The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Alapvető információk, helyszínrajz, versenyszabályok, útvonaltérképek, szurkolói információk.
Basic information, site plan, race rules, course maps, information for supporters.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by futanet, 2018-04-03 09:32:25

Telekom Vivicittá 2018 Budapest - Programfüzet/Guide

Alapvető információk, helyszínrajz, versenyszabályok, útvonaltérképek, szurkolói információk.
Basic information, site plan, race rules, course maps, information for supporters.

Keywords: vivicitta,telekom vivicitta

ÁPRILIS 15.

PROGRAMFÜZET
GUIDE

Kövesd futódat
online!

Follow your
runner online!

/vivicittafutas, www.futanet.hu /runinbudapest, www.runinbudapest.com


2018

BUDAPEST: GYŐR: MISKOLC: PÉCS: SZEGED:
április 14-15. április 22. május 6. május 12. május 13.


TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS

oldal/page

Köszöntők 4-9. Greetings
Alapvető információk 10-11. Basic information
12-13.
Helyszínrajz 14 -16. Site plan
Rajtzónák, rajthullámok 18. Start zones, start waves

Szintidők 19. Time limits
Time measurement,
Időmérés, rajtszámviselési szabályok 20. rules of wearing the start number
21.
Iramfutók 23. Pace runners
Váltás, váltóhelyek 24-25. Relay, exchange stations
26.
Frissítés 29. Refreshment
Félmaraton útvonaltérkép 30. Half Marathon route map
33.
10 km útvonaltérkép 34. 10 km course map
Kövesd futódat online! 38-39. Follow your runner online!
Érembetét -rendelés Medals, medal insert orders

Versenyszabályok Race rules
Jótékonyság Charity

Szurkolói információk Information for fans

Deutch: 40-41. Francais: 42-43. Italiano: 44-45.

Kövesd az mezőnyben levő családtagodat, Follow your runner family member or friend
barátodat webalkalmazásunkon keresztül! in our web application!
For more details see page 29,
A részletekért lapozz a 29. oldalra, vagy or scan this QR code!
szkenneld az itt látható QR kódot!
3
facebook.com/vivicittafutas


Kedves Olvasó! Dear Reader,

Futni az idei évben is öröm és élvezet. Alig hihető, What a pleasure and fun it is to run this year as well.
hogy még vannak, akiknek nem hiányzik az a It is hard to believe that still there are a few people
jóleső érzés, amelyet ez a testi erőpróba ad a who don’t miss that comforting feeling you get after
folyton megújuló és teljesítményt éhező izmoknak. some physical activity, that the constantly renewing
Nem is beszélve a lelki, szellemi felfrissülésről, amit muscles crave so much. Not to mention how
a futás jelent! Ez az a sport, amelyet sosem késő running can lighten your day and lift your spirit too!
elkezdeni! A kényelmes ruhán és This is exactly that kind of sport that is never too
a jó cipőn kívül nem kell hozzá
más, csak elszántság, akarat és late to start! Other than a good pair of
az élet szeretete. shoes and comfortable clothes, you
Idén már 33. alkalommal állha- won’t need any special equipment,
tunk rajthoz a Telekom Vivicittá just determination, willpower and the
Városvédő Futásán. Budapest love of life.
most a sportoló városlakóké. This year is the 33rd time for us to
Bízunk benne, hogy a csendes stand at the start line at the Telekom
többségnek ez nincs ellenére. Vivicittá City Protection Run. Buda-
Az autók nélküli jobb levegőből pest is now the place for the citizens
nekik is jut. A Vivicittá évről who are in fond of sports. Hopefully
évre bizonyítja, hogy a futás the silent majority can handle this.
öröme mindenkié lehet. After all, without the huge traffic they
Nem túlzás azt állítani, hogy might have some fresh air too. The
nemzetgazdasági, versenyképességi szem- Vivicittá has proven year after year
pontból az egyik legfontosabb befektetés és that everyone can find joy in running.
célkitűzés, ha népszerűsítjük és megszerettetjük It is no exaggeration to say that, when
a szabadidős és tömegsportot a magyar emberek- it comes to national economy and competitiveness,
kel. A mindennapos testnevelés, a rendszeresen it is one of the most important investments and
mozgó generációk, az egészségmegőrzés és a goals for us to promote leisure sport activities and
prevenció mellett a testi-lelki jól-létet is szolgálják. to endear mass sports to Hungarian people. The
Ezért is futunk ma együtt. everyday physical education lessons and moving
on a regular basis not only help generations in
Balog Zoltán health preservation and prevention, but can also
az emberi erőforrások minisztere have a positive impact on our mental health.
Therefore, this is one of the reasons why we run
together today.

Zoltán Balog
Minister of Human Capacities

4


Tisztelt sportbarátok! Kedves futók! Most Esteemed Friends of Sport, Dear Runners,
A sportnak nemzetformáló ereje van, történelmi Sport has the power to shape a nation, and
példák igazolják, hogy a sport miként tudja historical examples show how it can forge groups
közösséggé kovácsolni a legkülönfélébb embe- of widest variety of people into communities. As
rekből álló csoportokat. A 33. Telekom Vivicittá the patron of the 33rd Telekom Vivicittá Spring
Városvédő Futás védnökeként e gondolat Half Marathon, I welcome everybody in this spirit
jegyében köszöntök mindenkit, versenyzőket, - competitors and supporters, the community
szurkolókat, a futók és futást szeretők közössé- of runners and lovers of running -, all those who
gét, azokat, akiket ezen a hétvégén e népszerű devote time to this popular sport at this weekend,
sportnak szentelik az idejüket,
és elkötelezett hívei az aktív and are firmly committed to an
életmódnak. active lifestyle.
Budapest az elmúlt években In recent years, Budapest hosted
számos rangos nemzetközi several prestigious international
sporteseménynek adott otthont. sporting events. It is a city where
Olyan város, ahol keveredik a the modern blends with the
modern a hagyományossal, az traditional, the eclectic with the
eklektikus a szabályossal. Dina- regular. It is dynamic yet friendly,
mikus, mégis barátságos, embe- and it is on a human scale. Such
ri léptékű. Egy ilyen változatos, a varied but homely environment
de otthonos közegben nemcsak appeals not only to the residents
lakni vagy turistáskodni jó, de a or the tourists, but also to all
város szabad terein sportolni is those who find doing sports in
igazi élmény. the open spaces of the city a real
A futás épít és szépít, kívül-belül, pleasure.
és az egyik legkézzelfoghatóbb Running helps us to maintain a
példája annak, hogy aki kitartó és tud küzdeni, sound mind in a sound body. It
annak számára nem létezik lehetetlen. is one of the most tangible examples of the saying
A hosszútávfutás a sportágon belül is egy külön that where there’s a will, there’s a way. Long-
kategória, amely nemcsak a testet, hanem a distance running is a separate category within this
lelket is megedzi, hiszen futás közben teret nyit form of sport, which exercises not only the body but
a belső világunkban való elmélyülésnek is. also the soul, as it gives us opportunities to go into
A célszalag, amit átszakítunk, valójában nem our inner world while running. The finish line tape
az, ami a pálya végén vár bennünket, hanem az, which we break is actually not the one awaiting us
amit álmainkban felállítunk. at the end of the course, but the one we have set up
Kívánok mindenkinek örömteli és sikeres in our dreams.
versenyzést! I wish everybody a joyful and successful
competition!
Dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter, védnök Dr. István Simicskó
Minister of Defence of Hungary, patron

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

facebook.com/vivicittafutas

5


Kedves Futótársak! Dear fellow runners!
A futás nem egyszerűen sport, mozgás, Running isn’t simply just a sport, but a passion, a
hanem szenvedély, életforma, amely összeköt lifestyle that connects us together. I’m sure you have
bennünket.
Bizonyára Önök is futottak már eső- already run in rain, snow or in boiling hot
ben, hóban, kánikulában, padon, weather; on a treadmill, running rack or
pályán, és aszfalton, hajnalban és on concrete, early in the morning or late
késő este. És bizonyára sokszor at night. And I bet you ran alone many
futottak egyedül, hiszen a futás times in the past, as running is a solitary
magányos tevékenység. Erre cáfol activity. The Vivicittá along with every
rá évről-évre minden Vivicittá, single running event prove this is not true
minden utcai futóesemény. Aki year after year. Those who participate in
először indul, élvezze az együtt- the race for the first time may experience
futás örömét, az utánozhatatlan the amazing feeling of running together,
hangulatot, a járókelők, szurkolók the inimitable atmosphere, being
biztatását, a sporttársak támogató cheered by friends and family on the way,
szavait, ha meg akarnának állni. Aki pedig már hearing the encouraging words of run-
sokadszorra indul, csodálja meg újra meg újra ning mates; all of these won’t let you give it up. And
Budapestet, és érjen célba felszabadultan. Én the frequently returning athletes might admire again
2001 óta veszek részt utcai futóversenyeken. the beauties of Budapest and will cross the finish
Ma már a gyerekeim is velem tartanak. Mert line feeling reborn. I’ve been participating in running
tudják, érdemes. races since 2001. Nowadays I do it together with my
Jó futást kívánok! kids. Because they know well that it is so worth it.
I wish all of you a pleasant run!
Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Katalin Novák
State Secretary for Family and Youth Affairs

Megújult a Margitsziget! The Margaret Island renewed!
Régi új helyére költözött a tavaszi futóünnep me- The spring running festival moved back to its
zőnye. Visszajöttünk Budapest zöld szívébe, ahol original place. We came back to the green heart
előtte már több tíz éve otthona volt a versenynek. of Budapest, which hosted the event for decades
Ez nagy öröm, de egyben hatalmas
feladat is, mert a megújult gyönyörű before. It is a great pleasure, but at the
sziget átépített, felújított részleteit újra same time we have a formidable task
kell tanulnunk, alkalmassá kell tennünk ahead of us, as we need to study every
a résztvevők kiszolgálására. Megpró- little part of the beautifully renewed
báljuk a legjobbat kihozni úgy, hogy island to make it suitable for the
a rajtok és a cél zökkenőmentesen runners. We try to do our best to offer
biztosítsa a legjobb teljesítményhez the best experience possible for the
vezető utat. A távok a „klasszikus” participants during the start and finish.
gyönyörű látványt és élményt nyújtó vi- The various distances can be
lágörökségi helyszíneken, vagy azokat accomplished passing by the
látva teljesíthetők. A hazai futókon kívül beautiful, ‘classic’ World Heritage
a több ezer, közel 100 országból érkező Sites. This event provides an excellent
futóturistáknak is lehetőséget biztosít az élő és élhe- opportunity not just for Hungarian
tő városban az épített örökségünk megmutatására! runners, but for the foreign participants as well –
who arrive from close to 100 countries – to see our
Igazi VIVICITTÁ élményt kívánok minden built heritage in this live and livable city!
résztvevőnek!
I wish everyone a real VIVICITTÁ experience!
Máth István István Máth
versenyigazgató, BSI
race director, BSI

6


Kedves Futótársak! Dear fellow runners!
Budapesten a tavaszi futószezon harminckét éve In Budapest the spring running season has started
a Vivicittá Városvédő Futással kezdődik. A BSI with the Vivicittá City Protection Run for thirty-two
professzionális szervezésének köszönhetően ez years. Thanks to the professional organizational
a verseny már nem csak Magyarország, hanem skills of BSI this event has become one of the
az egész régió egyik legjelentősebb futóesemé- most significant running festivals not only in
nyévé nőtte ki magát. Tavaly 28 ezren futottunk, Hungary, but in the entire region. Last year we had
idén elérjük-e a 30 ezer főt. Rajtam nem múlik, 28,000 runners: will we reach the 30 thousand this
a feleségemmel és a fiaimmal indulunk, és meg- year. It’s not up to me, that is for sure, as I am going to
próbálunk kicsit faragni a tavalyi
időnkből. stand at the start line along with my
Budapest jövőre a sport wife and sons and try to set a new
fővárosa lesz Európában, ezért personal best as well. 
fontos célkitűzés, hogy növeked- Budapest will be the capital of
jen a külföldről érkezők száma, sports in Europe next year, and
akiknek futóperspektívából is this is why it is such an important
meg tudjuk mutatni Budapes- goal for us to have more and more
tet, a világ egyik legszebb people arriving from abroad to visit
fővárosát. Budapest, one of the most beautiful
Az elmúlt évben a Vivicittá capitals, also for running purposes.
futással indítottuk el a Tokiói Last year we started Ötpróba
olimpiáig tartó Ötpróbát, és ma (Special Pentathlon: walking
már több mint 11 ezren gyűjtik trip, cycling, running, rowing,
a pontokat. Sok baseball sap- swimming) – that finishes in
kát, pólót, hátizsákot elnyertek Tokyo – with the Vivicittá run,
már az aktív résztvevők, de and nowadays more than 11,000
öten már egy év alatt összegyűjtötték az olimpiai competitors score cumulative
melegítőhöz szükséges pontszámot is. Köszön- points in the races. The very active participants have
jük a BSI-nek, hogy egyből az ügy mellé állt, és already won baseball caps, T-shirts, backpacks, and
kívánom, hogy legyen számos olyan ötpróbázó five of them have already earned enough points in
résztvevőjük, akik először vesznek részt a BSI only a year to qualify for the Olympics. We want to
eseményein, és az utánozhatatlan hangulat thank BSI to support the case without hesitation, and
ragadja magával őket még sok-sok futónapra! I wish them to have many Ötpróba athletes on their
Mindenkinek élményekben gazdag, eredményes races who maybe participate in their various events
futószezont kívánok! for the first time, but soon will be captivated by the
inimitable atmosphere for a lifetime!
Tisztelettel: I wish everyone an eventful and successful running
Révész Máriusz season!
a kerékpározás- és az aktív kikapcsolódás
fejlesztésével megbízott kormánybiztos Sincerely,
Máriusz Révész
Government Commissioner

8


Tisztelt Sportbarátok! Dear Sports Friends,
Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy a I cordially welcome you on the occasion that the
nemzet fővárosa immáron 33. alkalommal házi- capital city of the nation hosts the Telekom Vivicittá
gazdája a Telekom Vivicittá Városvédő futásnak, Run for the City, the biggest running event of spring,
a tavasz legnagyobb futóeseményének. for the 33rd time.
Éljen a város! – ez a mottója az Olasz-
országból indult futóversenynek, Long live the City! – this is the slogan
amelynek az a célja, hogy az egyre of the running event started in Italy and
zsúfoltabb városok lakói kimozdul- which aims to motivate people living in
janak az otthonukból, és újból birto- increasingly crowded cities to move out
kukba vegyék a köztereket, parkokat. from their homes and take over public
Az olasz városok mellett elsőként spaces, parks again. Beside Italian cities,
Budapest lett a tagja a városvédő Budapest was the first to become a
mozgalomnak, 1986 óta a fővárosban member of the city protective movement.
a tavaszi futószezon nyitóeseménye a Since 1986, Vivicittá Run for the City has
Telekom Vivicittá Városvédő Futás. been the opening event of the spring
A résztvevők futás közben gyönyör- running season in the capital city.
ködhetnek Közép-Kelet-Európa While running participants can admire
legmozgalmasabb, legizgalmasabb the sights of the most stirring and exciting
városának látnivalóiban. Budapest ezzel is city of Central and Eastern Europe. By this Budapest
bizonyíthatja: érdemes idelátogatni, hiszen van can also prove that it is worth visiting because
miért szeretni a várost. there is a reason to love the city. The goal of the
A Főváros vezetésének továbbra is az a célja, administration of the capital city is still the same:
hogy Budapest újabb sportesemény jó házigaz- Budapest shall become a good host for another new
dája legyen - egy város, amely egyesít. sporting event. A city that unites.

