindenki a tervezett tempójá- We kindly ask you to stand in the appropriate start
nak (perc/km) megfelelő zónába álljon be, zone according to your planned pace (min/km), so
hogy ne zavarja a többi futót. A párosok és that you don’t distract other runners. Relay teams
triók 1-es indexű rajtszámaira is helyezünk el have their start zone tickets placed next to the index
rajtzónamatricát, a kezdő csapattag tempójának number of the first runner, based on their planned
(perc/km) megfelelően. pace (min/km).
1-es zóna: Zone 1:
• 4:30 perc/km-en belül • within 4:30 min/km
21 km à 1:35:00-n belüli félmaraton à half marathon in 1:35:00
10 km à 45:00-n belüli 10 km à 10 k in 45:00
2-es zóna: Zone 2:
• 4:30-5:00 perc/km között • between 4:30-5:00 min/km
21 km à 1:35:00-1:45:00 közötti félmaraton à half marathon between 1:35:00-1:45:00
10 km à 45:00-50:00 közötti 10 km à 10 k between 45:00 - 50:00
3-as zóna: Zone 3:
• 5:00-5:30 perc/km között • between 5:00-5:30 min/km
21 km à 1:45:00-1:56:00 közötti félmaraton à half marathon between 1:45:00-1:56:00
10 km à 50:00-55:00 közötti 10 km à 10 k between 50:00 - 55:00
4-es zóna: Zone 4:
• 5:30-6:00 perc/km között • between 5:30-6:00 min/km
21 km à 1:1:56:00-2:06:00 közötti félmaraton à half marathon between 1:56:00-2:06:00
10 km à 55:00-60:00 közötti 10 km à 10 k between 55:00 - 60:00
5-ös zóna: Zone 5:
• 6:00-6:30 perc/km között • between 6:00-6:30 min/km
21 km à 2:06:00-2:17:00 közötti félmaraton à half marathon between 2:06:00-2:17:00
10 km à 1:00:00 fölötti 10 km à 10 k over 1:00:00
6-os zóna: Zone 6:
• 6:30 perc/km fölött • over 6:30 min/km
21 k m à 2:17:00 fölötti félmaraton à half marathon over 2:17:00

Ezen az eseményünkön mindenki csak az előre At this event every runner can only stand in
megadott, tervezett tempójának megfelelő rajt- the appropriate start zone according to their
zónába állhat be. Ezzel is szeretnénk csökkente- planned pace. By doing this we would like
ni a rajt utáni első kilométerek tumultusát, a fe- to avoid the big crowd and the unnecessary
lesleges előzgetéseket. Ha csak az egy tempójú overtakings on the first kilometers. If only those
futók indulnak egy zónából, sokkal nyugodtabb, athletes start from the same zone who run at the
kiszámíthatóbb lesz már a futás eleje is. same pace, the race will be calmer and it will be
easier to calculate the time of the run.
Tudnivalók: Things to know:
• A tervezett tempónak megfelelő rajtzónába • Different stickers on the start number help you

való beállást a rajtszámon elhelyezett etikett to find your own start zone. The stickers are
segíti, melyet a zónába történő beálláskor checked when entering the start zone. The
ellenőrzünk. Az etikett száma megegyezik number of the stickers match thenumber of the
a zóna számával. zones.

14


• Mindenki csak abba a rajtzónába állhat be, • Every runner can only stand in the start zone
amilyen számú matrica a rajtszámán van. indicated by the number of the sticker on
their start number.
• Aki nem adott meg tervezett tempót, az a rajt
előtt a versenyközpontban kérhet matricát. • Runners who haven’t provided us their
planned race time, can ask for a sticker at the
• Rajtzónamatrica nélkül csak a leghátsó race center before the start.
rajtzónába lehet beállni!
• Without a zone-sticker everyone can only
• Az időbeállót jelző zászlót mindig az adott stand in the last start zone!
időzóna végére helyezzük el, tehát mindig
a beálló kaputól a rajt felé eső területre kell • The flags indicating the time zones are
beállni. posted at the end of the corresponding zone,
thus the racers have to stand between the
• A belépés után indulj el a rajtkapu felé, hogy entrance gate and the start line.
az utánad érkezők is be tudjanak állni a
zónába! • After entering the zone, we kindly ask you to
step as close to the start gate as possible so
• A rajtzónák beálló kapuit a rajt előtt 20 perc- that others arriving after you can fit in as well!
cel nyitjuk, és 5 perccel a rajt előtt zárjuk,
utána már csak a mezőny végére lehet állni. • The start zones will be opened 20 minutes
before the race and will be closed 5 minutes
Kérjük, ha a rajtzónádban nem megfelelő before the start. After this everyone can only
matricás futóval találkozol, figyelmeztesd arra, stand at the end of the field.
hogy célidejének megfelelő tempójú rajtzónát
válassza a tumultus és az esetleges balesetek If you see someone in your start zone who has a
elkerülése érdekében. sticker with a different number, please ask them
to go to their own zone in order to avoid the big
A távot önerőből teljesítő kerekesszékes crowd and the eventual accidents.
és handbike-os indulók 30 másodperccel a
mezőny előtt indulnak, a rajtkapuhoz legkésőbb Wheelchair and hand-bike racers competing
5 perccel a rajt előtt állhatnak be. Őket felvezető individually can start 30 seconds ahead of the
motoros kíséri, a mezőnyt elhagyniuk csak a 18. field, and can stand at the start gate not later
kilométernél, a Margit hídra kanyarodva lehet. than 5 minutes before the start. They will be
accompanied by a biker, and can leave the
field only at the 18th km of the race, turning
onto Margaret Bridge.

facebook.com/vivicittafutas

15


RAJTHULLÁMOK WAVE START

A rajt a nagy indulói létszám miatt szakaszos rajt. Ez Because of the large number of the participants,
azt jelenti, hogy a két vasárnapi rajt mezőnyét több runners start in waves. This means that the runners of
részre fogjuk osztani, és így külön hullámokban indít- the two races on Sunday will be seeded into multiple
juk a résztvevőket. starting waves.

Telekom Vivicittá Félmaraton 9:00 óra: Telekom Vivicitta Spring Half Marathon at 9:00:
• az 1. hullámban az 1-es és 2-es rajtzóna indul • 1st wave: start for zone 1 and 2
• a 2. hullámban a 3-as rajtzóna indul • 2nd wave: start for zone 3
• a 3. hullámban a 4-es rajtzóna indul • 3rd wave: start for zone 4

• a 4. hullámban az 5-ös és 6-os rajtzóna indul • 4th wave: start for zone 5 and 6

Telekom Vivicittá 10 km 13:00 óra: Telekom Vivicitta 10 km:
• az 1. hullámban az 1-es, a 2-es és 3-as • 1st wave: start for zone 1, 2 and 3
rajtzóna indul • 2nd wave: start for zone 4
• a 2. hullámban a 4-es rajtzóna indul (approx. at the 6th minute of the race)
(a verseny kb. 6. percében) • 3rd wave: start for zone 5
• a 3. hullámban az 5-ös rajtzóna indul (approx. at the 13th minute of the race)
(a verseny kb. 13. percében)
There will be organizers at the front of every wave that
A soron következő hullámok elején rendezők fognak comes next, who will accompany the runners to the
állni, akik előrekísérik a mezőnyt a rajtvonalhoz. A start line. After arriving at the start line, runners will
rajtvonalhoz érkezést követően kb. 1,5-2 perc múlva start in about 1.5-2 minutes, then the same sequence
indítjuk őket, majd ugyanígy járunk el a későbbi hul- will be repeated again with the rest of the participants
lámokban induló résztvevőkkel is. A hullámok között as well. The side gates will not be reopened between
a beálló kapukat már nem nyitjuk meg! the waves!

ERŐSEBBAZ IZOMFÁJDALOMNÁLHŰSÍT ÉS NYUGETALLTA, ZCÍSTÖJAKKAEZNTIZIMAOZKIAZTOMFÁJDALMAT, A dokumentum lezárásnak a dátuma: 2019.02.18. EWO/PERSKINDOL/2019/04v3

Gyógyszertárakban kapható!

www.perskindol.hu Gyártó: VERFORA SA BE1Fwu0odo2arpg1kheBaasrlzummiduaaatHzp7uz3ena/sgF:taE|,r1ywB0K2uof1dptB|ahukaderamspzeaistúHtu7n3g/af ry Kft.
Rte de Moncor 10, TT+e3l6.: 1+23060-14260500|[email protected]:[email protected]
PerskindolHungary 1752 Villars-sur-Glâne, Svájc

Amennyiben készítményünkkel kapcsolatosan mellékhatás lépne fel, kérjük, késedelem nélkül az alábbi e-mail címen jelentse be: [email protected]

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

16


SZINTIDŐK TIME LIMITS
Telekom Vivicittá Félmaraton, Félmaraton Telekom Vivicitta Spring Half Marathon, Relay
Párban és Triók: for 2, Relay for 3
2 óra 45 perc nettó idő 2 hours 45 minutes net time
Részszintidők a mezőny elrajtolásához igazodva: Partial time limits based on the start time of the field:

