The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Alapvető információk, helyszínrajz, versenyszabályok, útvonaltérképek, szurkolói információk.
Basic information, site plan, race rules, course maps, information for supporters.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by futanet, 2017-03-28 16:57:33

Telekom Vivicittá 2017 - Budapest - Programfüzet/Guide

Alapvető információk, helyszínrajz, versenyszabályok, útvonaltérképek, szurkolói információk.
Basic information, site plan, race rules, course maps, information for supporters.

Keywords: telekom vivicittá budapest,telekom vivicittá,vivicittá,futás,bsi,budapest sportiroda

PROGRAMFÜZET/GUIDE

ÁPRILIS 9.

Kövesd futódat
online!

Follow your
runner online!

/vivicittafutas, www.futanet.hu /runinbudapest, www.runinbudapest.com


futótárs TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS

rajttól a célig oldal/page

eaeddKzNtzéaiéHsVpstíitrtfeááaerrKsjVtoeáKKK Köszöntők 4-5. Greetings
Basic information
Készülj a futótárssal Alapvető információk 6-7.
a teleKom ViVicittára! Site plan
Helyszínrajz 8-9. Starting corrals and waves
Április 08-09. Budapest, 56-osok tere Time limits, Time measurement
Május 13. Szeged Rajtzónák, rajthullámok 12-14.
Május 14. Pécs Pace runners
Együtt többrE vagyunk képEsEk! Szintidők, időmérés 16-17. Refreshment
Course maps
Iramfutók 18. Follow your runner online
Engraved medal insert
Frissítés 21.
Race rules
Útvonaltérképek 22-25. Tips before and for the race
Information for supporters
Kövesd futódat online! 27.
Charity
Érembetét rendelés 28.

Versenyszabályok 31.

Jó tanácsok a rajt előttre és azutánra 32-33.

Szurkolói információk 34.-35.

Jótékonyság 38-39.

Deutch: 40-41. Francais: 42-43. Italiano: 44-45.

Kövesd az mezőnyben levő családtagodat, Follow your runner family member or
barátodat új webalkalmazásunkon friend in our new web application!
keresztül! A részletekért lapozz a 27. For more details see page 27,
oldalra, vagy szkenneld az itt or scan this QR code!
látható QR kódot!

facebook.com/vivicittafutas 3


Tisztelt Sportbarátok! Distinguished Friends of Sports, Kedves Futók! Dear Runners and
Kedves Sportbarátok! Sport lovers!
Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, Distinguished Friends of Sports,
hogy Budapest immáron 32. alkalommal Let me greet you on the occasion of the Az idei évben is hasonlóan nagy öröm It is a great pleasure of mine to briefly
házigazdája a Telekom Vivicittá Városvédő Telekom Vivicittá City Supporter Run, to számomra, hogy néhány mondatban welcome you this year again: excellent
Futásnak. A sportesemény eredetileg be hosted by Budapest for the 32nd time. köszönthetem Önöket: kiváló futókat, runners, marathoners, all of you who loves
Olaszországból indult, azzal a céllal, hogy The event has originally started off from maratonistákat, a sport szerelmeseit! sport!
a gyönyörű, de zsúfolt Évek óta rekordszámú versenyzővel For many years, a record number of
történelmi városok lakóit Italy, with the aim of drawing rajtol el a Városvédő Futás,
ráébresszék lakóhelyük the attention of citizens of amely minden idők egyik participants have been
értékeire. A verseny neve gorgeous, but crowded historic leglátogatottabb sza- attending the City Protect-
is innen ered: azt jelenti, cities, to the values of their badidős sporteseménye ing Run, which is one of
éljen a város, szeresd a living habitat. This where the Magyarországon. the most popular outdoor
várost! name of this sport competition sport events of all times in
Az elmúlt években a tavasz originates from: it means, long Honvédelmi miniszterként Hungary.
legnagyobb szabadidős live the city, love the city! kiemelt jelentőséggel As the Minister of National
eseményévé váló városvé- The city supporter run, while tekintek erre a rendez- Defence, I pay extreme
dő futás jó alkalom arra, becoming the largest leisure vényre, hiszen sok katona attention to this program,
hogy a résztvevők futás event of last years’ springs, is megméretteti magát since many soldiers have
közben gyönyörködjenek provides the participants with évek óta. been participating in it for
Közép-Kelet-Európa legmoz- a good opportunity of admiring years.
galmasabb, legizgalmasabb the sights of the most stirring A Vivicittá töretlen nép- The undiminished popular-
városának látnivalóiban. Bu- and exciting city in Central and szerűsége egyre csak ity of the Vivicittá is growing
dapest ezzel is bizonyíthatja: Eastern Europe. By this Budapest nő, fiatalok és az idősebb continuously among young-
érdemes idelátogatni, hiszen van miért has the chance to prove that it generáció tagjai között er and older generations as well. This
szeretni a várost. Ezt igazolja, hogy a is worth coming here, as there is a lot to egyaránt. Ez talán nem véletlen, hiszen cannot be a coincidence, as running – just
futóverseny résztvevőinek létszáma év- love this city for. The best proof for that is a futás – ugyanúgy, mint a legtöbb like most of the other sports – requires an
ről-évre nő, a tavalyi városvédő futás volt the constantly growing annual number of sportág – hihetetlen mértékű kitartásra, unbelievable amount of endurance, dili-
minden idők leglátogatottabb magyaror- participants, last year’s city supporter run szorgalomra, alázatra és türelemre tanít. gence, humility and patience. It can also
szági szabadidősport megmozdulása. was by far the most visited leisure sport Tartást, nagyszerű sikereket és közössé- give a lot of strength, outstanding success
A Főváros vezetésének célja, hogy movement in Hungary. gi élményt nyújt. and social experience.
Budapest színvonalas sportesemények The aim of the leaders of Budapest is that It is exemplary, that as the result of the
jó házigazdája legyen - egy város, amely the capital city becomes a good host for Példaértékű, ahogyan a több tízezer futó collective run of tens of thousands of
egyesít. sports events of high standard, becomes a közös futásának eredményeként Önök a athleteöös, you can draw attention to
city that unites. különböző távok teljesítésével hívják fel the values and beauties of Budapest by
a figyelmet városunk, Budapest értékeire accomplishing different distances.
Tarlós István István Tarlós és szépségeire.
Budapest főpolgármestere, fővédnök Mayor of Budapest, patron I wish you a pleasant time together, huge
Kívánok Önöknek nagyszerű közösségi successes and most importantly, to be
élményt, szép sikereket és elsősorban azt, able to cross the finish line by stepping out
hogy a saját korlátaikat feszegetve célba your comfort zone.
érjenek.
Dr. Simicskó István
Dr. Simicskó István Minister of National Defence, patron
honvédelmi miniszter, védnök!

4 facebook.com/vivicittafutas 5


A rajt és a cél helyszíne: Hősök tere széle, Starting place: at the Heroes’ Square, be-

a Műcsarnok és Műjégpálya között. tween the Hall of Art and the City Park Ice Rink.

Cél helyszíne: 56-osok tere Finish: Ötvenhatosok tere (square)

Versenyközpont: Az 56-osok terének Hő- Race center: at Ötvenhatosok tere in a
sök terétől távolabbi végén felállított nagy huge white tent, on the side which is the
fehér sátorban. farthest from Heroes’ Square

Távok és rajtidőpontok: 3x2 km Öltözők: Az 56-osok terének Hősök terétől Changing rooms: at Ötvenhatosok tere
600 m távolabbi végén felállított sátrakban. in tents, on the side which is the farthest
Április 8-án, szombaton: 600 m from Heroes’ Square.
600 m Ruhatár: A ruhatár sátrakat az öltözősát- Cloakroom: cloakrooms can be found in
10:00 Telekom Vivicittá 3x2 km váltó 2,5 km rak Városliget felőli oldalán állítjuk fel. tents next to the changing rooms, towards
11:15 Telekom Vivicittá Családi Futás 2,5 km A rajtszám tartományok szerint felosztott the City Park. You can drop off your baggage
11:30 SUHANJ! Fogyatékkal Élők Futama 2,5 km sátrakban lehet a csomagokat leadni, in different tents based on your race num-
11:35 Szív Bajnokai Séta 2,5 km ezeket táblákkal is jelezni fogjuk. Az egyéni ber; this will also be indicated by boards.
12:00 Telekom Minicittá egyéni nevezők futama 5 km rajtszámok oldalán helyezünk el egy ruha- The cloakroom tag is attached to the side
12:40 Telekom Minicittá iskolai nevezők 1. futama 5 km tári szalagot, ezt le kell választani, majd a of the individual race numbers. You need
13:20 Telekom Minicittá iskolai nevezők 2. futama rajtcsomagban átadott biztosító tű segítsé- to tear this tag off and attach it carefully to
13:30 Telekom Vivicittá Gyaloglás 21,0975 km gével kell a csomagon úgy rögzíteni, hogy your bags (with the help of the safety pins,
15:00 Telekom Midicittá 1. futam 10 km ne eshessen le róla. A csomagokat csak which you can find in your race packet).
16:15 Telekom Midicittá 2. futam a rajtszámnak megfelelő sátornál lehet You can only drop off your bag in the tent
leadni, de nem kell megvárni, hogy az ott assigned to your race number. You can put
Április 9-én, vasárnap: dolgozó rendező átvegye,
önállóan be lehet tenni a it on your own to the front area
10:00 Telekom Vivicittá Félmaraton és Félmaraton Párban sátor – kordonok által határolt of the tent separated by barriers,
14:00 32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás – előterébe. A csomagot a without waiting for someone to
célba érkezés után kollégáink collect it. You can get your baggage
Distances and start times: fogják kiadni, a rajtszámnak from our staff after finishing the
megfelelően. A váltó csapatta- race by showing your race number.
On 8 April, Saturday: gok, akik használják a ruhatárat, ugyanitt Relay team members who use the
adhatják le csomagjaikat. Ők karszalagot cloakroom, can drop off their baggage in
10:00 Telekom Vivicittá 3x2 km relay 3x2 km kapnak, melynek sorszáma meg egyezik the same area. They will be given a wrist
11:15 Telekom Vivicitta Family Run 600 m a leadott az általuk a csomagra rögzített band which will have the same number
11:30 SUHANJ! Race for disabled athletes 600 m etikett számával. as the sticker which will be put on their
11:35 Champions of Heart Walking 600 m (A váltóhelyeken csak öltözési lehetőséget baggage by the organizers. (There will only
12:00 Telekom Minicitta individual competitors 2,5 km biztosítunk, ott ruhatár nem üzemel.) be changing roooms at relay exchange
12:40 Telekom Minicitta school competitors 1st run 2,5 km A ruhatárban értékmegőrzést nem válla- stations, there won’t be any cloakroom
13:20 Telekom Minicitta school competitors 2nd run 2,5 km lunk. there.) We cannot accept responsibility for
13:30 Telekom Vivicitta Walking 2,5 km valuables placed in the cloakroom.
15:00 Telekom Midicitta 1st run 5 km
16:15 Telekom Midicitta 2nd run 5 km Ruhatár nyitva tartása: Félmaraton és Changing rooms opening hours: Half mar-
páros: 7:30-9:30, majd 11:10-13:00 athon and relay: 7:30-9:30, then 11:10-13:00
10 km: 12:00-13:30, majd 14:30-15:45 10 km: 12:00-13:30, then 14:30-15:45

WC: A mobil WC-k a versenyközpont, vala- WC: portable toilets can be found near the

On 9. April, Sunday: mint a rajt/cél közelében találhatók. race center, and at the start/finish area.

10:00 Telekom Vivicitta Spring Half Marathon and Relay for 2 21,0975 km Zuhanyzó: A félmartonisták által használ- Shower: portable shower containers are
ható mobil zuhanykonténerek az öltözők/ available for the half marathon runners
14:00 32. Telekom Vivicitta Run 10 km ruhatár közelében találhatók. near the changing rooms/cloakroom.

facebook.com/vivicittafutas 7


1 2 3456 79
74
4:30 4:30-5:00 5:00-5:30 5:30-6:00 6:00-6:30 6:30 RAJTZÓNÁK 1OLOF PALME SÉTÁNY
perc/km között perc/km között perc/km között perc/km között STARTING ZONES
perc/km alatt between min/km between min/km between min/km between min/km perc/km felett 6 BUDAPEST 2017
within min/km more than min/km Rajtok / Starts
10:00 Telekom Vivicittá
1 VÁROSLIGETI TÓ Félmaraton 21 KM
VÁROSLIGET LAKE 14:00 32. Telekom
SZÉCHENYI FÜRDŐ Vivicittá Városvédő
SZÉCHENYI BATH 5 Futás 10 km

RAJT R3AJTZÓNÁK / STARTING ZONES4 MOBIL WC “SZÍV” TALÁLKOZÁSI PONT
START “HEART” MEETING POINT

12 VIPFINBISEHFUERTÓGCOSFOOINBDMIEYSFAHBUGAETRGÓMÉREEDMAL ZUHANY CSAK 21km RUHATÁR 21 KM
SHOWER ONLY FOR 21 km CLOAKROOM 21
MŰCSARNOK
ART GALLERY RUHATÁR 10 KM
CLOAKROOM 10
DÓZSA GYÖRGY ÚT NŐI ÖLTÖZŐ KEBRIKÉEKPSÁTORTRÁARGOELÓ
5566-’OMSEEMMOLRÉKIAMLŰ CHANGING ROOM
BÜFÉ FOR WOMEN P
ELSŐSEGÉLY BUFET
FIRST AID
CÉL/FINISH SZÍNPAD FÉRFI ÖLTÖZŐ
STAGE SPURISRPUUNRNI FINUGTÓGBEOARLTSHOP CHANGING ROOM
“N“SAUPN” ”TAMLEÁELTKIONZGÁPSOI IPNOTNT
FOR MEN
MAGYAR
TELEKOM “F“ECLLHOŐU”DT”AMLEÁELTKIONZGÁPSOI PINOTNT

KIÁLLÍTÓK / EXHIBITORS

1 HŐSÖK TERE 5 VERSENYKÖZPONT
7 RACE CENTER

HELYSZÍNRAJZ/SITE PLAN

Emberi Erőforrások
Minisztériuma


Már 16 éve a futókért! MINDAAEZNFI,UNATLTáMÁtEogSIaRsHsNelOaESZTpurEKi WNEebáLIruSLhá!,zba!

