The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A 33. SPAR Budapest Maraton Fesztivál 10 kilométeres betétszámának minifüzete - Landliebe 10 km

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by futanet, 2018-09-26 03:52:38

Landliebe 10 km - 2018 - információs oldalak

A 33. SPAR Budapest Maraton Fesztivál 10 kilométeres betétszámának minifüzete - Landliebe 10 km

LANDLIEBE 10 KM

Rajt és cél: Budapest, Pázmány Péter sétány,

az ELTE Lágymányosi Campus előtti útszakaszon
(a tervezett tempónak megfelelő zónából).

2018. október 6., szombat, 15:45

EZVÁZERLUANZKÉARCEÉMLMBAENL ! MINDENKI
RAJTHOZ!


• Versenyközpont: az ELTE Lágymányosi • Race center: in a tent, situated between the
Campus 2 tömbje és a BME épületei között two blocks of ELTE Lágymányosi Campus and the
felállított sátorban, a Magyar Tudósok körútja buildings of BME.
és a Pázmány Péter sétány által határolt • Changing rooms: Changing rooms
területen. can be found near the race center.
• Öltöző: az öltözőket a versenyközpont • Cloakroom: The cloakroom tents will be set
közelében található sátrakban alakítjuk ki. up near the changing rooms. Additional signs
• Ruhatár: a ruhatár sátrakat az öltöző will help you with the orientation. You can drop
közelében állítjuk fel. A sátrakban 100-asával off your baggage in different tents based on
felosztott rajtszámtartományok szerint your start number (in ranges of 100). Signs will
lehet a csomagokat leadni. A rajtszámok also help you to find your tent. A cloakroom
alján helyezzük el a ruhatári szalagot. Ezt tag will be attached to the bottom of the start
a szalagot a futónak kell a rajtszámról number. Runners have to tear this tag off and
előzetesen leválasztania és a rajtcsomagban attach it carefully to their bags (with the help of
átadott biztosító tű segítségével kell the safety pins, which you can find in your start
a csomagon rögzíteni úgy, hogy az le package). We recommend that you fold the tag
ne eshessen róla. A csomagot csak a a few times along the perforation to make it
rajtszámnak megfelelő sátornál lehet leadni, easily removable. You can only drop off your bag
de nem kell megvárni, hogy az ott dolgozó in the tent assigned to your start number. You
rendező átvegye, önállóan be lehet tenni a can put it on your own to the front area of the
sátor - kordonok által határolt - előterébe. tent separated by barriers, without waiting for
A csomagot a célba érkezés után kollégáink someone to collect it. You can get your baggage
fogják kiadni, a rajtszámnak megfelelően. from our staff after finishing the race by showing
your race number.
Nyitvatartás:
Csomagleadás: 13:00-15:15 óra között Opening hours:
Csomagfelvétel: 16:15-17:30 óra között Package drop-off: between 13:00-15:15
• Mobil WC-k: a versenyközpont és a rajt Package pick-up: between 16:15-17:30
közelében. • Portable toilets: near the race center and the
start area.
• Szintidő: 1 óra 15 perc nettó idő (bruttó 1
óra 22 perc, az utolsó elrajtoló rajtidejéhez • Time limit: 1 hour 15 minutes net time.
igazodva). A mezőnyt 7:30 perc/km-es A sweep bus follows the runners at a steady
egyenletes tempóban záróbusz követi. Akit 7 min 30 sec/km pace. If the last runner of the
a záróbusz beér, fel kell szállnia, rajtszámát field is running faster than that, then the sweep
áthúzzák, a célterületre nem léphet be. bus is following him/her. If you are passed by the
• Adidas iramfutók: a 10 kilométeres távon sweep bus, you have to get on the bus, your race
külön iramfutópárosok segítik a sikeres célba number will be crossed and you are not allowed
érést. to enter the finish area.
• Adidas pace runners: there will be pace runner
Tervezett célidejeik: pairs to guide you along the way to the finish line
• 50 perc (tervezett tempó: 5 perc/km, of the 10K.

egyenletesen) - Farkas Gyula, Nagy Anikó Goal finish times:
• 60 perc (tervezett tempó: 6 perc/km, • 50 minutes (goal pace: 5 min/km, running

egyenletesen) - Nagy Csilla, Rajkai Róbert steady pace) - Gyula Farkas, Anikó Nagy
• 70 perc (tervezett tempó: 7 perc/km, • 60 minutes (goal pace: 6 perc/km, running

egyenletesen) - Jakab Ági, Ruska György steady pace)- Csilla Nagy, Róbert Rajkai
Az iramfutók tempótáblázatát megtalálod • 70 minutes (goal pace: 7 perc/km, running
a www.futanet.hu oldalon az eseményinformáció
iramfutók menüpontjában. steady pace) - Ági Jakab, György Ruska
You can find the pace of the pace runners at the 10 km
race info on our website: marathon.runinbudapest.com