Ÿ 6 km-nél a záróbusz várható érkezése: Ÿ at 6 km the planned arrival time of the
10 óra 6 perckor sweep bus: at 10:06
Ÿ 12 km-nél a záróbusz várható érkezése: Ÿ at 12 km the planned arrival time of the
10 óra 53 perckor sweep bus: at 10:53
Ÿ 18 km-nél a záróbusz várható érkezése: Ÿ at 18 km the planned arrival time of the
11 óra 40 perckor sweep bus: at 11:40
A mezőnyt a 2:45-ös iramfutó tempójában Runners who will be reached by the sweep bus
záróbusz követi. Ha az utolsó futó fenti tempó alá will have to get on it, their start number will be
lassul, a záróbuszra fel kell szállnia, rajtszámát struck through and they will not be able to enter
áthúzzák, a célterületre nem léphet be. the finish area.
Telekom Vivicitta 10 km:
Telekom Vivicittá 10 km: 7:30 min/km, according to the latest start time
7:30 perc/km, az utolsó rajtidőhöz igazítva Partial time limits based on the start time of the field
Részszintidők a mezőny elrajtolásához Ÿ at 3 km the planned arrival time of the
igazodva: sweep bus: at 13:38
Ÿ at 6 km the planned arrival time of the
Ÿ 3 km-nél a záróbusz várható érkezése: sweep bus: at 14:00
13 óra 38 perckor A sweep bus will follow the route at a 7 minutes
Ÿ 6 km-nél a záróbusz várható érkezése: 30 sec/km pace. If the last member of the field
14 óra 00 perckor will run faster than this, the sweep bus will
A mezőnyt 7 perc 30 mp/km tempóban záróbusz adapt to that runner’s pace. Runners who will
követi. Amennyiben a mezőny utolsó tagja ennél be reached by the sweep bus will have to get on
gyorsabb tempóban fut, abban az esetben a it, their start number will be struck through and
záróbusz őt követi. Ha az utolsó futó átlagtempója they will not be able to enter the finish area.
a fenti tempó alá lassul, a záróbuszra fel kell
szállnia, rajtszámát áthúzzák, a célterületre nem
léphet be.

20 % kedvezmény a családi belépők árából

KUPON

A kupon 30% kedvezményt biztosít
a Palatinus fürdőbe

a teljes árú napi belépők árából.

Érvényes: 2019. április 13-15. között

Más kedvezménnyel nem összevonható!
A kedvezmény a kupon leadása ellenében vehető igénybe.

w w w. p alat in u s s t ra n d .h u 2019.03.26. 13:25:35

BSI_148x105mm_futójegy.indd 1

18


IDŐMÉRÉS TIME MEASUREMENT
A chipes nettó időmérés szolgáltatója az AGNI- The time measurement is done by AGNI-Timing
Timing. A rajtszámod egyben egy UHF chipet is via chip. Your start number also hides a UHF
tartalmaz – a hátuljára van ragasztva –, ezért is chip – sticked to its back –, this is why wearing
ügyelj fokozottan a helyes viselésére! Az időmérés it correctly is so important! Time measurement
a földön elhelyezett időmérő szőnyegek (antennák will be effected by measuring carpets (antennas)
a földön) segítségével történik, melyek körülbelül placed on the floor, which can detect the chip
2-3 méteres távolságból érzékelik a rajtszámban of the start number from about 2-3 meters.
elhelyezett jeladót. Az időbélyegzés a legerősebb Timestamping will be performed at the highest
jelszignálnál (a szőnyeg feletti áthaladáskor) level of the signal (i.e. when you cross the carpet).
történik. Az eredmények a www.futanet.hu oldalon Results will be online at www.runinbudapest.com
a célba érkezést követően folyamatosan frissülnek. from the afternoon of April 15.
Rules of wearing of the start number:
Rajtszámviselési szabályok: • The start number must be worn during the
• A verseny során a rajtszámnak láthatónak kell
lennie: elöl és kívül hordd a rajtszámot, has/ whole race on the stomach/chest area, while
mell tájékon! Szabályellenes, ha összehajtod a staying visible. Do not fold the start number,
rajtszámot, levágod az alját. Ezzel ugyanis a chipet and do not cut it. If you do this you will not only
is megrongálod, ami azt jelentheti, hogy nemcsak, get time penalty but you will risk ruining your
időbüntetést kaphatsz, de miután a chipedet chip and you will get no finishing time at all.
elrontottad, még időd sem lesz. • 10 minutes time penalty can be given to the
• 10 perc időbüntetést kaphat az a versenyző, aki a runner who folds, cuts or wears the start
rajtszámát összehajtja, letakarja, nem jól láthatóan number in a not visible way during the race.
viseli a verseny ideje alatt • Make sure to wear your own start number!
• Figyelj arra, hogy biztosan a saját
rajtszámodat viseld a verseny során. • Relay runners receive two
• A váltók két típusú rajtszámot different kind of start number:
kapnak • INDIVIDUAL start number: it
• EGYÉNI rajtszám: ezen szerepel shows the start number of the
team, and behind that the team
a csapat rajtszáma, mögötte a member’s index in a frame
csapattag indexe keretben • this start number has to be worn
• ezt a rajtszámot a futás ideje clearly visible on the front side
during the entire run
alatt végig jól láthatóan, elől • in case the first member of the
kell viselni team completes the distance
• amennyiben a csapat első individually as well, he/she
embere egyéniben is teljesíti doesn’t have to wear this start
a távot, ezt a rajtszámot nem number.
kell viselnie. • RELAY start number: showing
• VÁLTÓ rajtszám: a csapat the team’s start number and has
rajtszáma szerepel rajta, továbbá the chip on the back.
ezen helyezzük el (a rajtszám • the currently running team
hátoldalán) az időmérő chipet, member must wear this on their
• ezt a rajtszámot az épp versenyben lévő waist on the back.
csapattag a derekán, hátul köteles viselni • Rubber band to secure the start number is
• rajtszámtartó gumit biztosítunk provided by organisers.
• a rajtszám átadásával kell váltani • Relaying is done by handing off this start
• Célba érkezés után a célvonalat és annak kör- number.
nyékét a lehető legrövidebb időn belül hagyd el. • We kindly ask you to leave the finish area and
Az esemény során felmerülő problémák hatékony its surroundings as soon as possible as you
és gyors megoldása érdekében rendkívül fontos, cross the finish line.
hogy kitöltsd a rajtszám hátoldalán található Please fill in carefully the information section
egészségügyi részt! regarding your health at the back of the start
facebook.com/vivicittafutas number, so we can resolve any problem quickly
and efficiently during the event.

19


IRAMFUTÓK PACE RUNNERS
Ha úgy érzed, a 21 vagy a 10 kilométeres távon nem
tudod biztosan tartani az ütemet vagy az előre kitű- If you feel like you can’t really hold the pace or your
zött részidőket, segítségedre lehetnek a különböző planned time as you run the 10 or 21 km, then
célidővel és tempóval futó iramfutók. Minden egyes there will be pace runners at different paces who
iramfutót gondosan válogatunk ki a feladatra, mind- will guide you to the finish line.
egyikük rutinos, s képes arra, hogy a saját pillanat- We chose every pace runner carefully, all of them
nyi igényein felülemelkedve a benne bízó, őt követő are well trained and capable of helping
futókért tegyen meg mindent. Kicsit gondolkodnak others in all circumstances, putting aside their
a futók helyett, figyelik az időt, segítik követőiket. own momentary needs. They think instead of the
Könnyű őket megismerni, hiszen hátukra erősített runners, check the time, and take care of their
zászlóik (amelyen a tervezett tempó és célidő is followers. It’s easy to recognize them from the
megjelenik) messzire ellátszanak. És természete- big flag (with the planned finishing time and goal
sen a számukra meghatározott rajtzónából indul- pace on it) attached to their backs. And of course
nak majd. (Megjegyzés: a rajtban az iramfutók az they will start from the zones assigned to them.
elsőre logikusnak tűnő helynél egy kicsivel előrébb (Note: At the start, the pace runners stand a bit
állnak, mivel a tömeg miatt egy ideig nem tudnak further than they normally should, as they aren’t
úgy haladni, mint a tervezett tempójuk.) able to run at the goal pace temporary because
of the big crowd.

A Telekom Vivicittá Félmaraton induló iramfutó- Half Marathon pace runner pairs:
párosok tervezett célidejei: Ÿ 1 hour 30 minutes (goal pace: 4:14-4:15
minutes/km, at an even pace). Starting from
• 1 óra 30 perc (tervezett tempó: 4:14-4:15 the middle of Zone 1.
perc/km, egyenletesen). Rajt az 1-es zóna Ÿ 1 hour 45 minutes (goal pace: 4:58-4:59
közepéről. minutes/km, at an even pace). Starting from
• 1 óra 45 perc (tervezett tempó: 4:58-4:59 the last third of Zone 2.
perc/km, egyenletesen). Rajt a 2-es zóna Ÿ 2 hours (goal pace: 5:38-5:44 minutes/km,
utolsó harmadából. slowing down gradually). Starting from the
• 2 óra (tervezett tempó: 5:38-5:44 perc/km, first third of Zone 4.
egyenletesen lassuló). Rajt a 4-es zóna első Ÿ 2 hours 15 minutes (goal pace: 6:18-6:30
harmadából. minutes/km, slowing down gradually).
• 2 óra 15 perc (tervezett tempó: 6:18-6:30 Starting from the middle of Zone 5.
perc/km, egyenletesen lassuló). Rajt az 5-ös Ÿ 2 hours 30 minutes (goal pace: 7:00-7:10
zóna közepéről. minutes/km, slowing down gradually).
• 2 óra 30 perc (tervezett tempó: 7:00-7:10 Starting from the last third of Zone 6.
perc/km, egyenletesen lassuló). Rajt az 6-os Ÿ 2 hours 45 minutes (goal pace: 7:38-7:56
zóna utolsó harmadából. minutes/km, slowing down gradually).
• 2:45 (tervezett tempó: 7:38-7:56 perc/ Starting from the last third of Zone 6.
km, egyenletesen lassuló). Rajt az 6-os zóna

utolsó harmadából.