Tarlós István István Tarlós
Budapest főpolgármestere Mayor of Budapest

A BSI 2018. évi újdonsága: Spuri Hosszútávfutó Kupa
Az amatőr futóversenyeken mindenki győztes, aki célba ér, de mi amatőr futók
is szeretünk versenyezni és nem csak magunkkal, hanem másokkal is. A saját
határaink feszegetése mellett azt is szeretjük tudni, hogy állunk edzettségben
a hasonló korú sporttársak között. Ehhez nyújtunk segítséget az idén útjára
induló Spuri Hosszútávfutó Kupával, amely a BSI hosszú távú futóesemények
résztvevőinek kínál egész éves összehasonlítási lehetőséget.
Nem mi találtuk fel a spanyolviaszt, egy külföldi maraton szervező csapat kreálta
meg a képletet, amellyel összehasonlítható bárki teljesítménye a különböző
futóversenyeken és távokon. A képlet bonyolult, nem is írjuk le, de évek óta
kipróbált és jól működik. Minden versenyen minden célba érkező 1 és 1000
közé eső pontot kap az időeredményétől függően. A képlet más és más pontot
ad azonos befutóidőért a különböző távokon.
A BSI idei összes aszfaltos 10 km és a feletti (12, 14, 21, 30 és 42 km) versenyeiből kell legalább 3-at
teljesíteni a ranglistához kerüléshez. A 3 legjobb eredmény összesített pontszáma alapján összeáll egy
abszolút és korcsoportonkénti eredménylista, amely az év során, a sorozatban résztvevő események után
rendszeresen frissül. Aki több eseményen is indul, annak a 3 legmagasabb pontszámát adjuk össze és ezzel
kerül fel a listára, amelynek állását májustól lehet böngészni a www.futanet.hu oldalon, ahol minden további
részletet elmagyarázunk.
Összefoglalva: fuss legalább 3, minimum 10 kilométeres versenyünkön, majd keresd meg magad a listán,
töltsd le az online okleveled, és légy büszke magadra!

Kocsis Árpád
versenyigazgató,BSI

facebook.com/vivicittafutas

9


TÁVOK ÉS RAJTIDŐPONTOK:
Április 14-én, szombaton:

10:30 Telekom Vivicittá 3×2 km váltó
11:30 Telekom Minicittá iskolai nevezők 1. futama - 2400 m
12:00 Telekom Minicittá iskolai nevezők 2. futama - 2400 m
12:15 Telekom Vivicittá Gyaloglás - 2400 m
12:45 Telekom Minicittá egyéni nevezők futama - 2400 m
13:30 SUHANJ! Fogyatékkal Élők Futama - 940 méter
14:00 Telekom Vivicittá Családi Futás - 940 méter
15:00 Telekom Midicittá - 7 km

Április 15-én, vasárnap:
9:00 Telekom Vivicittá Félmaraton (21 km)
9:00 Telekom Vivicittá Félmaraton Párban és Trió
13:00 Telekom Vivicittá 10 km

Figyelem! A vasárnapi rajt helyszíne
a versenyközponttól kb. 1,5 km-re van!

DISTANCES AND START TIMES:

On 14 April, Saturday:

10:30 Telekom Vivicitta relay for 3 (3×2 km)
11:30 Telekom Minicitta 2.4 km School Run 1st Start
12:00 Telekom Minicitta 2.4 km School Run 2nd Start
12:15 Telekom Vivicitta Walking (2,4 km)
12:45 Telekom Minicitta 2.5 km Individual Start (2,4 km)
13:30 SUHANJ! Disability Run (940 m)
14:00 Telekom Vivicitta Family Run (940 m)
15.00 Telekom Midicitta 7 km

On 15 April, Sunday:
9:00 Telekom Vivicittá Spring Half Marathon (21 km)
9:00 Telekom Vivicitta Spring Half Marathon Relay for 2 and 3
13:00 Telekom Vivicittá 10 km

Attention! The start of Sunday’s race is
approx. 1,5 km from the race center! (Water Tower)


Rajt: Margitsziget, Központi út, a Hajós Alfréd Start: Margitsziget, Központi út, near the service
Nemzeti Sportuszoda bekötőútja közelében. road of Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
Figyelem! A vasárnapi rajt helyszíne a versenyköz- (Swimming Stadium)
ponttól kb. 1,5 km-re van! Attention: The start of Sunday’s race
Cél: Margitsziget, Központi út, a Margitszigeti is approx. 1,5 km from the race center!
Víztorony közelében Finish: Margitsziget, Központi út, near the
Versenyközpont: a Margitszigeti Víztorony föld- Margitszigeti Víztorony (Water Tower)
szintjén lesz Race center: on the ground floor of Margitszigeti
Öltözők: Víztorony (Water Tower)
• hölgyek részére: Changing rooms:
• for women:
• a Margitszigeti Víztorony emeleti
kerengőjén lesz kialakítva • upstairs, on the cloister of Margitszigeti
Víztorony (Water Tower)
• urak részére:
• a versenyközpont közelében felállított • for men:
sátorban lesz kialakítva • in a tent situated near the race center

Ruhatár Cloakroom
• A ruhatár sátrakat a versenyközpont és a Pala- • The cloakroom tents will be set up on the grove

tinus Strand közötti ligetes részen állítjuk fel, between the race center and the Palatinus
táblákkal jelezzük a könnyebb tájékozódást. Strand. Additional signs will help you with the
• A sátrakban 100-asával felosztott rajtszám orientation.
tartományok szerint lehet a csomagokat leadni, • You can drop off your baggage in different tents
amit táblákkal is jelezni fogunk. based on your start number (in ranges of 100).
• A rajtszámok alján helyezzük el a ruhatári Signs will also help you to find your tent.
szalagot. • A cloakroom tag will be attached to the bottom
• Ezt a szalagot a futónak kell a rajtszámról of the start number.
előzetesen leválasztania, és a rajtcsomagban • Runners have to tear this tag off and attach
átadott biztosító tű segítségével kell a cso- it carefully to their bags (with the help of the
magon rögzíteni úgy, hogy az le ne eshessen safety pins, which you can find in your start
róla. A szalagot a perforálás mentén package). We recommend that you fold the tag
a könnyebb leválaszthatóság
érdekében ajánlatos többször a few times along the perforation to make
meghajtani. it easily removable.
• A csomagot csak a rajtszámnak
megfelelő sátornál lehet leadni, • You can only drop off your
de nem kell megvárni, hogy az bag in the tent assigned to your start
ott dolgozó rendező átvegye, number. You can put it on your own to
önállóan be lehet tenni a sátor - the front area of the tent separated by
kordonok által határolt - előterébe.
• A csomagot a célba érkezés után kollégáink barriers, without waiting for someone
fogják kiadni, a rajtszámnak megfelelően. to collect it.
NYITVA TARTÁS:
• Csomagleadás: 7:00-8:30 között • You can get your baggage
(félmaratonon indulóknak) from our staff after finishing the race
10:00-12:30 között (10 km-en indulóknak) by showing your race number.
• Csomagkiadás: 10:15-13:00 között OPENING HOURS:
(félmaratonon indulóknak) • Package drop off: between 7:00-8:30 (for half
13:35-15:00 között (10 km-en indulóknak) marathon runners) between 10:00-12:30
Figyelem! A ruhatárban értékmegőrzést nem (for 10 km runners)
vállalunk! • Package pick up: between 10:15-13:00 (for
WC half marathon runners) between 13:35-15:00
• A Margitszigeti Víztorony alagsorában található (for 10 km runners)
WC-ket lehet használni. Attention! We don’t take liability for valuables left
• Mobil WC-ket a versenyközpont, valamint a rajt/ in the cloakrooms!
cél közelében találsz, az urak részére mobil Restrooms
pissoire-ok is rendelkezésre állnak majd. You may use the restrooms in the basement of
• az útvonalon, a frissítőállomásokon és a váltó- Margitszigeti Víztorony (Water Tower). Portable
helyen is lesz mobil WC, az urak részére mobil oilets will be positioned near the race center, the
pissoire-ok is rendelkezésre állnak majd. start area, and at the finish area, and portable
facebook.com/vivicittafutas urinals will also be available for men. You can find
portable toilets at the refreshment stations and at
the relay exchange stations, and portable urinals will
also be available for men.

11


HELYSZÍNRAJZ - VASÁRNAP SITE PLAN - SUNDAY

RAJTOK STARTS ÁPRILIS 15. VASÁRNAP

Margitsziget, Központi út, a Hajós Alfréd
Nemzeti Sportuszoda bekötőútja közelében
Margaret Island, Központi út (Main Road),
close to Hajós Alfréd National Swimming Stadium

1500 m

PPAALLAATTIINNUUSS SOTPREANN-ADIR- GBYAÓTGHYS- ÉS HULLÁMFÜRDŐ NAPKÖZIS TÁBOR ÁRPÁD HÍD
DAYTIME CAMP ÁRPÁD BRIDGE
DANUBIUS HEALTH
TENISZSTADION SPA RESORT
TENNIS STADIUM MARGITSZIGET

MARGIT HÍD RAJT, 1500m MARGITSZIGET – KÖZPONTI ÚT CÉL ÁRPÁD HÍD
MARGARET BRIDGE START, 1500m VIP ÖLTÖZŐ + RUHATÁR MARGARET ISLAND – MAIN ROAD FINISH ÁRPÁD BRIDGE
VIP
VIP CHANGING ROOM MENTŐ / FIRST AID
+ CLOAKROOM

MOBIL WC RUHATÁR / CLOAKROOM SZÍNPAD BEFUTÓCSOMAG P
STAGE FINISHER BAG

RUHATÁR / CLOAKROOM MARGITSZIGETI BSI FÉRFI ÖLTÖZŐ KIÁLLÍTÓK / EXHIBITORS
SZABADTÉRI CHANGING ROOM KIÁLLÍTÓK / EXHIBITORS
SZÍNPAD P
FOR MEN MOBIL WC
MARGARET ISLAND DANUBIUS GRAND
OPEN-AIR STAGE FELFÚJHATÓ HOTEL MARGITSZIGET
JÁTÉKOK
VERSENYKÖZPONT
RACE CENTER INFLATABLE
TOYS

WC / NŐI ÖLTÖZŐ
WC / CHANGING ROOM FOR WOMEN
ZUHANY (FÉLMARATON)
SHOWER (HALF MARATHON)


RAJTZÓNÁK - VASÁRNAP STARTING ZONES - SUNDAY

ÁPRILIS 15. VASÁRNAP RAJTZÓNÁK STARTING ZONES

RAJTOK STARTS TELEKOM VIVICITTÁ 10KM // TELEKOM VIVICITTA 10KM
1-es zóna: 4:30 perc/km-en belül // zone 1: within 4:30 min/km
09:00 Telekom Vivicittá Félmaraton 2-es zóna: 4:30–5:00 perc/km között // zone 2: between 4:30–5:00 min/km
Telekom Vivicitta Spring Half Marathon 3-as zóna: 5:00–5:30 perc/km között // zone 3: between 5:00–5:30 min/km
4-es zóna: 5:30;6:00 perc/km között // zone 4: between 5:30–6:00 min/km
13:00 Telekom Vivicittá 10km 5-ös zóna: 6:00 perc/km fölött // zone 5: more than 6:00 min/km
Telekom Vivicitta 10 km
TELEKOM VIVICITTÁ FÉLMARATON // TELEKOM VIVICITTA SPRING HALF MARATHON
1-es zóna: 4:30 perc/km-en belül // zone 1: within 4:30 min/km
2-es zóna: 4:30–5:00 perc/km között // zone 2: between 4:30–5:00 min/km
3-as zóna: 5:00–5:30 perc/km között // zone 3: between 5:00–5:30 min/km
4-es zóna: 5:30–6:00 perc/km között // zone 4: between 5:30–6:00 min/km
5-ös zóna: 6:00–6:30 perc/km között // zone 5: between 6:30–6:30 min/km
6-os zóna: 6:30 perc/km fölött // zone 6: more than 6:30 min/km