Spuri Futóbolt, VÁCI ÚT • 4000 termék
• folyamatos akciók
1138 Budapest, Váci út 152. • futócipők
(az M3-as metró Forgách utcai megállója, • futóruházat
a BSI Nevezési Irodája mellett), • kiegészítők
Tel: 06-1/239-4460, 06-20/52-53-904 •V átáspálráoléljko-ktitehgowéénssezafíbutőksaskaszhreoíoggsypsyzn.jéósyketp!brtuőilrd,iőftuhtaosbznoáltld.hkui

Spuri Futóbolt, ÖRS

1106 Budapest, Fehér út 3.

(az M2-es metró Örs vezér tere végállomása,

4xMÁR Cédrus piac 1. em.), Tel.: 06-20/26-26-656

BUDAPESTEN

Spuri Futóbolt, DÉLI

1122 Budapest, Maros u. 4. (az M2-es metró Spuri Futóbolt, ÚJBUDA
Déli pályaudvari végállomásától 5 perc séta),
Debrecen 1117 Budapest, Fehérvári út 34.,
EgerTel.: 06-20/581-6517
SpuriPont
4(aG0z2eA5nleeDrxaealbnirdsezrcaéekKnh,öáPnzyiaávctersiuuh.má4zá9zb-a5al1n., (alig 150 méterre a 4-es metró, 4-es

3300 Eger,Bajcsy- villamos Újbuda-központ megállójától
Zsilinszky utca 17., és az Allee Bevásárlóközponttól)
Tel: +36-30/370-89-14 Tel.: 06-20/2415-112

Gyôr szemTebl.e: n0)6,-20/405-4475

9025 Győr,

Korányi Frigyes tér 18. Pécs
(Kekszgyár mellett),

Tel.: 06-20/432-5990 SpuriPont

7631 Pécs, Csikor

Kálmán utca 24.,

Tel.: 06-72/437-878


Rajtzónák Starting corrals Ezzel is szeretnénk csökkenteni a rajt utáni első By using this method we would like to avoid
kilométerek tumultusát, a felesleges előzgeté- the big crowd and the unnecessary overtakings
1-es zóna: Corral 1: seket. Ha csak az egy tempójú futók indulnak during the first few kilometers. If only those
• 4:30 perc/km-en belül • Within 4:30 minute/km egy zónából, sokkal nyugodtabb, kiszámíthatóbb athletes start from the same zone who have the
∤ 1:35:00-n belüli félmaraton: a beálló ∤ Half Marathon within 1:35:00: the lesz már a futás eleje is. same pace then the race will be calmer, and it
a rajtkaputól kb. 40 m-re lesz starting area will be located approx. 40 m will be easier to calculate the time of the run.
∤ 45:00-n belüli Vivicittá (10 km): from the start gate Tudnivalók:
a beálló a rajtkaputól kb. 20 m-re lesz ∤ Vivicittá (10 km) within 45:00: the starting • A tervezett tempónak megfelelő rajtzónába Things to know:
area will be located approx. 20 m from the való beállást a rajtszámon elhelyezett sárga, • The colored stickers on the bib will help
2-es zóna: start gate a zóna fekete számával ellátott matrica/ you to find your own zone. The stickers will
• 4:30-5:00 perc/km között nyomat segíti, amelyet a zónába történő be checked when entering the zone. The
∤ 1:35:00-1:45:00 közötti félmaraton: Corral 2: beálláskor ellenőrzünk. Az etikett színe color and number of the stickers will match
a beálló a rajtkaputól kb. 110 m-re lesz • Between 4:30-5:00 minute/km minden esetben sárga és száma the color and number of the zones.
∤ 45:00-50:00 közötti Vivicittá (10 km): ∤ Half Marathon between 1:35:00-1:45:00: megegyezik a zóna számával. • Runners can only stand in the starting zone
a beálló a rajtkaputól kb. 50 m-re lesz the starting area will be located approx. • Mindenki csak abba a rajtzónába állhat be, indicated by the color of the sticker on their
110 m from the start gate amelyikkel megegyező számú matrica/ bib.
3-as zóna: ∤ Vivicittá (10 km) between 45:00-50:00: nyomat található rajtszámán. • Runners, who haven’t provided us their
• 5:00-5:30 perc/km között the starting area will be located approx. • Aki nem adott meg tervezett tempót, az a planned race time, can ask for a sticker at
∤ 1:45:00-1:56:00 közötti félmaraton: 50 m from the start gate rajt előtt a versenyközpontban kérhet the race center before the start.
a beálló a rajtkaputól kb. 210 m-re lesz matricát. • Without a zone sticker everyone can only
∤ 50:00-55:00 közötti Vivicittá (10 km): Corral 3: • Rajtzóna-matrica nélkül csak a leghátsó stand in the last starting zone.
a beálló a rajtkaputól kb. 130 m-re lesz • Between 5:00-5:30 minute/km rajtzónába lehet beállni. • The boards which indicate the time zones
∤ Half Marathon between 1:45:00-1:56:00: • Az időbeállót jelző táblát mindig az adott idő will be posted at the end of the
4-es zóna: the starting area will be located approx. zóna végére helyezzük el, tehát mindig az corresponding zone, so the racers have to
• 5:30-6:00 perc/km között 210 m from the start gate adott tábla előtti területre kell beállni. stand in the area in front of the board.
∤ 1:1:56:00-2:06:00 közötti félmaraton: ∤ Vivicittá (10 km) between 50:00-55:00: • A rajtzónák oldalsó, beálló kapuit a rajt • The lateral entrances of the starting areas
a beálló a rajtkaputól kb. 330 m-re lesz the starting area will be located approx. előtt 20 perccel nyitjuk, és 5 perccel a rajt will be opened 20 minutes before the race
∤ 55:00-60:00 közötti Vivicittá (10 km): 130 m from the start gate előtt zárjuk, utána már csak a mezőny and will be closed 5 minutes before the start.
a beálló a rajtkaputól kb. 230 m-re lesz végére lehet állni. After this everyone can only stand at the end
Corral 4: • A rajtzónák beállói a nevezői létszám of the field.
5-ös zóna: • Between 5:30-6:00 minute/km ismeretében változhatnak, véglegesíteni a • The starting areas of the different zones
• félmaratonon 6:00-6:30 perc/km között ∤ Half Marathon between 1:56:00-2:06:00: verseny hetében fogjuk.. may vary depending on the number of the
∤ 2:06:00 fölötti félmaraton: a beálló a the starting area will be located approx. competitors. The final version will be
rajtkaputól kb. 400 m-re lesz 330 m from the start gate Kérjük, ha a rajtzónádban nem megfelelő provided on the week of the race.
• 10 km-en 6:00 perc/km fölött ∤ Vivicittá (10 km) between 55:00-60:00: matricás futóval találkozol, a tumultus és az
∤ 60:00 fölötti Vivicittá (10 km): a beálló the starting area will be located approx. esetleges balesetek elkerülése érdekében If you see someone at your starting zone who
a rajt kaputól kb. 330 m-re lesz 230 m from the start gate kérd meg, hogy célidejének megfelelő tempójú has a sticker with a different color, please ask
rajtzónát válassza. them to go to their own zone in order to avoid
6-os zóna: Corral 5: the big crowd and the eventual accidents.
• félmaratonon 6:30 perc/km fölött • Half Marathon: between 6:00-6:30 minute/km
∤ 2:17:00 fölötti félmaraton: a beálló ∤ Half Marathon over 2:06:00: the starting
a rajtkaputól kb. 430 m-re lesz area will be located approx. 400 m from
the start gate
• Vivicittá (10 km): over 6:00 minute/km
∤ Vivicittá (10 km) over 60:00: the starting
area will be located approx. 330 m from
the start gate

Corral 6:
• Half Marathon: over 6:30 minute/km
∤ Half Marathon over 2:17:00: the starting
area will be located approx. 430 m from
the start gate

12 facebook.com/vivicittafutas 13


Rajthullámok Starting waves

A rajt a nagy indulói létszám miatt szakaszos To lessen overcrowding on the course, runners
rajt. Ez azt jelenti, hogy a három vasárnapi rajt start in waves. This means that the runners
mezőnyét több részre fogjuk osztani, s így külön of the three races on Sunday will be divided in
hullámokban indítjuk a résztvevőket. groups, and they will start in different waves.

Telekom Vivicittá Félmaraton 10:00 óra: Telekom Vivicittá Spring Half Marathon 10:00 am:
• az 1. hullámban az 1-es és 2-es rajtzóna • 1st wave: 1st starting corral, 2nd starting c
indul corral
• a 2. hullámban a 3-as rajtzóna indul (a • 2nd wave: 3rd starting corral (approx. in the
verseny kb. 6. percében) 6th minute of the race)
• a 3. hullámban a 4-es rajtzóna indul (a • 3rd wave: 4th starting corral (approx. in the
verseny kb. 12. percében) 12th minute of the race)
• a 4. hullámban az 5-ös és 6-os rajtzóna • 4th wave: 5th starting corral (approx. in the
indul (a verseny kb. 19. percében) 19th minute of the race)

32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10 km) 32nd Telekom Vivicittá (10 km)
14:00 óra: 14:00 pm:

• az 1. hullámban az 1-es, a 2-es és 3-as • 1st wave: 1st, 2nd, and 3rd starting corral
rajtzóna indul • 2nd wave: 4th starting corral (approx. in the
• a 2. hullámban a 4-es rajtzóna indul (a 6th minute of the race)
verseny kb. 6. percében) • 3rd wave: 5th starting corral (approx. in the
• a 3. hullámban az 5-ös rajtzóna indul (a 13th minute of the race)
verseny kb. 13. percében)
There will be organizers at the front of the
A hullámok elején rendezők fognak állni, akik waves to accompany the field to the start line.
előrekísérik a mezőnyt a rajtvonalhoz. A rajtvo- Runners will begin the race 1,5-2 minutes
nalhoz érkezést követően kb. 1,5-2 perc múlva after arriving at the start line. The same
indítjuk őket, majd ugyanígy járunk el a későbbi applies to the runners starting in the other
hullámokban induló résztvevőkkel is. waves as well.

14


A chipes nettó időmérés szolgáltatója The time measurement is done by AGNI-Timing

az AGNI-Timing. Rajtszámod egyben egy UHF via chip. Your start number also hides a UHF

Szintidők Time limits chipet isIdtaőrmtaélmréasz – a hátuljára van ragasztva –, Tchimipe–msteicakseudretomitesnbtack –, this is why wearing it
ezért is ügyelj fokozottan a helyes viselésére! Tchoerrtiemcetlmy eisassuoreimmepnotristadnotn!e by AGNI-Timing
Telekom Vivicittá Félmaraton és Félmaraton Telekom Vivicittá Spring Half Marathon & Half vTiaimcheipm. Yeoausr ustraermt neunmtbwerilal lbseo heifdfeesctaeUdHbFy
Párban: Marathon Relay for 2: A chipes nettó időmérés szolgáltatója az AGNI-
2 óra 30 perc nettó idő 2 hours 30 minutes chip time cmhiepa–ssutriciknegdctaoritpsebtasc(ka–n,ttehnisniassw)hpylwaceeardinogn the
Rész szintidők, a mezőny elrajtolásához igazodva: Leg cut off times (from the time the last group of Az időméTirméisngfö. RldaöjtnszeámlhoedlyeegzyebettniedgőymUéHrFőchipet is iflt cooorrr,ewcthlyicishscoaimn pdoertteanctt!the chip of the start
runners crosses the start line) szőnyegteakrta(almntaezn–naáhká)tuslejágríatsvéangéravgealstzötvraté–n, eikz,ért Tniumme mbeerasfruoremmeanbtowuitll2b-e3emffeectteedrsb.yTimestamping
Ÿ 6 km-nél a záróbusz várható érkezése:
10 óra 5 perckor Ÿ At 6km the sweep bus is expected to amely köisrüüglbyeelljüfolk2o-z3ottmanéatehreelysetsávvisoellséásgérbeó!lAz measuring carpets (antennas) placed on the
Ÿ 12 km-nél a záróbusz várható érkezése: arrive at 10:05
10 óra 48 perckor Ÿ At 12 km the sweep bus is expected to érzékeliidaőrmaéjtrsézsáfömldböannelehlehlyeelzyeetzt eidtőtmjeélraődsózőt.nyegek fwloiollr,bwehipcehrcfaonrmdeetedctatthethcehihpiogfhtheeststlaervtel of the
Ÿ 18 km-nél a záróbusz várható érkezése: arrive at 10:48 nsuigmnbaelr(fir.oem. wabhoeunt 2y-o3umcertoesrss. tThimeecsatarmpeptin).g
11 óra 31 perckor Ÿ At 18 km the sweep bus is expected to Az időbé(laynetgenznéáska) sleeggítesréőgséveeblbtöjretélsnziki,ganmáelnlyál
A mezőnyt 7 perc 10 mp/km tempóban záróbusz arrive at 11:31 (a szőnykeögrüfelbleeltütli 2á-t3hmaléatderáessktoávro)ltsöárgtbéónl iékr.zékeli a wRiellsbuelptserwfoirlml beed aotntlhienehigahtewstwlewve.rluonf tihnebudapest.
követi. Amennyiben a mezőny utolsó tagja en- A sweep bus follows the runners at a 7 min Az eredmraaléjetnsgzeyáermőksbeaabnwbejwelhlwsezl.iyfguenztáealtnntáejeltl(.aahdusóz-tő.nnAyazeigdőfebléeltytei gzés sciognmalf(ri.oem. whthene yaofutecrrnososotnheocfaArpperti)l. 1R7es. ults
nél gyorsabb tempóban fut, abban az esetben a 10 sec/km pace. If the last runner of the field célbaérkáethzaélsadt áksökvoer)tőtöernténfoikly. aAmz earetodmsaénnyek a
záróbusz őt követi. Ha az utolsó futó átlagtem- is running faster than that, the sweep bus is frissülnewkw.w.futanet.hu oldalon a célba érkezést will be online at www.runinbudapest. com from
pója a fenti tempó alá lassul, a záróbuszra fel following them. If the average pace of the last
kell szállnia, rajtszámát áthúzzák, a célterületre runner goes below of the mentioned pace, követően folyamatosan frissülnek. A párosok the afternoon of April 9.
nem léphet be. his/her bib will be crossed and will not be al-
lowed to enter the finish area. Rajtszárémszérveisazeidléőmséirsészaavbálátólbyootrka :ragasztott UHF FRorurleelasy toeafmhsothwe ttimoewmeeaasurretmheentsistadornte
bnyuUmHFbcheipr,:which is attached to the baton.
• A vercsheipneykkseol rtöárntéani kr.ajtszámnak
• The start number must be worn during
32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10 km): 32nd Telekom Vivicittá (10 km): láthaRtóanjtaskzákmellvliesnenléies:i eszlöalbéáslykoívkü: l nRuumltehbseeorwf:hhoolwe troacweeoanrtthheessttoamrtach/chest area,
7:30 perc/km, az utolsó rajtidőhöz igazítva 7:30 min/km, from the time the last runner hordd• aArvaejrtsseznáymsoorát,nhaarasj/tsmzáemllntaákjélákthoantó!nak
Rész szintidők, a mezőny elrajtolásához crosses the start line Szabálykeellllelennensie,:helaöl és kívül hordd a rajtszámot, • The start numberwmhuilset sbetawyoinrngdvuisriinbgle. Do not
igazodva: Leg cut off times, based on the time when the the whole race onfotlhde tshtoemsatcahr/tchneusmt abreear,, and do
last runner has crossed the start line összehahjatso/dmeallrtaájétskozná!mSzoatb,ályellenes,
Ÿ 4 km-nél a záróbusz várható érkezése:
14 óra 42 perckor Ÿ At 4km, the sweep bus is expected to levágodhaazösaslzjeáhta.jtEozdzaerlajtszámot, whilensottayciungt vitis. iIbfley.oDuodnootthis you
Ÿ 8 km-nél a záróbusz várható érkezése: arrive at 14:42 ugyanisleavácghodipaeztailsját. Ezzel ugyanis
15 óra 12 perckor Ÿ At 8km, the sweep bus is expected to megronagcáhliopedt,isammeigarozntgálod, ami fold twheillstnaorttnounmlybegr,eatntdimdoe penalty
A mezőnyt 7 perc 30 mp/km tempóban záróbusz arrive at 15:12 not ocbunutlyittg.yeIoftuytoimwuedilopl etrhnisiaskltyyorbuuuiwnt iilnl g
követi. Amennyiben a mezőny utolsó tagja en- A sweep bus follows the runners at a 7 min azt jelentheti, hogy nem csak, not
nél gyorsabb tempóban fut, abban az esetben a 30 sec/km pace. If the last runner of the field
záróbusz őt követi. Ha az utolsó futó átlagtem- is running faster than that, the sweep bus is jelenthehtoig,yhidoőgbyünnteemtéstcksaapkh,atsz, you wyiollurrisckhriupinainngdyoyuorucwhiipll get no
pója a fenti tempó alá lassul, a záróbuszra fel following them. If the average pace of the last hogy idődebümniutteátnéascthkipaepdhetatsz,
kell szállnia, rajtszámát áthúzzák, a célterület- runner goes below of the mentioned pace, his/ and yfionuiwshillinggettnimo feinaisthainlgl.
re nem léphet be. her bib will be crossed and will not be allowed to de miuteálrnonatoctthaidp,emdéegtidőd
enter the finish area. time•at 1al0l.minutes time penalty
elrontotsteamd,lemszé. g időd sem
lesz. • 10 perc időbüntetést • 10cmaninbuteesgitvimene pteontahltey

