The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A4- สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chatree Earpin, 2022-07-31 02:23:40

A4- สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022

A4- สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022

สารวดั http://www.pj-huaphai.org
วดั นกั บญุ ฟลิ ปิ และยากอบ หวั ไผ่

70 ม.1 ต.โคกข้หี นอน อ.พานทอง จ.ชลบรุ ี 20160
โทรศพั ทม์ อื ถอื 099-0165040

ปีที่ 33 ฉบับท่ี 1697 วันอาทิตยท์ ่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ.2022

สปั ดาห์ท่ี 18 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาประจาสัปดาห์

“จงระวงั และรกั ษาตวั ไวใ้ หพ้ น้ จากความโลภทกุ ชนิด”

1

พระวรสารนักบุญลกู า ลก 12:13-21

เวลานัน้ ประชาชนคนหนง่ึ ทูลพระเยซเู จา้ วา่ “พระอาจารย์ โปรดบอก
พชี่ ายขา้ พเจา้ ให้แบง่ มรดกให้ข้าพเจ้าเถดิ ” พระองคจ์ งึ ตรสั กับเขาวา่ “มนษุ ย์เอย๋
ใครตง้ั เราเป็นผพู้ พิ ากษาหรือเป็นผู้แบง่ มรดกของทา่ น” แล้วพระองค์ตรัสกับ
คนเหล่านนั้ วา่ “จงระวงั และรักษาตวั ไวใ้ หพ้ น้ จากความโลภทุกชนดิ เพราะชวี ติ
ของคนเราไม่ข้นึ กับทรัพยส์ มบัตขิ องเขา แม้วา่ เขาจะมง่ั มีมากเพียงใดกต็ าม”

พระองค์ยงั ตรสั อปุ มาเรือ่ งหน่ึงให้เขาท้ังหลายฟังอกี วา่ “เศรษฐีคนหนง่ึ มที ดี่ นิ
ที่เกดิ ผลดอี ย่างมาก เขาจึงคดิ วา่ “ฉนั จะทาอย่างไรดี ฉันไมม่ ที ีพ่ อจะเกบ็ พืชผล
ของฉนั ” เขาคดิ อีกว่า “ฉันจะทาอยา่ งน้ี จะรือ้ ยงุ้ ฉางเกา่ แลว้ สรา้ งใหมใ่ หใ้ หญโ่ ต
กวา่ เดิม จะได้เก็บข้าวและสมบัตทิ ้งั หมดไว้ แลว้ ฉนั จะพดู กบั ตนเองวา่ ดีแลว้
เจ้ามีทรัพยส์ มบตั มิ ากมายเก็บไวใ้ ชไ้ ดห้ ลายปี จงพกั ผอ่ น กนิ ดม่ื และสนกุ สนานเถดิ ”
แต่พระเจา้ ตรัสกบั เขาว่า “คนโงเ่ อย๋ คนื น้ี เขาจะเรยี กเอาชวี ติ เจา้ ไป แลว้ สง่ิ ที่เจา้
ได้เตรยี มไวจ้ ะเป็นของใครเล่า คนท่ีสะสมทรพั ยส์ มบตั ไิ วส้ าหรบั ตนเองแต่ไมเ่ ปน็
คนมั่งมีสาหรับพระเจ้า ก็จะเปน็ เช่นน้ี””

2

สนทนาภาษาพอ่ -ลกู

พนี่ อ้ งทีร่ ัก
เมอ่ื วันที่ 24-30 ทผี่ ่านมา พระสนั ตะปาปาฟรังซิสในวัย 85 ปี น่ังรถเขน็ ข้นึ

เครอื่ งบนิ 10 ชั่วโมง ไปทีค่ านาดา ซง่ึ นบั เป็นการเดินทางเย่ยี มเยียนลกู แกะ ครงั้ ที่ 37
ของพระองค์

