The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

АртеМагазин, лист Дома ученика средњих школа Крагујевац

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Иванка Крајишник, 2020-02-26 15:12:25

AртеМагазин, фебруар 2020.

АртеМагазин, лист Дома ученика средњих школа Крагујевац

ЛистсрДеодмњКариуахчгшеунјкеиовклааац ФЕБ2020

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК


СА­ДР­ЖАЈ

Реч уредн­ и­ка............................................................................................................... 3
Из мог угла.................................................................................................................. 4
Заб­ ав­не ве­че­ри у до­му................................................................................................ 6
Шта смо гле­дал­ и?....................................................................................................... 8
Ну­триц­ и­он­ и­стичк­ и Клуб.......................................................................................... 10
Спорт­ске сек­ци­је у до­му.......................................................................................... 12
Квиз такм­ ич­ е­ње из не­де­ље у не­де­љу....................................................................... 14
Филм и по­е­зиј­а- за­паж­ ен на­ступ наш­ их учен­ ик­ а на два дом­ска фе­сти­ва­ла....... 16
Фес­ ти­вал љуб­ ав­не пое­ ­зи­је „Иван Пан­гар­ ић” у Сом­бо­ру....................................... 20
Фес­ ти­вал­ на­ук­ е „Дај(т)е се на зна­ње”..................................................................... 22
Реч-две са... Пе­тар Лу­кић......................................................................................... 24
Секс­ у­ал­но и ре­про­дукт­ ив­но здрав­ ље мла­дих........................................................ 33
Млад­ и пи­сци-учен­ иц­ и на­шег до­ма......................................................................... 35

РЕД­ АКЦ­ ИО­ ­НИ ОД­БОР:

Уредн­ и­ци:
Иван­ка Кра­јиш­ ник, Алекс­ анд­ ра Сто­јиљк­ о­вић Ми­лос­ а­вље­вић

Ред­ акц­ и­ја:
Ана Вас­ и­ље­вић, Ла­зар Бу­кум­ ир­ о­вић, Аниц­ а Ман­ ојл­ ов­ ић, Та­ма­ра Мил­ ој­е­вић,
Јов­ а­на Си­мић, Виш­ ња Мил­ о­ше­вић, Ва­ња Бач­ а­рев­ ић, Еми­лиј­а Мил­ ош­ е­вић,

Мла­ден Јо­вић, Анђ­ е­ла Орл­ о­вић

Ди­зајн:
Члан­ о­ви лик­ ов­не сек­циј­е

Изд­ а­вач:
Дом учен­ ик­ а сред­њих шко­ла Краг­ уј­е­вац

www.ar­tem.edu.rs

За изд­ ав­ ач­ а:
Љуб­ иц­ а Ба­шић, дир­ ек­тор

Штам­па
Графички атеље Сквер, Крагујевац


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

Реч уред­ни­ка

По­штов­ а­ни чит­ а­о­ци,
Пред ва­ма је но­ви број наш­ ег час­ о­пис­ а, са истим ци­љем- да вас упу­ти­мо у
зан­ и­мљив­ а домс­ ка де­ша­ва­ња, али и да про­мо­виш­ е­мо ваш та­лен­ ат, знањ­ е и кре­а­
тивн­ ост и афир­миш­ е­мо ва­ше успе­хе и за­лаг­ а­ње.
По­тру­дил­ и смо се да овај број освеж­ и­мо не­ким но­вим руб­ ри­ка­ма (Реч –две
са..., Из мог угла), али и да вас Рет­ ро­спект­ и­вом спров­ ед­ е­мо кроз наји­ нт­ е­рес­ ант­
ни­ја збив­ а­ња кој­а су обе­леж­ ил­ а тек­ у­ћу школс­ ку го­дин­ у.
Над­ ам­ о се да ће­те са зад­ о­вољс­ твом лис­ тат­ и стран­ и­це но­вог број­а и по­зив­ ам­ о
вас да га са на­ма за­јед­но ствар­ а­те...све ва­ше иде­је, као и ра­до­ве мож­ е­те нам сла­
ти на имејл адре­су
аrt­ emkg.mag­ a­zin­@gmail.com

Иван­ка и Алек­санд­ ра

3


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. ИЗ МОГ УГЛА

Из мог угла...

Ва­ња Ба­ча­ре­вић

Дом. Шта вам пр­во пад­не на па­мет глав­ и и нап­ рав­ ил­ а так­ ву мреж­ у да сам
кад­ а чу­јет­ е ову реч? се у њу са­ма упе­тља­ла и већ ми­слил­ а
да ми не­ма спа­са.
Пре не­го што сам по­чел­ а да жи­вим
у до­му јед­ ин­ а асоц­ и­ја­ци­ја су ми бил­ и Кад­ а су се вра­та до­ма отво­ри­ла и
европ­ски до­мо­ви у ко­је Аме­ри­кан­ци кад­ а сам пол­ а­ко ступ­ ил­ а уну­тра чин­ и­
шаљ­ у свој­у дец­ у по ка­зни. Плак­ ал­ а ло ми се да хо­дам у че­лич­ним ци­пел­ а­
сам неп­ рес­ та­но на­кон са­знањ­ а где ћу ма, те­жин­ е ско­ро као мој бес и ту­га у
жи­ве­ти ка­да кре­нем у сред­њу шко­лу. том трен­ утк­ у. Вук­ ла сам за соб­ ом пун
(По­при­лич­но сам си­гур­на да за­пре­ми­ ко­фер, не ства­ри, већ осе­ћа­ња, осе­ћа­
на мој­их су­за прол­ и­ве­них тог ав­гу­ста ња ко­ја су се смењ­ ив­ а­ла на мом лиц­ у.
2018.го­ди­не од­го­ва­ра за­пре­ми­ни со­бе Жел­ ел­ а сам да је ово са­мо ужа­сан сан
у кој­ој трен­ утн­ о жив­ им-што уопш­ те и да се што пре про­бу­дим.
ни­је та­ко ма­ло.)
Упоз­ на­ва­ње са васп­ ит­ ач­ иц­ ом, ци­
Пи­та­ња: ка­кве ће ми би­ти ци­мер­ке, мерк­ ам­ а и људ­ им­ а кој­и су прв­ и пут
а ка­ква вас­пи­тач­ иц­ а, соб­ а, а тек хра­ та­да кроч­ и­ли ов­де-до­не­ло је олакш­ а­ње.
на- на­из­ме­нич­но су ми мар­ши­ра­ла по Дан­ и су прол­ аз­ ил­ и, а све о чем­ у сам

4


ИЗ МОГ УГЛА АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

разм­ иш­ љал­ а у авг­ ус­ ту поч­ ел­ о је да не­ Већ дру­гу го­дин­ у сам ов­де и је­два
ста­је... У до­му сам упоз­ нал­ а сад­ а нај­бо­ сам че­ка­ла крај рас­пу­ста да се вра­тим
ље дру­гар­ и­це, упо­зна­ла сам нај­дивн­ иј­у МОМ ДО­МУ, да му каж­ ем да ми је не­
жен­ у на свет­ у, мој­у васп­ ит­ ач­ иц­ у Биљ­ у, до­стај­ао и да се упо­знам са љу­дим­ а
друг­ у мајк­ у, и мног­ о друг­ их дивн­ их кој­и прв­ и пут до­лаз­ е, да им исп­ рич­ ам
људ­ и...О том­ е ни­сам ни са­њал­ а. сво­ју прич­ у.

Љу­ди ко­ји нем­ а­ју до­дир са дом­ ом
мо­гу са­мо да на­га­ђа­ју ка­ко је ов­де, и
уза­луд је прич­ а­ти, ово треб­ а дож­ и­вет­ и.
На пи­тањ­ е как­ о је у средњ­ ој од­го­вар­ ам
да је у шко­ли су­пер, а у до­му још бо­ље.
Успом­ е­не из сред­њо­школс­ ких да­на би­
ће ве­зан­ е за мо­ја че­тир­ и зид­ а дом­ске
соб­ е, међ­ у ко­јим­ а су одј­е­ки­ва­ли смех
и жам­ ор, а у кој­им­ а се крио јед­ ан не­
вер­ о­ват­ ан жив­ от.

Дом. Шта вам пр­во пад­не на па­мет
кад­ а чу­јет­ е ову реч? Ме­ни срећ­ а, успо­
ме­не, љуб­ ав...Све оно што ми је бил­ о
нез­ ам­ ис­ лив­ о пре до­лас­ ка овамо.

5


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. забавне вечери

За­бав­не ве­че­ри

у до­му

Ка­ко би се унап­ ред­ ио­ квалитет сло­ До­бро уигран во­ди­тељ­ски пар,
бод­ног вре­мена уче­ник­ а у до­му, свaке Алек­сан­дра Јан­кос­ ки и Мла­ден Јо­вић,
год­ и­не, јед­ном ме­сеч­но, ор­га­низ­ у­ју се свак­ и пут су се пот­ руд­ и­ли да пу­блик­ у
те­мат­ске заб­ ав­не веч­ е­ри, праћ­ ен­ е сме­ инф­ ор­ми­шу о пра­вил­ и­ма так­ми­чењ­ а
хом и доб­ ром атм­ осф­ е­ром. За сјај­ан и да бод­ ре такм­ ич­ ар­ е. Неи­ з­ос­ та­ван
про­вод пу­бли­ке, али и сам­ их учес­ ник­ а, део је свак­ а­ко и жи­ри, са­став­ љен од
мож­ ем­ о за­хва­лит­ и Сек­ци­ји за кул­тур­ уче­ник­ а и вас­пит­ а­ча.
но за­бав­ни жи­вот у до­му. За­бав­не ве­
чер­ и об­у­хват­ ај­у два де­ла: У ок­то­бру је одр­жа­но пр­во те­мат­
ско за­бав­но веч­ е „Домс­ ко ли­це звуч­ и
Такм­ и­чарс­ ки део, ко­ји при­влач­ и по­знат­ о”. Те­ле­виз­ иј­ска еми­си­ја овог
огромн­ у паж­ њу учен­ ик­ а. Такм­ ич­ ар­ и тип­ а, је сви­ма већ до­бро по­зна­та по
се надм­ ећ­ у у по­себн­ о осмиш­ ље­ним од­лич­ним ими­та­ци­ја­ма по­зна­тих лич­
дис­ цип­ лин­ ам­ а кој­е гар­ ант­ уј­у доб­ ру нос­ ти. Вођ­ ен­ и так­ вим прим­ ер­ им­ а и на­
за­ба­ву; ши уче­ниц­ и су били веома успепшни.
Пуб­ лик­ а је би­ла за­ди­вљен­ а гла­сов­ним
Друг­ и део, ре­зерв­ и­сан је за журк­ у спо­соб­но­стим­ а и ими­тат­ орс­ ким ве­
за све уче­ник­ е дом­ а. Доб­ ра заб­ а­ва, уз штин­ ам­ а так­мич­ а­ра, као и њих­ о­вим
ди џе­ја, свима је већ добро позната. та­лент­ ом и креа­ т­ ивн­ о­шћу. Најв­ и­ше

6


забавне вечери АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

аплау­ ­за доб­ ио је Тад­ иј­а Мил­ ор­ ад­ ов­ ић, расп­ ол­ ож­ е­ње, уче­ниц­ и су се надм­ е­та­
ко­ји нам је до­чар­ ао и сценс­ ки и ви­зуе­ л­ ли у прав­ љењ­ у торт­ и, бод­ и арт­ у, бир­ а­ла
но Ник­ и Мин­ аж. Одл­ ич­но су се по­ка­ се и нај­бо­ља фри­зур­ а и но­во­год­ иш­ њи
за­ле и Ва­ња, Ани­ца и На­да, Маг­да­ле­на, аутф­ ит. На поч­ етк­ у заб­ авн­ е веч­ е­ри,
Ма­ри­ја. Пу­бли­ка је пе­ва­ла за­јед­но са свим вас­пит­ним гру­па­ма, ди­рек­тор
так­мич­ ар­ и­ма, а до­бра атм­ ос­фер­ а на­ Дом­ а Љуб­ иц­ а Баш­ ић, је под­ е­лил­ а па­
став­ ље­на је до по­но­ћи уз ди џе­ја. ке­ти­ће ко­ји су се на­ла­зи­ли ис­под јел­ке.
Чес­ тит­ке ко­је су уче­ни­ци до­ма оста­ви­
Сен­зац­ и­он­ ал­не „Игре без гра­ниц­ а” ли у но­во­го­ди­шњој ку­ти­ји, на­шле су
(у дом­ским усло­ви­ма ) одр­жа­не су у
нов­ емб­ ру. За ово за­бав­но ве­че сло­бод­
но мо­же­мо ре­ћи да при­вла­чи нај­ви­ше
па­жње. Уче­ни­ци се так­ми­че у ви­ше
раз­ли­чи­тих ка­те­го­ри­ја: му­зич­ке сто­
лиц­ е, лимб­ о денс, пре­нош­ е­ње јаб­ ук­ а,
скак­ ањ­ е у џа­ко­ви­ма. Пос­ ледњ­ а игра у
кој­ој се учен­ иц­ и такм­ ич­ е је поп­ ул­ арн­ о
је­дењ­ е шам­пи­та. Пар ко­ји пр­ви за­врш­ и
је и поб­ едн­ ик так­ми­че­ња. Ове го­дин­ е,
ме­ђут­ им, сви су се за­и­ста по­тру­ди­ли
да овај зад­ ат­ ак исп­ ун­ е до крај­а, нек­ и
мањ­ е, нек­ и са виш­ е успех­ а и уз мал­ о
по­теш­ коћ­ а сви су за­дат­ ак успе­шно за­
вр­шил­ и.