A Telekom Vivicittá 10 km-n induló iramfutó- (10 km) pace runner pairs:
párosok tervezett célidejei: • 50 minutes (goal pace: 5 minutes/km, at an
even pace) Starting from the end of Zone 2.
• 50 perc (tervezett tempó: 5 perc/km, • 1 hour (goal pace: 6 minutes/
egyenletesen) Rajt a 2-es km, at an even pace) Starting
zóna végéről from the end of
• 1 óra (tervezett tempó: 6 Zone 4.
perc/km, • 1 hour 10 minutes (goal pace:
egyenletesen) Rajt a 4-es 7 minutes/km, at an even pace)
zóna végéről Starting from the middle of
• 1 óra 10 perc (tervezett Zone 5.
tempó: 7 perc/km, egyen-
letesen). Rajt az 5-ös zóna
közepéről

20


VÁLTÁS, VÁLTÓHELYEK RELAY, RELAX EXCHANGE STATIONS
R••e laHHyaallleffMgMsaa:rraatthhoonnRReellaayyffoorr32::41,90,k7mkm- 7,-510k,m4
A••v áFFltééóllmmkraaérrsaazttootánnvPTjaráiiór:b: a4n,9: 10,7 km - 10,4 km km km
km - 7,5 km - 8,7 km - 8,7

Félmaraton Párban váltóhely: Half Marathon Relay for 2 exchange station:
• A Pázmány Péter sétányon, a Petőfi híd előtt • On Pázmány Péter sétány, before Petőfi híd
(10,7 km), az út bal oldalán (10,7 km), on the left side of the road

Javasolt megközelítés: How to get there: take the tram 4/6 towards
4/6-os villamossal a Blaha Lujza tér felé a Blaha Lujza tér and get off at the ‘Petőfi híd,
Petőfi híd, budai hídfő megállóig, majd gyalog budai hídfő’ stop (Buda side), then walk to
a Pázmány Péter sétányra Pázmány Péter sétány

Félmaraton Trió váltóhelyek: Half Marathon Relay for 3 exchange stations:
• 1. váltóhely az Attila úton, az Alagút utca előtt • 1st exchange station: on Attila út, before Alagút
(4,9 km), az út bal oldalán utca (4,9 km), on the left side of the road

Javasolt megközelítés: How to get there:
4/6-os villamossal a Margit híd/Margitsziget take the tram 4/6 from Margit híd/Margitsziget
megállótól a Széll Kálmán térig, majd onnan stop to Széll Kálmán tér, then take the tram 56
56-os villamossal a Városház tér irányába a towards Városház tér to Krisztina tér, then walk
Krisztina térig, majd gyalog az Attila útra to Attila út
• 2. váltóhely a Fővám téren, a Budapesti Corvinus • 2nd exchange station: on Fővám tér, at the Buda-
Egyetem Duna felőli oldalán (12,4 km), az út bal pesti Corvinus Egyetem, towards the Danube
oldalán side (12,4 km), on the left side of the road
Javasolt megközelítés: How to get there:
4/6-os villamossal a Margit híd/Margitsziget take the tram 4/6 from ‘Margit híd/Margitsziget’
megállótól a Blaha Lujza tér felé a Rákóczi stop towards Blaha Lujza tér to Rákóczi tér,
térig, majd onnan M4-gyel a Kelenföldi vas- then from there take the subway M4 towards
útállomás irányába a Fővám térigmány Péter Kelenföldi vasútállomás to Fővám tér
sétányra.
R•E LTAheYeSxTcRhaAnTgEeGzoYnes are marked with signs and
VÁLTÁS by event staff, please follow their directions!
• Acsapatokszámáraaváltózónákattereléssel • Switch may only occur at the exchange zone
indicated by the start number.
és táblákkal jelezzük! • Half marathon relay teams (2 and 3-person
• A váltás a rajtszámnak megfelelően kialakított teams) may switch members by handing over the
RELAY-start number, which also has the timing
váltózónában történhet. c•h ipYoauttacnheeeddtotoit. hand over the RELAY-start
• A félmaratonváltók (trió és páros) a VÁLTÓ number to the next member of the team upon
switching.
feliratú rajtszám átadásával váltanak, az • After the switch the next member of the team
időmérő chip is erre a rajtszámra lesz ragasztva. can only leave the exchange zone wearing
• A váltáskor a VÁLTÓ rajtszámot kell átadni a the RELAY-start number.
• Teams that do not apply to the rules during the
következő futónak. switch may face a 10-minute time penalty.
• A váltás után a soron következő csapattag • Relay team members who finish their run at the
exchange stations can get changed, receive their
a váltózónát csak akkor hagyhatja el, ha a finisher bag, and have refreshment on the spot.
VÁLTÓ rajtszám már nála van •• There are no cloakrooms at the exchange stations!
• A szabálytalanul váltó csapatokat 10 perc Everyone needs to get to the exchange stations
időbüntetéssel sújthatjuk. and from there to the finish on their own.
• Aki a váltóhelyen fejezi be futását, ott öltözhet • The medals of every member of the team are
át, ott kapja meg a befutócsomagot, illetve ott given to the last member of the team at the finish.
frissíthet.
• A helyszíneken ruhatár nincs!
• A váltóhelyre és onnan a célba való közlekedést
mindenkinek egyénileg kell megoldania.
• A csapattagok érmét a befutó csapattagnak
adjuk át a célban.

facebook.com/vivicittafutas

21


A gyo˝zelem belülro˝l fakad

Már akkor is győztes
vagy, ha rajthoz állsz.
A 34. Telekom Vivicittá
Városvédő Futás
büszke támogatója:
a Gatorade

22


FRISSÍTÉS REFRESHMENT
Félmaraton frissítés Half marathon refreshment
• 0. A rajtterület közelében • 0. Near the start area

• vízvételi lehetőség (sorcsapokat állítunk fel a • you can have water (a row of taps can be
rajtbeálló zónák közelében) found near the start zones)

1. állomás 1. station
• 4 km, a Várkert Bazárnál a Lánchíd • 4 km, at the Várkert Bazár in Lánchíd utca:
utcában: víz water

2. állomás 2. station
• 6,9 km, a Budai alsó rakparton, a Döbrentei • 6,9 km, Buda Lower Quay, near the slip road
téri felhajtó előtt: víz, Gatorade, banán, at Döbrentei tér: water, Gatorade, banana,
szőlőcukor glucose

3. állomás 3. station
• 10,1 km, a Pázmány Péter sétány Rákóczi • 10,1 km, on Pázmány Péter sétány, at the
híd felőli végénél: víz, Gatorade, banán, Rákóczi bridge end of the street: water,
szőlőcukor Gatorade, banana, glucose

4. állomás 4. station
• 14 km, a Pesti alsó rakparton, a Vigadó tér • 14 km, Pest Lower Quay, under Vigadó tér:
alatt: víz, Gatorade, banán, szőlőcukor water, Gatorade, banana, glucose

5. állomás 5. station
• 16,7 km, a Pesti alsó rakparton, a Szent István • 16,7 km, Pest Lower Quay, under Szent István
park alatt: víz, Gatorade, banán, szőlőcukor park: water, Gatorade, banana, glucose

6. állomás 6. station
• 19,4 km, a Margitszigeten, a Rendőrség útján: • 19,4 km, on the Margaret Island, on
víz Rendőrség útja: water

7. A célterület elhagyása után 7. Outside the finish area
• vízvételi lehetőség (sorcsapokat állítunk fel, • you can have water (a row of taps can be
melyeknél lehetőséget biztosítunk vízvételre) found near the start zones, where you can get
water from)
10 km frissítés
0. A rajtterület közelében 10 km refreshment
0. Near the start area
• vízvételi lehetőség (sorcsapokat állítunk fel a
rajtbeálló zónák közelében) • you can have water (a row of taps can be
found near the start zones)
1. állomás
• 4,7 km, a Pesti alsó rakparton, a Vigadó tér 1. station
alatt (víz, Gatorade, banán, szőlőcukor) • 4,7 km, Pest Lower Quay, under Vigadó tér
(water, Gatorade, banana, glucose)
2. állomás
• 8,3 km, a Margitszigeten, a Rendőrség útján 2. station
• 8,3 km, on the Margaret Island, on Rendőrség
3. A célterület elhagyása után útja
• vízvételi lehetőség (sorcsapokat állítunk fel,
melyeknél lehetőséget biztosítunk vízvételre) 3. Outside the finish area
• you can have water (a row of taps can be
A rajtnál és mindegyik frissítő állomáson lehető- found near the start zones, where you can get
ség lesz a rajtszámfelvételkor kapott szivacs meg- water from)
nedvesítésére.
Egyéni frissítő leadására nincs lehetőség. At the start and at every refreshment station you can
A frissítőállomásokon a poharas frissítőt csak wet the sponge that can be found in the start pack-
a mezőny elejének és a végének tudjuk kézbe age. You cannot provide your own refreshment.
adni. Amikor a futók sűrűn érkeznek, már neked At the refreshment stations, we can hand over the
kell elvenni az italodat. A frissítőállomásoknál ke- drinks only to the head and end of the field. When
letkezik gyakran a legnagyobb baj. Ne próbálj meg there is a crowd around, you can grab your drink
becsúszni két futó között egy gyors italért vagy on your own. The most serious problems are likely
ételért. A futóversenyen is tartsd be az alapvető to occur at the refreshment stations. Do not try to
illemszabályokat, várd ki a sorod, és emlékezz rá, force your way through two runners to grab some-
hogy gyakran a távoli végen vannak kevesebben. thing to eat or drink quickly. Follow the basic rules
Ne vegyél el többet, mint amennyire szükséged of etiquette during the race as well, take your turn
van, mert valószínűleg számos futó lesz mögötted, if there is a crowd, and remember that sometimes
akiknek még nálad is nagyobb szüksége lehet rá. there are less people towards the end of the line. Do
facebook.com/vivicittafutas not take more than you need because there might
be a lot of runners behind you who are more in need
of refreshment.