JÁTSZÓTÉR NEMZHEATJIÓSSPAOLRFTRUÉSDZODA
PLAYGROUND HASJÓWSIMAMLFINRGÉDSNTAADTIIOUMNAL

KŐ BÜFÉ
STONE BUFFET

234
ÁRPÁD HÍD RAJT 1 KERTMOZI ÚTJA56
ÁRPÁD BRIDGE START MOBIL WC
MARGITSZIGET – KÖZPONTI ÚT
MARGARET ISLAND – MAIN ROAD

MARGIT HÍD
MARGARET BRIDGE

MENTŐ
FIRST AID


RAJTZÓNÁK START ZONES
Kérjük, a rajt előtt mindenki a tervezett tempójá- We kindly ask you to stand in the appropriate start
nak (perc/km) megfelelő zónába álljon be, zone according to your planned pace (min/km),
hogy ne zavarja a többi futót. A párosok és triók so that you don’t distract other runners. Relay
1-es indexű rajtszámaira is helyezünk el rajtzó- teams have their start zone tickets placed next
na- matricát, a kezdő csapattag tempójának to the index number of the first runner, based on
(perc/km) megfelelően. their planned pace (min/km).
1-es zóna: Zone 1:
• 4:30 perc/km-en belül • within 4:30 min/km
à 1:35:00-n belüli félmaraton à half marathon in 1:35:00
2-es zóna: Zone 2:
• 4:30-5:00 perc/km között • between 4:30-5:00 min/km
à 1:35:00-1:45:00 közötti félmaraton. à half marathon between
3-as zóna: 1:35:00-1:45:00
• 5:00-5:30 perc/km között Zone 3:
à 1:45:00-1:56:00 közötti • between 5:00-5:30 min/km
félmaraton à half marathon between
4-es zóna: 1:45:00-1:56:00
• 5:30-6:00 perc/km között Zone 4:
à 1:1:56:00-2:06:00 közötti • between 5:30-6:00 min/km
félmaraton à half marathon between
5-ös zóna: 1:56:00-2:06:00
• 6:00-6:30 perc/km között Zone 5:
à 2:06:00-2:17:00 közötti félmaraton • between 6:00-6:30 min/km
6-os zóna: à half marathon between
• 6:30 perc/km fölött 2:06:00-2:17:00
à 2:17:00 fölötti félmaraton Zone 6:
• over 6:30 min/km
Ezen az eseményünkön mindenki csak az előre à half marathon over 2:17:00
megadott, tervezett tempójának megfelelő At this event every runner can only stand in
rajtzónába állhat be.
Ezzel is szeretnénk csökkenteni a rajt utáni első the appropriate start zone according to their
kilométerek tumultusát, a felesleges előzgetése- planned pace. By doing this we would like
ket. Ha csak az egy tempójú futók indulnak egy to avoid the big crowd and the unnecessary
zónából, sokkal nyugodtabb, kiszámíthatóbb overtakings on the first kilometers. If only those
lesz már a futás eleje is. athletes start from the same zone who run at the
same pace, the race will be calmer and it will be
Tudnivalók: easier to calculate the time of the run.
• A tervezett tempónak megfelelő rajtzónába Things to know:
• Different stickers on the start number help
való beállást a rajtszámon elhelyezett etikett
segíti, melyet a zónába történő beálláskor you to find your own start zone. The stickers
ellenőrzünk. Az etikett száma megegyezik a are checked when entering the start zone.
zóna számával. The number of the stickers match thenumber
of the zones.

14


• Mindenki csak abba a rajtzónába állhat be, • Every runner can only stand in the start zone
amilyen számú matrica a rajtszámán van. indicated by the number of the sticker on
their start number.
• Aki nem adott meg tervezett tempót, az a rajt
előtt a versenyközpontban kérhet matricát. • Runners who haven’t provided us their
planned race time, can ask for a sticker at the
• Rajtzóna-matrica nélkül csak a leghátsó race center before the start.
rajtzónába lehet beállni!
• Without a zone-sticker everyone can only
• Az időbeállót jelző zászlót mindig az adott stand in the last start zone!
időzóna végére helyezzük el, tehát mindig
a beálló kaputól a rajt felé eső területre kell • The flags indicating the time zones are
beállni. posted at the end of the corresponding zone,
thus the racers have to stand between the
• A belépés után indulj el a rajtkapu felé, hogy entrance gate and the start line.
az utánad érkezők is be tudjanak állni a
zónába! • After entering the zone, we kindly ask you to
step as close to the start gate as possible so
• A rajtzónák beálló kapuit a rajt előtt 20 perc- that others arriving after you can fit in as well!
cel nyitjuk, és 5 perccel a rajt előtt zárjuk,
utána már csak a mezőny végére lehet állni. • The start zones will be opened 20 minutes
before the race and will be closed 5 minutes
Kérjük, ha a rajtzónádban nem megfelelő before the start. After this everyone can only
matricás futóval találkozol, figyelmeztesd arra, stand at the end of the field.
hogy célidejének megfelelő tempójú rajtzónát
válassza, a tumultus és az esetleges balesetek If you see someone in your start zone who has a
elkerülése érdekében. sticker with a different number, please ask them
to go to their own zone in order to avoid the big
A távot önerőből teljesítő kerekesszékes crowd and the eventual accidents.
és handbike-os indulók 30 másodperccel a
mezőny előtt indulnak, a rajtkapuhoz legkésőbb Wheelchair and hand-bike racers competing
5 perccel a rajt előtt állhatnak be. Őket felvezető individually can start 30 seconds ahead of the
motoros kíséri, a mezőnyt elhagyniuk csak a 18. field, and can stand at the start gate not later
kilométernél, a Margit hídra kanyarodva lehet. than 5 minutes before the start. They will be ac-
companied by a biker, and can leave the field
only at the 18th km of the race, turning onto
Margaret Bridge.

facebook.com/vivicittafutas

15


RAJTHULLÁMOK WAVE START

A rajt a nagy indulói létszám miatt szakaszos Because of the large number of the participants,
rajt. Ez azt jelenti, hogy a két vasárnapi rajt me- runners start in waves. This means that the run-
zőnyét több részre fogjuk osztani, és így külön ners of the two races on Sunday will be seeded
hullámokban indítjuk a résztvevőket. into multiple starting waves.

Telekom Vivicittá Félmaraton 9:00 óra: Telekom Vivicitta Spring Half Marathon at 9:00:
• az 1. hullámban az 1-es és 2-es rajtzóna indul • 1st wave: start for zone 1 and 2
• a 2. hullámban a 3-as rajtzóna indul • 2nd wave: start for zone 3
• a 3. hullámban a 4-es rajtzóna indul • 3rd wave: start for zone 4
• a 4. hullámban az 5-ös és 6-os rajtzóna indul • 4th wave: start for zone 5 and 6

Telekom Vivicittá 10 km 13:00 óra: Telekom Vivicitta 10 km:
• az 1. hullámban az 1-es, a 2-es és 3-as • 1st wave: start for zone 1, 2 and 3
rajtzóna indul • 2nd wave: start for zone 4
• a 2. hullámban a 4-es rajtzóna indul (approx. at the 6th minute of the race)
(a verseny kb. 6. percében) • 3rd wave: start for zone 5
• a 3. hullámban az 5-ös rajtzóna indul (a (approx. at the 13th minute of the race)
verseny kb. 13. percében)
There will be organizers at the front of every
A soron következő hullámok elején rendezők wave that comes next, who will accompany
fognak állni, akik előrekísérik a mezőnyt a rajt- the runners to the start line. After arriving at
vonalhoz. A rajtvonalhoz érkezést követően kb. the start line, runners will start in about 1.5-2
1,5-2 perc múlva indítjuk őket, majd ugyanígy minutes, then the same sequence will be
járunk el a későbbi hullámokban induló részt- repeated again with the rest of the participants
vevőkkel is. A hullámok között a beálló kapukat as well. The side gates will not be reopened
már nem nyitjuk meg! between the waves!

16


SZINTIDŐK TIME LIMITS

Telekom Vivicittá Félmaraton, Félmaraton Telekom Vivicitta Spring Half Marathon, Relay
Párban és Triók: for 2, Relay for 3
2 óra 45 perc nettó idő 2 hours 45 minutes net time
Rész szintidők, a mezőny elrajtolásához igazodva: Partial time limits based on the start time of the field:

Ÿ 6 km-nél a záróbusz várható érkezése: Ÿ at 6 km the planned arrival time of the
10 óra 6 perckor sweep bus: at 10:06
Ÿ 12 km-nél a záróbusz várható érkezése: Ÿ at 12 km the planned arrival time of the
10 óra 53 perckor sweep bus: at 10:53
Ÿ 18 km-nél a záróbusz várható érkezése: Ÿ at 18 km the planned arrival time of the
11 óra 40 perckor sweep bus: at 11:40
A mezőnyt a 2:45-ös iramfutó tempójában Runners who will be reached by the sweep bus
záróbusz követi. Ha az utolsó futó fenti tempó alá will have to get on it, their start number will be
lassul, a záróbuszra fel kell szállnia, rajtszámát struck through and they will not be able to enter
áthúzzák, a célterületre nem léphet be. the finish area.

Telekom Vivicittá 10 km: Telekom Vivicitta 10 km:
7:30 perc/km, az utolsó rajtidőhöz igazítva 7:30 min/km, according to the latest start time
Részszintidők, a mezőny elrajtolásához Partial time limits based on the start time of the field
igazodva:
Ÿ at 3 km the planned arrival time of the
Ÿ 3 km-nél a záróbusz várható érkezése: sweep bus: at 13:37
13 óra 37 perckor Ÿ at 6 km the planned arrival time of the
Ÿ 6 km-nél a záróbusz várható érkezése: sweep bus: at 14:00
14 óra 00 perckor
A mezőnyt 7 perc 30 mp/km tempóban záróbusz A sweep bus will follow the route at a 7 minutes
követi. Amennyiben a mezőny utolsó tagja ennél 30 sec/km pace. If the last member of the field
gyorsabb tempóban fut, abban az esetben a will run faster than this, the sweep bus will
záróbusz őt követi. Ha az utolsó futó átlagtempója adapt to that runner’s pace. Runners who will
a fenti tempó alá lassul, a záróbuszra fel kell be reached by the sweep bus will have to get on
szállnia, rajtszámát áthúzzák, a célterületre nem it, their start number will be struck through and
léphet be. they will not be able to enter the finish area.