ทาไมพระองคเ์ ลือกไปคานาดา
ชว่ งปี 1881-1996 ซึง่ เป็นช่วงลา่ อาณานคิ ม (ดว้ ยความโลภ คนผวิ ขาวจานวนหนง่ึ
ออกไปยดึ ครอง และแสวงหาผลประโยชนต์ ามดนิ แดนตา่ งๆ) มีเด็กๆชนเผา่ พน้ื เมอื ง ประมาณ
150,000 คน ของคานาดา ถูกส่งเข้าโรงเรยี นประจา บางแห่งดาเนนิ การโดยพระสงฆ์
นกั บวช ฆราวาส ตามวัด มเี ดก็ จานวนมาก ถกู ลว่ งละเมดิ รา่ งกาย จติ ใจ และจติ วญิ ญาณ
เดก็ หลายคนเสียชีวิต เพราะพวกเขาบางคนมนี โยบายทาลายลา้ งวฒั นธรรมของชนเผา่ พน้ื เมอื ง
พระสันตะปาปาฟรงั ซิส ในนามของพระศาสนจักรคาทอลิก เคยกลา่ วขอโทษชน
เผา่ พื้นเมืองมาแล้ว ครัง้ นี้พระองคก์ ลา่ วต่อหนา้ ผ้แู ทนของผรู้ อดชวี ิต พระองคเ์ สด็จมา
ทีน่ ี่เพ่ือรอ้ งขอการอภยั เพือ่ บอกพวกเขาอีกคร้ังหน่ึง พระองค์รู้สึกละอายใจ เสียใจอยา่ ง
แท้จรงิ ทพ่ี ระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส บางคนกระทาสงิ่ ที่ชวั่ ร้ายต่อพวกเขา
พระเยซเู จ้าตรสั ในพระวรสารวันนว้ี ่า “จงระวังและรกั ษาตวั ไวใ้ หพ้ น้ จากความโลภ
ทกุ ชนิด”
พี่น้องท่รี กั ไมว่ า่ เราเปน็ ใคร เราลว้ นถกู ประจญให้มีความโลภ อยากมี อยากได้
อยากเปน็ ถ้าเราพ่ายแพ้การประจญ มนั จะชักนาให้เราทาบาปต่างๆ
เชญิ ชวนเราม่งุ ม่นั เพยี รพยายาม ทจี่ ะเป็นคนมั่งมีสาหรบั พระเจา้ มากกวา่ อยากมงั่ มี
ดูดี ในสายตาคนอืน่ ๆ

ขอพระเจ้าอวยพรพี่นอ้ ง
คณุ พ่อทรงวฒุ ิ วงษ์สริ โิ รจน์

3

ตารางมสิ ซา วันอาทติ ยท์ ่ี 31 กรกฎาคม 2022

วนั เสารท์ ี่ 30 กรกฎาคม (มิสซาคา่ เวลา 19.00 น.)

สขุ สาราญ
เพ่ือพี่นอ้ งทุกครอบครวั +ครอบครัวคณุ สมพงษ์-คณุ สมศรี ดีศร+ี คณุ ชยั ณรงค+์
คุณขจติ ศกั ดิ์+คณุ ภูรณิ ฐั ดศี ร+ี ครอบครวั คุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+
ครอบครวั คุณทนงศกั ดิ์-คณุ สุวรรณา ยุ่นประยงค+์ ครอบครวั คณุ สมคดิ เอ่ยี มสําอาง+
ครอบครัวเอา้ เจริญ+คุณละม่อม ทองเหลอื ง+คณุ วันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-
คณุ สมชาย ดีศรี+ครอบครวั จูหงี+ครอบครวั ขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม
อทุ ศิ ให้ผลู้ ่วงลบั
ยวงบญุ เรอื ง+ม.มักดาฯบญุ ช่วย+ยอห์นวมิ ล+ยอแซฟประสทิ ธิ์+เปาโลเชาวลิต+
ยากอบประพรึก+ฟรงั ซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี+๋
อกั แนสถนอม+โทมสั วมิ ล+มารีอาสจุ ติ +เทเรซาวิรชั +ยวงโสภณ+เทเรซาลดั ดา+
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชยั +ลชู อี าจริ าภรณ+์ ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+
มารอี าลาํ เจียก+ฟรังซสิ กง่ิ +มารีอาเลก็ +เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสตน์ ิยม+
ยอแซฟไพรชั +เปโตรทนงศกั ด์ิ+มารอี าประยงค+์ เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+
มารอี าจําปี+เทเรซามาล+ี มารีอาวภิ าพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริง้ +เปโตรชนุ้ +
มารอี าทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชน้ั +ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟลิ ิปนริ ันดร์+
เปาโลเล่ยี ม+เซซลี ีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ+์
ฟรังซสิ โกผนั +เทเรซาบัญญตั ิ+ยอหน์ บปั ตสิ ตก์ าลนาน+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+
เรอื ตรี ฟรงั ซสิ สมเดช+เอากุสตนิ โนรอด+โรซาเจยี น+อนั ตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปั ติสตถ์ วลิ +เปโตรหมัง+โทมสั ประสาน+ยาโกเบหล+ี
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ+์ มารีอาบรรจง+เปโตรบญุ ม+ี ยอแซฟชชู าติ+
ออกสั ตนิ วิชา+อานาสตาเซยี ประวัต+ิ เทเรซาวิไลลกั ษณ+์ ญาตพิ ี่น้องตระกลู วิเศษเธียรกุล
ท่ลี ว่ งลบั ไปแล้วทุกดวง+บอนีฟาสประทุม เสริมสกุล+เปาโลโห+อนั นาหรนุ่ +เปโตรฮวง+
อันนาเกยี ว+กง๋ ซ่นุ +ย่าสดุ +เปโตรย้ิว+เปาโลเทยี นฮก+ม.มกั ดาฯบุญมา+
ซลิ แวสแตรป์ ระสทิ ธิ์+มารอี าประไพ+วนิ เซนต์ประสาท+ยอห์นวมิ ล+ยอแซฟแดง+
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยย่ี ม+มารอี าเสยี ง+อูบลั โดเลยี ม+ซิกส์โตชนะ+