• 10 perckiadpőhbaüt anzteatvéesrstenyző, aki can be given to the runner who

a rajtszámát összehajtja, folds, curtusnonrewrewarhsothfeosldtasr,t cuts or
numberwineaarnsotthviesibslteawrtaynumber
kaphat laeztaakavrejar,sneenmyjzóől ,láathkaitóan
a rajtszváismelái taövesrsszeenhy aidjetjjea,alatt. during tihnearancoe.t visible way during

letaka• rjFaig, yneeljmarrjaó,lhloágtyhbaizttóoasann a • Matkheesruareceto. wear your

viseli a svaejártsreanjtysziádmeojedaatlvaistetl.d a own •staMrtankuembseurr!e to wear your

We kindly ask you to
leave the finish areaoawndnitsstsaurrtronuunmdibngesr!
• Figyelj averrrsae,nhy osogryánb!iztosan a as soon as possib•le aWseyokuincrdolsysathsekfiynoisuhto
saját •r aCjtéslbzaámérkoedzaést uvtiásneladcéalvonalat és annak
környékét a lehető legrövidebb időn belül line. leave the finish area and
versenyhasgoyrdáenl.!
• Célba• éArzkeeszeémséuntyásnoraáncéfellvmoenraüllaőtpérosbalénmnáakk • Please fill in carietsfuslluyrthroeuinnfdorinmgastioans soon as
ospef cothtsieosnsibtraleergtaanrsudmiynobgueyroc, usroor shwseeatclhtahenafirtentshioselhvbealiacnnkey.
környékhéattéakolenyhéestőgyloergsrmöveigdoeldbábsaidéőrdnekbéebleünl • pProleblaesmeqfiulilckinlycaanrdeefuffliclyietnhtley idnufroinrmg tahteion

hagyd erle.ndkívül fontos, hogy kitöltsd a rajtszám esvenctt.ion regarding your health at the back

• Az esemháétnolydasloárnátnaláfelhlamtóeergüélsőzspérgoübglyéimréászkt!

hatékfaocneyboéoskg.cyoomrs/vimviceigttoafludtáassa érdekében of the start number, so we can resolve any
rendkívül fontos, hogy kitöltsd a rajtszám
16 problem quickly and efficiently du1r7ing the


ÁRPÁD Zenei pontok/Musical Points Útvonalak Itineraries
HÍD
0 km Z-drums Telekom Vivicittá Félmaraton Telekom Vivicitta Spring Half Marathon:
BUDAPEST 2017 és Félmaraton Párban: Heroes’ Square - Andrássy street - József Attila
0,2 km DJ Dominique Hősök tere - Andrássy út - József Attila utca street - Széchenyi István square - Széchenyi Chain
32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás/ - Széchenyi István tér - Széchenyi Lánchíd - Bridge - Clark Ádám square - Lánchíd street -
32nd Telekom Vivicitta 10 km 3,8 km Gustavito Band Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Apród utca - Apród street - Attila street - Alagút street - Tunnel
2017. ÁPRILIS 9. Attila út - Alagút utca - Alagút - Clark Ádám - Clark Ádám square - Fő street - Jégverem street
Rajt/Start: 14:00 6,1 km DJ AmTi tér - Fő utca - Jégverem utca - Bem rakpart - Bem Quay - Halász street exit lane – Buda side
Táv / Distance : 10 km - Halász utcai lehajtó - Budai alsó rakpart - lower quay - Pázmány Péter promenade - Mű-
Pázmány Péter sétány - Műegyetem rakpart egyetem Quay - Szent Gellért square - Szabadság
7 km DJ Dominique - Szent Gellért tér - Szabadság híd - Fővám tér Bridge - Fővám square - Közraktár street – U Turn
- Közraktár utca - FORDÍTÓ - Közraktár utca - Közraktár street – Pest side lower quay – U Turn (at
ITT FUTUNK! DÓZSA - Pesti alsó rakpart - FORDÍTÓ ( a Széchenyi Széchenyi István square) - Eötvös square slip road
GYÖRGY István tér alatt) - Eötvös téri felhajtó - Eötvös - Eötvös square - József Attila street - Bajcsy Zsi-
MARGITSZIWGEERTUN HERE! ÚT tér - József Attila utca - Bajcsy Zsilinszky út - linszky street - Nyugati square flyover - Váci street
Nyugati téri felüljáró - Váci út - Ferdinánd híd – under the Ferdinánd bridge - Lehel street - Dózsa
6 alatt - Lehel út - Dózsa György út - Hősök tere György street - Heroes’ Square - Olof Palme prome-
- Olof Palme sétány - Műcsarnok mögötti utca nade – Ötvenhatosok tere
MEXIKÓI ÚT - 56-osok tere
32. Telekom Vivicittá 10 km:
LEHEL SZÉCHENYI 32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás 10 km: Heroes’ Square - Andrássy street – U Turn
TÉR Hősök tere - Andrássy út - FORDÍTÓ (a Bajcsy (at Bajcsy Zsilinszky street) - Andrássy street
78 Zsilinszky útnál) - Andrássy út - Nagymező - Nagymező street - Bajcsy Zsilinszky street -
5 2 utca - Bajcsy Zsilinszky út - Nyugati téri felül- Nyugati square flyover - Váci street – under the
1 járó - Váci út - Ferdinánd híd alatt - Lehel út Ferdinánd bridge - Lehel street - Dózsa György
Rajt/Start - Dózsa György út - Hősök tere - Kós Károly sé- street - Heroes’ Square - Kós Károly promenade
tány - Városligeti körút - Zichy Mihály út - Olof - Városligeti street - Zichy Mihály street - Olof
VÁROSLIGET Palme sétány - FORDÍTÓ - Olof Palme sétány Palme promenade – U Turn - Olof Palme prom-
- Műcsarnok mögötti út - 56- osok tere enade – Ötvenhatosok tere
TERE

10 Cél/Finish 9

6 NYUGATI BAJZA
PÁLYAUDVAR UTCA
KOSSUTH
LAJOS 4 1
TÉR KODÁLY
SZÉCHÉNYI ISTVÁN KÖRÖND
TÉR
VÖRÖSMARTY
UTCA

OKTOGON

ARANY 2
JÁNOS UTCA
OPERA
3
üteme / Estimated time of the

BAJCSY km elej evKEREPESIÚT ége PUSKÁS FERENC
-ZSILINSZKY STADION
ÚT 14:00:00 14:20:00
14:03:10 14:27:30 Minden egyes kilométert
RAJT / START 14:06:20 14:35:00 egy 2 méter magasan During the course, at
14:09:30 14:42:30 every kilometer there will
VÖRÖSMARTY DEÁK BLAHA LUJZA 1 14:12:40 14:50:00 elhelyezett táblával jelö- be a sign 2 meters above
TÉR FERENC TÉR 14:15:50 14:57:30 lünk az útvonalon. Ezzel the road. Those help you
TÉR 14:19:00 15:05:00 is ellenőrizheted, hogy az to check whether you
RÁKÓCZI 2 14:22:10 15:12:30 általad (és felkészülésed- are running at a pace
TÉR II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 3 14:25:20 15:20:00 nek) megfelelő iramban matching your plans and
14:28:30 15:27:30 preparation level.
34 HTEORURSOEROHFÁATSZTEOARRIAROR FERENC 4 14:31:40 15:35:00 teljesíted-e a távot.

1 FERENCIEK 5
TERE
6
KM
KM 7

1 REFRESHMENT KÁLVIN 8
TÉR
9 STATION 9

ÚTVONAL 10 facebook.com/vivicittafutas 25

23 ROUTE 32


Kövesd éppen futó barátodat, Follow your currently running
családtagodat online! friend or family member online!

Szeretnéd tudni, hogy merre jár a futód Would you like to know where exactly is
vagy csapattársad az útvonalon? your runner buddy or teammate on the
Kíváncsi vagy arra, hogy milyen course? Are you curious about when they
részidőkkel ért el az egyes ellenőrző- got to the checkpoints? Do you want to
pontokig? wait them at the finish line, but you have no clue
Ott szeretnéd várni a célban, de nem tudod mi- when they will arrive there?
korra várható?
You can easily find the answers using our most
Erre nyújt megoldást legújabb fejlesztésünk, recent application that you can reach at the
melyet a bsi.raceinfo.hu webcímen vagy a lenti bsi.raceinfo.hu website or by scanning the QR
QR kódra kattintva érhetsz el. code down below.

VPaIk.s,A20T17O. sMzepFteUmTbeÁr 2S. egy különleges befutóval A mobil eszközökre optimalizált oldal With the website optimized for mobile devices
segítségével you can

• rajtszám vagy név alapján kereshetsz futót • search for a runner by start number or
• láthatod alap adatait
• ellenőrizheted, milyen futóidővel, tempóval name

és mikor haladt át az egyes mérőpontokon • see basic information about them
• check their time and pace upon crossing
• empója alapján kalkulált előrejelzésünk
the checkpoints
alapján időben várhatod a váltóhelyen vagy
a célban • wait for them at the relay points or at the

• követheted haladását a térképen finish line at the right time based on our
• megnézheted végeredményét, amit meg is calculation by their pace

oszthatsz facebookon • follow them on the map
• see their final result, and share it on Face-
• információt kapsz a top versenyzőkről
book
Szkenneld be a QR kódot vagy írd be böngésződ
keresőjébe a fenti webcímet és máris élő, folya- • get information about the top racers
matosan frissülő adatokat láthatsz a futókról!
Scan the QR code or type the above web address
into your browser and you’ll be able to see re-
al-time, continuously refreshing information
about the runners!

Programok: facebook.com/vivicittafutas 27

gyermek – és
felnőtt távok
Nordic Walking
brutálATOM
egész napos sport-,
élmény- és szórakoztató programok kicsiknek és nagyoknak

Nevezés: atomfutas.hu


Ha a 10 kilométeres távot teljesíted,
ez lesz a jutalmad.
This medal goes to the finishers
of the 10 km race.

100% ELEKTROMOS NISSAN LEAF
FUSS EGY LÉPÉSSEL A VILÁG ELŐTT!

Ha célba érsz a
félmaratonon, ezt az

érmet akasztjuk a
nyakadba.

We will put this
around the necks of
all finishers of the half

marathon.

Rendeld meg a neveddel és befutó- Order your medal insert engraved 0% THM-MEL
időddel gravírozott érembetétet! with your name and your result!
A képek illusztrációk. A jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.
Egy öntapadós kis táblára gravírozzuk a neve- By doing this you can skip the long queues and Áramfogyasztás: 150 Wh/km, CO₂-kibocsátás: 0 g/km. A támogatás tényleges összege a gépjármű bruttó vételárától függ. Nissan LEAF modellek
det és a befutóidődet. Ez pont beleillik az érem you don’t have to bother with cash. Buy it online esetén ez 2 100 000 Ft. A Nemzetgazdasági Minisztérium a 100% elektromos hajtású gépjárművek vásárlásához a bruttó vételár 21%-ának
hátulján kialakított mélyedésbe. Nem kell futás and after the event we will send you the medal megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű kormányzati támogatást nyújt, amit a Nissan Sales CEE Kft. még további 600 000 forint összegű
után pénzt keresgélned, a helyszínen sorba áll- insert engraved with your name and time that támogatással egészít ki. A kormányzati támogatás pályázat útján vehető igénybe. A további részletekért keresse fel az e-mobi.hu weboldalt.
nod és várnod az érem elkészültére, vagy utólag fits neatly into the back of your finisher medal. Nissan Finance 0% THM - Az ajánlat a 2016. 11. 01. és 2017. 04. 30. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance nanszírozási
elküldeni vésetni. We will make it for you and send it to your ad- ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, THM: 0%, minimum önerő: 30%, maximális futamidő: 60 hónap, mely egyedi hitelképesség-
Mi elkészítjük és elpostázzuk neked a betétet. dress. When you get it you can easily stick vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok gyelembevételével történt, a
Amikor megérkezik, csak felragasztod az érmed feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan márkakereskedőjét.
hátuljára, és máris kész a személyes emléked a it onto the back of your medal A Nissan Finance nanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja.
teljesítményedről. and your unique medal is ready!
Az érembetétet megrendelni a www.futanet. The medal insert can be ordered on-
hu nevezési oldalán tudod. Ára postázási
költséggel együtt (csak magyarországi line at the entry.budapestmara-
címre) 1500 Ft, Spuri Arany- thon.com website. The price of
kártyával 1300 Ft. Megren- the medal insert with shipping
delési határidő: április 18. and handling (to a foreign ad-

dress) is 6€. The deadline is
18 April 2017.