23


HAJÓGYÁRI
SZIGET

kínálata/Planned refreshments:
1. 4 km
víz/water

2. 6,9 kmFORGÁCH víz, Gatorade, banán,
UTCA

/water,

Gatorade, banana, glucose

Telekom Vivicittá Félmaraton/ 3. 10,1 km v íz, Gatorade, banán,
Spring Half Marathon
2019. április 14. /water,
Rajt/Start: 9:00
21 ÁRPÁD Gatorade, banana, glucose
Táv / Distance : 21097,5 m CÉL/FINISH HÍD

4. 14 km víz, Gatorade, banán,

/water,

Gatorade, banana, glucose

20 5. 16,7 km víz, Gatorade, banán,

/water,

MARGITSZIGET DÓZSA 6. 19,4 km Gatorade, banana, glucose
GYÖRGY víz/water
ÚT

1 KM 6
KM
19

RAJT/START 17 MEXIKÓI ÚT

1 REFRESHMENT 5 and last runner
SZÉCHENYI
STATION

ÚTVONAL LEHEL km eleje/First
COURSE TÉR runner
NYUGATI
18 1 PÁLYAUDVAR RAJT VÁROSLIGET
16
1TERE LÁNCHÍD
2 CHAIN BRIDGE

6 BAJZA 3
UTCA
KODÁLY 4
KÖRÖND
5
VÖRÖSMARTY
UTCA 6

SZÉLL KÁLMÁN TÉR 2 7


BATTHYÁNY 8
TÉR 9
10
KOSSUTH OKTOGON 11
LAJOS 12
TÉR 13

15 ARANY BUDAPEST-
6 JÁNOS UTCA
14KELETI PÁLYAUDVAR
F 3SZÉCHÉNYI ISTVÁN OPERA 15
I 16
M H TÉR BAJCSY 17II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR KEREPESI ÚT
5 -ZSILINSZKY 18
DÉLI PÁLYAUDVAR ÚT 19
20
1 VÖRÖSMARTY DEÁK ASTORIA BLAHA LUJZA 21
TÉR FERENC TÉR
4 TÉR
4 RÁKÓCZI
FERENCIEK TÉR
14 TERE
H
2
FERENC
7

KÁLVIN F
TÉR II

M Zenei pontok/Musical Points

VÍZTORONY 13 1 km Gustavito Band
WATER TOWER 8
PARLAMENT 2,9 km DJ Dominique
PARLIAMENT 12
LÁNCHÍD 3,8 km Hubay Jenő fúvószenekar
CHAIN BRIDGE GELLÉRT TÉR váltóhely, zene: DJ
HALÁSZBÁSTYA KLINIKÁK
FISHERMAN’S
BASTION 4,9 km
SZABADSÁG SZOBOR
STATUE OF LIBERTY 5,2 km Hubay Jenő fúvószenekar

BORÁROS 7,3 km Marching Jazz BandNAGYVÁRAD
TÉR 8,5 km TÉR

9 Bloco De Samba Girasso
11
MÓRICZ 10,7 km váltóhely, zene: DJ
ZSIGMOND P
KÖRTÉR HM

11,5 km Bloco De Samba Girassol

F 12,4 km váltóhely, zene: DJ

ÚJBUDA- 13,8 km Taiko
KÖZPONT

14,8 km DJ Dominique

3 10 18 km Gustavito Band


ÁRPÁD HÍD

VÁCI ÚT

ÁRPÁD
HÍD

Telekom Vivicittá 10km CÉL/FINISH

2019. ÁPRILIS 14. 9
Rajt/Start: 13:00
Táv / Distance : 10 km DRÁVA UTCA

1 REFRESHMENT and last runner
STATION DÓZSA
ÚTVONAL GYÖRGY
COURSE ÚT
HAJÓS ALFRÉS SÉTÁNY MARGITSZIGET
1 KM ÚJPESTI RAKPART
KM
VÁCI ÚT
MOSZKVA 2 km eleje/ First
TÉR runner
8 DÓZSA GYÖRGY ÚT
VÍZTORONY RAJT/START rajt
WATER TOWER
PARLAMENT 1 1
PARLAMENT MARGIT HÍD
LÁNCHÍD 2
CHAIN BRIDGE BEM TÉR
HALÁSZBÁSTYA 3 LEHEL UTCA
FISHERMAN’S 2
BASTION 6 ÚJPESTI RAKPART 4 LEHEL
5 TÉR
BATTHYÁNY
TÉR 7 6 FERDINÁND HÍD

SZEN ISTVÁN KÖRÚT 7

8 VÁCI ÚT

PESTI ALSÓ RAKPART BALASSI BÁLINT UTCA BALATON UTCA HONVÉD UTCA 9
FALK MIKSA UTCA
6 STOLLÁR BÉLA UTCA 10 NYUGATI
PÁLYAUDVAR
MARKÓ UTCA

SZALAY UTCA SZEMERE UTCA NAGY IGNÁC UTCA TERÉZ

VAJKAY UTCA KÖRÚT

JÓKAI UTCA
kínálata/PlannedALKOTMÁNYUTCA refreshments:
UTCA

LEÓ VÖRÖSMARTY
UTCA
1. 4,7 kmKÁLMÁNIMRE UTCAKOZMA FERENC UTCA WEINER
UTCA
víz, Gatorade, banán,
LOVAG
UTCA

BÁTHORY UTCAHOLD UTCA DESSEWFFY
VADÁSZ UTCA
KOSSUTH Ó UTCA OKTOGON
LAJOS BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT banana,LEHELUTCA glucose
TÉR NÁDOR UTCA
ZOLTÁN UTCA NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA víz/water MOZSÁR UTCA
2.
ATTILA ÚT 8,3 km ARANY
JÁNOS
AKADÉMIA UTCA SZÉCHENYI UTCA
LÁZÁR UTCA
PAULAY EDE UTCAARANY JÁNOS UTCAOPERA ERZSÉBET KÖRÚT
KIRÁLY UTCA
SAS UTCA RÉVAI UATCANDRÁSSY ÚT CSÁNYI UTCA
OKTÓBER 6. UTCA Zenei pontok/Musical PointsSZENTISTVÁNTÉR
3 3,2 km Hubay Jenő fúvószenekarSZÉCHENYI ISTVÁN
TÉR NÁDOR UTCA
MÉRLEG UTCA
BAJCSY
-ZSILINSZKY
ÚT
JÓZSEF ATTILA UTCA 4,4 km Taiko
LÁNCHÍD 5
4
PESTI ALSÓ RAKPART 5,2 km DTFEÉERRÁEKGDNJuCDstoamvitioniBquaend

1 VÖRÖSMARTY

7 kmTÉR

ASTORIA

FERENCIEK
TERE

ERZSÉBET HÍD

KÁLVIN
TÉR


Új M3
M3
Renault KADJAR

SUV a Renault-tól

LEHEL UTCA

MEXIKÓI ÚT

SZÉCHENYI

ANDRÁSSY ÚT TERE DÓZSA GYÖRGY ÚT
BAJZA
UTCA

KODÁLY
KÖRÖND

DÓZSA GYÖRGY ÚT COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

PUSKÁS FERENC
STADION

KEREPESI ÚT

BLAHA LUJZA Új KADJAR vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7 – 6,8; CO2-kibocsátás g/km: 131 – 154. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra
TÉR vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb
információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási
RÁKÓCZI adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és
TÉR a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése,
az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások,
valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor
egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes
tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az
adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.

JÓZSEF KÖRÚT renault.hu


Kövesd barátod vagy családtagod Follow your running friend or family
futását online! member online!

Szeretnéd tudni, hogy merre jár a futód vagy Would you like to know where exactly is your
csapattársad az útvonalon? runner buddy or teammate on the course? Are you
Kíváncsi vagy arra, hogy milyen curious about when they got to the checkpoints?
részidőkkel ért el az egyes ellenőrzőpontokig? Do you want to see them at the finish line, but you
Ott szeretnéd várni a célban, de nem tudod mikor- have no clue when they will arrive there?
ra várható?
You can easily find the answers using our most
Erre nyújt megoldást online futókövető fejleszté- recent application that you can reach at the
sünk, melyet a bsi.raceinfo.hu webcímen vagy a bsi.raceinfo.hu website or by scanning the QR
lenti QR kódra kattintva érhetsz el. code down below.