4

มาการโี อประดงั +ยอแซฟวนั ชยั +วญิ ญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนกั บวช ทุกดวง+
วญิ ญาณผู้ลว่ งลับในสุสานทกุ ดวง+วิญญาณในไฟชาํ ระ+วิญญาณที่ไมม่ ีใครคดิ ถงึ

วนั อาทิตยท์ ี่ 31 กรกฎาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.)

สขุ สาราญ
เพอ่ื พน่ี ้องทกุ ครอบครวั +ครอบครวั เมทนิ ีพนติ +ครอบครวั ซมี อน สมศกั ดิ ์
ปรชั ญกุล+คณุ พรพรรณ ดศี ร+ี ครอบครวั คุณนาโชค-คุณสุพี อยบู่ าง+
ครอบครวั คุณวนิ ยั -คณุ สุรตั น์ ดศี รี และพน่ี ้อง ลกู ๆหลานๆ ทุกคน+
ครอบครวั สดี าสมทุ ร์
อทุ ิศให้ผลู้ ่วงลบั
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาราญ+เปโตรย+ู้ โรซาเป่ียม+ญาตพิ ่นี อ้ งตระกลู หวั ใจ ทล่ี ว่ งลบั
ไปแลว้ ทกุ ดวง+เอากสุ ตโิ นสรุ นิ ทร+์ เยโนเวฟาเยย่ี ม+ญาตพิ น่ี อ้ งตระกลู ไหลไผท่ อง ท่ี
ล่วงลบั ไปแลว้ ทุกดวง+ยวงใช+้ ม.มกั ดาฯเงก็ +ฟิลปิ กมล+แคทเธอรนี บุญส่ง+
เปาโลแกว้ +เซซลี อี าพรพมิ ล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกั ดาฯไทรยอ้ ย+มทั ธวิ ทองสุข+
โรซาเฮยี ะ+ซซู านนาสมพร+ยอแซฟวนิ จิ +เรมยี โี อประดษิ ฐ+์ เทเรซาลาพลู +
เบเนดกิ ตศ์ ลิ าชยั +เปาโลโห+อนั นาหรนุ่ +เปโตรดารสั +ยวงยอด+มารอี าจ+ู
ยอแซฟประชุม+องั เยลาสมปอง+ญาตพิ น่ี ้องตระกลู มุ่งหมาย และเสรมิ สกุล ท่ี
ลว่ งลบั ไปแลว้ ทุกดวง+ยวงบปั ตสิ ตาจเู ทง้ +เซซลี อี าไล+้ ยวงวเิ ชยี ร+มารอี าละมยั +
เทเรซาชอ้ ง+ฟรงั ซสิ ไพฑรู ย+์ อ่ี ออ่ งสมบรู ณ์+อนั นาปาน+เทเรซาอภวิ นั ท์
เรอื งฉาย+เอากุสตโิ นกมิ +มารอี าฟุ้ง+เปโตรจรญู +เซซลี อี าอญั ชญั ยนุ่ ประยงค+์
ฟิลปิ ปกรณ์รตั น์ เรอื นงาม+เซซลี อี าสม้ ลม้ิ +มารอี าตาบ+เปาโลฉอย+อนั นาเหรยี ญ+
เปาโลฮนุ เจย๊ี ว+เซซลี อี าน้อย+มารอี าสมจติ +มารอี าประเทอื ง+ญาตพิ น่ี ้องตระกลู
เรอื นงาม และทองเหลอื ง ทล่ี ว่ งลบั ไปแลว้ ทกุ ดวง+คณุ พอ่ เกโก+พระสงั ฆราชแจง+
คุณพอ่ สนทิ +คณุ พ่อบญุ ช+ู ยอแซฟยงั้ +โรซายวง+มารอี ามว้ น+ยอแซฟฉลวย+
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู +เปโตรจานงค+์ เปโตรจรณิ ท+์ เปโตรหอม+
มารอี าเฉลยี ว+ฟิลปิ กลน่ิ +วคิ ตอเรยี ประทนิ +ฟิลปิ ประทวน+เปโตรบุญเทยี น+
ฟิลปิ สมั ฤทธ+ิ ์ ยากอบประดษิ ฐ+์ ฟรงั ซสิ ทว+ี มารอี าสุภาพ+เปาโลจาลอง+