28


Akció! Versenyszabályok Race Rules
• A versenyen minden felkészült futó és • Participation in the event is open to any
Fizessen elő!
kerekes székes is rajthoz állhat, aki elfogadja properly trained runner or wheelchair
Fél éves előfizetés a versenykiírásban foglalt feltételeket. participant who has agreed to the standard
• Betegen, sérülten, lázasan, hányás terms and conditions.
3180 Ft helyett csak: vagy hasmenés után ne vegyél részt az • If you are ill, injured, have fever, have vomited
eseményen! or have had diarrhoea, don’t participate!
2700 Ft • Bármilyen szokatlan jelet érzel magadon If you experience anything unusual, slow
lassíts, állj meg, ha kell, kérj segítséget! down, stop and ask for help if necessary.
6 lapszám • Nem ajánlott zene- vagy egyéb lejátszót • It is not recommended to listen to MP3
egy időben mindkét fülbe dugva hallgatni, players or any other devices plugged into
használni. (A fülhallgató elnyomja a külső both ears. (When you use earphones, your
zajokat, így a futó akadályozhatja az előző are unable to hear noises from outside, so
futótársakat és a munkájukat végző you might obstruct a runner who is trying to
szervezőket, orvosi csapatot). pass you or race marshals or members of
• Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki the medical team.)
többszöri figyelmeztetés ellenére is • Any participant who has been warned
megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó several times and is still not following the
szabályokat, továbbá aki nem teljesíti a rules of wearing the race number can
verseny – szervezők által kijelölt – teljes be disqualified. Any participant who has
távját vagy a nevezési lapot pontatlanul, intentionally shortened the route of the race
netán nem a valóságnak megfelelő adatokkal marked by the organisers or has filled in the
illetve hiányosan tölti ki, továbbá aki a chipet registration form with false or inappropriate
nem rendeltetésszerűen használja. data, or has used the bib-tag in an
• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, inappropriate way can be disqualified.
rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos. • Participants are not permitted to roller-
A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló skate, bike, run without a race number, or
futót a versenyből kizárhatjuk! run with a dog. Those attempting to run
together with someone on a bicycle or on
roller skates can be disqualified..

Mit kell tennie? Fontos figyelmeztetés Important reminder

Utalja el a 2700 forintot a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. Vagy hívja kollégánkat A hosszútávfutás az összes élettani előnye Distance running, besides a long list of health
10918001-00000072-07180038 számlaszámra, a közleményben a 06-1/489-8878-as mellett – nagyon kis mértékben, de – veszélye- advantages, also carries modest risks. It is
tüntesse fel az akciókódot és azt a nevet és címet, ahova a lapot és számon hétköznaponként ket is jelenthet! Fontos, hogy a komoly teljesít- vital that you consult with your doctor before a
a számlát kéri, valamint adja meg e-mail címét és telefonszámát. 9 és 15 óra között. ményre készülés előtt konzultálj az orvosod- significant physical challenge. Only compete if
dal! Csak felkészülten állj rajthoz versenyen! you are fit and healthy. Do not train or compete if
Ezen akció azon új előfizetőkre vonatkozik, akik kézbesítési címéhez nem tartozik az akció alatt érvényes Diéta és Fitnesz-előfizetés. Betegen, sérülten, lázasan, hányást vagy has- you are sick, injured, have a fever, or you recently
menést követően ne indulj el edzeni, és pláne had diarrhea or vomited. If you are experiencing
Az előfizetői akció 2017. április 28-ig, kizárólag belföldi kézbesítés esetén érvényes. Akciókód: DF701 ne versenyezni! Ha bármilyen szokatlan jelet difficulty or notice unusual signs, slow down,
érzel magadon futás közben, lassíts, állj meg, stop, and if necessary, call for help. This advice
ha kell, kérj segítséget! A fenti tudnivalók nem doesn’t depend on the length of your run as
függnek a futás hosszától, egyedi, hogy kinek your unique characteristics determine what
mi jelent komoly teljesítményt. Légy felelős ön- constitutes a significant challenge. Run smart
magadért, fuss okosan! and take responsibility for your own safety. 

facebook.com/vivicittafutas 31


Jó tanácsok a rajt előtti és Tips for the Days Before The Race a kezdeti tumultusban lehet, hogy kerülgetni body is used to a certain rhythm. Don’t be
utáni időszakra And for the Race kell a többieket. (Ennek megelőzését is surprised: your split time in the first 1-2
szolgálják például a rajtzónák.) kilometres might be slower even though you
A verseny előtti napokon: The days before the race: feel you have been running at the same pace
• Az utolsó három nap jöhet a megszokottnál • You can eat more food high in carbohydrates A verseny során: as in trainings. It is due to the fact that you
• A helyes tempót segítenek tartani az might have to weave around other runners
több szénhidrát az étkezések során. during the last three days before the race. It if there is a crowd at the start of the race.
• Többször kevesebbet, mint ritkán és sokat is better to eat small amounts several times iramfutók. Ha kis késésben vagytok a (there are zones in order to prevent this)
a day than eating huge meals less frequently. tervhez képest, akkor is óvatosan fognak
érdemes enni! • Don’t do things at the expense of your gyorsítani, nem hirtelen. Bízd magad rájuk, During the race:
• Az alvásidőt ezekben a napokban ne sleeping time these days! ha nem vagy egészen biztos magadban! • Don’t forget to drink as soon as you can, and
• Don’t run two days before the race! • Ne felejts el inni minél hamarabb, s
használjuk fel más tevékenységekre! • Jog an easy 4-6 km on the day before the ha lehet, kis adagokban – akkor is, ha small portions if possible - even if you don’t
• Két nappal a verseny előtt nincs edzés! race. nem érzel szomjúságot! Ehhez jó, ha a feel thirsty! Make it part of your daily routine,
• A verseny előtti napon legyen 4-6 km mindennapokban is hozzászoktatod magad, it comes in handy during the race if you are
The hours before the race: jól jön a verseny alatt is, ha megszoktad, used to drinking every 4 kilometres or every
átmozgatás, könnyű tempóban futás! • Eat what you usually have for breakfast! hogy 4 kilométerenként vagy 20 percenként 20 minutes.
iszol. • Then start fuelling as well. Eat and drink
A verseny előtti órákban: Avoid trying anything new! • Aztán el kell kezdeni az energiabevitelt is. whatever you are used to, don’t try anything
• Fogyaszd a megszokott reggelit! Semmi • Arrive at the race center in time! Csak olyat egyél vagy igyál, amit megszoktál, new, don’t experiment – a quarter of a
• Go to the toilet, several times, if necessary. semmi új, semmi kísérletezgetés – de banana works wonders during the first 40
újítás! egy negyed banán csodákra képes az első minutes. If it worked in trainings, you can
• Érkezz időben a versenyközpontba! There will be enough toilets, don’t use the negyven percben. Ha edzéseken bevált, rotate from eating solid to eating gel fuels.
• A mellékhelyiséget látogasd meg, akár trees and bushes for this! lehet kombinálni: egyszer szilárd, egyszer • Walking a few steps is ok (especially for
• Drink 1-2 dl water or some refreshing folyékony táplálék (pl. gél). first time half-marathoners). Nearly all
többször is! (Lesz elég, a fák, bokrok nem beverage 30 minutes before the race starts, • Néhány gyaloglólépés is belefér. (Az első participants hit the wall after running 15
erre valók!) especially in the heat! félmaratonistáknál különösen.) A holtpont kms, some of them several times. If you take
• Fogyassz 1-2 dl vizet vagy frissítő italt • Before entering the zone assigned to you, szinte minden versenyzőt elér 15 km lefutása it easy and stay concentrated, you can get
félórával a rajt előtt is, különösen hőség warm up! There are several ways of doing után. Van, akit többször is. Kis lazítással vagy over it!
esetén! this, for example you can jog, run in one önfegyelemmel ott lehet hagyni az út szélén!
• Mielőtt belépnél a megfelelő rajtzónába, place for 5-10 minutes, warm up your arms
melegíts be! Számtalan módja van ennek, and legs by doing some circles. Then get into Érj könnyedén célba a Vivicittán
például lehet kocogni, helyben futni 5-10 your zone – make sure your muscles won’t újdonság! a Cornexi segítségével!
percig, karokat, lábakat bemelegíteni get stiff! Jump up and down to the rhythm of
körkörös mozgással. Aztán be a rajtzónába the music, listen to the speaker on the stage, egészséges energia!
– itt figyelj oda, hogy ne merevedj le! A zene he will make you move!
ütemére szabad ám ugrálni, figyeld • If it is cool, wear a sweatshirt which you can
a szpíkert a színpadon, ő is megmozgat! take off and hand over to a friend outside
• Ha hűvös van, s megoldható, legyen rajtad the zone. Don’t wear it during the race! If it
valami felső, amit lekaphatsz, s odaadhatsz is very windy, you can put on a thin plastic
egy ismerősnek a kordonon kívülre. Ne bag or a bin bag until the race starts. (but
maradjon rajtad! Megoldás lehet, ha nagyon don’t throw it away in a way that the others
szeles az idő, hogy a rajtig rajtad van egy standing behind you would fall down!) If you
vékony zacskó, vagy kukás zsák. (Arra figyelj, are sick or have fever, don’t run in the race
hogy ne úgy dobd el, hogy even if you have prepared a lot for it! There
a mögötted állók bukjanak fel rajta!) will be other races!
• Lázasan, betegen a hosszú, nehéz
felkészülési idő ellenére sem szabad rajthoz When the starting gun fires:
állni! Lesz még verseny! • Aim to finish and try to keep an even pace

Amikor eldördül a rajtpisztoly: throughout the race!
• A cél a távot teljesíteni, saját, egyenletes • Don’t start out too fast with the crowd! If

sebességgel! your pace is too fast early in the race, you
• Kezdésnél nem rohanunk a tömeggel, mert have to deal with the accumulation of waste
products until the finish line!
a korai gyors tempó túlzott bomlástermékeit • If you are lucky and properly trained, your
végig kell cipelni!
• Ha szerencséd van, s jól edzettél, a tested
ráállt egyfajta ütemre. Ne lepődj meg: az
első 1-2 kilométeren mégis gyengébb lehet a
részidőd, pedig úgy érzed, ugyanúgy futottál,
mint edzéseken. Ez annak tudható be, hogy

32 facebook.com/vaivCicoirttnaefuxitaasTelekom Vivicittá Városvédő Futás büszke támogatója.
33


MARGITSZIGET Szurkolói pontok Futás közben se szemetelj, figyelj
a szelektív hulladékgyűjtésre az eseményen!
Ha félmaratoni futót kísérő szurkoló vagy, s nem csak a rajt és
a cél helyszínén vagy a Hősök tere közelében szeretnéd buzdí- 30.000 ember rengeteg hulladékot termel alig néhány óra
tani barátodat, ez az oldal (valamint a füzet közepén található leforgása alatt. Szeretnénk ezt a szemetet az esemény központi
útvonaltérkép) segíthet, hogy hova tudsz még könnyen eljutni. helyszínén és az útvonalon is maradéktalanul összegyűjteni és
A sárgával jelzett szakaszok lehetnek a legalkalmasabbak, a lehetőségekhez mérten újrahasznosításra elküldeni. Kérjük
megközelítésre elsősorban a metrókat ajánljuk – az állomáso- figyelj a következőkre futás előtt, közben és utána is:
kat külön is jelöljük –, hiszen a felszíni járatok pont a verseny A célfrissítésnél, illetve a rendezvény teljes területén szelektív
miatt korlátozottan közlekednek. gyűjtésre alkalmas konténereket helyezünk el. A konténereket
feliratokkal jelöljük és hostessek is segítenek a megfelelőt
LEHEL 19 20 választani.
TÉR Az útvonalon kialakított frissítőállomások végén mindkét oldalon
BAJZA egymás után több 1 köbméteres gyűjtőedényt helyezünk el,
18 UTCA elsősorban a műanyag poharak gyűjtésére. Az utolsó frissítő
asztalt elhagyva találod majd ezeket a konténereket. Azt kérjük,
1 21 hogy a poharat ne az útra dobd le, hanem lehetőség szerint fuss
el a gyűjtőedény mellett és abba próbáld beledobni. Ezzel megkönnyíted az utánad érkezők futótársaid
NYUGATI KODÁLY helyzetét, hogy ne kelljen bokáig pohárban gázolniuk a frissítőállomások végén, valamint az állomás
PÁLYAUDVAR KÖRÖND személyzetének munkájában is segítesz. Az utolsó konténert az állomás végétől kb. 50 méterre
helyezzük el, ezt külön táblával is jelezzük. Kérjük legkésőbb ebbe a konténerbe dobd be a frissítő
VÖRÖSMARTY állomásról magaddal vitt hulladékot!
UTCA Az útvonalon keletkezett bármilyen hulladékot ne dobáld szét, hanem a frissítőállomásnál elhelyezett
edényekbe dobd bele.
BATTHYÁNY KOSSUTH 17 OKTOGON Fan meeting places Köszönjük, hogy Te is teszel velünk a szelektív hulladékgyűjtésért, környezettudatos eseményért!
TÉR LAJOS
TÉR ARANY 2 If you want to support your half marathon
6 JÁNOS UTCA running mate, and you would cheer your friend
4 OPERA not only at the start/finish or near to Heroes’
7 BAJCSY Square, then you can find other nice places to
SZÉCHÉNYI ISTVÁN -ZSILINSZKY visit on this site or you can check the map in the LeLkesíLtesLdkaesmítezsődnaymteazzőúntyvtoanzaúLtmveonntaéLnméesnntyéenréjs! nyer
5 ÚT booklet as well. The places marked in yellow
3TÉR may be the best, and we recommend getting SZURSKZOULRÓKI OKLUÓPIOKNUP
DEÁK there mainly by subway – we mark the stations
16 FERENC too –, since the public transport on the street
TÉR level is restricted because of the race.
VÖRÖSMARTY
TÉR FERENCIEK
TERE
15

ASTORIA

8 22001176..ÁáPpRrIiL2lI0iSs1916.7.V.áAvpSarÁsilRáiNsrnA1aP7p. vas

KÁLVIN Töralftrjsitssdszkíátiőmaáálklvouampl,oáTmnsörtaaalftarijsjnitdssdsászdalkíátojkiőámibahátdáealklvoldbuyamaepel,tozáaamnesidvttaatdeaijgndarssyáldeaűléonjkjsátőibyhtaldáeaakdlldbyaeáaeetdtktzaavaeeiezdvtgtndeúygcaritsykvlfeűéuoénjbtnstóőyeadal!láakdlaeátdtkvae
TÉR sSzózélóp,aklméAtaélejHssgozSzsatózzekéellóáprése,as,nklmfécMAéstaléééplejnHssageeoznssbatzzebbkieóliárrsésstezos,nhukfcMéréksktlévoépénéslatóegenssbaézzbbjiebéóimraststkznoéhuoyklyérnekkrtryveoié.iéltógsaézjeb

14 (A sorsolás eredmé(nAyséot rasowláwswe.fruetdamneétn.hyuéthaírewiwköwz.föutttafnoegto.hdumheírgetiakláölznöi.t)t fogod

GELLÉRT TÉR 13
9

12 BORÁROS Szurkoló nevSez:u..r..k..o...l.ó....n..e...v..e..:......................................................................................................................................................................
TÉR
E-mail cím: .E...-.m....a..i..l..c..í.m....:...................................................................................................................................................................................
10

Kedvenc futóKdedravjetsnzcáfmutaó:d...r.a...j.t.s..z...á..m....a...:..........................................................................................................................
aafactHeabaokkPoneeksG.LLcoooLLdmdaa!/v,itHviacaitPtnasfGuotoadsd! ,
34 11 keLL www.szuwrwkwol.sjvzeulrukno35kl.jhvuelun
keLL


JÓNÁS A ajánlásával

AMAATŐTÉRVTEÁDJHFEUTTEÓTBLAEJNNOK

Kearensicdomfsletaaxsnsmdzőejádrnei !ifnokrteet

BÁRKI LEHETSZ, 5 990 FT/ADAGAKCIÓSAJÁNLOTTBRUTTÓ* Bemelegítés? Sportsérülés?
A KULLANCS Rándulás? Húzódás?
NEM VÁLOGAT. FOGYASZTÓI ÁR: A megfelelően és rendszeresen végzett be-
melegítés és nyújtás elengedhetetlen a jobb A sportolás során előforduló kisebb sérülések,
ELŐZD MEG A KULLANCS ÁLTAL OKOZOTT VÍRUSOS teljesítmény elérése és a lehetséges sérülések vagy a túlterhelt izmok lazítására is kiválóan
elkerülése érdekében. Ebben hatékony segít- alkalmazható a vérbőséget okozó kapszaicin
séget nyújt a nicoflex medi forte krém, hi- tartalmú nicoflex medi forte krém.
szen kapszaicin hatóanyagának köszönhetően
fokozza a bekent terület vérellátottságát, ezzel
melegítve az izmokat.