A mobil eszközökre optimalizált oldal With the website optimized for mobile devices you
segítségével can

• rajtszám vagy név alapján kereshetsz futót • search for a runner by start number or name
• láthatod alapadatait • see basic information about them
• ellenőrizheted, hogy milyen futóidővel, • check their time and pace upon crossing the

tempóval és mikor haladt át az egyes mérő- checkpoints
pontokon
• wait for them at the relay points or at the finish
• tempója alapján kalkulált előrejelzésünk
line at the right time based on our calculation
segítségével időben várhatod a váltóhelyen by their pace
vagy a célban
• follow them on the map
• követheted haladását a térképen • see their final result, and share it on Face-
• megnézheted végeredményét, melyet meg is
book
oszthatsz Facebookon
• get information about the top racers
• információt kapsz a topversenyzőkről
Scan the QR code or type the above web address
Szkenneld be a QR-kódot vagy írd be böngésződ into your browser and you’ll be able to see real-
keresőjébe a fenti webcímet, és máris élő, folyama- time, continuously refreshing information about
tosan frissülő adatokat láthatsz a futókról! the runners!

bsi.raceinfo.hu

facebook.com/vivicittafutas

29


WHaecwéillbl paéufréitnmrtishsezhitsaeaarkfséraolosmufznattjhdruaektthhoaeannlonfynemac,kaekarzsdatotbahfazoa.nll.

oTfthteHhilsajeema1sí0e1ted0kdamk,lie glrozaomceleesés.ttzeoraethjsuettáafivlnmoistahde.rs

Rendeld meg a neveddel és befutóidőddel Order your medal insert engraved with
gravírozott érembetétet! your name and your result!

Egy öntapadós kis táblára gravírozzuk a nevedet és By doing this you can skip the long queues and
you don’t have to bother with cash. Buy it online
a befutóidődet. Ez pont beleillik az érem hátulján and after the event we will send you the medal
insert engraved with your name and time that fits
kialakított mélyedésbe. Nem kell futás után pénzt neatly into the back of your finisher medal. We
will make it for you and send it to your address.
keresgélned, a helyszínen sorba állnod, és várnod
When you get it you can easily stick
az érem elkészültére, vagy utólag elküldeni vésetni. it onto the back of your medal and
your unique medal is ready! The
Mi elkészítjük és elpostázzuk neked a betétet. medal insert can be ordered online
at the entry.budapestmarathon.com
Amikor megérkezik, csak felragasztod website. The price of the medal insert
with shipping and handling (to a
az érmed hátuljára, és máris kész a sze- foreign address) is 6 †. The deadline
is 22 April 2019.
mélyes emléked a teljesítményedről.

Az érembetétet megrendelni

a www.futanet.hu nevezési oldalán tu-

dod. Postázási költséggel együtt (csak

magyarországi címre) 1500 Ft, Spuri BA1K:O44S:G58ÁBOR
Aranykártyával 1300 Ft. Megrendelési
határidő: 2019. április 22.

30


MASTERS
OF

PA S TA


VERSENYSZABÁLYOK RACE RULES

• A versenyen minden felkészült futó és kerekes- • Participation in the event is open to any
székes rajthoz állhat, aki elfogadja a properly trained runner or wheelchair
versenykiírásban foglalt feltételeket. participant who has agreed to the standard
terms and conditions.
• Betegen, sérülten, lázasan, hányás vagy
hasmenés után ne vegyél részt az eseményen! • If you are ill, injured, have fever, have vomited
or have had diarrhoea, don’t participate! If you
• Bármilyen szokatlan jelet érzel magadon, experience anything unusual, slow down, stop
lassíts, állj meg, ha kell, kérj segítséget! and ask for help if necessary.

• Nem ajánlott zene- vagy egyéb lejátszót • It is not recommended to listen to MP3 players
egyidőben mindkét fülbe dugva hallgatni, or any other devices plugged into both ears.
használni. (A fülhallgató elnyomja a külső (When you use earphones, your are unable to
zajokat, így a futó akadályozhatja az előző hear noises from outside, so you might obstruct
futótársakat és a munkájukat végző szervezőket, a runner who is trying to pass you or race
orvosi csapatot). marshals or members of the medical team.)

• Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többszöri • Any participant who has been warned several
figyelmeztetés ellenére is megszegi a rajtszám times and is still not following the rules of
viselésére vonatkozó szabályokat, továbbá aki wearing the race number can be disqualified.
nem teljesíti a verseny – szervezők által kijelölt Any participant who has intentionally
– teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul, shortened the route of the race marked by the
netán nem a valóságnak megfelelő adatokkal, organisers or has filled in the registration form
illetve hiányosan tölti ki, továbbá aki a chipet with false or inappropriate data, or has used the
nem rendeltetésszerűen használja. start number-tag in an inappropriate way can
be disqualified.
• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni,
rajtszám nélkül, kutyával futni tilos. • Participants are not permitted to roller-skate,
A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló bike, run without a race number, or run with
futót a versenyből kizárhatjuk! a dog. Those attempting to run together with
someone on a bicycle or on roller skates can be
disqualified.

Fontos figyelmeztetés Important reminder
A hosszútávfutás az összes élettani előnye mel- Distance running, besides a long list of health
lett – nagyon kis mértékben, de – veszélyeket is advantages, also carries modest risks. It is vital that
jelenthet! Fontos, hogy a komoly teljesítményre you consult with your doctor before a significant
készülés előtt konzultálj az orvosoddal! Csak physical challenge. Only compete if you are fit and
felkészülten állj rajthoz versenyen! Betegen, healthy. Do not train or compete if you are sick,
sérülten, lázasan, hányást vagy hasmenést injured, have a fever, or you recently had diarrhea or
követően ne indulj el edzeni, és pláne ne ver- vomited. If you are experiencing difficulty or notice
senyezni! Ha bármilyen szokatlan jelet érzel unusual signs, slow down, stop, and if necessary,
magadon futás közben, lassíts, állj meg, ha kell, call for help. This advice doesn’t depend on the
kérj segítséget! A fenti tudnivalók nem függnek length of your run as your unique characteristics
a futás hosszától, egyedi, hogy kinek mi jelent determine what constitutes a significant challenge.
komoly teljesítményt. Légy felelős önmagadért, Run smart and take responsibility for your own
fuss okosan! safety. 

facebook.com/vivicittafutas

33


JÓTÉKONYSÁG A 34. TELEKOM
VIVICITTÁ VÁROSVÉDŐ FUTÁSON

Mind a kiállítói standoknál, mind a mezőnyben
találkozhatsz azon alapítványok képviselőivel,
amelyek valamely nemes cél érdekében gyűjtenek.
Tavaly kb. 1200 sporttársunk kötötte össze futását
adománygyűjtéssel. A Telekom Vivicittá Városvédő
Futás tavalyi jótékonysági termése 21 millió Ft volt.

Csinálj sportot a jótékonyságból!

Ezen a versenyen a következő jótékony célokat támogathatod:

• Bátor Tábor • Bátor Tábor
• Kulturális összeesküvés - Felolvasni menő! • Cultural conspiracy
• Magyar Élelmiszerbank Egyesület • Hungarian Food Bank’s
• Nárcisz futókör - Minden perc értékes! • Nárcisz Running Club
• Őrzők Alapítvány • Őrzők Foundation
• Pálferi Karitász • Pálferi Karitász
• SUHANJ! Alapítvány • SUHANJ! Foundation
• Sportos Cukorbetegek Alapítvány • Association for Sportsmen with Diabetes
• UNICEF • UNICEF
• Vigyél Haza Alapítvány • Take Me Home Foundation

Győzd le önmagad,
és megjutalmazunk érte!

Aki rendszeresen sportol, elismerést
érdemel! Az Ötpróba ezt kínálja neked.

• Próbáld ki magad 6 sportágban,
válogass több mint 120 sport-
rendezvényünk közül!

• Gyűjtsd az Ötpróba pontokat,
és szerezd meg a garantált
ajándékokat!

Jelentkezz most!
34 otprobatokioba.hu


Fogyassz naponta 3x3 féle friss
zöldséget és gyümölcsöt az
egészségedért! www.facebook.com/napi3x3


5BUMDAÁPRxESTEN 18MÁR
FUTÓKÉRÉTV! E A

Spuri Futóbolt, ÖRS
SS

Győr Debrecen4(áG0t2Ker5inöuenDTmreyealávb.l:ebir0sesah6zcn-éáe2,knz0ahz,/zaPá4li0Azas5lcze-4exu4ma.74nb59de-r5na1),.

9025 Győr, Pécs
Korányi Frigyes tér 18.
(Kekszgyár mellett), SpuriPont
Tel.: 06-20/432-5990
7631 Pécs, Csikor
Kálmán utca 24.,
Tel.: 06-72/437-878


• a Spuri Futóbolt teljes kínálata
• folyamatos akciók
• futócipők
• futóruházat
• kiegészítők
• táplálékkiegészítők

otthon a karoaszszíégkybnőyle, rt időt használd ki,
és fuss egy jót!
www.futobolt.huVásárolj


21 ÁRPÁD
CÉL/FINISH HÍD

20 SZURKOLÓI PONTOK
MARGITSZIGET Ha félmaratoni futót kísérő szurkoló vagy, s nem
csak a rajt ésDÓZSA a cél helyszínén vagy a Margitszi-
GYÖRGY
ÚT
get közelében szeretnéd buzdítani barátodat, ez
az oldal (valamint a füzet közepén található útvo-
naltérkép) segíthet abban, hogy hova tudsz még
19

RAJT/START 17 könnyen eljutni. A SÁRGÁVAL jelzett szakaszok MEXIKÓI

lehetnek a legalkalmasabbak, megközelítésükhöz
elsősorban a metrókat ajánljuk – az állomásokatSZÉCHENYI
külön isLEHEL jelöljük –, hiszen a felszíni járatok éppen a
TÉR
verseny miatt korlátozottan közlekednek.
FAN MEETING PLACES VÁROSLIGET

18 1 TERE
16
If you want to support your half marathon running
6 mate, and you would cheer yourBAJZA friend not only at
theNYUGATI start/finish UTCA you
or near KMODÁLYargaret Island, then
PÁLYAUDVAR
can find other nice placesKÖRÖND to visit on this site or
you can check the map in the booklet as well. The
places marked in YELLOWVÖRÖSMARTY may be the best, and
SZÉLL KÁLMÁN TÉR BATTHYÁNY 2
DÉLI PÁLYAUDVAR TÉR UTCA
KOSSUTH we recommendOKTOGON getting there mainly by subway
38 LAJOS – we mark the stations too –, since the public
TÉR

15 transportARANY on the street level is restricted because
6
JÁNOS UTCA
3SZÉCHÉNYI ISTVÁN OPERA

TÉR of the race.