18


IIDdŐőmMÉéRréÉSs TTIiMmEeMmEAeSaUsuRrEeMmENenTt
AA cchhiippeessnneetttótóididőőmmééréréssszsozloglágltáalttóajtaójaazaAzGANGI-NI- The timmeemmeeaassuureremmeennt tisisdodnoenebybyAAGGNNI-TI-imTiminging
tTTaiimrmtaiinlnmgg.a.AzR–raajatjtsshzzááátmumljooáddraeevggayynbbeeranngeeaggsyzytUUvaHH–FF,cechzhiépipretetitsisis vviiaa cchhiipp.. YYoouurrssttaarrttnnuummbbeer ralasloshoidheidseasUaHUFHF
ütagrytealljmfoakzoz–oattahnátauhljeálryaesvavniseralégsaésrezt!vAaz–id, eőzméérrtés cicthhciioppr–r–essctttiilccykkieseddsottooimitistpsbobartacacknk–t!,–Tt,hitmihseiissmiwsehwayshwuyreewamreieannrgitng
aisföülgdyöenljeflohkeolyzeoztetattnidaőhmeélyreősszvőisneyleégseékre(!anAtzennák witicllobrereecftfelycitsedsobyimmpeoarstuarnint!g carpets (antennas)
aidfőömldéörné)sseföglídtsöéngeévlheel tlöyertzéentitki,dmőmelyéerkőksözrőünlbyeglüelk pTliamcedmoenatshuereflmooer,nwt whiicllhbceanefdfectetecdt tbhye chip
2(a-3ntmenétneáreks) stáevgoíltssáéggbéóvleélrtzöérktéenlikika, aramjtsezlyámban omfethaesustrainrtgncuamrpbeetrsfr(oamnteabnonuats2) -p3lamceetderosn. the
jekelölhsrezüliylgbenezáellünttláj2el-(laa3dsmózőté.ntAeyzereigdsfőetbáleévtlotyileságáthzgéabslaóadl áélesrgkzeoérkrő)eslei bab lTfleiovmoeelr,sowtfathmhiecphisnicgganwnaildll(eib.teee.cpwtehtrhefoenrcymhoeiupdcoarfottsthhseethshetiagcrhatersptet).
tröarjttésnzáikm. Abzaenreedlhmeélyneyzeekttajewlwadwó.ftu.tAazneidt.őhbuéolyldeaglzoéns Rnuemsubltesrwfirlol bmeaobnoliunte2a-t3wmwewt.erursn.inTbimudeastpaemstp.cinogm
aa cleéglbearőésrekebzbéjsetlksözvigentőáelnnáfol l(yaasmzaőtnoyseagnfferilsestütilnek. fwroilml btehepearftfeornmoeodnaotf tAhperihl i1g5h.est level of the
Rsw•i uigllnlTebahseleo(ois.fnetwal.irwnet enahureaimntnwgbyoeworufwmtc.hrruuoessntssbinteatbhrwuetdoncaruanprmedpsuebtrt.ei)nc.rgoR: mtehsefurlotms
áthaladáskor) történik. Az eredmények a thewahftoelrenroaocne oofnAthperislt9o.mach/chest area, while
Forsrtealyainygtevaismibslet.hDeotinmotefomldeathseusretamrtennutmisbdeor,ne
Rwawjwts.fzuátmanveits.ehuléoslidsazlaobnáalycoélkb:a érkezést by UagHnedtFtdicmoheinppo,etwnchuaitlctiyht.bIifsuytaoytuotaudcowhitelhldirsitsoykotruhuewinibilnlagntooyntoo.unrly
l•keönAvneviteeő:reesnelönfloyélssyoakrmíávnüaltaohrsoaarjdtnsdzfráaimsrsanüjatslknzeálámkth.oAatt,óphnáaarsok/skoekll
mréeslzlétárjeékaoznid! Sőmzaébráélyseallevnáeltsó,bhoatröassrzaeghaasjztotodtat UHF chip and you will get no finishing time at all.
rcahjtipszeákmkeolt,tlöervtáégnoikd.az alját. Ezzel ugyanis a chipet R• u1l0emsinouftehsotwimetopewnealatyrctahnebestgaivretn to the
is megrongálod, ami azt jelentheti, hogy nemcsak, nurumnnbeerrw:ho folds, cuts or wears the start
iRdőabjtüsnzteátémst kvaipshealtészs,idsezmaiubtánlyaockh:ipedet •• MnTuahmkeebsseutrarirenttanounwmoetabvreisyriobmuleruowswtabynedstuwarrointrgnnutdhmuebrrieanrcg!e.
e••lr1o0Antpvoeettrracsdeid,nmőybésügonritdáeőntédasstrekamajtpslhezaástzm.anzaakvelártsheantyóznőa,kaki a
rajtskzeálml láetnönsiesz:eehlöaljtéjas, kleívtaüklahrojar,dndeamrjaójltsláztáhmatoóta,n the whole •raRceelaoynrtuhnensetrosmreaccehiv/echtwesot area,
visehliaasv/merseellntyáijdéekjoena!lSatztabályellenes, difwfehrielentsktianydinogf vsitsairbtlneu. mDobenro: t
• Fihgayeölsj sazrreah,ahjotogdyabirzatojtssaznáma soat,ját •stehaInfoNomowlDtd,sIcaVttunhhIDtdeeUisbts.tAteaaILhfrrtiystnnotdnauuurmtthdmnbaobutetemtrhhroib,esfaettynerho:adeuimtdwoill
rajtslezávámgooddaat zviaseljládt.aEvzezresleunygysaonráisn. menmotboenr’lsyignedtetximineapfreanmaelty but
k•aApanvaácklhtóipkektéist tmípuesgúrornajgtsázloádm,oatmi • tyhoius swtailrltrnisukmrbueirnhinags ytooubrecwhoiprn
• EazGtYjeÉlNeInrtahjetstzi,áhmo:geyzneenmszecsreapke,l dcluearaninrdlgyytvohisueibewlneiltliorgenertthunenofrfionntisshidineg
• itnimcaesaettahlel.first member of the
ahocgsaypidaőt braüjntstzeátmésat,kmaöpghöatttseza, tea•m com10plmetiensuthees dtiimstaenpceenalty
cdseampaiutttaágninadcehxiepekdeerettben indciavnidbuealglyivaesnwteollt,hheer/ushnener who
•e lreoznttaotrtaajdts,zmámégotidaőfudtás ideje dnuofmeoslbdnes’tr,.hcauvtes toorwweeaarrtshitshsetasrttart
semkaelallltetvsviszée.glingi jól láthatóan, elől • RnuEmLAbYesrtianrtannuomtbveisri:bslheowwainyg
• •1 0apmeercnnidyőibbeünnatectséasptat első theduterainmg’sthsetarrat cneu.mber and has
•mwthaeeto••himswcethbnociepnusMrWtrotmarhaenerekunttkesthbnltiyeansuwcudrmbeukrlayane.bcrneatktiors.hn!kigwsyetooeanuarmtthyooeuirr
kaepmhabtearez eagvyeérnsiebneynziős,tealkjeisíti
a raajttásvzoát,meázt aösrasjztsezháamjtojat ,nem • Rleuabvbeetrhbeafinndistoh saerceuareanthdeitsstasrutrnruomunbdeirnigss
letkaeklal vrijsae,lnneiem. jól láthatóan • pRasreolsavoiydoinengdaibssydpooornsgesainbbiylseeharassn.dyoinugcorfofsthsisthsetafirnt ish
• rVvaiÁsjtLesTzliÓáamrvaaejtsrszszeáermneyp: eaidlcersajaejtpaaa,lttaotvtá. bbá
• eFzigeynehljealyrerzaz,ühkoegly(abirzatjotsszaánma nliunme.ber.
• WPelkeiansdelyfialslkinyocuarteofluelalvyeththeeinfinfoisrhmaarteiaonand
hsaátjáotldraaljátsnz)áamz ioddőamtévriőseclhdipaet, Plecitasorsosefsesctushtfriietrolholnsieuntrnfaceidnragitinrsanehgrufsdulmiianlnlseybg.sethyoroe,ousninorafhowserpemaoclastasthniiobarnlteestsaheosceltyvbioeoaunacnky
•v ereszetnayrasjotsrzáánm! ot az épp versenyben lévő regaprrdoibnlgemyouqruhicekallythaantdtheeffibcaieckntolfytdhuersitnagrtthe
• Céclbsaapéartktaegzéasduetráenkáanc,éhlávtounlaklöatteléessavinsnealnki numebveern,ts.o we can resolve any problem quickly
••k öraranrjyatséjztksáézmát matalráetóthaegdtuáőmsáleivtgabrliözkvteoildsl eívtábulbntakindiőn belül and efficiently during the event.
•• Chaéglbyadéerlk.ezés után a célvonalat és annak kör-
nAyzéekséet amléehneytsőolerágnröfveidlmebebrüidlőőnpbroeblülléhmaágkyd el. 1197
Az ehsaetmékéonnyysoérságnyfeolrmsemrüelgőoplrdoábslaémérádkehkaétbéekonny
és gryeonrdskmíveügloflodnátsoasé,rhdoegkyébkeitnölrtesnddakírvaüjltfsoznátmos,
hegoéghsyázkstioétölgdlütasgldyáainrrétaasjzltsát!zlháamtóháetgoéldsazsláéngtüagláylihraétsózt!

ffaacceebbooookk.c.ocmom/vi/vvicivitictaitfutatafustas


IRAMFUTÓK PACE RUNNERS
Ha úgy érzed, a 21 vagy a 10 kilométeres távon nem
tudod biztosan tartani az ütemet vagy az előre kitű- If you feel like you can’t really hold the pace or your
zött részidőket, segítségedre lehetnek a különböző planned time as you run the 10 or 21 km, then
célidővel és tempóval futó iramfutók. Minden egyes there will be pace runners at different paces who
iramfutót gondosan válogatunk ki a feladatra, mind- will guide you to the finish line.
egyikük rutinos, s képes arra, hogy a saját pillanat- We chose every pace runner carefully, all of them
nyi igényein felülemelkedve a benne bízó, őt követő are well trained and capable of helping
futókért tegyen meg mindent. Kicsit gondolkodnak others in all circumstances, putting aside their
a futók helyett, figyelik az időt, segítik követőiket. own momentary needs. They think instead of the
Könnyű őket megismerni, hiszen hátukra erősített runners, check the time, and take care of their
zászlóik (amelyen a tervezett tempó és célidő is followers. It’s easy to recognize them from the
megjelenik) messzire ellátszanak. És természete- big flag (with the planned finishing time and goal
sen a számukra meghatározott rajtzónából indul- pace on it) attached to their backs. And of course
nak majd. (Megjegyzés: a rajtban az iramfutók az they will start from the zones assigned to them.
elsőre logikusnak tűnő helynél egy kicsivel előrébb (Note: At the start, the pace runners stand a bit
állnak, mivel a tömeg miatt egy ideig nem tudnak further than they normally should, as they aren’t
úgy haladni, mint a tervezett tempójuk.) able to run at the goal pace temporary because
of the big crowd.

A Telekom Vivicittá Félmaraton induló iramfutó- Half Marathon pace runner pairs:
párosok tervezett célidejei: Ÿ 1 hour 30 minutes (goal pace: 4:14-4:15
minutes/km, at an even pace). Starting from
• 1 óra 30 perc (tervezett tempó: 4:14-4:15 the middle of Zone 1.
perc/km, egyenletesen). Rajt az 1-es zóna Ÿ 1 hour 45 minutes (goal pace: 4:58-4:59
közepéről. minutes/km, at an even pace). Starting from
• 1 óra 45 perc (tervezett tempó: 4:58-4:59 the last third of Zone 2.
perc/km, egyenletesen). Rajt a 2-es zóna Ÿ 2 hours (goal pace: 5:38-5:44 minutes/km,
utolsó harmadából. slowing down gradually). Starting from the
• 2 óra (tervezett tempó: 5:38-5:44 perc/km, first third of Zone 4.
egyenletesen lassuló). Rajt a 4-es zóna első Ÿ 2 hours 15 minutes (goal pace: 6:18-6:30
harmadából. minutes/km, slowing down gradually).
• 2 óra 15 perc (tervezett tempó: 6:18-6:30 Starting from the middle of Zone 5.
perc/km, egyenletesen lassuló). Rajt az 5-ös Ÿ 2 hours 30 minutes (goal pace: 7:00-7:10
zóna közepéről. minutes/km, slowing down gradually).
• 2 óra 30 perc (tervezett tempó: 7:00-7:10 Starting from the last third of Zone 6.
perc/km, egyenletesen lassuló). Rajt az 6-os Ÿ 2 hours 45 minutes (goal pace: 7:38-7:56
zóna utolsó harmadából. minutes/km, slowing down gradually).
• 2:45 (tervezett tempó: 7:38-7:56 perc/ Starting from the last third of Zone 6.
km, egyenletesen lassuló). Rajt az 6-os zóna

utolsó harmadából.

A Telekom Vivicittá 10 km-n induló iramfutó- (10 km) pace runner pairs:
párosok tervezett célidejei: • 50 minutes (goal pace: 5 minutes/km, at an
even pace) Starting from the end
• 50 perc (tervezett tempó: 5 perc/km, of Zone 2.
egyenletesen) Rajt a 2-es • 1 hour (goal pace: 6 minutes/
zóna végéről km, at an even pace) Starting
• 1 óra (tervezett tempó: 6 from the end of
perc/km, Zone 4.
egyenletesen) Rajt a 4-es • 1 hour 10 minutes (goal pace:
zóna végéről 7 minutes/km, at an even pace)
• 1 óra 10 perc (tervezett Starting from the middle of
tempó: 7 perc/km, egyen- Zone 5.
letesen). Rajt az 5-ös zóna
közepéről

20


VÁLTÁS, VÁLTÓHELYEK RELAY, RELAX EXCHANGE STATIONS
Relay legs:
A váltók résztávjai: •• Half Marathon Relay for 2: 10,7 km - 10,4 km
•• Félmaraton Párban: 10,7 km - 10,4 km Half Marathon Relay for 3: 4,9 km - 7,5 km - 8,7
Félmaraton Trió: 4,9 km - 7,5 km - 8,7 km km

Félmaraton Párban váltóhely: Half Marathon Relay for 2 exchange station:
• A Pázmány Péter sétányon, a Petőfi híd előtt • On Pázmány Péter sétány, before Petőfi híd
(10,7 km), az út bal oldalán (10,7 km), on the left side of the road

Javasolt megközelítés: How to get there: take the tram 4/6 towards
4/6-os villamossal a Blaha Lujza tér felé a Blaha Lujza tér and get off at the ‘Petőfi híd,
Petőfi híd, budai hídfő megállóig, majd gyalog budai hídfő’ stop (Buda side), then walk to
a Pázmány Péter sétányra Pázmány Péter sétány

Félmaraton Trió váltóhelyek: Half Marathon Relay for 3 exchange stations:
• 1. váltóhely az Attila úton, az Alagút utca előtt • 1st exchange station: on Attila út, before Alagút
(4,9 km), az út bal oldalán utca (4,9 km), on the left side of the road

Javasolt megközelítés: How to get there:
4/6-os villamossal a Margit híd/Margitsziget take the tram 4/6 from Margit híd/Margitsziget
megállótól a Széll Kálmán térig, majd onnan stop to Széll Kálmán tér, then take the tram 56
56-os villamossal a Városház tér irányába a towards Városház tér to Krisztina tér, then walk
Krisztina térig, majd gyalog az Attila útra to Attila út
• 2. váltóhely a Fővám téren, a Budapesti Corvinus • 2nd exchange station: on Fővám tér, at the Buda-
Egyetem Duna felőli oldalán (12,4 km), az út bal pesti Corvinus Egyetem, towards the Danube
oldalán side (12,4 km), on the left side of the road
Javasolt megközelítés: How to get there:
4/6-os villamossal a Margit híd/Margitsziget take the tram 4/6 from ‘Margit híd/Margitszi-
megállótól a Blaha Lujza tér felé a Rákóczi get’ stop towards Blaha Lujza tér to Rákóczi tér,
térig, majd onnan M4-gyel a Kelenföldi vas- then from there take the subway M4 towards
útállomás irányába a Fővám térigmány Péter Kelenföldi vasútállomás to Fővám tér
sétányra.
R•E LTAheYeSxTcRhaAnTgEeGzoYnes are marked with signs and
VÁLTÁS
• Acsapatokszámáraaváltózónákattereléssel by event staff, please follow their directions!

és táblákkal jelezzük! • Switch may only occur at the exchange zone indi-
• A váltás a rajtszámnak megfelelően kialakított
cated by the start number.
váltózónában történhet.
• A félmaraton váltók (trió és páros) a VÁLTÓ- • Half marathon relay teams (2 and 3-person

rajtszám átadásával váltanak, az időmérő chip is teams) may switch members by handing over
erre a rajtszámra lesz ragasztva. the RELAY-start number, which also has the tim-
• A váltáskor a VÁLTÓ-rajtszámot kell átadni a ing chip attached to it.

következő futónak. • You need to hand over the RELAY-start num-
• A váltás után a soron következő csapattag
ber to the next member of the team upon
a váltózónát csak akkor hagyhatja el, ha a switching.
VÁLTÓ-rajtszám már nála van
• A szabálytalanul váltó csapatokat 10 perc • After the switch the next member of the team
időbüntetéssel sújthatjuk.
• Aki a váltóhelyen fejezi be futását, ott öltözhet can only leave the exchange zone wearing
át, ott kapja meg a befutócsomagot, illetve ott the RELAY-start number.
frissíthet.
• A helyszíneken ruhatár nincs! • Teams that do not apply to the rules during the
• A váltóhelyre és onnan a célba való közlekedést
mindenkinek egyénileg kell megoldania. switch may face a 10-minute time penalty.
• A csapattagok érmét a befutó csapattagnak
adjuk át a célban. • Relay team members who finish their run at the
facebook.com/vivicittafutas
exchange stations can get changed, receive their
finisher bag, and have refreshment on the spot.

• There are no cloakrooms at the exchange sta-

tions!

• Everyone needs to get to the exchange stations

and from there to the finish on their own.

• The medals of every member of the team are

given to the last member of the team at the finish.

21


SZEREZD BE
A FELKÉSZÜLÉSHEZ
SZÜKSÉGES ENERGIÁT!

*Kapható a nagyobb boltokban és áruházakban

Meríts belőlünk energiát!