AGYVELŐGYULLADÁST ENCEPUR VÉDŐOLTÁSSAL! www.kullancsveszely.hu Keresd a polcain! www.facebook.com/nicoflexmediforte

*Akciós ajánlott bruttó fogyasztói ár akár 36%# kedvezménnyel: 5.990Ft/adag 2017. június 30-ig. Figyelem! A termék közfinanszírozásban nem részesül. Az ár patikánként eltérő lehet, ezért az ajánlott, kedvezményes 5.990Ft/adag bruttó fogyasztói árról kérdezze Forgalmazza: Medimpex Kereskedelmi Zrt. 1134 Budapest, Lehel utca 11. www.nicoflex.hu
gyógyszerészét. (# a 2017.03.01-től érvényes listaárra vetítve)
A kullancsok aktivitása tavasszal kezdődik, ezért a védettség időben történő kialakításához az első és a második oltást télen kell beadatni.
További információért forduljon képviseletünkhöz: GlaxoSmithKline Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Telefon: 225-5300 · fax: 225-5302 · www.gsk.hu. Amennyiben mellékhatást észlel, vagy bármely mellékhatás súlyossá válik, illetve a betegtájékoztatóban felsorolt
mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, azonnal értesítse orvosát! Kérjük, hogy a mellékhatást jelentse a Hungary.PH_Safety@gsk.com e-mail címen, vagy a +36/1-22-55-300 telefonszámon!
HU/ENC/0002/17c OGYEI eng.szám: OGYÉI/11259-2/2017 Az anyag lezárásának dátuma: 2017.02.15. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!


BUDAPEST 2017 STARTZONEN stellen. Dies wird kontrolliert, wenn Sie Teilfristen, dem Start des Teilnehmerfelds an-
1. Zone: sich in die Zone stellen. Die Farbe des Eti- gepasst:
WETTBEWERBE AM SONNTAG UND ketts ist allenfalls gelb und ihre Nummer
STARTTERMINE • innerhalb 4:30 Minuten/km-en entspricht der Nummer der Zone. • Bei 4 km: geplanter Ankunftstermin des
∤ Halbmarathon innerhalb 1:35:00: den Busses, der dem Teilnehmerfeld folgt:
• 10:00 Telekom Vivicittá Halbmarathon Eingang finden Sie 40 m von dem Start • Die Läufer/innen können sich aus- 14 Uhr 42 Minuten
(21 km) ∤ Vivicittá innerhalb 45:00 (10 km): den • Bei 8 km: geplanter Ankunftstermin des
• 14:00 32. Telekom Vivicittá-Lauf (10 km) Eingang finden Sie 20 m von dem Start schließlich in die Startzone stellen, deren Busses, der dem Teilnehmerfeld folgt:
2. Zone: Nummer dem Aufkleber auf ihrer Start- 15 Uhr 12 Minuten
WO FINDEN SIE...? • zwischen 4:30-5:00 Minuten/km nummer entspricht. Das Teilnehmerfeld wird von einem Bus in ei-
Den Start: am Rand des Heldenplatzes, neben ∤ Halbmarathon zwischen 1:35:00- nem Tempo von 7 Minuten 30 Sekunden/km
der Kunst-Galerie. 1:45:00: den Eingang finden Sie 110 m • Die Läufer/innen, die kein geplantes gefolgt. Wenn das letzte Mitglied des Teilneh-
Das Ziel: auf dem Ötvenhatosok tere von dem Start merfelds in einem schnelleren Tempo läuft,
Das Wettbewerbszentrum: in grossen weis- ∤ Vivicittá zwischen 45:00-50:00 (10 km): Tempo angegeben haben, können vor wird er/sie von dem Bus gefolgt. Die Teilneh-
sen Zelten auf dem vom Heldenplatz weitgele- den Eingang finden Sie 50 m von dem dem Start im Wettbewerbszentrum einen mer, die von dem Bus eingeholt werden, müs-
genen Ende des Ötvenhatosok tere. Start Aufkleber bekommen. sen auf den Bus aufsteigen und dürfen den
Die Umkleideräume und Garderobe: in gros- 3. Zone: Zielbereich nicht betreten.
sen weissen Zelten auf dem vom Heldenplatz • zwischen 5:00-5:30 Minuten/km • Ohne Startzone-Aufkleber kann man
weitgelegenen Ende des Ötvenhatosok tere. ∤ Halbmarathon zwischen 1:45:00- ZEITMESSUNG, ERGEBNISSE
1:56:00: den Eingang finden Sie 210 m sich ausschließlich in die letzte Startzone Der Dienstleister der netto Zeitmessung ist
Die Gepäcke können der Startnummer von dem Start stellen. AGNI-Timing. Ihre Startnummer verfügt auch
(pro 100 Teilnehmer eingeteilt) entspre- ∤ Vivicittá zwischen 50:00-55:00 (10 km): über einen UHF Chip – auf der hinteren Seite –
chend abgegeben werden, die auch aus- den Eingang finden Sie 130 m von dem • Das Temposchild wird immer am Ende auch deswegen ist es wichtig, dass Sie auf das
geschildert sind..Das Garderobeband Start gerechtmäßige Tragen achten!
ist an der Seite der Startnummer an- 4. Zone: der gegebenen Zeitzone aufgestellt, also Die Zeitmessung erfolgt mit der Hilfe von zeit-
gelegt. Der Läufer soll dieses Band von • zwischen 5:30-6:00 Minuten/km Sie sollen sich vor dieses Schild stellen. messenden Teppichen (Antennen), die in der
der Startnummer trennen und im Voraus ∤ Halbmarathon zwischen 1:56:00- Startnummer eingebauten Signalgeber von
mit der Sicherheitsnadel am Gepäck so 2:06:00: den Eingang finden Sie 330 m • Die Tore auf den beiden Seiten der Start- ungefähr 2-3 Meter Entfernung erkennen. Die
befestigen, dass es nicht herunterfallen von dem Start Zeitmessung erfolgt bei dem stärksten Signal
kann. ∤ Vivicittá zwischen 55:00-60:00 (10 km): zone werden 20 Minuten vor dem Start (bei der Überquerung des Teppichs).
Das Gepäck kann in dem der Startnum- den Eingang finden Sie 230 m von dem geöffnet und 5 Minuten vor dem Start Sie können ihr Ergebnis auf der Webseite
mer entsprechenden Zelt abgegeben Start geschlossen. Danach kann man sich nur www.runinbudapest.com am 9. April ab Nach-
werden, aber man muss nicht unbedingt 5. Zone: an das Ende des Teilnehmerfelds stellen. mittag erreichen.
warten, bis ein Veranstalter das Gepäck ∤ Halbmarathon zwischen 6:00-6:30
übernimmt, man kann es selber im Vor- Minuten/km: den Eingang finden Sie • Wenn die endgültige Teilnehmerzahl
saal hinter die Kordonen legen. Das Ge- 400 m von dem Start
päck wird, nachdem Sie im Ziel angekom- ∤ 10 km über 6:00 Minuten/km: den bekannt ist, können die Eingänge der
men sind, entsprechend der Startnummer Eingang finden Sie 330 m von dem Startzonen geändert werden. Sie werden
von unseren Kollegen übergeben. Start während der Woche des Wettbewerbs
Öffnungszeiten: festgestellt.
6. Zone:
• Halbmarathon: 7:30-9:30 und 11:10- ∤ Halbmarathon zwischen 6:00-6:30 FRISTEN
Minuten/km: den Eingang find Telekom Vivicittá Halbmarathon: 2 Stunden
13:00, 30 Minuten netto Zeit, dem letzten Startzeit-
Auch damit möchten wir die Tumulte während punkt angepasst
• 10 km: 12:00-13:30 und 14:30-15:45. der ersten Kilometer nach dem Start und die Teilfristen, dem Start des Teilnehmerfelds an-
unnötigen Überholungen vermindern. Wenn gepasst:
In der Garderobe übernehmen wir keine ausschließlich Läufer/innen mit gleichem
Haftung für Wertgegenstände! Tempo aus einer Zone starten, wird auch der • Bei 6 km: geplanter Ankunftstermin des
Anfang des Laufs viel mehr ruhiger und bere- Busses, der dem Teilnehmerfeld folgt:
Die Toiletten: mobile Toiletten werden in der chenbarer. 11 Uhr 5 Minuten
Nähe des Start/Zielgelände aufgestellt. • Bei 12 km: geplanter Ankunftstermin des
Die Dusche: in der Nähe der Garderobe wer- Wissenswert: Busses, der dem Teilnehmerfeld folgt: 11
den die Duschen aufgestellt (für Halmara- Uhr 48 Minuten
thonläufer) • Ein gelber Aufkleber mit der schwarzen • Bei 18 km: geplanter Ankunftstermin des
Busses, der dem Teilnehmerfeld folgt: 12
Nummer der Zone auf der Startnummer Uhr 38 Minuten
hilft Ihnen sich in die richtige Zone zu Dem Teilnehmerfeld wird von einem Bus in
einem Tempo von 7 Minuten 10 Sekunden/km
gefolgt. Wenn das letzte Mitglied des Teilneh-
merfelds in einem schnelleren Tempo läuft,
wird er/sie von dem Bus gefolgt. Die Teilneh-
mer, die von dem Bus eingeholt werden, müs-
sen auf den Bus aufsteigen und dürfen den
Zielbereich nicht betreten.

40 32. Telekom Vivicittá-Lauf (10 km): 7:30 Minu- 41
ten/km, dem letzten Startzeitpunkt angepasst

facebook.com/vivicittafutas


BUDAPEST 2017 seront à 30 mètres de la porte de dé Avec ces dipositions, nous voudrions diminuer 32ème édition de la Course Vivicittá Telekom
part/d’arrivée le tumulte après le signal de départ et aussi (10km): 7:30 min/km par rapport au dernier dé-
LES ÉPREUVES DE DIMANCHE ET LES ∙ Vivicittá (10 km) en 45:00: les portes éviter les dépassements inutiles. Nous espé- part.
HEURES DE DÉPART: seront à 10 mètres de la porte de rons que s’il ne se trouve dans une zone que
départ/d’arrivée des coureurs de la même allure, la première • à 4 km le passage prévu du véhicule de fin
• 10.00 Telekom Vivicittá Semi-marathon ∙ Midicittá (7 km) en 31:30: les portes partie de la course sera également plus calme de course est à 14h42
(21km) seront à 10 mètres de la porte de et moins chaotique. • à 8 km le passage prévu du véhicule de fin
• 14:00 32ème édition de la course Telekom départ/d’arrivée de course est à 15h12
Vivicittá (10km) 2ième zone:
• à un rythme de 4min.30-5:00min./km Il faut savoir: Les concurrents sont suivis par un véhicule de
OÙ SE TROUVER? ∙ semi-marathon entre 1h35 et 1h45: • L’étiquette jaune avec le numéro noir de la fin de course d’une vitesse de 7 min. 30s./km.
Le lieu de départ et d’arrivée: A côté de Hősök les portes seront à 90 mètres de la porte zone figurant sur le dossard va aider à Si le dernier coureur court à un rythme plus
tere, entre Műcsarnok et Műjégpálya de départ/d’arrivée trouver la bonne zone de départ. Cette vite, le véhicule de fin de course le suit. Ce-
Le centre de la course: Sous la grande tente ∙ Vivicittá (10 km) entre 45:00 et 50.00: étiquette sera contrôlée au moment de pendant après son passage les coureurs sont
blanche installée sur la place des ’56 côté oppo- les portes seront à 30 mètres de la porte l’installation dans la zone. Dans tous les cas obligés d’y monter et ne peuvent pas être clas-
sée de Hősök tere de départ/d’arrivée la couleur de l’étiquette est jaune et le numéro sés à l’arrivée.
Les toilettes: Les toilettes mobiles seront instal- ∙ Midicittá (7 km): entre 31:30 et 35:00: est le même que celui de la zone
lées proche du départ et de l’arrivée les portes seront à 20 mètres de la porte • Tout le monde est obligé de s’aligner dans CHRONOMÉTRAGE, RÉSULTATS
Les douches: Dans les containers installés de départ/d’arrivée la zone de départ dont le numéro figure sur Le chronométrage net sera effectué par des
proches des vestiaires/consignes 3ième zone: son dossard. puces, le fournisseur est AGNI-Timing. Votre
Les vestiaires, les consignes: Sous les tentes • à un rythme de 5:00-5:30 min./km • Celui qui n’a pas précisé préalablemet son dossard cache une puce électronique UHF col-
installées sur la place des ’56 côté opposée de ∙ semi-marathon entre 1h45 et 1h56: allure prévue peut demander un autocollant lée sur le dos de dossard, c’est pourquoi faites
Hősök tere les portes seront à 160 mètres de la dans le centre de la course avant le départ. attention à le bien porter .
porte de départ/d’arrivée • Sans autocollant de zone de de départ, il faut Le chronométrage se fait par des tapis(des an-
Consignes: Sur la prairie pas loin du Château ∙ Vivicittá (10 km) entre 50:00 et 55:00: s’aligner dans le dernier rang! tennes) installés par terre qui perçoivent d’une
d’eau, proche à la plage Palatinus. les portes seront à 70 mètres de la porte • Le panneau indiquant le chrono se trouvera distance de 2/3 mètres le signal caché dans le
On va indiquer par des panneaux les tentes de de départ/d’arrivée toujours à la fin de la zone de départ en dossard.
consignes appartenant au numéro de dossard.  ∙ Midicittá(7 km) entre 35:00 et 38:30:les question. Il faudra donc se positionner Le pointage du temps se fait au plus fort signal
Vous allez recevoir(collée sur votre dossard in- portes seront à 50 mètres de la porte de toujours devant le panneau en question. (en passant sur le tapis).
dividuel ) une ruban de consigne, il faut enlever départ/d’arrivée • Les portes latérales des zones de départ Vous pourrez consulter la liste des résultats
cette ruban puis bien fixer sur vos affaires avec 4ième zone: seront ouvertes 20 minutes avant le départ et à partir du 9 avril dans après-midi sur le site
des épingles qu’on avait mises dans votre pa- • à un rythme de 5:30 et 6:00 min./km fermées 5 minutes avant le départ. Après la runinbudapest.com.
quet de départ pour qu’elle ne tombe pas.Vous ∙ semi-marathon entre 1h56 et 2h06: les fermeture des portes, tout le monde devra
pourrez laisser vos affaires uniquement dans portes seront à 280 mètres de la porte s’aligner au bout du peloton. Le règlement concerné le semi- marathon en
les tentes correspondant à votre numéro de de départ/d’arrivée • Les portes des zones peuvent changer en duo:
dossard. Cependant il ne faut pas attendre que ∙ Vivicittá (10 km) entre 55:00 et 60:00: connaissance du nombre des coureurs, elles
les organisateurs y travaillant prennent vos af- les portes seront à 170 mètres de la ne seront définitives que pendant la semaine • Les distances partielles du relais: 11,7km et
faires,il est possible de les laisser dans l’entrée porte de départ/d’arrivée de la course..
-entourée des cordons- de la tente.Vous allez re- ∙ Midicittá (7 km) entre 38:30 et 42:00 : 9,4 km
cevoir vos affaires correspondant à votre numéro les portes seront à 110 mètres de la TEMPS LIMITES
de dossard par nos collègues après l’arrivée. porte de départ/d’arrivée Le Semi-marathon Vivicittá Telekom: 2 heures • Le point de relais se trouve sur l’allée
5ième zone: 30 le temps net. Temps limites partiels corres-
Les heures d’ouverture • semi-marathon: entre 6:00-6:30 min/km pondant au départ du peloton: Pázmány Péter, non loin du pont Petőfi.
• semi-marathon: 7:30-9:30 puis 11:10-13:00 ∤ semi-marathon en plus de 2:06:00: le
• 10km:12:00-13:30 puis 14:30-15.45 départ aura lieu à environ 380m de la • à 6 km le passage prévu du véhicule de fin • Pour y aller du lieu de départ: Prenez le mé-
porte de départ de course est 10h5
Dans les consignes les organisateurs déclinent • semi-marathon: entre 6:00-6:30 min/km • à 12 km le passage prévu du véhicule de fin tro M1 jusqu’à Oktogon puis avec le tram 4/6
toute responsabilité en cas de perte ou de vol! ∤ Vivicittá (10 km) en plus de 60:00: le de course est 10h48 allez jusqu’au pont Petőfi côté Buda enfin à
départ aura lieu à environ 300 m de la • à 18km le passage prévu du véhicule de fin pied environ 300 m sur l’allée Pázmány Péter
LES ZONES DE DÉPART porte du départ de course est 11h31
1er zone: • Le deuxième relayeur doit se débrouiller seul
6ième zone: Les concurrents sont suivis par un véhicule de
• à un rythme moins de 4 min30/km • semi-marathon en plus de 6:30 min/km fin de course d’une vitesse de 7 min. 10s./km. pour arriver au point de relais
∙ semi-marathon en 1h 35: les portes ∤ semi-marathon en plus de 2:17:00: le Si le dernier coureur court à un rythme plus vite,
départ aura lieu à environ 450 m de la le véhicule de fin de course le suit. Cependant • Au point de relais il n’y a pas de consignes, ni
porte du départ après son passage les coureurs sont obligés d’y
monter et ne peuvent pas être classés à l’arrivée de vestiaires.