BAJCSY BUDAPEST- KEREPESI ÚT
-ZSILINSZKY KELETI PÁLYAUDVAR
ÚT

5 VÖRÖSMARTY DEÁK BLAHA LUJZA
TÉR FERENC TÉR

TÉR

II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR

14 ASTORIA
4
FERENCIEK RÁKÓCZI
7 TERE TÉR

KÁLVIN
TÉR

13 FERENC
8

12

GELLÉRT TÉR

KLINIKÁK

BORÁROS
TÉR

NAGYVÁRAD
TÉR

MÓRICZ 9
ZSIGMOND 11
KÖRTÉR

ÚJBUDA-
KÖZPONT

10


FUTÁS KÖZBEN SE SZEMETELJ, FIGYELJ A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSRE AZ ESEMÉNYEN!

30 000 ember rengeteg hulladékot termel alig néhány óra leforgása
alatt. Szeretnénk ezt a szemetet az esemény központi helyszínén,
illetve az útvonalon is maradéktalanul összegyűjteni és a
lehetőségekhez mérten újrahasznosításra elküldeni. Kérjük, figyelj
a következőkre futás előtt, közben és utána is:
A célfrissítésnél, illetve a rendezvény teljes területén szelektív
gyűjtésre alkalmas konténereket helyezünk el. A konténereket
feliratokkal jelöljük, és hostessek is segítenek a megfelelőt
választani.
Az útvonalon kialakított frissítőállomások végén mindkét oldalon,
egymás után több 1 köbméteres gyűjtőedényt helyezünk el,
elsősorban a műanyag poharak gyűjtésére. Az utolsó frissítő-
asztalt elhagyva találod majd ezeket a konténereket. Azt kérjük,
hogy a poharat ne az útra dobd le, hanem lehetőség szerint
fuss el a gyűjtőedény mellett, és abba próbáld beledobni. Ezzel
megkönnyíted az utánad érkezkő futótársaid helyzetét, hogy ne kelljen bokáig pohárban gázolniuk a
frissítőállomások végén, valamint az állomás személyzetének munkájában is segítesz. Az utolsó konténert
az állomás végétől kb. 50 méterre helyezzük el, ezt külön táblával is jelezzük. Kérjük, legkésőbb ebbe a
konténerbe dobd be a frissítő állomásról magaddal vitt hulladékot!
Az útvonalon keletkezett bármilyen hulladékot se dobáld szét, hanem a frissítőállomásnál elhelyezett
edényekbe dobd bele.

KÖSZÖNJÜK, HOGY ESEMÉNYÜNKÖN TE IS SZELEKTÍVEN GYŰJTŐD
A HULLADÉKOT, ÉS KÖRNYEZETTUDATOSAN VISELKEDSZ!

LeLkesítsd a mezőnyt az útvonaL mentén és nyerj!

SZURKOLÓI KUPON

201290.1Á6P.RáIpLrISil1is4.1V7A. SvÁasRáNrAnPap

Töltsd ki a kupont a saját adataiddal és a kedvenc futód
rajtszámával, majd dobd be a verseny alatt az útvonal
frissítőállomásainál kihelyezett gyűjtőládák egyikébe!

A legszerencsésebb szurkoló a bakonyi
Szépalma Hotel és Ménesbirtok két személyre
szóló, kétéjszakás, félpanziós hétvégéjét nyeri.

(A sorsolás eredményét a www.futanet.hu hírei között fogod megtalálni.)

Szurkoló neve:...................................................................................................

E-mail cím: .........................................................................................................

Kedvenc futód rajtszáma: .............................................................................

keLLfaacebHooak.ncoGm/ovivdic,ittafutas www.szurkoljvelu3n9k.hu
keLL a taPsod!


SONNTAGSWETTBEWERBE UND STARTTERMINE: es in den Vorraum des Zeltes (durch Kordon
• 9:00 Telekom Vivicittá Halbmarathon begrenzt) lassen.
(21 km)
• 9.00 Telekom Vivicittá Halbmarathon Duo • Das Gepäck übergibt das Veranstaltungsper-
und Trio
• 13:00 Telekom Vivicittá (10 km) sonal nach dem Erreichen des Ziels.
Öffnungszeiten:
WAS WO ZU FINDEN IST? Gepäckabgabe: zwischen 7:00-8:30 (für Läufer
Start: Margaretheninsel, Központi út (Haupt- auf dem Halbmarathon)
straße), in der Nähe der Zufahrtstraße des Hajós zwischen 10:00-12:30 (Für
Alfréd Nationalschwimmbads Läufer auf der 10 km Strecke)
Achtung: Der Startplatz am Sonntag ist 1,5 km Gepäckausgabe: zwischen 10:15-13:00 (für Läufer
von der Wettbewerbzentrale zu finden auf dem Halbmarathon)
Ziel: Margaretheninsel, Központi út (Hauptstra- zwischen13:35-15:00 (Für Läufer
ße), in der Nähe des Wasserturms auf der 10 km Strecke)
Wettbewerbszentrum: Beim Wasserturm im Achtung! Wir übernehmen keine Haftung für
Erdgeschoss Wertsachen!
Umkleideräume:
STARTZONEN
• für Frauen: Beim Wasserturm im 1. Stock Wir bitten jeden, sich in die seinem geplanten
• für Männer: im in der Nähe der Wettbewerb- Tempo (Min/km) entsprechende Zone zu stel-
len, um die anderen Läufer nicht zu stören. Auf
zentrale aufgestellten Zelt! die Startnummer der Duo und Trio werden auch
Startzonenvignetten befestigt, dem Tempo des
Garderobe: ersten Mitglieds entsprechend (Min/km)
Startzonen:
• Die Garderobenzelte werden auf der Wiese 1. Zone:

zwischen der Wettbewerbzentrale und Palati- • innerhalb 4:30 Minuten/km-en
nus Freibad aufgestellt.Um sich besser orien- à Halbmarathon zwischen 1:35:00
tieren zu können, wird es ausgeschildert. 2. Zone:
• innerhalb von 4:30-5:00 Minuten/km
• In den Zelten können die Gepäckstücke à Halbmarathon zwischen 1:35:00-1:45:00
3. Zone:
nach dem Startnummer abgegeben werden. • innerhalb von 5:00-5:30 Minuten/km
Die Zahlen (je nach hundert) werden ausge- à Halbmarathon zwischen 1:45:00-1:56:00
schildert. 4. Zone:
• innerhalb von 5:30-6:00 Min/km
• Im unteren Teil der Startnummer sind die à Halbmarathon zwischen 1:56:00-2:06:00
5. Zone:
Garderobenbänder. • innerhalb von 6:00-6:30 Min/km
à Halbmarathon zwischen 2:06:00-2:17:00
• Dieses Band soll der Läufer von der Start- 6. Zone:
• über 6:30 Min/km
nummer entfernen und es mithilfe der im à Halbmarathon über 2:17:00
Startpaket gefundenen Sicherheitsnadel
auf dem Gepäck so befestigen, dass es Jeder darf sich nur in die seinem geplanten
nicht runterfallen kann. Es ist zu empfeh- Tempo (Min/km) entsprechende Zone zu
len, das Band die Lochung entlang mehr- stellen.
mals zu kippen, um es leichter entfernen zu Damit möchten wir das Gedränge und die unnö-
können. tigen Überholungen nach dem Start verringern.
Wenn Läufer im gleichen Tempo aus einer Zone
• Das Gepäck kann nur im der Startnummer starten, wird auch der Anfang des Laufs viel
ruhiger und berechenbarer.
entsprechenden Zelt abgegeben werden,
aber man musss nicht abwarten bis ein Ver-
anstalterpersonal es übernimmt, man darf

40


Wissenswert: Telekom Vivicittá (10 km): 7:30 min/km, gleich-
gestellt der letzten Startzeit
• EBei der Stellung in die dem geplanten Tem-
Teilfrist, gleichgestellt des Starts des Teilneh-
po entsprechende Startzone hilft das Etikett merfelds:
auf der Startnummer, das vor dem Start
kontrolliert wird. Die Nummer des Etiketts • bei 3 km voraussichtliche Ankunft des Sam-
übereinstimmt mit der Nummer der Zone. melbusses: um 13 Uhr 37 Min.
• bei 6 km voraussichtliche Ankunft des Sam-
• Jeder darf sich nur in die Startzone stellen, melbusses: um 14 Uhr 00 Min

die mit dem Etikett übereinstimmt.. Dem Teilnehmerfeld folgt ein Sammelbus im
Tempo 7 Min. 30 sec/km. Wenn der letzte Läufer
• Wer kein geplantes Tempo angegeben hat, des Teilnehmerfelds schneller läuft, folgt der
Sammelbus ihn. Wenn das Durchschnitttempo
kann vor dem Start in der Wettbewerbzent- des letzten Läufers unter das obengenannte
rale um Etikett bitten. Tempo sinkt, muss er in den Sammelbus einstei-
gen, seine Startnumer wird gestrichen und er
• Ohne Starzoneetikett darf man sich nur in darf das Zielfeld nicht betreten.

die letzte Startzone stellen! ZEITMESSUNG, ERGEBNISSE
Der Dienstleister der netto Chipzeitmessung
• Die Fahne mit der Zeitzone wird am Ende ist AGNI-Timing. Deine Startnummer hat auch
einen UHF – er ist auf der Rückseite befestigt-
der jeweiligen Zeitzone gestellt, deshalb achte auf das richtige Tragen!
Die Zeitmessung ereignet sich mithilfe der auf
• Nach dem Eintritt geh in Richtung des dem Boden gelegten Teppiche (Antennen),die
aus einer Entfernung von 2-3 Meter den Sig-
Anfangs deiner Startzone, damit sich nalgeber in der Startnummer wahrnimmt. Der
auch die hinter dir angekommenen Zeitstempel erfolgt beim stärksten Signal (beim
Läufer in die Zone stellen können. Durchlauf auf dem Teppich).
Dein Ergebnis kannst du ab 14. April auf der
• Die Eingänge der Startzonen werden 20 Webseite runinbudapest.com ansehen.