5

มารอี าสายสุนีย+์ เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิ ธพิ ล+
เปาโลวรายทุ ธ+ญาตพิ น่ี ้องตระกูลดศี รี และหนูงาม ทล่ี ่วงลบั ไปแลว้ ทุกดวง+
อากาธาบญุ ลาภ สดี าสมทุ ร+์ เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนั นาลดั ดา+เปาโลบ๊+ู
ญาตพิ น่ี ้องตระกลู แสงสวา่ ง ทล่ี ว่ งลบั ไปแลว้ ทกุ ดวง+เปโตรจอื เซยี +อนั นาเซยี น+
เปโตรเอย้ี วฉนั +ยอแซฟสุรศกั ด+ิ ์ เปโตรเสง่ +เทเรซาบญุ ลอ้ ม+เปโตรอนุรกั ษ+์
อนั นาเพย้ี น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ี เทเรซาเงก็ +เปาโลวชิ ยั +
เซบาสเตยี นวเิ ชยี ร+ฟรงั ซสิ เซเวยี รจ์ านง+ยอแซฟวรี ภทั ร+เปาโลเชาวลติ ขมเลก็ +
ยวงบุญเรอื ง+ม.มกั ดาฯบญุ ช่วย+ญาตพิ น่ี ้องตระกลู ขมเลก็ ทล่ี ว่ งลบั ไปแลว้ ทุกดวง+
เซซเี ลยี ถวลิ +เปโตรเฉียบ+มารอี าไฉน+ญาตพิ น่ี ้องตระกูลขมเลก็ และจหู งี ท่ี
ลว่ งลบั ไปแลว้ ทกุ ดวง+เปาโลเชอ่ื ม+มารอี าทองอย+ู่ เทเรซาสารวย+ญาตพิ น่ี ้อง
ตระกลู สุวนิ ยั ทล่ี ว่ งลบั ไปแลว้ ทุกดวง+เทเรซาบุญชอบ เพยี รกจิ +ฟรงั ซสิ สมพงษ์
พรงาม+ยอแซฟขวญั ชยั +คุณพ่อเกโก+มารต์ โิ นน้อย+ยอแซฟนิด+มารอี าจาปา+
พรชยั จาปีรตั น์+มคี าแอลรงั ษ+ี มารอี าสงั วาล+มารอี านิภาพร+เปโตรโสภ+ี
ม.มกั ดาฯชะลอม+ม.มกั ดาฯทศั น+ี ยอหน์ ชชั วาล+เปโตรศิริศกั ด์ิ (ครบ 1 ปี )+

เปาโลประพจน์+ญาตพิ น่ี ้องตระกลู โลกาวทิ ย์ ทล่ี ว่ งลบั ไปแลว้ ทุกดวง+
วญิ ญาณผลู้ ว่ งลบั ในสุสานทุกดวง+วญิ ญาณในไฟชาระ+วญิ ญาณทไ่ี ม่มใี ครคดิ ถงึ

วนั อาทติ ย์ที่ 31 กรกฎาคม (มสิ ซาเยน็ เวลา 16.00 น.)