• Le relais se fait par le passage du bâton de

relais

• La puce à l’intérieur du bâton ne doit pas être

abîmée ou enlevée.

• Il n’est pas permis de prendre le bâton du

relais par ses deux bouts aux points du
mesurage

42 facebook.com/vivicittafutas 43


MOZOGJ VELÜNK A ESEMÉNYEIN 2017-BEN!

FUTÁS 20. KPMG Kékes Csúcsfutás
Intersport Tisza-tavi Bringatlon
április 22. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Szeged
május 6. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Pécs
május 13. 22. Női Futógála
május 14. 24. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltó
május 21. Brutálfutás 6.0
június 11. 32. Wizz Air Budapest Félmaraton
június 18. 7. kerületi Futó- és Gyaloglónap
szeptember 10. 32. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál
szeptember 23. Intersport Terepfutás
október 14-15. 14. K&H mozduj! Balaton maraton és félmaraton
november 4. 4. Mikulásfutás
november 18-19.
december 3.

KERÉKPÁR 10. Intersport Tour de Tisza-tó
6. K&H mozdulj! kerékpáros nap, Gárdony
május 6.
május 28.

ÚSZÁS/TRIATLON A BSI a programváltozás jogát fenntartja

július 1. 35. Balaton-átúszás

augusztus 5. 8. K&H mozdulj! velencei tóúszás és túratriatlon

F ITNE SZ (esőnapok: augusztus 6., 12., 13.)

november 25. 12. DECATHLON FittAréna

FUTÁS 2018
január 14. 3. Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál

március 22-25. 11. Spuri Balaton Szupermaraton

Eseményinformáció és WWW.FUTANET.HU /bsimozogjvelunk
nevezés:


8Pa+ks,#206171. s/zep(te7m6ber 25. egy különleges befutóval

Programok:

gyermek – és
HGNPĩVVV½XQM
Nordic Walking
DTWV½N#61/
GIÅU\PCRQUURQTV
ÅNOÅP[ÅUU\ÏTCMQ\VCVÏRTQITCOQMMKEUKMPGMÅUPCI[QMPCM

0GXG\ÅUCVQOHWVCUJW


Kövesd éppen futó barátodat, Follow your currently running
családtagodat online! friend or family member online!

Szeretnéd tudni, hogy merre jár a futód Would you like to know where exactly is
vagy csapattársad az útvonalon? your runner buddy or teammate on the
Kíváncsi vagy arra, hogy milyen course? Are you curious about when they
részidőkkel ért el az egyes ellenőrző- got to the checkpoints? Do you want to
pontokig? wait them at the finish line, but you have no clue
Ott szeretnéd várni a célban, de nem tudod mi- when they will arrive there?
korra várható?
You can easily find the answers using our most
Erre nyújt megoldást legújabb fejlesztésünk, recent application that you can reach at the
melyet a bsi.raceinfo.hu webcímen vagy a lenti bsi.raceinfo.hu website or by scanning the QR
QR kódra kattintva érhetsz el. code down below.

A mobil eszközökre optimalizált oldal With the website optimized for mobile devices
segítségével you can

• rajtszám vagy név alapján kereshetsz futót • search for a runner by start number or
• láthatod alap adatait
• ellenőrizheted, milyen futóidővel, tempóval name

és mikor haladt át az egyes mérőpontokon • see basic information about them
• check their time and pace upon crossing
• empója alapján kalkulált előrejelzésünk
the checkpoints
alapján időben várhatod a váltóhelyen vagy
a célban • wait for them at the relay points or at the

• követheted haladását a térképen finish line at the right time based on our
• megnézheted végeredményét, amit meg is calculation by their pace

oszthatsz facebookon • follow them on the map
• see their final result, and share it on Face-
• információt kapsz a top versenyzőkről
book
Szkenneld be a QR kódot vagy írd be böngésződ
keresőjébe a fenti webcímet és máris élő, folya- • get information about the top racers
matosan frissülő adatokat láthatsz a futókról!
Scan the QR code or type the above web address
into your browser and you’ll be able to see re-
al-time, continuously refreshing information
about the runners!

facebook.com/vivicittafutas 27


Ha a 10 kilométeres távot teljesíted,
ez lesz a jutalmad.
This medal goes to the finishers
of the 10 km race.

Ha célba érsz a
félmaratonon, ezt az

érmet akasztjuk a
nyakadba.

We will put this
around the necks of
all finishers of the half

marathon.

Rendeld meg a neveddel és befutó- Order your medal insert engraved
időddel gravírozott érembetétet! with your name and your result!

Egy öntapadós kis táblára gravírozzuk a neve- By doing this you can skip the long queues and
det és a befutóidődet. Ez pont beleillik az érem you don’t have to bother with cash. Buy it online
hátulján kialakított mélyedésbe. Nem kell futás and after the event we will send you the medal
után pénzt keresgélned, a helyszínen sorba áll- insert engraved with your name and time that
nod és várnod az érem elkészültére, vagy utólag fits neatly into the back of your finisher medal.
elküldeni vésetni. We will make it for you and send it to your ad-
Mi elkészítjük és elpostázzuk neked a betétet. dress. When you get it you can easily stick
Amikor megérkezik, csak felragasztod az érmed
hátuljára, és máris kész a személyes emléked a it onto the back of your medal
teljesítményedről. and your unique medal is ready!
Az érembetétet megrendelni a www.futanet. The medal insert can be ordered on-
hu nevezési oldalán tudod. Ára postázási
költséggel együtt (csak magyarországi line at the entry.budapestmara-
címre) 1500 Ft, Spuri Arany- thon.com website. The price of
kártyával 1300 Ft. Megren- the medal insert with shipping
delési határidő: április 18. and handling (to a foreign ad-

dress) is 6€. The deadline is
18 April 2017.

28


100% ELEKTROMOS NISSAN LEAF
FUSS EGY LÉPÉSSEL A VILÁG ELŐTT!

0% THM-MEL

A képek illusztrációk. A jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.
Áramfogyasztás: 150 Wh/km, CO₂-kibocsátás: 0 g/km. A támogatás tényleges összege a gépjármű bruttó vételárától függ. Nissan LEAF modellek
esetén ez 2 100 000 Ft. A Nemzetgazdasági Minisztérium a 100% elektromos hajtású gépjárművek vásárlásához a bruttó vételár 21%-ának
megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű kormányzati támogatást nyújt, amit a Nissan Sales CEE Kft. még további 600 000 forint összegű
támogatással egészít ki. A kormányzati támogatás pályázat útján vehető igénybe. A további részletekért keresse fel az e-mobi.hu weboldalt.
Nissan Finance 0% THM - Az ajánlat a 2016. 11. 01. és 2017. 04. 30. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance finanszírozási
ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, THM: 0%, minimum önerő: 30%, maximális futamidő: 60 hónap, mely egyedi hitelképesség-
vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a
feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan márkakereskedőjét.
A Nissan Finance finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja.


Akció!

Fizessen elő!

Fél éves előfizetés

3180 Ft helyett csak:

2700 Ft

6 lapszám

Mit kell tennie?

Utalja el a 2700 forintot a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. Vagy hívja kollégánkat
10918001-00000072-07180038 számlaszámra, a közleményben a 06-1/489-8878-as
tüntesse fel az akciókódot és azt a nevet és címet, ahova a lapot és számon hétköznaponként
a számlát kéri, valamint adja meg e-mail címét és telefonszámát. 9 és 15 óra között.

Ezen akció azon új előfizetőkre vonatkozik, akik kézbesítési címéhez nem tartozik az akció alatt érvényes Diéta és Fitnesz-előfizetés.

Az előfizetői akció 2017. április 28-ig, kizárólag belföldi kézbesítés esetén érvényes. Akciókód: DF701


Versenyszabályok Race Rules
• A versenyen minden felkészült futó és • Participation in the event is open to any

kerekes székes is rajthoz állhat, aki elfogadja properly trained runner or wheelchair
a versenykiírásban foglalt feltételeket. participant who has agreed to the standard
• Betegen, sérülten, lázasan, hányás terms and conditions.
vagy hasmenés után ne vegyél részt az • If you are ill, injured, have fever, have vomited
eseményen! or have had diarrhoea, don’t participate!
• Bármilyen szokatlan jelet érzel magadon If you experience anything unusual, slow
lassíts, állj meg, ha kell, kérj segítséget! down, stop and ask for help if necessary.
• Nem ajánlott zene- vagy egyéb lejátszót • It is not recommended to listen to MP3
egy időben mindkét fülbe dugva hallgatni, players or any other devices plugged into
használni. (A fülhallgató elnyomja a külső both ears. (When you use earphones, your
zajokat, így a futó akadályozhatja az előző are unable to hear noises from outside, so
futótársakat és a munkájukat végző you might obstruct a runner who is trying to
szervezőket, orvosi csapatot). pass you or race marshals or members of
• Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki the medical team.)
többszöri figyelmeztetés ellenére is • Any participant who has been warned
megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó several times and is still not following the
szabályokat, továbbá aki nem teljesíti a rules of wearing the race number can
verseny – szervezők által kijelölt – teljes be disqualified. Any participant who has
távját vagy a nevezési lapot pontatlanul, intentionally shortened the route of the race
netán nem a valóságnak megfelelő adatokkal marked by the organisers or has filled in the
illetve hiányosan tölti ki, továbbá aki a chipet registration form with false or inappropriate
nem rendeltetésszerűen használja. data, or has used the bib-tag in an
• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, inappropriate way can be disqualified.
rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos. • Participants are not permitted to roller-
A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló skate, bike, run without a race number, or
futót a versenyből kizárhatjuk! run with a dog. Those attempting to run
together with someone on a bicycle or on
roller skates can be disqualified.

Fontos figyelmeztetés Important reminder

A hosszútávfutás az összes élettani előnye Distance running, besides a long list of health
mellett – nagyon kis mértékben, de – veszélye- advantages, also carries modest risks. It is
ket is jelenthet! Fontos, hogy a komoly teljesít- vital that you consult with your doctor before a
ményre készülés előtt konzultálj az orvosod- significant physical challenge. Only compete if
dal! Csak felkészülten állj rajthoz versenyen! you are fit and healthy. Do not train or compete if
Betegen, sérülten, lázasan, hányást vagy has- you are sick, injured, have a fever, or you recently
menést követően ne indulj el edzeni, és pláne had diarrhea or vomited. If you are experiencing
ne versenyezni! Ha bármilyen szokatlan jelet difficulty or notice unusual signs, slow down,
érzel magadon futás közben, lassíts, állj meg, stop, and if necessary, call for help. This advice
ha kell, kérj segítséget! A fenti tudnivalók nem doesn’t depend on the length of your run as
függnek a futás hosszától, egyedi, hogy kinek your unique characteristics determine what
mi jelent komoly teljesítményt. Légy felelős ön- constitutes a significant challenge. Run smart
magadért, fuss okosan! and take responsibility for your own safety. 

facebook.com/vivicittafutas 31


Jó tanácsok a rajt előtti és Tips for the Days Before The Race
utáni időszakra And for the Race

A verseny előtti napokon: The days before the race:
• Az utolsó három nap jöhet a megszokottnál • You can eat more food high in carbohydrates

több szénhidrát az étkezések során. during the last three days before the race. It
• Többször kevesebbet, mint ritkán és sokat is better to eat small amounts several times
a day than eating huge meals less frequently.
érdemes enni! • Don’t do things at the expense of your
• Az alvásidőt ezekben a napokban ne sleeping time these days!
• Don’t run two days before the race!
használjuk fel más tevékenységekre! • Jog an easy 4-6 km on the day before the
• Két nappal a verseny előtt nincs edzés! race.
• A verseny előtti napon legyen 4-6 km
The hours before the race:
átmozgatás, könnyű tempóban futás! • Eat what you usually have for breakfast!