Minuten vor dem Start geöffnet und 5 Mi-
nuten vor dem Start geschlossen, danach
darf man sich nur ans Ende des Teilneh-
merfelds stellen.

• Wir bitten dich, wenn du Läufer triffst, der

kein der Startzone entsprechendes Etikett
trägt, mach ihn aufmerksam, die richtige
Startzone zu wählen, um das Gedränge
und evt. Unfälle zu vermeiden.

FRIST
Telekom Vivicittá Halbmarathon und Halb-
marathon in Duo und Trio: 2 Stunden und 45
Minuten Nettozeit
Teilfrist, gleichgestellt des Starts des Teilneh-
merfelds :

• Bbei 6 km voraussichtliche Ankunft des
Sammelbusses: um 10 Uhr 6 Min.
• bei 12 km voraussichtliche Ankunft des
Sammelbusses: um 10 Uhr 53 Min.
• bei 18 km voraussichtliche Ankunft des
Sammelbusses: um 11 Uhr 40 Min.
Dem Teilnehmerfeld folgt ein Sammelbus im
Tempo 7 Min. 48 sec./km. Wenn der letzte
Läufer des Teilnehmerfelds schneller läuft, folgt
der Sammelbus ihn. Wenn das Durchschnitttem-
po des letzten Läufers unter das obengenannte
Tempo sinkt, muss er in den Sammelbus einstei-
gen, seine Startnumer wird gestrichen und er
darf das Zielfeld nicht betreten.

facebook.com/vivicittafutas

41


LES ÉPREUVES DE DIMANCHE ET LES HEURES DE LES HEURES D’OUVERTURE:
DÉPART: Le dépôt: 7:00-8:30 (pour les Semi-Marathonistes)
10:00-12:30 (pour les coureurs de 10 km)
• 9:00 Telekom Vivicittá Semi-Marathon (21km) Le retrait: 10:15-13:00 (pour les Semi-Marathonistes)
• 9:00 Telekom Vivicittá Semi-Marathon en 13:35-15:00 (pour les coureurs de 10 km)
Duo et en Trio Attention! Dans les consignes les organisateurs dé-
• 13:00 Telekom Vivicittá(10km) clinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol!

LE•S VToOuIsLEpToTuErrSez utiliser les toilettes de sous-sol de
• MLeasrgtiotsilzeitgteesti Víztorony.
mobiles seront disponibles non
loin du centre de la course et du départ et de
OÙ SE TROUVER? l’arrivée. Pour les hommes il y aura des pissoirs
Le lieu de départ: L’Ile Marguerite dans la rue cen- mobiles.
trale proche de la bretelle de la Piscine Nationale
Hajós Alfréd. Attention! Le lieu de départ de la • Aux points de ravitallements et de relais il y aura
course de dimanche se situe à presque 1,5 km du aussi des toilettes mobiles et des pissoirs.
centre de la course
L’arrivée:L’Ile Marguerite, la rue centrale proche du LES ZONES DE DÉPART
Margitszigeti Víztorony (le Château d’eau). Avant le départ on vous demande de vous aligner
Le centre de la course: Le centre de la course sera dans la zone de départ qui correspond à votre
installé sur le rez-de-chaussée du Margitszigeti rythme prévu (min/km) pour ne pas déranger les
Víztorony autres coureurs. Sur les dossards avec l’index 1
Les vestiaires: des duo et des trio, on met également l’étiquette
• pour les femmes : dans le Margitszigeti Víztoro- de zone correspondant au rythme (min/km) du pre-
mier relayeur.
ny à l’étage Les zones de départ:
• pour les hommes: dans les tentes installées 1er zone:

près du centre de la course • à un rythme moins de 4:30 min./km
∙ semi-marathon en 1h 35
C•o nSsuigrnlaeps:rairie pas loin du Margitszigeti Víztorony, 2ième zone:
proche de la plage Palatinus des tentes seront • à un rythme de 4:30-5:00min./km
installées ∙ semi-marathon entre 1h35 et 1h45
3ième zone:
• On va indiquer par des panneaux les tentes • à un rythme de 5:00-5:30 min./km
de consignes appartenant au numéro de ∙ semi-marathon entre 1h45 et 1h56
dossard.  4ième zone:
• à un rythme de 5:30 et 6:00 min./km
• Vous allez recevoir(collée sur le bas de votre ∙ semi-marathon entre 1h56 et 2h06
dossard individuel ) une ruban de consigne. 5ième zone:
• à un rythme de 6:00 et 6:30 min./km
• Il faut enlever cette ruban puis bien fixer sur ∙ semi-marathon entre 2h06 et 2h17
vos affaires avec des épingles qu’on avait 6ième zone
mises dans votre paquet de départ pour • à un rythme plus de 6:30 min/km
qu’elle ne tombe pas. On vous propose de ∙ semi-marathon en plus de 2h17
plier plusieurs fois la ruban près de la perfo- Tout le monde est obligé de s’aligner dans la zone
ration pour la retirer plus facilement. de départ correspondant à son rythme prévu
• Vous pourrez laisser vos affaires uniquement préalablement.
dans les tentes correspondant à votre numéro Avec ces dipositions, nous voudrions diminuer le
de dossard. Cependant il ne faut pas attendre tumulte après le signal de départ et aussi éviter les
que les organisateurs y travaillant prennent vos dépassements inutiles. Nous espérons que s’il ne
affaires,il est possible de les laisser dans l’en- se trouve dans une zone que des coureurs de la
trée -entourée des cordons- de la tente même allure, la première partie de la course sera
• Vous allez recevoir vos affaires correspondant également plus calme et moins chaotique.
à votre numéro de dossard par nos collègues
après l’arrivée.

42


Il f•a Lu’téstiaqvuoeitrt:e figurant sur le dossard va aider à Telekom Vivicittá (10km):
trouver la bonne zone de départ correspondant 7:30 min/km par rapport au dernier départ.

à votre rythme prévu. Cette étiquette sera contrô- Temps limites partiels correspondant au départ du
lée au moment de l’installation dans la zone. Le peloton:
numéro de l’étiquette est le même que celui de
• lTaozuotnlee monde est obligé de s’aligner dans la • à 3 km le passage prévu du véhicule de fin de
• cà o6ukrsme est à 13h37
zone de départ dont le numéro figure sur son le passage prévu du véhicule de fin de
course est à 14h00
• dCoeslusiarqdu.i n’a pas précisé préalablemet son al-
lure prévue peut demander un autocollant dans Les concurrents sont suivis par un véhicule de fin
• Sleacnesnatruetodceollalacnotudresezaovnaentdlee départ. de course d’une vitesse de 7 min. 30s./km. Si le
de départ, il faut dernier coureur court à un rythme plus vite, le véhi-
• Ls’ealpigannenredaauninsdleiqduearnntieler rang! cule de fin de course le suit. Cependant après son
chrono se trouvera tou- passage les coureurs sont obligés d’y monter et ne
jours à la fin de la zone de départ en question. peuvent pas être classés à l’arrivée

Il faudra donc se positionner toujours devant le CHRONOMÉTRAGE, RÉSULTATS
pan•n eAapurèesnêqtrueesetniotrné. dans la zone on vous de- Le chronométrage net sera effectué par des puces,
mande de vous diriger vers la porte de dé- le fournisseur est AGNI-Timing. Votre dossard
part pour que les autres coureurs puissent cache une puce électronique UHF collée sur le dos
entrer dans la zone après vous. de dossard, c’est pourquoi faites attention à le bien
• Les portes latérales des zones de départ seront porter.
ouvertes 20 minutes avant le départ et fermées Le chronométrage se fait par des tapis (des an-
5 minutes avant le départ. Après la fermeture tennes) installés par terre qui perçoivent d’une
des portes, tout le monde devra s’aligner au distance de 2/3 mètres le signal caché dans le
• Sboi uvtoduuspreelontcoonn.trez des coureurs avec une dossard.
étiqutte qui ne correspond pas à la zone de dé- Le pointage du temps se fait au plus fort signal (en
part on vous demande de lui dire de chercher la passant sur le tapis).
zone de son allure pour éviter le tumulte et les Vous pourrez consulter la liste des résultats à partir
accidents éventuels. du 14 avril dans l’après-midi sur le site runinbuda-
pest.com.

TEMPS LIMITES
Le Telekom Vivicittá Semi-Marathon et Semi-ma-
rathon en Duo et en Trio: 2 heures 45 minutes le
temps net
Temps limites partiels correspondant au départ du
peloton:

• à 6 km le passage prévu du véhicule de fin de
course est 10h6min.

• à 12 km le passage prévu du véhicule de fin de
course est 10h53min.