Пос­ ледњ­ е заб­ авн­ о веч­ е у кал­ енд­ ар­
ској го­ди­ни, увек је по­ве­за­но са Но­вом
год­ ин­ ом. Пос­ лед­ње нед­ е­ље дец­ емб­ ра,
у праз­ нич­ном ду­ху, уз доб­ ру муз­ и­ку и

7


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. забавне вечери

пут до оних кој­и­ма су бил­ е на­ме­њен­ е, но­во­год­ иш­ ње расп­ о­ло­жењ­ е, а уз му­
а осим че­стит­ки наш­ ао се ту и пон­ е­ки зи­ку и приј­а­тељ­ е, сви су се одл­ ичн­ о
сла­дак по­клон­чић. Ме­ђу че­стит­ка­ма, заб­ а­вљал­ и.
би­ло је и оних ко­је су адрес­ и­ран­ е на
вас­пи­та­че. Те веч­ е­ри осет­ ил­ о се пра­во Јов­ а­на Сим­ ић

ШТА СМО ГЛЕ­ДА­ЛИ?

У до­му се увек тру­ди­мо да по­ред Би­ков­ ић­ а „Слу­га”. Осим уче­сник­ а и
оба­ве­зних, фор­мал­них ак­тив­но­сти, такм­ ич­ ар­ а за­бавн­ е ве­чер­ и, прил­ ик­ у да
прир­ ед­ и­мо и оне мањ­ е форм­ ал­не, ко­ пог­ лед­ ај­у филм, до­би­ли су и уче­ниц­ и
је учен­ и­цим­ а пруж­ ај­у пос­ ебн­ у за­бав­ у. чиј­е су соб­ е бил­ е нају­ ­ред­ниј­е ток­ ом
Овог пут­ а је то био одл­ аз­ ак у био­ с­ коп. прв­ ог пол­ уг­ о­диш­ та.
Као наг­ ра­ду за учеш­ ће у Нов­ о­год­ и­
шњој заб­ авн­ ој веч­ е­ри, учен­ иц­ и су до­ Филм „Слу­га” или ори­гин­ алн­ о на
бил­ и карт­ е за најн­ ов­ и­ји филм Мил­ о­ша рус­ ком „Хол­ оп”, ових дан­ а пун­ и био­ ­
скопс­ ке сал­ е. Једн­ у од главн­ их улог­ а

8


забавне вечери АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

игра наш прос­ лав­ љен­ и глум­ ац Мил­ ош на зад­ ат­ ак да у овом млад­ ом момк­ у
Би­ко­вић и с пон­ о­сом мож­ ем­ о рећ­ и да иза­зо­ву осе­ћа­ња ем­па­тиј­е, љу­ба­ви и
је Ми­лош оправ­дао на­ша оче­кив­ а­ња. жељ­ е да се за­штит­ничк­ и по­не­се пре­
ма при­јат­ ељ­ им­ а, а Гри­ша чи­тав план
Радњ­ у фил­ма пра­ти прич­ а син­ а не успев­ а да разг­ он­ етн­ е до сам­ ог крај­а
бо­га­тог Па­ше, Гри­го­риј­а, ко­ји рас­ ип­ фил­ма, па је и сам убе­ђен да се на­ла­зи
нич­ки тро­ши но­вац свог оца и уз то у 1860. го­ди­ни. У то­ку тог пу­то­ва­ња пу­
по­ка­зу­је ве­ли­ко не­по­што­ва­ње пре­ма ног хум­ о­ра, неж­ нос­ ти и спо­зна­је се­бе,
жен­ а­ма и свим дру­гим људ­ им­ а у око­ гле­да­о­цим­ а се на­ме­ће пре­ис­ пи­тив­ ањ­ е
лин­ и. Гриш­ ин отац, умор­ ан од свих сопс­ тве­них вредн­ о­сти и мо­ра­ла.
тра­у­ма ко­је му син при­ре­ђу­је, ре­ша­ва
да прео­ ­крен­ е жив­ от свог син­ а и нау­ ­чи Ко­мед­ и­ја ко­ја се преп­ лић­ е са јед­
га да пош­ ту­је прав­ е вред­нос­ ти. Па­ша ном изв­ ан­редн­ ом љуб­ авн­ ом прич­ ом
пла­ћа пси­хо­ло­га ко­ји сми­шља на­чин је на­смеј­а­ла све наш­ е учен­ и­ке и дал­ а
да про­ме­ни не­уг­ ледн­ ог Гриш­ у. им успом­ е­ну ви­ше пре крај­а пол­ уг­ о­
диш­ та.
За­једн­ о са псих­ ол­ ог­ ом и свој­ом
партн­ ерк­ ом, Па­ша гра­ди се­ло у ко­је Ан­ђел­ а Ор­лов­ ић
смеш­ та­ју Гриш­ у. Они се од­мах бац­ а­ју

9


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. НУТ­ РИ­ЦИО­ Н­ И­СТИЧ­КИ КЛУБ

НУТ­ РИ­ЦИ­ОН­ И­СТИЧ­КИ

КЛУБ

Нут­ риц­ и­он­ и­стичк­ и клуб нас­ тав­ ио це­лог зр­на жи­та­ри­ца, ба­на­на хлеб. На
је вр­ло успе­шно свој рад и ове школ­ ме­ни­ју се на­шла и пра­ва је­сењ­ а по­сла­
ске го­ди­не. Уче­ни­ци су на за­ни­мљив сти­ца, чорб­ а од бун­де­ве.
и за­ба­ван на­чин учи­ли о важ­ но­стим­ а
пра­вил­не ис­хра­не, а би­ло је ре­чи и о 12.11.2019. – Светс­ ки дан борб­ е про­
ра­зним ин­тер­на­ци­о­нал­ним ку­хи­ња­ма. тив ди­јаб­ ет­ е­са
Гос­ ти­ли смо се, сме­јал­ и се, учил­ и и
играл­ и, а то је из­глед­ а­ло ова­ко У До­му учен­ и­ка сред­њих школ­ а
Краг­ у­је­вац, у окви­ру ра­да Ну­триц­ и­
16.10.2019. – Светс­ ки Дан хле­ба о­нис­ тич­ког клу­ба, ор­га­ни­зов­ ан­ а је
У До­му учен­ и­ка сред­њих шко­ла еду­ка­тив­на триб­ и­на по­вод­ ом обе­ле­
жав­ а­ња Свет­ског дан­ а борб­ е про­тив
Краг­ уј­ев­ ац кроз рад Нут­ риц­ ио­ н­ ис­ тич­ ди­ја­бе­те­са. Пре­да­ва­њу ен­до­кри­но­ло­га
ког клу­ба, обе­ле­жен је Свет­ски дан хле­ др Драг­ ан­ е Буб­ а­ње, при­су­ство­ва­ли су
ба. Кроз крат­ку пре­зен­та­ци­ју уче­ни­ учен­ иц­ и и вас­пит­ а­чи Дом­ а. На­кон за­
ци су се упо­знал­ и са истор­ иј­ом хле­ба, врш­ ет­ка пре­да­ва­ња прис­ утн­ и су бил­ и
вр­стам­ а и ну­три­тив­ним вред­нос­ ти­ма у при­ли­ци да се по­служ­ е из до­ме­на
хлеб­ а. Пос­ е­бан ак­цен­ ат ста­вљен је на здра­ве хран­ е, а њих су за ову при­ли­ку,
кор­ и­шће­ње и бац­ а­ње хлеб­ а. За­брињ­ а­ уз по­моћ вас­пи­та­ча, прип­ ре­мил­ и чла­
ва­ју­ћи су под­ ац­ и ко­ји го­во­ре да свак­ и нов­ и Нут­ риц­ ио­ н­ ис­ тич­ког клуб­ а.
чо­век днев­но ба­ци че­твр­тин­ у хлеб­ а!
По­ка­за­ли смо кроз прак­ти­чан рад ка­ 25.11.2019. – Веч­ е грч­ко-турс­ ке ку­
ко се стар­ и хлеб мож­ е упо­тре­бит­ и, па хи­ње
су уче­ни­ци има­ли при­ли­ке да ужи­ва­ју
у пр­же­ниц­ ам­ а, поп­ ар­ и, брус­ кет­ и­ма. У До­му уче­ни­ка сред­њих школ­ а
Осим тог­ а про­ба­ли су свеж бе­ли хлеб, Кра­гу­јев­ ац одр­жан­ о је ве­че грч­ко –
млечн­ и хлеб са су­вим во­ћем, хлеб од турс­ ке кух­ ињ­ е у оквир­ у рад­ а Нут­ ри­ци­
о­нис­ тич­ког клу­ба, чи­ји су се члан­ ов­ и

10


НУТ­ РИЦ­ ИО­ Н­ И­СТИЧ­КИ КЛУБ АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

по­труд­ ил­ и да и ово ве­че буд­ е ориг­ и­нал­ 18.12.2019. – „Пост”
но и заб­ авн­ о. Вел­ ик­ и број прис­ ут­них У Дом­ у уче­ни­ка средњ­ их школ­ а
уче­ник­ а ужи­вао је у трад­ и­цио­ ­налн­ им
спец­ иј­ал­ ит­ ет­ им­ а пом­ ен­ ут­ их зем­ аљ­ а, Краг­ у­је­вац одрж­ ан је са­стан­ ак члан­ о­
у укус­ им­ а и ми­ри­сим­ а по­служ­ е­ног ва Нут­ риц­ ио­ н­ ис­ тичк­ ог клуб­ а. Тем­ а
мен­ и­ја, за­хва­љу­јућ­ и умеш­ но­сти вред­ је би­ла: Пост. Уз по­др­шку вас­пи­та­ча,
них пред­став­ни­ка Ну­три­ци­он­ и­стич­ког уче­ниц­ и су прип­ ре­мал­ и пос­ не спе­ци­
клуб­ а. При­сутн­ и су би­ли у при­лиц­ и да јал­ и­те­те, а ток­ ом ве­чер­ и одр­жан­ а је
по­гле­дај­у пре­зент­ а­циј­у у ве­зи са за­ни­ през­ ен­тац­ и­ја на по­ме­нут­ у те­му.
мљив­ ос­ тим­ а Грчк­ е и Тур­ске.
Ани­ца Ман­ ој­лов­ ић