A verseny előtti órákban: Avoid trying anything new!
• Fogyaszd a megszokott reggelit! Semmi • Arrive at the race center in time!
• Go to the toilet, several times, if necessary.
újítás!
• Érkezz időben a versenyközpontba! There will be enough toilets, don’t use the
• A mellékhelyiséget látogasd meg, akár trees and bushes for this!
• Drink 1-2 dl water or some refreshing
többször is! (Lesz elég, a fák, bokrok nem beverage 30 minutes before the race starts,
erre valók!) especially in the heat!
• Fogyassz 1-2 dl vizet vagy frissítő italt • Before entering the zone assigned to you,
félórával a rajt előtt is, különösen hőség warm up! There are several ways of doing
esetén! this, for example you can jog, run in one
• Mielőtt belépnél a megfelelő rajtzónába, place for 5-10 minutes, warm up your arms
melegíts be! Számtalan módja van ennek, and legs by doing some circles. Then get into
például lehet kocogni, helyben futni 5-10 your zone – make sure your muscles won’t
percig, karokat, lábakat bemelegíteni get stiff! Jump up and down to the rhythm of
körkörös mozgással. Aztán be a rajtzónába the music, listen to the speaker on the stage,
– itt figyelj oda, hogy ne merevedj le! A zene he will make you move!
ütemére szabad ám ugrálni, figyeld • If it is cool, wear a sweatshirt which you can
a szpíkert a színpadon, ő is megmozgat! take off and hand over to a friend outside
• Ha hűvös van, s megoldható, legyen rajtad the zone. Don’t wear it during the race! If it
valami felső, amit lekaphatsz, s odaadhatsz is very windy, you can put on a thin plastic
egy ismerősnek a kordonon kívülre. Ne bag or a bin bag until the race starts. (but
maradjon rajtad! Megoldás lehet, ha nagyon don’t throw it away in a way that the others
szeles az idő, hogy a rajtig rajtad van egy standing behind you would fall down!) If you
vékony zacskó, vagy kukás zsák. (Arra figyelj, are sick or have fever, don’t run in the race
hogy ne úgy dobd el, hogy even if you have prepared a lot for it! There
a mögötted állók bukjanak fel rajta!) will be other races!
• Lázasan, betegen a hosszú, nehéz
felkészülési idő ellenére sem szabad rajthoz When the starting gun fires:
állni! Lesz még verseny! • Aim to finish and try to keep an even pace

Amikor eldördül a rajtpisztoly: throughout the race!
• A cél a távot teljesíteni, saját, egyenletes • Don’t start out too fast with the crowd! If

sebességgel! your pace is too fast early in the race, you
• Kezdésnél nem rohanunk a tömeggel, mert have to deal with the accumulation of waste
products until the finish line!
a korai gyors tempó túlzott bomlástermékeit • If you are lucky and properly trained, your
végig kell cipelni!
• Ha szerencséd van, s jól edzettél, a tested
ráállt egyfajta ütemre. Ne lepődj meg: az
első 1-2 kilométeren mégis gyengébb lehet a
részidőd, pedig úgy érzed, ugyanúgy futottál,
mint edzéseken. Ez annak tudható be, hogy

32


a kezdeti tumultusban lehet, hogy kerülgetni body is used to a certain rhythm. Don’t be
kell a többieket. (Ennek megelőzését is surprised: your split time in the first 1-2
szolgálják például a rajtzónák.) kilometres might be slower even though you
feel you have been running at the same pace
A verseny során: as in trainings. It is due to the fact that you
• A helyes tempót segítenek tartani az might have to weave around other runners
if there is a crowd at the start of the race.
iramfutók. Ha kis késésben vagytok a (there are zones in order to prevent this)
tervhez képest, akkor is óvatosan fognak
gyorsítani, nem hirtelen. Bízd magad rájuk, During the race:
ha nem vagy egészen biztos magadban! • Don’t forget to drink as soon as you can, and
• Ne felejts el inni minél hamarabb, s
ha lehet, kis adagokban – akkor is, ha small portions if possible - even if you don’t
nem érzel szomjúságot! Ehhez jó, ha a feel thirsty! Make it part of your daily routine,
mindennapokban is hozzászoktatod magad, it comes in handy during the race if you are
jól jön a verseny alatt is, ha megszoktad, used to drinking every 4 kilometres or every
hogy 4 kilométerenként vagy 20 percenként 20 minutes.
iszol. • Then start fuelling as well. Eat and drink
• Aztán el kell kezdeni az energiabevitelt is. whatever you are used to, don’t try anything
Csak olyat egyél vagy igyál, amit megszoktál, new, don’t experiment – a quarter of a
semmi új, semmi kísérletezgetés – de banana works wonders during the first 40
egy negyed banán csodákra képes az első minutes. If it worked in trainings, you can
negyven percben. Ha edzéseken bevált, rotate from eating solid to eating gel fuels.
lehet kombinálni: egyszer szilárd, egyszer • Walking a few steps is ok (especially for
folyékony táplálék (pl. gél). first time half-marathoners). Nearly all
• Néhány gyaloglólépés is belefér. (Az első participants hit the wall after running 15
félmaratonistáknál különösen.) A holtpont kms, some of them several times. If you take
szinte minden versenyzőt elér 15 km lefutása it easy and stay concentrated, you can get
után. Van, akit többször is. Kis lazítással vagy over it!
önfegyelemmel ott lehet hagyni az út szélén!

Érj könnyedén célba a Vivicittán
újdonság! a Cornexi segítségével!

HJªV]VªJHVHQHUJLD

facebook.com/vDiv&icRiUttQaHfu[LtaDs7HOHNRP9LYLFLWW¢9¢URVYªGď)XW¢VE½V]NHW¢PRJDW´MD
33


MARGITSZIGET Szurkolói pontok

Ha félmaratoni futót kísérő szurkoló vagy, s nem csak a rajt és
a cél helyszínén vagy a Hősök tere közelében szeretnéd buzdí-
tani barátodat, ez az oldal (valamint a füzet közepén található
útvonaltérkép) segíthet, hogy hova tudsz még könnyen eljutni.
A sárgával jelzett szakaszok lehetnek a legalkalmasabbak,
megközelítésre elsősorban a metrókat ajánljuk – az állomáso-
kat külön is jelöljük –, hiszen a felszíni járatok pont a verseny
miatt korlátozottan közlekednek.

LEHEL 19 20
TÉR
BAJZA
18 UTCA

1 21

NYUGATI KODÁLY
PÁLYAUDVAR KÖRÖND

VÖRÖSMARTY
UTCA

BATTHYÁNY KOSSUTH 17 OKTOGON Fan meeting places
TÉR LAJOS
TÉR ARANY 2 If you want to support your half marathon
6 JÁNOS UTCA running mate, and you would cheer your friend
4 OPERA not only at the start/finish or near to Heroes’
7 BAJCSY Square, then you can find other nice places to
SZÉCHÉNYI ISTVÁN -ZSILINSZKY visit on this site or you can check the map in the
5 ÚT booklet as well. The places marked in yellow
3TÉR may be the best, and we recommend getting
DEÁK there mainly by subway – we mark the stations
16 FERENC too –, since the public transport on the street
TÉR level is restricted because of the race.
VÖRÖSMARTY
TÉR FERENCIEK
TERE
15

ASTORIA

8

KÁLVIN
TÉR

14

GELLÉRT TÉR 13
9

12 BORÁROS
TÉR

10

34 11


A ajánlásával

Kearensicdomflsetaaxsnsmdzeőjádrnei !ifnokrteet

Bemelegítés? Sportsérülés?
Rándulás? Húzódás?
A megfelelően és rendszeresen végzett be-
melegítés és nyújtás elengedhetetlen a jobb A sportolás során előforduló kisebb sérülések,
teljesítmény elérése és a lehetséges sérülések vagy a túlterhelt izmok lazítására is kiválóan
elkerülése érdekében. Ebben hatékony segít- alkalmazható a vérbőséget okozó kapszaicin
séget nyújt a nicoflex medi forte krém, hi- tartalmú nicoflex medi forte krém.
szen kapszaicin hatóanyagának köszönhetően
fokozza a bekent terület vérellátottságát, ezzel
melegítve az izmokat.

Keresd a polcain! www.facebook.com/nicoflexmediforte

Forgalmazza: Medimpex Kereskedelmi Zrt. 1134 Budapest, Lehel utca 11. www.nicoflex.hu


Jótékonyság Charity

Mind a kiállítói standoknál, mind a mezőnyben At the exhibition stands and in the field during
találkozhatsz azon alapítványok képviselőivel, the race too you can meet the representatives of
amelyek valamely nemes cél érdekében gyűjte- the different foundations that collect donations
nek. Tavaly 900-1000 sporttársunk kötötte össze for a good cause. Last year 900-1000 runners
futását adománygyűjtéssel vagy demonstrált have dedicated their run to charity in some way,
karitatív célt hirdető mezben, a 31. Telekom and eventually the total amount of the donations
Vivicittá Városvédő Futás jótékonysági termése at the 31st Telekom Vivicittá City Protecting Run
15 800 000 forint lett. was 15 800 000 HUF.

A versenyen ezekkel a karitatív szervezetekkel

találkozhatsz: Magyarország leghíresebb macskája
••••••••••• jótékonykodik a Telekom Vivicittán
Autistic Art Erzsébet Fenevadova is részt vesz a 32. Tele-
Bátor Tábor Élménykülönítmény kom Vivicittá Városvédő Futáson. Természe-
Habitat for Humanity tesen nem ő futkorászik, hanem bestseller
Magyar Élelmiszerbank Egyesület könyvének szerzőjét, Homonnay Gergelyt küldi
Magyar Hospice Alapítvány el ide, aki április 8-án 11-órától az
Ökumenikus Segélyszervezet Élelmiszerbank sátra mellett de-
Őrzők Alapítvány dikálni fogja könyvét. A dedikálás
Sportos Cukorbetegekért Egyesület alkalmával megvásárolható lesz a
SUHANJ! Alapítvány Puszi, Erzsi!, melynek árából (2999
Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány Ft) Erzsi az Élelmiszerbank számá-
UNICEF ra könyvenként 500 forintot ad át,
ezzel segítve a szervezet munkáját,
mely azért dolgozik, hogy az éhezők
asztalára eljusson az az élelmiszer,
melyet egyébként megsemmisítenének.
Fenevadova Elnök Asszony egyébként a ver-
seny előtt sem volt rest macska, több tízezres
rajongói  köréből több, mint 570 000 Ft-ot gyűj-
tött az Élelmiszerbank számára.

Ne csak szurkolj, segíts!

Az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó programjával évente 1500 hátrányos helyzetű
gyermeknek nyújt esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokon, táborokon
keresztül. Te is segíthetsz esélyt adni az esélyteleneknek, ha csatlakozol a Segélyszervezet
jótékony futócsapatához a Telekom Vivicittá Városvédő Futáson.  Vásárolj a helyszíni standunknál
„1353 - Ne csak szurkolj, segíts!”  feliratú mezünkből, viseld támogatói matricánkat saját mezeden
vagy támogasd céljainkat online adományozással!

SUHANJ! Alapítvány
A SUHANJ! sportprogramokat szervez látás- és mozgássérültek számára, önkéntesei közösen
indulnak futó-, úszó és triatlon versenyeken fogyatékkal élő résztvevőkkel, több sportágban tart
heti rendszerességű edzéseket, valamint figyelemfelhívó akciókat és szemléletformáló progra-
mokat szervez. 2016 nyarán megnyitotta SUHANJ! Fitness néven
hazánk első integratív, teljes mértékben akadálymentes, épek és
fogyatékkal élők számára egyaránt nyitott edzőtermét és futó-
klubját a Margitszigettől 300 méterre. (XIII. kerület Tátra utca 6.)
Segíthetsz Suhangyalként (adománygyűjtő futóként), adód 1%-át
felajánlva (adószám: 18139493-2-41), vagy kisebb összegű ado-
mánnyal is. Érdeklődj a suhanj@suhanj.hu címen!

38


Jó étvágyat a jó célért! Eat to make a good deed!

Vásárlásoddal most te is támogathatod, hogy By eating or drinking in our buffet you can now
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület minél support the Hungarian Food Bank Association
több élelmiszeradományt juttasson célba. in distributing more food donations In Hunga-
Futócsapatok számára előzetesen menük is ry. For running teams, menus are available in
rendelhetők! advance ordering!
A verseny mindkét napján jelen lesz az Élelmi- THe Food Bank will present again at Vivicittá
szerbank Jótékonyha nevű büféje, ahol az ételek with their buffet called “Kitcherity”, where
és italok megvásárlásával a szervezet működé- buying food and beverages means support for
sét is támogathatjuk. the work of the organization.

A büfé kínálata: The buffet offers:

Ételek: Food:

• Meleg egytálétel (zöldséges krumplipapri- • Hot meal (Hungarian paprika potatoes
kás - 950 Ft) with vegetables 950 HUF)
••
Hot-dog (“magyar” vagy “amerikai” - 590 Ft) • Hot-dog („Hungarian” or „American” - 590
Szendvicsek (590 Ft)
HUF)
Desszertek: ö
• Sandwiches (590 HUF)

••• Palacsinta (390 Ft / 2db) Desserts:
Gyümölcssaláta (390 Ft) •••
Házi müzliszelet (250 Ft) Pancakes (390 HUF / 2 pcs)
Fruit salad (390 HUF)
Homemade muesli bar (250 HUF)

Italok:
••••
Szénsavas és mentes ásványvíz (250 Ft) Drinks:
Limonádé (500 Ft)
Kávé (300 Ft) • Sparkling and still mineral water
Sör (590 Ft) (250 HUF)
•••
Futócsapatok számára előre rendelhető menük: Lemonade (500 HUF)
Coffee (300 HUF)
• Szendvics menü (hotdog vagy szendvics + Beer (590 HUF)

desszert + limonádé) – 1300 Ft/fő Menus for running teams available in advance
ordering:
• Melegétel menü (egytálétel + desszert +
• Sandwich menu (hot dog or sandwich +
limonádé) – 1600 Ft/fő
Menürendeléshez írj nekünk a jotekonyha@ dessert + lemonade) - 1300 HUF / person
elelmiszerbank.hu címre.
• Hot meal menu (dish + dessert +
A Jótékonyha nyereségét az Élelmiszerbank
működési költségeinek fedezésére, azaz az lemonade) - 1600 HUF / person
Egyesület által vállalatoktól összegyűjtött élel- Ordering contact: jotekonyha@elelmiszerbank.hu.
miszerfeleslegek nélkülö-
zőknek történő eljuttatására. The profit of Kitcherity is used to cover the oper-
Minden 100 Ft nyereség mint- ating costs of the Food Bank,
egy 3000 Ft értékű élelmi- delivering the surplus food
szeradomány célba juttatásá- collected from companies to
ban segít, így a Jótékonyhánál the people in need. Every 100
történő vásárlás esetén segít- HUF of profit helps us to dis-
hetsz abban, hogy sok olyan tribute food in a value of 3 000
ember is jóllakhasson, akinek HUF, so by purchasing at
ez csak ritkán adatik meg. Kitcherity you can help feed-
ing many people who hardly
make ends meet.