WWW.FUTANET.HU


OPERA

SZÉCHENYI BAJCSY-
ISTVÁN TÉR ZSILINSZKY
ÚT

DÉLI PÁLYAUDVAR 56 VÖRÖSMARTY DEÁK BLAHA LUJZA
4 TÉR FERENC TÉR
LANDLIEBE 10 km TÉR
LANDLIEBE 10 km RÁKÓCZI
2018. 10. 06. 2 ASTORIA TÉR

RAJT / START: 15:45 FERENCIEK
TÁV / DISTANCE: 10 km TERE

1 7ERZSHÉÍBDET- KÁLVIN
TÉR
3

SZABAHDÍSDÁG- FŐVÁM 3 FERENC
TÉR KÖRÚT
2
8

GELLÉRT
TÉR

VILLAMOS
TRAM

1 1-ES METRÓ 9 46 BORÁROS
METRO LINE 1 TÉR
46 PETŐFI-HÍD
2 2-ES METRÓ MÓRICZ
METRO LINE 2 ZSIGMOND
KÖRTÉR
3 3-ES METRÓ
METRO LINE 3

4 4-ES METRÓ
METRO LINE 4

1 KM Zenei pontok / Musical Points
KM

ÚTVONAL 1
COURSE Z-Drums
rajt rajt/cél Dj
1 FRISSÍTŐPONT ÚJBUDA- RAJT/START
REFRESHMENT STATION 1 km KÖZPONT CÉL/FINISH

1,8 km DJ Dominique

4 km Hangászok

SZABADSÁG-SZOBOR 5,8 km Karánsebesi Band 1 RÁKÓCZI-HÍD
STATUE OF LIBERTY 7 km DJ Amti
LÁNCHÍD 8,9 km DJ Dominique
CHAIN BRIDGE

FACEBOOK.COM/BUDAPESTMARATON


VERSENYKÖZPONT BARILLA TÉSZTAPARTI IIRIRRIININNYYYIIIJJJÓÓÓZZZSSSEEEFFFUUUTTTCCCAAA
VERSENRYAKCÖEZCPEONNTTER BBAARRIILLLLAATPÉASSZTTAAPARTYI
BARILLA PASTA PARTY
RACE CENTER
MOBIL WC
VERMSEONBYITLKOÖWILZCEPTONT BBEEAARRIILLLLAAHHTPHEÉAEERSFSRFSSRVUPZVUPTVIUTATUISTISAÓSRÓRPPIBIBAAOORRLTLTTYTI
RTAOCIELECTENTER FÉRFI ÖLTÖZŐ
FCÉHRAFINÖGLINTÖGZRŐOOM FOR MEN
RUHATÁR CHANGING ROOM FOR MEN
CLORAUKHRMAOTOOÁBMRIL WC FÉRFI ÖLTÖZŐ
CLOAKROOMTOILET CHANGING ROOM FOR MEN

RUHATÁR A C E SPURI PP 44 666PPPEEETTTŐŐŐFFFII-I-H-HHÍÍDÍDD
CLOAKROOM A C D FUTÓBOLT SZÍNPAD 4

NŐI ÖLTÖZŐ BBSSII B P SZSÍNTAPGAED
MENTŐCCHHAANNGGIINNGGRROOOOMMFFOORNRWŐWAIOOÖMMLETENÖNZCŐ B STAGE
SZÍNPAD
FMIRESNTTAŐID ROOM NŐI ÖLTÖZŐ D BSI B STAGE ELTE MMMOOOBBBMITMITLMILOLOAWAWAIWGILGLCGECYECYTYATAARRRTTTUUUDDDÓÓÓSSSOOO
FIRST ACIDHAEDENLLÉTGTLEEIING FOR WOMEN D ÉSZELATKEI
ÉSTZÖAMKIB TOILET
MENTŐ DTÖÉLMI B ADIDAS TÖMB
FIRST AID TÖMB ADIDAS
ELTE ELTE
BEFUTÓCSOMAG DÉLI ÉSZAKI
BEFUINTIÓSHCESROBMAAGG TÖMB
TÖMB
FINISHER BAG
ADIDAS KIÁLLÍTÓK
EKXIÁHLIBLIÍTIÓOKRS
BEFUTÓCSOMAG EXHIBITIORS
FINISHER BAG K KKÖKRÖÚRTÚJKATJKAÖRÚTJA CÉL
KIÁLLÍTÓK FCINÉILSH
EXMHIEBNITTIŐORS FINISH
FMIRESNTTAŐID
KIÁLLÍTÓK SPAR FIRST AID VIP 55 CÉL
EKXIÁHLILBÍITÓOKRS SPAR MENTŐ VIP FINISH
EXHIBITORS SPAR FIRST AID
3 44KIÁLLÍTÓK RAJVTIP 5PPPEEETTTŐŐŐFFFII-I--HHHÍÍDÍDD
11 22 33 411 BEFUTÓÉREM SRTAAJRTT
FBINEIFSUHTEÓRÉMREMDAL START
FINISHER MEDAL RAJT
PÁ Z MÁ N Y PPÉÉTTEERRESSXHÉÉITBTIÁTÁONNRSYY START RRAAKKPPAARRTT ((BBUUDDAAII AALLSSÓÓ RRAAKKPPAARRTT))
PÁ Z MÁ N Y RAK PART (B UDAI ALSÓ R A K PA R T )