11


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. СПОРТ

Спорт­ске сек­ци­је у

до­му

У Дом­ у уче­ни­ка средњ­ их школ­ а тих спорт­ ис­ та. Ова школ­ска год­ и­на
„Ар­тем“ већ го­ди­на­ма, са ве­ли­ким по­че­ла је го­стов­ ањ­ ем Ра­ди­во­ја Ра­да­
успех­ ом рад­ и спортс­ ка секц­ иј­а. Ре­ ков­ и­ћа- Див­ца, кон­ди­цио­ н­ ог тре­не­ра
дов­ни тре­нин­зи ре­зул­ти­ра­ју до­брим одб­ ој­ка­шке ре­пре­зен­тац­ и­је Ср­биј­е- ак­
пла­сма­ном До­ма на До­миј­ад­ ам­ а, а ту­елн­ ог европ­ског шамп­ ио­ н­ а.
прип­ ре­ме за такм­ ич­ ењ­ а већ су уве­
лик­ о у то­ку. Рад­ ив­ о­је Рад­ а­ко­вић има им­по­
зант­ну би­ог­ ра­фи­ју: ма­ги­стар је спор­та
У окви­ру спортс­ ких сек­циј­а, свој­е и фи­зич­ке кул­ту­ре, пре­да­вач за кон­ди­
ме­сто мо­гу да на­ђу и де­ча­ци и де­вој­чи­ циј­у Фуд­бал­ског са­ве­за за­пад­не Ср­биј­е,
це. Пор­ ед фудб­ ал­ а, одб­ ојк­ е и кош­ арк­ е, зап­ ос­ лен у Ис­тра­жи­вач­ко-раз­војн­ ом
у дом­ у пос­ тој­и и секц­ иј­а за стон­ и те­ цент­ ру за био­ м­ ед­ иц­ инс­ ки инж­ ињ­ ер­ инг
нис, шах и стрељ­ аш­ тво. Унив­ ерз­ ит­ ет­ а у Краг­ уј­евц­ у, пом­ оћн­ и
тре­нер ОК ре­пре­зент­ ац­ и­је Ср­биј­е- пр­
Већ сре­дин­ ом но­вем­бра, 13. 11. вак­ а Евро­пе...
2019., за на­ше мла­де спор­ти­сте, у окви­
ру ра­да спорт­ске сек­ци­је ор­га­ни­зо­ва­но Рад­ ак­ ов­ ић је пос­ ет­ ио Дом учен­ и­
је такм­ и­че­ње у брз­ ом шут­ ир­ ањ­ у тројк­ и. ка 22.ок­то­бра. Пред пре­пу­ном са­лом
На­кон то­га ор­га­ни­зо­ва­на су и так­ми­че­ је заи­ нт­ ер­ ес­ ов­ ан­ им учен­ иц­ им­ а одг­ о­
ња у мал­ ом фудб­ а­лу и одб­ ој­ци. Еки­па вар­ ао на без­број пи­та­ња о том­ е ка­ко
дев­ ојч­ иц­ а се виш­ е пут­ а ток­ ом прв­ ог изг­ ле­да­ју тре­нинз­ и ре­през­ ен­та­ци­је,
пол­ у­го­ди­шта са­ста­ја­ла са еки­пом ФК ка­кав је осе­ћај осво­ји­ти злат­ну ме­да­
Ваш­ ар­ и­ште. љу на европс­ ком прв­ енс­ тву и наћ­ и се
на бал­ко­ну На­род­не скуп­шти­не док
Ор­ган­ и­зо­ван је и тур­нир у сто­ном скан­ди­ра­ју ваш­ а име­на. Рад­ ак­ ов­ ић је
те­ни­су, од­и­гра­не су мно­го­број­не ко­ го­во­рио и о свом раз­вој­ном пу­ту и о то­
шарк­ аш­ ке и одб­ ојк­ а­шке утакм­ и­це. Те­ ме как­ о је од деч­ а­ка из крај­а, упорн­ им
ре­тан­ а у нов­ им про­сто­ри­ја­ма Дом­ а, ра­дом на се­би, ста­сао у чо­век­ а, ко­ји
пон­ о­во ра­ди од ове школс­ ке год­ и­не и гра­ди успе­шну спортс­ ку ка­риј­ер­ у.
да­је још јед­ну мо­гућн­ ост уче­ниц­ и­ма да
се бар и ре­кре­ат­ ивн­ о ба­ве спор­том. Уче­ни­ци су имал­ и прил­ и­ке и да
ви­де ме­да­љу европ­ског ша­ми­о­на и још
Да би учен­ и­ке што виш­ е ани­мир­ а­ једн­ ом су до­би­ли при­ли­ку да уче од
ли и мо­ти­ви­сал­ и за ба­вљењ­ е спор­том, најб­ ољ­ их!
вас­пи­та­чи кој­и во­де спорт­ску сек­ци­
ју, ор­га­ни­зо­ва­ли су то­ком прет­ход­не Там­ ар­ а Ми­ло­је­вић
школ­ске го­ди­не низ го­сто­ва­ња по­зна­

12


СПОРТ АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

13


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. КВИЗ

Квиз так­ми­че­ње из

не­де­ље у не­де­љу

Квиз так­ми­че­ње ор­га­ни­зу­је се већ ке проб­ ле­ме и још мно­го то­га. Увек су
год­ ин­ ам­ а уз вел­ ик­ о инт­ ер­ ес­ ов­ ањ­ е уче­ се са­стај­а­ле по две еки­пе, а бо­дов­ и се
ник­ а. Как­ о је ове школс­ ке год­ ин­ е број саб­ ир­ ај­у из кру­га у круг так­ми­чењ­ а.
уче­ни­ка у на­шем до­му ве­ћи не­го ра­ни­ Фин­ ал­ е се очек­ у­је у март­ у, а над­мет­ аћ­ е
јих го­дин­ а, Секц­ и­ја за култ­ урн­ о заб­ ав­ се тим­ о­ви кој­и су бил­ и нају­ ­спе­шниј­и
ни жи­вот, осми­сли­ла је нов на­чин так­ у дос­ ад­ аш­ њем ток­ у такм­ ич­ ењ­ а. Пор­ ед
ми­че­ња, ко­ји омо­гу­ћа­ва да се у стар­ту до­бре за­ба­ве, уче­ни­ци сва­ка­ко има­ју
укључ­ е учен­ и­ци свих вас­пит­них гру­па. при­лик­ е и да на­уч­ е не­што нов­ о, об­но­ве
На­им­ е, већ у сеп­тем­бру је ис­пла­ни­ра­ знањ­ а, нас­ меј­у се и квал­ ит­ етн­ о пров­ е­
но да се квиз одр­жав­ а свак­ е нед­ е­ље, да ду сло­бод­но вре­ме у до­му.
се бо­дов­ и са­бир­ ај­у и да у фин­ ал­ е иду
че­тир­ и нај­бо­ље еки­пе. Квиз се од­иг­ ра­ Још једн­ а од нов­ и­на кој­е од ове
вао у нов­ им домс­ ким прос­ тор­ иј­ам­ а, у школс­ ке год­ ин­ е орг­ ан­ из­ уј­е Секц­ иј­а
но­вом Клу­бу уче­ник­ а, на­мен­ски на­ за култ­ урн­ о заб­ авн­ и жив­ от је и такм­ и­
прав­ љен­ ом за дру­же­ње и за­ба­ву. чењ­ е у друш­ твен­ им играм­ а. У нов­ ом
Клуб­ у уче­ник­ а, учен­ и­ци су у прил­ иц­ и
Учен­ иц­ и су доб­ иј­ал­ и по два­дес­ ет­ ак да се до­бро за­ба­ве кроз разл­ и­чи­те игре
пит­ ањ­ а из опш­ те култ­ ур­ е, пок­ уш­ ав­ ал­ и стра­те­ги­је, мо­но­пол, ми­це, шах, али и
да пог­ од­ е ко су жив­ о­ти­ње из пор­ од­ иц­ е уз мно­штво но­вих дру­штвен­ их ига­ра.
ма­ча­ка на сли­ци, ко су по­зна­ти књи­ У „спортс­ ком де­лу“, заг­ ар­ ан­тов­ ан­ а је
жев­ни­ци или исто­риј­ске лич­но­сти Ср­ за­ба­ва уз сто­ни фудб­ ал и пи­ка­до.
биј­е, сас­ тав­ љал­ и су најд­ уж­ е реч­ и кој­е
поч­ ињ­ у одр­ еђ­ ен­ им сло­вом, игра­ли Јо­ван­ а Сим­ ић
игру спој­ниц­ а, ре­ша­ва­ли ма­те­ма­тич­

14


КВИЗ АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

До­но­си­мо Вам са­мо ма­ли део на­шег кви­за. По­ку­шај­те да од­го­во­ри­те на пи­та­
ња, на­ђет­ е што виш­ е ре­чи на дат­ е ком­бин­ а­циј­е, на­ђе­те тач­ ан број и пог­ од­ ит­ е ко
је на сли­ци. Во­дим­ о се у мар­ту!

1. Укол­ и­ко скиј­ат­ е на Бре­зо­виц­ и, нал­ а­зит­ е се у ком на­ци­он­ алн­ ом парк­ у?
2. Ксе­но­фо­би­ја је страх од?
3. Кад­ а је про­глаш­ е­на Кра­ље­ви­на Срб­ а Хрв­ ат­ а и Сло­ве­на­ца?:
4. Злоу­ ­пот­ ре­ба по­лож­ а­ја у ко­рист соп­стве­не пор­ од­ иц­ е, наз­ ив­ а се:

Острак­ и­зам, по­лим­ ор­фи­зам, не­по­ти­зам или плу­рал­ из­ ам?

• На­ђи­те што виш­ е реч­ и ко­је по­чињ­ у и за­вр­ша­вај­у са 42
сло­вом K 30
20
• Нађ­ и­те што ви­ше ре­чи кој­е поч­ и­њу и за­вр­шав­ а­ју са 12
сло­вом Н 6
?
• На­ђи­те што виш­ е ре­чи кој­е по­чињ­ у и за­вр­шав­ ај­у се
слов­ ом Е

15


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. филм И ПОЕЗИЈА

Филм и по­е­зи­ја-

за­па­жен на­ступ на­ших уче­ни­ка

на два дом­ска фе­сти­ва­ла

Филмс­ ки фес­ тив­ ал „Дан­ и Срет­ ен­ а ма. Дом је пре свег­ а мес­ то емп­ ат­ иј­е,
Аџић­ а” то­лер­ ан­ци­је и раз­у­ме­ва­ња.

IV филмс­ ки фес­ тив­ ал Дан­ и Срет­ е­ Сва­ки филм исп­ рич­ ао је друг­ а­чи­ју
на Аџић­ а одрж­ ан је у Ја­год­ и­ни 29/30. прич­ у и оста­вио друг­ ач­ и­ји ути­сак.
но­вем­бра. Ова ма­ни­фе­стац­ иј­а има за
циљ не сам­ о прик­ аз­ и­вањ­ е филм­ ов­ а Наш дом је за фе­сти­вал при­пре­мао
кој­и су при­сти­гли из до­мов­ а ши­ром три фил­ма: је­дан је за­бе­леж­ ио за­бав­
Ср­би­је, већ и ства­ра­ње ду­го­роч­них но ве­че у дом­ у („Дом­ско ли­це зву­чи
при­јат­ ељ­ста­ва уче­ни­ка, кроз дру­же­ по­зна­то”), дру­ги је филм ко­јим смо се
ње и за­бав­ у. плас­ ир­ ал­ и у ужи изб­ ор („Љуб­ ав је јед­ и­
ни јез­ ик ко­јим гов­ ор­ им”). Тре­ћи филм,
Иако је пот­ ка кој­а се пров­ лач­ ил­ а наш најз­ ахт­ евн­ иј­и прој­ек­ ат, остао је за
кроз све филм­ ов­ е био вас­питн­ и рад у при­каз­ и­ва­ње на нар­ ед­ ом фе­сти­вал­ у,
до­мов­ им­ а, оно што их је так­ о­ђе пов­ е­ буд­ у­ћи да је ње­гов­ а иде­ја траж­ ил­ а не­
зи­ва­ло је­сте же­ља да се из­град­ и си­стем што дуж­ е врем­ е за реа­ ­лиз­ ов­ ањ­ е.
по­дрш­ ке за све учен­ ик­ е кој­и су изл­ о­
же­ни дис­кри­мин­ ац­ и­ји и пред­рас­ у­да­ Филм у ко­јем глав­ну уло­гу глум­ и
Виш­ ња Мил­ о­шев­ ић, зов­ е се „Љуб­ ав је
је­дин­ и је­зик ко­јим го­вор­ им”. По­рук­ а

16


филм И ПОЕЗИЈА АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

филм­ а је да са приј­ат­ ељ­ им­ а мор­ ам­ о јак ве­тар и ки­ша, па су не­ки оста­ли у
бит­ и иск­ ре­ни, да тре­ба пот­ ра­жит­ и по­ соб­ ам­ а или се дру­жил­ и у летњ­ ик­ ов­цу
моћ кад­ а нам је пот­ ребн­ а и да је љуб­ ав до­ма).
је­дин­ и пра­ви нач­ ин да се раз­у­ме­мо.
Сви­ма је би­ло жао ка­да је до­шло
Нак­ он про­глаш­ ењ­ а поб­ едн­ ичк­ ог врем­ е за одл­ а­зак, али смо се и раст­ ал­ и
филм­ а Дом­ а учен­ и­ка из Вра­ња, су­ми­ са обе­ћањ­ ем да ће­мо у Јаг­ од­ и­ну доћ­ и
ра­ли смо ути­ске о прет­ходн­ им да­ни­ма и на­редн­ е го­ди­не.
про­ве­де­ним у Ја­го­ди­ни: љу­ба­зност и
гос­ тољ­ уб­ ив­ ост дом­ аћ­ ин­ а, друж­ ењ­ е, Ана Ми­лив­ о­је­вић
оби­ла­зак гра­да (ко­ји су де­лом оме­ли

Как­ о је на­стао јед­ ан од фил­мов­ а кој­им смо се пред­ста­вил­ и на овог­ од­ и­шњем
филм­ском фес­ тив­ ал­ у, мо­жет­ е проч­ и­та­ти у на­ставк­ у текс­ та. Главн­ а глум­ и­ца,
Виш­ ња Мил­ ош­ е­вић, опис­ ла је ка­ко је све по­чел­ о...