• à 18km le passage prévu du véhicule de fin de
course est 11h40min.

Les concurrents sont suivis par un véhicule de fin
de course d’une vitesse de 7 min.48s./km. Si le
dernier coureur court à un rythme plus vite, le véhi-
cule de fin de course le suit. Cependant après son
passage les coureurs sont obligés d’y monter et ne
peuvent pas être classés à l’arrivée.

facebook.com/vivicittafutas

43


LE GARE DI DOMENICA E LE PARTENZE: I pacchi possono essere ritirati – secondo il
pettorale - al traguardo.
• 9:00 Telekom Vivicittá Mezza Maratona ORARI DI APERTURA:
(21 km)
• 9.00 Telekom Vivicittá Mezza Maratona in • Consegna dei bagagli: tra 7:00-8:30
Coppia o in Trio
• 13:00 Telekom Vivicittá (10 km) (per i partecipanti della mezza maratona)

• tra 10:00-12:30 (per i partecipanti di 10 km)
• Ritiro dei bagagli: tra 10:15-13:00 (per i

partecipanti della mezza maratona)

• tra 13:35-15:00 (per i partecipanti di 10 km)

Attenzione! Non siamo attrezzati per il deposito
dei valori!

COSA OFFRIAMO E DOVE? WC:

Partenza: Margitsziget, Központi út, vicino alla • si possono usare i wc pubblici nel sotterraneo
strada di accesso di Hajós Alfréd Nemzeti Sportus-
zoda (piscina). del Margitszigeti Víztorony (Torre d’acqua)
Attenzione: la partenza di domenica si trova a circa
1,5 km dal centro della gara! • ci saranno toilette mobili alla zona di
Traguardo: Margitsziget, Központi út, vicino al
Margitszigeti Víztorony (Torre d’acqua) partenza/arrivo, ed al centro della gara, e ci
Centro della gara: al pianterreno dentro il Margits- saranno anche orinatoi mobili disponibili per
zigeti Víztorony (Torre d’acqua) gli uomini
Spogliatoi:
• durante la corsa ci saranno toilette mobili an-
• per le donne: di sopra, ai chiostri del
Margitszigeti Víztorony (Torre d’acqua) che ai punti di ristoro ed alle zone di cambio,
• per i signori: in tende vicino al centro e ci saranno anche orinatoi mobili disponibili
della gara per gli uomini
Guardaroba
LE ZONE DI PARTENZA
Le tende delle guardaroba si possono trovare Vi preghiamo tutti i podisti di stare solo alla zona
sul prato tra il centro della gara ed il Palatinus appropriata per la loro prestazione, in base al loro
Strand (piscina). Queste saranno indicate tempo obiettivo (min/km) per non distrarre gli altri
anche con segnalazioni per poter trovarle atleti. Un adesivo sul pettorale con l’indice di 1
facilmente. indica la zona di partenza appropriata - in base al
Si possono consegnare i bagagli in base al ritmo (min/km) del primo corridore della squadra -
pettorale (a intervalli di 100) nelle tende, le per le squadre a staffetta di 2 e 3 persone.
quali saranno segnate con i cartelli. Le zone di partenza:
I biglietti guardaroba saranno messi sul Zona 1
pettorale.
Ogni podista deve separare il tag dal pettorale • entro 4:30 minuti/km
e poi fissarlo precisamente sul pacco con una à mezza maratona entro 1:35:00
spilla di sicurezza che si trova nel pacco gara.
Vi consigliamo di piegare il tag alcune volte Zona 2
lungo la perforazione per poter essere rimosso • tra 4:30-5:00 minuti/km
facilmente. à mezza maratona tra 1:35:00-1:45:00
Si possono consegnare i bagagli solo a quella
tenda a cui appartiene il podista in base al Zona 3
pettorale, e si possono metterlo sul territorio • tra 5:00-5:30 minuti/km
circondato da cordoni, e non si deve aspetta- à mezza maratona tra 1:45:00-1:56:00
re gli organizzatori a ritirare i pacchi.
Zona 4
• tra 5:30-6:00 minuti/km
à mezza maratona tra 1:56:00-2:06:00

44


Zona 5 sua zona appropriata per poter prevenire un
• tra 6:00-6:30 minuti/km incidente possibile ed evitare la folla.
à mezza maratona tra 2:06:00-2:17:00
TEMPO LIMITE
Zona 6 Telekom Vivicittá Mezza Maratona,
• oltre 6:30 minuti/km Mezza Maratona in Coppia e in Trio:
à mezza maratona sopra i 2:17:00 2 ore 45 minuti tempo netto
I diversi tempi limite in base alla partenza del gruppo:
Tutti i podisti possono stare solo alla zona
appropriata per la loro prestazione, in base al loro • al 6 km il tempo previsto dell’arrivo
tempo obiettivo (min/km). dell’autobus „scopa”: alle 10:06
Con questo sistema vorremmo diminuire la folla • al 12 km il tempo previsto dell’arrivo
che si forma durante i primi chilometri e prevenire dell’autobus „scopa”: alle 10: 53
i sorpassi inutili. Se in una zona ci sono soltanto • al 18 km il tempo previsto dell’arrivo
i podisti i quali hanno lo stesso tempo obiettivo dell’autobus „scopa”: alle 11:40
allora la gara sarà molto più calma e calcolabile. La corsa viene seguita dall’autobus „scopa” alla
velocità di 7 minuti e 48 sec/km. Se l’ultimo podista
Cose da sapere: corre più veloce, allora il bus lo segue con lo stesso
• L’adesivo sul pettorale – che viene control- ritmo. Chi viene raggiunto dal bus è obbligato a
lato entrando la zona di partenza - aiuta i salire e non può entrare la zona dell’arrivo.
podisti a trovare la loro zona di partenza
in base al loro tempo obiettivo. Il numero Telekom Vivicittá (10 km):
sull’adesivo concorda con il numero della 7:30 minuti/km, dipendendo dalla partenza
zona. dell’ultimo podista
• Tutti possono stare soltanto a quella zona I diversi tempi limite in base alla partenza del
di partenza la quale ha lo stesso numero gruppo:
come l’adesivo sul pettorale.
• Chi non ha dichiarato un tempo obiettivo, • al 3 km il tempo previsto dell’arrivo
può chiedere un adesivo al centro della dell’autobus „scopa”: alle 13:37
gara prima dello start. • al 6 km il tempo previsto dell’arrivo
• Senza l’adesivo sul pettorale il podista può dell’autobus „scopa”: alle 14:00
partire solo dall’ultima zona! La corsa viene seguita dall’autobus „scopa” alla
• La bandiera che indica il tempo sarà velocità di 7 minuti e 30 sec/km. Se l’ultimo podista
disposta in fondo alla zona quindi i podisti corre più veloce, allora il bus lo segue con lo stesso
devono stare al territorio che si trova tra la ritmo. Chi viene raggiunto dal bus è obbligato a
bandiera e la linea di partenza. salire e non può entrare la zona dell’arrivo.
• Entrando nella zona, vi chiediamo gen-
tilmente di avvicinarvi il più possibile CRONOMETRAGGIO, RISULTATI
alla porta di partenza in modo che Il cronometraggio avviene tramite il chip di AGNI-
anche gli altri -arrivando dopo di voi - Timing. Un UHF chip viene attaccato al retro del
possano entrare! pettorale, per questo vi preghiamo di indossare il
• Gli ingressi laterali delle zone di partenza pettorale correttamente!
saranno aperti 20 minuti prima della gara e Il cronometraggio viene effettuato con l’aiuto di
saranno chiusi 5 minuti prima della parten- tappeti-cronometri (antenne) messi per terra, i
za. Dopo questo tutti possono stare solo in quali percepiscono i segni del chip nel pettorale
fondo al gruppo. da distanza di 2-3 metri. La registrazione del
tempo preciso avverrà al segnale più forte (quando
Se incontrate un podista nella vostra zona che oltrepassi il tappeto).
ha un adesivo differente da quello del vostro, Le classifiche saranno esposte sul sito runinbuda-
allora vi preghiamo di chiederlo a cercare la pest.com dal pomeriggio 14 Aprile.

facebook.com/vivicittafutas 45


KÓPSILTLOALNJ BATEOLEKBAAF!RISSÍTŐ

DREHER 24 – AKTÍV FELFRISSÜLÉS
A D24-ET MOSTANTÓL DREHER 24 NÉVEN KERESD A POLCOKON!


Fly more.
Run more.
Be more.


MOZOGJ VELÜNK A
ESEMÉNYEIN 2019-BEN IS!

• május 4. 7. kerületi Futó- és Gyaloglónap

• május 11. 12. Intersport Tour de Tisza-tó

• május 19. 24. ALDI Női Futógála

• május 25. 8. K&H mozdulj! kerékpáros nap, Gárdony

• június 1. 22. Kékes Csúcsfutás

• június 22. Active O2 Brutálfutás 8.0

• június 29. 37. Lidl Balaton-átúszás

• augusztus 3. 10. K&H mozdulj! velencei-tavi úszónap A BSI a programváltozás jogát fenntartja.

és túratriatlon

• szept. 8. 34. Wizz Air Budapest Félmaraton

• szept. 29. 34. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál

• október 26. 12. Intersport Túranap és Terepfutás

• nov.16-17. 16. K&H mozdulj! Balaton maraton

és félmaraton

• nov. 23. 14. DECATHLON FittAréna

• december 8. 6. Mikulásfutás

ESEMÉNYINFORMÁCIÓ ÉS NEVEZÉS: WWW.FUTANET.HU


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Koh Jik
Next Book
display magazine