สุขสาราญ
เพอื่ พีน่ อ้ งทุกครอบครวั +ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา ยนุ่ ประยงค์
อทุ ศิ ให้ผู้ล่วงลับ
ฟลิ ปิ ปกรณร์ ตั น์ เรอื นงาม+เซซลี อี าสม้ ลมิ้ +มารอี าตาบ+เปาโลฉอย+อนั นาเหรยี ญ+เปาโลฮนุ เจยี๊ ว+
เซซลี อี านอ้ ย+มารอี าสมจติ +มารอี าประเทอื ง+ญาตพิ น่ี อ้ งตระกลู เรอื นงาม และทองเหลอื ง ทล่ี ว่ งลบั
ไปแลว้ ทกุ ดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอี าชะออ้ น+ดอมนิ กิ ปนุ่ +อากาทากมิ +ยอแซฟนอ้ ย+มารอี าคลา้ ย+
ซาบนี าสนทิ +อากาทาสนอง+ยวงถวลิ +การซ์ มี กี วา+ม.มกั ดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+
เปาโลสเุ ทพ+เปาโลประทปี +มารอี านศุ รนิ ทร+์ มารอี าประภา+ฟลิ ปิ บญุ เรอื น+ยอแซฟประทวน+
พอ่ บา+แมใ่ บ+มารอี าหญงิ ใหญ่ เอยี่ มสะอาด+ยวงชายกลาง ปรชั ญาเดชากลุ +มารอี าหญงิ เลก็
บญุ เสรมิ +ญาตพิ นี่ อ้ งผลู้ ว่ งลบั +ราฟาแอลหริ ญั +มารอี าเปรม+ยอแซฟสนุ ทร+ม.มกั ดาฯไทรยอ้ ย+

6

ยวงเลก็ +ยอแซฟคําผัด+เซบาสเตยี นวเิ ชยี ร+อนั นาสมบญุ +ญาติพีน่ ้องตระกูลหน่ายคอน
และขมเล็ก ทลี่ ่วงลบั ไปแล้วทุกดวง+นิโคลสั ยรรยง+เยโนเวฟาประยรู +ออกสั ตนิ กิมง้วน+
เทเรซาจบี +โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลย่ี ม+ยอแซฟชัน้ +ซีริลสมาน+
มัทธิวจอ๋ ง+อันนาน้อย+มคี าแอลอุดม+มอนิกาไพโรจน์ สอนศริ ิ (ครบ 24 ป)ี +
ยอแซฟบญุ เลศิ +มารอี าเอน็ ดู+อนั นาสนุ ยี ์+อนั นาสวน+โรซาทองมว้ น+เทเรซาบรรจง+
อันนารนั จวน+ญาตพิ ี่น้องตระกลู สอนศริ ิ และหนงู าม ที่ลว่ งลับไปแล้วทกุ ดวง+
วิญญาณผู้ล่วงลบั ในสสุ านทกุ ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ตารางมสิ ซาประจาวนั

วันจันทรท์ ี่ 1 สิงหาคม มสิ ซาคา่ เวลา 19.00 น.

วันอังคารท่ี 2 สิงหาคม มสิ ซาค่า เวลา 19.00 น.

วนั พุธที่ 3 สงิ หาคม มิสซาคา่ เวลา 19.00 น.
อทุ ิศให.้ ....โทมสั ประชา หนงู าม+ยอแซฟณฐั วุฒิ ออ่ งจริต

วันพฤหสั บดที ี่ 4 สงิ หาคม มสิ ซาคา่ เวลา 19.00 น.
สุขสาราญ.....ครอบครวั คณุ เพญ็ ศรี จนั ทรส์ อ่ งแสง
อุทศิ ให้.....เปโตรเสง็ +อันนาไป่+มารีอาลอล+่ี นายวรพจน+์ สเตฟาโนดาริ จนั ทรเ์ กตุ+
มารอี าวรรณาภรณ์ วงษแ์ ก้ว

วนั ศกุ รท์ ี่ 5 สงิ หาคม มีตงั้ ศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวนั ศกุ ร์ต้นเดอื น เวลา 18.30 น.
และเรมิ่ มสิ ซาตามปกติ เวลา 19.00 น.