17


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. филм И ПОЕЗИЈА

КАК­ О ЈЕ СВЕ ПО­ЧЕ­ЛО... („ЉУ­БАВ ЈЕ ЈЕ­ДИН­ И ЈЕЗ­ ИК КО­ЈИ ГО­ВОР­ ИМ”)

Кад­ а нас је вас­пи­тач­ иц­ а оба­вес­ ти­ Че­сто баш у Дом­ у ти исти учен­ иц­ и
ла о филмс­ ком фес­ ти­ва­лу у Ја­год­ и­ прон­ а­ђу нач­ ин да се са бо­лом изб­ ор­ е-
ни, у мен­ и је поч­ е­ла да се крис­ тал­ иш­ е прон­ а­ђу утех­ у у раз­гов­ ор­ у са при­ја­те­
једн­ а идеј­а-прог­ ов­ о­ри­ти о до­му као о љем, схва­те да ни­су са­ми.
друг­ ој кућ­ и, као о уточ­ и­шту за нем­ а­ли
број уче­ни­ка... (Мо­ја од­лук­ а да се сви ти про­бле­ми
симб­ о­лич­но прик­ аж­ у кроз уда­рац ко­ји
И баш так­ о поч­ и­ње мо­ја филм­ска при­ма же­на-мај­ка од стра­не оца или
при­ча-не­где та­мо где се па­куј­е­мо за са­ма уче­ни­ца од стра­не парт­не­ра, би­ла
Арт­ ем, коф­ ер­ е пун­ им­ о и страх­ ом, и је мој вид доп­ рин­ ос­ а камп­ ањ­ и прот­ ив
бе­сом, и бо­лом... Из по­ро­ди­ца уче­ни­ци нас­ иљ­ а над жен­ ам­ а, кој­а је обел­ еж­ и­
мог­ у по­нет­ и ра­зно­ра­зне ожиљ­ке-сва­ђе, ла не­де­љу кад­ а је филм при­каз­ и­ван у
раз­во­де, су­ко­бе, отров­не ре­чи, пра­зне Ја­год­ и­ни).
пог­ ле­де...

КА­КО ЈЕ ПРО­ТЕК­ ЛО СНИ­МА­ЊЕ ФИЛ­МА

За сним­ ањ­ е филм­ а смо имал­ и ма­ до­ста вре­ме­на зај­едн­ о, да смо се бо­ље
ло врем­ е­на, али ми­слим да смо ус­пе­ли упо­зна­ли, схва­ти­ли да смо де­ло­ви исте
да на­пра­ви­мо ква­ли­те­тан ма­те­ри­јал. слаг­ а­ли­це ...
Оно што сма­трам да је битн­ о је­сте то
да смо се за­бав­ и­ли, да смо пров­ ел­ и Виш­ ња Ми­ло­шев­ ић

Фе­сти­вал љу­бав­не
по­е­зи­је „Иван

Пан­га­рић” у Сом­бо­ру

Већ тра­ди­ци­о­нал­но наш Дом уче­ Аниц­ а Ма­нојл­ ов­ ић са пес­ мом „Хер­ о­ји”
ству­је на Фес­ тив­ а­лу љуб­ авн­ е по­ез­ иј­е и Ла­зар Бу­ку­ми­ро­вић, аутор пе­сме
у Сом­бо­ру у част Ива­на Пан­га­ри­ћа. „Нио­ тк­ уд­ а как­тус”. Сво­јим искрен­ им
Ове год­ ин­ е при­ли­ку да пред­ста­ве се­ емо­циј­а­ма и ве­шти­ном оси­гур­ ал­ и су
бе, сво­ју по­ез­ и­ју и свој дом има­ли су ме­сто ме­ђу фин­ а­лис­ ти­ма овог фе­сти­

20


филм И ПОЕЗИЈА АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

вал­ а, кој­и је одрж­ ан од 25. до 26. 10. на­кон зва­нич­ног де­ла усле­ди­ло је и
2019. го­ди­не. заб­ авн­ о веч­ е и дру­же­ње.

Са ди­рек­торк­ ом Љуб­ иц­ ом Баш­ ић, Учес­ ниц­ и су та­кођ­ е има­ли прил­ и­ку
вас­пи­та­чем Алек­сан­дром Мил­ о­је­ви­ и да се упо­знај­у са бо­гат­ ом исто­риј­ом
ћем и биб­ лио­ т­ ек­ арк­ ом Јел­ ен­ ом Ра­ и култ­ ур­ ом овог гра­да. Пос­ ет­ и­ли су
шков­ ић, упут­ и­ли су се у прел­ еп вој­ му­зеј, град­ску ку­ћу, а чу­ли су по­не­што
вођ­ ан­ски град. Ту су има­ли прил­ и­ке и о знам­ е­ни­тим жи­те­љим­ а гра­да, пре
да се упо­зна­ју са остал­ им пес­ ниц­ и­ма свег­ а Ла­зи Ко­сти­ћу.
из до­мо­ва шир­ ом Срб­ иј­е, дру­жи­ли су
се и раз­ме­њи­ва­ли сво­је сти­хо­ве, што Опш­ ти утис­ ак је да је Фес­ тив­ ал љу­
је зап­ рав­ о и најз­ на­чајн­ иј­и циљ овог бав­не по­е­зи­је ле­по и зна­чај­но так­ми­че­
до­га­ђа­ја. ње, где се, осим уме­ћа пи­са­ња по­е­зиј­е,
не­гуј­е и искре­ност и дуб­ ин­ а емо­ци­ја.
По­ред тог­ а, пос­ тој­ао је и так­мич­ ар­ За­до­вољн­ и, са но­вим по­знанс­ твим­ а и
ски део. Жир­ и је дон­ ео одл­ ук­ у да друг­ у наг­ рад­ ам­ а, уче­ни­ци су се врат­ и­ли у
на­гра­ду у Кра­гу­је­вац по­не­се Ла­зар. На­ Краг­ уј­е­вац и још једн­ ом пок­ аз­ а­ли да
рав­но, ни Ани­чи­на пе­сма ни­је про­шла кул­тур­ а жи­ви и да за по­е­зи­ју увек има
неоп­ аж­ ен­ о. Такм­ ич­ ар­ и су у свеч­ ан­ ој на­де, врем­ е­на и чи­та­ла­ца.
атм­ осф­ е­ри ре­ци­тов­ а­ли свој­е пе­сме, а
Ла­зар Бу­кум­ ир­ о­вић

21


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

Фе­сти­ва­л на­у­ке

„Дај(т)е се на зна­ње”

Фес­ тив­ ал на­у­ке, једн­ а је од најз­ на­ пер­ ио­ д­ни си­стем еле­ме­на­та. Осим то­
чајн­ иј­их ма­ниф­ ес­ тац­ и­ја кој­у орг­ ан­ и­ га, уче­ниц­ и Дом­ а уче­ни­ка сред­њих
зу­је Пр­ва кра­гу­је­вачк­ а гимн­ а­зиј­а. Фе­ школ­ а Кра­гу­јев­ ац пред­ста­ви­ли су свој­е
сти­вал је под­ рж­ ан од стра­не Цент­ ра за ра­до­ве из обла­сти хе­ми­је и фи­зи­ке и
про­мо­ци­ју нау­ к­ е Срб­ и­је и ове год­ и­не то кроз пос­ тер­ е под наз­ и­вом: „Хе­миј­а
пр­ви пут је имао међ­ ун­ а­род­ни ка­рак­ је жи­вот, жи­вот је хе­ми­ја” и „Тра­гом
тер. Прил­ и­ку да се пред­став­ и на ду­го­ Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа”. За са­мо уче­
го­ди­шњем Фе­сти­ва­лу на­ук­ е „Дај(т)е се шће на фе­сти­ва­лу, али и за уло­жен
на знањ­ е”, ове год­ ин­ е имао је Дом уче­ труд и од­личн­ у пром­ о­ци­ју на­у­ке, Пр­
ни­ка сред­њих школ­ а Краг­ уј­е­вац. Сам­ о ва кра­гу­је­вач­ка гим­на­зи­ја до­де­ли­ла
ма­ли део од мно­го­број­них ак­тив­но­сти је зах­ валн­ и­цу До­му уче­ник­ а средњ­ их
ко­је се ре­ал­ и­зу­ју у До­му, при­каз­ ан je школ­ а Кра­гу­јев­ ац.
29. 11. 2019. го­дин­ е, у Пр­вој кра­гуј­е­
вачк­ ој гимн­ а­зиј­и. Ис­по­ста­вил­ о се да Овај фес­ тив­ ал је нес­ ум­њи­во зна­
је ин­те­рес­ ов­ а­ње по­сет­ и­лац­ а за дом­ске чај­ан, как­ о за Прв­ у гимн­ аз­ и­ју, так­ о и
акт­ ив­но­сти, бил­ о баш ве­лик­ о. за Кра­гу­је­вац уоп­ште. По­се­ћу­ју га пре
свег­ а основц­ и, кој­и­ма нау­ ­ку на најз­ а­
Раз­не сек­циј­е и рад До­ма у це­ли­ни, ни­мљив­ иј­е и нај­раз­ ли­чи­тиј­е на­чи­не
пред­ста­вље­ни су кроз отво­ре­ну би­ през­ ент­ уј­у гос­ ти из гра­да и око­ли­не, а
бли­о­те­ку, обе­ле­жи­ва­че са за­ни­мљи­ од ове год­ и­не и гос­ ти из Сло­вен­ иј­е, Цр­
вим етим­ ол­ о­шким прич­ ам­ а, домс­ ке не Гор­ е и Мак­ е­до­ниј­е. Огром­на је част
ча­со­пи­се, фил­мо­ве о До­му и ме­де­ни што се и наш Дом на­шао ме­ђу њи­ма.

22


ФЕСТИВАЛ НАУКЕ АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

Та­ко смо још јед­ном до­ка­за­ли да Дом не­гу­је по­го­де о ком хе­миј­ском еле­ме­нту
инт­ е­рес­ о­ва­ња уче­ник­ а кроз ши­рок спек­тар је реч, а као на­град­ у до­биј­а­ли су
секц­ и­ја, акт­ ивн­ ос­ ти, едук­ а­тивн­ их триб­ ин­ а мед­ ењ­ ак­ е. Пос­ ет­ ио­ ц­ им­ а су би­
или једн­ ос­ тавн­ о свак­ од­ невн­ им рад­ ом са ли за­ним­ љив­ и и обел­ еж­ и­вач­ и,
васп­ и­та­чи­ма. Пос­ ет­ и­оц­ и су бил­ и нар­ о­чи­то на ко­јим­ а су бил­ е предс­ тав­ ље­не
за­ин­те­ре­со­ва­ни да „про­ба­ју” наш пе­ри­од­ни од­редн­ иц­ е из реч­ни­ка, по­вез­ а­не
сис­ тем еле­мен­ ат­ а. Он је био на­прав­ љен од са пој­мов­ им­ а о до­му или крат­ки
пра­вих мед­ ењ­ а­ка и прив­ лач­ ио је паж­ њу, по­ исеч­ци из књи­ге „За­што се ка­же?”
себ­но нај­мла­ђи­ма. Да би мо­гли да про­ба­ју Ми­лан­ а Шип­ке. Уче­ни­ци и вас­
не­ки елем­ ент, учен­ иц­ и су пр­во мор­ а­ли да пи­тач­ и вер­но су прик­ аз­ ал­ и свој
за­једн­ ичк­ и ку­так, о че­му свед­ о­чи
ве­ли­ки број за­ин­те­ре­со­ва­них да
чу­ју шта ми то у До­му ра­дим­ о.