22


FRISSÍTÉS REFRESHMENT
Félmaraton frissítés Half marathon refreshment
• 0. A rajtterület közelében • 0. Near the start area

• vízvételi lehetőség (sorcsapokat állítunk fel a • you can have water (a row of taps can be
rajtbeálló zónák közelében) found near the start zones)

1. állomás 1. station
• 4 km, a Várkert Bazárnál a Lánchíd • 4 km, at the Várkert Bazár in Lánchíd utca:
utcában: víz water

2. állomás 2. station
• 6,9 km, a Budai alsó rakparton, a Döbrentei • 6,9 km, Buda Lower Quay, near the slip road
téri felhajtó előtt: víz, Isostar, banán, szőlő- at Döbrentei tér: water, Isostar, banana,
cukor glucose

3. állomás 3. station
• 10,1 km, a Pázmány Péter sétány Rákóczi híd • 10,1 km, on Pázmány Péter sétány, at the
felőli végénél: víz, Isostar, banán, szőlőcukor Rákóczi bridge end of the street: water,
Isostar, banana, glucose
4. állomás
• 14 km, a Pesti alsó rakparton, a Vigadó tér 4. station
alatt: víz, Isostar, banán, szőlőcukor • 14 km, Pest Lower Quay, under Vigadó tér:
water, Isostar, banana, glucose
5. állomás
• 16,7 km, a Pesti alsó rakparton, a Szent István 5. station
park alatt: víz, Isostar, banán, szőlőcukor • 16,7 km, Pest Lower Quay, under Szent István
park: water, Isostar, banana, glucose
6. állomás
• 19,4 km, a Margitszigeten, a Rendőrség útján: 6. station
víz • 19,4 km, on the Margaret Island, on
Rendőrség útja: water
7. A célterület elhagyása után
• vízvételi lehetőség (sorcsapokat állítunk fel, 7. Outside the finish area
melyeknél lehetőséget biztosítunk vízvételre) • you can have water (a row of taps can be
found near the start zones, where you can get
10 km frissítés water from)
0. A rajtterület közelében
10 km refreshment
• vízvételi lehetőség (sorcsapokat állítunk fel a 0. Near the start area
rajtbeálló zónák közelében)
• you can have water (a row of taps can be
1. állomás found near the start zones)
• 4,7 km, a Pesti alsó rakparton, a Vigadó tér
alatt (víz, Isostar, banán, szőlőcukor) 1. station
• 4,7 km, Pest Lower Quay, under Vigadó tér
2. állomás (water, Isostar, banana, glucose)
• 8,3 km, a Margitszigeten, a Rendőrség útján
2. station
3. A célterület elhagyása után • 8,3 km, on the Margaret Island, on Rendőrség
• vízvételi lehetőség (sorcsapokat állítunk fel, útja
melyeknél lehetőséget biztosítunk vízvételre)
3. Outside the finish area
A rajtnál és mindegyik frissítő állomáson lehető- • you can have water (a row of taps can be
ség lesz a rajtszámfelvételkor kapott szivacs meg- found near the start zones, where you can get
nedvesítésére. water from)
Egyéni frissítő leadására nincs lehetőség.
A frissítőállomásokon a poharas frissítőt csak a At the start and at every refreshment station you can
mezőny elejének és a végének tudjuk kézbe adni. wet the sponge that can be found in the start pack-
Amikor a futók sűrűn érkeznek, már neked kell age. You cannot provide your own refreshment.
elvenni az italodat. A frissítőállomásoknál kelet- At the refreshment stations, we can hand over the
kezik gyakran a legnagyobb baj. Ne próbálj meg drinks only to the head and end of the field. When
becsúszni két futó között egy gyors italért vagy there is a crowd around, you can grab your drink
ételért. A futóversenyen is tartsd be az alapvető on your own. The most serious problems are likely
illemszabályokat, várd ki a sorod és emlékezz rá, to occur at the refreshment stations. Do not try to
hogy gyakran a távoli végen vannak kevesebben. force your way through two runners to grab some-
Ne vegyél el többet, mint amennyire szükséged thing to eat or drink quickly. Follow the basic rules
van, mert valószínűleg számos futó lesz mögöt- of etiquette during the race as well, take your turn
ted, akiknek még nálad is nagyobb szüksége lehet if there is a crowd, and remember that sometimes
a frissítésre. there are less people towards the end of the line. Do
facebook.com/vivicittafutas not take more than you need because there might
be a lot of runners behind you who are more in need
of refreshment.

23


FORGÁCH
UTCA

kínálata/Planned refreshments:
1. 4 km
víz/water

BUDAPEST 2018 2. 6,9 km víz, Isostar, banán,

Telekom Vivicittá Félmaraton/ 21 ÁRPÁD /water,Isostar,
Spring Half Marathon CÉL/FINISH
2018. április 15. HÍD
Rajt/Start: 9:00 20
banana, glucose
Táv / Distance : 21097,5 m 6 MARGITSZIGET
3. 10,1 km víz, Isostar, banán,

/water,Isostar,

banana, glucose

4. 14 km víz, Isostar, banán,

/water,Isostar,

banana, glucose

5. 16,7 km víz, Isoistar, banán,

DÓZSA /water,Isostar,
GYÖRGY
ÚT

banana, glucose

6. 19,4 km víz/water

RAJT/START 19
17

5

LEHEL SZÉCHENYI
TÉR
NYUGATI and last runner FÜRDŐ
PÁLYAUDVAR
km eleje/ First VÁROSLIGET
runner LÁNCHÍD
CHAIN BRI
1 RAJT 9:00:00HŐSÖK
18 TERE
16
Félmaraton Trió 1 9:03:10
I. váltóhely/Half 6
Marathon Relay 2BAJZA 9:06:20
UTCA
for 3 1st relay
exchange station 3 9:09:30

4,9 km SZÉLL KÁLMÁN TÉR 4KODÁLY 9:12:40

KÖRÖND

5 9:15:50

VÖRÖSMARTY 6 9:19:00
UTCA
2 OKTOGON 7 9:22:10

BATTHYÁNY KOSSUTH 8 9:25:20
TÉR LAJOS
TÉR
9 9:28:30


15 ARANY 10 9:31:40
6 JÁNOS UTCA 11 9:34:50
12 9:38:00
SZÉCHÉNYI ISTVÁN OPERA 13 9:41:10
14 9:44:20 BUDAPEST-
3TÉR BAJCSY 15 KEREPESI
-ZSILINSZKY 16 KELETI PÁLYAUDVAR NAG
ÚT 17BLAHA LUJZA TÉR
9:47:30
DÉLI PÁLYAUDVAR 5 VÖRÖSMARTY DEÁK TÉR 9:50:40
TÉR FERENC 9:53:50
1 KM 1 TÉR 18 9:57:00II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR
KM 4 19 10:00:10
4 Félmaraton Trió 20 10:03:20
1 REFRESHMENT 14 21RÁKÓCZI 10:06:30
STATION II. váltóhAeSTOlRIAy/Half
ÚTVONAL 2 TÉR
COURSE Marathon Relay
7 nd
for 3 2 relayFERENCIEK

TERE

exchange station Zenei pontok/Musical Points

12,4 km

KÁLVIN 1 km DJ Dominique
TÉR
2,9 km Gustavito Band

13 3,8 km Hubay Jenő fúvószenekar
8
FŐVÁM TÉR 4,9 kmFERENC váltóhely, zene: DJ
12 KÖRŰT
VÍZTORONY
WATER TOWER 5,2 km Hubay Jenő fúvószenekar
PARLAMENT
PARLIAMENT GELLÉRT TÉR 7,3 km Marching Jazz Band
LÁNCHÍD 8,5 km KLINIKÁK
CHAIN BRIDGE
HALÁSZBÁSTYA Batteria Girasol
FISHERMAN’S
BASTION 10,7 km váltóhely, zene: DJ
SZABADSÁG SZOBOR
STATUE OF LIBERTY BORÁROS 11,5 km Batteria Girasol
TÉR
11 9 12,4 km váltóhely, zene: DJ
10
MÓRICZ 13,8 km Taiko
ZSIGMOND
KÖRTÉR

Félmaraton Párban 14,8 km Gustavito Band

váltóhely/Half Marathon 18 km DJ Dominique

Relay for 2

ÚJBUDA- relay exchange
KÖZPONT station

10,7 km 3


ÚJPESTI RAKPART

kínálata/Planned refreshments: FORGÁC
1. 4,7 km UTCA
víz, Isostar, banán,

BUDAPEST 2018 ÁRPÁD HÍD banana, glucose
Telekom Vivicittá 10km víz/water
2. 8,3 km
2 018. ÁPRILIS 15.
Rajt/Start: 13:00 SÓO REZSŐ SÉTÁNY ÁRPÁD
Táv / Distance : 10 km HÍD
VÁCI ÚT
CÉL/FINISH

9 Mez ny elhaladásának terveze
üteme / Es mated me of the first
MARGITSZIGET
and last runner
2
1 REFRESHMENT km DRÁVA UTCA eleje/ First vége/Cuto
STATION 8 runner me
ÚTVONAL RAJT/START
COURSE HAJÓS ALFRÉS SÉTÁNY rajt DÓZSA
ÚJPESTI RAKPART GYÖRGY
1 KM
KM VÁCI ÚT ÚT 13:15:00

VÍZTORONY 13:22:30
WATER TOWER
1133::3370::0300DÓZSAGYÖRGYÚT
MOSZKVA
TÉR 13:45:00

PARLAMENT 13:52:30
PARLAMENT
LÁNCHÍD 14:00:00
CHAIN BRIDGE
HALÁSZBÁSTYA LEHEL UTCA 14:07:30
FISHERMAN’S 14:15:00
BASTION ÚJPESTI RAKPART LEHEL
TÉR 14:22:30

1 14:30:00
MARGIT HÍD
FERDINÁND HÍD
7

SZEN ISTVÁN KÖRÚT VÁCI ÚT

BEM TÉR PESTI ALSÓ RAKPART BALASSI BÁLINT UTCA BALATON UTCA HONVÉD UTCA
FALK MIKSA UTCA
2 6 STOLLÁR BÉLA UTCA NYUGATI
PÁLYAUDVAR
BATTHYÁNY MARKÓ UTCA
TÉR KOD
SZALAY UTCA SZEMERE UTCA NAGY IGNÁC UTCA TERÉZ KÖR
3
6 VAJKAY UTCA KÖRÚT BL

LÁNCHÍD JÓKAI UTCA

ALKOTMÁNY UTCA UTCA

KOZMA FERENC UTCA WEINER LEÓ VÖRÖSMARTY
UTCA UTCA
KÁLMÁN IMRE UTCA
LOVAG
UTCA
BÁTHORY ZeneiUTCA pontok/Musical Points
HOLD UTCA DESSEWFFY
VADÁSZ UTCA UTCA

BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT NAGYMEZŐ UTCA ZICHY JENŐ

KOSSUTH UTCA
LAJOS Karánsebesi BandOKTOGON
TÉR Ó

NÁDOR UTCA ZOLTÁN UTCA 2 kmNAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA MOZSÁR UTCA

ATTILA ÚT 3,2 kmARANY Hubay Jenő fúvószenekar
JÁNOS
AKADÉMIA UTCA SZÉCHENYI UTCA
VÉRMEZŐ ÚT LÁZÁR UTCAARANY JÁNOS UTCA
PAULAY EDE UTCA
KIRÁLY UTCA
4,4 km RÉVAI UATCANDRÁSSY ÚT TaikoOPERA NAGYMEZŐ UTCA ERZSÉBET KÖRÚT

SAS UTCA 5,2 km Gustavito BandSZENTISTVÁNTÉR CSÁNYI UTCA
OKTÓBER 6. UTCA

SZÉCHENYI ISTVÁN NÁDOR UTCA 7 km DJ Dominique
TÉR BAJCSY
-ZSILINSZKY
MÉRLEG UTCA ÚT

54 JÓZSEF ATTILA UTCA

PESTI ALSÓ RAKPART TFDEÉERRÁEKNC
1 VÖRÖSMARTY
TÉR

ASTORIA


CH

LEHEL UTCA

SZÉCHENYI
FÜRDŐ

ANDRÁSSY ÚT HŐSÖK DÓZSA GYÖRGY ÚT
BAJZA TERE
UTCA

DÁLY
RÖND

KEREPESI ÚT

LAHA LUJZA
ÉR


VII. ATOMFUTÁS

P A K S , 2 0 1 8. S Z E P T E M B E R 1 5.

EGY
KÜLÖNLEGES
B EF U T Ó V A L

• GYERMEK- ÉS FELNŐTT-TÁVOK
• BRUTÁLATOM
• EGÉSZ NAPOS SPORT-, ÉLMÉNY- ÉS

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
• KÜLÖNLEGES HELYSZÍNEK, PAKSI
ÉLETÉRZÉS

Nevezés: atomfutas.hu


Kövesd barátod vagy családtagod Follow your running friend or family
futását online! member online!

Szeretnéd tudni, hogy merre jár a futód vagy Would you like to know where exactly is your
csapattársad az útvonalon? runner buddy or teammate on the course? Are you
Kíváncsi vagy arra, hogy milyen curious about when they got to the checkpoints?
részidőkkel ért el az egyes ellenőrzőpontokig? Do you want to see them at the finish line, but you
Ott szeretnéd várni a célban, de nem tudod mikor- have no clue when they will arrive there?
ra várható?
You can easily find the answers using our most
Erre nyújt megoldást online futókövető fejleszté- recent application that you can reach at the
sünk, fejlesztésünk, melyet a bsi.raceinfo.hu webcí- bsi.raceinfo.hu website or by scanning the QR
men vagy a lenti QR kódra kattintva érhetsz el. code down below.

A mobil eszközökre optimalizált oldal With the website optimized for mobile devices you
segítségével can

• rajtszám vagy név alapján kereshetsz futót • search for a runner by start number or name
• láthatod alapadatait • see basic information about them
• ellenőrizheted, hogy milyen futóidővel, • check their time and pace upon crossing the

tempóval és mikor haladt át az egyes mérő- checkpoints
pontokon
• wait for them at the relay points or at the finish
• tempója alapján kalkulált előrejelzésünk
line at the right time based on our calculation
segítségével időben várhatod a váltóhelyen by their pace
vagy a célban
• follow them on the map
• követheted haladását a térképen • see their final result, and share it on Face-
• megnézheted végeredményét, melyet meg is
book
oszthatsz Facebookon
• get information about the top racers
• információt kapsz a topversenyzőkről
Scan the QR code or type the above web address
Szkenneld be a QR-kódot vagy írd be böngésződ into your browser and you’ll be able to see real-
keresőjébe a fenti webcímet, és máris élő, folyama- time, continuously refreshing information about
tosan frissülő adatokat láthatsz a futókról! the runners!

bsi.raceinfo.hu

facebook.com/vivicittafutas

29


Ha a 10 kilométeres távot teljesíted, ez lesz a jutalmad.
This medal goes to the finishers of the 10 km race.