facebook.com/vivicittafutas 39


BUDAPEST 2017 STARTZONEN
1. Zone:
WETTBEWERBE AM SONNTAG UND
STARTTERMINE • innerhalb 4:30 Minuten/km-en
∤ Halbmarathon innerhalb 1:35:00: den
• 10:00 Telekom Vivicittá Halbmarathon Eingang finden Sie 40 m von dem Start
(21 km) ∤ Vivicittá innerhalb 45:00 (10 km): den
Eingang finden Sie 20 m von dem Start
• 14:00 32. Telekom Vivicittá-Lauf (10 km)
2. Zone:
WO FINDEN SIE...? • zwischen 4:30-5:00 Minuten/km
Den Start: am Rand des Heldenplatzes, neben ∤ Halbmarathon zwischen 1:35:00-
der Kunst-Galerie. 1:45:00: den Eingang finden Sie 110 m
Das Ziel: auf dem Ötvenhatosok tere von dem Start
Das Wettbewerbszentrum: in grossen weis- ∤ Vivicittá zwischen 45:00-50:00 (10 km):
sen Zelten auf dem vom Heldenplatz weitgele- den Eingang finden Sie 50 m von dem
genen Ende des Ötvenhatosok tere. Start
Die Umkleideräume und Garderobe: in gros-
sen weissen Zelten auf dem vom Heldenplatz 3. Zone:
weitgelegenen Ende des Ötvenhatosok tere. • zwischen 5:00-5:30 Minuten/km
∤ Halbmarathon zwischen 1:45:00-
Die Gepäcke können der Startnummer 1:56:00: den Eingang finden Sie 210 m
(pro 100 Teilnehmer eingeteilt) entspre- von dem Start
chend abgegeben werden, die auch aus- ∤ Vivicittá zwischen 50:00-55:00 (10 km):
geschildert sind..Das Garderobeband den Eingang finden Sie 130 m von dem
ist an der Seite der Startnummer an- Start
gelegt. Der Läufer soll dieses Band von
der Startnummer trennen und im Voraus 4. Zone:
mit der Sicherheitsnadel am Gepäck so • zwischen 5:30-6:00 Minuten/km
befestigen, dass es nicht herunterfallen ∤ Halbmarathon zwischen 1:56:00-
kann. 2:06:00: den Eingang finden Sie 330 m
Das Gepäck kann in dem der Startnum- von dem Start
mer entsprechenden Zelt abgegeben ∤ Vivicittá zwischen 55:00-60:00 (10 km):
werden, aber man muss nicht unbedingt den Eingang finden Sie 230 m von dem
warten, bis ein Veranstalter das Gepäck Start
übernimmt, man kann es selber im Vor-
saal hinter die Kordonen legen. Das Ge- 5. Zone:
päck wird, nachdem Sie im Ziel angekom- ∤ Halbmarathon zwischen 6:00-6:30
men sind, entsprechend der Startnummer Minuten/km: den Eingang finden Sie
von unseren Kollegen übergeben. 400 m von dem Start
Öffnungszeiten: ∤ 10 km über 6:00 Minuten/km: den
Eingang finden Sie 330 m von dem
• Halbmarathon: 7:30-9:30 und 11:10-
Start
13:00,
6. Zone:
• 10 km: 12:00-13:30 und 14:30-15:45. ∤ Halbmarathon zwischen 6:00-6:30
Minuten/km: den Eingang find
In der Garderobe übernehmen wir keine
Haftung für Wertgegenstände! Auch damit möchten wir die Tumulte während
der ersten Kilometer nach dem Start und die
Die Toiletten: mobile Toiletten werden in der unnötigen Überholungen vermindern. Wenn
Nähe des Start/Zielgelände aufgestellt. ausschließlich Läufer/innen mit gleichem
Die Dusche: in der Nähe der Garderobe wer- Tempo aus einer Zone starten, wird auch der
den die Duschen aufgestellt (für Halmara- Anfang des Laufs viel mehr ruhiger und bere-
thonläufer) chenbarer.

Wissenswert:

• Ein gelber Aufkleber mit der schwarzen

Nummer der Zone auf der Startnummer
hilft Ihnen sich in die richtige Zone zu

40


Avec ces dipositions, nous voudrions diminuer 32ème édition de la Course Vivicittá Telekom
le tumulte après le signal de départ et aussi (10km): 7:30 min/km par rapport au dernier dé-
éviter les dépassements inutiles. Nous espé- part.
rons que s’il ne se trouve dans une zone que
des coureurs de la même allure, la première • à 4 km le passage prévu du véhicule de fin
partie de la course sera également plus calme de course est à 14h42
et moins chaotique. • à 8 km le passage prévu du véhicule de fin
de course est à 15h12

Il faut savoir: Les concurrents sont suivis par un véhicule de
• L’étiquette jaune avec le numéro noir de la fin de course d’une vitesse de 7 min. 30s./km.
zone figurant sur le dossard va aider à Si le dernier coureur court à un rythme plus
trouver la bonne zone de départ. Cette vite, le véhicule de fin de course le suit. Ce-
étiquette sera contrôlée au moment de pendant après son passage les coureurs sont
l’installation dans la zone. Dans tous les cas obligés d’y monter et ne peuvent pas être clas-
la couleur de l’étiquette est jaune et le numéro sés à l’arrivée.
est le même que celui de la zone
• Tout le monde est obligé de s’aligner dans CHRONOMÉTRAGE, RÉSULTATS
la zone de départ dont le numéro figure sur Le chronométrage net sera effectué par des
son dossard. puces, le fournisseur est AGNI-Timing. Votre
• Celui qui n’a pas précisé préalablemet son dossard cache une puce électronique UHF col-
allure prévue peut demander un autocollant lée sur le dos de dossard, c’est pourquoi faites
dans le centre de la course avant le départ. attention à le bien porter .
• Sans autocollant de zone de de départ, il faut Le chronométrage se fait par des tapis(des an-
s’aligner dans le dernier rang! tennes) installés par terre qui perçoivent d’une
• Le panneau indiquant le chrono se trouvera distance de 2/3 mètres le signal caché dans le
toujours à la fin de la zone de départ en dossard.
question. Il faudra donc se positionner Le pointage du temps se fait au plus fort signal
toujours devant le panneau en question. (en passant sur le tapis).
• Les portes latérales des zones de départ Vous pourrez consulter la liste des résultats
seront ouvertes 20 minutes avant le départ et à partir du 9 avril dans après-midi sur le site
fermées 5 minutes avant le départ. Après la runinbudapest.com.
fermeture des portes, tout le monde devra
s’aligner au bout du peloton. Le règlement concerné le semi- marathon en
• Les portes des zones peuvent changer en duo:
connaissance du nombre des coureurs, elles
ne seront définitives que pendant la semaine • Les distances partielles du relais: 11,7km et
de la course..
9,4 km
TEMPS LIMITES
Le Semi-marathon Vivicittá Telekom: 2 heures • Le point de relais se trouve sur l’allée
30 le temps net. Temps limites partiels corres-
pondant au départ du peloton: Pázmány Péter, non loin du pont Petőfi.

• à 6 km le passage prévu du véhicule de fin • Pour y aller du lieu de départ: Prenez le mé-
de course est 10h5
• à 12 km le passage prévu du véhicule de fin tro M1 jusqu’à Oktogon puis avec le tram 4/6
de course est 10h48 allez jusqu’au pont Petőfi côté Buda enfin à
• à 18km le passage prévu du véhicule de fin pied environ 300 m sur l’allée Pázmány Péter
de course est 11h31
• Le deuxième relayeur doit se débrouiller seul
Les concurrents sont suivis par un véhicule de
fin de course d’une vitesse de 7 min. 10s./km. pour arriver au point de relais
Si le dernier coureur court à un rythme plus vite,
le véhicule de fin de course le suit. Cependant • Au point de relais il n’y a pas de consignes, ni
après son passage les coureurs sont obligés d’y
monter et ne peuvent pas être classés à l’arrivée de vestiaires.

facebook.com/vivicittafutas • Le relais se fait par le passage du bâton de

relais

• La puce à l’intérieur du bâton ne doit pas être

abîmée ou enlevée.

• Il n’est pas permis de prendre le bâton du

relais par ses deux bouts aux points du
mesurage

43


BUDAPEST 2017 FASI DI PARTENZA
Fase 1:
GARE E PARTENZE DI DOMENICA:
• 10:00 Telekom Vivicittà Mezza Maratona • entro 4:30 minuti/km
(21 km) ∤ Mezza Maratona entro 1:35:00: la zona di
• 14:00 32. Telekom Vivicittà 10 km partenza si troverà a cca. 30 metri dalla

LUOGHI IMPORTANTI porta di partenza/arrivo
La partenza: Sul ciglio della Piazza degli Eroi, ∤ Vivicittà (10 km) entro 45:00: la zona di
tra la Galleria d’Arte e la Pista di Pattinaggio sul
Ghiaccio. partenza si troverà a cca. 10 metri dalla
La metá: Piazza dei 56. porta di partenza/arrivo
Il centro della gara: In fondo alla Piazza dei 56,
più lontano dalla Piazza degli Eroi, in una grande Fase 2:
tenda bianca. • tra 4:30-5:00 minuti/km
Lo spogliatoio e il guardaroba: In fondo alla ∤ Mezza Maratona tra 1:35:00-1:45:00: la
Piazza dei 56, più lontano dalla Piazza degli Eroi, zona di partenza si troverà a cca. 90 metri
in tende. dalla porta di partenza/arrivo
∤ Vivicittà (10 km) tra 45:00-50:00: la zona
Si possono consegnare i pacchi in base al di partenza si troverà a cca. 30 metri dalla
numero (a centinaia) del pettorale nelle ten- porta di partenza/arrivo
de le quali saranno segnate con i cartelli. I
biglietti guardaroba saranno messi sul pet- Fase 3:
torale. Il podista deve separare il biglietto • tra 5:00-5:30 minuti/km
dal pettorale e poi fissarlo precisamente sul ∤ Mezza Maratona tra 1:45:00-1:56:00: la
pacco con una spilla di sicurezza che si tro- zona di partenza si troverà a cca. 160
va nel pacco gara. Si possono consegnare i metri dalla porta di partenza/arrivo
pacchi solo in quella tenda a cui appartiene ∤ Vivicittà (10 km) tra 50:00-55:00: la zona
il podista in base al pettorale, e si possono di partenza si troverà a cca. 70 metri dalla
metterlo sul territorio circondato da cordo- porta di partenza/arrivo
ni, e non si deve aspettare gli organizzatori
a prendere i pacchi. Poi i pacchi possono Fase 4:
essere ritirati dopo l’arrivo al traguardo mo- • tra 5:30-6:00 minuti/km
strando il pettorale. ∤ Mezza Maratona tra 1:56:00-2:06:00: la
Orari di apertura: zona di partenza si troverà a cca. 280
metri dalla porta di partenza/arrivo
• mezza maratona: 7:30-9:30, poi 11:10- ∤ Vivicittà (10 km) tra 55:00-60:00: la zona
di partenza si troverà a cca. 170 metri
13:00, dalla porta di partenza/arrivo

• 10 km: 12:00-13:30, poi 14:30-15:45. Fase 5:
• tra 6:00-6:30 minuti/km
Non siamo attrezzati per il deposito dei va- ∤ Mezza Maratona oltre 2:06:00: la zona di
lori! partenza si troverà a cca. 380 metri dalla
porta di partenza/arrivo
∤ Vivicittà (10 km) oltre 6:00 minuti/km,
oltre 60:00: la zona di partenza si troverà
a cca. 300 metri dalla porta di partenza/
arrivo

WC: Toilette mobili possono essere trovati presso Fase 6:
il centro della gara ed alla zona di partenza/ • oltre 6:30 minuti/km
arrivo. ∤ Mezza Maratona oltre 2:17:00: la zona di
Doccia: Nei container doccia situati presso gli partenza si troverà a cca. 450 metri dalla
spogliatoi/guardaroba. porta di partenza/arrivo

44


Mezza Maratona oltre 2:17:00: la zona di par- Chi viene raggiunto dal bus è obbligato a salire
tenza si troverà a cca. 450 metri dalla porta di e non può entrare la zona dell’arrivo.
partenza/arrivo
32. Telekom Vivicittà 10 km: 7:30 minuti/km,
Informazioni importanti: dipendendo dalla partenza dell’ultimo podista
• La matrice (gialla, con il numero nero della I tempi diversi in base alla partenza del gruppo:
zona) sul pettorale – che viene controllata
entrando l’area di partenza - aiuta i podisti a • al 4 km il tempo previsto dell’arrivo del bus
trovare la loro zona. Ogni matrice è gialla, e di chiusura: alle 14:42
il numero sulla matrice sarà la stessa come • al 8 km il tempo previsto dell’arrivo del bus
il numero della zona di partenza. di chiusura: alle: 15:12
• Tutti possono stare soltanto a quella zona La corsa viene seguita dal bus di chiusura alla
di partenza la quale ha lo stesso colore velocità di 7 minuti e 30 sec/km. Se l’ultimo
come la matrice sul pettorale. podista corre più veloce allora il bus lo segue.
• Chi non ha indicato un tempo previsto, può Chi viene raggiunto dal bus è obbligato a salire
chiedere una matrice al centro della gara e non può entrare la zona dell’arrivo.
prima dello start.
• Senza la matrice si possono stare soltanto CRONOMETRAGGIO, RISULTATI
all’ultima zona. Sulla gara il tempo netto sarà cronometrato tra-
• La bandiera che mostra il tempo sarà mite i chip di AGNI-Timing. Il pettorale contiene
disposta in fondo alla zona quindi i podisti anche un chip UHF - appiccicato sul dietro – per
devono stare al territorio che si trova davanti questo vi preghiamo di indossarlo in modo cor-
alla bandiera. retto!
• Apriamo le porte laterali delle zone di Il cronometraggio viene effettuato con l’aiuto di
partenza 20 minuti prima dello start, e le tappeti-cronometri (antenne) messi per terra,
chiudiamo 5 minuti prima della partenza, i quali percepiscono i segni del chip nel petto-
dopo il quale si possono stare soltanto in rale da distanza di 2-3 metri. La registrazione
fondo al gruppo. del tempo preciso avverrà al segnale più forte
• Le zone della partenza dei diversi gruppi (quando oltrepassi il tappeto).
possono essere cambiate dipendendo dal Le classifiche saranno esposte sul sito runinbu-
numero dei partecipanti, quindi la versione dapest.com dal pomeriggio 9 Aprile.
definitiva sarà pubblicata durante la
settimana della gara.

TEMPO LIMITE
Telekom Vivicittà Mezza Maratona: 2 ore 30 mi-
nuti tempo netto
I tempi diversi in base alla partenza del gruppo:

• al 6 km il tempo previsto dell’arrivo del bus
di chiusura: alle 10:05
• al 12 km il tempo previsto dell’arrivo del bus
di chiusura: alle 10:48
• al 18 km il tempo previsto dell’arrivo del bus
di chiusura: alle 11:31
La corsa viene seguita dal bus di chiusura alla
velocità di 7 minuti e 10 sec/km. Se l’ultimo
podista corre più veloce allora il bus lo segue.

facebook.com/vivicittafutas 45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Newsletter_April2017
Next Book
ПРОЕКТ КНИГА-3 -