Та­ко смо, та­ко­ђе, про­ши­ри­ли
свест о домс­ ким услов­ им­ а, жи­
во­ту у до­му и ње­го­вом зна­ча­ју
за бу­ду­ће спор­тис­ те, ре­жис­ е­ре,
нау­ ч­ник­ е, пи­сце и оста­ле ве­ли­
ке љу­де.

Ла­зар Бу­кум­ ир­ ов­ ић

23


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. Интервју са глумцем

РЕЧ-ДВЕ СА...

ПЕ­ТАР ЛУ­КИЋ

Глу­мац Пе­тар Лу­кић већ дру­гу го­ди­ну за­ре­
дом вод­ и Драмс­ ки студ­ ио Дом­ а учен­ ик­ а средњ­ их
школ­ а у Краг­ у­јевц­ у. Под њег­ ов­ ом пал­ и­цом наш­ и
учен­ иц­ и су освој­ил­ и прв­ о мес­ то на Рег­ ио­ ­налн­ ој
до­ми­ја­ди, што нам је по­слу­жи­ло као по­вод да са
њим прог­ ов­ о­рим­ о о да­скам­ а кој­е жив­ от зна­че.

1. Да ли је глум­ а оно што те је оду­ ­ 2. Мож­ еш ли да каж­ еш да је пос­ ао
век при­вла­чи­ло? глум­ца јед­ ан од на­порн­ иј­их по­
–– Па да, у поч­ етк­ у ме је прив­ ла­ слов­ а и да ли је глум­ ац најв­ а­жни­
чи­ла сцен­ а, мож­ да то да ме ји у по­зо­ри­шту?
дру­ги гле­да­ју, да ре­а­гу­ју. То –– Сва­ки пос­ ао је те­жак ако га ра­
је нај­о­пип­ љи­виј­а ствар, да ти диш как­ о тре­ба. Пос­ ао глумц­ а
урад­ иш не­што и да то иза­зо­ве је исти као и сви оста­ли по­сло­
ре­акц­ и­ју. Кад сам био мал­ и та ви, а глу­мац је сва­как­ о ср­це
жељ­ е­на реа­ к­ци­ја је бил­ а да иза­ по­зор­ и­шта, али ту има и дру­
зов­ ем смех, да ми љу­ди аплау­ ­ гих битн­ их уло­га као што су
ди­ра­ју, да буд­ ем при­мећ­ ен кад ре­ди­те­љи, сце­но­гра­фи, дра­ма­
не­што рец­ ит­ уј­ем или глу­мим. турз­ и... Так­ ођ­ е, има ту дру­гих
Ка­ко сам ушао у про­фе­си­он­ ал­ љу­ди ка­ко у уметн­ ичк­ ом та­ко
не во­де пос­ ле ака­де­миј­е, то је у тех­ничк­ ом сми­слу кој­и нис­ у
ма­ло друг­ а­чиј­е, сад­ а се тра­жи ту због глум­ца не­го због пред­
неш­ то друг­ о. Жел­ им ближ­ и став­ е.
конт­ акт са пуб­ лик­ ом, жел­ им
раз­ме­ну ис­ку­ста­ва, же­лим да 3. Ка­ко би мо­гао да упор­ е­диш рад
знам шта су они на­уч­ и­ли, шта у сту­ди­ју са де­цом и код нас у
су осе­ти­ли док су гле­да­ли ме­ До­му?
не на сце­ни. То је тај нов­ и вид –– На драмс­ ким рад­ ио­ н­ иц­ ам­ а са
пре­ма ко­ме сам се окре­нуо, дец­ ом је исто као на драмс­ ким
драм­ска пед­ аг­ о­гиј­а.

24


Интервју са глумцем АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

рад­ и­он­ иц­ а­ма у Ар­те­му. При­ 5. Имаш ли нек­ у рут­ и­ну исп­ ред
ступ је исти, али оно што до­ предс­ та­ве?
но­си разл­ ик­ у јес­ те ви. Сви ви –– Мој­а глу­мачк­ а рут­ ин­ а поч­ и­
нос­ ит­ е сво­је инд­ и­вид­ уе, сво­је ње још од кућ­ е. Кад стигн­ ем у
пос­ еб­нос­ ти, сво­је ка­рак­те­ре. по­зор­ иш­ те имам ту пси­хич­ку
Оно што је уз­буд­ љив­ о је­сте што прип­ рем­ у, а пон­ е­кад и фи­зич­
ја мог­ у да рад­ им са разл­ ич­ и­ ку. Ја­ко је бит­но ући за­гре­јан
тим кар­ акт­ ер­ им­ а, да ствар­ ам у предс­ та­ву да не би дош­ ло до
са ва­ма, да учим од вас. Ја­ко ми не­ких по­вре­да, јер по­сто­је не­ке
је бит­но да кад рад­ им са људ­ и­ зах­тев­не пред­ста­ве. Ме­ђут­ им,
ма да их не мењ­ ам, да они не не тре­ба ући ни у пси­хич­ком
усвај­а­ју оно што прич­ ам, већ смис­ лу хла­дан. Де­си се да ка­
да осва­јај­у оно о чем­ у при­чам да се глу­ми ду­го и че­сто до­ђе
и да идеј­ам­ а дол­ аз­ им­ о до не­ жут­ а ми­нут­ а.
чег нов­ ог.
6. Шта си се­би по­ста­вио за циљ у
4. Ка­ко би опи­сао рад иза за­ве­са, ра­ду са уче­ниц­ им­ а из Ар­тем­ а за
од­нос­ но оно што пу­блик­ а не ви­ ову год­ и­ну? Да ли је то освај­а­
ди? ње пр­вог ме­ста на До­ми­ја­ди или
–– Мож­ е да буд­ е и поз­ и­тивн­ о и имаш не­што дру­го у пла­ну?
не­гат­ ивн­ о. Уме да бу­де уз­ –– Ка­да сам до­шао про­шле го­ди­
буд­ љи­во, стрес­ но, дол­ а­зи до не, циљ ми је био пре све­га да
су­ко­ба ми­шље­ња, кон­струк­ ви бољ­ е упоз­ нат­ е себ­ е, а онд­ а
тив­них рас­прав­ а... Али жив­ от да вас и ја упо­знам и да се упо­
иза сце­не и жив­ от на сце­ни се знат­ е међ­ у­собн­ о. Ове год­ ин­ е
прел­ и­вај­у је­дан у дру­ги и не­ је дру­ги циљ. Циљ је да одем­ о
раск­ и­ди­ви су. је­дан степ­ е­ник виш­ е. То знач­ и
да вид­ им­ о кол­ ик­ о вам­ а дат­ а те­
ма ле­жи, шта она за вас зна­чи,
как­ о утич­ е на вас, а он­да да ви­
дим­ о ка­ко ути­че на не­ку ши­ру
за­једн­ иц­ у. Поб­ ед­ а је крај про­
це­са, поб­ е­да је бит­ и за­дов­ о­љан
оним што си урад­ ио, оним што
си про­жи­вео, ис­ку­сио, осе­тио...
По­бед­ а је да стекн­ еш иск­ ус­ тво
кој­е ћеш да нос­ иш зау­ ­век са
соб­ ом у сво­јим емо­циј­ам­ а.

Виш­ ња Мил­ о­шев­ ић

25


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. литерарни радови ученика

ХЕ­РО­ЈИ

Ја бих се вра­ти­ла.
нај­лакш­ е је вра­тит­ и се ута­ба­ним ста­за­ма,
али та­мо смо већ би­ли.
И би­ло је ле­по зби­ља,
али то ни­су на­ши пут­ е­ви, ми­ли,
са­мо смо лу­тал­ и без ци­ља.
Не мож­ ем­ о да пра­ти­мо тра­го­ве сво­јих ко­рак­ а,
ни­смо пра­ти­ли ни ди­да­ска­лиј­е у овој дра­ми,
а и ко би про­наш­ ао тра­гов­ е сто­па
у овој та­ми?
Чак и кад би­смо про­на­шли оне мр­ве
до­маћ­ ег хле­ба и љу­бав­ и пр­ве,
пон­ ов­ о бис­ мо се из­губ­ ил­ и,
јер сва­ки пу­ток­ аз нас ка но­вој греш­ ци шаљ­ е.
Мо­жда не та­мо
где смо се не­ка­да љуб­ и­ли,
већ нег­ де не­по­зна­то,
не­где још да­ље.
Ипак, ти ћеш за­у­век оста­ти мој­а пе­сма
иако ја ни­кад­ а ни­сам бил­ а твој пе­сник,
са­мо две, три ла­сте, и
је­дан је­ди­ни ве­сник.
Мис­ ли­ли смо да то је про­ле­ће,
по­вер­ о­ва­ли једн­ ом бел­ ом кри­ну.
То су би­ле пре­ве­лик­ е на­де,
а ми би­ли смо пре­ви­ше ма­ли.
Хе­рој­и хра­бро ги­ну.
Ми смо би­ли ку­ка­виц­ е,
али смо хе­рој­ски пал­ и.

АНИЦ­ А МА­НОЈ­ЛОВ­ ИЋ
Друг­а краг­у­јев­ ач­ка гимн­ а­зиј­а,

II раз­ред
Дом уче­ник­ а средњ­ их школ­ а Краг­уј­е­вац

26


литерарни радови ученика АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

„ЖИ­ВОТ ЈЕ КАО ЛЕ­ПА МЕ­ЛОД­ ИЈ­ А, СА­МО СУ РЕ­ЧИ МА­ЛО ПО­МЕШ­ А­НЕ”

У жи­вот пуш­ там там­бу­ра­ше.
Ши­ром отво­ре­на вра­та...чег­ а?
Сва­ђај­у се ср­це и ча­ша...
А тамб­ ур­ аш­ а, уисти­ну
Нигд­ е не­ма...
То сам са­мо ја,
Пиј­а­на ми гла­ва тра­жи ма­ло му­зик­ е,
Иако та му­зи­ка сви­ра
Њен­ е чу­па­ве ко­се
И нај­чу­пав­ и­је осме­хе на све­ту...
Сви­ра глу­пе фо­ре
Глу­пе хе­лик­ опт­ ер­ е
И глу­па ли­зо­ва­ња
Свир­ а све што је та­ко глу­по
Бил­ о ме­ни пре ње.
Сви­ра ње­но тел­ о
Иако не­ма ту шта мно­го да се сви­ра...
Свир­ а мла­деж
Свир­ а нос и врат
Сви­ра све та­ко про­кле­те мел­ од­ иј­е
Од кој­их ми је му­ка
И ко­јим­ а се ди­вим
Али шта да ра­дим кад их ја до­зив­ ам
Пу­штам и осми­шљав­ ам
Сва­ки од тих там­бу­ра­ша је мој
А све њи­хов­ е ме­лод­ иј­е вод­ е пре­ма....

Не­ком­ е.
И реч­ и су по­меш­ ан­ е;
Жив­ от.