Ha célba érsz a félmaratonon, ezt
az érmet akasztjuk a nyakadba.
We will put this around the
necks of all finishers of the half
marathon.

Rendeld meg a neveddel és befutóidőddel Order your medal insert engraved with
gravírozott érembetétet! your name and your result!

Egy öntapadós kis táblára gravírozzuk a nevedet és By doing this you can skip the long queues and

a befutóidődet. Ez pont beleillik az érem hátulján you don’t have to bother with cash. Buy it online

kialakított mélyedésbe. Nem kell futás után pénzt and after the event we will send you the medal

keresgélned, a helyszínen sorba állnod, és várnod insert engraved with your name and time that

az érem elkészültére, vagy utólag elküldeni fits neatly into the back of your finisher

vésetni. Mi elkészítjük és elpostázzuk neked a medal. We will make it for you and send

betétet. Amikor megérkezik, csak felragasz- it to your address. When you get it you

tod az érmed hátuljára, és máris kész a can easily stick it onto the back of your

személyes emléked a teljesítményedről. medal and your unique medal is ready!

Az érembetétet megrendelni The medal insert can be ordered online

a www.futanet.hu nevezési oldalán at the entry.budapestmarathon.com

tudod. Postázási költséggel együtt (csak website. The price of the medal in-

magyarországi címre) 1500 Ft, Spuri ZSIGM1O:4N3D:2A4NNA sert with shipping and handling (to a
Aranykártyával 1300 Ft. Megrendelési foreign address) is 6 †. The deadline

határidő: 2018. április 22. is 22 April 2018.

30


MASTERS
OF

PA S TA


MARADJ

LENDÜLETBEN!A Cornexivel mindig célba érsz.

HNCAOUÉDZLKOZKTOÁTÜR- L

A Cornexi a 33. Telekom Vivicittá Városvédő Futás büszke támogatója. www.cornexi.com


VERSENYSZABÁLYOK RACE RULES

• A versenyen minden felkészült futó és kerekes- • Participation in the event is open to any
székes rajthoz állhat, aki elfogadja a properly trained runner or wheelchair
versenykiírásban foglalt feltételeket. participant who has agreed to the standard
terms and conditions.
• Betegen, sérülten, lázasan, hányás vagy
hasmenés után ne vegyél részt az eseményen! • If you are ill, injured, have fever, have vomited
or have had diarrhoea, don’t participate! If you
• Bármilyen szokatlan jelet érzel magadon, experience anything unusual, slow down, stop
lassíts, állj meg, ha kell, kérj segítséget! and ask for help if necessary.

• Nem ajánlott zene- vagy egyéb lejátszót • It is not recommended to listen to MP3 players
egy időben mindkét fülbe dugva hallgatni, or any other devices plugged into both ears.
használni. (A fülhallgató elnyomja a külső (When you use earphones, your are unable to
zajokat, így a futó akadályozhatja az előző hear noises from outside, so you might obstruct
futótársakat és a munkájukat végző szervezőket, a runner who is trying to pass you or race
orvosi csapatot). marshals or members of the medical team.)

• Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többszöri • Any participant who has been warned several
figyelmeztetés ellenére is megszegi a rajtszám times and is still not following the rules of
viselésére vonatkozó szabályokat, továbbá aki wearing the race number can be disqualified.
nem teljesíti a verseny – szervezők által kijelölt Any participant who has intentionally
– teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul, shortened the route of the race marked by the
netán nem a valóságnak megfelelő adatokkal, organisers or has filled in the registration form
illetve hiányosan tölti ki, továbbá aki a chipet with false or inappropriate data, or has used the
nem rendeltetésszerűen használja. start number-tag in an inappropriate way can
be disqualified.
• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni,
rajtszám nélkül, kutyával futni tilos. • Participants are not permitted to roller-skate,
A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló bike, run without a race number, or run with
futót a versenyből kizárhatjuk! a dog. Those attempting to run together with
someone on a bicycle or on roller skates can be
disqualified.

Fontos figyelmeztetés Important reminder
A hosszútávfutás az összes élettani előnye mel- Distance running, besides a long list of health
lett – nagyon kis mértékben, de – veszélyeket is advantages, also carries modest risks. It is vital that
jelenthet! Fontos, hogy a komoly teljesítményre you consult with your doctor before a significant
készülés előtt konzultálj az orvosoddal! Csak fel- physical challenge. Only compete if you are fit and
készülten állj rajthoz versenyen! Betegen, sérül- healthy. Do not train or compete if you are sick,
ten, lázasan, hányást vagy hasmenést követően injured, have a fever, or you recently had diarrhea or
ne indulj el edzeni, és pláne ne versenyezni! Ha vomited. If you are experiencing difficulty or notice
bármilyen szokatlan jelet érzel magadon futás unusual signs, slow down, stop, and if necessary,
közben, lassíts, állj meg, ha kell, kérj segítséget! call for help. This advice doesn’t depend on the
A fenti tudnivalók nem függnek a futás hosszától, length of your run as your unique characteristics
egyedi, hogy kinek mi jelent komoly teljesítményt. determine what constitutes a significant challenge.
Légy felelős önmagadért, fuss okosan! Run smart and take responsibility for your own
safety. 

facebook.com/vivicittafutas

33


JÓTÉKONYSÁG A 33. TELEKOM CHARITY AT THE 33RD TELEKOM
VIVICITTÁ VÁROSVÉDŐ FUTÁSON VIVICITTÁ CITY PROTECTION RUN

Mind a kiállítói standoknál, mind a mezőnyben At the exhibition stands and in the field during the
találkozhatsz azon alapítványok képviselőivel, race too, you can meet the representatives of the
amelyek valamely nemes cél érdekében gyűjtenek. different foundations that collect donations for
Tavaly 900-1000 sporttársunk kötötte össze futását a good cause. Last year 900-1000 runners have
adománygyűjtéssel. A Telekom Vivicittá Városvédő dedicated their run to charity in some way. The
Futás tavalyi jótékonysági termése 14,2 millió Ft total amount of the donations at the 32nd Telekom
volt. Vivicittá City Protection Run was 14.2 million HUF.
Csinálj sportot a jótékonyságból! Donate by doing sports!
Ezen a versenyen a következő jótékony célokat On this race you can support the following
támogathatod: charities:

• Bátor Tábor • Bátor Tábor

• Habitat for Humanity Magyarország • Habitat for Humanity Hungary

Kulturális összeesküvés-irodalmi és kulturális • Cultural conspiracy-literary and cultural

élményeket a gyermekotthonok számára! experiences for children’s homes!

• Magyar Élelmiszerbank Egyesület • Hungarian Food Bank’s

• Nárcisz futókör - Minden perc értékes! • Nárcisz Running Club
• Őrzők Alapítvány • Őrzők Foundation

• Pálferi Karitász • Pálferi Karitász

• SUHANJ! Alapítvány • SUHANJ! Foundation
• Sportos Cukorbetegek Alapítvány • Association for Sportsmen with Diabetes

ÖTPRÓBA. SPORT. KÖZÖSSÉG.

Próbáld ki magad 6 sportágban,

válogass több mint 110 sport­

rendezvény közül, gyűjtsd

az Ötpróba pontokat, és nyerj

garantált nyereményeket!

Regisztrálj
az Ötpróba sátornál
vagy honlapunkon!

otprobatokioba.hu

Szerezd meg első Ötpróba
pontjaidat a Telekom Vivicittá
34 Városvédő Futáson!


Max vagyok.

Maximalista.

5545 2234 5678 9101

03/21
SZABÓ ANDREA

Ne csak a futásból hozza ki a maximumot,
hanem pénzügyeiből is.
Kártyájának használatával akár évi 96 000 forintot
is megtakaríthat, amit új sportfelszerelések
vásárlására is fordíthat. Ön dönti el, mire költi!
Az Erste Max Hitelkártyában több van,
mint gondolná.
Keresse az Erste standot a helyszínen!

THM: 39,4%

A Bank 2017. január 16-tól új Erste Max Hitelkártyát igénylő Főkártyabirtokos részére egyszeri 5 000 Erste Forintot ír jóvá a Főkártyabirtokos
hitelkártya számláján az igénylés Bank általi jóváhagyása esetén, ha a főkártyabirtokos teljesíti a jóváírás feltételeit. Az egyszeri 5 000 Erste
Forint csatlakozási bónusz jóváírás részleteit,valamint az Erste Forint gyűjtés és beváltás mindenkori hatályos feltételeit és részleteit a Erste Max
Hitelkártya Program Részvételi Feltételei tartalmazzák. Az éves szinten 96 000 Ft megtakarítás abban az esetben érhető el, ha a Hitelszámlán
egy éven keresztül, minden elszámolási időszakban 200 000 Ft összértékű kártyás vásárlási tranzakció történik, és minden vásárlás a 4% Erste
Forint visszatérítést biztosító kiemelt üzletkategóriák egyikében történik, valamint a főkártyabirtokos a vásárlásai után jóváírt Erste Forintokat
pénzvisszatérítésre váltja. A Bank a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékét a 83/2010 (III.25) Kormányrendelet (továbbiakban: THM-rendelet),
valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével határozta meg. A THM 375 ezer forint hitelösszeg, 12 hónap futamidő, a rögzített havi
hitelkamat, valamint a zárlati díj figyelembevételével került kiszámításra. A THM értéke a jogszabályi feltételek változása esetén módosulhat, és
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes kondíciókat, szerződéses
feltételeket az Erste Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei és a vonatkozó Lakossági Hitel Hirdetmény
tartalmazza, amelyek megtalálhatóak a bankfiókokban és honlapunkon. A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, össze-
hasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem találhat.


5MBÁURDAPxESTEN 17 éve a futókért!

Spuri Futóbolt, SZENTENDREI ÚT

1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.

Tel: 06-1/453-0453, 06-70/38-50-231

Spuri Futóbolt, ÖRS

1106 Budapest, Fehér út 3. SS
(az M2-es metró Örs vezér tere
Spuri Futóbolt, VÁCI ÚT végállomása, Cédrus piac 1. em.),
Tel.: 06-20/26-26-656
1138 Budapest, Váci út 152.
(az M3-as metró Forgách utcai megállója,
a BSI Nevezési Irodája mellett),
Tel: 06-1/239-4460, 06-20/52-53-904

Spuri Futóbolt, DÉLI Spuri Futóbolt, ÚJBUDA

1122 Budapest, Maros u. 4. (az M2-es metró 1117 Budapest, Fehérvári út 34,
Déli pályaudvari végállomásától 5 perc séta), (alig 150 méterre a 4-es metró, 4-es
Tel.: 06-20/581-6517 villamos Újbuda-központ megállójától

Eger Debrecen4(áG0t2Ker5inöuenDTmreyealávb.l:ebir0sesah6zcn-éáe2,knz0ahz,/zaPá4li0Azas5lcze-4exu4ma.74nb59de-r5na1),. és az Allee Bevásárlóközponttól)
Tel.: 06-20/2415-112
SpuriPont

3300 Eger, Bajcsy-
Zsilinszky utca 17.,
Tel: +36-30/370-89-14

Győr Pécs

9025 Győr, SpuriPont
Korányi Frigyes tér 18.
(Kekszgyár mellett), 7631 Pécs, Csikor
Tel.: 06-20/432-5990
Kálmán utca 24.,

Tel.: 06-72/437-878


MINLáDtoAgEAaZNssFIe,NUlAaTTSMpÁEuIrSRi WHNeObEárZTuEhKáNzbEaIL!SL!,

• a Spuri Futóbolt teljes kínálata
• folyamatos akciók
• futócipők
• futóruházat
• kiegészítők
• táplálékkiegészítők

otthon a karaoszsízgéyknbyőel,rt időt használd ki,
és fuss egy jót!
www.futobolt.huVásárolj


21 ÁRPÁD
CÉL/FINISH HÍD

20 SZURKOLÓI PONTOK
MARGITSZIGET Ha félmaratoni futót kísérő szurkoló vagy, s nem
csak a rajt és a cél helyszínén vagy a Margitszi-
get közelébenDÓZSA szeretnéd buzdítani barátodat, ez
GYÖRGY
ÚT
az oldal (valamint a füzet közepén található útvo-
naltérkép) segíthet abban, hogy hova tudsz még
19 könnyen eljutni. A SÁRGÁVAL jelzett szakaszok

RAJT/START 17 MEXIKÓI ÚT

lehetnek a legalkalmasabbak, megközelítésükhöz
elsősorban a metrókat ajánljuk – az állomásokat
SZÉCHENYI

különLEHEL is jelöljük –, hiszen a felszíni járatok éppen a
TÉR
verseny miatt korlátozottan közlekednek.
FAN MEETING PLACES
VÁROSLIGET

1 If you want to support your halfTERmE arathon running
18 mate, and you would cheer your friend not only at
16 the start/finish or near MargaretBAJZA Island, then you
NYUGATI UTCA
6 PÁLYAUDVAR

can find other nice placesKODÁLY to visit on this site or
KÖRÖND
you can check the map in the booklet as well. The
places marked inVÖRÖSMARTY may be the best, and
SZÉLL KÁLMÁN TÉR 2 UTCA YELLOW
DÉLI PÁLYAUDVAR we recommend getting there mainly by subway
BATTHYÁNY KOSSUTH
38 TÉR LAJOS
TÉR
– we mark theOKTOGON stations too –, since the public
ARANY transport on the street level is restricted because
15
6 JÁNOS UTCA

3SZÉCHÉNYI ISTVÁN of theOPERA race.