วันเสารท์ ่ี 6 สงิ หาคม มิสซาค่า เวลา 19.00 น.

เงินถุงทาน วนั เสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม (คา่ ) เปน็ เงิน 1,444 บาท
วนั อาทติ ยท์ ่ี 24 กรกฎาคม (สาย) เปน็ เงนิ 3,835 บาท
(เยน็ ) เป็นเงนิ 2,435 บาท
เงนิ ทาบญุ แมพ่ ระนจิ จานเุ คราะห์ เป็นเงนิ 1,650 บาท

7

...ประกาศต่างๆ จากทางวดั ...

1. ขอคาภาวนาอุทิศแด่คุณพ่อมัทธิว อารี วรศิลป์
จะมพี ิธปี ลงศพ วนั จนั ทรท์ ่ี 1 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ทว่ี ดั เซนต์ปอล แปดริ้ว

2. เวรผถู้ วายเครือ่ งบชู ามิสซา
อาทติ ย์นี้ เนนิ ทา่ ขา้ ม เป็นเจา้ ภาพ
อาทติ ยห์ นา้ 7 สิงหาคม สัปดาหท์ ี่ 19 เทศกาลธรรมดา
เนนิ ค-ู้ กระพังบอน เปน็ เจ้าภาพ

3. วนั น้ี ขอเชิญคณะกรรมการท่ดี ิน ประชมุ เวลา 13.00 น. ณ หอ้ งประชมุ เกดิ สวา่ ง
4. วันศุกร์ท่ี 5 สิงหาคม พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย

ในวันศุกร์ตน้ เดอื นตามปกติ
5. วันจนั ทรท์ ่ี 8 - พุธที่ 10 สิงหาคม งดมิสซาค่า เนื่องจากจะมีสมั มนาพระสงฆท์ ว่ั ถนิ่ ไทย

ทบ่ี า้ นผ้หู ว่าน
6. คณะครู ์ซิลโล ขอเชญิ เข้ารบั การอบรม “ชวี ติ ครสิ ตชน” ระหว่างวนั ท่ี 6 - 9 ตลุ าคม

ณ ศนู ย์สงั ฆมณฑลจนั ทบุรี ศรรี าชา ผูส้ นใจที่มีอายุ 18 - 65 ปี ติดต่อได้ที่ครูนจิ จา
และสมาชิกคูร์ซิลโล ได้ต้งั แตว่ นั นี้ ถึง 14 สิงหาคม

ประกาศแตง่ งานแบบต่างฝา่ ยต่างถอื (ครั้งท่ี 1)

ระหวา่ ง นายกิตพิ งษ์ ศกั ดศ์ิ รีวัฒนา บตุ รของ นายประสงค์ และ นางสานวน
ศักดิ์ศรีวฒั นา สมรสกับ ลูซอี า รมิตา แพงไพรี บตุ รีของ เปาโล กจิ ติ แพงไพรี และ
เทเรซา สุพัทรา ไทยงาม ทั้งสองประสงคจ์ ะเขา้ สูพ่ ิธีสมรส ในวันเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม
เวลา 11.00 น. ณ วดั นักบุญฟิลปิ และยากอบ หวั ไผ่

***(ทา่ นใดเหน็ ว่ามขี อ้ ขดั ขวาง กรณุ าแจ้งทค่ี ุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)***

ธารน้าใจ
ขอขอบคุณรายนามผูบ้ รจิ าควันกจิ กรรมชมรมผสู้ ูงอายวุ ดั หัวไผฯ่ ดงั นี้
1. คุณวิลาวรรณ วงษแ์ ก้ว บริจาคปลานลิ แดดเดยี ว 1,100 บาท
2. คณุ นิจจา ฝน่ เรือง บริจาคขนมจีน 200 บาท
3. คุณวิรัช ยุน่ ประยงค์ บรจิ าคเค้ก

8


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
Next Book
Test