Дав­ ид Кос­ тић
Друг­а краг­уј­е­вачк­ а гимн­ аз­ и­ја

Трећ­ и разр­ ед

27


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. литерарни радови ученика

МЛАД­ ОСТ ЈЕ РА­ДОСТ ЖИ­ВОТ­ А, РАД­ ОСТ ЈЕ ВЕЧ­НА МЛАД­ ОСТ ДУ­ХА

За мла­дост кој­а про­ла­зи на кро­ву у јул­ским ноћ­ и­ма
И те­ло кој­е гор­ и у гро­зни­ца­ма над­ е
Отић­ и поб­ ећ­ и па­сти у не­поз­ на­те да­не
Ти крат­ки план­ о­ви у зна­ку ра­ка из­и­ску­ју опа­сну жр­тву
За пут до Тро­је остав­ и­ти Ита­ку у за­лог
И ни­кад се не по­пе­ти на кров са ког се ви­ди свет
Огран­ ич­ ен нес­ прем­нош­ ћу да се кре­не
Пи­тај­те нај­млађ­ ег ме­ђу соб­ ом кол­ ик­ о је же­ља ску­па
И ка­ко су коб­на та опи­јањ­ а мо­гућн­ ос­ ти­ма
Оти­ћи да­лек­ о од се­бе од све­га што ево не­стај­е
Без икак­ вог тра­га за про­шлост
Без ика­квог пок­ ло­на за бу­дућ­ност
За мла­дост кој­а про­лаз­ и свуд­ а а нај­ви­ше код ку­ће
Грож­ ђе зри за ви­но и сна­га треп­ти у во­ћу
Елп­ е­но­ров­ о тел­ о одн­ ос­ е ра­ко­ви у муљ
И дан­ и про­па­дај­у не­по­врат­но

НИО­ Т­КУ­ДА КАК­ТУС

Има ме­ста на ко­јим­ а нас не­ма,
где нас ве­тар ник­ ад не на­нес­ е,
а кад про­ђем­ о јед­ном туд­ а у олу­ји,
мим­ о­иђ­ ем­ о се,
а сенк­ е нам се так­ну у об­рис­ и­ма све­тла
и ви­ше ниш­ та не оста­не исто
као кад пад­не киш­ а у пу­сти­њи
и пе­сак озе­лен­ и,
а на оном ме­сту где нас не­ма,
кад се сен­ке так­ну,
зве­зде гас­ ну и ник­не нио­ тк­ уд­ а как­тус.

ЛАЗ­ АР БУ­КУ­МИР­ О­ВИЋ
Пр­ва краг­уј­ев­ ач­ка гим­на­зи­ја,

IV раз­ред
Дом учен­ ик­ а средњ­ их школ­ а Краг­уј­е­вац

28


литерарни радови ученика АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

„ЖИ­ВОТ ЈЕ КАО ЛЕ­ПА МЕ­ЛОД­ ИЈ­ А, СА­МО СУ РЕ­ЧИ МА­ЛО ПО­МЕШ­ А­НЕ”

Врис­ ак се пре­лом­ ио греш­ ан
Ти­ше од ста­кла кој­е је пу­кло
Гла­сни су удар­ци о ку­хињс­ ки зид
Још гла­сниј­е срц­ е ко­је је ту­кло.

Упла­шен­ а су ту­жна де­ца,
Иако чу­ва их мај­ка ста­ра.
Хлад­ни су ве­тров­ и и хлад­на је зи­ма,
Тек прв­ е број­ке са ка­лен­да­ра.

Го­дин­ а је Но­ва, али бо­ли су исте.
По крил­ у про­зор­ а лед се хва­та,
Ле­ден­ а ср­ца гр­ца­ју болн­ о,
Док ве­тар лу­би ме­тал­на вра­та.

Снег је пр­ви већ одав­но пао
Па­ле су су­зе те­же од сте­на.
Ал сва­нул­ о је но­во сунц­ е
И збри­сао тра­гов­ е умор­них се­на.

Да­љин­ ом чу­ју се цр­кве­на зво­на
И мо­ли­тве се с уса­на искре­но сли­ју.
Чу­је се ра­дос­ ни смех глад­не де­цем
Што се по дво­ри­шту траж­ е и кри­ју.

Од зо­ре се дим­њак на кро­ву пу­ши.
У ку­ћи трош­ ној још ди­на­ра не­ма,
Ал бак­ а у ку­хињ­ и не­што пе­ву­ши
Док мајк­ а ко­лач са ме­дом спрем­ а.

Још ту­че ср­це, али и во­ли.
Бог по­но­сно љуб­ ав гле­да са Не­ба.
На сто­лу тр­пе­за рас­кош­ на стој­и,
Ма­ло бун­де­ве, па­суљ и век­на хлеб­ а.

Жив­ от је та­ко леп ме­ђу тим зи­до­вим­ а.
Па­хуљ­ е си­јај­у анђ­ ео­ с­ ки, као под­сет­ник да би­ће бо­ље сут­ ра.
Под кро­вом трош­ ним, из­му­чен­ им, сви су већ за­спа­ли нас­ ме­ја­ни,
Да про­буд­ е се за­грљ­ е­ни, овог Бо­жићњ­ ег јут­ ра.

Аниц­ а Ма­ној­ло­вић, Дру­га краг­у­јев­ ач­ка гимн­ аз­ и­ја, Дру­ги разр­ ед

29


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. зашто се каже

Прип­ ре­ма­ју­ћи се за Фес­ тив­ ал на­у­ке у Пр­вој кра­гу­је­вачк­ ој гимн­ аз­ и­ји, мал­ о
смо ист­ ра­жив­ а­ли о пор­ е­клу пој­ед­ ин­ их изр­ аз­ а. Наи­ ­шли смо на мног­ о зан­ им­ љи­
вих прич­ а и об­јаш­ ње­ња, а ва­ма у овом бро­ју дон­ о­си­мо две прич­ е. Саз­ најт­ е због
че­га се ка­же Зве­зда во­диљ­ а или за­што је не­ком­ е упа­ла сек­ и­ра у мед.

„Звез­ да во­диљ­ а” – за­што се ка­же

Тај из­раз је би­блиј­ског по­ре­кла. По­ Он­да Ирод тај­но до­зва му­драц­ е, и
ти­че из Но­вог за­ве­та, књиг­ е кој­а опи­су­је ис­пит­ и­ва­ше их кад се по­ја­вил­ а зви­
жив­ от и де­ло­ва­ње осни­ва­ча хриш­ ћанс­ ке јез­ да.
ре­ли­ги­је – Ису­са Хри­ста На­за­ре­ћа­ни­на.
Ро­ђе­ње Хри­сто­во, од ко­јег се да­тум­ а ра­ И пос­ лавш­ и их у Вит­ леј­ем, реч­ е:
чу­нај­у год­ ин­ е по дан­ а­шњем европс­ ком иди­те и рас­пит­ ај­те доб­ ро за ди­јет­ е, па
и ме­ђу­на­род­ном ка­лен­да­ру, на­ве­ште­но кад га на­ђе­те, ја­вит­ е ми, да и ја идем
је као дол­ а­зак нов­ ог ме­сиј­е – спа­сит­ е­ља да му се по­клон­ им.
људ­ског ро­да. (Пре ње­га био је то Мој­си­
је.) Вест о том­ е прон­ ел­ а се Јуд­ еј­ом, па је И они сас­ луш­ авш­ и цар­ а, пођ­ ош­ е: а
ме­ђу вла­сто­др­шци­ма за­вла­дао ве­ли­ки то и звиј­ез­ да кој­у су вид­ јел­ и на ист­ ок­ у,
страх. Ево ка­ко се у Је­ван­ђе­љу по Ма­теј­у иђа­ше пред њи­ма, док не дођ­ е и стад­ е
опис­ у­је тај до­га­ђај: одо­ з­ го гдје бје­ше ди­је­те.

„А кад се род­ и Исус у Вит­ ле­јем­ у А кад ви­дје­ше зви­јез­ ду гдје је ста­
ју­деј­ско­ме, за вре­ме­на ца­ра Иро­да, а ла, обр­ а­дов­ а­ше се ве­о­ма ве­лик­ ом ра­
то до­ђу му­дра­ци од ис­то­ка у Је­ру­са­ до­сти.
лим, и ка­жу:
И ушавш­ и у кућ­ у, вид­ јеш­ е диј­ет­ е с
Гдје је цар јуд­ ејс­ ки што се ро­дио? Ма­ри­јом ма­те­ром ње­го­вом, и пад­ ош­ е
Јер смо вид­ јел­ и њег­ ов­ у звиј­ез­ ду на и пок­ лон­ иш­ е му се; па отвор­ иш­ е дар­ е
ис­ток­ у и дош­ ли смо да му се пок­ ло­ сво­је и да­ри­ва­ше га: зла­том, и та­мја­
ни­мо. ном, и смир­ном.”

Кад то чу­је цар Ирод, упла­ши се, и „Му­драц­ и од ист­ о­ка” слав­ е се да­нас
сав Јер­ ус­ а­лим с њим. у кат­ ол­ ичк­ ој црк­ ви свак­ о­га 6. јан­ у­а­ра
као Све­та три кра­ља (Га­шпар, Мел­хио­ р
И саб­ рав­ши све глав­ ар­ е свеш­ те­ и Бал­та­зар), јер су, иду­ћи за зве­здом,
ничк­ е и књиж­ евн­ ик­ е нар­ одн­ е, пит­ аш­ е пр­ви дош­ ли да се пок­ ло­не „кра­љу не­
их: гдје ће се ро­дит­ и Хри­стос? бе­сно­ме”. По том­ е је и зве­зда за ко­јом
су ишли и ко­ја их је до­ве­ла до ме­ста
А они му ре­кош­ е: у Ви­тле­је­му ју­ Хри­сто­вог рођ­ е­ња наз­ ван­ а звез­ да во­
деј­ском­ е; јер је та­ко про­рок нап­ и­сао: ди­ља. Тај се изр­ аз да­нас упо­тре­бљав­ а
у знач­ е­њу: „оно што не­ког­ а во­ди у жи­
И ти Ви­тле­јем­ е, зе­мљо Ју­ди­на! ни во­ту; пут­ о­каз”.
по чем ниј­е­си најм­ ањ­ и у др­жав­ и Ју­ди­
ној; јер ће из теб­ е из­и­ћи Чел­ ов­ о­ђа кој­и Сличн­ о зна­чењ­ е има и изр­ аз иде­ја
ће па­сти на­род мој Изра­иљ­ а. во­ди­ља или ми­сао во­ди­ља.

„Пал­ а сек­ и­ра у мед” – за­што се ка­же

Кад се нек­ ом­ е дес­ и неш­ то леп­ о, сре­ћа, или кад по­стиг­не успех у жи­вот­ у,
кад му се изн­ ен­ ад­ а осмехн­ е вел­ ик­ а у не­ком по­ду­хват­ у и сл., обич­но се ка­

30


зашто се каже АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

же да му је пал­ а се­кир­ а у мед. Што се те сје­ки­ра, ка­ко се уда­ри њом у др­во,
мед­ а тич­ е, он је ов­де сас­ вим ло­ги­чан, проп­ адн­ е у мед?”
јер, у прен­ е­се­ном смис­ лу, означ­ ав­ а
сласт и зад­ ов­ ољс­ тво, а тим­ е и сре­ћу. Уз Ву­ков­ о ту­мач­ е­ње Ба­бић до­да­је
Али как­ о обј­а­сни­ти сек­ и­ру? За­што се да је, ве­ров­ ат­ниј­е, изр­ аз нас­ тао на тај
сма­тра вел­ и­ком и изн­ ен­ адн­ ом срећ­ ом нач­ ин што су љу­ди случ­ ајн­ о, се­кућ­ и
кад она падн­ е у мед? Тра­гај­у­ћи за од­ или цеп­ а­јућ­ и др­ва, из­не­над­ а наи­ л­ аз­ и­
го­во­ром на то пи­та­ње, јез­ ик­ ос­ лов­ци ли на мед, ко­ји су ту на­ку­пи­ле од­бе­гле
су дош­ ли до за­ним­ љи­вих и уверљ­ ив­ их или див­ ље пчел­ е.
об­ја­шње­ња по­рек­ ла и зна­че­ња изр­ а­за
па­ла се­ки­ра у мед. Ма­да тај из­раз мно­ „То сам и сам једн­ ом у дје­тињс­ тву
ги упот­ реб­ ља­вај­у, и углав­ном зна­ју шта до­жи­вио” – ка­же тај аутор. „До­ве­зао
зна­чи, ни­је на­одм­ ет на­ве­сти не­кол­ и­ко стриц из шум­ е дрв­ а па их циј­е­пао и на­
ка­рак­те­ри­стич­них при­ме­ра. Јо­сип Ма­ и­шао на мед. Бил­ а је ве­лик­ а рад­ ост за
теш­ ић, у Фраз­ ео­ л­ ош­ ком рјечн­ ик­ у, уз све. Тај ми је до­жи­вљај ка­сни­је по­мо­
од­редн­ иц­ у пал­ а (упа­ла) ком­ у сјек­ и­ра у гао да схва­тим ову фраз­ у са сјек­ и­ром.
мед да­је об­ја­шње­ње: „до­ћи из­не­на­да до Так­ вих је конк­ ретн­ их дож­ ив­ љај­а нек­ ад,
вел­ ик­ е доб­ ит­ и, до пол­ ож­ ај­а, до успје­ кад су љу­ди лож­ и­ли дрв­ и­ма што су их
ха; има­ти вел­ ик­ у сре­ћу” и та знач­ ењ­ а сам­ и сјек­ ли и циј­еп­ ал­ и, зац­ иј­ел­ о бил­ о
илус­ труј­е при­ме­ри­ма из де­ла Иве Ан­ ви­ше, па се од конк­ рет­ног­ а преш­ ло к
дри­ћа, Стев­ а­на Ја­ков­ ље­вић­ а и друг­ их прен­ ес­ ен­ ом знач­ ењ­ у, што је у јез­ ик­ у
срп­ских пис­ а­ца: са­свим норм­ ал­на пој­ав­ а.”