1 21 BEFUTÓÉREM SSLLAAWW IIKK
RRÁÁKKÓÓCCZZFIIIN--HIHSHÍÍDEDR MECDÉALLKAPU /PFÁINZISHMLÁINNE Y P É T E R S É TÁ N Y HHEENNRRYYKK SLAW IK
CÉLKAPU HENRYK
/ FINISH LINE
RRIISSKKAA MMIINNIIMMAARRAATTOONN 55 KKMM ÉÉSS LLAANNDDLLIIEEBBEE 1100 KKMM RRAAJJTTZZÓÓNNÁÁKKR Á KÓCZI-HÍD CÉLKAPU / FINISH LINE
DDUUNNAA RRRRI1IIISSSSKKKKAAAAMMMMIIINNNINIIIMMMIMAAARARRAARATTATHHH2TOOOONNNN5555KKKMKMMMAAANNÉNDDSDLLLLAAAANNNN3DDDDLLLLIIIEEIEEBBBEBEE1E110001KK0KMMMKSMSSTTTAARA4RRRATTTJIIINTNNZGGGÓZZZNOOOÁNNNKEEESSS 514:30
DUNA 1 2 3 4 514:30

15:45
RAJT 44pe::3r3c0/0km a la tt 44p e::3r3c0/0k-m-55k::ö00z ö00t t 55p e::0r0c /00k m--55k::ö33z 0ö0t t 55p e::3r3c0/0k-m-66k::ö00z ö00t t 66pe::0r0c/00km felett
SRTAAJRTT
STARCTÉL pweitrhci/nkmina la/ kt tm pbeertwc /ekemn mköinz ö/tkt m pbeertwc /ekemn mköinz ö/tkt m pbeertwc /ekemn mköinz ö/tkt m pmeorrce/tkhmanfmelient/tkm
SRTAAFFJIRCINTNTÉIISLSHH
4w:it3hi0n min /k m 4be:t3w0ee-n5m:i0n 0/km 5be: t0w0een-5m:in3 0/km 5be: t3w0ee-n6m:i0n 0/km 6m:o0re0than min/km
RRIISSKKAAMMIINFNICINIMMÉISLAAHRRAATTOONN55KKMM 26260wp0OO1e1itCr8Ch8ciT.Tn./OOkOOmmBKBKinETaETlÓR/ÓaRktBm2Bt2E0E0R1R18866,,..SSSSAAZZTTOOUUMMRRBDBDAAAApbTYTeeYtrwce/kemn mkiönz ött
LANDLIEBE 10KM /km perc/km között perc/km között pe rc /k m felett
between min /km between min /km more than min/km

1145:3:405 RLISAKNADMLIIENBIEM1A0RKAMTON 5KM AAB26———0O1RRFC8uéuT.hrhOOaatöBtKáálErTtrö/ÓR/zCCőB2lloEo0/aaRC1kkh8r6roao,.onoSSmgmAZinTOgUMRRoBDoAAmTYfor Men
15:45 LANDLIEBE 10KM
CABCDBEDEC——————————RFVNVFBNBVéeuéeaeőarrőhrrrsrrisiiasielöelöleötlnöalanálnltytltTryötTyöököké/zkézözözősCöősőzőzzzzlp/t/op/tp/aaCoCaoCpoCpnhkhnhnahartaatarotran/tnn/to/nigiRggR/mRg/iaiainBaninBcncgcageagegerrRiCRRiClRCloleoloaeoaeonoonoPnmPtmmtametaeesrsfrffrtotfooaoarrrrPWPWMMaaoroeretmtmnyyneenn
D — Női öltöző / Changing Room for Women

E — Barilla Tésztaparti / Barilla Pasta Party


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Fuss félmaratont! - 2018. ősz
Next Book
catalogXmas2019ve