TÉR BAJCSY BUDAPEST- KEREPESI ÚT
-ZSILINSZKY KELETI PÁLYAUDVAR
ÚT

5 VÖRÖSMARTY DEÁK BLAHA LUJZA
TÉR FERENC TÉR

TÉR

II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR

14 ASTORIA
4
FERENCIEK RÁKÓCZI
7 TERE TÉR

KÁLVIN
TÉR

13 FERENC
8

12

GELLÉRT TÉR

KLINIKÁK

BORÁROS
TÉR

NAGYVÁRAD
TÉR

MÓRICZ 11 9
ZSIGMOND
KÖRTÉR

ÚJBUDA-
KÖZPONT

10


FUTÁS KÖZBEN SE SZEMETELJ, FIGYELJ A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSRE AZ ESEMÉNYEN!

30 000 ember rengeteg hulladékot termel alig néhány óra leforgása
alatt. Szeretnénk ezt a szemetet az esemény központi helyszínén,
illetve és az útvonalon is maradéktalanul összegyűjteni és a
lehetőségekhez mérten újrahasznosításra elküldeni. Kérjük, figyelj
a következőkre futás előtt, közben és utána is:
A célfrissítésnél, illetve a rendezvény teljes területén szelektív
gyűjtésre alkalmas konténereket helyezünk el. A konténereket
feliratokkal jelöljük, és hostessek is segítenek a megfelelőt
választani.
Az útvonalon kialakított frissítőállomások végén mindkét oldalon,
egymás után több 1 köbméteres gyűjtőedényt helyezünk el,
elsősorban a műanyag poharak gyűjtésére. Az utolsó frissítő-
asztalt elhagyva találod majd ezeket a konténereket. Azt kérjük,
hogy a poharat ne az útra dobd le, hanem lehetőség szerint
fuss el a gyűjtőedény mellett, és abba próbáld beledobni. Ezzel
megkönnyíted az utánad érkezkő futótársaid helyzetét, hogy ne kelljen bokáig pohárban gázolniuk a
frissítőállomások végén, valamint az állomás személyzetének munkájában is segítesz. Az utolsó konténert
az állomás végétől kb. 50 méterre helyezzük el, ezt külön táblával is jelezzük. Kérjük, legkésőbb ebbe a
konténerbe dobd be a frissítő állomásról magaddal vitt hulladékot!
Az útvonalon keletkezett bármilyen hulladékot se dobáld szét, hanem a frissítőállomásnál elhelyezett
edényekbe dobd bele.

KÖSZÖNJÜK, HOGY ESEMÉNYÜNKÖN TE IS SZELEKTÍVEN GYŰJTŐD
A HULLADÉKOT, ÉS KÖRNYEZETTUDATOSAN VISELKEDSZ!

LeLkesítsd a mezőnyt az útvonaL mentén és nyerj!

SZURKOLÓI KUPON

20182.0Á1P6R. áILpIrSil1i5s.1V7A.SvÁaRsNárAnPap

Töltsd ki a kupont a saját adataiddal és a kedvenc futód
rajtszámával, majd dobd be a verseny alatt az útvonal
frissítőállomásainál kihelyezett gyűjtőládák egyikébe!

A legszerencsésebb szurkoló a bakonyi
Szépalma Hotel és Ménesbirtok két személyre
szóló, kétéjszakás, félpanziós hétvégéjét nyeri.

(A sorsolás eredményét a www.futanet.hu hírei között fogod megtalálni.)

Szurkoló neve:...................................................................................................

NÉPLIGET

E-mail cím: .........................................................................................................

Kedvenc futód rajtszáma: .............................................................................

keLLfacaebHooak.cnomG/voivdicit,tafutas www.szurkoljvelu3n9 k.hu
keLL a taPsod!


SONNTAGSWETTBEWERBE UND STARTTERMINE: es in den Vorraum des Zeltes (durch Kordon
begrenzt) lassen.
• 9:00 Telekom Vivicittá Halbmarathon
(21 km) • Das Gepäck übergibt das Veranstaltungsper-
• 9.00 Telekom Vivicittá Halbmarathon Duo
und Trio sonal nach dem Erreichen des Ziels.
• 13:00 Telekom Vivicittá Stadtschützerlauf Öffnungszeiten:
(10 km) Gepäckabgabe: zwischen 7:00-8:30 (für Läufer
auf dem Halbmarathon)
WAS WO ZU FINDEN IST? zwischen 10:00-12:30 (Für
Läufer auf der 10 km Strecke)
Start: Margaretheninsel, Központi út (Haupt- Gepäckausgabe: zwischen 10:15-13:00 (für Läufer
auf dem Halbmarathon)
straße), in der Nähe der Zufahrtstraße des Hajós zwischen13:35-15:00 (Für Läufer
auf der 10 km Strecke)
Alfréd Nationalschwimmbads Achtung! Wir übernehmen keine Haftung für
Wertsachen!
Achtung: Der Startplatz am Sonntag ist 1,5 km
STARTZONEN
von der Wettbewerbzentrale zu finden Wir bitten jeden, sich in die seinem geplanten
Tempo (Min/km) entsprechende Zone zu stel-
Ziel: Margaretheninsel, Központi út (Hauptstra- len, um die anderen Läufer nicht zu stören. Auf
die Startnummer der Duo und Trio werden auch
ße), in der Nähe des Wasserturms Startzonenvignetten befestigt, dem Tempo des
ersten Mitglieds entsprechend (Min/km)
Wettbewerbszentrum: Beim Wasserturm im Startzonen:
1. Zone:
Erdgeschoss
• innerhalb 4:30 Minuten/km-en
Umkleideräume: à Halbmarathon zwischen 1:35:00
• für Frauen: Beim Wasserturm im 1. Stock 2. Zone:
• für Männer: im in der Nähe der Wettbewerb- • innerhalb von 4:30-5:00 Minuten/km
zentrale aufgestellten Zelt! à Halbmarathon zwischen 1:35:00-1:45:00
3. Zone:
Garderobe: • innerhalb von 5:00-5:30 Minuten/km
à Halbmarathon zwischen 1:45:00-1:56:00
• Die Garderobenzelte werden auf der Wiese 4. Zone:
• innerhalb von 5:30-6:00 Min/km
zwischen der Wettbewerbzentrale und Palati- à Halbmarathon zwischen 1:56:00-2:06:00
nus Freibad aufgestellt.Um sich besser orien- 5. Zone:
tieren zu können, wird es ausgeschildert. • innerhalb von 6:00-6:30 Min/km
à Halbmarathon zwischen 2:06:00-2:17:00
• In den Zelten können die Gepäckstücke 6. Zone:
• über 6:30 Min/km
nach dem Startnummer abgegeben werden. à Halbmarathon über 2:17:00
Die Zahlen (je nach hundert) werden ausge-
schildert. Jeder darf sich nur in die seinem geplanten
Tempo (Min/km) entsprechende Zone zu
• Im unteren Teil der Startnummer sind die stellen.
Damit möchten wir das Gedränge und die unnö-
Garderobenbänder. tigen Überholungen nach dem Start verringern.
Wenn Läufer im gleichen Tempo aus einer Zone
• Dieses Band soll der Läufer von der Start- starten, wird auch der Anfang des Laufs viel
ruhiger und berechenbarer.
nummer entfernen und es mithilfe der im

Startpaket gefundenen Sicherheitsnadel

auf dem Gepäck so befestigen, dass es

nicht runterfallen kann. Es ist zu empfehlen,

das Band die Lochung entlang mehrmals zu

kippen, um es leichter entfernen zu können.

• Das Gepäck kann nur im der Startnummer

entsprechenden Zelt abgegeben werden,
aber man musss nicht abwarten bis ein Ver-
anstalterpersonal es übernimmt, man darf

40


Wissenswert: Telekom Vivicittá Stadtschützerlauf (10 km):
7:30 min/km, gleichgestellt der letzten Startzeit
• EBei der Stellung in die dem geplanten Tem-
Teilfrist, gleichgestellt des Starts des Teilneh-
po entsprechende Startzone hilft das Etikett merfelds:
auf der Startnummer, das vor dem Start
kontrolliert wird. Die Nummer des Etiketts • bei 3 km voraussichtliche Ankunft des Sam-
übereinstimmt mit der Nummer der Zone. melbusses: um 13 Uhr 37 Min.
• bei 6 km voraussichtliche Ankunft des Sam-
• Jeder darf sich nur in die Startzone stellen, melbusses: um 14 Uhr 00 Min

die mit dem Etikett übereinstimmt.. Dem Teilnehmerfeld folgt ein Sammelbus im
Tempo 7 Min. 30 sec/km. Wenn der letzte Läufer
• Wer kein geplantes Tempo angegeben hat, des Teilnehmerfelds schneller läuft, folgt der
Sammelbus ihn. Wenn das Durchschnitttempo
kann vor dem Start in der Wettbewerbzent- des letzten Läufers unter das obengenannte
rale um Etikett bitten. Tempo sinkt, muss er in den Sammelbus einstei-
gen, seine Startnumer wird gestrichen und er
• Ohne Starzoneetikett darf man sich nur in darf das Zielfeld nicht betreten.

die letzte Startzone stellen! ZEITMESSUNG, ERGEBNISSE
Der Dienstleister der netto Chipzeitmessung
• Die Fahne mit der Zeitzone wird am Ende ist AGNI-Timing. Deine Startnummer hat auch
einen UHF – er ist auf der Rückseite befestigt-
der jeweiligen Zeitzone gestellt, deshalb achte auf das richtige Tragen!
Die Zeitmessung ereignet sich mithilfe der auf
• Nach dem Eintritt geh in Richtung des dem Boden gelegten Teppiche (Antennen),die
aus einer Entfernung von 2-3 Meter den Sig-
Anfangs deiner Startzone, damit sich nalgeber in der Startnummer wahrnimmt. Der
auch die hinter dir angekommenen Zeitstempel erfolgt beim stärksten Signal (beim
Läufer in die Zone stellen können. Durchlauf auf dem Teppich).
Dein Ergebnis kannst du ab 15. April auf der
• Die Eingänge der Startzonen werden 20 Webseite runinbudapest.com ansehen.

Minuten vor dem Start geöffnet und 5 Mi- 41
nuten vor dem Start geschlossen, danach
darf man sich nur ans Ende des Teilneh-
merfelds stellen.

• Wir bitten dich, wenn du Läufer triffst, der

kein der Startzone entsprechendes Etikett
trägt, mach ihn aufmerksam, die richtige
Startzone zu wählen, um das Gedränge
und evt. Unfälle zu vermeiden.

FRIST
Telekom Vivicittá Halbmarathon und Halb-
marathon in Duo und Trio: 2 Stunden und 45
Minuten Nettozeit
Teilfrist, gleichgestellt des Starts des Teilneh-
merfelds :

• Bbei 6 km voraussichtliche Ankunft des
Sammelbusses: um 10 Uhr 6 Min.
• bei 12 km voraussichtliche Ankunft des
Sammelbusses: um 10 Uhr 53 Min.
• bei 18 km voraussichtliche Ankunft des
Sammelbusses: um 11 Uhr 40 Min.
Dem Teilnehmerfeld folgt ein Sammelbus im
Tempo 7 Min. 48 sec./km. Wenn der letzte
Läufer des Teilnehmerfelds schneller läuft, folgt
der Sammelbus ihn. Wenn das Durchschnitttem-
po des letzten Läufers unter das obengenannte
Tempo sinkt, muss er in den Sammelbus einstei-
gen, seine Startnumer wird gestrichen und er
darf das Zielfeld nicht betreten.

facebook.com/vivicittafutas


LES ÉPREUVES DE DIMANCHE ET LES HEURES DE LES HEURES D’OUVERTURE:
DÉPART: Le dépôt: 7:00-8:30 (pour les Semi-Marathonistes)
10:00-12:30 (pour les coureurs de 10 km)
• 9:00 Telekom Vivicittá Semi-Marathon (21km) Le retrait: 10:15-13:00 (pour les Semi-Marathonistes)
• 9:00 Telekom Vivicittá Semi-Marathon en 13:35-15:00 (pour les coureurs de 10 km)
Duo et en Trio Attention! Dans les consignes les organisateurs dé-
• 13:00 Course pour la villeTelekom clinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol!
Vivicittá(10km) LES TOILETTES
OÙ SE TROUVER?
Le lieu de départ: L’Ile Marguerite dans la rue cen- • Vous pourrez utiliser les toilettes de sous-sol de
trale proche de la bretelle de la Piscine Nationale
Hajós Alfréd. Attention! Le lieu de départ de la Margitszigeti Víztorony.
course de dimanche se situe à presque 1,5 km du
centre de la course • Les toilettes mobiles seront disponibles non
L’arrivée:L’Ile Marguerite, la rue centrale proche du
Margitszigeti Víztorony (le Château d’eau). loin du centre de la course et du départ et de
Le centre de la course: Le centre de la course sera l’arrivée. Pour les hommes il y aura des pissoirs
installé sur le rez-de-chaussée du Margitszigeti Víz- mobiles.
torony
Les vestiaires: • Aux points de ravitallements et de relais il y aura
• pour les femmes : dans le Margitszigeti Víztoro-
aussi des toilettes mobiles et des pissoirs.
ny à l’étage LES ZONES DE DÉPART
• pour les hommes: dans les tentes installées Avant le départ on vous demande de vous aligner
dans la zone de départ qui correspond à votre
près du centre de la course rythme prévu (min/km) pour ne pas déranger les
Consignes: autres coureurs. Sur les dossards avec l’index 1
des duo et des trio, on met également l’étiquette
• Sur la prairie pas loin du Margitszigeti Víztorony, de zone correspondant au rythme (min/km) du pre-
mier relayeur.
proche de la plage Palatinus des tentes seront Les zones de départ:
installées 1er zone:

• On va indiquer par des panneaux les tentes de • à un rythme moins de 4:30 min./km
∙ semi-marathon en 1h 35
consignes appartenant au numéro de dossard.  2ième zone:
•à un rythme de 4:30-5:00min./km
• Vous allez recevoir(collée sur le bas de votre ∙ semi-marathon entre 1h35 et 1h45
• dIlofsasuatrdeninledviveirdcueetlt)eurnuebraunbapnudisebcioennsfiigxneer.sur 3ième zone:
• à un rythme de 5:00-5:30 min./km
vos affaires avec des épingles qu’on avait ∙ semi-marathon entre 1h45 et 1h56
mises dans votre paquet de départ pour qu’elle 4ième zone:
ne tombe pas. On vous propose de plier plu- • à un rythme de 5:30 et 6:00 min./km
sieurs fois la ruban près de la perforation pour ∙ semi-marathon entre 1h56 et 2h06
la retirer plus facilement. 5ième zone:
• à un rythme de 6:00 et 6:30 min./km
• Vous pourrez laisser vos affaires uniquement ∙ semi-marathon entre 2h06 et 2h17
6ième zone
dans les tentes correspondant à votre numéro • à un rythme plus de 6:30 min/km
de dossard. Cependant il ne faut pas attendre ∙ semi-marathon en plus de 2h17
que les organisateurs y travaillant prennent vos Tout le monde est obligé de s’aligner dans la zone
affaires,il est possible de les laisser dans l’en- de départ correspondant à son rythme prévu
trée -entourée des cordons- de la tente préalablement.
Avec ces dipositions, nous voudrions diminuer le
• Vous allez recevoir vos affaires correspondant tumulte après le signal de départ et aussi éviter les
dépassements inutiles. Nous espérons que s’il ne
à votre numéro de dossard par nos collègues se trouve dans une zone que des coureurs de la
après l’arrivée. même allure, la première partie de la course sera
également plus calme et moins chaotique.