„Че­стит­ ам, каж­ е, кол­ ег­ а… ва­ма је По­сле све­га ово­га ја­сно је ка­ко је
па­ла се­ки­ра у мед.” (И. Ан­дрић) нас­ тао изр­ аз пал­ а сек­ ир­ а у мед. То, ме­
ђут­ им, ни­је ши­ре по­зна­то па се мно­ги­
„Сад ми је па­ла се­ки­ра у мед. Јед­ ма чи­ни­ло да је по­сре­ди не­ло­гич­ност и
ном да раз­мрс­ и­мо и тај кај­макч­ ал­ ан­ за­то су уме­сто се­ки­ра по­че­ли узи­ма­ти
ски чвор.” (С. Ја­ко­вљев­ ић) реч ка­ши­ка (или жли­ца). Так­ о је нас­ тао
из­раз па­ла (му) ка­ши­ка (или жлиц­ а) у
Стје­пан Ба­бић, пи­шућ­ и у ча­со­пи­ мед. Та зам­ е­на, с об­зи­ром на основн­ о
су Јез­ ик о из­ра­зу пал­ а сјек­ ир­ а у мед, зна­че­ње фра­зе­ма о ко­јем је реч („до­
на­во­ди број­не при­мер­ е из де­ла хр­ват­ ћи изн­ ен­ ад­ а до ве­ли­ке сре­ће”), теш­ ко
ских пис­ а­ца, што по­каз­ у­је да је тај из­ се мо­же при­хва­ти­ти, јер, кад ка­ши­ка
раз по­знат и да се чес­ то упо­тре­бља­ва пад­не у мед, ту не­ма ни­ка­квог из­не­
на це­лом срп­ско­хрв­ ат­ском је­зич­ком нађ­ ењ­ а. Ипак се из­раз па­ла каш­ и­ка у
подр­ учј­у. Он дај­е и од­го­вор на пит­ ањ­ е мед су­срећ­ е пон­ е­где у жив­ от­ у и ли­те­
за­што се смат­ ра вел­ и­ком и изн­ е­над­ном ра­тур­ и, иако је­зи­чар­ и да­ју пред­ност
сре­ћом кад сек­ и­ра падн­ е у мед. Но оном пр­вом (па­ла се­ки­ра у мед), јер се
давн­ о пре њег­ а прав­ и одг­ ов­ ор, мад­ а са њег­ ов­ о по­ре­кло и зна­чењ­ е да­ју лак­ше
доз­ ом наг­ а­ђа­ња, дао је Вук Кар­ а­џић. У обј­ас­ ни­ти, а уз то је и из­ра­жајн­ иј­и од
збир­ци Српс­ ке нар­ одн­ е по­слов­ и­це он овог друг­ о.”
бел­ е­жи:
Ли­те­рат­ ур­ а: Ми­лан Шипк­ а, За­што
„Пал­ а (му) сјек­ ир­ а у мед. Срећ­ ан је. се ка­же, ше­сто из­да­ње, Но­ви Сад: Про­
Ја не знам как­ о је пос­ тал­ а ова пос­ ло­ ме­теј, 2010
ви­ца; да ли ниј­е, кад се иси­јец­ а­ју чел­ е
из дрв­ је­та, па кад је ду­пља пу­на ме­да,

31


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. нове књиге у библиотеци

Једн­ о од најп­ ос­ ећ­ ејн­ иј­их мес­ та у наш­ ем дом­ у, свак­ ак­ о је биб­ лио­ ­тек­ а. Бог­ ат
фонд наш­ е би­блио­ ­тек­ е, кој­и број­и пре­ко 9000 нас­ ло­ва, прак­тичн­ о сва­ком учен­ и­ку
и за­пос­ ле­ном у до­му има шта да по­ну­ди. Пор­ ед бројн­ их стручн­ их књи­га, пор­ ед
лект­ и­ре, у биб­ ли­от­ ец­ и се мо­гу наћ­ и и најн­ о­ви­ја изд­ ањ­ а из обла­сти бе­ле­трис­ ти­ке.
Вод­ и се ра­чун­ а да нас­ лов­ и кој­и сти­жу у биб­ ли­от­ е­ку увек бу­ду акт­ уе­ л­ни, али и да
за­дов­ ољ­ а­вај­у одр­ е­ђе­не књиж­ ев­не стан­дар­де. На­кон свак­ ог Сајм­ а књи­га, пра­ви се
план на­бав­ке и но­ви на­сло­ви сти­жу већ крај­ем дец­ ем­бра.

Од но­вих на­слов­ а у на­шој би­блио­ т­ е­ци из­дво­јил­ и би­смо нај­нов­ и­ји ро­ман Лу­
син­де Рајл­ и „У сен­ци мас­ ли­не”, ту је и ноб­ ел­ ов­ ац Пе­тер Хандк­ е и „Ве­ли­ки пад”,
два но­ва ром­ ан­ а Фред­ ер­ ик­ а Бакм­ а­на, и још мно­го тог­ а. Оно што сва­ка­ко треб­ а
из­дво­јит­ и ме­ђу нов­ о­при­стиг­ лим на­сло­вим­ а, јес­ те чув­ ен­ а Еле­на Фе­рант­ е и њен­ е
нап­ уљс­ ке прич­ е. Са­да у наш­ ој би­бли­о­тец­ и мож­ е­те на­ћи све чет­ ир­ и књи­ге: „Мој­а
ге­ниј­алн­ а приј­а­тељ­ и­ца”,„Прич­ а о нов­ ом през­ и­мен­ у”, „Прич­ а о оним­ а кој­и одл­ а­зе
и оним­ а кој­и остај­у”, „Прич­ а о изг­ у­бљен­ ој дев­ ојч­ иц­ и”.

Пр­ви ро­ман из овог ци­клус­ а пој­ав­ ио се 2011. го­ди­не и од­мах је при­ву­као ве­
ли­ку паж­ њу чи­тал­ а­ца. Оста­ла три де­ла иза­шла су јед­ ан за дру­гим 2012., 2013. и
2014. год­ ин­ е. Ром­ ан прат­ и две најб­ ољ­ е приј­а­тељ­ иц­ е Елен­ у и Лил­ у, дев­ ојч­ иц­ е кој­е
од­ра­стај­у на југ­ у Ита­ли­је у пред­гра­ђу На­пу­ља, пе­де­сет­ их го­ди­на 20. ве­ка. Еле­
на, кој­а је сад већ зрел­ а же­на, по­чињ­ е при­чу о при­јат­ ељс­ тву и то у тре­нутк­ у ка­да
је ње­на нај­бо­ља при­ја­те­љи­ца Ли­ла не­ста­ла из На­пу­ља, не оста­вив­ши за со­бом
ник­ ак­ ав траг. Кроз сва чет­ ир­ и ром­ ан­ а пров­ лач­ и се тем­ а приј­ат­ ељс­ тва, љуб­ ав­ и,
си­ром­ а­штва, опи­суј­у се дру­штвен­ е и пол­ и­тич­ке прил­ ик­ е у Итал­ и­ји и Европ­ и,
пра­ти се жи­вот мног­ о­број­них лик­ ов­ а, њих­ ов­ а борб­ а са сред­ ин­ ом, сир­ ом­ а­штвом,
друш­ твен­ им пред­рас­ у­дам­ а.

Осим изу­ з­ етн­ ог прип­ о­вед­ ањ­ а, крит­ ич­ ар­ и смат­ ра­ју да су нап­ уљс­ ке прич­ е до­жи­
вел­ е вел­ ик­ и успех код пуб­ ли­ке из због чињ­ е­ни­це да се за­пра­во не зна ко је Елен­ а
Фер­ ан­те. Си­гур­но је са­мо да је она аутор књи­га, али се не зна да ли је реч о спи­
сат­ ељ­ и­ци, пис­ цу или гру­пи аутор­ а. Пра­ви идент­ и­тет Еле­не Фе­ран­те је са­кри­вен
и у главн­ ом све што се о „њој” мо­же проч­ и­тат­ и су сам­ о претп­ ос­ тав­ке. Инт­ ерв­ јуе
је да­ва­ла ис­кљу­чи­во пу­тем елек­трон­ске по­ште, не же­ле­ћи да мно­го го­во­ри о се­би.
Крит­ и­чар­ и су свак­ а­ко саг­ лас­ ни у једн­ ој ствар­ и. Елен­ а Фер­ ант­ е је најз­ нач­ ајн­ иј­и
сав­ ре­мен­ и итал­ иј­анс­ ки пис­ ац, а ма­га­зин Тајм ју је уврс­ тио у 100 нају­ т­ иц­ ајн­ иј­их
осо­ба на све­ту.

Ми вам преп­ о­руч­ уј­е­мо да ове хладн­ е дан­ е пров­ ед­ е­те уз књиг­ у. Прош­ е­тај­те до
ју­га Ита­лиј­е и вре­лог Нап­ уљ­ а и са­ми про­су­дит­ е да ли ове две ге­ниј­алн­ е приј­ат­ е­
љиц­ е зас­ луж­ у­ју тол­ и­ку хва­лу чит­ а­лац­ а ши­ром свет­ а.

32


сексуално и репродуктивно здравље АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

Сек­су­ал­но и ре­про­

дук­тив­но здра­вље

мла­дих

По­ред мног­ их едук­ ат­ ивн­ их три­ бав. Бил­ о је реч­ и и о ре­про­дук­тивним
би­на ко­је се ор­га­ни­зуј­у у на­шем до­му, ор­га­ни­ма. Ко­ја је њи­хо­ва уло­га, ка­ко
има­ли смо при­ли­ке да бу­де­мо уче­сни­ нас­ тај­у јајн­ е ће­ли­је и сперм­ а­тоз­ о­и­ди,
ци и јед­не ја­ко за­ни­мљи­ве еду­ка­тив­не ка­ко до­ла­зи до труд­но­ће, шта је кон­
три­би­не на те­му „Сек­су­алн­ о и ре­про­ тра­цеп­ци­ја? Све те­ме ко­је су по­ме­ну­те,
дук­тив­но здра­вље мла­дих”. Три­би­ну су вео­ ­ма су важ­ не, али чињ­ ен­ иц­ а је да се
ор­га­ни­зов­ а­ли чла­нов­ и но­во­садс­ ког ху­ о њи­ма ма­ло гов­ о­ри. Осим тог­ а, треб­ а
ма­нит­ ар­ног цен­тра (НСХЦ) у са­рад­њи има­ти про­ве­рен­ е инф­ орм­ ац­ и­је, јер
са Канц­ ел­ ар­ и­јом за млад­ е из Краг­ уј­ев­ што су млад­ и бољ­ е упо­знат­ и са ствар­ и­
ца. При­ли­ку да при­су­ству­ју пре­да­ва­њу ма кој­е их инт­ ер­ ес­ уј­у, ви­ше кон­тро­ле
имал­ и су учен­ иц­ и средњ­ их школ­ а из има­ју над свој­им жи­вот­ им­ а. Једн­ а од
Краг­ у­јев­ца, па так­ о и неколико наших ва­жних по­ру­ка ове три­би­не, би­ла је да
уче­ник­ а. Чит­ а­во пред­ ав­ ањ­ е, бил­ о је у секс­ уа­ лн­ ост млад­ их не треб­ а заб­ рањ­ и­
форм­ и квиз­ а. Учен­ иц­ и су по­дељ­ е­ни у ва­ти, већ прих­ ва­тит­ и као прир­ од­ ан део
две груп­ е: жу­ту и зе­ле­ну. На­кон сва­ сва­ког људ­ског би­ћа. На кра­ју три­би­не,
ког пи­та­ња пре­да­ва­чи су обра­злаг­ а­ли сви уче­сни­ци су до­би­ли сим­бо­лич­не
одг­ о­во­ре и пи­та­ња су се над­ о­ве­зи­ва­ла пок­ ло­не.
једн­ о на друг­ о. Обр­ ађ­ ен­ о је дос­ та тем­ а:
шта је сек­су­ал­ност и ка­да љу­ди по­ста­ју Уко­лик­ о сте за­инт­ ер­ е­сов­ а­ни за ову
секс­ уа­ л­на бић­ а, заш­ то се заљ­ у­бљуј­ем­ о, те­му или има­те не­ке не­до­у­ми­це, ви­ше
у че­му је раз­лик­ а из­ме­ђу љу­ба­ви и за­ инф­ орм­ ац­ иј­а мож­ ет­ е прон­ аћ­ и на сајт­ у
љу­бље­но­сти, ка­да је пра­во вре­ме за љу­ va­žno­je­da­znas.org. Ми вам пре­но­си­мо
део тек­ста са њих­ ов­ ог сајт­ а:

„КАД ЈЕ ПРА­ВО ВРЕ­МЕ ЗА…?