42


Il faut savoir: Course pour la ville Vivicittá Telekom (10km):
7:30 min/km par rapport au dernier départ.
• L’étiquette figurant sur le dossard va aider à Temps limites partiels correspondant au départ du
peloton:
trouver la bonne zone de départ correspondant
à votre rythme prévu. Cette étiquette sera contrô- • à 3 km le passage prévu du véhicule de fin de
lée au moment de l’installation dans la zone. Le
numéro de l’étiquette est le même que celui de course est à 13h37
la zone
• à 6 km le passage prévu du véhicule de fin de
• Tout le monde est obligé de s’aligner dans la
course est à 14h00
zone de départ dont le numéro figure sur son Les concurrents sont suivis par un véhicule de fin
dossard. de course d’une vitesse de 7 min. 30s./km. Si le
dernier coureur court à un rythme plus vite, le véhi-
• Celui qui n’a pas précisé préalablemet son al- cule de fin de course le suit. Cependant après son
passage les coureurs sont obligés d’y monter et ne
lure prévue peut demander un autocollant dans peuvent pas être classés à l’arrivée
le centre de la course avant le départ. CHRONOMÉTRAGE, RÉSULTATS
Le chronométrage net sera effectué par des puces,
• Sans autocollant de zone de de départ, il faut le fournisseur est AGNI-Timing. Votre dossard
cache une puce électronique UHF collée sur le dos
s’aligner dans le dernier rang! de dossard, c’est pourquoi faites attention à le bien
porter.
• Le panneau indiquant le chrono se trouvera tou- Le chronométrage se fait par des tapis (des an-
tennes) installés par terre qui perçoivent d’une
jours à la fin de la zone de départ en question. distance de 2/3 mètres le signal caché dans le
Il faudra donc se positionner toujours devant le dossard.
panneau en question. Le pointage du temps se fait au plus fort signal (en
passant sur le tapis).
• Après être entré dans la zone on vous de- Vous pourrez consulter la liste des résultats à partir
du 15 avril dans l’après-midi sur le site runinbuda-
mande de vous diriger vers la porte de dé- pest.com.
part pour que les autres coureurs puissent
entrer dans la zone après vous.

• Les portes latérales des zones de départ seront

ouvertes 20 minutes avant le départ et fermées
5 minutes avant le départ. Après la fermeture
des portes, tout le monde devra s’aligner au
bout du peloton.

• Si vous rencontrez des coureurs avec une

étiqutte qui ne correspond pas à la zone de dé-
part on vous demande de lui dire de chercher la
zone de son allure pour éviter le tumulte et les
accidents éventuels.

TEMPS LIMITES
Le Telekom Vivicittá Semi-Marathon et Semi-ma-
rathon en Duo et en Trio: 2 heures 45 minutes le
temps net
Temps limites partiels correspondant au départ du
peloton:

• à 6 km le passage prévu du véhicule de fin de
course est 10h6min.

• à 12 km le passage prévu du véhicule de fin de
course est 10h53min.

• à 18km le passage prévu du véhicule de fin de
course est 11h40min.

Les concurrents sont suivis par un véhicule de fin
de course d’une vitesse de 7 min.48s./km. Si le
dernier coureur court à un rythme plus vite, le véhi-
cule de fin de course le suit. Cependant après son
passage les coureurs sont obligés d’y monter et ne
peuvent pas être classés à l’arrivée.
facebook.com/vivicittafutas

43


LE GARE DI DOMENICA E LE PARTENZE: circondato da cordoni, e non si deve aspettare
• 9:00 Telekom Vivicittá Mezza Maratona gli organizzatori a ritirare i pacchi.
(21 km) I pacchi possono essere ritirati – secondo il
• 9.00 Telekom Vivicittá Mezza Maratona in pettorale - al traguardo.
Coppia o in Trio ORARI DI APERTURA:
• 13:00 Telekom Vivicittá Corsa per la
Protezione della Città (10 km) • Consegna dei bagagli: tra 7:00-8:30

COSA OFFRIAMO E DOVE? (per i partecipanti della mezza maratona)
Partenza: Margitsziget, Központi út, vicino alla
strada di accesso di Hajós Alfréd Nemzeti Sportus- • tra 10:00-12:30 (per i partecipanti di 10 km)
zoda (piscina). • Ritiro dei bagagli: tra 10:15-13:00 (per i
Attenzione: la partenza di domenica si trova a circa
1,5 km dal centro della gara! partecipanti della mezza maratona)
Traguardo: Margitsziget, Központi út, vicino al
Margitszigeti Víztorony (Torre d’acqua) • tra 13:35-15:00 (per i partecipanti di 10 km)
Centro della gara: al pianterreno dentro il Margits-
zigeti Víztorony (Torre d’acqua) Attenzione! Non siamo attrezzati per il deposito
Spogliatoi: dei valori!

• per le donne: di sopra, ai chiostri del WC:
Margitszigeti Víztorony (Torre d’acqua)
• per i signori: in tende vicino al centro • si possono usare i wc pubblici nel sotterraneo
della gara
Guardaroba del Margitszigeti Víztorony (Torre d’acqua)

Le tende delle guardaroba si possono trovare • ci saranno toilette mobili alla zona di
sul prato tra il centro della gara ed il Palatinus
Strand (piscina). Queste saranno indicate partenza/arrivo, ed al centro della gara, e ci
anche con segnalazioni per poter trovarle saranno anche orinatoi mobili disponibili per
facilmente. gli uomini
Si possono consegnare i bagagli in base al
pettorale (a intervalli di 100) nelle tende, le • durante la corsa ci saranno toilette mobili an-
quali saranno segnate con i cartelli.
I biglietti guardaroba saranno messi sul che ai punti di ristoro ed alle zone di cambio,
pettorale. e ci saranno anche orinatoi mobili disponibili
Ogni podista deve separare il tag dal pettorale per gli uomini
e poi fissarlo precisamente sul pacco con una
spilla di sicurezza che si trova nel pacco gara. LE ZONE DI PARTENZA
Vi consigliamo di piegare il tag alcune volte Vi preghiamo tutti i podisti di stare solo alla zona
lungo la perforazione per poter essere rimosso appropriata per la loro prestazione, in base al loro
facilmente. tempo obiettivo (min/km) per non distrarre gli altri
Si possono consegnare i bagagli solo a quella atleti. Un adesivo sul pettorale con l’indice di 1
tenda a cui appartiene il podista in base al indica la zona di partenza appropriata - in base al
pettorale, e si possono metterlo sul territorio ritmo (min/km) del primo corridore della squadra -
per le squadre a staffetta di 2 e 3 persone.
Le zone di partenza:
Zona 1

• entro 4:30 minuti/km
à mezza maratona entro 1:35:00

Zona 2
• tra 4:30-5:00 minuti/km
à mezza maratona tra 1:35:00-1:45:00

Zona 3
• tra 5:00-5:30 minuti/km
à mezza maratona tra 1:45:00-1:56:00

Zona 4
• tra 5:30-6:00 minuti/km
à mezza maratona tra 1:56:00-2:06:00

44


Zona 5 sua zona appropriata per poter prevenire un
• tra 6:00-6:30 minuti/km incidente possibile ed evitare la folla.
à mezza maratona tra 2:06:00-2:17:00
TEMPO LIMITE
Zona 6 Telekom Vivicittá Mezza Maratona,
• oltre 6:30 minuti/km Mezza Maratona in Coppia e in Trio:
à mezza maratona sopra i 2:17:00 2 ore 45 minuti tempo netto
I diversi tempi limite in base alla partenza del gruppo:
Tutti i podisti possono stare solo alla zona
appropriata per la loro prestazione, in base al loro • al 6 km il tempo previsto dell’arrivo
tempo obiettivo (min/km). dell’autobus “scopa”: alle 10:06
Con questo sistema vorremmo diminuire la folla • al 12 km il tempo previsto dell’arrivo
che si forma durante i primi chilometri e prevenire dell’autobus “scopa”: alle 10: 53
i sorpassi inutili. Se in una zona ci sono soltanto • al 18 km il tempo previsto dell’arrivo
i podisti i quali hanno lo stesso tempo obiettivo dell’autobus “scopa”: alle 11:40
allora la gara sarà molto più calma e calcolabile. La corsa viene seguita dall’autobus “scopa” alla
velocità di 7 minuti e 48 sec/km. Se l’ultimo podista
Cose da sapere: corre più veloce, allora il bus lo segue con lo stesso
• L’adesivo sul pettorale – che viene control- ritmo. Chi viene raggiunto dal bus è obbligato a
lato entrando la zona di partenza - aiuta i salire e non può entrare la zona dell’arrivo.
podisti a trovare la loro zona di partenza
in base al loro tempo obiettivo. Il numero Telekom Vivicittá Corsa per la Protezione della
sull’adesivo concorda con il numero della Città (10 km):
zona. 7:30 minuti/km, dipendendo dalla partenza
• Tutti possono stare soltanto a quella zona dell’ultimo podista
di partenza la quale ha lo stesso numero I diversi tempi limite in base alla partenza del
come l’adesivo sul pettorale. gruppo:
• Chi non ha dichiarato un tempo obiettivo,
può chiedere un adesivo al centro della • al 3 km il tempo previsto dell’arrivo
gara prima dello start. dell’autobus “scopa”: alle 13:37
• Senza l’adesivo sul pettorale il podista può • al 6 km il tempo previsto dell’arrivo
partire solo dall’ultima zona! dell’autobus “scopa”: alle 14:00
• La bandiera che indica il tempo sarà La corsa viene seguita dall’autobus “scopa” alla
disposta in fondo alla zona quindi i podisti velocità di 7 minuti e 30 sec/km. Se l’ultimo podista
devono stare al territorio che si trova tra la corre più veloce, allora il bus lo segue con lo stesso
bandiera e la linea di partenza. ritmo. Chi viene raggiunto dal bus è obbligato a
• Entrando nella zona, vi chiediamo gen- salire e non può entrare la zona dell’arrivo.
tilmente di avvicinarvi il più possibile
alla porta di partenza in modo che CRONOMETRAGGIO, RISULTATI
anche gli altri -arrivando dopo di voi - Il cronometraggio avviene tramite il chip di AGNI-Ti-
possano entrare! ming. Un UHF chip viene attaccato al retro del
• Gli ingressi laterali delle zone di partenza pettorale, per questo vi preghiamo di indossare il
saranno aperti 20 minuti prima della gara e pettorale correttamente!
saranno chiusi 5 minuti prima della parten- Il cronometraggio viene effettuato con l’aiuto di
za. Dopo questo tutti possono stare solo in tappeti-cronometri (antenne) messi per terra, i
fondo al gruppo. quali percepiscono i segni del chip nel pettorale
da distanza di 2-3 metri. La registrazione del
Se incontrate un podista nella vostra zona che tempo preciso avverrà al segnale più forte (quando
ha un adesivo differente da quello del vostro, oltrepassi il tappeto).
allora vi preghiamo di chiederlo a cercare la Le classifiche saranno esposte sul sito runinbuda-
facebook.com/vivicittafutas pest.com dal pomeriggio 15 Aprile.

45


árs a mozgásban
Használd akár
sportolás előtt és

T után is!
• rándulásra

• izomfájdalomra

• izomhúzódásra

• sportolók alkalmazhatják
bemelegítéshez

Béesmneylúejgtáítséhsohzezis!

www.nicoflex.hu
www.facebook.com/nicoflexmediforte


MOZOGJ VELÜNK A
ESEMÉNYEIN 2018-BAN IS!

• április 22. Telekom Vivicittá Városvédő Futás, Győr

• május 5. 11. Intersport Tour de Tisza-tó

• május 6. Telekom Vivicittá Városvédő Futás, Miskolc

• május 12. Telekom Vivicittá Városvédő Futás, Pécs

• május 13. Telekom Vivicittá Városvédő Futás, Szeged

• május 27. 23. ALDI Női Futógála

• június 2. 21. Kékes Csúcsfutás

• június 3. 7. K&H mozdulj! kerékpárosnap, Gárdony

• június 10. 25. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltó

• június 16. Brutálfutás 7.0

• június 30. 36. Lidl Balaton-átúszás

• augusztus 4. 9. velencei tóúszás és velencei tavi túratriatlon

• szeptember 9. 33. Wizz Air Budapest Félmaraton

• szeptember 22. 7. kerületi Futó- és Gyaloglónap

• október 6-7. 33. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál A BSI a programváltozás jogát fenntartja.

• október 20. 13. DECATHLON FittAréna

• október 27. 11. Intersport Túranap és Terepfutás

• november 24-25. 15. Balaton Maraton és Félmaraton

• december 2. 5. Rossmann Mikulásfutás

• 2019. január 13. 4. Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál

• 2019. márc. 21-24. 12. Spuri Balaton Szupermaraton

ESEMÉNYINFORMÁCIÓ ÉS NEVEZÉS: WWW.FUTANET.HU


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DOSSIER final
Next Book
CBS Corporate Brochure