Пуб­ ерт­ ет не дон­ ос­ и сам­ о физ­ ичк­ е Ова се осе­ћа­ња, кроз не­ко­лик­ о фа­за
про­мен­ е, сти­цањ­ е „се­кунд­ ар­них пол­ наз­ ван­ их степ­ ен­ иц­ е љуб­ ав­ и, врем­ е­
них кар­ акт­ ер­ ис­ тик­ а” и полн­ е зрел­ о­ ном „увеж­ бав­ ај­у”, а млад­ а особ­ а у том
сти; то је так­ о­ђе пер­ ио­ д ин­тен­зив­ног про­це­су по­ста­је све зре­ли­ја и вре­ме­
мент­ алн­ ог и емо­тив­ног са­зре­ва­ња. У ном спос­ об­ниј­а да прел­ аз­ и на след­ ећ­ и,
том про­цес­ у мла­да осо­ба до­жив­ ља­ва виш­ и нив­ о. Исто­врем­ е­но са „пењ­ ањ­ ем”
сна­жна осећ­ ањ­ а прив­ лачн­ о­сти, до­ овим сте­пе­ниц­ а­ма, до­га­ђа се емо­тив­ни
па­да­ња, љуб­ а­ви и по­треб­ е за друг­ им. раз­вој и мен­тал­но саз­ рев­ а­ње.

33


АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020. сексуално и репродуктивно здравље

1. Нај­пре се ја­вља­ју пр­ве сим­па­ти­ по­себ­но, јер свак­ о се на друг­ а­чи­ји
је. На прв­ ом нив­ оу млад­ а особ­ а нач­ ин, сопс­ тве­ним тем­пом пе­ње
осе­ћа заљ­ у­бљен­ ост, зан­ е­сен­ ост и овим „степ­ ен­ иц­ ам­ а”. Прав­ о вре­
при­влач­ност пре­ма, на при­мер, по­ ме је оно ка­да се мла­дић или де­
зна­тој глу­ми­ци, рок зве­зди, ли­ку из вој­ка осе­те зре­лим и спремн­ им за
филм­ а или вр­шња­ку. то. Важ­ но је на­пом­ е­нут­ и да, иако
Ме­ђу­тим, не по­сто­ји по­тре­ба да сек­суа­ лн­ ост мла­дих са­ма по се­би
обје­кат те љу­бав­ и заи­ с­ та и бу­де ту ни­је про­блем, она је по­ве­за­на са
– заљ­ уб­ ље­ност се осећ­ а на дис­тан­ ри­зиц­ и­ма као што су пре­ран­ о сту­
ци, а пред­мет те заљ­ уб­ ље­нос­ ти чак па­ње у сек­суа­ лн­ е од­но­се, на­си­ље,
не мор­ а ни да пос­ тој­и у стварн­ ом не­же­љен­ а труд­но­ћа, пол­но пре­
жи­во­ту. На овај на­чин се бур­на и нос­ ив­ е ин­фекц­ и­је… За­то је важ­ но
збу­њуј­у­ћа осе­ћа­ња заљ­ уб­ љен­ о­сти, да се секс­ у­алн­ ост млад­ их неч­ им
срећ­ е, али и разо­ ч­ ар­ ењ­ а, фрус­ тра­ „ве­же”, а то ’си­дро’ је – осе­ћањ­ е љу­
ци­је и патњ­ е, ис­проб­ ав­ а­ју и уве­ ба­ви. Дру­гим ре­чи­ма, „пра­во вре­
жба­ва­ју. ме” да се сту­пи у сек­су­ал­не од­но­се
на­сту­па онд­ а кад­ а пос­ тој­и ве­лик­ а
2. Ка­ко врем­ е прол­ а­зи, млад­ а осо­ба љу­бав, по­ве­ре­ње, обос­ тран­ а же­ља
сти­че зре­лост да пре­ђе на сле­де­ћи и спрем­ност, као и при­прем­ ље­ност
ни­во – за­ба­вља­ње и флер­то­ва­ње. да се то ура­ди.
Овај пут је за­љу­бље­ност усме­рен­ а 5. Пос­ то­ји и пе­ти ни­во, на ко­јем је
на ствар­ну особ­ у са кој­ом се про­ пос­ тиг­ну­та емо­тив­на и мен­тал­на
во­ди мног­ о врем­ е­на. Са во­љен­ ом зре­лост да се осе­ћа ду­бо­ка прив­ р­
особ­ ом се раз­гов­ а­ра, ше­та, разм­ е­ жен­ ост и пре­да­вањ­ е дру­гој осо­би.
њуј­у се не­жно­сти. Осим држ­ а­ња Са одр­ ас­ тањ­ ем и зре­лош­ ћу млад­ и
за ру­ке, не­ма по­тре­бе за дру­гим људ­ и пос­ тај­у спос­ обн­ и за дуб­ ок­ о
тел­ ес­ ним конт­ акт­ им­ а. У овој фаз­ и осећ­ ањ­ е љуб­ ав­ и и дуг­ ор­ очн­ у по­
сас­ вим је дов­ ољн­ о сам­ о пров­ од­ ит­ и све­ће­ност вољ­ ен­ ој особ­ и.”
врем­ е са не­ким.
Емил­ иј­а Ми­лош­ ев­ ић
3. На сле­де­ћем ни­воу се раз­ме­њу­
ју те­лес­ ни кон­так­ти и не­жно­сти
(пољ­ упц­ и, заг­ рљ­ ај­и и сличн­ о), али
без сек­су­ал­ног од­нос­ а. На­зив­ а се и
’pet­ting’ (ма­же­ње) фа­за, јер се у њој
ист­ раж­ уј­е соп­ствен­ о и те­ло во­ље­не
особ­ е на ин­ти­ман на­чин, али и да­
ље не пос­ тој­и спремн­ ост и пот­ реб­ а
да се има пол­ни одн­ ос.

4. На чет­ врт­ ом нив­ оу ове разв­ ојн­ е
лес­ твиц­ е сти­че се зре­лост да се сту­
пи у сек­суа­ л­не од­но­се са во­љен­ ом
осо­бом. Че­сто се по­ста­вља пи­та­ње
кад­ а је „прав­ о врем­ е” и кад­ а би
тре­ба­ло да се сту­пи у сек­су­ал­не
одн­ ос­ е? То зав­ ис­ и од свак­ е особ­ е

34


књиге наших ученика АртеМагазин – Број 01 – Фебруар 2020.

Мла­ди пи­сци

-уче­ни­ци на­шег до­ма

Оно што тре­ба да пос­ е­дуј­е­мо да Са друг­ е стра­не, ро­ман „По­след­
би­смо сти­гли до успе­ха и ци­ља, за­си­ њи пољ­ у­бац” ко­ји је у април­ у прош­ ле
гур­но је­су труд и во­ља. Как­ о дом кра­се год­ ин­ е изаш­ ао из штамп­ а­риј­е, наш­ а
разл­ ич­ ит­ а дец­ а и свак­ о од њих има уче­ни­ца Анђ­ ел­ а Орл­ ов­ ић пис­ а­ла је
сво­ја ин­тер­ ес­ ов­ ањ­ а, те­шко је ода­бра­ти вез­ ив­ ај­ућ­ и се за сличн­ у тем­ у. Ром­ ан је
међ­ у тим успе­шним, мла­дим људ­ и­ма прв­ и пут пром­ ов­ ис­ ан у Дом­ у уче­ник­ а
оне ко­је мож­ е­мо изд­ во­јит­ и. Међ­ у­тим, средњих школа Крагујевац 28.10.2019.
ка­ко нам се бли­жи Ме­ђун­ а­родн­ и дан год­ ин­ е. Анђ­ ел­ а је инс­ пир­ ац­ иј­у за ро­
ма­тер­њег је­зи­ка, па­жњу тре­ба по­све­ ман доб­ ил­ а у пер­ ио­ ­ду споз­ нав­ ањ­ а пра­
тит­ и и оним­ а кој­и нег­ у­ју и вол­ е пис­ а­ вих приј­ат­ ељс­ тав­ а и млад­ ал­ ачк­ е, прв­ е
ну реч. Ме­ђу њи­ма се изд­ вај­ај­у Дав­ ид љу­ба­ви. Ро­ман прат­ и рад­њу глав­не ју­
Кос­ тић и Анђ­ ел­ а Орл­ ов­ ић кој­и свој­у нак­ и­ње Ане, кој­а сма­тра да су од кру­
љуб­ ав, емо­ци­је и став­ ов­ е нај­бољ­ е ис­ циј­ал­не ва­жно­сти приј­а­тељ­ство, љу­бав
каз­ у­ју кроз пи­сањ­ е. Ово двој­е мла­дих и пор­ о­диц­ а. Да­нас, пар го­ди­на на­кон
људ­ и су оствар­ ил­ и свој сан и изд­ ал­ и пос­ лед­ње исп­ и­са­не ре­чен­ иц­ е кој­ом је
прв­ е ро­ма­не. зав­ рш­ ил­ а ову поу­ чн­ у прич­ у, Анђ­ ел­ а
свој пр­ви ро­ман вид­ и као леп осврт на
За ром­ ан „Ам­нез­ и­ја” ко­ји ће све­ дечј­а разм­ иш­ ља­ња и ста­во­ве.
тлост да­на угле­да­ти 24.01.2020. го­ди­не,
Дав­ ид је до­био ин­спи­ра­циј­у још пре Дав­ ид и Анђ­ ел­ а обр­ ад­ ов­ ал­ и су нас
пар го­ди­на, иде­а­ли­зу­јућ­ и свој­у пр­ву свој­им ром­ ан­ им­ а, а обој­е каж­ у да је
љуб­ ав. Ром­ ан прв­ ен­ ац предс­ та­вља сво­ ово са­мо поч­ е­так.
је­вр­сну пот­ ра­гу аутор­ а за ме­таф­ из­ ич­
ким слој­ем у проз­ а­ичн­ ој свак­ о­днев­ иц­ и. Младен Јовић
Пре­пли­та­њем дог­ а­ђа­ја из ре­алн­ ог жи­
вот­ а са магн­ ов­ ењ­ им­ а нас­ тал­ им као по­
след­ иц­ а ам­нез­ иј­е, аутор по­куш­ а­ва да
до­стиг­не соп­стве­ни ства­ра­лач­ки из­раз
у мор­ у све­га што је до сад­ а из­ре­че­но.
Лик Ан­ђе­ле ко­ји до­ми­ни­ра у ро­ма­ну,
пред­ста­вља сим­бол људ­ске по­тре­бе да
се вољ­ е­но бић­ е иде­ал­ из­ а­ци­јом дов­ е­де
до сав­ рш­ енс­ тва. Наи­ зг­ лед обичн­ а мла­
дал­ ачк­ а љуб­ авн­ а прич­ а, на мом­ ент­ е
кул­ми­ни­ра у ду­бо­ко про­ми­шља­ње о
по­тра­зи за сми­слом.

35


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2020 Impact Awards Program
Next Book
booklet mssd 202001